Februar 2011 - Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

kas.dk

Februar 2011 - Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

1 . F E B . 2 0 1 1

N U M M E R 1


2

N Y T K F. RA A . S K . . A . S .

Formandens Velkommenklumme

tilHer midtvejs i vinterens aktiviteter


byder Og når havnehuset er på plads skal vi sam-

vi et nyt år velkommen.


men med Svanemøllehavnens ledelse plan-

lægge

indretningen af udenomsarealerne så

Sejlerskolens vinterundervisning er i gang de bliver til glæde og gavn for medlemmerne

på navigationsholdene, tovværkskursus og

af K.A.S. såvel som for gæstesejlere og hav-

Yachtskipper af 3. grad. VHF/SRC kurset er

nens øvrige brugere.

gennemført en gang i efteråret og er nu i

gang med 2. runde i denne vintersæson.

H Niels Erik Andersen

Og fest- og tursejlerudvalget har afholdt

nytårsturen med rundvisning i Folketinget og

Barkassen

efterfølgende pølsebord i Jomsborg.

I bestyrelsen er vi i gang med forberedelserne

til generalforsamlingen som i år bliver den

light

23. marts – Nelly, kassereren og revisoren

er i gang med at få regnskabet afsluttet og

P

udvalgene og jeg selv, forbereder beretninger

til den røde årbog som udkommer sammen

med næste nummer af BARKASSEN.De som har været forbi Svanemøllehavnen i

den


sidste


tid


vil have


set,


at havnehuset


nu

er ankommet og i gang med, at blive gjort

klar til indflytning.15


F E S T - O G T U R S E J L E R U D VA L G E T

Filmaften

med suppe og hygge i Jomsborg

onsdag den 9. februar kl. 19.30

Kom og se den skrup morsomme film “Amatører til søs” hvor Lasse Åberg, alias Stig Helmer

er i sit es. Virkeligheden er absurd og grinagtig og denne film er en skildring af dette.

Vi holder et spejl op, og vi kan se os selv!

Program

Kl. ca. 19.30 til 21.15 Amatører til søs (105 minutter), få et grin af de tossede svenskere.

Kl. ca. 21.45 til 22.30 Varm suppe. Øl og vand kan købes til klubpriser.

Af hensyn til hvor meget suppe vi skal købe/lave, vil jeg bede jer om at tilmelde jer på mail

fest@kas.dk inden mandag den 7. februar 2011.

3

De hjerteligste sejlerhilsner

H Johan Piil-Henriksen


4

Havnekontoret er nu ved at flytte til det

nye havnehus. Vi er ved at undersøge

mulighederne for at udleje det ledige lokale

til en professionel maritim butik, kiosk eller

lignende, som i overensstemmelse med

lokalplanens anvendelsesbestemmelse skal

være målrettet mod sejlernes behov. Vi stiler

mod, at dette er på plads til den kommende

sejlsæson.

N Y T F R A K . A . S .

Udlejning

af det gamle havnekontor

Hvis I skulle kende nogen som er interesseret

i at leje lokalet, som er på 28 m 2 kan I henvende

jer til Margit på lokaler@kas.dk eller på

22121135.

H Klubhusudvalget

Margit Arentoft


F E S T - O G T U R S E J L E R U D VA L G E T

K.A.S.s

120 års fødselsdag fejres med hyggelig

søndagsfrokost i Jomsborg

Vær med til at fejre K.A.S. søndag den 13. marts kl. 13.00 i Jomsborg.

Kan man bruge en søndag i marts til noget bedre end at gå til 120 års fødselsdag i sin

gamle gæve klub.

Vi starter kl. 13.00 hvor der vil være en lækker buffet i Jomsborg. Der vil være tilmelding på

mail: fest@kas.dk p. g. a den begrænsede plads vil der udbydes 60 pladser. For buffeen skal du

betale 50 kr og drikkevarer kan du selv medbringe eller købe til rimelige priser i klubkøleskabet.

