Betjeningsvejledning - Lemvigh-Müller

lemu.dk

Betjeningsvejledning - Lemvigh-Müller

Betjeningsvejledning

Traf el drejebord Rel. 2.0


Indhold

3 Overensstemmelseserklæring

4 Brandfare

4 Lysstråle

4 Dampe og gas

4 Elektrisk stød

4 Støj

4 Fejl

4 Omtanke

4 Sikkerhed

5 Tekniske oplysninger

5 Håndtering af maskinen

5 Installation af maskinen

5 Advarsel

6 Brug af maskinen

7 Forbindelser til det bagerste panel

7 Mekaniske indstillinger

7 Elektrisk skema


Overensstemmelseserklæring

Elettromeccanica MB s.n.c. erklærer på eget ansvar, at maskinen, der er

beskrevet i denne brugermanual, overholder alle sikkerheds- og helbredsmæssige

krav, der er fastsat i det europæiske direktiv om maskinsikkerhed.

Denne erklæring er ugyldig, hvis der foretages ændringer uden vores forudgående

tilladelse.

Referencedirektiver

Maskindirektiv 89/392/EEC integreret i 91/368, 93/44 og 93/68.

Lavspændingsdirektiv 73/23/EEC, EN55O11 – EN61800 – 3 – EN60974.1

EMC-direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EEC

Model:

Serienummer:

Dato:

Trezzano sul Naviglio (MI)

Elettromeccanica MB

Via porta, 3 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

Tlf.: 02-4459889

Fax: 02-4451168

3


Generelt

Læs denne vejledning grundigt inden installation og brug.

At arbejde med maskiner til svejsning af metaller indebærer altid en

risiko. Overhold sikkerhedsbestemmelserne fra producenterne ved

brug af specifi kke anordninger.

Brandfare

Gnister fra svejsning kan forårsage brand. Fjern alle brændbare objekter fra

arbejdsområdet.

Lysstråle

Den direkte stråle fra det kraftige lys, der opstår i forbindelse med svejsning

kan forårsage forbrænding og øjenskader. Vær yderst opmærksom på

refl ekterede stråler, der kan forvolde skade på andre medarbejdere, selv dem,

der ikke opholder sig i nærheden. Beskyt det omgivende miljø med passende

afskærmning. Benyt altid egnet beskyttelse som f.eks. en hjelm/maske og

uniform.

Dampe og gas

Hold ansigtet væk fra svejserøg. Installer et ventilationssystem til at fjerne

dampe fra arbejdsmiljøet.

Elektrisk stød

Installer og sørg for en korrekt jordforbindelse til svejsemaskinen i henhold til

lovgivningen. Berør aldrig strømførende dele eller elektroder med bare hænder

eller med udstyr, hvor sikringen er våd eller slidt. Sørg for at isolere dig

selv fra jorden og arbejdsemnet. Opstil en sikker arbejdsstilling.

Støj

Et usædvanligt højt støjniveau kan beskadige din hørelse. Benyt hovedtelefoner

eller høreværn. Oplys både medarbejdere og besøgende om denne fare.

Stil egnet beskyttelse til rådighed for at beskytte medarbejderne mod støj.

Fejl

I tilfælde af fejl bør du ikke forsøge selv at udbedre fejlen. Kontakt en uddannet

tekniker.

Omtanke

Vær opmærksom på medarbejdere, der er involveret i andre processer - oplys

dem, ret dem, og hvis det bliver nødvendigt bør ukorrekte handlinger i deres

adfærd forhindres.

Sikkerhed

Ansvaret for medarbejdersikkerheden på arbejdspladsen eller nær svejsesystemet

ligger udelukkende hos brugeren af TGA drejebordet. Disse instrukser

skal integreres i alle sikkerhedsbestemmelserne, som altid skal opfyldes, når

det drejer sig om risiko og skader i forbindelse med svejsesystemer.

Al drift af maskinen skal overholde følgende regler:

Driften skal udføres i overensstemmelse med producentens instrukser.

Operatøren, der benytter maskinen skal være uddannet i at håndtere det

specifi kke job.

Alle medarbejdere, der er tilknyttet svejsesystemet skal altid være informeret

om:

Hvordan maskinen fungerer.

Gældende sikkerhedsbestemmelser.

Hvordan systemet benyttes og dets begrænsninger.

Hvor nødstopsanordninger er placeret.

At ukorrekt brug kan forårsage personskader og forvolde skader på maskinen.

Operatøren må aldrig forlade systemet, mens det er tændt. Ved tryk på

nødstopsknappen og/eller ved at slukke for strømmen før arbejdsområdet

forlades stoppes drejebordet og driften afbrydes.

Operatøren skal altid sikre sig, at:

Ingen personer, systemkomponenter eller værktøj eller andet materiale

kan blokere operatørens bevægelser.

