26.07.2013 Views

Den gode modtagelse

Den gode modtagelse

Den gode modtagelse

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Den</strong> <strong>gode</strong> <strong>modtagelse</strong><br />

af flygtninge i kommunerne<br />

April 2008


<strong>Den</strong> <strong>gode</strong> <strong>modtagelse</strong><br />

af flygtninge i kommunerne<br />

2008<br />

Udgiver:<br />

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration<br />

Holbergsgade 6<br />

1057 København K<br />

Tlf.: 33 92 33 80<br />

Fax: 33 11 12 39<br />

ISBN: 978-87-92275-43-1<br />

Elektronisk ISBN: 978-87-92275-44-8<br />

Oplag: 1000 stk.<br />

Forsidefoto: Scanpix<br />

Grafisk produktion: en:60<br />

Tryk: Kailow graphic a/s<br />

Redaktion: Else-Marie Ringgaard og Birgitte Degnegaard<br />

Publikationen er tilgængelig på<br />

Integrationsministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk<br />

Yderligere information hos Integrationsservice:<br />

Konsulent Else-Marie Ringgaard<br />

Email: emr@inm.dk<br />

Telefon: 21 67 82 86


<strong>Den</strong> <strong>gode</strong> <strong>modtagelse</strong><br />

af flygtninge i kommunerne


Indholdsfortegnelse<br />

Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3<br />

Modtagehåndbogens opbygning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4<br />

Kapitel 1: Flygtningegrupper og deres ankomst til Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5<br />

1 .1 . Asyl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6<br />

1.2. FN-kvoteflygtninge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6<br />

1 .3 . Spontane asylansøgere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8<br />

1.4. Mindreårige uledsagede flygtningebørn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9<br />

3.5. Forskellen mellem FN-kvoteflygtninge og andre flygtninge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10<br />

Kapitel 2: De overordnede rammer for integrationsarbejdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11<br />

2 .1 . Lovgivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12<br />

2 .2 . Fordelingsaftaler mellem staten og kommunerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12<br />

2 .3 . Fordeling og boligplacering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13<br />

2 .4 . Integrationspolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14<br />

Kapitel 3: <strong>Den</strong> <strong>gode</strong> <strong>modtagelse</strong> og arbejdsmarkedsrettet integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15<br />

3 .1 . Systematisk integrationsindsats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16<br />

3 .2 . Introduktionsprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22<br />

3 .3 . Integrationskontrakt og erklæring om aktivt medborgerskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22<br />

3.4. Modtagelse af uledsagede mindreårige flygtningebørn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24<br />

3.5. Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25<br />

3 .6 . Arbejdsmarkedsrettet integration — trappemodellen anno 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27<br />

Kapitel 4: Andre forhold af betydning for en vellykket integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31<br />

4 .1 . Tolkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32<br />

4.2. Traumatiserede flygtninge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34<br />

4 .3 . Det tværfaglige samarbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36<br />

4 .4 . Kultur og samfundsforståelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36<br />

4 .5 . <strong>Den</strong> frivillige integrationsindsats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37<br />

Bilag og links . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39<br />

2


Indledning<br />

Integration af nyankomne udlændinge<br />

Det er kommunernes opgave at modtage og introducere<br />

nyankomne udlændinge til det danske samfund . Der er<br />

opstillet visse rammer for opgaven, navnlig i integrationsloven,<br />

men ellers er det inden for disse rammer i vid<br />

udstrækning op til den enkelte kommune, hvordan den<br />

vil tilrettelægge opgaven . En god <strong>modtagelse</strong>sindsats<br />

har afgørende betydning for, at de nye borgere hurtigt<br />

kan blive aktive og deltagende medborgere i det danske<br />

samfund . Derfor efterlyser mange kommuner <strong>gode</strong> råd<br />

til en målrettet og systematisk <strong>modtagelse</strong>, som kan<br />

støtte og hjælpe den enkelte til et godt og velintegreret<br />

liv i Danmark .<br />

Dette er baggrunden for denne håndbog om <strong>modtagelse</strong><br />

af nyankomne udlændinge . Håndbogens formål er ikke<br />

at ensrette indsatsen — men at videreformidle <strong>gode</strong><br />

erfaringer og klare anbefalinger fra et antal kommuner,<br />

der allerede har systematiseret deres indsats . Håbet er,<br />

at håndbogen kan fungere som inspirationskilde til det<br />

fortsatte arbejde .<br />

Kommunerne har som udgangspunkt samme ansvar og<br />

samme forpligtelser over for alle flygtninge, der har fået<br />

opholdstilladelse i Danmark, uanset om de er kommet<br />

som såkaldte FN-kvoteflygtninge, eller om de har søgt<br />

asyl efter at være indrejst i Danmark . I praksis kan der<br />

imidlertid være stor forskel på, hvordan man bedst modtager<br />

de forskellige grupper . Håndbogen vil beskrive,<br />

hvordan man bedst tackler de udfordringer, der ligger i<br />

en god <strong>modtagelse</strong> .<br />

3<br />

Håndbogen er skrevet med henblik på <strong>modtagelse</strong>n af<br />

FN-kvoteflygtninge og andre flygtninge. Det udelukker<br />

ikke, at man også kan hente inspiration og få <strong>gode</strong> råd<br />

til <strong>modtagelse</strong> af andre grupper af udlændinge . Der er<br />

over de senere år sket en ændring i indvandringsmønsteret<br />

til Danmark . Således er der sket en markant stigning<br />

i antallet af personer, der kommer her til landet som<br />

arbejdstagere, ikke mindst fra de nye østeuropæiske<br />

EU-medlemslande . Disse er ikke omfattet af integrationsloven,<br />

men kommunerne vil i forhold til bl .a . danskuddannelse<br />

og <strong>modtagelse</strong> i folkeskolen også i forhold<br />

til denne gruppe have en række integrationsmæssige<br />

opgaver 1 .<br />

Håndbogen henvender sig primært til praktikere, som i<br />

det daglige arbejder med integration, især til nyansatte,<br />

der har begrænset erfaring med området; det være<br />

sig sagsbehandlere, sundhedspersonale, lærere, frivillige<br />

m.fl. Sekundært henvender den sig til ledere med<br />

ansvar for integrationsindsatsen, og som kan have gavn<br />

af at kende modtageforløbet i forhold til f .eks . ressourceplanlægning<br />

og organisering . Endelig kan bogen<br />

med fordel bruges af kommunale politikere, som har det<br />

overordnede ansvar for den samlede integrationsindsats<br />

i kommunen .<br />

1 Oplysning om opholdsregler for borgere fra de nye EU-lande kan<br />

findes på www.nyidanmark.dk under menupunktet ”Ophold”<br />

samt i manual om ”Regler for ophold og arbejde i Danmark for<br />

statsborgere fra de østeuropæiske EU-lande", der kan hentes på<br />

www.bm.dk under temaet Østaftale.


Modtagehåndbogens opbygning<br />

<strong>Den</strong>ne håndbog redegør i kapitel 1 for de forskellige<br />

flygtningegruppers ankomst til Danmark og for den<br />

asylproces, de pågældende gennemgår . <strong>Den</strong> beskriver<br />

ligeledes særlige omstændigheder, der gør sig gældende<br />

i forhold til FN-kvoteflygtninge set i forhold til spontane<br />

asylansøgere .<br />

Kapitel 2 indeholder en gennemgang af lovgrundlaget for<br />

kommunernes arbejde med <strong>modtagelse</strong> og integration .<br />

<strong>Den</strong> <strong>gode</strong> <strong>modtagelse</strong> af flygtninge i kommunerne beskrives<br />

— med udgangspunkt i erfaringer fra to kommuner,<br />

Århus og Lemvig — i håndbogens kapitel 3 . Kapitlet<br />

indeholder endvidere en række anbefalinger til organiseringen<br />

af <strong>modtagelse</strong>n i den første tid i kommunen . Her<br />

beskrives også de afgørende faktorer for en god start:<br />

Hvordan forberedes flygtningene bedst muligt til den<br />

nye situation, og hvordan kan kommunen forberede sig?<br />

De spørgsmål, der behandles i dette kapitel, anses for at<br />

være centrale for kommunens praktiske modtagearbejde<br />

og er derfor beskrevet forholdsvis detaljeret .<br />

4<br />

I kapitel 4 peges der på en række andre forhold, som<br />

også har betydning for, at integrationen bliver vellykket .<br />

Der er tale om forhold, der ikke nødvendigvis kræver<br />

flere økonomiske ressourcer, men hvor en stor faglig<br />

opmærksomhed er afgørende . I kapitlet beskrives blandt<br />

andet det frivillige arbejde, som kan bidrage til styrkelse<br />

af <strong>modtagelse</strong>n og integrationen af de nyankomne<br />

samfundsborgere .<br />

Håndbogen indeholder afslutningsvis forskellige links til<br />

hjemmesider, der kan anbefales som yderligere inspirationskilder<br />

i forbindelse med planlægningen af <strong>modtagelse</strong>n<br />

af nye flygtninge og den efterfølgende integrationsindsats<br />

.


Kapitel 1<br />

Flygtningegrupper og deres ankomst til Danmark


1.1. Asyl<br />

I Danmark gives i medfør af udlændingeloven asyl, det<br />

vil sige beskyttelse, til mennesker, som opfylder de<br />

betingelser, der er nævnt i FN’s flygtningekonvention 2 ,<br />

eller de betingelser der er nævnt i udlændingelovens §<br />

7, stk . 2, om beskyttelsesstatus . Det vil sige asylansøgere,<br />

der risikerer dødsstraf, tortur, umenneskelig eller<br />

nedværdigende behandling eller straf, hvis de vender<br />

tilbage til deres hjemland .<br />

Det er Udlændingeservice under Ministeriet for Flygtninge,<br />

Indvandrere og Integration, der behandler<br />

asylansøgninger i første instans . Udlændingeservice har i<br />

samarbejde med Flygtningenævnet 3 udarbejdet et antal<br />

notater, som beskriver indholdet af de internationale<br />

konventioner på asylområdet og menneskerettighedsorganernes<br />

praksis på området 4 .<br />

1.2. FN-kvoteflygtninge<br />

En flygtning, der befinder sig uden for Danmark, kan<br />

blive genbosat her i landet efter aftale med De Forenede<br />

Nationers Højkommissær for Flygtninge (UNHCR)<br />

eller lignende international organisation . Det sker på<br />

baggrund af Udlændingelovens § 8 5 . Siden 1989 har kvoten<br />

for, hvor mange sådanne flygtninge, der modtages i<br />

Danmark årligt, som udgangspunkt været på 500 pladser .<br />

<strong>Den</strong>ne type flygtninge betegnes ofte som kvoteflygtninge<br />

eller FN-flygtninge. I denne håndbog betegnes de som<br />

FN-kvoteflygtninge.<br />

2 Konvention om flygtninges retsstilling (28. juli, 1951). Ifølge<br />

FN´s flygtningekonvention er en flygtning en person, som nærer<br />

en velbegrundet frygt for at blive forfulgt pga. sin race, religion,<br />

nationalitet, sit tilhørsforhold til en social gruppe eller sine politiske<br />

anskuelser, og som befinder sig uden for det land, hvor<br />

personen er statsborger.<br />

3 Flygtningenævnet behandler klager over afgørelser truffet af<br />

Udlændingeservice i 1. instans, jf. udlændingelovens § 53 a og<br />

er et uafhængigt domstolslignende organ.<br />

4 Læs notater om menneskerettigheder på Flygtningenævnets<br />

hjemmeside www.fln.dk<br />

6<br />

Genbosætning i Danmark sker altid efter henvendelse<br />

fra UNHCR . Der kan ikke søges om genbosætning i Danmark<br />

f .eks . via herboende familie .<br />

<strong>Den</strong> overordnede kvote er fordelt på tre kategorier:<br />

• personer, der oprindeligt kommer fra udvalgte geografiske<br />

områder — f.eks. Asien og Afrika<br />

• personer, der har særligt behandlingskrævende sygdomme<br />

• personer, der risikerer umiddelbar tilbagesendelse<br />

til hjemlandet eller overgreb i opholdslandet, dvs .<br />

hastesager<br />

Langt hovedparten af de flygtninge, der tilbydes genbosætning,<br />

er omfattet af den første kategori . Fra de<br />

to sidstnævnte kategorier er der kun et mindre antal<br />

flygtninge. Integrationsministeren beslutter på baggrund<br />

af en indstilling fra Udlændingeservice den endelige<br />

fordeling af de 500 pladser inden for de tre kategorier .<br />

Kriterier for udvælgelse<br />

De enkelte FN-kvoteflygtninge udvælges blandt UNHCRflygtninge.<br />

I hver sag vurderer Udlændingeservice, om<br />

ansøgerne kunne have fået opholdstilladelse, hvis de var<br />

indrejst i Danmark som asylansøgere . Det vil sige, at de<br />

personer, der kunne have fået asyl, beskyttelsesstatus<br />

eller humanitær opholdstilladelse 6 , hvis de var rejst ind<br />

i Danmark som asylansøgere, vil have en mulighed for<br />

genbosættelse i Danmark .<br />

Udlændingeservice lægger også vægt på ansøgernes<br />

mulighed for at slå rod i Danmark og få glæde af<br />

opholdstilladelsen; herunder ses der på deres sproglige<br />

forudsætninger, uddannelsesforhold, arbejdserfaring,<br />

familieforhold, netværk, alder og motivation . I hastesager<br />

og i sager om personer med særligt behandlingskrævende<br />

sygdomme vil disse forhold ikke have betydning .<br />

Flygtningene udvælges på kvoterejser<br />

De fleste FN-kvoteflygtninge opholder sig i flygtningelejre,<br />

indtil de bliver tilbudt genbosætning . Det foregår


ved, at en dansk delegation besøger de lande, hvor flygtningene<br />

midlertidigt opholder sig . <strong>Den</strong> danske delegation<br />

interviewer de enkelte flygtninge for at afgøre, hvem der<br />

skal have tilbud om genbosætning i Danmark . Rejserne<br />

bliver gennemført af Udlændingeservice og eventuelt<br />

af repræsentanter fra kommunerne og/eller Dansk<br />

Flygtningehjælp . Det er Udlændingeservice, der træffer<br />

afgørelse og giver opholdstilladelse i de enkelte sager .<br />

Nogle FN-kvoteflygtninge<br />

udvælges på skriftligt grundlag<br />

UNHCR har mulighed for at forelægge hastesager og<br />

sager om personer med særligt behandlingskrævende<br />

sygdomme på skriftligt grundlag (dossierbasis) i årets<br />

løb . Det sker oftest via UNHCR’s genbosætningssektion i<br />

hovedkvarteret i Genève . I disse tilfælde sender UNHCR<br />

sagsakterne til Udlændingeservice, der afgør sagen .<br />

Før genbosætning<br />

Inden en FN-kvoteflygtning vælger at acceptere tilbuddet<br />

om genbosætning i Danmark, vil han eller hun få<br />

udleveret et skriftligt materiale, der beskriver vedkommendes<br />

rettigheder og pligter i Danmark . Formålet er at<br />

afstemme flygtningenes forventninger til den virkelighed,<br />

de møder i Danmark .<br />

Erklæring om vilkårene for genbosætning i Danmark<br />

Udl. nr.:<br />

RGI nr.:<br />

Lokalt UNHCR nr.:<br />

Navn:<br />

<strong>Den</strong>ne erklæring har først og fremmest til formål at sikre, at du før din beslutning<br />

om at ville tage ophold og blive integreret i Danmark har et godt grundlag at<br />

træffe denne beslutning på. Erklæringen skal underskrives af alle, der ønsker at<br />

blive genbosat i Danmark.!!<br />

Jeg er blevet oplyst om følgende om forholdene i Danmark:<br />

Asyl- og Visumafdelingen<br />

1. I Danmark er det vigtigt at have et arbejde for, at man kan forsørge sig selv<br />

og sin familie. Både mænd og kvinder arbejder uden for hjemmet.<br />

2. Det er afgørende, at alle – både mænd og kvinder, børn og voksne – lærer<br />

dansk, fordi det er en forudsætning for at blive en aktiv medborger i<br />

Danmark.<br />

3. Det er vigtigt at lære om og forstå det danske samfunds grundlæggende<br />

værdier og normer.<br />

4. Jeg har pligt til at deltage i et introduktionsprogram, som skal hjælpe mig<br />

til hurtigst muligt at lære dansk, at forsørge mig selv og min familie og i<br />

øvrigt at blive en aktiv medborger i det danske samfund.<br />

5. Indtil jeg får et arbejde og kan forsørge mig selv og min familie, kan jeg<br />

under visse betingelser modtage starthjælp fra den danske stat.<br />

Starthjælpen er lavere end den hjælp til forsørgelse, der kan gives til<br />

personer, der har boet i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år.<br />

6. Adgangen til familiesammenføring i Danmark er begrænset, og jeg er<br />

derfor klar over, at jeg ikke i alle tilfælde kan få min familie til Danmark.<br />

