Tilbud til sindslidende - Region Hovedstadens Psykiatri

psykiatri.regionh.dk

Tilbud til sindslidende - Region Hovedstadens Psykiatri

Sammenhæng i psykiatrien

Tilbud til sindslidende


2

3

4

6

9

11

12

13

14

18

20

22

Indhold

Sammenhæng i tilbud til sindslidende

Hvordan opdager du psykisk sygdom?

Psykiatrisk behandlingstilbud til voksne

Psykiatrisk hjælp i dit lokalområde

Psykiatrisk behandlingstilbud til børn og unge

Når der er akut brug for hjælp

Særlige behandlingstilbud

Amtets sociale tilbud til sindslidende

Dagtilbud

Psykiatriske tilbud til borgerne I amtet

Bruger- og pårørendeorganisationer

Udgivet af Psykiatri- og Socialforvaltningen i Københavns Amt

Oktober 2005

Layout: Identitet og Design

Foto: Stefan Kai Nielsen

Tryk: Formula A/S

Oplag: 20.000


Forord

Sammenhæng i tilbud til sindslidende

Sindslidelse er stadig omgivet af tabu. Vi kan alle komme til at stå i en situation – som patient eller pårørende til

en sindslidende – hvor vi har brug for hjælp og støtte. Åbenhed og dialog om sygdomme i sindet er væsentligt,

for at sindslidelser ikke bliver tabubelagte.

Langt de fleste mennesker, der oplever psykiske problemer, bliver raske igen. En mindre gruppe har brug for

behandling eller særlige sociale tilbud i perioder af deres liv – og eventuelt hele livet. Nogle mennesker er kun i

kontakt med psykiatrien en enkelt gang. Andre besøger jævnligt et psykiatrisk center eller er i kontakt med andre

dele af psykiatrien, men lever et næsten almindeligt liv som de fleste andre.

Københavns Amt har en bred vifte af specialiserede tilbud om behandling, støtte og bolig til borgere med psykiske

problemer. Vi tilbyder bl.a. behandling i eget hjem, akut hjælp på de psykiatriske skadestuer eller ved hjælp af en

særlig udrykningstjeneste, behandling af børn og unge og specialiseret botilbud med hjælp hele døgnet.

Vi arbejder hele tiden på at forbedre og koordinere de psykiatriske tilbud, så der er sammenhæng i den behandling,

borgerne modtager. Amtet vedtog i 2004 en række psykiatripolitiske hensigtserklæringer, hvor vi bl.a. har fokus på:

• Hurtig hjælp og behandling

• Større fokus på de ambulante tilbud, hvor du stadig bor i dit eget hjem

• Specialisering af tilbuddene, så de er tilpasset den enkelte borgers behov

• Trygge forløb for patienterne

• Nedbringe brugen af tvang i psykiatrien

• Åbenhed og dialog med brugere og pårørende om arbejdet i psykiatrien.

Vi mener, at det skal være let at komme i kontakt med psykiatriens mange tilbud. Vi håber, denne pjece kan være

med til at give svar på de spørgsmål, som naturligt melder sig, når man har brug for psykiatrisk rådgivning og

behandling. I pjecen finder du beskrivelser af amtets tilbud til sindslidende med henvisning til adresser, telefon og

hjemmesider.

Preben Andersen

Formand for Psykiatriudvalget

3


Hvordan opdager du psykisk sygdom?

4

Hvordan opdager du

psykisk sygdom?

Psykiske problemer viser sig ofte ved, at man

føler sig psykisk forandret i forhold til, hvordan

man plejer at være. Problemerne udvikler sig

ofte langsomt og ubemærket – og ofte uden, at

den enkelte selv er bevidst om det.

Sindslidelser kan udvikle sig forskelligt, men i

de fleste tilfælde vil der på et tidspunkt vise sig

en ændret personlighed og adfærd, der kan

indeholde et eller flere af følgende træk.

