Kirkeblad september 2012 - Brændkjærkirken

braendkjaerkirken.dk

Kirkeblad september 2012 - Brændkjærkirken

32. årgang nr. 4 • september oktober november 2012

BRÆNDKJÆR

SOGN

K i r k e b l a d

– Vi skal bygge broer...


KIRKEN HAR MANGE RUM

Enhed i forskellighed

”Vi skal bygge broer”. Ja - det skal vi! For broer er

både nyttige og smukke. Se for dit indre øje: Det

fantastiske udsyn på en smuk sommerdag fra den

høje, nærmest svævende Vejlefjordbro. Lillebæltsbroen,

der for mange af os ”altid” har ligget der,

og engang var den store bro. Farøbroens spinkle

styrke. Øresundsbroens vinger …….. Og så den

største: Storebæltsbroen, som en fantastisk storebror

til dem alle. Alle forskellige og smukke på

hver deres måde, men broerne er også livgivende.

Broerne bringer to forskellige steder nærmere

sammen. Derfor skal vi bygge broer også som

mennesker og menighed. Vi skal bygge broer for

at bringe os nærmere til hinanden, også selvom

vi er forskellige som mennesker og har forskellige

holdninger og synspunkter. Eller måske netop

derfor.

Gud har bedt os om at bygge broer. Det har han,

fordi han på den første side i Bibelen har givet os

mennesker til opgave at underlægge os jorden og

herske over den. Dermed overgav Gud jorden til

os mennesker, dig og mig, til ansvarlig forvaltning.

Dette ansvar gælder også vores samliv med

hinanden. Gud skabte manden og kvinden. Gud

skabte en verden med forskellige sprog og nationaliteter.

Gud skabte høje og lave mennesker.

Gud skabte kreative mennesker. Gud skabte kloge

mennesker. Gud skabte forskelligheden og bad

os om at bevare enheden i forskelligheden. Gud

skabte os i kærlighed til kærlighed, og han gav os

en gave, nemlig samtalen! Samtale fremmer forståelsen.

Ja - samtale fremmer enheden. Samtale

fremmer ikke nødvendigvis ensheden. Men Gud

har heller ikke skabt os til enshed. Gud har skabt

os til enhed i kærlighed.

Vi skal bygge broer som mennesker og som menighed.

Vi skal bygge forståelsesbroer, og gennem

forståelsen skal vi give plads til enhed i forskellighed.

For vi er forskellige. Vi er skabt forskellige

og livet har gjort os forskellige. Ingen af os

komme uberørt gennem livet. Livet former os

som mennesker og dermed også vores livsforstå-

2

af sognepræst Ole Pihl

Foto: Sund og Bælt

else og Gudsforståelse. Livet skaber forskellighed!

Og denne forskellighed skal vi tage vare på med

stor omsorg for hinanden. Og det gør vi bedst ved

at bygge broer mellem hinanden. Og disse broer

skal vi bruge til at gå på opdagelse i den andens

liv og univers.

Vi skal være nysgerrige overfor, hvorfor de andre

mener og tænker, som de gør. Og det gælder også,

når vores samtale kommer ind på vores forståelse

og tolkning af Bibelen, Gudsbillede, hvad der er

rigtigt og forkert, meningen med livet, etik, næstekærlighed

og fjendekærlighed. Vi skal spørge nysgerrigt

og interesseret til hinanden. Nogle gange

skal vi måske endda udfordre hinanden lidt. Men

vores samtale skal altid foregå med enhed i forskellighed

for øje. For måske kan vi lære noget af

den vi samtaler med. Måske er der noget, vi har

overset. Måske er det os, der skal flytte os og ikke

nødvendigvis den anden. Stykkevis erkender vi,

men sammen kan vi hjælpe hinanden til at få øje

på flere nuancer og perspektiver i livets store maleri

og vores forståelse af Gud. Lad os i åben samtale

møde hinanden i menigheden med udgangspunktet:

”Spændende hvad du mener og tænker om livet,

Gud og kristendom”. Samtale fremmer forståelsen.

Forståelse fremmer enhed i forskellighed.


Det nye vielsesritual - møde for menigheden

Søndag den 30. september, efter gudstjenesten, indbydes menigheden til

møde om det nye vielsesritual.

Sted: Sidehuset,

Tid: Kl. 12.15 - senest kl. 14. Det vil være udvidet kirkekaffe.

Folkekirken har fået et nyt vielsesritual, som giver mulighed for at vie par af

samme køn i kirken. Dette har skabt stor debat, ikke mindst i medierne. Meningerne er mange, og

også delte.

Vi vil gerne i Brændkjærkirken give mulighed for samtale og drøftelse af dette nye ritual. Kirkens

præster vil fremlægge deres tanker om ritualet, og dernæst vil der være lejlighed til en fælles drøftelse,

samt en god dialog, om hele emnet. Alle er velkomne til et spændende møde.

Menighedsrådet og præsterne

Jesus, tegneserier og 4 special øl

– Velkommen til mandehørm

Hvis du endnu ikke har givet dig selv mulighed for at se, læse og høre Jesushistorien

i sammenhæng fra fødsel gennem liv, til død og opstandelse – så er

chancen der nu!

Tegneseriebibelen ”Menneskesønnen” tegnet og fortalt for voksne af Peter

Madsen (som også har tegnet ”Valhalla”) læses op i kirkerummet på 4 aftner.

Tegneseriegenren taler med to sprog – både tekst og billeder – og giver en ny

oplevelse af de bibelske fortællinger og Jesushistorien.

Program:

• Vi lytter til og ser med i Menneskesønnen

• Åben snak om, hvad der gjorde stærkest indtryk på os

• Musik, lystænding, dagens sang, dagens digt, stilhed og fadervor

• Dagens special-øl præsenteres med oprindelse og historie og nydes med tilbehør.

(Der er også mulighed for ikke alkoholiske drikke)

Datoer: Torsdag d. 4. okt. – Torsdag d. 11. okt. – Torsdag d. 25. okt. – Tors d. 1. nov.

Tidspunkt: Alle dage kl. 19.30. Dagens special-øl præsenteres 21.00, derefter ”hæng ud”.

Materiale: Kirken stiller ”Menneskesønnen” til rådighed. Der laves en bestillingsliste den første

gang, hvor den kan bestilles for 180 kr.

