Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud ... - Ankestyrelsen

ast.dk

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud ... - Ankestyrelsen

Kommunernes praksis i

afgørelser om børnetilskud

til enlige forsørgere.


Indhold

Forord .......................................................................................................... 1

Resumé, konklusion og anbefalinger. ............................................................... 2

Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste .......................................... 2

Formalitets vurdering af kommunernes fgørelser viste ...................................... 2

Kommunernes anvendelse af sagsbehandlingsregler viste……………… …………………… 3.

Grundoplysninger. ......................................................................................... 4

3.1. Er afgørelsen samlet set rigtig? ................................................................. 5

3.2. I hvilket omfang er sagen dokumenteret? .................................................. 5

4.1. Har kommunen forud for fremsendelse af enlig-bekræftelse foretaget

undersøgelse via folkeregistret af eventuelt tilmeldte personer over 18 år

børnetilskudsmodtagerens adresse? ........................................................ …6.

4.2. Er der dokumentation for, at enlig-bekræftelse er fremsendt anbefa-

let? .............................................................................................................. 7

4.3.Fremgår det, hvornår kommunen har fremsendt enlig-bekræftesle til

børnetilskudsmodtageren?.................................................................8

4.4.Har kommunen efter fremsendelse af brev om ophør af børnetilskud

modtaget svar fra børnetilskudsmodtageren? .................................................... 9

4.5 og 4.6. Har kommunen foretaget nærmere undersøgelse, fordi

børnetilskudsmodtageren ikke har fremsendt enlig-bekræftelse / enlig-

bekræftelse er returneret af postvæsenet? ………………………………………………………… 10

5.1. Afgørelsens form………………………………… …10…

5.2. Fremgår det, hvilken afgørelse der er truffet?..............................12

5.3. Fremgår det med hvilken hjemmel, afgørelsen er truffet? ........................ 12

5.4. Oplyser kommunen om genoptagelse af udbetalingen med virkning fra

kvartalet efter, at enlig-bekræftelse er modtaget?.. 14

Bilag 1. Undersøgelsens hjemmel, omfang og metode……………… ..........16

Bilag 2. Indkaldelsesbrev ……………………………………………………………………18

Bilag 3. Regelgrundlag…………………………………………………………………………20

Bilag 4. Måleskema. …………………………………………………………………… 21

Bilag 5. Grundoplysninger …………………………………………………………. 26


KOMMUNERNES PRAKSIS I AFGØRELSER OM BØRNETILSKUD

TIL ENLIGE FORSØRGERE

Forord

Det sociale nævn i Statsforvaltningen Sjælland har i 2011 gennemført en

praksisundersøgelse om børnetilskud til enlige forsørgere. Nævnet har undersøgt

kommunernes praksis om indhentelse af skriftlig bekræftelse på, at modtagerne fortsat er

enlige forsørgere.

Børnetilskud til enlige forsørgere tildeles efter oplysning fra ansøgeren om, at ansøgeren

er enlig forsørger. Ansøger skal efter loven én gang årligt bekræfte, at pågældende

fortsat er enlig.

Kommunen skal inden den indhente enlig-bekræftelse foretage undersøgelse via

folkeregisteret. Kommunen skal der undersøge, om der på børnetilskudsmodtagerens

adresse er tilmeldt personer over 18 år. Hvis der er det, skal kommunen bede

børnetilskudsmodtageren om flere oplysninger. Oplysningerne skal angå, om den

tilmeldte person over 18 år lever i et samlivsforhold med modtageren. Kommunen

foretager herefter en konkret og individuel vurdering af sagen og træffer afgørelse om,

hvorvidt betingelserne for at modtage børnetilskud som enlig fortsat er opfyldt.

Kommunen kan i den forbindelse bede modtageren om dokumentation herfor.

Formålet med praksisundersøgelsen er at vurdere, om kommunerne anvender gældende

sagsbehandlingsregler og om kommunerne træffer afgørelser i overensstemmelse med

lov og praksis. Undersøgelsen skal også vise, om de materielle og formelle regler er

overholdt.

Praksisundersøgelsen gennemføres som led i det sociale nævns pligt til, jf.

retssikkerhedslovens § 78, stk. 1, indenfor sit lovmæssige og geografiske område at

koordinere, at afgørelser, som kunne være indbragt for nævnet, træffes i

overensstemmelse med lovgivningen. Der henvises til retssikkerhedslovens § 78, stk. 2.

Efter denne bestemmelse medfører pligten til at koordinere bl.a., at det sociale nævn

følger kommunernes praksis.

De deltagende kommuner skal efter retssikkerhedslovens § 79a behandle

praksisundersøgelsen på et kommunalbestyrelsesmøde. Bestemmelsen præciserer det

kommunalpolitiske ansvar for at følge op på det sociale nævns praksisundersøgelser. Den

understreger også kommunalbestyrelsernes ansvar for at sikre retssikkerhed i

kommunerne på det sociale område.

1


Resumé

Konklusion

KOMMUNERNES PRAKSIS I AFGØRELSER OM BØRNETILSKUD

TIL ENLIGE FORSØRGERE

Resumé, konklusion og anbefalinger.

Det sociale nævn i Statsforvaltningen Sjælland har i 2011 gennemført en praksis-

undersøgelse af de afgørelser, som kommunerne har truffet efter børnetilskudslovens §

22 a.

Nævnet har undersøgt 65 sager. Det er sager om ophør af børnetilskud og om

genoptagelse af udbetalingen af børnetilskud.

I sager om genoptagelse har vi medtaget de sager, hvor børnetilskudsudbetalingen efter

loven skulle ophøre, fordi enlig-bekræftelsen ikke er fremsendt inden fristen, og

a) hvor børnetilskudsmodtageren fremsender enlig-bekræftelsen i det kvartal, hvor fristen

udløb. I disse sager udbetales børnetilskud i realiteten uden ophør. Ifølge loven er der

tale om genoptagelse. Kommunerne omtaler også afgørelserne sådan i flere af de

fremsendte sager.

b) hvor enlig-bekræftelsen først fremsendes i kvartalet efter det kvartal, hvor fristen

udløb, eller senere. I disse sager er der en pause i udbetalingen af børnetilskud.

