Bornholmske Samlinger - Bind 28 - Bornholms Historiske Samfund

historisk.samfund.bornholm.dk

Bornholmske Samlinger - Bind 28 - Bornholms Historiske Samfund

Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

B O R N H' O L M S K E

SAMLINGER

UDGIVET AF

BORNHOLMSK SAMFUND

28DE BIND

COLBERGS BOGHANDELS FORLAG .'. RØNNE

EDM. ANDERSEN

1942

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

COlBERGS EFTFL. BOGTRYKKERI. RØNNE

INDHOLD:

Side

Fuldmægtig V. SVENDSEN: 0sterlarsker Slægter .......... VII

Fælleslinien ......................................... .

Damaskegaardslinien ................................... 5

Krogegaardslinien ...................................... 8

Slettegaardslinien ...................................... 19

Melstedgaardslinien .................................... 35

Elleskovsgaardslinien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 I

Krogegaard ........................................... 69

Melstedgaard ......................................... 73

Damaskegaard ........................................ 78

Elleskovsgaard ........................................ 8 I

Slettegaard ........................................... 89

Andre Slægtsgaarde (Sandegaard, Strandbygaard, Kjeldsebygaard,

Lensbjerregaard) .............................. 92

En Ligprædiken ....................................... 94

En Beretning ........................................ " 96

Alfabetisk Personregister. Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 99

Kvinder ....................... 107

Forkortelser m. m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I I 5

Amtsskolekonsulent O. A. NIELSEN: Blade af 0stermarie Udmarks

Historie ........................................ 117

Fhv. Stationsforstander C. KRAGH: Omkring to bornholmske

Renaissance-Ligstene ................................... 133

Fhv. Stationsforstander C. KRAGH : Kvartermester Lars Nielsen 143

Lektor TH. LIND: Foreningen Bornholm i 35 Aar .......... 159

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

0sterlarsker Slægter

med særlig Tilknytning til Krogegaard (r. Selvejergaard), Melsted­

gaard (2. SIg.), Damaskegaard (3. SIg.), Elleskovsgaard (43. SIg.) og

Slettegaard (6. Vdg.), alle af østerlarsker Sogn i Bornholms Amts

østre Herred. Af Fuldmægtig V. Svendsen.

Tilegnet Mindet om min Far Hans Andreas

Svendsen og min Mor Marie Elene, f. Schou.

Forord.

I min Stue hænger ernst Køies kendte Radering af Østerlars

Kirke. Under Arbejdet med Slægtsbogen har mit Blik ofte søgt

dette Billede, mine T anker er da gaaet til Bornholm, og i Fantasien

har jeg Søgt at levendegøre det tørre Arkivstof paa mit

Bord.

Saa stod jeg atter en Dag paa Bakkedraget ved østerlars

Kirke. Mit Blik søgte ud mod Havet, ned til Gudhjem og Melsted

med Gaarden af samme Navn og videre ind over Landet

mod det store Sogns vestlige Grænse, hvor Elleskovsgaard engang

laa.

Her har vor Slægt gennem Aarhundreder levet og virket.

Slidsomt og haardt har dens Arbejde været paa den stride J ord,

men stolte og frie har de siddet paa de gamlf! Slægtsgaarde.

Jævnt og stilfærdigt har deres Liv vel almindeligvis formet sig.

Kun enkelte af dem er traadt frem blandt deres Standsfæller og

har deltaget i offentligt Virke.

Men op til den gamle ærværdige Kirke, som vel i henved 800

Aar har knejset paa sin Bakketop, har de alle fundet Vej. Glade

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

og lykkelige, sorgfulde og bedrøvede er de gaaet det korte

Stykke over Kirkegaarden for under de gamle Hvælvinger at

søge Styrke og Trøst. Og tæt uden for de hvide Mure hviler

deres Støv.

l det efterfølgende har jeg søgt at udrede de Traade, der forbinder

vor Slægt ned gennem Tiderne, et Arbejde, $Om har for­

skaffet mig megen Glæde.

