KlubNyt - Sønderjyllands Golfklub

sdj.golfklub.dk

KlubNyt - Sønderjyllands Golfklub

KlubNyt

Nr. 4 · December December 2004 2004 · Medlemsblad Medlemsblad for Sønderjyllands Sønderjyllands Golfklub

Golfklub

1


REDAKTIONSUDVALG:

Leif Frederiksen (ansv.)

Leif Mogensen

Thomas Idea

Per Feldskov

Ellen Freilev

2

KlubNyt

REDAKTIONENS ADRESSE:

Sønderjyllands Golfklub

Golfbanevej 3

6360 Tinglev

Tlf. 74 68 75 25 . Fax 74 68 75 05

E-mail: sonderjylland@mail.dk

www.sdj-golfklub.dk

Medlems-tlf. 74 68 83 43

Oplag: 800

TILRETTELÆGGELSE/

PRODUKTION:

Aabenraa Bogtrykkeri,

Vestermarksvej 21,

6200 Aabenraa

Tlf. 74 62 25 49

Fax 74 62 14 12

E-mail: aab@aab-tryk.dk

Deadline for næste nummer er

12. februar 2005.

Forsiden:

Stemningsbillede: Solnedgang

over golfbanen.

Redaktionen

ønsker alle

læsere og

annoncører

en glædelig

jul og et godt

golfår 2005!


F O R M A N D E N S D R I V E :

Struktur med

fremtidsperspektiv

De indledte strukturelle ændringer i

klubben, som er beskrevet detaljeret

andetsteds i dette nummer af Klub-

Nyt, er en konsekvens af bestyrelsens

ønske om at skabe mere dynamik i

bestræbelserne på at etablere optimale

forhold for klubbens medlemmer

og for indtægtsgivende gæster.

Desuden er bestyrelsen overbevist

om, at en dynamisk udvikling bedst

kan skabes, når så mange medlemmer

som muligt tager del i en permanent

udviklingsproces og samtidig

er parat til at påtage sig ansvar på

forskellige detailområder.

Og det åbnes der netop mulighed

for i det øjeblik, 1) at de stående udvalg

får mere kompetence i forhold

til tidligere, 2) at udvalgene knyttes

tættere til hinanden i tre hovedgrupper,

3) og at kommunikationen mellem

udvalgene og bestyrelsen styrkes

via udpegede (bestyrelses)kontaktpersoner.

Men da ideer og forslag til den løbende

udviklingsproces i klubben

naturligvis helst skal komme fra fl est

mulige klubmedlemmer, er det også

vigtigt, at ideer og forslag formuleres

og forelægges bestyrelsen til overvejelse

og eventuel realisering.

Derfor ønsker bestyrelsen at bruge

den allerede praktiserede model

i Dansk Golf Union, der går ud på,

at de enkelte medlemsklubber kan

indgive forslag til behandling for at

udvikle unionen efter medlemsklubbernes

ønsker.

Umiddelbart kan det måske forekomme

at være uoverensstemmende

med bestyrelsens ønske om bedre

kommunikation på tværs mellem klubbens

forskellige interessegrupper, at

hovedparten af bestyrelsesmøderne i

fremtiden vil være uden deltagelse af

udvalgsformændene. Det er imidlertid

ikke tilfældet, fordi den tværgående

kommunikation derimod øges gennem

det ny kontaktperson-system,

gennem styrket samarbejde mellem

udvalgene og via udsendelse af mere

detailinformation til udvalgene og til

medlemmerne på klubbens hjemmeside,

via nyhedsmails samt i KlubNyt

og ved opslag i klubhuset.

Desuden betragter bestyrelsen det

som centralt for klubbens udvikling,

at en del af bestyrelsesmøderne

fremover ikke hovedsageligt benyttes

til sagsbehandling, men derimod

til visionsdrøftelser – for til stadighed

at bringe klubben et skridt foran udviklingen

i golfsporten. Det er uden

tvivl vigtigt, uanset om interessen for

golf fortsætter de seneste års boom,

eller tilvækst-interessen afsvækkes

og dermed afføder øget konkurrence

mellem golfklubberne.

Under alle omstændigheder må vi

indstille os på, at kravene til golfklubberne

- og dermed også til vores

klub - øges hos såvel medlemmer

3


4

ROOST

ROOST

SPEDITION A/S

Plantagevej 13 · 6330 Padborg

Telefon 7367 0244 · Telefax 7367 0255

JUDICA

ADVOKATERNE

SØNDERBORG · AABENRAA

GRÅSTEN · NORDBORG

TELEFON 73 12 11 00

NIS MØLLER · HANS CHRISTIAN SIBBESEN

PREBEN KOFOED · POVL THUE KRISTENSEN

SVEN BROUER SEEDORFF · HANS CHRISTIAN JENSEN

JONNA HJEDS · ERIK JOHANNSEN

LONE ADOLPHSEN · JETTE PERTOU

LISA SKALTS · JESPER BAUNGAARD

METTE H. ANDRESEN

www.judica.dk


som gæster. Derfor er det en hovedopgave

for bestyrelsen at arbejde

målrettet med at imødekomme forventede

stigende krav til banekvaliteten,

klubfaciliteterne generelt og til

serviceniveauet. Skal det lykkes, bør

bestyrelsesmedlemmerne foruden

driften – der hovedsagelig varetages

af sekretariatets medarbejdere - være

koncentreret om visioner, udvikling og

kvalitetsforøgelse uden samtidig at

være bundet af detailopgaver i klubbens

permanente udvalg.

Desuden vil det fortsat være en

meget væsentlig opgave for bestyrelsen

at sikre en fornuftig balance

mellem fremtidsorienteret økonomisk

drift af klubben og størst mulig medlemsindflydelse

på en klub med et

bredt sportsligt indhold på flere niveauer,

talentudvikling, gode rammer

for motionsgolf og en væsentlig social

dimension medlemmer

imellem.

