21.07.2013 Views

VVM redegørelse.pdf - Ringkøbing-Skjern Kommune

VVM redegørelse.pdf - Ringkøbing-Skjern Kommune

VVM redegørelse.pdf - Ringkøbing-Skjern Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vindmøller i Lem Kær<br />

<strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong> og miljørapport. Juni 2009


2<br />

Forord<br />

Dette hæfte indeholder en <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong> og en miljørapport<br />

for et projekt med 11 - 12 vindmøller i Lem<br />

Kær nordvest for Lem i <strong>Ringkøbing</strong>-<strong>Skjern</strong> kommune.<br />

Ifølge planloven skal der udarbejdes en vurdering af<br />

virkning på miljøet, en såkaldt <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong>, ved<br />

et vindmølleprojekt, der rejser flere end tre vindmøller,<br />

eller hvor møllens totalhøjde er over 80 meter. Endvidere<br />

skal planerne vurderes i en miljørapport ifølge lov<br />

om miljøvurdering af planer og programmer.<br />

De to miljøvurderinger er næsten identiske, så de er<br />

her for overskuelighedens skyld samlet i ét hæfte, der<br />

opfylder kravene til begge vurderinger.


Indhold<br />

1 Indledning<br />

1.1 Projektforslag 4<br />

1.2 Hovedproblemer 4<br />

1.3 Rapportens opbygning 5<br />

1.4 Lovgivning og planlægning 6<br />

2 Ikke teknisk resume<br />

Indledning 10<br />

Miljøpåvirkninger i anlægsfasen 11<br />

Miljøpåvirkninger i driftsfasen 11<br />

Sikkerhedsforhold 11<br />

Landskabelige og visuelle forhold 11<br />

Naboforhold 13<br />

Luftforurening, klima og miljø 13<br />

Grundvand 13<br />

Geologi 14<br />

Naturbeskyttelse 14<br />

Rekreative interesser 14<br />

Beskyttelse af kulturelementer 14<br />

Landbrugsjord 14<br />

Socioøkonomiske forhold 14<br />

Sundhed 14<br />

Overvågning 14<br />

Sammenfatning 15<br />

3 Beskrivelse af anlægget<br />

3.1 Anlægget 16<br />

3.2 Aktiviteter i anlægsfasen 18<br />

3.3 Aktiviteter i driftsfasen 19<br />

3.4 Sikkerhedsforhold 19<br />

3.5 Retablering efter endt drift 20<br />

4 Landskabelige forhold<br />

4.1 Landskabsbeskrivelse 22<br />

4.2 Kulturlandskabet og rekreative forhold 25<br />

4.3 Visuelle forhold 29<br />

4.4 Valg af visualiseringspunkter 31<br />

4.5 Visualiseringer i nærzone 34<br />

4.6 Visualiseringer i mellemzone 74<br />

4.7 Visualiseringer i fjernzone 86<br />

4.8 Visualiseringer af alternativet sammenlignet med<br />

hovedforslaget 94<br />

4.8 Vurdering af påvirkning af landskabet 100<br />

5 Miljøkonsekvenser ved naboer<br />

5.1 Visuel påvirkning 104<br />

5.2 Støjpåvirkning 116<br />

5.3 Skyggekast 119<br />

5.4 Vurdering af miljøkonsekvenser ved naboer 123<br />

6 Øvrige miljøkonsekvenser<br />

6.1 Luftforurening 124<br />

6.2 Geologi og grundvandsinteresser 124<br />

6.3 Naturbeskyttelse 124<br />

6.4 Ressourcer og affald 130<br />

6.5 Andre miljømæssige forhold 131<br />

6.6 Vurdering af øvrige miljøkonsekvenser 131<br />

7 Andre forhold<br />

7.1 Nul-alternativet 132<br />

7.2 Udtaget areal af landbrugsdrift 132<br />

7.3 Forhold til lufttrafik 132<br />

7.4 Radiokæder 132<br />

7.5 Ledningsanlæg 132<br />

7.6 Socioøkonomiske forhold 133<br />

7.7 Manglende viden 133<br />

8 Sundhed og overvågning<br />

8.1 Påvirkning af sundheden 134<br />

8.2 Overvågning 135<br />

9 Henvisninger<br />

9.1 Oversigt over figurer, kort og tabeller 136<br />

9.2 Anvendte forkortelser og begreber 136<br />

9.3 Referenceliste 137<br />

9.4 Yderligere litteratur 138<br />

3


4<br />

1 Indledning<br />

<strong>Ringkøbing</strong>-<strong>Skjern</strong> <strong>Kommune</strong> har modtaget en ansøgning<br />

om tilladelse til at opføre op til 12 vindmøller på<br />

op til 149,9 meters højde nordvest for Lem i Lem Kær.<br />

Projektet har været i offentlig debatfase fra den 17. december<br />

2008 til den 23. januar 2009.<br />

1.1 Projektforslag<br />

Hovedforslag<br />

Ved hovedforslaget bliver der opstillet 11 vindmøller<br />

nordvest for Lem i Lem Kær. Området ved Lem Kær<br />

er udlagt i forslag til temaplan for vindmøller i <strong>Ringkøbing</strong>-<strong>Skjern</strong><br />

<strong>Kommune</strong>, der har været fremlagt i offentlig<br />

høring fra den 25. oktober 2008 til den 23. januar<br />

2009. Reference /1/.<br />

Området i Lem Kær var udpeget som velegnet område<br />

for afprøvning og demonstration af vindmøller. Til<br />

afprøvning vil der skulle opsættes op til fire målemaster<br />

vest for vindmøllerne med minimum samme højde<br />

som vindmøllernes nav.<br />

Idet Vestas er involveret i projektet og ønsker at opsætte<br />

den første afprøvningsmølle i 2009, har <strong>Ringkøbing</strong>-<br />

<strong>Skjern</strong> <strong>Kommune</strong> besluttet at igangsætte planarbejdet for<br />

området i Lem Kær i december 2008. Det vil kun være<br />

muligt at realisere den første mølle i hele projektet i 2009,<br />

da de øvrige forudsætter etablering af en ny 150 kV-station,<br />

som tidligst kan forventes i slutningen af 2010.<br />

Byrådet har i april 2009 besluttet at Temaplanens område<br />

14 - Lem Kær fastholdes. I den vedtagede temaplan<br />

er området reduceret mod syd i forhold til det offentliggjorte<br />

forslag til temaplan. I forbindelse med opsætningen<br />

af prototypen i 2009 vil 18 vindmøller blive nedtaget<br />

i Tændpibe Vindmøllepark. Opsætningen af de øvrige<br />

vindmøller i projektet vil sandsynligvis ikke nedtage<br />

andre vindmøller, da resten af møllerne i projektet<br />

ikke kan realiseres før, udskiftningsordningen ophører<br />

på grund af, at elnettet skal forstærkes.<br />

Yderligere 17 møller i Tændpibe Vindmøllepark vil<br />

blive nedtaget i forbindelse med andre projekter.<br />

Herefter vil der restere 17 vindmøller på 225 kW i<br />

Velling Mærsk, som kan blive stående, til de er nedslidte.<br />

De 11 nye vindmøller vil stå ca. 1.500 m nordvest<br />

for Lem i Lem Kær.<br />

Vindmøllerne vil blive opstillet i to rækker. I den østlige<br />

række vil de fem møller være ens, mens en til fire<br />

møller i den vestlige række kan være af anden størrelse,<br />

da de kan blive brugt til afprøvning og demonstration.<br />

Den samlede kapacitet vil være fra 33 til 41 megawatt,<br />

MW, og møllerne vil være maksimalt 149,9 m høje<br />

til øverste vingespids. Navhøjden bliver 89,9 – 104,9<br />

meter og rotordiameteren 90 – 120 m, afhængig af den<br />

optimale vindmølle på det tidspunkt, hvor projektet realiseres.<br />

For nuværende forventes det, at begge rækker<br />

i hovedforslaget vil have vindmøller med en navhøjde<br />

på 93,9 meter og en rotordiameter på 112 meter. Disse<br />

møller vil have en samlet kapacitet på 33 MW.<br />

Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter vil alt<br />

efter valg af model variere mellem 1:1,33 og 1:0,86. Ved<br />

den forventede model vil forholdet være 1:1,19.<br />

I visualiseringerne og beregningerne er der anvendt en<br />

vindmølle på 149,9 m, hvor rotordiameteren er 112 m.<br />

Alternativer<br />

I alternativet bliver der opstillet 12 møller med seks i<br />

hver række. For den vestlige række gælder de samme<br />

forhold som i hovedforslaget. I den østlige række vil<br />

der blive opstillet møller med mindre rotordiameter.<br />

Den vindteknisk optimale mølle har en rotordiameter<br />

på 90 m og en navhøjde på 104,9 m. Det giver et forhold<br />

på 1:0,86. Disse møller vil have en samlet kapacitet<br />

på 36 MW. Variationen i østlig række vil først og<br />

fremmest forekomme for navhøjden, der kan variere fra<br />

80 til 104,9 meter. Det skyldes, at møllerne står tættere<br />

end i hovedforslaget, og dermed kan rotoren ikke blive<br />

væsentlig større end 90 m.<br />

I visualiseringerne og beregningerne er der i hele<br />

parken anvendt en vindmølle på 149,9 m, hvor rotordiameterne<br />

i den vestlige række er 112 m, og i den østlige<br />

90 m.<br />

For 0-alternativets vedkommende fortsætter de eksisterende<br />

forhold, og der bliver ikke rejst vindmøller.<br />

N<br />

Kort 1.1 Vindmølleområdets placering<br />

Kort 1.1<br />

Vindmøllernes placering nordvest for Lem.<br />

Målemaster<br />

Ud over vindmøllerne vil der vest for den vestlige række,<br />

parallelt med denne, blive opstillet op til fire målemaster<br />

på række. Hvor mange vil afhænge af, hvilket behov<br />

Vestas vil have for måling af vindforholdene. Målemasten<br />

vil være en tresidet, spids gittermast og være ca.<br />

5 m bred ved jorden og ca. 94 m høj. I denne <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong><br />

og miljørapport er der visualiseret med en enkelt<br />

målemast ud for den sydvestligste mølle, men sent<br />

i processen blev det besluttet, at den sydvestligste mølle<br />

ikke skal være forsøgsmølle på grund af afstanden til<br />

nabo. Dermed bliver der ikke placeret målemast vest for<br />

mølle 1. Se kort 3.2 og 3.3.<br />

1.2 Hovedproblemer<br />

Oplevelsen fra nærmeste byer<br />

Inden for en afstand på 4,5 km fra projektområdet ligger<br />

de tre byer Lem, Højmark og Velling. Til sidst-


nævnte er her regnet Astrup, som er vokset sammen<br />

med Velling. Desuden ligger <strong>Ringkøbing</strong> godt 4,5 km<br />

fra mølleområdet. Redegørelsen vurderer den visuelle<br />

påvirkning i byerne.<br />

Oplevelsen af landskabet<br />

Projektområdet ligger nordvest for Lem på den jævne<br />

hedeflade. Området ligger meget lavt, omkring 2 – 4<br />

meter over havoverfladen. Projektområdet er meget<br />

åbent med få hegn og er præget af åer og kanaler, der<br />

gennemskærer det flade slettelandskab. I den nordligste<br />

del ligger et område med pilekrat, vådområder og mindre<br />

søer. Omkring 2 – 3 km fra området starter Skovbjerg<br />

Bakkeø, der rejser sig fra det flade landskab mod<br />

nord, øst og sydøst. Overgangen til bakkeøen opleves<br />

bedst fra området omkring projektområdet. Overgangen<br />

fra bakkeøen til det flade landskab opleves bedst<br />

fra højde- og udsigtspunkter på bakkeøen, hvor man<br />

har det lange udsyn over landskabet mod vest.<br />

Denne <strong>redegørelse</strong> skal vurdere, hvorledes vindmøllerne<br />

påvirker oplevelsen af landskabet.<br />

Visuel påvirkning af kulturlandskabet<br />

Inden for en afstand på 4,5 km ligger Lem Sydsogns<br />

Kirke i Lem, Sønder Lem Kirke i Højmark og Velling<br />

Kirke, hvor den nærmeste er Velling Kirke i afstanden<br />

knap to km.<br />

Rapporten skal vurdere, hvorledes vindmøllerne påvirker<br />

oplevelsen af kirkerne i kulturlandskabet. Specielt<br />

bliver oplevelsen af Sønder Lem Kirke set fra øst<br />

vurderet.<br />

Velling Kirke ligger synligt i det flade landskab og<br />

ses ofte, både fra Skovbjerg Bakkeø og fra hedefladen,<br />

og den visuelle påvirkning af kirken bliver belyst på flere<br />

visualiseringer.<br />

Endvidere skal rapporten vurdere, hvorledes udsynet<br />

fra kirkegårdene bliver påvirket.<br />

Støj og skyggekast ved naboboliger<br />

Inden for en afstand af 1000 meter fra de nye vindmøller<br />

ligger der 19 beboelser. I en afstand på 1,5 – 2,0 km<br />

ligger et boligområde i Lem og 1,7 – 2,0 km borte ligger<br />

et boligområde i Velling.<br />

Rapporten skal vurdere, hvordan nabobeboelserne<br />

i det åbne land samt boligområder i Lem og Velling<br />

bliver påvirket visuelt af vindmøllerne samt af støj og<br />

skyggekast fra vindmøllerne.<br />

Påvirkning af klima, geologi, beskyttet natur og miljø<br />

Rapporten vil vurdere vindmølleprojektets påvirkning<br />

af klimaet ved at mindske udledningen af CO2. Rapporten vil desuden vurdere projektets påvirkning<br />

af områdets geologi, samt påvirkningen af flere beskyttede<br />

vådområder i projektområdet.<br />

Særligt skal påvirkningen af et §3-område med pilekrat,<br />

hvor der tidligere har været tørvegravning, vurderes.<br />

Området ligger nordligst i den østlige vindmøllerække.<br />

Rapporten skal vurdere, hvordan mølleprojektet vil<br />

påvirke dyre- og planteliv, herunder specielt fuglelivet<br />

og en række smådyr i henhold til EUs Habitatdirektiv<br />

artikel 12, bilag IV. Det drejer sig om småflagermus,<br />

birkemus, odder, markfirben med flere. Lokalt er<br />

det specielt flagermus og odder, der eventuelt kan blive<br />

påvirket.<br />

Ligeledes skal rapporten vurdere mølleprojektets betydning<br />

for drikkevandsinteresserne, og rapporten vil<br />

berøre affaldsforholdene ved energiproduktionen.<br />

Figur 1.1 Vindmøllers størrelse set i relation til andre lokale elementer<br />

Menneske<br />

Landsbykirke<br />

30 m høj silo<br />

i <strong>Ringkøbing</strong><br />

44,0 m mølle,<br />

ca. 225 kW<br />

74 m møller,<br />

nordøst for Højmark<br />

ca. 660 kW<br />

1.3 Rapportens opbygning<br />

Denne <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong> og miljørapport er opdelt i<br />

ni kapitler:<br />

Første kapitel, Indledning, redegør for valg af projektforslag<br />

samt for hovedproblemer og planlægningsmæssige<br />

forhold.<br />

Andet kapitel, Ikke-teknisk resumé, er et resumé<br />

uden tekniske detaljer af både <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong>n og<br />

miljørapporten.<br />

Tredje kapitel, Beskrivelse af anlægget, redegør nærmere<br />

for projektet og for de aktiviteter, der er forbundet<br />

med anlægs- og driftsfasen, og med en senere nedtagning<br />

af møllerne.<br />

Fjerde kapitel, Landskabelige forhold, beskriver,<br />

analyserer og vurderer landskabet og vindmøllernes<br />

påvirkning af landskabet. Analysen anvender blandt andet<br />

visualiseringer af møllerne i landskabet.<br />

Femte kapitel, Miljøkonsekvenser ved naboer, analyserer<br />

konsekvenserne ved naboboligerne i form af visuel<br />

påvirkning, støj og skyggekast.<br />

Sjette kapitel, Øvrige miljøkonsekvenser, redegør for<br />

påvirkning af luft, grundvand, flora og fauna, geologi<br />

samt forbrug af ressourcer.<br />

100 m møller, 66 m rotor og<br />

67 m navhøjde, ved Nørhede<br />

og Hjortmose, ca. 1.700 kW<br />

150 m mølle,<br />

90 m rotor og 105 m navhøjde,<br />

3.000kW eller 3 MW<br />

150 m mølle,<br />

112 m rotor og 94 m navhøjde,<br />

ca. 4 MW<br />

5


6<br />

Syvende kapitel, Andre forhold, redegør for eventuelle<br />

fravalgte alternativer, for 0-alternativet samt for arealanvendelse,<br />

ledningsanlæg og telesignaler samt socioøkonomiske<br />

konsekvenser af projektet.<br />

Ottende kapitel, Sundhed og overvågning, redegør<br />

for, hvorledes projektet påvirker helbredet, og hvorledes<br />

det sikres, at miljøkrav til møllerne bliver opfyldt<br />

i anlægs-, drifts- og nedtagningsfasen.<br />

Niende kapitel, Henvisninger, indeholder referencer,<br />

litteraturhenvisninger med videre.<br />

1.4 Lovgivning og planlægning<br />

En række love, bekendtgørelser og overordnede planer<br />

kan have indflydelse på, hvor det bliver tilladt at opstille<br />

vindmøller. Afsnit 1.4 gennemgår de, der specifikt berører<br />

projektet ved Lem Kær, og afsnittet redegør for,<br />

hvordan projektet forholder sig til dem.<br />

Vindmøllecirkulæret<br />

I 1999 udsendte Miljø- og Energiministeriet cirkulære<br />

nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse<br />

til opstilling af vindmøller. Cirkulæret<br />

er kendt som vindmøllecirkulæret. Cirkulæret er ved<br />

at blive revideret som konsekvens af strukturreformen<br />

og de store vindmøller, der er aktuelle i dag. Indtil revisionen<br />

foreligger, bliver der administreret efter det<br />

eksisterende cirkulære.<br />

Vindmøllecirkulæret pålagde amterne at tage omfattende<br />

hensyn ikke alene til muligheden for at udnytte<br />

vindressourcen, men også til nabobeboelse, natur,<br />

landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige<br />

interesser. Ifølge cirkulæret kan der kun opstilles<br />

vindmøller på arealer, der er specifikt udpegede til formålet<br />

i en regionplan.<br />

Området ved Lem Kær er ikke udpeget som vindmølleområde<br />

i regionplanen, men er ved en efterfølgende<br />

planlægning for vindmøller i <strong>Ringkøbing</strong>-<strong>Skjern</strong><br />

<strong>Kommune</strong> i 2009 udlagt som vindmølleområde nr. 14,<br />

Lem Kær.<br />

Planlægningen er udført efter strukturreformen, hvor<br />

kommunerne har overtaget vindmølleplanlægningen.<br />

Ifølge vindmøllecirkulæret skal arealernes størrelse til-<br />

passes vindmøllernes forventede maksimale størrelse<br />

og antal og den afstand, der skal være mellem vindmøllerne<br />

af hensyn til en effektiv udnyttelse af vindenergien.<br />

Endvidere er arealudpegningerne et resultat<br />

af en konkret politisk afvejning af de mangeartede interesser,<br />

der knytter sig til områderne.<br />

Vindmøllecirkulæret fastsætter en række krav til<br />

kvaliteten af vindmølleplanlægningen i relation til omgivelserne.<br />

Blandt andet, at vindmøller ikke må opstilles<br />

nærmere nabobeboelse end fire gange møllens totalhøjde.<br />

Totalhøjden på de ansøgte vindmøller er op til 149,9<br />

m, og det medfører en mindsteafstand på 600 meter til<br />

nabobeboelse. Kravet er opfyldt for alle naboer. Nærmeste<br />

ejendom ligger 603 m nordøst for den nordligste<br />

vindmølle i den vestlige række.<br />

Regeringen nedsatte i efteråret 2006 et planlægningsudvalg<br />

for vindmøller på land for at finde områder til møller<br />

over 100 m totalhøjde og revidere retningslinjerne for<br />

planlægningen. Udvalgets konklusioner vil på flere punkter<br />

medføre en revision af Vindmøllecirkulæret. Revisionen<br />

er endnu ikke gennemført, men den vil formentlig<br />

medføre ændrede bestemmelser og vejledninger for<br />

blandt andet størrelsesforholdet mellem rotordiameter og<br />

navhøjde samt afstanden mellem vindmølleparker.<br />

Støjbekendtgørelsen<br />

Støjbelastningen fra vindmøller er reguleret i Bekendtgørelse<br />

nr. 1518 af 14. december 2006. I daglig tale kaldet<br />

Støjbekendtgørelsen.<br />

Det åbne land<br />

Ifølge bekendtgørelsen må støjbelastningen fra vindmøller<br />

i det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsareal<br />

ved nabobeboelse i det åbne land ikke overstige<br />

44 dB(A) ved en vindstyrke på 8 m/s og 42 dB(A)<br />

ved en vindstyrke på 6 m/s. Det mest støjbelastede<br />

punkt kan ligge op til 15 m fra boligen.<br />

Støjfølsomme arealer<br />

Støjfølsom arealanvendelse er områder, der i kommuneplanlægningen<br />

er udlagt til boliger, institutioner, sommerhuse,<br />

kolonihaver eller som rekreative områder.<br />

I sådanne områder må der i det mest støjbelastede<br />

punkt maksimalt være en støjbelastning fra vindmøller<br />

på 39 dB(A) ved vindhastigheden 8 m/s og 37 dB(A) ved<br />

6 m/s. Til sammenligning vil den naturlige baggrundsstøj,<br />

der er forårsaget af vindstøj i bevoksning ved boliger,<br />

normalt ligge på 45 – 50 dB(A) ved vindstyrker<br />

på 8 m/s, der svarer til jævn til frisk vind.<br />

Generelt<br />

Når man ønsker at opføre vindmøllerne, skal man indsende<br />

en anmeldelse til kommunen.<br />

Anmeldelsen skal blandt andet indeholde en rapport<br />

med godkendte målinger af støjudsendelsen fra et eller<br />

flere eksemplarer af den anmeldte vindmølletype.<br />

På baggrund af støjen i rapporten skal der foreligge en<br />

beregning af støjen ved nabobeboelser til det ansøgte<br />

projekt. For prototyper skal der foreligge målinger,<br />

der kan sandsynliggøre, at møllen vil kunne overholde<br />

støjgrænserne.<br />

<strong>Kommune</strong>n kan kræve, at der bliver foretaget en støjmåling<br />

efter idriftsættelse af vindmøllerne for at sikre,<br />

at lovens krav bliver overholdt. Målingen vil skulle<br />

foretages ved vindhastighederne 5,5 – 6,5 m/s og<br />

7,5 – 8,5 m/s ved den mest udsatte nabo.<br />

Naturbeskyttelsesloven<br />

Lovbekendtgørelse nr. 749 af 21. juni 2007 om naturbeskyttelse<br />

er kendt som Naturbeskyttelsesloven, der har<br />

til formål at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen<br />

kan ske på et bæredygtigt grundlag<br />

i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af<br />

dyre- og plantelivet.<br />

Loven regulerer i sine paragraffer betingelser for en<br />

lang række naturtyper og naturområder. Ved Lem Kær<br />

er der flere beskyttede naturområder, i form af moseområder,<br />

hvor der tidligere har været tørvegravning. I<br />

planlægningen vil projektets påvirkning af §3-områder<br />

ved den østlige møllerække særligt blive belyst.<br />

<strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong>n vurderer projektets påvirkning<br />

af områdernes plante- og dyreliv, og beskriver eventuelle<br />

afværgeforanstaltninger.


Planloven<br />

Anlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt,<br />

må ifølge planloven ikke påbegyndes, før der er tilvejebragt<br />

retningslinjer i kommuneplanen om beliggenheden<br />

og udformningen af anlægget med tilhørende<br />

<strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong>.<br />

Samtidig er det fastsat i Bekendtgørelse nr. 1335 af<br />

6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og<br />

private anlægs virkning på miljøet (<strong>VVM</strong>) i medfør af<br />

lov om planlægning, at der ved planlægning for vindmøller<br />

med en totalhøjde over 80 m eller for mere end<br />

tre vindmøller i en gruppe skal udarbejdes en redegø-<br />

Kort 1.2 Regionplan og råstofplan<br />

Signaturer<br />

Langsigtet byvækst<br />

Grænse kystzone<br />

Potentielt deponi<br />

byzone<br />

Sommerhusområde<br />

Lavbund, potentielt vådområde<br />

Landskabsområde<br />

Kystzone friholdes for bebyggelse Natura 2000<br />

Kirkeaftaleområde<br />

Råstofgraveområde<br />

Råstofinteresseområde<br />

Internationalt naturbeskyttelsesområde<br />

50 - 125 m højdegrænseplan Stauning Lufthavn<br />

50 m højdegrænseplan Stauning Lufthavn<br />

relse, der indeholder en vurdering af projektets virkning<br />

på miljøet, en såkaldt <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong>.<br />

<strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong>n belyser projektets væsentlige<br />

miljømæssige konsekvenser og mulige gener for mennesker,<br />

natur og landskab, og har det dobbelte formål<br />

at give offentligheden mulighed for at vurdere det konkrete<br />

projekt samt forbedre kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag,<br />

før den tager endelig stilling til projektet.<br />

<strong>VVM</strong>-bekendtgørelsens § 7 fastlægger, at <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong>n<br />

på passende måde skal påvise, beskrive og<br />

vurdere vindmølleprojektets direkte og indirekte virkninger<br />

på mennesker, fauna og flora, jordbund, vand,<br />

N<br />

1:100.000<br />

luft, klima og landskab, materielle goder og kulturarv<br />

samt samspillet mellem disse faktorer.<br />

<strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong>n sikrer således en detaljeret vurdering<br />

af vindmølleprojektet og dets omgivende miljø,<br />

både på kort og lang sigt.<br />

Ikke blot hovedprojektet, men også væsentlige alternativers<br />

konsekvenser, skal undersøges og beskrives på<br />

det foreliggende grundlag. Herunder skal <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong>n<br />

belyse et 0-alternativ, nul-alternativ, som er<br />

konsekvensen af, at projektet ikke gennemføres, eller<br />

med andre ord, at de eksisterende forhold fortsætter.<br />

Det er ligeledes et krav, at de foranstaltninger, der<br />

tænkes anvendt med henblik på at undgå, nedbringe og<br />

7


8<br />

om muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet,<br />

bliver beskrevet i <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong>n.<br />

Regionplanen<br />

Vindmølleplanlægningen for vindmøller med totalhøjde<br />

under 150 m er overgået til kommunerne med strukturreformen,<br />

der nedlagde amterne. I planperioden frem<br />

til udgangen af 2009 er Regionplan 2005 for Ringkjøbing<br />

Amt ophøjet til landsplandirektiv, og det medfører,<br />

at kommunerne i det tidligere amt skal planlægge<br />

for de områder, der er udlagt til vindmøller i planen.<br />

Med vedtagelsen af Temaplan for vindmøller i <strong>Ringkøbing</strong>-<strong>Skjern</strong><br />

<strong>Kommune</strong> i april 2009 er vindmølleplanlægningen<br />

i Regionplan 2005 afløst af retningslinjerne<br />

i kommuneplanen for <strong>Ringkøbing</strong>-<strong>Skjern</strong> <strong>Kommune</strong>.<br />

Reference /1/<br />

Regionplanen regulerede forholdene i det åbne land.<br />

Indtil <strong>Ringkøbing</strong>-<strong>Skjern</strong> <strong>Kommune</strong> vedtager en ny<br />

kommuneplan i 2009, er det forsat regionplanens bestemmelser,<br />

der gælder i det åbne land.<br />

I regionplanen er der i - eller i nærheden af - Lem Kær<br />

udlagt et område som potentielt vådområde. Udlægget<br />

er ikke i direkte konflikt med vindmøllerne, men hvis<br />

kommunen ønsker at udlægge området til vådområde,<br />

er det nødvendigt at tage højde for det ved anlæggelsen<br />

af vindmøllerne længst mod nordvest. Det drejer<br />

sig om to vindmøller.<br />

Der er udpeget et meget stort område som potentielt<br />

deponi. Denne udpegning vil blive reguleret af kommunen<br />

og er ikke en binding.<br />

En del af området i Lem Kær ligger indenfor Kystnærhedszonen,<br />

som vist på kort 1.2. Byggeri i Kystnærhedszonen<br />

kan kun finde sted, hvis det er begrundet<br />

i beliggenhedskrav, som for eksempel havnebyggeri<br />

eller vindforhold. Langs kysten er vinden altid væsentlig<br />

højere end 5 – 10 km inde i land. Det er derfor<br />

bedst at placere vindmøller i nærheden af kysten,<br />

da det vil give et væsentlig bedre bidrag til produktionen<br />

af ren energi. Ved Lem Kær vil området på sigt<br />

erstatte de helt kystnære vindmøller i Velling Mærsk<br />

og Tændpibe, og således frigøre et større kystområde.<br />

Rent visuelt vil de nye, større vindmøller påvirke kysten<br />

mindst lige så meget som vrimlen af små vind-<br />

møller gjorde. De vil dog optage en væsentlig mindre<br />

del af synsvinklen.<br />

Omkring kirkerne i Velling og Højmark samt Dejbjerg<br />

er der udlagt aftaleområder. Inden for disse er<br />

byggehøjderne begrænsede.<br />

Kort 1.3 Planforhold<br />

1:25.000<br />

N<br />

Signaturer<br />

Afgrænsning af<br />

rammeområde<br />

Fredede fortidsminder<br />

Landskabsområde<br />

Mindst 600 m<br />

til nabobolig<br />

Endelig viser kort 1.2 de internationale beskyttelsesområder<br />

langs - og i - <strong>Ringkøbing</strong> Fjord. I kapitel 6 er<br />

der nærmere redegjort for disse områder samt for eventuel<br />

påvirkning af de beskyttede arter i områderne.<br />

§3-område Kulturområde<br />

Lavbund, potentielt<br />

vådområde<br />

Kystnærhedszone<br />

Højdegrænseplan<br />

Stauning Lufthavn


Kort 1.4 Lokalplaner omkring Lem Kær<br />

N<br />

Signaturer<br />

<strong>Kommune</strong>planen<br />

Afgrænsning af rammeområde for vindmøller<br />

Blandet bolig og erhverv<br />

<strong>Ringkøbing</strong>-<strong>Skjern</strong> <strong>Kommune</strong> udarbejder en lokalplan<br />

samt et kommuneplantillæg med blandt andet krav til<br />

opstilling og udlægning af støjkonsekvensområde. Til<br />

Boligområde<br />

Erhvervsområde<br />

Offentlige formål<br />

Område til butiksformål<br />

Tekniske anlæg<br />

planerne skal der udarbejdes en miljørapport, og for<br />

projektet en <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong>.<br />

I temaplanen for vindmøller er området ved Lem Kær<br />

udpeget dels for at kunne give mulighed for afprøvning<br />

af serie 0 møller, prototyper, dels for at få et område til<br />

erstatning for de store, gamle vindmølleparker i Velling<br />

Mærsk, Tændpibe og Gestenge, som formodentlig vil<br />

være udtjente i løbet af nogle år. På sigt vil de tidligere<br />

165 mindre vindmøller være fjernet, og i stedet vil der<br />

stå 11 – 12 store vindmøller i Lem Kær.<br />

For vindmølleområde 14 Lem Kær er der følgende<br />

retningslinjer i kommuneplanen:<br />

• I området kan rejses maksimalt 12 vindmøller.<br />

• Vindmøllerne skal have samme farve og omdrejningsretning.<br />

• Nødvendige målemaster for demonstrationsmøller<br />

kan rejses inden for rammeområdet.<br />

• Maksimal totalhøjde på 149,9 m.<br />

• Minimum totalhøjde 130 m<br />

Generel retningslinje, at vindmøllerne skal være ens,<br />

gælder ikke i område 14 Lem Kær.<br />

Efter endelig vedtagelse af kommuneplantillægget<br />

og lokalplanen vil <strong>Ringkøbing</strong>-<strong>Skjern</strong> <strong>Kommune</strong> udarbejde<br />

en <strong>VVM</strong>-tilladelse til vindmøllerne i område 14<br />

Lem Kær. Tilladelsen kan blandt andet rumme miljøkrav<br />

om eksempelvis skyggekast, højde og belysning.<br />

I nærheden af Lem Kær ligger byerne Lem, Velling<br />

og Højmark. I byerne er der lokalplanlagt både boligområder<br />

og erhvervsområder. Nærmeste boligområde<br />

ligger knap 1,5 km borte i den nordlige del af Lem.<br />

Den fremtidige byudvikling i Lem vil være mod nordøst<br />

og vil således ikke blive generet af vindmøllerne i<br />

højere grad end den eksisterende bebyggelse.<br />

Kort 1.4 viser de eksisterende lokalplanområder med<br />

nummer for planen.<br />

Lov om miljøvurdering<br />

Den kommunale planlægning for vindmøllerne skal i<br />

henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer<br />

være vurderet i en miljørapport.<br />

For at være fyldestgørende skal miljørapporten behandle<br />

„sundhed“ og „overvågning af miljøkravene“<br />

foruden de emner, som <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong>n indeholder<br />

en vurdering af. Dette hæfte udgør både en <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong><br />

og en miljørapport.<br />

9


10<br />

2 Ikke teknisk resume<br />

Indledning<br />

Der er ansøgt om tilladelse til opførelse af 11 nye vindmøller<br />

med en højde på 149,5 meter i Lem Kær nordvest<br />

for Lem i <strong>Ringkøbing</strong>-<strong>Skjern</strong> kommune. Vindmøllerne<br />

vil blive opstillet i to rækker. I den østlige række vil de<br />

fem møller være ens, mens de seks i den vestlige række<br />

kan være af forskellig størrelse, som vil blive brugt til<br />

afprøvning og demonstration. For nuværende forventes<br />

det, at begge rækker i hovedforslaget vil have vindmøller<br />

med en navhøjde på 93,9 meter og en rotordiameter<br />

på 112 meter. Vest for den vestlige række bliver<br />

der opstillet målemaster. Antallet vil afhænge af, hvilket<br />

behov Vestas vil have for måling af vindforholdene.<br />

Det formodes, at antallet vil ligge mellem en og fire.<br />

I forbindelse med projektet bliver der nedtaget 18<br />

vindmøller i Tændpibe Vindmøllepark i nærheden af<br />

Lem Kær.<br />

Projektet og et alternativ med 12 vindmøller med<br />

seks i hver række er undersøgt i en <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong><br />

og miljørapport, der desuden beskriver et 0-alternativ,<br />

som er en fortsættelse af de eksisterende forhold.<br />

Vindmølleplanlægningen for vindmøller med totalhøjde<br />

under 150 m er overgået til kommunerne med<br />

strukturreformen, der nedlagde amterne. Med vedtagelsen<br />

af Temaplan for vindmøller i <strong>Ringkøbing</strong>-<strong>Skjern</strong><br />

<strong>Kommune</strong> i april 2009 er vindmølleplanlægningen i<br />

Regionplan 2005 afløst af retningslinjerne i kommuneplanen<br />

for <strong>Ringkøbing</strong>-<strong>Skjern</strong> <strong>Kommune</strong>.<br />

I temaplanen for vindmøller er området ved Lem Kær<br />

udpeget som vindmølleområde 14. Området skal kunne<br />

give mulighed for afprøvning af prototype-møller, og<br />

være et område til erstatning for de store, gamle vindmølleparker<br />

i Velling Mærsk, Tændpibe og Gestenge,<br />

som i løbet af nogle år vil være udtjente. På sigt vil de<br />

tidligere 165 mindre vindmøller være fjernet, og i stedet<br />

vil der stå 11 – 12 store vindmøller i Lem Kær.<br />

Den nordligste mølle i den østlige række vil i hovedforslaget<br />

stå i et beskyttet §3-område, der består af mose<br />

- tidligere tørvegrave - der nu er tilgroet i ca. 20 år<br />

gammel pilebevoksning. I alternativet drejer det sig om<br />

to møller. Placering af vindmøller i §3-områder kræver<br />

dispensation fra de kommunale myndigheder.<br />

Regionplanen regulerede forholdene i det åbne land.<br />

Indtil <strong>Ringkøbing</strong>-<strong>Skjern</strong> <strong>Kommune</strong> vedtager en ny<br />

kommuneplan i 2009, er det forsat regionplanens bestemmelser,<br />

der gælder i det åbne land.<br />

I regionplanen er der ved Lem Kær udlagt et område<br />

som potentielt vådområde. Udlægget er ikke i direkte<br />

konflikt med vindmøllerne, men hvis kommunen<br />

ønsker at udlægge området til vådområde, er det nødvendigt<br />

at tage højde for det ved anlæggelsen af de to<br />

vindmøller længst mod nordvest.<br />

Regionplanen har desuden udpeget et meget stort område<br />

som potentielt deponi. Denne udpegning vil blive<br />

reguleret af kommunen og er ikke en binding.<br />

En del af området i Lem Kær ligger indenfor Kystnærhedszonen.<br />

Byggeri i Kystnærhedszonen kan kun<br />

finde sted, hvis det er begrundet i beliggenhedskrav,<br />

som for eksempel havnebyggeri eller vindforhold.<br />

Langs kysten er vinden altid væsentlig højere end 5 –<br />

10 km inde i land. Det er derfor bedst at placere vindmøller<br />

i nærheden af kysten, da det vil give et væsent-<br />

Foto 2.1 Visualisering af hovedforslaget fra jernbanebro ved Klaptoft.<br />

lig bedre bidrag til produktionen af ren energi. Ved<br />

Lem Kær vil området på sigt erstatte de helt kystnære<br />

vindmøller i Velling Mærsk og Tændpibe, og således<br />

frigøre et større kystområde. Rent visuelt vil de nye,<br />

større vindmøller påvirke kysten mindst lige så meget<br />

som vrimlen af små vindmøller gjorde. De vil dog optage<br />

en væsentlig mindre del af synsvinklen.<br />

<strong>VVM</strong>-undersøgelsen og miljørapporten, Vindmøller<br />

i Lem Kær, viser, at vindmøllerne i Lem Kær både over<br />

små og større afstande vil træde tydeligt frem i landskabet<br />

på grund af deres antal og størrelse. Levende hegn<br />

og anden bevoksning vil dog i mange tilfælde skærme<br />

for udsynet til vindmøllerne. Selv fra korte afstande til<br />

vindmøllerne kan bevoksning skærme visuelt for vindmøllerne,<br />

så de bare skimtes gennem de vinternøgne<br />

træer. Det store flade slettelandskab, der strækker sig<br />

langs <strong>Ringkøbing</strong> Fjord og til Skovbjerg Bakkeø, kan<br />

med sin store skala bære de store vindmøller.<br />

Anlægget opfattes som en helhed, hvor det nogle gange<br />

er muligt at opfatte møllerækkerne. Fra større afstande<br />

opfattes rækkerne aldrig, men anlægget fremstår stadig<br />

som en helhed med et tilfældigt mønster.<br />

Alternativet vil som helhed fremstå uharmonisk, da<br />

vindmøllerne i den østlige række har en markant høje-


e navhøjde og en markant mindre rotordiameter end<br />

møllerne i den vestlige række. Vindmøllerne i den østlige<br />

række vil også for sig selv fremstår uharmonisk på<br />

grund af den lille rotordiameter.<br />

Møllerne vil både i hovedforslaget og alternativet årligt<br />

producere en strøm, der svarer til 31.500 husstandes<br />

forbrug. Vindmøllerne vil spare miljøet for godt<br />

69.000 ton kuldioxid årligt i mindst 20 år.<br />

Ved vurdering af de øvrige miljøforhold er der hverken<br />

i anlægs-, drifts- eller afviklingsfasen afgørende<br />

forhold, der taler imod opstillingen.<br />

Miljøpåvirkninger i anlægsfasen<br />

I første omgang bliver prototype-møllen opstillet i efteråret<br />

2009 med en målemast ca. 300 m vest for møllen.<br />

Prototypen bliver formodentlig rejst på vindmølleplads<br />

3. De sidste 10 – 11 vindmøller forventes først opstillet<br />

i 2011, da de først kan nettilsluttes, når der er etableret<br />

en ny 150 kV transformatorstation ved Nørhede.<br />

Arbejds- og vendepladser bliver anlagt, inden vindmøllerne<br />

bliver rejst. Arbejdspladserne bliver permanente<br />

og på ca. 800 m 2 .<br />

Fundamenterne til møllerne bliver etableret cirka en<br />

måned før, vindmøllerne bliver rejst.<br />

Det er beregnet, at støbning af et fundament kræver<br />

83 læs beton. Til etablering af de tolv fundamenter<br />

i alternativet skal der derfor køre omkring 1.000 lastbiler<br />

med beton.<br />

Endvidere skal der køre 22 til 24 større lastbiler med<br />

fundamentsdele.<br />

Der vil desuden komme op til 144 lastvognstog med<br />

vindmølledele til hele projektet.<br />

Målemasten vil være 94 m høj og fem m bred ved<br />

jorden. Det vil være en traditionel gittermast af stål, der<br />

bliver opstillet på et betonfundament, og det er beregnet,<br />

at der vil komme to lastbiler med masten og cirka<br />

fem lastbiler med beton til hver målemast.<br />

På arbejdspladserne vil op til tre kraner kunne være<br />

i brug samtidig, og større vindmølledele kan blive opbevaret<br />

kortvarigt på pladserne.<br />

Kranerne har en arbejdsradius op til 35 meter, og de<br />

vil blive benyttet i fire – seks dage ved hver vindmølle<br />

ved opsætningen.<br />

Der bliver forstærket og nyanlagt cirka 3,5 km vej.<br />

Det stabile vejmateriale til veje og arbejdsarealer udgør<br />

cirka 7.700 m 3 . Vejmaterialet vil ankomme på rundt<br />

regnet 775 lastbiler.<br />

Anlægsfasen forventes i 2009 at strække sig over fire<br />

til otte uger for den første mølle.<br />

Ved realiseringen af de sidste 10 – 11 vindmøller vil<br />

der gå tre til fem måneder, før alle aktiviteter er tilendebragt,<br />

dvs til vindmøllerne er rejst, tilkoblet elnettet<br />

og idriftsat.<br />

I anlægsfasen vil trafik- og støjbelastningen for området<br />

være som for en mellemstor byggeplads. Aktiviteterne<br />

i anlægsfasen kan give gener for dyreliv.<br />

Miljøpåvirkninger i driftsfasen<br />

Driftsaktiviteter drejer sig typisk om serviceeftersyn<br />

på vindmøllerne. Justering af vindmøllerne vil kunne<br />

forekomme i mindre omfang. Anslået regnes der med<br />

to serviceeftersyn pr. vindmølle om året. Ud over dette<br />

må der forventes et meget begrænset antal ekstraordinære<br />

servicebesøg, da daglig tilsyn og kontrol normalt<br />

foregår via fjernovervågningssystemer.<br />

Der vil dog blive en del trafik til den eller de sydvestligste<br />

vindmøller, hvor der vil blive kørt målinger, afprøvninger,<br />

tests og optimering af enkeltdele af vindmøllen<br />

de første år. Trafikken vil primært være med<br />

mindre varebiler.<br />

Sikkerhedsforhold<br />

Risiko for havari med vindmøller er minimal for afprøvede<br />

og godkendte vindmølletyper.<br />

I Danmark er det et krav, at vindmøllerne typegodkendes<br />

i henhold til Energistyrelsens certificerings-<br />

og godkendelsesordning, inden de opstilles. Typegodkendelsen<br />

skal blandt andet sikre overensstemmelse<br />

med gældende krav til sikkerhedssystemer, mekanisk<br />

og strukturel sikkerhed, personsikkerhed og elektrisk<br />

sikkerhed.<br />

Efter et par havarier på mellemstore vindmøller i<br />

starten af 2008 er kravene til sikkerhedseftersyn på<br />

vindmøllerne blevet skærpet, så sikkerhedsudstyret bliver<br />

holdt i orden, efter de er opstillet.<br />

Erfaringsmæssigt er større og tunge dele af vingerne<br />

faldet ned mindre end 100 meter fra møllen, mens lettere<br />

dele med stort areal, der ville kunne skade en person,<br />

har været i stand til at flyve længere væk.<br />

Ved den nationale prøvestation for store vindmøller<br />

ved Høvsøre i Lemvig kommune blev sikkerhedsafstanden<br />

udvidet til 450 meter til nærmest bygning.<br />

Nærmeste beboelse i Lem Kær ligger mere end 600<br />

meter væk.<br />

Om vinteren kan isslag under særlige forhold sætte<br />

sig på vingerne, men vindmøllen har sikkerhedsfunktioner,<br />

der medfører, at isen falder lodret ned. Da alle<br />

møller er placeret mindst 600 m fra nærmeste nabo,<br />

og står på steder, hvor der ikke færdes særlig mange<br />

mennesker, vil der ikke være væsentlig risiko ved<br />

isnedfald.<br />

Brand i møller er meget sjældne. Sker det, vil møller<br />

med kabineinddækning af glasfiber kunne brænde, og<br />

store, lette del vil kunne falde brændende til jorden.<br />

Ingen radiokæde-operatører har haft indvendinger<br />

mod projektet.<br />

Der er ingen kloakledninger i nærheden, og ikke<br />

kendskab til vandledninger nær mølleplaceringerne.<br />

På grund af nærheden til Stauning Lufthavn kræver<br />

Statens Luftfartsvæsen og Forsvarets Bygnings-<br />

og Etablissementstjeneste lysmarkering af vindmøllerne.<br />

Lyset skal sidde på toppen af møllehusene. Lyset<br />

vil være rødt og lyse konstant med en styrke på 10<br />

candela. Lyset kan blive afskærmet under vandret. Ti<br />

candela svarer til styrken i en 9 Watt pære.<br />

Landskabelige og visuelle forhold<br />

Til brug for vurdering af de landskabelige og visuelle<br />

forhold er der foretaget visualiseringer fra punkter<br />

i landskabet, hvor folk bor og færdes, enten ved transport<br />

eller ved rekreation, det vil sige fra rekreative områder<br />

og udsigtspunkter, samt fra og mod de kirker hvor<br />

det er relevant. Endvidere er samspil med eksisterende<br />

11


12<br />

vindmøller visualiseret. Punkterne ligger i forskellige<br />

afstande og retninger fra vindmølleprojektet.<br />

Landskabsanalysen er opdelt på tre afstandszoner:<br />

Nærzone 0 – 4,5 km, mellemzone 4,5 – 10 km, og fjernzone<br />

over 10 km.<br />

Ved realiseringen af forslaget bliver 18 vindmøller<br />

i Tændpibe Vindmøllepark i <strong>Ringkøbing</strong>-<strong>Skjern</strong> kommune<br />

