gudstjenester - Longelse Kirke

longelsekirke.dk

gudstjenester - Longelse Kirke

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Hou

Stoense

Snøde

Bøstrup

Tranekær

Tullebølle

Simmerbølle

Rudkøbing

Strynø

Skrøbelev

Longelse

Fuglsbølle

Lindelse

Fodslette

Tryggelev

Kædeby

Humble

Ristinge

Magleby

Bagenkop

Juni · Juli · August 2013


2

Vejledning og indholdsfortegnelse

Hvad skal jeg gøre ved...

Fødsel: Jordemoderen anmelder fødslen til præsten eller kordegnen i moderens bopælssogn. Gifte

forældre skal ikke selv anmelde fødsel undtagen i de tilfælde, hvor der ikke medvirker en jordemoder.

Er forældrene ikke gift, og der ønskes fælles forældremyndighed, afleveres den udfyldte og underskrevne

omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter fødslen til præsten eller kordegnen i bopælssognet.

Det er også muligt at få faderskabet anerkendt før fødslen ved henvendelse til Statsforvaltningen. Hvis

man ikke ønsker fælles forældremyndighed, kan faderskabet anderkendes uden at man får fælles forældremyndighed,

i disse tilfælde skal faderskabserklæringen indsendes til Statsforvaltningen Syddanmark.

Navngivning/dåb: Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske ved navngivning

på kirkekontoret/kordegnekontoret, digitalt eller ved dåb. M.h.t. dåb aftales nærmere med

sognepræsten vedrørende navn, faddere m.m. Der skal være mindst 2 faddere, højst 5 og kravene til

disse er, at de skal være døbt og være nået konfirmationsalderen.

Navneændring: Navneændring sker ved henvendelse til præstekontoret/kordegnekontoret eller digitalt.

Reglerne samt skema’er kan hentes på præstekontoret/kordegnekontoret eller på person registrering.dk.

Der er et gebyr på ca. 500 kr. på navneændringer. Dog betales ikke gebyr ved ansøg ning om

navneændring, der finder sted i forbindelse med en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest

3 måneder efter vielsen eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring.

Konfirmation: Konfirmationen foregår på 7. klassetrin. Man bliver undervist og konfirmeret i det

pastorat, hvor man kirkeligt hører hjemme. Undervisningen finder sted fra september til maj.

Vielse: Vielse aftales med præsten. Med til præsten skal bringes en prøvelsesattest, som udstedes ved henvendelse

til bopælskommunen. Den må ikke være udstedt mere end 4 måneder før vielsen finder sted.

Ved bryllup skal der være to vidner tilstede.

Begravelse: Sognepræsten er begravelsesmyndighed og senest to hverdage efter dødsfaldet skal dette

anmeldes til præstekontoret/kordegnekontoret. Dette kan evt. ske gennem bedemand. Ønsker man

en kirkelig begravelse/bisættelse aftales de nærmere omstændigheder for højtideligheden med præsten.

Graveren vil være behjælpelig med valg af gravsted.

Attester: Attester udstedes ved henvendelse til nærmeste præst eller kirkekontor. Legitimation skal forevises.

Alle ansøgningsblanketter og digitale anmeldelser findes på www.personregistrering.dk

Man er dog altid velkommen til at få vejledning hos præst eller kordegn.

Langeland-Ærø Provsti

Langelands provstikontor, Bellevue 3 C, 5900 Rudkøbing

☎ 62501188, fax 62502280, mail: langeland-aeroe.provsti@km.dk

Provst Trille Brink Westergaard, Langegade 2, Lindelse præstegård, 5900 Rudkøbing,

☎ 62571507 – mail: tubw@km.dk

Provstisekretær Joan Harding Gotfredsen

☎ 62501188 – mail: jhg@km.dk. Træffes på kontoret tirsdag og torsdag kl. 9.00-15.00

Oplysning om provstiudvalgsmøder kan findes på www.provsti.dk - Langeland-Ærø Provsti.

Indholdsfortegnelse

Forside ............................. 1

Vejledning og indholdsfortegnelse......... 2

Præstens side......................... 3

Nordlangeland pastorat................. 4

Rudkøbing-Simmerbølle pastorat......... 8

Strynø pastorat ...................... 11

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat.... 12

Sydlangeland pastorat................. 14

Kirkerne på Langeland og Strynø........ 18

Hverdagsgudstjenester og

andagter på Langeland ................ 22

Kierkegaard vs. Grundtvig ............. 23

Gudstjenesteliste..................... 24

Forsidebilledet

Billede af Strynø Kirke taget en aften i april efter

en regnskylle.

Kirkebladet

Kirkebladet udgives af menigheds -

rådene og udkommer fire gange årligt.

Redaktion

Annalise Bager, Torben Poulsen, Pia Tønsberg-

Jensen (ansvarshavende redaktør) og Birgitte

Monrad Møller.

Synspunkter i bladet er ikke nødvendigvis

udtryk for redaktionens holdning.


”Der findes ingen onde

børn – kun onde mønstre”.

Sådan lød den

pædagogiske parole i

programserien Myginds

Mission, der har for nylig

har kørt på DR – en

serie, der var en del af

en større anti-mobbekampagne.

Sådanne anti-mobbe-kampagner ser af og

til dagens lys. Og mon ikke vi kommer til at

se flere af dem i fremtiden? Heldigvis. Og

desværre. For problemerne med mobning er

sandsynligvis ikke sådan at komme til livs. Det

er nemlig voldsomme kræfter, disse kampagner

må kæmpe imod. En hurtig lommepsykologisk

analyse af mobningsfænomenet kunne lyde:

De såkaldte ”onde mønstre” bunder (delvist) i

menneskets behov for at hævde sig selv. Og den

hurtigste vej til at hævde sig selv er som bekendt

ved at nedgøre andre.

Denne tendens er ikke kun forbeholdt børn.

Vi voksne er (oftest) blot mere subtile i vores forsøg

på at ville hævde os over vores medmennesker:

Vi driller ikke åbenlyst i klasselokalet. Men til

gengæld sladrer vi gerne i kaffestuen. Vi råber

sjældent grimme ord til dem, der bliver holdt

udenfor. Men vi taler heller ikke så ofte med

dem.

Som de fleste sikkert ved, har mobning –

både den, der foregår i skolegården og den, der

finder sted på arbejdspladsen – alvorlige konsekvenser

for menneskers indbyrdes trivsel og

individets selvværd. Konsekvenser, som vi som

samfund bør tage alvorligt.

Spørgsmålet er så: Har det overhovedet noget

med kirken at gøre?

Svaret implicerer naturligvis et forbehold:

Præster er ikke pædagoger, og kirken er ikke

en opdragelsesanstalt (selvom det af og til kan

Præstens side

Mobning og Menneskesønnen

virke sådan.) Som sådan er det næppe kirkens

opgave at bekæmpe mobning i skolen eller

på arbejdspladser, men at forkynde de gode

nyheder om den korsfæstede og opstandne

Kristus.

Når det er sagt, har kirken også en konkret

berøringsflade med mange mennesker, ikke

mindst de unge i forbindelse med konfirmandundervisningen.

I februar skrev jeg under på

præsteløftet, hvorved jeg bl.a. lovede, at ”jeg

troligt vil arbejde for ungdommens kristelige

oplysning og vejledning.”

Ungdommens kristelige oplysning og vejledning

er naturligvis at fortælle om kirke og

kristendom. Men også at fortælle om ham Jesus

fra Nazaret. Hvad Han gjorde, og hvad Han

lærte os.

Og det er her, at der muligvis er noget spændende

at hente. For eksempel i historien om

kvinden grebet i ægteskabsbrud (Joh 8:1-11).

De skriftkloge og farisæerne kommer slæbende

med en kvinde, de har taget i ægteskabsbrud

– og de vil se blod. De spørger Jesus, hvorvidt

de skal stene hende eller ej, hvortil Han som

bekendt svarer, at den, der er uden synd, skal

kaste den første sten. Og én efter én lusker de

bort, velvidende at ikke en eneste af dem er værdig

til at fordømme denne kvinde. Historien

har mange pointer, bl.a. om synd, tilgivelse,

fordømmelse, dødsstraf, osv. Men i denne sammenhæng

er det også en pointe, at Jesus – ene

mand – stiller sig op imod en blodtørstig forsamling

af mennesker, der ikke bare har udset

sig et mobbeoffer, men et dødsoffer. Han nægter

at underkaste sig flertallets vilje, men tager

den udstødte i forsvar.

De fleste af os undres vel over, hvordan Jesus

havde modet til på den måde at gå imod strømmen

og komme den svage til undsætning.

Måske én af årsagerne hertil kunne være, at Jesus

tilsyneladende ikke var optaget af at hævde sig

selv. Tværtimod: Jesus lærte os, at det var vigtigere

at tjene hinanden end at herske over hinanden.

Sådan ønskede Han, at det skulle være blandt os,

og sådan var det for Ham selv (Matt 20:26-28).

Derfor satte Han sig også ned skærtorsdag aften

og vaskede disciplenes fødder: For selv at vise

det smukke i at være tjener for de andre i stedet

for at hævde sig selv.

Sommeren er over os, og på den anden side

af ferien venter et nyt skole- og arbejdsår. Det

er muligt, at anti-mobbe-kampagner kan være

med til at forbedre trivslen på vores skoler og

arbejdspladser det kommende år. Men mon

ikke også det ville være godt at have Ham Jesus

med i baghovedet. Hvis vi som Ham turde forsvare

dem, der bliver holdt udenfor, at gå imod

det populære flertal, og hvis vi var mere optaget

af at tjene hinanden end at tromle hinanden, så

kunne det være, at vi blev bedre kammerater og

bedre kollegaer. Og måske endda bedre medmennesker.

Michael Skov Rygaard Andersen,

Rukøbing-Simmerbølle & Strynø

Græsk-ortodoks

ikon, hvor Jesus

vasker disciplenes

fødder

3


Udflugt

Torsdag den 6. juni arrangerer Hou-Stoense-

Snøde menighedsråd udflugt. Turen starter fra

Hou kirke kl. 12, derefter opsamling i Lohals

ved havnen, i Stoense og ved Snøde kirke.

Turen går først til Brahetrolleborg, hvor vi får

en guidet rundvisning i Brahetrolleborg kirke. Vi

skal også besøge De japanske Haver ved Nørre

Broby. Her serveres der kaffe med hjemmebag.

På vejen hjem stopper vi ved Tullebølle kro ca. kl.

18, hvor der serveres middag, før vi kører tilbage

til Nordlangeland. Ved tilmelding aftales, hvor

man stiger på bussen. Pris for deltagelse 200 kr.

Tilmelding til Lene på tlf. 26 84 64 78 eller mail

lenemollerdam@gmail.com senest den 2. juni.

Friluftsgudstjeneste og fælles frokost

Søndag den 16. juni kl. 11.00 er der friluftsgudstjeneste

ved ”Hollænderhuset”, Houvej 59.

Musikken leveres af Sabina Nielsen på klaver og

Andreas Karberg på guitar. Efter gudstjenesten

bliver der mulighed for sammen at spise sin

medbragte frokost. Det vil være godt hvis så

mange som muligt medbringer stole, selv om vi

låner borde og bænke.

Koncert i Hou

Søndag den 7. juli kl. 19.30 arrangeres der

koncert i Hou kirke. Trioen Swinging Singing

synger og spiller. Trioen består af forfatter Josefine

Ottosen, guitarist Jan Schönemann og violinist

Leif Kähne. De synger og spiller jazz, swing og

latin på en livsbekræftende måde. Det bliver en

koncert, hvor hænder og fødder har svært ved at

holde sig i ro. Fri entré.