Nævnets gennemgang af sagerne medførte følgende hovedkonklusioner:

Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste

1. at i 49 % af sagerne er afgørelsen ikke korrekt.

2. at i 3 % af sagerne er grundlaget for afgørelsen i høj grad dokumenteret, i 48

% af sagerne er det i nogen grad dokumenteret, i 26% af sagerne er det

dokumenteret i ringe grad og i 23 % er det ikke dokumenteret

.

Formalitets vurdering af kommunernes afgørelser viste

1. at i 60 % af sagerne er der ikke sendt en skriftlig afgørelse

2. at i 15 % af sagerne er lovhjemmel i høj grad anført, men i 65 % kun anført i

ringe grad og i 20 % slet ikke anført.

3. at i 22 % af sagerne har kommunerne givet korrekt oplysning om muligheden

for genoptagelse af udbetalingen af børnetilskud med virkning fra kvartalet efter, at

enlig-bekræftelsen er modtaget.

2


Anbefaling

KOMMUNERNES PRAKSIS I AFGØRELSER OM BØRNETILSKUD

TIL ENLIGE FORSØRGERE

Kommunernes anvendelse af sagsbehandlingsreglerne viste

1. at kommunerne i 92 % af sagerne ikke inden fremsendelsen af enlig-

bekræftelse med anbefalet post har undersøgt i folkeregistret, om der er

personer over 18 år på børnetilskudsmodtagerens adresse.

2. at der i 32 % af sagerne ikke er dokumentation for, at enlig-bekræftelse er

fremsendt anbefalet.

3. at kommunerne i 18 % af sagerne ikke har fremsendt enlig-bekræftelse.

På baggrund af ovenstående hovedkonklusion anbefaler nævnet,

1. at kommunerne inden udsendelse af enlig-bekræftelse undersøger i

folkeregistret, om der ud over modtageren af børnetilskud er personer over 18 år

på modtagerens adresse

2. at kommunerne sikrer sig, at der er dokumentation for, at lovens betingelser er

opfyldt, inden kommunen træffer afgørelse

3. at kommunerne giver skriftlige afgørelser om ophør af udbetalingen af

børnetilskud med angivelse af lovhjemmel og klagevejledning.

4. at kommunerne sikrer sig, at de har oplyst om muligheden for genoptagelse af

udbetalingen af børnetilskud med virkning fra kvartalet efter, at bekræftelsen er

modtaget.

3


Køn

KOMMUNERNES PRAKSIS I AFGØRELSER OM BØRNETILSKUD

TIL ENLIGE FORSØRGERE

Grundoplysninger.

Sagerne omfatter 15 mænd (23 %) og 50 kvinder (77 %).

4


Generelt

Målingerne

viser

Generelt

KOMMUNERNES PRAKSIS I AFGØRELSER OM BØRNETILSKUD

TIL ENLIGE FORSØRGERE

Materiel vurdering af sagerne.

3.1. Er afgørelsen samlet set rigtig?

Vi har ved vurderingen af, om afgørelserne er materielt rigtige, set på, om de formelle

betingelser er opfyldt. Det vil sige om dokumentationskravet er opfyldt.

Såfremt sagen er dokumenteret i høj grad eller i nogen grad, så anses afgørelsen for at

være rigtig.

I 33 (51 %) af sagerne er afgørelserne i overensstemmelse med regler og praksis.

I 32 (49 %) af sagerne er afgørelserne ikke i overensstemmelse med regler og praksis.

51,5

51

50,5

50

49,5

49

48,5

48

3.2. I hvilket omfang er sagen dokumenteret?

Vi har vurderet, at sagen ikke er dokumenteret, hvis de formelle betingelser ikke er

opfyldt.

51

Ja, afgørelsen er korrekt Nej, afgørelsen er ikke korrekt

Vi har herved set på følgende:

1. at kommunen forud for udsendelse af enlig-bekræftelse har undersøgt i

folkeregistret, om der er tilmeldt personer over 18 år på børnetilskuds-

modtagerens adresse

2. at kommunen har fremsendt enlig-bekræftelse anbefalet

3. at er er angivet tidspunktet for kommunens fremsendelse af enlig-bekræftelse

4. om kommunen efter fremsendelse af brev om ophør af børnetilskud har modtaget

svar fra børnetilskudsmodtageren

Afgørelsens korrekthed

5

49

Procent


Målingerne

viser

Konklusion

Anbefaling

KOMMUNERNES PRAKSIS I AFGØRELSER OM BØRNETILSKUD

TIL ENLIGE FORSØRGERE

Vi har vurderet, at sagen er dokumenteret

1. i høj grad, hvis fire af de ovennævnte forhold er dokumenteret

2. i nogen grad, hvis tre af de nævnte forhold er dokumenteret

3. i ringe grad, hvis to af de nævnte forhold er dokumenteret.

4. ikke-korrekt, hvis kun en af de nævnte forhold er dokumenteret

Der er 2 (3 %) af sagerne, som er dokumenteret i høj grad og 31 (48 %) af sagerne,

som er dokumenteret i nogen grad.

17 (26 %) af sagerne er dokumenteret i ringe grad. Og 15 (23 %) af sagerne er ikke

dokumenteret.

60

50

40

30

20

10

0

3

48

De sager, der er dokumenteret i høj grad, udgør få af sagerne.

Vi anbefaler, at kommunerne indhenter dokumentation i sagerne, så det kan vurderes,

om lovens betingelser for udbetaling af børnetilskud er opfyldt.

Sagsbehandlingsregler

I hvilket omfang er sagen dokumenteret?

I høj grad I nogen grad I ringe grad Nej

4.1. Er der dokumentation for, at kommunen forud for fremsendelse af enlig-

bekræftelse har foretaget undersøgelse via folkeregistret af eventuelt tilmeldte

personer over 18 år på børnetilskudsmodtagerens adresse?

