BoDanmarkNyt - Boligkontoret Danmark

boligkontoret.dk

BoDanmarkNyt - Boligkontoret Danmark

BoDanmarkNyt

Nr. 113 oktober 2012

Natur og boliger spiller sammen

Spændende nybyggeri i Hundested og Strib

Fyrrenæsly side 8

Grønningen side 12

Boligkontorets formand fylder 70 år side 4

BoDanmarkNyt bliver digitalt nyhedsbrev side 6


Foto: Peter Elmholt

På vej mod fælles ventelister

Boligkontorets bestyrelse besluttede på mødet den 19.

september at sætte en proces i gang, hvor vi tilbyder

medlemmerne at etablere fælles opskrivning til ventelisterne.

Det sker, fordi vi vil gøre det nemmere for boligsøgende

at skrive sig op til vores boliger. Det er et vigtigt skridt i

markedsføringen af medlemmernes boliger.

Konkurrencen på boligmarkedet stiger – særligt i de dele

af landet, hvor befolkningstallet stagnerer eller er faldende.

Men ikke kun der. I Hovedstadsområdet udbyder flere

udlejere lejeboliger. Derfor skal vi gøre alt for at være

synlige, og gøre det nemt for boligsøgende at blive skrevet

op hos os.

Det skal også være billigere at blive skrevet op. Mange

døre gør boligsøgningen dyr, skriver BL’s blad, Boligen, i

seneste nummer. Det har de ret i, fordi boligsøgende skal

skrive sig op på flere ventelister og betale hver gang.

I Boligkontoret vil det være nærliggende med en ordning,

så man på én gang, for ét beløb, bliver skrevet op

til alle boligerne tilknyttet samme afdelingskontor.

Enten ved at man kommer på hver enkel boligorganisations

venteliste, eller ved at medlemmerne laver en

fælles venteliste for alle nye, der bliver skrevet op.

Det øger overskueligheden, når boligsøgende vil bruge

BoDanmarknyt

Nr. 113 oktober 2012

Udgives af:

Boligkontoret Danmark

Lundsgade 9

2100 København Ø

Redaktion:

Michael Demsitz (ansv.)

Anders Juel Hansen

Mette Kramshøj Flinker

2 BoDanmarknyt nr. 113

Boligkontoret Danmarks

administrerende direktør,

Michael Demsitz

Redaktionen afsluttet

den 8. oktober 2012

Udsendes til:

Organisationsbestyrelsesmedlemmer,

afdelingsbestyrelsesmedlemmer og

suppleanter i Boligkontoret Danmarks

medlemskreds. Alle ansatte

i Boligkontoret Danmark

samt ejendomsfunktionærer

i medlemskredsen.

en opskrivning som en fremtidssikring. F.eks. når

man bliver flere i familien eller måske flytter fra

hinanden og skal bruge en anden bolig. Eller fordi

man planlægger at flytte ind i en lejebolig med god

service, når man bliver ældre og vil slippe for besværet

med eget hus.

Jeg tror samtidig, at mange stadig skriver sig op til

en bestemt boligafdeling og måske endda til bestemte

boliger, fordi vi har så mange gode boliger.

Boligsøgende, der går efter bestemte boliger og

områder, får nu en udvidet service, fordi det ikke

koster ekstra at skrive sig op til andre gode boligområder.

Vi og medlemmerne står stærkere, når vi går sammen

om en fælles opskrivning, der giver boligsøgende

markante fordele. Det giver en rigtig god platform

for vores markedsføring, og vi skal eventuelt justere

prisen for opskrivning, når man på én gang bliver

skrevet op til langt flere boliger. For det er en attraktiv

løsning for boligsøgende.

Til de kommende bestyrelsesmøder vil Boligkontoret

komme med et oplæg til hver enkelt organisationsbestyrelse

for at få et godt grundlag for debatten og

beslutningsprocessen om fælles ventelister.

Oplag 2.800 stk

Almen boligadministration

Lundsgade 9

2100 København Ø

Tlf.: 35 44 80 80

Fax: 35 44 80 01

boligkontoret@bdk.dk

www.boligkontoret.dk

No. 001

KLIMA-NEUTRAL

TRYKSAG

Michael Demsitz

Tryk:

KLS Grafisk Hus A/S

Design:

www.prik.dk


Skarpe priser på

beboertilbud.dk

Bolind er Danmarks største fælles

indkøbsforening for boligorganisationer.

Bolind tilbyder nu salg af et

begrænset sortiment til beboere på

www.beboertilbud.dk.

Varegrupperne omfatter

• Køleskab og fryser

• Komfur, kogeplader og indbygningsovn

• Opvaskemaskine, vaskemaskine og

tørretumbler

• Støvsuger, miniovn og minikomfur.

Ved kun at forhandle få produkter er

det muligt at finde kendte mærker

til en skarp pris. Bemærk: Priserne

på hvidevarer er inkl. levering, montering

og bortskaffelse.

Bestillingen foregår direkte på

www.beboertilbud.dk, og der betales

med dankort eller VISA-dankort.

Læs mere på www.beboertilbud.

dk. Se også www.boligkontoret.dk

– rabataftaler for nye aftaler med

andre leverandører. Senest har vi

indgået aftale med Designa Køkken.

Har du spørgsmål, så kontakt

Boligkontorets indkøber Anne Løvgreen

T 35 44 80 80 – mobil 51 16 05 96,

e-mail anl@bdk.dk.