Musikgudstjeneste og aftenkaffe

Søndag den 7. juli kl. 19.00 er der en sommerlig

gudstjeneste i Tullebølle kirke. Line Kromann

synger sommersange ved gudstjenesten. Line

Kromann bliver akkompagneret af Leif Espensen

på guitar.

Efter gudstjenesten er der aftenkaffe i præstegårdshaven,

og Christian Jørgensen spiller på

4

Nordlangeland pastorat

harmonika.

Vi håber at se virkelig mange mennesker til en

dejlig aften i kirken og i haven.

Kirkevandring

Årets kirkevandring bliver søndag den 14. juli

kl. 15.00-19.00.

Vi mødes ved Tranekær kirke kl. 15.00 og

herefter går turen over Flådet, hvor vi ser de vilde

heste, der nu bor der, gennem Baronskoven og op

til Tranekær slotsmølle. Vi slutter vandringen med

sandwicher i Tranekær Beboerhus, hvorefter der er

gudstjeneste kl. 19.00 i Tranekær kirke.

Turen er arrangeret i samarbejde med

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat. Deltagelse

koster 40 kr. og er naturligvis åben for alle.

Tilmelding senest torsdag den 11. juli til

sognepræst Torben Poulsen, 62 50 22 50 eller

tpo@km.dk, eller til sognepræst Annalise Bager,

62 50 10 69 eller anba@km.dk.

Musik i kirkerne under Hesselbjerg

Musikfestival

Der er klassisk musik for børn og voksne – og

for enhver smag – når Hesselbjerg Musikfestival

løber af stablen i næstsidste weekend af juli.

Det er fjerde sommer i træk, at Hesselbjerg

Musikfestival bliver afholdt. Den er startet i 2010

Fra orgelkoncerten i Tranekær kirke sommeren 2012.

som et privat arrangement, men de optrædende –

en gruppe unge, talentfulde klassiske musikere

– giver nu også offentlige koncerter. I år er der

fem arrangementer i kirker på Langeland.

Åbningskoncerten finder sted i Tullebølle

Kirke torsdag den 18. juli kl. 20. Her spiller

bl.a. komponist og elektronisk musiker Louis

d´Heudieres fra London egne kompositioner

samt improvisationer med nogle af festivalens

andre musikere – en koncert med musik, som

lokker publikum ind i en anderledes klangverden

med svævende, hypnotiserende og

improviserende lydcollager.

Dagen efter, fredag den 19. juli kl. 14 i Hou

Kirke, spiller Jutlandia Baroque swingende og festlig

barokmusik. Hør bl.a. Danmarks nye Michala

Petri – blokfløjtenisten Louise Hjorth Hansen, der

i januar modtog et af Léonie Sonnings Musikfonds

prestigefyldte stipendier, og som i den anledning

også har gjort sig bemærket på tv-kanalen DR K.

Lørdag 20. juli kl. 10 kan børnene lære

at spille orgel – eller de kan i hvert fald få en

smag for det. Organisten Katrine Immerkjær

Kristiansen underviser i Tranekær Kirke, og

arrangementet slutter med en minikoncert kl.

12. Bemærk at tilmelding er nødvendig for

de børn, der vil være med – skriv en mail til

(katrine_immerkjaer@yahoo.dk).


Senere samme dag kl. 14, er der også en ”rigtig”

koncert i Tranekær. Der vil være orgel og

akkordeon på programmet, med virtuose værker,

bl.a. fra Katrine Immerkjær Kristiansens

kommende debutkoncert.

Endelig er der afslutningskoncert i Snøde

Kirke søndag den 21. juli kl. 14. Her er der

mulighed for at nyde et blandet program af

kirkemusik, spillet og sunget af festivalens musikere:

Sangerne Ly Tran, Helle Ohrt, Jakob

Knudsen-Pedersen, Kirstine Bonde Pedersen og

de to musikere i Duo1702 – Katrine Immerkjær

Kristiansen og Louise Hjorth Hansen.

Bibelcamping

Igen i år bliver der bibelcamping i Tullebølle.

Tullebølle familiecamping afholdes i perioden

19. – 27. juli. Campingpladsen ligger på den

gamle fodboldbane ud mod Skolevej. Møderne

afholdes i Tullebøllehallen.

Du er velkommen til at deltage i hele bibelcampingen.

Du er også velkommen til at deltage i et

eller flere møder. Programmer vil ligge i kirkerne.

Tirsdag den 23. juli kl. 14.30 holdes der

“Åben campingplads”. Oplev stemningen, kom

og hils på campisterne, der giver en kop kaffe og

hjemmebagt kage. I tilfælde af dårligt vejr bliver

kaffebordet i Tullebøllehallen.

For yderligere oplysninger er du velkommen

til at kontakte Birgit Mogensen, Skolevej 17,

Tullebølle, tlf. 62 50 20 98

Polsk kor i Tranekær kirke

Det polske kor Metanoia, der gæstede Langeland

for tre år siden, kommer på genvisit og

giver koncert i Tranekær kirke onsdag den 7.

august kl. 19.30

Sommerudstilling i Tranekær kirke

Kunstneren Tage Svenning Andersen udstiller i

Tranekær kirke.

Den sjette sommerudstilling i Tranekær kirke

åbner med en fernisering i kirken tirsdag den

Nordlangeland pastorat

4. juni kl. 17.00, hvor

alle er hjertelig velkomne.

Menighedsrådet byder på

en forfriskning. Udstillingen

kan ses i Tranekær

kirke i kirkens åbningstider

hele sommeren til

slutningen af august.

Udstillingen har titlen:

Biskoppen fra Skrøbelev,

sovende præster og noget

fra Ghana.

Om den brogede titel

og udstillingen fortæller

Tage Svenning Andersen:

På nordsiden af Skrøbelev

Kirke sidder indmuret

en granitkvadre fra

11-1200-tallet som viser

omridset af en person. Med sin stav i hånden

kunne han ligne en biskop: Biskoppen fra

Skrøbelev. Fra sit kirketårn har han kunnet skue

over til Strynø, hvor der ifølge overleveringen

var problemer med at omvende øboerne til

kristendommen. De hældede mere til “Kæmpen

Stryn”. Så biskoppen måtte af og til tage

turen til Strynø for at missionere. Svenning

Andersen tilføjer, at “Så vidt vides lykkedes

missionen aldrig!” Billederne af de sovende

præster er ikke en hentydning til, at præster

sover meget. Det er en illustration af den fred,

ro og idyl, der hviler omkring de langelandske

kirker. Men man kan tolke dem som man vil.

Endelig er der billeder fra Ghana, hvor landsbyen

Nnudu og Langeland som bekendt er

kommet tæt på hinanden.

Tage Svenning Andersen er uddannet socialrådgiver

og har arbejdet som sådan og som

pædagog i 35 år – nu pensioneret. Han har

boet 30 år på Langeland – i Dageløkke og i

Rudkøbing. Tage Svenning Andersen er autodidakt,

og han har udstillet på Langeland og

i Svendborg.

Tage Svenning Andersen: Biskoppen fra Skrøbelev.

Sommerkoncerter på Nordlangeland

De traditionsrige sommerkoncerter, som plejer

at blive afholdt i Stoense kirke, afholdes i år i

Bøstrup kirke på følgende lørdage:

Lørdag den 29. juni kl. 15.30, Tokyo Kvartetten

spiller værker af Mozart, Webern og

Schubert. Entre 300 kr.

Lørdag den 6. juli kl. 15.30 spiller pianisten

Evgenia Rubinova værker af Liszt, Schubert og

Prokofiev. Entre 250 kr.

Lørdag den 20. juli kl. 15.30, Alda Dizdari,

violin og Tom Blach, flygel, spiller sonater for

violin og klaver af Brahms. Entre 250 kr.

Se mere på www.langeland.dk

Turen går til Vestkysten

Tullebølle-Tranekær-Bøstrup og Hou-Stoense-

Snøde menighedsråd arrangerer menighedsudflugt

til Esbjerg m.m. onsdag den 4. september. Turen

er for sognebørnene i Nordlangeland pastorat.

Der er busafgang fra Hou kirke og Lohals havn

kl. 7.00 med efterfølgende opsamling i

Stoense kirke kl. 7.15

Snøde kirkes parkeringsplads kl. 7.20

5


Bøstrup kirke kl. 7.30, herefter Lejbølle

Tranekær kirke kl. 7.35

Tullebølle kirke kl. 7.45.

Alle tider er ca.-tidspunkter.

Efter afgang fra Langeland stopper bussen

ved Kildebjerg, hvor der er mulighed for at købe

en kop formiddagskaffe.

Derefter går turen til Esbjerg, hvor vi ser de

hvide mænd og Vesterhavet og spiser de medbragte

boller. Vi håber på rigtig godt vejr, så vi

kan gå tur ved Vesterhavet.

Over middag besøger vi Hjerting kirke

ved Esbjerg. Kirken er tegnet af arkitekt

Alan Havsteen Mikkelsen (som i øvrigt er

blevet brugt som bygningssagkyndig på

Langeland), og den blev indviet i 1992.

Kirken er ottekantet. Selve kirkerummet

domineres af Robert Jacobsens kunstværker.

Døbefonten, der også er ottekantet, er lavet

af bornholmsk granit. Glasmalerierne over

indgangsdørene og i våbenhuset er også lavet

af Robert Jacobsen. En flot, flot kirke, der er

udflugten værd.

Derefter er der eftermiddagskaffe i Kunstpavillionen

i Esbjerg.

Så går turen tilbage til Langeland med et

stop på Fjeldsted Skovkro, hvor vi skal have

middag med to retter mad. Drikkevarer betaler

man selv.

Turen koster 300 kr. og betales på turen.

For dette beløb får du bustur, frokost, eftermiddagskaffe

og to-retters menu. Drikkevarer

betaler man selv.

Tilmelding er nødvendig og bindende og

skal ske senest søndag den 18. august og gerne

med det samme til:

Lene Dam tlf. 26 84 64 78 eller mail lenemollerdam@gmail.com

Else Svendstrup Holm tlf. 62 59 14 65 / 21 58

34 14 eller mail else.svendstrup@hotmail.com.

Ved tilmelding sig venligst til, hvis du er diabetiker

og fortæl, hvor du står på bussen.

Husk: Alle i Nordlangeland pastorat er velkomne.

6

Nordlangeland pastorat

Foredrag i Bøstrup

Programmet for efterårets foredragsrække i

sognehuset i Bøstrup er på plads. Sæt kryds i

kalenderen ved disse dage:

Onsdag den 9. oktober kl. 19.30: Lone

Hertz, skuespiller: Gråt guld er godt, hvidguld

er bedre.

Onsdag den 23. oktober kl. 19.30: Simi Jan,

journalist: På job i verdens brændpunkter.

Onsdag den 6. november kl. 19.30: Ruth

Brik Christensen, leder af KFUMs soldaterhjem

i krigszoner: Kaffe og kage mellem krudt

og kugler.

Onsdag den 20. november kl. 19.30: Sydfynske

Four Jacks og Sing Sisters: Ind under

jul - sange og historier.

Alle fire foredrag koster 175,00 kr. Et enkelt

foredrag koster 75,00 kr. Kaffe/the og kage koster

25,00 kr. pr. gang.

Tilmelding er nødvendig til: Tove Petersen,

tlf.: 62 59 18 48 eller Else Svenstrup Holm,

tlf.: 62 59 14 65. Begge træffes efter kl. 17.00.