Det kan være at personen:

• isolerer sig fra omverdenen

• oplever forskellige former for angst

• er deprimeret

• har problemer med at sove

• har ændrede sovevaner, det vil sige bytter

om på dag og nat

• ser eller hører noget, der ikke eksisterer

• føler en unaturlig opstemthed eller tristhed,

måske tanker om selvmord

• oplever vrangforestillinger, måske forfølgelsesideer

• har en forvrænget opfattelse af sine omgivelser

og omverden

• bliver aggressiv i sine handlinger

• begynder at misbruge alkohol, hash, medicin

m.m.

Det er ikke altid, at den enkelte selv kan se,

hvor galt det står til. I sådanne situationer kan

det i stedet være den praktiserende læge, der

kan se, at smerterne og symptomerne i virkeligheden

dækker over en psykisk lidelse. Det kan

også være familie eller venner, som opdager, at

der er noget galt og hjælper med at søge hjælp

eller rådgivning.

En tidlig behandling giver de bedste resultater.

Valget mellem hvilken behandling og hvilken

social indsats, der er relevant, afhænger af

karakteren, graden og den hastighed, som sygdommen

udvikler sig med.

Diagnosen beskriver sygdommen

For at et menneske med psykiske problemer

kan få den bedst mulige behandling, er det vigtigt,

at lægen stiller en diagnose. Det vil sige

lægen beskriver sygdomsbilledet så præcist som

muligt. Diagnosen danner grundlag for, hvilken

behandling der vil være den bedste, og giver

mulighed for at få et skøn over, hvordan sygdommen

kan udvikle sig. Det kaldes en prognose.

Udover at den enkelte selv kan være interesseret

i at høre, hvordan prognosen er, bruges

prognosen også i forbindelse med sygemeldinger,

forsikringsspørgsmål og pensionssager.

Når det drejer sig om sindslidelser, bygger diagnosen

overvejende på det, den sindslidende


eller dennes pårørende fortæller lægen, samt

de symptomer lægen selv kan observere. Som

regel er der ikke undersøgelser eller prøver, der

kan vise, hvad man fejler.

Behandling af psykisk sygdom

Psykiske sygdomme kan oftest behandles med

medicin eller med samtaler. I mange tilfælde er

det en fordel at kombinere medicin og psykoterapi.

Efter behandlingen kommer de fleste patienter

til at leve et normalt liv. Andre vil i perioder

have brug for støtte. Under alle omstændigheder

er det muligt at hente hjælp i det psykiatriske

behandlingssystem eller de sociale tilbud,

der findes i amtet og i kommunerne.

Hjælp fra egen læge

Den praktiserende læge er nøgleperson, hvis

man oplever at have psykiske problemer.

Lægen kan henvise til psykologer, psykiatere

eller til et psykiatrisk center. I nogle tilfælde kan

lægen også vælge selv at tilbyde for eksempel

samtaleterapi eller medicinsk behandling.

Den praktiserende læge kan også spille en rolle

efter udskrivning fra et psykiatrisk center. Nogle

patienter efterbehandles hos egen læge, mens

andre typisk modtager ambulant behandling i

distriktspsykiatrien eller i centrenes ambulante

funktioner, eventuelt med støtte fra de sociale

tilbud i amt eller kommune.

Psykiatrisk Center Glostrup

5


6

Psykiatrisk behandlingstilbud til voksne

Psykiatrisk behandlingstilbud

til voksne

De psykiatriske centre kan hjælpe mennesker

med sindslidelser, der bliver henvist på grund af

særlige behov for undersøgelse, behandling og

støtte. Behandlingen kan foregå ambulant på et

af de psykiatriske centre eller i et distriktspsykiatrisk

tilbud eller ved indlæggelse hele døgnet

på et af centrene.

Behandlingen er baseret på et helhedssyn, der

betragter mennesket i hele sin livssituation.

Behandlingen omfatter medicinsk behandling,

miljøterapeutisk behandling, psykoterapi, samtaleterapi

og støtte til at etablere et socialt og

behandlingsmæssigt netværk. Behandlingen

fokuserer på patientens sunde ressourcer og på

at afhjælpe de behov, patienten ikke selv kan

opfylde.

Amtet har tre psykiatriske centre, som ligger i

Gentofte, Ballerup og Glostrup. Der er også en

psykiatrisk afdeling på Amager Hospital, som

amtet driver sammen med Hovedstadens

Sygehusfællesskab.