Repræsentantskabsmøde 2013

Boligkontorets repræsentantskabsmøde i 2013 finder sted den

8. juni i København.

Fælles ventelister

Boligkontoret Danmarks bestyrelse drøftede på mødet den 19.

september fælles ventelister for medlemmerne. Fælles ventelister

på tværs af boligorganisationerne vil være en forbedring for

de boligsøgende, og bestyrelsen besluttede, at administrationen

skal undersøge hvilke medlemmer, der vil indgå i et samarbejde

om at etablere fælles ventelister.

-ajh

Udgravningen og støbningen til det nye kontorhus er gået i gang.

Arbejdet på

kontorhuset er startet

Jord og betonarbejderne er startet på arbejdet med Boligkontorets

nye kontorhus. Huset bygges i fællesskab med Boligforeningen

3B og bliver lettere forsinket. Københavns kommune

fastholdt sit krav om en (muret) facade med tegl, modsat det

projekterede byggeri med hvid beklædning i et andet materiale.

Det har forsinket byggeriet en anelse, så vi nu forventer det klar

til indflytning april 2014.

Lej dig tiL muLigheder

Kampagnen, der skal give beboere og boligsøgende flere muligheder, er i støbeskeen. Side 7.

moderniserer for miLLioner af kroner

Melfarparken og Riddersborgparken starter gennemgribende ombygninger, og i Nakskov rives også

mange boliger ned. Side 10.

efterårets kurser

Boligafdelinger i konkurrence og Velkommen til afdelingsbestyrelsen. Se efterårets kurser. Side 14.

BoDanmarknyt nr. 113 3


AF KoMMuNIKATIoNScHEF ANDERS JuEL HANSEN, AJH@BDK.DK

Da Lisbet Riis den 15. juni 2002 blev valgt til formand

for Boligkontoret Danmark, var hun blot den fjerde i

rækken siden Boligkontoret blev stiftet i 1948. Med

hendes valg blev der samtidig indvarslet en anden

formandsstil, en anden tilgang til formandsopgaven.

– Jeg har gjort meget ud af, at det er sammen vi

løser problemstillingerne, at vi er i dialog og i øjenhøjde

med hinanden. Jeg er ikke den, der dyrker

konflikten, det stormfulde, men vil hellere have den

tillidsfulde debat, hvor argumenterne stille og roligt

kommer på bordet, og derved lande de fornuftige

løsninger, siger Lisbet Riis.

Interessen for det lokale…

Vi sidder i afdeling Nærumvænge, i hendes rækkehus

i Nærum, hvor hun har boet siden 1972.

– Det hele startede med, at jeg sammen med andre

beboere protesterede mod planer om at udvide

vores butikstorv med parkeringspladser ud på det vi

kalder Sletten, et fredet område. Så blev jeg først

valgt ind som suppleant i afdelingsbestyrelsen,

dernæst som medlem og nogle år senere blev jeg

valgt som formand for afdeling Nærumvænge.

Siden har det beboerdemokratiske arbejde grebet

om sig for Lisbet Riis med bl.a. formandsposter i

Søllerød almene Boligselskab og Søllerød Sociale

Boligselskab. I otte år sad hun også i kommunalbe-

4 BoDanmarknyt nr. 113

]

Boligkontorets

Lisbet Riis kunne i juni fejre sit 10 års

jubilæum som formand i Boligkontoret.

Den 20. november venter endnu en rund

mærkedag.

styrelsen i Søllerød kommune, nu Rudersdal, for

Socialdemokraterne.

– Det lokale har altid interesseret mig. Her i kommunen,

i boligafdelingen eller på landet ved mit

sommerhus. Hvis jeg i fællesskab med andre kan

være med til at præge beslutningerne, så har det

været en god dag.

Tråden til det lokale demokrati

Møderne i Boligkontorets lokalråd har oplevet en

opblomstring, og bestyrelserne møder ivrigt frem for

at debattere Boligkontorets forhold og de udfordringer,

boligorganisationerne står med til daglig. En

udvikling, som Lisbet Riis har været med til at skubbe

til med sin deltagelse på lokalrådsmøderne.

– Jeg ville gerne med ud til lokalrådene og lære medlemmerne

yderligere at kende og for at høre, hvad der

optager dem i dagligdagen. Det er en fordel for organisationen,

at vi har fået tættere bånd mellem Boligkontorets

bestyrelse og de lokale bestyrelser.

Et andet beboerdemokrati

Beboerdemokratiets udvikling og det frivillige arbejde

ser Lisbet Riis som den helt store opgave for

bestyrelserne. En problemstilling hun har beskæftiget

sig med gennem flere år som formand for Boligkontorets

beboerdemokratiudvalg.


] ]

]

formand fylder 70 år

– Det bliver nødvendigt, at vi vender bøtten. De

yngre kommer ikke af sig selv til afdelingsbestyrelserne,

som det er i dag. Jeg tror, at vi må løsne på

vores lidt for fastlåste mødekultur, med dagsorden,

oplæg osv. De yngre vil ikke nødvendigvis ”købe hele

pakken” med bestyrelsesarbejdet. Alle behøver ikke

at være med til det hele. Vi vil se mange flere yngre

beboere arbejde i projektgrupper, der fungerer meget

uafhængigt af vores bestyrelser, hvis det bliver

muligt.

Det er ideer, der skal modnes og videreformidles

til bestyrelserne, som vi bl.a. har gjort det med

Boligkontorets frivillighedsmodel.

