Referat - Politiets

politi.dk

Referat - Politiets

Referat

Kredsrådets møde den 12-12-2012

Deltagere:

8. januar 2013

Sagsbehandler: LHK

Politidirektør Finn Borch Andersen, vicepolitidirektør Mogens Hendriksen, chefanklager

Ida Sørensen, politiinspektør Helge Holbek, borgmester Willy Eliasen, Egedal,

viceborgmester Bo Jul Nielsen, Gribskov, borgmester Johannes Hecht-Nielsen, Helsingør,

borgmester Erik Lund, Allerød, borgmester Thomas Lykke, Fredensborg, borgmester Ole

Bondo Christensen, Furesø, borgmester Morten Slotved, Hørsholm, borgmester Jens

Eve, Rudersdal. Desuden deltog Marjun a Lad og Kathrine Egaa Molin, Det

Kriminalpræventive Råd.

Dagsorden:

1. Referat fra sidste møde

2. Det kriminalpræventive Råds indlæg om kampagne vedrørende

nabohjælp

3. Den kriminalpræventive dag

4. Meddelelser fra politidirektøren

5. Meddelelser fra borgmestrene

6. SMS-samarbejdet

7. Opfølgning på lokalrådskonferencen, jf. brev af 11. oktober 2012.

NORDSJÆLLANDS POLITI

Ledelsessekretariatet

Web: www.politi.dk


Ad 1:

8. Enheden for trygge boligområder. Indlæg ved politiinspektør Helge

Holbek

9. Nordsjællands Politis strategi 2013 - 2015

10. Samarbejdsplan politi/kommuner, jf. retsplejelovens § 113

11. Kredsrådets møder i 2013 [forslag: 13. marts, 12. juni, 18. september,

11. december]

12. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Ad 2:

Marjun a Lad og Kathrine Egaa Molin, Det Kriminalpræventive Råd, præsenterede

rådets arbejde, særligt de projekter rådet samarbejder med Trygfonden om, herunder

bl.a. kampagnen vedrørende forebyggelse af ungdomskriminalitet og Nabohjælp.

Kathrine Egå Molin understregede i den forbindelse betydningen af samarbejdet med

politiet og kommunerne.

Ad 3:

Kathrine Egaa Molin orienterede endvidere om den Kriminalpræventive Dag, der

afholdes én gang årligt med skiftende temaer. Næste år afholdes Den

Kriminalpræventive Dag den 16. april i Vingsted-centret i Vejle under betegnelsen ”Veje

til tryghed”. I forbindelse med arrangementet afholdes en frokost for borgmestre,

politidirektører og andre særligt inviterede. Hun opfordrede politidirektøren og de

tilstedeværende borgmestre til at deltage i arrangementet. Willy Eliasen bemærkede, at

den 16. april 2013 er en uheldig dag for borgmestrene i Nordsjælland, da der afholdes

budgetmøde den pågældende dag. Borgmestrene vil derfor ikke kunne deltage, men vil

sende deres forvaltningschefer. Finn Borch Andersen bemærkede, at han vil bringe så

meget viden som muligt tilbage til kredsrådet og oplyste, at Nordsjællands Politi vil

præsentere politikredsens arbejde med Enheden for trygge boligområder.

Side 2


Ad 4:

Finn Borch Andersen orienterede om,

At politikredsen som bekendt har skullet gennemføre besparelser i 2012,

ligesom der vil skulle ske yderligere besparelser i de kommende år.

Besparelserne har betydet færre medarbejdere, hvilket har ført til et forstærket

fokus på en effektiv opgaveløsning.

At det fortsat er indbrud i beboelse, der er den helt store opgave i politikredsen.

Politiet har sat massivt ind på området, hvilket har ført til et stort antal

varetægtsfængslede og dømte. Indbrudskurven er imidlertid ikke knækket. Der

har været 5.647 indbrud i politikredsen i 2012 pr. 12. december, hvilket er ca.