Centrene er bygget op i blokke. En blok består

af et sengeafsnit og et eller flere distriktspsykiatriske

tilbud. Hver blok samarbejder tæt med

relevante samarbejdspartnere i kommunerne.

Gennem en tæt relation mellem patient, sygehuspersonale

og kommunerne sikres sammenhæng

i behandlingsforløbet.

Ældrepsykiatri

Hvert center har et antal sengepladser, der er

målrettet ældre med sindslidelser. Det kaldes

også gerontopsykiatriske lidelser. Hvert center

har også tilknyttet et team af medarbejdere,

som tager på hjemmebesøg hos de ældre for at

undersøge, hvad patienten fejler.

Fagpersonerne stiller forslag til videre undersøgelser

og behandling. De udgående teams kan

også hjælpe og rådgive kommunernes sagsbehandlere.

Kontakt til de gerontopsykiatriske

teams sker gennem henvisning fra egen læge.

Psykiatrisk behandling til døve

Psykiske problemer kan optræde sammen med

høretab. Voksne døve eller svært tunghøre

med en sindslidelse er ofte afhængige af tegnsprog,

når de kommunikerer med omgivelserne.

Derfor er det nødvendigt med et særligt tilbud

for at kunne give dem en behandling på

samme niveau som andre patienter. Psykiatrisk

Center Ballerup har et specialiseret tilbud for

døve med sindslidelser. Tilbuddet dækker hele

landet.

Lettere sindslidelser

Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Gentofte

er specialafdeling for samtalebehandling af

ikke-psykotiske psykiske lidelser. Det kaldes

også psykoterapi. Det er et tilbud til borgere

med depression, angst eller andre nervøse tilstande,

der er opstået i forbindelse med psykisk

belastning eller tab. Der er også særlige be-


handlingstilbud til borgere med spiseforstyrrelser.

Behandlingen vil ofte være ambulant eller foregå

under indlæggelse på centrets døgnafsnit.

Behandlingen kan bestå af gruppeterapi, parterapi,

familieterapi eller individuel terapi. Centret

yder også akut krisehjælp til ofre for vold eller

voldtægt. Det sker efter henvisning fra embedslægen.

Embedslægen er en statslig myndighed

under Sundhedsstyrelsen.

I andre tilfælde kan praktiserende læger og speciallæger,

sygehusafdelinger, distriktspsykiatriske

centre, psykologer, sagsbehandlere i socialforvaltninger

og andre behandlere henvise dig

til behandling på Stolpegård.

Psykoterapeutisk Center Stolpegård

Psykiatrisk behandling

til psykisk udviklingshæmmede

Der findes et særligt tilbud til mennesker, der er

psykisk udviklingshæmmede, og som også har

en sindslidelse. Tilbuddet findes på Psykiatrisk

Center Glostrup og består af et ambulatorium

og et særligt udgående team. Ved behov for

ambulant behandling eller indlæggelse kontaktes

Handicap Psykiatrisk Ambulatorium, og ved

behov for akut behandling kontaktes skadestuen

Psykiatrisk Center Glostrup.

Retspsykiatri

Den retspsykiatriske specialfunktion ligger i

Glostrup. Retspykiatrisk Center modtager personer,

der er sigtede, til mentalobservation,

sindslidende der afventer dom, og sindslidende

der er dømt til behandling.

7


8

Kontakt

Psykiatrisk Center Gentofte

Niels Andersens Vej 65

2900 Hellerup

Tlf. 3977 7600

Psykiatrisk Center Gentofte har 95 senge.

Centret modtager borgere fra Søllerød,

Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommuner.

Psykiatrisk Center Ballerup

Ballerup Boulevard 2

2750 Ballerup

Tlf. 4488 4403

Psykiatrisk Center Ballerup har 107 senge.

Centret modtager borgere fra Gladsaxe,

Værløse, Herlev, Ledøje-Smørum og Ballerup

kommuner.

Psykiatrisk Center Glostrup

Nordre Ringvej 29-67

2600 Glostrup

Tlf. 4323 2300

Psykiatrisk Center Glostrup har 160 senge.