Bjarne Lønborg

TØNDERVEJS

BAGER & KIOSK

Rugkobbel 2 · 6200 Aabenraa · Tlf. 74 62 10 36

5


6

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�������������������

������������������������������������������������

������������������������������

���������������������������������

Klar besked om sund fornuft....

v/Gitte & Peter Fabricius Andersen

Over for springvandet i Gågaden

Storegade 1 - 6200 Aabenraa

Telefon 7462 2373

Sydbank er med gennem livets

højdepunkter. Både de planlagte

og de uforudsete

Tlf. 70 10 78 79 · info@sydbank.dk · www.sydbank.dk


Fra ide til handling

– ny struktur for arbejdet i

klubbens forskellige udvalg

skal bringe medlemmernes

ideer i fokus og sætte skub i

klubbens udvikling.

Ideerne stortrives i Sønderjyllands

Golfklub, og det skal blive endnu

mere udtalt, hvis det står til bestyrelsen.

Ikke alle ideer kan gennemføres

her og nu, men bestyrelsen vil

fremover sætte ideudviklingen i system

og fastholde de gode tanker,

som medlemmerne bidrager med.

Ideerne skal prioriteres, og der skal

løbende fi ndes fællesnævnere for de

ideer, der skal fremmes. Bestyrelsen

vil iklæde sig førertrøjen, når ideerne

skal realiseres og koordinere arbejdet

i udvalgene. Men der skal løftes i fl ok,

og det kræver en struktur, der er både

dynamisk og målrettet.

Den hidtidige struktur

Den hidtidige struktur bestod i korthed

i, at der blev holdt kvartalsvise

bestyrelsesmøder med deltagelse af

alle udvalgsformænd. Der var tale om

et forholdsvis stort mødeforum, hvor

interesseområderne spændte vidt.

Meget af tiden gik med sagsbehandling

af forslag fra udvalgene. Også

den mere formelle del af kommunikationen

mellem de enkelte udvalg

foregik på disse møder, ofte med den

konsekvens at møderne strakte sig til

den forkerte side af midnat. Derfor tog

bestyrelsen for et års tid siden kon-

7


8

Når håret er hovedsagen!

Salon

Tlf.

7462 8542

v/ HELMUT LORENZEN

Lakering af:

· Personvogne

· Lastvogne

· Motorcykler

· Busser

· Industrimateriel

· Entreprenørmateriel

Ramsherred 14 . 6200 Aabenraa

Ramsherred 35 A . 6200 Aabenraa . Telefon 7462 2138

Flensborglandevej 3 · 6360 Tinglev · Tlf. 74 64 22 22


takt til Dansk Golf Unions konsulent

Ivan Løvstrup for at få nogle gode råd

om, hvordan andre golfklubber har

organiseret sig. Vi har lyttet meget

til de erfaringer, andre klubber har

gjort, men samtidig mener vi, at det

er lykkedes at finde en model, der helt

og holdent er skabt til Sønderjyllands

Golfklub.

Visionen

Inden vi kunne komme i gang med

planerne om den nye struktur, måtte

vi imidlertid have en vision. Det blev

i sig selv et langt forløb at få formuleret

en kort og præcis beskrivelse af,

hvad det er, vi vil med Sønderjyllands

Golfklub. Men det lykkedes og disse

få, men vise ord, skal fremover være

bestyrelsens faste ledetråd, når meningerne

brydes om, hvilken retning

Sønderjyllands Golfklub skal udvikle

sig i.

Den nye struktur

For at skabe hurtigere beslutningsveje

er det vigtigt at få en struktur,

hvor interesseområderne er opdelt,

og møderne får et mere relevant indhold

for de involverede. Samtidig skal

bestyrelsen kunne fastholde sit overblik

og tage det overordnede ansvar

for klubbens udvikling. Men bestyrelsen

skal også have tid og plads

til at arbejde med det fremadrettede

og koncentrere sig om at virkeliggøre

klubbens vision. Løsningen er en opdeling

af klubbens udvalg i 3 interesseområder,

nemlig sport, drift og

kommunikation. Hvert område får et

bestyrelsesmedlem som koordinator,

og bestyrelsesmedlemmet er samtidig

udvalgenes kontaktperson til bestyrelsen.

Herved flyttes en væsentlig

del af beslutningskompetencen til det

mødeforum, der bliver mellem udvalgsformændene

og bestyrelsens

kontaktperson inden for hvert af de

3 områder.

De konkrete nyskabelser

For at tilrettelægge det rigtige fundament

for den nye struktur vil bestyrelsen

iværksætte en række konkrete

tiltag. Det drejer sig om:

• Idekasse, hvor medlemmerne kan

aflevere ideer og forslag

• Et årligt visionsmøde, hvor alle

dele af klubben skal være re-

præsenteret

• Bestyrelsens ønskeliste vil til

enhver tid indeholde 8-10 kon-

krete målsætninger, som er de

9


ideer og forslag, som bestyrelsen

har sat sig for at gennemføre

sammen med udvalgene

• Hurtig offentliggørelse af alle

beslutninger gennem klubbens

hjemmeside, nyhedsmail og en

nyindrettet opslagstavle til nyhe-

der

• Udvalgene får fast kontaktperson

i bestyrelsen

• Bestyrelsens kontaktpersoner

skal koordinere arbejdet i ud-

valgene og tage initiativ til, at ud-

valgene samarbejder

• Udvalgenes opgaver og kom-

petencer skal nedskrives og sam-

les i et fælles overblik

Kun én kasket til bestyrelsesmedlemmer

Som et led i den nye struktur har bestyrelsen

også truffet en principiel be-

10

slutning. Bestyrelsesmedlemmer kan

ikke længere være udvalgsformænd

samtidig med, at de sidder i bestyrelsen.