Buffet:

2 slags sild med løg

Gravad laks med rævesauce

Fiskefilet med remoulade og citron

Æg og rejer med mayonnaise

Rullepølse med sky og løg

Frikadeller med surt

Lun leverpostej med champignon og bacon

Flæskesteg med rødkål

Brie, skæreost og druer

og så selvfølgelig fødselsdagskage og kaffe H Hip Hip Hurra fra

Fest- og Tursejlerudvalget

Johan Piil-Henriksen

ALT UNDER ET TAG APS

Tømer og Snedkermester Hans Larsen

Bellahøjvej 180 · 2720 Vanløse · Tlf. 20 13 86 96 · www.alt-under-et-tag.dk

5


6

Tilmelding til

S K O L E U D VA L G E T

Sejlerskolen

kapsejladsskolen

Lær at sejle i K.A.S.!

Sejlerskolen/kapsejladsskolen tilbyder

undervisning for både begyndere og mere

øvede sejlere. Hvis du ønsker at sejle på sejlerskolen/kapsejladsskolen

i sommeren 2011

skal du tilmelde dig inden 15. februar.

A-hold

Sejlerskolens ”begynderhold” og starten på

K.A.S.s sejleruddannelse - deltagelse kræver

ingen forudsætninger ud over lysten til at

lære at sejle. Undervisning på A-hold gennemføres

i gaffelrigger og tilbydes alle dage

mandag til fredag.

Bemærk at du skal tilmelde dig, selv om du

går på Introduktionskurset!

B-hold

Sejleruddannelsens 2. år. Deltagelse kræver

gennemgået A-hold og indstilling fra A-holdslæreren.

Hvis der er opnået tilstrækkelig rutine,

bliver eleverne indstillet til klubbens førerprøve,

der afholdes sidst på sæsonen. Undervisning

på B-hold gennemføres i gaffelrigger

og tilbydes alle dage mandag til fredag.

Bemærk at du skal tilmelde dig, selv om du

sejlede A-hold sidste sommer!

R-hold

R-hold er sejlerskolens “rutinehold” i gaffelrigger.

Deltagelse kræver at du har bestået

klubbens førerprøve. Indholdet i undervisningen

sigter på at give eleverne videregående

træning i praktisk sejlads i klubbens gaffelriggere.

&

C-hold

Sejlerskolens ”rutinehold” i spækhugger.

Deltagelse kræver at du har bestået klubbens

førerprøve. Formålet med deltagelse på

C-hold er at lære at håndtere sejlklubbens

spækhuggere med henblik på tur-sejlads.

Undervisningen foregår i spækhugger om

tirsdagen. Holdet oprettes ikke hvert år, så

angiv eventuelt alternativt ønske.

Suppleanter

Ikke alle, der tilmelder sig sejlerskolens A-, B-,

R- og C-hold, er heldige at få en fast plads.

Da der erfaringsmæssigt er afbud og frafald i

løbet af sæsonen, bliver der oprettet et antal

suppleantpladser svarende til én suppleant

per hold. Som suppleant kan man ikke være

sikker på at deltage i undervisningen hver

aften, til gengæld deltager man til reduceret

pris. Suppleanter har fortrinsret til at overtage

ledige pladser ved afbud eller frafald.

KAPSEJLADSSKOLEN

Kap-1

Grundlæggende undervisning i kapsejlads i

spækhugger. Formålet med deltagelse er at

opnå et grundlæggende kendskab til trim

af båden og til kapsejladsbanen. Deltagelse

kræver som minimum at du har søfartsstyrelsens

duelighedsprøve og elever med

klubbens førerbevis har fortrinsret. Undervisningen

ligger om mandagen.

Kap-2

Videregående undervisning i kapsejlads i


spækhugger. Undervisningen vil fokusere på

kapsejladstaktik, starter og trim. Undervisningen

kan betragtes som forberedende til

Kap-3. Tidligere deltagelse på Kap-1 eller

tilsvarende erfaring forventes. Undervisningen

ligger om torsdagen.

Kap-3

Formålet med kap-3 er at opnå rutine i kapsejlads.

Der er ikke egentlig undervisning på

sejlaftenerne, men eleverne deltager i onsdagskapsejladsfeltet,

hvor der er rig lejlighed

til at afprøve de teknikker, der er lært på

Kap-1 og Kap-2. Holdet ligger derfor om

onsdagen.

Kap-Y

Kap-Y er kapsejlads i Yngling og er for dig,

der gerne vil sejle kapsejlads i en livligere båd.

Du kan deltage uanset om du er begynder

eller rutineret kapsejler, dog skal du som

minimum have søfartsstyrelsens duelighedsprøve.

