Ribe-kunstneren Bernd Hobohm

drostrup.dk

Ribe-kunstneren Bernd Hobohm

Billedserie med værker af

Ribekunstneren Bernd Hobohm

Skulpturer i Ribe Vikingecenter

med motiver hentet fra den nordiske mytologi.

Ribetapetet i Ribe Byferie, der i fantasifulde tegninger

skildrer byens 1300 - årige historie

1


Billedserie med værker af:

Ribekunstneren

Bernd Hobohm

Skulpturer, Ribe Vikingecenter

og

Ribetapetet, Ribe Byferie

2


Bernd Hobohm

Skulpturer i Ribe Vikingecenter

med motiver fra den nordiske mytologi

3


I Ribe Vikingecenter kan vi få et indtryk af

vikingerne hverdag i Ribe fra byens

grundlæggelse og frem til ca. 925. Centret har

opført huse, som er konstrueret ud fra den

viden, som arkæologer har skaffet til veje

gennem talrige udgravninger i Ribe.

Vi kan også opleve, hvordan vikingerne lavede

mad, smedens fremstilling af hverdagens

brugsting, tømmerarbejde, markdyrkning,

fremstilling af klæde, sko og smykker og meget

mere.

Vikingernes materielle verden er levendegjort

på fortræffelig vis i centret takket være et godt

samarbejde mellem bl.a. museumsfolk,

produktionsskolens elever og et meget stort

antal frivillige.

4


Vikingerne havde naturligvis også et

åndeligt liv. Men hvordan giver man

centrets besøgende et indtryk af denne

del af vikingernes tilværelse?

Bernd Hobohm gør på spændende vis

med sine træskulpturer den besøgende

opmærksom på, at vikingetidens skjalde

og fortællere havde deres egen

forklaring på jordens tilblivelse og

undergang, samt talrige beretninger om

de nordiske guders dramatiske liv.

5


ed indgangen til vikingecentret bydes vi velkommen af 3 norner. Nornerne var en gruppe af

udinder i nordisk mytologi, der var knyttet til skæbnen. De bedst kendte norner er Urd,

erdande og Skuld, hvis navne traditionelt oversættes til fortid, nutid og fremtid.

7


Midgårdsormen

Efter mødet med nornerne konfronteres vi

med selveste Midgårdsormen. Midgårdsormen

ligger i verdenshavet, efter at Odin, i asernes

forsøg på at kontrollere bæstet, har kastet

den derud for at drukne den. Ormen slynger

sig om hele Midgård og bider sig selv i halen.

Thor konfronteres med Midgårdsormen to

gange. Første gang, da Thor, Loke og Tjalve

besøger Udgårdsloke. Her forsøger Thor

forgæves at løfte en kæmpekat, som viser sig

at være Midgårdsormen. Den anden

konfrontation forekommer under en sejltur,

hvor Thor har selskab af jætten Hymer. Thor

får lokket Midgårdsormen frem, men da han

vil forsøge at dræbe den med hammeren

Mjølner forstyrres han i sit forehavende af

Hymer. Thor bliver så vred, at han ender med

at dræbe jætten Hymer i stedet.

En mægtig vølve har spået, at Thor og

Midgårdsormen vil mødes endnu en gang,

nemlig ved Ragnarok, hvor de vil komme til

at kæmpe den endelige kamp.

Midgårdsormen vil da komme op på land og

bugte sig gennem dale og enge, og under den

drabelige kamp vil Thor ende med at dræbe

ormen, hvorefter han selv ender med

samtidig at blive dræbt af ormens gift.

8


Midgårdsormen med Lustrupholm i baggrunden

11


Legepladsen

Legepladsen består af

Menneskenes verden:

små vikingehuse og

Gudernes verden:

med figurer udført af

kunstneren Bernd Hobohm.

Han har hentet sine motiver

fra den nordiske mytologi, og

det er der kommet en

spændende og anderledes

legeplads ud af.

13


Thor og Midgårdsormen

18


Thors vogn trukket af gedebukke

21


To børn på ryggen af Odins

8-benede hingst Sleipner.

23


Ribekunstneren

Bernd Hobohm

Ribetapetet

En skildring af Ribes historie i tegninger fra byens

grundlæggelse i 700-tallet og frem til nutiden.

Ribes historie fortalt med et glimt i øjet.

25


Ribe-tapetet er bekostet af og ophængt i

Ribe Byferie. Denne nye bydel ligger syd

for det middelalderlige Ribe, og gammelt

og nyt klær hinanden fortræffeligt.