For de yngre Generationers Vedkommende er de genealogiske

Oplysninger (fra ca. 1890) baseret paa de paagældendes egne

Opgivelser. Denne Del af Arbejdet er for Slettegaards-, Melstedgaards-

og Krogegaardsliniens Vedkommende i det væsentlige

afsluttet 1934-35 og for Damaskegaards- og Elleskovs­

gaardsliniens Vedkommende 1938.

For den Beredvillighed, hvormed Slægtens Medlemmer har

besvaret mine Henvendelser, bringer jeg herved hver enkelt

min T ak. Ligeledes takker jeg Rigsarkivets og Landsarkivets

Embedsmænd for gode Raad og elskværdig Assistance.

København i Oktober 1939·

V. Svendsen.

2

3

4

5-5 a

6-6a

7-7 a

8-8a

9

FÆLLESLINIEN.

De ældste Spor, det er lykkedes mig at finde i Arkivernes

gamle Folianter om vor Slægt, taler fra SkifteprotokoIIens gulnede

Blade. De fortæller om et Skifte, som har fundet Sted

den 3r' Marts r692 (Bh. Land. Skiftep. r690-94, Nr. 5, Fol.

r 30-2 o. fl.) efter

Anders Nielsen,

som boede og døde paa 3' Jordejendomsgaard (Damaskegaard)

r a i 0sterlarsker. Arvingerne er hans Enke Anne Svends datter og

deres 8 Børn, nemlig:

I.

2.




6.


8.

Niels Andersen, der er død, men efterlader sig to Sønner.

Per Andersen.

J ep Andersen.

Boel Andersdatter gift med Bertel Jensen.

Elsebeth Andersdatter gift med Hans Nielsen i Rø.

Kirstine Andersdatter gift med Peder Christensen, Gudhjem.

Karen Andersdatter gift med Jens Monsen i 0sterlarsker.

Margrethe Andersdatter.

Som det saa ofte gaar, synes der ogsaa her mellem Anders

Nielsens Børn at have været en Del Uenighed angaaende Delingen

af Faderens Efterladenskaber.

Elsebeths Mand Hans Nielsen fra Rø er villig til at give Afkald

paa sin Andel i Løsøret - »Jordegoedtzed aIIeene undtagen«

- da hans Kone har faaet større Hjemgift end de andre

Søskende. Dette vil de øvrige Arvinger imidlertid ikke gaa med

til, de forlanger, at Hans Nielsen skal tilbagebetale en Del af

Hjemgiften. Skifteforvalteren ref.ererer »Diskussionen« saaledes:

» ..... Medarfuingerne formeente at nyde Jefned med

hannem effter Loven, og haabte at Hans Nielsen burde legge

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

2

fra sig, om han hafde bekommed meere end hans Hustruis

Sødschende, eller at qvitere det udi hans Anpart, hans Hustru

kunde tilkomme i Jordegoedzed, huorpaa de var Schiffteforvalterens

Kiendelse begierende; Schiffteforvalteren meldede

hertil, effterdj at Hans Nielsen ej var nogen Art Løsøre begierende,

og ingen visse Effterretninger og Specification under

denne sal. Mand Anders Nielsens Haand i Boet findes, kand

Hans Nielsen her paa Schiffted ej tilfindes noget effter Medarfuingernes

Formeening at qvitere, eller fra sig legge, og i saae

Maader indstiHede det til Paakiendelse af Dommeren ved Lou

og Ret .... «

Efter Vurderingen blev der til Deling 82 Sldr. 3 Mk. 14 Sk.,

hvoraf Enken fik det halve, Resten deltes mellem de 7 Børn.

Der var ikke mere at dele» .... undtagen Jordegoedtzet denne

Jord 3' Gaard.«

Desværre oplyser Skiftet intet om, hvem der faar "J ordegoedtzet«,

dette er vel sagtens blevet afgjort ved en 8 Mands

Dom, 'hvorom intet skriftligt er bevaret.

Faa Aar senere, den IO' Oktober 1699, (Bh. Land. Skiftep.