Undervisningen ligger om tirsdagen

og deltagerne vil få mulighed for at prøve at

være med i den ugentlige tirsdagsmatch ved

Hellerup, hvor der deltager andre Ynglinge.

Skolegebyr

Deltagelse på A, B, C, D og R-hold: 1100 kr.

Deltagelse på Kap-1 og Kap-2: 1300 kr.

Deltagelse på Kap-3 og Kap-Y: 1500 kr.

En suppleantplads koster 660 kr. Hvis man

opnår en fast plads i løbet af den første

måned opkræves afgift for fast plads.

Det er ikke muligt at få refunderet skoleafgiften.

Undervisningen

Starter mandag den 2. maj 2011 og der

undervises fra maj til oktober. I 4 uger i juli

er nogle af bådene på sommertur, og i disse

uger er der ikke normal undervisning.

Det kan anbefales at deltage i sommerturen!

Det giver gode oplevelser og vigtig rutine.

Holdenes funktion er meget afhængig af en

god mødedisciplin hos alle eleverne. Rollespil Af denne

S K O L E U D VA L G E T

7

grund har skolen den regel, at man risikerer

at miste sin faste plads og skoleafgiften, hvis

man udebliver fra undervisningen tre gange

uden forudgående afbud.

Informationsaften for A-hold

Tirsdag den 12. april er der informationsaften

for nye elever på sejlerskolens A-hold. Her

møder du dit hold og din lærer første gang,

og der orienteres om sejlerskolen. Alle er

også velkomne til at deltage ved Forårsfesten

den 9. april og ved standerhejsningen den 1.

maj, hvor interesserede kan få en tur i klubbens

skolebåde.

Teoriaften for elever på kapsejladsskolen

Som en del af undervisningen på kapsejladsskolen

bliver alle elever på kapsejladsholdene

inviteret til en eller to teoriaftener i

april.

Bådpladsarbejde

Alle elever der deltager på sommerskolens

kurser, skal også deltage i klargøring af

skolebådene. Arbejdet skal udføres i efteråret

efter sæsonen samt det følgende forår. For at

få plads på sejlerskolen skal du have deltaget

i klargøringsarbejdet for de sæsoner, du tidligere

har sejlet.

For kap-Y skal du desuden deltage i klargøring

af ynglingene inden sæsonstart.

Tilmelding

Du tilmelder dig sejlerskolen/kapsejladsskolen

på klubbens hjemmeside (www.kas.dk).

Tilmeldingsfristen er 15. februar 2011.

Kort efter tilmeldingsfristen udarbejdes

holdplanen. I tilfælde af overtegning er

medlemsanciennitet et vigtigt kriterium ved

tildeling af pladser. Efter tilmeldingsfristen

tildeles eventuelle ledige pladser efter førsttil-mølle-princippet.

Senest den 1. april

udsendes besked om sejldag samt opkrævning

af skoleafgift. Husk at betale skoleafgiften

senest den dag, der er angivet i brevet.

Hvis du fortryder din tilmelding til sejlersko-


8

len er det vigtigt at du melder fra, så pladsen

kan blive givet til en anden. Holdplanen bliver

offentliggjort ved Forårsfesten lørdag den 9.

april.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til sejlerskolen/kapsejladsskolen

eller tilmeldingen, er du velkommen

til at sende en mail til mig på

skole@kas.dk

H Skoleudvalget

Signe Foverskov

Claus V. Hansens Eftf.

Vordingborggade 98

2100 København Ø

Tlf. 35 55 75 20

S K O L E U D VA L G E T

Velkommen til

Gitte Henriksen

Misja Eiberg

Michael Bo Westi

Peter Stennicke

H Redaktionen ønsker

god vind!

HUSK!

At når I ændrer navn, adresse, telefonnummer

- eller hvad I nu kan finde på at

ændre:

Ændringerne skal foretages i K.A.S.s

medlemsdatabase OG på havnekontoret

hvis I også er den heldige ejer af et fartøj!

H Mange hilsner fra Nelly

Forretningsfører

Medlem af:


B Å D P L A D S U D VA L G E T

Indkaldelse til

Bådejermøde

Onsdag den 16. marts kl. 19.30 i Jomsborg

Mød op til bådejermødet, få en hyggelig

aften og vær med til at have indflydelse

for aktiviteterne på bådpladserne.

Der bliver serveret kaffe og der er mulighed

for at købe øl og vand.