26


I feriebyens udendørs grillplads kan besøgende på lune sommeraftener

hygge sig med grillmad. Desuden kan de få et hurtigt indtryk af Ribes

1300 årlige historie på en utraditionel måde ved at studere Ribetapetet.

27


Billede 1

710 - 1110 Vikingetid

Motiver

Handelspladsen - Asatro - Kristen mission - Bisp Leofdags endeligt -

Udenlandske handlende - Husbyggeri -

Genstande fundet ved arkæologiske undersøgelser

28


Billede 1:

Historiske begivenheder i perioden 710 - 1110 Vikingetid

Handelspladsen etableres på nordsiden af åen, hvor omegnens

befolkning kan mødes med tilsejlende handelsfolk. Byen udvikles og

nævnes første gang i historiske kilder på grund af den kristne

mission. Ansgar får ca. 860 tilladelse til at opføre en kirke i byen eller

rettere sagt udenfor på sydsiden af åen. Allerede i 940 bliver Ribe et

bispesæde tillige med Slesvig og Ålborg. I slutningen af 1000-tallet

beskriver Adam af Bremen for første gang byen, der ligger omgivet

af vand, som flyder ind fra oceanet og hvorfra man kan sejle til

England, Frisland og Tyskland.

29


Billede 2: 1110 - 1310 middelalder

Motiver:

Kirkebyggeri - Valdemar Sejr og dronning Dagmar giftes i 1205 -

Jyske Lov 1241 - Riber ret 1269 - Tufstensimport - Kristoffer den 1. og

Abbed Arnfast 29. maj 1259

30


Billede 2:

Historiske begivenheder i perioden 1110 - 1310 Middelalder

Ribe er fra periodens begyndelse en blomstrende by i stærk vækst.

Handel og søfart er byens hovednæring. Der er forbindelse til

handelspladserne i Nordtyskland, Frisland, Flandern og England. Der

importeredes klæde, vin og byggematerialer, især tufsten til

kirkebyggeriet. Eksporten består af heste, korn, flæsk og sidst i perioden

nævnes også fisk.

Handelen og derved byen nyder kongemagtens bevågenhed, hvilket

giver sig udtryk i den lange række af handelsprivilegier, som byen

modtager og løbende får stadfæstet igennem hele middelalderen. De

første privilegier bliver givet af Valdemar Sejr i 1202 og giver byens

borgere fri handel uden told og afgifter i hele riget.

Byen udbygges, dæmningen etableres, og kirker og kirkelige stiftelser

skyder op. Domkirken bliver bygget i sten fra starten af 1100 årene, et

domkapitel og en katedralskole ser dagens lys i 1145.

31


Billede 3: 1310 - 1610 Den sene middelalder og reformationen

Motiver:

Pesten 1350 - Udskibning af stude - Hans Tausen, biskob 1541 -

1561 - Hans Jessen - Søhane og sørøverene 1573 - Byens brand

1580 - Anders Sørensen Vedel, kgl. historicus og bogtrykker 1591

32


Billede 3

Historiske begivenheder i perioden 1310 - 1610

Den sene middelalder og reformationen

Gennem hele middelalderen er Ribe en rig by. Handelen blev

udbygget, og selv om der dukker konkurrenter op og handelsvejene er

under forandring, forbliver Ribe landets port mod vest. Studeeksporten

vokser og i 1518 får Ribe købmændene ret til at købe stude overalt i

landet og til at eksportere dem uden told. Ribe beholder sine

handelsprivilegier og nye kommer til. Byen har fortsat kongernes

bevågenhed, ikke mindst fordi byen er landets største skatteyder.

Byen vokser, slipperne og Skibbroen anlægges i løbet af 1400 årene.

Ribe er dog ikke forskåmet for ulykker. Byen hærges af "Den sorte

død" i 1350 og af en stor stormflod i 1362. Ved middelalderens

slutning kulminerer byen med et anslået befolkningstal på 5.000.

Reformationen i 1536, hvor kongemagten inddrager den katolske

kirkes store rigdomme, betyder et tilbageslag for byen, med det

synlige resultat at en lang række kirker og klostre bliver nedlagt. I

1580 hærges byen endnu engang af en stor brand. Stagnationen

bliver afløst af tilbagegang.