6

26

23

Procent


Generelt

Målingerne

viser

Konklusion

Anbefaling

Generelt

Generelt Målingerne

viser

KOMMUNERNES PRAKSIS I AFGØRELSER OM BØRNETILSKUD

TIL ENLIGE FORSØRGERE

Vi har sammenholdt datoen for folkeregisteropslag og datoen for afsendelse af enlig-

bekræftelse.

Undersøgelsen skal sikre, at børnetilskud ikke udbetales fejlagtigt.

I 60 sager, svarende til 92 % af sagerne, er der ikke dokumentation for, at kommunen

via folkeregistret har undersøgt, om der er tilmeldte personer over 18 år på

børnetilskudsmodtagerens adresse, inden kommunen udsendte enlig-bekræftelsen

100

80

60

40

20

0

Er der dokumentation for, at kommunen forud for fremsendelse

af enlig-bekræftelse har foretaget undersøgelse i folkeregistret?

Det er en meget stor andel af sagerne, hvor kommunernes sagsbehandling ikke

overholder lovens krav. Der er derfor en klar mulighed for forbedring her.

Kommunen skal sikre sig, at der er dokumentation i sagerne for, at kommunen inden

fremsendelse af enlig-bekræftelse har foretaget undersøgelse via folkeregistret.

Kommunen skal undersøge, om der er personer over 18 år, som er tilmeldt

børnetilskudsmodtagerens adresse.

4.2. Er der dokumentation for, at enlig-erklæring er fremsendt anbefalet?

En kommune har oplyst, at Post Danmark glemte at udsende enlig-erklæringerne med

anbefalet post. I de sager, hvor enlig-bekræftelse ikke blev tilbagesendt til kommunen

inden fristen i det første brev (udsendt med ordinær post), udsendte kommunen endnu

en enlig-bekræftelse med anbefalet post. I disse anses enlig-bekræftelse fremsendt

anbefalet ved fornøden dokumentation.

Der er 44 sager (68 %), hvori der er dokumentation for udsendelse af enlig-bekræftelse

med anbefalet post.

8

7

92

Ja Nej

Procent


Konklusion

Anbefaling

Generelt

Målingerne

viser

KOMMUNERNES PRAKSIS I AFGØRELSER OM BØRNETILSKUD

TIL ENLIGE FORSØRGERE

Det kan dokumenteres, at enlig-bekræftelser er udsendt, hvis fremsendelses sker med

anbefalet post

Kommunen skal undersøge og sikre sig, at enlig-bekræftelsen rent faktisk er sendt med

anbefalet post, hvis kommunen ikke får enlig-bekræftelsen retur.

4.3. Fremgår det hvornår kommunerne har fremsendt enlig-bekræftelse til

børnetilskudsmodtageren?

Datoerne for de fremsendte breve (sendt ordinært eller anbefalet), fremgår af de

pågældende enlig-bekræftelser, af ophørsbreve eller andet.

Det fremgår i 53 sager, svarende til 82 % heraf, hvornår enlig-bekræftelse til

børnetilskudsmodtageren er fremsendt.

8


Konklusion

Generelt

Målinger

viser

KOMMUNERNES PRAKSIS I AFGØRELSER OM BØRNETILSKUD

TIL ENLIGE FORSØRGERE

Det fremgår af datoerne for de udsendte anbefalede enlig-bekræftelser, at de er udsendt i

dels februar, dels maj måned. De er udsendt i den første del af måneden. Udsendelse i

begyndelsen af måneden sikrer, at de børnetilskudsmodtagere, som ikke når at indsende

enlig-bekræftelsen inden lovens frist på en måned, har endnu nogle dage tilbage inden

den første i næste kvartal til at fremsende enlig-bekræftelsen. Når kommunerne

udsender bekræftelserne tidligt i den anden måned i kvartalet, så sikrer de også i vidt

omfang, at postforsinkelser ikke er årsag til fejlagtigt ophør af børnetilskud.

Kommunerne kan ved valg af hensigtsmæssigt fremsendelsestidspunkt sikre sig, at

postforsinkelse ikke får betydning for ophør med udbetalingen af børnetilskud.

4.4. Har kommunen efter fremsendelse af brev om ophør af børnetilskud

modtaget svar fra børnetilskudsmodtageren?

Der er ikke i loven anført en frist for, hvor sent børnetilskudsmodtageren kan fremsende

enlig-bekræftelse med genoptagelse af udbetaling af børnetilskud fra det følgende kvartal

til følge.

I 40 (62 %) af sagerne har børnetilskudsmodtagerne fremsendt enlig-bekræftelse efter

at kommunen har meddelt modtageren, at børnetilskuddet ville ophøre.

9


Konklusion

Generelt

Generelt

KOMMUNERNES PRAKSIS I AFGØRELSER OM BØRNETILSKUD

TIL ENLIGE FORSØRGERE

Reglen om genoptagelse af børnetilskud fra den første i det følgende kvartal har ikke den

store praktiske betydning. Begrundelsen er, at børnetilskudsmodtageren har det

alternativ, at pågældende kan indgive ny ansøgning og få udbetalt børnetilskud fra den

første i det følgende kvartal. Men reglen om genoptagelse er et lovkrav, og borgeren

undgår derved at skulle udfylde ansøgningsskema endnu engang.

4.5 og 4.6. Har kommunen foretaget nærmere undersøgelse, fordi

børnetilskudsmodtageren ikke har fremsendt enlig-bekræftelsen eller fordi

enlig-bekræftelsen er kommet retur fra postvæsenet.

Det fremgår af børnetilskudsbekendtgørelsen, at kommunen inden fremsendelse af enlig-

bekræftelsen skal undersøge i folkeregistret, om der er registreret personer over 18 år på

børnetilskudsmodtagerens adresse. I givet fald skal kommunen foretage nærmere

undersøgelse heraf.