Klimaet kommer først

– Jeg tror den næste generation sætter miljøspørgsmål

helt anderledes højt på dagsordenen,

end vi gør det i dag. Husk på, at de er opvokset

med at høre om miljøkatastrofer, global opvarmning

og klimaforandringer – i skolerne, i medierne,

alle vegne bliver der talt om det. De har andre prioriteringer,

som vi skal være åbne over for, hvis det

frivillige arbejde skal være interessant for dem.

Derfor tror jeg også, at vi er på rette vej med nogle

af svarene på tidens store spørgsmål med vores

nye målsætninger for miljø- og energiområdet,

siger Lisbet Riis.

Reception

I anledning af at Lisbet Riis fylder 70 år, har vi

fornøjelsen af at indbyde til reception på dagen

tirsdag den 20. november 2012 kl. 15 -17

Lundsgade 9, 5. sal, 2100 Købehavn Ø.

Venlig hilsen

Michael Demsitz

Adm. direktør

Boligkontoret Danmark

]

10 år med vækst

Boligkontoret var sammen med landets øvrige boligorganisationer

igennem en turbulent periode, siden

regeringen i 2002 ønskede at åbne for salg af almene

boliger. Samtidig startede kampen om brugen af beboernes

opsparede midler i Landsbyggefonden og boligorganisationernes

egne lokale dispositionsfonde.

– Det brugte vi mange kræfter på, men vi havde

også overskuddet til at se frem. Vi er del af en rivende

udvikling. Det er de mange ting, vi har sat i gang,

der gør, at Boligkontoret er der, hvor vi er i dag. Vi

var først med at tilbyde beboerne mulighed for at få

nyt køkken eller bad, da vi søsatte Din bolig – dit

valg, der siden smittede af på lovgivningen. og nu,

hvor flere af vores medlemmer står overfor nye

udfordringer og opgaver, har vi oprettet en udviklings-

og forebyggelsesfond. Så kan fællesskabet

være med til at løfte opgaven, hvis vi skal forsøge os

med nye løsninger eller et medlem får brug for

hjælp.

Vores dynamik og professionalisme er en hel central

del af vores udvikling – og det mener jeg gør os

til en interessant samarbejdspartner. Vi får stadig

nye boligorganisationer, der ønsker at være med i

vores fællesskab, og vi udvider samarbejdet med

kommuner rundt om i landet, slutter Lisbet Riis.

BoDanmarknyt nr. 113 5


Foto: colourbox

BoDanmarkNyt bliver

digitalt nyhedsbrev

Fra januar 2013 får du automatisk sendt BoDanmarkNyt direkte til din indbakke.

AF KoMMuNIKATIoNScHEF ANDERS JuEL HANSEN, AJH@BDK.DK

Mere målrettet, hurtigere og oftere. Sådan bliver det,

når vi omlægger BoDanmarkNyt til et digitalt nyhedsbrev.

Hver måned kan du læse aktuelle artikler opsat

levende og læsevenligt med fotos, og du kan holde

øje med kurser og møder.

Vi bringer også en kalender og links til relevant

boligstof for de, der vil læse mere.

Vi skal bruge din e-mail

Har vi din e-mailadresse, får du automatisk vores

digitale nyhedsbrev. Har du f.eks. i august måned fået

vores kursustilbud på e-mail med, vil du få nyhedsbrevet.

Har du ikke fået tilbudt kurser på e-mail, så vær

sikker på at få nyhedsbrevet. Mail dit navn og boligafdeling

til afdelingskontoret.

Har du ikke adgang til en pc, kan vi sende dig en

printvenlig udgave af nyhedsbrevet. Send dit navn og

adresse til Boligkontoret Danmark, Lundsgade 9,

2100 København Ø, att. Kommunikationsafdelingen.

Følg allerede nu med i nyt om medarbejderne

Som en særlig service til bestyrelsesmedlemmer og

ejendomsfunktionærer opretter vi BDK-inside, et nyt

ugentligt internt nyhedsbrev, som samler nyt fra

vores intranet for medarbejdere. BDK-inside vil afløse

6 BoDanmarknyt nr. 113

BoDanmarkNyt

Nr. 112 august 2012

Almen Social Ansvarlighed

Boligkontoret sætter fokus på det sociale ansvar.

Repræsentantskabsmødet side 4

Handlingsplan 2012-2013

Målsætning for almen social ansvarlig

Boligkontorets klima-, energi – og miljøpolitik Indstik

Kursus i frivilligt arbejde er med i kursusprogrammet.

Efterårets kurser side 12-15

BoDanmarkNyt

Nr. 108 december 2011

Boligkontoret i samarbejde

med Better Place

Boligkontoret vil hjælpe med at indføre el-biler. Side 4-5

Ny rådgivning til bestyrelser og beboere

Erfaren rådgiver skal støtte og udvikle beboerdemokratiet. Side 7

Kurser

Sæt kulør på samarbejdet

– kursus i foråret 2012. Side 15

Frivillighedscirklen

Frivillighedscirklen

”SPecialiSten”

• tid: Kort tids opgave

• Ansvar: Lidt

• Indflydelse: Afhænger af opgaven

• Hvad skal man kunne: Beboere,

der har en specifik viden omkring

noget, som boligforeningen

arbejder med.