Maskinen er opdateret i henhold til dens vedligeholdelsesskema, og at der

ikke forekommer fejl eller forstyrrelser.

Nødstopsanordningerne er let tilgængelige på svejsesystemets panel.

Driften af alle nød- og sikkerhedsanordninger skal kontrolleres dagligt

samt efter enhver service, der udføres på systemet.

Smøring og vedligeholdelse må ikke udføres, mens systemet er i brug

Manuel drift, der involverer hydrauliske og pneumatiske dele må ikke udføres,

når systemet er dekomprimeret.

Benyt altid det krævede beskyttelsesudstyr:

Beskyttelsesbriller, ikke brændbart tøj, beskyttelseshandsker.

Løse beklædningsdele eller tilbehør som f.eks. bælter, armbånd eller ringe

bør for enhver pris undgås: De kan forårsage, at du bliver fastspændt, hvorved

der kan ske forbrænding.

Maskinens strømførende dele er ikke manuelt tilgængelige:

Kun uddannede og kvalifi cerede medarbejdere (elektrikere) har adgang og

tilladelse til at arbejde på det elektriske system.

Kontrolpanel og tilslutningspanel må ikke åbnes, når maskinen er i drift,

eller hvis strømmen er tilsluttet.

Kontrolpanel og tilslutningspanel kan kun åbnes med brug af værktøj

Sørg for, at alle jordforbindelser overholder monteringsinstrukserne.

Brandslukningsforanstaltninger:

Brandslukningsforanstaltninger skal være driftsklare og let tilgængelige i

planlagte, markerede sikkerhedsområder.

Eftersom gnister fra svejsning kan forårsage brand og forbrændinger, skal

arbejdsområdet og systemkomponenter være fri for brændbart materiale.

4


Tekniske oplysninger

Model TGS 70/140

Elektronisk kontrol ✓

Elektronisk kontrolleret

Primærforsyning 230 VAC 50/60 Hz

Vægt/kg. 110

Bordets diameter/mm. 500

Maksimum belastning/kg. (horisontalt bord og midterstykke) 200

Vippebord 0-90˚

Bordhastighed omdrejninger/min. (gearhjuls diameter 22 mm.) 0,7 - 4,5

Bordhastighed omdrejninger/min. (gearhjuls diameter 40 mm.) 1,2 - 9

Bordhastighed omdrejninger/min. (gearhjuls diameter 60 mm.) 2,5 - 14

Gennemboringsdiameter 50 mm. ✓

Gennemboringsdiameter 100 mm.Støtte til pneumatisk arm

Støtte til pneumatisk arm ✓

Støtte til manuel arm ✓

Flerlagsfunktion for maks 6 omdrejninger

TIG-MIG ✓

Takometer dinamo-motor

Oversvejsningsfunktion ✓

Kraterdannelse ✓

Input til lysbuesensor ✓

Pedal til tilpasning af hastighed

Digitalt display til bordhastighedsindeks ✓

Hastighed elektronisk tilpasset med Tacho tilbagemelding ✓

Maksimum svejsestrøm 500

Symbol: ✓:Standard :Valgfri

Håndtering af maskinen:

Det anbefales at benytte en gaffeltruck med lastpalle til at fl ytte drejebordet.

Der bør udvises forsigtighed for at undgå at beskadige dets komponenter.

Installation af maskinen

Sørg for at placere maskinen på et solidt og stabilt underlag, der ikke må

hælde.

Kunden skal stille en “primær hovedafbryder” samt forsikring til rådighed for

at kunne afbryde samt kortslutningsisolere maskinen. Denne hovedafbryder

skal være markeret, og det skal være muligt at løse sikringen således, at den

ikke kan nulstilles, og derved bringe brugeren i fare.

Advarsel

Jordforbindelsen til svejsemaskinen skal forbindes korrekt med den specifi

kke forskruning, der er placeret på drejebordets sokkel (se Fig. 4). Maskinrammen

skal have jordforbindelse for at fjerne svejsestrøm, der returnerer på

primærforsyningen.

Fig. 4

5


Brug af maskinen

Alle maskinens styreanordninger er placeret på driftspanelet (se Fig. 5), hvorfra

det er muligt at styre de forskellige funktioner. For tekniske oplysninger

om produktet henvises til Hovedkataloget, der hører til denne manual.

Fig. 5

15

14

1

0 6 7 8 9 10 11

0 − Hovedafbryder:

Hovedafbryderen bruges til at tænde og slukke for maskinen. Lyset i afbryderen

indikerer visuelt om maskinen er tændt.

1 − Elektronisk regulering af bordhastighed:

Hastigheden af bordets rotationer reguleres via en tovejs mosfet-styring med

tacho for at sikre en perfekt linearitet af rotationshastigheden. Nogle modeller

er udstyret med et digitalt instrument, der gør det nemmere at indstille

rotationshastigheden. At kunne regulere hastigheden via motor feedback

udstyret med takometer er valgfrit.

