Legepladsen 2_2005 - Dansk Legeplads Selskab

dansklegepladsselskab.dk

Legepladsen 2_2005 - Dansk Legeplads Selskab

NR. 2 – JUNI 2005

Inspirerende arbejdsdag

Manifest om legesikkerhed

Du store verden i Tyskland


2

LEGEPLADSEN

Udgives af

Dansk Legeplads Selskab

Nr. 2 – juni 2005

Tidsskriftet udkommer

4 gange årligt.

Tidsskriftet sendes til medlemmer

af Dansk Legeplads Selskab og

abonnenter. Oplag: 600

REDAKTION

Benny Schytte (ansv.h.)

Lissen Jacobsen

Helle Nebelong

Ida Vestergaard

REDAKTIONENS ADRESSE

Dansk Legeplads Selskab

Klerkegade 10 B,

1308 København K

Tlf 20 20 63 70

legepladsen@mail.dk

www.legepladsen.org

LAYOUT

Karen Hedegaard

TRYK

Kailow Graphic

ABONNEMENT

Pris 190 kr. pr. årgang

Abonnement kan tegnes hos

Dansk Legeplads Selskab

DEADLINE

Artikler, annoncer o.lign. skal være

redaktionen i hænde senest 15. august

2005.

FORSIDEFOTO

Landskabsarkitekterne Sonja

Bjergskov Larsen og Estrid Ryberg

ANNONCEEKSPEDITION

Dansk Legeplads Selskab

Tlf. 45 88 42 29

E-mail: lissenhere@post.tele.dk

Kopiering og citater kun tilladt

med kildeangivelse. Artikler må

kun bruges andre steder med tilladelse

fra skribenten. Synspunkter,

der fremføres i artiklerne, er skribentens

og deles ikke nødvendigvis

af redaktionen eller DLS.

ISSN 0907-9424

Legepladsen 2/2005

Leder

Helt sikkert usikkert

En ophidset far ringer til den

engelske organisation RoSPA

(The Royal Society for the Prevention

of Accidents) og beder dem

om immediately at lukke en bestemt

legeplads, hvor hans 3-årige datter

har revet sig på et stykke barkflis, så

det bløder fra hendes finger. ‘So

what?” er svaret fra RoSPA’s repræsentant

i den anden ende af røret.

Historien minder mig om en telefonopringning

til Københavns Kommune

for et par år siden, hvor en af

mine kolleger bliver spurgt, om træerne

i Utterslev Mose er sikkerhedsgodkendt.

Helt ærligt: Nu må det høre

op! Og det gør det heldigvis også, eller

rettere sagt, der sker netop nu nationalt

og internationalt en markant holdningsændring,

hvor fordele og ulemper

ved begrebet legepladssikkerhed

drøftes på sagligt plan.

RoSPA holdt den 6. juni sin første

International Play Safety Conference i

Stratford-upon-Avon, UK. Jeg var inviteret

med for at fortælle om design af

sikre, men udfordrende legepladser i

Danmark. På konferencen slog RoSPAs

leder for legepladssikkerhed, David

Yearley, fast, at vi er gået for vidt i jagten

på at skabe den ultimativt sikre

legeplads. Uanset hvad og hvor meget

vi gør for at undgå ulykker på legepladserne,

så sker de alligevel. Det er

naturligt – en del af barndommen. Vi

snubler, falder, får skrammer og knubs.

Det er en del af vores læring i og om livet,

og det er med til at ruste os til at

møde og håndtere udfordringer af bedste

og værste skuffe i ungdommen og

voksenlivet. Heldigvis er dødsulykker

på legepladser sjældne. I England dør

et barn hvert tredje år som følge af en

ulykke på en legeplads.

Jan van Gils, som er præsident for

International Play Association, IPA,

langede i sit oplæg på konferencen ud

efter forældrene som årsag til det opskruede,

unuancerede sikkerhedsfokus:

“Forældre romantiserer det at

have børn og vil ikke acceptere de mindre

tiltalende sider ved børns leg.”

Han slog til lyd for, at børn har ret til

både at slås, blive beskidte og komme

til skade.

I dette nummer af Legepladsen offentliggøres

den danske oversættelse af

det europæiske Play Safety Forums

manifest. Heri slås fast, at et afgørende

aspekt ved leg netop er læren om og

glæden ved at turde tage risici.

Herhjemme er den arbejdsgruppe,

som Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender

nedsatte i september

2004, ved at være klar med deres oplæg

om sikkerhed på legepladsen. I oplægget,

som endnu ikke er offentliggjort,

understreges det ligeledes, at

ulykker på legepladser ikke fuldstændig

kan undgås, men at regelmæssig

sikkerhedsgennemgang er et vigtigt

skridt på vejen.

Jeg glæder mig over, at debatten om

legepladssikkerhed er gået ind i en ny

fase, hvor vi taler mere åbent om legens

essentielle betydning i barndommen

og forholder os mere nuanceret til

emnet sikkerhed. Og over at vi er ved

at indse, at vi trods alt ikke kan have

fuldstændig kontrol over vores børns

liv. Mon ikke det er tid til at slå fast, at

det at leve helt sikkert er usikkert.