Den kerneFrivillige

• tid: Højt timeforbrug i et projekt

eller i en lang periode

• Ansvar: Højt

• Indflydelse: På afdelings niveau

• Hvad skal man kunne: Meget og

specifik viden

Deltageren

• tid: Lavt timeforbrug eller en

enkelt dag

• Ansvar: Lidt

• Indflydelse: Lidt

• Hvad skal man kunne: Ingen

specifik viden

Projektet oPgaver Frivillige

BoDanmarkNyt

tovholDeren

• tid: Højt timeforbrug i et projekt

eller i en kortere periode

• Ansvar: Medium

• Indflydelse: På opgaveniveau

• Hvad skal man kunne: Noget viden

sådan brugerdu denne plakat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem

lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst.

Nulla ultrices odio. Donec augue. Phasellus dui. Maecenas facilisis nisl vitae nibh.

Proin vel est vitae eros pretium dignissim. Aliquam aliquam sodales orci. Suspendisse

potenti. Nunc adipiscing euismod arcu. Quisque facilisis mattis lacus. Fusce

bibendum, velit in venenatis viverra, tellus ligula dignissim felis, quis euismod mauris

tellus ut urna.

Nr. 110 april/maj 2012

Bestyrelse på iPad

Læs side 10

BoDanmarkNyt

Nr. 109 marts 2012

Workshops og kurser 2012

– få inspiration til arbejdet

Ny frivillighedsmodel sætter

fokus på beboernes frivillige indsats

– læs Boligkontorets nye pjece

Næste stop Nordengen side 4-5

Budget 2013 – Boligkontoret investerer i nyt it-system side 10-13

Hvem skal have årets bopris og initiativpris? side 14-15

Hvem skal have årets bopris og initiativpris? side 4 – blanket side 11

Tilbage på den grønne gren – virksomhedspraktik gav job side 6-7

Kolde næser og varme hjerter – besøg af den amerikanske ambassadør side 10

projektet opgaver Frivillige

vores nuværende interne nyhedsbrev Mandag inside,

og det finder du ligeledes på www.boligkontoret.dk/

arbejdsrum/.

Log ind ved at skrive din e-mailadresse i feltet Første

besøg i arbejdsrummet eller glemt din kode?

Nu får du tilsendt dit internetnummer og kode og logger

dig på i midterfeltet Velkommen under Bestyrelse?

Du kan allerede nu læse Mandag inside, og afløseren

BDK-inside vil være at finde samme sted fra den 23.

oktober 2012. Denne service er kun tilgængelig for

bestyrelsesmedlemmer og ejendomsfunktionærer, som

vi har e-mailadresse på i vores system. Kan du ikke

logge på kontakt Anders Juel Hansen, ajh@bdk.dk,

tlf. 35 44 80 21.


Lej dig til muligheder

– også i dit boligområde

Ejendomsfunktionærer og beboerdemokrater har arbejdet intenst med at udvælge

og udvikle 20 ideer til muligheder, der skaber ekstra værdi for beboerne.

AF MARKETINgcHEF KARINA LAuRIDSEN, KAL@BDK.DK

Rundt omkring i vores boligområder sker der i dag

rigtig mange spændende aktiviteter, som giver beboerne

lidt mere værdi i dagligdagen - en følelse af at

’høre til’. Det kan være frivillige beboere, der har

indrettet et motionsrum eller gæsteværelse i fælleslokalerne;

beboergruppen, som har taget initiativ til

en sansehave i de grønne arealer; afdelingen, der har

indkøbt telt, borde og stole til udlån blandt beboerne;

afdelingsbestyrelsen, der har indkøbt trailer,

hækklipper og boremaskine til fælles brug blandt

beboerne eller beboeren, der frivilligt udvikler og

vedligeholder afdelingens facebook-side på nettet.

Har fingeren på pulsen

De aktiviteter er netop essensen i vores kampagne ’lej

dig til muligheder’. Med kampagnen vil vi gerne udbrede

de mange muligheder, der allerede i dag tilbydes

beboerne rundt om i boligområderne og udvikle nye

muligheder til gavn for beboerne i dagligdagen.

Til at hjælpe os med at få overblik over eksisterende

muligheder og udvikle nye, har vi afholdt konstruktive

workshops med ejendomsfunktionærerne i

hele landet. Ejendomsfunktionærerne har netop

fingeren på pulsen i forhold til, hvad der er brug for at

udvikle af nye muligheder, der skaber værdi for bebo-

Lån dig frem

overskudsbørs

nicheboliger

Beboerhotel

markedsplads

erne, og de ved præcis, hvad der allerede findes.

Derudover har flere hundrede beboerdemokrater

arbejdet med at udvikle og prioritere de mange forslag

til muligheder, som var samlet i kampagnens

idébørs. Beboerne har også haft mulighed for at

melde ind med nye idéer i forårets beboerkonkurrence

i BoDK.

Find inspiration til nye muligheder

Vi har nu udvalgt 20 ideer - 20 muligheder - ud af den

samlede idébørs. De 20 ideer er en blanding af eksisterende

og helt nyudviklede muligheder. I løbet af

efteråret færdiggør vi en skabelon for hver idé, så vi

på forhånd har afdækket de juridiske, økonomiske og

politiske aspekter af ideen.

I starten af det nye år vil vi præsentere idébørsen

på en selvstændig hjemmeside og facebook-side og

udarbejde en folder til organisations- og afdelingsbestyrelser.