Farvel og goddag

Graver ved Hou kirke Erik Glenthøj fratræder

efter gensidig aftale sin stilling med udgangen af

maj. Erik har været sygemeldt i godt et år og der er

desværre ikke udsigt til, at han kan vende tilbage

til arbejdet. Menighedsrådet ønsker at takke Erik

for årene, han har varetaget opgaven som graver

ved Hou kirke og ønsker ham alt godt fremover.

Organist Kirsten Krüger Olsen har ønsket

at stoppe og er fratrådt med udgangen af marts

måned. Menighedsrådet siger Kirsten tak for

mange års trofast tjeneste som organist ved

Hou, Stoense og Snøde kirker og ønsker hende

alt godt fremover

Som ny graver ved Hou kirke er ansat Johnny

Pedersen fra 1. juni. Johnny har fungeret som

vikar under Erik Glethøjs sygemelding. Menighedsrådet

glæder sig over at kunne ansætte en

mand som kender til opgaverne og har passet

dem godt, så vi ser frem til det fremtidige samarbejde.

Sabina Lundegaard Nielsen er ansat som

ny organist pr. 7. juni. Sabina underviser på

musikskolen og vi har haft lejlighed til at møde

hende allerede som vikar og glæder os over at

kunne fastansætte hende som organist og ser

frem til samarbejdet.

For Hou, Stoense og Snøde menighedsråd,

Karsten Hansen, formand

Udtræden af menighedsråd

Tre medlemmer har ønsket at udtræde af

menighedsrådet for Hou-Stoense-Snøde og det

har rådet accepteret. Det drejer sig om Bibi

Bechmann og Mariann Nielsen fra Snøde sogn

og Katrine Bech Nielsen fra Stoense sogn. For

Snødes vedkommende er der ingen suppleanter,

så vi afventer afklaring fra biskoppen på, hvad

der eventuelt skal ske. Fra Stoense indtræder

Henrik Sørensen, Stoense Udflyttervej 3, i menighedsrådet

i stedet for Katrine Bech Nielsen.

Stoense kirke

Søndag den 21. oktober opstod der brand i Stoense

kirke. Brandvæsenet fik hurtigt kontrol

med ilden, der var opstået i kirkens varmeanlæg,

som er placeret i tårnrummet over koret.

Hvordan går det så med Stoense kirke? Vi

kan oplyse, at hele projektet nu er beskrevet

og tilbud indhentet fra håndværkere, og alt er

sendt ind til Fyens Stift til endelig godkendelse.

Det er primært lokale håndværkere, som

har afgivet de billigste tilbud, og som derfor

får opgaverne, udover de helt særlige opgaver,

som skal varetages af konservatorer og andre

specialister.

Projektet med at rense, male, kalke, samt

istandsætte stole, forny hynder, arbejdet med

varme- og elinstallationer m. m., forventes at

løbe op i 3,6 millioner kr. som dækkes af forsikringen,

dertil kommer ekstraarbejder som ikke

dækkes af forsikringen på ca. 340.000 kr. Dette

beløb skal dækkes af menighedsrådets midler.

Vi ser meget frem til at få den endelige godkendelse,

så de forskellige håndværkere kan


komme i gang, og vi kan tage kirken i brug

igen. Ibrugtagning kan tidligst forventes til

advent og vil jo afhænge af, hvornår arbejdet

kan igangsættes, og om der sker uforudsete ting

undervejs.

Menighedsrådsmøder

Tullebølle-Tranekær-Bøstrup menighedsråd:

Tirsdag den 11. juni kl. 19.00 i Bøstrup sognehus.

Tirsdag den 6. august kl. 19.00 i Bøstrup

sognehus.

Hou-Stoense-Snøde menighedsråd:

Onsdag den 12. juni kl. 19.00 i Hou præstegård.

Onsdag den 14. august kl. 19.00 i Hou præstegård.

Se referater på www.pastoratet.dk.

Gudstjenester på plejehjemmene

Tullebølle Centret:

Onsdag den 26. juni kl. 14.30.

Onsdag den 31. juli kl. 14.30. Altergang.

Onsdag den 28. august kl. 14.30.

Stigtebo:

Onsdag den 26. juni kl. 10.15.

Onsdag den 31. juli kl. 10.15.

Onsdag den 28. august kl. 10.15.

Alle der bor rundt om Stigtebo er velkomne

til at deltage i gudstjenesten på Stigtebo og

det efterfølgende kaffebord. For kage og kaffe

betales 25 kr.

Præsternes fridage

Sognepræst Hans Henrik Merrild holder fri

weekenden 22.-23. juni.

Sognepræst Torben Poulsen har fri weekenden

29.-30 juni og holder ferie den 15. juli til og

med den 5. august.

Ved en præsts fravær passes embedet af den

anden sognepræst i pastoratet.

Nordlangeland pastorat

Vejviser

www.pastoratet.dk

Sognepræster

Torben Poulsen

Bygaden 69, 5953 Tranekær

☎ 62 50 22 50, tpo@km.dk

(træffes bedst tirsdag til fredag mellem

10.00-11.00)

Hans Henrik Merrild

Houvej 32, 5953 Tranekær

☎ 62 55 12 64, hhm@km.dk

(fri mandag)

Sekretær: Merete Holck, merh@km.dk

Tullebølle-Tranekær-Bøstrup sogne:

Formand for menighedsrådet:

Henrik Nielsen,

Frellesvigvej 19, 5953 Tranekær,

☎ 62 59 17 39, birk425@mail.dk

Regnskabsfører: Hanne Tved,

Snødevej 33, 5953 Tranekær,

☎ 62 55 15 76, htved@hotmail.com

Tullebølle kirke:

Graver: Svend Jørgen Jensen,

☎ 51 16 51 66 (bedst tirsdag til fredag),

kirtul@live.dk

Kirkeværge: Agnete Fugmann,

☎ 62 50 13 75, netefugmann@gmail.com

Tranekær kirke:

Graver: Jytte Christiansen,

☎ 21 33 30 33 (bedst tirsdag til fredag),

tranekaerkirke@gmail.com

Kirkeværge: Niels Vous,

☎ 22 15 00 55, vous@mail.dk

Bøstrup kirke:

Graver: John Gøting,

☎ 29 16 72 03 (bedst tirsdag til fredag),

boestrupkirke@gmail.com

Kirkeværge: Ulla Frederiksen,

☎ 62 59 14 00

Hou-Stoense-Snøde sogne:

Formand for menighedsrådet:

Karsten Hansen,

Houvej 45, 5953 Tranekær,

☎ 30 66 17 60, skiften21@gmail.com

Regnskabsfører: Grete Eshøj,

Østerhusevej 17, 5953 Tranekær,

☎ 62 55 11 86, grete@dlgpost.dk

Snøde kirke:

Graver: Jakob Nielsen,

☎ 20 40 08 18 (bedst tirsdag til fredag),

bechnielsen@live.dk

Kirkeværge: Hanne-Dorte Lindegaard,

☎ 24 44 91 26 / 55 70 25 07,

hanne_lindegaard@live.dk

Stoense kirke:

Graver: Grethe Sørensen,

☎ 62 55 20 82, grethesor@pc.dk

Kirkeværge: Leif Jungsgaard B.

Rasmussen, ☎ 50 46 75 55,

leifberlin@gmail.com

Hou kirke:

Graver: Johnny Pedersen,

☎ 23 74 91 90, JohnnyPP@live.dk.

Kirkeværge: Per Kruse Vigsø,

☎ 62 55 14 60, mail@lohalscamping.dk

Kirkebil: Byens Taxi ☎ 62 51 10 80

7


Torvet

Renoveringen af det nye menighedshus på Torvet

er nu endelig i gang, og her i 1. etape er det den

udvendige renovering, der vil præge bybilledet.

Der er sat stilladser op, facaden på det gamle

hus skal renses af, og det nuværende tag skal erstattes

af et nyt – igen med sortglaserede tagsten.

Vedr. facaden bestræber vi os meget på at både

den og trappen mod torvet får sit oprindelige

udseende/ farver tilbage, fra før det blev ødelagt

med den nuværende behandling. Dvs. der sættes

ikke markiser op, – farven på huset vil komme

så tæt på de ældste prøver, vi kan finde, og de

smukke granitsøjler ved trappen renses af for maling,

så den røde granit igen kommer frem.

Allerede nu er arkitekten i gang med at udfærdige

licitationsmaterialet til 2. etape nemlig

den indendørs renovering.

I denne del af fasen etableres der elevator i

det vestlige hjørne af bygningen.

Når lokalerne i stueplan er færdige, vil der

bl.a. være kontorer til præsten (som vi har sammen

med Strynø) og kordegnen. Der vil også

være kontorer, der måske skal lejes ud.

På 1.sal fører vi også et lokale tilbage til det

oprindelige. Det er et mødelokale, der bliver

placeret hvor den ældste byrådssal har ligget

- på tværs af hele bygningen og med vinduer

ud mod torvet. Derudover er der afsat lokaler

til provstiet og de øvrige menighedsråd. Tagetagen

sættes i stand, men vil foreløbig blive

brugt til arkiv.

Hele bygningen restaureres med nænsom

hånd af dygtige håndværkere, og at det overhovedet

er blevet muligt, kan vi ikke mindst takke

”A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney

Møllers Fond til almene Formaal” for. Fonden

har bevilliget 2.750.000 kr. til erhvervelse og

istandsættelse.

Menighedsrådet har endnu ikke taget stilling

til fremtiden for den gamle arrestbygning,

så mere om det senere.

Conny Mortensen

Menighedsrådsformand

8

Rudkøbing – Simmerbølle pastorat

Søren Kierkegaard vs. Grundtvig.

Husk at mød op til en spændende aften i Bio-

Langeland mandag den 9. september kl. 19.00 i

selskab med disse to- eller snarere i selskab med

Sarah og Sune Auken. Se nærmere side 23.

Konfirmandtilmelding 2013-14.

Tilmelding til konfirmandforberedelse i Rudkøbing-Simmerbølle

pastorat finder sted således:

Midt i august sender vi en tilmeldingsblanket

ud til alle børn/unge, der gør i 7. klasse på

Ørstedskolen og som bor i vores pastorat.

Samtidig sender vi blanket til Kassebølle

Friskoles 7. klasse, som har tilbud om at blive

forberedt samlet hos os.

Konfirmanderne på Ørstedskolen fordeler vi

selv imellem os. Konfirmanderne på Kassebølle

Friskole varetager én af os.

Går dit/jeres barn på en anden skole end

Ørstedskolen eller Kassebølle Friskole og ønsker I

forberedelse og /eller konfirmation i Simmerbølle

eller Rudkøbing kirke, bedes I rette henvendelse

til en af os.

Der er konfirmation i Rudkøbing kirke den

16. og 18. maj 2014. I Simmerbølle er der konfirmation

den 18. maj 2014.

Man bestemmer frit ved tilmeldingen hvilken

dag, man ønsker konfirmation.

Sognepræsterne Lene Kjær Andersen og Pia

Tønsberg-Jensen

Emilie Katrine

Hvorfor gå til

konfirmationsforberedelse?

Mine konfirmander

blev bedt om at

skrive en opfordring

til de kommende

konfirmander om, Majken

hvorfor de mente,

at det var en god ting at gå til præst. Her

er et par stykker af de mange interessante

indlæg:

Emilie og Katrine skriver: ”Vi synes, at I

skal gå til præst, fordi man lærer meget

mere om kristendommen på en spændende

måde. Du lærer om, hvorfor du bliver konfirmeret,

og så er det bare hyggeligt at være

til præst.”