Tilmelding: inden start – dog helst inden 20. september til sognepræst Ole Pihl,

op@km.dk (evt. 20651653)

Pris (inkl. beværtning): 200,- kr (betales første gang)

3

KIRKEN HAR MANGE RUM


KIRKEN HAR MANGE RUM

Menighedsrådsvalg 2012 i Brændkjær Sogn

Der skal vælges nyt menighedsråd i Brændkjær Sogn, bestående

af 9 medlemmer for perioden 2012-16.

Brændkjær Sogn har fået dispensation fra lov om valg til menighedsråd

til at deltage i et forsøg med

Valgforsamling som valgform. Valgforsamlingen har til formål

at vælge medlemmer til menighedsrådet for den kommende

funktionsperiode 2012-16.

Valgforsamlingen træder i stedet for det ordinære valg tirsdag

den 13. november 2012, med mindre der kommer en alternativ

liste.

Der indkaldes hermed til Valgforsamling

tirsdag den 11. september 2012 kl. 19.00 i Brændkjærkirkens Sidehus

Dagsorden:

1. Velkomst.

2. Valg af dirigent

3. Menighedsrådets opgaver og kompetencer

4. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg

5. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet

6. Redegørelse for dispensation til valgforsamling samt reglerne herfor

7. Valg af stemmetællere

8. Beslutning af valgform (a eller b)

a. Forhandling om fællesliste (forhandling om grupperingers pladser på listen)

i. Præsentation af grupperingernes kandidater og stedfortrædere

ii. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne

iii. Afsluttende forhandling om fordeling af pladser i rådet til grupperingerne

iv. Afstemning af forhandlingsresultatet

b. Personvalg

i. Opstilling af kandidater til menighedsrådet

ii. Præsentation af kandidater til menighedsrådet

iii. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne

iv. Afstemning v. opstilling af kandidater til stedfortræder og evt. præsentation og yderligere debat

vi. Afstemning

9. Meddelelse af afstemningsresultatet og underskrivelse af beslutningsprotokol

10. Orientering om muligheden for at indgive en kandidatliste og derved begære valg gennemført

efter de almindelige regler og om klagemulighed til biskoppen.

11. Eventuelt.

Der er offentligt adgang til forsamlingen, men kun personer med valgret har tale- og stemmeret under

mødet.

Personer med valgret skal oplyse navn, adresse og fødselsdato, alternativt legitimere sig med f.eks. sundhedskort.

De generelle regler om valgret er gældende, dog skal man være fyldt 18 år, være boende i sognet og med-

4


lem af folkekirken senest den 11. september 2011 og sognebåndsløsere, inden-pastoratsflyttere og

tilflyttere til sognet er kun valgbare/har valgret, hvis de har løst sognebånd eller meddelt flytning til

folkeregisteret senest den 31. august 2012.

Man kan kun stemme ved personligt fremmøde.

Kandidater kan opstilles uden fremmøde såfremt kandidaten har givet skriftligt samtykke.

Resultatet af valgforsamling offentliggøres ved opslag på kirkens opslagstavler og på kirkens hjemmeside

Det er muligt, at begære valg afholdt efter lov om valg til menighedsråd ved at indgive en alternativ

kandidatliste senest den 18. september 2012 kl.19.00. lnformation herom kan ses på

www.menighedsraad.dk, eller fås hos formanden for valgbestyrelsen.

Evt. alternativ liste til begæring af valg efter de almindelige regler skal indleveres til:

Brændkjærkirkens kontor

Agtrupvej 114, 6000 Kolding

Telefon: 75 53 00 73 i Kirkekontorets åbningstid:

Mandag – fredag kl. 9.30 – 13.00.

Torsdag tillige kl. 15.30 – 18.00

Eller til:

Christine Refshauge

Adresse: Gormsvej 8, 6000 Kolding

Telefon: 51 80 95 00

Formand for valgbestyrelsen for Brændkjær Sogn er:

Marianne Loft

Dannersvej 2l st.tv., 6000 Kolding

Telefon: 20125527

E-post: mloft26@gmail.com

Med venlig hilsen Poul Wienberg,

Menighedsrådsformand i Brændkjær sogn

Gave til kirkebladet

Sidste år indkom der 3375 kr. i gave til kirkebladet.

Redaktionsudvalget siger tak for

det fine bidrag til udgivelse af bladet.

I år har vi valgt ikke at vedlægge et girokort,

da vi kan se, at flere og flere benytter

homebanking til indbetaling af gaven.

Skulle man have lyst til at give en gave til

kirkebladet, kan beløbet indbetales på reg.

nr. 9874 kontonr. 30 50 17 94 93. Man kan

også aflevere et evt. bidrag direkte på kirkekontoret.

Det skal understreges, at det er

frivilligt, om man vil give en gave.

Redaktionsudvalget

Velkomst til årets

konfirmander

Så starter de nye konfirmander i Brændkjærkirken.

Vi glæder os meget til et år sammen

med jer.

Undervisningen for centerklasserkonfirmander

fra Vonsild skole vil ligge onsdage

kl. 8.15-9.20.

Undervisningen for konfirmanderne fra

Brændkjærskolens 8. klasser vil ligge torsdage

kl. 8-9.30, med enkelte undtagelser,

bl.a. et par hele temadage.

Vi vil også gerne byde jer velkommen ved

en gudstjeneste. Den finder sted søndag d.

30. september kl. 10.30, hvor alle konfirmander

med deres familier bydes særligt

velkommen i Brændkjærkirken.

Sognepræsterne

Ole Pihl & Iben Munkgaard Davids

5

KIRKEN HAR MANGE RUM


KIRKEKLUMMEN

Demokrati

Det er ferietid, en dejlig tid på året. Hvor man kan

komme i gang med alle de bøger, der har ligget

og ventet. På mit natbord har der længe ligget en

bog om demokrati i Danmark fra 1849 til i dag.

Jeg forventede en beskrivelse af et langt, solidt og

velfungerende demokrati. Men jeg blev klar over,

hvor skrøbeligt et demokratiet er. Hvor meget det

skal vogtes og beskyttes mod magtmisbrug og

magtbegær. Jeg blev gjort opmærksom på, at den

bedste måde at beskytte sit demokrati på er ved

at deltage i det. Mange tror det kræver indsigt og

viden at deltage i demokratiet, men det er faktisk

en ret, vi alle har. Der står ikke noget i

grundloven, om hvad vi skal

vide eller være uddannet

til for at deltage i folkestyret,

alle kan være

med. Demokratiets

styrke er netop, at det

er for alle. Hvorfor skrive

om demokrati i et kirkeblad.