Centret modtager borgere fra Rødovre,

Albertslund, Glostrup, Høje-Taastrup, Brøndby,

Ishøj, Vallensbæk og Hvidovre kommuner.

Amager Hospital

Psykiatrisk afdeling

Digevej 110

2300 København S

Tlf. 3254 3234

Den psykiatriske afdeling har cirka 30 senge.

Afdelingen modtager borgere fra Tårnby og

Dragør kommuner.

Psykoterapeutisk Center Stolpegård

Stolpegårdvej 20

2820 Gentofte

Tlf. 3977 3977

Psykoterapeutisk Center Stolpegård har 24

(5-døgns) senge. Centret modtager borgere

fra hele amtet samt andre amter.

Retspsykiatrisk Center

Ndr. Ringvej 29-67

2600 Glostrup

Tlf. 4323 3320

Retspsykiatrisk Center har 24 senge. Centret

modtager borgere fra hele amtet.


Psykiatrisk hjælp i dit lokalo

Psykiatrisk hjælp i dit

lokalområde

Amtet har 12 distriktspsykiatriske tilbud, som

dækker amtets 18 kommuner. De distriktspsykiatriske

tilbud bygger på tanken om, at mennesker

med sindslidelser ikke skal opholde sig

på et psykiatrisk center, hvis de ikke har behov

for behandling, pleje eller observation i alle

døgnets timer. Ofte er det også et godt tilbud til

borgere, der har en alvorlig sindslidelse, for

eksempel skizofreni med en langvarig kontakt

til psykiatrien. Man bor hjemme, mens man

bruger distriktspsykiatrien.

Distriktpsykiatrisk Center Brøndby

Der er både mulighed for selv at møde op i

centret eller modtage behandling hjemme. Den

lokale hjælp giver mulighed for at tage højde

for den sindslidendes helbredsmæssige og

sociale behov.

Du kan henvises til et distriktspsykiatrisk tilbud,

hvis din egen læge mener, at det er et relevant

tilbud for dig. Du kan også blive visiteret til distriktspsykiatrien,

hvis dine behandlere i det psykiatriske

center vurderer, at du har gavn af tilbuddet.

De distriktspsykiatriske tilbud har

åbent i dagtimerne mandag til fredag.

9


10

Kontakt

Distriktspsykiatrien i Lyngby-

Taarbæk/Søllerød

Toftebæksvej 8

2800 Lyngby

Tlf. 4593 9312

Distriktspsykiatrien i Gentofte

Maltegårdsvej 9

2820 Gentofte

Tlf. 3976 1188

Distriktspsykiatrien i Gladsaxe

Søborg Hovedgade 213, 1. th.

2860 Søborg

Tlf. 3966 2151

Distriktspsykiatrien i Herlev/Værløse

Hørkær 16, 2

2730 Herlev

Tlf. 4488 1000

Distriktspsykiatrien i Ballerup/Ledøje-

Smørum

Magleparken 8

2750 Ballerup

Tlf. 4497 1534

Distriktspsykiatrien i Rødovre

Højnæsvej 73, 1.

2610 Rødovre

Tlf. 3672 3282

Distriktspsykiatrien i

Albertslund/Glostrup

Hovedvejen 140, 1.

2600 Glostrup

Tlf. 4363 7303

Distriktspsykiatrien i Høje-Taastrup

Gasværksvej 1-3

2630 Høje-Taastrup

Tlf. 4371 9510

Distriktspsykiatrien i Brøndby

Schneeklothcentret

Brøndby Møllevej 2

2605 Brøndby

Tlf. 4344 5444

Distriktspsykiatrien i Hvidovre

Rebæk Søpark 3, st.

2650 Hvidovre

Tlf. 3647 7797

Distriktspsykiatrien i Ishøj/Vallensbæk

Ishøj Nørregade 19, 5.

2635 Ishøj

Tlf. 4357 7632

Distriktspsykiatrien i Tårnby/Dragør

Amager Landevej 61, 1.