33


Billede 4

perioden 1610 - 1810 Forfald og stagnation

Motiver:

Stormfloden i 1634 - Kongeloven 1665 - Svenskerne beskyder

Domkirken fra Riberhus 1644 - Skibbroen forfalder - Hans Adolf

Brorson, biskob 1741 - 1764

34


Billede 4

Historiske begivenheder i perioden 1610 - 1810

Forfald og stagnation

Handelens omlægning, lokale katastrofer, brande, pest og ikke mindst

stormfloden i 1634 betyder, at byen bliver presset. Hertil kommer

svenskekrigene, hvor byen i 3 omgange blev hårdt ramt, senest og

hårdest i 1657 - 1660.

Ved enevældens indførelse i 1660 vender kongemagten blikket mod

øst. København bliver kongens faste residens, Fredericia bliver

grundlagt og begundstiget. Ribe bliver et udkantsområde og mister

sine privilegier. Retten til at handle med udlandet blev dog stadfæstet i

1661, men muligheden kan ikke udnyttes, da byen mangler skibe og

kapital, søfarten reduceres til det ubetydelige. Befolkningstallet falder

fra ca. 4.500 i 1591 til 1.939 i 1672.

1700 årene er en lang stagnationsperiode. Befolkningen kan ikke

vedligeholde bygningerne, der forfalder og en del bliver nedrevet.

Befolkningstallet er i hele århundredet under 2.000.

35


Billede 5: 1810 - 1910 - Industrialisering

Motiver:

Ribe Kunstmuseum, privatbolig fra 1864 - Nedrivning af Nørreport i

1863 - Giørtz' bomuldsfabrik 1850 - 1927 - Ribe Jernstøberi, grundlagt

1848 - Evertsejlads med hø - Gasværk i 1863 - Vandværk i 1887 -

Parti fra jernbanestationen -

36


Billede 5

Historiske begivenheder i perioden 1810 - 1910

Industrialiseringen

Fra slutningen af 1700 årene sikrer den almindelige vækst i landet

også vækst i Ribe, selvom det sker langsommere end i andre danske

købstæder.

Fra midten af 1800 årene betyder landbrugets opsving og

landevejenes udbygning en kortvarig økonomisk opblussen, der

medfører grundlæggelse af en række industriforetagender. Man

planlægger i byen at fremme handel og søfart ved at forbedre

sejladsforholdene.

Tabet af Sønderjylland i 1864 betyder, at Ribe mister sit

handelsmæssige opland, og da staten planlægger en ny nordsøhavn,

bliver den i 1868 placeret ved Esbjerg. Udviklingen går i store træk

uden om Ribe, der fra 1864 til 1920 ligger indelukket som den eneste

danske købstad syd for Kongeåen. Byen får dog jernbaneforbindelse i

1875. Befolkningstallet var i 1850 på 2.983 og i 1901 på 4.243.

37


Billede 6: 1910 - 2010 - De seneste 100 år

Motiver

Søfarten er reduceret til motorbådssejlads - Vadehavet, ebbevejen -

østers og sort sol - Stormflodssøjlen - Vikingemarkedspladsen

udgraves i 1970'erne - Ribe Byferie - Vi venter på storken - Esbjerg

Kommune fra 2007

38


Billede 6

Historiske begivenheder i perioden 1910 - 2010

De seneste 100 år

Efter etableringen af en lang række institutioner for at hjælpe

byen, øges indtjeningsmulighederne og sætter yderligere sit

præg på byen som en gammel embedsmands - og

skoleby.Havdiget og Kammerslusen færdiggøres 1912 - 14

og reducerer stormflodstruslerne.

Ribe får en stadig stigende turisme, der medfører bygning af

en række nye turistattraktioner og overnatningsmuligheder.

I årene efter 2000 betyder en række reformer, at byen

drænes for institutioner. Politi-, retskreds, statsamt og

amtskommunen bliver nedlagt. Ribe Kommune bliver en del

af Esbjerg Kommune, og i 2009 flyttes seminariet til Esbjerg.

Den gamle by med det middelalderlige gadenet og mange

fredede huse fejrer i 2010 sit 1300 års jubilæum.

39


I Ribe Byferies reception kan du

købe Ribe - tapetet:

Postkort-serie 39,-.

Plakat-serie 159,-.

Link til websted om Ribe Byferie

http://www.ribe-byferie.dk/index.php?id=487

40


Billedserie med værker af:

Ribekunstneren

Bernd Hobohm

Skulpturer, Ribe Vikingecenter

og

Ribetapetet, Ribe Byferie

Fotos:

Jørgen Drostrup Andersen

Odense, Danmark

2010

All images protected by copyright

www.drostrup.dk

41

More magazines by this user
Similar magazines