Har det nu også så meget med kirke at gøre?

Ja, det har meget med den næste store udfordring,

som vores kirke står overfor, valg til menighedsrådet

, at gøre. I det daglige er der vel ikke mange,

der tænker over, at kirken er en af de demokratiske

enheder i vores samfund. I vores land er det

almindeligt, at alle foreninger har en bestyrelse

og holder en generalforsamling, hvor man vælger

dem der skal sidde i bestyrelsen det næste år. Så-

6

Farvel til Theis

af menighedsrådsmedlem Marianne Loft

dan er det også i vores folkekirke. Det er menighedsrådet,

der kan få netop vores kirke til at være

en del af det område, vi bor i. Derfor er det vigtigt,

at det er mennesker, der bor i lokalområdet,

der opstiller og bliver valgt ind i rådet. Så tanker

og idéer om kirken og dens muligheder bliver diskuteret

der, hvor de kan udmøntes og ikke kun

i vaskehuset. Kirkens demokrati har de samme

svagheder og styrker som landets. Det må vogtes

og beskyttes mod misbrug og magteliter. Det

kan det kun ved, at vi deltager i det. Der er ikke

krav om så og så mange søndage på kirkebænken,

deltagelse i arrangementer eller viden og

indsigt i kirkelige forhold for

at kunne være med. Alle

medlemmer har deres

demokratiske ret til at

komme og deltage. Har

man en mening om eller

en holdning til, hvordan

tingene kan være er det nok.

Derfor vil jeg gerne opfordre alle medlemmer

til at deltage i det kommende menighedsrådsvalg.

Deltag i det lokale demokrati i din kirke og vær

med til at værne om en kirke, der er for alle mennesker

i dette land. En demokratisk kirke der er,

som vi gerne vil have den i vores område. En kirke

der arbejder med de opgaver og tilbyder de aktiviteter,

vi har brug for lige her, hvor vi bor.

Organist Theis Lyng Reinvang har opsagt sin stilling i Brændkjærkirken med

fratrædelse ultimo juli måned 2012. Personale og menighedsråd vil gerne takke

Theis for hans gode indsats i kirken og dens musikliv igennem knap 4 år. Vi

sender ham og hans familie alle gode ønsker for fremtiden.

Venlig hilsen

Poul Wienberg


En tak fra en gammel kirketjener

I godt 20 år har jeg været kirketjener ved Brændkjærkirken,

og nu er det altså slut. Lidt vemodigt,

men jeg glæder mig også til at blive en del af den

almindelige menighed.

Jeg vil i den anledning sige en stor tak for den tid,

hvor jeg har stået ved kirkedøren, for på kirkens

vegne, at byde velkommen i Guds hus. Det har

været en stor glæde og har beriget mig, at få lov

at møde menigheden med et håndtryk, et knus,

eller et nik: Jo, jeg føler mig taknemmelig. Også

en stor tak til menighedsrådet, som har båret over

med mig, og har givet mig stor plads til at være

mig selv, og til at udvikle mig og mit job. Også til

personalet vil jeg sige tak, det har været dejligt. At

have så fantastiske og engagerede medarbejdere

er en velsignelse.

Så vil jeg også gerne sige en stor tak, for den dejlige

afskedsfest, man lavede for mig. Tak for alle

gaverne, og tak for de varme ord, som blev mig og

min familie givet, i den anledning.

Hvor er vi altså heldige, at have så smuk en kirke,

og så dejlig en menighed.

Kaj Thomasen

Ny kirketjener

Hvem er den nye

kirketjener?

Hvor er Kajs afløser?

Her er jeg!!

Jeg hedder Jacob,

og jeg er jeres nye

kirketjener.

Jeg er 30 år og er

egentlig uddannet

automekaniker, men det får jeg nok ikke

meget brug for her.

I min fritid kommer jeg i KFUM & KFUK

og roder lidt med en gammel bil.

Jeg er gift med Louise, og det har jeg været

i knapt 6 år. Sammen har Louise og jeg 2

drenge, Casper (3 år) og Christian (10 måneder).

Jeg glæder mig til at møde dig her i vores

kirke.

Venlig hilsen Jacob

7

FARVEL OG GODDAG


ARRANGEMENTER

Efterårets kunstudstilling

Det handler om følelser og fortolkninger.

Om ikoner, der mødes og myter, der brydes.

Kærlighed der slutter og gendigtes.

Der er ikke et bestemt tema

der sætter sig, når jeg

skal præsenterer efterårets

udstiller, billedkunstner

og kunstpædagog Birgit

Elmon. Men netop det

som Birgit siger om sig

selv: ”Jeg har altid været

kreativ og er drevet af en indre nødvendighed, til

at udtrykke mig gennem mine hænder.”

Det begyndte med moderne hverdagsikoner,

skabt af skrot og drivtømmer. Men har udviklet

sig med akrylmaling på lærred, samt mixed me-

8

Menighed møder menighed

af Grethe Thomasen

dia på papir og billedbehandling på computer.

Birgit har fuldt sin overbevisning, om det at skabe.

Og har udstillet mange steder. Blandt andet

på Danske Kirkedage i Viborg. Og hun har medvirket

som illustrator på en international bibel for

Taizé fællesskabet, og meget mere. Klik ind på

hjemmesiden og se. www.birgitelmon.dk

Glæd dig til at møde en levende og kreativ udstiller,

når kunstudvalget byder Birgit Elmon velkommen

søndag den 7. oktober, med fernisering

og let traktement efter gudstjenesten.

Udstillingen kan opleves fra søndag den 7. oktober

til søndag den 18. november 2012.

Velkommen til dette spændende møde,

efterårets kunstudstilling

I forbindelse med Haderslev stifts tiltag – ”Gudstjenesteliv – liv i Gudstjenesten”, er vi

i Brændkjærkirken en af de menigheder, der skal møde en anden menighed. Formålet

med ”Menighed møder menighed” er at inspirere og lade sig inspirere. To menigheder

besøger hinandens sædvanlige søndagsgudstjeneste og er med til en efterfølgende

samtale om gudstjenesten og kirken.

Menigheden, vi er blevet sat sammen med er Christianskirkens menighed i Fredericia.

Søndag d. 18. november kl. 10.30 skal vi besøge denne menighed og deltage i søndagsgudstjenesten

der, høre om kirken og menighedens liv, samt møde de ansatte og menighedsråd. Vi lukker med andre ord

kirken denne søndag og tager til gudstjeneste I Christianskirken i Fredericia.