2770 Kastrup

Tlf. 3252 2033


Psykiatrisk behandlingstilbud til børn og unge

Psykiatrisk behandlingstilbud

til børn og unge

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center modtager

børn og unge i alderen fra 0 til 18 år med

alle former for psykiske lidelser eller forstyrrelser.

Centret tilbyder almen behandling og

specialiseret behandling til svære og komplicerede

psykotiske tilstande, gennemgribende

udviklingsforstyrrelser og neuropsykiatriske

lidelser.

Centret er opdelt i sengeafsnit samt to ambulatorier

placeret i henholdsvis Gentofte og

Glostrup. Centret modtager børn og unge fra

hele amtet. Desuden har centret landsdelsfunktion

og tilbyder specialiseret behandling til børn

og unge fra alle amter øst for Storebælt.

Man skal have en henvisning for at få kontakt til

børne- og ungdomspsykiatrien. Henvisningen

kan fås fra egen læge, speciallæge, sygehus,

børneafdeling, sundhedsplejerske, psykolog,

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller

socialforvaltningen i kommunen.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Kontakt

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Ndr. Ringvej 69

2600 Glostrup

Tlf. 4323 3574

Børne- og ungdomspsykiatrisk Center har 28

senge. Centret modtager børn og unge fra hele

amtet.

11


12

Når der er akut brug for hjælp

Når der er akut brug for

hjælp

De psykiatriske skadestuer og den psykiatriske

udrykningstjeneste yder hjælp og behandling

ved akut og alvorlig sygdom. Det er muligt at

møde op på de psykiatriske skadestuer uden

henvisning. Du får kontakt til udrykningstjenesten

gennem vagtlægen.

Psykiatriske skadestuer

Københavns Amt har fire psykiatriske skadestuer,

som altid er åbne. Her kan alle borgere

i akut krise komme på eget initiativ eller efter

henvisning. Der vil være mulighed for at tale

med en læge og/eller en sygeplejerske, og der

er i nogle situationer mulighed for overnatning.

Psykiatrisk Center Gentofte

Kontakt

Psykiatrisk Skadestue

Psykiatrisk Center Gentofte

Niels Andersens Vej 65

Opgang 32, Afdeling 3202

2900 Hellerup

Tlf. 3977 3631

Psykiatrisk Skadestue

Psykiatrisk Center Ballerup

Ballerup Boulevard 2

2750 Ballerup

Tlf. 4488 4403

Psykiatrisk Skadestue

Psykiatrisk Center Glostrup

Nordre Ringvej 69

Hovedbygning B

2600 Glostrup

Tlf. 4323 3574

Psykiatrisk Skadestue

Amager Hospital Digevej 110

2300 Købehavn S

Tlf. 3234 3234

Ved meget store ulykker, katastrofer og ekstraordinære

hændelser har Københavns Amt et

kriseberedskab, der kan træde i funktion. Også

ved sådanne hændelser sker henvendelsen til

de psykiatriske skadestuer.


Den psykiatriske udrykningstjeneste

Udrykningstjenesten tager sig af krisesituationer,

som lægevagten ikke kan klare, eller hvor

borgeren er i en situation, hvor man ikke selv

kan henvende sig til en psykiatrisk skadestue.

Udrykningstjenesten kan hjælpe i akutte situationer,

for eksempel ved akut angst- eller kaostilstand,

og for personer med akut depression

eller selvmordstanker. Både mennesker med

sindslidelser, pårørende eller andre nærtstående

kan søge hjælp hos tjenesten. Det er muligt

at få fat på udrykningstjenesten gennem lægevagten.

Åbningstid

Udrykningstjenesten er åben mellem kl. 16-08

på hverdage.

I weekenderne og på helligdage er tjenesten

åben hele døgnet.

Lægevagten

For borgere i Dragør og Tårnby kommuner har

lægevagten tlf. 7013 0041

For borgere i resten af Københavns Amt har

lægevagten tlf. 4453 4400

Udrykningstjenesten dækker hele hovedstadsområdet

og drives af amtet og Hovedstadens

Sygehusfællesskab.

Særlige behandlingstilbud

Københavns Amts Specialambulatorium, kaldet

KASA, er et nyt tilbud til psykisk syge stofbrugere.