Dagsorden

1. Valg af referent

2. Søsætning forår 2011

3. Nyt fra bådpladserne

4. Nyt fra havnen

5. ideer og ønsker for bådpladserne

6. Eventuelt

9

Ja, så mangler vi snart bare at vandet bliver “blødt”


10

S K O L E U D VA L G E T

Sommertur

Ohøj sejlere i Kvindelig Sejlklub, Frem,

Sundet, Sejlklubben København og K.A.S.

K.A.S. inviterer igen i år til en fælles sommertur

i dagene 2. juli – 30. juli.

Vi opfordrer derfor 1. års elever, 2. års elever,

førere og gaster til at sejle med. Alle er velkomne,

også private både.

De sidste mange år har vi haft forrygende

ture i danske og svenske farvande. Vejret er

altid fedt, sejladserne er altid fede, havnene

er altid fede, maden og besætningerne er

altid fantastiske.

Kort sagt - der en alvorlig risiko for en oplevelse

udover det sædvanlige.

Så:

- er du skipper der brænder for at videregive

din uendelige visdom.

- er du ny fører, der kan det der med at sejle,

ligeså godt som de gamle.

- er du b-holdselev der vil have mere rortid

inden førerprøven eller

- er du a-holdselev, ny i klubben og frisk på

nye oplevelser,

er det bare med at hoppe i blækhuset (www.

kas.dk) og tilmelde dig.

Søren på en magelig lænser


Praktisk information:

Det koster 350 kr. pr. uge at sejle med en

K.A.S.-båd. Udgifter til havnepenge og forplejning

sørger hver båd selv for.

Der er skiftedag hver lørdag kl. 12.00.

Tilmeldingen åbner ca. 1. februar.

Vi vil gerne have lige mange både af sted hver

uge. Det har højeste prioritet. På tilmeldingen

kan du notere evt. ønsker i tekstfeltet. Dem

efterkommer vi så vidt muligt.

Ledige pladser på K.A.S.s både tilbydes skippere

og gaster fra vores naboklubber. På

www.kas.dk vil der stå deltagende klub- og

privatbåde.

Der er sidste tilmelding d. 5. juni.

Sommertursmødet er i K.A.S.’ klubhus torsdag

d. 9. juni kl. 20:00. Her er fordelingen på

plads. Skippere og gaster mødes og aftaler

båd for båd, hvad der medbringes, indkøbes,

overdrages osv.

S K O L E U D VA L G E T

11

På mødet aftaler vi også målet for sommerturen,

naturligvis med skyldigt hensyn til

vejret på afsejlingsdagen.

Der er allerede nævnt flere mål.

Svenskekysten med lidt skærgård.

Der er bare så smukt.

Rundt om Sjælland, Lolland, Falster og Fyn.

Det er bare så dansk.

Bornholm og den Sydsvenske kyst.

Det er næsten erobring af nyt land.

Den tyske nordkyst fra Wismar til Slien.

Ikke tit vi har været der.

Sommertursholdet holdt møde d. 3. januar.

Allerede der fik vi de første 5 skippere tilmeldt.

Ja, det er ikke for at lægge pres på

nogen. Vi vil blot lige nævne det!

H Mange hilsner fra

Sommertursholdet

Jesper Simonsen, Allan Stenbæk

og Taja Jacobsen

Skipper styrer FYLLA,

mens gasterne hviler! Læs

hvorfor i næste Barkasse


K A P S E J L A D S U D VA L G E T

12

K.A.S. Klubmesterskab

“Herligt løber havhesten, høvlende søen med kølen.

Skibene lod vi storme afsted ud over sundet.” (Sigvat Skjald, Norge, 900-tallet)

Her i starten af den dybfrosne januar

måned 2011 er det godt at tænke

tilbage på ens sejre i det forgangne år, så

vinterdepressionen ikke bider sig alt for fast.

Udover at tænke tilbage på, at jeg gennemførte

mit livs første maraton i en hæderlig

tid (synes jeg da selv), så kan jeg godt gå og

blive i rigtig godt humør af at tænke på at jeg

rent faktisk var med på den vindende båd i

K.A.S.s første klubmesterskab.

Den 9. oktober 2010 mødtes seks hold til

det første K.A.S.-klubmesterskab i klubbens

tre spækhuggere, Thor, Odin og Hvalfisken.