1694-99 Fol. 428-2 o. fl.) afholdes der atter Skifte paa Damaskegaard,

nemlig efter Anders Nielsens yngste Søn

4 Jep Andersen,

som altsaa synes at h;;:ve overtaget Gaarden efter Faderen, hvilket

er i god Overensstemmelse med de særlige bornholmske

Arveregier og ogsaa synes at fremgaa af Skiftebrevet. Heri hedder

det: » .... Noch anføris til dette boes middel den andeel,

denne salig mand Jep Andersøn selv udi denne gaard arfved

har efter sin sI. fader og en deel sine sødschende udløst og betalt,

som efter en samfrenders dom paa berørte gaard, foran

dateret den 22 october a. o. 1694 befindes ... «

IO Jep Andersen efterlader sig Hustru Dorethea Larsdatter fra

»Møllegaarden, som er den 37' i 0sterlarsker Sogn« og en lille

Dreng Anders Ipsen paa 3 Aar.

Boets Nettoformue er 148 Sldr. 2 Mk. 7 Sk., heraf faar Enken

Halvdelen, medens » .... dend anden halfue part kand ej

nu uddeelis, efftersom encken er fruchtsommelig, og ej vidis

huad arfuing endnu vil til komme, huorfor det saaledis hend

staar indtil encken worder forløst .... «

Kort efter at have født sit Barn afgik imidlertid ogsaa Dorethea

Larsdatter ved Døden, og Skifterettens Folk møder atter

paa Damaskegaard den 15' Januar 1700. (Bh. Land. Skiftep.

1699-17°1 Fol. 13-2 o. fl.)

Det synes af dette Skifte at fremgaa, at Dorethea Larsdatter

- hun benævnes nu Daarete Lauridsdatter - har været gift

14 to Gange, idet der foruden Sønnerne Anders Ipsen og den 7

ll-I2 Uger gamle Jep Ipsen anføres en tredje Søn Thommis Thommesen

Munck paa 7de Aar. Boets Nettoformue opgøres til 152

Sldr. 2 Mk., der deles mellem de tre Børn.

Desværre fremgaar der intet af disse to Skifter om, hvem der

faar tilkendt Ejendomsretten til Damaskegaard. Efter de almindelige

Arveregier ligger det nær at antage, at Ejendomsretten

til Gaarden er blevet tilkendt Jep Andersens yngste Søn Jep

lpsen; hvorvidt dette har været Tilfældet, er det dog ikke lykkedes

mig at konstatere, ligesom det ikke har været muligt at

finde Jep lpsens Spor noget Steds. Derimod kan det med Sikkerhed

fastslaas, at hans ældre Broder Anders Ipsen omkring

1740 og muligvis adskillige Aar tidligere boede paa og vel sagtens

ogsaa ejede Damaskegaard.

14 Anders Ipsen

(64/1, 64/17, 64(37, 64/49) maa efter Aldersopgivelsen i ovennævnte

to Ski f tebreve være født ca. 1696, hvilket ogsaa stemmer

med Indførelsen i 0sterlarsker Kirkebog ved hans Død.

Den lyder: »Fredag den 15' Februar 1765 blef Anders Ipsen

begrafen udi hans Alders 69' Aar.«

Anders Ipsen fik som Værge beskikket sin Farbroder Peder

Andersen, der boede i Aaker eller maaske Aakirkeby. Da den

treaarige Anders Ipsen var forældreløs, er det naturligt at antage,

at han er blevet opdragen hos sin Farbroder i Aaker.

Denne Antagelse støttes i hvert Fald ved den Kendsgerning, at

Anders lpsen, da han blev voksen og skulde giftes, valgte en

Kone fra Aaker. Den 8' Juli 1718 viedes nemlig i Aakirke den

15 22aarige Anders I psen til den tre Aar ældre Anna eller Ane

Henrichsdatter (64/2, 64/18,64/38, 64/50). Hun var Datter af

16 Henrich Sort, 4' Vdg., Aaker, og døbt 19/2 1693.

I Bornholms Jordebog for 1691 og 1719 anføres Henrich

Sort som Bruger af 4' Vdg. i Aaker; der oplyses endvidere om

Gaarden: ,>Et frivaardnede af Sigwart Gages Gods. Betaler

Egtepenge til Proprietaren. Haaber for den herindførte at blifue

fri.«

Det kan ikke med Bestemthed fastslaas, naar Anders Ipsen

3

1*

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

52 a. Anine Camilla Brigida Hansen født l/Z 1864, død

53 8/z 193 Z. Viet l4/z 1884 til Johannes Kristian

Thorn født i Nylarsker 5/11 1861, død 17/1 1899.