Det er ikke et lovkrav, at kommunen foretager nærmere undersøgelse ved manglede

reaktion fra børnetilskudsmodtagere.

Det fremgår dog af sagerne, at kommunerne forholder sig til, om de modtager enlig-

erklæring fra børnetilskudsmodtagerne. Det sker typisk i en kontrolgruppe.

Formalitetsvurdering af sagerne.

5.1. Hvilken form har afgørelsen.

En skriftlig afgørelse indebærer, at der et sendt et brev til børnetilskudsmodtageren,

hvoraf afgørelsen fremgår.

10


Målingerne

viser

Konklusion

Eksempler

Anbefaling

KOMMUNERNES PRAKSIS I AFGØRELSER OM BØRNETILSKUD

TIL ENLIGE FORSØRGERE

Vi vurderer, at afgørelsen har form at et skriftligt notat, hvis det fremgår af et

journalnotat, at kommunen mundtligt har meddelt borgeren afgørelsen.

Vi vurderer, at afgørelsen har ”anden form”, hvis afgørelsen kan udledes af et

journalnotat eller lignende, men det ikke fremgår, om den er meddelt

børnetilskudsmodtageren mundtligt. Der er således tale om en formløs afgørelse. Det vil

sige at børnetilskuddet umiddelbart udbetales eller udbetalingen heraf standses og uden

dokumentation for, at borgeren har fået meddelt afgørelsen og begrundelsen for denne.

I 26 (40 %) af sagerne er der sendt en skriftlig afgørelse.

I 1 sag (2 %) er afgørelsen et notat i kommunens journal

I 38 sager (58 %) har afgørelsen en anden form.

Under halvdelen af afgørelserne er sendt skriftligt

Sag nr. 57:

”16/3-10. O+E slettet via systemet.

Pgl. Ej reageret.

Udbetaling genoptaget pr. juli kvartal 2010

Efter erklæring modtaget 11. maj 2010”

O+ E er ordinært og ekstra børnetilskud

Sag nr. 35 :

”Vi har d.d. modtaget børnetilskudserklæring retur – ny bevilling på ord/ekstra er lavet

igen.

Barnets cpr.nr. Xxx

Bevillingens startdato: 2010-04-01

………”

Vi anbefaler, at kommunernes afgørelser om børnetilskud er skriftlige.

Ophør med udbetaling af børnetilskud er en bebyrdende afgørelse for borgeren. Borgerne

må af hensyn til deres retssikkerhed kunne forvente, at kommunerne træffer afgørelser

med et indhold og en begrundelse, som står klart for borgeren. Dette sikrer kommunerne

bedst via skriftlige afgørelser.

11


Generelt

Målinger

viser

Eksempler

Konklusion

Anbefaling

Generelt

KOMMUNERNES PRAKSIS I AFGØRELSER OM BØRNETILSKUD

TIL ENLIGE FORSØRGERE

5.2. Fremgår det hvilken afgørelse der er truffet?

Det fremgår i høj grad hvilken afgørelse der er truffet, når det udtrykkeligt fremgår,

hvilken ydelse sagen angår, om ydelsen er standset og fra hvilket tidspunkt.

Det fremgår i ringe grad, hvilken afgørelse, der er truffet, når det blot fremgår af et

notat, at børnetilskuddet er slettet, eller det om genoptagelse fremgår, at afgørelsen

angår ordinært børnetilskud til enlig og bevillingens startdato.

Det fremgår i høj grad af 27 sager, svarende til 42 % af sagerne, hvilken afgørelse, der er

truffet.

I 34 sager, svarende til 52 % af sagerne, fremgår det i ringe grad, hvilken afgørelse, der

er truffet.

I 4 sager, svarende til 6 % af sagerne, fremgår det ikke, hvilken afgørelse, der er

truffet.

Sag nr. 22:

”Bevilling vedrørende ordinært børnetilskud til enlige oprettet

……

Barnets cpr.nr. Xxxx

Bevillingens startdato: 2010-04-01

……..”

Sag nr. 57:

”16. marts 2010 O+E slettet via system. Pågældende ej reageret.”

O+ E er ordinært og ekstra børnetilskud

Mange afgørelser i ”anden form” - notat i journalen - er ufuldstændige og har en karakter,

så de fremstår indforståede. Det betyder også, at man kan være usikker på, hvilken

afgørelse, der konkret er truffet, og om afgørelsen er i overensstemmelse med gældende

lov og praksis.

Det skal klart fremgå af afgørelsen, at ordinært og ekstra børnetilskud er bevilget til

pågældende som enlig forsørger og fra hvilket tidspunkt.

5.3. Fremgår det med hvilken hjemmel afgørelse er truffet?

Det fremgår af forvaltningslovens regler, at en begrundelse for en afgørelse skal

indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet.

12


Målingerne

viser

Eksempler

KOMMUNERNES PRAKSIS I AFGØRELSER OM BØRNETILSKUD

TIL ENLIGE FORSØRGERE

Vi vurderer, at lovhjemmel i høj grad er angivet, hvis lov og paragraf fremgår af

afgørelsen.

Vi vurderer, at lovhjemmel i nogen grad er angivet, hvis lovhjemmel delvist men ikke i

fuldt omfang er anført i afgørelsen.

Vi vurderer, at lovhjemmel i ringe grad er anført, hvis lovhjemmel ikke anført i

afgørelsen, men kun i enlig-erklæringen og/eller i følgebrev dertil.

I 10 (15 %) af sagerne er lovhjemmel i høj grad anført.

I 42 (65 %) af sagerne er lovhjemmel anført i ringe grad.

I 13 (20 %) af sagerne er lovhjemlen ikke anført.

Sag nr. 01:

”I henhold til § 22 A i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag fik du

i januar 2010 ved almindeligt brev og i maj måned 2010, ved anbefalet brev fremsendt

en anmodning om skriftligt at bekræfte din status som enlig forsøger i forbindelse med

modtagelse af ordinært og ekstra børnetilskud, jf. lovens § 2, nr. 1-3, og § 3.