taget ned. Vindmøllerne har en samlet kapacitet<br />

på 1,35 MW, der svarer til knap 4 % af kapaciteten for<br />

de nye vindmøller, der i det anvendte eksempel i <strong>VVM</strong>rapporten<br />

har en kapacitet på 36 MW.<br />

Anlæggets fremtræden<br />

Vindmøllerne i Lem Kær vil træde tydeligt frem i landskabet<br />

på grund af deres antal og størrelse, både over<br />

små og større afstande. Levende hegn og anden bevoksning<br />

vil i mange tilfælde skærme for udsynet til vindmøllerne.<br />

Det store flade slettelandskab, der strækker<br />

sig langs <strong>Ringkøbing</strong> Fjord og til Skovbjerg Bakkeø,<br />

kan bære de store vindmøller.<br />

Anlægget opfattes som en helhed, hvor det nogle gange<br />

er muligt at opfatte møllerækkerne. Fra større afstande<br />

opfattes rækkerne aldrig, men anlægget fremstår stadig<br />

som en helhed med et tilfældigt mønster.<br />

Alternativet vil som helhed fremstå uharmonisk på<br />

grund af vindmøllernes markant forskellige udseende.<br />

Vindmøllerne i den østlige række vil også for sig<br />

selv fremstår uharmonisk på grund af den lille rotordiameter<br />

På grund af nærheden til Stauning Lufthavn kræver<br />

Statens Luftfartsvæsen og Forsvarets Bygningsog<br />

Etablissementstjeneste lysmarkering af vindmøllerne.<br />

Lyset skal sidde på toppen af møllehusene. Lyset<br />

vil være rødt og lyse konstant med en styrke på 10<br />

candela. Lyset kan blive afskærmet under vandret. Ti<br />

candela svarer til styrken i en 9 Watt pære.<br />

Oplevelsen af landskabet og kystlandskabet<br />

De eksisterende og allerede fastlagte vindmølleprojekter<br />

i mellemzonen præger landskabet øst for <strong>Ringkøbing</strong><br />

Fjord. Det vil fra de fleste positioner være muligt<br />

at se større eller mindre grupper af vindmøller. Det nye<br />

anlægs dimensioner vil dog bevirke, at det markerer sig<br />

anderledes og tydeligere i landskabet, end de eksisterende<br />

vindmøller har gjort. Vindmøllernes dimensioner<br />

vil ofte betyde, at overgangen til bakkeøen forsvinder<br />

fuldstændig. Fra bakkeøen vil man ofte se vindmøllerne<br />

over terræn og bevoksning, hvor de forstyrrer eller<br />

blot forandrer oplevelsen af landskabet. Hvis landskabet<br />

i forvejen er præget af dominerende landbrugsbygninger,<br />

siloer og industri, vil det ikke forstyrre landskabsoplevelsen,<br />

at vindmøllerne er synlige.<br />

Set på langs af kysten forstyrrer vindmøllerne oplevelsen<br />

af kystforløbet mindre, da de står væsentlig<br />

længere bag kysten end de eksisterende vindmøller i<br />

Tændpibe og Velling Mærsk. Set på tværs af fjorden<br />

vil de store vindmøller ikke ændre oplevelsen væsentlig<br />

på grund af den store afstand.<br />

Oplevelsen fra nærmeste byer<br />

Fra Lem og Velling vil bevoksning skærme for udsynet<br />

til vindmøllerne, så rotor og vinger vil være delvist<br />

synlige. Man vil formentlig kunne se vindmøllerne fra<br />

vinduerne på 1. sal i den østlige del af boligerne i Velling<br />

og den vestlige del af boligerne i Lem.<br />

Fra Højmark vil man se vindmøllerne over terræn<br />

og bevoksning, især fra boliger i den vestlige og sydlige<br />

del af byen. Formentlig vil bevoksning i haverne<br />

skærme en del, og den visuelle forstyrrelse af udsigten<br />

vil fortrinsvis blive oplevet fra veje.<br />

Visuel påvirkning af kulturlandskabet<br />

I området omkring Lem Kær ser man kun få fredede<br />

forhistoriske spor. Ved Rydbjerg knap 1,8 km fra nordligste<br />

mølle, ligger et fredet voldsted, samt rester af en<br />

mergelgrav. Ingen af disse vil blive påvirket af vindmøllerne.<br />

Inden for nærzonen ligger to middelalderkirker, Velling<br />

Kirke og Sønder Lem Kirke, samt Lem Sydsogns<br />

Kirke fra 1930’erne.<br />

Oplevelse af kulturmiljøerne vil ikke blive forstyrret<br />

af vindmøllerne. Der er ingen skæmmende visuel påvirkning<br />

af de to middelalderkirke, Velling Kirke, der ligger<br />

vest for projektområdet, og Sønder Lem Kirke, der ligger<br />

øst for projektområdet. For Lem Syd sogns Kirke i Lem<br />

er der heller ingen skæmmende visuel påvirkning.<br />

Rekreative forhold<br />

Dejbjerg Hede, der ligger i mellemzonen, sydøst for<br />

vindmøllerne, bliver brugt til vandreture, og fra oldtidshøje<br />

i den vestlige del er der udsigtspunkter, hvor<br />

det i klart vejr er muligt at se til Vesterhavet. Udsigten<br />

fra Dejbjerg Hede bliver forstyrret af de nye vindmøller,<br />

som står markant på den flade slette.<br />

I Dejbjerg Plantage er der helt lukket, og selv fra udsigtspunktet<br />

ved Dalgas mindesten er det ikke muligt<br />

at se andet end bevoksning.<br />

Vest for <strong>Ringkøbing</strong> Fjord, hvor der ligger en del<br />

sommerhusområder, og hvor der fra klitterne ved Vesterhavet<br />

er udsigt over fjorden, ser man vindmøllerne<br />

i klart vejr. Vindmøllerne påvirker ikke oplevelsen af<br />

den storslåede udsigt over fjorden og fjordkysten med<br />

siv og fugleliv.<br />

På den nordlige side af Lem Sydsogns Kirke i Lem<br />

ligger et rekreativt grønt område. Fra anlægget står<br />

vindmøllerne sporadisk over villakvarteret. Vindmøllerne<br />

har ingen visuel forstyrrende virkning på oplevelsen<br />

af anlægget.<br />

Visuelt samspil med andre vindmølleparker<br />

Der er ikke fundet steder, hvor vindmøllerne vil komme<br />

i konflikt med de eksisterende vindmøller. Vindmøllerne<br />

i Lem Kær vil ofte opleves sammen med andre<br />

vindmøller. I de fleste tilfælde vil det være tydeligt, at<br />

Foto 2.2 Visualisering fra Tændpibe


de nye vindmøller er betydelig større end alle de eksisterende.<br />

Vindmølleanlæggene vil fremstå klart adskilte<br />

på grund af afstand og de nye vindmøllers størrelse.<br />

Det vil flere steder give et mere roligt indtryk, nårt<br />

de eksisterende møller i Tændpibe og de fire nordvest<br />

for Højmark bliver bortsaneret.<br />

Naboforhold<br />

Der er 19 boliger i det åbne land inden for en afstand af<br />

1,0 km fra møllerne. Den nordvestlige del af Lem ligger<br />

knap 1,5 km væk, og der er godt 1,6 km til Velling.<br />

Afstandskravet på minimum fire gange totalhøjden,<br />

600 m, til bygninger med beboelse er overholdt<br />

for samtlige naboboliger.<br />

Nabobolig 2, Holmgårde 4, nabobolig 3, Holmgårde 10,<br />

nabobolig 14, Stavnskjær 3, nabobolig 17, Engholmvej 6<br />

og nabobolig 19, Engholmvej 3, er de nærmeste boliger,<br />

hvorfra man mest markant vil opleve vindmøllerne, da der<br />

ikke er nogen væsentlig afskærmning mod møllerne.<br />

Støjpåvirkning<br />

Kravene i „Støjbekendtgørelsen“ er overholdt for alle<br />

naboboliger i det åbne land og for byerne i nærzonen<br />

ifølge støjberegningerne i <strong>VVM</strong>-rapporten.<br />

De højeste støjpåvirkninger ved vindhastigheden 6 m/<br />

s ved nabobeboelserne ligger mindre end 0,2 dB(A) under<br />

grænseværdierne. <strong>Ringkøbing</strong>-<strong>Skjern</strong> <strong>Kommune</strong> kan<br />

kræve, at der bliver udført en støjmåling af vindmøllerne<br />

for at sikre, at grænseværdierne bliver overholdt. Den<br />

største støjpåvirkning får nabobolig 3, Holmgårde 10.<br />

Skyggekast<br />

Fem naboboliger, nr. 3, Holmgårde 10, nr. 4, Refstrup 5,<br />

nr. 5, Refstrup 3, nr. 12 Holmager 6 A, og nr. 13, Rydbjergvej<br />

24, vil teoretisk få mere end ti timers udendørs<br />

skyggekast om året i både hovedforslag og alternativ.<br />

Indendørs skyggekast på mere end ti timer rammer de<br />

samme boliger i hovedforslaget, mens det kun er boligerne<br />

3, 12 og 13, som får mere end ti timers indendørs<br />

skyggekast i alternativet. Ved nabobolig 4, 5 og 13 vil<br />

bevoksning og driftsbygninger skærme for skyggekastet,<br />

så det sandsynligvis kommer under 10 timer årligt.<br />

Nabo 3 vil få skyggekastet om eftermiddagen eller<br />

aftenen, mens nabo 12 i nyt stuehus vil få det tidligt om<br />

morgenen. I den eksisterende bolig vil der næppe blive<br />

skyggekast på grund af skærmende driftsbygninger.<br />

I forhold til bolig 3 og 12 vil der være behov for skyggestop.<br />

Bygherre er indstillet på at installere skyggestop,<br />

hvis det viser sig nødvendigt.<br />

Samlet vurdering af naboforhold<br />

Lovgivning om afstand er overholdt ved alle boliger.<br />

Kravene i „Støjbekendtgørelsen“ er overholdt for alle<br />

naboboliger i det åbne land og for Lem samt Velling.<br />

To naboboliger vil få mere skyggekast end det anbefalede<br />

maksimum på ialt 10 timer om året. Skyggekastet<br />

falder tidligt på morgenen i sommerhalvåret for<br />

naboen mod vest, mens det falder fra eftermiddag til<br />

aften ved naboboligen mod øst.<br />

Af hensyn til to naboer mod øst og vest bør der stilles<br />

krav om skyggestop.<br />

Samlet set vil nabobolig 3, Holmgårde 10, nyt stuehus<br />

ved nabo 12, Holmager 6A, samt nabo 17 og 18 på<br />

Engholmvej 6 og 5 få mest gene af vindmøllerne i form<br />

af udsyn, støj og skyggekast.<br />

Luftforurening, klima og miljø<br />

Projektet vil i sin levetid spare atmosfæren for en udledning<br />

på i alt 1,38 million tons CO 2, eller ca. 69.000 t/år.<br />

Det svarer til omkring knap ½ promille af den mængde,<br />

som Danmark ifølge Kyoto-aftalen har forpligtiget<br />

sig til årligt at spare inden år 2012. Projektets bidrag<br />

er i sig selv således beskedent, om end målbart, og vil<br />

som sådan ikke få nogen mærkbar indvirkning på de<br />

klimaændringer, som bliver konsekvensen af en fortsat<br />

emission af CO 2 i uændret målestok. Set i et bredere<br />

perspektiv er projektets bidrag dog værdifuldt og<br />

uundværligt, da en markant reduktion kun kan opnås<br />

gennem mange mindre bidrag.<br />

Sammenlagt bliver miljøet desuden sparet for en affaldsproduktion<br />

på knap 89.000 tons slagger og flyveaske,<br />

eller 4.440 tons pr. år. Desuden sparer projektet ca.<br />

160.000 m 3 ferskvand pr. år, hvis det antages, at vindmøllestrømmen<br />

fortrænger el baseret på kul.<br />

Grundvand<br />

Vindmøllerne bliver opstillet i et område med begrænsede<br />

drikkevandsinteresser. Der er derfor ikke særlige<br />

planmæssige hensyn at tage i forhold til grundvandsbeskyttelsen<br />

i området. <strong>VVM</strong>-rapporten vurderer, at risikoen<br />

for forurening af jord- eller grundvand som følge<br />

af aktiviteter i anlægs-, drifts- eller nedtagningsfasen<br />

vil være minimal.<br />

Foto 2.3 Skyggekast<br />

13


14<br />

Geologi<br />

Vindmøllerne placeres ikke i et „værdifuldt geologisk<br />

interesseområde“. Det nærmeste geologiske interesseområde<br />

er Holmsland Klit/<strong>Ringkøbing</strong> Fjord-området,<br />

hvis østlige grænse befinder sig ca. en km vest for<br />

mølleområdet.<br />

Naturbeskyttelse<br />

<strong>VVM</strong>-rapporten vurderer, at der ikke vil være væsentlige<br />

konflikter mellem projektet og områdets flora og<br />

fauna. Det gælder også for EUs habitatdirektivs bilag<br />

IV-arter. Der er desuden ikke kendskab til forekomst<br />

af fredede eller truede, rød- eller gullistede, plante- og<br />

dyrearter i området, hvor møllerne præcist placeres.<br />

I nærområdet ligger en række beskyttede småbiotoper,<br />

som muligvis indeholder forskellige beskyttede dyrearter,<br />

odder og spidssnudet frø. En til to af møllerne<br />

placeres i et §3-område, som består af et moseområde<br />

tilgroet med pil. Møllerne vil lægge beslag på mindre<br />

dele af moseområdet og dermed indskrænke biotopens<br />

udstrækning i beskeden grad. Placeringen kræver dispensation<br />

fra de kommunale myndigheder. <strong>VVM</strong>-rapporten<br />

vurderer, at møllerne i øvrigt ikke vil få væsentlig<br />

negativ indflydelse på de dyr og planter, som måtte<br />

leve på biotopen.<br />

Rekreative interesser<br />

Området anvendes til planteavl, og nærområdet bliver<br />

ikke anvendt i stor stil af offentligheden. Derimod benytter<br />

lokale lodsejere arealerne til jagt. <strong>VVM</strong>-rapporten<br />

vurderer, at projektet ikke forringe nogen af disse<br />

rekreative anvendelser.<br />

Beskyttelse af kulturelementer<br />

Der er ingen fredede fortidsminder på det planlagte<br />

etableringsområde, vindmøllesteder samt adgangsveje.<br />

Forekomst af skjulte fortidsminder er ukendt,<br />

idet der ikke tidligere er foretaget arkæologiske undersøgelser<br />

i området. For at sikre eventuelle skjulte<br />

fortidsminder,der måtte blive berørt af anlægsarbejdet,<br />

foreslår <strong>Ringkøbing</strong>-<strong>Skjern</strong> Museum en arkæologisk<br />

forundersøgelse. Området er ikke udpeget som<br />

kulturarvsareal.<br />

Landbrugsjord<br />

I alt udtages permanent omkring 26.000 m2 - eller 2,6<br />

hektar - jord af landbrugsdrift.<br />

Ved ophør og demontering af vindmøllerne skal alle<br />

anlæg fjernes, og arealet føres tilbage til landbrugsdrift.<br />

Socioøkonomiske forhold<br />

<strong>VVM</strong>-rapporten vurderer, at de forventede miljøpåvirkninger<br />

af anlægget ikke vil have negative socioøkonomiske<br />

effekter på eksempelvis turisme, fritidsinteresser,<br />

råstofindvinding, landbrugsmæssige interesser,<br />

jagt eller fiskeri.<br />

Sundhed<br />

Vindmøller påvirker menneskers sundhed direkte og<br />

indirekte på en række områder. Blandt andet ved reduktion<br />

af emissioner fra kraftværker, ved støjpåvirkning<br />

og ved skyggekast ved naboboliger.<br />

Emissioner<br />

Vindmøllerne i Lem Kær vil reducere udledningen af<br />

kuldioxid samt svovl- og kvælstofoxider fra kraftværkerne.<br />

Udledningerne fra kraftværkerne belaster både<br />

klimaet, naturen, bygninger og folkesundheden. Elektricitet<br />

fra vindkraft sparer befolkningen for denne påvirkning<br />

i den grad, som el fra vindkraft erstatter el<br />

fra kraftværker.<br />

Forskellige undersøgelser af de samfundsøkonomiske<br />

omkostninger ved forskellige energiproduktioner har også<br />

sat en værdi på disse omkostninger, som bliver kaldt eksterne<br />

omkostninger. Undersøgelserne viser, at vindenergien<br />

sparer samfundet for store eksterne omkostninger. For<br />

det enkelte menneske kan det betyde mindre sygdom og<br />

bedre miljø, og dermed en lykkeligere tilværelse.<br />

Støj<br />

Støj ødelægger både sind og legeme, og 65 dB(A) er<br />

anset for et kritisk niveau. Niveauet ligger mellem støjen<br />

fra almindelig tale og støjen fra legende børn. Beregninger<br />

viser, at ingen naboboliger udsættes for mere<br />

end 41,9 dB(A) ved vindhastighederne på 6 m/s og<br />

8 m/s. Niveauet svarer til støjniveauet ved sagte tale.<br />

Støjen kommer som et sus, der gentages hvert andet<br />

sekund, og monotonien kan være en del af problemet.<br />

Støjen fra vindmøllerne vil på grund af baggrundsstøjen<br />

fra bevoksning og bebyggelse dog næppe kunne<br />

høres med en vindhastighed over den, der svarer<br />

til frisk til hård vind. Det skyldes, at baggrundsstøj<br />

fra træer og vindens susen ved bygninger vil overdøve<br />

støjen fra vindmøllerne, når vindstyrken er over 10<br />

– 12 m pr. sekund.<br />

Ved vindhastigheder over 10 m/s stabiliserer støjemissionen<br />

sig - eller falder - for pitch-regulerede møller,<br />

som der er tale om ved Lem Kær.<br />

Skyggekast<br />

Skyggekast er genevirkningen fra vindmøllevingernes<br />

passage mellem solen og opholdsarealet. Skyggekastet<br />

kan virke stressende. Derfor er det vejledende<br />

fastsat, at naboer ikke bør udsættes for mere end 10 timers<br />

skyggekast årligt.<br />

To boliger vil sandsynligvis få skyggekast i mere end ti<br />

timer årligt. Det drejer sig om nabo 3, Holmgårde 10 og<br />

nabo 12, Holmager 6 A ved evt nyt stuehus. Nabo 3 vil<br />

få skyggekastet om eftermiddagen eller aftenen, mens<br />

nabo 12 i nyt stuehus vil få det tidligt om morgenen. I<br />

den eksisterende bolig vil der næppe blive skyggekast<br />

på grund af skærmende driftsbygninger.<br />

I forhold til bolig 3 og 12 vil der være behov for<br />

skyggestop. Bygherre er indstillet på at etablere skyggestop.<br />

Overvågning<br />

<strong>Kommune</strong>ns miljøtilsyn skal sikre, at kravene i <strong>VVM</strong>tilladelsen<br />

overholdes. Inden der udstedes ibrugtagningstilladelse,<br />

vil der normalt foregå en besigtigel-


se af forholdene. Endvidere sikrer kommunen sig, at<br />

eventuelle krav om støjmåling bliver overholdt, ved at<br />

kræve dokumentation for støjmålingen inden for en given<br />

tidsperiode.<br />

<strong>Kommune</strong>n er forpligtiget til at udarbejde en plan for<br />

overvågning af, at mølleejeren overholder miljøkravene.<br />

Heri kan både indgå måling ved idriftsættelse og målinger<br />

ved almindeligt tilsyn, dog højst en gang årligt.<br />

Klage fra naboer kan også medføre, at kommunens<br />

miljøtilsyn pålægger ejeren af vindmøllen at få foretaget<br />

en støjmåling eller måling af skyggekastet, hvis<br />

miljøtilsynet vurderer, at der er hold i klagen. <strong>Kommune</strong>n<br />

kan herefter om fornødent pålægge ejeren at dæmpe<br />

støjen eller stoppe møllen, hvis kravene i <strong>VVM</strong>-tilladelsen<br />

ikke er overholdt.<br />

Vindmøllen har indbygget et styre- og overvågningsprogram,<br />

som registrerer alle fejl, og om fornødent stopper<br />

møllen. Vindmøllens drift overvåges elektronisk af<br />

operatøren, der hurtigt kan gribe ind ved tekniske problemer.<br />

Forandringer i vindmøllers støjniveau, udseende<br />

eller andre miljøpåvirkninger vil stort set altid være<br />

en konsekvens af tekniske problemer i møllen.<br />

Sammenfatning<br />

<strong>VVM</strong>-undersøgelsen viser, at opstillingen af vindmøller<br />

hverken i anlægs-, drifts- eller afviklingsfasen medfører<br />

væsentlige negative miljøkonsekvenser i forhold<br />

til omgivelserne. Undersøgelsen viser desuden, at gennemførelsen<br />

af vindmølleprojektet ikke vil få væsent-<br />

Tabel 2.1 Projektet opsummeret<br />

Hovedforslag 1 Alternativ 1 Mulig variation 2<br />

Antal møller 11 12<br />

Samlet kapacitet (MW) 33 36 33 – 41<br />

Rotordiameter (m) 112 90 og 1124 90 – 120<br />

Navhøjde (m) 93,9 93,9 og 104,94 89,9 – 104,9<br />

Totalhøjde, maksimum (m) 149,9 149,9 149,9<br />

Rotoromdrejninger pr. minut, nominel 12,8 12,8 og 16,1 10 – 18<br />

Produktion pr. år, cirka (MWh) 111.000 111.000<br />

Samlet produktion over 20 år, cirka (MWh) 2.220.000 2.220.000<br />

Støj, maksimal dB(A) ved nærmeste naboer ved vindhastighed 6 m/s og 8 m/s 41.8 41.8<br />

Skyggekast, maksimalt ved naboer om året, indendørs og udendørs (timer:minutter) 22:15 og 27:02 19:11 og 23:58<br />

Antal møller, som nedtages ved 1. mølles opsætning<br />

Sparet udledning til miljøet over 20 år (tons)<br />

18 18<br />

Kuldioxid (CO2) 1.388.000 1.388.000<br />

Svovldioxid (SO2) 278 278<br />

Kvælstofoxider (NOx) 3 2.500 2.500<br />

Slagger og flyveaske 89.000 89.000<br />

1 Forslagene er visualiseret og beregnet for den mest sandsynlige opstilling og mølletype for nuværende<br />

2 Beskriver mulig variation i både hovedforslag og alternativ<br />

3 Kvælstofoxider - NOx - er kvælstofoxid - NO - og kvælstofdioxid - NO2<br />

4 Værdierne 90 og 104,9 hører sammen ligesom 112 og 93,9<br />

lig negativ indflydelse på naturinteresserne i området.<br />

Placeringen af en til to møller i et §3-område kræver<br />

kommunal dispensation.<br />

Vindmølleprojektet sparer miljøet for ca. 1,4 millioner<br />

tons drivhusgasser og ca. 89.000 tons slagger og<br />

aske i løbet af tyve år.<br />

I forbindelse med opstillingen af de nye møller bliver<br />

der nedtaget 18 eksisterende vindmøller, der alle står<br />

i Tændpibe Vindmøllepark i nærheden af Lem Kær i<br />

<strong>Ringkøbing</strong>-<strong>Skjern</strong> kommune.<br />

<strong>VVM</strong>-rapporten påpeger, at møllen i den vestlige<br />

række i alternativet har et størrelsesforhold mellem rotor<br />

og tårn, som er er uharmonisk.<br />

Beregninger viser, at kravene i Støjbekendtgørelsen<br />

er overholdt. <strong>Ringkøbing</strong>-<strong>Skjern</strong> <strong>Kommune</strong> kan kræve,<br />

at der bliver udført en støjmåling af vindmøllerne,<br />

når de er rejst.<br />

På baggrund af, at skyggekast overskrider de vejledende<br />

værdier ved to naboboliger, kan kommunen<br />

i en <strong>VVM</strong>-tilladelse stille krav om, at vindmøllerne,<br />

der er årsag til overskridelsen, bliver stoppet i de tidsrum,<br />

hvor skyggekast giver anledning til problemer.<br />

Herved sikrer man, at ingen naboer bliver påvirket af<br />

skyggekast, der overstiger den vejledende grænseværdi<br />

på 10 timer årligt.<br />

15


16<br />

3 Beskrivelse af anlægget<br />

3.1 Anlægget<br />

Vindmøllerne<br />

Hovedforslaget<br />

Ved hovedforslaget bliver der opstillet 11 vindmøller cirka<br />

1.500 m nordvest for Lem i Lem Kær. Vindmøllerne<br />

vil blive opstillet på to rækker med fem i den østlige.<br />

Ud over vindmøllerne vil der vest for den vestlige række<br />

blive opstillet op til fire målemaster på række parallelt<br />

med vindmøllerne. Antallet vil afhænge af, hvilket behov<br />

Vestas vil have for måling af vindforholdene. I første<br />

omgang bliver prototype-møllen opstillet på formodentlig<br />

vindmølleplads 3 i efteråret 2009 med en målemast<br />

ca. 300 m vest for møllen. De sidste ti vindmøller<br />

forventes først opstillet i 2011, da de først kan nettilsluttes,<br />

når der er etableret en ny 150 kV-transformatorstation<br />

ved Nørhede.<br />

Afstanden mellem møllerne bliver ca. 320 m i rækkerne.<br />

Afstanden mellem de to rækker er knap 500<br />

m.<br />

Kort 3.1 Vindressourcerne<br />

Kort 3.1 Vindressourcerne i Lem Kær hører til<br />

den højeste katagori i Danmark.<br />

Energiindhold i vinden<br />

i 100 meters højde<br />

kWh/m<br />

4700 –<br />

4167 – 4700<br />

3633 – 4167<br />

3100 – 3633<br />

2567 – 3100<br />

2033 – 2567<br />

1500 – 2033<br />

– 1500<br />

Reference /1/<br />

2 /år<br />

Vindmølleområde<br />

N<br />

Kort 3.2 Placering af møller, veje og arbejdsarealer i hovedforslaget<br />

Signaturer kort 3.2 og 3.3<br />

Eksisterende arbejdsvej<br />

* Ny mølle<br />

Målemast<br />

Arbejdsareal<br />

Ny arbejdsvej<br />

0 250 500 750 1000 meter<br />

N


Kort 3.3 Placering af møller, veje og<br />

arbejdsarealer i alternativet<br />

*<br />

N<br />

Vindmøllerne vil være op til 149,9 m høje til øverste<br />

vingespids. Navhøjden bliver 80 - 104,9 meter. Rotordiameteren<br />

vil være fra 90 til 120 m. Vindmøllerne<br />

vil være ens i den østlige række. De kan blive af anden<br />

størrelse i den vestlige række. Der er dog en stor<br />

sandsynlighed for, at alle 11 vindmøller vil blive ens.<br />

For nuværende forventes det, at begge rækker i hovedforslaget<br />

vil have vindmøller med en navhøjde på 93,9<br />

meter og en rotordiameter på 112 meter. Disse møller<br />

vil have en samlet kapacitet på 33 MW.<br />

Der kan på længere sigt blive tale om, at en eller to<br />

af vindmøllerne i den vestlige række kan blive udskiftet<br />

til en ny type, som Vestas ønsker at optimere.<br />

Mølledesignet er traditionel dansk med tre vinger<br />

og konisk rørtårn. Farven på møllerne vil være lys grå.<br />

Vingerne bliver overfladebehandlet til et glanstal på<br />

maksimalt 30, så de fremstår med en mat overflade.<br />

Generatorstørrelsen vil være fra tre til fire MW, afhængig<br />

af møllens dimensioner. Den samlede installerede<br />

effekt vil således ligge mellem 36 og 48 MW.<br />

Der er foretaget beregninger for den mest sandsynlige<br />

vindmølle på projektområdet, som er den serie 0<br />

mølle, der opstilles i 2009. Det er en vindmølle på 3,0<br />

MW med navhøjde 93,9 m og rotordiameter 112 m.<br />

Det medfører et forhold på 1:1,19 mellem navhøjde og<br />

rotordiameter. Totalhøjden bliver 149,9 m.<br />

Alternativet<br />

I alternativet bliver der opstillet 12 møller med seks i<br />

hver række. For den vestlige række gælder de samme<br />

forhold som i hovedforslaget. I den østlige række vil<br />

der blive opstillet møller med mindre rotordiameter.<br />

Den vindteknisk optimale mølle har en rotordiameter<br />

Tabel 3.1 Oversigt over projektforslag<br />

Forslag Antal<br />

møller<br />

Navhøjde m Rotordiameter<br />

m<br />

Maksimal<br />

totalhøjde<br />

m<br />

på 90 m og en navhøjde på 104,9 m. Det giver et forhold<br />

på 1:0,86. Disse 12 møller vil have en samlet kapacitet<br />

på 36 MW.<br />

Variationen i østlig række vil først og fremmest forekomme<br />

for navhøjden, der kan variere fra 80 til 104,9<br />

meter. Det skyldes, at møllerne står tættere end i hovedforslaget,<br />

og dermed kan rotoren ikke blive væsentlig<br />

større end 90 m. Afstanden mellem møllerne<br />

bliver i den vestlige række ca. 320 m og i den østlige<br />

ca. 290 m.<br />

Veje, arbejdsarealer, fundamenter og målemaster<br />

I tilknytning til hver vindmølle bliver der anlagt arbejdsvej<br />

og arbejdsplads som vist på kort 3.1 og 3.2.<br />

Arbejdsvejene bliver anlagt på eksisterende markveje<br />

eller som ny vej, og bliver op til 5,5 meter brede.<br />

Arbejdspladsernes størrelse bliver permanent op til<br />

ca. 800 m 2 , men i anlægsfasen vil midlertidige arbejdsog<br />

opbevaringsarealer lægge beslag på yderligere op til<br />

ca. 450 m 2 ved hver vindmølle.<br />

Arbejdsvej, arbejdsplads, vendevej og opbevaringsarealer<br />

får en belægningsopbygning af grus eller andet<br />

godkendt vejmateriale. Efter endt anlægsarbejde vil<br />

belægningen på de midlertidige områder blive fjernet<br />

og områderne dækket med jord og tilsået som det omgivende<br />

område.<br />

Vindmøllefundamenternes størrelse er afhængig af<br />

vindmøllernes størrelse og de geotekniske forhold. Fundamenterne<br />

vil være kvadratiske med en bredde på 16<br />

til 20 m, afhængig af møllestørrelsen. Se figur 3.1.<br />

Vest for den vestlige række bliver der opstillet målemaster,<br />

på række parallelt med vindmøllerne. Antallet<br />

vil afhænge af, hvilket behov Vestas vil have for må-<br />

Nominel<br />

omdrejningstal 1<br />

pr. minut<br />

Effekt pr. mølle<br />

kW<br />

maksimalt<br />

Årlig produktion<br />

MWh<br />

maksimalt<br />

Produktion over 20<br />

år MWh<br />

maksimalt<br />

Hovedforslag 11 93,9 112 149,5 12,8 3.000 111.000 2.220.000<br />

Alternativ 12 89,9 – 104,9 90 – 120 149.5 12,8 og 16,1 3.000 ca. 111.000 ca. 2.220.000<br />

1 Nominel omdrejningstal er rotorens normale omdrejninger pr. minut ved fuld ydelse. Ved særlig lav eller høj vind kan det variere fra minimum 8,6<br />

til maksimum 18,4 for 90 m rotoren. For den større rotor i hovedforslaget vil tallene være lavere, da de er proportionale med rotordiameteren.<br />