100 færre end sidste år på samme tidspunkt. Politiinspektør Helge Holbek

oplyste supplerende, at der i sidste uge blev fanget 26 indbrudstyve, heraf 19 på

baggrund af henvendelser fra borgerne. Bo Jul Nielsen spurgte, om det er de

samme områder som sidste år, der er ramt af indbrud. Finn Borch Andersen

bekræftede dette, og oplyste supplerende, at de seneste analyser viser, at det i

vidt omfang drejer sig om om- og tilrejsende kriminelle, der er mere

organiserede end tidligere antaget. Willy Eliasen bemærkede, at efterforskning

og retsforfølg er vigtigt, men at tiltag af samme karakter som ”Nabohjælp” også

er af stor vigtighed. Han foreslog, at politiet sender materiale a la de uddelte

indbrudspakker til grundejerforeningerne. Thomas Lykke foreslog, at

Nordsjællands Politi og den respektive borgmester i fællesskab udsender et brev

til grundejerforeningerne sammen med indbrudspakken. De øvrige borgmestre

og Finn Borch Andersen tilsluttede sig dette forslag. Nordsjællands Politi

udfærdiger et udkast til brevet.

At Nordsjællands Politi på det seneste har haft nogle politioperative

udfordringer, dels i Egedalsvænge i tilslutning til juletræssagen, dels i Sandholm-

lejren. I Egedalsvænge havde SIAD (Stop Islamiseringen Af Danmark) anmeldt en

demonstration, hvilket fik aktivister til at planlægge moddemonstrationer. Som

bekendt blev det hele afblæst i sidste øjeblik, og politikredsen valgte at bruge

det indkaldte mandskab til en ekstra indbrudsindsats. For så vidt angår

Side 3


Ad 5

Sandholm-lejren viste optagelser fra TV2, at der blev handlet med kokain i

Sandholm-lejren, hvorfor Nordsjællands Politi indhentede en

ransagningskendelse og efterfølgende har ransaget 4 gange.

At Justitsministeriet har iværksat flere nye tiltag vedrørende fodbold-

hooliganisme. Hvis politiet f.eks. fremover vurderer, at der er risiko for

uroligheder, vil politiet kunne flytte tidspunktet for afholdelse af kampen.

At Nordsjællands Politi for nogle måneder siden som bekendt omlagde

åbningstiderne for personlig henvendelse. Der er ikke indkommet klager fra

borgerne over ændringerne, men erfaringerne fra de første måneder analyseres

pt., herunder udarbejdes en henvendelsesanalyse. Det er muligt, at der på

baggrund af evalueringen vil blive foretaget yderligere ændringer med henblik

på at lægge åbningstiderne på de tidspunkter, hvor det vurderes, at borgerne

har størst behov for det.

Morten Slotved bemærkede, at der fortsat er mange indbrud i Hørsholm kommune,

men at det opleves meget positivt, når politiet fanger nogle indbrudstyve, og den

gode historie kommunikeres.

Bo Jul Nielsen forespurgte, om Nordsjællands Politi er blevet bedre til at fange

indbrudstyve eller blot er blevet bedre til at profilere resultaterne.

Finn Borch Andersen oplyste, at politikredsen er blevet bedre til at kommunikere

resultaterne, bl.a. på facebook.

Thomas Lykke takkede politiet for det gode samarbejde omkring juletræssagen i

Egedalsvænge.

Jens Ive spurgte til forløbet af efterforskningen i drabssagen fra Virum. Finn Borch

Andersen nævnte den efter hans opfattelse uberettigede kritik af efterforskningen,

som Ekstrabladet har fremført, og orienterede kort om forløbet af efterforkningen.

Side 4


Willy Eliasen oplyste, at der i Egedal kommune i 2012 har været 3 alvorlige

færdselsuheld med dødelig udgang. Kommunen har haft et fint samarbejde med

politiet om vejsager.

Ole Bondo Christensen oplyste i tilknytning til den tidligere drøftelse herom, at

Furesø kommune allerede har haft sendt et brev til grundejerforeningerne om

indbrudssikring, samt afholdt et møde med deltagelse af ca. 35 grundejerforeninger

og bl.a. stationschef Freddy Bech Jensen. Ole Bondo Christensen nævnte endvidere,

at der i kommunen havde været en episode, som i Furesø Avis var blevet omtalt

meget dramatisk, selvom der efter kommunens vurdering intet belæg var for dette.

En repræsentant for Nordsjællands Politi var i artiklen citeret for meget markante

udtalelser. Finn Borch Andersen bemærkede, at politiet som bekendt ikke kan styre,

hvordan pressen bruger de oplysninger, de får fra politiet, men at han vil undersøge

sagen nærmere.