Hensigten er, at alle bestyrelser kan finde

inspiration og vejledning til hver mulighed, såfremt

de ønsker at realisere en lignende mulighed for beboerne

i deres egen afdeling. I løbet af foråret vil Boligkontoret

Danmark markedsføre kampagnen for beboere

og boligsøgende på en ny, spændende og

alternativ måde.

indkøbshjælp

facebook-demokrati

Byt til en feriebolig

BoDanmarknyt nr. 113 7


Lige inden man kommer til Lynæs havn, med campingpladsen

som nabo, har Halsnæs Boligselskab

bygget Fyrrenæsly. Et markant byggeri med 22 ældreboliger

opført i en halvcirkel om en rund gårdsplads,

hvor alle indgangsdøre vender ind mod. Alle

har indgang til lejligheden fra en fælles gang med en

lille niche ved hver lejlighed, hvor der lige er plads til

et bord og et par stole. Her kan man nyde formid-

8 BoDanmarknyt nr. 113

HAVE

2 V.

2 V.

2 V.

2 V.

2 V.

2 V.

3 V.

FÆLLES

Grundskitsen til Fyrrenæsly med den stramme

runde disponering, hvor man fra indgangsstien

kan krydse igennem NATURGRUND byggeriet ud til

naturgrunden ned mod Isefjorden.

Et vellykket cirkelslag

400 nysgerrige borgere fra Hundested og omegn var mødt op for at se byens nye

spektakulære ældreboliger, da der blev holdt åbent hus en lørdag i september.

AF KoMMuNIKATIoNScHEF ANDERS JuEL HANSEN, AJH@BDK.DK

Gangen

byder på et

spændende

forløb, hvor

hver

beboer

sætter sit

præg på

næste

niche, der

dukker op.

dagssolen ved vinduet, der går fra gulv til loft og

følge med i, hvem der kommer og går til Fyrrenæsly.

og på gangen løber man hurtigt på naboerne.

En slags oldekolle

– Jeg spiser morgenmad herude hver morgen og er

her meget. Det er en slags oldekolle, har vi snakket

om. Her kan jeg bare gå ud på gangen, så er der no-


2 V.

GÅRD

STI

2 V.

STI

STI

2 V.

3 V.

SØNDERGADE

PARKERING

NORD

gen at snakke med, fortæller Irene Hoffstetter Jørgensen,

der bor i en toværelses lejlighed.

– Det er fine lejligheder – et helt lille dukkehjem,

siger Irene med et stænk af ironi om sin nye lejlighed

på 51 m 2 . Hun kommer fra et hus på 145 m 2 og

har måttet forære mange møbler væk.

Stuerne har vinduer fra gulv til loft og ligger alle

mod ydersiden af cirklen. De har enten en lille terrasse

eller en altan vendt mod en fredet naturgrund

med Lynæs camping som nabo og Isefjorden i baggrunden.

Stuen er i åben forbindelse med køkkenet.

Den officielle indvielse af Fyrrenæsly fandt sted

den 11. oktober 2012.

– Jeg er meget

herude, siger

Irene Hoffstetter

Jørgensen, en af

de nye beboere i

Fyrrenæsly.

Fyrrenæsly

• 22 ældreboliger med fælleslokale

• Søndergade 57, Lynæs, Hundested

• Indflytning fra 15. september 2012

• 2 værelser 51 m 2 ; husleje 6.490 kr.;

indskud 36.200 kr.

• 3 værelser 62,5 m 2 ; husleje 7.950 kr.;

indskud 44.400 kr.

Bygherre: Halsnæs Boligselskab

Byggeforretningsfører: Boligkontoret Danmark

Arkitekter: DoMuS ARKITEKTER

Landskabsarkitekter: Lassen Landskab a/s

Rådgivende ingeniører: Danakon a/s

Boligerne anvises af Halsnæs Kommune.

BoDanmarknyt nr. 113 9


Melfarparken moderniseres

for 116 millioner

Store forbedringer for beboerne, mens projektleder Flemming Koch fortsætter

sit arbejde for Melfarparkens beboere.

AF KoMMuNIKATIoNScHEF ANDERS JuEL HANSEN, AJH@BDK.DK

Det er den helt store satsning, når Melfarparken om

to år genopstår som en gennemmoderniseret bebyggelse.

Nye køkkener, badeværelser, altaner og terrasser

og en større energirenovering indgår i projektet,

der tilsammen står i 116,5 millioner kroner.

Projektet blev banket i gang den 17. september

med taler og første hammerslag. I fem år har beboerne

ventet på, at håndværkerne gik i gang. Fund af

giftige byggematerialer har forsinket arbejdet og

betyder, at beboerne skal genhuses, når deres

lejlighed bliver renoveret.

Det er Landsbyggefondens massive støtte, der

gør fornyelsen mulig, og i forvejen støtter fonden

projektleder Flemming Kochs arbejde med det, han

kalder ”verdens mindste helhedsplan”.

Samarbejde med Dan-Bunkering

Der er 93 boliger i Melfarparken, og Flemming Koch

har været i stand til at fange børnenes og de unges

interesse med hjemmesider, lyd- og filmoptagelser

og musik. Blandet med lektiehjælp, børne- og ungeråd

og sport giver det et væld af muligheder.

10 BoDanmarknyt nr. 113

Byggeri giver

alternative

muligheder

for ophold.