17


18<br />

Figur 3.1 Principtegning af pladefundament og hovedtilslutning<br />

Fundamentbredde 16 - 19 m<br />

Dybde<br />

2,5 m<br />

ling af vindforholdene. Det formodes, at antallet vil ligge<br />

mellem en og fire. Der er ikke adgangsveje til målemasterne.<br />

Målemasten vil være en tresidet, spids gittermast og<br />

være ca. 5 m bred ved jorden og ca. 94 m høj. Den vil<br />

stå på et betonfundament med et volumen på ca. 35 m 3<br />

afhængig af jordbundsforholdene. Reference /2/<br />

Nettilslutning<br />

Alle nettilslutninger sker i jordkabler fra nærmeste 60/20<br />

kV-station. Transformere installeres inde i tårnene. Desuden<br />

anlægges en eller to mindre koblingsstationer på<br />

maksimalt 10 m 2 . Der er ikke andre bygninger på mølleområdet<br />

end vindmøllerne og koblingsstationerne.<br />

Produktion<br />

Produktionen fra de 11 nye vindmøller i hovedforslaget<br />

er beregnet til cirka 111.000 MWh årligt. Mølleparkens<br />

elproduktion vil kunne dække godt 31.000 husstandes<br />

årlige elforbrug til apparater og lys på hver 3,54<br />

MWh. Reference /3/<br />

Møllerne vil i deres tekniske levetid på 20 år producere<br />

2,22 millioner MWh i hovedforslaget. I alternativet<br />

er tallene omtrent de samme som i hovedforslaget.<br />

3.2 Aktiviteter i anlægsfasen<br />

Opstilling af nye møller<br />

Anlægsfasen forventes i 2009 at strække sig over fire<br />

til otte uger for den første mølle.<br />

Ved realiseringen af de sidste ti vindmøller vil der gå<br />

tre til fem måneder, før alle aktiviteter er tilendebragt, dvs<br />

til vindmøllerne er rejst, tilkoblet elnettet og idriftsat.<br />

I anlægsfasen vil trafik- og støjbelastningen for området<br />

være som for en mellemstor byggeplads.<br />

Møllefundamenter, arbejdspladser og veje<br />

Fundamenterne til møllerne bliver etableret omkring<br />

en måned før, vindmøllerne bliver rejst. Det er estimeret,<br />

at der til støbning af et enkelt fundament skal bruges<br />

83 læs beton, når en lastbil, en såkaldt betonkanon,<br />

kører med 8 m 3 . Til etablering af de tolv fundamenter<br />

skal der derfor køre omkring 1.000 lastbiler med beton.<br />

Endvidere skal der køre 22 til 24 større lastbiler<br />

med fundamentsdele.<br />

Arbejds- og vendepladser bliver ligeledes anlagt, inden<br />

vindmøllerne bliver rejst. På arbejds- og vendepladser<br />

vil indtil tre kraner kunne operere samtidig. Kranerne<br />

har en arbejdsradius på 25 – 35 m. Større vindmølledele<br />

kan blive opbevaret kortvarigt på pladserne.<br />

Der bliver forstærket og nyanlagt cirka 3,5 km vej.<br />

Det stabile vejmateriale til veje og arbejdsarealer udgør<br />

cirka 7.700 m 3 . Vejmaterialet vil ankomme på rundt<br />

regnet 775 lastbiler.<br />

Eventuel overskudsjord fra anlægsarbejdet bliver<br />

bragt til depot, som kommunen anviser. Bortgravet<br />

muldlag ved anlæg af veje, fundamenter og arbejdsarealer<br />

bliver fordelt på de omkringliggende marker.<br />

Tilslutning til offentlig vej<br />

Tilkørsel til alle vindmøllerne sker fra Vennervej og<br />

Holmager nord for gården Store Holmager. Herefter<br />

fortsættes mod øst ad nyanlagt vej til eksisterende markveje.<br />

Se kort 3.1.<br />

Nettilslutning<br />

<strong>Ringkøbing</strong> Amts Højspændingsforsyning, RAH, tilslutter<br />

vindmøllerne til elnettet via jordkabel. Sammen<br />

med elledningerne bliver der fremført telekabel for fjernovervågning<br />

og fjernstyring.<br />

RAH træffer de nødvendige aftaler med de berørte<br />

lodsejere, herunder aftaler om økonomi, nedgravningsdybde,<br />

placering af kabler og tinglysning. Størstedelen<br />

af arbejdet foregår uden for projektområdet.<br />

Vindmøllernes transport, opsætning og indkørsel<br />

Der vil komme op til 144 lastvognstog med vindmølledele.<br />

To – tre store kraner opererer i fire – seks dage pr.<br />

vindmølle ved opsætningen. Efter opsætning forventes<br />

det at tage yderligere fem – syv uger at køre vindmøllen<br />

ind i automatisk drift.<br />

Ved transporterne med store anlægsdele, møller og<br />

kraner, vil politiet blive orienteret, så politiets krav om<br />

skiltning og andre forholdsregler sikrer, at de store lastbiler<br />

kan passere under hensyntagen til den øvrige trafik<br />

på landevejene.<br />

Målemasters transport og opsætning<br />

Der opsættes minimum en enkelt målemast vest for de<br />

fire sydvestligste vindmøller. Masten vil være 94 m høj<br />

og fem m bred ved jorden. Det vil være en traditionel<br />

gittermast af stål, der opstilles på et betonfundament og<br />

det er estimeret, at der vil komme to lastbiler med masten<br />

og cirka fem lastbiler med beton til hver målemast.<br />

Sanering af eksisterende møller<br />

Ved realisering af projektforslaget vil der blive nedtaget<br />

18 eksisterende vindmøller i Tændpibe Vindmøllepark,<br />

der alle har en kapacitet på 75 kW. Se kort 4.2<br />

og visualisering 16.<br />

Vindmøllernes kan teoretisk blive stående lige så<br />

længe, de vedligholdes omhyggeligt, men ved beregning<br />

af deres produktion til sammenligning af projektforslag<br />

og 0-alternativ anvender man deres tekniske levetid,<br />

der er på 20 år. Metoden anvendes på denne måde,<br />

da projektforslagets produktion med videre ligeledes<br />

er beregnet i en teknisk levetid på 20 år.<br />

Vindmøllerne i Tændpibe Vindmøllepark er alle over<br />

20 år gamle, og deres tekniske restlevetid er derfor 0<br />

år, og de indgår ikke i beregningerne.<br />

Nedtagning af ældre møller<br />

Ved indstilling af driften er ejeren af vindmøllerne på<br />

afviklingstidspunktet forpligtiget til at foretage en fjernelse<br />

af alle anlæg i et omfang, der svarer til de krav,<br />

som lokalplan og deklaration fastsætter. Demonteringen<br />

af henholdsvis vinger, møllehat og tårn vurderes<br />

ikke at udgøre nogen sikkerhedsrisiko. Møller, der ikke<br />

skal genopstilles, bliver ofte demonteret, så hovedkomponenterne<br />

kan blive genanvendt som reservedele.<br />

Fundamenter bliver normalt fjernet ved knusning,


hvorved der forekommer mindre rystelser. Hvis afstanden<br />

fra fundamentet til naboboliger gør det muligt at<br />

sprænge fundamentet uden risiko for problemer for naboboligerne,<br />

bliver der lagt en sprængmåtte over fundamentet<br />

for at forhindre, at skærverne bliver spredt<br />

over området. Betonen bliver knust og armering separeret.<br />

Beton og armering bortskaffes til genanvendelse<br />

i henhold til affaldsregulativerne. Veje og vendepladser<br />

bliver opgravet og materialet genanvendt.<br />

Nedgravede kabler og øvrige installationer bliver afkoblet<br />

fra netforbindelser og henligger spændingsløse<br />

eller bliver opgravet og bortskaffet hos godkendt modtager<br />

med genbrug for øje. Et pløjelag på minimum 0,3<br />

m i samme beskaffenhed og bonitet som det omgivende<br />

jordlag afslutter retableringen af områderne, der efter et<br />

Figur 3.2 Vindens fordeling og energiindhold i Lem Kær<br />

Fordeling i %<br />

Energi i kWh/m 2 /år<br />

Reference /7/<br />

par års drift fremstår som oprindeligt. Demonteringen<br />

skønnes at vare et par måneder og vil blive udført i forbindelse<br />

med, at den første mølle bliver idriftsat.<br />

3.3 Aktiviteter i driftsfasen<br />

Driftsansvar<br />

Den til enhver tid værende ejer af vindmøllerne har ansvaret<br />

for driften og sikkerheden på anlægget, herunder<br />

støjmålinger. Støjmålingerne foretages kun, hvis<br />

miljømyndigheden kræver det.<br />

Driftsaktiviteter<br />

Driftsaktiviteter drejer sig typisk om serviceeftersyn<br />

på vindmøllerne. Justering af vindmøllerne vil kunne<br />

forekomme i mindre omfang. Anslået regnes der med<br />

to serviceeftersyn pr. vindmølle om året. Ud over dette<br />

må der forventes et meget begrænset antal ekstraordinære<br />

servicebesøg, da daglig tilsyn og kontrol normalt<br />

foregår via fjernovervågningssystemer.<br />

Der vil blive en del trafik til den eller de sydvestligste<br />

vindmølle, hvor der vil blive kørt målinger, afprøvninger,<br />

tests og optimering af enkeltdele af vindmøllen de første<br />

år. Trafikken vil primært være med mindre varebiler.<br />

3.4 Sikkerhedsforhold<br />

Havari<br />

Risiko for havari med vindmøller er minimale for afprøvede<br />

og godkendte vindmølletyper. I Danmark er<br />

det et krav, at vindmøllerne typegodkendes i henhold<br />

til Energistyrelsens certificerings- og godkendelsesordning,<br />

inden de opstilles. Typegodkendelsen skal blandt<br />

andet sikre overensstemmelse med gældende krav til<br />

sikkerhedssystemer, mekanisk og strukturel sikkerhed,<br />

personsikkerhed og elektrisk sikkerhed.<br />

Der har i 2008 været et par større, spektakulære havarier<br />

af vindmøller omkring 600 kW i Danmark, formodentlig<br />

på grund af mangelfuld service. Blandt andet<br />

var der et haveri på en vindmølle ved Halling den<br />

22. februar 2008. Det har medført, at kravene til service<br />

på vindmøllerne er blevet skærpet, så befolknin-<br />

gen kan være sikker på, at bremsesystemer og øvrigt<br />

sikkerhedsudstyr bliver holdt i orden. Reference /4/<br />

Generelt er vindmøller meget sikre, og endnu er ingen<br />

mennesker blevet ramt af dele, som er faldet ned<br />

fra vindmøller, selvom der er rejst mere end 100.000<br />

vindmøller i verden. For de tidligste, små vindmøller<br />

er der set møller, hvor hele vingen på ti meter er blevet<br />

kastet af møllen ved meget høje omdrejningstal under<br />

løbskørsel og smidt 400 meter væk. Nye, større møller<br />

kører væsentlig langsommere rundt, og derfor vil<br />

en hel vinge, eller dele af en vinge, kastet fra en større<br />

mølle ikke kunne nå så langt ud. Der har også været<br />

vinger, der er knækket af ved nominelt omdrejningstal,<br />

hvor møllen har været i drift med generatoren tilsluttet.<br />

I denne situation falder vingen ned på jorden i<br />

en afstand fra møllen på 0 til 50 meter. Ved skaden på<br />

møllen ved Halling, der skete i meget stærk blæst, blev<br />

vingerne slået i stykker, og alle de store dele faldt ned<br />

mindre end 100 m fra møllen, men nogle lettere dele<br />

med stort areal, der ville kunne skade en person, var i<br />

stand til at flyve længere væk. Reference /5/<br />

Prototypegodkendelse<br />

Risiko for haveri med møller kan være større for prototypemøller<br />

end for afprøvede mølletyper. Placering<br />

af anlæg i forhold til nabobeboelser baserer sig på beregninger<br />

af afstande for ”vingekast” fra møller med<br />

vingestørrelse og vingetype som Tjæreborgmøllen. På<br />

den baggrund blev sikkerhedsafstanden udvidet til 450<br />

meter til nærmest bygning ved den nationale prøvestation<br />

for store vindmøller ved Høvsøre i Lemvig kommune.<br />

Reference /6/<br />

For møllerne 2 – 5 i den vestlige række hvor prototypemøllen<br />

kan blive placeret, er mindsteafstanden<br />

821 meter fra mølle 5 til nabobolig 18, der ligger nordnordøst<br />

for mølle 5. Sydsydvestenvinden udgør statistisk<br />

omkring 12,5 procent af vinden i Lem Kær. Se figur<br />

3.2 og kort 5.1.<br />

Den første mølle i Lem Kær får en prototypegodkendelse,<br />

der alene gælder den ene mølle i modsætning til<br />

en typegodkendelse, der gælder alle nye producerede<br />

møller af en type. Prototypegodkendelsen sikrer, at det<br />

er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at sætte møllen op.<br />

19


20<br />

Isnedfald<br />

Om vinteren kan isslag under særlige forhold sætte sig på<br />

vingerne, når møllerne står stille. Overisning forekommer<br />

hyppigst i kystområder, hvor lun fugtig luft fra havet<br />

afkøles over land. Rystefølere i vingerne bevirker, at<br />

isbelastede vinger ikke vil rotere, med mindre alle vinger<br />

er ens overisede. Isen vil ryste af ved start, og falde<br />

lodret ned. Den vil således ikke blive slynget ud fra<br />

møllerne og give risici for boliger eller forbipasserende.<br />

Alle møller er placeret mindst 600 m fra nærmeste<br />

nabo og står på steder, hvor der ikke færdes særlig mange<br />

mennesker. Med de givne forhold og afstande vil der<br />

ikke være væsentlig risiko ved isnedfald.<br />

Brand<br />

Brand i møller er meget sjældne. Sker det, vil møller<br />

med kabineinddækning af glasfiber kunne brænde, og<br />

store, lette del vil kunne falde brændende til jorden.<br />

Reference /5/<br />

Trafik<br />

I driftsfasen vil tilkørslen ikke give nogen væsentlig miljøbelastning,<br />

da der vil være en meget begrænset trafik<br />

med mindre varevogne, dog lidt flere ved prototypemøllen.<br />

Ved eventuel udskiftning af større dele vil sikkerheden<br />

for trafikken blive varetaget som i anlægsfasen.<br />

Flytrafik<br />

De sydligste vindmøller står umiddelbart uden for højdegrænsezonen<br />

på 125 meter ved Stauning Lufthavn.<br />

På grund af nærheden til Stauning Lufthavn kræver<br />

Statens Luftfartsvæsen og Forsvarets Bygnings- og<br />

Etablissementstjeneste, at vindmøllerne i hver række i<br />

Lem Kær skal forsynes med fast, rødt lys med en styrke<br />

på mindst 10 candela. Lyset skal sidde på nacellen,<br />

og kan være skærmet under vandret.<br />

Elledninger<br />

Vestjyske Net ejer en 60 kV ledning, som passerer<br />

vest for vindmøllerne, omtrent parallelt med den vestlige<br />

vindmøllerække Der er ingen konflikter i forhold<br />

til respektafstand eller møllernes vælteafstand. Måle-<br />

masterne, der er 94 m høje, kommer til at stå ud for de<br />

sydligste vindmøller i den vestlige møllerække. De vil<br />

få en afstand til elledningerne, der er mindre end „vælteafstanden“,<br />

men dog mindst opfylder respektafstanden.<br />

Det forventes, at der ikke skal arbejdes på masterne<br />

ud over montering og kalibrering af måleudstyr, efter<br />

masterne er rejst.<br />

3.5 Retablering efter endt drift<br />

Ved indstilling af driften er ejeren af vindmøllen på<br />

afviklingstidspunktet forpligtiget til at fjerne alle anlæg<br />

i et omfang, som svarer til de krav, som lokalplanen<br />

fastsætter.<br />

Der forskes i at opnå 100 % genanvendelse af vindmøllerne.<br />

Det er i dag muligt at genanvende ca. 80 %.<br />

Det er nu teknisk muligt at genanvende glasfiberdele<br />

fra vindmøllerne; men en egentlig udnyttelse er endnu<br />

ikke sat i værk. Det forventes at ske inden for vindmøllernes<br />

tekniske levetid på 20 år.<br />

Fjernelsen af henholdsvis vinger, møllehat og tårn<br />

vurderes ikke at udgøre nogen sikkerhedsrisiko. Ved<br />

fjernelsen vil der blive anvendt samme typer kraner,<br />

køretøjer og materiel, som bliver benyttet i forbindelse<br />

med opstillingen.<br />

Møller, der ikke skal genopstilles, bliver ofte demonteret,<br />

så hovedkomponenterne kan blive genanvendt<br />

som reservedele.<br />

Fundamenter bliver normalt fjernet ved knusning,<br />

hvorved der forekommer mindre rystelser. Hvis afstanden<br />

fra fundamentet til naboboliger gør det muligt at<br />

sprænge fundamentet uden risiko for problemer for naboboligerne,<br />

bliver der lagt en sprængmåtte over fundamentet<br />

for at forhindre, at skærverne bliver spredt over<br />

området. Betonen bliver knust og armering separeret.<br />

Beton og armering bortskaffes til genanvendelse i<br />

henhold til affaldsregulativerne.<br />

Veje og vendepladser bliver opgravet og materialet<br />

genanvendt.<br />

Nedgravede kabler og øvrige installationer bliver afkoblet<br />

fra netforbindelser og henligger spændingsløse<br />

eller bliver opgravet og bortskaffet hos godkendt modtager<br />

med genbrug for øje.<br />

Et pløjelag på minimum 0,3 m i samme beskaffenhed<br />

og bonitet som det omgivende jordlag afslutter retableringen<br />

af områderne, der efter et par års drift fremstår<br />

som oprindeligt.<br />

Med en afstand til nærmeste naboer på minimum<br />

600 m vurderes rystelserne ved sprængning af fundamenterne<br />

ikke at være kritiske.<br />

Demonteringen skønnes at vare fire – seks måneder,<br />

og påvirkningen af miljøet vil have nogenlunde samme<br />

karakter som i anlægsfasen.


22<br />

4 Landskabelige forhold<br />

4.1 Landskabsbeskrivelse<br />

Landskabet<br />

Projektområdet ligger ca. fem km sydøst for <strong>Ringkøbing</strong><br />

og er placeret mellem Velling, Lem og Højmark<br />

på den vestlige side af Den Vestjyske Længdebane mellem<br />

<strong>Ringkøbing</strong> og <strong>Skjern</strong>. Området ligger på den store<br />

flade hedeslette, der strækker sig mellem Skovbjerg<br />

Bakkeø mod øst og <strong>Ringkøbing</strong> Fjord mod vest.<br />

Projektområdet er ca. 2,5 km 2 stort og er lokaliseret<br />

på den helt flade hedeslette, hvor terrænet ligger omkring<br />

2 – 4 meter over havoverfladen. Området er åbent<br />

med få hegn. I den nordligste del finder man et område<br />

med tæt bevoksning. I - og omkring - bevoksningen er<br />

der meget vådt, og øst for bevoksningen ligger en mose<br />

og mindre søer. Selve fladen fremstår som en mosaik<br />

af opdyrkede felter, hvor der er udsyn til alle sider.<br />

Hegn og bevoksning er ikke over fem meter og er<br />

præget af vestenvinden. Det flade slettelandskab i - og<br />

Kort 4.1 Landskabets dannelse<br />

Projektområde<br />

Morænelandskab fra næstsidste<br />

istid, overvejende sandbund<br />

Morænelandskab fra næstsidste<br />

istid, overvejende lerbund<br />

Klitlandskab<br />

Marsk, afsat af tidevand<br />

Marint forland dannet siden<br />

stenalderen (5000 f.k.)<br />

Hedeslette<br />

© Per Smed 1979<br />

omkring - projektområdet er meget åbent og gennemskæres<br />

af flere åer og bække. Boling Bæk løber midt<br />

igennem området og støder sammen med Nørby Bæk<br />

og Venner Å for at blive ledt under Venner Bro og videre<br />

ud i <strong>Ringkøbing</strong> Fjord. Bække og åer er nedskåret<br />

i fladen, og de er ikke markante i landskabet som helhed,<br />

men ved færdsel i området er de identitetsgivende,<br />

og oplevelsen af dem tydelig.<br />

Skovbjerg Bakkeø er et stort morænelandskab dannet<br />

i næstsidste istid. Hedesletten er skabt i sidste istid,<br />

hvor smeltevand fossede ud fra gletcherporte og aflejrede<br />

enorme mængder af sand og grus. Herved skabte<br />

isen de flade smeltevandssletter, som er karakteristiske<br />

for den vestlige del af Jylland.<br />

Det flade landskab, der ligger mellem <strong>Ringkøbing</strong><br />

Fjord og Skovbjerg Bakkeø er omkring projektområdet<br />

præget af åbne vidder, hvor det ofte er muligt at se<br />

langt på grund af det helt flade terræn. Ca. 2,5 km mod<br />

syd bryder en del levende hegn og enkelte plantager og<br />

mindre bevoksninger den åbne flade.<br />

Vest for området, langs <strong>Ringkøbing</strong> Fjord, fra <strong>Ringkøbing</strong><br />

og ned til Stauning, veksler lave brinker med<br />

N<br />

strandvolde, sumpede rørskove og enge. Ud for projektområdet<br />

breder Velling Fjordenge sig. Fra fjorden kan<br />

man skue til Holmsland Klit, der ligger mellem fjorden<br />

og Vesterhavet. Øst for området begynder landskabet<br />

at ændre sig, idet mindre bakker og stigninger ligger<br />

i overgangen til bakkeøen. Lem ligger med den sydlige<br />

del af byen i det flade terræn, mens terrænet i byens<br />

nordlige del stiger. Syd for projektområdet er der inden<br />

for 2 – 3 km åbent med få hegn indtil Stauning Plantage.<br />

Herfra, og mod syd, er der langs vejen til Stauning<br />

plantet til med levende hegn flere steder. I området omkring<br />

Stauning er der fladt med mange levende hegn og<br />

tætte, mindre bevoksninger, hvilket gør området lukket<br />

og opdelt i mindre - eller små - rum.<br />

Skovbjerg Bakkeø, der starter ca. en km øst for projektområdet,<br />

omfatter bakkelandet mellem Holstebro,<br />

<strong>Ringkøbing</strong> og Herning. Den sydlige del af Skovbjerg<br />

Bakkeø ligger op ad <strong>Skjern</strong> Å’s slette. Bakkeøen er generelt<br />

jævnt affladet, dog med enkelte betydelige højdedrag<br />

som bakkerne øst for Højmark, hvor Tophøj på<br />

85 m er den højeste. På bakkeøen nord for området er<br />

landskabet blødt bølget og mange steder lukket af bevoksning.<br />

Nord for Hover Å stiger terrænet yderligere<br />

og giver mulighed for længere kig mod sydvest. Omkring<br />

Ølstrup flader bakkerne mere ud, og landskabet<br />

bliver mere åbent, idet der er færre levende hegn. Øst<br />

for området omkring Højmark og Lem er der meget<br />

bakket med en del bevoksning i form af levende hegn<br />

og områder med tæt bevoksning. Længere mod øst er<br />

bakkerne igen mere affladet, og der er mere åbent, idet<br />

der er mindre bevoksning. Omkring Dejbjerg Hede stiger<br />

terrænet og udsigten er god til alle sider, hvilket brat<br />

ophører i Dejbjerg Plantage syd for heden, hvor der er<br />

helt lukket af bevoksning.<br />

Overgangen mellem den flade slette og den fligede<br />

bakkeø skifter mellem at være markant, med stigninger<br />

i form af mindre, tætliggende bakker, og mindre markant<br />

med store bløde bakker, der langsomt stiger.<br />

Bevoksning<br />

I den nordligste del af projektområdet finder man flere<br />

områder med tæt bevoksning, men ellers er området<br />

åbent med få hegn. På bakkeøen nord og øst for


projektområdet er der en del bevoksning i form af flere<br />

plantager og levende hegn, samt Dejbjerg Hede med<br />

lav hedebevoksning. Hegn og plantager på bakkeøen er<br />

med til at understrege overgangen i landskabet, fra det<br />

flade, åbne til det bakkede, mere lukkede. Syd for området<br />

står der mange levende hegn, og der er enkelte<br />

plantager og et sommerhusområde med en del tæt bevoksning<br />

omkring. Flertallet af beboelserne er omgivet<br />

af tæt bevoksning.<br />

Bebyggelse<br />

Indenfor 1 – 2,5 km fra projektområdet ligger de tre<br />

byer Velling, Højmark og Lem. Der er en kirke i hver<br />

af disse byer. Velling ligger på en lille bakke, omtrent<br />

1,5 km vest for mølleområdet. Højmark ligger øst for<br />

jernbanen på en flig af Skovbjerg Bakkeø, ca. 35 m over<br />

havet, og omkring 2,5 km fra mølleområdet. Lem gennemskæres<br />

af banen med et tydeligt centrum omkring<br />

denne. Byen er især vokset mod nord, hvor terrænet stiger<br />

op til 10 – 15 m over havet, mens der mod sydvest<br />

er udlagt industri, hvor bl.a. Vestas dominerer billedet.<br />

Dele af byen ligger knap 1,5 km fra projektområdet.<br />

På den flade slette ligger gårde og huse spredt omkring<br />

projektområdet, dog med en fortætning af gårde<br />

og huse ved Nørby.<br />

Foto 4.1 Boling Bæk<br />

Ved Stauning Vesterstrand ligger et sommerhusområde<br />

med ca. 170 huse lukket inde af tæt bevoksning<br />

mod projektområdet.<br />

Omkring fire km nordvest for projektområdet ligger<br />

<strong>Ringkøbing</strong>. Der er planer om byudvikling med boliger<br />

og institutioner mod sydøst. Inde fra selve byen vil<br />

vindmøllerne sandsynligvis ikke blive oplevet; men fra<br />

havnen, kysten og den sydøstlige kant af byen, og her<br />

især fra det eventuelle byudviklingsområde, vil vindmøllerne<br />

være synlige fra visse steder. Synligheden af<br />

vindmøllerne vil være størst i de år, hvor beplantning<br />

omkring boligområdet er i etableringsfasen.<br />

Infrastruktur<br />

Af større veje svinger Vennervej ca. en km syd og sydvest<br />

for projektområdet. Mere end to km øst for området<br />

løber Røgindvej, rute 28 mod <strong>Skjern</strong>, og mod nord<br />

skærer Herningvej, rute 15, sig gennem landskabet.<br />

Den Vestjyske Længdebane passerer lige øst for projektområdet<br />

i en afstand af godt 670 meter. Lidt nord for<br />

området drejer banen mod vest mod <strong>Ringkøbing</strong>.<br />

En 60 kV-højspændingsledning gennemskærer projektområdets<br />

vestlige del, vest for begge møllerækker.<br />

Eksisterende vindmøller<br />

Nærzonen<br />

Inden for en afstand af 4,5 km står tre større vindmølleparker,<br />

fire mindre grupper på i alt 12 møller, samt<br />

to mindre, enkelte vindmøller.<br />

Mod syd står den store vindmøllepark, Gestenge,<br />

der består af 65 møller på 225 kW, med totalhøjde på<br />

43 m.<br />

Sydvest for området langs <strong>Ringkøbing</strong> Fjord ligger<br />

Tændpibe og Velling Mærsk vindmølleparker, der er<br />

visuelt sammenhængende. Parkerne rummede tidligere<br />

100 vindmøller, hvoraf en stor del er nedtaget ved<br />

opførelse af nye, store vindmøller andre steder. Velling<br />

Mærsk vindmøllepark, der ligger nordligst i modsætning<br />

til det geografiske stednavn, består i dag af<br />

17 vindmøller på 225 kW med totalhøjde på 45 m, og<br />

Tændpibe består af 35 vindmøller på 75 kW med totalhøjde<br />

30 m. Af de 35 vindmøller i Tændpibe vil 18 stk<br />

blive fjernet i forbindelse med opstilling af den første<br />

mølle i Lem Kær, mens de resterende vil blive fjernet<br />

i forbindelse med udskiftningsprojekter inden udgangen<br />

af 2010. Møllerne i Velling Mærsk vil blive nedtaget,<br />

når de er nedslidte.<br />

Nordvest for Højmark står fire vindmøller, som vil<br />

blive nedtaget i forbindelse med etablering af vindmøller<br />

i Tim. De tre nordligste er på 160 kW med totalhøjde<br />

43 m, og den sydligste er på 225 kW med totalhøjde<br />

45 m.<br />

Nordøst for Højmark står tre 660 kW vindmøller i<br />

en trekant. Deres totalhøjde er 74 m.<br />

Længere mod nord, ved Nørhede, står endnu en gruppe<br />

på tre møller i en trekant. De er på 1,75 MW og har<br />

en totalhøjde på 100 meter.<br />

Syd for Vestasfabrikkerne i Lem står to vindmøller.<br />

Den vestligste er på 220 kW og 45 meter, og den østligste<br />

er på 660 kW og 67 meter.<br />

Nordvest for projektområdet ved Vesttarp står en enkelt<br />

vindmølle på 225 kW med totalhøjde på 45 m.<br />

I den nordlige udkant af Velling står en lille husstandsmølle.<br />

Mellemzonen<br />

Mellem 4,5 – 10 km fra projektområdet står i alt seks<br />

større møller, og yderligere fire er planlagt.<br />

I Hjortmose står tre vindmøller på 1,75 MW med totalhøjde<br />

på 100 m.<br />

Lige nord for vejen mellem No og Ølstrup, midt mellem<br />

byerne, står tre vindmøller på 2,3 MW med totalhøjde<br />

på 127 m.<br />

Ved Rudmose er der planlagt fire vindmøller med<br />

totalhøjde på 125 m.<br />

Knap to km øst for Nørhede står tre vindmøller på<br />

200 kW med totalhøjde på 44 m.<br />

Øst for den nordligste del af Ølstrup står to vindmøller<br />

på 200 kW med totalhøjde på 41 m.<br />

Samspillet<br />

Der er mange steder inden for de 4,5 km, hvor man vil<br />

opleve de nye møller i Lem Kær sammen med parkerne<br />

i Gestenge og Velling Mærsk. Det billede vil ændre<br />

sig, efterhånden som møllerne i Gestenge og Velling<br />

23


24<br />

10 km<br />

N<br />

Kort 4.2 Eksisterende forhold, vindmøller og afstandszoner<br />

0<br />

Husstandsmølle<br />

Vindmøller under 450 kW<br />

Vindmøller 450-1500 kW<br />

Vindmøller over 1500kW<br />

1 2 3 4<br />

5 km<br />

Vindmøller der nedtages<br />

Planlagte MW-vindmøller<br />

Nye vindmøller<br />

Afstandszone<br />

Mærsk bliver taget ned. De nye vindmøller vil fra flere<br />

steder i både nord og syd blive oplevet sammen med<br />

møllerne ved Hjortmose og Nørhede, og i fremtiden<br />

sammen med nye møller ved Rudmose. De nye vindmøller<br />

vil længst mod nord også blive oplevet sammen<br />

med møllerne i No. Afstanden mellem vindmølleparkerne<br />

er dog så stor, at det ikke giver et rodet indtryk,<br />

fordi deres placering i landskabet kan skilles fra hinanden.<br />

Endvidere ses de nye møller flere steder i nærområdet<br />

med møllerne nordvest for Højmark.<br />

Landskabets karakter og skala<br />

På bakkeøen mod nord og øst er landskabet mere eller<br />

mindre lukket, idet bakker og bevoksning i form af<br />

plantager, levende hegn og anden bevoksning ofte skaber<br />

mindre landskabsrum og giver korte kig. Dog opstår<br />

der indimellem huller i bevoksningen på toppen af<br />

de mange bakker, og derved opstår muligheden for et<br />

længere vue ud over landskabet mod vest. Visse steder<br />

åbner landskabet sig og giver lange kig ud over den flade<br />

slette og <strong>Ringkøbing</strong> Fjord. På den flade slette, mellem<br />

de levende hegn, opleves lange, vidstrakte kig og<br />

mod nord og øst opleves bakkeøen ofte som en ramme<br />

omkring fladen. Bakkeøen rejser sig og indrammer og<br />

understreger det flade landskab mod nord og øst.<br />

De mindre landskabsrum giver en oplevelse af tæthed<br />

med fokus på enkelte elementer, som en bebyggelse,<br />

en flot bevoksning mm. I det åbne landskab med<br />

store skalaforhold er fokus mere rettet mod landskabet<br />

som helhed.<br />

Det flade, vidtstrakte og åbne landskab har generelt<br />

en stor skala. Nærheden til <strong>Ringkøbing</strong> Fjord, og<br />

længere ude Vesterhavet, understreger den store skala<br />

i landskabet, idet fjorden ligger som en stor, åben og<br />

ensartet flade. Et landskab som dette kan bære mange<br />

store vindmøller, uden de forvrænger landskabets<br />

proportioner.<br />

Afstandszoner<br />

For at kunne systematisere analysen af vindmøllernes<br />

påvirkning af landskabet er omgivelserne til projektområdet<br />

inddelt i afstandszoner. Vindmøllernes påvirkning<br />

vil have forskellig karakter inden for de en-


kelte zoner. Grænserne mellem zonerne vil ikke være<br />

så præcis, som tegnet på kort, da terræn og bevoksning<br />

vil påvirke oplevelsen af vindmøllerne. Udstrækningen<br />

af zonerne er alene fastsat i forhold til møllernes totalhøjde.<br />

Udstrækningen af vindmølleparken og antallet<br />

af vindmøller vil også have en betydning for, hvor markante<br />

møllerne virker. Landskabet er inddelt i tre zoner.<br />

Nærzonen 0 – 4,5 km<br />

I nærzonen er vindmøllerne ofte dominerende, enkeltheder<br />

i vindmøllens design er tydelige, og vindmøllernes<br />

størrelse i forhold til andre elementer i landskabet<br />

fremgår klart. Sigtbarheden har meget lille betydning.<br />

Mellemzonen 4,5 – 10 km<br />

I mellemzonen virker møllerne generelt mindre og ikke<br />

dominerende. Beskueren oplever samspillet med andre<br />

møller og opfatter større forskelle i design. Møllernes<br />

størrelse kan være svær at opfatte, idet afstanden<br />

til dem kan være svær at vurdere. Bevoksning og terræn<br />

er afgørende for, om møllerne ses. Sigtbarheden<br />

spiller en stor rolle.<br />

Fjernzonen over 10 km<br />

I fjernzonen spiller terræn og sigtbarhed en afgørende<br />

rolle. Møllerne vil inde fra land stort set kun blive oplevet<br />

fra højdepunkter og udsigtspunkter, mens de fra<br />

vandfladen vil opleves på stor afstand.<br />

4.2 Kulturlandskabet og rekreative forhold<br />

Projektområdet ligger i to sogne, Velling Sogn mod<br />

vest og Sønder Lem Sogn mod øst. Sognene skilles af<br />

Røgind Bæk.<br />

Området, hvor vindmøllerne skal placeres, var indtil<br />

1940 en lav flade uden bebyggelser. I 1940’erne blev det<br />

afdrænet helt ud til <strong>Ringkøbing</strong> Fjord. I 1942 blev den<br />

ca. 800 ha store Velling-Stauning Mærsk syd for området<br />

afvandet. Langs fjorden ligger fjordengene, der blev<br />

inddæmmet og tørlagt i 1944. Herigennem er Venner<br />

Å ført. Øst for jernbanen bliver terrænet højere, og her<br />

ligger bebyggelser af ældre dato ganske tæt.<br />

Fredede forhistoriske kulturspor<br />

I området omkring projektområdet fremtræder få fredede,<br />

forhistoriske spor. Nordvest for mølleområdet, ved Rydbjerg,<br />

ligger et voldsted. Et voldsted er rester af et forsvarsværk<br />

fra middelalderen eller de tilstødende perioder.<br />

Voldstederne er som regel placeret, hvor landskabet gav<br />

en naturlig hjælp til opbygningen, for eksempel ved en<br />

bakke, i en sø eller nær et vandløb. Det vil ikke have nogen<br />

betydning for dette anlæg, at der opsættes vindmøller.<br />

Ved Rydbjerg ligger desuden rester af en mergelgrav.<br />

På baggrund af en forspørgsel har <strong>Ringkøbing</strong>-<strong>Skjern</strong><br />

Museum svaret, at der ikke ligger nogen fredede fortidsminder<br />

på det planlagte etableringsområde, og foreslår<br />

en arkæologisk forundersøgelse for at sikre eventuelle<br />

skjulte fortidsminder, der måtte blive berørt af<br />

anlægsarbejdet. Området er ikke udpeget som kulturarvsareal.<br />

Reference /2/<br />

Registrerede kulturhistoriske spor<br />

I projektområdet ligger flere kulturområder, hvor der<br />

tidligere har været tørvegravning. Enkeltfund af flinteredskaber<br />

og potteskår viser, at der har været menneskelig<br />

aktivitet i området siden oldtiden. Der er ingen<br />

fund gjort i selve projektområdet, der har sandsynligvis<br />

været for vådt. Der er dog tydeligt flere spor af mennesker<br />

på bakkeøen. Vi vurderer, at de kendte kulturhistoriske<br />

spor ikke vil blive generet af de nye vindmøller.<br />

Kirker<br />

Omkring projektområdet, der ligger placeret omkring<br />

skillelinjen mellem Sønder Lem Sogn mod øst og Velling<br />

Sogn mod vest, er der inden for 4,5 km to typiske,<br />

vestjyske middelalderkirker samt en kirke fra 1930’erne.<br />

De to middelalderkirker er Velling Kirke og Sønder<br />

Lem Kirke. Kirken fra 1930’erne er Lem Sydsogns<br />

Kirke, der er placeret i Lem.<br />

Velling Kirke<br />

Velling kirke ligger i den vestlige udkant af Velling by,<br />

placeret mellem byen og strandengen langs <strong>Ringkøbing</strong><br />

Fjord. Kirken ligger knap to km fra de nye vindmøller.<br />

Kirken er bygget i 1100-tallet, og kor og skib er romansk<br />

og bygget af granitkvadre, mens det sengotiske<br />

tårn er hvidtet. Kirken er blytækt. Mod syd er der en<br />

tidligere mandsdør med en gravsten med dyreornamenter<br />

indsat i døråbningen.<br />

Kirkegårdens udgang er orienteret mod øst, og som<br />

det fremgår af foto 4.3, vil man fra kirkegård og parkeringsplads<br />

se de nye vindmøller stikke op over Velling<br />

by. Bygninger og bevoksning vil skærme for ca. halvdelen<br />

af vindmøllerne. De to nordligste vindmøller vil fremstå<br />

Kort 4.3 Arkæologiske fund og kulturhistoriske spor<br />

Kort 4.3 Arkæologiske fund. Reference /1/<br />

Kort 4.4 Historisk kort<br />

Kort 4.4 Historisk kort over lokalområdet. Der er ikke<br />

fremskaffet kort for det hvide felt. Reference /1/<br />

N<br />

N<br />

25


26<br />

forholdvis markante. Vindmøllerne vurderes ikke at have<br />

nogen synderlig visuel gene, da de indgår i bybilledet<br />

i samspil med flagstænger, antenner og lygtepæle.<br />

Mod vest hæmmer bevoksning udsynet til <strong>Ringkøbing</strong><br />

Fjord.<br />

Fra landskabet omkring Velling er kirken ofte tydelig,<br />

og tårnet opleves ofte i det flade landskab. Fra<br />

nord, nordvest og vest vil kirken blive oplevet sammen<br />

med vindmøllerne. Fra <strong>Ringkøbing</strong> og i området<br />

øst for <strong>Ringkøbing</strong> vil man se vindmøllerne til venstre<br />

for kirken, som visualisering 12 og 23 viser. Oplevelsen<br />

af møllerne bag kirken vil man have fra fjorden og på<br />

Holmsland Klit mellem Lyngvig Kirke og Søndervig.<br />

Her vil afstanden dog være så stor, at vindmøllerne vil<br />

være meget udvisket, og der vil sandsynligvis ikke være<br />

et visuelt problem. Fra området syd for kirken er der<br />

sjældent udsyn til kirken på grund af bevoksning.<br />

Vi vurderer, at der ikke vil være væsentlige visuelle<br />

gener ved indsyn til eller udsyn fra Velling Kirke, da<br />

møllerne ikke på tæt hold opleves i baggrunden af kirken.<br />

Sønder Lem Kirke<br />

Sønder Lem kirke ligger højt placeret i udkanten af Højmarks<br />

sydøstlige del, hvor landskabet åbner sig og falder<br />

tydeligt mod syd. Der er ca. tre km til vindmøllerne.<br />

Kirken er bygget i 1100-tallet, og kor og skib er romansk<br />

og bygget af granitkvadre med blytækt tag, mens<br />

det sengotiske tårn er hvidtet og teglstensbelagt. Kirken<br />

er lang, bestående af kirkeskib, kor og våbenhus.<br />

Kirkegården er orienteret mod udsigten mod syd, men<br />

der er også forholdsvis åbent mod vest, idet her kun står<br />

få store træer. Dog er der plantet nye træer langs hele den<br />

vestlige del af kirkegården. Som det fremgår af foto 4.5<br />

ser man vindmøllerne fra kirkegården. De nye træer vil<br />

på sigt stort set skærme for udsigten til vindmøllerne,<br />

og Vi vurderer derfor, at der ikke vil være væsentlige<br />

visuelle gener ved udsyn fra Sønder Lem Kirke.<br />

Øst og nordøst for kirken stiger landskabet og er mere<br />

bølget og bakket samt domineret af plantager, levende<br />

hegn og anden bevoksning. Herfra er der meget sjældent<br />

udsigt til kirken. Fra Adelvej øst for Højmark ses<br />

kirken i det vinterbare landskab. I perioden med løv<br />

på bevoksningen, vil kirken være næsten skjult og kun<br />

tårnet vil anes ved færdsel ca. en km eller mere øst for<br />

kirken. Af foto 4.6 fremgår det, at på forholdsvis tæt<br />

hold, ca. 500 m fra kirken, vil vindmøllerne ikke have<br />

nogen visuel gene. Fire af vindmøllerne kan anes gennem<br />

bevoksningen over gården, når der ikke er løv på<br />

træerne. Selve kirken ligger fra denne vinkel også godt<br />

skjult af bevoksning.<br />

Kirken er markant, når man kommer fra syd mod<br />

Højmark. Fra det flade landskab mod vest og sydvest<br />

ses kirken eller kirketårnet mange steder. Fra vindmølleområdet,<br />

og lige vest for det, vil det nogle steder være<br />

muligt at se kirketårnet bag vindmøllerne. På Vennervej<br />

mellem Velling og Nørby vil der sandsynligvis<br />

Foto 4.2 Velling Kirke. Foto 4.3 Visualisering af udsyn mod øst fra kirkegården ved Velling Kirke.


være steder, hvor kirketårnet vil opleves bag vindmøllerne.<br />

I begge tilfælde er vindmøllerne forholdsvis tæt<br />

på, mens kirken er 4 – 5 km væk. Kirkens placering oppe<br />

på bakkeøen adskiller den visuelt fra elementer på<br />

den flade slette. Hvor kirken ses bag vindmøllerne, vil<br />

vindmøllerne være dominerende, men kirken opfattes<br />

klart i bakkerne i baggrunden.<br />

Vi vurderer, at kirken vil ses i sammenhæng med<br />

vindmøllerne fra området vest for vindmøllerne mellem<br />

Velling og Nørby.<br />

Fra Vennervej vil udsigten til kirken ofte være skjult<br />

af bygninger og bevoksning, men syd for Velling og<br />

ca. en km mod syd er der åbent, og her er der udsigt<br />

til kirken. Se visualisering 10. Nord for boliger langs<br />

Vennervej er der åbent og frit udsyn til kirketårnet fra<br />

størstedelen af området. Området er fortrinsvis befærdet<br />

af trafik til og fra de få boliger i området. Vennervej<br />

er forholdvis trafikeret i morgen- og eftermiddagstimer.<br />

Vi vurderer, at der oftest ikke vil være et problem<br />

i forhold til opfattelsen af kirken.<br />

Foto 4.6 Visualisering af Sønder Lem Kirke set fra Adelvej.<br />

Lem Sydsogns Kirke<br />

Lem Sydsogns Kirke ligger i Lem med byen omkring<br />

sig på alle sider undtagen mod vest, hvor den ligger ud<br />

til det åbne land. Der er godt to km til vindmøllerne.<br />

Kirkegården ligger ikke i forbindelse med kirken, men<br />

oppe på bakkedraget i Lems nordøstligste del.<br />

Kirken er opført fra 1929 til 1931. Kirken er enkel,<br />

hvidkalket og tækket med vingetegl med tårn i øst.<br />

Der er ingen udsyn fra kirken, da den ligger omgivet<br />

af tæt, høj bevoksning på alle sider - specielt mod vest.<br />

Mod øst findes dog en smal allé, der orienterer kirken<br />

mod byen. På trods af kirkegårdens høje placering er<br />

der ingen udsigt, da bygninger og havebevoksning tager<br />

udsynet mod vest. Et enkelt sted på kirkegården er<br />

der hul i bebyggelse og bevoksning, og vindmøller ved<br />

Tændpibe og Vælling Mærsk bliver synlige. Her vil de<br />

nye vindmøller ikke kunne ses, da åbningen er i sydlig<br />

retning.<br />

Vi vurderer, at kirken og kirkegården ikke vil få nogen<br />

visuelle gener fra de nye vindmøller.<br />

Rekreative forhold<br />

Dejbjerg Hede og Plantage<br />

Tre km sydøst for Lem breder den 118 ha store fredede<br />

Dejbjerg Hede sig. Området plejes for at undgå opvækst<br />

Foto 4.4 Sønder Lem Kirke<br />

Foto 4.5 Visualisering af udsyn mod sydvest fra kirkegården ved Sønder Lem Kirke.<br />

24 mm vidvinkelfoto.<br />

27


28<br />

af selvsåede træer. I hedens vestlige del ligger en gruppe<br />

af 25 oldtidshøje, hvorfra der er en fantastisk udsigt over<br />

hede- og slettelandskabet. I klart vejr kan man se <strong>Ringkøbing</strong><br />