………”


70

60

50

40

30

20

10

0

Sag nr. 16:

15

Fremgår det med hvilken hjemmel afgørelsen er

truffet?

0

I høj grad I nogen grad I ringe grad Nej

”Ifølge Lov om Børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag § 22 a skal der

hvert år udsendes en anmodning om bekræftelse af status som enlig forsørger.”

13

65

20

Procent


Anbefaling

Generelt

Målingerne

viser

KOMMUNERNES PRAKSIS I AFGØRELSER OM BØRNETILSKUD

TIL ENLIGE FORSØRGERE

Sag nr. 29:

”xxxx Kommune har den 11. januar 2010 og den 9. februar 2010 sendt et brev til dig

vedrørende erklæring om fortsat modtagelse af børnetilskud.”

Kommunerne skal i skiftlige afgørelser henvise til den anvendte lov og paragraf(fer) i

afgørelsen.

5.4 Oplyser kommunen om genoptagelse af udbetalingen med virkning fra

kvartalet efter, at enlig-bekræftelse er modtaget?

Det fremgår af børnetilskudsloven, at udbetalingen af børnetilskud genoptages med

virkning fra kvartalet efter, at bekræftelsen er modtaget. Hvis denne regel skal have en

praktisk betydning, er det en betingelse, at kommunen oplyser modtageren af boligstøtte

derom.

I 14 (22 %) af sagerne oplyser kommunen ikke kun i enlig-bekræftelserne og følgebreve,

men også i afgørelserne om, at udbetalingen af børnetilskud genoptages med virkning fra

kvartalet efter, at bekræftelsen er modtaget.

I 11 sager (17 %) af sagerne oplyser kommunen i enlig-bekræftelsen og følgebrev, at

udbetalingen af børnetilskud genoptages med virkning fra kvartalet efter, at bekræftelsen

er modtaget.

I 28 (43 %) af sagerne giver kommunen korrekt oplysning i enlig-bekræftelsen om

muligheden for genoptagelse af udbetalingen af børnetilskud med virkning fra kvartalet

efter, at bekræftelsen er modtaget. I disse sager giver kommunen dog i afgørelsesbrevet

fejlagtig oplysning om, at der skal indgives ny ansøgning for at få udbetalt børnetilskud

igen. Der kan derfor ikke i disse sager anses at være givet korrekt vejledning.

I 12 (18 %) af sager, er det ikke dokumenteret, at børnetilskudsmodtageren har fået

oplysning om genoptagelse af udbetalingen med virkning fra kvartalet efter, at

bekræftelsen er modtaget.

Diagrammet nedenfor viser, illustrerer, at det alene er i 22 % af sagerne, kommunerne i

afgørelserne oplyser om muligheden for genoptagelse.

14


Eksempler

Konklusion

Anbefaling

KOMMUNERNES PRAKSIS I AFGØRELSER OM BØRNETILSKUD

TIL ENLIGE FORSØRGERE

Sag nr. 45:

”Såfremt du stadig kan erklære dig som reelt enlig forsørger har du mulighed for at

henvende dig i x i by a, b eller c inden den 30. juni 2010 for at søge om ordinært og

ekstra børnetilskud på ny.”


Sag nr. 6:

”Udbetalingen vil herefter kun kunne genoptages ved fornyet ansøgning fra kvartalet efter

det kvartal, hvor ansøgningen er modtaget.”

Kommunerne har kun i ringe omfang vejledt korrekt om muligheden for, at udbetalingen

kan genoptages fra det følgende kvartal efter modtagelse af bekræftelsen

Kommunerne skal give oplysning i overensstemmelse med loven, og korrekt

oplysning/vejledning skal ske i alle de akter, en kommune udsender.

15


KOMMUNERNES PRAKSIS I AFGØRELSER OM BØRNETILSKUD

TIL ENLIGE FORSØRGERE

Bilag 1. Undersøgelsens hjemmel, omfang og metode

Det sociale nævn har efter retssikkerhedslovens §§ 78-79 pligt til at koordinere, at

kommunale afgørelser, der kan indbringes for nævnet, træffes i overensstemmelse med

lovgivningen. Det skal ske i samarbejde med Ankestyrelsen,

Nævnet har ansvaret for praksiskoordineringen på regionalt plan. Praksisundersøgelsen

skal vist, om kommunernes afgørelse er i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis

undersøgelsen viser fejl og mangler i sagsbehandlingen, kan praksisundersøgelsen bruges

i nævnets vejledning til og undervisning af kommunerne.

Praksisundersøgelsen skal i henhold til retssikkerhedslovens § 79 behandles på et

kommunalbestyrelsesmøde i de deltagende kommuner.

Undersøgelsen omfatter børnetilskudslovens § 22a.

Ved undersøgelserne har nævnet gennemgået sagerne først og fremmest vedrørende en

legalitetsvurdering. Denne indebærer en materiel vurdering for derved at påse, om

afgørelsernes resultat er i overensstemmelse med den gældende lovgivning, herunder

eventuel praksis fra Ankestyrelsen. Den indebærer også en vurdering af sagernes

formalitet i forhold til de forvaltningsretlige regler.

Undersøgelsen omfattede de 5 kommuner, som i 2011 er udpeget af Ankestyrelsen til at

deltage i undersøgelsen. Der er tale om kommunerne Greve, Holbæk, Næstved, Stevns

og Vordingborg.

Der var blandt de indkomne sager enkelte, som faldt uden for undersøgelsen. De

pågældende sager omhandler sager, hvor borgeren har erklæret ikke længere at være

reelt enlig. Der var 3 sådanne sager.

Nævnet har samlet vurderet de undersøgte lovbestemmelser i 65 tilfælde.

Kopi af hele sagen skulle fremsendes, da sagen alene ville blive bedømt på de akter, der

blev fremsendt.