For de som ikke har mulighed for egen transport kan der bestilles kirkebil på kirkekontoret,

senest fredag d. 16. november. For at være i Fredericia i god tid, er der afgang fra

Brændkjærkirken kl. 9.45.

I foråret 2013 får vi besøg af Christianskirkens menighed her hos os i Brændkjærkirken, hvor de deltager i

søndagsgudstjenesten og til en samtale og et møde om menigheden og kirken her.

Lidt om kirken, vi skal besøge:

Christianskirken er en moderne kirke, med en stor og aktiv menighed, 3 præster, sognemedhjælpere, kirketjenere,

organist og et stort drengekor. Og så er kirken kommet yderligere på landkortet ved realiseringen

af den storslåede udsmykning af Bjørn Nørgaard, med 24 formidable glasmosaikker og et imponerende

alterparti over den sidste/første nadver. Hele værket har titlen:” Du skal elske din fjende”.

Glæd jer til en meget inspirerende gudstjenesteoplevelse søndag d. 18. november kl. 10.30 i Christianskirken

i Fredericia.

Menighedsrådet og præsterne


Særlige gudstjenester i efteråret

HØSTGUDSTJENESTE

Søndag d. 9. september kl. 10.30, bagefter auktion og frokost i Sidehuset.

Denne søndag fejrer vi høstgudstjeneste i Brændkjærkirken. Selvom vi er en bykirke, og der er nogle

kilometer ud til de åbne marker, korn og frugttræer, så er det vigtigt at sige tak. Tak for kærligheden,

der er det kit, der binder os mennesker sammen. Tak for det daglige brød, vi lever af. Lad os værdsætte

det vi har, og lad os værne om alt det skabte og dele gaver med hinanden, så alle mættes.

Medbring gerne forskelligt frugt og grønt, blomster, bagværk og andet i kirken. Efter gudstjenesten

holder vi auktion over det medbragte, hvor pengene går til Blå Kors’ hjælpearbejde blandt børn i

hjem med alkoholproblemer.

Under prædikenenfortæller Anne Mette for børnene i sidehuset. Efter gudstjenesten vil der også være

frokost. Det koster 30 kr. for voksne, men børnene spiser gratis.

PRAISE N´PIZZA

• Her er der rum til fest og glædesudfoldelse!

• Her er der plads til børn, unge og voksne

– plads til en familieoplevelse!

• Her er orglet slukket.

• Her får musikken lov til at svinge og skabe glæde.

• Her må vi stå op, når vi synger.

• Her taler vi et sprog som alle kan forstå.

• Her hører vi historier fra Bibelen .

• Her møder vi refleksioner til eftertanke.

• Her kan man bestille og betale for sin pizza ved indgangen til gudstjenesten og spise sammen

med alle de andre efter gudtjenesten.

• Kom og oplev en gudstjeneste på en ny måde!

VI SES til Praise n´Piz za

i Brændkjærkirken!

• Søndag d. 7. oktober kl. 16.00

• Søndag d. 11. november kl. 16.00

NYHED

9

ARRANGEMENTER


ARRANGEMENTER

10

NYHED

BUSK-GUDSTJENESTE

søndag d. 28. oktober kl. 10.30, med morgenkaffe fra kl. 9.30 – 10.15.

BUSK står for Børn, Unge, Sogn, Kirke. Denne søndag sættes der fokus på de unge i Brændkjærkirken.

Gennem rytmisk musik, moderne salmer, tanker fra unge og om unge bliver BUSK gudstjenesten

igen en tradition i Brændkjærkirken. Kirkens ungdomskor og Ten Sing Kolding medvirker. Alle er

velkomne.

Inden gudstjenesten er der rundstykker, saft og kaffe til de morgenfriske.

ALLEHELGEN

søndag d. 4. november kl. 10.30 og kl. 17.00

Allehelgen er en højtid, som samler flere og flere til gudstjeneste.

Det er tiden, hvor vi mindes vores døde. Hvor der skabes rum for

sorgen, mindet og håbet. I Brændkjærkirken holder vi hele 2 gudstjenester til Alle Helgen.

Kl. 10.30 er der gudstjeneste, hvor det er sygehuspræst Birgit Fur, der prædiker. Birgit Fur er også en

vigtig tovholder på Kolding Provstis sorggruppe for børn og unge. Sorggruppen holder til i Brændkjærkirkens

lokaler.

Kl. 17 er der minde-og musikgudstjeneste.

Dette bliver en anderledes gudstjeneste, hvor der bliver mulighed for at tænde lys og hvor navnene

på de, der er døde i Brændkjær Sogn siden sidste Allehelgen, vil blive læst op. Sognepræst Ole Pihl

prædiker.

GOSPELGUDSTJENESTE

søndag d. 25. november kl. 10.30

I flere år har vi gennemført en gospel-temadag for kirkens konfirmander. Det

har været en succes. I år vil vi gerne dele denne oplevelse med flere. Derfor holder

vi et brag af en gospelgudstjeneste den sidste søndag i kirkeåret, hvor konfirmanderne

fra både Brændkjær og Dalby samt præsterne medvirker. Gospelkoret

Lusangis dirigent Henrik Engelbrekt Refshauge, og pianist Christine Refshauge

er med denne dag. Glæd jer!

Efterårets indsamlinger i Brændkjærkirken

I de kommende måneder vil der i Brændkjærkirken blive samlet ind til flg. formål:

September (herunder høstgudstjenesten)

Blå Kors´ hjælpearbejde for børn fra hjem, hvor en eller begge forældre har et alkoholproblem.

Oktober

Det tværkulturelle arbejde i Kolding Provsti

November

”Sorggruppen for Børn og Unge i Kolding Provsti.”

Menighedsrådet


På besøg – om besøgstjenesten

i Brændkjær sogn

”At få besøg af en besøgsven kan ændre gråvejr til

solskin”. Det er sådan et godt citat, siger Karen

Margrethe Hansen, og rækker mig en folder, om

bl.a. besøgstjeneste. ”Her ved Brændkjærkirken

har vi vores egen menighedspleje. Besøgstjenesten

her er en del af den. ”, fortæller Karen Margrethe,

som er kontaktperson for besøgstjenesten her

i sognet.

”Det er både mænd og kvinder, der er besøgsvenner,

og både mænd og kvinder, der ønsker besøg.

De mennesker, vi i besøgstjenesten, er i berøring

med, er ikke en ens gruppe. Her er plads til forskelligheden.