Helle Nebelong,

formand for Dansk Legeplads Selskab


Afsked med en næstformand

Tusind tak

Thor-Leif

Efter 31 års arbejde i Dansk Legeplads Selskab har vores

mangeårige næstformand sagt stop.

Af Lissen Jacobsen

Til generalforsamlingen den 12.

maj havde mangeårigt bestyrelsesmedlem

og næstformand for

Dansk Legeplads Selskab Thor-Leif

Andersen besluttet, at nu var det

længe nok.

– Altså, jeg har jo aftjent min værnepligt,

siger han med et smil. Men

det er nu ikke derfor, at jeg slutter. Jeg

synes bare, at min berøringsflade med

det praktiske pædagogiske arbejde er

så lille nu, at jeg ikke kan bidrage med

så meget mere. Min tilgang til arbejdet

i selskabet har altid været den praktiske,

siden jeg omkring 1974 kom med

som repræsentant for Dansk Fritidshjemsseminarium,

hvor jeg var praktikleder

og senere blev rektor. Jeg syntes,

vores tilknytning var vigtig, fordi

vi jo uddannede fritidspædagoger, og

mit speciale var byggelegepladserne.

I de år var der virkelig gang i arbejdet

med dem – vi kaldte dem

skrammellegepladser i de år. Mit arbejde

på seminariet gjorde, at jeg fik

plads og tid til at være meget aktiv på

området, og selskabets bibliotek blev

bygget op og opbevaret ude hos os i

Rødovre.

– Vi i selskabet var meget udfarende,

og der kom mange besøgende

fra udlandet for at se på de danske

skrammel- og byggelegepladser og for

at høre om tankerne bag dem. Det var

en anden form for aktivitet, hvor det

gjaldt om at skaffe nogle materialer og

nogle brædder, så kunne man gå i gang

med at bygge en legeplads op. Vi

havde debatten om dyr på legeplad-

serne og fik lavet regelsæt omkring

det, og det gik faktisk bare derudaf. I

nogle år afholdt vi en del konferencer,

og vi havde travlt med at vise legepladser

frem. Der var et godt samarbejde

med SBBU, Socialt Bolig Byggeris

Ungdomsklubber, hvis forstander

Jørgen Andersen var med i bestyrelsen

mange år, ligesom fabrikanter af legepladsredskaber

var det. En af legenderne

fra den tid er Vagn Olsen, som

også var formand for Frie Børnehaver

og Fritidshjem.

– Vi har i Danmark stadig det

største koncentrat af byggelegepladser

med dyr, og man kan vel godt sige, at

det er en unik dansk opfindelse.

Et eksklusivt selskab

Siden blev ThorLeif Andersen selv chef

i SBBU, og nogle af selskabets praktiske

opgaver blev igen varetaget af boligselskabets

sekretariat i årene 1993-

2000.

– Jeg har været næstformand i mere

end 10 år, tror jeg, men jeg har aldrig

ønsket at være formand. Men jeg er

meget glad for, at vi overlevede krisen

for et par år siden, hvor vi var uden

formand et stykke tid, for det er nemmere

at holde liv i selskabet omend på

lavt blus end at skulle starte det igen.

Og nu har vi jo i et år haft en ny og

vældig engageret formand i Helle Nebelong,

og på generalforsamlingen var

det dejligt at opleve, at nye stod parat

til at gå ind i arbejdet.

– Siden 2000 har jeg været pensioneret

og flyttede til Møn, hvor jeg er

blevet pilebonde. Jeg dyrker en hektar

jord med pil, holder kurser og passer

Næstformand Thor-Leif Andersen takkede

af efter mere end 30 år i bestyrelsen.

Foto: Benny Schytte

min gård, der hedder “Himmerigsgård”

(typisk for Thor-Leif! red.). Så nu

synes jeg efterhånden, at min berøringsflade

med børn, leg og legepladser

er blevet for lille. Men tanken

om børns ret til leg støtter jeg stadig

fuldt ud, og der er stadig behov for

Dansk Legeplads Selskab, som jo er

den eneste aktør, der kæmper for børnenes

ret til de grønne arealer.

– Vi har jo altid været et lille – men

eksklusivt – selskab. En lille skare, der

har vogtet over legepladsideen. Og det

fortsætter selskabet med. Jeg håber, der

kommer gang i konferencerne igen, og

at “Legepladsen” kan fortsætte og

sammen med vores hjemmeside til stadighed

debattere og oplyse om, hvad

der sker på legepladsområdet i Danmark.

Herfra skal der rettes en stor tak til

Thor-Leif for hans arbejde gennem

årene, hans mange gode ideer og måder

at anskue tingene på samt ikke

mindst hans altid yderst behagelige og

eksklusive selskab. Typisk for ham

hedder hans pilefletkurser på Møn

“Pil for sjov”, og dem kan man naturligvis

læse om på hans hjemmeside

www.pilforsjov.dk

Legepladsen 2/2005

3


4

Den store verden

Det strandede skib

Med enkle midler har man i Potsdam, Tyskland, skabt en velfungerende

legeplads, som ud over at være et skønt sted for børnene også er et

rart sted for forældre og bedsteforældre.