Det er en logisk konsekvens af

den rolle, der fremover er tiltænkt bestyrelsen,

hvor det enkelte bestyrelsesmedlem

skal varetage helhedens

interesser. Det lader sig kun gøre, hvis

bestyrelsen er frigjort fra de mere specifikke

interesser, der opstår, når man

er medlem af et bestemt udvalg.

2 + 2 = 5

Den berømte formel kan blive virkelighed

i Sønderjyllands Golfklub,

hvis det lykkes at få skabt et miljø,

hvor bestyrelsen og udvalgene bruger

hinandens store viden, løfter i flok

og udvikler ideerne. Så bliver selv de

mest uoverskuelige ideer og forslag

pludselig mulige.

• Vi har et stort udvalg i dæk, alufælge og udstødning

på lager.

• Vi giver specialpriser til alle, der er medlem i

Sønderjyllands Golfklub, ved fremvisning af medlemskort.

• Vi kan desuden tilbyde „Klargøring til syn“ og

alm. Service-eftersyn af biler.

Ring eller kig forbi,

der er altid kaffe på

kanden.

Lundsbjerg Industrivej 13

6200 Aabenraa

Tlf 74 61 43 40


Sønderjyllands Golfklub vil som medlemsejet

klub give medlemmer på alle

niveauer og i alle aldersklasser optimale

betingelser for at udvikle sig

sportsligt i et socialt fællesskab og i

gensidig respekt.

VISIONEN

Forudsætningen herfor er, at alle

klubbens faciliteter til stadighed optimeres,

og at det økonomiske grundlag

skabes gennem målrettet drift af

Sønderjyllands Golfklub.

”BESTYRELSENS ØNSKELISTE”

Nedenstående er en oversigt

over bestyrelsens ØNSKER i

uprioriteret rækkefølge:

● Bestyrelsen ønsker at undersøge

muligheden for etablering

af backtee.

● Bestyrelsen ønsker at få fl ere

udslagsmåtter.

● Bestyrelsen ønsker at etablere

permanente vinterteesteder

senest til vintersæsonen 2004.

● Bestyrelsen ønsker at nedsætte

en arbejdsgruppe, der skal udarbejde

forslag til en udvidet og

forbedret vejledning af begyndere,

der har fået grønt

kort.

● Bestyrelsen ønsker at nedsætte

et aktivitetsudvalg for at fremme

de sociale aktiviteter specielt i

vinterperioden.

● Bestyrelsen ønsker at forbedre

træningsfaciliteterne ved

bl.a. at etablere indspilsgreen,

øvebunker og kortspilsområde.

● Bestyrelsen ønsker at undersøge

muligheden for at etablere

en ny drivingrange med 20 udslagssteder

og min. 300 meter

lang.

● Bestyrelsen ønsker at synliggøre

såvel organisation som nøglepersoner.

Har DU et ønske – så tøv ikke med at

sende en mail til

sonderjylland@mail.dk

11


12

Der er 9 gode grunde til at

besøge Andresen Home & Garden

• vi er blevet medlem af

Euroflorist, så du nu kan få

sendt blomsterbuketter til

hele Danmark og det meste

af verden.

Andresen Home & Garden

sender også blomster

Som medlem af Euro Florist kan vi nu tilbyde

kunder at sende blomster til kæresten,

venner, bekendte og forretningsforbindelser.

Egevej 8 . 6200 Aabenraa . Tlf. 73 62 54 00

• vi har mange flotte nye

franske cafémøbler til terrasser

eller små altaner

samt franske

camping/strandmøbler i

flotte farver

• vi har et stort udvalg i terracotta

udendørs krukker,

granitfigurer, fuglebade,

vandsten og vandmiljø

• vi kan tilbyde håndlavede

græske terracotta krukker

fra Kreta

• vi har et stort frøsortiment

til haven

• vi har fået alle engelske/

historiske roser hjem.

• vi har bunddække- og klatreroser,

stauder, buksbum,

frugttræer med dertil hørende

specialgødning og

–jordprodukter. Barrodsrose

r kan med fordel bestilles

inden 17. April

• vi har fået forskellige varer

hjem fra England – have-

redskaber, handsker og

andet tilbehør til haven

• Vi har Anette Eckmanns

nye bog, der indeholder

mad, mennesker, trends,

traditioner og opskrifter

Se i øvrigt vores ugentlige

tilbud i løbet af foråret i

Budstikken

Åbningstider:

Tirsdag-Fredag 10.30-17.30

Lørdag-Søndag 10.00-15.00

Mandag lukket


Fra D-spillerudvalget

Sæsonen er forlængst forbi for vort

vedkommende. Det var som sædvanlig

en god sæson, hvor fremmødet var

ca. 50 spillere hver tirsdag aften. Man

har som altid på fornemmelsen, at alle

spillerne har hygget sig sammen efter

matchen samtidig med, at alle er gået

til opgaven med stor entusiasme. Rigtig

mange har i løbet af sæsonen fået

et mindre handicap.

Sidste match d. 19. september, hvor

Nykredit var sponsor og 104 spillere

deltog, blev Lasse Nansen kåret som

årets D-spiller, d.v.s. den nybegynder,

som er gået længst ned i handicap,

og som samtidig regelmæssigt har

deltaget i tirsdags- matcherne. De

øvrige resultater er offentliggjort efter

matchen.

D-udvalget har til næste sæson delvis

fornyet sig. Ny formand blev Benny

Pedersen og nye medlemmer Else

Pedersen og Mona Jespersen. Mulle

og Flemming Borcher er stadig trofaste

medlemmer af udvalget, mens

Karin og Bent Kirkegaard stopper efter

at have været med i 13 gode år.