Toppen blev nået i sommer med samarbejdet

med Dan-Bunkering, et firma der leverer bunkerolie,

brændstof til skibe. Dan-Bunkering sponsorerede

gummibelægningen på afdelingens multibane,

der blev taget i brug ved en fodboldturnering

lørdag den 18. august. Her mødtes yngre

medarbejdere i firmaet med Melfarparkens unge,

der også har været på virksomhedsbesøg i Dan-

Bunkering.

Moderniseringen af Melfarparken, der tilhører

Middelfart Andelsboligforening af 1946, skal efter

planen være færdig i oktober 2014.

Helhedsplanen i Melfarparken

har fungeret i snart tre år og

viser gode resultater.

Børnene har deres egne bestyrelser

- et børneråd og et ungeråd

– der holder møde hver uge.

Graffiti og hærværk er reduceret

og hver onsdag er der

lektiehjælp i fælleslokalerne.

Resultater der præsenteres

på Melfarparkens kort.


Riddersborgparken

bliver til rækkehuse

De to øverste etager fjernes og halvdelen

af boligerne forsvinder.

AF KoMMuNIKATIoNScHEF ANDERS JuEL HANSEN, AJH@BDK.DK

Torsdag den 6. september traf

beboerne i Riddersborgparken i

Nakskov en drastisk beslutning.

Med 129 jastemmer og 68 nejstemmer

imod besluttede beboerne

på et ekstraordinært afdelingsmøde,

at 326 etageboliger

skal ombygges til 104 moderniserede

rækkehuse. 222 boliger

rives ned, og mange skal genhuses,

og langt fra alle kan vende

tilbage.

Når det er kommet så vidt, er

det fordi alt andet er udsigtsløst

– der er 40 ledige boliger i boligafdelingen

og store tab på fraflytninger

og tomme boliger vil

få huslejen til at stige dramatisk.

Til salg skilte alle vegne

Lolland er ramt af massiv fraflytning.

Kommunaldirektør Thomas

Knudsen kunne på mødet fortælle,

at kommunens indbyggertal

mindskes med 800 om året. I

kommunen er der et gigantisk

overskud af boliger, og ifølge en

opgørelse Kreditforeningen har

lavet for Jyllands Posten, var der

i første halvår af 2012 flere

tvangsauktioner – 82 – end al-

mindelige ejendomshandler – 81.

En helt ekstraordinær situation

ingen andre kommuner i landet

kommer bare i nærheden af.

Boligkontoret og Nakskov Almene

Boligselskab (NAB) har igennem

et par år arbejdet med planer

for at reducere antallet af boliger i

Riddersborgparken. Tidligere er

der nedrevet boliger i Nørrevænget,

der også tilhører NAB.

Lolland byråd har netop godkendt

planen, der beløber sig til

350 millioner kroner og kun kan

lade sig gøre med en kolossal

økonomisk støtte fra Landsbyggefonden.

Fonden skal senere på

året give den endelige godkendelse

af planen,

Omfattende genhusning

Planen medfører den mest omfattende

genhusning i Boligkontorets

historie. Der ansættes to

konsulenter til at tage sig af

opgaven, og genhusningen vil

ske i løbet af 2013. Nedrivningen

og ombygningen vil ske i 2014 og

2015, og de moderniserede rækkehuse

skal efter planen stå klar

i efteråret 2015.

Riddersborgparkens

etageboliger – undtagen

to moderniserede blokke

– forsvinder, og tilbage er

stueetagen, der ombygges

til rækkehuse.

Kaj Nørskov Madsen

Ny i Boligkontorets

bestyrelse

Kaj Nørskov Madsen, Boligselskabet

Sct. Jørgen, Viborg-

Kjellerup er trådt ind i bestyrelsen

for Boligkontoret

Danmark. Som suppleant

afløser han Jørn cato Nielsen,

Boligselskabet Sct. Jørgen,

Viborg Kjellerup, der er udtrådt

af bestyrelsen pr. 1. august.

Kaj Nørskov Madsen er 68 år og

blikkenslager af profession og

har tidligere siddet i bestyrelsen

for blikkenslager- og rørarbejderforbundets

afdeling i Silkeborg.

Han er afdelingsbestyrelsesformand

i en boligafdeling i

den tidligere Kjellerup Andelsboligforening,

der er fusioneret

med Boligselskabet Sct.

Jørgen. Hans mærkesag er, at

samspillet mellem beboere og

boligforening forløber på en

måde, så beboerne kan nyde

godt af en god service.

Privat er Kaj og Ruth Nørskov

Madsen ofte sammen med

familien og passer børnebørn

og oldebørn. Tilværelsen som

pensionist går med sommerhusophold

i Danmark og

vandreture i naturen.

-ajh

Genvalgt til

næstformand

Hans christian Andersen blev

på det konstituerende møde

den 19. september i Boligkontorets

bestyrelse genvalgt

som næstformand for Boligkontoret

Danmark.

BoDanmarknyt nr. 113 11


En udsigt

man ikke bliver træt af

Rækkehusene på Grønningen i Strib blev færdige i sommer

og byder på en unik beliggenhed i et kuperet terræn.

AF KoMMuNIKATIoNScHEF ANDERS JuEL HANSEN, AJH@BDK.DK

På den sidste større byggegrund tæt på centrum

og med udsigt over et fredet engområde har Boligselskabet

af 1945 i Strib bygget sytten rækkehuse.

– Det er en skøn beliggenhed med udsigt til får og

heste på engen, og så er det tilmed tæt på bussen

og ikke langt fra Fakta og Brugsen, siger Mogens

Bech Jørgensen, der sammen med hustruen Inge

nyder det nye rækkehus på 112 m 2 , det største på

grønningen.