(De danske regler om familiesammenføring er beskrevet i et bilag til denne<br />

erklæring)<br />

7. Det er som udgangspunkt en betingelse for at få tidsubegrænset<br />

opholdstilladelse og indfødsret i Danmark, at jeg består en danskprøve.<br />

Erklæring om vilkårene<br />

for genbosætning<br />

i Danmark<br />

7<br />

Flygtningen skal desuden, før det endelige tilbud om<br />

genbosætning, underskrive en erklæring om, at han eller<br />

hun er blevet oplyst om vilkårene for genbosætning i<br />

Danmark, og at han eller hun på den baggrund ønsker at<br />

tage ophold i Danmark 7 .<br />

FN-kvoteflygtninge, der får tilbud om genbosætning i<br />

Danmark, gennemgår et ”før-afrejse-kursus”, der foregår<br />

i flygtningenes opholdslande. Kurset giver kendskab<br />

til sprog og samfundsforhold i Danmark og har til formål<br />

at gøre overgangen fra opholdslandet til tilværelsen i<br />

Danmark så smidig som muligt . Kurserne bliver løbende<br />

evalueret, således at de er opdateret .<br />

Samarbejde med kommunerne<br />

og Dansk Flygtningehjælp<br />

Medarbejdere fra kommunerne og repræsentanter fra<br />

Dansk Flygtningehjælp har som nævnt mulighed for at<br />

deltage på kvoteudvælgelsesrejserne . Derudover kan<br />

såvel medarbejdere fra kommunerne som repræsentanter<br />

fra Dansk Flygtningehjælp deltage som undervisere<br />

på før-afrejse-kurser i opholdslandet 8 .<br />

Opholdstilladelse<br />

En FN-kvoteflygtning får i første omgang en opholdstilladelse<br />

på seks måneder til at rejse ind i landet . Opholdstilladelsen<br />

forlænges herefter i syv år fra indrejsen . Herefter<br />

kan flygtningen søge om at få tilladelsen forlænget<br />

og gjort tidsubegrænset, hvis han eller hun stadig<br />

opfylder betingelserne for at opholde sig her i landet .<br />

5 www.retsinfo.dk<br />

6 Der kan gives humanitær opholdstilladelse til en udlænding,<br />

som er registreret som asylansøger i Danmark, hvis der er væsentlige<br />

humanitære hensyn, som afgørende taler for det. Flere<br />

informationer kan hentes under menupunktet ”Ophold/asyl” på<br />

www.nyidanmark.dk<br />

7 Erklæringer kan hentes på www.nyidanmark.dk<br />

8 Orienteringsbrev samt retningslinjer for deltagelse i kvoterejser<br />

kan hentes under menupunktet ”Ophold/asyl/kvoteflygtninge” på<br />

www.nyidanmark.dk


1.3. Spontane asylansøgere<br />

En person, som på egen hånd rejser ind i Danmark, og som<br />

herefter søger om asyl, kaldes en spontan asylansøger .<br />

Før en asylansøgning bliver behandlet<br />

Når spontane asylansøgere er rejst ind i Danmark, skal<br />

de henvende sig til politiet . Det er Rigspolitiets opgave<br />

at finde ud af hvem asylansøgeren er, det vil sige fastslå<br />

ansøgerens nationalitet og identitet . Politiet tager<br />

fingeraftryk og foto af asylansøgeren og afhører blandt<br />

andet asylansøgeren om, hvordan han eller hun er rejst<br />

til Danmark .<br />

Under asylsagens behandling bor asylansøgeren som udgangspunkt<br />

i et asylcenter . Asylcentrene ligger spredt ud<br />

over Danmark. De fleste asylcentre drives af Dansk Røde<br />

Kors . I visse tilfælde kan asylansøgeren også bo privat 9 .<br />

Behandling af asylansøgning<br />

Hvis Udlændingeservice beslutter, at asylansøgningen<br />

skal behandles i Danmark, går ansøgningsproceduren i<br />

gang . Asylansøgeren udfylder et asylansøgningsskema og<br />

fortæller her nærmere om, hvorfor han eller hun søger<br />

asyl i Danmark . Derefter afholder Udlændingeservice en<br />

samtale med asylansøgeren . Under samtalen er der en<br />

tolk til stede . Asylansøgeren får her lejlighed til at uddybe,<br />

hvorfor han eller hun søger om asyl i Danmark .<br />

Herefter træffes der afgørelse i sagen . Det sker på baggrund<br />

af en samlet vurdering af alle sagens oplysninger .<br />

Man inddrager både asylansøgerens egne oplysninger og<br />

de oplysninger, der foreligger om forholdene i ansøgerens<br />

hjemland. I de fleste sager vil der kunne træffes en<br />

afgørelse på dette grundlag . Der kan dog være tilfælde,<br />

hvor det er nødvendigt at indhente yderligere information<br />

— f .eks . oplysninger om forholdene i asylansøgerens<br />

hjemland .<br />

9 Mere information om asylcentre findes under menupunktet<br />

”Asylcentre”på www.nyidanmark.dk<br />

8<br />

Når asylansøgeren får tilladelse<br />

Får en ansøger asyl, skal han eller hun bo et sted i Danmark<br />

. Det er Udlændingeservice, der bestemmer, hvor<br />

i Danmark man skal bo, hvis man bliver anerkendt som<br />

flygtning. Læs mere om dette i kapitlet ”De overordnede<br />

rammer” .<br />

Når asylansøgeren får afslag<br />

Får en asylansøger et endeligt afslag, skal han eller hun<br />

straks rejse ud af Danmark . Asylansøgeren vil dog få<br />

rimelig mulighed for at forberede sig på udrejsen . Der<br />

vil i den forbindelse blive taget hensyn til, om ansøgeren<br />

lider af en akut sygdom, er højgravid, eller om ansøgeren<br />

har født inden for en kort periode forud for afgørelsen<br />

. Et endeligt afslag betyder, at asylansøgeren ikke<br />

har flere muligheder for at klage over sin afgørelse. Det<br />

kan enten ske ved et afslag i Flygtningenævnet eller<br />

et afslag i Udlændingeservice i de sager, som anses for<br />

åbenbart grundløse . Nogle asylansøgere vil ikke rejse<br />

ud frivilligt . I disse situationer er det politiets opgave at<br />

sørge for, at asylansøgeren rejser ud af landet .<br />

Opholdstilladelse af andre grunde<br />

Hvis væsentlige grunde taler for det, kan Integrationsministeriet<br />

i visse tilfælde give en udlænding, som har<br />

søgt asyl, midlertidig humanitær opholdstilladelse efter<br />

udlændingelovens § 9 b, stk . 1 . Ministeriet lægger ved<br />

vurderingen navnlig vægt på ansøgerens personlige forhold,<br />

herunder om der foreligger en fysisk eller psykisk<br />

sygdom af meget alvorlig karakter, og om der er tale om<br />

en familie med mindre børn, der kommer fra et land i<br />

krig . Hvis ansøgeren lider af en meget alvorlig sygdom,<br />

der kan begrunde humanitær opholdstilladelse, vil det<br />

indgå i vurderingen, om den pågældende kan modtage<br />

den fornødne behandling for sygdommen i sit hjemland .


1.4. Mindreårige<br />

uledsagede flygtningebørn<br />

Når børn under 18 år kommer til Danmark og søger asyl<br />

uden deres forældre eller andre forældremyndighedshavere,<br />

kaldes de mindreårige uledsagede asylansøgere .<br />

Hvad gælder for de uledsagede børn?<br />

Alle børn kan søge om asyl i Danmark . Uledsagede børn<br />

skal som udgangspunkt opfylde de samme betingelser<br />

som andre asylansøgere for at få deres ansøgning behandlet<br />

i Danmark og for at få asyl .<br />

Børn betragtes dog som en særlig sårbar gruppe, og der<br />

er derfor lavet særlige retningslinjer for behandlingen<br />

af deres ansøgninger . Børns ansøgninger skal således<br />

behandles hurtigt, og børnene bliver indkvarteret på<br />

særlige asylcentre med specialuddannet personale .<br />

Modenhed har betydning for sagen<br />

Børn skal kun gennemgå asylsagsbehandlingen, hvis de<br />

er modne nok til det . Vurderer Udlændingeservice, at<br />

et barn ikke er tilstrækkeligt modent, kan barnet få en<br />

opholdstilladelse, uden at ansøgningen om asyl bliver<br />

behandlet .<br />

Barnets situation i<br />

hjemlandet tages i betragtning<br />

Får et barn sin ansøgning om asyl behandlet, og bliver<br />

der givet afslag, vil barnet i visse tilfælde alligevel få en<br />

opholdstilladelse . Det kan f .eks . være, hvis barnet vil<br />

have svært ved at klare sig i hjemlandet, fordi det ikke<br />

har et tilstrækkeligt netværk i form af familie, andre<br />

voksne, offentlig forsorg eller lignende . Oplysninger om<br />

barnets helbred og behov for særlig omsorg og bistand<br />

vil også indgå i vurderingen . Man tager desuden den<br />

generelle situation i hjemlandet, f .eks . om der er krig, i<br />

betragtning .<br />

9<br />

Barnet får en repræsentant<br />

Uledsagede børn, der bliver registreret som asylansøgere<br />

i Danmark, får alle udpeget en personlig repræsentant,<br />

der skal varetage barnets interesser . Repræsentanten<br />

skal yde støtte til barnet under asylsagens behandling,<br />

f .eks . ved at være til stede under asylsamtalen . Men<br />

repræsentanten skal også støtte barnet i mere personlige<br />

forhold . Når Udlændingeservice har konstateret, at<br />

der er tale om en uledsaget og mindreårig person, beder<br />

de Dansk Røde Kors om at indstille en repræsentant<br />

til statsforvaltningen, der endeligt udpeger personen .<br />

Repræsentanten skal være uafhængig af udlændingemyndighederne<br />

og kan f .eks . være en slægtning eller en<br />

anden privatperson .<br />

Eftersøgning af barnets forældre<br />

Udlændingeservice kan efter barnets ankomst til<br />

Danmark iværksætte en eftersøgning af forældrene .<br />

Eftersøgningen kan ske i samarbejde med Dansk Røde<br />

Kors eller en anden tilsvarende organisation, der er udpeget<br />

til det af integrationsministeren . Eftersøgningen<br />

forudsætter et samtykke fra barnet eller den personlige<br />

repræsentant .<br />

Opholdstilladelse<br />

Får et uledsaget barn opholdstilladelse, vil tilladelsen i<br />

første omgang være tidsbegrænset til 2 år . Når opholdstilladelsen<br />

udløber, kan barnet søge om at få den forlænget<br />

. <strong>Den</strong> kan dog kun forlænges, hvis betingelserne<br />

for opholdstilladelsen stadig er opfyldt .


1.5. Forskellen mellem FN-kvote-<br />

flygtninge og andre flygtninge<br />

Det er vigtigt — også i forhold til tilrettelæggelsen af<br />

modtageindsatsen i kommunerne — at være opmærksom<br />

på de store forskelle, der ofte vil være i livssituationen<br />

hos FN-kvoteflygtninge og andre flygtninge. FN-kvoteflygtninge<br />

kommer ofte direkte fra flygtningelejre, hvor<br />

de måske har opholdt sig i årevis under meget specielle<br />

og belastende livsvilkår . Deres liv ændres radikalt ved<br />

genbosætningen, og de har ikke mentalt haft tid til at<br />

omstille sig til den nye situation. Andre flygtninge har<br />

derimod ofte gennemlevet en kortere eller længere<br />

præasylfase i Danmark og har derfor haft mulighed for<br />

langsomt at tilegne sig en første viden om det danske<br />

samfund og integrationsprocessen .<br />

FN-kvoteflygtninge, der har været på før-afrejse-kursus,<br />

har ganske vist modtaget en række grundlæggende<br />

informationer om deres nye land, men mange ting vil i<br />

praksis opleves fremmede og uforståelige . De har måske<br />

ringe eller ingen forståelse af et velfærdssystem og en<br />

fungerende stat og kan derfor være meget forvirrede og<br />

usikre over for de mennesker, de møder, og de informationer<br />

de får . Derudover er der en række praktiske<br />

forhold (klima/tøj, bolig, penge, indkøb osv .), de heller<br />

ikke har stiftet bekendtskab med, inden de kommer til<br />

kommunen .<br />

Kommunerne må derfor i deres modtageprogram tage<br />

højde for de forskellige livsvilkår, de enkelte flygtningegrupper<br />

kommer fra, ligesom der skal tages højde for<br />

de forskelle, der kan være på individuelle og kulturelle<br />

forudsætninger .<br />

10


Kapitel 2<br />

De overordnede rammer for integrationsarbejdet


2.1. Lovgivning<br />

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven)<br />

10 er den lovgivningsmæssige ramme for integrationen<br />

af nyankomne flygtninge og familiesammenførte<br />

fra lande uden for EU . Lovens overordnede formål<br />

er at sikre, at nyankomne flygtninge m.fl. får mulighed<br />

for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på<br />

at blive deltagende og ydende medborgere på lige fod<br />

med samfundets øvrige borgere .<br />

Der er i tilknytning til integrationsloven<br />

udarbejdet et antal vejledninger:<br />

Vejledning om introduktionsprogrammet<br />

efter integrationsloven 11<br />

I vejledningen ”Introduktionsprogrammet m .v . efter<br />

integrationsloven” beskrives rammerne for integrationsindsatsen<br />

— integrationslovens bestemmelser om<br />

boligplacering, tilbud i medfør af introduktionsprogrammet<br />

m .m .<br />

Vejledning om ydelser efter integrationsloven 12<br />

Vejledningen ”Ydelser efter integrationsloven” indeholder<br />

en nærmere beskrivelse af reglerne i integrationsloven<br />

vedrørende ydelser og hjælp i særlige tilfælde til<br />

udlændinge omfattet af loven .<br />

Vejledning om finansiering af kommunernes opgaver ved-<br />

rørende integration, danskuddannelse og repatriering<br />

<strong>Den</strong>ne vejledning er et redskab for sagsbehandlere og<br />

regnskabsmedarbejdere i kommunerne . Vejledningen beskriver<br />

de regler om statslige tilskud og refusioner efter<br />

integrationsloven, danskuddannelsesloven og repatrieringsloven,<br />

der gælder fra den 1 . januar 2008 .<br />

10 Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven),<br />

jf. lovbekendtgørelse nr. 902 af 31. juli 2006, som senest<br />

ændret ved lov nr. 292 af 27. marts 2007<br />

11 Opdateret vejledning forventes udarbejdet i løbet af 2008<br />

12 Opdateret vejledning forventes udarbejdet i løbet af 2008<br />

13 Udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1044 af 6. august<br />

2007<br />

12<br />

Derudover henvises til følgende love:<br />

Udlændingeloven 13 , som blandt andet indeholder regler<br />

om indrejse og adgang til Danmark, jf . kapitel 1 .<br />

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 14<br />

(Danskuddannelsesloven), der indeholder regler om<br />

undervisning i dansk som andetsprog for voksne .<br />

Lov om aktiv beskæftigelsespolitik 15 , der indeholder<br />

regler om redskaberne i beskæftigelsesindsatsen for<br />

personer, der ikke er omfattet af integrationsloven:<br />

”Vejledning og opkvalificering”, ”Virksomhedspraktik”,<br />

”Ansættelse med løntilskud” og forskellige tillægsydelser,<br />

reglerne om individuelt kontaktforløb, krav om<br />

jobplaner, ret og pligt til tilbud m .m .<br />

2.2. Fordelingsaftaler mellem staten<br />

og kommunerne<br />

De flygtninge, som Danmark årligt modtager, bliver<br />

fordelt efter den almindelige kommunale fordelingskvote,<br />

som inkluderer både FN-kvoteflygtninge, spontane<br />

flygtninge, uledsagede mindreårige samt personer med<br />

humanitær opholdstilladelse 16 . Kommunen får hverken<br />

færre eller flere flygtninge ved f.eks. at sige ja til at<br />

modtage FN-kvoteflygtninge.<br />

Udlændingeservice udmelder hvert år landstal for det<br />

følgende år. Landstallet er et skøn over det antal flygtninge,<br />

man forventer, vil få opholdstilladelse i Danmark i<br />

det pågældende år, og som derfor skal bo her i landet .<br />

14 Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekendtgørelse<br />

nr. 259 af 18. marts 2006 om danskuddannelse til<br />

voksne udlændinge m.fl., som senest ændret ved lov nr. 104 af<br />

7. februar 2007.<br />

15 Lov om aktiv beskæftigelsespolitik, jf. lovbekendtgørelse nr.<br />

1009 af 24. oktober 2005, som senest ændret ved lov nr. 523 af<br />

6. juni 2007<br />

16 Familiesammenføringer bliver ikke fordelt efter den kommunale<br />

fordelingskvote, men antallet af modtagne familiesammenførte<br />

fra året før medtages i beregningerne.