Vi regner med igen at se mange Dspillere

til den nye sæson 2005, og vi

håber også at få hjælp, som vi plejer,

af klubbens hcp.-spillere, dem kunne

vi jo slet ikke undvære.

Vel mødt den første tirsdag i april

kl. 17.00

D-spillerudvalget

MODEL

SYSTUEN

Syning af festtøj,

kjoler, bukser

og dragter.

Ændring af

herre- og dametøj.

v/dameskrædder Aase Langschwager

Farverhus 93 · 6200 Aabenraa

Telefon 74 62 57 09

13


14

Danish Eyewear Design

Afstanden

er kort –

besparelsen

er stor! (Op til 30%)

Lis Ortelt-Schartl

Apenrade Str. 2 • Flensborg

(Bag ved Kay Uwe, ved siden af apoteket)

Tlf. 0049 461 42 119

www.die-brille-gmbh.de

Vi taler dansk!

Mod fremvisning af

medlemskort - 10% rabat


Træ ne ren har

or det

The Golf Athlete

Et af de mest spændende aspekter i

vores arbejde som golftrænere er, at

vi har adgang til efteruddannelseskurser

af den højeste kvalitet.

Eksperter i alt det, der er golfrelateret,

er begyndt at arbejde udelukkende

med golfspillere. For få år tilbage kunne

disse eksperter kun arbejde med

golf som en lille del af deres forretning

eller studie, fordi efterspørgslen ikke

var så stor; men golfens popularitet

har gjort det muligt for disse mennesker

at koncentrere sig udelukkende

om golf. Resultatet er, at man nu ved

præcis, hvad der skal til for at blive

dén spiller, man gerne vil være.

Forleden mandag følte jeg mig priviligeret

ved at tilbringe en dag sammen

med tre australiere, som uden

tvivl er verdens førende på hver deres

område. Robert Neal har en PhD i

Biomechanics, David Chettle er BappSci

i Strength and Conditioning og

Michael Dalgleish har en MphtySt i

Sports Physiotherapy. Samlet hedder

fi rmaet The Golf Athlete. Det hele

foregik i Nivå Golf Center, og jeg var

en af de 30 pro’er til stede.

Det, det drejer sig om, er, at alle tre

bruger deres ekspertise i den rigtige

rækkefølge for at sørge for, at eleven

får det optimale træningsprogram.

Golftræneren skal identifi cere den

svingfejl, som skal forbedres; men

hvis eleven ikke er fysisk klar til at

forbedre den del af bevægelsen på

grund af nogle muskler, der ikke er

stærke nok eller led ,som ikke er fl eksible

nok, skal man først gøre noget

ved dem.

Et eksempel: hvis en elev har et problem

med sin opstilling og står med

krum ryg, kigger man først på skuldrene

for at se, om de sidder rigtigt.

Hvis de ikke gør, bliver det sat på

plads først. Det er Michaels område.

Nu er eleven i stand til at stå godt i

forhold til bolden. Hvis skuldrene skal

være stærkere, kommer David Chettle

ind i billedet med sine enkelte øvelser.

Hans træningsprogram gør, at skuldrene

sidder rigtigt permanent.

Det næste skridt er at lære at svinge

bedre. Nu kommer biomechanics

manden, Robert Neal ind i billedet.

Efter at træneren har identifi ceret

svingfejlene og planlagt forbedringer,

er det hans opgave at kontrollere ved

hjælp af en sensor, som man klistrer

på kroppen, alt efter hvor langt man

er.

Disse forbedringer kan ikke kun

ses i form af billeder og tal på en computerskærm.

Systemet bipper, hvis

man gør det forkert! Vi taler instant

feedback her. Det forløb kan bruges

til hver kropsdel/ svingfejl.

15


Er det så en ny og revolutionær

måde at træne på?

Nej, ”The Department of Australia

Sports Science” har brugt fi rmaet i 10

år til træning af deres atleter og golfspillere.

Adam Scott, Robert Allenby

og Peter Lonard er alle sammen produkter

af deres golfprogram. Mange

af de australske OL- svømmere, som

vandt guld i Sydney, har arbejdet med

dem i 8 år.

Det lyder som et forløb, som kun eliteidrætsfolk

kan få gavn af; men det er

det ikke. 80% af ”The Golf Athlete’s”

kunder er klubspillere.

Men det var ikke kun behandling af

problemer, vi snakkede om den dag,

Vi snakkede også forebyggelsesarbejde.

Det spiller en stor rolle i deres

dagligdag. ”Prevention is better than

16

cure” var et af emnerne den mandag.

Gutterne var misundelige over, at vi

i det kolde Norden ikke kunne dyrke

udendørs sport hele året rundt!!!!

De mente, at vores vinterpause gav

mulighed for at komme i god fysisk

form til sæsonen. Det kalder man

at vende det om til det positive. Så,

brug vinteren fornuftigt. Find en god

fysio- og fi tnessekspert og forbered

næste sæson allerede nu. Det kan

godt betale sig.

Det må også være forfærdeligt at kunne

spille golf året rundt i 25 graders

varme!! Ikke!

Hav en rigtig god vinter alle

sammen.

David

Vinteråbningstider i

shoppen.

Tirs, ons, tors 10.00 – 17.00

Lør og søn 10.00 – 15.00

Man og Fre Lukket

Vi serverer gløgg i forbindelse med juleindkøb hver weekend

i december måned.


Her er de så,

de glade Danmarksmestre

for seniorer

Finalen blev spillet i Køge mod Gilleleje,

der havde vundet B-rækken

sidste år, ret suverænt. Vi mødte en

spiller aftenen før, der fortalte os, at

deres bedste mand spillede foursome

og deres damesingle

var

reserve på

seniorlandsholdet

og

lige havde

været til British

Ladies.