Af landskabsarkitekt Sonja Bjergskov Larsen

Foto: Sonja Bjergskov Larsen og landskabsarkitekt

Estrid Ryberg.

Se også forsiden

Legepladsen ligger i den østlige

ende af Freundschaftsinsel, som

er en lille ø i floden Havel midt i

byen Potsdam. Hele øen er udlagt som

park og indeholder bl.a. staudehave,

vandhave, cafeteria og musikscene og

er meget brugt som udflugtsmål for

byens borgere.

Selve legepladsen er indarbejdet i

parken, så man ikke umiddelbart

lægger mærke til den. En tæt beplantning

af træer og buske afgrænser legepladsen

fra det øvrige parkområde og

skaber et dejligt legeområde med masser

af gode opholdsmuligheder for

både børn og voksne.

Legepladsen er opbygget over temaet

hav og vand. Her er ganske få

materialer som sand, sten, vand og træ

og kun enkelte traditionelle redskaber.

Området består bl.a. af et stort hav af

sand, hvori der i den ene ende er placeret

“skelettet” af et strandet skib. Det er

bygget af træ og har redskaber som

klatrenet, rutsjebane osv. indbygget i

skroget.

Små notitser fra

den store verden

■ Har du været ude i den

STORE verden og set noget,

som kan være af interesse

for Legepladsens læsere?

Så send gerne et foto og en

lille notits om, hvor billedet

er fra, og hvad du mener gør

det interessant at dele med

andre i dette forum.

Legepladsen 2/2005

Strandet skib – eller noget helt andet.

Skibet er dog udformet på en sådan

måde, at det ikke er fastlåst i sin rolle

som skib, og det kan derfor forestille

alle mulige andre ting, som passer til

børnenes leg. I havet af sand er der

også placeret sten, planker og reb forskellige

steder, som sammen med beplantningen

skaber flere forskellige

mindre legerum i det større område.

I den anden ende af legeområdet er

der bygget et stort klatrelandskab med

sten, sand og vand. På toppen af klatrelandskabet

er placeret en vandpumpe,

hvorfra der kan pumpes vand

ud i et system af vandrender i stenene.

Sandet i området har en sammensætning,

som gør det nemt at forme og

bygge med, og der er plads til mange

børn på samme tid.

Udfordrer fantasi og motorik

Legepladsen er ikke stor, men meget

rar at opholde sig på. De mange opholdsmuligheder

både inde på selve legeområdet

og omkring legepladsen

gør den til et attraktivt sted for voksne

at tage hen med børnene. Desuden appellerer

materialerne og ikke mindst

udformningen til, at de voksne deltager

aktivt i f.eks. byggeprocessen med

sand og vand.

Området syner ikke af særligt meget

ved første øjekast, og legepladsen

giver sig ikke ud for at være mere, end

den er. Til gengæld vinder den ved at

blive udforsket, netop fordi den appellerer

til fantasien og opfordrer til opdagelse.

Legen er ikke bundet af faste

regler for udfoldelse og kan derfor udvikle

sig i mange retninger.

Alt i alt en spændende og utraditionel

legeplads opbygget af ganske få

elementer – men med muligheder for

at udfordre både fantasi og motorik.

Og man kan blive rigtig dejlig våd og

beskidt!

■ I dagene 18.- 20. juli afholder IPA

– International Play Association – verdenskonference

i Berlin.


Fint initiativ

En solskinshistorie

Som det – desværre – ofte er

tilfældet med nyopførte børneinstitutioner,

så er der ikke

mange penge tilbage at anlægge udearealene

for, når først regningen for

byggeriet er betalt. Sådan var det også

hos den nyopførte børneinstitution

’Skovstjernen’ i Hørsholm, hvor der til

gengæld er en energisk forældre-

gruppe. Lørdag den 21. maj var der inviteret

til arbejdsdag. Trods silende

regn mødte mellem 20 og 30 forældre

og pædagoger op iført regntøj og arbejdsredskaber.

Lederen af ’Skovstjernen’,

Susanne Larsen, havde samme

dag hyret pilefletter Flemming Andersen

fra Vestjylland til at komme og

flette rumskabende vidjehegn – en op-

Nogle fædre byggede højbede til sansehaven, mens mødrene kastede sig over tunnelbyggeriet.

gave, der kræver professionalisme.

Synergien var iøjnefaldende. Inden dagen

var omme var der flettet ca. 70 m

eksklusivt naturhegn, plantet piletunneler

og -hytter, bygget fire højbede og

anlagt en 25 meter lang balancebane af

natursten, træstammer og stubbe. Dagen

sluttede i øvrigt med solskin og

sommerfest for børn og voksne.