Ambulatoriet er specialiseret i både psykiatri

og misbrug. Der er fast tilknyttet en psykiater.

Brugere kan blive henvist via afdelingerne i

Københavns Amts Behandlingscenter for

Stofbrugere, de psykiatriske centre eller distriktspsykiatrien.

Når KASA har modtaget henvisningen

og et udfyldt visitationsskema, bliver

brugeren indbudt til en forsamtale. KASA modtager

brugere fra hele amtet.

Kontakt

KASA – specialambulatorium

Ndr. Ringvej 69, bolig 29-30

2600 Glostrup

Tlf. 4322 6688

www.kabs.dk

Særlige behandlingstilbud

13


14

Amtets sociale tilbud til

Amtets sociale tilbud til

sindslidende

Når behandlingen på et psykiatrisk center er

afsluttet, er det vigtigt at planlægge det videre

forløb. Nogle patienter bliver udskrevet og kan

vende tilbage til egen bolig. Andre har brug for

forskellige former for social hjælp, som amtet

eller kommunen kan tilbyde.

Socialpsykiatrien i amtet tilbyder at hjælpe borgere,

der har brug for intensiv specialiseret

støtte til at få tilværelsen til at hænge sammen.

Det kan være, at man har svært ved at komme

omkring og have kontakt med andre, at man

har brug for praktisk bistand i hjemmet og støtte

til træning af sociale og praktiske færdigheder.

Amtet tilbyder for eksempel længerevarende

eller midlertidige boliger, bostøtte eller forskellige

former for dagtilbud.

En borger, som har brug for støtte fra socialpsykiatrien,

kan sammen med den kommunale

sagsbehandler søge om at få hjælp fra et af

amtets botilbud.

Botilbud for sindslidende

Amtet har 10 botilbud til sindslidende. Flere af

boligerne er specialiserede tilbud til for eksempel

ældre sindslidende, demente, sindslidende

med misbrugsproblemer eller yngre sindslidende.

Fælles for beboerne i de socialpsykiatriske

botilbud er, at de i mange år har haft en alvorlig

sindslidelse, og at de har brug for et sted, hvor

der er mulighed for at få hjælp og støtte til at

klare tilværelsen hele døgnet.

Yngre sindslidende har mulighed for at blive

henvist til Måløvgård, som amtet har en aftale

med. Måløvgård er et midlertidigt bo- og

behandlingstilbud for unge sindslidende

mellem 18 og 25 år.

Læs mere om de enkelte tilbud på botilbuddenes

egne hjemmesider.

Kontakt

Juvelhuset

Ametystvej 18

2730 Herlev

Tlf. 4492 9044

www.juvelhuset.dk

Juvelhuset har plads til 16 beboere.

Parkvænget

Byparkvej 87

2600 Glostrup

Tlf. 45117065

www.parkvaenget.dk

Parkvænget har plads til 56 beboere.


sindslidende

Kløverengen

Gymnasievej 13

2625 Vallensbæk

Tlf. 4364 2450

www.kloeverengen.dk

Kløverengen har plads til 40 beboere.

24 af pladserne er midlertidige pladser til unge

sindslidende (18-34 år).

Nybrogård

Nybrovej 333

2900 Lyngby

Tlf. 4587 7025

www.nybrogaard.dk

Nybrogård har plads til 40 beboere.

Pilekrogen

Sognevej 21

2820 Gentofte

Tlf. 3976 3511

www.pilekrogen.dk

Pilekrogen har plads til 16 beboere.

Skovvænget

Ballerup Boulevard 2

2750 Ballerup

Tlf. 4488 4590

www.skovvaenget.dk

Skovvænget har plads til 58 beboere.

Slotsvænget

Slotsvænget 23 A

2800 Lyngby

Tlf. 4587 0877

www.slotsvaenget-kbhamt.dk

Slotsvænget har plads til 40 beboere

Vestervænget

Gasværksvej 12

2630 Tåstrup

Tlf. 4399 0407

www.vestervaenget.dk

Vestervænget har plads til 41 beboere.