Vi valgte

ikke at fortælle

Peter,

Angelika og

Berit det,

der var jo

ingen grund

til at gøre dem nervøse!!. Finaledagen

oprandt, og alle var spændte. Banen

var ikke i særlig god stand, der skulle

lægges op. Vi var klar over, at vi ville

få kamp til stregen, og at det absolut

ikke ville blive let. Men foursomen

overraskede alle og kom ret hurtigt

3 op, og den føring holdt hjem. John

vandt også 4-3, Erik og Berit tabte,

altså var det op til holdkaptajnen at

afgøre, om vi skulle have endnu en

pokal med hjem til montren i klubhu-

set.Göran afgjorde det på 16., hvor

han kom 2 op, og mesterskabet var

hjemme.

Gilleleje hang noget med hovedet,

men det forstås vel, vi hørte nemlig

bagefter,

at Görans

modspiller

havde lovet

holdet en

tur til Cypern,

hvis

de havde

vundet!!! De

kørte også

hjem meget

hurtigt.Vores

ret lange

køretur hjem

blev noget

sjovere.

Vi spiller fra næste sæson i 2.division,

hvilket vil sige, at det fra nu af

er i DGU-regi. At vi kan klare os der,

er vi ikke i tvivl om- vi har nemlig et

godt hold, hvis vi sammenligner os

med andre klubber.

17


Hvad laver greenkeeperne

om vinteren?

Det har været en arbejdskrævende

sommer for vore greenkeepere, regnen

er faldet i rigelige mængder,

temperaturen har været fornuftig, så

græsset har groet som aldrig før.

Nu er der blevet lidt bedre tid til at

udføre andre opgaver, og en af disse

er vore bunkerkanter. Arbejdet bliver

lavet nu, så det er klar til foråret, hvor

vi fra tidligere år har oplevet, at der

pludselig er mange andre opgaver

som presser sig på. Alle bunkerkanter

bliver gennemgået og afstukket efter

behov, og til foråret kommer der nyt

rullegræs på hul 18, da skråningen

her er fuldstændig nedtrådt.

Et nødråb fra baneudvalget:

lad være med at gå og træde rundt

på bunkerkanterne for at undgå at rive

5 meter, træd ind i bunkeren fra det

fl ade stykke og vær med til at bevare

græsskråningerne

og dermed højne kvaliteten på banen.

På alle greens, som er lukket

hele vinteren, vil der blive

iværksat et luftningsprogram,

for at luftens ilt kan komme i

kontakt med græssets rødder

og vækstlaget. Samtidig

brydes fi ltlaget og skaber hermed

bedre mulighed for, at

vandet ikke bliver liggende på

greens. Filtlaget er en ophobning

i jordoverfl aden af døde

planterester, stængeldele,

18

overjordiske udløbere og rødder og

må helst ikke blive for tykt, da det så

kan give problemer med vandinfi ltration,

ilt til rødderne og nedtrængning

af gødning.

I løbet af vinteren vil der også blive

udtyndet i vegetationen og fældet enkelte

træer. Det er særlig træer, som

kaster så meget skygge på greens,

at det hæmmer væksten og medfører

fugtige områder.

I foråret 2004 blev der plantet ca.

140 træer, og heraf er der kun enkelte,

som ikke har klaret sig så godt.

Som tidligere omtalt er der mange

nye vintertee/-greens, og nu vil vintersæsonen

så vise, om vi har valgt

nogle velegnede placeringer, som så

vil blive permanente og med tiden

indgå som en fast del af banen og

med den pleje, det måtte kræve.

Baneudvalget ønsker

GOD VINTERGOLF


En stor tak til vore sponsorer og annoncører for velvillig støtte.

Hjem-Is

Salon ICI

Helle's Autolak

Aabenraa Bogtrykkeri

Svane Apoteket

Roost Spedition A/S

Krone Skandinavien

Brillehuset ApS

Nordea Bank A/S

Johann Chr. Hansen

Revisioncentret

Danplanex A/S

Kreditbanken

Bryggerigruppen

Par2Two Golfshop

Sommerland Syd

Eurocard

Center Pub

KPMG

Kim Borchers Køreskole

Danske Fragtmænd

Banegården

Arkitekttegnestuen

Schulz Inspiration

Nykredit

Sydbank A/S

Rødekro Pølser

Zanussi

Judica Advokaterne

Rebsdorf Spedition

Christen Agerley

Erling Knudsen EL A/S

Art og Hair

Matas Aabenraa

Bjerring & Hansen

SYS Holding A/S

Apropos v/Inger Jessen

S. O. Textil

Knud Hansen A/S

Meldgaard

EDC Mæglerne Trøst & Mensel

Prodesign eyewear

Alm. Brand

HTH Køkkenforum

Auto Lindvang

Die Brille v/Lis Schartl

Toyota Aabenraa

Golfrestauranten

HFR Rødekro

Andresen Home & Garden

Point S

Mohrdieck Tryk A/S

Andr. Jensen Sten og Grus

P.G. Andersen & Bruhn

Modelsystuen Aabenraa

Cimber Bo

Ivarsson

UK Snedkerservice

Tøndervejens Bager & Kiosk

Kop & Kande Aabenraa

STØT VORE SPONSORER OG

ANNONCØRER - DE STØTTER OS

19


20

Generalforsamling

afholdes onsdag den 9. februar 2005

Medlemmerne vil ved særskilt brev

blive indkaldt til generalforsamlingen,

men allerede nu bedes medlemmerne

overveje eventuelle forslag

til generalforsamlingen.

Forslag skal være sekretariatet

i hænde inden den 1. januar 2005.

Ligeledes henledes opmærksomheden på,

at 31. december 2004 er sidste frist

for anmodning om skift til anden

medlemsgruppe eller udmelding

af Sønderjyllands Golfklub.