Der kan være mange forskellige årsager

til, at man gerne vil have en besøgsven eller

ønsker at tage på besøg.

For mit eget vedkommende, fortæller Karen

Margrethe, så har jeg altid engageret mig i forskellige

ting.

I mange år, var jeg meget aktiv i pårørende gruppen

for mennesker med psykiske lidelser. Jeg var

en af dem, der satte foreningen i gang og holdt

først op, da jeg blev 75 år. Et meget givende og

meningsfyldt frivilligt arbejde.

Så tænkte jeg ved mig selv, at jeg skulle i gang med

noget andet og lade nye og yngre kræfter træde til.

Og der faldt mit valg på, gennem min sognekirke

her, at engagere mig i menighedsplejen og besøgstjenesten.

Det er en stor glæde at møde mennesker

på denne måde, siger Karen Margrethe, på

sin egen ydmyge måde. Hun har et smil, der emmer

af oprigtig omsorg. Samtidig har hun, gennem

sit mangeårige arbejde på bl.a. Kløverhøj,

erfaringen med overblik og indlevelsesevne. Karen

Margrethe ved, hvad hun har med at gøre, og

hun magter det.

Når der skal etableres kontakt til et menneske, der

ønsker en besøgsven, så tager jeg altid selv ud til

vedkommende i først omgang. Det er for at danne

mig et indtryk af, hvilke behov han eller hun har,

og for at finde ud af, hvilken type besøgsven, der

Interview v/ sognepræst Iben Munkgaard Davids

ville passe godt ind her. Når der så er skabt en

kontakt mellem to, så har vi en prøvetid på ca. 3

måneder, hvorefter man enten kan fortsætte ordningen

eller lade den ophøre. Nogle enkelte finder

ud af, at de nok ikke har så meget brug for en

besøgsven. Andre får et venskab i mange år. Der

er også situationer, hvor det er børn til et ældre

mennesker, der henvender sig til besøgstjenesten

for hjælp. Her er det vigtigt at finde ud af, om det

så også er et ønske fra den ældre selv.

Så er der solstrålehistorierne, hvor Karen Margrethe

har kendt til folk, som gerne ville have

hjælp eller en besøgsven, og hvor disse så har

mødt hinanden ved et tilfælde og skabt kontakt.

”Det er jo herligt”, bemærker Karen Margrethe.

Der er ingen tvivl om, at Karen Margrethe finder

sin styrke og omsorg i sin tro.” Gud ved jo det hele

i forvejen”, men derfor gør det alligevel noget at

bede til ham. Det gør en forskel, og det gør godt”.

”Der er ingen tvivl om, at det gør en forskel for de

mennesker, der får besøg og dem, der er besøgsvenner.

For det går begge veje”, bemærker Karen

Margrethe. Selv har hun flere, hun ofte besøger.

Og hun holder meget af det.

”Der er altid brug for flere besøgsvenner”, siger

Karen Margrethe - på sin egen stilfærdige måde

- , og takker for i dag. På ny vandrer hun ud i sognet

på besøg!

Har du overskud til at være besøgsven, eller kender

du nogen, der gerne vil have et besøg, så ring

til: Karen Margrethe Hansen 7552 9919

11

ARRANGEMENTER


DET’ FOR BØRN

Glædelig godnathistorie

og godt nytår!

Det billede du som barn danner dig af Gud, følger dig resten af livet. Det er der nok Anne Mette Meyer

mange af os, der har en fornemmelse af, og det har nyere undersøgelser også bekræftet.

De, der som barn har set billedet af en hård og straffende Gud, der altid har et øje på en, ved nok hvor

svært det kan være at male et nyt af en kærlig Gud. En der tager imod med åbne arme, bærer over med

det knas vi ind i mellem får smidt i maskineriet for hinanden og elsker os, som vi er!

Den historie, vi fortæller børnene – og de voksne - om Gud, skal bringe glæde og tryghed. For Gud er

kærlighed.

Jeg venter med at tage proppen af champagnen til nytårsaften, men jeg bobler af forventning til en ny

sæson med minikonfirmander, masser af korsang, rytmikundervisning for de yngste, børnegudstjenester,

læseklub, godnathistorier og meget mere. Det er alt sammen med til at få kirkelighed til at rime på virkelighed.

Dørene er lukket op til din sognekirke – her er rum for at små mennesker kan stille livets store

spørgsmål og plads til en genfortælling af de mange historier, Gud har til os.

Kom og hør dem og vær selv med til at give året kulør!

Mange hilsner

Anne Mette

12

Er det mon veje til himlen?

Rytmik og salmer

for småfolk

Der kører i øjeblikket 2 hold med babysalmesang,

samt 1 hold for 1 årige og 1 hold

for 2-3 årige. Alle hold er fyldt op. Der starter

nye hold til januar og de kan ses i næste

kirkeblad.

Mailingliste

Få nyhederne om godnathistorie, familiekor, nye rytmikhold og andre børnearrangementer,

så snart de er oprettede! Mailinglisten er de første, der hører om nye muligheder

for børnefamilier her i kirken. Send mig en mail og bed om at komme på listen! Så

får du nyhederne, mens de er rygende varme.


Godnathistorie og aftensmad

Tirsdage kl. 17.

Vi er færdige med at spise ca.18.15, hvis ikke søde Belinda har bagt kage.

Her kan alle små sidde på puder på gulvet og se når fortællelyset tændes. Vi synger

nogle lette sange, og så er vi klar til at lytte. Her læser vi ikke op, men fortæller

en levende historie. Det er spændende for børn og voksne. Bagefter spiser vi

Børnekor

for 3.-5. klasse

Torsdage kl. 13.45-14.45

23. august til 30. april.

Sange, salmer, gospel og dans er nogle af ingredienserne

i opskriften på sunde sangstemmer.

Her kan alle være med, og der er udfordringer

til både nye og øvede korsangere.

Børnekoret synger koncert 4-5 gange om

året, og de, der har lyst, er med til at overnatte

i kirken, når vi nærmer os påske. Hver

gang får vi lidt at spise og drikke, inden vi

skal synge. Hvis du har lyst til at prøve at synge

solo/alene, er der også mulighed for det.

Vi vægter god musik i mange genrer, sunde

sangstemmer, sangglæde og godt kammeratskab.

Koret ledes af undertegnede, som er uddannet

sangpædagog på musikkonservatoriet og

giver garanti for god undervisning!