Fjord og Vesterhavet ca. 20 km væk. Mod syd<br />

kan man se <strong>Skjern</strong> Å-dalen og Borris Hede. Vindmøllerne<br />

kommer til at stå omkring 5,5 km fra oldtidshøjene.<br />

Fra udsigtspunkterne og andre steder på heden vil<br />

vindmøllerne være synlige og dominerer mere i landskabet<br />

end de eksisterende vindmøller i Tændpibe og<br />

Velling Mærsk, da disse ikke når over horisontlinien.<br />

De nye vindmøller vil stå noget over horisontlinien og<br />

være markante i landskabet. Se visualisering 24.<br />

Dejbjerg Plantage er anlagt omkring år 1900. Den er<br />

tilplantet af flere omgange af fanger fra fangekolonier.<br />

Plantagen har frem til 1947 været raseret af flere brande.<br />

I Plantagen er opstillet et mindesmærke for E. M. Dalgas<br />

på en til formålet fremstillet høj. Tidligere har der været<br />

udsigt fra denne høj, men bevoksningen omkring er efterhånden<br />

blevet så høj, at det ikke er muligt at se andet end<br />

træer. Der er afmærkede ruter på heden og i plantagen.<br />

Foto 4.7 Lem Sydsogns Kirke<br />

<strong>Ringkøbing</strong> Fjord<br />

<strong>Ringkøbing</strong> Fjord er med sine ca. 300 km 2 den største<br />

af de vestjyske fjorde. Fjorden er en lavvandet brakvandsfjord,<br />

som er omgivet af store strandenge. Der er<br />

et storslået fugleliv i og omkring fjorden, og den rummer<br />

nogle af Danmarks vigtigste fuglelokaliteter. Ud<br />

over almindelige besøgende nyder mange fritidsfiskere<br />

og surfere den smukke fjord. Fra fjorden vil vindmøllerne<br />

blive oplevet i samspil med de eksisterende<br />

vindmøller mod syd, øst og nord.<br />

Anlægget i Lem<br />

Nordvest for Lem Sydsogns Kirke, mellem byen og<br />

jernbanen, ligger en lille bypark. En grusbelagt sti fører<br />

gennem parken og videre ud i villakvarteret nord<br />

for parken. I parken ligger der en legeplads samt et lille<br />

anlæg med en sø. Der er en ret høj og tæt bevoksning<br />

mod vest, men vindmøllerne vil være synlige over - og<br />

igennem - bevoksning og over hustage, især fra den østligste<br />

del af parken og i vinterperioden.<br />

Kort 4.5 Rekreative forhold<br />

N<br />

Sommerhusområde<br />

Ved Stauning Vesterstrand ligger et sommerhusområde<br />

med ca. 170 huse. Området ligger lukket inde af tæt<br />

bevoksning mod nord og nordøst, og der er dårligt udsyn<br />

denne vej. I den nordligste del er der hul i bevoksningen,<br />

og herfra ses møllerne i Tændpibe og Velling<br />

Mærsk. Visualisering nr. 22 viser, hvordan udsigten<br />

bliver, når få store vindmøller erstatter de mange små<br />

vindmøller, mens tilhørende foto af eksisterende forhold<br />

viser virvaret af de eksisterende vindmøller.<br />

Kort 4.5 Kortet viser nærzone og Dejbjerg Hede med områder med vandreture,<br />

Velling Plantage og <strong>Ringkøbing</strong> Fjord cykelruter. Reference /3/


N<br />

Kort 4.6 Terræn og synlighed<br />

<strong>Ringkøbing</strong><br />

<strong>Ringkøbing</strong><br />

Fjord<br />

No<br />

Velling<br />

Stauning Vesterstrand<br />

Lem<br />

Stauning<br />

Højmark<br />

Dejbjerg<br />

Ølstrup<br />

Højde over havet<br />

Jernbane<br />

Vej<br />

Vindmølleområde<br />

På kort 4.6 er de områder, hvor<br />

vindmøllerne sandsynligvis ikke vil blive<br />

set, markeret med et hvidt slør.<br />

Dejbjerg Hede<br />

Dejbjerg Plantage<br />

Snit/opstalt A-A<br />

<strong>Skjern</strong><br />

4.3 Visuelle forhold<br />

Synlighed<br />

Nabobeboelse<br />

Fra boliger nord for Vennervej vil der være frit udsyn<br />

til de nye vindmøller. Boligerne er dog oftest orienteret<br />

mod syd, med bevoksning og driftsbygninger mod<br />

nord og nordøst. Generelt for boliger nord og syd for<br />

vindmøllerne er der levende hegn eller anden bevoksning<br />

samt driftsbyninger, der skygger for udsyn. Enkelte<br />

boliger er orienteret direkte mod projektområdet<br />

med relativt meget - eller frit - udsyn til vindmøllerne.<br />

Byerne<br />

Fra størstedelen af Lem vil vindmøllerne sandsynligvis<br />

ikke virke dominerende. Fra boliger langs byens yderste<br />

kant vil der være steder med udsigt til vindmøllerne.<br />

I den nordligste del af Lem er byen afgrænset med<br />

tæt bevoksning, hvilket giver begrænset udsyn fra boliger<br />

og haver samt gader.<br />

Vindmøllerne er synlige fra Velling, men levende<br />

hegn vil bevirke, at der ikke er direkte udsyn til vindmøllerne.<br />

Fra Højmark kan vindmøllerne være synlige fra den<br />

vestlige og sydvestlige del af byen.<br />

Resterende byer i nærheden har så stor afstand til<br />

møllerne, at vindmøllerne ikke vil virke markante.<br />

Landskabet<br />

Vindmøllerne vil på grund af deres størrelse og antal<br />

være synlige i de fleste dele af det flade terræn mellem<br />

<strong>Ringkøbing</strong> Fjord og Skovbjerg Bakkeø. På grund af<br />

levende hegn og bevoksning omkring bebyggelser vil<br />

vindmøllerne oftest blive oplevet over bevoksningen,<br />

men fra de nærmeste større veje, både nord, syd og vest<br />

for vindmøllerne vil der også være steder med direkte<br />

indblik til vindmøllerne uden skærmende påvirkning af<br />

nogen art. På den flade slette vil dominansen mindskes<br />

meget med afstanden, da det øvrige terræn stort set ikke<br />

hæver sig over det niveau, hvor vindmøllerne står.<br />

Vindmøllerne vil på grund af deres størrelse være<br />

synlige flere steder på bakkeøen, hvor de også visse<br />

steder vil forstyrre opfattelsen af landskabet. Vindmøl-<br />

29


30<br />

lerne vil kunne ses fra højdepunkter i nord og nordøst<br />

indtil Hoverdal Plantage.<br />

På grund af plantager og terræn vil vindmøllerne kun<br />

opleves visse steder på rute 15 mellem Videbæk og <strong>Ringkøbing</strong>,<br />

og på rute 28 til <strong>Skjern</strong>. Nordøst for området<br />

er vindmøllerne oftest delvis synlige, og enkelte steder<br />

sydøst for Højmark er vindmøllerne fuldt synlige.<br />

Længst mod vest og langs kysten - især på den nordlige<br />

del - vil vindmøllerne kunne ses over <strong>Ringkøbing</strong><br />

Fjord. På grund af afstanden vil vindmøllerne dog kun<br />

kunne ses i klart vejr, og de vil kun være i en lille del<br />

af synsvinklen.<br />

Samspil med andre vindmøller<br />

Fra nord og øst vil vindmøllerne blivet oplevet med<br />

vindmølleparkerne Velling Mærsk og Gestenge i baggrunden,<br />

indtil disse er nedslidte og fjernet.<br />

Fra nærområdet omkring Vennervej i syd og bakkerne<br />

i nord vil møllerne ses i sammenhæng med de tre vindmøller<br />

ved Nørhede og de tre vindmøller i Hjortmose.<br />

Fra nordlige punkter i fjernzonen indtil Hoverdal<br />

Plantage vil også de tre vindmøller i No optræde sammen<br />

med de nye vindmøller.<br />

Figur 4.1 Snit/opstalt fra Velling til Dejbjerg Plantage<br />

150 m over havet<br />

100<br />

75<br />

50<br />

25<br />

0<br />

Velling og<br />

Velling Kirke<br />

El-ledninger 60 Kv<br />

Vindmøller ved Lem Kær 149,9 m totalhøjde<br />

0 0,5 1 1,5 2 2,5<br />

3<br />

Figur 4.1 Snit/opstalt AA, der illustrerer terrænet ved<br />

<strong>Ringkøbing</strong> Fjord fra Velling til Dejbjerg Plantage. Højdeforholdene<br />

er overdrevet 10 gange for at tydeliggøre<br />

forholdene. Det betyder, at elementerne i vandret plan<br />

Fra punkter nord for Højmark, se visualisering 19 og<br />

20, vil de fire møller nordvest for Højmark ses sammen<br />

med de nye vindmøller. Sandsynligvis vil vindmøllerne<br />

nordvest for Højmark dog blive fjernet inden byggeriet<br />

i Lem Kær er påbegyndt.<br />

Set fra syd med vindmøllerne i Tændpibe og Velling<br />

Mærsk i forgrunden vil samspillet mellem vindmøllerne<br />

give et rodet udtryk. Som det fremgår af visualisering 16,<br />

forbedres udtrykket væsentligt ved nedtagelse af vindmøllerne<br />

i Tændpibe, da kun få af de nye vindmøller vil<br />

blive oplevet direkte bag vindmøllerne i Velling Mærsk.<br />

Vindmøllerne i Gestenge står 3 – 5 km fra Lem Kær.<br />

Når vindmøllerne ses i samspil fra nord fremstår<br />

vindmøllerne i Gestenge meget små på grund af afstanden,<br />

og indtrykket virker derfor ikke rodet. Se visualisering<br />

15.<br />

Fra syd forsvinder vindmøllerne i Gestenge stort set<br />

bag bevoksning, og derfor oplever man ofte kun de nye<br />

vindmøller.<br />

Udseende<br />

Vindmøllernes design vil svare til øvrige moderne møller.<br />

En trevinget rotor på et konisk rørtårn. Møllen vil<br />

Vindmøller nordvest<br />

for Højmark 43 m<br />

totalhøjde<br />

Lem<br />

3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5<br />

8 8,5<br />

9 km<br />

synes at stå tættere på hinanden, end de gør i virkeligheden.<br />

Skulle det vandrette, horisontale, plan have samme<br />

målestok som højden, ville figuren være 258 cm bred. Elementerne<br />

på figuren står ikke nødvendigvis i snittet. Snit-<br />

Vindmøller nordøst<br />

for Højmark<br />

74 m totalhøjde<br />

Højmark og<br />

Sønder Lem<br />

Kirke<br />

have en lys grå farve, der reducerer synligheden. Den<br />

112 m store rotor, som mest sandsynlig vil blive anvendt<br />

i Lem Kær, vil have ret spinkle vinger, hvilket medfører,<br />

at vingespidserne ikke er ret tydelige, og rotoren<br />

ofte vil blive oplevet mindre, end den er. I alternativet<br />

med den mindre rotor på 90 m, er rotoren lidt kraftigere,<br />

så man ikke vil opleve så stor forskel på rotordiametrene,<br />

som man umiddelbart kunne mene.<br />

På alle vindmøllerne bliver der opsat lysmarkering på<br />

toppen af møllehuset efter krav fra Statens Luftfartsvæsen<br />

og Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste<br />

af hensyn til flysikkerheden. Lyset vil være rødt og lyse<br />

konstant med en styrke på mindst 10 candela.<br />

På møllehuset vil fabrikantens logo være påført.<br />

Forholdet mellem navhøjden og rotordiameteren vil<br />

afhænge af valg af fabrikat og model. Navhøjden kan<br />

i hovedforslaget blive 80 til 89,9 m, og rotorstørrelsen<br />

kan blive 90 til 120 meter. Det afhænger af hvilke modeller,<br />

der findes på markedet, når møllerne skal bestilles.<br />

Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter kan<br />

derved variere mellem 1:1,19 og 1:1,33. Rotordiameteren<br />

kan således blive op til 33 procent større end navhøjden<br />

i hovedforslaget.<br />

Dejbjerg Hede<br />

Dejbjerg Plantage<br />

tet viser, at vindmøllerne i Lem Kær står i kote 3 – 4. Samtidig<br />

er de betydelig større end de eksisterende vindmøller<br />

og overstiger de øvrige elementer i landskabet. Se snit/opstalt<br />

AA på kort 4.6 Terræn og synlighed.


I alternativet kan der i den østlige række blive tale<br />

om at opstille en vindmølle med rotordiameter 90 m og<br />

navhøjde 104,9 m. Det sker for at kunne udnytte vindenergien<br />

optimalt. Samtidig vil vindmøllerne i begge<br />

rækker have samme totalhøjde. Harmoniforholdet i den<br />

østlige række i alternativet vil være 1:0,86. Vindmøllen<br />

vil i det flade åbne landskab virke meget langbenet.<br />

Forholdet mellem navhøjde og rotor vil i det beregnede<br />

eksempel i hovedforslaget være 1:1,19. I det gældende<br />

vindmøllecirkulære er der fastlagt et forhold på<br />

1:1 +/- 10 procent. Det har imidlertid vist sig at være<br />

uharmonisk for de nye store vindmøller, og kravet vil<br />

derfor blive ændret i det nye vindmøllecirkulære, som<br />

forventes færdigt i forsommeren 2009. Heri vil det formentligt<br />

vejledende være fra 1:1,10 til 1:35, men forholdet<br />

bør vurderes i hvert enkelt projekt. Står vindmøllerne<br />

højt, kan det være pænest med en relativt stor rotor,<br />

men står de derimod lavt og meget åbent mod omgivelserne,<br />

kan det være pænest med en relativ lille rotor.<br />

Vindmøllernes proportioner ved de moderne, store<br />

vindmøller er mest harmonisk, hvis rotoren er større end<br />

Figur 4.2 Vindmøllernes harmoniforhold<br />

150 m mølle,<br />

90 m rotor og 104,9 m navhøjde<br />

Harmoniforhold 1:0,86<br />

150 m mølle,<br />

112 m rotor og 93,9 m navhøjde<br />

Harmoniforhold 1:1,19<br />

navhøjden. Det medfører at vindmøllen i alternativets østlige<br />

række næppe vil være harmonisk. Dette vil formentlig<br />

forstærkes af det forhold, at de står næsten parallelt<br />

med en række, hvor rotoren er større end navhøjden.<br />

Ved Lem Kær står vindmøllerne i niveau med omgivelserne.<br />

Det medfører, at en relativ stor rotor virker<br />

mest harmonisk. Se visualisering nr. 1, 6, 7, 10 og 15.<br />

For at kunne vurdere alternativets visuelle fremtræden,<br />

er alternativet visualiseret fra fotopunkt nr. 1, 6,<br />

7, 10, 15 og 24. Disse visualiseringer er vist til sidst og<br />

vist sammen med hovedforslaget for at kunne bedømme<br />

de to forslag over for hinanden.<br />

Rotoren vil have en rolig omdrejning i begge forslag.<br />

Alle vindmøller i hovedforslaget vil have en nominel<br />

omdrejningshastighed på 12,8 omdrejninger pr. minut,<br />

mens tallet for møllerne i den østlige række i alternativet<br />

vil være 16,1. Den forskellige omdrejningshastighed<br />

kan medvirke til at skabe et uharmonisk indtryk.<br />

Den lave omdrejningshastighed vil samtidig reducere<br />

vindmøllernes synlighed og dominans i landskabet.<br />

Da området er velegnet til afprøvning og demonstrationsmøller,<br />

kan nogle af vindmøllerne have et andet<br />

udseende og andre forhold mellem navhøjde og rotordiameter.<br />

Til hver demonstrationsmølle skal der opsættes<br />

en målemast, som skal have samme højde som navhøjden<br />

på den vindmølle, den tilhører. Målemasten vil<br />

fremstå mindre markant end vindmøllen og bliver tydeligst<br />

oplevet i nærzonen.<br />

4.4 Valg af visualiseringspunkter<br />

Der er visualiseret fra steder, hvor folk bor og færdes,<br />

enten ved kørsel eller ved rekreation, det vil sige fra rekreative<br />

områder og udsigtspunkter, samt fra og mod de<br />

kirker, hvor det er relevant. Endvidere er samspil med<br />

eksisterende vindmøller visualiseret. Punkterne ligger i<br />

forskellige afstande og retninger fra vindmølleprojektet.<br />

Der er flest visualiseringspunkter i nærzonen, idet<br />

vindmøllerne er mest markante herfra. Der er ikke visualiseret<br />

fra fjernzonen øst for vindmølleprojektet, da<br />

terrænet her falder og det ikke vil være muligt at se de<br />

nye vindmøller fra denne vinkel. Fotopunkterne er vist<br />

på kort 4.7 og 4.8. Visualiseringer fra nærmeste nabo-<br />

er er behandlet i kapitel 5 sammen med andre konsekvenser<br />

for naboer.<br />

Nærzone, 0 – 4,5 km<br />

Lem<br />

1. Fra grusvej langs den nordvestlige side af Lem,<br />

hvor man vil opleve de nye vindmøller i det flade<br />

åbne land, med jernbanen i forgrunden. Velling<br />

kirketårn vil være til at ane mellem vindmøllerne.<br />

2. For enden af villavejen Bakkedraget, hvor de nye<br />

vindmøller vil komme frem over husene.<br />

3. Fra starten af villavejen Bakkedraget, hvor der er<br />

et lille kig ud over det flade landskab hvor de nye<br />

vindmøller skal stå.<br />

4. Fra nye boliger tæt på jernbanen, hvor bevoksning<br />

langs banen er det eneste, der skærmer for<br />

udsyn over det åbne land.<br />

5. Fra det rekreative grønne anlæg i Lem, hvor de nye<br />

vindmøller vil komme frem bag villakvarteret.<br />

6. Fra den østlige del af Vennervej før Lem, hvor<br />

man kigger ud over det flade landskab og kan ane<br />

vindmøllen ved Vesttarp, samt den vestligste af<br />

møllerne ved Hjortmose.<br />

Højmark<br />

7. Sydvest for Højmark, hvor man fra toppen af<br />

bakkedraget er fri af bevoksning, og der er udsigt<br />

over landskabet til Velling Kirke, vindmøllerne<br />

ved Velling Mærsk og <strong>Ringkøbing</strong> Fjord.<br />

8. Fra Højmark vest for Sønder Lem Kirke, hvor bevoksning<br />

vest for Højmark skærmer for store dele<br />

af udsigten over landskabet. Vindmøllerne ved<br />

Velling Mærsk er synlige i baggrunden<br />

9. Fra Adelvej øst for Højmark, hvor tårnet fra Sønder<br />

Lem Kirke anes gennem bevoksningen i vintertilstand,<br />

og der er udsigt over det åbne land.<br />

Velling<br />

10. Syd for Velling, hvor man oplever den flade slette<br />

med Skovbjerg Bakkeø i baggrunden. På bakkeøen<br />

ser man vindmøllerne nordøst for Højmark og<br />

Sønder Lem Kirke.<br />

11. For enden af villavejen i Velling er der gennem et<br />

31


N<br />

1:100.000<br />

32<br />

Kort 4.7 Visualiseringspunkter i nær- og mellemzone<br />

Kort 4.8 Visualiseringspunkter i fjernzone<br />

N<br />

0 1 2 3 4 5 km


levende hegn sporadisk udsigt over det åbne land.<br />

<strong>Ringkøbing</strong><br />

12. Fra Vellingvej i udkanten af <strong>Ringkøbing</strong>, hvor<br />

der er udsigt til fjorden og man vil se de nye<br />

vindmøller til venstre for Velling Kirke. Mod syd,<br />

på den anden siden af fjorden, oplever man i dag<br />

vindmøllerne ved Tændpibe og Velling Mærsk,<br />

og møllerne i Gestenge kan anes.<br />

13. Fra mark ved Hebeltoft. Området er byudviklingsområde<br />

for den sydøstlige del af <strong>Ringkøbing</strong>.<br />

14. Fra den del af Vesttarpvej, der er grusvej og ligger<br />

syd for ridecentret. Området er byudviklingsområde<br />

for den sydøstlige del af <strong>Ringkøbing</strong>.<br />

Samspil med andre vindmøller<br />

15. Fra Klaptoft, syd for jernbanen, hvor man er hævet<br />

over terræn, og det er muligt at se ud over hele<br />

det flade slettelandskab med Skovbjerg Bakkeø<br />

i baggrunden.<br />

16. Fra Stauningvej, syd for Velling Mærsk og Tændpibe<br />

Vindmøllepark. Her vil de 35 vindmøller i<br />

Tændpibe blive saneret i forbindelse med dette og<br />

andre projekter, hvorefter de 17 møller i Velling<br />

Mærsk vil stå tilbage.<br />

Færdselsårer<br />

17. Fra Vennervej med Vennergård i forgrunden.<br />

Herfra vil man se de nye vindmøller sammen<br />

med vindmøllerne i Hjortmose og Nørhede og<br />

Dangrøntsiloen ved Herningvej, samt dele af de<br />

fire vindmøller nordvest for Højmark.<br />

18. Fra Røgindvej, syd for Favrby, hvor levende hegn<br />

og anden bevoksning hindrer udsigt over længere<br />

afstand. Den rejsende vil opleve vindmøllerne<br />

ved Velling Mærsk over bevoksningen.<br />

19. Fra Røgindvej, rute 28, godt en halv km syd for<br />

Gammelmølle Bæk, hvor man i dag oplever de fire<br />

vindmøller, der står nordvest for Højmark og<br />

bliver saneret i forbindelse med projektet ved<br />

Tim.<br />

20. Fra Herningvej, vest for Nymøllevej, hvor man<br />

i dag oplever dele af de fire vindmøller, der står<br />

nordvest for Højmark og vil blive saneret i forbindelse<br />

med projektet ved Tim.<br />

Mellemzone 4,5 – 10 km<br />

Samlede bebyggelser<br />

21. Fra Dejbjerglund Efterskole, lige nord for Dejbjerg<br />

by, er der frit udsyn til vindmøllerne over<br />

de levende hegn, hvor også vindmøllerne ved<br />

Vestas og skorstene og bygninger fra industri i<br />

Lem ses.<br />

22. Fra sommerhusområde ved Stauning Vesterstrand,<br />

hvor feriefolket kan se langt gennem et<br />

hul i bevoksningen. I dag oplever de vindmøllerne<br />

ved Tændpibe, som vil blive saneret i forbindelse<br />

med andre projekter sammen med møllerne<br />

i Velling Mærsk.<br />

23. Fra befæstet areal ved Rådhuset i <strong>Ringkøbing</strong>. De<br />

nye vindmøllerne vil stå til venstre for Velling<br />

Kirke, og anes bag byens tage og bevoksninger.<br />

Det åbne land og samspil med andre vindmøller<br />

24. Fra udsigspunkt på Dejbjerg Hede, hvorfra man i<br />

klart vejr kan se 20 km væk.<br />

25. Fra Stauningvej, ca. en km nord for Stauning. I<br />

dag kikker vindmøllerne i Gestenge over bevoksningen.<br />

26. Fra Hammelsvang, mellem Ølstrup og Hover. Her<br />

er møllerne i Hjortmose og Nørhede synlige.<br />

Fjernzone over 10 km<br />

Kysten ved <strong>Ringkøbing</strong> Fjord<br />

27. Fra Hvide Sande, med <strong>Ringkøbing</strong> Fjord i forgrunden.<br />

28. Fra Søndervig Landevej, syd for Søndervig, hvor<br />

man i klart vejr kan se til <strong>Ringkøbing</strong> og vindmøllerne<br />

ved Hjortmose, Nørhede og Højmark.<br />

Det åbne land<br />

29. Fra Hoverdalvej øst for Amu-Center Hoverdal,<br />

hvor de nye vindmøllerne ses i sammenspil med<br />

møllerne i No, Nørhede og Hjortmose.<br />

30. Fra et lille fiskerleje med små skure i et fuld-<br />

stændig fladt landskab ved Nyå, tæt på udløbet af<br />

<strong>Skjern</strong> Å.<br />

Visualiseringerne af hovedforslaget viser 11 vindmøller<br />

med navhøjde 93,9 m og rotordiameter 112 m. I alternativet<br />

er der visualiseret en vindmølle med navhøjde<br />

104,9 m og rotordiameter 90 m i den østlige række,<br />

mens møllen i den vestlige række er den samme som i<br />

hovedforslaget. I begge tilfælde er målemasten visualiseret<br />

300 m vest for den sydvestligste vindmølle.<br />

33


34<br />

1Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod nordvest<br />

fra det nordvestligste hjørne af villakvarter i Lem. Foto er<br />

taget over det flade, åbne landskab med jernbanen i forgrunden<br />

og tårnet på Velling Kirke, der knejser over horisonten.<br />

Eksisterende vindmøller er tegnet op med lys grå farve for syn-<br />

Velling Kirke 45 m mølle i Vesttarp<br />

lighedens skyld. Fotografierne er generelt taget med normaloptik<br />

på 45 mm, så den ideelle betragtningsafstand i forhold til sammenligning<br />

af størrelser og perspektiv er 35 cm i papirudgaven<br />

af <strong>VVM</strong>-rapporten. Ideel betragtningsafstand må ikke forveksles<br />

med læserens foretrukne læseafstand.


1Nærzone. Visualisering fra grusvej langs den nordvestlige<br />

del af Lem. Afstand til nærmeste nye vindmølle er godt 1,4<br />

km. De nye vindmøller står lette og luftige på den store flade.<br />

Vindmøllernes dimensioner gør hegnene meget små. Tårnet<br />

fra Velling Kirke ses til højre for den tredje mølle fra venstre på<br />

billedet. Vindmøllerne er trukket op med en lys grå farve for synlighedens<br />

skyld. Fotografiene er generelt taget med normaloptik<br />

på 45 mm, så den ideelle betragtningsafstand i forhold til sammenligning<br />

af størrelser og perspektiv er 35 cm i papirudgaven af<br />

<strong>VVM</strong>-rapporten.<br />

35


36<br />

2Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod nordvest<br />

fra den vestligste del af villavejen Bakkedraget i Lem. Bag<br />

bygningerne ses bevoksning i haver og det levende hegn,<br />

der står langs haverne mod vest. Fotografiene er generelt taget<br />

med normaloptik på 45 mm, så den ideelle betragtningsafstand<br />

i forhold til sammenligning af størrelser og perspektiv er 35 cm i<br />

papirudgaven af <strong>VVM</strong>-rapporten. Ideel betragtningsafstand må<br />

ikke forveksles med læserens foretrukne læseafstand.


2Nærzone. Visualisering fra villavejen Bakkedraget i Lem.<br />

Afstand til nærmeste nye vindmølle er knap 1,5 km. Over<br />

huse og bevoksning kommer rotor og vingespidser til syne.<br />

Fra haver i den vestlige kant af byen vil der være forskelligt udsyn<br />

til vindmøllerne afhængig af levende hegn og bevoksning.<br />

37


38<br />

3Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod nordvest<br />

fra den østligste del af villavejen Bakkedraget i Lem. Herfra<br />

er der udsyn over Lem Kær. Bevoksningen i haverne er<br />

forholdsvis høj og tæt. Fotografierne er generelt taget med normaloptik<br />

på 45 mm, så den ideelle betragtningsafstand i forhold<br />

til sammenligning af størrelser og perspektiv er 35 cm i papirudgaven<br />

af <strong>VVM</strong>-rapporten. Ideel betragtningsafstand må ikke forveksles<br />

med læserens foretrukne læseafstand.


3Nærzone. Visualisering fra den østlige del af villavejen<br />

Bakkedraget i Lem. Afstand til nærmeste nye vindmølle er<br />

godt 1,8 km. Fra denne position lukker bevoksning for udsyn<br />

til vindmøllerne, og kun vingespidser og øverste del af målemasten<br />

rækker over træerne. Vi vurderer, at det samme mere el-<br />

ler mindre vil være tilfældet fra de fleste steder i den nordlige del<br />

af byen. Vindmøllerne er trukket op med sort farve for synlighedens<br />

skyld.<br />

39


40<br />

4Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod nordvest<br />

fra Store Kjærgårdsvej i Lem, hvor der er opført nye boliger<br />

mod vest. Levende hegn skærmer for udsyn til det åbne<br />

landskab.


4Nærzone. Visualisering fra Store Kjærgårdsvej i Lem. Afstand<br />

til nærmeste nye vindmølle er knap 1,8 km. Bevoksningen<br />

dækker i høj grad for udsigten til de nye vindmøller,<br />

så kun enkelte vingespidser er synlige. Vindmøllerne er trukket<br />

op med en mørk grå farve for synlighedens skyld<br />

41


42<br />

5Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod nordvest<br />

fra anlægget i Lem. Foto er taget fra stien ved indgangen<br />

til anlægget ved Lem Sydsogns Kirke, hvor man bag anlægget<br />

kan ane jernbanen og levende hegn vest for byen.<br />

Antenne ved villa


5Nærzone. Visualisering fra anlægget i Lem, nord for Lem<br />

Sydsogns Kirke. Afstand til nærmeste nye vindmølle er<br />

godt to km. Nogle vindmøller vil træde fri af bevoksningen,<br />

mens andre kun vil være synlige med rotor eller vingespidser<br />

over træer og huse. Herfra kan det være svært at vurderer<br />

afstanden til vindmøllerne. Vindmøllerne generer ikke oplevelsen<br />

af anlægget. Vindmøllerne er trukket op med mørk grå farve for<br />

synlighedens skyld.<br />

43


44<br />

45 m mølle i Vesttarp<br />

6Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod nord fra<br />

Vennervej omkring 500 meter vest for Lem, hvor man kan<br />

se ud over den åbne flade med Skovbjerg Bakkeø i baggrunden.<br />

På billedet ses vindmøllen ved Vesttarp 225 kW med<br />

totalhøjden 45 meter og den vestligste af de tre vindmøller ved<br />

Hjortmose på 1,75 MW med totalhøjden 100 meter der står 7,8 km<br />

væk. Eksisterende vindmøller er tegnet op med grå farve for synlighedens<br />

skyld.<br />

100 m mølle i Hjortmose


6Nærzone. Visualisering fra Vennervej vest for Lem. Afstand<br />

til nærmeste nye vindmølle er knap 1,6 km. De nye<br />

vindmøller står i et let opfatteligt geometrisk mønster.<br />

Vindmøllerne virker fra denne position ikke voldsomme, da dimensionerne<br />

i landskabet med den store flade kan bære de store<br />

vindmøller. Vindmøllerne er trukket op med grå farve for synlighedens<br />

skyld.<br />

45


46<br />

45 m møller i Velling Mærsk Velling Kirke<br />

7Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod sydvest<br />

fra den sydvestlige del af Højmark. Foto er taget fra toppen<br />

af bakkedraget, hvor bakkerne falder blødt. Fra denne<br />

position opfatter man ikke umiddelbart, at man står højere i terræn<br />

end Lem Kær. Over horisonten ser man vindmøllerne i Vel-<br />

ling Mærsk på 225 kW med totalhøjde på 45 meter og tårnet fra<br />

Velling Kirke. Afstanden til eksisterende møller er godt 5,2 km.<br />

Eksisterende vindmøller er tegnet op med mørk grå farve for synlighedens<br />

skyld.


7Nærzone. Visualisering fra den sydvestlige del af Højmark.<br />

Afstand til nærmeste nye vindmølle er godt 2,4 km. Vindmøllerne<br />

er store, men de står pænt og roligt i landskabet. Igennem<br />

de nordligste vindmøller til højre i billedet ser man tårnet på<br />

Velling Kirke. Møllerne i Lem Kær står klart adskilte fra møllerne<br />

i Velling Mærsk. Vindmøllerne er trukket op med en mørk grå farve<br />

for synlighedens skyld.<br />

47


30 m møller<br />

i Tændpibe<br />

48<br />

45 m møller i Velling Mærsk<br />

8Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod sydvest<br />

fra Højmark, vest for Sønder Lem Kirke. Bevoksning vest<br />

for Højmark skærmer for store dele af udsigten over landskabet.<br />

Hvor der ikke er skærmende bevoksning, ser man over<br />

horisonten vindmøllerne i Velling Mærsk med totalhøjde på 45<br />

meter og vindmøllerne i Tændpibe med totalhøjde på 30 meter.<br />

Eksisterende vindmøller er tegnet op med mørk grå farve for synlighedens<br />

skyld.


8<br />

Nærzone. Visualisering vest for Sønder Lem Kirke i Højmark.<br />

Afstand til nærmeste nye vindmølle er godt 2,9<br />

km. Fra denne position virker de nye vindmøller store<br />

og dominerende, og de tager store dele af udsigten. Det kan være<br />

svært at vurderer afstanden til vindmøllerne. Møllerne i Lem<br />

Kær og Velling Mærsk står klart adskilte. Vindmøllerne er trukket<br />

op med en mørk grå farve for synlighedens skyld. Fotografiene er<br />

generelt taget med normaloptik på 45 mm, så den ideelle betragtningsafstand<br />

i forhold til sammenligning af størrelser og perspektiv<br />

er 35 cm i papirudgaven af <strong>VVM</strong>-rapporten.<br />

49


50<br />

9Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod vest fra<br />

Adelvej, godt en km vest for Højmark, hvor man oppe fra<br />

bakkeøen oplever det blødt bølgende landskab. Tårnet fra<br />

Sønder Lem Kirke toner frem gennem den vinternøgne bevoksning.


9Nærzone. Visualisering fra punkt vest for Højmark. Afstand<br />

til nærmeste nye vindmølle er knap 4,1 km. De nye<br />

vindmøller forstyrrer landskabet og forringer kraftigt oplevelsen<br />

af bakkerne. Vindmøllerne forstyrrer oplevelsen af Sønder<br />

Lem Kirke i vinterhalvåret.<br />

51


52<br />

74 m møller nordøst<br />

for Højmark<br />

Sønder Lem Kirke<br />

10<br />

Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod øst<br />

syd for Velling, hvor der udsyn over den flade, åbne<br />

slette. 6,4 km væk, på Skovbjerg Bakkeø i baggrunden,<br />

står vindmøllerne nordøst for Højmark med totalhøjde 74<br />

meter, samt Sønder Lem Kirke.


10<br />

Nærzone. Visualisering fra Vennervej syd for Velling.<br />

Afstand til nærmeste nye vindmølle er knap 2,1 km.<br />

På billedet ses kun 10 vindmøller, da den 11. står til<br />

venstre for billedet. Vindmøllerne nordøst for Højmark og tårnet<br />

fra Sønder Lem Kirke ses oppe på bakkeøen gennem de letop-<br />

fattelige, nye møllerækker. Dimensionerne på den store flade kan<br />

bære de nye, store vindmøller, som præger oplevelsen fra dette<br />

sted, men ikke dominerer bakkeøen, der strækker sig gennem hele<br />

billedet.<br />

53


54<br />

11<br />

Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod sydøst<br />

fra villakvarter i den østlige del af Velling. Foto er taget<br />

fra et ikke bebygget græsområde mellem to villagrunde,<br />

hvor det levende hegn adskiller grænsen mellem by og land. Vi<br />

vurderer, at der fra hele den østlige del af Velling vil være omtrent<br />

den samme sigtbarhed til det åbne land mod øst. Fotografierne er<br />

generelt taget med normaloptik på 45 mm, så den ideelle betragtningsafstand<br />

i forhold til sammenligning af størrelser og perspektiv<br />

er 35 cm i papirudgaven af <strong>VVM</strong>-rapporten. Ideel betragtningsafstand<br />

må ikke forveksles med læserens foretrukne læseafstand.


Visualisering fra villavej i den østlige del af<br />

Velling. Afstand til nærmeste nye vindmølle er 1,8 km.<br />

11Nærzone.<br />

De nye vindmøller er knap synlige gennem det levende<br />

hegn uden løv. På den anden side af det levende hegn vil oplevelsen<br />

af vindmøllerne svare nogenlunde til visualisering 10.<br />

55


56<br />

To møller ved<br />

Vestas<br />

12<br />

Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod sydøst<br />

fra Vellingvej på kanten af <strong>Ringkøbing</strong>, hvor der er udsigt<br />

over <strong>Ringkøbing</strong> Fjord. Velling Kirke ligger markant<br />

i landskabet på den anden side af fjorden, til højre for to<br />

vindmøller ved Vestas industri i Lem på henholdsvis 225 kW med<br />

Velling Kirke<br />

43 m møller i Gestenge Vindmøllepark<br />

totalhøjde på 45 meter og 660 kW med totalhøjden på 67 m. Afstanden<br />

til vindmølleparkerne Gestenge og Velling Mærsk er henholdsvis<br />

8,9 km og 5,1 km. Vindmølleparkerne strækker sig tilsammen<br />

langs hele den synlige del af kystlinjen og er alle synlige<br />

i klart vejr.<br />

45 m møller i<br />

Velling Mærsk<br />

Vindmøllepark


Visualisering fra sydgrænsen mellem by og<br />

land ved <strong>Ringkøbing</strong>. Afstand til nærmeste nye vindmøl-<br />

12Nærzone.<br />

le er 4,4 km. Oplevelsen af Velling Kirke og <strong>Ringkøbing</strong><br />

Fjord forstyrres ikke af de nye vindmøller, der står langt til venstre<br />

i billedet. Vindmøllerne er trukket grå op for synlighedens skyld.<br />

57


58<br />

45 m mølle i Vesttarp<br />

Eksisterende forhold fotograferet mod sydøst<br />

fra mark ved Hebeltoft sydøst for <strong>Ringkøbing</strong>. Om-<br />

13Nærzone.<br />

rådet er udlagt til byudvikling. Afstand til vindmøllen<br />

ved Vestarp, på 225 kW med totalhøjden 45 meter, er knap 2 km.<br />

Silo<br />

Silo


Visualisering fra mark sydøst for <strong>Ringkøbing</strong>.<br />

Afstand til nærmeste nye vindmølle er 4,3 km. På<br />

13Nærzone.<br />

grund af afstanden til de nye vindmøller er de mindre<br />

dominerende i det flade landskab.<br />

59


60<br />

14<br />

Nærzone. Eksisterende forhold fotograferet mod sydøst<br />

fra Vesttarpvej ved Hedegårdsmark øst for <strong>Ringkøbing</strong>.<br />

Området er udlagt til byudvikling. Levende hegn<br />

og bevoksning skærmer fra dette område udsynet over det åbne,<br />

flade landskab.


Visualisering fra Vesttarpvej øst for <strong>Ringkøbing</strong>.<br />

Afstand til nærmeste nye vindmølle er 4,5 km.<br />

14Nærzone.<br />

Det øverste af de nye vindmøller kommer til syne med<br />

rotor eller vingespidser over det nærliggende levende hegn. Udsynet<br />

til vindmøllerne vil formentlig være det samme eller mindre<br />

fra et eventuelt kommende boligområde. Vindmøllerne er trukket<br />

hvide op for synlighedens skyld.<br />

61


62<br />

Eksisterende forhold fotograferet mod sydøst<br />

fra den sydlige side af jernbanebroen ved Klaptoft.<br />

15Nærzone.<br />

Herfra ligger Skovbjerg Bakkeø som en ramme omkring<br />

det flade slettelandskab. Siloer og industrien i Lem, samt<br />

vindmøllerne i Gestenge, ses over horisontlinien. Afstanden til<br />

Silo<br />

67 m mølle<br />

ved Vestas<br />

45 m mølle<br />

ved Vestas<br />

vindmøllerne i Gestenge på 225 kW med totalhøjde på 43 meter<br />

er 6,3 km. Eksisterende vindmøller er tegnet op for synlighedens<br />

skyld.<br />

43 m møller i Gestenge Vindmøllepark


Visualisering fra Jernbanebro ved Klaptoft.<br />

Afstand til nærmeste nye vindmølle er godt 1,1 km. De<br />

15Nærzone.<br />

nye vindmøller står flot på den store flade, men de er<br />

store og meget dominerende. Vindmøllernes dimensioner svækker<br />

oplevelsen af overgangen til bakkeøen i baggrunden.<br />

Den nye møllegruppe står klart adskilt fra de øvrige møller. Fra<br />

denne position bliver oplevelsen mindre rodet, når vindmøllerne i<br />

Gestenge er nedslidte og taget ned.<br />

63


64<br />

3 stk 127 meter<br />

møller ved No<br />

3 stk 100 meter<br />

møller ved<br />

Hjortmose<br />

Eksisterende forhold fotograferet mod nordøst<br />

fra Stauningvej, syd for Velling Mærsk Vindmøl-<br />

16Nærzone.<br />

lepark og Tændpibe Vindmøllepark, som dominerer<br />

billedet. Bag vindmølleparkerne ses fra venstre møllerne i No<br />

på 127 meter imellem vindmøllerne ved Hjortmose på 100 me-<br />

3 stk 100 meter<br />

møller ved Nørhede<br />

Skorsten og 45<br />

meter silo ved<br />

grøntfoderfabrik<br />

i Nørhede<br />

4 stk 43 meter møller ved Højmark<br />

ter. Midt i billedet ses vindmøllerne i Nørhede på 100 meter, samt<br />

vindmøllerne nordvest for Højmark på 43 meter. Længst til højre<br />

i billedet ses vindmøllerne nordøst for Højmark på 73 meter. Ved<br />

møllerne til højre i billedet ser man gæs fouragere.<br />

2 stk 74 meter møller<br />

ved Højmark


Visualisering fra Stauningvej syd for vindmølleparkerne<br />

Velling Mærsk og Tændpibe. Afstand til<br />

16Nærzone.<br />

nærmeste nye vindmølle er knap 4 km. Vindmøllerne<br />

i Tændpibe, der bliver saneret, inden de nye vindmøller kommer<br />

op, er fjernet, og derved vil bare tre af de nye vindmøller ses bag<br />

de eksisterende. Vindmøllerne i Velling Mærsk er fra dette sted<br />

de dominerende, og de forskellige grupper af vindmøller adskiller<br />

sig tydeligt fra hinanden. Vindmøllerne er trukket hvide op for<br />

synlighedens skyld.<br />

65


100 m møller i Hjortmose<br />

Møllen tv står bag en silo<br />

66<br />

Eksisterende forhold fotograferet mod nordøst<br />

fra Vennnervej, hvor man ser Vennergård i for-<br />

17Nærzone.<br />

grunden. Afstanden til vindmøllerne i Hjortmose og<br />

Nørhede på 1,75 MW med totalhøjden 100 meter er henholdsvis<br />

7,2 km og 6,9 km. Over horisontlinien ses også Dangrøntsi-<br />

100 m møller i Nørhede Dangrønt silo 43 m møller nordvest for Højmark<br />

loen ved Nørhede. Det levende hegn slører udsigten over det flade<br />

landskab.


Visualisering fra Vennervej ved Vennergård.<br />

Afstand til nærmeste nye vindmølle er godt 1,5 km.<br />

17Nærzone.<br />

Fra denne position er vindmøllerækkerne let opfattelige.<br />

Trods vindmøllernes høje vertikale skala, virker de ikke voldsomme,<br />

da dimensionerne i landskabet med den store, åbne fla-<br />

de kan bære de store vindmøller. Dog synes levende hegn og anden<br />

bevoksning meget lav i forhold til vindmøllerne. Vindmøllerne<br />

er trukket op med hvid farve for synlighedens skyld. De sydligste<br />

møller står til højre, uden for billedet.<br />

67


68<br />

45 m møller i Velling Mærsk Velling Kirke<br />

Eksisterende forhold fotograferet mod vest<br />

fra Røgindvej, rute28, øst for Lem, hvor levende hegn<br />

18Nærzone.<br />

og anden bevoksning skærmer for udsyn over landskabet.<br />

Over bevoksningen skimter man tårnet på Velling Kirke samt<br />

rotor på vindmøllerne i Velling Mærsk.<br />

Eksisterende vindmøller er tegnet op med hvid farve for synlighedens<br />

skyld.