Pilefletteren og hans søn var kørt hjemmefra Nørre Nebel kl. 03 om morgenen og flettede på livet løs fra ankomsten kl. 7:00 til kl.16:00,

hvor de skulle retur til Vestjylland. Forældre og pædagoger flettede pilehytter indenfor hegnene…

Motorsavskyndige fædre arbejdede med en balancebane, og en bålplads blev det skam også til!

Tekst og fotos: Helle Nebelong

Legepladsen 2/2005

5


6

EPSF: Manifest

Europæisk Forum for legesikkerhed:

Manifest

Det europæiske Play Safety Forum

(EPSF) introducerede sit

manifest på konferencen

“Child in the City” i London i efteråret.

Gruppens arbejde har taget sit

udgangspunkt i et tidligere dokument

‘Managing Risk in Play Provision: A

position statement’, som blev formuleret

nogle år tidligere (1). Det europæiske

forum og dets arbejde har været

omtalt i Legepladsen nr. 4/2003 og fik

i starten af 2003 socialpædagog Mogens

Tom Jensen og landskabsarkitekt

Eva Zelander til at starte Dansk forum

for legepladssikkerhed. Mogens

Tom Jensen er medlem af EPSF og har

bidraget til formuleringen af det europæiske

manifest, som nu er oversat til

dansk og offentliggøres her i bladet.

European Play Safety Forum,

EPSF

Det er universelt anerkendt, at børn

har ret til leg. Legen er essentiel i ethvert

barns liv.

Udover at legen er værdifuld i sig

selv, er den også børns måde at øve sig

på og derved opnå meningsfuld lære

af deres erfaringer. Et afgørende aspekt

ved leg er læren om og glæden ved at

turde tage risici.

EPSF blev etableret i 2003 med det formål

at danne et forum, hvor spørgsmål

om balancen mellem sikkerhed, risiko

og børns muligheder for at lege undersøges

nærmere med henblik på at

skabe konsensus om synspunkterne.

Forummets medlemsgruppe tegnes af

en bredt sammensat skare af organisationer

og enkeltpersoner fra hele Europa,

som er bekymrede for udviklingen

og dilemmaet vedrørende leg og

sikkerhed. Forummet er selvstyrende

og uafhængigt og opererer ud fra konsensus.

Vores interesseområde

Alle udendørs, offentligt tilgængelige

Legepladsen 2/2005

områder som pr. definition er steder,

hvor børn leger. Vi inkluderer ikke private

haver og kommercielle forlystelsesparker.

Vores formål

Børns muligheder for at lege er under

indflydelse af en række faktorer.

Blandt disse er bekymringer om børns

sikkerhed og velfærd.

Selv om behovet for forebyggelse

af dødsulykker og ulykker med varige

mén vedbliver at være aktuelt, er der

også behov for at finde og promovere

en passende balance mellem værdien

af leg, sikkerhed og risiko for at

sikre, at muligheden for og kvaliteten

af legetilbud i Europa kan blive forbedret.

Vi er bekymrede for

• At den effekt, som anvendelsen af og

forståelsen for sikkerhedsregler og

standarder i Europa har, ikke alene

reducerer mængden, men også kvaliteten

af børns legemuligheder over

hele Europa.

• At beslutninger, som voksne træffer

vedrørende børns leg, træffes isoleret

og uden hensyn til andre faktorer,

som influerer på børns liv.

• At der ligger en fare for, at en “skyld

og erstatningskultur” skaber nedslående

resultater og medfører, at børns

legemuligheder ikke forbedres, og at

der ikke skabes tilstrækkelige og

gode legemuligheder.

• At der er en fare for, at nogle af de

handlinger, der foretages med begrundelse

i at forebygge ulykker, kan

medføre overbeskyttelse og reduktion

af børns muligheder for at lære

at håndtere farer.

Der er brug for at

• Hjælpe “legepladsejere” med at udvikle

metoder til at skabe de bedste

legebetingelser for børn i deres lokale

miljø.

• Udbrede velunderbyggede synspunkter,

der reflekterer balancen

mellem legeværdi, risiko og sikkerhed.

• Udfordre de faktorer og holdninger,

som skaber forvirring omkring balancen

mellem legeværdi, risiko og

sikkerhed.

• Afdække de handlinger og fortolkninger

af sikkerhedsspørgsmål, som

forringer børns muligheder for at

lege med færrest mulige begrænsninger.

• Argumentere for børns ret til at turde

vove at løbe en risiko og gøre op

med myten om fuldstændig sikkerhed.

• Gøre det klart, at der er flere vinkler

at beskæftige sig med i forbindelse

med leg end blot og bar teknisk baseret

sikkerhedsekspertise.

• Fremme interessante og spændende

legemiljøer gennem mere fleksible

tolkninger af sikkerhedsrelaterede

regler, eksempelvis dem der

vedrører børns udviklingsmuligheder.

• Inddrage og konsultere børn omkring

deres oplevelse af leg og risiko

og den måde, voksne håndterer det

på.

• Foranledige research med henblik på

at udbrede erfaringer fra god praksis

på området.