Send en mail eller ring for at melde jer til.

Nye sangere optages løbende hele året.

en børnevenlig menu af skruer og kødsovs sammen i sidehuset.

Det koster ikke noget at spise med og tilmelding ej nødvendig.

Alle aldersgrupper er velkomne hver gang, selvom vi ind

i mellem fortæller en historie for de yngste. Vi glæder os til at

fortælle en ny omgang godnathistorie.

tirsdag d. 18. september – en historie særligt for de 0-5 årige

tirsdag d. 2. oktober

tirsdag d. 13. november

tirsdag d. 27. november – en historie særligt for de 0-5 årige

Børnekirke-

medarbejdere

Torsdage kl. 13.45-14.45 i børnekortiden.

Start 23. august.

Hov – hvad er det for noget med børn i arbejde?

Jo, den er god nok. Vi har valgt at tilbyde

9 pladser til børn i 5. klasse, hvor de får mulighed

for at yde en særlig indsats i forbindelse

med kirkens børnekor, børnegudstjenester og

kirkelige aktiviteter for børnefamilier. Børnene

kan synge, lave drama, skrive salmer og

bønner og meget mere. Ligesom vores ungdomskor

får børnekirkemedarbejderne også

mulighed for at tjene lommepenge. Der er

stadig plads til flere 5. klasser, så hvis du har

lyst til at deltage med pligter og privilegier og

kan li’ at synge og deltage aktivt i børnegudstjenesterne,

så kontakt Anne Mette for at høre

nærmere om løn m.m.

Anne Mette Meyer . tlf. 51 16 91 01 . annemette@braendkjaerkirken.dk

af sognemedhjælper

Anne Mette Meyer

NYHED

13

DET’ FOR BØRN


DET’ FOR BØRN

Minikonfirmander

en mulighed for alle 3. klasser!

Tirsdag kl. 13. 45-15.00

Fra 4. september og afslutning 9. december.

Virker en bøn kun, når man folder hænderne? Hvorfor

holder vi fri? Hvad er højtid for en slags tid? Kan

det passe at en tidligere bykonge er begravet under

kirkens gulv? Sjove, spændende, drabelige, sørgelige

historier og fortællinger om kærlighed, helte og heltinder

hører med til oplevelsen i kirken hver uge til

minikonfirmand. Vi har også tid til at spise, lege og

gå på opdagelse. Det må vist være klart for alle: Minikonfirmand

er en sjov måde at lære om kirke og

kristendom på. Minikonfirmanderne har alle de store roller i julemusicalen – se selv på billedet, hvor flot

det var sidste år. Skynd dig at melde dig til hos Anne Mette! Vi glæder os til at se jer !

Mange hilsner præsterne Ole og Iben + sognemedhjælper Anne Mette

14

Familiekor for mødre og børn

mandage kl. 16.45-17.30

5. november-9. december.

Nu er muligheden for at gå til

noget sammen med dit barn.

Mødre og deres børn fra 2.

klasse og opefter samles til korsang

5 mandage og slutter d.

9. december med nogle sange

i den store julemusical om julenat.

Vi synger sange, salmer

og gospel om vinter og jul. Vi

har en god pianist, der spiller til

og er med til at løfte familiekor

til en oplevelse ud over det sædvanlige.

Meld jer til hos Anne Mette på mail eller telefon.

Spirekor for 1.-2. klasse

Anne Mette Meyer

I år starter koret først 15. januar og der vil komme sedler ud på skolen op til! Se næste kirkeblad.


Koncert med

Thomas Kjellerup

Thomas

Kjellerup

Koncert med

Per Nielsen

KONCERT

I BRÆNDKJÆRKIRKEN

I KOLDING

Pris: 150,- kr.

Onsdag d. 19. september 2012 kl.19.30

Billetter kan købes: Kaj-Henning Sørensen, tlf.: 2667 0600, kahs@live.dk

eller: ABC print, Fynsvej 40, 6000 Kolding, tlf: 2143 4601, cs@abcprint.dk

Arrangør: Sct. Georgs Gilderne, Kolding

Hele overskudddet går til hjælpearbejde

Onsdag d. 7. november kl. 19.30

Arrangør: Kræftens Bekæmpelse

Igen i år er der koncert i Brændkjærkirken med pianisten

Per Nielsen og hans pianist Carl Ulrich. I

år er Alexandru igen med som et ekstra krydderi.

Billetter kan i forsalg købes hos Liva i Domhusgade

og ved Liva på Galgebjergvej fra den 15.

september.

Entré 175,- kr.

Gunner Nielsen

Koncert med

Sønderjysk Pigekor

Søndag d. 11 november klokken 16 inviterer

Kolding Bykirker til en fælles koncert i Sct. Nicolai

Kirke.

Koret, der består af ca. 60 medvirkende, ledes af

Mette Rasmussen.

Det er et meget dygtigt pigekor, der ofte har sunget

i radio og TV, har udgivet cd'er, og har deltaget

i koncerter i både ind- og udland.

Der er gratis adgang til koncerten, mød op og nyd

det gode kor.

Kolding Bykirkers fællesudvalg.

Koncert med

Stig Rossen

2. december kl. 15.00, kl. 17.30 og kl. 20.00

Arrangør: Kolding Flisepudserlaug.

Jul og traditioner hører sammen, og siden 1996

har der været tradition for, at Stig Rossen i samarbejde

med Kolding Flisepudserlaug giver julekoncert

i Brændkjærkirken. Sådan er det også i

år, hvor der er hele 3 koncerter at vælge imellem.

Årets gæstesolist er sangerinden Christina Chanée.

Billetterne sælges via www.koldingbilletten.

dk, eller personligt på Visit Kolding/Turistbureauet

på Akseltorv.

15

KONCERTER


AKTIVITETER

4 x sang fra

højskolesangbogen

12. september, 10. oktober, 14. november, 12.

december alle dage kl. 14.30 i kirkens

sidehus.

Disse dage er der mulighed for at

være med til at synge nye og gamle

sange fra højskolesangbogen.

Rigmor præsenterer sangene, og

Niels indlærer melodierne og

akkompagnerer. Der er kaffe og småkager til 5 kr.

Eftermiddagen slutter med en ønskekoncert.

Rigmor & Niels Karstoft

2 x Læs en bog

studiekreds

5. oktober og 30. november

kl. 14.30 i sidehuset.

I efterårssæsonen vil vi

beskæftige os lidt med bøger,

der foregår i 1700 tallet.