§

Selvom vi skal bruge tee på vores

bane nu (hvis nogen er i tvivl,, er det

for at skåne fairways!) så gælder

golfregnerne stadig, det vil sige AT

BOLDEN TEES OP AF ALLE SPIL-

LERE INDEN FOR ET SCOREKORTS

LÆNGDE og IKKE NÆRMERE HUL-

LET.

Det er forkert ”ikke at tage det så

nøje” under træningsrunden, det bliver

så meget sværere at rette op på

senere i såkaldte stress-situationer

(turneringer). Når så problemerne

hober sig op, holder hjernen op med

at fungere, og man risikerer at få en

masse straffeslag.

Det er altså dumt at tillægge sig

dårlige vaner. Spilles der med lejeforbedring

udnyt den, hvis du skal, men

spil altid efter reglerne.

TEER MAN IKKE OP PÅ FAIRWAY,

OVERTRÆDES EN LOKALREGEL,

OG MAN TILDELES 2 STRAFFE-

SLAG.

Hvorfor reduceres på forskellig vis

i foursome og greensome?

Rent faktisk reduceres hcp. ikke,

men man regner sig frem til en middelværdi.

I foursome multipliceres begge

spilleres hcp. med 0.5 og resultatet

lægges sammen.

I greensome multiplicerer man i

stedet det laveste hcp. med 0.6 og

det højeste hcp. med 0.4. Det vil

Re gel spal ten

sige, at man vægter spilleren med

det laveste hcp. højest. Dette gøres

af hensyn til, at man i greensome har

muligheden for at vælge den bedste

spillers drive på alle huller.

Kirsten Markenstam

21


Juniorafdelingen informerer:

Sportsligt er der opnået mange fl otte

resultater i sæsonen, ikke kun på eliteplan.

Naturligvis skal det nævnes,

at Patrick Bach Jensen ikke alene er

nr. et på DGUs rangliste, men han

er også kommet på juniorlandsholdet

- fl ot - fl ot. Herudover er Kewin

Hertz, Jon Ottosen, Kim Wilhelmsen

og Christian Olsen på DGUs rangliste,

og mange af klubbens juniorer har

opnået fi ne resultater i turneringer,

bl.a. :

Distriktsmesterskab

(Sydjysk-fynsk mesterskab) : Årg.

92, René Jørgensen, nr. 2. Årg. 91

Benjamin Poke, nr. 2. Årg. 91 Piger

Nanna Nielsen, nr. 2. Årg. 90 Christian

Olsen, nr. 3. Årg. 89 Kim Wilhelmsen,

nr. 2. Årg. 88 Jon Ottosen, nr. 3. G-7

match : Sebastian Smith, nr. 3. og

Jacob Jørgensen, nr. 1.

Fredagsmatcherne har som tidligere

været en succes, som mange

juniorer har haft glæde af, ikke kun

sportsligt, men også socialt ved efterfølgende

præmieuddeling og afslutning.

Fredagsmatcherne blev vundet af :

22

Så er endnu en

sæson gået - og

hvilken sæson!

A-rækken, Benjamin Poke og B-rækken

Jacob Jørgensen.

Der har i år som noget nyt været

afholdt 3 Par3-bane matcher for klubbens

puslinge, hvilket har været en

stor succes.

Træningen har i år været opdelt på

forskellige niveauer, nemlig: puslinge,

begyndere, øvrige juniorer, og elitejuniorer.

Som resultaterne viser, har det

fungeret særdeles tilfredsstillende.

Naturligvis har der været enkelte misforståelser

og fejl undervejs. Udvalget

vil bestræbe sig på at gøre det endnu

bedre til næste år. Vi har dog igen

et stort ønske til juniorforældrene,

nemlig hjælp os med afholdelse af

puslinge- og fredagsmatcher, kast et

blik på junioropslagstavlen i klubben,

hver gang I er der, for evt. ændring i

jeres barns/børns træning, sørg for

at jeres barn/børn kommer til tiden til

træning og fredagsmatcher.

Juniorudvalget er nu sammensat

for næste sæson, og der er sket følgende

ændringer:

- Grith Mogensen har overladt

formandsposten til Søren Olsen, og


har forladt udvalget for at hellige sig

formandsposten i Sportsudvalget -

en STOR tak til Grith for indsatsen

(husk Grith har ingen børn selv, men

har alligevel brugt mange timer på

juniorerne)

- Jørn Krogh Sørensen er nyt medlem

i udvalget og skal i den kommende

sæson stå for grønt kort

- David Poke (klubbens træner) er

nyt medlem af udvalget og skal naturligvis

stå for træningen

Juniorudvalget består således af:

Søren Olsen, tlf. 74 62 79 49. E-mail:

s.o.textil@mail.tele.dk

Niels Jørn Jørgensen, tlf. 74 61 32 79.

E-mail: NIEJJ@sydbank.dk

Jørn Krogh Sørensen,tlf. 74 62 84 24.

E-mail: jks@post.tele.dk

David Poke, tlf. 74 68 84 85. E-mail:

par2two@mail.tele.dk

Harry Pharoe, tlf. 74 68 59 66. E-mail:

pharoe10@hotmail.dk

Med venlig hilsen

Juniorudvalget

Juniorelitespillerne fra SGK

23


24

Atter engang inviteres alle klubbens medlemmer

til at deltage i

”banens dag”, der afholdes

lørdag den 12. marts 2005 kl. 9.00

Der er traditionelt et godt fremmøde af medlemmer, og lige så

traditionelt er det en hyggelig dag, hvor vi i fællesskab rydder op i

skovene omkring banen og derved medvirker til at skabe optimale vilkår

for den kommende sæsons golfrunder.

Som noget nyt vil der i 2005 blive arrangeret en 9-hullers golfturnering

for alle, der har givet en hånd med på ”banens dag”.