Majken skriver: ”Jeg synes helt sikker, I skal

vælge at blive konfirmeret. Alle tror, det er rigtig

kedeligt at gå til præst, men så slemt er det

nu heller ikke. Vi har haft hel dags præst, hvor

vi er kommet tættere på hinanden. Vi har haft

mange sjove tider sammen.”

Pia Tønsberg-Jensen

En bøn

..skrevet af en af årets konfirmander:

Kære Gud hjælp os gennem de mørkeste tider.

Hjælp os til at elske hinanden i stedet for at hade.

Hjælp os gennem konflikter og uenigheder.

Amen.


Hvad koster et kirkebryllup?

En dag jeg var til samtale med et par forældre,

som skulle have deres førstefødte døbt, kom vi

ind på at tale om deres vielse et lille års tid forinden.

De fortalte mig, at de gerne ville have

været viet i kirken, men af hensyn til økonomien

var det blevet på rådhuset.

Det undrede jeg mig over. Det koster nemlig

ikke noget at blive viet i kirken. Som så mange

andre troede disse to, at det var nødvendigt med

stor kjole og fest, når der er tale om et kirke-

bryllup. Men sådan er det ikke.

Af og til er det sket, at vi har haft en vielse,

hvor der kun er kirkebetjening og præst tilstede

udover brudeparret selvfølgelig.

Kravet til en vielse i kirken er nemlig den, at

der blot skal være to vidner, der overværer den,

og det kan godt være kirkebetjeningen. Disse

vidner skrives så ind i kirkebogen.

Desuden kan præsten vie et par, hvor kun

den ene er medlem af folkekirken, men vi er

ikke forpligtet på det. Et par hvor ingen af de to

er medlem, må vi ikke vie.

Pr. 23. april i år har biskopperne vedtaget en

KONCERTER

Tirsdag d. 2. juli kl. 20.00 i Simmerbølle

Kirke: Klassisk sologuitarist, Peter Howard

spiller værker af bl.a. J. S. Bach og Albeniz.

Peter Howard Jensen har optrådt som solist

i hele verden og er den første og eneste danske

guitarist, der er blevet

udgivet på det

eksklusive pladeselskab

Deutsche

Grammophon.

Med virtuos teknik

og dyb indlevelse

spiller Peter Howard

Jensen musik

inden for alle de

klassiske perioder.

Rudkøbing – Simmerbølle pastorat

prøveordning på 2 år, hvor par kan blive viet udenfor

kirkens rum, hvis præsten vil medvirke, og

biskoppen giver sin tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

Summa sumarum: Et kirkebryllup er altså

ligeså gratis som en borgerlig vielse. Det er således

ikke udgifterne, der skal få giftelystne par

til at vælge rådhuset fremfor kirken.

Pia Tønsberg-Jensen

Plejehjemsgudstjenester

Danahus kl. 14.00

Tirsdag den 4. juni v. Pia Tønsberg-Jensen

Tirsdag den 9. juli v. Michael Skov Andersen

Tirsdag den 13. august v. Pia Tønsberg-Jensen

Rudkøbing plejehjem kl. 11.00

Onsdag den 5. juni v. Pia Tønsberg-Jensen

Torsdag den 4. juli v. Pia Tønsberg-Jensen

Tirsdag den 7. august v. Annalise Bager

Dagcenter Kohaven kl. 10.00

18. juni v. Annalise Bager

9. juli v. Annalise Bager og

6. august v. Annalise Bager

Torsdag d. 15. august kl. 20.00: Obo og

strygetrio: Henrik Goldschmidt og ZillaicosPerssonRaitinen

- trioen spiller

værker a f B. Britten, Moz a r t og Ca rl Nielsen.

Den svenske strygetrio ZilliacusPerrsonRaitinen

er i 2013 blevet nomineret til Nordisk Råds

musikpris. Trioen består af Cecilia Henrika Zilliacus

- violin, Johanna Persson - bratsch og

Kiati Raitinen - cello. Trioen spiller ved de

store kammermusikfestivaler i Skandinavien

såvel som mere

internationalt.

I Stockholms

Koncerthus

har de deres

egen kammermusikserie,

Eftermiddagskaffen

holder sommerpause.

Sogneudflugt

I år er der sogneudflugt tirsdag den 11. juni. Vi

kører Nordlangeland rundt og gør holdt ved

naturskønne steder. Hou og Tranekær kirker

samt Tranekær kirkegård skal vi se nærmere på;

og de dygtige Pileflettere i Skiften aflægger vi

også besøg.

Vi spiser i ”Banjen” på havnen i Lohals, og

kaffe får vi også.

Bussen afgår fra parkeringspladsen ved Langelandshallen

kl. 9.30, og vi forventer at være

Uddrag af Nordlangelands smukke natur

”Äntligen måndag”, hvor de inviterer forskellige

gæstemusikere til samspil.

Ved denne koncert optræder trioen sammen

med Henrik Goldschmidt, solooboist

ved Det Kgl. Kapel, København, og Kungliga

Hovkapellet, Stockholm. H. Goldschmidt

og strygetrioen indledte deres samarbejde ved

en koncert på Laplandfestivalen og spiller det

sjældent opførte, men udsøgte repertoire for

obo og strygetrio.

Der er fri entré

ved alle koncerter

i Rudkøbing

og Simmerbølle

Kirker.

Tine Sandberg,

organist

9


hjemme igen ml. kl. 16.00 og 17.00. Kirkebil til

Langelandshallen kan bestilles.

Pris pr. person alt incl. 200,- kr, som betales

i bussen.

Bindende tilmelding (af hensyn til maden)

senest 5. juni til præstegården tlf. 62511375.

Michael Skov Andersen og Pia Tønsberg-Jensen

10

Oplysninger i forbindelse med de

faste gudstjenester

• 25. august indbyder menighedsrådet

til kaffe i Annekset efter gudstjenesten

kl. 19.00 i Simmerbølle kirke.

Indsamlinger

I Rudkøbing kirke samles hele sommeren

ind til menighedsplejen, der uddeler julehjælp

til trængte børnefamilier.

Kirkebil

Husk at kirkebilen kan bestilles af alle

sognebørn, der har behov for det, til gudstjenester

og arrangementer i sognene.

Indre Mission - Bethesda

6/6 Bibelstudie.

13/6 Møde v/ Niels H. Hovaldt, Odense.

28/6 Fredagshygge.

19 - 27/7 Bibelcamping i Tullebølle.

Kontakt: Birgit Mogensen, tlf. 62502098

Hvor ikke andet er anført, er møderne i

Bethesda kl. 19.30.

Vi har taget afsked med . . .

Ved en meget beklagelig fejl har vi nævnt oplysninger

om et dødsfald i denne rubrik, som de

pårørende ikke var interesseret i, at vi nævnte.

Det er med stor beklagelse, at vi erfarede denne

fejl, da de pårørende skal give tilladelse til, at

sådanne oplysninger offentliggøres.

I situationen er det ikke altid, at vi præster

Rudkøbing – Simmerbølle pastorat

husker at indhente de pårørendes tilladelse.

Derfor har vi besluttet ikke mere at bringe de

dødes navne i kirkebladet.

Vi har sagt velkommen til. . .

Rudkøbing Sogn

Merle Bøye Prydgaard, Halvmånen 7

Matias Fredskov Larsen, Viebæltet 20

Valdemar Juul Møller, Fredensvej 16

Mathias Bøtker Drost, Nordre Landevej 57A

Sune Vous, Spodsbjergvej 83

Ferie og fri for præsterne:

Pia Tønsberg-Jensen: 17.-23. juni og 19. juli-11.

august.

Michael Skov Rygaard Andersen: 31. maj-7.

juni og 13.-20. juli. Præsterne vikarierer for

hinanden dog ikke 19.-20. juli, hvor embedet

passes af Annalise Bager tlf. 62501069.

Vejviser

Gælder begge sogne

www.rudkøbing-simmerbøllekirker.dk

Sognepræst kbf.: Pia Tønsberg-Jensen,

Østergade 2, 5900 Rudkøbing

☎ 62 51 13 75, aptj@km.dk Træffes

bedst mandag-torsdag kl. 11.00-12.00

Sognepræst: : Lene Kjær Andersen vender

tilbage fra barselsorlov 4. august og holder

efterfølgende ferie til den 31. august.

Vikar er indtil 4. august sognepræst

Michael Skov Rygaard Andersen, der

træffes på ☎ 62 51 53 46 eller ☎ 30 93

78 74. misa@km.dk

Kordegn: Birgitte E. M. Møller, Rue 12,

5900 Rudkøbing, ☎ 62 51 12 70,

bemm@km.dk, træffetid mandag,

onsdag og fredag kl. 9.00-13.00.

Udenfor disse tider skal hen vendelse

ske til sognepræst Pia Tønsberg-Jensen,

fredag dog til sognepræst Michael Skov

Rygaard Andersen

Kirkegårdsleder: Ole Lundager

Hansen, ☎ 62 51 17 65,

rudkoebingkirkegaard@mail.dk,

træffetid kl. 9.00-10.00 på kontoret,

Rue 12, 5900 Rudkøbing

Organist: Tine Sandberg,

Sagers Allè 1, 5900 Rudkøbing.

☎ 59 20 00 52 / 23 30 18 68.

E-mail: tinepsandberg@c.dk

Formand for Rudkøbing-

Simmerbølle menighedsråd:

Conny Mortensen,

Strandbakken 1 A, 5900 Rudkøbing.

☎ 28869597, co.mo@mail.dk

Næstformand: Vibeke Westphal,

Rue 31, 5900 Rudkøbing.

☎ 45 76 19 03, vvw@dadlnet.dk

Kasserer: Jan Petersen,

Nørrebro 171, 5900 Rudkøbing.

☎ 62 51 39 39, jan-petersen@pc. dk

Kirkebil: Jans Taxi, ☎ 62 51 21 80

Rudkøbing kirke

Kirketjener: Hans Kjær

☎ 62 51 18 88. Fax 62 51 36 03

Kirkeværge: Lars Faartoft,

Møllevænget 3, 5900 Rudkøbing.

☎ 23 21 57 87, lars@faartoft.dk

Simmerbølle kirke

Kirketjener: Vakant

Kirkeværge: Anne-Lise Knudsen,

Kulepilevej 48, 5900 Rudkøbing.

☎ 62 51 26 41, anne.lise@hotmail.dk


Konfirmander

Oscar Nors Hansen og Oskar Bürgel Ovens er

årets konfirmander i Strynø kirke. Det bliver en

festlig begivenhed.

De to har i øvrigt sammen med alle konfirmanderne

fra Rudkøbing-Simmerbølle pastorat

i foråret lavet stop-motion-film som en del af

konfirmationsundervisningen. Baseret på lignelser

fra Biblen har konfirmanderne illustreret og

nyfortolket budskaberne om næstekærlighed, tilgivelse

og medmenneskelighed i lignelserne om

fx. Den fortabte søn og Den barmhjertige samaritaner.

Man kan måske spørge konfirmanderne

om at få lov til at se filmene på facebook.

Billede fra konfirmanders stop-motion-filmatisering af lignelsen

”Det store festmåltid” (Luk 14:15-24), hvor de indbudte alle

siger nej til festinvitationen (her fordi mandens kone sidder fast

i skorstenen!)

En lille ny i præstefamilien

Med de lysere tider er der kommet et nyt lille

menneske i Præstegården på Strynø. Lene og

Claus Andersen fik den lille Frederikke i februar.

Hjerteligt velkommen til hende! Lene har

været på barsel siden 10. februar og kommer

tilbage til arbejdet d. 4. august.