Mesterskabet blev afviklet på denne måde (i

spækhuggerne), for at sørge for at alle havde

lige betingelser. Sejladserne var organiseret

således, at de seks deltagende besætninger

på forhånd var inddelt i to heats med tre

besætninger i hvert. I begge heats blev der

sejlet tre sejladser på en ”op-ned-bane”,

således , at vinderen var den der sejlede

bedst ud af de tre sejladser. Vinderne i de to

heats mødtes efterfølgende i finalen. Der blev

trukket lod om hvem der skulle sejle i hvilke

både.

Fordelingen så således ud:

1. Heat

Taja Rosenlund Jacobsen, Kurt Fog Pedersen

og Ramazan Turan

Kenneth Nissen, Henriette Ølgaard og Svend

Rechnagel

Anders Jonas Rønn Pedersen, Lars Nebrich og

Sune Johansson


2. Heat

Henrik Sørensen, Henrik Ildor og Esben Krag

Hansen

Carl-Vilhelm Rasmussen, Thomas Wolters og

Simon Schou

Charlotte Andersen, Mette Svendsen, Grith

Ingerslev og Kirsten Christensen

Besætningerne mødtes kampklare kl. 8 til

morgenmad og briefing. Det var en helt perfekt

dag med masser af sol og fin vind (6-8

m/s aftagende til 4-6 m/s fra sydøst).

Charlotte Andersen havde gjort et kæmpe

stykke arbejde, både mht. at organisere

sejladserne og sørge for at forplejningen var

i top!

De besætninger, der ikke skulle sejle i et heat,

fungerede som banelederens medhjælpere på

dommerbåden, i startlinjebåden og i topmærkebåden.

Ideen var at vi samtidig med kapsejladserne

også skulle få banket noget lærdom

ind om hvad der skal til for at afvikle sådan et

stævne på en nogenlunde professionel måde.

Til at hjælpe os med det havde vi fået rigtig

god bistand fra en meget dygtig, erfaren og

K A P S E J L A D S U D VA L G E T

dedikeret baneleder, Christian Thaulow.

13

Som tiden er gået fortaber detaljerne sig jo,

så jeg kan ikke huske enkelthederne nøjagtigt.

Derfor er beretningen meget fokuseret på

det der skete i vores båd og resultatformidlingen

fra de enkelte sejladser efterlader meget

at ønske.

Vi kom med et mulehår ind på en førsteplads

i første sejlads, hvor vi efter at have kæmpet

os op igennem det lille felt, praktisk talt slog

Kenneth og konsorter på målstregen.

I løbet af anden sejlads blev vores tredjemand

så søsyg at han senere måtte sejles i havn (i

de første sejladser var der en del gammel sø,

fra nattens blæsevejr). Om det var årsagen

til at vi ikke vandt sejladsen må stå hen i det

uvisse, men i hvert fald vandt Kenneth sejladsen,

hvilket betød at 3. sejlads skulle afgøre,

hvem fra heatet, der skulle i finalen.

I tredje sejlads fik vi endelig en god start, og

sejlede sejren hjem fra spids. I skiftet mellem

1. og 2. heat fik vi sejlet vores uheldige helt

ind til den sikre havn og nåede ud til vores

linjevogter-tjans ved topmærket.


14

Her kunne vi følge tre spændende sejladser,

hvor dem vi troede ville blive vores værste

konkurrenter ikke helt levede op til det, vi ved

de har i sig.

Derudover lærte vi, at man ikke skal sejle hen

over ankerlinen til kapsejladsmærket, med

skruen i vandet. På et tidspunkt fik vi linen

viklet så godt ind i skruen, at vi kun lige nåede

at komme væk inden den førende båd

ankom til topmærket.

I finalen fik vi hjælp af et besætningsmedlem

fra en af de udgåede både.

Esben Krag Hansen, der i sidste sæson sejlede

kap 2 på sejlerskolen, kom hurtigt ind i

vores rutiner og klarede sig rigtig godt på

trods af at jeg kom til at slå ham i hovedet

med spilerbommen i en kritisk fase af kapsejladsen.

Vores finalemodstander blev Charlotte Ander-

K A P S E J L A D S U D VA L G E T

sen og hendes friske tøser. Finaleslaget blev

afgjort i to sejladser og vi vendte sejrrige

hjem til Svanemøllen og en enkelt velfortjent

moleøl.