Turneringen starter, når vi er færdige med arbejdet.

Hvem skal man vælge, når man vil sælge? www.edc.dk

EDC Mæglerne Trøst & Mensel kan tilbyde et team

bestående af 9 friske medarbejdere, heraf

4 statsaut. ejendomsmæglere, der alle har ET mål, nemlig at

gøre ALT for at opnå det bedst mulige salgsresultat for DIG!

Allan Dichow

Statsaut. ejendomsmægler

Michael Buchholdt

Statsaut. ejendomsmægler

Baneudvalget

Mæglerne Trøst & Mensel

Rådhusgade 6 - 6200 Aabenraa

Tlf. 74 62 64 64 - 611@edc.dk

Preben Christensen

Statsaut. ejendomsmægler

Valuar, MDE. Indehaver

Birthe Nissen

Statsaut. ejendomsmægler

Daglig leder, Rødekro

Hærvejen 49 - 6230 Rødekro

Tlf. 74 66 11 11 - 623@edc.dk


Nye medlemmer

Siden sidst kan vi byde velkommen

til nedenstående nye medlemmer og

håber, I må falde godt til i klubben.

Dan Grama, Morten Jørgensen,

Christian Meier Kühler, Rasmus Lyngbak

Nielsen og Nick van Leeuwen.

Golf Tour Sønderjylland.

Hvis du vil sikre dig en plads på dette

års Golf Tour Sønderjylland, vil det

være en god idé at skynde dig. Tilmeldingen

er i fuld gang og kan ske

på hjemmesiden

www.golftoursonderjylland.dk

Hole-in-one.

Den 22. september 2004 slog Elsy

Enemark, medl. nr. 142 enhver golfers

drømmeslag og lavede hole-in-one

på banens 17. hul.

Tillykke til Elsy.

Glemte og tabte effekter.

Igen i år er der indleveret en del glemte

og tabte effekter såsom køller, jern,

headcovers, sko, trøjer m.v.

Disse effekter opbevares i rummet

ved siden af bagrummet, så savner

du noget, er det en god idé at kigge

efter, om det skulle ligge der.

I februar måned vil der blive ryddet

grundigt op i disse ting, og uafhentede

effekter bliver kasseret.

Sekretariatet

orienterer

Træningsbolde i

vinterperioden

Fra 1. november 2004 til 31. marts

2005 bliver der ikke indsamlet træningsbolde.

Derimod stiller David et

antal spande med træningsbolde på

drivingrange til fri afbenyttelse – man

skal blot selv samle boldene op.

Ændring af medlemsstatus.

Vi vil gerne endnu engang minde om,

at det er absolut sidste frist for udmeldelse

af klubben samt overfl ytning til

passivt medlemskab den 31. december

2004. Ved ændring af medlemsstatus

SKAL DGU-kort afl everes til

sekretariatet.

Kontingent for 2005.

Kontingentopkrævning for år 2005

bliver sendt ud medio februar. Også

denne gang vil det ske via PBS, således

at du har mulighed for at lade

din kontingentbetaling ske helt automatisk

fremover. Du skal blot henvende

dig i dit pengeinstitut med

opkrævningen eller tilmelde dig PBS

via homebanking.

Tak for året der svandt

Her ved udløbet af golfåret vil vi ønske

alle medlemmer med familie en rigtig

glædelig jul og et godt nytår, samt

en stor tak for et godt samarbejde

i 2004.

Bodil og Per

25


26

Aut. el-installatør

Erling Knudsen

El·ApS

Stubbæk

Bygade 32-34

6200 Aabenraa

Tlf. 7461 3675

Fax. 7461 3580

Biltlf. 21 65 78 60


Oversigt over

bestyrelse og udvalg

Bestyrelse:

Formand: Bjarne Lønborg 0049 461 17700

Süderfi scherstrasse 2 A bl@fl ensborg-avis.de

D-24937 Flensborg

Næstformand: Torben Balle 7462 0913

Fjordløkke 83 torben.balle@webspeed.dk

6200 Aabenraa

Hon. sekretær: Sonja Schmidt 7462 4433

Gramsløkke 6 sch2000@tiscali.dk

6200 Aabenraa

Kasserer: Helge Nielsen 7467 8516

Østerskovvej 37, Kollund

6340 Kruså

Medlem: Kirsten Markenstam 0049 461 5090466

Grenzbogen 13 mstam@foni.net

D-24955 Harrislee

Suppleanter: Erling Bang 7462 4005

Lindbjergparken 42 bang@post.tele.dk

6200 Aabenraa

Hans Henrik Philippsen 7462 8074

Tøndervej 167 philippsen@webspeed.dk

6200 Aabenraa

Revisor: Statsaut. revisor Leif Meyhoff 7461 4192

Varnæsvej 151 lmeyhoff@kpmg.dk

6200 Aabenraa

Udvalg:

Baneudvalg: Bill Weir 7453 0520

Göran Markenstam 0049 461 5090466

mstam@foni.net

Peter H. Jacobsen 74622197

pi.jacobsen@mail.tele.dk

Carit Rasmussen 7461 7153

caritdk@ofi r.dk

Benny Wolff 7464 4022

Handicapudvalg: Carit Rasmussen 7461 7153

caritdk@ofi r.dk

Poul Alexandersen 7464 3325

palex@post.tele.dk

Per Feldskov 7452 1864

per@feldskov.dk

27


28

DET BEDSTE SCORECARD DER FINDES

Med Eurocard Guld er det let at få udfyldt et scorecard uanset, hvor De befinder Dem. Kortet modtages

med glæde på næsten alle golfbaner i verden, så det er bestemt godt for Deres drive at have det

med. Eurocard Guld kan naturligvis også bruges uden for golfbanerne. Faktisk modtages Eurocard over

32 millioner steder fordelt over hele kloden. De kan nemlig bruge Eurocard alle de steder, der modtager

MasterCard. Med Eurocard Guld kan De løbende modtage attraktive tilbud på luksusvarer og oplevelser,

ligesom kortet rummer en ekstra tryghed i form af en omfattende forsikringspakke.