Bo Jul Nielsen bemærkede, at det virker som om der sker flere

nummerpladetyverier i Gribskov kommune end tidligere, og oplyste i den

forbindelse, at man arbejder på at få alle medarbejdere tilmeldt Tryk Politi. Finn

Borch Andersen bekræftede, at der sker flere nummerpladetyverier i hele kredsen,

samt at Nordsjællands Politi derfor tidligere på året lancerede kampagnen ”Stop

tyveri – sæt skuer i”. Han oplyste supplerende, at der forventes en ændring af

nummerpladebekendtgørelsen, således at alle nye biler skal have nummerpladerne

skruet fast.

Ad 6

Finn Borch Andersen orienterede om, at næsten alle kommuner har meldt tilbage,

at de ønsker at deltage i sms-samarbejdet. Nordsjællands Politi er klar til at sætte

ordningen i gang, så snart tilmeldingerne er i orden, og de fornødne oplysninger er

modtaget. Nordsjællands Politi vil gerne tilbyde et besøg i hver enkelt kommune for

at fortælle om ordningen. Politikredsen sender et brev herom. Politikredsen vil

endvidere gerne profilere hver enkelt kommune i de lokale medier i forbindelse med

implementeringen af ordningen, der formodentlig vil ske i første kvartal af 2013.

Side 5


Ad 7

Finn Borch Andersen oplyste, at politikredsen forventer inden sommerferien i 2013

at afholde en ny lokalrådskonference. Lokalrådene vil endvidere blive bedt om at

behandle det materiale, der kom ud af den seneste lokalrådskonference og at samle

det til et eller flere forslag til brug for drøftelse på kredsrådets møde den 13. marts

2013.

Ad 8

Helge Holbek orienterede om arbejdet i Nordsjællands Politis Enhed for Trygge

Boligområder. Han orienterede endvidere om den nye liste over ghettoområder og

forklarede, at den såkaldte ghetto-liste bl.a. tager udgangspunkt i, hvor mange

personer, der er bosiddende i et bestemt område, der er dømt for

straffelovsovertrædelser. Nordsjællands Politis vurdering i relation til Enheden for

Trygge boligområder tager derimod udgangspunkt i, hvor meget kriminalitet, der

begås i det pågældende område.

Kredsrådet drøftede problemstillingen, og det blev besluttet at inddrage Vapnagård

sammen med enhedens arbejde med Nøjsomhedsvej. Det blev endvidere besluttet,

at Nivåhøj ikke skal være omfattet af arbejdet i Enheden for Trygge Boligområder.

Ad 9

Finn Borch Andersen oplyste, at strategien på det operative område også for 2013

og de kommende år vil komme til at blive præget af indsatsen mod indbrud. Der vil i

2013 endvidere skulle ske en forstærket indsats mod andre former for tyveri, da det

er politiets erfaring, at de personer/persongrupper, der begår indbrud også begår en

række andre former for tyveri.

På det ikke-operative område vil et vigtigt punkt blive en centralisering af de

administrative funktioner i to centre på henholdsvis station Nord og station Midt.

Side 6


Derudover vil der formodentlig også skulle ske en centralisering i forhold til de små

lokale stationer, f.eks. landpolitistationerne. Politikredsen vil i de aktuelle tilfælde

rette direkte henvendelse til de berørte borgmestre herom. Nordsjællands Politi har

som tidligere oplyst opsagt politistationen i Hørsholm, således at hunde- og

færdselsfolk i sommeren 2013 med meget stor sandsynlighed flytter til station Midt.

Nordsjællands Politi vil i 2013 sætte fokus på at imødekomme borgernes behov og

således være dér, hvor opgaven tilsiger det.

Endelig vil Nordsjællands Politi fortsætte arbejdet med at indgå partnerskaber med

andre myndigheder, private virksomheder og borgere for på den måde både at

forebygge og opklare kriminalitet.

Ad 10

Finn Borch Andersen oplyste, at strategien vil komme til at afspejle sig i

samarbejdsplanen.

Ad 11

Finn Borch Andersen oplyste, at han forslår, at næste års møder afholdes den 13.

marts, den 12. juni, den 18. september og den 11. december. Alle tilsluttede sig de

foreslåede datoer.

Ad 12

Finn Borch Andersen oplyste, at chefpolitiinspektør Flemming Drejer indtil 1. april

2013 er udlånt til Rigspolitiet for at arbejde med de tiltag i det lokale og nationale

beredskab, som 22/7-rapporten giver anledning til, og at politiinspektør Uffe

Stormly fungerer i hans sted.

Side 7

More magazines by this user
Similar magazines