Efter min mening er det lykkedes at skabe

grundlaget for en god og levedygtig tradition.

Der var højt humør og masser af entusiasme

blandt deltagerne, så jeg frygter lidt årets

klubmesterskab, der finder sted d. 13. eller

14. august 2011. Chancerne for at vi bliver

flere i år og at der vil være rigtig mange, der

brænder efter at snuppe vores pokal fra os,

tror jeg desværre er meget meget store!

Hvis du vil have et glimt af trofæet, så får vi

det overrakt til forårsfesten d. 9.4.2011.

H Sune Johansson

(Anders Jonas Rønn Pedersen

og Charlotte Andersen har venligt bistået med

at få vigtige detaljer genopfrisket).


Torsdag den 17. februar – bemærk dagen

- har vi reserveret en gennemgang af dieselteknologi

på DieselHouse, hvor vi bl.a. overværer

start af dieselmotor B&W Nr. 1. En let

frokost arrangeres samme sted.

Onsdag den 16. marts studerer vi pirater

på Orlogsmuseet og slutter af med en lille

frokost samme sted.

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E

15

S Ø U L K E

Sejlads med gaffelriggere

Vinterarrangementer

Erling Larsen Industrilakering ApS

Inventar · Døre · Stole · Vinduer · Skilte · Alu/Metal · Glasfiber

Alt i Sprøjtelakering

Onsdag den 13. april vil Nils Jordal guide os

rundt i Vor Frelser Kirke og fortælle om den

restaurering, han har deltaget i. Vi finder et

godt sted på Christianshavn til en frokost.

Tilmelding til de enkelte arrangementer sker

til Hans Henning, e-mail: hhe@c.dk eller tlf.

3964 4442.

H Hans Henning Eriksen

sekretær

Laurentsvej 36 · 2880 Bagsværd · Tlf. 44 98 98 28 · www.erling-larsen.dk


16

S K O N N E R T E N F Y L L A

Fyn Rundt

med Skonnerten Fylla 24.-29. juli 2011

Kapsejladsen “Fyn Rundt for Bevarings

værdige Skibe” er en af Danmarks

største sommerbegivenheder. Fra d. 25. juli til

den 30. juli 2010 mødtes 30-40 af Danmarks

store bevaringsværdige og en håndfuld udenlandske

sejlskibe til kammeratlig kappestrid

på havet og hygge i havnene.

Tag med ud af sejle eller tag ned på havnen

og oplev et stævnemøde mellem egetræ, tovværk,

sejldug og støbejern. Der er masser af

oplevelser og aktiviteter for store og små.

De gamle sejleskibe - en del af vores kulturarv

viser sig frem i deres festskrud.

Efter 7 år i Nord- og Østersøfarten kom Fylla

til Grønland. Her sejlede hun i kystfart, til

sidst blev hun ombygget fryseskib. I midten

af 1970’erne blev skibet købt af Fyns Amt og

som et beskæftigelsesprojekt og ført tilbage

til sin oprindelige skikkelse. Siden har skibet

hver sommer været travlt beskæftiget med

at sejle lejrskoletogter for skoler og institutioner.

Tag med en tur Fyn rundt og dyrk din indre

søulk i en hel uge. Tag med alene, som gruppe

eller par.

Om aftenen ligger alle skibene sammen i

havnen. Der er havneaktiviteter og masser af

muligheder for at få sig én på “opleveren”.

Linda er togtleder, og prisen for dette fantastiske

togt er 4100,- alt. incl. Send en mail til

lindarn@get2net.dk og hør mere.

Seneste tilmelding er 30. marts.

Jeg var med på turen sidste år og det var en

fantastisk oplevelse.

Vi påmønstrede i Svendborg lørdag eftermiddag,

selv om den egentlige kapsejlads

først startede fra Fåborg søndag. Det gav os

mulighed for lige at afprøve sejl og sejlegenskaber.

Ombord var vi 28 gaster, skipper og

to matroser - alle søde og hyggelige mennesker.

Specielt vil jeg nævne Synne - skibssilden

- hende den sjove og dygtige der både

kunne sætte topsejl og være “lagkagepige”.


Selve sejladsen gik så fra Fåborg til Middelfart

og derefter lå vi for anker ved Fyns Hoved

hvor der blev badet, og hvor vi iøvrigt lå ved

siden af Zar - den tidligere Madonna, som

vi før så tit så i Øresund, da den var ejet af

Tuborg og sejlede som præsentationsskib for

dem. En god ting de havde bevaret, var fadølsankeret

- skønt at være på besøg der.