Nævnet fremsendte et bilag til de deltagende kommuner. Deraf fremgår, at

kommunerne burde tjekke følgende:

• Oplysning om borgerens alder (fødselsdato)

• Dato for kommunens afgørelse (bevillingen)

• Indholdet af kommunens afgørelse

• Enlig-bekræftelse

16


KOMMUNERNES PRAKSIS I AFGØRELSER OM BØRNETILSKUD

TIL ENLIGE FORSØRGERE

• Ansøgning eller andet, som viser, at kommunen har opfyldt sin

oplysningspligt ved bevilling af børnetilskud som enlig.

• Alle journaloptegnelser/oplysninger vedrørende sagen og sagens

behandling

• Eventuelle grundoplysninger, der er anvendt ved behandlingen af sagen –

f.eks. kommunens elektroniske registreringer, herunder folkeregistreringer,

som ikke fremgår af journaloplysninger, beregningsark m.v.

• Al korrespondance, der er foretaget i forbindelse med sagens behandling,

f.eks. anmodning om sagsoplysning, partshøring, fuldmagt,

værgebeskikkelse m.v.

• Formen for kommunens afgørelse

• Klagevejledning, hvis en sådan har været medsendt kommunens afgørelse

I forbindelse med nævnets vurdering af de indsendte afgørelser anvendes et måleskema.

Deri indgår de emner, som er relevant for den konkrete praksisundersøgelse.

De måleskemaer, der er grundlag for praksisundersøgelsen, er udfyldt af 2

sagsbehandlere i det sociale nævn, der i det daglige beskæftiger sig med sager om

børnetilskud. De har udfyldt måleskemaerne uafhængigt af hinanden Skemaerne er

herefter sammenholdt og eventuelle divergerende vurderinger er herefter afstemt.

Inden disse målinger blev foretaget, blev der foretaget prøvemåling af 4 sager efter de

undersøgte lovbestemmelser. Prøvesagerne blev vurderet af de 2 sagsbehandlere fra det

sociale nævn og medarbejdere fra Ankestyrelsen. Der blev herefter afholdt møde mellem

de involverede målere. Her blev ud fra prøvesagerne afklaret eventuelle forskellige

opfattelser eller forhold, som målemæssigt kunne give anledning til tvivl. Denne metode

skulle sikre, at sagerne i sin helhed blev undergivet ensartet behandling.

Udkast til rapporten er sendt til høring hos de deltagende kommuner sammen med

resultatet af de af nævnet udfyldte måleskemaer for den enkelte kommune.

Udkast til rapporten er sendt til Ankestyrelsen. Styrelsens bemærkninger er indarbejdet i

den endelige rapport.

Efter udsendelsen af udkast til rapporten vil de deltagende kommuner blive indbudt til et

dialogmøde med nævnet.

17


KOMMUNERNES PRAKSIS I AFGØRELSER OM BØRNETILSKUD

TIL ENLIGE FORSØRGERE

Bilag 2. Indkaldelsesbrev til kommunerne

Praksisundersøgelse 2011

Emnet for praksisundersøgelsen

Det sociale nævn skal i 2011 gennemføre en praksisundersøgelse af kommunernes

praksis i afgørelser om ordinært og ekstra børnetilskud efter indhentelse af skriftlig

bekræftelse fra modtagere af deres fortsatte status som enlige forsørgere, jf.

børnetilskudslovens § 22 a.

Formålet med praksisundersøgelsen

Praksisundersøgelsen skal belyse kommunernes praksis i forbindelse med udbetaling

af børnetilskud til enlige forsørgere, herunder kommunernes kontrol af, om

modtagerne fortsat er reelt enlig, kommunens vejledning af modtagerne, m.v.

3-årsplan

Undersøgelsen finder sted i overensstemmelse med en 3-årsplan for, hvilke

kommuner der skal indgå i de årlige undersøgelser. Planen er udarbejdet af

Ankestyrelsen, som også tidligere har offentliggjort oversigten.

Hvilke slags afgørelser omfatter undersøgelsen

Undersøgelsen omfatter afgørelser om ophør af udbetaling af børnetilskud, fortsat

udbetaling af børnetilskud og genoptagelse af udbetaling af børnetilskud.

Afgørelser for hvilken periode

Til brug for undersøgelsen bedes kommunen sende de seneste 14 sager, hvor fristen

for kommunens modtagelse af enlig-bekræftelse udløb inden 1. oktober 2010, og

hvor kommunen ikke modtog erklæringen, eller modtog den retur fra postvæsenet.

Bemærk således, at også sager før kommunesammenlægningen skal indgå, hvis dette

er nødvendigt for at komme op på 14 sager.

Sager, som efterfølgende er påklaget til og behandlet af det sociale nævn kan dog ikke

indgå i undersøgelsen og skal derfor ikke fremsendes.

Materialet skal være det sociale nævn i hænde senest mandag den 21. marts 2011.

Tjekliste over ønskede oplysninger

Der medsendes som bilag 1 en liste over de sagsoplysninger, kommunen bør tjekke

indgår i det materiale for den enkelte sag, der sendes til det sociale nævn. Det

fremgår af bilag 2, hvilke kommuner der ifølge 3-årsplanen skal indgå i undersøgelsen

for 2010. Der indkaldes 14 sager fra hver af de deltagende kommuner.

Akter i kopi

Akterne bedes fremsendt i kopi, da de ikke vil blive returneret. Sagerne skal ikke

anonymiseres, da alle akter makuleres, når undersøgelsen er gennemført og

afrapportering af undersøgelsen er afsluttet.

Sagerne sende samlet til nævnet. Sagerne udvælges således, at første sag vedrører

seneste sag om enlig-bekræftelse, hvor fristen udløb forud for 1. oktober 2010, den

18


KOMMUNERNES PRAKSIS I AFGØRELSER OM BØRNETILSKUD

TIL ENLIGE FORSØRGERE

anden sag vedrører næstsidste sag forud for 1. oktober 2010 og så fremdeles, indtil

der er fundet 14 sager.