På baggrund af landstallet forsøger landets kommunekontakt-<br />

råd at nå til enighed om, hvordan flygtningene skal fordeles<br />

mellem regionerne — på regionskvoter . Derefter forsøger<br />

kommunerne at fordele regionskvoterne på kommunekvoter<br />

. Hvis kommunekontaktrådene eller kommunerne ikke<br />

kan blive enige, fastsætter Udlændingeservice kvoterne .<br />

Det er visiteringsenheden i Udlændingeservice, der giver<br />

kommunerne besked, når de kan forvente at modtage<br />

FN-kvoteflygtninge, spontane flygtninge samt uledsagede<br />

mindreårige og personer med humanitær opholdstilladelse<br />

. Hvis der skal laves rejsearrangement i forbindelse<br />

med FN-kvoteflygtninge, er det kvotesektionen i Udlændingeservice,<br />

der står for dette .<br />

2.3. Fordeling og boligplacering<br />

Når en flygtning er meddelt asyl, orienteres den kommune,<br />

hvor flygtningen skal bo. Kommunen skal være<br />

klar med bolig (eller evt . foreløbig indkvartering) og<br />

øvrig <strong>modtagelse</strong> senest den 31 . i den følgende måned .<br />

Det kan i enkelte tilfælde aftales, at den pågældende<br />

flygtning bliver på asylcenteret endnu en periode, hvis<br />

det er nødvendigt . Det er som udgangspunkt kommunen,<br />

der skal betale for dette ophold .<br />

FN-kvoteflygtninge kan i princippet ankomme med dags<br />

varsel, såfremt det drejer sig om FN-kvoteflygtninge på<br />

dossier . Kommer der større grupper, vil man dog oftest<br />

kende ankomsttidspunktet flere uger i forvejen 17 .<br />

Det anbefales, at kommunen allerede på forhånd gør<br />

sig nogle tanker om, hvilke flygtninge kommunen har<br />

bedst forudsætninger for at modtage og integrere . Er<br />

der f .eks . stor efterspørgsel på en bestemt type arbejdskraft<br />

i kommunen, vil det være en relevant oplysning for<br />

Udlændingeservice, og det samme er tilfældet, hvis der<br />

eksempelvis er <strong>gode</strong> muligheder for forskellige typer af<br />

behandling, og at man derfor kan modtage personer med<br />

f .eks . hjertesygdom eller krigstraumer .<br />

13<br />

Kommunale forpligtigelser<br />

ved boligplacering af udlændinge<br />

Det er Udlændingeservice, der afgør, hvilken kommune<br />

de enkelte flygtninge skal bo i, mens det er en kommunal<br />

opgave at anvise boliger til de flygtninge, der<br />

visiteres til kommunen 18 .<br />

Boligplacering af familiesammenførte<br />

Familiesammenførte udlændinge er ikke omfattet af<br />

integrationslovens boligplaceringsregler . Baggrunden er,<br />

at disse udlændinge forudsættes at skulle have samme<br />

bopæl som den eller de personer, som allerede er bosat i<br />

Danmark, og som de familiesammenføres med .<br />

Kommunen er altså ikke forpligtet til at anvise bolig<br />

til de familiesammenførte udlændinge efter integrationsloven,<br />

og der er heller ikke anden lovgivning, der<br />

stiller krav om anvisning af bolig til familiesammenførte<br />

udlændinge . De kommunale forpligtelser vedrørende anvisning<br />

af husly er beskrevet i kommunale opgaver efter<br />

serviceloven § 80 .<br />

Krav til den anviste bolig<br />

Integrationslovens regler om boligplacering af flygtninge<br />

indebærer, at en kommunalbestyrelse snarest muligt<br />

skal anvise en bolig, hvor den pågældende flygtning kan<br />

blive boende, så længe introduktionsprogrammet løber,<br />

og hvor flygtningen kan blive boende efter udløb af integrationsperioden<br />

. En kommunalbestyrelse kan således<br />

ikke opfylde sin forpligtigelse ved at anvise en flygtning<br />

en bolig for en tidsbegrænset periode .<br />

Kommunalbestyrelsen kan normalt ikke anvise en flygtning<br />

bolig på et kollegium eller i en anden ungdomsbolig,<br />

der er etableret med offentlig støtte, med henblik<br />

på at opfylde sin pligt til at anvise flygtningen en permanent<br />

bolig, idet aftaler om udlejning af sådanne boliger<br />

17 Læs mere i ”FN-Flygtninge, Håndbog om <strong>modtagelse</strong> og integration”,<br />

udgivet af Dansk Flygtningehjælp i 2002<br />

18 Integrationsloven §12, kap. 3


ikke kan anses for at være tidsubegrænsede . I særlige<br />

tilfælde, f .eks . hvor almene ungdomsboliger på grund af<br />

længerevarende udlejningsvanskeligheder lejes ud som<br />

almene familie- eller ældreboliger, vil udlejningen dog<br />

ske uden tidsbegrænsning . En kommunalbestyrelse, der<br />

har anvisningsret til en sådan bolig, vil i disse situationer<br />

således kunne anvise en ungdomsbolig som permanent<br />

bolig .<br />

Der er ikke noget til hinder for, at flygtningen selv vælger<br />

at bo på et kollegium, indtil kommunalbestyrelsen<br />

tilbyder en permanent bolig, eller at flygtningen i stedet<br />

for den tilbudte permanente bolig vælger at bo på et<br />

kollegium .<br />

Integrationsloven indeholder ikke en nærmere angivelse<br />

af de krav, som anviste boliger skal opfylde . Det eneste<br />

krav er, at kommunalbestyrelsen kun kan anvise boliger,<br />

som ifølge byggelovgivningen, planlovgivningen og anden<br />

lovgivning kan anvendes som lovlig bolig .<br />

Indtil det er muligt at anvise en permanent bolig, kan<br />

kommunen anvise flygtningen indkvartering på et midlertidigt<br />

opholdssted .<br />

Flytning<br />

Hvis en udlænding ønsker at flytte til en anden kommune,<br />

kan vedkommende kun fortsætte i et introduktionsprogram,<br />

hvis kommunalbestyrelsen i tilflytningskommunen<br />

vil overtage ansvaret for programmet (§ 18<br />

i integrationsloven). Godkender tilflytningskommunen<br />

ikke at overtage ansvaret for introduktionsprogrammet,<br />

og flytter udlændingen alligevel 19 , kan kommunen<br />

bestemme, at introduktionsydelsen skal nedsættes eller<br />

bortfalde (§ 32 i integrationsloven) .<br />

14<br />

2.4. Integrationspolitik<br />

Der er ikke noget krav om, at kommunerne skal have en<br />

skriftlig integrationspolitik, men en række kommuner<br />

har valgt at formulere deres visioner og værdier i en<br />

konkret og operationel politik .<br />

Undersøgelser har vist, at der er en klar sammenhæng<br />

mellem et lokalpolitisk fokus på integrationsområdet og<br />

de resultater, kommunen opnår . Klare målsætninger og<br />

politisk opbakning til integrationsområdet kan således<br />

støtte medarbejderne i deres daglige arbejde og dermed<br />

styrke effekten af indsatsen 20 .<br />

For den kommunale medarbejder, som beskæftiger sig<br />

praktisk med integrationsarbejdet, kan der i kommunens<br />

integrationspolitik være brugbare retningslinjer, som kan<br />

være en hjælp i arbejdet med at udvikle og udarbejde<br />

en modtageplan for nyankomne udlændinge .<br />

I de kommuner, hvor der ikke er udarbejdet en skriftlig<br />

integrationspolitik, kan det være en god idé at diskutere<br />

modtageprogrammet mellem ledelse og medarbejdere .<br />

Man kan sammen formulere nogle klare mål for modtageprogrammet,<br />

så dette kommer til at stemme overens<br />

med den øvrige integrationsindsats i kommunen 21 .<br />

19 For yderligere oplysninger og regler om boligplacering kan Kommunernes<br />

Landsforening kontaktes, www.kl.dk<br />

20 Rambøll Management (2005): ”Integration i udvikling” samt<br />

Hansen et al (2006): ”Flygtninge og familiesammenførtes integration<br />

på arbejdsmarkedet – har kommunernes integrationsindsats<br />

betydning for integrationen?”. FOKUS.<br />

21 For yderligere information og vejledning kan Integrationsservice<br />

kontaktes. Integrationsservice er en enhed af konsulenter under<br />

Integrationsministeriet, der bistår kommunerne med at gøre<br />

de <strong>gode</strong> eksempler til hverdag. Integrationsservice opsamler og<br />

formidler projekterfaringer, metoder og redskaber til brug for<br />

den uddannelses- og beskæftigelsesrettede integrationsindsats.<br />

Se www.nyidanmark.dk


Kapitel 3<br />

<strong>Den</strong> <strong>gode</strong> <strong>modtagelse</strong> og<br />

arbejdsmarkedsrettet integration


3.1. Systematisk integrationsindsats<br />

Det <strong>gode</strong> integrationsforløb er kendetegnet ved systematik<br />

(se model side 17) . Systematik i indsatsen sikrer,<br />

at den enkelte udlænding så hurtigt som muligt bliver<br />

afklaret i forhold til vedkommendes arbejdsmarkeds- og<br />

uddannelseskompetencer samt i forhold til helbredsmæssige<br />

forhold . På den måde kan man designe og<br />

opstarte et opkvalificeringsforløb, som gør vejen til<br />

selvforsørgelse kortest mulig .<br />

Det <strong>gode</strong> integrationsforløb kræver desuden, at man er<br />

opmærksomhed på, at forskellige mennesker har brug<br />

for forskellige muligheder og forskellige hensyn . Integrationsforløbet<br />

bør tage udgangspunkt i og tage hensyn til<br />

den enkeltes forudsætninger og ressourcer . Det er derfor<br />

vigtigt, at kommunen som standardprocedure sørger for at<br />

få informationer om den flygtedes baggrund, kultur, sundhedstilstand<br />

mv ., inden man planlægger <strong>modtagelse</strong>n .<br />

De enkelte integrationsområder uddybes nærmere i de<br />

efterfølgende afsnit . Det anbefales, at der rettes særlig<br />

opmærksomhed på især tre områder, når der arbejdes<br />

med systematisk integrationsindsats .<br />

1. En hurtig og dybdegående kompetenceafklaring både<br />

fagligt, personligt og eventuelt helbredsmæssigt .<br />

Dette bør ske, uanset om målet for den enkelte er<br />

arbejde, uddannelse, behandling, revalidering eller<br />

pension . Læs mere i afsnittene om helbredsafklarende<br />

team og kompetenceafklaring<br />

22 I Dansk Flygtningehjælp´s håndbog” FN-Flygtninge, Håndbog<br />

om <strong>modtagelse</strong> og integration”, nævnes det, at flere kommuner<br />

har haft positive erfaringer med forskellige former for tværkommunalt<br />

samarbejde om <strong>modtagelse</strong> af FN-kvoteflygtninge. Det<br />

har givet mulighed for fleksibilitet i det praktiske arbejde samt<br />

supplerende grundlag for erfarings- og idéudveksling imellem<br />

medarbejderne i kommunerne.<br />

16<br />

2. En høj vægtning af undervisning i danske samfundsforhold,<br />

herunder kultur– og arbejdspladsforståelse<br />

3. Fokus på sprogdelen, herunder organiseringen af<br />

danskuddannelsen og alternativ sprogundervisning .<br />

Læs mere i afsnittet om danskuddannelsen<br />

Det er generelt en god idé at udarbejde standardprocedurer<br />

— med plads til individuelle hensyn — ved <strong>modtagelse</strong><br />

af flygtninge (se model side 18). Det betyder en<br />

mere effektiv proces for både kommunen og den enkelte<br />

flygtning, samtidig med at det sikrer en optimal udnyttelse<br />

af alles ressourcer . Når man planlægger <strong>modtagelse</strong>sproceduren,<br />

bør man overveje, om et tværkommunalt<br />

samarbejde vil være frugtbart 22 , og om der skal<br />

laves et informationsarbejde over for lokalsamfundet .<br />

Det kan være information på skoler, daginstitutioner,<br />

borgermøder eller lignende (se nedenstående model) .<br />

Opgaverne omkring modtageforløbet bør være defineret<br />

og uddelegeret på forhånd . Det giver en smidig proces,<br />

og det forebygger hovsaløsninger og misforståelser mellem<br />

de involverede parter . Det <strong>gode</strong> modtageforløb vil<br />

dog altid være en balancegang mellem effektivitet og<br />

hensynet til individuelle behov .<br />

På de følgende sider er der i stikordsform — baseret på<br />

praktiske, kommunale erfaringer — angivet en række af<br />

de mange sagsskridt og opmærksomhedspunkter, som<br />

med fordel kan indgå i kommunens modtagearbejde .<br />

Erfaringerne er opdelt i før (Det forberedende arbejde),<br />

under (Ved ankomsten) og efter ankomsten (Dagene<br />

efter ankomsten) . Hvis der er særlige hensyn eller<br />

bemærkninger i forbindelse med <strong>modtagelse</strong> af FN-kvoteflygtninge,<br />

er dette anført. Praksis viser, at der er stor<br />

forskel fra <strong>modtagelse</strong> til <strong>modtagelse</strong> — det er derfor<br />

vigtigt, at der altid tages udgangspunkt i den konkrete<br />

situation .


Det <strong>gode</strong> integrationsforløb – forskellige muligheder til forskellige mennesker<br />

Behandling<br />

Opfølgning og vejledning<br />

Kompetenceudvikling, samfundsforståelse, kultur- og arbejdspladsforståelse<br />

Modtagelse/indkvartering<br />

Tilmelding til danskuddannelse<br />

Grundsamtale/individuel kontrakt<br />

Danskuddannelse<br />

inkl. samfundsforståelse<br />

Kompetence- og helbredsafklaring<br />

Jobformidling/jobsøgning<br />

Danskuddannelse + praktik<br />

(Dansk på arbejdspladsen – evt.<br />

mentorordning)<br />

Danskuddannelse + løntilskud<br />

(Dansk på arbejdspladsen – evt.<br />

mentorordning)<br />

17<br />

Job, uddannelse el.revalidering<br />

Pension<br />

Job, uddannelse el.revalidering<br />

Pension<br />

Job, uddannelse el.revalidering<br />

Pension<br />

Job, uddannelse el.revalidering<br />

Pension<br />

Job, uddannelse el.revalidering<br />

Pension<br />

Job, uddannelse el.revalidering<br />

Pension


Modtagemodel<br />

Information til<br />

lokalsamfundet<br />

Helbredsafklaring<br />

Børnepasning<br />

Børn og<br />

unge<br />

Folkeskole<br />

Aftale om fordeling af flygtninge<br />

Udarbejdelse af kommunal<br />

integrationspolitik<br />

Aftale med udlændingeservice/<br />

visiteringsenheden om fordeling<br />

Forberedelse<br />

Søgning af baggrundsinformation<br />

Møde med forskellige interessenter<br />

Ankomst/velkomst<br />

Modtageprogram<br />

Netværk af egne landsmænd<br />

18<br />

Boligsøgning<br />

Inddragelse<br />

af frivillige<br />

Voksne<br />

Introduktionsprogram:<br />

Arbejde/uddannelse<br />

Model for arbejdsmarkedsintegration<br />

Udlændingenes kvalifikationer<br />

er bestemmende for den fase<br />

i modellen, de starter på.<br />

Tid<br />

En aktiv<br />

start<br />

Ordinær<br />

ansættelse<br />

Fase 2<br />

Introduktion til<br />

ordinær ansættelse<br />

Fase 1 (arbejdspladsoplæring)<br />

Virksomhedspraktik<br />

(arbejdspladsintroduktion)


FØR<br />

DeT FORbeRe<strong>Den</strong>De aRbejDe<br />

Det er en god ide at have forberedt følgende inden <strong>modtagelse</strong>n<br />

af flygtninge:<br />

• Oprettelse af sag<br />

• Flytteformular<br />

• Orienteringsbrev med blandt andet sundhedsoplysninger,<br />

psykolograpporter m.v. fra asylcenter til modtagekommune<br />

• Klargørelse af indkvartering eller permanent bolig<br />

• Vurdering af eventuel udlevering af modulpakker<br />

(Køkkeninventar, sengetøj mv.)<br />

• Bestilling af lokaler til <strong>modtagelse</strong>n<br />

• Bestilling af transport (taxa, bus, tog, bil)<br />

• Bestilling af tolk<br />

• Bestilling af forplejning i forbindelse med <strong>modtagelse</strong>n<br />

• CPR – registrering<br />

• Vurdering af behov for etablering ved permanent bolig-<br />

placering<br />

• Vurdering af behov for beklædningshjælp<br />

• Vurdering af behov for hjælp til flytning/transport af<br />

ejendele fra asylcenter<br />

VeD Fn-kVOTeFlYGTnInGe<br />

• Tæt kontakt til Resettlement i Udlændingeservice/Dansk<br />

Flygtningehjælp vedrørende ankomsten<br />

• Vurdering af behov for beklædning og/eller lægehjælp ved<br />

ankomsten<br />

DeT FORmelle papIRaRbejDe<br />

• Ansøgning om introduktionsydelse eller andet forsørgelsesgrundlag<br />

• Erklæring og orientering om oplysningspligt 23<br />

• Anmeldelse om indvandring<br />

• Forskudsregistrering/skattekort<br />

• Ansøgning om børnefamilieydelse<br />

• Henvisning til sprogcenter<br />

• Gennemgang af fraværsprocedure<br />

• Eventuel opskrivning til institutionsplads/skole<br />

• Eventuel kvittering for udleverede moduler<br />

• Indkvarteringskontrakt/betalingsaftale eller husleje<br />

• Pasansøgning<br />

• Ansøgningsskemaer til indskudslån/boligsikring/fraflytnings-<br />

garanti ved permanent boligplacering<br />

Begræns information om kommunale regler og antallet af<br />

underskrifter til det mest nødvendige: Indrejsepapirer, CPRtilmelding<br />

og en underskrift på en a conto udbetaling<br />

23 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område<br />

19<br />

UNDER<br />

VeD ankOmsTen<br />

• Præsentation af de personer, der er til stede ved <strong>modtagelse</strong>n<br />

• Gennemgang af modtagemappe, herunder oplysninger til<br />

brug i eventuelt akutte situationer<br />

• Udlevering af penge<br />

• Oprettelse af bankkonto<br />

• Information om boligen (midlertidig eller permanent bolig)<br />

• Udkørsel af flygtninge til boligen<br />

• Bo-træning - hvordan bruges boligen; herunder især om<br />

fugtskader og de økonomiske følger heraf<br />

• Gennemgang af udleverede modulpakker med sengetøj,<br />

køkkenudstyr m.v.<br />

• Indkøbsmuligheder, herunder evt. indkøb af mad til de<br />

første dage<br />

• Orientering om nærmeste fremtid, herunder:<br />

• Aftale om førstegangssamtale med sagsbehandler med<br />

udgangspunkt i integrationskontrakten<br />

• Aftale om en boligsamtale<br />

• Aftale vedrørende eventuelle børn<br />

• Aftale vedrørende eventuel lægehjælp<br />

Giv flygtningen 3-4 dage, hvor det eneste nye består i at vise<br />

til rette i bolig samt indkøb af mad og tøj<br />

mODTaGesamTalen<br />

• Oplysning om de ansattes tavshedspligt, herunder om<br />

tolkens tavshedspligt og rolle<br />

• Alle skemaer gennemgås, udfyldes og underskrives. Kopi<br />

udleveres af alle dokumenter, gerne på flygtningens sprog<br />

• Orientering om betingelser for at modtage introduktionsydelse,<br />

herunder forklaring på, hvad det vil sige at stå til<br />

rådighed for arbejdsmarkedet<br />

• Orientering om integrationskontrakten<br />

• Information om sygesikring og sygesikringskort (f.eks. ”Hvis<br />

man mister kortet, koster det penge at få et nyt”)<br />

• Eventuel fastsættelse/ændring af personlige data<br />

• Erhvervelse af CPR-nr. og lægevalg<br />

• De økonomiske regler ved tandlæge- og psykologbesøg<br />

samt medicin. Hvis der ønskes hjælp til behandling, skal der<br />

søges inden påbegyndelse<br />

• Man skal altid bære ID-kort og opholdskort. Det tager ca.<br />

4-6 måneder, før opholdskort udstedes


EFTER<br />

DaGene eFTeR ankOmsTen<br />

• Tilmelding til sprogcenter. Orientering om danskuddannelse<br />

og sprogskolestart<br />

• Tilmelding til skole/daginstitution for eventuelle børn<br />

• Introduktion til lokalområdet<br />

• Gennemgang og opfølgning på tidligere udleverede skemaer<br />

fra <strong>modtagelse</strong>sdagen<br />

VeD Fn-kVOTeFlYGTnInGe<br />

• Anmeldelse om indvandring (folkeregister med opholdstilladelse)<br />

• Pasansøgning/politi/laizzes passes (midlertidigt pas) inddrages,<br />

kopi til flygtning, afleveres sammen med pas-ansøgning<br />

hos politiet<br />

• Bekræftelse af ankomsten til Dansk Flygtningehjælps asylafdeling/Udlændingeservice<br />