2 − Overlap:

Regulerbar fra 20 millisekunder til 10 sekunder med fi njustering i første halvdel

af skalaen. Den aktiveres, når den når op på 360°. Denne funktion kan

slås fra på en speciel afbryder. Når den er slået til, bruges denne funktion til

at svejse et stykke fra 0 til 360°, og til at fortsætte rotationen til en anden

sektion af overlap, der reguleres ud fra det tidspunkt, der er indstillet på kontrolhåndtaget.

3 − Kraterdannelse:

Svejsningen påbegyndes, når den pneumatiske arm sænkes. Opsætningen af

bordet kan tidsindstilles fra 20 millisekunder til 10 sekunder med fi njustering

i første halvdel af skalaen. Funktionen kan slås fra.

4 − Valg af svejsemaskine:

Valg af svejsemaskine, der kan tilsluttes 2 svejsemaskiner og disse kan vælges

individuelt.

5 − Trådfremføring:

Knap for fremføring af tråd. Denne funktion kan bruges når der skal skiftes

tråd. Kan kun bruges, når armen er i pausefunktion

6 − Rotationsretning:

Benyttes til at ændre rotationsretningen: Med uret/mod uret

2

3

4 4

5 5

12 13

7 − Manuel svejsefunktion:

Den manuelle svejsefunktion slår overlapfunktionen fra og ignorer den 360°

grænsekontakt: Arbejdsgangen stopper kun, når stoppedalen er trykket ned.

Den manuelle svejsefunktion er 4-takt: Opstart af arbejdsgangen kontrolleres

af den gule START-pedal (se Fig. 6). Bordet fortsætter med at rotere indtil den

gule START-pedal (se fi g. 6 trykkes ned igen). Valgfri muligheder inkluderer en

2-takt modus (ved at holde START-pedalen trykket ned, begynder bordet at

rotere. Det stopper først, når pedalen slippes).

8 − 2-takt/4-takt indstillinger:

Med denne kontakt er det muligt at opsætte en logisk kontrol mellem 2takt/4-takt

(2-takt enkelt fi rkant – 4-takt dobbelt fi rkant. I en automatisk opsætning

er denne funktion altid sat til 4-takt.

9 − Svejsearm:

Slår pistolarmen til eller fra.

10 − TIG/MIG-drift:

Når TIG-arbejdsgangen er slået til, bliver brænderkontakt til svejsemaskinen

slået fra, når en grænsekontakt på 360° opnås dvs. før overlap. Herefter

bliver slope-down direkte styret af TIG-svejsemaskinen, der er forbundet til

drejebordet.

11 − Testarbejdsgang:

Når TESTARBEJDSGANG-knappen er trykket ned, stiller den pneumatiske

arm sig i det første svejsepunkt for at gøre kalibrering nemmere. Når START

ARBEJDSGANG-pedalen er trykket ned, bliver den fulde arbejdsgang udført.

12 − Pedal til regulering af hastighed:

Det er muligt at tilføre en udvendig potentiometerpedal til øjeblikkelig regulering

af bordets hastighed (valgfri).

13 − Pedalstikforbindelse:

Forbinder ledningen fra pedalen (se Fig. 6).

Fig. 6

14 − Sikring:

I tilfælde af en fejl kontrolleres sikringen, der er placeret i en speciel holder,

og den udskiftes, hvis det fi ndes nødvendigt.

15 − Nødstop:

Selvlåsende nødstop skal drejes efter den er trykket ned for at blive låst op.

6


Brug af maskinen

Forbindelser til det bagerste panel:

Fig. 7

A − Primærforsyning

Tilslut primærforsyningen til en 220V stikkontakt, der har almindelig jordforbindelse.

B − Kabel til svejsemaskine

Forbind kabel B til svejsemaskinen. Drejebordets styring aktiverer svejsemaskinens

startkontakt, således at svejsemaskinen starter svejsning.

Drejebordets styring kan kontrollerer 2 svejsemaskiner.

C − Ikke brugt

D − Forbindelse til svejsearm

Forbind kablet til den pneumatiske svejsearm (kode BA) til stikkontakt D −

Fig. 7. Denne indstilling kan kun bruges med de originale arme, der leveres

af Elettromeccanica MB.

Mekaniske indstillinger:

Drejebordet er indstillet til monteringsmodel B (Manuel) og BA (Pneumatiske)

arme. Der er to gevindskårne huller på den ene side af maskinen til

sikring af armstøtten. Denne leveres ikke sammen med drejebordet. Ved en

efterfølgende montering af armene skal vejledningen, der medfølger følges

nøje.

Elektrisk skema:

A B C D

7


www.lemu.dk

Design: Lemvigh-Müller Marketing

More magazines by this user
Similar magazines