Montagevejledning_V400i - Velfac

velfac.dk

Montagevejledning_V400i - Velfac

VELFAC 401i Sidehung opening light

VELFAC 401i Sidehængt vindue

VELFAC 401i Sidohängt fönster

4mm

Dismounting: Open the window (90°).

Release the friction arm using a wooden

wedge.

Afmontering: Åbn vinduet til 90°.

Frigør friktionsbremsen vha. en trækile og

et let slag.

Avmontering: Öppna fönstret 90°.

Frigör friktionsbroms med hjälp av en

träkil och ett lätt slag.

Turn the friction arm aside.

Drej friktionsbremsen til side.

Vrid friktionsbroms åt sidan.

Turn the sash releasing it from the frame edge at the top and lift the sash out.

Drej vinduesrammen fri af karmen foroven og løft den af.

Vrid undan fönsterbågen från karmen upptill och lyft av den.

Adjusting the friction arm: Loosen or tighten the screw.

Justering af friktionsbremse: Løsn eller stram skruen.

Justering av friktionsbroms: Lossa eller dra åt skruven.

Mounting: Avoid blocking drainage

holes at the cill.

Montering: Husk tilbagetrukket fuge

ved bundkarm pga. drænhuller.

Montering: Se till att fogen hamnar

längre in vid bottenkarmen, p g a dräneringshålen.

Height adjusting by removing or adding washers placed in the hinge.

Justering i højden: Ilæg eller fjern skiver i hængslet.

Höjdjustering: Lägg i eller ta bort brickor i gångjärnet.

Adjust sideways using a hinge twister.

Justering sideværts: Drej hængsel vha. hængselvrider.

Justering i sidled: Vrid gångjärnen med hjälp av en gångjärnsnyckel.

© VELFAC A/S 10.12

47


48

3mm

3mm

20

VELFAC 409i Sidehung projecting light

VELFAC 409i Sidestyret vindue

VELFAC 409i Sidostyrt fönster

© VELFAC A/S 10.12

3mm

3mm

Dismounting: Loosen the stop and move it to a position beyond the recess.

Afmontering: Løsn stopklods og flyt den forbi udsparing.

Avmontering: Lossa stoppklotsen och flytta den förbi ursparingen.

Remounting tip: Lead the slide block into the rail at the top first - this is strong

enough to carry the weight of the sash.

Genmonterings-tip: kør først glideklodsen ind i skinnen foroven - den kan

bære rammen.

Återmonterings-tips: För först in glidklotsen i skenan upptill - den kan bära

bågen.

Take out the adjusting screw from the friction arms. Move the sash towards the recess

and release the friction arm.

Fjern justeringsskruer fra styrearme. Kør ramme hen mod udsparing og drej friktionsbremsen

fri.

Avlägsna justeringsskruvarna från styrarmarna. För bågen mot ursparingen och

vrid undan friktionsbroms.

Move the sash all the way to the recess. Pull it out at the bottom, then at the top.

Kør ramme helt hen til udsparing. Træk det først ud forneden, så foroven.

För bågen ända till ursparingen. Dra först ut den nertill, sedan upptill.

Adjust sideways using asymmetrical

screws in the friction arms.

Justering sideværts vha. asymmetriske

skruer i styrearmene.

Justering i sidled med hjälp av asymmetriska

skruvar i styrarmarna.

Mounting: Avoid blocking drainage

holes at the cill.

Montering: Husk tilbagetrukket fuge

ved bundkarm pga. drænhuller.

Montering: Se till att fogen hamnar

längre in vid bottenkarmen, p g a dräneringshålen.

To adjust the friction arm: Loosen or tighten the screw as required.

Justering af friktionsbremse: Løsn eller stram skruen.

Justering av friktionsbroms: Lossa eller dra åt skruven.


VELFAC 410i Fixed light

VELFAC 410i Fast vindue

VELFAC 410i Fast fönster

20

Dismounting: Remove cover caps

and screws on the internal glazing bead.

Afmontering: Fjern dækpropper og

skruer indvendigt.

Avmontering: Ta bort täckbrickor och

skruvar invändigt.

The centre of the sash is released by pushing the fittings with 3mm wood

wedge.

Tilholderbeslag udløses ved at trykke fx et 3mm tykt stykke krydsfiner ind på

midten af beslaget.

Tillhållarbeslagen utlöses genom att trycka ett t ex 3mm tjockt stycke plywood in

på mitten av beslaget.