Lunden

Brøndbyøstervej 156 A

2605 Brøndby

Tlf. 3535 0400

www.lunden-kbhamt.dk

Lunden har plads til 24 beboere.

Måløvgård

Møllemosen 6

2760 Måløv

Tlf. 4497 2335

www.maaloevgaard.dk

Måløvgård har plads til 10 beboere.

11 15


16

Bostøtte – støtte til at bo i eget hjem

Bostøtte er et tilbud til sindslidende, der ønsker

at bo i eget hjem og alligevel modtage støtte.

Bostøtten er et alternativ til døgnplads i et botilbud.

Et fast team af medarbejdere yder støtte til

mennesker med sindslidelser, der bor i eget

hjem. Medarbejderne er et supplement til de

kommunale ordninger og skal sikre, at mennesker

med sindslidelser kan blive, eller vende

tilbage til eget hjem. Hvis du er interesseret i

at høre mere om ordningen, kan du finde mere

information ved at ringe til daglig leder af bostøtten.

Kontakt

Bostøtten

Bygning 33C

Ballerup Boulevard 2

2750 Ballerup

Tlf. 2428 3661

www.bostoette.dk

Udgående medarbejdere på Solvang

På Solvang har to medarbejdere til opgave at

kontakte sindslidende i amtet, som er meget

vanskeligt stillede. Disse sindslidende er mennesker,

som af den ene eller anden grund ikke

ønsker at have kontakt med det psykiatriske

system. Det er mennesker, der samtidig har

svært ved at opretholde et almindeligt liv på

grund af deres sindslidelse. De udgående medarbejdere,

som kan kontaktes på Solvang, tager

kontakt og forsøger at hjælpe disse personer.

Kontakt

Udgående medarbejdere på Solvang

Ndr. Ringvej 67

2600 Glostrup

Tlf. 4396 8555

www.solvang.dk


Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose

Solvang udvider i september 2005 med 10

pladser til sindslidende, der også har et misbrug.

Tilbuddet vil blive tilknyttet Tornehøjgård,

et midlertidigt tilbud til hjemløse borgere, der

er stofafhængige.

Kontakt

Tornehøjgård

Klausdalsbrovej 271

2730 Herlev

Tlf. 4453 3852

www.tornehoejgaard-kbhamt.dk

Tornehøjgård

11 17


Dagtilbud

18

Dagtilbud

Amtet har en række dagtilbud til sindslidende,

og målet er at fremme brugernes ressourcer og

selvhjulpenhed.

Rebus – et revalideringstilbud

Rebus er et specielt tilrettelagt revalideringsforløb,

som kan give en blid start på et forløb for

at afklare brugerens personlige, sociale og

arbejdsmæssige ressourcer. I Rebus er der bl.a.

undervisning i psykologiske emner, i emner

som er relevante for brugerne, motion/idræt og

køkkenaktiviteter. I perioder er der mulighed

for at deltage i gruppesamtaler. Kommunen kan

henvise til Rebus, og visiteringen sker fra

Erhvervscenter Espelunden.

Kontakt

Erhvervscenter Espelunden

Transformervej 17

2730 Herlev

Tlf. 3670 0100

www.erhvervscenter-espelunden.dk

Gartneri og værksted

Gartneriet og Værkstedet er et dag- og samværstilbud

til beboerne i de socialpsykiatriske

botilbud og andre borgere. I gartneriet og

værkstedet er der mulighed for at deltage i et

dagtilbud, hvor man kan være med til at udføre

arbejdsopgaver, for eksempel forskellige former

for dyrkning af blomster og planter. Borgeren

skal kontakte den kommunale sagsbehandler,

hvis der er ønsker om, at få en aftale med gartneriet

eller værkstedet.

Kontakt

Gartneriet og Værkstedet

Ballerup Boulevard 2

2750 Ballerup

Tlf.. 4322 5000


Industriværkstedet

Industriværkstedet er et dag- og samværstilbud

til sindslidende. I Industriværkstedet tilbydes

beskæftigelse under beskyttede former i et

uformelt nært miljø. Arbejdet tilpasses den

enkelte, og man får samtidig et arbejdssamvær

og fællesskab med de andre medarbejdere.