Ved fremsendelsen bedes kuverten tydeligt markeret med bemærkningen

”Praksisundersøgelse, Det sociale nævn” for at undgå, at de konkrete sager bliver

journaliseret.

Alle oplysninger og akter skal fremsendes

Det er vigtigt, at der medsendes alle de oplysninger og akter i sagen, der er indgået i

grundlaget for kommunens afgørelse, da sagen alene vil blive bedømt på de akter, der

fremsendes.

De sager, der indgår i undersøgelsen vil blive bedømt efter et fast måleskema, der er

godkendt af Ankestyrelsen.

Måleskemaet, udfyldt af sekretariatet for den enkelte sag vil blive sendt retur til den

pågældende kommune. Resultatet af undersøgelsen forventes at foreligge i efteråret

2011. Den endelige undersøgelsesrapport vil herefter blive offentliggjort.

Den formelle baggrund for at der iværksættes en undersøgelsen er, at det sociale

nævn efter retssikkerhedslovens § 78 er forpligtet til indenfor sit område at

koordinere, at afgørelser, som kan indbringes for nævnet, træffes i overensstemmelse

med lovgivningen._

19


KOMMUNERNES PRAKSIS I AFGØRELSER OM BØRNETILSKUD

TIL ENLIGE FORSØRGERE

Bilag 3. Regelgrundlag

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Nr. 350 af 4. juni 1986

Socialministeriet

Jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009

§ 22 a. Kommunalbestyrelsen udsender en gang årligt en anmodning om skriftlig

bekræftelse fra modtageren af ordinært og ekstra børnetilskud, jf. § 2, nr. 1-3, og § 3, af

modtagerens fortsatte status som enlig forsørger. Har kommunen ikke modtaget

bekræftelsen senest en måned fra anmodningen, ophører udbetalingen af børnetilskud, jf.

§ 2, nr. 1-3, og § 3, fra det følgende kvartal. Udbetalingen genoptages med virkning fra

kvartalet efter, at bekræftelsen er modtaget.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om administration i

forbindelse med kommunens vurdering af modtagerens status som enlig forsørger.

Bekendtgørelse om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Nr. 10 af 9. januar 2004

Socialministeriet

§ 6. I forbindelse med den årlige anmodning om bekræftelse af status som enlig

forsørger, jf. lovens § 22 a, undersøger kommunen via folkeregistret, om der ud over

modtageren af børnetilskud er tilmeldt personer over 18 år på modtagerens adresse.

Stk. 2. Hvis der ud over modtageren er tilmeldt folkeregistret personer over 18 år på

modtagerens adresse, skal kommunen bede modtageren af børnetilskud om nærmere

oplysninger om, hvorvidt en tilmeldt lever i et samlivsforhold med modtageren, jf. lovens

§ 2, stk. 2. Medmindre modtageren afgiver sådanne oplysninger, at kommunen finder, at

betingelsen om at være enlig forsørger er opfyldt, lægges det til grund, at modtageren

ikke er enlig forsørger.

§ 7. Hvis kommunen i øvrigt finder det overvejende sandsynligt, at en ansøger eller

modtager af ordinært og ekstra børnetilskud ikke opfylder betingelsen om at være enlig

forsørger, må kommunen anmode pågældende om dokumentation på konkrete områder,

der kan ændre kommunens opfattelse.

20


KOMMUNERNES PRAKSIS I AFGØRELSER OM BØRNETILSKUD

TIL ENLIGE FORSØRGERE

Bilag 4. Måleskema

Statsforvaltningen Sjælland

Det sociale Nævn

2011

Skabelon til måleskema ved undersøgelse af kommunernes

praksis i afgørelser om ordinært og ekstra børnetilskud efter

indhentelse af skriftlig bekræftelse fra modtagere af deres

fortsatte status som enlige forsørgere.

Kommune

Kommune nr.

Sagsnr.

Sagsbehandler (initialer)

1.1. Borgerens fødselsdato

1.2. Køn

Identifikation af sagen

1. Grundoplysninger

21

1. mand

2. kvinde

2. Oplysninger om kommunens afgørelse.

2.1 Dato for kommunens afgørelse?

2.2 Hvad går kommunens afgørelse ud på?

Bemærkninger:

1. Dato

2. Uoplyst

1. Fortsat udbetaling af

børnetilskud

2. genoptagelse af udbetaling

af børnetilskud


KOMMUNERNES PRAKSIS I AFGØRELSER OM BØRNETILSKUD

TIL ENLIGE FORSØRGERE

2.3 Fra hvilket tidspunkt ophører

udbetalingen af børnetilskuddet efter

fristen? (besvares kun ved ophør af

udbetaling af børnetilskud)

22

Bemærkninger:

Bemærkninger:

3. Ophør af udbetaling af

børnetilskud

1. Sidste dag i kvartalet

2. Første dag i det følgende

kvartal

3. I det følgende kvartal

3. Den materielle vurdering af kommunens afgørelse

3.1. Er afgørelsen samlet set rigtig?

3.2. I hvilket omfang er sagen

dokumenteret?

Bemærkninger:

Bemærkninger:

1. Ja, afgørelsen er i

overensstemmelse med

regler og praksis

2. Nej, afgørelsen ville blive

ændret eller sagen hjemvist,

hvis det havde været en

klagesag

1. I høj grad

2. i nogen grad

3. I ringe grad

4. Nej


KOMMUNERNES PRAKSIS I AFGØRELSER OM BØRNETILSKUD

TIL ENLIGE FORSØRGERE

4.1. Er der dokumentation for, at

kommunen forud for fremsendelse af enlig-

bekræftelse har foretaget undersøgelse via

folkeregistret af eventuelt tilmeldte

personer over 18 år på

børnetilskudsmodtage-rens adresse?

4.2. Er der dokumentation for, at enlig-

bekræftelse er fremsendt anbefalet?

4.3. Fremgår det, hvornår kommunen har

fremsendt enlig-bekræftelse til

børnetilskudsmodtageren?