• Vurdering af behov for ekstra hjælp, eksempelvis penge til<br />

tøj, akut lægebehandling m.v.<br />

• Eventuel opfølgning på forsvunden bagage<br />

HjemmebesøG VeD peRmanenT bOlIGplaceRInG<br />

Hjemmebesøget bør normalt finde sted inden 14 dage efter<br />

indflytning i permanent bolig af hensyn til udfærdigelse af<br />

mangelliste. Der er en tidsfrist på maksimum 14 dage ifølge<br />

lejeloven. Mangellisten skal underskrives af både lejer og<br />

udlejer inden 14 dage.<br />

DeR skal ORIenTeRes Om FølGenDe:<br />

• Lejekontrakten<br />

• Mangellisten<br />

• A conto forbrugsudgifter: Vand/varme og el<br />

• Vicevært - træffetid og telefonnummer<br />

• Brug af boligen og dens installationer<br />

• Affaldssortering<br />

• Udluftning<br />

• Energibesparelser<br />

• Fællesfaciliteter<br />

• Skrevne og uskrevne regler i lokalområdet<br />

• Rettigheder og pligter<br />

• Offentlige transportmidler<br />

• Indkøbsmuligheder<br />

• Kontakt til beboerforening, hvis der findes en<br />

• Kontakt til naboer<br />

• Vurdering af kontakt til øvrige foreninger, fritidsforeninger<br />

eller lokale frivilligforeninger<br />

20<br />

HjemmebesøG VeD mIDleRTIDIG bOlIGplaceRInG<br />

DeR skal ORIenTeRes Om FølGenDe:<br />

• Gennemgang af boligen som ved permanent boligplacering<br />

• Uddybning af informationen fra den første <strong>modtagelse</strong>ssamtale,<br />

herunder en afstemning af flygtningens boligbehov og realistiske<br />

muligheder i relation til økonomi og øvrige livssituation<br />

• Aftale om flygtningens mål med boligsøgningen, hvem gør<br />

hvad, herunder evt. indmeldelse i boligforeninger<br />

GeneRel bOlIGInFORmaTIOn<br />

<strong>Den</strong> generelle boliginformation gives så hurtigt som mulig<br />

efter flygtningens ankomst og ofte i sammenhæng med undervisning<br />

i kultur- og samfundsforhold.<br />

bOlIGFORHOlD/bOlIGFORmeR<br />

• Hvordan søger man en bolig i Danmark<br />

• Boligforeninger<br />

• Orientering om Lejernes landsorganisation (LLO)<br />

• Lejekontrakter<br />

• Vedligeholdelse/rengøring (ude + inde) herunder især om<br />

fugtskader<br />

• Energiforbrug/el-installationer<br />

• Udluftning<br />

• Boligsocialt arbejde/uskrevne regler<br />

• Tjekliste i forbindelse med permanent boligplacering<br />

• Forsikring<br />

• Affaldssortering<br />

• Økonomi/budgetservice/etableringshjælp<br />

• Køb af hus


Anbefalinger<br />

• Lav en systematisk sagsgang — tænk alternativt<br />

• Efter hvert samtaleforløb er det en god huskeregel<br />

at vurdere, hvorvidt der skal foretages<br />

yderligere tiltag eller opfølgning<br />

• Sørg altid for at begge parter i et ægtepar skriver<br />

under og forstår de givne informationer<br />

• Kontroller altid baggrundsoplysningerne (persondata)<br />

vedrørende flygtningen. Der kan være<br />

opstået misforståelser undervejs, f .eks . i forbindelse<br />

med oversættelser eller på grund af angst<br />

for udlevering af informationer .<br />

• Fremskaf eventuelle dokumentationer på uddannelses-<br />

og arbejdsbaggrund hurtigst muligt, meget<br />

gerne i forbindelse med den første kontakt<br />

på asylcenteret, da det kan tage lang tid<br />

• Vær meget klar på opgavefordelingen blandt<br />

medarbejderne<br />

• Få alle samarbejdspartnere på banen<br />

• Gå i gang med vurdering af kompetencer hurtigst<br />

muligt<br />

• Lav en grundig introduktion i kultur- og samfundsforståelse<br />

• Sørg for kvalificeret tolkning<br />

• Vær opmærksom på, at der kan forekomme<br />

etniske komplikationer i forholdet mellem tolk<br />

og borger<br />

21<br />

• Vær opmærksom på, at nye borgere får en del<br />

breve fra det offentlige . Disse bør gennemgås<br />

grundigt med tolk<br />

• Arbejd med helbredsafklarende team<br />

• Vurder løbende på indsatser i forhold til helbred.<br />

Eventuelle traumer kan fremkomme senere i<br />

integrationsforløbet<br />

• Inddrag frivillige i indsatsen<br />

• Inddrag gerne flerkulturelle medarbejdere i <strong>modtagelse</strong>n<br />

(f .eks . bostøttemedarbejdere)<br />

• For at kunne søge en passende bolig er det<br />

vigtigt at sætte sig grundigt ind i baggrundsinformationer,<br />

f .eks . eventuelle handicaps<br />

• Inddrag gerne eventuel herboende familie i forbindelse<br />

med boligplacering og <strong>modtagelse</strong><br />

• Husk grundig information om brug af fællesfaciliteter<br />

ved boligen, da dette erfaringsmæssigt kan<br />

give anledning til konflikt med naboer<br />

• Grundig orientering om byen, læge, bus, bank,<br />

biblioteker, sygehus, banegård mv .<br />

• Sørg for opfølgning, hvis indsatsen skal være<br />

effektfuld<br />

• Vær konsekvent, men ordentlig


3.2. Introduktionsprogram<br />

Kommunerne skal som hovedregel tilbyde et introduktionsprogram<br />

til hver udlænding, som er omfattet af integrationsloven,<br />

og som er fyldt 18 år på det tidspunkt,<br />

hvor kommunen overtager ansvaret for vedkommende .<br />

Kommunen kan desuden vælge at tilbyde et introduktionsprogram<br />

til mindreårige uledsagede flygtningebørn,<br />

inden de fylder 18 år . Se mere i afsnittet ”Uledsagede<br />

mindreårige flygtningebørn”.<br />

Introduktionsprogrammet skal sikre, at nyankomne udlændinge<br />

integreres hurtigst muligt og mest hensigtsmæssigt<br />

i det danske samfund . Det skal foregå ved, at man<br />

støtter nyankomne udlændinge i at tilegne sig de sproglige,<br />

kulturelle og faglige forudsætninger, der er nødvendige<br />

for at kunne deltage i samfundslivet på lige fod<br />

med andre borgere . Programmet skal også sigte mod, at<br />

udlændinge så hurtigt som muligt bliver selvforsørgende .<br />

Kommunen kan i særlige tilfælde undlade at tilbyde et<br />

introduktionsprogram . Særlige grunde kan være fysiske<br />

eller psykiske handicap, torturoplevelser eller stærk<br />

traumatisering .<br />

Introduktionsprogrammets<br />

indhold og varighed<br />

Introduktionsprogrammet omfatter danskundervisning og<br />

aktive beskæftigelsesrettede tilbud i op til tre år . Retten<br />

til danskundervisning kan forlænges ud over den treårige<br />

periode, hvis kursisten f .eks . har været sygemeldt eller<br />

på barsel . Kommunerne skal give beskæftigelsesrettede<br />

tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik<br />

og ansættelse med løntilskud for udlændinge,<br />

der modtager introduktionsydelse .<br />

Udlændinge, der ikke modtager introduktionsydelse,<br />

skal alene tilbydes danskuddannelse, men kommunerne<br />

kan dog give udlændinge, der ikke modtager introduktionsydelse,<br />

tilbud om vejledning og opkvalificering,<br />

22<br />

virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud . Det<br />

er dog frivilligt for kommunen, om den vil give beskæftigelsesrettede<br />

tilbud, og det er frivilligt for udlændingen<br />

at tage imod sådanne tilbud .<br />

Kommunen kan desuden yde støtte til mentorfunktion til<br />

udlændinge, der deltager i aktive beskæftigelsesrettede<br />

tilbud . Se mere herom i afsnit 3 .6 om ”Arbejdsmarkedsrettet<br />

integration” .<br />

3.3. Integrationskontrakt og<br />

erklæring om aktivt medborgerskab<br />

Kommunalbestyrelsen skal, inden der er gået en måned<br />

efter <strong>modtagelse</strong>n af den nyankomne udlænding, tilbyde<br />

introduktionsprogrammet og udarbejde en integrationskontrakt<br />

sammen med den pågældende flygtning.<br />

Integrationskontrakten er et nyttigt redskab, som<br />

kommunen og den nyankomne udlænding kan bruge til<br />

sammen at aftale indholdet af introduktionsprogrammet,<br />

herunder hvilke mål der er for fremtidigt job eller<br />

uddannelse, og hvad der skal ske, for at disse mål kan<br />

nås . Kontrakten giver mulighed for at fastholde aftalerne<br />

mellem den enkelte udlænding og kommunen og<br />

for at få talt om udlændingens muligheder og ønsker på<br />

både kort og lang sigt .<br />

Integrationsministeriet har udarbejdet en skabelon for<br />

denne kontrakt, som kan findes som bilag til Bekendtgørelse<br />

nr . 252 af 28 . marts 2006 om udarbejdelse af<br />

integrationskontrakt og om introduktionsprogrammet<br />

efter integrationsloven . Integrationsministeriet har<br />

desuden udgivet en pjece med information om blandt<br />

andet kontraktens indhold, hvem der skal have en integrationskontrakt<br />

mv. Pjecen kan findes på ministeriets<br />

hjemmeside 24 .<br />

24 Pjecen findes via dette link: http://www.nyidanmark.dk/resources.<br />

ashx/Resources/Blanketter/Blanket_vejledninger/2006/Informationsmateriale_til_kommunerne_om_integrationserklaering_og_kontrakt.pdf


Integrationskontrakten skal underskrives af begge parter,<br />

og den skal udarbejdes for alle udlændinge omfattet af<br />

integrationsloven, uanset om der ydes introduktionsydelse<br />

eller ej . Kommunen skal løbende og efter behov,<br />

mindst hver tredje måned, følge op på kontrakten, indtil<br />

de mål, der er beskrevet, er opnået . Integrationskontrakten<br />

gælder, indtil udlændingen får tidsubegrænset<br />

opholdstilladelse .<br />

Hvis udlændingen bliver væk fra en eller flere af de<br />

aktiviteter, der er aftalt i kontrakten, kan det betyde,<br />

at den pågældendes introduktionsydelse skal nedsættes<br />

eller ophøre . Det kan desuden få betydning for den pågældendes<br />

mulighed for at få tidsubegrænset opholdstilladelse,<br />

hvis vedkommende udebliver fra eller afviser at<br />

deltage i introduktionsprogrammet .<br />

Integrationskontrakt<br />

Vedrørende __________________________________ Cpr.nr. _________________<br />

Grundoplysninger ved <strong>modtagelse</strong>n<br />

Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret:<br />

Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb:<br />

I. Opholdsoplysninger m.v.<br />

Er omfattet af integrationsloven som:<br />

A. Flygtning m.v., jf. integrationslovens § 54<br />

B. Familiesammenført til en flygtning m.v., jf. integrationslovens § 55<br />

C. Familiesammenført til andre, jf. integrationslovens § 56<br />

II. Familiemæssige og sociale forhold<br />

Civilstand:<br />

Evt. ægtefælles eller samlevers beskæftigelse:<br />

Børn:<br />

Børnepasning:<br />

Forhold vedrørende familiens situation, der kan have betydning for<br />

introduktionsprogrammet:<br />

III. Forudsætninger<br />

Uddannelsesbaggrund:<br />

– Grunduddannelse (folkeskole, ungdomsuddannelse):<br />

– Erhvervsuddannelse (faglig eller videregående uddannelse):<br />

Erhvervserfaring:<br />

1<br />

23<br />

Erklæring om aktivt medborgerskab<br />

Udlændingen skal samtidig med kontraktindgåelsen<br />

underskrive en erklæring om aktivt medborgerskab i det<br />

danske samfund .<br />

Formålet med erklæringen om integration og aktivt<br />

medborgerskab i det danske samfund er at synliggøre<br />

det danske samfunds værdier over for den enkelte<br />

udlænding, og at gøre udlændingen bevidst om, at det<br />

danske samfund forventer, at man gør en indsats for at<br />

blive integreret som medborger på lige fod med andre<br />

borgere. Erklæringen findes på 20 sprog 25 .<br />

25 Kontrakten, erklæringen og vejledningen findes på<br />

www.nyidanmark.dk under menupunktet ’Integration’.<br />

Bilag I<br />

Erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund<br />

Navn:<br />

Udl.nr./personnr.:<br />

Jeg erklærer herved, at jeg vil arbejde aktivt for at sikre min egen og mine herboende<br />

børns og ægtefælles/samlevers integration og aktive medborgerskab i det danske<br />

samfund.<br />

Jeg erklærer derfor følgende:<br />

Jeg vil på alle måder overholde den danske lovgivning og værne om de danske<br />

demokratiske principper.<br />

Jeg anerkender, at det danske sprog og kendskabet til det danske samfund er<br />

nøglen til en god og aktiv tilværelse i Danmark. Jeg vil derfor lære dansk og<br />

skaffe mig viden om det danske samfund hurtigst muligt. Jeg ved, at jeg kan<br />

lære dansk ved at deltage i den danskuddannelse, som kommunalbestyrelsen<br />

tilbyder mig.<br />

Jeg anerkender, at de enkelte borgere og familier har ansvar for at forsørge sig<br />

selv. Jeg vil derfor arbejde på at blive selvforsørgende hurtigst muligt. Jeg ved,<br />

at det kan hjælpe mig til at blive selvforsørgende, at jeg deltager i de aktiviteter,<br />

som er beskrevet i min integrationskontrakt med kommunen.<br />

Jeg ved, at hvis jeg er arbejdssøgende og deltager i danskuddannelse og i de<br />

aktiviteter, der er beskrevet i min integrationskontrakt med kommunen, er jeg –<br />

hvis ikke min ægtefælle har pligt til at forsørge mig – berettiget til midlertidig<br />

økonomisk hjælp, indtil jeg kan forsørge mig selv.<br />

Jeg anerkender, at mænd og kvinder har lige pligter og rettigheder i Danmark,<br />

og at både mænd og kvinder skal bidrage til samfundet. Mænd og kvinder har<br />

således den samme ret – og i visse tilfælde pligt – til at uddanne sig og arbejde,<br />

ligesom mænd og kvinder har den samme ret til at deltage i demokratiske<br />

processer. Både mænd og kvinder har pligt til at betale skat og varetage<br />

forældreansvaret over for deres børn.<br />

Jeg ved, at det i Danmark er forbudt at udøve vold og ulovlig tvang over for sin<br />

ægtefælle.<br />

Jeg anerkender, at der i Danmark skal være lige respekt og<br />

udfoldelsesmuligheder for alle børn – både piger og drenge – så de kan vokse op<br />

Integrationskontrakt Erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske<br />

samfund


3.4. Modtagelse af uledsagede<br />

mindreårige flygtningebørn<br />

Det er vigtigt, at kommunen sikrer sig, at man er i besiddelse<br />

af alle relevante informationer, før man modtager<br />

uledsagede mindreårige flygtningebørn. Det drejer sig<br />

f .eks . om børnerapporter, helbredsoplysninger, herunder<br />

også fra psykolog, psykiatere m .v ., samt uddannelsesoplysninger<br />

og UNHCR-informationer, hvis det drejer sig om<br />

FN-kvoteflygtninge.<br />

Ankomsten<br />

Når det drejer sig om børn, der har ophold i Danmark og<br />

skal bosættes i en kommune, anbefales det, at kommunen<br />

besøger børnecenteret og taler med personale og/<br />

eller andre kontaktpersoner . På denne måde er begge<br />

parter forberedt på fremtiden . Når det drejer sig om<br />

børn, der er FN-kvoteflygtninge, er man nødt til at lade<br />

planlægningen af børnenes ankomst afhænge af, hvor<br />

lang tids forberedelse kommunen har haft, og hvordan<br />

børnenes situation i øvrigt er .<br />

Integrationsindsatsen<br />

Uledsagede flygtningebørn under 18 år kan tilbydes<br />

et introduktionsprogram 26 . Det er således frivilligt for<br />

en kommune, om den vil vælge at tilbyde barnet et<br />

introduktionsprogram . Det vil navnlig være relevant at<br />

tilbyde et introduktionsprogram til børn i alderen 16 til<br />

17 år, der ikke længere går i skole/er under uddannelse,<br />

og som har en sådan alder og modenhed, at kommunen<br />

vurderer, at de med fordel kan deltage i programmet .<br />

Hvis et uledsaget barn ikke tilbydes et introduktionsprogram,<br />

før det fylder 18 år, vil barnet ikke, når det<br />

senere fylder 18 år, blive omfattet af integrationslovens<br />

regler om introduktionsprogram og introduktionsydelse .<br />

Der gælder de samme regler vedrørende introduktionsprogrammet,<br />

der tilbydes mindreårige uledsagede børn,<br />

som for andre i forhold til danskuddannelse og beskæftigelsesrettede<br />

tilbud .<br />

26 Jf. § 16, stk. 6, i integrationsloven<br />

24<br />

Hvis kommunen vælger at tilbyde et introduktionsforløb,<br />

er det vigtigt, at dette beskrives meget konkret og individuelt<br />

. Generelt må man sige, at det kræver en grundig<br />

vurdering fra kommunens side, hvorvidt barnet eller den<br />

unge vil være i stand til at gennemføre og få det fulde<br />

udbytte af introduktionsprogrammet . Uledsagede børn<br />

kan være dybt traumatiserede og berørt af en turbulent<br />

og krigspræget opvækst og vil i så fald kræve ekstra<br />

opmærksomhed og opfølgning, som ikke er tænkt ind i<br />

introduktionsprogrammet . Det anbefales, at kommunen<br />

undersøger, om der i kommunen findes et mere passende<br />

tilbud, som f .eks . et uddannelsestilbud, hvor man har<br />

erfaring med uledsagede flygtningebørn. Generelt anbefales<br />

det, at unge, der får tilbudt introduktionsprogrammet,<br />

samtidig tilbydes en voksen støtteperson .<br />

Varigheden af introduktionsprogrammet<br />

Når et uledsaget barn tilbydes et introduktionsprogram,<br />

regner man varigheden af introduktionsprogrammet fra<br />

det tidspunkt, hvor kommunen besluttede at tilbyde<br />

programmet . Introduktionsprogrammet vil herefter fortsætte<br />

efter barnets fyldte 18 . år, indtil programmet har<br />

haft en samlet varighed på højst tre år . Dette betyder<br />

for eksempel, at hvis en kommune tager imod et barn på<br />

16 år, og dette barn tilbydes et introduktionsprogram,<br />

når det fylder 17 år, kan barnet fortsætte i programmet,<br />

til han eller hun fylder 20 år .<br />

Økonomisk støtte<br />

Der kan ikke udbetales introduktionsydelse til et uledsaget<br />

barn, der ikke har fået tilbudt et introduktionsprogram<br />

. Hvis barnet skal have udbetalt økonomisk hjælp,<br />

ydes hjælpen i stedet som kontanthjælp (modtaget før<br />

1 . juli 2002) eller starthjælp (modtaget fra og med 1 .<br />

juli 2002) .<br />

Man kan læse mere om hjælp i særlige tilfælde i ministeriets<br />

vejledning ”Ydelser efter integrationsloven”,<br />

som udkommer i en revideret udgave i 2008 .