Målgruppe

Alle, som er beskæftiget med eller har

indflydelse på børns legemuligheder

af enhver slags.

Det betyder blandt andet europæiske,

nationale og lokale myndigheder,

arkitekter og planlæggere, professionelle

inden for sundhed og

uddannelse, frivillige organisationer,

forældre, legeredskabs-producenter,

retsvæsenet, politikere, assurandører,

legepladsinspektører og sidst, men

ikke mindst medierne.

Inkluderet er også mennesker og

organisationer, som har indflydelse på

andre typer miljøer, hvor børn leger,

dvs. børneinstitutioner, skoler, parker

og lignende steder.


EPSF Medlemmer

• David Ball, Professor i Risk Management,

Middlesex University.

• Jan van Gils, President, IPA (International

org. for børns ret til leg).

• Harry Harbottle, Ekspert i Legepladssikkerhed.

• Mogens Tom Jensen, Socialpædagog,

Ekspert i Legepladssikkerhed.

• Helena Menezes, President, APSI

(Portugisisk organisation for Børnesikkerhed)

• Karin Mulder, Miljøteknolog.

• Nic Nilsson, fhv. President, IPA.

• Robin Sutcliffe, Vice President, Federation

of European Play Industries.

• Catherine Trachtenberg, Formand,

CEN TC136/SC1( Europæisk Standards

Tekniske Komite for sikkerhedsstandarder

for legepladsredskaber.

• Joanne Vincenten, Direktør, Europæisk

Alliance for Børnesikkerhed.

Manifestet er tiltrådt af

• The European Child Safety Alliance,

PO Box 75169, 1070 AD Amsterdam.

secretariatchildsafety@ecosa.org

• The Federation of European Play Industries,

3 Avenue de Janvier, B-1200

Brussels. bichi@fepi-play.org

• The International Play Association,

Nieuwelaan 63, B-1860 Meise.

jvangils@k-s.be

EPSF er grundlagt af the Federation

of European Play Industries (FEPI),

som fortsat er vært ved medlemsmøderne.

Endelig udgave

September 2004

Oversættelse af EPSF Manifesto

v/ Helle Nebelong & Mogens Tom Jensen

Note

1. Dokumentet kan downloades på

http://www.ncb.org.uk/resources/

cpc_manrisk_2002.pdf

Studietur

Idéhæfte om

sansehaver

Det Grønne Hus i Køge har udgivet

et lille hæfte med gode

råd til, hvordan skoler og daginstitutioner

kan etablere små, overskuelige

krydderurtehaver, der pirrer

sanserne. Her er forslag til indretning

af haverne, gode råd om hvilke planter,

der trives i hinandens selskab og idéer

til, hvordan de enkelte planter kan anvendes.

Der følger opskrifter med på

sunde og nemme retter, som børnene

kan være med til at tilberede og berige

med grønt drys fra egen have.

Friluftsrådet har givet tilskud til

Udemiljøer til leg og læring

Studierejse i Halland og på Sjælland

21. – 23. september 2005

■ Velkommen til en inspirerende

studierejse til skoler, eksperimenterende

miljøskoler og legepladser i

Sydsverige og Danmark! Besøgsstederne

har det til fælles, at de på forskellige

måder varetager udemiljøets

muligheder for at skabe spændende

møder mellem pædagogik, leg og samvær

– steder, som forandres og udvikles

i samklang og samspil med aktiviteterne.

Rejseledere på turen er kultursociolog

Benny Schytte, Statens Byggeforskningsinstitut,

og landskabsarkitekt

Anna Lenninger, konsulent med egen

virksomhed i Stockholm.

Turen starter ved enten færgelejet

Knutpunkten i Helsingborg kl. 8.45

onsdag den 21. september eller ved

togstationen i Halmstad kl. 10.00. Turen

slutter efter to overnatninger på

vandrerhjem i Helsingør og på Amager

ved Hovedbanegården i København

fredag den 23. september kl. 12.

I løbet af de 2 1/2 dage er der besøg

på Frösakullskolen i Halmstad, Elias

Friesskolen i Hyltebruk, Holmegårds-

trykning af hæftet, som er forfattet af

farmaceut Inge Ambus, der har hentet

inspiration til arbejdet med krydderurter

og lægeplanter fra sit venskab

med nordamerikanske indianere fra

staten Nevada.

Idéhæftet "Sansehaver" koster kr.

40,00 og forsendelse koster 16,50. Bestilling

kan foretages på mailen

eetfpia@koegekom.dk eller ved at ringe

til Det Grønne Hus på tlf.: 5667 6070.

skolen i Kokkedal, Energi- og Vandværkstedet

i Valby, Karen Mindes kulturhus

i Valby med Børnenes Dyremark,

i Christianias legemiljøer og på

Himmelhøj i Naturcenter Vestamager

foruden foredrag og to fællesmiddage

og andre måltider.

Studieturen henvender sig til pædagoger,

skoleledere, planlæggere, beslutningstagere

og alle andre, der ser

leg og læring som en af de væsentligste

ting i livet.