I august læste vi: Det gyldne klenodie om den københavnske

hernhutter-menighed.

Til d. 5. oktober skal vi læse Hanne Reintofts bog

16

Last og brast. Bogen handler om fire kammerater,

der efter tabet af Skåne, kommer hjem fra

krigen og trods meget forskellige kår holder sammen.

Den tredje og sidste bog, vi når inden næste kirkeblad,

bliver: Per Olaf Enquists: Livlægens besøg,

den vil vi læse til d 30 november.

Else Oxenvad

Tlf. 75 50 24 23

4 x Studiekreds tema:

”Skabelsesberetninger”

Onsdage kl. 10.30-11.30

19. september, 26. september, 3. oktober og

10. oktober

”I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden….

”I begyndelsen var Ordet…” Dette er to bud

på skabelsesberetninger, i hhv. Det gamle Testamente

og Det nye Testamente. Hvordan lyder

andre religioners bud på en skabelsesberetning?

I denne studiekreds, som

er åben for alle interesserede,

vil vi dykke ned

i skabelsesberetninger fra

Guidet rundtur på

Den gamle Kirkegård

Så er det tid til årets sidste guidede tur på vore smukke kirkegårde.

Turen på Den gamle Kirkegård finder sted tirsdag den 6. november

klokken 15.30.

Vi mødes ved Kapellet, hvorfra turen udgår. Vi vil være tre, kirkegårdsleder

Marie Vedel-Rieper, kapeloverassistent Peter Hartwig Sellau og undertegnede, der i år vil fortælle

om kendte og ukendte gravsteder, kirkegårdens beplantning, lidt om gravstedernes symboler og

nogle gode historier om for længst afdøde personer.

Turen varer cirka 1 time, hvorefter der er en kort andagt i kapellet ved Ole Jørgensen, Sct. Nicolai

Kirke, hvor vi vil mindes vore døde.

Efter andagten er Kirkegårdsbestyrelsen vært ved en lille forfriskning.

Tilmelding på telefon 7559 7870 eller på e-mail: info@koldingkirkegaarde.dk

Else Oxenvad


hhv. kristendom, Islam og Hinduisme. Hvilken

betydning har skabelse i de forskellige religioner?

Hvilke forskelle og ligheder er der i de enkelte beretninger,

og hvor vigtig er skabelsestro?

Det er muligt at deltage i hele forløbet eller enkelte

gange.

Sognepræst Iben M. Davids

Familietræf

Alle familier og enlige er velkomne i kirkens

sidehus kl. 18.00 onsdage i ulige uger.

Kontaktpersoner:

Knud Arne Hjort 75 56 18 41 / 61 70 05 47

Ulla Kildegaard 22 51 19 88

Ole Christensen 50 45 89 53

Helle Christiansen 26 28 41 96

Kirsten Müller 75 52 96 70 / 22 33 27 98

Onsdag den 12. september

Vi skal på besøg i gårdbørnehaven

Rødbæksgaard, Dons Landevej 121.

Afgang fra kirken kl. 17.30.

Husk madkurv.

Onsdag den 26. september

Minder fra en svunden barndom.

Klemme vil fortælle.

Onsdag den 10. oktober

Kreativ aften.

Ved Lissen og Helle.

Onsdag den 24. oktober

Allice kommer og fortæller.

Onsdag den 7. november

”Skabelsesdans” - til foryngelse af de gamle

og til morskab for alle andre. En dans over de

7 dage i skaberværket. Ved Leif.

Onsdag den 21. november

Vi skal på løb med Helle.

Spændende program

for hele familien

Eftermiddagsmøder

Fredage kl. 14.30 i ulige uger i kirkens Sidehus.

Kontaktperson: Inga Kristensen 75 52 68 61

14. september

Fra bondekone til borgmester.

Opvokset på en vestfynsk gård med stor folkehold

og manuelt arbejde. Uddannelsen som

husholdningslærer har være fundamentet for

et rigt og spændende liv.

v/Else Møller, Kerteminde

28. september

”Blandt molboer og andet godtfolk”

Vi skal bl.a. høre om: ”Ærkebiskoppen af Mols”

og ”Præsten der ikke fik gjort rent i 20 år”

v/ sognepræst Jan Schmidt, Knebel

12. oktober

”Syng for livet”

Nye og gamle sange og salmer. Forfatteren fortæller

om sangene.

v/ forfatter Jens Rosendal, Ballum

26. oktober

”Kirke til tiden”

Udfordringerne ved at være kirke nu.

v/ sognepræst Iben Munkgaard Davids

9. november

”Tryllefløjten”

En eftermiddag i selskab med det spændende

persongalleri fra et af Mozarts mesterværker,

”Tryllefløjten”. Det bliver ikke kedeligt. Dette

syngestykke, som Mozart og hans tekstforfatter

Schnikaneder selv betegnede værket, er fyldt med

vidunderlig musik og en interessant symbolik.

v/ Hans Jørgen Sindholt, Kolding

23. november

Genfortælling af Karen Blixens roman ”Babettes

gæstebud.

v/ tidl. lærer Jette Mechlenburg, Fredericia.

7. december

”Julen nærmer sig”

v/ sognepræst Ole Pihl

17

AKTIVITETER


AKTIVITETER

LUSANGI

Gospelkoret Lusangi øver i kirken

torsdage fra kl. 19.30

Formand og dirigent:

Christine & Henrik Engelbrekt Refshauge

Tlf. 51 80 95 00 - www.lusangi.dk

Menighedsrådsmøder

Møderne er offentlige og afholdes i kirkens Sidehus

kl. 19.00 på følgende dage:

18. september, 23. oktober og 14. november.

18

Fælleskirkelige aftener

”Hjælpearbejde og fængselsmission”

Torsdag d. 27. september kl. 19.30

Foredrag v/ Søren Viftrup, som er pastor i

Apostolsk Kirke i Vejle.

Søren har været forstander på Marielund i

Kolding. Han har beskæftiget sig med hjælpearbejde

og fængselsmission i Rumænien,

og i de seneste år har han været i Tibet nogle

gange, også i forbindelse med hjælpearbejde.

”Hospice Kolding”

Torsdag d. 25. oktober kl. 19.30

Sognepræst Maria Frederiksen taler om oprettelsen

af Hospice i Kolding. Maria Frederiksen

er næstformand i støtteforeningen for

Hospice Kolding.