Visualisering fra Røgindvej øst for Lem. Afstand<br />

til nærmeste nye vindmølle er godt 3,3 km. De<br />

18Nærzone.<br />

nye vindmøller ses tydeligt over bevoksningen og er en<br />

markant forandring af landskabet. De står klart adskilt fra møllerne<br />

i Velling Mærsk Vindmøllepark. Fra dette punkt skærmer<br />

den fjerde mølle fra venstre for Velling Kirke. Vindmøllerne er<br />

trukket op med en lys grå farve for synlighedens skyld.<br />

69


70<br />

Eksisterende forhold fotograferet mod sydvest<br />

fra Røgindvej, rute 28, nord for Højmark. På fo-<br />

19Nærzone.<br />

to ser man to af de fire vindmøller på 160 kW med totalhøjden<br />

43 meter, der står på bakkekammen nordvest for Højmark,<br />

omkring 450 meter væk.


Visualisering fra Røgindvej, rute 28, nord<br />

for Højmark. Afstand til nærmeste nye vindmølle er<br />

19Nærzone.<br />

2,4 km. De eksisterende vindmøller, der vil blive saneret,<br />

inden de nye vindmøller i Lem Kær kommer op, er fjernet<br />

på billedet, og de nye vindmøller vil komme frem over bakke-<br />

kammen. Hvor terræn og bevoksning er højest, vil kun vingespidser<br />

være synlige over bevoksningen og oplevelsen af vindmøllerne<br />

vil være mindre forstyrrende end med de eksisterende. Af billederne<br />

fremgår den store forskel i konstruktionerne tydeligt. De<br />

nye vindmøller er meget spinklere end de eksisterende. Vindmøl-<br />

lerne er trukket lys grå op for synlighedens<br />

skyld.<br />

71


72<br />

43 m møller nordvest for Højmark<br />

Eksisterende forhold fotograferet mod sydvest<br />

fra Herningvej, vest for Nymøllevej. Dette er et af<br />

20Nærzone.<br />

de få steder på denne strækning, hvor der er åbninger<br />

i bevoksningen, som gør det muligt at se ud over landskabet<br />

mod syd.<br />

Over bevoksningen ses de to nordligste af de vindmøller, der står<br />

nordvest for Højmark. Afstanden til vindmøllerne er 2,4 km.


Visualisering fra Herningvej, vest for nymøllevej.<br />

Afstand til nærmeste nye vindmølle er 4,4<br />

20Nærzone.<br />

km. Rotor og vinger fra de nye vindmøller står over<br />

bevoksningen på bakken, uden de forstyrrer oplevelsen af landskabet<br />

voldsomt. Vindmøllerne er trukket op med en mørk grå<br />

for synlighedens skyld, og forekommer derfor meget mere markante,<br />

end de vil gøre i virkeligheden, da afstanden er forholdsvis<br />

stor og møllerne vil stå mere utydelige.<br />

73


74<br />

45 og 67 meter<br />

møller ved Vestas<br />

industribygninger i Lem<br />

Velling Kirke<br />

Eksisterende forhold fotograferet mod<br />

nordvest fra et punkt nord for Dejbjerg, hvor de le-<br />

21Mellemzone.<br />

vende hegn og anden bevoksning skærmer for udsyn<br />

over landskabet. Tårnet fra Velling Kirke anes over bevoksningen.<br />

Lem by er skjult bag bevoksning, men industribygninger,<br />

skorstene og vindmøller ved Vestas ser man tydeligt. Fotografierne<br />

er generelt taget med normaloptik på 45 mm, så den ideelle<br />

betragtningsafstand i forhold til sammenligning af størrelser og<br />

perspektiv er 35 cm i papirudgaven af <strong>VVM</strong>-rapporten.


Visualisering fra Uglbjergvej nord for<br />

Dejbjerg. Afstand til nærmeste nye vindmølle er 5,1<br />

21Mellemzone.<br />

km. Udsigten er fra denne position præget af industri<br />

og eksisterende vindmøller, og de nye vindmøller er ikke voldsomt<br />

forstyrrende. Vindmøllerne er trukket op med hvid for syn-<br />

lighedens skyld. Fotografiene er generelt taget med normaloptik<br />

på 45 mm, så den ideelle betragtningsafstand i forhold til sammenligning<br />

af størrelser og perspektiv er 35 cm i papirudgaven<br />

af <strong>VVM</strong>-rapporten. Ideel betragtningsafstand må ikke forveksles<br />

med læserens foretrukne læseafstand.<br />

75


76<br />

Eksisterende forhold fotograferet mod<br />

nordøst fra sommerhusområde ved Stauning Vester-<br />

22Mellemzone.<br />

strand. Vindmøller ved Velling Mærsk på 225 kW med<br />

totalhøjde på 45 meter og Tændpibe på 75 kW med totalhøjde på<br />

30 meter står henholdsvis 2,1 km og 1,3 km væk. Vindmøller-<br />

ne udfylder hele åbningen i bevoksningen, som sommerhusliggerne<br />

oplever på en kort strækning af indkørselsvejen til sommerhusområdet.


Visualisering fra Sommerhusområde. Afstand<br />

til nærmeste nye vindmølle er 4,6 km. På bille-<br />

22Mellemzone.<br />

det er de eksisterende vindmøller i Tændpibe fjernet.<br />

De nye vindmøller forstyrre mindre end de eksisterende, og når<br />

møllerne i Velling Mærsk bliver nedslidte og nedtaget, vil udsig-<br />

ten forbedres væsentligt. De to parker står klart adskilte. Vindmøllerne<br />

er trukket op med en hvid farve for synlighedens skyld.<br />

77


78<br />

Eksisterende forhold fotograferet mod<br />

sydøst fra befæstet areal ved <strong>Ringkøbing</strong> Rådhus,<br />

23Mellemzone.<br />

hvor den lille jollehavn ligger i forgrunden. Langs<br />

kystlinien på den anden side af <strong>Ringkøbing</strong> Fjord, står tårnet fra<br />

Velling Kirke, Vindmøllerne ved Vestas industri, samt vindmøl-<br />

Velling Kirke omgivet af<br />

møllerne ved Vestas i<br />

Lem på henholdsvis<br />

45 og 67 meter<br />

lerne i Gestenge, Velling Mærsk og Tændpibe. Eksisterende vindmøller<br />

er tegnet op for synlighedens skyld.<br />

43 m møller i Gestenge 45 m møller i Velling Mærsk 30 m møller i Tændpibe


Visualisering fra jollehavn ved <strong>Ringkøbing</strong><br />

Rådhus. Afstand til nærmeste nye vindmølle er 7,2 km.<br />

23Mellemzone.<br />

De nye vindmøller er fra dette betragtningspunkt delvis<br />

skjult bag bakken, husene og bevoksning og er ikke markante.<br />

Vindmøllerne er trukket op med sort for synlighedens skyld.<br />

Nye møller i Lem Kær<br />

79


80<br />

30 m møller i Tændpibe<br />

45 m møller i Velling Mærsk<br />

Eksisterende forhold fotograferet mod<br />

nordvest fra udsigtspunkt på Dejbjerg Hede. Her-<br />

24Mellemzone.<br />

fra kan man i klart vejr se 20 km ud over <strong>Ringkøbing</strong><br />

Fjord. Nede i det flade landskab aner man tårnet fra Velling Kirke<br />

og ser vindmøllerne i Velling Mærsk på 225 kW med totalhøj-<br />

Velling Kirke<br />

de på 45 meter og Tændpibe på 75 kW med totalhøjde på 30 meter.<br />

Ideel betragtningsafstand i forhold til sammenligning af størrelser<br />

og perspektiv er 35 cm i papirudgaven af <strong>VVM</strong>-rapporten.<br />

Ideel betragtningsafstand må ikke forveksles med læserens foretrukne<br />

læseafstand.


Visualisering fra udsigtspunkt på Dejbjerg<br />

Hede, hvor de nye vindmøller forandre udsig-<br />

24Mellemzone.<br />

ten væsentligt, idet de er noget mere markante end de<br />

eksisterende vindmøller. Afstand til nærmeste nye vindmølle er<br />

knap 5,8 km. Vejrforholdene vil være afgørende for, hvor mar-<br />

kante vindmøllerne vil fremstå, og de vil ofte være udvisket af dis.<br />

Vindmølleparken i Lem Kær står klart adskilt fra de øvrige vindmølleparker.<br />

Vindmøllerne er trukket op med hvid for synlighedens<br />

skyld.<br />

81


82<br />

Eksisterende forhold fotograferet mod<br />

nord fra Stauningvej omtrent en km syd for Stauning<br />

25Mellemzone.<br />

Lufthavn. Landskabet er her præget af store landbrugsbygninger<br />

og siloer. Det øverste af vindmøllerne i Gestenge på 225<br />

kW med totalhøjden 43 meter kikker frem over bevoksningen.<br />

Vindmøller i Gestenge


Visualisering fra Stauningvej nord for<br />

Stauning, hvor rotor fra de nye vindmøller står over<br />

25Mellemzone.<br />

bevoksningen. De resterende vindmøller i Gestenge<br />

står til højre for de nye møller. Vindmøllerne forstyrrer ikke<br />

landskabet. Afstand til nærmeste nye vindmølle er 7,1 km.<br />

Vindmøllerne er trukket op med en lys grå farve for synlighedens<br />

skyld. Ideel betragtningsafstand i forhold til sammenligning af<br />

størrelser og perspektiv er 35 cm i papirudgaven af <strong>VVM</strong>-rapporten.<br />

Ideel betragtningsafstand må ikke forveksles med læserens<br />

foretrukne læseafstand.<br />

83


84<br />

100 m møller ved Nørhede 100 m møller i Hjortmose<br />

Eksisterende forhold fotograferet mod<br />

sydvest fra Hammelsvang, omtrent 1,5 km nord for<br />

26Mellemzone.<br />

Ølstrup. Foto er taget oppe fra Skovbjerg Bakkeø,<br />

hvor man over horisontlinien kan se vindmøllerne i Hjortmose<br />

til højre i billedet mellem bevoksningen, og Nørhede på 1,75<br />

MW med totalhøjden 100 meter, samt Dangrøntsiloen ved Nørhede<br />

helt til venstre i billedet. Eksisterende vindmøller er tegnet op<br />

med mørk grå for synlighedens skyld.


Visualisering fra Hammelsvang, nord<br />

for Ølstrup. Afstand til nærmeste nye vindmølle er<br />

26Mellemzone.<br />

9,6 km. De nye vindmøller blander sig lidt med vindmøllerne<br />

ved Nørhede, men beskueren opfatter alligevel anlæggene<br />

som klart adskilte, da de nye vindmøller vil fremstå lavere<br />

og mere utydelige end de eksisterende vindmøller på grund af afstanden.<br />

Vindmøllerne er trukket op med mørk grå for synlighedens<br />

skyld.<br />

85


75 m mølle ved Hvide Sande<br />

86<br />

127 m møller<br />

ved No<br />

100 m møller ved Hjortmose<br />

100 m møller ved Nørhede<br />

45 m møller<br />

ved Vesttarp<br />

Skorsten Velling Kirke<br />

Eksisterende forhold fotograferet mod<br />

nordøst fra et punkt syd for broen i Hvide Sande, hvor<br />

27Fjernzone.<br />

der er frit udsyn over <strong>Ringkøbing</strong> Fjord og kysten på<br />

den anden side. Eksisterende vindmøller er tegnet op med hvid<br />

for synlighedens skyld. Fotografiene er generelt taget med nor-<br />

43 m møller<br />

nordvest for<br />

Højmark<br />

74 m møller<br />

nordøst for<br />

Højmark<br />

45 m møller i<br />

Velling Mærsk<br />

Vindmøllepark<br />

maloptik på 45 mm, så den ideelle betragtningsafstand i forhold<br />

til sammenligning af størrelser og perspektiv er 35 cm i papirudgaven<br />

af <strong>VVM</strong>-rapporten. Ideel betragtningsafstand må ikke forveksles<br />

med læserens foretrukne læseafstand.<br />

30 m møller<br />

i Tændpibe<br />

Vindmøllepark<br />

43 m møller<br />

i Gestenge<br />

Vindmøllepark


Visualisering fra Hvide Sande. Afstand til<br />

nærmeste nye vindmølle 14,5 km. Vindmøllerne på den<br />

27Fjernzone.<br />

anden side af fjorden og dermed også de nye vindmøller<br />

vil ses i klart vejr. På grund af den store afstand er vindmøllerne<br />

ikke dominerende eller forstyrrende. Den samlede udbredelse af<br />

11 nye vindmøller i Lem Kær<br />

vindmøller langs kysten vil være mindre, når de eksisterende vindmøller<br />

bliver taget ned. Bag møllerne i Lem Kær, og klart adskilt<br />

fra dem, står møllerne nordøst og nordvest for Højmark. Set herfra<br />

står målemasten ved Lem Kær-møllerne mellem mølle to og tre fra<br />

højre. Vindmøllerne er trukket op med hvid for synlighedens skyld.<br />

87


88<br />

100 m møller<br />

i Hjortmose<br />

100 m møller<br />

i Nørhede<br />

74 m møller<br />

øst for Højmark<br />

Eksisterende forhold fotograferet mod sydøst<br />

fra et punkt syd for Søndervig. Herfra ser man<br />

28Fjernzone.<br />

vindmøllerne i Hjortmose og Nørhede på 1,75 MW<br />

med totalhøjden 100 meter, samt vindmøllen ved Vestas i <strong>Ringkøbing</strong><br />

på 55 kW og totalhøjden 30 meter. Landskabet er præget<br />

20 m mølle ved<br />

<strong>Ringkøbing</strong> Havn<br />

af landbrugsbygninger og siloer, samt udsigten over <strong>Ringkøbing</strong><br />

med skorstene og kirketårn. Eksisterende vindmøller er tegnet op<br />

for synlighedens skyld.


Visualisering fra et punkt syd for Søndervig.<br />

Afstand til nærmeste nye vindmølle er 15,6 km.<br />

28Fjernzone.<br />

De nye vindmøller er tydelige over store afstande, når<br />

der som her ikke er nogen synderlig forhindring. Vindmøllerne<br />

er trukket op med hvid for synlighedens skyld.<br />

11 nye vindmøller i Lem Kær<br />

89


90<br />

100 m møller ved Nørhede<br />

Eksisterende forhold fotograferet mod sydvest<br />

fra Hoverdal, hvor man oppe fra Skovbjerg Bak-<br />

29Fjernzone.<br />

keø kan se vindmøllerne i No, Hjortmose og Nørheden.<br />

Afstanden til møllerne i No er 4 km, møllerne i Hjortmose<br />

7,4 km og møllerne i Nørhede 7,5 km.<br />

100 m møller ved Hjortmose<br />

127 m møller ved No


Møller ved Nørhede<br />

Nye møller i Lem Kær<br />

Visualisering fra Hoverdal. Afstand til<br />

nærmeste nye vindmølle 12,1 km. Fra denne positi-<br />

29Fjernzone.<br />

on ser iagttageren de nye vindmøller, men de er meget<br />

små og vil ofte forsvinde i dis. Vindmøllerne er trukket op<br />

med sort for synlighedens skyld. Set fra dette sted blander de nye<br />

vindmøller i Lem Kær sig lidt med møllerne i Nørhede, men da<br />

Lem Kær-møllerne vil fremstå svagere og mindre, kan betragteren<br />

godt adskille grupperne.<br />

91


92<br />

Eksisterende forhold fotograferet mod nord<br />

fra et lille fiskerleje ved Nyå, tæt på udløbet af <strong>Skjern</strong><br />

30Fjernzone.<br />

Å, hvor landskabet er fuldstændig fladt og åbent. Midt<br />

i billedet kan den skarptseende i klart vejr lige se vingespidserne<br />

af vindmøller i Gestenge.<br />

43 m møller i Gestenge


Visualisering fra fiskerleje fra et lille fiskerleje<br />

ved Nyå, tæt på udløbet af <strong>Skjern</strong> Å. De nye<br />

30Fjernzone.<br />

møller rækker op i godt og vel træernes dobbelte højde.<br />

Afstand til nærmeste nye vindmølle 13,1 km. Herfra er vindmøllerne<br />

meget små og vil kun være synlige i klart vejr. Vindmøl-<br />

lerne er trukket op med hvid for synlighedens skyld. Fotografiene<br />

er generelt taget med normaloptik på 45 mm, så den ideelle<br />

betragtningsafstand i forhold til sammenligning af størrelser og<br />

perspektiv er 35 cm i papirudgaven af <strong>VVM</strong>-rapporten.<br />

93


94<br />

1Nærzone. Visualisering af alternativ (øverst) og hovedforslag<br />

(nederst) fra grusvej langs den nordvestlige del af<br />

Lem. Afstand til nærmeste nye vindmølle er godt 1,4 km.<br />

De nye vindmøller står lette og luftigte på den store flade. Vindmøllernes<br />

dimensioner gør hegnene meget små. Tårnet fra Vel-<br />

ling Kirke ses til højre for den tredje mølle fra venstre på billedet.<br />

Til højre for den fjerde mølle fra højre står møllen på 45 meter<br />

i Vesttarp. Den nærmeste række i alternativet virker uharmonisk<br />

langbenet. Vindmøllerne er trukket op med en lys grå farve<br />

for synlighedens skyld. Ideel betragtningsafstand er 35 cm.


6Nærzone. Visualisering af alternativ (øverst) og hovedforslag<br />

(nederst) fra Vennervej vest for Lem. Afstand til<br />

nærmeste nye vindmølle er knap 1,6 km. De nye vindmøller<br />

står i et let opfatteligt geometrisk mønster. Vindmøllerne virker<br />

fra denne position ikke voldsomme, da dimensionerne i land-<br />

skabet med den store flade kan bære de store vindmøller. Møllerne<br />

i højre række i alternativet er højere til navhøjden og bærer en<br />

uharmonisk lille rotor. Vindmøllerne er trukket op med grå farve<br />

for synlighedens skyld. Ideel betragtningsafstand er 35 cm.<br />

95


96<br />

7Nærzone. Visualisering af alternativ (øverst) og hovedforslag<br />

(nederst) fra den sydvestlige del af Højmark. Afstand til<br />

nærmeste nye vindmølle er godt 2,4 km. Vindøllerne er store,<br />

men de står pænt og roligt i landskabet. Igennem de nordligste vindmøller,<br />

til højre på billedet, anes tårnet på Velling Kirke. Ved sam-<br />

menligningen træder den høje navhøjde på nærmeste møllerække i<br />

alternativet tydelig frem og giver et mindre harmonisk indtryk. Vindmøllerne<br />

er trukket op med en mørk grå farve og kirken med hvid for<br />

synlighedens skyld.


10<br />

Nærzone. Visualisering af alternativ (øverst) og hovedforslag<br />

(nederst) fra Vennervej syd for Velling. Afstand<br />

til nærmeste nye vindmølle er knap 2,1 km.<br />

På billedet ses kun 10 vindmøller, da den 11. står til venstre for<br />

billedet. Vindmøllerne nordøst for Højmark og tårnet fra Lem<br />

Sydsogns Kirke ses oppe på bakkeøen gennem de letopfattelige<br />

møllerækker. Dimensionerne på den store flade kan bære de nye<br />

vindmøller, som er store, men ikke virker voldsomme fra denne<br />

position. I alternativet ser man de forskellige rotorstørrelser, der<br />

giver en mindre harmonisk møllepark.<br />

97


98<br />

Visualisering af alternativ (øverst) og hovedforslag<br />

(nederst) fra jernbanebro ved Klaptoft. Af-<br />

15Nærzone.<br />

stand til nærmeste nye vindmølle er godt 1,1 km. De<br />

nye vindmøller står flot på den store flade, men de er store og<br />

meget dominerende. Overgangen til bakkeøen i baggrunden for-<br />

svinder fuldstændig på grund af vindmøllernes dimensioner. Fra<br />

denne position bliver oplevelsen mindre rodet, når vindmøllerne i<br />

Gestenge er nedslidte og taget ned. Forskellen i rotorstørrelse og<br />

navhøjde fremgår tydelig af sammenligningen.


Visualisering af alternativ (øverst) og hovedforslag<br />

(nederst) fra udsigtspunkt på Dejbjerg He-<br />

24Mellemzone.<br />

de, hvor de nye vindmøller forandre udsigten væsentligt,<br />

idet de er noget mere markante end de eksisterende vindmøller.<br />

Afstand til nærmeste nye vindmølle er knap 5,8 km. På denne<br />

afstand bliver forskellen mellem forslagene svære at skelne, og i et<br />

vejr med en sigtbarhed som på optagelsestidspunktet forsvinder rotoren<br />

i disen. Vindmøllerne er trukket op med hvid farve for synlighedens<br />

skyld. Ideel betragtningsafstand er 35 cm.<br />

99


100<br />

4.8 Vurdering af påvirkning af landskabet<br />

Landskabet i og omkring Lem Kær er flad hedeslette,<br />

med Skovbjerg Bakkeø mod nord og øst. Lem Kær er<br />

meget åbent med få lave levende hegn og pilekrat i den<br />

nordlige del. Nord og øst for Lem Kær starter bakkeøen,<br />

der har varierende karakter med store bløde bakker, og<br />

skifter mellem at være åben og lukket på grund af terræn<br />

og bevoksning. Mod syd er landskabet fortsat fladt<br />

langs <strong>Ringkøbing</strong> Fjord og også her varierer det mellem<br />

at være åbent med få levende hegn og lukket af mange<br />

levende hegn, bevoksning og plantager. Landskabet øst<br />

for <strong>Ringkøbing</strong> Fjord er præget af vindmøller, der både<br />

ses i mindre grupper, men også de store vindmølleparker<br />

dominerer billedet mange steder. Vindmøller<br />

og til dels kirketårne er de kendetegn der oftest giver<br />

mulighed for genkendelse i landskabet.<br />

Anlæggets fremtræden<br />

Anlægget består af to rækker af vindmøller, med seks<br />

vindmøller i den vestlige række og fem vindmøller i den<br />

østlige række, der står orienteret i nordvestlig til sydøstlig<br />

retning. Afstanden mellem vindmøllerne er ca. 320<br />

meter og afstanden mellem de to rækker er knap 500 meter.<br />

Vindmøllerne vil være op til 149,9 meter høje. Navhøjden<br />

kan blive mellem 80 – 104,9 meter, mens rotordiameter<br />

kan blive mellem 90 – 120 meter. Vindmøllerne<br />

i den østlige række vil være ens, mens de kan få andre<br />

dimensioner i den vestlige række. Visualiseringerne<br />

i hovedforslaget viser en vindmølle med navhøjde 93,9<br />

meter og rotordiameter 112 meter i begge rækker, da det<br />

er sandsynligt at vindmøllerne bliver ens. I den vestlige<br />

række kan der på sigt være mulighed for, at en eller<br />

to af de sydligste vindmøller udskiftes, da de fungerer<br />

som prøvemøller for Vestas. I forbindelse med prøvemøllerne,<br />

vil der vest for den vestlige række blive opstillet<br />

1 – 4 målemaster. Afstanden fra vindmølle til målemast<br />

vil være ca. 300 meter i vestlig retning. Målemasten vil<br />

være en tresidet spids gittermast, med en bredde på ca.<br />

5 meter ved jordoverfladen og en højde på ca. 94 meter.<br />

Vindmøllerne er store og vil uden tvivl virke dominerende<br />

og markante fra visse lokaliteter, samtidig med<br />

at de vil være synlige fra store afstande, men konstruk-<br />

tionsmæssigt er de spinkle med slanke vinger, som ofte<br />

vil dæmpe deres størrelse og dominans. Anlæggets udstrækning<br />

fra nordligste til sydligste vindmølle er knap<br />

1,8 km. Bredden af det samlede anlæg vil forekomme<br />

mere eller mindre bredt afhængig af hvilken vinkel,<br />

man anskuer det fra. Opfattelsen af vindmøllernes geometriske<br />

mønster afhænger ligeledes af anskuerens<br />

position i landskabet. Her spiller det ind, hvorfra man<br />

ser ind på møllerækkerne, samt afstanden til vindmøllerne.<br />

Skærmende elementer i landskabet kan også være<br />

med til at besværliggøre opfattelsen af møllerækkerne.<br />

Når vindmøllerækkernes tydelighed forsvinder, vil<br />

anlægget fremtræde som en samlet gruppe af vindmøller,<br />

der står i et tilfældigt mønster. Set fra nord og syd<br />

opfattes rækkerne generelt tydeligt, mens de set fra øst<br />

og vest for det meste opfattes i tilfældigt mønster. Fra<br />

øst og vest kan møllerækkerne dog opfates fra kortere<br />

afstande. Vindmøllernes udseende forandre sig efter<br />

vindforholdene, da de vil dreje møllehus og rotor<br />

efter vindretningen. På visualiseringerne 1, 6, 10 og 17<br />

er vindretningen sat til at være fra vest. Visualiseringerne<br />

giver et billede af, hvor forskelligt vindmøllerne<br />

fremtræder, når de opleves fra forskellige vinkler.<br />

Forfra fylder de mere og er noget mere dominerende,<br />

end når vindmøllen ses fra siden, og man ikke ser rotordiameteren<br />

i sin fulde udstrækning.<br />

Både på tæt hold og over større afstande fremtræder<br />

vindmøllerne meget langbenede. Fra den flade slette,<br />

hvor de ses over bevoksning, og fra bakkeøen, hvor<br />

de når op over terræn og bevoksning, fremstår de som<br />

slanke og langbenede. På tæt hold syner levende hegn<br />

og anden bevoksning omkring møller meget småt.<br />

Rotordiameter er relativ stor i forhold til navhøjde<br />

og vindmøllen virker harmonisk i det flade landskab.<br />

Vindmøllernes størrelse, spinkelheden og de forholdsvis<br />

tynde vinger, får dem til at syne langbenede.<br />

Lokalt kan det store, flade slettelandskab rumme det<br />

forholdsvis store antal af store vindmøller. På større afstande,<br />

fra det flade landskab og fra Skovbjerg Bakkeø,<br />

er det stadig et stort landskab med store vidder og langstrakte<br />

udsigter, der kan bære de store vindmøller. Anlægget<br />

vil fremtræde som et orienteringsmærke, der ses<br />

fra store dele af det omkringliggende landskab.<br />

Af hensyn til flysikkerheden kræver Statens Luftfartsvæsen<br />

og Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste<br />

lysmarkering af vindmøllerne. Lyset skal sidde<br />

på toppen af møllehusene. Lyset vil være rødt og lyse<br />

konstant med en styrke på 10 candela. Lyset kan blive<br />

afskærmet under vandret. Ti candela svarer til styrken<br />

i en 9 Watt pære.<br />

Alternativet<br />

I alternativet vil anlægget bestå af to rækker med seks<br />

vindmøller i hver. Den vestlige række vil være identisk<br />

med hovedforslagets, mens der i den østlige række<br />

optræder en vindmølle mere. I den østlige række vil<br />

vindmøllerne have mindre rotordiameter og større navhøjde<br />

og afstanden mellem vindmøllerne vil være 290<br />

meter. Visualiseringerne af alternativet viser en vindmølle<br />

med navhøjde 104,9 meter og rotordiameter 90<br />

meter. Forholdene for målemaster vil være det samme<br />

som i hovedforslaget.<br />

I alternativet, hvor vindmøllerne i de to rækker har<br />

forskellig udseende, er det samlede udtryk uharmonisk.<br />

Anlægget fremstår ikke længere som en helhed, med derimod<br />

som to møllerækker. De to rækker bliver letopfattelige<br />

fra alle vinkler og fra større afstande. Vindmøllerne<br />

i den østlige række, med den relativt lille rotordiameter,<br />

er uharmoniske og meget langbenede at se på.<br />

Oplevelsen af landskabet<br />

Forskellen mellem det flade slettelandskab og Skovbjerg<br />

Bakkeø opleves ved færdsel i området. Fra den<br />

flade slette kan bakkeøen opleves som en markant ramme<br />

omkring det flade landskab, og elementer som kirketårne,<br />

siloer og vindmøller opleves tydeligt i bakkerne.<br />

Overgangen til bakkeøen er tydelig, idet man bevæger<br />

sig fra det flade åbne, til et landskab med mere eller<br />

mindre bløde bakke og tættere bevoksning, der ofte<br />

giver varieret rumlig oplevelse. Oppe fra bakkeøen<br />

er der ofte udsyn over det bølgede landskab og fra åbne<br />

steder, udsigt over den flade slette og fjorden. Vindmøllerne<br />

vil være mere eller mindre synlige i nær- og mellemzonen,<br />

bortset fra inde i og bagved plantager, hvorfra<br />

de ikke ses. Terræn, faste elementer og bevoksning<br />

vil mange steder skærme helt eller delvist.


Oplevelsen af kystlandskabet<br />

Den vestlige række vindmøller i Lem Kær står i den<br />

inderste del af Kystnærhedszonen. Vindmøllerne vil<br />

blive oplevet dels på langs ad kysten, dels på tværs af<br />

<strong>Ringkøbing</strong> Fjord fra Holmslands Klit.<br />

Set på langs af kysten forstyrrer vindmøllerne oplevelsen<br />

af kystforløbet mindre, da de står væsentlig længere<br />

bag kysten end de eksisterende vindmøller i Tændpibe<br />

og Velling Mærsk. Se visualisering nr. 12 og 23.<br />

Set på tværs af fjorden vil de store vindmøller være<br />

mere markante end de mindre eksisterende vindmøller,<br />

men de har en mindre udbredelse og virker dermed<br />

ikke væsentlig mere markante, også fordi afstanden,<br />

man oplever dem over, er omkring 15 km, hvor<br />

sigtbarheden er dæmpet og vindmøllerne opleves mere<br />

eller mindre udviskede.<br />

Nærzonen<br />

I nærzonen omkring Lem Kær, er der stort set fladt,<br />

bortset fra den østligste del af nærzonen, hvor overgangen<br />

til bakkeøen starter. Omkring Lem Kær er der meget<br />

åbent med store skalaforhold i landskabet, og vindmøllernes<br />

dimensioner vil gøre at de er meget synlige.<br />

Ved overgangen til bakkeøen bliver skalaforholdene i<br />

landskabet mindre og mere varierede, og vindmøllerne<br />

ses over terræn og bevoksning. Levende hegn og anden<br />

bevoksning vil ofte i hele nærzonen skærme for hele,<br />

eller dele af, anlægget, selv på tæt hold.<br />

Foto 4.8 Landskab 2008<br />

Mellemzonen<br />

I mellemzonen er vindmøllerne kommet på større afstand,<br />

og de vil ofte opfattes mindre i forhold til andre<br />

vindmøller eller landskabselementer, som landbrugsbygninger,<br />

siloer og skorstene, der står tættere på betragtningspunktet.<br />

Vindmøllerne vil være med til at<br />

give dybde i landskabet, idet de giver et fokuseringspunkt<br />

langt væk, selv om de på grund af afstanden ofte<br />

vil udviskes af dis. Møllerne kan også fra denne afstand<br />

forvrænge landskabets dimensioner, specielt fra<br />

Dejbjerg Hede, hvor de rager højt over horisontlinien<br />

og gør det svært at vurderer afstande og skalaforhold<br />

i landskabet.<br />

Fjernzonen<br />

Fra fjernzonen bliver vindmøllerne oplevet fra den anden<br />

side af <strong>Ringkøbing</strong> Fjord og fra bakkeøen mod nord,<br />

indtil Hoverdal Plantage. På grund af den store afstand<br />

vil vindmøller hovedsagelig blive set i klart vejr, og vil<br />

kun udfylde en lille del af synsfeltet. Vindmøllerne forstyrrer<br />

ikke landskabsoplevelsen eller forandre udsigten<br />

markant, men de kan ses fra store afstande ,og set<br />

fra det flade landskab er de tydeligt større end de eksisterende<br />

møller.<br />

Oplevelsen fra nærmeste byer<br />

Fra Lem vil den visuelle oplevelse af vindmøllerne ikke<br />

være markant ved færdsel i gader og haver, men for-<br />

modentlig vil man kunne se vindmøllerne fra 1. sal i<br />

de boliger, der ligger i udkanten af byen mod møllerne.<br />

Bevoksning vil i høj grad skærme for udsynet til<br />

vindmøllerne. Se visualisering 2, 3, 4 og 5. Uden for<br />

bygrænsen opleves vindmøllerne i det åbne landskab.<br />

Se visualisering 1 og 6. Fra den østlige del af byen vil<br />

vindmøllerne sandsynligvis ikke blive set på grund af<br />

terræn, bevoksning og bygninger.<br />

Fra Velling er den visuelle oplevelse den samme som i<br />

Lem, idet bevoksning skærmer for udsynet til vindmøllerne,<br />

som ses sporadisk over og igennem bevoksningen.<br />

Se visualisering 11 samt visualisering fra Velling<br />

Kirke i afsnittet om kirker. Vindmøller vil formodentlig<br />

kunne ses fra 1. sal fra boliger i den østlige del af byen.<br />

Visualisering 10 viser oplevelsen fra bygrænsen.<br />

Fra Højmark vil der fra steder i udkanten af byen være<br />

udsigt til vindmøllerne, og de kan virke forstyrrende<br />

for udsigten, se visualisering 8. Inde fra selve Højmark<br />

vurderer vi, at vindmøllerne ikke vil virke generende.<br />

Fra Højmark vil man formodentlig også kunne<br />

se vindmøllerne fra 1. sal.<br />

Visuel påvirkning af kulturlandskabet<br />

Gravhøje og andre fredede kulturminder<br />

I området omkring Lem Kær ligger få fredede forhistoriske<br />

spor. Ved Rydbjerg, knap 1,8 km fra nordligste<br />

mølle, ligger et fredet voldsted samt rester af en mergelgrav.<br />

Ingen af disse vil være påvirket af vindmøllerne.<br />

<strong>Ringkøbing</strong>-<strong>Skjern</strong> Museum har udtalt, at forekomsten<br />

af skjulte fortidsminder er ukendt, da der ikke er<br />

foretaget arkæologiske undersøgelser på stedet. Det vil<br />

derfor være nødvendigt med en arkæologisk forundersøgelse<br />

for at afklare denne problemstilling.<br />

I området eksisterer flere kulturområder, hvor der<br />

har været tørvegravning, men vi mener ikke, at der vil<br />

være visuelle gener fra vindmøllerne.<br />

Kirker<br />

Inden for nærzonen ligger to middelalderkirker, Velling<br />

Kirke og Sønder Lem Kirke, samt Lem Sydsogns<br />

Kirke fra 1930’erne.<br />

Velling Kirke ligger i den vestlige udkant af Velling<br />

by, godt to km fra vindmøllerne. Set fra kirkegården<br />

101


102<br />

vil vindmøllerne indgå i samspil med boliger, antenner,<br />

lygtepæle og flagstænger i Velling.<br />

Kirken, og især kirketårnet, er ofte synligt i det flade<br />

landskab omkring Velling, uden at være markant.<br />

Kirketårnet kan fra positioner øst for vindmøllerne ses<br />

mellem møllerne. Se visualisering 1 og 7. Fra den sydlige<br />

del af <strong>Ringkøbing</strong> og fra jollehavnen i <strong>Ringkøbing</strong>,<br />

hvor man oplever kirken ligge markant ved fjorden,<br />

ses vindmøllerne til venstre for kirken. Se visualisering<br />

12 og 23. Hvor kirken opleves markant i landskabet,<br />

står vindmøllerne ikke direkte bag den, og vindmøllerne<br />

vil ikke påvirke oplevelsen af kirken i kulturlandskabet,<br />

ligesom udsigten fra kirken ikke vil påvirkes<br />

væsentligt.<br />

Sønder Lem Kirke ligger i den østligste del af Højmark<br />

med udsigt over landskabet mod syd og til dels<br />

sydvest, godt tre km fra vindmøllerne. Størstedelen af<br />

vindmøllerne vil være synlige fra kirkegården, fortrinsvis<br />

den sydlige del.<br />

Vest for Lem Kær kan kirketårnet ses på bakkeøen<br />

mellem mølletårnene. Kirken opfattes klart i bakkerne,<br />

adskilt fra elementerne på den flade slette, og vi vurderer,<br />

at der ikke er en visuel gene. Se visualisering 10.<br />

Øst for kirken ses kirketårnet i vinterhalvåret i visuel<br />

sammenhæng med vindmøllerne. Idet man kommer<br />

tættere på kirken, forsvinder vindmøllerne bag landskabselementer<br />

og bevoksning.<br />

Kirken ligger - set fra syd - markant i landskabet,<br />

men ses fra denne vinkel ikke i visuel sammenhæng<br />

med vindmøllerne.<br />

Kirkens beliggenhed og den skærmende bevoksning<br />

på kirkegårdens østlige del medfører, at der ikke vil være<br />

en væsentlig påvirkning af oplevelsen af kirken i kulturlandskabet.<br />

Udsigten fra kirkegården vil forstyrres<br />

af vindmøllerne, men nyplantet bevoksning langs den<br />

vestlige mur kan formentlig skærme for en del af udsynet<br />

til vindmøllerne.<br />

Lem Sydsogns Kirke ligger i Lem, godt to km fra<br />

vindmøllerne. Kirken er omgivet af høj bevoksning, og<br />

der er ingen udsyn mod vindmøllerne. Kirken er stort<br />

set heller ikke synlig fra omgivelserne. Fra kirkens parkeringsplads<br />

nord for kirken vil møllerne ses over villakvarteret<br />

og udsigten vil svare nogenlunde til visu-<br />

alisering 5. Kirkegården ligger oppe på bakkedraget i<br />

den nordøstlige del af Lem, og herfra er der ikke udsigt<br />

over det flade landskab. Vi vurderer, at der ikke vil<br />

være nogen visuel gene i forhold til kirken.<br />

Rekreative forhold<br />

Dejbjerg Hede, der ligger sydøst for vindmøllerne, bliver<br />

brugt til vandreture, og fra oldtidshøje i den vestlige<br />

del er der udsigtspunkter, hvor det i klart vejr er muligt<br />

at se til Vesterhavet. I Dejbjerg Plantage er der helt<br />

lukket, og selv fra udsigtspunktet ved Dalgas mindesten<br />

er det ikke muligt at se andet end bevoksning. Udsigten<br />

fra Dejbjerg Hede forstyrres væsentligt af vindmøllerne,<br />

som står markant på den flade slette.Se visualisering<br />

24.<br />

Vest for <strong>Ringkøbing</strong> Fjord, hvor der ligger en del<br />

sommerhusområder,og hvor der fra klitterne ved Vesterhavet<br />

er udsigt over fjorden, ses vindmøllerne i<br />

klart vejr. Vindmøllerne påvirker ikke oplevelsen af<br />

den storslåede udsigt over fjorden og fjordkysten med<br />

siv og fugleliv.<br />

På den nordlige side af Lem Sydsogns Kirke i Lem<br />

ligger et rekreativt grønt område. Fra anlægget ses<br />

vindmøllerne sporadisk over villakvarteret. Vindmøllerne<br />

har ingen visuel forstyrrende virkning på oplevelsen<br />

af anlægget.<br />

Visuelt samspil med andre vindmøller<br />

Vindmøllerne i Lem Kær vil blive oplevet sammen med<br />

vindmøllerne i vindmølleparkerne Velling Mærsk og<br />

Gestenge, samt vindmøllerne ved Vestas industri, nordøst<br />

for Højmark, Nørhede og Hjortmose. Fra få steder<br />

omkring Hoverdal Plantage vil de også opleves sammen<br />

med møllerne i No.<br />

Fra syd vil man opleve dem sammen med møllerne<br />

i Nørhede og Hjortsmode, som vil ses oppe på bakkeøen,<br />

samt vindmøllerne i Velling Mærsk og Gestenge.<br />

Vindmøllerne vil opfattes som klart adskilte anlæg,<br />

men samlet vil de præge landskabet. Fra øst vil<br />

vindmøllerne primært opleves sammen med møllerne<br />

i Velling Mærsk. Også fra øst vil anlæggene opfattes<br />

adskilte, og møllerne i Velling Mærsk vil ofte stå<br />

uklare i disen.<br />

Fra nord vil vindmøllerne opleves sammen med vindmølleparken<br />

Gestenge eller Velling Mærsk, afhængig<br />

af position. Endnu længere mod nord vil de også opleves<br />

med møllerne i Nørhede og Hjortmose og få steder<br />

også med møllerne i No. Også fra nord vil vindmøllerne<br />

stå som klart adskilte anlæg. Fra vest vil man<br />

se vindmøllerne udstrække sig langs fjordkysten, sammen<br />

med Velling Mærsk, Gestenge og vindmøllerne<br />

ved Vestas industri. Herfra vil alle møller dog stå<br />

uklart i disen.<br />

Konklusion<br />

Anlæggets fremtræden<br />

Vindmøllerne i Lem Kær vil træde tydeligt frem i landskabet<br />

på grund af deres antal og størrelse, både over<br />

små og større afstande. Området rummer ikke andre<br />

anlæg af samme dimensioner, bortset fra Vestas’ fabrikker.<br />

Levende hegn og anden bevoksning vil i mange<br />

tilfælde skærme for udsynet til vindmøllerne. Selv fra<br />

korte afstande til vindmøllerne kan bevoksning skærme<br />

visuelt for vindmøllerne, så vindmøllerne bare kan<br />

anes gennem de vinternøgne træer. Det store, flade slettelandskab,<br />

der strækker sig langs <strong>Ringkøbing</strong> Fjord og<br />

til Skovbjerg Bakkeø, kan med sin store skala bære de<br />

store vindmøller.<br />

Anlægget opfattes som en helhed, hvor det nogle gange<br />

er muligt at opfatte møllerækkerne. Fra større afstande<br />

opfattes rækkerne aldrig, men anlægget opfattes stadig<br />

som en helhed med et tilfældigt mønster.<br />

Alternativ<br />

Alternativet vil som helhed fremstå uharmonisk på<br />

grund af vindmøllernes markant forskellige udseende.<br />

Kun fra større afstande udviskes vingerne og forskelligheden.<br />

Vindmøllerne i den østlige række vil også<br />

for sig selv fremstår uharmoniske på grund af den<br />

lille rotordiameter<br />

Oplevelsen af landskabet og kystlandskabet<br />

De eksisterende og allerede fastlagte vindmølleprojekter,<br />

der findes inden for mellemzonen, præger landskabet<br />

øst for <strong>Ringkøbing</strong> Fjord. Det vil fra de fleste positioner<br />

