Identitet og 'blød' forskellighed*

ep.teologi.dk

Identitet og 'blød' forskellighed*

For at begynde med den

mest oplagte pointe:

åndelige ofre er, lige som

bogstavelige ofre,

tilbedelseshandlinger

af en i`era,teuma a[gion. Hovedindholdet i denne

titel er den samme som det var for Israel, at

fremhæve dette fællesskab som Guds udvalgte og

hellige folk, sådan som Elliott ganske rigtigt har

påpeget. 29 Denne titel beskriver også fællesskabets

kald som et præsteskab, der ofrer åndelige ofre;

det er ikke kun en identitetsmarkør, den betegner

også hensigt. 30 Men i hvilken forstand er de et

’præsteskab’, og hvad er pneumatika.j qusi,aj?

Måske vil det at besvare det andet spørgsmål

hjælpe os med det første.

For at begynde med den mest oplagte pointe:

åndelige ofre er, lige som bogstavelige ofre,

tilbedelseshandlinger. Derfor er dette fællesskab af

præster altså bestemt til at give pris til dets Gud,

sådan som det bliver udtrykt i den

komplementære hensigtssætning i vers 9. Som

modtagere af hans nåde, skal de ære Gud ved at

proklamere hans store frelsesgerninger (avretai,). I

tillæg inkluderer pneumatika.j qusi,aj også en

opførsel, som afspejler et kald ud af mørke og ind

i lys. Som Elliott bemærker: ’Since the time of the

prophets, thanksgiving and righteous conduct

were considered equivalent, and in some instances

superior, to animal sacrifices.’ 31 Han tilføjer, at

‘Among Israelites of the Diaspora for whom

sacrifice at the Jerusalem a Temple was not always

possible, the equation of praise and moral

conduct with such sacrifices was particularly

welcomed.’ 32 Så der eksisterer allerede, I Israels

historie, et fortilfælde for en moralsk connotation

til ‘åndelige ofre’, og det er denne tradition, som

står bag brugen her. Som Michaels argumenterer:

’In 1 Peter, as in Hebrews [13:15-16], the

’spiritual sacrifices’ are first of all something

Artikel | Jeff de Waal Dryden

offered up to God as worship (avnene,gkai) and,

second, a pattern of social conduct.’ 33 Denne

vægtlægning på opførsel bliver bekræftet i

beskrivelsen af dette præsteskab som a[gion, som

forudsætter, at disse ‘præster’ er moralsk retskafne

såvel som sat til side af Gud.

Det er vigtigt at bemærke, at vores forfatter har

brugt to titler til at beskrive fællesskabets

identitet: oi=koi pneumatiko.j og i`era,teuma a[gion.

Den første relaterer til fælleskabets identitet som

en familie, der er bragt sammen af Gud, mens

den anden relaterer til deres identietet som et

tilbedende fællesskab. Det første billede lægger

vægt på familiens kærlighed og gensidige

samhørighed. Det andet billede lægger vægt på at

herliggørelse af Gud er den endelige motivation

for al handling. Derfor, argumenterer Elliott (som

fokuserer på det første af disse aspekter) fungerer

de to tvillinge ’rod metaforer’,j oi=koi pneumatiko

og i`era,teuma a[gion som styrende billeder over

forfatterens forskrifter for fællesskabets liv.

I versene som følger, bliver ’skriftbeviser’ fra tre

GT tekster, som bygger på temaerne udvælgelse

og forkastelse, anført. Mange nøgleord fra disse

beviser er allerede blevet introduceret i vers 4-5,

men det primære nøgleord er li,qoj, som

forbinder bevisteksterne med hinanden såvel som

til versene 4-5. Vers 6 begynder ’kæden’ ( idet der

løst citeres fra LXX Esaj.28,16): For der står i

Skriften: ’Se, i Zion lægger jeg en hjørnesten, (ivdou.

Ti,qhmi evn Siw.n li,qon) udvalgt og kostbar

(evklekto.n e;ntimon), De, der tror på ham, skal ikke

blive til skamme. (o` pisteu,wn evpV auv tw/ ouv mh.

Kataiscunqh/).’ Dette bruges til at bevise

påstanden i vers 4, at Jesus er den levende sten,

som er udvalgt og æret af Gud. Det andet fokus i

denne tekst er, at de, som tror på Jesus, vil blive

reddet fra skam. Det næste vers gør denne

forbindelse eksplicit: So to you honor as those who

believe (u`mi/n ou=n h ` timh. Toi/j pisteu,ousin).

Gud giver ære, til de som tror. Igen er ære/skam

motivet svært at overse. Her er ære bundet

udtrykkeligt til tro på Guds udvalgte. Tro, som

ΙΧΘΥΣ ΙΧΘΥΣ | 2 | jun 06

27

More magazines by this user
Similar magazines