Prisen for studieturen er 4.900 kr. +

moms incl. to overnatninger, alle måltider

og bustransport..

Tilmelding skal ske til MOVIUM på

telefax 0046 (0)40 46 08 45 senest den

23. august 2005. Tilmeldingen er bindende.

Yderligere information

• Benny Schytte 0045 21 46 56 14 eller

på bes@sbi.dk

• Anna Lenninger 0046 (0)8 54 90 2 120

eller på anna.lenninger@bredband.net

• Anna-Carin Olsson, Movium, 0046

(0)40 41 52 06.

Legepladsen 2/2005

7


8

En seværdig legeplads

Legeparken i Gilleleje

Gillelejes første offentlige legeplads stod færdig for et år siden.

Og den er blevet godt modtaget.

Af Lissen Jacobsen

Imange år var holdningen i byen, at

en legeplads var ikke noget, der var

behov for. De fleste bor i eget hus,

så børnene kunne da bare lege i haverne,

ved stranden og hvor der ellers

var friarealer.

Men nu er et af disse friarealer,

nemlig en stor aflang græsplæne midt i

byen og nabo til rådhuset, blevet indrettet

med det formål at give byens

børn et fristed specielt tiltænkt fælles

leg. Legeparken i Gilleleje er ikke

mindst tænkt som et sted, hvor dagplejebørn

og børn fra de omkringliggende

daginstitutioner kan lege og gerne

sammen med hinanden, ligesom en

nærliggende skole i nogen grad bruger

plænen som idrætsplads.

Legepladsen er blevet etableret,

netop fordi mange af byens borgere

indså, at der faktisk var brug for den.

Så på baggrund af borgernes ønske fik

kommunen sendt et idekatalog rundt

til beboerne omkring det grønne område,

der af kommunen blandt ni mulige

lokaliteter var udset til at blive

etableret som legeplads. De fik herved

lejlighed til kommentarer og forslag.

Som arkitekt på projektet har kom-

■ Børnenes Park er indviet i

juni 2004.

Det er en offentlig legeplads.

Området er på 5.500 kvadratmeter.

Legepladsen har kostet

375.000 kroner, og legeredskaberne

er udført af kursister

fra Skovskolen sammen

med lærer Arne Heppelstrup

og af kunstneren Mikkel

Dausgård.

Legepladsen 2/2005

Bilen med trailer er ligesom mange andre af legeredskaberne lavet af kursister fra Skovskolen.

Bagved en gynge til de mindste.

munen haft Henny Green, der har

samarbejdet med kulturgeograf Johanne

Møller og flere andre. Henny er

netop trådt ind i bestyrelsen for Dansk

Legeplads Selskab.

Hun tager imod en fredag formiddag,

hvor legepladsen faktisk ligger

meget stille hen. Det er frokosttid, så

min timing er nok ikke helt optimal.

Dagplejemødre og "deres" børn er ligesom

institutionerne gået hjem til frokost.

Kun tre-fire skoledrenge leger i

den fjerne ende af Legeparken.

Hjælp fra mange

– Kommunen gav 100.000 kroner, og siden

har vi søgt og fået penge af det lokale

Jens Bo Larsens Mindelegat, Lokale-

og Anlægsfonden, fra Tips- og

Lottomidlerne, Matas Grønne Fond og

desuden fået udført arbejde gratis af

kursister fra Skovskolen. De kom herop

sammen med deres lærer Arne

Heppelstrup for at se på området en

onsdag. Fældede træer fredag, der blev

bragt herop, så de kunne gå i gang

mandag – og torsdag eftermiddag var

de færdige med første etape. De har lavet

alting i den ene store sandkasse,

fortæller Henny Green., der har fået

plantet hasselbuske, syrener og vildæbler

som hegn ud mod kommunens

P-plads. Den dejlige græsplæne er desuden

velsignet med skyggefulde træer

foruden æbletræer og brombærbuske,

så der er masser af rare steder at sidde,

hvad enten man ønsker sol eller

skygge.

– Alle kursisterne var uøvede, så de

nåede ikke helt så meget, som de

havde regnet med. De var meget unge,

en del piger faktisk, og de gjorde et

stort stykke arbejde under Arnes kyndige

ledelse.

Fra den ene sandkasse er der lavet

et forløb af træer ned mod den anden

ende af plænen, men nogle af dem er

lette nok til at flytte rundt, så man kan

ikke altid lege "jorden er giftig" hele

vejen ned, fortæller hun.

Undervejs møder man et par udskårne

biller og insekter og en hel lille

by på en træstub. De er skabt af den

unge kunstner Mikkel Dausgård fra

Århus, som i den anden sandkasse

også har stået for blæksprutten, ørnen

og aben (se billedet) samt et par andre

ting på området..


Kunstneren Mikkel Dausgård har lavet klatreskulpturen, der står fint sammen med edderkoppe-klatrespindet.

Alle aldre

I et andet hjørne af legepladsen kan de

mindre børn gynge på den kulørte solsikkegynge

fra Kompan, og for de allermindste

er den gule gummiboble en

udfordring at kravle på.