Uledsagede børn, der ikke er blevet tilbudt et introduktionsprogram,<br />

før de fylder 18 år, vil ikke blive omfattet<br />

af integrationslovens regler om introduktionsydelse, når<br />

de fylder 18 år . De unge vil derimod være omfattet af<br />

lovgivningens almindelige regler og vil kunne få hjælp<br />

efter aktivloven og tilbud efter beskæftigelsesloven 27 ,<br />

hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt .<br />

Flytteadgang<br />

Uledsagede børn, der ikke tilbydes et introduktionsprogram,<br />

er ikke omfattet af flyttereglen i integrationslovens<br />

§ 18 om tilflytningskommunens godkendelse af<br />

overtagelse af ansvaret for introduktionsprogrammet .<br />

Boform<br />

Placeres barnet i familiepleje, er det vigtigt at forholde<br />

sig til boligen, herunder størrelse, indretning og placering<br />

. Det kan være, at der skal ske ændringer i plejefamiliens<br />

oprindelige boform og dermed eventuel støtte<br />

hertil .<br />

Placeres barnet i bofællesskab eller lignende, er det<br />

igen vigtigt at tage meget konkrete og individuelle<br />

forholdsregler . Det gælder også her i forhold til personlig<br />

og økonomisk støtte .<br />

Støttefunktioner<br />

I forbindelse med etablering af støttefunktioner er det<br />

vigtigt at forholde sig til både alder, køn, psyke og fysik .<br />

De fleste kommuner har specielle tiltag for alle aldersgrupper<br />

i forbindelse med indslusning til enten vuggestue,<br />

dagpleje, børnehave eller folkeskole .<br />

Herudover er det meget vigtigt, at der sker en løbende<br />

vurdering af og holdes løbende kontakt med de støttepersoner,<br />

institutioner m .v ., der etableres omkring<br />

det enkelte barn . Der bør også løbendes foretages en<br />

vurdering af værgens/familiens behov for støtte .<br />

27 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats<br />

25<br />

18 år og hvad så?<br />

Støtteforanstaltninger skal iværksættes inden det fyldte<br />

18 år . Derefter kan der bevilges støtteforanstaltninger<br />

efter servicelovens § 76 . Det er muligt at forlænge op til<br />

det fyldte 23 år .<br />

3.5. Danskuddannelse til voksne<br />

udlændinge m.fl.<br />

Formålet med uddannelse i dansk som andetsprog (dansk-<br />

uddannelse) er at bidrage til, at voksne udlændinge<br />

med udgangspunkt i deres individuelle forudsætninger<br />

og integrationsmål opnår nødvendige dansksproglige<br />

kompetencer og viden om kultur- og samfundsforhold i<br />

Danmark, så de kan blive deltagende og ydende medborgere<br />

på lige fod med samfundets øvrige borgere .<br />

Kommunerne har ansvaret for at tilbyde udlændinge<br />

danskuddannelse i op til tre år efter ankomsten til Danmark<br />

28 . Retten til danskuddannelse kan dog forlænges<br />

ud over den treårige periode, hvis kursisten f .eks . har<br />

været sygemeldt eller på barsel 29 .<br />

28 Udlændinge med ingen eller ringe skolebaggrund, som ikke har<br />

lært at læse og skrive på deres eget modersmål, indplaceres på<br />

Danskuddannelse 1. Udlændinge med en kort skole- og uddannelsesbaggrund<br />

fra hjemlandet, som må forventes at have en<br />

forholdsvis langsom indlæring af dansk som andetsprog, indplaceres<br />

på Danskuddannelse 2. Udlændinge med en mellemlang<br />

eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet, som<br />

må forventes at have en forholdsvis hurtig indlæring af dansk<br />

som andetsprog, indplaceres på Danskuddannelse 3.<br />

De tre danskuddannelser er opdelt i moduler. Hvert modul<br />

afsluttes med en modultest. Danskuddannelse 1 og 2 er hver<br />

opdelt i 6 moduler. De to danskuddannelser afsluttes efter<br />

modul 6 med henholdsvis Prøve i Dansk 1 og Prøve i Dansk 2.<br />

Danskuddannelse 3 afsluttes efter modul 5 med Prøve i Dansk 3<br />

og efter modul 6 med Studieprøven. De afsluttende danskprøver<br />

har blandt andet betydning for en udlændings mulighed for at<br />

opnå tidsubegrænset opholdstilladelse og dansk indfødsret.<br />

29 I den nye danskuddannelsesbekendtgørelse er der en nærmere<br />

præcisering af i hvilke tilfælde retten til danskuddannelse kan<br />

forlænges.


PRØVE I DANSK 1<br />

Skriftligt<br />

MODUL 6<br />

MODUL<br />

1, 2, 3, 4<br />

og 5<br />

Mundligt<br />

MODUL 6<br />

MODUL 5<br />

MODUL 4<br />

MODUL 3<br />

MODUL 2<br />

MODUL 1<br />

Danskuddannelse 1<br />

PRØVE I DANSK 2<br />

Skriftligt<br />

MODUL 5<br />

MODUL 4<br />

MODUL 3<br />

MODUL 2<br />

MODUL 1<br />

Mundligt<br />

MODUL 6<br />

STUDIEPRØVEN<br />

Skriftligt Mundligt<br />

MODUL 6<br />

Prøve i Dansk 3<br />

MODUL 5<br />

MODUL 4<br />

MODUL 3<br />

MODUL 2<br />

MODUL 1<br />

Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3<br />

Udover den treårige ret til danskuddannelse har kommunen<br />

mulighed for frivilligt at tilbyde yderligere undervisning<br />

for personer, der ikke har afsluttet en danskuddannelse<br />

.<br />

Det er kommunernes opgave at bidrage til, at nye danskere<br />

får indsigt i det samfund, de er blevet en del af .<br />

I tilbuddet om danskuddannelse til voksne udlændinge<br />

indgår derfor særlig tilrettelagt undervisning i kultur- og<br />

samfundsforhold i Danmark .<br />

Undervisningen skal sikre, at udlændinge så hurtigt som<br />

muligt bliver i stand til at varetage erhvervsarbejde<br />

og tage del i samfundslivet generelt . Undervisningen<br />

tilrettelægges fortrinsvist i tilknytning til danskuddannelse<br />

på modul 1 og modul 2 . Undervisningen i kultur og<br />

samfundsforhold indgår så vidt muligt i samspil med den<br />

øvrige sprogundervisning på disse to moduler, så sprog-<br />

26<br />

undervisningen kan støtte og underbygge det lærte .<br />

Undervisningen indeholder en række obligatoriske<br />

emner på de to moduler (se nedenstående), som er de<br />

samme for alle tre danskuddannelser . Det umiddelbare<br />

integrationsmål er beskæftigelse, og emner i forhold til<br />

danske uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold er derfor<br />

prioriteret højt .<br />

Bestemmelserne (Bekendtgørelse nr . 737 af 28 . juni<br />

2006, bilag 3, fagbeskrivelse for Danskuddannelse 1,<br />

Danskuddannelse 2, Danskuddannelse 3 og den særlig<br />

tilrettelagte undervisning i kultur- og samfundsforhold<br />

i Danmark) lægger op til en varieret undervisning, hvor<br />

emner med særlig relevans for den aktuelle kursistgruppe<br />

f .eks . kan udvides indholdsmæssigt og tidsmæssigt<br />

og kan gennemføres på tværs af modulerne og i en<br />

anden rækkefølge . Dette kan være hensigtsmæssigt, da<br />

målgruppen kan have meget forskellige forudsætninger<br />

og behov . Desuden anbefales det i vejledningen, at<br />

personer med relevans for undervisningen, f .eks . lokale<br />

myndigheder, foreninger, herunder flygtninge- og indvandrerforeninger,<br />

private og offentlige virksomheder,<br />

jobcentre, arbejdsmarkedsorganisationer og uddannelsesinstitutioner<br />

mv . i videst muligt omfang inddrages ved<br />

tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen .<br />

De OblIGaTORIske emneR<br />

I kUlTUR- OG samFUnDsFORHOlD<br />

mODUl 1<br />

• Integrationslovgivningen<br />

• Hverdagsliv<br />

• Lokalsamfundet<br />

• Arbejde og uddannelse<br />

• Danmark før og nu<br />

mODUl 2<br />

• Velfærdssamfund og demokrati<br />

• Arbejdsmarkedet og arbejdspladskultur<br />

• Beskæftigelse<br />

• Jobsøgning<br />

• Informationssøgning<br />

• Studie- og undervisningsformer (er særlig rettet mod kursister<br />

på Danskuddannelse 3)


3.6. Arbejdsmarkedsrettet integration<br />

– trappemodellen anno 2008<br />

En systematisk indsats er vejen til at få den nyankomne<br />

borger i arbejde hurtigst muligt . Midlet er faglig og<br />

sproglig opkvalificering, hurtig kompetence– og eventuel<br />

helbredsafklaring samt fleksibel danskundervisning — og<br />

gerne i samarbejde med virksomhederne . <strong>Den</strong> såkaldte<br />

trappemodel kan benyttes til at understøtte et sådant<br />

samarbejde (se nedenstående model) . I de følgende<br />

Trappemodellen anno 2008<br />

Udlændingenes kvalifikationer<br />

afgør, hvor på trappen<br />

de starter deres forløb<br />

Helbredsafklaring<br />

Kompentenceafklaring<br />

Afklaring af repatriering<br />

Mentorordning<br />

Praktik<br />

Udbygning af trappemodel i relation til <strong>modtagelse</strong> af flygtninge<br />

Dansk<br />

27<br />

afsnit gennemgås derfor nogle af de metoder og ordninger,<br />

som indgår i modellen, og som er med til at<br />

støtte den arbejdsmarkedsrettede integration . Man kan<br />

desuden læse mere om virksomhedsrettet integration<br />

i Integrationsministeriets pjece ”Det er lettere end du<br />

tror — integration i virksomhederne”, som kan findes på<br />

ministeriets hjemmeside . 30<br />

30 Pjecen kan findes via dette link: http://www.nyidanmark.dk/<br />

resources.ashx/Resources/Publikationer/Pjece/2004/det_er_lettere_<br />

end_du_tror_integration_i_virksomhederne.pdf<br />

Løntilskud<br />

Trappemodellen<br />

Arbejde<br />

Uddannelse<br />

Kultur, samfunds,- og<br />

arbejdspladsforståelse<br />

Model for arbejdsmarkedsintegration<br />

Udlændingenes kvalifikationer<br />

er bestemmende for den fase<br />

i modellen, de starter på.<br />

Tid<br />

En aktiv<br />

start<br />

Ordinær<br />

ansættelse<br />

Fase 2<br />

Introduktion til<br />

ordinær ansættelse<br />

Fase 1 (arbejdspladsoplæring)<br />

Virksomhedspraktik<br />

(arbejdspladsintroduktion)


På første trappetrin er den ledige endnu ikke klar til<br />

at blive opkvalificeret på en virksomhed. Det kan for<br />

eksempel være, at personen har behov for at lære dansk<br />

eller for et kursus, der introducerer det danske arbejdsmarked<br />

. Det er også her, at kommunen påbegynder<br />

afklaringen af den lediges kompetencer og jobønsker . På<br />

dette trin er virksomheden sjældent direkte inddraget .<br />

Trappens andet trin er virksomhedspraktik . <strong>Den</strong> ledige<br />

mangler her stadig faglige, sproglige eller sociale kvalifikationer.<br />

Personen er derfor ikke ansat i virksomheden,<br />

men modtager sin ydelse fra kommunen . Der kan være<br />

forskellige formål med den lediges praktik alt afhængigt<br />

af den enkeltes behov, for eksempel:<br />

- Kompetenceafklaring<br />

- Introduktion til kultur- og arbejdsforhold på danske<br />

virksomheder<br />

- Arbejdsprøvning<br />

- Introduktion til forskellige brancher<br />

- Sproglig og faglig opkvalificering<br />

Det tredje trin på trappen bliver relevant, når den ledige<br />

har opnået visse faglige og sproglige kvalifikationer.<br />

Nu er der mulighed for ansættelse med løntilskud eller<br />

ansættelse på særlige løn- og ansættelsesvilkår . Kommunen<br />

har mulighed for at tilbyde job med løntilskud<br />

i op til et år i en offentlig eller privat virksomhed, hvis<br />

personen vurderes at have særlig risiko for langvarig<br />

ledighed eller har været ledig i sammenlagt mere end<br />

12 måneder . Det anbefales, at kommunen i samarbejde<br />

med virksomheden regelmæssigt vurderer, hvorvidt<br />

personen er parat til at indgå i ordinær ansættelse, og<br />

at begge parter bestræber sig på en hurtig overgang til<br />

ordinær ansættelse .<br />

28<br />

den centrale aftale kan der laves individuelle aftaler<br />

mellem virksomheden, den ledige og en medarbejderrepræsentant<br />

. Kommunen kan afholde udgifter til faglig og<br />

sproglig opkvalificering under ansættelsen.<br />

Fjerde trappetrin er ordinær ansættelse, når medarbejderen<br />

har erhvervet sig de nødvendige kvalifikationer og<br />

kan indgå på lige fod med de andre medarbejdere .<br />

Det har i en del tilfælde været nødvendigt at lægge<br />

flere trin ind i trappemodellen for at bringe den ledige<br />

frem til sluttrinet — ordinær ansættelse . Man kan i den<br />

forbindelse tale om en ”udvidet trappemodel”, hvori<br />

følgende elementer kan indgå:<br />

Helbredsafklaring<br />

En del flygtninge, ikke mindst kvinder, har behov for<br />

ekstra støtte til at komme væk fra kontanthjælp og ind<br />

på arbejdsmarkedet . Manglende støtte resulterer ofte<br />

i kortvarige aktiveringsforsøg og sygemeldinger . Som en<br />

hjælp til udredningen af borgerens arbejdsmarkedsparathed<br />

i sådanne sager er der i flere kommuner <strong>gode</strong><br />

erfaringer med såkaldte helbredsafklarende teams .<br />

Formålet med et helbredsafklarende team er at afklare,<br />

om den enkelte — trods eventuelle helbredsmæssige<br />

problemer — har arbejdsevne og ressourcer til at komme<br />

i gang med en beskæftigelsesfremmende indsats . Et<br />

helbredsafklarende team er tværfagligt og består af<br />

en læge, en psykolog og en socialfaglig leder . Teamet<br />

undersøger, om der gennem en tværfaglig afklaring kan<br />

fremskaffes ny viden om den enkelte, som kan forklare<br />

den manglende succes med aktivering 31 .<br />

Flere af de overenskomstberettigede organisationer har<br />

på centralt niveau aftalt særlige løn- og ansættelsesvilkår<br />

for flygtninge og indvandrere. For disse aftaler<br />

gælder, at en del af arbejdstiden anvendes på opkvalificering,<br />

og at der betales løn svarende til den indsats,<br />

medarbejderen yder på virksomheden . På baggrund af 31 Læs mere på www.nyidanmark/integratiosnservice/god praksis