– Vi er i 70’erne og ville gerne ind i noget nyt og har

12 BoDanmarknyt nr. 113

været skrevet op i boligselskabet siden 1985. Vi er

glade for at være flyttet fra et træhus med 2.500 m 2

have. Vi slapper rigtig af her, fortæller han.

Rækkehusene ligger hævet over engen, de øverstbeliggende

huse i et plan, mens fire huse på den kraftigt

skrånende grund mod engen er i to etager.

Spørgeskemaer skabte interessen

At der skulle bygges flere boliger i Strib var ikke en

selvfølge. Boligselskabet måtte have gang i benarbej-


det og udsende spørgeskemaer til byens borgere for

at høre om behovet for nye boliger. Interessen var

der, byggeriet af nye boliger var sat på dagsordenen,

og kommunalbestyrelsen godkendte opførelsen af

rækkehusene.

Gik konkurs undervejs

Boligselskabet afholdt to velbesøgte informationsmøder

for interesserede, hvor udlejningen forgik efter

ventelisten. Alle kunne følge med, når et hus var

udlejet, så man kunne indstille sig på, hvilke der var

tilbage. 50 interesserede havde meldt sig.

Byggeriet gik i gang og skulle stå færdig i december

2011. Sådan skulle det ikke gå. I oktober måned gik

hovedentreprenøren Brdr. Andersen konkurs og byggeriet

lå stille i flere måneder, inden en ny licitation

for det resterende arbejde var afholdt og arbejdet

igen kunne gå i gang. Byggeriet stod færdigt – et

halvt år forsinket – i sommeren 2012, og den store

interesse for rækkehusene var mindsket. Nogle havde

fundet andre boliger, andre havde mistet interessen,

og det tog et par ekstra måneder at udleje alle rækkehusene.

Grønningen, afdeling 7

• 17 rækkehuse – familieboliger

• grønningen 1- 35, Strib, Middelfart

• Indflytning: Maj/juni 2012

• 2 rums 73 m 2 ; husleje 5.348 kr.;

indskud 25.560 kr.

• 3 rums 87,5 m 2 ; husleje 6.410 kr.;

indskud 30.637 kr.

• 4 rums 109,4 m 2 ; husleje7.695 kr.;

indskud 38.304kr.

• 4 rums 111,9 m 2 ; husleje 7.871kr.;

indskud 39.179 kr.

Bygherre: Boligselskabet af 1945 i Strib

Byggeforretningsfører: Boligkontoret Danmark

Arkitekter: DAI arkitekter ingeniører

BoDanmarknyt nr. 113 13


Foto: Ingrid Riis

Workshop

Boligafdelinger

i konkurrence

– afdelingsbestyrelsens nye opgaver

I øjeblikket skifter boligmarkedet karakter. Konkurrencen

om de boligsøgende vokser, og samtidig viser

nye trends, at det at leje sig frem – også på boligmarkedet

– bliver stadig mere populært. Men kampen

med de private udlejere om de boligsøgende bliver tilsvarende

skærpet.

Almene boligafdelinger har særlige fordele at tilbyde

beboere og boligsøgende – de skal bruges aktivt i

markedsføringen af dit boligområde.

På workshoppen kommer du til at arbejde med:

• Hvordan er konkurrencen i netop dit kvarter/din by

på boligmarkedet?

• Hvordan opfattes dit boligområde i lokalsamfundet?

• Hvordan kan beboerne i dit boligområde blive en

vigtig ressource til at skabe en positiv opfattelse

af din boligafdeling?

• Hvilke særegne træk i dit boligområde kan skabe

et godt image?

• Hvordan skal dit boligområde markedsføres over

for boligsøgende?

• Strategi for din boligafdelings image – handleplan

med kampagner og projekter

14 BoDanmarknyt nr. 113

UNDERVISER

Marketingchef Karina Lauridsen, Boligkontoret

Danmark

VARIGHED

Kl. 17.30-21.00. Vi byder på et let aftensmåltid og

kaffe/the.

PRIS

500 kr.

TID OG STED

ODENSE

Tirsdag den 6. november 2012

Afdelingskontoret Fyn, Sivlandvænget 27B,

5260 odense S

KØBENHAVN

Torsdag den 22. november 2012

Lundsgade 9, 5. sal, 2100 København Ø

KURSeR OG WORKSHOPS


Kurser og workshops

efterår 2012

INVITATIONER OG TILMELDING

Invitationer til efterårets kurser, møder og workshops

udsendes via e-mail. Har du meddelt dit

afdelingskontor din e-mailadresse, skal du blot

afvente vores e-mails med invitationer, program og

tilmelding. Se program for de enkelte arrangementer

på vores hjemmeside www.boligkontoret.dk under

Kurser og arbejdsrum.

HVIS DU IKKE BRUGER E-MAIL

Vi udsender invitationer med e-mails, og du skal derfor

selv tage kontakt og tilmelde dig arrangementer. Husk

tilmeldingsfristen 14 dage inden, og hvem du skal

tilmelde dig hos.

HVEM DæKKER UDGIFTERNE?

Din boligafdeling eller boligorganisation betaler

udgiften og refunderer dine udgifter til transport.

Din deltagelse skal være godkendt, som I har for

vane i din boligorganisation. Spørg på dit afdelingskontor,

hvis du er i tvivl. Tilmelding er bindende

fra datoen for tilmeldingsfristen.