være muligt at se større eller mindre grupper af


vindmøller. Anlæggets dimensioner i Lem Kær vil dog<br />

bevirke, at det markerer sig anderledes og tydeligere i<br />

landskabet, end de eksisterende vindmøller har gjort.<br />

Vindmøllernes dimensioner vil ofte betyde, at overgangen<br />

til bakkeøen forsvinder fuldstændig. Fra bakkeøen<br />

vil vindmøllerne ofte ses over terræn og bevoksning og<br />

forstyrre eller blot forandre oplevelsen af landskabet.<br />

Hvis landskabet i forvejen er præget af dominerende<br />

landbrugsbygninger, siloer og industri, vil det ikke forstyrre<br />

landskabsoplevelsen, at vindmøllerne er synlige.<br />

Set på langs af kysten forstyrrer vindmøllerne oplevelsen<br />

af kystforløbet mindre, da de står væsentlig<br />

længere bag kysten end de eksisterende vindmøller i<br />

Tændpibe og Velling Mærsk. Set på tværs af fjorden<br />

vil de store vindmøller ikke ændre oplevelsen væsentlig<br />

på grund af den store afstand.<br />

Oplevelsen fra nærmeste byer<br />

Fra Lem og Velling vil bevoksning skærme for udsynet<br />

til vindmøllerne, så rotor og vinger vil være delvist<br />

synlige. Vindmøllerne vil formentlig kunne ses fra vinduerne<br />

fra 1. sal fra den østlige del af boligerne i Velling<br />

og den vestlige del af boligerne i Lem.<br />

Fra Højmark vil vindmøllerne ses over terræn og bevoksning,<br />

især fra boliger i den vestlige og sydlige del<br />

af byen. Formentlig vil bevoksning i haverne skærme<br />

en del, og den visuelle forstyrrelse af udsigten vil fortrinsvis<br />

opleves fra veje.<br />

Visuel påvirkning af kulturlandskabet og rekreative forhold<br />

Oplevelse af kulturmiljøer vil ikke blive forstyrret af<br />

vindmøllerne. Der er ingen skæmmende visuel påvirkning<br />

af de to middelalderkirke, Velling Kirke, der ligger<br />

vest for projektområdet, og Sønder Lem Kirke, der ligger<br />

øst for projektområdet. For Lem Sydsogns Kirke i<br />

Lem er der heller ingen skæmmende visuel påvirkning.<br />

Udsigten fra Dejbjerg Hede forstyrres af de nye vindmøller,<br />

men ellers er der ingen forstyrrende visuelle oplevelser<br />

i forbindelse med de øvrige rekreative forhold.<br />

Samspil med andre vindmøller<br />

Vindmøllerne i Lem Kær vil ofte opleves sammen med<br />

andre vindmøller. I de fleste tilfælde vil det være tyde-<br />

ligt ,at de nye vindmøller er betydelig større end alle de<br />

eksisterende. Vindmølleanlæggene vil fremstå klart adskilte<br />

på grund af afstand og de nye vindmøllers størrelse.<br />

Det vil flere steder give et mere roligt indtryk,<br />

at de eksisterende møller i Tændpibe og de fire møller<br />

nordvest for Højmark saneres. Der er ikke fundet steder,<br />

hvor vindmøllerne vil komme i konflikt med de<br />

eksisterende vindmøller.<br />

4.9 Metode for visualisering<br />

De anvendte fotografier til visualiseringerne er optaget<br />

med digitalt 24 x 36 mm kamera med optik, der svarer<br />

til 45 mm brændvidde ved analoge optagelser og bedst<br />

gengiver synsindtrykket på stedet. For at visualiseringerne<br />

skal være sammenlignelige, er alle foto gengivet<br />

i samme lineære forstørrelse fra 36 mm til 280 mm, eller<br />

knap 8 gange. Det giver en ideel betragtningsafstand<br />

på 35 cm med hensyn til sammenligning og perspektiv.<br />

For at få det ønskede motiv med på billederne til at<br />

visualisere naboforholdene, har det været nødvendigt at<br />

optage nabofoto A med en moderat vidvinkel, der svarer<br />

til 35 mm ved analoge optagelser. Det giver en ideel<br />

betragtningsafstand på 28 cm med hensyn til sammenligning<br />

og perspektiv.<br />

Ideel afstand må ikke forveksles med læserens individuelt<br />

foretrukne læseafstand.<br />

Fotopunkterne er fastlagt ved måling af GPS-koordinater.<br />

Fotografierne er taget i sommeren, i september<br />

2008 og i januar 2009.<br />

Alle visualiseringer er udført i programmet Wind-<br />

Pro version 2.6, hvor hver enkelt visualisering er kontrolleret<br />

ud fra kendte elementer i landskabet. Det drejer<br />

sig især om de eksisterende vindmøller.<br />

Hvor de eksisterende møller er svære at se på grund<br />

af vejrforholdene eller afstanden, er de genoptegnet.<br />

Endvidere vil de nye vindmøller ofte være gengivet<br />

overdrevent tydelige på visualiseringerne sammenlignet<br />

med et normalt foto. Det er gjort for bedre at kunne<br />

vurdere møllernes indvirkning på landskabet i de situationer,<br />

hvor man har en usædvanlig god sigtbarhed.<br />

Ofte vil vingerne være svære at skelne mod himlen,<br />

og vindmøllerne er i den situation optegnet enten mør-<br />

kere eller lysere, end de vil blive, for at kunne gengive<br />

dem tydeligt.<br />

På en række visualiseringer er vindretningen sat til<br />

at være fra vest for at give et indtryk af, hvor forskelligt<br />

vindmøllerne fremtræder, når møllehuset bliver oplevet<br />

fra forskellige vinkler.<br />

Lysets betydning for vindmøllernes synlighed<br />

Vindmøllernes synlighed skifter med både vejret og<br />

lyset. Vejret, eksempelvis i form af tåge, har naturligvis<br />

stor betydning for sigtbarheden, men også det lokale<br />

lys på møllerne har afgørende indflydelse. Fra at stå<br />

som klare og tydelige, næsten hvide elementer i landskabet<br />

kan vindmøllerne med lyset ændre sig til at falde<br />

i nærmest et med omgivelserne. Se foto 4.9.<br />

Sammenligning af hovedforslag og alternativ<br />

Til sammenligning af hovedforslag og alternativ er alternativet<br />

visualiseret fra seks udvalgte punkter, hvor<br />

hele parken bliver set. Her er møllerne mest tydelige<br />

og mindst skjult af andre landskabselementer. Ved betragtning<br />

fra disse punkter træder forskellen mellem<br />

de to forslag tydeligst frem.<br />

Foto 4.9 To optagelser til illustration af, hvorledes skiftende<br />

lys på vindmøller ændrer deres synlighed.<br />

103


104<br />

5 Miljøkonsekvenser ved naboer<br />

Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den<br />

visuelle påvirkning ved nabobeboelser, derunder en<br />

visualisering af forholdene set fra fire af nabobeboelserne<br />

inden for en kilometers afstand af møllerne . Afsnit<br />

5.2 gennemgår støjpåvirkningen, og afsnit 5.3 behandler<br />

skyggekastet ved nabobeboelse. Endelig vurderer<br />

kapitlet de samlede miljøkonsekvenser ved nabobeboelser<br />

i afsnit 5.4. Se tabel 5.1 for en oversigt over<br />

de forhold, som kapitel 5 behandler.<br />

5.1 Visuel påvirkning<br />

Afstande til naboer<br />

I vindmøllecirkulæret er det fastlagt, at afstanden mellem<br />

vindmøller og nabobeboelse - målt som afstanden<br />

fra vindmølletårnet til boligens ydermur - skal være minimum<br />

fire gange vindmøllens totalhøjde. I projektet vil<br />

vindmøllerne få en totalhøjde på 149,9 m. Det betyder,<br />

at afstanden til naboboliger skal være mindst 600 m.<br />

Afstandskravene er opfyldt for alle naboboliger. De<br />

to nærmeste naboboliger er ved både hovedforslag og<br />

alternativ nr. 17 og nr. 18 på Engholmvej 6 og 5, der<br />

ligger henholdsvis 655 og 603 meter fra den nordligste<br />

vindmølle i den vestlige række.<br />

Endvidere er det i vindmøllecirkulæret fastlagt, at<br />

naboforhold skal belyses for alle naboer inden for 500<br />

meter fra møllerne. Der er ingen boliger inden for den<br />

afstand, men da projektet vedrører møller, der er op til<br />

149,9 meter høje, har vi valgt at belyse forholdene for<br />

naboer i afstanden op til en kilometer. Inden for denne<br />

afstand er der 19 boliger i det åbne land. Desuden<br />

Foto 5.1 Holmgårde ligger mere end en kilometer fra nærmeste<br />

mølle og har ikke udsigt til møllerne fra gårdspladsen.<br />

Tabel 5.1 Forhold ved naboboliger i det åbne land og i Lem<br />

Hovedforslag 1 Alternativ 1<br />

Afstand til nærmeste nabobolig (m) 603 603<br />

Nærmeste nabobolig (nabobolignummer) 18 18<br />

Afstand til nærmeste boligområde i Lem (m) 1458 1473<br />

Antal boliger i det åbne land inden for 1 km 19 19<br />

Antal naboboliger i det åbne land, der vil få over 44 dB(A) ved 8 m/s vind 0 0<br />

Antal naboboliger i det åbne land, der vil få over 42 db(A) ved 6 m/s vind 0 0<br />

Antal boliger i Lem, der vil få over 39 dB(A) ved 8 m/s vind 0 –<br />

Antal boliger i Lem, der vil få over 37 dB(A) ved 6 m/s vind 0 –<br />

Skyggekast indendørs, antal naboboliger i det åbne land med mere end ti timer pr. år 5 3<br />

Skyggekast udendørs, antal naboboliger i det åbne land med mere end ti timer pr. år 5 5<br />

Skyggekast indendørs og udendørs, antal boliger i Lem med mere end ti timer pr. år – –<br />

1 Forslagene er beregnet for den mest sandsynlige opstilling og mølletype for nuværende – Ikke anført i beregning<br />

ligger et boligområde i det nordlige Lem inden for en<br />

afstand på knap 1,5 km. Området indgår i undersøgelserne<br />

af støj og skyggekast, mens den visuelle påvirkning<br />

er behandlet i kapitel 4, blandt andet med visualisering<br />

nr. 1 til 5.<br />

Afstanden til den enkelte nabobolig er anført i tabel<br />

5.2.<br />

I støjberegningerne er afstanden mellem mølle og<br />

bolig i stedet målt til udendørs opholdsareal, som kan<br />

ligge op til 15 m fra boligen i retning mod møllen.Støj-<br />

Tabel 5.2 Afstande til naboboliger, som er under 1 km<br />

Nabobolig<br />

Afstand i meter<br />

Hovedforslag 1 Alternativ 1<br />

Nabobolig 1, Holmgårde 6 719 715<br />

Nabobolig 2, Holmgårde 4 748 750<br />

Nabobolig 3, Holmgårde 10 670 692<br />

Nabobolig 4, Refstrup 5 970 994<br />

Nabobolig 5, Refstrup 3 955 969<br />

Nabobolig 6, Vennervej 12 970 970<br />

Nabobolig 7, Vennervej 16 881 881<br />

Nabobolig 8, Vennervej 18 847 847<br />

Nabobolig 9, Vennervej 20 978 978<br />

Nabobolig 10, Vennervej 22 670 670<br />

Nabobolig 11, Holmager 4 900 900<br />

Nabobolig 12, Holmager 6 A 907 907<br />

Nabobolig 13, Rydbjergvej 24 722 722<br />

Nabobolig 14, Stavnskjær 3 947 947<br />

Nabobolig 15, Engholmvej 2 891 891<br />

Nabobolig 16, Engholmvej 4 862 862<br />

Nabobolig 17, Engholmvej 6 655 655<br />

Nabobolig 18, Engholmvej 5 603 603<br />

Nabobolig 19, Engholmvej 3 797 797<br />

Boligområde NV i Lem2 ”Nabobolig 20” 1458 1473<br />

1 Forslagene er beregnet for den mest sandsynlige opstilling og<br />

mølletype for nuværende<br />

2 Boligområdet ligger længere væk end en km, men er<br />

medtaget som nærmeste boligområde


Kort 5.1 Oversigt over naboboliger og nabovisualiseringer<br />

Mål 1:25.000<br />

Signaturer kort 5.1<br />

1<br />

N<br />

Ny vindmølle med nummer<br />

Nabobolig med nummer<br />

A<br />

Nabovisualisering med nummer<br />

1 km afstand fra vindmøllerne<br />

Permanent arbejdsareal<br />

Eksisterende vindmølle<br />

* Målemast Ny vej<br />

Eksisterende vej<br />

105


106<br />

beregningen kan således operere med mindre afstande<br />

end de afstande, der er anført i tabel 5.2<br />

Naboboliger<br />

Nabobolig 1, Holmgårde 6, er helt lukket af tæt havebevoksning<br />

i retning mod vindmøllerne. Bevoksningen<br />

vil skærme visuelt for møllerne og for skyggekast.<br />

Nabobolig 2, Holmgårde 4, er åben mod syd ud mod<br />

vejen. Der er frit udsyn over landskabet syd for bevoksningen<br />

ved nabobolig 1 og de sydlige møller. Vindmøllerne<br />

i Velling Mærsk og Tændpibe er synlige.<br />

Nabobolig 3, Holmgårde 10, er mod syd lukket for<br />

udsyn af hegn langs vejen. Lille terrasse er orienteret<br />

mod åbent land mod vest. Haven er orienteret mod nord<br />

med en mur mod vest.<br />

Nabobolig 4, Refstrup 5, er orienteret mod syd og<br />

sydøst. Der er hegn og tæt bevoksning mod vest.<br />

Nabobolig 5, Refstrup 3, har meget bevokset have,<br />

der er orienteret mod øst og sydøst. Store driftsbygninger<br />

skærmer udsigt fra stuehuset mod vindmøllerne.<br />

Fra lille allé, der fører frem til boligen, vil møllerne<br />

være synlige i åbningen mod vest mellem driftsbygningerne.<br />

Nabobolig 6, Vennervej 12. Synet til møllerne fra<br />

hus er næsten helt afskærmet af driftsbygninger og bevoksning.<br />

En del af haven øst for boligen er nyanlagt<br />

og åben mod nordøst ud mod markerne. Herfra er der<br />

udsyn til møllerne. Fra dele af gårdsplads vil der være<br />

udsyn til de sydligste møller.<br />

Nabobolig 7, Vennervej 16. Driftsbygning og bevoksning<br />

skærmer for en del af møllerne.<br />

Nabobolig 8, Vennervej 18 har ikke udsyn til møllerne<br />

fra stuehus. Driftsbygninger skærmer. Fra den<br />

østlige del af haven vil møllerne måske kunne ses over<br />

bevoksningen.<br />

Nabobolig 9, Vennervej 20. Ved ankomst til boligen<br />

er der frit udsyn til møllerne, dog med lidt bevoksning<br />

i forgrunden, ellers skærmer driftsbygningen, der dog<br />

Foto 5.2 Serie af luftfoto af naboboliger.<br />

De blå pile ved nabobolig 5, 6 og 19 markerer<br />

visualiseringen. Visualiseringspunkt D nær nabo 12<br />

ligger uden for luftfoto. @ luftfoto COWI<br />

Nabobolig 1<br />

Nabobolig 2<br />

Nabobolig 3<br />

Nabobolig 4<br />

Nabobolig 5<br />

Nabobolig 6<br />

Nabobolig 7<br />

Nabobolig 8<br />

Nabobolig 9<br />

Nabobolig 10


Nabobolig 11<br />

Nabobolig 12<br />

Nabobolig 13<br />

Nabobolig 15<br />

Nabobolig 16<br />

Nabobolig 17<br />

Nabobolig 18<br />

Nabobolig 14<br />

Nabobolig 19<br />

næsten er faldet sammen. Haven er orienteret mod sydvest,<br />

væk fra møllerne.<br />

Nabobolig 10, Vennervej 22. Driftsbygning og bevoksning<br />

skærmer delvist mod møllerne. Lige foran<br />

gårdspladsen er der meget udsyn. Haven er orienteret<br />

mod syd, men åben mod øst.<br />

Nabobolig 11, Holmager 4, er skærmet mod udsyn til<br />

vindmøllerne af bevoksning og driftsbygninger.<br />

Nabobolig 12, Store Holmager, Holmager 6 A, er<br />

skærmet mod flere af møllerne af bevoksning, driftsbygninger<br />

og gylletanke. Terrasse mod syd med udsigt<br />

mod de sydligste vindmøller. Ejerne har planer om nyt<br />

stuehus syd for haven med udsigt over landskabet og<br />

orientering direkte mod projektområdet .<br />

Nabobolig 13, Rydbjerg, Rydbjergvej 24, er visuelt<br />

skærmet mod møllerne af en tæt bevoksning.<br />

Nabobolig 14, Stavnskær 3. Hus og have orienteret<br />

mod syd og sydøst. Haven er kun omgivet af hæk<br />

mod møllerne. Huset ligger højt og der er direkte udsyn<br />

mod møllerne.<br />

Nabobolig 15, Engholmvej 2. Kun udsyn til vindmøllerne<br />

fra vejen.<br />

Nabobolig 16, Engholmvej 4. Haven er orienteret mod<br />

syd, men meget lukket af høj hæk og træer. Bevoksning<br />

ved nabobolig 19 skygger for udsyn mod møllerne<br />

på nær de nordligste.<br />

Nabobolig 17, Engholm, Engholmvej 6, har en fuldstændig<br />

åben have med frit udsyn til vindmøllerne i<br />

Velling Mærsk og Tændpibe og de nye møller.<br />

Nabobolig 18, Engholmvej 5, har hus og have orienteret<br />

mod nord, væk fra de nye vindmøller. Der er<br />

åbent med frit udsyn til møllerne mod syd fra såvel huset<br />

som gårdspladsen. Specielt fra 1. sal er der sandsynligvis<br />

udsigt mod vindmøllerne.<br />

Nabobolig 19, Engholmvej 3, har hus og ret åben have<br />

orienteret mod syd-sydøst. Fra terrasse og have er<br />

der frit udsyn over hæk til de nye møller.<br />

Visualisering<br />

I forhold til naboboligerne er der visualiseret fra fire<br />

naboboliger i det åbne land, der ligger henholdsvis<br />

nord, øst, syd og vest for møllerne. Det er fra nabobolig<br />

nr. 19, 5, 6 og 12.<br />

107


108<br />

AEksisterende forhold fotograferet mod syd fra nabo 19 på<br />

Engholmvej 3, hvor beboerne ser ud over Lem Kær. For at<br />

få det ønskede motiv med på billedet, har det været nødvendigt<br />

at fotografere med en moderat vidvinkel på 35 mm. Det<br />

giver en ideel betragtningsafstand på 27 cm med hensyn til sam-<br />

menligning og perspektiv. Ideel betragtningsafstand må ikke forveksles<br />

med læserens foretrukne læseafstand.


AVisualisering af møllerne i hovedforslaget fra nabo 19,<br />

Engholmvej 3. Afstand til nærmeste, nye mølle på visualiseringen<br />

er knap 960 m, men nærmeste mølle står godt<br />

770 meter væk, uden for og til højre for visualiseringen. Møllerne<br />

er store og markante og betydelig højere end bevoksningen.<br />

Opstillingen er entydig. For at få det ønskede motiv med på billedet,<br />

har det været nødvendigt at fotografere med en moderat vidvinkel<br />

på 35 mm. Det giver en ideel betragtningsafstand på 27 cm<br />

med hensyn til sammenligning og perspektiv. Ideel betragtningsafstand<br />

må ikke forveksles med læserens foretrukne læseafstand.<br />

109


110<br />

BEksisterende forhold fotograferet mod vest fra<br />

nabobolig 5, Refstrup 3. Foto er taget med normaloptik,<br />

og ideel betragtningsafstand er derfor 35 cm med hensyn<br />

til sammenligning og perspektiv. Ideel betragtningsafstand må ikke<br />

forveksles med læserens foretrukne læseafstand.


BVisualisering af møllerne i hovedforslaget fra plads<br />

mellem driftsbygninger ved nabobolig 5, Refstrup 3.<br />

Afstand til nærmeste mølle er godt 950 m. Set fra<br />

dette punkt er møllerne store og står overskåret af bevoksningen<br />

og bygningerne.<br />

111


112<br />

CEksisterende forhold fotograferet mod nordøst fra<br />

børnenes legeområde på nabobolig 6, Vennervej 12,<br />

med normaloptik. Fra denne del af haven er der udsigt<br />

til Lem Kær, mens det kun i meget begrænset grad er tilfældet fra<br />

stuehuset.


CVisualisering af møllerne i hovedforslaget fra nabobolig<br />

6, Vennervej 12. Afstand til nærmeste mølle er 980 m.<br />

Møllerne er store og dominerende, men står entydigt på<br />

Lem Kærs store flade. Det kan være svært at vurdere afstanden til<br />

møllerne. Driftsbygning skygger for udsigt til de nordlige møller.<br />

Den sydøstligste mølle er ikke synlig på billedet.<br />

113


114<br />

DEksisterende forhold fotograferet mod øst fra grusvej<br />

sydøst for nabo 12, Holmager 6. Nabobolig 12 er næsten<br />

helt afskærmet mod udsigt til Lem Kær, men sydøst for<br />

haven udfolder denne udsigt sig. Det er her ejerne har planer om<br />

at opføre et nyt stuehus.


DVisualisering af møllerne i hovedforslaget fra grusvej<br />

sydøst for nabo 12, Holmager 6. Nabobolig 12 er<br />

skærmet mod flere af møllerne, men har udsigt til de<br />

sydligste vindmøller fra terrasse. Sydøst for haven vil man nærmest<br />

se vinkelret ind på den sydlige del af de to rækker. Længst<br />

til højre står målemasten. Afstand til nærmeste mølle fra fotopunktet<br />

er godt 710 m. Møllerne er store og dominerende, men<br />

står entydigt på den store flade.<br />

115


116<br />

Konklusion på visuel påvirkning<br />

Nabobolig 2, 3, 14, 17 og 19 er de nærmeste boliger,<br />

hvorfra man mest markant vil opleve vindmøllerne, da<br />

der ikke er nogen væsentlig afskærmning mod møllerne,<br />

men også fra naboboligerne 6, 7, 10, 12 og 18 vil<br />

man opleve de nye møller som markante.<br />

5.2 Støjpåvirkning<br />

De lovmæssige krav til støj fra vindmøller er nærmere<br />

behandlet i afsnit 1.4. Reglerne betyder, at vindmøllerne<br />

ved Lem Kær ikke må støje mere end 44 dB(A)<br />

ved en vindhastighed på 8 m/s, henholdsvis 42 dB(A)<br />

ved 6 m/s, ved udendørs opholdsareal ved nabobeboelse<br />

i det åbne land.<br />

I boligområderne må møllerne ikke støje mere end<br />

39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s, henholdsvis<br />

37 dB(A) ved 6 m/s. Nærmeste boligområde ligger i<br />

Lem, knap 1,5 km sydøst for møllerne.<br />

En ændring af støjen på 3 dB(A) betyder målemæssigt<br />

en halvering eller fordobling af støjniveauet, mens<br />

det menneskelige øre oplever en ændring på 8 – 10<br />

dB(A) som en halvering eller fordobling.<br />

Det konkrete støjniveau afhænger af afstanden til<br />

vindmøllerne, af de klimatiske forhold, som vindens<br />

retning og hastighed, temperatur, lufttryk og luftfugtighed,<br />

samt af de vindmølletekniske forhold. De vindmølletekniske<br />

forhold er fastlagt for hver mølletype,<br />

blandt andet på grundlag af typegodkendelsen fra Risø.<br />

Den første mølle vil have en prototypegodkendelse.<br />

For den skal der foreligge målinger eller beregninger,<br />

der er udført efter § 5, stk 3, nr. 1 i Støjbekendtgørelsen,<br />

så det kan sandsynliggøres, at møllen vil overholde<br />

støjgrænserne. De næste 10 – 11 møller, afhængig af<br />

forslag, vil formodentlig blive almindelige, serieproducerede<br />

møller med en normal typegodkendelse, herunder<br />

en godkendt måling af støjen fra mølletypen.<br />

Støjen fra de store vindmøller stammer primært fra<br />

vingernes rotation, hvor især passagen af tårnet kan<br />

give støj.<br />

Det målte, eller beregnede, støjniveau for vindmøllen<br />

fortæller ikke alt om, hvor generende støjen kan være.<br />

Bliver der eksempelvis udsendt en såkaldt „rentone”,<br />

det vil sige en tydelig hørbar tone, vil den normalt være<br />

meget generende.<br />

Hvis der måles rentoner fra en vindmølle, vil der i<br />

støjberegningen blive tillagt yderligere 5 dB(A) for den<br />

pågældende vindmølle. Fra en ny, typegodkendt vindmølle<br />

må der ikke være rentoner, der oftest vil være mekanisk<br />

støj fra gear og lejer. Tonerne kan eventuelt opstå,<br />

når møllen bliver ældre. I sådant tilfælde vil det være<br />

en fejl i møllen, som ejeren skal udbedre.<br />

En voksende bekymring i befolkningen for, at de store<br />

vindmøller udstråler væsentligt mere lavfrekvent støj<br />

end de møller, der allerede er opstillet, var med til at få<br />

igangsat et projekt, der blandt andet skulle afklare, om<br />

støjen fra moderne vindmøller har et væsentligt indhold<br />

af lave frekvenser og infralyd. Projektet gennemføres<br />

i samarbejde mellem Risø DTU, DONG Energy,<br />

Aalborg Universitet og DELTA, med DELTA som projektleder.<br />

Det er finansieret af Energistyrelsen under<br />

EFP06-programmet, og supplerende støtte er givet fra<br />

Tabel 5.3 Støjpåvirkning ved naboboliger<br />

Støj fra vindmølle Grænseværdi Støj fra vindmølle<br />

Grænseværdi<br />

Nabo<br />

ved vind 6 m/s dB(A)<br />

ved vind 8 m/s dB(A)<br />

Hovedforslag 1 Alternativ Hovedforslag 1 og 3 1 og 3<br />

Alternativ<br />

Nabobolig 1, Holmgårde 6 39,5 39,9<br />

39,5 39,9<br />

Nabobolig 2, Holmgårde 4 39,1 39,5 39,1 39,5<br />

Nabobolig 3, Holmgårde 10 41,8 41,9 41,8 41,9<br />

Nabobolig 4, Refstrup 5 38,6 38,6 38,6 38,6<br />

Nabobolig 5, Refstrup 3 37,6 37,4 37,6 37,4<br />

Nabobolig 6, Vennervej 12 36,9 36,9 36,9 36,9<br />

Nabobolig 7, Vennervej 16 37,6 37,7 37,6 37,7<br />

Nabobolig 8, Vennervej 18 37,9 38,0 37,9 38,0<br />

Nabobolig 9, Vennervej 20 36,8 36,8 36,8 36,8<br />

Nabobolig 10, Vennervej 22 39,7 39,8 42 dB(A)<br />

39,7 39,8 44 dB(A)<br />

Nabobolig 11, Holmager 4 37,7 37,7 37,7 37,7<br />

Nabobolig 12, Holmager 6 A 39,3 39,5 39,3 39,5<br />

Nabobolig 13, Rydbjergvej 24 39,1 39,3 39,1 39,3<br />

Nabobolig 14, Stavnskjær 3 35,6 35,9 35,6 35,9<br />

Nabobolig 15, Engholmvej 2 37,2 37,6 37,2 37,6<br />

Nabobolig 16, Engholmvej 4 37,5 37,9 37,5 37,9<br />

Nabobolig 17, Engholmvej 6 39,7 40,1 39,7 40,1<br />

Nabobolig 18, Engholmvej 5 40,5 40,9 40,5 40,9<br />

Nabobolig 19, Engholmvej 3 38,4 38,8 38,4 38,8<br />

Boligområde NV i Lem2 - ”Nabobolig 20” 33,1 33,0 37 dB(A) 33,1 33,0 39 dB(A)<br />

1 Forslagene er beregnet for den mest sandsynlige opstilling og mølletype for nuværende<br />

2 Boligområdet ligger længere væk end en km, men er medtaget som nærmeste boligområde<br />

3 Beregning anfører samme værdier ved 6 m/s og 8 m/s, jævnfør samme kildestøj – Ikke anført i beregning


Kort 5.2 Støjkurver i hovedforslag ved vindhastigheden 6 m/s<br />

Signaturer kort 5.2<br />

3<br />

1<br />

Ny vindmølle med nummer<br />

Støjkurver:<br />

Nummer på nabobolig<br />

37 dB(A)<br />

42 dB(A)<br />

Eksisterende vindmølle<br />

N<br />

Vestas Wind Systems A/S, Siemens Wind Power A/S,<br />

DONG Energy, Vattenfall AB Vindkraft og E.ON Vind<br />

Sverige AB. Desuden har Vindmølleindustrien og Miljøstyrelsen<br />

deltaget i følgegruppen bag projektet.<br />

Den 28. maj 2008 afholdt DELTA en workshop, hvor<br />

projektets hidtidige resultater og konklusioner blev<br />

fremlagt og debatteret. Projektet gennemførte målinger<br />

på prototyper af store vindmøller, vindmøller over<br />

2000 kW, på Høvsøre Prøvestation. Projektet har blandt<br />

andet afklaret, at:<br />

# Store vindmøller udstråler ikke hørbar infralyd.<br />

Niveauerne er langt under høretærsklen.<br />

# Den lavfrekvente aerodynamiske støj er ikke mere<br />

fremtrædende for store møller end for mindre møller.<br />

# Der er konstateret en svag stigning i den relative<br />

mængde af lavfrekvent støj sammenlignet med mindre<br />

vindmøller i størrelsen 200 – 2.000 kW. Stigningen<br />

skyldes hovedsagelig toner fra gear ved frekvenser<br />

under 200 Hz. Der kan ses en stigning for de store<br />

vindmøller i størrelsesordningen 2 – 3 dB for støjen<br />

i dette frekvensområde. Delta forventer, at stigningen<br />

vil være mindre end 1 dB, når tonerne er dæmpet i de<br />

serieproducerede møller.<br />

# Det udstrålede lydeffektniveau fra vindmøllerne<br />

stiger med vindmøllernes nominelle effekt. Stigningen<br />

er mindre for gruppen af vindmøller med mere end 1<br />

MW nominel effekt end for gruppen af vindmøller med<br />

nominel effekt under 1 MW.<br />

# På baggrund af en måleserie udført hos en nabo<br />

til Prøvestationen ved Høvsøre blev der konstateret en<br />

sammenhæng mellem den registrerede gene hos naboen<br />

og forekomsten af en lavfrekvent rentone i støjen fra<br />

en af vindmøllerne.<br />

Delta forventer, at det lavfrekvente støjniveau indendørs<br />

ved naboer til vindmøller ikke stiger, når store<br />

vindmøller sammenlignes med møllerne i størrelsen<br />

200 – 2.000 kW. Forudsætningen er, at rentonerne reduceres,<br />

inden møllerne kommer på markedet, og minimumsafstanden<br />

på fire gange vindmøllens totalhøjde<br />

mellem nabobolig og vindmølle bliver overholdt.<br />

Reference /1/<br />

Menneskets opfattelse af en støjkilde afhænger også<br />

af baggrundstøjens niveau. Selv om støjemissionen<br />

117


118<br />

fra en vindmølle stiger med stigende vindhastighed, vil<br />

baggrundsstøjen som regel ’overdøve’ støjen fra vindmøllen,<br />

hvis vindhastigheden er over 8 – 12 m/s.<br />

Ved vindhastigheder over 10 m/s stabiliserer støjemissionen<br />

sig - eller falder - for pitch-regulerede møller,<br />

som der er tale om ved Lem Kær.<br />

På nogle vindmølletyper reguleres kræfterne ved at<br />

hele vingen kan drejes, når det blæser for meget. Det<br />

kaldes pitch-regulering.<br />

På andre møller regulerer vingernes profil belastningen<br />

ved at danne lufthvirvler, når hastigheden<br />

bliver for høj. Det kaldes stall-regulering.<br />

Reference /2/<br />

Beregningsforudsætninger<br />

Beregningerne er foretaget efter retningslinjerne i ‘Støjbekendtgørelsen’<br />

og er udført i programmet ‘Wind-<br />

PRO version 2.6.1.252. Der er anvendt følgende forudsætninger:<br />

3,0 MW-mølle:<br />

* 11 vindmøller i hovedforslag og 6 i alternativ med<br />

navhøjde på 93,9 m, rotordiameter 112 m og totalhøjde<br />

149,9 m.<br />

* I alternativ 6 vindmøller med navhøjde på 104,9<br />

m, rotordiameter 90 m og totalhøjde 149,9 m.<br />

* Begge vindmølletyper har en kildestøj på 102,8<br />

dB(A) ved både 6 m/s og 8 m/s i begge forslag.<br />

* Ingen rentone fra møllerne.<br />

Støjmåling og støjdæmpning<br />

Ved ejerens anmeldelse af vindmøllerne efter Bekendtgørelse<br />

om støj fra vindmøller kan <strong>Ringkøbing</strong>-<strong>Skjern</strong><br />

<strong>Kommune</strong> kræve en støjmåling på vindmøllerne for at<br />

sikre, at støjbekendtgørelsens krav er overholdt. Hvis<br />

efterfølgende støjmåling viser, at vindmøllerne ikke<br />

overholder gældende lovkrav, skal de støjdæmpes, eller<br />

driften skal indstilles. Støjen kan dæmpes ved at nedsætte<br />

vingernes rotationshastighed ved de vindstyrker,<br />

hvor støjen er kritisk.<br />

Projektet er støjdæmpet i en grad, så den beregnede<br />

produktion er betydelig lavere end den mulige produktion.<br />

Kort 5.3 Støjkurver i alternativet ved vindhastigheden 6 m/s<br />

Signaturer kort 5.3<br />

6<br />

1<br />

Ny vindmølle med nummer<br />

Støjkurver:<br />

Nummer på nabobolig<br />

37 dB(A)<br />

42 dB(A)<br />

Eksisterende vindmølle<br />

N


Samlet vurdering af støjbidragene<br />

Tabel 5.3 viser den beregnede maksimale støjimmission,<br />

støjpåvirkning, ved vindhastigheden 6 m/s og 8<br />

m/s ved de 19 naboer i det åbne land inden for en km<br />

fra møllerne og ved det nærmeste punkt i boligområdet<br />

i Lem. I Lem er støjen mindst 3,9 dB(A) under grænseværdien.<br />

I Velling vil den være endnu lavere, da der<br />

er større afstand hertil.<br />

Alle naboer i det åbne land og alle boliger i Lem vil<br />

få en beregnet støjbelastning fra vindmøllerne, der ligger<br />

under lovkravenes maksimum.<br />

Konklusion på støjpåvirkning<br />

Kravene i „Støjbekendtgørelsen” er overholdt for alle<br />

naboboliger i det åbne land og boligområderne i Lem<br />

De højeste beregnede støjbidrag ved vindhastighederne<br />

på 6 m/s og 8 m/s ligger i hovedforslaget 0,2<br />

dB(A) under grænseværdien ved 6 m/s, og 0,1 dB(A) i<br />

alternativet. <strong>Ringkøbing</strong>-<strong>Skjern</strong> <strong>Kommune</strong> kan kræve,<br />

at der bliver udført en støjmåling af vindmøllerne for<br />

at sikre, at grænseværdierne bliver overholdt.<br />

Den største støjpåvirkning får nabo 3, øst for møllerne,<br />

samt nabo 18, nord og nordøst for de to møllerækker.<br />

5.3 Skyggekast<br />

Generelt<br />

Skyggekast er genevirkningen fra vindmøllevingernes<br />

passage mellem solen og opholdsarealet. For at der<br />

kan opstå skyggekast, skal solen skinne, og møllevingerne<br />

skal samtidig rotere. Genevirkningen vil typisk<br />

være størst inde i boligen, men kan også være stor ved<br />

ophold udendørs, hvor skyggen fejer hen over jorden.<br />

Skyggekastets omfang afhænger af, hvor solen står<br />

på himlen, om det blæser og hvorfra, af antallet af vindmøller<br />

i en gruppe og deres placering i forhold til naboboligerne,<br />

samt af de topografiske forhold og møllernes<br />

rotordiameter.<br />

Lovgivning<br />

Der er ikke indført danske normer for hvor store gener<br />

fra skyggekast, en vindmølle må påføre naboerne. Mil-<br />

jøministeriets Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse<br />

til opstilling af vindmøller anbefaler, at<br />

nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10<br />

timer om året, beregnet som reel skyggetid. Beregningen<br />

foretages for udendørs opholdsarealer eller ved et<br />

lodret vindue vendt mod vindmøllerne.<br />

Edb-program mod gener ved skyggekast<br />

Hvis skyggekastet giver gener, der er uacceptabelt høje,<br />

kan der installeres et softwareprogram i de vindmøller,<br />

som giver generne. Programmet stopper møllerne<br />

Tabel 5.4 Skyggekast ved naboer<br />

Nabo<br />

i de mest kritiske perioder. Bygherre er indstillet på at<br />

installere skyggestop.<br />

<strong>Ringkøbing</strong>-<strong>Skjern</strong> <strong>Kommune</strong> kan i <strong>VVM</strong>-tilladelsen<br />

stille krav om, at programmet installeres. Stop af<br />

vindmøllerne i perioder med generende skyggekast ved<br />

naboer vil give et betydningsløst produktionstab.<br />

Beregningsmetode ved Lem Kær<br />

Beregningerne af skyggekast er foretaget for udendørs<br />

skyggekast for et opholdsareal på 20 gange 15 m. Indendørs<br />

skyggekast er beregnet gennem et vindue på 1<br />

Anbefalet maksimum 10 timer/år<br />

Udendørs skyggekast i timer og minutter pr. år Indendørs skyggekast i timer og minutter pr. år<br />

Hovedforslag 1 Alternativ 1 Hovedforslag 1 Alternativ 1<br />

Nabobolig 1, Holmgårde 6 8:30 8:47 6:59 7:06<br />

Nabobolig 2, Holmgårde 4 8:03 7:39 6:39 6:09<br />

Nabobolig 3, Holmgårde 10 27:02 23:58 22:15 19:11<br />

Nabobolig 4, Refstrup 5 13:04 11:59 10:51 9:40<br />

Nabobolig 5, Refstrup 3 12:38 11:15 10:36 9:09<br />

Nabobolig 6, Vennervej 12 0:00 0:00 0:00 0:00<br />

Nabobolig 7, Vennervej 16 0:00 0:00 0:00 0:00<br />

Nabobolig 8, Vennervej 18 0:00 0:00 0:00 0:00<br />

Nabobolig 9, Vennervej 20 0:00 0:00 0:00 0:00<br />

Nabobolig 10, Vennervej 22 6:41 4:24 5:46 3:34<br />

Nabobolig 11, Holmager 4 3:34 4:00 2:49 3:11<br />

Nabobolig 12, Holmager 6 A 16:42 16:24 13:52 12:57<br />

Nabobolig 13, Rydbjergvej 24 14:05 14:17 11:39 11:40<br />

Nabobolig 14, Stavnskjær 3 2:47 2:50 2:22 2:23<br />

Nabobolig 15, Engholmvej 2 1:43 1:42 1:21 1:20<br />

Nabobolig 16, Engholmvej 4 2:04 2:03 1:40 1:39<br />

Nabobolig 17, Engholmvej 6 6:21 6:13 5:05 4:57<br />

Nabobolig 18, Engholmvej 5 8:49 8:43 6:55 6:53<br />

Nabobolig 19, Engholmvej 3 3:41 3:40 3:03 3:03<br />

Boligområde NV i Lem2 ”Nabobolig 20” – – – –<br />

1 Forslagene er beregnet for den mest sandsynlige opstilling og mølletype for nuværende – Ikke beregnet<br />

119


120<br />

Kort 5.4 Skyggelinjer i hovedforslaget<br />

Signaturer kort 5.4<br />

1 Ny vindmølle med nummer<br />

Skyggekurver: 0 timer/år 5 timer/år 10 timer/år<br />

15 timer/år<br />

20 timer/år 25 timer/år<br />

6<br />

Nummer på nabobolig<br />

Eksisterende vindmølle<br />

m gange 1 m, vendt mod vindmøllerne. Skyggekastet<br />

er beregnet i WindPro version 2.6.1.252, som er baseret<br />

på følgende forudsætninger:<br />

* Solens højde over horisontlinien skal være mere<br />

end tre grader, da skyggekast under tre grader opfattes<br />

som uproblematisk.<br />

* Afstande på mere end to km fra møllerne er ikke<br />

medtaget i beregningerne, da skyggekast ikke er et<br />

problem på de afstande.<br />

Foruden sol og blæst er vindretningen afgørende for<br />

hvor meget skyggekast, der opstår.<br />

Værdien for skyggekast i værste tilfælde er det antal<br />

timer, der maksimalt kan være skyggekast. Det vil sige<br />

det antal timer, solen står bag ved møllens rotor uanset,<br />

om det er overskyet eller vindstille.<br />

Værdien i værste tilfælde bliver omsat til sandsynlige<br />

værdier i programmets beregninger. Sandsynlig værdi<br />

kaldes også reel værdi. Den reelle værdi for skyggekast<br />

er værste værdi korrigeret for vindstille og overskyede<br />

timer samt vindretning i et normalt år i Danmark. Der er<br />

i alle beregninger over reel værdi taget højde for rotorvinkel,<br />

det vil sige vindretning, og hvor tit møllevingerne<br />

står stille, samt antallet af soltimer. Møllernes drifttid<br />

er beregnet ud fra effektkurve og beregnede vindforhold<br />

på placeringen. Solskinstatistik er gennemsnitsdata fra<br />

Danmarks Meteorologiske Institut for Danmark.<br />

Det er ikke kun antallet af timer, der er vigtigt for<br />

oplevelsen af skyggekast. Også tidspunktet spiller ind.<br />

Eksempelvis vil skyggekast tidligt om morgenen for<br />

nogle være uden betydning, mens skyggekast i eftermiddagssolen,<br />

hvor man sidder på terrassen, er kritisk<br />

for mange. Derfor beregnes også en kalender, der viser<br />

præcist på hvilke dage og i hvilke tidsrum, skyggekast<br />

kan indfinde sig ved den enkelte nabobeboelse. Af kalenderne<br />

kan man se, hvornår solen står op og går ned,<br />

hvornår skyggekast kan indtræde, hvor længe det varer,<br />

samt fra hvilken mølle, det kommer. For at give et<br />

hurtigt overblik er kalenderen vist i en simpel grafisk<br />

fremstilling. Se figur 5.1.<br />

Endelig er skyggelinjerne beregnet, og der er udtegnet<br />

kort med skyggelinjer fra møllerne, der viser, hvor<br />

et bestemt antal skyggetimer i reel værdi ligger i landskabet.<br />

Se kort 5.4 og 5.5.