Lift the window sash 4mm up at both sides using wooden wedges. Take out the

sash at the bottom and support it. Tilt the sash out of the frame.

Løft vinduesrammen 4mm opad i

begge sider vha. trækiler. Træk rammen fri forneden og understøt den. Rammen

kæntres nu ud.

Lyft upp fönsterbågen 4mm i båda sidor med hjälp av träkilar. Dra ut bågen nertill

och stöd den. Fäll ut bågen.

Adjust sideways using a wooden wedge.

Justering sideværts vha. en trækile.

Justering i sidled med hjälp av en träkil.

Mounting: Avoid blocking drainage

holes at the cill.

Montering: Husk tilbagetrukket fuge

ved bundkarm pga. drænhuller.

Montering: Se till att fogen hamnar

längre in vid bottenkarmen, p g a dräneringshålen.

Re-installation: Tilt in the sash so the brackets lineup with the grooves. Adjust and

press the sash in to position at the bottom, and then upwards to

re-engage the fixings at the centre.

Genmontering: Kæntr rammen i, så beslagene fanger noterne. Kør rammen på

plads og tryk den herefter fast forneden og i evt. tilholderbeslag.

Återmontering: Tilta bågen så att beslagen fångar noterna. Tillpassa och tryck till

bågen i botten. Justera eventuellt bågen i mitten.

© VELFAC A/S 10.12

49


50

3mm

VELFAC 412i Tophung projecting light

VELFAC 412i Topstyret vindue

VELFAC 412i Toppstyrt fönster

© VELFAC A/S 10.12

3mm

4mm

Dismounting: Loosen the stops

and move them upwards. Lift the sash

slightly, releasing the friction arms from

the brackets.

Afmontering: Løsn stopklodser og

flyt dem opad. Løft rammen opad, mens

balancearmene løftes fri af beslag.

Avmontering: Lossa stoppklotsarna

och flytta dem uppåt. Lyft bågen uppåt

medan balansarmarna lyfts undan från

beslagen.

Mounting: Avoid blocking drainage

holes at the cill.

Montering: Husk tilbagetrukket fuge

ved bundkarm pga. drænhuller.

Montering: Se till att fogen hamnar

längre in vid bottenkarmen, p g a dräneringshålen.

Open the window to approximately 45°. Tilt the sash out of the frame.

Åbn vinduet ca. 45°. Rammen kæntres nu ud.

Öppna fönstret ca 45°. Fäll ut bågen.

Height adjusting by relocating the supporting brackets at the centre of the

jambs.

Justering i højden: Flyt bærebeslagene midt på sidekarmene.

Höjdjustering: Flytta bärbeslagen mitt på sidokarmarna.

Adjusting the friction arm: Loosen or tighten the screw of the block at the top

of the jambs on both sides.

Justering af friktionsbremse: Løsn eller stram skrue i klods øverst i sidekarmen

i begge sider.

Justering av friktionsbroms: Lossa eller dra åt skruven i klotsen överst i

sidokarmen i båda sidor.

Reinstallation: The sash must catch the suspension pins on both sides.

Genmontering: Rammen skal fange ophængstapper i begge sider.

Återmontering: Bågen ska haka i upphängningstapparna i båda sidor.


4mm

VELFAC 429i Reversible opening light

VELFAC 429i Vendevindue

VELFAC 429i Vändbart fönster

VELFAC 400i

Recommended.

Anbefales hvor

det er muligt.

Rekommenderas

om det är möjligt.

20

Fixing. When fixing through the alumnium

frame, ensure the sash can pass

without catching the screws.

Befæstigelse. Ved befæstigelse i alukarmen

skal du sikre dig, at glidebeslaget

går fri af skruen.

Infästning. Vid infästning i alukarmen,

se till att glidbeslaget inte tar i

skruven.

Mounting: Avoid blocking drainage

holes at the cill.

Montering: Husk tilbagetrukket fuge

ved bundkarm pga. drænhuller.

Montering: Se till att fogen hamnar

längre in vid bottenkarmen, p g a dräneringshålen.

Dismounting: Open the sash and release the child proof safety stay.

Afmontering: Åbn vinduet og udløs børnesikringen.

Avmontering: Öppna fönstret och utlös barnsäkringen.

Dismounting: Loosen the screws from each side of the sash.

N.B. When the sash mounting is released, the sash may fall out.

Afmontering: Løsn rammeophængets skruer i begge sider.

OBS: Når rammeophænget frigøres, kan rammen falde ned!