TILMELDINGSFRISTEN ER 14 DAGE

Tidsfristen er 14 dage inden arrangementet medmindre

andet er angivet.

LOKALE KURSER, WORKSHOPS OG MØDER

Kontakt dit afdelingskontor for yderligere information

og tilmelding.

Afdelingskontoret Helsingør

gitte Tvilling Sørensen

gtv@bdk.dk/tlf. 49 25 20 05

Afdelingskontoret Allerød

Tonny Bjørn, tbj@bdk.dk/tlf. 48 10 35 20

Afdelingskontoret Holte

ulrik Breidahl, ulb@bdk.dk/tlf. 39 25 10 28

Afdelingskontoret Sakskøbing

Kim Frederiksen, kfr@bdk.dk/tlf. 54 70 29 57

Afdelingskontoret Fyn

Anders Deleuran Fajstrup, adf@bdk.dk/tlf. 63 12 75 93

Afdelingskontoret Ribe

Anders Fabricius, afa@bdk.dk/tlf. 75 24 70 23

Afdelingskontoret Skanderborg

Alfred Larsen, ala@bdk.dk/tlf. 87 93 35 40

Boligselskabet Sct. Jørgen

(Afdelingskontoret Viborg)

Per Møller Jensen, pm@bsjviborg.dk/tlf. 87 26 03 65

har vi din e-maiLadresse,

Behøver du BLot at afvente

vores invitationer.

WORKSHOPS/Lundsgade

Workshops – invitation og tilmelding: Lundsgade

Line Aagaard Nilausen, lin@bdk.dk, tlf. 35 44 80 20 eller

Anders Juel Hansen, ajh@bdk.dk, tlf. 35 44 80 21. Kontakt

os for yderligere information og tilmelding.

Boligafdelinger i konkurrence

- afdelingsbestyrelsens nye opgaver

6. november 17.30-21.00 500 kr. odense

22. november 17.30-21.00 500 kr. København

LOKALE KURSER OG WORKSHOPS

Workshops – invitation og tilmelding:

Afdelingskontoret

Præsentation af lokale kurser og workshops:

Se BoDanmarkNyt 109 – PDF på www.boligkontoret.dk/Udgivelser/Nyhedsbreve.

Velkommen til afdelingsbestyrelsen

– en introduktionsaften

23. oktober 17.30-21.00 gratis Allerød

30. oktober 17.30-21.00 gratis Fyn

Boligafdelingens budget

– lørdags workshop

27. oktober 9.00-16.00 950 kr. odense

17. november 9.00-16.00 950 kr. Allerød

Boligafdelingens regnskab

– lørdags workshop

17. november 9.00-16.00 950 kr. Ribe

24. november 9.00-16.00 950 kr. odense

BoDanmarknyt nr. 113 15


Al henvendelse til: Boligkontoret Danmark • boligkontoret@bdk.dk • Telefon 35 44 80 80

AFDELINGSKONTORET HELSINGØR FLyTTER

Kontoret på Fabriksvej 8c i Helsingør flytter fra november til adressen Vestermarken

16A, 3060 Espergærde. I forbindelse med flytningen er kontoret lukket fra

mandag den 29. oktober og åbner igen på den nye adresse mandag den 5. november

2012.

Medarbejdere

fyn

Martin Holst, der arbejder som projektleder for Byg Vest, er fra 1. september

startet som driftsforretningsfører på Afdelingskontoret Fyn. Han fortsætter dog

med at løse opgaver for Byg Vest, men hans arbejdsplads bliver overvejende på

afdelingskontoret.

sakskøBing

Susanne Thorsen er ansat i en 20 timers stilling som sagsbehandler på afdelingskontoret.

Lundsgade

Morten Søegaard-Larsen er fra 1. september udnævnt til byggechef i Byg Øst,

der holder til på Holger Danskes Vej, Frederiksberg. Han afløser Steen Ejsing, der

er stoppet med udgangen af august måned.

Samtidig er erik Andreasen i Byg Øst udnævnt til byggeøkonomichef i afdelingen.

Morten Søegaard-Larsen er uddannet tømrer og bygningsingeniør og har hidtil

været teknisk chef i Boligkontoret. Til at løse opgaverne med udvikling og sparring

til driftscheferne på afdelingskontorerne ansættes i stedet en driftskoordinator.

Økonomi

Inge-Lise Bokvist i økonomiafdelingen går på efterløn med udgangen af oktober.

I stedet starter Trine Bønsdorff i afdelingen den 22. oktober. Hun er 36 år og har

siden marts 2012 arbejdet for Faxe og Hylleholt Boligforening.

Christoffer Tarras Madsen er startet som studentermedhjælper i økonomi. Han

er 19 år, læser til cand. polit. (økonomi) på Københavns universitet og skal arbejde

10 timer om ugen i Boligkontoret.

ændring i Jura

Boligkontoret omstrukturerer arbejdet i juraafdelingen, så opgaverne fremover

skal udføres af en ansat advokat sammen med den nuværende juridiske sekretær,

Jette Schiøtt. Juridisk chef, Bjarne Nigaard, stopper derfor i Boligkontoret

med udgangen af februar 2013.

.

LUKKET DEN 8. OG 9. NOVEMBER

Boligkontoret holder lukket torsdag den 8. november og fredag den 9. november

2012 på grund af personalekonference.

Magasinpost SMP

ID-nr. 42804

More magazines by this user
Similar magazines