Linda havde inden turen startede, inddelt os

i skift, hvor vi havde nogle makkere som vi

så havde forskellige opgaver sammen med.

Vi startede hver morgen med skønt friskbagt

morgenbrød m.m. og derefter var det et andet

skift som lavede frokost, aftensmad osv.

Ovenover ses Thormod igang med gryderne

- og jeg skulle hilse og sige at det kan han

bare.

Faktisk var det ret hyggeligt at have forskellige

pligter. Selve kapsejladserne blev lagt

ud af turledelsen og kunne vare 4-5 timer

Skonnerten Maja

S K O N N E R T E N F Y L L A

17

- nogengange mindre. Fylla placerede sig ikke

specielt godt - men det var uhyggelig flot

at se de andre store skibe. En stor skonnert

fra Nakskov havde ikke motor, og derfor en

flot gammel motorbåd som følgebåd til at

hjælpe med at komme i havn. I hver havn

foregik der et eller andet spændende, en

konkurrence eller et andet arrangement, og

så var der jo nogle som havde været med før

som havde nogle stamværtshuse som absolut

måtte frekventeres.

Efter Fyns Hoved gik sejladsen til Kerteminde

her sejlede man rundt om Fyn i små fjernstyrede

både - så gjaldt det bare om at være

inde i geografien!

Derefter til Nyborg - vi måtte under Østbroen

og det var superflot. Sejladsen sluttede i

Svendborg med fest på kajen. Jeg tror aldrig,

selv garvede sejlere, kan blive træt af Svendborgsund,

hvor er der bare dejligt!

Pas på - det er stærkt vanedannende.

H Margit Arentoft


18

F O R S I D E N

Vinter i Svanemøllehavnen.

Vinterbaderne har fået rigtig mange medlemmer

- der er faktisk venteliste nu!

Foto: Allan Jensen

Bagsiden: Svend Allan og sælen i Svanemøllehavnen

I N F O R M A T I O N S U D VA L G E T

Jon Bundesen (formand) ............. 21 47 58 86

Margit Arentoft ..............................22 12 11 35

Søren Werk (internet) ..................40 25 26 63

Sidste frist for aflevering af materiale til

BARKASSEN 1 er den 10. februar 2011

e-mail til barkassen@kas.dk medmindre

andet er aftalt. Digitale fotos ønskes i så høj

opløsning som muligt.

Tryk Baurs Offset ......................... 44 94 93 00

Internet I N T E R N E T

Hjemmeside .......................................www.kas.dk

E-mail ................................................. kas@kas.dk

Formand ...................................formand@kas.dk

Sejlerskole ......................................skole@kas.dk

Barkassen ..............................barkassen@kas.dk

Webmaster .......................... webmaster@kas.dk

Teknisk webmaster .....................teknik@kas.dk

Fest-og Tursejlerudvalget ..............fest@kas.dk

Klubhusudvalget ........................lokaler@kas.dk

K . A . S .

A N N O N C E R I B A R K A S S E N

K L U B K O N T O R

Forretningsfører .............Nelly Lisby Brefelt

Klubkontorets åbningstider

Telefon tirsdag og torsdag kl. 12-14

Personlig onsdag

Vinter kl. 15-18

Sommer kl. 17-20 (sejlsæson)

Telefon ............................................39 20 71 72

Fax ....................................................39 20 71 79

Bank ......................................2191 3491339585

H AV N E K O N T O R

Havnefoged John Vestergaard

Åbningstider - alle dage

kl. 07.30-10.00 og kl. 12.00-13.30

Lørdag og søndag LUKKET

Telefon ............................................ 39 20 22 21

E-mail ........................................info@smhavn.dk

K Ø S - S E J L S P O R T

Formand Erik Müller .....................21 69 13 39

E-mail formand@kos-sejlsport.dk

Ungdomsleder (13-15 år)

Troels Arnved ..................................26 74 67 65

E-mail ungdom@kos-sejlsport.dk

Juniorleder (8-13 år)

Henrik Nielsen ......................................................