”Skyld og straf”

Torsdag d. 22. november kl. 19.30

Refleksions- og debataften: Hvorfor straffer

vi folk ved at sætte dem i fængsel? Retfærdighedsfølelse?

Forebyggelse? Virker det? Siger

Det nye Testamente noget brugbart om skyld

og straf, når den gammeltestamentlige livsfilosofi

”øje for øje og tand for tand” lever i

bedste velgående i vores samfund i dag?

v. Ole Pihl, sognepræst og tidl. arresthuspræst

Indenlandsk

Sømandsmission

Møderne afholdes torsdage

kl. 14.30 hos Anne Lise

Poulsen, Gormsvej 22.

6. september, 4. oktober,

1. november og

6. december

Værestedet

Hver torsdag i Sidehuset fra kl. 10.00-11.30

Mød op og få dig en snak, en kop kaffe. Vær med

til at klippe papirklip, dekorere glas, lave postkort

mv. Hvis du har lyst til det. Men først og fremmest

drejer det sig om at være sammen med andre

mennesker.

Én gang om måneden får vi besøg udefra.

Kontaktperson: Grethe Clemensen 75 53 36 86

Bøn i Brændkjærkirken

Hver onsdag samles en gruppe til bøn i Brændkjærkirken.

Alle er velkomne til at være med i

dette bønsfællesskab, hvor vi bl.a. beder for livet

i kirken. For nærmere information: Kontakt Rita

Wienberg; telefon 20 44 25 00.

Besøgstjenesten

Besøgsven eller besøgsvært?

Har du overskud til at være besøgsven, eller kender

du nogen, der gerne vil have et besøg, så ring

til:

Karen Margrethe Hansen 7552 99 19

Læs også interview på side 11


Adresser m.m.

Brændkjærkirken

Agtrupvej 114, 6000 Kolding.

www.braendkjaerkirken.dk

Kirken er åben for besøgende alle

hverdage mellem kl. 10.00 -16.00.

Sognepræst

Ole Pihl

Tlf. 20 651 653

E-mail: op@km.dk

Sognepræst

Iben Munkgaard Davids

Tlf. 29 33 62 03

E-mail: iben@braendkjaerkirken.dk

Sognepræst

Birgit Fur

Tlf. 23 34 28 53

Kordegnekontoret

Kordegn Jytte Meyer Madsen

Agtrupvej 114, 6000 Kolding.

Tlf. 75 53 00 73.

E-mail: braendkjaer.sogn@km.dk

Mandag – fredag 09.30 - 13.00,

torsdag tillige 15.30-18.00.

Kirketjener

Jakob Refshauge

Tlf. 20 14 32 10

E-mail:

kirketjener@braendkjaerkirken.dk

Organist

Vakant

Forsidebilledet

Præsteartiklen i dette blad handler om at

bygge broer. Både dem af beton og jern, og

dem som vi mennesker

kan bygge mellem hinanden.

Jytte

Kirkebladet

Sognemedhjælper

Anne Mette Meyer

Tlf. 51 16 91 01

E-mail:

annemette@braendkjaerkirken.dk

Menighedsrådsformand:

Poul Wienberg

Mejløvænget 18

6000 Kolding

Tlf.: 51 90 82 23

E-mail: poul@wienberg.it

Foto: Sund og Bælt

udgives af Brændkjær sogns menighedsråd.

Redaktionsudvalg:

Iben Munkgaard Davids, Ole Pihl, Christine Engelbrekt

Refshauge, Marianne Kromann, Bent

Bach Nielsen og Jytte Meyer Madsen (ansvh.)

Kirkebladet udkommer ca. 1 uge før dec., marts,

juni og september. Deadline for aflevering af stof

er den 20.okt, 20.jan, 20. apr. og 20. juni.

Sats, montage og tryk: From Grafisk

Gejlhavegård 23, Kolding. Tlf. 75 52 77 11

19

ADRESSER


Gudstjenester i Brændkjærkirken

SEPTEMBER

Søndag d. 2. 13. s. e. trinitatis 10.30 Et ønske Iben M. Davids

Søndag d. 9. 14. s. e. trinitatis 10.30 Høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost Ole Pihl

Søndag d. 16. 15. s. e. trinitatis 10.30 Martha og Maria Iben M. Davids

Tirsdag d. 18. 17.00 Godnathistorier Anne Mette Meyer/ Ole Pihl

Søndag d. 23. 16. s. e. trinitatis 10.30 Opvækkelsen af Lazarus Birgit Fur

Torsdag d. 27. 14.00 Høstgudstjeneste for plejehjem Iben M. Davids

Søndag d. 30. 17. s. e. trinitatis 10.30 Gudstj. m. konfirmandvelkomst Iben M. Davids/ Ole Pihl

OKTOBER

Tirsdag d. 2. 17.00 Godnathistorier Anne Mette Meyer/ Iben M. Davids

Søndag d. 7. 18. s. e. trinitatis 10.30 Vintræet og grenene Ole Pihl

16.00 Praise n`Pizza Se omtale s. 9 Ole Pihl

Søndag d. 14. 19. s. e. trinitatis 10.30 Kom og se! Ole Pihl

Søndag d. 21. 20. s. e. trinitatis 10.30 Vingården Iben M. Davids

Søndag d. 28 21. s. e. trinitatis 10.30 BUSK-gudstjeneste Iben M. Davids/ Ole Pihl

NOVEMBER

Søndag d. 4. Alle Helgen 10.30 Jordens salt og verdens lys Birgit Fur

17.00 Mindegudstjeneste Ole Pihl

Søndag d. 11. 23. s. e. trinitatis 10.30 Den fattige enke Ole Pihl

16.00 Praise n`Pizza Se omtale s. 9 Ole Pihl

Tirsdag d. 13. 17.00 Godnathistorie Anne Mette Meyer/ Iben M. Davids

Søndag d. 18. 24. s. e. trinitatis 10.30 Gudstjeneste i Christianskirken i Fredericia.

Afgang fra Brændkjærkirken kl. 9.45.

Se omtale s. 8. Menighed møder menighed.

Søndag d. 25. s. s. i kirkeåret 10.30 Gospelgudstjeneste

Konfirmanderne medvirker. Iben M. Davids/ Ole Pihl

Tirsdag d. 27. 17.00 Godnathistorier Anne Mette Meyer/ Ole Pihl

DECEMBER

Søndag d. 2. 1. s. i advent 10.30 Indtoget i Jerusalem Ole Pihl

More magazines by this user
Similar magazines