Månedens salme er tilbage

Den gode tradition med ”månedens salme” er

blevet genstartet. Her er det menigheden, der

foreslår salmer, de godt kan lide, som vi deref-

Strynø pastorat

ter synger til hver gudstjeneste i Strynø Kirke

en måned af gangen. I april måned var det 392

– ”Himlene, Herre, fortælle din ære”. Henover

sommeren bliver det følgende salmer:

Maj: 725 – ”Det dufter lysegrønt af græs”

Juni: 29 – ”Spænd over os dit himmelsejl”

Juli: 754 – ”Se, nu stiger solen af havets skød”

August: 402 – ”Den signede dag med fryd vi ser”

Højtalere i kirken

Nogle har måske bemærket, at præsten lyder af

lidt mere, end han plejer. Det skyldes de nye

højtalere, der er kommet i kirken – fire, gode

højtaler pryder nu kirkerummet, men på diskret

vis. Så er der ingen undskyldning for ikke

at høre efter prædikenen (medmindre den er

kedelig selvfølgelig...)

Gaver

I løbet af fasten er der blevet samlet ind til

Folkekirkens Nødhjælp, i alt 293,50 kr., og en

enkelt gang samlede vi også ind til Samvirkende

Menighedsplejer, i alt 75 kr.

Påskedag blev der samlet ind til Danske Sømands-

og Udlandskirker, i alt 107 kr. Tak for

gaverne.

Rasmus Jakobsens Legat

Rasmus Jakobsens Legat kan søges til almennyttige,

lokale opgaver eller som støtte til

enkeltpersoner, f.eks. unge strynboer under uddannelse.

Ansøgningsskemaer kan fås ved henvendelse

til Knud Nielsen, Søndrevej 11, Strynø, eller

Asta Lundsgård, Kirkevej 7, Strynø, og bedes

sendt eller afleveret til sidstnævnte senest 31.juli

2013.

Søndag d. 4. august kl. 14.00:

Børnegudstjeneste

Søndag d. 4. august er der børnegudstjeneste

i Strynø kirke. I år omhandler sommerens

børnegudstjeneste: ”Den barmhjertelige samaritaner.”

Vi hører Jesu fortælling om den

barmhjertelige samaritaner gennem fortælling

og sang og som sidste år er gudstjenesten rytmisk,

og igen må børnene meget gerne være

med til at spille musikken under salmerne.

Efter gudstjenesten er der saftevand, kaffe og

kage i præstegårdshaven, hvor alle er meget velkomne.

Ferier

Michael holder ferie fra d. 31. maj til den 7. juni

samt d. 13. juli til d. 20. juli, alle dage inkl.

Embedet passes under ferien af Pia Tønsberg-

Jensen, tlf. 6251 1375, mail. aptj@km.dk,

bortset fra 19. og 20. juli, hvor henvendelser

rettes til Annalise Bager, tlf. 6250 1069, anba@

km.dk.

Lene er tilbage efter barsel d. 4. august, og

holder ferie fra d. 12. til d. 28. august, begge

dage inkl. Embedet passes under ferien ligeledes

af Pia Tønsberg-Jensen.

Vejviser

Sognepræst: Michael Skov Rygaard

Andersen, Strynø Præstegård,

Kirkevej 18, 5900 Rudkøbing.

☎ 62 51 53 46 / 30 93 78 74. Træffes

bedst tirsdag til fredag 11.00-12.00.

Menighedsrådsformand:

Torben Bürgel Nielsen, Møllevejen 6A,

☎ 23 31 43 02, torben@optimist.nu

Graver: Gorm Gierløff, ☎ 29 26 16 82

Kirkeværge: Helga Rasmussen,

Møllevejen 8, ☎ 62 51 37 51

Kasserer: Henning Madsen,

Søndrevej 22, Strynø, 5900 Rudkøbing.

☎ 62514661.

Regnskabsfører: Kaj Christoffersen,

Tryggelev 20, Tryggelev, 5932 Humble.

11


12

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat

Menighedsrådsmøder for Longelse-

Fuglsbølle-Skrøbelev Menighedsråd:

Tirsdag den 4. juni kl. 17.00 med kirkesyn

i Longelse

Tirsdag den 11. juni kl. 17.00 budgetmøde

m. efterflg. sognemøde kl. 19.00.

Her aflægger menighedsrådet beretning om

rådets virksomhed i det forløbne år og den

planlagte virksomhed i det kommende år.

Torsdag den 29. august kl. 17.00 med

kirkesyn i Skrøbelev

Dagsorden og referater kan ses på kirkens

hjemmeside.

Grundlovsmøde 5. juni

kl. 14.00

Grundlovsdag holder vi traditionen tro Grundlovsmøde

i præstegårdshaven i Longelse. Taler

bliver journalist og rejseleder Jacques Borggild,

som er gift med sognepræsten. Den musikalske

underholdning leveres dels af ”Sygehuskoret”

under ledelse af organist Lone Nordal, dels af

”Trækspillerne” fra Fåborg. Desuden bliver der

fælles sang og kaffebord. Husk at medbringe

kaffekurv.

(NB! skulle regnen imod alle odds stå ned i

stænger, trækker vi inden døre.)

Kravlegudstjeneste

Vi gentager efterårets specielle gudstjeneste for de

allermindste. Med udgangspunkt i salmer og lege

fra babysalmesangen vil vi møde de små dér, hvor

de kan være med. En anderledes og dejlig gudstjeneste,

som også større søskende, forældre og

bedsteforældre kan ha´ stor glæde af. Det foregår

i Skrøbelev kirke lørdag den 8. juni kl. 11.00.

Hyggelig formiddag i præstegården

Som noget årligt tilbagevendende kommer Center

Ny Kohavens beboere og dagcentergæster

på besøg i præstegården. I år går invitationen

til alle vore ældre sognebørn. Vi mødes i præstegården

kl. 10.00-11.30 til formiddagskaffe,

fællessang, en god historie og snak. Det foregår

onsdag den 26. juni. Tilmelding senest dagen

før på tlf. 62501069. Kirkebilen kan benyttes.

Sommerudflugt lørdag den 29. juni

Sommerudflugten går i år til Kerteminde-

Hindsholm-området. Vi skal på besøg på

Vikingemuseet i Ladby. Her får vi en rundvisning,

hvor vi bl.a ser ”Dødeskibet” og det

spændende værksted, hvor 15 flittige damer

fremstiller ”Ladbytapetet”. Efter besøget på

museet kører vi til Hindsholm for at se nærmere

på Stubberup kirke. Her vil kirkens kasserer

Hans Rosendahl fortælle om kirken og den

historie om Marsk Stig, der knytter sig til stedet.

Vi spiser frokost i sejlklubbens restaurant i

Kerteminde. Efterflg. vil vi gå en lille tur på Lillestranden.

Vi drikker eftermiddagskaffe enten

på stranden eller i bussen, inden vi kører tilbage

til Langeland.

Der er afgang fra Longelse Præstegård kl.

08.45, opsamling fra Ringvejen kl. 08.50 (evt.

andre opsamlingssteder kan aftales på præstekontoret).

Vi er hjemme på Langeland ca. 17.30.

Turen koster 250,- kr. incl. bus, entré til museet,

rundvisninger, frokost og eftermiddagskaffe.

Tilmelding på 62 50 10 69 senest den 26. juni.

Ladbyskib i højen

Sankt Hans aftens-gudstjeneste

søndag den 23. juni.

Som optakt til Sankt Hans aften inviteres der

til gudstjeneste i Fuglsbølle kirke kl. 16.00. Her

deltager kormedlemmer fra Lindelse kirkekor

med sommersalmer og sange, bl.a Midsommervisen.

Aftensang i kirkerne

Fuglsbølle kirke onsdag den 26. juni kl. 20.00

Skrøbelev kirke torsdag den 18. juli kl. 20.00

Longelse kirke tirsdag den 6. august kl. 20.00

Ved aftensangen vælges der salmer, som kan

synges på dansk/tysk/engelsk. Desuden læses

bibelske tekster og organist og kirkesanger giver

et par solonumre. Efter aftensangen fortæller

præsten om kirken på de tre sprog.

Strandgudstjeneste

Som nyt arrangerer vi i år en Strandgudstjeneste

på Spodsbjerg Drej for sommerhusgæster,

andre turister og fastboende langelændere. Det

bliver bag ved kiosken med udsigt over Langelandsbæltet.

Kormedlemmer fra organist

Lone Nordals kor vil medvirke og landmand

Henrik Oldenbjerg spiller solen ned på sin trompet

som en smuk afslutning. Efter gudstjenesten

er menighedsrådet vært ved en forfriskning.

Gudstjenesten er fastsat til onsdag den 10.

juli kl. 19.00. Medbring gerne strandstol eller

tæppe.

Kirkevandring Søndag den 14. juli

kl. 15.00-19.00

Sommerens kirkevandring arrangeres i år af

Tullebølle-Tranekær-Bøstrup menighedsråd.

Dagen slutter med aftengudstjeneste i Tranekær

kirke. Program: se under Nordlangeland Pastorat

s. 4.

Tilmelding til sognepræst Torben Poulsen,

62502250 eller tpo@km.dk, eller til sognepræst

Annalise Bager, 62501069 eller anba@km.dk

senest torsdag den 11. juli.


Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat

Musikgudstjeneste søndag den

4. august

Skrøbelev kirke indbyder til Musik-gudstjeneste

kl. 19.30. Der bydes på musik fra

enevældens tid under Frederik IV og hans

datter Charlotte Amalie. Blokfløjtenist, organist

og højskolelærer Pia Dahl og guitarist og

lutenist Kristian Buhl-Mortensen vil give os

en musikalsk oplevelse i såvel ord som toner.

Aftenen slutter med kaffebord i præstegården

i Longelse.

Babysalmesang

Vi starter BABYSALMESANG igen tirsdag

den 27. august. Babysalmesang er en af de rigtig

populære aktiviteter for de mindste og deres

mødre og fædre. Og det er en rigtig dejlig måde

at være sammen på. Her udfordres og styrkes

barnets sanser med sang, musik, dans, rytmik

og bevægelse. Og barnet får lagret melodier fra

vores fine salmetradition, hvilket er en af de

største gaver, vi kan give dem. Det er salmer

som kan virke beroligende, opmuntrende og stimulerende

på barnet og følge det i sorg og glæde

– i de situationer i livet, hvor ord ikke slår til.

Tilbuddet gælder børn fra 0-12 måneder og

deres forældre. Det bliver i Skrøbelev kirke

flg. tirsdage kl. 10.00-11.00: 27/8; 3/9; 10/9;

17/9; 24/9; 1/10; 8/10; 15/10.

Tilmelding til sognepræsten på tlf. 62501069

eller på mail. Brev sendes ud til de små sogneboere

under 12 måneder i begyndelsen af

august. Se endvidere i Øboen.

Efterårstur

24. - 27. oktober arrangerer vi en lille Rhintur.

Vi bor på hotel Rheinstein lige ud til Rhinpromenaden

og tæt på den berømte ”Drosselgasse”.

Udflugtsprogrammet byder bl.a på klosterbesøg

med rundvisning af den danskfødte nonne

Veronica, Rhinsejlads, besøg på Lorelei, samt vinbondebesøg

og besøg på cognac-fabrikken ”Asbach

Uralt”. Program kan rekvireres på hjemmesiden

www.longelsekirke.dk eller i præstegården.