4.4. Har kommunen efter fremsendelse af

brev om ophør af børnetilskud modtaget

svar fra børnetilskudsmodtageren?

4.5. Har kommunen foretaget nærmere

undersøgelse, fordi

børnetilskudsmodtageren ikke har

fremsendt enlig-bekræftelse?

4.6. Har kommunen foretaget nærmere

undersøgelse, fordi enlig-bekræftelse er

kommet retur fra postvæsenet?

4. Vurdering af sagsbehandlingsregler

23

Bemærkninger:

Bemærkninger:

Bemærkninger:

Bemærkninger:

1. Ja

2. Nej

1. ja

2. nej

Ja: Dato:

Nej:

Ja: Dato:

Nej:

1. I høj grad

2. I nogen grad

3. I ringe grad

4. Nej

1. I høj grad


KOMMUNERNES PRAKSIS I AFGØRELSER OM BØRNETILSKUD

TIL ENLIGE FORSØRGERE

5.1. Hvilken form har afgørelsen?

5.2. Fremgår det, hvilken afgørelse, der er

truffet?

5.3. Fremgår det, med hvilken hjemmel

afgørelsen er truffet?

5.4. Oplyser kommunen om genoptagelse

af udbetalingen med virkning fra kvartalet

24

Bemærkninger:

2. I nogen grad

3. I ringe grad

4. Nej

5. Vurdering af formelle regler i øvrigt

Bemærkninger:

Bemærkninger:

Bemærkninger:

1. Skriftlig afgørelse

2. Skriftligt notat i

kommunens journal

3. Anden form

1. I høj grad

2. I nogen grad

3. I ringe grad

4. Nej

1. I høj grad

2. I nogen grad

3. I ringe grad

4. Nej

1. Ja


KOMMUNERNES PRAKSIS I AFGØRELSER OM BØRNETILSKUD

TIL ENLIGE FORSØRGERE

efter, at enlig-bekræftelsen er modtaget?

25

Bemærkninger:

2. Nej


KOMMUNERNES PRAKSIS I AFGØRELSER OM BØRNETILSKUD

TIL ENLIGE FORSØRGERE

Bilag 5. Grundoplysninger

Grundoplysninger

Tabel 1.1 Køn

26

Antal Procent

Mand 15 23

Kvinde 50 77

I alt 65 100

Oplysninger om kommunens afgørelse

Tabel 1.2 Hvad går kommunens afgørelse ud på?

Antal Procent

Fortsat udbetaling af børnetilskud 26 40

Genoptagelse af udbetaling af børnetilskud 39 60

Ophør af udbetaling af børnetilskud 0 0

I alt 65 100

Tabel 1.3 Fra hvilket tidspunkt ophører udbetalingen af børnetilskuddet efter

fristen?

Antal Procent

Sidste dag i kvartalet 11 42

Første dag i det følgende kvartal 15 58

I det følgende kvartal 0 0

I alt 26

Den materielle vurdering af kommunens afgørelser

Tabel 1.4 Er afgørelsen samlet set rigtig?

100

Antal Procent

Ja, afgørelsen er i overensstemmelse med regler og praksis 33 51

Nej, Afgørelsen ville blive ændret eller hjemvist, hvis det havde været en

klagesag

32 49

I alt 65 100


KOMMUNERNES PRAKSIS I AFGØRELSER OM BØRNETILSKUD

TIL ENLIGE FORSØRGERE

Tabel 1.5 I hvilket omfang er sagen dokumenteret?

27

Antal Procent

I høj grad 2 3

I nogen grad 31 48

I ringe grad 17 26

Nej 15 23

I alt 65 100

Dokumentationsgrundlaget

Tabel 1.6 Er der dokumentation for, at kommunen forud for fremsendelse af

enligbekræftelse

Har foretaget undersøgelse via folkeregistret?

Antal Procent

Ja 5 8

Nej 60 92

I alt 65 100

Tabel 1.7 Er der dokumentation for, at enlig-bekræftelsen er fremsendt

anbefalet?

Antal Procent

Ja 44 68

Nej 21 32

I alt 65 100

Tabel 1.8 Fremgår det, hvornår kommunen har fremsendt enlig-bekræftelsen til

børnetilskudsmodtageren?

Antal Procent

Ja 53 82

Nej 12 18

I alt 65 100


KOMMUNERNES PRAKSIS I AFGØRELSER OM BØRNETILSKUD

TIL ENLIGE FORSØRGERE

Tabel 1.9 Har kommunen efter fremsendelse af brev om ophør af børnetilskud

modtaget svar fra børnetilskudsmodtageren?

28

Antal Procent

Ja 40 62

Nej 25 38

I alt 65 100

Vurdering af formelle regler i øvrigt

Tabel 2.0 Hvilken form har afgørelsen?

Antal Procent

Skriftlig afgørelse 26 40

Skriftligt notat i kommunens journal 1 2

Anden form 38 58

I alt 65 100

Tabel 2.1 Fremgår det hvilken afgørelse der er truffet?

Antal Procent

I høj grad 27 42

I nogen grad 0 0

I ringe grad 34 52

Nej 4 6

I alt 65 100

Tabel 2.2 Fremgår det med hvilken hjemmel afgørelsen er truffet?

Antal Procent

I høj grad 10 15

I nogen grad 0 0

I ringe grad 42 65

Nej 13 20

I alt 65 100


KOMMUNERNES PRAKSIS I AFGØRELSER OM BØRNETILSKUD

TIL ENLIGE FORSØRGERE

Tabel 2.3 Oplyser kommunen om genoptagelse af udbetaling med virkning fra

kvartalet efter, at enlig-bekræftelsen er modtaget?

29

Antal Procent

Ja 14 22

Nej 51 78

I alt 65 100


Statsforvaltningen

Sjælland

Dronningensgade 30

4800 Nykøbing F

Tel 7256 7600

sjaelland@statsforvaltning.dk

www.statsforvaltning.dk

More magazines by this user
Similar magazines