HelbReDsaFklaRenDe Team<br />

Et team bestående af læge, psykolog og socialfaglig leder<br />

sikrer et tværfagligt samarbejde, hvor borgerens klager kan<br />

vurderes forsvarligt, og hvor der kan handles ud fra disse<br />

vurderinger.<br />

Deltagelse af socialfaglig leder sikrer den nødvendige sammenhæng<br />

i forhold til den lokale ledelse og opbakning til<br />

myndighedssagsbehandler.<br />

Myndighedssagsbehandler deltager, når anbefalingerne gives<br />

og modtager efterfølgende tværfaglig sparring på sagen.<br />

Kompetenceafklaring<br />

Formålet med kompetenceafklaring er at få afdækket,<br />

afklaret og synliggjort de kvalifikationer og kompetencer,<br />

som den enkelte flygtning har. Nogle flygtninge har<br />

måske ikke et uddannelsesbevis eller kan ikke fremskaffe<br />

det på grund af forhold i hjemlandet . Andre kan have<br />

behov for at dokumentere kompetencer opnået gennem<br />

konkret arbejdserfaring* .<br />

Der er bred enighed om, at det er hensigtsmæssigt<br />

for både ledige og virksomheder, at der fokuseres på<br />

kompetenceafklaring, idet det giver nemmere adgang<br />

til arbejdsmarkedet. Der er flere måder at arbejde med<br />

kompetenceafklaring på — nedenstående retningslinjer<br />

er udarbejdet af Videnscenter Midt Vest og indeholder<br />

en række stikord til den <strong>gode</strong> kompetenceafklaring .<br />

* De tidligere regionale videnscentre for kompetenceafklaring af<br />

flygtninge og indvandrere har udviklet en afklaringsskabelon<br />

og et kompetencekort, der synligør og sætter kompetencerne i<br />

system. Du finder redskaberne på www.kompetenceafklaring.dk<br />

29<br />

sYsTemaTIsk TIlbaGemelDInG<br />

<strong>Den</strong> <strong>gode</strong> kompetenceafklaring indeholder systematisk og<br />

konkret tilbagemelding – både til borgeren og til de øvrige<br />

aktører i processen. Der skal udarbejdes grundig og fyldestgørende<br />

dokumentation for personens kompetencer med<br />

konkrete forslag til kompetenceudvikling, job- eller uddannelsesplan.<br />

Dette gør afklaringprocessen anvendelig for både<br />

myndigheder, arbejdsplads og den enkelte borger.<br />

pRasIsnæR aFklaRInG<br />

Hvis man kompenteenceafklarer ude i “det virkelige liv”,<br />

kan man sikre, at resultatet af afklaringen af borgerens<br />

arbejdsmarkedskompetencer bliver så præcist og realistisk<br />

som muligt. Praksisnær kompetenceafklaring kan foregå både<br />

i forhold til uddannelsesmål og i forhold til helt konkrete<br />

jobfunktioner.<br />

samTIDIG InDsaTs<br />

Der vil ofte være brug for at afklare flere kategorier af kompetencer,<br />

og det kan sagtens gøres samtidigt. Man kan for<br />

eksempel lave afklaring af sproglige, faglige og personlige<br />

kompetencer i samme forløb. Man skal bare holde fokus på<br />

det konkrete job- eller uddannelsesmål og derfor være målrettet<br />

i forhold til, hvad man vil have ud af afklaringen.<br />

samaRbejDe<br />

Der skal samarbejdes på tværs mellem alle parter i kompetenceafklaringsforløbet.<br />

Det fremmer oplevelsen af et fælles<br />

mål, sikrer sammenhæng i forløbet og fremmer nødvendig<br />

informationsformidling på tværs af myndighed, deltager<br />

arbejdsplads og eventuel udbyder. Det <strong>gode</strong> samarbejde<br />

giver også en klarhed over rollefordelingen og de gensidige<br />

forventninger og sikrer en tæt opfølgning på kompetenceafklaringens<br />

mål til gavn for alle parter.<br />

jObmaTcH<br />

Der skal ske et velovervejet match mellem borgerens kompetencer<br />

og arbejdspladsens eller uddannelsens kompetencekrav,<br />

så man ikke kun tager udgangspunkt i en af delene.<br />

Det er ofte virkningsfuldt at arbejde med en vekselvirkning<br />

mellem praktik og teori eller mellem praktik og individuelle<br />

afklaringsmetoder for at sikre det rette match.<br />

Kompetenceafklaring fra Videnscenter Midt Vest


Afklaring i forhold til repatriering<br />

Mange flygtninge og indvandrere har en drøm om at<br />

vende tilbage til deres hjemland, når omstændighederne<br />

tillader det . De savner den tilbageværende familie,<br />

sproget, traditionerne, klimaet, maden mv ., og de<br />

savner de muligheder og den identitet, der naturligvis er<br />

forbundet med at leve i det land, hvor man er født . Et<br />

ønske om at rejse hjem kan blive en blokering for integrationen<br />

i Danmark, og det kan derfor være afgørende,<br />

at man aktivt forholder sig til en afklaring, herunder til<br />

de muligheder, der er for at få støtte til repatriering<br />

efter repatrieringsloven 32 .<br />

Der er kun tale om repatriering, hvis tilbagevenden sker<br />

på frivilligt grundlag og med det formål at tage varig<br />

bopæl i hjemlandet . En udlænding, der ønsker at tage<br />

midlertidigt ophold i hjemlandet, vil derfor ikke kunne<br />

få økonomisk støtte efter loven om repatriering .<br />

Da det er ret normalt for flygtninge regelmæssigt at<br />

overveje at vende tilbage til hjemlandet, er det vigtigt<br />

som medarbejder at forholde sig bevidst til problemstillingen<br />

i løbet af integrationsprocessen, f .eks . i forbindelse<br />

med uddannelsesplanlægning, arbejdsplacering og<br />

modersmålsundervisning af børnene 33 .<br />

Mentorordning<br />

En mentor er en kollega i virksomheden eller ved uddannelsesinstitutionen,<br />

som påtager sig opgaven med at<br />

introducere den nye medarbejder, når der er brug for<br />

lidt ekstra hjælp i begyndelsen . Mentoren hjælper til i<br />

en periode, så den nye medarbejder gradvist kan indgå i<br />

arbejdet på lige fod med de øvrige medarbejdere .<br />

En mentors opgaver er mange og forskellige . <strong>Den</strong> faglige<br />

sparring og støtte er ofte det primære; f .eks . at instruere<br />

og rette udførelsen af opgaver og svare på faglige spørgsmål<br />

. Men en mentor er mindst lige så vigtig i forhold til<br />

de sociale aspekter, hvor han eller hun introducerer og<br />

hjælper den nye kollega til at blive en del af fællesskabet<br />

på virksomheden og vejleder om normer og uskrevne regler .<br />

30<br />

Kommunen kan yde støtte til mentorer, så en medarbejder<br />

”frikøbes” til at være mentor for en ny kollega . Det<br />

kræver, at der foregår et integrationsforløb på virksomheden<br />

(f .eks . en virksomhedspraktik), og at pågældende<br />

har brug for ekstra støtte og introduktion . Tilskuddets<br />

størrelse beror på en konkret vurdering af den enkeltes<br />

behov for opkvalificering og støtte. <strong>Den</strong>ne vurdering<br />

foretages af kommunen . Der er lovgivningsmæssigt ikke<br />

sat en tidsmæssig ramme for brug af mentoren . Dette<br />

er en vurdering, der foretages sammen med arbejdsgiveren<br />

.<br />

Der findes en række beslægtede ordninger, også inden<br />

for den frivillige verden, som f .eks . Kvinfo’s mentornetværk<br />

og Guideprojektet under Dansk Flygtningehjælp 34 ,<br />

som det kan være nyttigt at kende til .<br />

32 Læs mere på www.nyidanmark.dk under menupunktet ’Lovgivning’<br />

33 Dansk Flygtningehjælps asylafdeling rådgiver vedrørende repatriering.<br />

Flere oplysninger kan hentes på<br />

www.flygtning.dk/atvendehjem<br />

34 Læs mere på www.flygtning.dk, www.kvinfo.dk,<br />

www.cabiweb.dk, www.foreningen-nydansker.dk


Kapitel 4<br />

Andre forhold af betydning<br />

for en vellykket integration


Integration handler ikke kun om at få en bolig og et arbejde<br />

. En række andre forhold er også af stor betydning<br />

for, om integrationen bliver vellykket . I det følgende<br />

gennemgås nogle af disse forhold .<br />

4.1. Tolkning<br />

En flygtning, som alene har haft ophold her i landet i<br />

kortere tid, kan typisk ikke tale eller forstå dansk . Tolkning<br />

har derfor en vigtig funktion i forhold til informa-<br />

tion om og forståelse for det samfund, man som flygtning<br />

er ankommet til . Det er derfor vigtigt, at tolkningen<br />

bliver prioriteret højt og tilrettelægges professionelt .<br />

På enkelte områder er brug af tolke direkte reguleret i<br />

lovgivningen . Eksempelvis sundheds- og asylområdet . I<br />

disse tilfælde kan kommunikationsvanskeligheder have<br />

alvorlige konsekvenser for udlændingen i form af forkert<br />

lægebehandling eller afslag på asylansøgningen .<br />

I forbindelse med behandling af sager, hvor der vil blive<br />

truffet afgørelse, samt ved udøvelsen af faktisk forvaltningsvirksomhed,<br />

anvender kommunerne en række love,<br />

som ikke indeholder udtrykkelige bestemmelser om brug<br />

af tolke .<br />

I mangel af bestemmelser i særlove vil forvaltningslovens<br />

bestemmelser og forvaltningsretlige principper<br />

lægges til grund ved offentlig sagsbehandling .<br />

Endvidere er reglerne i retssikkerhedsloven 35 relevante<br />

i en række sager på det sociale område . Efter retssikkerhedslovens<br />

§ 4, skal borgeren have mulighed for at<br />

medvirke ved behandlingen af sin sag . Kommunen tilrettelægger<br />

behandlingen af sagerne på en sådan måde, at<br />

borgeren kan udnytte denne mulighed . Kommunerne er<br />

således helt overordnet underlagt en tolkeforpligtelse i<br />

henhold til retssikkerhedsloven .<br />

32<br />

Kommunerne har ansvaret for at vurdere og beslutte ud<br />

fra sagens konkrete omstændigheder, om der skal bruges<br />

tolk, når borgerne henvender sig til kommunerne og<br />

omvendt .<br />

Selv om pligten til at tilbyde tolkebistand ikke er reguleret<br />

i en særlov, kan den i enkelte tilfælde afledes fra<br />

loven som underforstået, hvis det kan antages, at de i<br />

loven fastsatte rettigheder og pligter alene kan virkeliggøres<br />

ved brug af en tolk .<br />

Eksempelvis har kommunerne ansvaret for en udlændings<br />

integration fra det tidspunkt, hvor den pågældende<br />

registreres i Det Centrale Personregister . Efter<br />

integrationsloven skal kommunen inden en måned efter<br />

at have overtaget ansvaret for udlændingen i samarbejde<br />

med den pågældende udarbejde en integrationskontrakt<br />

. I den givne situation har kommunen således pligt<br />

til at udarbejde en integrationskontrakt . Det forudsætter,<br />

at den kommunale sagsbehandler gennemfører en<br />

samtale med udlændingen . Som hovedregel vil en udlænding,<br />

som lige har fået meddelt opholdstilladelse her<br />

i landet, ikke være i stand til at gennemføre samtalen<br />

på dansk . Det er således nødvendigt at bruge en tolk i en<br />

sådan situation, medmindre samtalen på forsvarlig måde<br />

kan gennemføres på et andet sprog, f .eks . engelsk .<br />

Kommunerne er således forpligtede til at anvende<br />

tolkning i en lang række sammenhænge, hvad angår<br />

<strong>modtagelse</strong>n af flygtninge og varetagelse af denne gruppes<br />

integration i det danske samfund . Det kan f .eks .<br />

være relevant:<br />

• I den almindelige forvaltningsvirksomhed<br />

• Ved visitation til sprogundervisning<br />

• Ved særlig tilrettelagt undervisning i kultur- og samfundsforhold<br />

i Danmark<br />

• Ved boligplacering<br />

• Ved kontakt med daginstitutioner, skoler mv .<br />

35 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.


Man bør bestille tolk i de situationer, hvor man skal kommunikere<br />

med en borger, som ikke taler og forstår dansk<br />

tilstrækkeligt til at forstå og udtrykke de samme budskaber,<br />

han/hun kan på sit modersmål .<br />

For så vidt angår brug af borgerens familie og venner,<br />

kan det i nogle tilfælde accepteres, at vejledning gives<br />

ved hjælp af familie og venner . Hvis der er tale om<br />

fortrolige oplysning bør man ALDRIG anvende familie<br />

og venner . Man bør endvidere som udgangspunkt ikke<br />

bruge børn som tolk . Det er blandt andet problematisk i<br />

forhold til tolkens neutralitet og tavshedspligt .<br />

Som tolkebruger har man det overordnede ansvar for<br />

tolkesituationen, og en vellykket tolkning kræver en<br />

professionalisme fra både tolkebrugerens og tolkens<br />

side . Desværre går mange tolkesituationer skævt, fordi<br />

tolkebrugeren ved for lidt om tolkning til at give tolken<br />

mulighed for at tolke professionelt .<br />

Bestilling af tolk<br />

• Bestil altid tolk i god tid<br />

• Undersøg hvilket sprog, der skal tolkes til og fra — og<br />

om der kræves kendskab til en særlig dialekt<br />

• Gør klart, hvilke fagområder tolken skal have kendskab<br />

til, f .eks . boligret, familieret eller medicin<br />

• Vær bevidst om særlige forhold, hvor det f .eks . er<br />

oplagt at til<strong>gode</strong>se den enkelte i forhold til køn, alder<br />

mv .<br />

Før samtalen<br />

• Afsæt god tid til samtalen, da alt skal siges to gange<br />

• Giv tolken en grundig orientering om indholdet og<br />

hensigten med samtalen — især hvis det er en specielt<br />

vanskelig sag<br />

• Gennemtænk placering af parterne . Normalt anbefales<br />

det at sidde i en trekant med tolken imellem sig<br />

• Vær bevist om, at det er tolkebrugeren, der styrer<br />

samtalen og ikke tolken . Tolken er tolkebrugerens<br />

redskab til at kommunikere med borgeren<br />

33<br />

Under samtalen<br />

• Tal direkte til borgeren — ikke til tolken<br />

• Hav øjenkontakt med borgeren og brug direkte tale<br />

• Tal i et klart og enkelt sprog uden for mange fagterminologier<br />

• Tal kortfattet, men således at der kommer en mening<br />

frem<br />

• Vær opmærksom på borgerens kropssprog og reaktioner<br />

. Det kan hjælpe til at vide, om borgeren har<br />

forstået indholdet<br />

• Forvent at tolken oversætter alt, hvad der bliver sagt<br />

af alle under samtalen<br />

• Afslut samtalen med at samle løse tråde op og sikre, at<br />

der er enighed om samtalens resultater<br />

Ved lange samtaler<br />

• Hold pause ved lange samtaler, da det er meget ressourcekrævende<br />

at tolke<br />

Efter samtalen<br />

Alle bør forlade lokalet samtidigt af hensyn til tillidsforholdet<br />

mellem parterne . Det er dog vigtigt, at tolk og<br />

tolkebruger afrunder samtalen i forhold til at evaluere<br />

den og give feedback på hinanden og afklare eventuelle<br />

løse ender . Dette er især vigtigt ved psykisk belastende<br />

samtaler .<br />

Anbefalinger til tolken<br />

En professionel tolk får samtalen til at fungere ved at<br />

bruge især fire kompetenceområder:<br />

• sproglig — lingvistisk kompetence, det vil sige sprogets<br />

struktur og funktion, fagterminologi, kommunikativ<br />

viden på begge sprog<br />

• teknisk og etisk kompetence, det vil sige bevidsthed<br />

om blandt andet tavshedspligt, neutralitet og habilitet<br />

• kulturelle kompetencer fra begge kulturer<br />

• personlige kompetencer, som f .eks . ansvarsbevidsthed,<br />

situationsfornemmelse og tolerance


Tolken har også et medansvar for at få afstemt myndighedspersonens<br />

forventninger til tolkens funktion og rolle<br />

under opgaven . Det kan f .eks . være i forhold til hvilken<br />

tolkeform, der ønskes og er relevant . Det er tolken, der<br />

har ansvar for at vurdere, om han/hun er sproglig kompetent<br />

(taler tolk og klient det samme sprog/dialekt) og<br />

faglig kompetent til opgaven (f .eks . om tolken behersker<br />

fagterminologien, eller om han/hun mestrer opgaven<br />

ved særligt vanskelige psykosociale emner/situationer) .<br />

Fysisk placering i tolkesamtaler<br />

KLIENT<br />

KLIENT<br />

TOLK<br />

BEHANDLER<br />

TOLK<br />

TOLK<br />

BEHANDLER<br />

BEHANDLER<br />

KLIENT<br />

<strong>Den</strong> øverste trekantmodel illustrerer den ligeværdige tolkesamtale.<br />