Børn & undervisning

Juniorkonfirmander

(der gives besked gennem Ørstedskolen)

Konfirmander torsdag 8.10-9.40

(start 29. august)

Børneklub fredag 14.30-16.00

(start 6. september)

Dåb

3. februar Amanda Kjærsgaard Petersen

Pederstrupvej 20, Spodsbjerg

Longelse Kirke

3. marts Emma Karoline Sørensen

Humblevej 85, Godthåb

Skrøbelev Kirke

7. april Kaya Aicha Larsen

Ramsherred 46, Rudkøbing

Skrøbelev kirke

Døde: grundet specielle omstændigheder bringer

vi ikke længere navnene på dem, vi har taget

afsked med. Se nærmere s. 22.

Børneklubben på lejr 5.-6. april.

Graver Tage Larsen, graver Jeffrey Raymond og praktikant Lars

Arensberg betragter nyplantningen af kirkegårdsdiget ved Longelse

kirke.

Ferie/fri

Sognepræsten holder friweekend 1.-2. juni og

ferie 1.-7. juli samt 12.-25. august. Embedet

passes af Torben Poulsen, Tullebølle, tlf. 62 50

22 50, tpo@km.dk

Vejviser

www.longelsekirke.dk

Sognepræst: Annalise Bager,

Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing

☎ 62 50 10 69 anba@km.dk

Træffes bedst tirsdag til fredag 9.00-10.00,

torsdag 17.00-18.00 samt efter aftale.

Sekretær: Ingrid Hoppe, ih@km.dk

træffes i præstegården onsdag og fredag

9.00-13.00

Menighedsrådsformand:

Villy Christensen, mevifugl@gmail.com

☎ 62 51 47 01

Gravere:

Longelse Sogn: Tage Larsen,

☎ 21 74 89 25/ 62 50 16 69

Fuglsbølle Sogn: Jytte Petersen,

☎ 30 52 78 44/ 62 50 15 70

Skrøbelev Sogn: Jeffrey Raymond,

☎ 29 42 03 05/ 62 50 25 35

Raymond-Hovmand@mail.dk

Kirkeværge: Hanne Ellermann,

☎ 62 51 18 71,

hanne-ellermann@hotmail.com

Regnskabsfører: Kaj Christoffersen,

Tryggelev 20, 5932 Humble,

doka@christoffersen.mail.dk

☎ 62 56 10 35

Kirkebil: Byens Taxi, tlf. 62 51 10 80

13


Gudstjenester på Lindelse plejecenter

2/7 14.00 v. T. B. Westergaard - med altergang

20/8 14.00 v. Helle Frimann Hansen

Har du svært ved at komme op af trapperne til

kirkerne eller sidde på de hårde bænke, så er her

en god mulighed for at komme i kirke. Alle er

velkomne - der serveres kaffe og hjemmebag

bagefter .

Friluftsgudstjeneste

Tryggelev

Søndag d. 16. juni 14.00

i anlægget/højen syd for præstegården.

Familievenlig gudstjeneste med et lyst præg af

midsommer.

Efter gudstjenesten er der kaffe i præstegårdshaven.

I tilfælde af regnvejr rykker vi ind i kirken.

Kom og vær med til en hyggelig og festlig

eftermiddag!

Arrangeret af Tryggelev Beboerforening og

menighedsrådet.

3 udflugter i pastorat

Der er mulighed for at komme med på ikke

mindre end 3 forskellige udflugter i år. Alle fra

Sydlangeland pastorat kan deltage i alle 3 udflugter.

Det fremgår, hvilket menighedsråd, der

arrangerer. Det fremgår også, om turen er egnet

for gangbesværede.

14

Sydlangeland pastorat

Ældreudflugt

Torsdag d. 6. juni.

Turen går til Kerteminde, der fejrer 600 års

købstadsjubilæum.

Jacques Borggild (gift med sognepræst

Annalise Bager) guider os på en spændende byvandring

i sin by. Mulighed for besøg på museet

Farvergården og i Kerteminde kirke. Så har vi

samlet appetit til et lækkert kaffebord på Tornøes

Hotel. Derpå Johannes Larsen Museet med

særudstillingen ”Den kønneste lille by i verden”.

Vi slutter med middag i Lindelse Sognegård.

Afgang med bus fra Sognegården 12.00.

Kørselslejlighed til/fra kan aftales ved tilmelding.

Tilmelding senest 30. maj til Eva Terndrup: 30

70 49 59 (kun 19-21), eller Kaj Christoffersen:

62 56 10 35.

Pris: 240 kr. pr. person – dækker alt undtagen

drikkevarer til middagen.

Udflugten kan ikke anbefales til gangbesværede.

Lindelse-Tryggelev-Fodslette menighedsråd er

arrangør.

Sommerudflugt

Den 12. juni 2013 går turen til Strynø.

Selv om vi har udsigt til Strynø, er der mange,

der aldrig besøgt øen. Det kan man jo altid gøre.

Men i år tager vi til Strynø!

10.30 begynder turen fra Humble Apotek. Ved

ankomsten til Strynø serverer Humble Menighedsråd

sandwich og drikkelse.

14.00 mødes vi med provst emeritus Knud

Nielsen ved Strynø kirke. Vi skal se kirken og

høre om Strynø. 15.00 er der kaffe på Strynø

Kro. 18.00 er der middag på Humble Kro.

Tilmelding senest 6. juni til Marianne Olsen

62571854 eller på arne.marianne@os.dk Pris

200 kr.

For gangbesværede vil der efter aftale kunne

arrangeres kørsel til og fra Strynø færge og by.

Humble Menighedsråd er arrangør.

Sogneudflugt

Lørdag d. 22. juni til Den fynske landsby i

Odense.

Alle aldersgrupper er velkomne.

Der er afgang fra Humble Hotel kl. 11.00

(samkørsel til/fra aftales ved tilmelding). Nærmere

rutebeskrivelse i annonce i Øboen.

Der vil være en frokostbolle og senere kaffe

og kage i Den fynske Landsby. Efter en hyggelig

eftermiddag kører bussen tilbage til middag

på Humble Hotel kl. 18.30.

Pris. Voksne 195 Børn halv pris.

Tilmelding senest 14/6 til Kenneth Stæhr:

62551213 eller Dorthe Grabentinn: 23819533.

I februar havde konfirmanderne fra Lindelse og Tryggelev en hel dag om påskens begivenheder. Et konkret resultat af dagen er de flotte

krucifikser, som de lavede under vejledning af kunstneren Hans Kjær. De hænger nu i Lindelse præstegårds konfirmandstue.


Vi håber at se jer alle.

Der kan køres med rollator de fleste steder.

Kørestol kan lånes i Den fynske Landsby.

Magleby og Bagenkop menighedsråd er arrangør.

Formiddags-kirkekaffe

Søndag d. 14. juli 9.45- 11.00

Efter gudstjenesten i Lindelse 9.00

og før gudstjenesten i Fodslette 11.30

er kirkegængere fra begge steder velkomne

til formiddagskaffe i konfirmandstuen i Lindelse.

Koncert

Lindelse kirke torsdag d. 8. august 19.00

med Metanoia-koret.

Koret gæstede Langeland for tre år siden,

så der er tale om et genbesøg.

Fri entre.

Tryggelev kirke

skal renoveres indvendig. Der er efterhånden

mange og store revner i murværket, og det bliver

ikke ved at gå. Samtidig skaller malingen

af, og meget af inventaret trænger til istandsættelse.

Det hele bliver gjort på én gang. Mens det

står på vil kirken være lukket. Ingen ved, hvor

længe det varer, men der vil være tale om mange

måneder. I den tid henvises dåb, bryllup og begravelse/bisættelse

til en af nabokirkerne efter

eget valg.

Sydlangeland pastorat

Gudstjenester på Humble

plejecenter - hver gang

14.30

19. juni: Rebecca Aagaard-Poulsen

17. juli: Helle Frimann Hansen.

14. august: Rebecca Aagaard-Poulsen.

Ohøj!! Børnegudstjeneste i

Bagenkop kirke 9. juni 14.00.

Kom og vær med til en hyggelig

eftermiddag i kirken. Medbring

endelig dine waders, fars fiskerhue,

gummistøvler, regntøj, en lille båd

eller fisk, eller hvis du har noget andet sømandsagtigt

derhjemme. Lige, hvad du synes

er fiskeragtigt. Ellers kommer du bare som du

er. Det gælder også de voksne. Kom og vær

med i vores besætning i kirkeskibet. Bagefter

vil der være kaffe, sodavand og kage til alle

- børn og barnlige sjæle. Alle er mere end velkomne.

Børnegudstjeneste i Humble kirke

søndag d. 18. august 11.30.

Alle er hjertens velkomne. Der vil være lidt godt

til ganen efterfølgende. Kom og vær med til en

hyggelig stund. Vi glæder os til at se jer.

Magleby Kirke afholdt d. 24/3 årets første

børnegudstjeneste samt minikonfirmation.

En flok (hjemmelavede) får havde forvildet sig

væk i kirkens hjørner og små skjulesteder inden

gudstjenesten. Børnene gav en hjælpende hånd

med, og alle fårene blev fundet og samlet.

Børnegudstjenesterne er en indsats fra folkekirkens

side for også at åbne døre for den yngre

generation og andre barnlige sjæle. Her vil der

være en anderledes, mere ”fri” gudstjeneste form,

hvor de unge også kan komme til orde og få nye

oplevelser i kirken. På sigt vil det forhåbentlig give

dem et forhold til kirken gennem deres opvækst.

Det var en stor musikalsk og kulturel oplevelse

at tage imod Grand View University Choir fra

Iowa 16-18. marts. Her et foto fra korets fantastiske

og velbesøgte koncert i Lindelse kirke om

søndagen.

15


16

Kædeby kapel 16.00:

”Jeg er døren”

Meditation

Hans Kjær udstiller

16.20 løber/cykler vi

til Ristinge – 9 km.


Ristinge kapel 17.15:

”Jeg er det sande vintræ”

Jazzpræget andagt med

lovsang og tak

Nana Schwartzlose synger

og spiller Gitte Buch

udstiller

Derpå fællesspisning med

brød, fisk, vin og gode

lokale råvarer.

Bagenkop kirke 9.00:

”Jeg er verdens lys ”

Højmesse, hvor dagens

tema slås an.

Line Kromann synger

Ulla Keramik udstiller

10.00 løber/cykler vi til

Magleby – 6,2 km.

Sydlangeland pastoratLindelse kirke 15.00:

”Jeg er opstandelsen og livet”

står der på altertavlen, der er

i centrum for denne andagt

Kirkekoret synger

Konfirmandkrucifikser udstilles

15.20 løber/cykler vi

til Kædeby – 5 km.

Humble kirke 14.00:

”Jeg er den gode hyrde”

Andagt med rytmisk musik

Romie Romero spiller

og synger

14.20 løber/cykler vi

til Lindelse – 4,2 km.

Fodslette kirke 13.00:

”Jeg er livets brød”

Stille andagt med lavmælt

fløjtespil og bøn.

13.20 løber/cykler/går

vi til Humble – 4 km.

Magleby kirke 11.00:

”Jeg er vejen, sandheden og livet”

Gospelpræget andagt

Manuela Lærke spiller og synger

Peter Mengel udstiller

11.20 løber/cykler vi

til Fodslette – 10 km.

(”pit-stop” ved stranden

ved Østerskov)

”Jeg er….. ”

Sammen bærer vi lys på Sydlangeland søndag

d. 25. august.

Jesus siger: ”Jeg er vejen, sandheden og livet”,

”Jeg er verdens lys” m.v.

Med Jesu 7 Jeg-er-ord som inspiration byder

Sydlangeland pastorat velkommen til det første

fakkelløb mellem kirkerne.

Vi vil bære lys fra kirke til kirke gennem dagen.