– Sådan en fætter koster 25.000 kroner,

mens vi fik alt træet til de mange

ting for 24.000 kroner inklusive transport

fra skoven i Nødebo. Faldunderla-

Rampen er udfordrende at klatre op ad, og så kan man jo siddde med godt udsyn over legeparken.

Bagved kan man gå i armgang. Klatretræerne kan inspirere mange aldersgrupper.

get i de to sandkasser har kostet 65.000

kroner.

– Et andet hold kursister kom herop

for at lave flyveren og den lille bil med

trailer foruden broen over åen henne i

siden. Den er der ikke vand i – det

måtte vi ikke. De to legehuse er lavet af

en lokal tømrer. De er desværre nødt til

at være helt åbne, så ingen kan gemme

sig i dem.

Fotos: Lissen Jacobsen

Efter fire måneder var legepladsen

færdig og blev indviet i juni 2004, og

der er ikke tvivl om, at den har vakt

glæde. Den er indrettet, så børn i alle

aldre kan have udbytte af den, ligesom

selve området også indbyder hele familien

– og byens mange sommerturister

– til at opholde sig der. Siden har

kommunen fået endnu en offentlig legeplads

i Græsted.

Legepladsen 2/2005

9


Generalforsamling i Dansk Legeplads Selskab

Årets generalforsamling

12. maj på Naturcenter Amager

Dansk Legeplads Selskabs årlige generalforsamling blev

afholdt en solskinstorsdag i dejlige omgivelser.

Arrangementet blev indledt

med en rundtur, hvor naturvejleder

Jes Aagaard viste naturcentret

og den tilhørende legeplads

”Himmelhøj”. Før selve generalforsamlingen

stod Carsten Frederiksen

som sædvanlig for et dejligt grillmåltid

til de 15 fremmødte – de fleste nuværende

– og skulle det vise sig –

kommende bestyrelsesmedlemmer.

10 Legepladsen 2/2005

Selskabets formand Helle Nebelong

fortalte i sin beretning om det forløbne

år, hendes første som formand (uddrag):

– For mig personligt har det været

et spændende år, hvor jeg har fået en

god fornemmelse for DLS og har nydt

de fem bestyrelsesmøder, hvor fremmødet

af mange, engagerede bestyrelsesmedlemmer

har overrasket mig

glædeligt. Sikke

et potentiale af

mennesker med

forskellig baggrund,

der ligesom

jeg selv

brænder for legepladsområdet

og

vil gøre en aktiv

indsats for at

fremme børn,

unge og voksnes

legemuligheder.

Mange af jer

har været med i

rigtig mange år

og er selskabets

solide fundament.

Og sikke

et held, at vi har

en sekretær, der

kan håndtere et

omfattende arbejde

med og

uden computervirus

og med nye

regler om elektronisk

fakturering –

for bare at nævne

et par teknisk,

forstyrrende tidsrøvere!

Og Klaus

klarer det – på

papiret på tre

ugentlige timer!

DLS er som

en moderne virk-

somhed kun en mulighed, hvis alle

bak-ker op om sagen og i fællesskab

arbejder i samme retning. Vi eksisterer

også kun, så længe der er en medlemsskare,

som også brænder for sagen og

som støtter vort arbejde i kraft af medlemskabet.

Det er en ansvarsfuld og forpligtende

rolle at være formand for et 45

årigt selskab i en tid, hvor overlevelse

handler om synlighed og vækst, og

hvor der er stor konkurrence – også på

vores område.

Vi kan stadig skilte med, at vi er noget

særligt i kraft af vores tværfaglighed

og ikke-kommercielle mission, og

vi har et godt, velfungerende medie i

vores medlemsblad Legepladsen. Det

er blevet et meget flot blad, som får

megen ros.

I begyndelsen af november 2004 lykkedes

det omsider at få lidt liv i hjemmesiden.

Den kommer forhåbentlig til

at fungere optimalt i nærmeste fremtid.

Legepladssikkerhed

– Jeg skrev brev til tidligere minister

for Familie- og Forbrugeranliggender,

Henriette Kjær, som desværre ikke

ville have DLS med i den arbejdsgruppen,

hun nedsatte i efteråret, som skal

komme med anbefalinger vedrørende

legepladssikkerhed, godkendelsesordninger

af legeredskaber, legepladsinspektøruddannelse

mv.

Nu har jeg har skrevet til den nye

minister, Lars Barfoed. Vi vil meget

gerne bringe en status for arbejdet i

næste nr. af Legepladsen. Jeg har foreslået

et dialogmøde, hvor vi får en

fremadrettet snak om hele legepladsområdet,

herunder debatten om sikkerhed

og forebyggelse af ulykker versus

børns ret til at turde vove og lære

at håndtere farer. Det kunne være

spændende at høre ministerens visioner

på området.


Økonomi

– Det er et stort arbejde for selskabets

sekretær at indkassere medlemskontingenterne,

og det er ikke blevet nemmere

med loven om elektronisk fakturering,

EAN nr. osv. Desværre handler

det i øjeblikket om at holde skuden

oven vande og vende 25- og 50-ørerne.