<strong>Den</strong> fysiske placering og afstanden mellem tolkesamtalens tre parter<br />

er vigtig – derfor kan de nederste modeller ikke anbefales.<br />

34<br />

4.2. Traumatiserede flygtninge<br />

Flygtninge, som er traumatiserede efter flugt, krig eller<br />

tortur, har behov for behandling og støtte, og for<br />

traumatiserede flygtninge kan integrationen i det nye<br />

samfund være en uoverskuelig og langvarig opgave .<br />

Det er derfor vigtigt for sagsbehandlere at have basal<br />

viden om psykiske traumer for at kunne tilbyde den<br />

rette socialfaglige hjælp og for at kunne vurdere, hvornår<br />

en flygtning har brug for anden hjælp og derfor må<br />

henvises til andre fagfolk . Sagsbehandleren kan og skal<br />

ikke behandle traumer, men skal kende signalerne hos<br />

en traumatiseret flygtning. Følgende afsnit gennemgår<br />

de symptomer, der kan være i forbindelse med traumatisering<br />

36 .<br />

TRaUmebeskRIVelse<br />

Traumets natur er, at man oplever noget, som ryster sjælen<br />

alvorligt, f.eks. en trussel på livet, tortur, seksuelle overgreb,<br />

generel frygt og afmagt.<br />

1. Man kan miste illusionen om kontrol over sit liv<br />

2. Tilliden til verden smuldrer<br />

3. Personen kan ikke opretholde det sunde psykiske forsvarssystem,<br />

som normalt:<br />

• Beskytter imod dødsangst uden at fortrænge dødens<br />

realitet<br />

• Gør det muligt at udholde en viden om, at vi basalt er<br />

alene og alligevel tør knytte os til andre<br />

• Gør os i stand til at håndtere vores frie valg og dermed<br />

påtage os ansvar for vores egen tilværelse<br />

• Gør det muligt at skabe mening i en tilsyneladende meningsløs<br />

tilværelse<br />

Personen bliver med andre ord stillet over for de ”eksistentielle<br />

livsvilkår” uden at have sit normale forsvarssystem intakt.<br />

Der er større sandsynlighed for at møde mennesker med<br />

traumer blandt FN-kvoteflygtninge end blandt spontane<br />

flygtninge. Dette skyldes blandt andet, at der ofte er<br />

tale om mangeårige ophold i flygtningelejre under meget<br />

mangelfulde forhold .<br />

36 Fra Dansk Flygtningehjælp: ”FN-Flygtninge, Håndbog om <strong>modtagelse</strong><br />

og integration”, dec. 2002


Hændelser, der udløser traumer hos flygtninge, kan<br />

være etnisk udrensning, arrestation, fængsling, ophold<br />

i koncentrationslejr, tortur, voldtægt og anden organiseret<br />

vold. Hertil skal lægges selve flugtoplevelsen, der<br />

kan have strakt sig over en længere periode, og de tab<br />

der følger med at måtte forlade sin familie, ejendom og<br />

vante omgivelser .<br />

PTSD – en diagnose<br />

En del traumatiserede flygtninge får diagnosen PTSD.<br />

PTSD er en forkortelse for Post Traumatisk Stress Disorder,<br />

der almindeligvis oversættes som posttraumatisk<br />

stressforstyrrelse .<br />

Flygtninge, der har PTSD, er vedvarende plaget af følgerne af<br />

de traumatiske begivenheder. Det kommer til udtryk i en ændret<br />

adfærd, øget anspændthed samt en række øvrige fysiske<br />

og psykiske reaktioner.<br />

Behandling af svært traumatiserede flygtninge<br />

Behandling af flygtninge med traumer efter tortur er en<br />

sygehusopgave . Det er dermed en regionsforpligtelse at<br />

sørge for behandlingstilbud til denne gruppe . Behandlingen<br />

af traumatiserede flygtninge er underlagt reglerne<br />

for det udvidede frie sygehusvalg .<br />

Børn og traumer<br />

Børn kan også have været udsat for ualmindelig svære<br />

oplevelser — som f .eks . stor utryghedsfølelse både før,<br />

under og efter flugten og den uvisse situation i en flygtningelejr<br />

. Desuden kan børnene reagere på, at forældrene<br />

forandrer sig som følge af traumer (se nedenfor) .<br />

37 Fra Dansk Flygtningehjælp: "FN-Flygtninge, Håndbog om <strong>modtagelse</strong><br />

og integration", dec. 2002<br />

35<br />

TInG DeR eR VIGTIGe aT VæRe OpmæRksOmme<br />

på VeD bøRns aDFæRD:<br />

• Ukoncentreret<br />

• Flabet<br />

• Oversød<br />

• Larmende<br />

• Laver ulykker<br />

• Flimrer<br />

• Vil beskytte forældre<br />

TInG DeR eR VIGTIGe aT VæRe OpmæRksOmme<br />

på VeD bøRns psYkIske ReakTIOneR:<br />

• Angst for at være alene<br />

• Angst for mærke<br />

• Manglende appetit<br />

• Skyldfølelse og tristhed<br />

• Fantaserer, når de ikke har fået en forklaring<br />

• Dårligt socialt fungerende 37<br />

Sekundær traumatisering<br />

Man taler om sekundær traumatisering, når de nærmeste<br />

pårørende og i særdeleshed børnene lider under, at<br />

en eller flere i familien har svære psykiske traumer.<br />

Belastningen opstår, fordi den traumatiserede person<br />

optræder uforudsigeligt og krisepræget, og fordi han<br />

eller hun ofte fremviser aggressive eller depressive<br />

symptomer .<br />

Man skal også være opmærksom på, at personale, der er i<br />

regelmæssig kontakt med de traumatiserede og deres familier,<br />

kan have brug for supervision og efterbearbejdning .<br />

Traumatiserede og arbejdsmarkedet<br />

Det vil ofte kunne lade sig gøre at hjælpe flygtninge<br />

med traumer til et selvstændigt liv på arbejdsmarkedet<br />

— enten på ordinære vilkår eller i et støttet job . Det<br />

forudsætter målrettet støtte, og at man tager udbredt<br />

hensyn til den traumatiseredes særlige situation . Man<br />

ved i dag, at mange traumatiserede er i stand til at<br />

arbejde, samtidig med at de går i behandling, og at det<br />

faktisk kan understøtte behandlingen, da mange får<br />

det dårligere ved at være passive og isolerede i deres<br />

hverdag .


Det er altafgørende, at de fagpersoner, der varetager<br />

den arbejdsmarkedsrettede integrationsindsats for<br />

flygtninge med traumer, har den nødvendige viden. Det<br />

er især vigtigt for at sikre en sammenhæng mellem de<br />

sociale indsatser 38 og de dele af integrationsindsatsen,<br />

der ligger i jobcentrene .<br />

anbeFalInGeR<br />

• Vær opmærksom på signaler, der kan indikere traumer<br />

• Vær opmærksom på hele familien, evt. andre der har<br />

tilknytning<br />

• Undersøg mulighederne for støtte<br />

• Henvis altid til behandling hos fagfolk<br />

• Undersøg mulighederne for behandling i nærområdet<br />

• Undgå eventuel ventetid, der skal handles hurtigt<br />

• Søg viden om traumatisering hos fagfolk<br />

• Sørg for at få supervision, når der arbejdes med udsatte<br />

flygtninge<br />

4.3. Det tværfaglige samarbejde<br />

Mange faggrupper arbejder sammen i den kommunale<br />

integrationsindsats; sagsbehandlere, lærere, pædagoger,<br />

aktiveringsmedarbejdere, kultur- og fritidsmedarbejdere,<br />

jobkonsulenter, sundhedspersonale osv . Der<br />

er bred enighed om værdien af en helhedsorienteret<br />

indsats med tæt koordinering og samarbejde mellem<br />

de forskellige fagpersoner, som deltager i den enkelte<br />

borgers integrationsproces 39 . Men samarbejdet mellem<br />

de forskellige faggrupper kan også være en svær øvelse,<br />

fordi de forskellige faggrupper har forskellige indfaldsvinker<br />

til integrationsindsatsen — hvilket er en ganske<br />

naturlig følge af forskelle i arbejdsopgaver, uddannelse<br />

og faglighed samt af, at de kommer fra forskellige forvaltninger<br />

med hver deres værdigrundlag .<br />

38 Læs mere på www.sundhed.dk og www.traume.dk<br />

39 ”Fra modspil til medspil. Ideer til styrkelse af det tværfaglige<br />

samarbejde i integrationsindsatsen for voksne flygtninge og indvandrere”,<br />

UC2, 2007<br />

36<br />

De barrierer, der kan opstå i et tværfagligt samarbejde,<br />

mindskes bedst via indsigt i hinandens opgaver og vilkår .<br />

Det skaber fundament for dialog, det giver kontinuitet<br />

og sammenhæng, og det reducerer frem for alt den<br />

indbyrdes skepsis . Samtidig er det vigtigt, at der er en<br />

organisatorisk og ledelsesmæssig plan for det tværfaglige<br />

samarbejde . Er der ikke strukturel og ledelsesmæssig<br />

opbakning, kan det være svært at skabe fora, hvor der<br />

er reel mulighed for at udveksle viden og erfaringer .<br />

4.4. Kultur og samfundsforståelse<br />

Undervisning i danske samfundsforhold er en langsigtet<br />

og kompleks opgave, som handler om mere end blot at<br />

give udlændinge formelle (sproglige) kompetencer . De<br />

samfund, flygtninge og indvandrere kommer fra, er ofte<br />

meget forskellige fra det danske samfund . Det gælder<br />

både på et overordnet niveau med hensyn til demokrati,<br />

traditioner, institutioner, retssystem mv ., men det<br />

gælder også helt konkret som f .eks . i mødet med de<br />

værdier, som udfolder sig i nærdemokratiet på skolerne<br />

eller i foreningerne . Det kan derfor være en lang proces<br />

for de nyankomne udlændinge at kapere så meget ny og<br />

fremmedartet information . Desuden har de nyankomne<br />

borgere ikke altid det ressourcemæssige overskud til at<br />

modtage disse informationer på det tidspunkt, undervisningen<br />

sættes i gang . Det betyder, at nogle får et meget<br />

begrænset udbytte i starten, og at mange gentagelser<br />

kan være nødvendige . Det er på den ene side vigtigt at<br />

begynde undervisningen tidligt i integrationsperioden,<br />

men på den anden side er det også vigtigt, at det er en<br />

løbende proces, som følger den enkeltes integrationsudvikling<br />

.<br />

Det anbefales, at undervisningen i danske kultur- og<br />

samfundsforhold spiller sammen med det hverdags- og<br />

arbejdsliv, den enkelte udlændinge møder i det danske<br />

samfund . Undervisningen bør være med til at klæde den<br />

nye samfundsborger på, så den enkelte kan indgå i det<br />

danske samfund på en aktiv og respektfuld måde . Under-


visning bør derfor rette sig mere mod ”bløde” kompetencer<br />

som forståelse for danske normer, omgangsform,<br />

demokratisk tankegang og så videre, og mindre mod<br />

formelle kompetencer . Et eksempel på dette er, når den<br />

nyankomne udlænding skal ud på arbejdsmarkedet . Her<br />

er de faglige kvalifikationer ikke nok til at sikre en varig<br />

tilknytning til en virksomhed . Det er grundlæggende vigtigt<br />

med en forståelse af de uskrevne regler, værdier og<br />

normer på arbejdspladserne . Undervisning i samfunds-<br />

forståelse spiller her en væsentlig rolle . Undervisningen<br />

kan i samspil med aktiveringsindsatsen orientere borgeren<br />

om f .eks . den danske arbejdspladskultur, fagforenin-<br />

gernes rolle mv . Undervisningen kan også helt konkret<br />

orientere om forventningerne hos arbejdsgivere og kommende<br />

kolleger .<br />

Erfaringer viser, at behovet for undervisning i danske<br />

samfundsforhold rækker ud over danskuddannelsesperioden<br />

.<br />

Ideelt set er undervisningen en investering, hvor den<br />

enkelte udlænding over tid opnår viden om:<br />

• det danske samfund og rollen som borger<br />

• det danske samfunds grundlæggende værdier og normer<br />

• viden om lokalsamfundet<br />

• praktisk information<br />

Alle disse emner er væsentlige brikker i den samlede<br />

integrationsproces og dermed også helt afgørende for<br />

succes og muligheden for at blive en aktiv borger og en<br />

god arbejdskraft .<br />

37<br />

4.5. <strong>Den</strong> frivillige integrationsindsats<br />

Der er en tendens til, at flygtninge lever relativt isoleret<br />

fra de øvrige borgere i det danske samfund . Selv når<br />

flygtninge kommer i arbejde eller ind på uddannelsesinstitutioner,<br />

har de ofte svært ved at komme i kontakt<br />

med det omgivende samfund .<br />

Isolationen kan skyldes flere ting. Årsager kan være<br />

mangelfuld sproglig kunnen, manglende forståelse for<br />

samfundets måde at virke på i det daglige og mytedannelser<br />

om danskerne . De etniske danskere kan være med<br />

til at isolere flygtninge gennem mistænksomhed over<br />

for “de fremmede” samt tendenser til at lade negative<br />

eksempler være udtryk for hele flygtningegruppens<br />

karakter . En tendens der også medvirker til direkte eller<br />

indirekte diskriminering og dermed yderligere isolation .<br />

En professionel indsats over for flygtninge kan hjælpe på<br />

væsentlige områder i forbindelse med integrationen . På<br />

andre områder kan denne indsats ikke løse problemerne .<br />

Det drejer sig om hele det store område, der bygger<br />

på almindeligt menneskeligt samvær ud fra ønsket om<br />

at bringe flygtninge ind i lokalsamfundene, så de bliver<br />

ligeværdige deltagere i det lokale liv .<br />

Personlig kontakt mellem mennesker er den bedste<br />

metode til at bryde isolationen, skabe gensidig forståelse<br />

og nedbryde myter og stereotype opfattelser af<br />

hinanden . Det er i den sociale kontakt og dialog, at der<br />

er tid og plads til at afprøve både sprog og meninger,<br />

og at opbygge den viden, indsigt og selvtillid, som er<br />

fundamentale egenskaber for at kunne deltage aktivt i<br />

det demokratiske samfund 40 .<br />

40 Dansk Flygtningehjælp, 2004: http://www.flygtning.dk/fileadmin/<br />

user_upload/frivillignet/uploads/M_l_og_strategi/frivilligpolitik.pdf


Frivillige<br />

En frivillig møder flygtningen på lige fod og uden dagsorden<br />

og kan derfor gå ind i det, der er flygtningens behov<br />

her og nu. <strong>Den</strong> frivillige kommer i flygtningens hjem<br />

og ser, hvor der er behov for af hjælp . Frivillige kan<br />

tilbyde hjælp med mange praktiske ting og samtidig yde<br />

”hverdagsrådgivning”, som gør, at ikke alle spørgsmål og<br />

problemer behøver at havne på sagsbehandlerens bord .<br />

En frivillig kan f .eks . følge op på den information, som<br />

sagsbehandleren har givet ved indflytningen om brug af<br />

boligen og fællesfaciliteterne og om både de skrevne og<br />

uskrevne regler . Derved undgås mange problemer i forhold<br />

til boligselskabet og de øvrige lejere . Ligeledes kan<br />

den frivillige bruges i beskæftigelsesindsatsen i forhold<br />

til netværk, hjælpe med ansøgninger, jobsamtaler og<br />

arbejdskultur osv .<br />

Frivillige er omfattet af tavshedspligten — også over for<br />

kommunens medarbejdere — og er derfor til enhver tid<br />

”flygtningens mand”. De har ikke adgang til sagsindsigt/<br />

aktindsigt og kan ikke pålægges et ansvar for, at information<br />

bliver formidlet, men de kan støtte flygtningen<br />

og yde almindelig nabohjælp og derved lette flygtningens<br />

vej til integration i Danmark . Senere i forløbet kan<br />

de frivillige også støtte med lektiehjælp og sprogtræning,<br />

virksomhedsbesøg og hjælp til at komme i gang<br />

med fritidsaktiviteter .<br />

Det er vigtigt, at aktiviteterne i den frivillige integrationsindsats<br />

bygger på et respektfuldt og gensidigt samarbejde<br />

. Samarbejdet skal ligeledes tage udgangspunkt<br />

i flygtningen og familiens behov og søge at udnytte de<br />

ressourcer og kompetencer, der allerede eksisterer i<br />

familien samt i de pågældendes netværk .<br />

Der bør være klare aftaler mellem kommunen og de<br />

frivillige omkring deres arbejdsopgaver, så de frivillige<br />

ikke udvikler sig til at blive borgerens advokat over for<br />

kommunen .<br />

38<br />

Frivillige yder hjælp til selvhjælp og medvirker til at<br />

udvide flygtningens netværk lokalt. Derfor er frivilligt integrationsarbejde<br />

en helt nødvendig og væsentlig faktor<br />

for, at integrationen kan blive vellykket .<br />

Frivillige rådgivninger<br />

Der er flere organisationer, der koordinerer det frivillige<br />

arbejde, herunder Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp<br />

.<br />

Derudover henvises til de frivillige rådgivninger i Dansk<br />

Flygtningehjælps regi . Disse rådgivninger er specielt oprettet<br />

til at give neutral og uvildig rådgivning til udlændinge<br />

i Danmark .<br />

Rådgivningerne er landsdækkende med kontorer i<br />

Esbjerg, Fredericia, Hillerød, Holstebro, København,<br />

Nykøbing Falster, Odense, Vejle og Århus 41 .<br />

41 Læs mere på www.flygtning.dk/frivilig


Bilag<br />

og links


Bilag 1<br />

Bilag 1 beskriver et forslag til kommuneinformation i forbindelse med <strong>modtagelse</strong> af<br />

nyankomne udlændinge, her FN-kvoteflygtninge. Forslaget er tænkt som inspiration til<br />

udarbejdelse af kommunal information og et programsat modtageforløb i forbindelse<br />