E-mail junior@kos-sejlsport.dk

www.kos-sejlsport.dk

Annoncesalg Margit Arentoft 36 47 07 67 / 22 12 11 35

K.A.S.’ medlemsblad udkommer 7 gange om året i 2011. Oplag: 1100 stk. Format A 5.

Udgivelsesdatoer Deadline for næste nummer er den 10. februar 2011.

BARKASSEN udgives i 2011: 5. marts med årbog, 5. april, 1. juni, 15. august, 1. oktober,

og 1. december.

Priser 1/1 side kr. 1000,-, 1/2 side kr. 550,-, 1/4 side kr. 300,-

Gentagelsesrabat ved samlet bestilling: 2 gange 10%, 3 gange 15%, 4 gange 25%.

Priserne gælder for reproklart (dpt/pdf) materiale, som sendes til redaktionens e-mail-

adresse: barkassen@kas.dk

BARKASSEN H Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub H Strandvænget 43 H 2100 København Ø


B E S T Y R E L S E

Formand

Niels Erik Andersen 35 43 44 18

Næstf., Margit Arentoft 36 47 07 67

Kasserer

Kirsten M. Christensen 40 11 89 85

Jon Bundesen 21 47 58 86

Signe Foverskov 45 88 86 45

Lennart Hansen 22 15 98 92

Morten Ingerslev 45 87 50 88

Allan Jensen 20 30 50 88

Johan Piil-Henriksen 36 45 66 52

Udvalg U D VA L G

Kapsejladsudvalg

Charlotte Andersen

Klubhusudvalg

21 93 13 13

Margit Arentoft

Informationsudvalg

36 47 07 67

Jon Bundesen

Kasserer

21 47 58 86

Kirsten M. Christensen

Skoleudvalg

40 11 89 85

Signe Foverskov

Bådpladsudvalg

45 88 86 45

Lennart Hansen

Havneudvalg

22 15 98 92

Morten Ingerslev 45 87 50 88

Karsten Møller-Hansen

Fartøjsudvalg

45 85 86 68

Allan Jensen

Fest-og Tursejlerudvalg

20 30 50 88

Johan Piil-Henriksen 36 45 66 52

K . A . S .

Februar F E B R U A R

1. Intro-kursus

8. Intro-kursus

9. Filmaften med suppe

10. Bestyrelsesmøde

15. Sidste frist til tilmelding til

sejlerskolen

17. Søulkearrangement

Besøg hos DieselHouse og

efterfølgende frokost

22. Intro-kursus

19

Marts M A R T S

1. Intro-kursus

8. Intro-kursus

9. Bestyrelsesmøde

13. Klubbens 120 års fødselsdag

Frokost i Jomsborg

16. Søulkearrangement

Besøg på Orlogsmuseet og

efterfølgende frokost

16. Bådejermøde kl. 19.30

23. Generalforsamling

28. Navigationsprøve

April A P R I L

2. Navigationsprøve

9. Forårsfest - de nye førere hyldes

12. Informationsaften for sejlerskolen

13. Søulkearrangement

Besøg i Vor Frelser Kirke og

efterfølgende frokost

Maj

M A J

1. Standerhejsning kl. 07.55

2. Første aften på sejlerskolen

4. Første Søukesejlads

Juni

J U N I

5. Sidste frist for tilmelding til

Sommertur

9. Sommertursplanlægningsaften


Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub · Strandvænget 43 · 2100 København Ø

Utroligt

men sandt...

En dag på et sted langt langt ude på havet hører en sæl, at der

findes en mand der solgte sin smukke Utzon-spidsgatter og købte

en blå plastikbåd. Det var dog sælsomt, mon det kunne være

rigtigt - ham vil jeg gerne se - tænkte sælen. Jamen det kan du da

ikke sagde de andre sæler - han bor helt inde i Svanemøllehavnen

og der har vi sæler aldrig været før. Men den lille sæl var stædig

og tog straks afsted.

På en dejlig dag sidst i november, hvor vandet var helt stille ankom

sælen til Svanemøllehavnen. Sælen fandt hurtigt båden og

manden, som hed Svend Allan. Han så rar ud og havde en sød lille

hund og et dyrt fotoapparat. Sælen kiggede meget opmærksomt

på manden - og kunne vende hjem til de andre sæler og fortælle

at det var sandt - nu havde sælen både set den sælsomme mand

og den blå plastikbåd med sine egne øjne.

H Niels Laursen

More magazines by this user
Similar magazines