Jeg håber, at det vil lykkes os det kommende

år at opleve vækst i medlemstallet

såvel som i formue.

Som afslutning på sin beretning,

sagde Helle Nebelong, at det fremtidige

arbejde skal fokusere på fundraising,

Internationale forbindelser

(IPA), Legepladsudvikling og legepladssikkerhed.

Dansk Legeplads Selskab har pr.

10. maj 2005 293 medlemmer, der fordeler

sig med 89 personlige medlemmer,

136 institutioner, skoler, (bygge)legepladser

og lignende, 18 (voksen)uddannelsessteder,

15 landsorganisationer/foreninger,

14 kommuner/forvaltninger

og 21 virksomheder. Enkelte

medlemmer har endnu ikke har

betalt kontingent for 2005 og er derfor

ikke medtaget i denne opgørelse. Det

reelle medlemstal er derfor en smule

højere.

Regnskabet for 2004 viser ikke

overraskende, at de store poster er

medlemsbladet, udgifter til sekretær

og husleje til Frie Børnehaver og Fritidshjem.

Men bladet er foreningens

ansigt udadtil og vigtigt at bevare

trods underskud. Legepladsen er pt.

det eneste danske blad, som udelukkende

omhandler legepladser og livet

på legepladserne.

Kassereren udtrykte betænkelighed

ved den lave kassebeholdning.

Selskabets eneste indtægtskilder er

kontingent fra medlemmer, abonnementsafgift

fra abonnenter, annonceindtægter

og overskud fra kurser, og

større (og flere) indtægter er en forudsætning

for at selskabet kan fortsætte

som hidtil.

Punktet gav anledning til en diskussion

om økonomi, mulighederne

for at skaffe flere indtægter, for at udbrede

kendskabet til selskabet på andre

måder og for at udvikle og udnytte

hjemmesiden bedre. Det blev desuden

diskuteret om DLS kan opnå støtte fra

forskellige fonde.

Forslag

Mariann Nielsen fremlagde derefter et

foreløbigt forslag til budget for 2004.

Forsamlingen tog det til efterretning

med en bemærkning til bestyrelsen om

at søge at forbedre økonomien. På baggrund

af den anstrengte økonomiske

situation, blev kontingentsatserne

diskuteret. Følgende blev foreslået:

Generalforsamlingen 2006 pålægger

bestyrelsen at fastsætte kontingent og

prisen for abonnement på bladet i

2006, så prisen er realistisk i forhold til

foreningens aktiviteter og udsendelse

af bladet Legepladsen. Forslaget blev

vedtaget.

Til slut gennemgik Mogens Tom

Jensen på egne og Eva Zelanders

vegne deres forslag om, at Dansk Legeplads

Selskab huser Dansk Forum for

Legepladssikkerhed fremover. Der var

ikke tid til at diskutere forslaget fyldestgørende,

så det blev besluttet at invitere

de to forslagsstillere til næste bestyrelsesmøde

for at fortsætte diskussionen.

Ny bestyrelse

En ny bestyrelse blev valgt, og sammensætningen

af den kan ses til højre i

kolofonen. I bestyrelsens møder deltager

desuden sekretariatslederen Klaus

Nedergaard. Bestyrelsens møder er åbne

for alle medlemmer af Dansk Legeplads

Selskab. Mariann Nielsen og Verner

Storm blev valgt som revisorer for

2005.

Klaus Nedergaards referat fra generalforsamlingen

er forkortet til bladet

af Lissen Jacobsen. Ønsker man som

medlem at se referatet i sin fulde

længde, kan man kontakte Klaus Nedergaard

ved at sende en mail til

legepladsen@mail.dk

DANSK LEGEPLADS

SELSKAB

Klerkegade 10B,

1308 København K.

Tlf. 20 20 63 70

Giro nr. 4 14 00 60

E-mail: legepladsen@mail.dk

www.legepladsen.org

TELEFONTID

Onsdage kl. 9–11

Beskeder og bestillinger kan

indtales på telefonsvareren i

løbet af ugen.

BESTYRELSE

Formand:

Helle Nebelong

Næstformand:

Carsten Frederiksen

Bestyrelsesmedlemmer:

Marianne Mortensen

Barbara Wandall

Vibeke Aagaard Glud

Christina Bak

Susse Mohr Markmann

Bestyrelsessuppleanter:

Frank Simonsen

Ida Vestergaard

Kasserer:

Henny Green

SEKRETARIAT

Klaus Nedergaard

MEDLEMSKAB:

Personligt medlemskab:

170 kr. årligt

Institutioner o.lign.:

430 kr. årligt

Studerende:

85 kr. årligt

Henvendelse vedr. medlemskab

til Dansk Legeplads Selskab

IPA, DANMARK

Kontakt Dansk Legeplads Selskab:

legepladsen@mail.dk

Legepladsen 2/2005

11

More magazines by this user
Similar magazines