Stafetten, vi bringer videre, er lyset og Guds ord.

Ruten er samlet 37,5 km. For dem, der vil

prøve kræfter med en helt usædvanlig maraton

er muligheden oplagt. Vi løber ikke på tid, men

på Guds ord! De manglende kilometer anvises

som en smuk omvej.

De enkelte etaper har forskellig længde. Der

er kun tid til at gå en enkelt etape, mens alle

etaper kan løbes eller cykles. Alle kan altså være

med på hver deres måde.

Der er ophold ved kirkerne på den sydlige

del af Langeland. I hver kirke vil der efter en

forfriskning være en kort andagt ud fra et af

Jesu syv Jeg-er-ord. Musikere, kunstnere og

måske andre vil medvirke.

Andagterne vil have forskellig ”stemning”

og karakter. På kortet ved siden af kan man se,

hvad der sker i hver kirke.

Man kan deltage i én eller flere andagter,

løbe eller cykle én eller flere etaper, være lidt

eller meget med - alt efter lyst og mulighed.

Fakkelløbet afsluttes i Ristinge med en fælles

lovsangsandagt.

Derpå hygger vi os med fællesspisning med

fisk, brød, salat og andre gode, langelandske sager.

Der vil være musik og festlig stemning. Alle

er velkomne hér, uanset hvor meget, de har været

med ellers. Der betales kr. 50 for mad (børn

25), drikkevarer kan købes til rimelige priser.

Dette er et helt nyt tiltag på Sydlangeland.

Vi håber, at rigtig mange vil deltage og støtte op

om kirkens arrangement, der gerne vil fællesskabet

og glæden ved kristendommen udfoldet

på en ny måde.


Ved siden af kan man se ruteplanen samt

tidspunkter og arrangementer i de forskellige

kirker.

Vi håber på godt vejr og en masse glade mennesker,

der vil være med til at bære lys og deltage

i Sydlangelands første fakkelløb.

Der vil være følgebiler til førstehjælp og returtransport

– undtagen fra Ristinge.

Kristus foran

Kristus bagved

Kristus til højre

Kristus til venstre

Kristus under mig

Kristus over mig

Kristus omkring mig

Kristus i mig

Vi ses d. 25. august!

Ferie og fri

Rebecca Aagaard Poulsen: Ferie 28/6 – 18/7,

friweekend 1-2/6 og 3-4/8.

Helle Frimann Hansen: Ferie 8/6 – 21/6 samt

20/7 – 18/8.

Trille Brink Westergaard: Ferie 22/6 – 28/6

samt 8/7 – 28/7, friweekend 1-2/6. Fri fra

præsteembedet ca. hver anden weekend som aflastning

for provsteembede.

Sydlangeland pastorat

Vejviser

Sognepræster:

Helle Frimann Hansen,

Humble præstegård

Ristingevej 24, 5932 Humble

☎ 62 57 20 20. Mobil: 21 14 29 64,

hfha@km.dk

Træffes bedst tirsdag til fredag.

Mandag fri.

Trille Brink Westergaard,

Lindelse præstegård

Langegade 2, 5900 Rudkøbing

☎ 62 57 15 07. Mobil: 20 46 36 44,

tubw@km.dk

Rebecca Aagaard-Poulsen

Magleby præstegård

Kirkeby 1, 5935 Bagenkop

☎ 62 56 10 77, rema@km.dk

Mandag fri.

Lindelse-Tryggelev-Fodslette

menighedsråd:

Formand: Britta Christiansen

☎ 51 25 56 53

Regnskabsfører: Kaj Christoffersen

☎ 51 33 10 35

Kirkeværge Lindelse: Chano Terndrup

Clausen ☎ 62 56 24 56

Kirkeværge Tryggelev: Hans Madsen

☎ 62 56 10 04

Kirkeværge Fodslette: Bente Jacobsen

☎ 31 32 20 29

Humble menighedsråd:

Formand: Asger Kristensen

☎ 62 57 18 82

Regnskabsfører: Benny Rasmussen

☎ 62 22 72 88

Kirkeværge Humble: Henny Munk

Larsen ☎ 62 57 10 38

Kirkeværge Kædeby: Karen Mathea

Kristensen ☎ 62 57 10 54 / 21 61 07 36

Kirkeværge Ristinge: Frank Lundstrøm

☎ 62 57 12 81 / 50 48 24 81

Magleby menighedsråd:

Formand: Kenneth Stæhr ☎ 62 55 23 32

Regnskabsfører: Kirsten Kryger Olsen

☎ 62 51 35 20

Kirkeværge: Kurt Pilegaard

☎ 62 56 11 73

Bagenkop menighedsråd:

Formand: Dorthe Grabentinn

☎ 50 56 83 80 / 23 81 95 33

Regnskabsfører: Kirsten Kryger Olsen

☎ 62 51 35 20

Kirkeværge: Lea Egmose ☎ 62 51 23 70

Gravere:

Lindelse: Jerry Jensen

☎ 62 57 17 02 / 23 38 87 05.

Fri mandag.

Humble: Lisbeth Møller

☎ 21 28 61 89. Fri mandag.

Tryggelev og Fodslette:

Tommy Andersson

☎ 62 62 55 07 / 23 66 74 40.

Fri mandag.

Magleby: Lasse Jespersen

☎ 62 56 10 09.

Bagenkop: Peder Kølle, ☎ 62 56 27 28.

Kirkebil:

Lindelse: ☎ 62 57 22 26

Humble, Tryggelev, Fodslette:

☎ 62 57 10 77

Magleby, Bagenkop: ☎ 62 51 10 80

Kirkebilen skal bestilles senest dagen før.

17


18

Hou kirke

Kirken bygget i 1873.

Alterbillede af Julius Paulsen.

Kirkeskib.

Sognepræster Torben Poulsen og Hans Henrik Merrild.

Kirken åben i graverens arbejdstid.

Snøde kirke

Langelands højst placerede kirke. Bygget i middelalderen.

Prædikestol af Hans Gudewerth,

udført i sen-renæssancestil ca. 1635. I koret hviler

slægten Steensen med bl.a. velbevaret gravsten

for Hans Steensen, Margrethe Basse og sønnen

Christoffer. Landsdommer Vincen Steensen

(død 1659), kendt for sin indsats i forsvaret af

Langeland under svenskekrigene, ligger her.

Sognepræster Torben Poulsen og Hans Henrik

Merrild.

Kirken åben i graverens arbejdstid.

Kirker på Langeland og Stynø

Bøstrup kirke

Middelalderkirke, oprindelig herredskirke for

Langelands Nørre herred. Karakteristiske billedkvadre

indsat i murene, blandt andet det

smukke Jesusportræt. Prædikestolen er udført

af Hans Gudewerth den Yngre i 1634. På kirkegården

hviler Constance Leth, som Grundtvig

forelskede sig i, mens han

var huslærer på Egeløkke.

Sognepræster Torben Poulsen

og Hans Henrik Merrild.

Kirken åben 8.00 – 16.00.

Søndag kun ved gudstjenester.

Stoense kirke

Middelalderkirke med træskærer-arbejde i bruskbarok af Hans

Gudewerth og Lorentz Jørgensen.

Gammelt kirkeskib.

Glasmalerier af Maja Lisa Engelhardt.

Sognepræster Torben Poulsen og Hans Henrik Merrild.

Kirken er under renovering og er ikke åben.

Tranekær kirke

Den nuværende kirke er opført ca. 1450 i

gotisk stil og senere ombygget og forsynet med

spir. Slotskirken tilhørte tidligere Tranekær gods,

hvilket er grunden til den karakteristiske gule

farve. Der er gravkapel mod syd fra 1670 med

prægtig dobbeltportal af marmor og sandsten

med jerngitter.

Sognepræster Torben Poulsen og Hans Henrik

Merrild.

Kirken åben 8.00 - 16.00. Søndag kun ved

gudstjenester.


Kirker på Langeland og Stynø

Tullebølle kirke

Middelalderkirke placeret midt i Tullebølle by. Romansk kor og skib,

gotisk sakristi og sengotisk tårn og våbenhus. Prædikestol senrenæssance

fra 1632 og ny gotisk altertavle med korsfæstelsesmaleri af F. Storck fra

1866.

Sognepræster Torben Poulsen og Hans Henrik Merrild.

Kirken åben 8.00 - 16.00. Søndag kun ved gudstjenester.

Rudkøbing kirke

Købstadskirke fra 1200-tallet.

Alterudsmykningen er kopi af Aabykrucifikset

fra ca. år 1100; originalen findes på

Nationalmuseet.

2 fregatter er ophængt i kirken.

Sognepræster Pia Tønsberg-Jensen og Lene

Kjær Andersen.

Klokkespillet spiller daglig

kl. 8.00, 12.00, 16.00 og

20.00.

Kirken åben 8.00 - 17.00.

Strynø kirke

Opført i 1867. Våbenhuset

er eneste bevarede

levn af den gamle

kirkebygning fra 1589.

Altertavle malet 1881 af

marinemaleren J.E.C.

Rasmussen, Marstal og

forestiller Jesu forklarelse på bjerget.

Sognepræst Lene Kjær Andersen.

Kirken åben 7.00 - 18.00.

Simmerbølle kirke

Middelalderkirke som indeholder bl.a. kalkmaleri med meget speciel

udformning af Danmarks våbenskjold (ARMA DANORUM) fra

1523. Romansk gravsten med processionskors.

Sognepræster Pia Tønsberg-Jensen og Lene Kjær Andersen.

Kirken åben 8.00 - 16.00.

Skrøbelev kirke

Middelalderkirke indviet

til Skt. Nikolaus. Blev

ombygget i sengotisk

tid, men har bevaret en

række granit-skulpturer fra

romansk tid. Kirken har

kalkmalerier fra 1400-tallet fra Træskomalerens

værksted, og den har øens yngste kirkeskib, en

kopi af Rudkøbing-skonnerten Agathe, som

blev skænket kirken i 1991.

Sognepræst Annalise Bager.

Kirken åben 8.00 - 17.00.

19


20

Lindelse kirke

Romansk fra ca. 1200 med sengotiske tilføjelser.

1300-tals krucifiksgruppe. Fløjaltertavle

fra omkring 1500. Prædikestol fra 1628. I

forrige århundrede drastisk ombygning med

bl.a. tøndehvælv, der udviskede det romanske

præg. Gennemgribende restaurering i 1993 af

bygning og inventar. Smuk gammel præstegård

syd for kirken.

Sognepræster Trille Brink Westergaard,

Helle Frimann Hansen,

Rebecca Aagaard-Poulsen.

Kirken er åben, når graveren er

på kirkegården.

Kirker på Langeland og Stynø

Longelse kirke

Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk langhuskor. Prædikestol,

alterbord og altertavle i renæssance. Altertavlen meget spændende med

figurer af forskellige dyder samt evangelisterne. Alterbordet fra 1588

viser billedfelter med Jesu dåb, korsfæstelse og den sidste nadver.

Sognepræst Annalise Bager.

Kirken åben 8.00 - 17.00.

Fodslette kirke

Beliggende i Langelands mindste sogn,

opført omkring 1250, men stærkt beskadiget

under svenskekrigene (1657-60), siden

genopført af adelsfamilien til Hjortholm.

Altertavlen er et smukt sengotisk billedskærerarbejde

med Madonna med barnet i

centrum.

Sognepræster Trille Brink

Westergaard, Rebecca Aagaard-

Poulsen, Helle Frimann Hansen.

Kirken er åben, når graveren

er på kirkegården.