Som medlem af Dansk Golf Union har vi et særligt tilbud til Dem. De kan enten vælge mellem Eurocard

Guld eller Eurocard Classic. Besøg www.dgu.org og klik på Eurocard-logoet for at ansøge om

Eurocard. De kan også ringe og høre mere på telefon 44 89 20 55.

EUROCARD - WELCOME TO THE WORLD

eurocard_golf_120x180.indd 1 05/07/04 9:11:58


Turneringsudvalg: Birthe Lønborg 0049 461 17700

birthe@flensborg-avis.de

Torben Balle 7462 0913

torben.balle@webspeed.dk

Stig Freilev 2143 3552

freilev@mail.tele.dk

Niels Jespersen 7461 7282

n.jespersen@mail.dk

Berit Lange Andersen 0049 461 59450

Berit-Andersen@Foni.net

Lisbet Kristensen 7469 4488

lck@ivarsson.dk

Bärbel Hagenau 0049 461 52228

Banekontrol: Leif Østergaard Nielsen 7463 0520

longh@post10.tele.dk

Sportsudvalg: Grith Mogensen 7352 2030

grithsm@ofir.dk

Søren Olsen 7462 7949

s.o.textil@mail.tele.dk

David Poke 7461 4561

par2Two@mail.dk

Eliteafdeling:

Juniorafdeling: Søren Olsen 7462 7949

s.o.textil@mail..tele.dk

Niels Jørn Jørgensen 7461 3279

niejj@sydbank.dk

Jørn Krogh Sørensen 7462 8424

jks@post.tele.dk

Harry Pharao 7468 5966

pharoe10@hotmail.dk

David Poke 7461 4561

par2Two@mail.tele.dk

Sponsorudvalg: Jørn Levisen 7467 1813

jle@bovkommune.dk

William Klinker 7462 7901

mewi@post10.tele.dk

Thomas Idea 7462 5836

thomas@idea-reklame.dk

Per Feldskov 7452 1864

per@feldskov.dk

D-spillerudvalg: Benny Pedersen 7466 1506

Mulle Borcher 7466 2414

boc@mail.tele.dk

Else Pedersen 7466 1506

Flemming Borcher 7466 2414

boc@mail.tele.dk

Mona Jespersen 7464 6553

29


Klubhusudvalg: Leif Leick 7462 5601

leif.leick@mail.tele.dk

Anette H. Nissen 7462 5440

hanissen@mail.tele.dk

Knud Sibbesen 7462 6295

ksi@carlbro.dk

Bent Clausen 7467 8692

Franz Nissen 7462 5416

Bodil B. Vingtoft 7452 6212

bbv@mail.dk

IT-Udvalg: Jørgen Brodersen 7462 1211

jobro@tdc.dk

Torben Balle 7462 0913

torben.balle@webspeed.dk

Bodil B. Vingtoft 7452 6212

bbv@mail.dk

Amatør-og

ordensudvalg:

Bladudvalg: Leif Frederiksen 7462 1463

lf@skolenet-syd.dk

Leif Mogensen 7462 2385

aab@aab-tryk.dk

Thomas Idea 7462 5836

thomas@idea-reklame.dk

Per Feldskov 7452 1864

per@feldskov.dk

Ellen Freilev 7462 3017

freilev@mail.tele.dk

Bodil B. Vingtoft 7452 6212

bbv@mail.dk

Miljøansvarlig: Poul Alexandersen 7464 3325

palex@post.tele.dk

30


Kørsel med GOLFBILER i vinterhalvåret.

Er det muligt, skal der køres på de eksisterende driftsveje (grusveje) – ellers i rough.

HUSK – ALDRIG TÆTTERE PÅ GREEN END 10 METER

Hul 1: I venstre side hele vejen – i rough.

Hul 2: I højre side hele vejen – højre om fairwaybunkeren og højre om vintergreen

frem til driftsvejen.

Hul 3: I højre side hele vejen – i rough.

Hul 4: I højre side hele vejen – i rough.

Hul 5: I højre side hele vejen – i rough.

Hul 6: I venstre side hele vejen – i rough.

Hul 7: I venstre side hele vejen – i rough – venstre om fairwaybunkeren frem

til driftsvejen mellem hul 7 og hul 8.

Hul 8: På driftsvejen i venstre side det første stykke – derefter i venstre side

– i rough.

Hul 9: I venstre side hele vejen – i rough.

Hul 10: I venstre side hele vejen – i rough.

Hul 11: I venstre side – i rough – frem til lysningen til hul 12.

Hul 12: Fra lysningen og venstre om teestedet – og venstre om greenen.

Hul 13: I højre side hele vejen – i rough.

Hul 14: I venstre side hele vejen – i rough.

Hul 15: I højre side hele vejen – i rough – helt fremme køres højre om bunker

og sommergreen frem til driftsvejen.

Hul 16: I højre side ved skoven – højre om 150 m træet – helt fremme køres

højre om bunker og sommergreen.

Hul 17: I højre side hele vejen – i rough.

Hul 18: I højre side – højre om 150 m træet – frem til driftsvejen ved første sø

– derefter kørsel ad denne driftsvej.

I ØVRIGT SKAL DER ALTID TAGES HENSYN TIL BANENS AKTUELLE TILSTAND

Baneudvalget

31


Postbesørget blad:

57015

7007 (FAC)

32

�������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������

������������������������

�������������������������

AABENRAA BOGTRYKKERI

More magazines by this user
Similar magazines