Af kortet kan man tilnærmelsesvis aflæse, hvor mange<br />

skyggetimer den enkelte nabo vil blive udsat for. I beregningen<br />

er der ikke taget hensyn til, om der ligger bygninger<br />

eller tæt, høj bevoksning mellem boligen og møllen,<br />

som reducerer skyggekastet. Skyggekastet kan derfor i<br />

nogle tilfælde være væsentligt lavere i virkeligheden end i<br />

beregningerne, men ændres forholdene omkring boligen,<br />

kan skyggekastet blive, som beregningerne viser.<br />

Skyggekast ved projekt ved Lem Kær<br />

Der er i tekst, figur og tabel og på kort arbejdet med timer<br />

i reel værdi, da disse er vurderet som de væsentligste<br />

for naboernes belastning.<br />

Tabel 5.4 gengiver de reelle værdier for udendørs<br />

og indendørs skyggekast i timer og minutter for naboboligerne.<br />

Tabeller med eksakte tal samt figurer kan rekvireres<br />

ved kommunen for hver nabo. Kort 5.4 og 5.5 viser<br />

isolinjerne for skyggekastet. Figur 5.1 viser, hvornår<br />

skyggekastet rammer på året og dagen.<br />

Hovedforslaget<br />

Fem naboboliger vil blive ramt af flere end ti timers<br />

skyggekast både indendørs og udendørs i hovedforslaget.<br />

Tre af boligerne, nr. 3, 4 og 5, ligger øst for møllerækkerne,<br />

mens de to andre, nr. 12 og 13, ligger vest<br />

for møllerækkerne.<br />

Nabobolig 3 vil blive ramt fra januar til midten af<br />

maj og igen fra slutningen af juli og året ud i tidsrummet<br />

14 – 21.<br />

Nabobolig 3 har en lille terrasse, der er orienteret<br />

mod åbent land mod vest, mens haven er orienteret mod<br />

nord med en mur mod vest.<br />

Nabobolig 4 vil blive ramt fra januar til midten af<br />

maj og igen fra slutningen af juli til sidste halvdel af<br />

november i tidsrummet 15 – 21.<br />

Nabobolig 4 er orienteret mod syd og sydøst. Der<br />

er hegn og tæt bevoksning mod vest, så skyggekastet i<br />

praksis sandsynligvis vil være minimal.<br />

Skyggekastet vil ramme nabobolig 5 fra begyndelsen<br />

af marts til midten af oktober i tidsrummet 17 – 22.<br />

Nabobolig 5 har en meget bevokset have, der er orienteret<br />

mod øst og sydøst. Store driftsbygninger skær-<br />

Kort 5.5 Skyggelinjer i alternativet<br />

Signaturer kort 5.5<br />

1 Ny vindmølle med nummer<br />

Skyggekurver: 0 timer/år 5 timer/år 10 timer/år<br />

15 timer/år<br />

20 timer/år 25 timer/år<br />

6<br />

Nummer på nabobolig<br />

Eksisterende vindmølle<br />

121


122<br />

Tid på døgnet<br />

Tid på døgnet<br />

Tid på døgnet<br />

Figur 5.1 Kalender med udendørs skyggekast hos naboer ved hovedforslag<br />

Nabo 3<br />

Nabo 4<br />

Nabo 5<br />

Måned<br />

Figur 5.1 Kalender med udendørs skyggekast ved naboer, der har over 10 timer reel skyggekast om året.<br />

Farven henviser til den mølle, der giver skyggekast.<br />

Tid på døgnet<br />

Tid på døgnet<br />

Møller<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

Nabo 12<br />

Nabo 13<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

mer udsigt fra stuehuset mod vindmøllerne. Sandsynligvis<br />

bliver naboboligen derfor i praksis næppe ramt<br />

af skyggekastet.<br />

Nabobolig 12 bliver ramt af skyggekastet fra marts<br />

til midten af oktober i tidsrummet 5 – 8:45.<br />

Nabobolig 12 er skærmet mod flere af møllerne af bevoksning,<br />

driftsbygninger og gylletanke. Terrasse mod<br />

syd med udsigt mod de sydligste vindmøller. Ejerne har<br />

planer om nyt stuehus og ny have med udsigt over landskabet<br />

og orientering direkte mod projektområdet.<br />

Nabobolig 13 bliver ramt af skyggekastet fra begyndelsen<br />

af januar til begyndelsen af maj og igen fra begyndelsen<br />

af august til begyndelsen af december i tidsrummet<br />

6:30 – 9:45.<br />

Nabobolig 13 er visuelt skærmet mod møllerne af<br />

en tæt bevoksning, hvor skyggekastet måske kun trænger<br />

igennem i vinterhalvåret, hvor der ikke er blade på<br />

løvtræerne.<br />

Alternativet<br />

I alternativet vil de fem samme boliger som i hovedforslaget<br />

blive ramt af mere end 10 timers udendørs skyggekast,<br />

mens det kun er boliger nr. 3, 12 og 13, som vil<br />

blive ramt af indendørs skyggekast på mere end ti timer.<br />

Som det fremgår af kort 5.4 og 5.5 ligger isolinjerne<br />

for skyggekast forholdsvis ens i hovedforslaget og alternativet,<br />

og skyggekastet ved naboboligerne vil derfor<br />

minde om hinanden i de to forslag.<br />

Konklusion på skyggekast<br />

Fem naboboliger, nr. 3, 4, 5, 12 og 13, vil teoretisk få<br />

mere end ti timers udendørs skyggekast om året i både<br />

hovedforslag og alternativ.<br />

Indendørs skyggekast på mere end ti timer rammer de<br />

samme boliger i hovedforslaget, mens det kun er boligerne<br />

3, 12 og 13, som får mere end ti timers indendørs<br />

skyggekast i alternativet. Ved nabobolig 4, 5 og 13 vil bevoksning<br />

og driftsbygninger skærme for skyggekastet,<br />

så det sandsynligvis kommer under 10 timer årligt.<br />

Nabo 3 vil få skyggekastet om eftermiddagen eller<br />

aftenen, mens nabo 12 i nyt stuehus vil få det tidligt om<br />

morgenen. I den eksisterende bolig vil der næppe blive<br />

skyggekast på grund af skærmende driftsbygninger.


I forhold til bolig 3 og 12 vil der være behov for<br />

skyggestop.<br />

5.4 Vurdering af miljøkonsekvenser ved naboer<br />

Afstandskravene er overholdt for samtlige naboer.<br />

Nabobolig 2 og 3 øst for vindmøllerne og nabobolig<br />

14, 17 og 19 nord for vindmøllerne er de nærmeste<br />

boliger, hvorfra man mest markant vil opleve vindmøllerne,<br />

da der ikke er nogen væsentlig afskærmning<br />

mod møllerne, men også fra naboboligerne 6, 7, 10 og<br />

12 vest for vindmøllerne og 18 nord for vindmøllerne<br />

vil man opleve de nye møller som markante.<br />

Støjpåvirkning<br />

Kravene i „Støjbekendtgørelsen” er overholdt for alle<br />

naboboliger i det åbne land og for Lem samt Velling.<br />

De højeste støjpåvirkninger fra de nye vindmøller<br />

ved nabobeboelserne ligger ved vindhastigheden 6 m/<br />

s og 8 m/s mindre end 1 dB(A) under grænseværdierne<br />

for en enkelt bolig, nabobolig nr. 3.<br />

<strong>Ringkøbing</strong>-<strong>Skjern</strong> <strong>Kommune</strong> kan kræve, at der bliver<br />

udført en støjmåling af vindmøllerne for at sikre,<br />

at grænseværdierne bliver overholdt.<br />

Den største støjpåvirkning får nabo 3, Holmgårde 10,<br />

øst for møllerne, samt nabo 18, Engholmvej 5. Kun ved<br />

nabobolig nr. 3 er støjbidraget tæt på grænseværdien.<br />

Skyggekast<br />

To boliger vil sandsynligvis få skyggekast i mere end ti<br />

timer årligt. Det drejer sig om nabo 3, Holmgårde 10, og<br />

nabo 12, Holmager 6 A ved eventuel nyt stuehus. Nabo<br />

3 vil få skyggekastet om eftermiddagen eller aftenen,<br />

mens nabo 12 i nyt stuehus vil få det tidligt om morgenen.<br />

I den eksisterende nabobolig 12 vil der næppe blive<br />

skyggekast på grund af skærmende driftsbygninger.<br />

I forhold til bolig 3 og 12 vil der være behov for<br />

skyggestop.<br />

Samlet vurdering af naboforhold<br />

Lovgivning om afstand er overholdt ved alle boliger.<br />

Kravene i „Støjbekendtgørelsen” er overholdt for alle<br />

naboboliger i det åbne land og for Lem samt Velling.<br />

To naboboliger vil få mere skyggekast end det anbefalede<br />

maksimum på ialt 10 timer om året. Skyggekastet<br />

falder tidligt på morgenen i sommerhalvåret for<br />

naboen mod vest, mens det falder fra eftermiddag til<br />

aften ved naboboligen mod øst.<br />

Af hensyn til to naboer mod øst og vest bør der stilles<br />

krav om skyggestop.<br />

Samlet set vil nabobolig 3, Holmgårde 10, nyt stuehus<br />

ved nabo 12, Holmager 6A, samt nabo 17 og 18 på<br />

Engholmvej 6 og 5 få mest gene af vindmøllerne i form<br />

af udsyn, støj og skyggekast.<br />

123


124<br />

6 Øvrige miljøkonsekvenser<br />

6.1 Luftforurening<br />

Emissioner<br />

I Danmark kom ca. 85 % af elektricitetsproduktionen i<br />

2006 fra fossile brændsler, mens resten kom fra vedvarende<br />

energianlæg, især vindmøller. På den baggrund<br />

kan den gennemsnitlige emission fra elproduktionen<br />

baseret på fosile brændsler beregnes til 621 g CO 2, 0,12<br />

g SO 2 og 1,14 g NO x pr. produceret kWh. Reference /1/<br />

Etablering af en større vindmøllekapacitet vil dermed<br />

medvirke til yderligere at fortrænge fossile brændsler<br />

fra konventionelle kraftværker, og dermed til at Danmark<br />

vil kunne opfylde sin forpligtigelse i forhold til<br />

reduktion af emissionen af drivhusgasser, den såkaldte<br />

Kyoto-aftale.<br />

I projektet ved Lem Kær opstilles 11 nye vindmøller.<br />

En del af møllerne er demonstrationsmøller og opstilles<br />

i område 14, som foreslået i Temaplan for vindmøller i<br />

<strong>Ringkøbing</strong>-<strong>Skjern</strong> kommune. Reference /2/<br />

Med ovenstående værdier kan man beregne projektets<br />

effekt på emissionen af luftforurenende stoffer i de<br />

kommende 20 år. Tyve år er defineret som vindmøllers<br />

tekniske levetid og bliver benyttet i sammenlignende<br />

beregninger for vindmøller. Vindmøllerne i Tændpibe,<br />

der bliver taget ned i forbindelse med projektet, er over<br />

tyve år gamle, og deres årlige reduktion af luftforurende<br />

stoffer indgår dermed ikke i beregningen.<br />

Samlet reducerer projektet således emissionen af kuldioxid<br />

med godt 69.000 tons pr. år. Ydermere reducerer det<br />

emissionen af svovldioxid med knap 14 tons pr. år, mens<br />

reduktionen af emissionen af kvælstofoxider vil blive på<br />

knap 125 tons pr. år som følge af projektet. Se tabel 6.1.<br />

6.2 Geologi og grundvandsinteresser<br />

Vindmøllerne bliver ikke placeret i et „værdifuldt geologisk<br />

interesseområde“. Det nærmeste er Holmsland<br />

Klit/<strong>Ringkøbing</strong> Fjord-området, hvis østlige grænse<br />

befinder sig ca. en km vest for mølleområdet. Se kort<br />

6.1. Reference /3/<br />

Tabel 6.1 Mindsket emission af drivhusgasser<br />

Mindsket emission, ton<br />

Forslag Luftart<br />

2<br />

Hvert år 3 På 20 år<br />

Hovedforslag 1<br />

Kultveilte, CO2 69.000 1.388.000<br />

Svovldioxid, SO2 14 278<br />

Kvælstofoxider, NOx 125 2.500<br />

1 Forslaget er beregnet for den mest sandsynlige opstilling og<br />

mølletype for nuværende. Alternativet har cirka samme værdier.<br />

2 Afrundede tal. 3 Gennemsnit over 20 år.<br />

Tabel 6.1 Mindsket emission som følge af opstilling af 11<br />

nye vindmøller i Lem Kær. I alternativet vil de 12 møller<br />

producere lige så meget strøm som de 11 møller i<br />

hovedforslaget og dermed mindske emissionen af<br />

drivhusgasser i samme omfang.<br />

Opstillingsområdet er landbrugsjord i omdrift. Jordbundstypen<br />

betegnes som muld, 0 – 30 cm under terræn,<br />

og grundvandsspejlet ligger 0,3 – 2 m under terræn.<br />

Undergrunden består af sand, 0,3 – 7 m under terræn,<br />

og herunder et lag af grus efterfulgt af endnu et<br />

sandlag. Reference /3/<br />

Vindmøllerne bliver opstillet i et område med begrænsede<br />

drikkevandsinteresser. Der er derfor ikke<br />

særlige planmæssige hensyn at tage i forhold til grundvandsbeskyttelsen<br />

i området.<br />

Sårbarhed<br />

Vi vurderer, at områdets sårbarhed over for oliespild fra<br />

maskiner i forbindelse med anlægsarbejder eller vedligeholdelsesarbejder<br />

er lav.<br />

I anlægsfasen er risikoen for udslip af olie eller diesel<br />

fra arbejdsmaskiner og kraner meget lille. Risikoen<br />

for nedtrængning af olieholdige produkter til grundvandet<br />

anses for minimal, og der kan ved eventuelt udslip<br />

hurtigt etableres afværgeforanstaltninger i form af<br />

eksempelvis afgravning af de øverste jordlag.<br />

I driftsfasen vurderes risikoen for grundvands- og<br />

jordforurening som følge af lækager fra møllernes gear,<br />

smøresystemer, hydrauliksystemer med videre at være<br />

ubetydelig. Afhængig af gearkasse-typen rummer de<br />

nye mølletyper typisk 280 – 360 liter olie. Olieudslip<br />

af gearolie fra nyere møller sker meget sjældent. Overskudsfedt<br />

i hovedlejer såvel som overskudsvæsker i hydraulik,<br />

5 – 10 liter, opsamles i bakker. Skulle uheldet<br />

være ude, vil kun en meget lille del nå jorden, idet hovedparten<br />

afsættes på møllens hat og tårn.<br />

Samlet set vurderes der at være minimal risiko for<br />

forurening af jord og grundvand som følge af aktiviteter<br />

i forbindelse med anlægsfasen, drifts- og nedtagningsfasen.<br />

6.3 Naturbeskyttelse<br />

Beskrivelse af mølleområdet – eksisterende<br />

forhold<br />

Mølleområdet er fladt landbrugsland med agerjord i<br />

omdrift. Vintersæd, græs og majs er typiske afgrøder. I<br />

området er der kun meget små naturlige højdeforskelle,<br />

og kun enkelte læhegn afbryder det flade landskab sammen<br />

med enkelte mindre pilekrat i de vådeste lavninger,<br />

især i den nordlige del af området. Området er kraftigt<br />

drænet med ca. 1,5 m dybe grøfter, der bl.a. afvander<br />

til Venner Å i nord og Boling Bæk fra midt og syd.<br />

N<br />

Kort 6.1 Geologisk interesseområde<br />

Kort 6.1 Geologisk interesseområde vest for mølle-<br />

området, som er markeret som to parallelle, mørkeblå<br />

streger. Velling mærsk/Tændpibe møllerne er markeret<br />

med sort firkant på grænsen af interesseområdet og.<br />

Geologisk interesseområde


Arealerne, hvor møllerne bliver placeret, er i dag i<br />

de fleste tilfælde anvendt til landbrugsproduktion, som<br />

det fremgår af foto 6.1 og 6.2. En til to møller i den østligste<br />

række påtænkes placeret i et pilekrat, som er udlagt<br />

som §3-område.<br />

Internationale beskyttelsesinteresser<br />

Området, hvor møllerne skal opstilles, ligger ca. 1,7 km<br />

fra grænsen til det internationale beskyttelsesområde<br />

<strong>Ringkøbing</strong> Fjord. Beskyttelsesområdet er udpeget både<br />

som Habitatområde, nr. 62, Fuglebeskyttelsesområde,<br />

nr. 43, og Ramsarområde, nr. 2, og er således beskyttet<br />

under alle tre konventioner. Udpegningsgrundlaget<br />

som ramsar- og fuglebeskyttelseområde er bl.a. en rig<br />

forekomst af ynglende, trækkende og overvintrende andefugle.<br />

Desuden kan forekomst af odderen nævnes fra<br />

udpegningsgrundlaget som habitatområde. Se kort 6.2.<br />

Foto 6.1 Typisk billede af mølleområdets nordligste del med vedvarende græs<br />

i forgrunden og vintersædsmark i mellemgrunden.<br />

Kort 6.2 Kortet viser med rødt afgrænsningen af det<br />

internationale beskyttelsesområde <strong>Ringkøbing</strong> Fjord.<br />

Placeringen af de nye vindmøller er markeret med<br />

mørkeblå streger, ca. 1,7 km øst for beskyttelsesområdet.<br />

Af andre internationale beskyttelsesområder ligger<br />

Habitatområderne nr. 61 <strong>Skjern</strong> Å og nr. 60 Boris Hede<br />

længere syd og sydøst for mølleområdet i en afstand<br />

af henholdsvis ca. 15 og 25 km. Udpegningsgrundlaget<br />

er her laks, lampretter med videre, og i begge tilfælde<br />

desuden odderen foruden en række forskellige biotopog<br />

landskabstyper.<br />

Beskyttede naturområder<br />

Af kort 6.3 fremgår, at man i mølleområdets nærhed<br />

finder en række beskyttede §3-områder, der især består<br />

af enge, moser og vandløb. Det største er et min-<br />

N<br />

Foto 6.2 Sydligste del af mølleområdet med grøn stubmark efter korn.<br />

En dyb grøft løber i forgrunden.<br />

Kort 6.2 Habitatområde<br />

125


126<br />

dre moseområde, som er opstået ved tørvegravning i<br />

den nordlige del af området. Området er i dag i stor<br />

udstrækning groet til med pil og danner et glimrende<br />

skjul for råvildtet. Umiddelbart øst for dette område<br />

ligger en mose, eller våd eng, hvor der indenfor de<br />

seneste år er gravet et vandhul, formodentlig med henblik<br />

på andejagt. Materialet fra opgravningen er oplagt<br />

i en hesteskoformet jordvold tæt på markvejen, der går<br />

gennem området. Andre steder ligger ligeledes mindre<br />

damme og våde enge.<br />

Kort 6.3 Naturbeskyttede områder<br />

* Målemast<br />

Beskyttet natur<br />

eng<br />

Beskyttet natur<br />

mose<br />

Beskyttet natur<br />

sø<br />

Potentielt vådområde<br />

Beskyttede vandløb<br />

Vindmølleplacering i hovedforslag<br />

Vindmølleplacering i alternativ<br />

i østlig række. Vestlig række<br />

som hovedforslag.<br />

*<br />

Desuden viser kort 6.3 et lavbundsområde, som i regionplanen<br />

er udlagt som potentielt nyt vådområde. De<br />

nordvestligste møller påtænkes placeret i dette område.<br />

Periodisk vil området således i fremtiden komme<br />

til at stå under vand, hvis planerne om et vådområde<br />

realiseres. Det betyder, at eventuelle møller placeret i<br />

den nordlige del skal kunne serviceres via hævede veje.<br />

Bliver det nye vådområde realiseret, vil møllerne være<br />

uheldigt placeret både i forhold til en æstetisk vurdering<br />

og i forhold til en forventet rig fuglefauna, uden<br />

0 250 500 750 1000 meter<br />

N<br />

det dog med sikkerhed kan siges, at der vil opstå konflikter<br />

i den forbindelse. Se senere om fugle generelt.<br />

Fugle i området<br />

Der er ikke i denne sammenhæng foretaget systematiske<br />

optællinger af hverken yngle- eller trækfugle. Der<br />

har dog været foretaget to besigtigelser af området. Fugleiagttagelser<br />

ved besigtigelserne er anført i tabel 6.2.<br />

De nærmeste arealer omkring møllerne er ikke kendt<br />

for at indeholde specielle eller vigtige fugleinteresser.<br />

Derimod ligger der i en radius af ca. tre km omkring<br />

vindmølleområdet en række lokaliteter, der er registreret<br />

i DOFbasen som fuglelokaliteter. Reference /4/<br />

Af tabel 6.3 fremgår ca. hvor langt lokaliteten ligger<br />

fra mølleområdet, hvor mange fuglearter, der er iagttaget<br />

på lokaliteten, hvor mange dage, der er foretaget<br />

observationer, og hvor mange observationer, der i alt er<br />

gjort på lokaliteten. Som det fremgår, er nogle af biotoperne<br />

forholdsvis vigtige fuglelokaliteter. Iagttagelser på<br />

de angivne lokaliteter bliver mest gjort i træksæsonerne<br />

samt om vinteren. På flere af lokaliteterne er jævnligt<br />

iagttaget „sjældenheder“, men det typiske billede er<br />

iagttagelse af store flokke af især kortnæbbet gås. Det<br />

gælder specielt for Velling Mærsk, sandsynligvis mest<br />

rast, men også fra Velling, sandsynligvis mest overflyvende.<br />

Specielt Velling Mærsk er en vigtig rastlokalitet,<br />

hvor kortnæbbet gås er set 148 gange med i alt næ-<br />

Foto 6.3 Våde enge øst for det store §3-område..


Tabel 6.2 Registrerede dyr og fugle under besigtigelse<br />

Gråkrage > 10, grågås ca. 700 (rast) + 300 (overflyvning)<br />

sanglærke 20, dobbelt bekkasin 10,<br />

engpiber > 10, hjejle 220 + 50, tyrkerdue, husskade,<br />

Den 8.10.08 sølvmåge mange, ringdue 2, tårnfalk, kortnæbbet<br />

gås 200 + 200 (rast), musvåge 3, fiskehejre 2, stær,<br />

vibe 2, solsort > 5, gulspurv 1, almindelig ryle 50,<br />

blå kærhøg ♀ + ♂, rådyr 2<br />

Musvåge 1, sjagger 20, musvit 10, sølvmåge > 500,<br />

Den 27.11.08 engpiber > 15, solsort, grønirisk > 5, gråkrage 5,<br />

husskade 3<br />

Tabel 6.2 Registrerede dyr og fugle ved besigtigelse den<br />

8.10. og den 27.11.2008. De fleste fugle er iagttaget<br />

overflyvende området.<br />

sten 200.000 individer. Også i forbindelse med nærværende<br />

projekt har området været besøgt, og så sent som<br />

den 16. februar 2009 blev der omkring vindmøllerne på<br />

Velling Mærsk og Tændpibe registreret ca. 15.000 gæs,<br />

fortrinsvis kortnæbbede, men også en del bramgæs.<br />

De store iagttagelser af gæs i området er ikke overraskende.<br />

Dels ligger biotoperne tæt på det internationalt<br />

beskyttede område <strong>Ringkøbing</strong> Fjord, og dels ligger<br />

lokaliteterne direkte på en vigtig trækrute for specielt<br />

andefugle såvel forår som efterår.<br />

Andre dyr<br />

Møllerne bliver placeret i et stort, forholdsvis åbent, men<br />

afsides liggende landbrugsområde med nogle mindre §3naturområder,<br />

især i form af moser, ofte tilgroet med pilekrat,<br />

enge o.l. Markerne er traditionelt dyrket og bliver<br />

jævnligt behandlet maskinelt, gødsket og sprøjtet.<br />

Dyr i nærområdet vil fortrinsvis findes i skel og hegn<br />

og §3-områderne. Der lever med sikkerhed en pæn bestand<br />

af rådyr i området. Derudover er det sandsynligt,<br />

at der også vil være ræv og hare i hegn og på markerne,<br />

og muligvis også andre større pattedyr.<br />

Herudover er der ikke kendskab til, at der skulle leve<br />

andre arter, der er beskyttede ifølge habitatdirektivets<br />

såkaldte bilag IV-arter. Reference /6/<br />

Det kan dog ikke udelukkes, at der med mellemrum<br />

kan træffes fouragerende eller trækkende flagermus<br />

i området.<br />

Endvidere er det muligt, at der i nærområdets vandhuller,<br />

grøfter og bække vil kunne findes stor vandsalamander<br />

og spidssnudet frø. Men herom vides dog intet<br />

konkret.<br />

Der er intet kendskab til, at der i området eventuelt<br />

skulle leve insekter, der er beskyttede ifølge habitatdirektivet.<br />

Flora<br />

Arealerne, hvor møllerne placeres, er agerjord i omdrift,<br />

for tiden græs, vintersæd og majs. Der gror derfor<br />

ikke særligt beskyttelseskrævende planter på lokaliteterne.<br />

Heller ikke i de nærmeste omgivelser er der<br />

fundet beskyttelseskrævende planter, og intet taler for,<br />

at sådanne skulle vokse i nærheden. 1 – 2 møller tænkes<br />

placeret i et §3-område, der består af mose - tidligere<br />

tørvegrave - der nu er tilgroet i ca. 20 år gammel<br />

pilebevoksning. Placering af vindmøller i §3-områder<br />

kræver dispensation fra de kommunale myndigheder.<br />

Konsekvenser i anlægsfasen<br />

Internationale beskyttelsesområder<br />

Alene på grund af en afstand større end 1 km er det<br />

klart, at vindmøllerne ikke vil få nogen negativ indflydelse<br />

på udpegningsgrundlaget for <strong>Ringkøbing</strong> Fjord<br />

som habitatområde.<br />

Tabel 6.3 Fuglelokaliteter nær vindmølleområdet<br />

Lokalitet og<br />

nr. i DOFbasen<br />

Afstand til<br />

vindmøller, km<br />

Antal<br />

arter<br />

Observationsdage /<br />

antal observationer<br />

Rydbjerg (667320) 0,3 – 0,4 6 10 / 13<br />

Velling (667060) ca. 1,5 134 325 / 818<br />

Venner Å og Ådal<br />

(667090)<br />

0 – 3 14 20 / 30<br />

Stauning (669290) ca. 3 106 263 / 616<br />

Velling Bugt<br />

(667050)<br />

ca. 2 115 295 / 688<br />

Velling Mærsk<br />

(667052)<br />

ca. 2 89 389 / 1120<br />

Tabel 6.3 DOFbasens fuglelokaliteter i nærheden<br />

af vindmølleområdet.<br />

Dette gælder naturligvis også de endnu fjernere beliggende<br />

habitatområder: <strong>Skjern</strong> Å og Borris Hede.<br />

I forhold til udpegningsgrundlaget for <strong>Ringkøbing</strong><br />

Fjord som ramsar- og fuglebeskyttelseområde vil møllerne<br />

kun have ringe - eller ingen - betydning for diverse<br />

ynglende og trækkende fugle. Se specielt fugleafsnit.<br />

Dog kan det ikke udelukkes, at vindmølleområdet<br />

af og til fungerer som fouragerings- og rastområde<br />

for især sangsvane og kortnæbbet gås i træk- og overvintringstiden.<br />

Disse arter kan i denne periode træffes<br />

overalt i det vestjyske på dyrkede arealer, hvor de fouragerer<br />

på raps, græs eller vintersæd.<br />

Beskyttede naturområder<br />

Der er kun få §3-naturområder i mølleområdet. Det<br />

drejer sig især mod nord om blandt andet nogle moser,<br />

samt en række beskyttede bække og grøfter på kryds<br />

og tværs gennem området.<br />

Moserne i den nordlige del af området er i stor udstrækning<br />

groet til i pilekrat.<br />

Møllerne bliver i hovedsagen placeret uden for beskyttede<br />

§3-områder. Men 1 – 2 møller i den østlige<br />

række påtænkes placeret i et §3-område, nemlig det<br />

forholdsvis store pilekrat mod nordøst, se kort 6.3. For<br />

den nordligste mølle bliver konsekvensen heraf, at et<br />

areal på ca. 1.000 m 2 af mosen og pilekrattet nedlægges,<br />

idet der foruden selve møllefundamentet skal etableres<br />

et arbejdsareal omkring møllen. Arealet vil blive<br />

etableret langs med den eksisterende grusvej, der gennemskærer<br />

moseområdet og pilekrattet. I alternativet<br />

medfører placeringen af den næstnordligste mølle også,<br />

at en del af mosen og pilekrattet må nedlægges. Til<br />

denne mølle skal desuden etableres en adgangsvej, som<br />

ligeledes vil lægge beslag på en del af mosen, i alt ca.<br />

2.000 m 2 inklusiv fundament og arbejdsareal.<br />

Mosen med pilekrattet består som nævnt fortrinsvis<br />

af en mose eller et lavbundsområde, som er groet<br />

til med pilekrat. Mellem pilebuskene, som er af 3 – 4<br />

meters højde, er der åbentstående vand.<br />

Arealmæssigt er den del, der må udtages som følge<br />

af opstilling af møllerne, af relativ lille udstrækning i<br />

forhold til mosens og krattets totale udstrækning, og af<br />

127


128<br />

den grund vil opstillingen næppe påvirke planter eller<br />

dyr i mosen negativt i betydende omfang.<br />

Anlægsarbejdet bør selvfølgelig tage fornødne hensyn<br />

til området, så det belaster og beskadiger mosen og<br />

krattet så lidt som muligt. Der bliver lagt tilkørselsveje<br />

til møllerne til brug for entreprenørmaskiner under etableringen<br />

af møllerne og senere til servicering. For den<br />

nordligste mølle benyttes en eksisterende grusvej. For<br />

den næste etableres en mindre stikvej fra en eksisterende<br />

grusvej. Tilkørselsvejene vil fortrinsvis følge eksisterende<br />

markveje, der dog i nogle tilfælde skal gøres bredere<br />

og forstærkes. På mindre strækninger skal der herudover<br />

etableres nye tilkørselsveje. Vejene vil dels følge<br />

eksisterende skel og dels blive anlagt på dyrket jord.<br />

Under anlæg af veje og møller skal der i videst mulig<br />

omfang tages hensyn til skel og småbiotoper, så disse<br />

ikke lider overlast i anlægsfasen. Af hensyn til muligheden<br />

for oprensning af grøfter og vandløb skal der være<br />

Foto 6.4 Agerjord i Lem Kær<br />

en minimumsafstand mellem vandløbskant og fundamenter<br />

på vindmøller og målemast på otte meter.<br />

Fugle<br />

I etableringsfasen vil eventuelle ynglende fugle, f.eks<br />

sanglærke og agerhøne, i en ikke nærmere defineret radius<br />

omkring byggefeltet givetvis blive skræmt bort.<br />

Det samme vil gæs og svaner, som måske i dag anvender<br />

arealerne til fouragering. Derfor bør anlægsfasen i<br />

videst muligt omfang ligge udenfor de jordrugende fugles<br />

ynglesæson i perioden 1. april – 15. juni.<br />

Fuglene vil dog utvivlsomt vende tilbage igen efter<br />

færdiggørelsen af møllerne, og når roen er genoprettet<br />

på lokaliteten.<br />

Andre dyr og flora<br />

Større pattedyr, som måtte færdes i nærområdet, må<br />

ligeledes formodes at blive skræmt væk i anlægsfa-<br />

sen. Når den er overstået, vil dyrene givetvis returnere<br />

i fuldt omfang efter en kortere tilvænningsperiode.<br />

Der gror med stor sandsynlighed ingen beskyttelseskrævende<br />

planter, hvor selve møllerne placeres.<br />

Konsekvenser i driftsfasen<br />

Internationale beskyttelsesområder<br />

Driften af møllerne vil ikke få nogen effekt på de dyrearter,<br />

biotoper og vegetationstyper, der udgør udpegningsgrundlaget<br />

for det nærliggende habitatområde alene<br />

af den grund, at afstanden er større end ca. én km.<br />

Vi vurderer ligeledes, at afstanden til fuglebeskyttelses-<br />

og ramsarområdet er så stor, mindst en kilometer,<br />

at møllerne heller ikke vil have nogen effekt på de<br />

fugle, der udgør udpegningsgrundlaget i disse sammenhænge.<br />

Beskyttede naturområder<br />

De beskyttede §3-områder i nærheden af møllerne består<br />

af nogle tilgroede moseområder og vandløb, og<br />

de mulige bilag IV-arter, som måtte leve i nærområdet,<br />

er i stor udstrækning knyttet til vådområder og<br />

småbiotoper.<br />

Som nævnt ovenfor vil etablering af de to nordøstligste<br />

møller medføre en permanent udtagning og dermed<br />

indskrænkning af mindre dele af et §3-område,<br />

mose med pilekrat. Ud over dette vil driften af møllerne<br />

ikke få negativ effekt på vådområderne og heller<br />

ikke på de arter, der er knyttet til biotoperne. Det gælder<br />

f.eks diverse padder, som eventuelt lever i nærområdet.<br />

Servicering af møllerne under driften vil ske ad<br />

eksisterende eller nye markveje, der for de to „§3-møller“<br />

enten løber som den nordlige afgrænsning af området<br />

eller skydes som en mindre stikvej ind i området.<br />

Se kort 3.2 og kort 3.3.<br />

Fugle<br />

Vindmøllers påvirkning af fugle er beskrevet i en lang<br />

række inden- og udenlandske undersøgelser, og det<br />

kan generelt konstateres, at konflikter mellem fugle og<br />

vindmøller er små. Som nævnt er fuglefaunaen i selve<br />

mølleområdet beskeden, både arts- og antalsmæssigt.<br />

Beliggenheden tæt på et fuglebeskyttelsesområ-


de medfører dog, at møllerne ligger på fuglenes trækrute,<br />

og overtrækkende fugle hermed af og til krydser<br />

området og indimellem gæster det for at fouragere.<br />

I den sammenhæng er der næppe tvivl om, at den<br />

største gene for fuglelivet vil være forstyrrelseseffekten<br />

fra møllerne, da risikoen for kollisioner er minimal.<br />

Reference /5 og 6/<br />

Et tysk litteraturstudie, der omfatter 127 internationale<br />

undersøgelser, konkluderer, at vindmøllers væsentligste<br />

effekt på fugle er en forstyrrelseseffekt, der<br />

er artsspecifik. Reference /7/<br />

Mange fuglearter bekymrer sig ikke i større udstrækning<br />

om møllerne, mens andre, for eksempel gæs og<br />

ænder, i hovedsagen blot flyver uden om mølleområdet<br />

og eventuelt mister et fourageringsområde, idet de holder<br />

en passende afstand til møllerne. De fleste undersøgelser<br />

giver dog desværre ikke grundlag for at fastslå,<br />

om nogle arter med årene udviser en tilvænning<br />

til møllerne. Men nyere danske undersøgelser tyder på<br />

dette, som foto 6.5 og 6.6 viser for den normalt temmelig<br />

sky kortnæbbede gås. Reference /8/<br />

Desuden er det påvist, at enkelte arter, især spurvefugle,<br />

sågar kan profitere af tilstedeværelsen af vindmøller.<br />

I forbindelse med opsætningen af prototypen i 2009<br />

vil 18 vindmøller blive nedtaget i Tændpibe Vindmøllepark.<br />

Yderligere 17 møller i Tændpibe Vindmøllepark<br />

vil blive nedtaget i forbindelse med andre projekter.<br />

Under de seneste besigtigelser er også dette område<br />

blevet besøgt, og det har været slående, at antallet<br />

af fugle hver gang har været langt større her, især i den<br />

nordlige del, Velling Mærsk, end i Lem Kær.<br />

Mange af fuglene, måger og regnspover, fouragerede<br />

og fløj frit rundt mellem møllerne, som gæssene på foto<br />

6.5 og 6.6, ligesom andre - gæssene - holdt til i parkens<br />

randområde, hvor de fouragerede på græs samt<br />

spildmajs fra en knapt færdighøstet mark. Den 16. februar<br />

2009 blev det samlede antal af fugle skønnet til<br />

ca. 15.000. Disse iagttagelser synes således at bekræfte,<br />

at fuglene i høj grad kan vænne sig til vindmøller.<br />

Men herudover er det tydeligt, at Velling Mærsk og<br />

Tændpibe er et betydeligt vigtigere fugleområde end<br />

Lem Kær.<br />

Andre dyr<br />

Det må formodes, at der i området ud over rådyr også<br />

lever en række andre større pattedyr, såsom ræv etc.<br />

Disse arter vil næppe blive påvirket af møllerne under<br />

driften. Det er sandsynligt, at dyrene hurtigt vænner<br />

sig til installationerne og herefter frit vil færdes i området<br />

som hidtil.<br />

Ifølge EU’s Habitatdirektiv skal det vurderes, hvorvidt<br />

et projekt vil have negativ effekt på en særlig række<br />

af truede dyr, også uden for et egentligt habitatområde.<br />

Listen omfatter en lang række arter, hvoraf kun<br />

nogle få muligvis kan tænkes at findes i nærområdet<br />

til det pågældende vindmølleområde. Foto 6.5 og 6.6 Kortnæbbede gæs flyver gennem vindmøllepark,<br />

hvor vingerne roterer, og raster og fouragerer ved<br />

foden af en vindmølle i Velling Mærsk.<br />

Foto: David Boertmann, DMU.<br />

129


130<br />

Af habitatdirektivets arter vil der være størst sandsynlighed<br />

for at træffe odderen. Dels befinder arten sig<br />

med sikkerhed i nærområdet, idet den bl.a. udgør en<br />

del af udpegningsgrundlaget for <strong>Ringkøbing</strong> Fjord, og<br />

dels gennemskærer mange vandløb og grøfter området<br />

af, og flere har givetvis med mellemrum besøg af odderen.<br />

Beskadiger anlægsfasen ikke vandløbene, vil mølleprojektet<br />

dog ikke på nogen måde påvirke odderens<br />

muligheder for at leve og opholde sig i området.<br />

I området finder man desuden med stor sandsynlighed<br />

spidssnudet frø, som er tilknyttet vådområderne,<br />

men der er dog ingen konkrete oplysninger herom.<br />

Eventuelle ynglebiotoper i nærområdet er beskyttet efter<br />

Naturbeskyttelseslovens § 3. Opstilling af møllerne<br />

vil næppe være til ugunst for padderne.<br />

Herudover kan der formentlig fra tid til anden forekomme<br />

forskellige arter af flagermus i området, selvom<br />

området ikke kan betegnes som en typisk flagermuslokalitet.<br />

Mest sandsynligt vil det være at træffe<br />

sydflagermusen, som måske af og til vil kunne finde på<br />

at benytte området som fourageringsområde, specielt<br />

randområdet med mosaikkarakter af huse, småskove og<br />

større træer. I så fald vil der i princippet være en vis risiko<br />

for kollision med vindmøllernes rotorblade. Risikoen<br />

er dog generelt ikke stor. Reference /9/<br />

Foto 6.7 Udsigt mod vest fra punkt syd for Flarhøj ved<br />

Boling Bæk, hvor vejen mellem Højmark og Lem er under<br />

udvidelse.<br />

Desuden tyder meget på, at risikoen mindskes med<br />

møllestørrelsen, idet flagermusene fortrinsvis jager i<br />

lav højde under møllevingerne. Reference /9/<br />

Det er højst usandsynligt, at man i mølleområdet vil<br />

træffe diverse insekter, der er opført på habitatdirektivets<br />

liste, da insekterne stiller særlige krav til habitaten.<br />

Krav, som ikke er opfyldt på lokaliteten.<br />

Området vides i øvrigt ikke at rumme andre arter<br />

af dyr, som er opført som særligt beskyttelseskrævende,<br />

rød- og gullistearter, og projektområdet indeholder<br />

heller ikke småbiotoper, som kunne antyde en eventuel<br />

tilstedeværelse af sådanne arter.<br />

Flora<br />

De fleste møller opstilles som nævnt på agerjord i omdrift.<br />

Her vokser med sikkerhed ingen fredede eller beskyttelsesværdige<br />

planter, da arealerne med mellemrum<br />

bliver pløjet og harvet under den landbrugsmæssige<br />

afgrøderotation.<br />

De to „§3-møller“ vil fortrænge noget pilekrat. Men<br />

herudover er det højst usandsynligt, at de skulle fortrænge<br />

andre beskyttelsesværdige plantearter.<br />

Klimaforandring<br />

Efterhånden er der i videnskabelige kredse stor enighed<br />

om, at et stadigt stigende CO2-indhold i atmosfæren<br />

vil give anledning til en række klimaforandringer,<br />

og disse forandringer vil være forskellige alt efter, hvor<br />

på kloden man befinder sig. Det er klart, at dette også<br />

vil få mærkbare konsekvenser for plante- og dyrelivet<br />

i bred forstand i Danmark, både når det drejer sig om<br />

ynglende arter og arter på træk eller midlertidigt ophold.<br />

Projektet kan derfor på grund af sin store CO2 fortrængning siges at bidrage positivt til at holde klimaændringerne<br />