Arbejdet er lønnet. Henvisning og visitation

foregår ved telefonisk henvendelse til industriværkstedet.

Kontakt

Industriværkstedet

Gammel Landevej 9

2600 Glostrup

Tlf. 4323 3436

Tilbud om undervisning

Specialundervisningscenteret for voksne i

Københavns Amt - også kaldet SVIKA - tilbyder

undervisning til bl.a. voksne sindslidende.

Centeret arbejder på at afhjælpe eller begrænse

virkningen af forskellige lidelser og handicap.

Undervisningen er planlagt efter den enkeltes

behov og personlige mål, og eleverne får

undervisning i små grupper. Det foregår forskellige

steder, for eksempel i nærheden af de

psykiatriske centre, i samarbejde med distriktspsykiatrien

eller på væresteder og skoler.

Borgere kan frit henvende sig til Specialundervisningscentret

med et ønske om undervisning.

Skolen vil herefter invitere til et møde for at

finde ud af, hvilken undervisning der er behov

for.

Kontakt

SVIKA

Gammelmosevej 51

2800 Lyngby.

Tlf. 4588 6800

www.svika.dk

11 19


20

Psykiatriske tilbud til

Psykiatriske tilbud til

borgerne i amtet

Kortet viser amtets tilbud til sindslidende.

Farverne viser de psykiatriske centres optageområder.

Det betyder fx at borgere i Ishøj

Kommune, som udgangspunkt vil få behandling

Psykiatrisk Center Glostrup.


orgerne i amtet

Psykiatrien i Københavns Amt

Psykiatriske centre

Børne- og ungdomspsykiatrisk center

Distriktpsykiatriske centre

Botilbud for sindslidende

Tilbud til sindslidende misbrugere

Dagtilbud

Bostøtte og udgående medarbejdere

Høje-Taastrup

Ledøje-Smørum

Ishøj

Værløse

Ballerup

Albertslund

Vallensbæk

Glostrup

Brøndby

Herlev

Søllerød

Lyngby-Taarbæk

Gladsaxe

Rødovre

Hvidovre

Gentofte

Tårnby

Dragør

11 21


Her kan du henvende dig

22

Bruger- og pårørendeorganisationer

Landsforeningen SIND

Jernbane Alle 45, 3. sal

2720 Vanløse

Tlf. 3524 0750

www.sind.dk

Københavns Amtskreds

Formand Kirsten Elise Hove

Skovbrynet 7

2880 Bagsværd

LAP – Landsforeningen Af nuværende

og tidligere Psykiatribrugere

Klinkenberg 15, 2. th.

5000 Odense C

Tlf. 6619 4511

www.lap.dk

Lokalforening

FAP – Foreningen Af Psykiatribrugere i

Københavns Amt

c/o Zenia Nyboe

Ellebækvej 44, 1.th

2820 Gentofte

Tlf. 3942 2263

Landsforeningen Bedre Psykiatri

Livjægergade 20

2100 Købehavn Ø

Tlf. 3525 4600

www.bedrepsykiatri.dk

Lokalafdelingen Københavns Amt

Nina Stage

Skovkanten 70

2850 Nærum

Tlf. 4589 4388

Pårørendeforeningen af 1998

– de sindslidendes netværk

Ryesgade 17

2200 København N

Tlf. 7020 0609

www.pf1998@mail.dk

Galebevægelsen

Dr. Abildsgård Alle 15

1995 Frederiksberg C

Tlf. 3535 7750

www.amalie@thorvaldsen.dk


Pjecer om psykiatrien

i Københavns Amt

• Forskning i psykiatrien 2003

• Kompetenceudvikling i

psykiatrien

• Politik for brugere

Psykiatriens samspil med brugerne:

Dialog og medindflydelse

• Politik for pårørende

Samarbejde om behandling, støtte

og undervisning i psykiatrien.

Psykiatrien i Københavns Amt

Tilbud til sindslidende

Sammenhæng i psykiatrien

Læs mere om psykiatrien på

København Amts hjemmeside

www.kbhamt.dk/psykiatri

23

More magazines by this user
Similar magazines