med ankomsten til kommunen. Programmet er udarbejdet med udgangspunkt i<br />

anbefalinger fra Odsherred kommune.<br />

Dato:__________________________________<br />

Kommune:__________________________<br />

Korte oplysninger som kommunen har erfaring for, at nyankomne<br />

flygtninge gerne vil have om geografi, befolkning, erhverv,<br />

infrastruktur i kommune og omegn<br />

Geografisk<br />

beskrivelse af<br />

kommunen (f.eks<br />

land/by, natur, antal<br />

byer, landsdel o.l.)<br />

Befolkningsmæssige<br />

oplysninger<br />

(indbyggertal,<br />

sammensætning o.l.)<br />

Primære erhverv<br />

40<br />

Gunne kommune ligger på Sjælland, ca. 1! times<br />

kørsel fra København, som er hovedstaden i Danmark.<br />

Naturen er én af de smukkeste i landet. Her er meget<br />

kuperet, og der er alle steder meget kort afstand til<br />

havet eller fjorden.<br />

Gunne er en landkommune, der er karakteriseret ved at<br />

have mange små landsbyer og mindre bysamfund.<br />

Gunne kommune har ca. 33.000 indbyggere.<br />

Arbejdsløsheden er meget lav. De fleste ernærer sig<br />

ved håndværksmæssig virksomhed, gennem<br />

landbruget eller ved mindre og mellemstore<br />

virksomheder.<br />

I lokalsamfundene er der meget stærke sammenhold.<br />

De fleste er aktive i foreninger og organisationer. Alle vil<br />

blive tilbudt at være med i de eksisterende foreningsliv,<br />

på den ene eller anden måde, eller man kan selv<br />

opstarte en forening og invitere andre med.<br />

Der bor en del borgere fra Asien i Gunne. Primært fra<br />

Sri Lanka, Kina og Thailand samt enkelte fra<br />

Indonesien og Indien.<br />

Landbrug, håndværk, små-industri. Gunne Kommune er<br />

især kendt for sin grønsagsproduktion, der er af særlig<br />

49


Primære erhverv<br />

Infrastruktur<br />

(offentlige<br />

transportmuligheder<br />

m.v.)<br />

Arbejde<br />

3. Kort information om boligforhold<br />

41<br />

Landbrug, håndværk, små-industri. Gunne Kommune er<br />

især kendt for sin grønsagsproduktion, der er af særlig<br />

høj kvalitet, og meget berømt i hele Danmark.<br />

Gunne er forbundet til de større byer med tog og<br />

busser, der kører jævnligt. I vil alle få en cykel, som vil<br />

være til stor hjælp i dagligdagen. Der, hvor I kommer til<br />

at bo (Kirkeby), vil der jævnligt gå busser til Kirkeby<br />

Stationsby, hvor I kan arbejde. Derudover går bussen<br />

også til Digestrup, der er en lidt større handelsby.<br />

Vi kan sandsynligvis tilbyde arbejde til jer alle, allerede<br />

en måned efter I er kommet. Det er arbejde inden for<br />

landbruget. Landbruget i Danmark er meget teknisk, og<br />

meget af arbejdet vil komme til at foregå på fabrikker.<br />

Ved at tage imod dette arbejde, vil I sikre jer, at I ikke<br />

ender i fattigdom. Livet i Danmark er generelt meget<br />

dyrt, og der skal en god løn til for at klare sig. Dette er<br />

et tilbud til jer, som vi selvfølgelig håber, I vil sige ja til. I<br />

kan altid finde jer et andet arbejde, hvis I har lyst. I<br />

Danmark er det dog sådan, at det er meget lettere at<br />

finde et nyt arbejde, hvis man allerede har et arbejde. I<br />

vil også blive respekteret meget mere i lokalsamfundet,<br />

hvis I hurtigt kommer i arbejde. At være i arbejde er en<br />

god adgangsbillet til det danske samfund.<br />

47


Infrastruktur<br />

(offentlige<br />

transportmuligheder<br />

m.v.)<br />

Arbejde<br />

3. Kort information om boligforhold<br />

Beskrivelse af<br />

midlertidige<br />

boligtilbud<br />

(størrelser,<br />

beliggenhed, antal<br />

personer i boligen)<br />

Beskrivelse af<br />

varige boligtilbud /<br />

muligheder<br />

(etageejendomme/<br />

huse/i by/på landet<br />

o.l., huslejeniveau)<br />

42<br />

Gunne er forbundet til de større byer med tog og<br />

busser, der kører jævnligt. I vil alle få en cykel, som vil<br />

være til stor hjælp i dagligdagen. Der, hvor I kommer til<br />

at bo (Kirkeby), vil der jævnligt gå busser til Kirkeby<br />

Stationsby, hvor I kan arbejde. Derudover går bussen<br />

også til Digestrup, der er en lidt større handelsby.<br />

Vi kan sandsynligvis tilbyde arbejde til jer alle, allerede<br />

en måned efter I er kommet. Det er arbejde inden for<br />

landbruget. Landbruget i Danmark er meget teknisk, og<br />

meget af arbejdet vil komme til at foregå på fabrikker.<br />

Ved at tage imod dette arbejde, vil I sikre jer, at I ikke<br />

ender i fattigdom. Livet i Danmark er generelt meget<br />

dyrt, og der skal en god løn til for at klare sig. Dette er<br />

et tilbud til jer, som vi selvfølgelig håber, I vil sige ja til. I<br />

kan altid finde jer et andet arbejde, hvis I har lyst. I<br />

Danmark er det dog sådan, at det er meget lettere at<br />

finde et nyt arbejde, hvis man allerede har et arbejde. I<br />

vil også blive respekteret meget mere i lokalsamfundet,<br />

hvis I hurtigt kommer i arbejde. At være i arbejde er en<br />

god adgangsbillet til det danske samfund.<br />

Vi har pt. fundet tre lejligheder, hvor I vil komme til at bo<br />

sammen. Alle lejligheder ligger i den samme landsby –<br />

Kirkeby. Lejlighederne ligger alle i stueplan, med adgang<br />

til lille gård eller græsplæne. Der vil være mulighed for at<br />

have havestole udenfor, og der er plads til, at børnene<br />

kan lege.<br />

Til at begynde med skal familien på tre og familien på to<br />

bo sammen i en lejlighed på ca. 100 m2. Dernæst vil den<br />

ene familie blive rykket til nabolejligheden, som har<br />

samme størrelse. Medmindre familien med drengen på 9<br />

år ønsker at bo i Digestrup, hvor drengen går i skole. Hvis<br />

det er tilfældet, vil vi forsøge at finde en lejlighed til<br />

familien dér.<br />

47<br />

Mand på 37 år, mand på 29 år og mand på 49 år vil få en<br />

stor lejlighed sammen. De vil dele stue, køkken og bad,<br />

men få hvert sit værelse. Senere vil vi få to små<br />

lejligheder til rådighed andet sted i Kirkeby, og de må så<br />

tage stilling til, om de ønsker at blive boende sammen<br />

eller flytte hver for sig.<br />

Mand 25 år, mand 34 år vil få en lille lejlighed sammen. Vi<br />

vil dog hurtigst muligt boligplacere den ene et andet sted,<br />

da lejligheden er ret lille.<br />

Det er dog endnu ikke afgjort, hvorvidt og for hvem det<br />

drejer sig om midlertidig boligplacering eller permanent.<br />

Men I vil alle komme til at bo i samme lille<br />

landsbysamfund, der hedder Kirkeby.<br />

I Kirkeby er der to små købmænd.<br />

Vi vil allerede her gøre opmærksom på, at I har mulighed<br />

for at flyttet rundt internt i kommunen uden problemer.<br />

Lejlighederne ligger på Adlers vej, Kirkevej og Gunnevej<br />

(se kort)<br />

48


4a. Kort information om skole og uddannelse<br />

Under dette punkt kan kommunen anføre oplysninger om daginstitutioner,<br />

skoler, uddannelsesinstitutioner, sprogcentre, højskoler, tosproget<br />

undervisning, modtageklasser, frivillig lektiehjælp o.l., som kommunen<br />

finder, kunne være af interesse for netop de kvoteflygtninge, kommunen<br />

skal modtage.<br />

Drengen på 9 år vil begynde i en modtageklasse på Lerbjergskolen i Digestrup.<br />

Modtageklassen er en særlig klasse for børn, der ikke taler dansk. Her vil han få<br />

særlig hjælp til at blive dygtig til dansk. Han vil gå 25 timer om ugen i denne<br />

klasse. Nogle timer om ugen vil han komme i skolens børnehaveklasse, hvor han<br />

vil lege med de andre børn. Efter skoletid vil han blive tilbudt at komme i<br />

skolefritidsordning. Her kan han være, til forældrene får fri fra arbejde. I en<br />

skolefritidsordning kan man lave lektier, lege og lave andre aktiviteter som sport,<br />

computer etc. Modtageklassen ligger i en anden by. Men drengen vil blive hentet<br />

og bragt hver dag. Familien skal derfor ikke bekymre sig om transport til og fra<br />

skolen for drengen.<br />

Barnet på 0 år vil blive tilbudt at komme i dagpleje, så snart mor og far begynder<br />

at arbejde.<br />

5a. Kort information om fritidslivet til voksne flygtninge<br />

Under dette punkt kan kommunen kort beskrive tilbud i kommunen for så<br />

vidt angår f.eks. fritidsaktiviteter, foreninger, organisationer,<br />

frivilliggrupper, netværk, biblioteker, sportsklubber og kulturliv, som vil<br />

være relevante for netop de kvoteflygtninge, kommunen skal modtage.<br />

Aktivitet/forening Beskrivelse<br />

43<br />

49


Under dette punkt kan kommunen anføre oplysninger om daginstitutioner,<br />

skoler, uddannelsesinstitutioner, sprogcentre, højskoler, tosproget<br />

undervisning, modtageklasser, frivillig lektiehjælp o.l., som kommunen<br />

finder, kunne være af interesse for netop de kvoteflygtninge, kommunen<br />

skal modtage.<br />

Drengen på 9 år vil begynde i en modtageklasse på Lerbjergskolen i Digestrup.<br />

Modtageklassen er en særlig klasse for børn, der ikke taler dansk. Her vil han få<br />

særlig hjælp til at blive dygtig til dansk. Han vil gå 25 timer om ugen i denne<br />

klasse. Nogle timer om ugen vil han komme i skolens børnehaveklasse, hvor han<br />

vil lege med de andre børn. Efter skoletid vil han blive tilbudt at komme i<br />

skolefritidsordning. Her kan han være, til forældrene får fri fra arbejde. I en<br />

skolefritidsordning kan man lave lektier, lege og lave andre aktiviteter som sport,<br />

computer etc. Modtageklassen ligger i en anden by. Men drengen vil blive hentet<br />

og bragt hver dag. Familien skal derfor ikke bekymre sig om transport til og fra<br />

skolen for drengen.<br />

Barnet på 0 år vil blive tilbudt at komme i dagpleje, så snart mor og far begynder<br />

at arbejde.<br />

5a. Kort information om fritidslivet til voksne flygtninge<br />

Under dette punkt kan kommunen kort beskrive tilbud i kommunen for så<br />

vidt angår f.eks. fritidsaktiviteter, foreninger, organisationer,<br />

frivilliggrupper, netværk, biblioteker, sportsklubber og kulturliv, som vil<br />

være relevante for netop de kvoteflygtninge, kommunen skal modtage.<br />

Aktivitet/forening Beskrivelse<br />

44<br />

Som sagt er fritidslivet i kommunen i høj grad baseret<br />

på, at man involverer sig aktivt i enten en forening eller<br />

organisation. Og jeg vil kraftigt anbefale, at alle på sigt<br />

forsøger at finde en fritidsaktivitet, som I kan blive en del<br />

af. I lokalsamfundet vil I møde en ”lokalguide” Hver by i<br />

Gunne Kommune har en ”lokalguide”. En lokalguide er<br />

en person, der kender lokalsamfundet 49 rigtig godt.<br />

Personen vil fortælle jer alt om, hvad det er for et sted,<br />

man bor, hvordan man kan blive medlem af en klub eller<br />

forening, hvordan man laver politisk arbejde, hvordan<br />

man bliver en del af det demokratiske liv i skoler,<br />

skolefritidsordning, politiske partier, bestyrelser i<br />

foreninger etc.<br />

Der er mange forskellige slags klubber og foreninger.<br />

Hvis der ikke er det, som I ønsker, har I altid selv<br />

muligheden for at få hjælp til at danne det.<br />

Der er ikke nogle særlige tilbud til jer. I er jo medborgere<br />

som alle andre, og vi forventer og håber på, at I vil<br />

benytte jer af de muligheder, der allerede er, eller gå<br />

aktivt ind i at skabe noget nyt. Dette gælder også jeres<br />

børn. De vil få tilbudt de samme aktiviteter,<br />

skolefritidsordning osv. som andre børn.<br />

Men derudover vil I alle få tilknyttet en dansk<br />

kontaktfamilie. Som ny borger i Gunne Kommune får du<br />

tilbudt en kontaktfamilie. En kontaktfamilie er en<br />

dansker, der bor i din kommune, men som ikke er ansat<br />

og ikke får løn for at hjælpe dig. Det er en dansker, der<br />

frivilligt har sagt ja tak til at være med til at hjælpe dig til<br />

rette i dit lokalområde og i dit nye land, øve det danske<br />

sprog med dig, vise dig butikker og andre ting i byen,<br />

hjælpe dig med at komme på plads i din bolig, hjælpe<br />

dig med at forstå breve og papirer fra kommunen,<br />

måske lære dig at cykle og meget mere. I kan drikke en<br />

kop kaffe og måske lære hinanden bedre at kende<br />

efterhånden.<br />

<strong>Den</strong>ne kontaktfamilie vil være med til at byde jer<br />

velkommen. Vise jer, hvor I kan handle, hvordan man<br />

tager bussen, hvordan man læser en busplan, hvor det<br />

er godt og billigt, hvor de <strong>gode</strong> butikker er osv. I vil også<br />

kunne invitere kontaktfamilien på besøg, gå på<br />

biblioteket sammen, holde fester og arrangere større<br />

lokale arrangementer i samarbejde med dem, hvis I har<br />

lyst.<br />

50


6. Kort beskrivelse af trossamfund<br />

Under dette punkt kan det oplyses, hvilke trossamfund der findes i eller i<br />

nærheden af kommunen (kirker, moskeer, bedehuse, templer o.a.), og som<br />

kan være af interesse for netop de kvoteflygtninge, kommunen skal<br />

modtage.<br />

Gunne kommune er et typisk kristen/protestantisk samfund. Der er forskellige<br />

andre små trossamfund og sekter, men ikke meget. Buddhisme er der dog en del,<br />

der kender til i området. Mange mediterer og dyrker yoga.<br />

I Sundager, som er nabokommunen, er der dog en større gruppe af<br />

buddhister. Formålet med gruppen er at gøre det muligt for folk i denne<br />

del af landet at møde buddhismen, som den videregives inden for Karma<br />

Kadjy Skolen.<br />

Gruppen mødes - få eller mange - hver onsdag til fællesmeditation.<br />

Første onsdag hver måned arrangeres desuden emneforedrag med<br />

vekslende lærere fra Kadjy Skolen, og øvrige onsdage gives der<br />

introduktion til henholdsvis buddhisme og til buddhistisk meditation. Det<br />

er her både muligt at låne blade og købe meditationshæfter og bøger.<br />

I Karma Kadjy Skolen praktiseres den form for buddhisme, der hedder<br />

diamantvejsbuddhisme.<br />

7. Øvrige nyttige oplysninger for de kvoteflygtninge, som kommunen<br />

skal modtage (i kort form)<br />

45<br />

51


7. Øvrige nyttige oplysninger for de kvoteflygtninge, som kommunen<br />

skal modtage (i kort form)<br />

Vi glæder os meget, til I kommer, og vi håber, at I falder godt til i vores kommune. I<br />

vil møde et samfund, der er meget forskelligt fra jeres eget, men vi vil gøre alt for,<br />

at I skal føle jer velkomne. I begyndelsen vil der være en tolk til rådighed to gange<br />

om ugen. Men I vil hurtigt begynde at lære dansk. De fleste danskere kan også<br />

tale engelsk. Hvis I tager imod det arbejde, vi har fundet til jer, vil I modtage<br />

undervisning efter arbejde og enkelte gange på arbejdspladsen.<br />

I de første 14 dage vil I modtage undervisning i husførelse (hvordan man passer<br />

på et dansk hus i et dansk klima), rettigheder & pligter, virksomhedsbesøg på den<br />

virksomhed hvor der er arbejde, vejledning i arbejdsmarkedet, kropssprog,<br />

bibliotek, tandpleje og sundhedskursus.<br />

27. juli<br />

ankomst<br />

28. juli<br />

Ankomst<br />

29. juli<br />

Ankomst<br />

46<br />

30. juli<br />

Husførelse<br />

3. august 4. august 5. august 6. august<br />

Virksomhedsbesøg<br />

Arbejdsmarked<br />

10. august 11. august 12. august 13. august<br />

Skolemøde for<br />

forældre med<br />

dreng<br />

Ret & pligt<br />

17. august 18. august 19. august 20. august<br />

afklaring på<br />

kommunen<br />

(individuelt)<br />

24. august 25. august 28. august 27. august<br />

Bibliotek<br />

Tandpleje<br />

31. august<br />

sprogskole<br />

3.-16. sep.<br />

sprogskole<br />

17. sept.<br />

Arbejde<br />

55<br />

31.juli<br />

Ret & pligt<br />

7. august<br />

Kropssprog<br />

1. august 2. august<br />

8. august<br />

Visitering til<br />

sprogskole<br />

(individuelt)<br />

14. august 15. august<br />

Møde med<br />

de frivillige<br />

21. august<br />

afklaring på<br />

kommunen<br />

(individuelt)<br />

28. august<br />

Sundhedskursus<br />

22. august<br />

sprogskole<br />

29. august<br />

sprogskole<br />

9. august<br />

Visitering til<br />

sprogskole<br />

(individuelt)<br />

16. august<br />

23. august<br />

Sprogskole<br />

30. august<br />

sprogskole<br />

De anførte møder er med tolk. Derudover vil der være mange møder med<br />

de frivillige, som kan være både med og uden tolk.


Links<br />

Her er samlet links til en række centrale aktører<br />

i forhold til <strong>modtagelse</strong> af flygtninge.<br />

Listen giver alene en oversigt over aktører og anlægger<br />

ingen vurdering af den enkelte aktørs bidrag .<br />

Listen giver ikke et udtømmende billede af de mange<br />

aktører . Således vil der være en række selvstændige<br />

aktører og andre med specialviden, der ikke er nævnt .<br />

www.nyidanmark.dk — Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration<br />

www.bm.dk — Beskæftigelsesministeriet<br />

www.uvm.dk — Undervisningsministeriet<br />

www.cabiweb.dk — Viden- og formidlingscenter under Beskæftigelsesministeriet<br />

www.ams.dk — Arbejdsmarkedsstyrelsen<br />

www.kl.dk — Kommunernes Landsforening<br />

www.drc.dk — Dansk Flygtningehjælp<br />

www.traume.dk — Hjemmeside der formidler viden om følgerne af tortur- og krigstraumer til fagfolk<br />

www.retsinfo.dk — Netsted som giver borgerne adgang til det fælles statslige retsinformationssystem<br />

www.fln.dk — Flygtningenævnet<br />

www.sundhed.dk — Det offentlige sundhedsvæsen på internettet<br />

www.uc2.dk — Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet<br />

www.ciriusonline.dk — Statslig styrelse for internationalisering af uddannelser og læringsmiljøer<br />

www.bmetnisk.dk — Specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats<br />

www.foreningen-nydansker.dk— Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet<br />

47

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!