i ave, om end det eksakte bidrag i den<br />

store globale sammenhæng er beskedent.<br />

Konklusion<br />

Det er samlet vurderet, at vindmølleprojektet ikke vil<br />

få væsentlige negative konsekvenser for fugle- og dyrelivet<br />

i området, hverken i anlægs- eller driftsfasen.<br />

Det gælder også for habitatdirektivets bilag IV-arter.<br />

Der er desuden ikke kendskab til forekomst af frede-<br />

de eller truede, rød- eller gullistede, plante- og dyrearter<br />

i området, hvor møllerne præcist bliver placeret.<br />

I nærområdet ligger en række beskyttede småbiotoper,<br />

som muligvis indeholder forskellige beskyttede dyrearter,<br />

odder og spidssnudet frø. To af møllerne placeres<br />

i et §3-område, mose med pilekrat. Af den grund vil<br />

møllerne lægge beslag på mindre dele af moseområdet<br />

og dermed indskrænke biotopens udstrækning. Denne<br />

placering kræver dispensation af de kommunale myndigheder.<br />

Vi vurderer dog, at møllerne i øvrigt ikke vil<br />

få væsentlig negativ indflydelse på de dyr og planter,<br />

som måtte leve på biotopen. Herudover er det væsentligt<br />

for beskyttelsen af områdets dyreliv, at anlægsfasen<br />

ikke beskadiger biotoperne, vandløb og bække, unødigt.<br />

Desuden bør anlægsfasen i videst muligt omfang ligge<br />

udenfor de jordrugene fugles ynglesæson, som strækker<br />

sig fra ca, 1. april til 15. juni. Tager anlægsfasen de nødvendige<br />

hensyn, vurderer vi, at projektet ikke vil være<br />

i konflikt med naturbeskyttelsesinteresser.<br />

Vindmølleprojektets største effekt på miljøet, som<br />

dog i denne sammenhæng ikke er lokal, men tværtimod<br />

global, vurderes at være positiv i form af fortrængning<br />

af CO 2 fra konventionelle kraftværker.<br />

6.4 Ressourcer og affald<br />

Energi- og ressourceforbrug<br />

Under normal drift producerer en moderne vindmølle<br />

på 3 – 4 måneder en energimængde, der svarer til den<br />

energimængde, der er medgået til dens produktion, opførelse<br />

og nedtagning. Med en forventet levetid på ca.<br />

20 år betyder det, at en mølle samlet vil producere ca.<br />

70 gange mere energi, end der er brugt til produktionen.<br />

Af materialer indgår først og fremmest glasfiber til<br />

vingerne, stål til nav og tårn, og beton, armeringsjern,<br />

sand og grus til fundamentet. Til fundamentet anvendes<br />

omkring 800 m 3 armeret beton.<br />

Ferskvand<br />

Produktion af en MWh el med vindkraft anvender en<br />

liter vand, mens produktion af den samme elmængde<br />

med kul- eller atomkraft kræver henholdsvis 2.000 og<br />

2.400 l vand. Reference /10/


Etablering af vindkraft sparer derfor store vandressourcer,<br />

hvilket er interessant, fordi ferskvand er en<br />

mangelvare i verden i dag. Måske dog endnu ikke så<br />

meget i Danmark som så mange andre steder.<br />

Affald<br />

Efter opstilling og idriftsættelse af vindmøllerne vil alt<br />

materiel, som ikke er nødvendigt for møllens drift, blive<br />

fjernet fra byggepladsen. Alt affald fra byggeprocessen<br />

vil ligeledes blive fjernet og bortskaffet efter gældende<br />

regler, og området omkring møllerne vil blive reetableret.<br />

Ved nedtagning af vindmøllerne efter endt drift forventes<br />

det, at størsteparten af de anvendte materialer<br />

kan adskilles og genanvendes. Fundamentet fjernes til<br />

mindst en meter under terræn, så planteavl eventuelt<br />

vil kunne genoptages.<br />

Sparet produktion af slagger og flyveaske<br />

Produktion af vindmøllestrøm fortrænger strøm produceret<br />

hovedsageligt på basis af fossile brændsler, især<br />

kul, og vil derfor også mindske produktionen af slagger<br />

og aske, som ellers ville have forekommet. På baggrund<br />

af fordelingen af produktionen af elektricitet på<br />

forskellige brændsler og vedvarende energikilder kan<br />

det beregnes, at produktionen af slagger og flyveaske<br />

vil blive reduceret med cirka 40 g pr. produceret kWh<br />

vindmøllestrøm. Reference /1/<br />

Samlet sparer projektet derfor en produktion af slagger<br />

og flyveaske på ca. 4.440 t pr. år eller 88.800 tons<br />

i møllernes tekniske levetid på 20 år.<br />

6.5 Andre miljømæssige forhold<br />

Rekreative interesser<br />

Som nævnt bliver området anvendt til planteavl, og offentligheden<br />

går i mindre grad ture i området, mens lokale<br />

lodsejere anvender arealerne til jagt. Vi vurderer<br />

dog, at projektet ikke i væsentlig grad forringer nogen<br />

af disse rekreative anvendelser.<br />

Vibrationer<br />

Vindmøllerne bliver opstillet på et pladefundament.<br />

Skulle nærmere undersøgelser vise, at fundering er<br />

nødvendig, kan dette ske ved nedramning af spuns eller<br />

pæle. Der er ingen bygninger i nærområdet, der eventuelt<br />

ville kunne tage skade af de rystelser, der vil opstå<br />

i den forbindelse.<br />

6.6 Vurdering af øvrige miljøkonsekvenser<br />

Luftforurening, klima og miljø<br />

Projektet vil i sin levetid spare atmosfæren for en udledning<br />

på i alt 1,38 million tons CO2, eller ca. 69.000 t/år.<br />

Det svarer til omkring knap ½ promille af den mængde,<br />

som Danmark ifølge Kyoto-aftalen har forpligtiget<br />

sig til årligt at spare inden år 2012. Projektets bidrag<br />

er i sig selv således beskedent, om end målbart, og vil<br />

som sådan ikke få nogen mærkbar indvirkning på de<br />

klimaændringer, som bliver konsekvensen af en fortsat<br />

emission af CO2 i uændret målestok. Set i et bredere<br />

perspektiv er projektets bidrag dog værdifuldt og<br />

uundværligt, da en markant reduktion kun kan opnås<br />

gennem mange mindre bidrag. Sammenlagt bliver miljøet<br />

desuden sparet for en affaldsproduktion på knap<br />

89.000 tons slagger og flyveaske, eller 4.440 tons pr. år.<br />

Desuden sparer projektet godt 220.000 m 3 ferskvand<br />

pr. år, hvis det antages, at vindmøllestrømmen fortrænger<br />

el baseret på kul.<br />

Grundvand<br />

Vi vurderer, at risikoen for forurening af jord eller<br />

grundvand som følge af aktiviteter i anlægs-, driftseller<br />

nedtagningsfasen vil være minimal.<br />

Naturbeskyttelse<br />

Der vil ikke være væsentlige konflikter mellem projektet<br />

og områdets flora og fauna. Størst opmærksomhed<br />

er tillagt fuglelivet og et mindre §3-område. Men projektet<br />

forventes ikke at få negativ indvirkning på dyrelivet<br />

i det hele taget, hverken for ynglende dyr eller<br />

fugle eller for dyr eller fugle under rast og fouragering<br />

eller under træk til og fra området.<br />

Projektet vil få direkte indvirkning på et mindre §3område,<br />

idet 1 – 2 møller placeres heri og således som<br />

konsekvens har en mindre indskrænkning af denne biotop,<br />

som består af et moseområde tilgroet med pil.<br />

131


132<br />

7 Andre forhold<br />

7.1 Nul-alternativet<br />

Projektet<br />

Ved 0-alternativet bevares de eksisterende forhold. Det<br />

betyder, at 18 vindmøller i Tændpibe Vindmøllepark<br />

bliver stående og der ikke bliver opført vindmøller i<br />

Lem Kær.<br />

Landskabet<br />

Landskabet omkring Lem vil derfor indenfor en overskuelig<br />

årrække formentlig forblive helt uden vindmøller.<br />

Der vil således ikke være synlige elementer ud over<br />

Vestas’ fabrikker, der fortæller områdets historie som<br />

førende i vindmølleudviklingen.<br />

Påvirkning af miljøet i øvrigt<br />

Støj og skyggekast<br />

Støjbelastningen og skyggekastet vil ikke være til stede.<br />

Luftforurening<br />

Der vil ikke være en reduktion af udledningen af CO 2<br />

og SO 2 samt NO x.<br />

Geologi, grundvandsinteresser og naturbeskyttelse<br />

Miljøpåvirkningerne fra landbruget vil fortsætte som<br />

hidtil.<br />

§3-områderne i Lem Kær vil blive bibeholdt i fuldt<br />

omfang.<br />

Ressourcer og affald<br />

0-alternativet vil ikke spare miljøet yderligere for slagger<br />

og flyveaske end de eksisterende Tændpibe-vindmøllers<br />

bidrag.<br />

7.2 Udtaget areal af landbrugsdrift<br />

Vindmøllerne bliver opstillet på private matrikler, og<br />

arealerne, hvorpå ti af møllerne vil stå, indgår i landbrugsdriften.<br />

Omkring hver mølle bliver der udtaget<br />

et areal på ca. 800 m 2 permanent til fundament og ar-<br />

bejdsareal. Der bliver nyanlagt ca. 2.900 m og forstærket<br />

ca. 640 m arbejdsveje, der er 5,5 m brede. Vejene optager<br />

dermed et samlet areal på knap 19.500 m 2 , hvoraf<br />

16.800 m 2 bliver udtaget af landbrugsdrift. Vendeplads,<br />

der benyttes alene i forbindelse med opførelsen, bliver<br />

reetableret. I alt bliver der permanent udtaget omkring<br />

24.800 m 2 - eller 2,48 hektar - jord af landbrugsdrift.<br />

Ved ophør og demontering af vindmøllerne skal alle<br />

anlæg fjernes, og arealet føres tilbage til landbrugsdrift.<br />

7.3 Forhold til lufttrafik<br />

Vindmølleområdet ligger lige nord for højdegrænsezonerne<br />

for Stauning Lufthavn, og nord for indflyvningsplanen<br />

til lufthavnen. En del skoleflyvning for både den<br />

civile og militære luftfart foregår fra lufthavnen.<br />

Der har i planprocessen været forhandling med såvel<br />

Stauning Lufthavn som Statens Luftfartsvæsen for at<br />

afklare, om det var muligt at placere vindmøller i den<br />

nordligste del af den yderste højdegrænsezone. Se zo-<br />

Kort 7.1 Højdegrænsezoner ved Stauning Lufthavn<br />

5 km<br />

N<br />

nerne på kort 7.1 og 7.2. Det har ikke vist sig muligt at<br />

placere vindmøller her. Reference /1/<br />

Statens Luftfartsvæsen, SLV, har krævet, at møllerne<br />

i Lem Kær alle skal markeres med et konstant lysende,<br />

lavintensivt, rødt lys på mindst 10 candela. Lyset<br />

skal opfylde de specifikationer, der er angivet i<br />

ICAO’s Annex 14, Volume 1, tabel 6-3, low-intensity.<br />

Type A. Bliver der anvendt LED-lys, skal SLV forhåndsgodkende<br />

det.<br />

Lyset skal sidde på narcellen, generatorhuset, og lyset<br />

skal altid, uanset møllevingernes placering, være synligt<br />

360 grader i et vandret plan. Lyset skal være tændt<br />

hele døgnet. Reference /2/<br />

Tilsvarende har Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste<br />

krævet to lamper øverst på narcellen for<br />

at dække 360 grader. Reference /3/<br />

Ti candela svarer til styrken i en 9 Watt pære, og lyset<br />

kan være skærmet under vandret.<br />

7.4 Radiokæder<br />

I forbindelse med udarbejdelse af nærværende <strong>VVM</strong><br />

er der rettet forespørgsel til en lang række radiokædeoperatører<br />

om projektets mulige interferens med deres<br />

respektive signaler.<br />

Ingen af de kontaktede operatører har haft indvendinger<br />

mod projektet.<br />

7.5 Ledningsanlæg<br />

Energinet.dk og Vestjyske Net er kontaktet vedrørende<br />

el og gasledninger. Vestjyske Net har svaret, at de<br />

ejer en 60 kV ledning, som passerer vest for vindmøllerne,<br />

omtrent parallelt med den vestlige vindmøllerække.<br />

Til ledningen er der fastsat en respektafstand, hvor<br />

der kun må arbejdes med maskiner og kraner med tilladelse<br />

fra ledningens ejer. Respektafstanden er 15 m<br />

fra yderste fasetråd, det svarer til ca. 16,75 m fra midtlinjen.<br />

Da montage og vedligehold af vindmøller tæt på<br />

højspændingsluftledninger erfaringsmæssigt kræver, at<br />

luftledningen afbrydes, gør Vestjyske Net opmærksom<br />

på, at afbrydelse af højspændingslinjer skal planlægges<br />

i god tid, og man ikke kan forvente, at ledningen kan


Kort 7.2 Højdegrænsezoner ved Stauning Lufthavn og nye vindmøller<br />

Grænse for maksimal højde på 125 m<br />

Grænse for maksimal højde på 50 m<br />

1000 m<br />

N<br />

afbrydes, når mølleejerne ønsker det. Derfor anbefaler<br />

Vestjyske Net, at møllerne placeres i „vælteafstand“ fra<br />

linjen, det vil sige i samme afstand som vindmøllens<br />

totalhøjde, så linjen ikke skal afbrydes, når der arbejdes<br />

på vindmøllerne. Reference /4/<br />

Ved Lem Kær er møllernes totalhøjde ca. 150 m, og<br />

den korteste afstand til højspændingsledningen er ca.<br />

250 m. Der er således ingen konflikter i forhold til højspændingsledningens<br />

respektafstand eller møllernes<br />

vælteafstand. Målemasterne, der er 94 m høje, kommer<br />

til at stå vest for de sydligste vindmøller i den vestlige<br />

møllerække. De vil få en afstand til elledningerne, der<br />

er mindre end „vælteafstanden“, men afstanden opfylder<br />

dog mindst respektafstanden. Vi forventer, at der<br />

ikke skal arbejdes på masterne ud over montering og<br />

kalibrering af måleudstyr, efter masterne er rejst.<br />

7.6 Socioøkonomiske forhold<br />

Vi vurderer, at de forventede miljøpåvirkninger af anlægget<br />

ikke vil have negative socioøkonomiske effekter<br />

på eksempelvis turisme, fritidsinteresser, råstofindvinding,<br />

landbrugsmæssige interesser, jagt eller fiskeri.<br />

7.7 Manglende viden<br />

Der er ikke forhold, hvorom der er kendskab til manglende<br />

viden.<br />

Lem Kær-projektet vil formodentlig blive det første<br />

projekt, hvor den nye særlovgivning for vindmøller,<br />

erstatningsordningen, bliver anvendt. De økonomiske<br />

forhold vedrører ikke <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong>n og miljørapporten.<br />

133


134<br />

8 Sundhed og overvågning<br />

8.1 Påvirkning af sundheden<br />

Vindmøller påvirker menneskers sundhed direkte og<br />

indirekte på en række områder. Blandt de umiddelbart<br />

indlysende finder man:<br />

- Reduktion af emissioner fra kraftværker<br />

- Støjpåvirkning<br />

- Skyggekast ved naboboliger<br />

Reduktion af emissioner<br />

Vindmøllerne vil reducere udledningen af CO2 med<br />

en mængde, der svarer til knap en promille af Danmarks<br />

Kyoto-forpligtigelse. Dertil kommer en reduktion<br />

af udledning af bl.a. svovl- og kvælstofoxider fra<br />

kraftværkerne.<br />

Udledningerne fra kraftværkerne belaster både klimaet,<br />

naturen, bygninger og folkesundheden. Elektricitet fra<br />

vindkraft sparer befolkningen for denne påvirkning i den<br />

grad, som el fra vindkraft erstatter el fra kraftværker.<br />

Forskellige undersøgelser af de samfundsøkonomiske<br />

omkostninger ved forskellige energiproduktioner<br />

har også sat en værdi på disse omkostninger, de såkaldte<br />

eksterne omkostninger. Reference /1/<br />

Det drejer sig om udgifter forbundet med for eksempel<br />

drivhuseffekt - eksempelvis tørke, oversvømmelser<br />

og stormskader - og med syreregn, smog, arbejds- og<br />

sundhedsskader.<br />

Egentlige sundhedseffekter af luftforureningen viser<br />

sig som bronchitis, hospitalsindlæggelser, sygedage<br />

og dage med nedsat aktivitet, merforbrug af medicin<br />

for astmatikere samt for tidlig død.<br />

EU har i forskningsprojektet ”ExternE – Externalities<br />

of Energy” beregnet de eksterne omkostning ved elektricitet<br />

produceret på forskellige måder i de enkelte lande.<br />

I Danmark er de eksterne udgifter ved elektricitet<br />

produceret på kulkraft beregnet til 30 - 52 øre pr.<br />

kWh, mens den ved vindkraft er beregnet til 0,75 øre<br />

pr. kWh. Reference /2/<br />

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har i 2004 beregnet,<br />

hvor meget det koster, at kraftværkernes luft-<br />

forurening påvirker sundheden, og DMU prissætter<br />

sygdomsvirkningen til 2,24 eurocent, eller 17 øre per<br />

kwh. Her indgår tungmetallernes skadevirkning ikke<br />

i beregningen. Reference /3/<br />

DMU har i sin rapport om emnet fra 2007 set på den<br />

del af omkostningerne, der vedrører menneskers sundhed,<br />

og som skyldes forurening med SO2, NOx og partikler.<br />

Reference /4/<br />

Rapporten nuancerer det tidligere billede på baggrund<br />

af væsentligt mere præcise atmosfæriske beregninger<br />

og et mere præcist datagrundlag for befolkningens<br />

fordeling omkring anlæggene. Rapporten viser, at<br />

prissættelsen for sygdomsvirkningen fra de to kraftvarmeanlæg<br />

Amagerværket og Fynsværket samt affaldsforbrændingsanlægget<br />

Vestforbrændingen svinger fra<br />

0,42 eurocent pr. kWh over 3,44 til 6,34 eurocent pr.<br />

kWh over årene 2003 – 05. Højst for Vestforbrændingen<br />

og lavest for Amagerværket.<br />

Omkostningerne er stadig uden giftvirkningen af<br />

tungmetalforureningen og uden CO2-omkostningen. Sidstnævnte sætter Energistyrelsen til ca. 7 øre pr. kWh<br />

ved en CO2-kvotepris på 150 kr pr. ton. Reference /5/<br />

Vindenergien kan således spare samfundet for store<br />

udgifter til sundhed og miljø. For det enkelte menneske<br />

kan det betyde mindre sygdom og bedre miljø, og<br />

dermed en lykkeligere tilværelse.<br />

Støjpåvirkning<br />

Den lyd, som moderne vindmøller udsender, er først<br />

og fremmest et sus fra vingerne, idet de passerer tårnet,<br />

og luften trykkes sammen mellem tårnet og vingen.<br />

Om lyden er støj, afhænger af lytteren. Generelt<br />

siger man, at uønsket lyd er støj. Støj ødelægger både<br />

sind og legeme, og 65 dB(A) er anset for et kritisk niveau.<br />

Reference /6/<br />

Derfor er der i Danmark vejledende grænseværdier<br />

for hvor meget støj, der må være fra industri og andre<br />

tekniske anlæg. Den vejledende grænseværdi for støj<br />

fra virksomheder målt udendørs varierer over ugen og<br />

over døgnet fra 45 dB(A) til 35 dB(A) i områder med<br />

åben og lav boligbebyggelse, som eksempelvis villakvarterer.<br />

Lavest om natten, da man er mere følsom<br />

for lyd, når man skal sove.<br />

Natnedsættelsen gælder ikke for vindmøller, da deres<br />

produktion ikke kan følge en bestemt døgnrytme.<br />

For vindmøller er der derimod ved lov fastsat et maksimalt<br />

støjniveau på 39 dB(A) i boligområder, og 44<br />

dB(A) ved enkeltboliger i det åbne land ved en vindhastighed<br />

på 8 m/s.<br />

Der er i kapitel 5 nærmere redegjort for støjreglerne<br />

for vindmøller, og støjniveauet ved naboboligerne i<br />

det åbne land er beregnet. Ingen udsættes for mere end<br />

41,9 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 41,9 dB(A)<br />

ved 8 m/s, ifølge beregningerne i kapitel 5.<br />

Støjniveauet på maksimalt 44 dB(A) ved naboboliger<br />

betyder, at der kan være en støj, der svarer til lidt<br />

Figur 8.1 Støjtyper og grænseværdier


mindre end sagte tale udendørs. Støjen kan dog være<br />

generende for nogle mennesker, der er meget følsomme<br />

for støj. Støjen vil komme som et sus, der gentages<br />

ca. hvert andet sekund ved de store møller. Monotonien<br />

vil være en del af problemet ved påvirkningen, men<br />

støjen vil næppe kunne skelnes fra baggrundsstøjen fra<br />

bevoksning og bebyggelse med en vindhastighed over<br />

8 – 12 m/s, der svarer til frisk til hård vind.<br />

Ved vindhastigheder over 10 m/s stabiliserer støjemissionen<br />

sig - eller falder - for pitch-regulerede møller,<br />

som der er tale om ved Lem Kær.<br />

Skyggekast ved naboer<br />

Skyggekast er genevirkningen fra vindmøllevingernes<br />

passage mellem solen og opholdsarealet. For at der kan<br />

opstå skyggekast, skal solen skinne, og møllevingerne<br />

skal samtidig rotere. Genen vil typisk være størst inde<br />

i boligen, men kan også være stor ved ophold udendørs,<br />

hvor skyggen fejer hen over jorden.<br />

Skyggekastets omfang afhænger af, hvor solen står<br />

på himlen, om det blæser og hvorfra, af antallet af vindmøller<br />

i en gruppe og deres placering i forhold til naboboligerne,<br />

samt af de topografiske forhold og møllernes<br />

rotordiameter.<br />

Skyggekastet kan virke stressende og dermed forårsage<br />

eller forværre sygdomme, hvis skyggekastet falder<br />

på tidspunkter, hvor man er til stede. Derfor er det<br />

vejledende anbefalet, at naboer ikke udsættes for mere<br />

end 10 timers skyggekast årligt.<br />

For at begrænse skyggekastet, kan man stoppe vindmøllen<br />

i det tidsrum, det foregår, og bygherre er indstillet<br />

herpå.<br />

I kapitel 5 er der redegjort for, hvor meget vindmøllerne<br />

ved Lem Kær vil kaste skygger ved naboer fra<br />

de roterende vinger. Ved den nabo, der er mest udsat,<br />

drejer det sig om godt 27 timer om året udendørs, og<br />

godt 22 timer indendørs..<br />

8.2 Overvågning<br />

I <strong>VVM</strong>-tilladelsen kan der blive stillet betingelse om<br />

afværgning af skyggekast. Endvidere kan der være stillet<br />

krav til placeringen i forhold til byggelinier, afstand<br />

til naboer eller andre forhold. <strong>VVM</strong>-tilladelsen kan også<br />

indeholde krav om inddragelse af tilsynsmyndigheden<br />

i anlægsfasen ved arbejde i nærheden af beskyttede<br />

områder.<br />

Det er kommunens miljøtilsyn, der skal sikre, at<br />

kravene i <strong>VVM</strong>-tilladelsen overholdes. Klage fra naboer<br />

medfører, at kommunens miljøtilsyn kan pålægge<br />

ejeren af vindmøllen at få foretaget en støjmåling<br />

eller måling af skyggekastet, hvis miljøtilsynet vurderer,<br />

at der er hold i klagen. <strong>Kommune</strong>n kan herefter<br />

om fornødent pålægget ejeren at dæmpe støjen eller<br />

stoppe møllen, hvis kravene i Støjbekendtgørelsen<br />

ikke er overholdt.<br />

<strong>Kommune</strong>n er forpligtiget til at udarbejde en plan<br />

for overvågning af, at mølleejeren overholder miljøkravene.<br />

Heri kan både indgå måling ved idriftsættelse<br />

og målinger ved almindeligt tilsyn, dog højst en<br />

gang årligt.<br />

Vindmøllens drift overvåges elektronisk af operatøren<br />

for hurtigt at kunne gribe ind ved tekniske problemer.<br />

Vindmøllen har indbygget et styre- og overvågningsprogram,<br />

som registrerer alle fejl og om fornødent<br />

stopper møllen. Forandringer i vindmøllens støjniveau<br />

og udseende vil sammen med andre uønskede miljøpåvirkninger<br />

fra møllen stort set altid være en konsekvens<br />

af tekniske problemer i møllen.<br />

135


136<br />

9 Henvisninger<br />

9.1 Oversigt over figurer, kort og tabeller<br />

Kort 1.1 Vindmølleområdets placering 4<br />

Figur 1.1 Vindmøllers størrelse set i relation til andre lokale elementer 5<br />

Kort 1.2 Regionplan og råstofplan 7<br />

Kort 1.3 Planforhold 8<br />

Kort 1.4 Lokalplaner omkring Lem Kær 9<br />

Tabel 2.1 Projektet opsummeret 15<br />

Kort 3.1 Vindressourcerne 16<br />

Kort 3.2 Placering af møller, veje og arbejdsarealer i hovedforslaget 16<br />

Kort 3.3 Placering af møller, veje og arbejdsarealer i alternativet 17<br />

Tabel 3.1 Oversigt over projektforslag 17<br />

Figur 3.1 Principtegning af pladefundament og hovedtilslutning 18<br />

Figur 3.2 Vindens fordeling og energiindhold i Lem Kær 19<br />

Kort 4.1 Landskabets dannelse 22<br />

Kort 4.2 Eksisterende forhold, vindmøller og afstandszoner 24<br />

Kort 4.3 Arkæologiske fund og kulturhistoriske spor 25<br />

Kort 4.4 Historisk kort 25<br />

Kort 4.5 Rekreative forhold 28<br />

Kort 4.6 Terræn og synlighed 29<br />

Figur 4.1 Snit/opstalt fra Velling til Dejbjerg Plantage 30<br />

Figur 4.2 Vindmøllernes harmoniforhold 31<br />

Kort 4.7 Visualiseringspunkter i nær- og mellemzone 32<br />

Kort 4.8 Visualiseringspunkter i fjernzone 32<br />

Tabel 5.1 Forhold ved naboboliger i det åbne land og i Lem 104<br />

Tabel 5.2 Afstande til naboboliger, som er under 1 km 104<br />

Kort 5.1 Oversigt over naboboliger og nabovisualiseringer 105<br />

Tabel 5.3 Støjpåvirkning ved naboboliger 116<br />

Kort 5.2 Støjkurver i hovedforslag ved vindhastigheden 6 m/s 117<br />

Kort 5.3 Støjkurver i alternativet ved vindhastigheden 6 m/s 118<br />

Tabel 5.4 Skyggekast ved naboer 119<br />

Kort 5.4 Skyggelinjer i hovedforslaget 120<br />

Kort 5.5 Skyggelinjer i alternativet 121<br />

Figur 5.1 Kalender med udendørs skyggekast hos naboer ved hovedforslag 122<br />

Tabel 6.1 Mindsket emission af drivhusgasser 124<br />

Kort 6.1 Geologisk interesseområde 124<br />

Kort 6.2 Habitatområde 125<br />

Kort 6.3 Naturbeskyttede områder 126<br />

Tabel 6.2 Registrerede dyr og fugle under besigtigelse 127<br />

Tabel 6.3 Fuglelokaliteter nær vindmølleområdet 127<br />

Kort 7.1 Højdegrænsezoner ved Stauning Lufthavn 132<br />

Kort 7.2 Højdegrænsezoner ved Stauning Lufthavn og nye vindmøller 133<br />

Figur 8.1 Støjtyper og grænseværdier 134<br />

9.2 Anvendte forkortelser og begreber<br />

bl.a., blandt andet<br />

CO 2, kuldioxid, kultveilte<br />

dB og dB(A), decibel, anvendes i akustikken om den menneskelige hørelse. A refererer<br />

til en frekvensmæssig vægtning, der modsvarer den menneskelige hørelse<br />

diversitet, forskellighed<br />

DOFbasen, Dansk Ornitologisk Forenings database over fugleobservationer<br />

DMU, Danmarks Miljøundersøgelser<br />

emission, udledning<br />

estimeret, anslået<br />

etc., et cetera, latin: og så videre<br />

EU, Den Europæiske Union, et internationalt politisk og økonomisk samarbejde<br />

mellem 27 europæiske stater<br />

fouragere, lede efter og æde føde<br />

g, gram, enhed for masse<br />

GPS, Geografical Position System, amerikansk system til at bestemme geografisk<br />

placering på jorden ved hjælp af satelitter<br />

ha, hektar, 100 gange 100 meter, flademål<br />

Hz, hertz, bølgefrekvens, svingning per sekund<br />

immission, bruges som koncentrationsangivelse for en forureningskomponent i<br />

omgivelserne. Modsat emission. I denne rapport brugt i forbindelse med ”modtaget<br />

støj hos naboer”.<br />

km, kilometer, 1000 meter, længdemål<br />

kV, kilovolt, (græsk: kilo-), 1000 volt<br />

kW, kilowatt, 1000 watt. Watt er en måleenhed for effekt<br />

kg, kilogram, 1000 gram<br />

LBK, lovbekendtgørelse<br />

mm, millimeter<br />

m/s, meter pr. sekund, hastighed<br />

MW, megawatt, 1000 kilowatt, 1.000.000 watt<br />

MWh, megawatttime, Det gennemsnitlige elforbrug pr. husholdning til apparater og<br />

lys var i 2005 på 3,523 MWh<br />

m 2 og m 3 , kvadratmeter og kubikmeter, flademål og rummål<br />

nr., nummer<br />

NO x, fællesbetegnelse for kvælstofoxid, NO, og kvælstofdioxid, NO 2<br />

oldtiden, menneskets urhistorie og forhistorie udgør tilsammen menneskets<br />

oldtid, som er den lange periode, som er uden nedskrevne kilder.


pr., per, for hver. Eksempelvis: Effekt pr. mølle, Effekt for hver mølle<br />

SO 2, svovldioxid<br />

spektakulære, opsigtsvækkende<br />

t, ton og tons, 1 ton er 1000 kg<br />

topografi, et geografisk udtryk, der henviser til landskabets form. I bredere forstand<br />

betyder ordet placeringen af naturlige og kunstige landemærker i området, som<br />

f.eks. skrænter, vandløb, byer, landsbyer, veje osv. Et tilsvarende ord er terræn<br />

t/år, ton per år<br />

<strong>VVM</strong>, vurdering af virkning på miljøet<br />

0-alternativ, nul-alternativ, fortsættelse af eksisterende forhold<br />

§, paragraf<br />

9.3 Referenceliste<br />

Kapitel 1, Indledning<br />

/1/ Forslag til Temaplan for vindmøller i <strong>Ringkøbing</strong>-<strong>Skjern</strong> <strong>Kommune</strong>, Tillæg<br />

nr. 100 til <strong>Kommune</strong>plan 2005-16 for tidligere Egvad <strong>Kommune</strong>, <strong>Kommune</strong>plan<br />

2009 for tidligere <strong>Skjern</strong> <strong>Kommune</strong>, <strong>Kommune</strong>plan 1997 for tidligere<br />

<strong>Ringkøbing</strong> <strong>Kommune</strong>, <strong>Kommune</strong>plan 1997 for tidligere Videbæk <strong>Kommune</strong><br />

og <strong>Kommune</strong>plan 2000 for tidligere Holmsland <strong>Kommune</strong>. December 2008.<br />

Kapitel 3, Beskrivelse af anlægget<br />

/1/ Energi- og Miljødata: Vindressourcekort for Danmark.<br />

/2/ Ole Damsgaard, Carl C. A/S, <strong>Skjern</strong>.<br />

/3/ Energistyrelsen: Energistatistik 2007.<br />

/4/ Naturlig Energi, Vindkraft-nyt pr. email. 11. marts 2008.<br />

/5/ Strange Skriver (19. november 2008): Notat om sikkerhedsafstande for vindmøller.<br />

Danmarks Vindmølleforening.<br />

/6/ National prøvestation for store vindmøller<br />

Vurdering af Virkningen på Miljøet, Miljø- og energiministeriet, januar 2000<br />

/7/ Energicenter Nord Aps.<br />

Kapitel 4, Landskabelige forhold<br />

/1/ Det kulturhistoriske centralregister, DKC.<br />

/2/ Museumsinspektør Torben Egeberg, <strong>Ringkøbing</strong>-<strong>Skjern</strong> Museum til Mette<br />

Tranholm Frøst, SJ-Consult.<br />

/3/ Regionplan 2005. Ringkjøbing Amt.<br />

Kapitel 5, Naboforhold<br />

/1/ DELTA, 30. april 2008: Project report. EFP-06 project. Low Frequency Noise<br />

from Large Wind Turbines. Summary and Conclusions on measurements and<br />

methods.<br />

/2/ Bastrup Trickfilm, se:<br />

http://www.udafdetblaa.dk/dk/dk_speak_frame.html.<br />

Kapitel 6, Øvrige miljøforhold<br />

/1/ Naturlig Energi. Februar 2007: Vindmøller og drivhuseffekten. Faktablad M2<br />

/2/ Forslag til Temaplan for vindmøller i <strong>Ringkøbing</strong>-<strong>Skjern</strong> <strong>Kommune</strong>, Tillæg<br />

nr. 100 til <strong>Kommune</strong>plan 2005-16 for tidligere Egvad <strong>Kommune</strong>, <strong>Kommune</strong>plan<br />

2009 for tidligere <strong>Skjern</strong> <strong>Kommune</strong>, <strong>Kommune</strong>plan 1997 for tidligere<br />

<strong>Ringkøbing</strong> <strong>Kommune</strong>, <strong>Kommune</strong>plan 1997 for tidligere Videbæk <strong>Kommune</strong><br />

og <strong>Kommune</strong>plan 2000 for tidligere Holmsland <strong>Kommune</strong>. December 2008.<br />

/3/ www.GEUS.dk<br />

/4/ www.DOFbasen.dk<br />

/5/ Danmarks Miljøundersøgelser, Faglig rapport nr. 635, 2007:<br />

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV.<br />

/6/ DMU (1995): Vindmøllers indvirkning på fugle. Status over viden og perspektiver<br />

/7/ H. Hötker et al (2004): Auswirkungen regenerativer Energiegewinning auf<br />

die biologische Vielfalt am Beispile der Vögel und der Fledermäuse – Fakten,<br />

Wissenslücken, Anforderungen an Forschung, ornithologische Kriterien zum<br />

Ausbau von regenerativen Energiegewinnungsformen. NABU<br />

/8/ Voigt (2008): Gæs vænner sig til vindmøller. DMU Nyt Årgang 12 nr. 18.<br />

/9/ Report of the International Working Group on Wind Turbines and<br />

Bat Populations.<br />

/10/ Vestas aktionærinformation 1/2008.<br />

Kapitel 7, Andre forhold<br />

/1/ Debatoplæg nr. 75 for planlægning af vindmøller ved Lem Kær. <strong>Ringkøbing</strong>-<br />

<strong>Skjern</strong> <strong>Kommune</strong>. Økonomi- og Erhvervsudvalget. 3. marts 2009.<br />

/2/ Brev fra Birger Jeppesen, Tilsynsafdelingen, Flyvepladser og luftfartstjenester,<br />

Statens Luftfartsvæsen til <strong>Ringkøbing</strong>-<strong>Skjern</strong> <strong>Kommune</strong>, 24. marts 2009.<br />

/3/ Brev fra kontorfuldmægtig Anne Marie Christiansen, Forsvarets Bygningsog<br />

Etablissementtjeneste til <strong>Ringkøbing</strong>-<strong>Skjern</strong> <strong>Kommune</strong>, 17. marts 2009.<br />

/4/ Brev fra Vestjyske Net til Planenergi, 12.februar 2009.<br />

/Kapitel 8, Sundhed og overvågning<br />

/1/ ExternE - Externalities of Energy, A Research Project of the European<br />

Commission. Results of ExternE Figures of the National Implementation phase.<br />

www.externe.info<br />

/2/ Danmarks Vindmølleforening, Fakta om Vindenergi, Ø1,<br />

Vindmøllers samfundsøkonomiske værdi, juni 2002.<br />

/3/ Danmarks Miljøundersøgelser, Miljøministeriet:<br />

Sundhedseffekter af luftforurening - Beregningspriser.<br />

Faglig rapport fra DMU, nr. 507. København 2004<br />

/4/ Mikael Skou Andersen m.fl: EVA – a non-linear Eulerian approach for<br />

137


138<br />

assessment of health-cost externalities of air pollution.<br />

Dept. of Policy Analysis, National Environmental Research Institute,<br />

University of Aarhus, Grenåvej 14, 8410 Rønde. 2007.<br />

Se: www2.dmu.dk/Pub/EVA_artikel.<strong>pdf</strong>.<br />

/5/ Mikael Skou Andersen og Lise Marie Frohn: De eksterne omkostninger ved<br />

energiproduktion. I Månedsmagasinet Naturlig Energi, maj 2007, 29. årgang,<br />

nr. 9.<br />

/6/ Carl Bro Newsletter, 5. Årgang, 2. udgave. Danmark, juni 2006.<br />

9.4 Yderligere litteratur<br />

# Bekendtgørelse nr. 1508 af 14. december 2006 om støj fra vindmøller.<br />

# Bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni 2003 om afgrænsning og administration af<br />

internationale naturbeskyttelsesområder.<br />

# Bekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 af lov om planlægning.<br />

# Bekendtgørelse nr. 1006 af 20. oktober 2005 om supplerende regler i medfør af<br />

lov om planlægning (samlebekendtgørelse).<br />

# Bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige<br />

og private anlægs virkning på miljøet (<strong>VVM</strong>) i medfør af lov om planlægning.<br />

# Cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse til<br />

opstilling af vindmøller.<br />

# Danmarks Vindmølleforening, Faktablad P7, Støj fra vindmøller, oktober 2007.<br />

# Energistyrelsens stamdataregister for vindmøller. www.ens.dk.<br />

# Energistyrelsens Energistatistik 2005 Husholdninger, se: http://www.ens.dk/<br />

graphics/Publikationer/Statistik/Energistatistik_ny_2005/html/chapter10.htm<br />

# EU. ExternE. Externalities of Energy. Metodology 2005 Update. UER 21951.<br />

Se: http://www.externe.info.<br />

# Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 18. december 2008<br />

# Forslag til Lov om fremme af vedvarende energi.<br />

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 18. december 2008<br />

# Lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurdering af planer og<br />

programmer<br />

# Lov nr. 883 af 18. august 2004. Lov om planlægning.<br />

# Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen: Notat. 22. juni 2005.<br />

Journal nummer SN 2001-101-1193 / M 4034-0082.<br />

# Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen:<br />

Geologisk set Det nordlige Jylland<br />

# Miljøstyrelsen: Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.<br />

# Nordjyllands Amt: Regionplan 2005.<br />

Se: http://www.skovognatur.dk/Emne/Planlaegning/RP05_amter/Nordjylland/<br />

Nordjylland.htm<br />

# Orientering nr. 9 fra Miljøstyrelsen. 1997.<br />

# Planloven. Bekendtgørelse af lov om planlægning. LBK nr. 813 af 21/06/2007<br />

# Politikens Store Danmarksbog. Politikens Forlag A/S, 2003.<br />

# Regionplantillæg nr. 198. Regionplantillæg for vindmølleplanlægning i<br />

Nordjyllands Amt. December 2006<br />

# Skov- og Naturstyrelsen: Rapport fra regeringens planlægningsudvalg for<br />

vindmøller på land. Februar 2007. www.sns.dk.<br />

# Trap Danmark. Bind 16. Ålborg Amt. G.E.C.Gads Forlag 1961<br />

# Vejledning nr. 39 af 7. marts 2001 om planlægning for og landzonetilladelse til<br />

opstilling af vindmøller.<br />

# Vejledning nr. 9664 af 18. juni 2006 om miljøvurdering af planer og programmer.<br />

(Findes kun elektronisk)<br />

# Vindmølleindustrien: Vindformation. Nyheder fra Vindmølleindustrien. nr. 43,<br />

juni 2006.


Vindmøller ved Lem Kær<br />

<strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong> og miljørapport<br />

Juni 2009<br />

Rapport udarbejdet af <strong>Ringkøbing</strong>-<strong>Skjern</strong> <strong>Kommune</strong> i samarbejde med SJ-Consult.<br />

Redaktion: Susan Jessien og Mette Tranholm Frøst, SJ-Consult<br />

Landskabsvurdering: Mette Tranholm Frøst, SJ-Consult<br />

Miljøvurdering: Peter Jacob Jørgensen, Planenergi<br />

Foto: Mads S. Willadsen, Energicenter Nord Aps; Peter Jacob Jørgensen Planenergi; David Boertmann,<br />

DMU, Mette Tranholm Frøst, Susan Jessien og Søren Bundgaard Poulsen, SJ-Consult<br />

Visualisering: Mette Tranholm Frøst og Susan Jessien, SJ-Consult<br />

Beregning af produktion: Mads S. Willadsen, Energicenter Nord Aps<br />

Beregning af støj og skyggekast: Energicenter Nord Aps<br />

Kort: © Kort- og Matrikelstyrelsen. Bearbejdning: SJ-Consult<br />

Landmåling: Niels Jacob Stampe, Geopartner, Lemvig<br />

Layout: Søren Bundgaard Poulsen, SJ-Consult<br />

Tryk: Øko-Tryk, 6900 <strong>Skjern</strong><br />

Oplag: 200<br />

Forside: Visualisering fra Jernbanebro ved Klaptoft<br />

Bagside: Visualisering fra anlægget i Lem<br />

Henvendelse angående <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong> og miljørapport: <strong>Ringkøbing</strong>-<strong>Skjern</strong> <strong>Kommune</strong><br />

Planlægning<br />

Ved Fjorden 6<br />

6950 <strong>Ringkøbing</strong><br />

Tlf. 9974 2424<br />

Hjemmeside: www.rksk.dk<br />

139

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!