Avmontering: Lossa bågupphängningens skruvar i båda sidor.

OBS: När bågupphängningen frigörs kan bågen falla ner!

Support the sash and remove the sash mounting from each side.

Understøt rammen og frigør rammeophænget i begge sider.

Stöd bågen och frigör bågupphängningen i båda sidor.

Move the sash to the recess in one side and tilt the sash free.

Kør rammen ned til udsparing i den ene side, og rammen kæntres nu ud.

För ner bågen till ursparingen i ena sidan och tippa ut bågen.

Height adjustment: Turn the screw in middle of the hinge to move the sash up

or down as required.

Højdejustering: Juster rammehøjden vha. skruen midt i hængslet.

Höjdjustering: Justera båghöjden mha skruven mitt i gångjärnet.

© VELFAC A/S 10.12

51


52

VELFAC 431i Patio / escape door

VELFAC 431i Terrassedør

VELFAC 431i Terrassdörr

© VELFAC A/S 10.12

Dismounting: Open the patio door

(90°). Release the friction arm from the

frame using a wooden wedge.

Afmontering: Åbn terrassedøren

90°. Frigør friktionsbremsen fra karmen

vha. en trækile og et slag.

Avmontering: Öppna terrassdörren

90°. Frigör friktionsbromsen från

karmen med hjälp av en träkil och ett

lätt slag.

Turn the friction arm aside.

Drej friktionsbremsen til side.

Vrid friktionsbromsen åt sidan.

Turn the door sash releasing it from

the frame at the top and lift the sash

out.

Drej dørrammen fri af overkarmen

og løft den af.

Vrid undan bågen från karmen upptill

och lyft av den.

Adjust the height by adding or

removing washers placed in the hinge.

Justering i højden: Ilæg eller fjern

skiver i hængslet.

Höjdjustering: Sätt i eller ta bort

brickor i gångjärnet.

Adjust sideways using a hinge

twister.

Justering sideværts:

Drej hængsel vha. hængselvrider.

Justering i sidled:

Vrid gångjärnet med en gångjärnsnyckel.

Mounting: Avoid blocking drainage

holes at the cill.

Montering: Husk tilbagetrukket fuge

ved bundkarm pga. drænhuller.

Montering: Se till att fogen hamnar

längre in vid bottenkarmen, p g a dräneringshålen.

4mm

Adjusting the friction arm: Loosen

or tighten the screw at the head.

Justering af friktionsbremse: Løsn

eller stram skrue i overkarm.

Justering av friktionsbroms:

Lossa eller dra åt skruven i överkarmen.


VELFAC 400i Ventilated panel

VELFAC 400i Ventileret fylding

VELFAC 400i Ventilerad fyllning

Dismounting. Using the Fork Key

turn the casement fastener above the

sash 90° toward the centre.

Afmontering: Drej låsepalerne

ovenover rammen 90° mod midten.

Avmontering: Vrid låsspärren över

bågen 90° mot mitten.

The centre of the sash is released

by pushing the fittings with 3mm wood

wedge.

Tilholderbeslag udløses ved at

trykke fx et 3mm tykt stykke krydsfiner

ind på midten af beslaget.

Tillhållarbeslagen utlöses genom

att trycka ett t ex 3mm tjockt stycke

plywood in på mitten av beslaget.

Lift the panel using wooding

wedges, pull it out and lower it.

Løft fyldingen vha. trækiler, træk

den ud og sænk den ned.

Lyft fyllningen med hjälp av träkilar,

dra ut den och sänk ner den.

Sideway adjusting: Move sash

with a wooding wedge.

Sideværts justering: Flyt rammen

vha. en trækile.

Justering i sidled: Flytta bågen

med hjälp av en träkil.

VELFAC fork key is available on

request. Order code 71.911.

Rekvirer VELFAC gaffelnøgle

varenr. 71.911.

Rekvirera VELFAC gaffelnyckel

artikel nr. 71.911.

Re-installation: Tilt in the sash so

the brackets lineup with the grooves.

Adjust and press the sash in to position

at the bottom, and then upwards to

re-engage the fixings at the centre.

Genmontering: Kæntr rammen i, så

beslagene fanger noterne. Kør rammen

på plads og tryk den herefter fast

forneden og i evt. tilholderbeslag.

Återmontering: Tilta bågen så att

beslagen fångar noterna. Tillpassa och

tryck till bågen i botten. Justera eventuellt

bågen i mitten.

© VELFAC A/S 10.12 53

More magazines by this user
Similar magazines