Fuglsbølle kirke

Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk

langhuskor. Prædikestol i bruskbarok udført af

Lorentz Jørgensen i 1644, tilhørte oprindelig Tranekær

kirke og bærer bl.a. Chr. IV´s navnetræk.

Sognepræst Annalise Bager.

Kirken åben 8.00 - 17.00.

Tryggelev kirke

Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk

våbenhus, gennemgribende restaureret

og forandret 1872. Prædikestol fra 1872

og altertavle fra 1858, malet af F.C. Lund

forestillende Jesus og kvinden ved brønden.

Desuden to epitafier (mindetavler).

Sognepræster Trille Brink Westergaard, Rebecca

Aagaard-Poulsen, Helle Frimann Hansen,

Kirken er åben, når graveren er på kirkegården.

P.g.a. renovering forventes kirken lukket fra

ca. 1. juni 2013.


Kirker på Langeland og Stynø

Kædeby kirke

Opført 1885 efter samme tegninger som Ristinge.

Glasmosaik i vindue i apsis.

Sognepræster Helle Frimann Hansen, Trille Brink Westergaard, Rebecca

Aagaard-Poulsen.

Kirken er kun åben i forbindelse med gudstjenester.

Bagenkop kirke

Fiskerlejets kirke og Langelands yngste kirke,

opført på den gamle møllebanke i 1920.

Kirkens inventar skænket af byens borgere.

Lysekronen, forestillende det himmelske

Jerusalem, er udført af kunstsmed Knud

Eibye.

Sognepræster Rebecca Aagaard-Poulsen,

Helle Frimann Hansen, Trille Brink Westergaard.

Kirken åben 7.00 - 20.00.

Magleby kirke

Middelalderkirke på højdedrag med udsigt

over det i 1854 inddæmmede Magleby Nor.

På kirkegården findes begravelsesplads for

allierede flyvere.

Sognepræster Rebecca Aagaard-Poulsen,

Helle Frimann Hansen, Trille Brink

Westergaard.

Kirken åben 7.00 -

17.00.

Humble kirke

Kirken i korsform er Langelands største. Den er en tidligere herredskirke

fra middelalderen, og har også været underlagt den nærliggende herregård

Skovsgaard; under alteret findes tilmuret gravkapel for familien

herfra. Kirkens to klokker er fra 1430 (Langelands ældste) og 1630.

Altertavlen er fra 1863, malet af F. Storck, og forestiller Thorvaldsens

Kristusfigur. Prædikestolen er opsat i slutningen af forrige århundrede,

ejendommeligt nok i kirkens nordside; den indeholder trærelieffer fra

1650. Kirkens orgel har 14 stemmer og er opsat i kirken i 1985.

Sognepræster Helle Frimann Hansen, Trille Brink Westergaard, Rebecca

Aagaard-Poulsen. Kirken åben 8.00 - 16.00.

Ristinge kirke

Opført i 1880 for midler tilvejebragt ved salg

af tidligere kapellangård. Altertavlen malet

af Johannes Kragh og opsat 1912, motivet er

Matth. 11,28.

Sognepræster: Helle Frimann Hansen, Rebecca

Aagaard-Poulsen, Trille

Brink Westergaard.

Kirken er kun åben i

forbindelse med gudstjenester.

21


22

Hverdagsgudstjenester og andagter på Langeland

Kravlegudstjeneste lørdag den 8/6 kl. 11.00 i Skrøbelev kirke.

Gudstjeneste for de allermindste med salmer og lege fra Babysalmesangen.

Aftensang onsdag den 26/6 kl. 20.00 i Fuglsbølle kirke.

Der er salmer på dansk/tysk/engelsk, tekstlæsninger, fader Vor og velsignelse. Efter gudstjenesten fortælles der om kirken.

Strandgudstjeneste onsdag den 10/7 kl. 19.00 på Drejet, Gl. Spodsbjerg.

Udendørs gudstjeneste med deltagelse af kormedlemmer fra Lone Nordals kor. Der bydes på en forfriskning efter gudstjenesten.

Aftensang torsdag den 18/7 kl. 20.00 i Skrøbelev kirke.

Der er salmer på dansk/tysk/engelsk, tekstlæsninger, fader Vor og velsignelse. Efter gudstjenesten fortælles der om kirken.

Aftensang tirsdag 6/8 kl. 20.00 i Longelse kirke.

Der er salmer på dansk/tysk/engelsk, tekstlæsninger, fader Vor og velsignelse. Efter gudstjenesten fortælles der om kirken.

Nyt til alle sogne

Biskoppen kommer på besøg!

Fyns nye biskop Tine Lindhardt har anmeldt

sin ankomst lørdag den 31. august her i Langelands

Provsti. Det er biskoppens hensigt at

komme stiftet rundt i løbet af nogle år til sådanne

provstilørdage. Biskoppen vil denne dag

mødes med menighedsrådsmedlemmerne og

herunder præsterne til en samtale om, hvordan

det går i vores provsti.

De døde og begravede

Flere af sognene på Langeland har gennem flere

år skrevet på sognesiderne, hvem der var døde i

pastoratet. Vi må tilstå, at vi ikke i alle tilfælde

har fået spurgt de pårørende om tilladelse til at

offentliggøre de dødes navne. Det skal vi gøre,

og vi beklager dybt, at vi i hvert fald i Rudkøbing

sogn har offentliggjort et navn, som de

pårørende ikke ønskede offentliggjort. Da vi

let i samtalen med de pårørende kan glemme

at spørge om lov til offentliggørelsen, har præsterne

på Langeland besluttet, at vi ikke skriver

lister over de døde til kirkebladet i fremtiden.

Red.

Ombygningen af Rudkøbing gamle Rådhus til menighedshus er i fuld gang, som det fremgår af dette billede!


I anledning af 200 året for Søren Kirkegaards

fødsel inviterer de langelandske sogne til en

aften i Bio-Langeland i selskab med Sarah

og Sune Auken. Parret vil føre en dialog med

hinanden. Den ene som Søren Kierkegaard

kunne have lydt, og den anden som var det

Grundtvig, man hørte. Efter sigende skulle det

være meget interessant og tillige morsomt!

Kierkegaard vs. Grundtvig

En aften i Bio-Langeland med Kierkegaard og Grundtvig

mandag den 9. september kl. 19.00. Gratis adgang.

Ægteparret skriver selv om deres optræden, som

de kalder:

Kierkegaard vs. Grundtvig

Da Kierkegaard blev født, var Grundtvig omkring

tredive, og da Kierkegaard døde, havde

Grundtvig stadig næsten tyve år tilbage at leve i.

Siden da har vi danskere hele tiden skulle vælge

imellem dem. De var kun sjældent sammen og

Sarah Auken er sognepræst ved Kokkedal Kirke og Sune Auken er lektor ved Københavns Universitet.

betragtede hinanden med dyb skepsis. Deres temperamenter

var vidt forskellige og deres penne løb

i hver sin retning. De var heller ikke alt for gode

til at tale pænt om hinanden. Men det skal være

løgn, skal det. Snakke sammen, det skal de. Så

nu spærrer vi dem endelig inde med hinanden

på nogle få kvadratmeter. Det går helt sikkert

ikke stille af.

23


24

Kirker: 2.

1.s.e.trin

Dagens

evangelium

Lukas

16.19-31

9.

2.s.e.trin

Lukas

14.16-24

Juni

16.

3.s.e.trin.

Lukas

15.1-10

Gudstjenesteliste

23.

4.s.e.trin.

Lukas

6.36-42

A= Lene Kjær Andersen, B= Annalise Bager, F= Helle Friman Hansen, M= Hans Henrik Merrild, P= Torben Poulsen, MA= Michael Skov Andersen,

T= Pia Tønsberg-Jensen, W= Trille Brink Westergaard, Aa= Rebecca Maria Aagaard-Poulsen.

Særlige gudstjenester mærket med * er omtalt under de enkelte sogne

Kirkebil: Se venligst i de enkelte kirkesognes vejvisere.

30.

5.s.e.trin.

Lukas

5.1-11

7.

6.s.e.trin.

Mattæus

5.20-26

14.

7.s.e.trin.

Lukas

19.1-10

Juli

21.

8.s.e.trin.

Mattæus

7.15-21

28.

9.s.e.trin

Lukas

16.1-9

4. 11. 18. 25.

10.s.e.trin. 11.s.e.trin. 10.s.e.trin. 13.s.e.trin.

Lukas

19.41-48

August

Lukas

18.9-14

Markus

7.31-37

Lukas

10.23-37

Hou 10.00 M 11.15 P 11.00*M ingen 11.15 M ingen 10.00 M 19.00 M ingen 11.15 M 10.00 M ingen 10.00 M

Stoense ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen

Snøde 11.15 M 10.00 P ingen 11.15 P ingen 11.15 M 11.15 M ingen 10.00 M ingen 11.15 M 10.00 P 11.15 M

Bøstrup 10.00 P ingen 11.15 P ingen 10.00 M ingen 10.00 P ingen ingen 10.00 M ingen 11.15 P 11.15 P

Tranekær ingen 11.15 M 10.00 P ingen ingen 10.00 M 19.00*P ingen 11.15 M ingen 11.15 P 10.00 M ingen

Tullebølle 13.30*P 10.00 M ingen 10.00 P ingen 19.00*P ingen 10.00*M 11.15 B ingen 10.00 P ingen 10.00 P

Rudkøbing 10.00 T 10.00 T 10.00 T 10.00 MA 10.00 MA 10.00 T 10.00 T 10.00 MA 10.00 MA 10.00 A 10.00 A 10.00 T 10.00 T

Simmerbølle ingen 11.15 T ingen 19.00 MA ingen 11.15 T ingen ingen 11.15 MA ingen 11.15 A ingen 19.00*T

Strynø ingen 10.00 MA ingen 14.00 MA ingen 10.00 MA ingen 14.00 MA ingen 14.00*A ingen 16.00 T ingen

Longelse 11.15 P ingen 11.15 B ingen 10.00 B 14.00 P ingen 11.15 B 10.00 B ingen 11.15 B ingen ingen

Fuglsbølle ingen 19.30 B ingen 16.00*B ingen ingen 10.00 B ingen 16.00 B ingen ingen 11.15 M ingen

Skrøbelev ingen ingen 10.00 B 11.15 B 11.15 B ingen ingen 10.00 B ingen 19.30*B 10.00 B ingen 17.00 P

Lindelse 19.30 F 11.30 W ingen 10.00 F 14.00 F 10.00 W 9.00*F ingen 19.30 Aa 11.30 W 11.30 Aa 10.00 W 15.00*

Tryggelev ingen ingen 14.00*W ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen

Fodslette ingen 10.00 W ingen 14.00 F ingen 9.00 W 11.30*F ingen ingen 10.00 W ingen 19.30*W 13.00*

Humble 11.30 F ingen 10.00 Aa 16.00 F ingen 11.30 F ingen 10.00 Aa 14.00 Aa ingen 10.00 Aa 11.30*Aa 14.00*

Kædeby ingen ingen ingen ingen 19.30 F ingen ingen 14.00 Aa ingen ingen ingen ingen 16.00*

Ristinge ingen ingen 19.30 Aa ingen ingen ingen 19.30 F ingen ingen ingen 19.30 Aa ingen 17.15*

Magleby 10.00 F ingen ingen 11.30 Aa ingen 19.30 F ingen ingen 11.30 Aa ingen ingen 14.00 W 11.00*

Bagenkop ingen 14.00*Aa 11.30 Aa ingen 10.00 F ingen ingen 11.30 Aa ingen 14.00 W ingen ingen 9.00*Aa

More magazines by this user
Similar magazines