Forpagter og senere Ejer af Hammersholm i Olsker.

Børn: A) - C).

54 A). Johannes Peter Thorn født September 1884,

død - druknet - ca. 1905. Ugift. Maskinmester.

55 B). Gerda Elisabeth Thorn født 6/3 1889. Viet

56 12/9 1913 til Georg Christorp Andersen, født

19/8 1875, Skibshandler, North Shields, England.

Formentlig en Søn.

57 C). AnnaCamilla (kaldet Kamma) Thorn født 13/7

58 1890' Viet Z3/12 1915 til Kunstmaler Axel Johannes

Salto født i København 17/11 1889.

Bopæl: Pilealle 7 - F, København. Børn:

I) - 3).

59 I). Adam Heide Salto født z8/11 1916. stud.

mag.

60 z). Axel Heide Salto født 19/Z 1919.

61 3). Suzanne Heide Salto født 14/4 19ZI.

KROGEGAARDSLINIEN.

I6a Mads Andersen (32/1, 64/z3, 64/55) døbt Dom. I Advent

16b (IjIZ) 1720, begravet 4/4 1787. Viet 24/1 1744 til Walborg

Hansdatter (3Z/2, 64/24, 64/56) født ca. 1714, begravet 16/3

1779·

Walborg Hansdatter var fra Knudsker, hendes Forældre

64 a-64 b Hans Pedersen (64/3) og Karne Sandersdatter (64/4) født ca.

1679, begravet 14/7 1733, boede paa Sandemandsgaard, 18'

SIg., som Karne Sanders datter 1717 havde arvet efter en Slægt-

64 c ning Hans Mortensen, der foruden Sandemandsgaard ogsaa

ejede 56'Slg., Vestermarie. (Skifte 27/1 1717, Bh. Land.Skiftep.

1716-17 Fol. 151 o. fl.) Forældrene havde antagelig tidligere

boet i Vestermarie; da Kirkebøger fra Vestermarie Sogn for

det paagældende Tidsrum imidlertid er gaaet tabt, kan Tidspunktet

for Walborg Hansdatters Fødsel ikke nøjagtigt fastslaas.

Ifølge Skifte efter Karne Sanders datter 14/7 1733 (Bh. Land.

Skiftep. 1729-33 Fol. 458 o. fl.) havde Ægteparret foruden

Walborg Hansdatter 2 Børn, nemlig:

8

66

67

68

9

I. Peder Hansen født ca. 1710, begravet 24/IZ 1755. Hans

Enke Anne født ca. 1719 blev derefter gift med Sandemand

Anders Jørgensen, født ca. 1731, som boede paa

14' eller 15' SIg., Knudsker.

z. Gundel Hansdatter gift med Anders Pedersen Fyen født

ca. 1701, begravet 13/2 1756. De boede paa Fynegaard,

13' SIg., Knudsker, som Anders Pedersen Fyen havde

overtaget efter sin Forældre Peder Andersen Fyen født

ca. 1665, begravet 19/7 1740 og Bodil Peder Fyen født

ca. 1659, begravet 8/5 1734. Gundel Hansdatter blev 28/8

1756 viet anden Gang til loen Hansen fra Nylarsker.

Ejendomsretten til Sandemandsgaard, der vurderedes til 430

SIdr., overgik efter Faderens Død til Peder Hansen. Boets Nettoformue

opgjordes til ca. 487 SIdr., hvoraf Faderen fik det

halve, medens Peder Hansen fik ca. 121 Sldr. og hans to Søstre

hver ca. 61 Sldr.

Walborg Hansdatter viedes 26/z 1738 til Lars Michelsen født

1713, død 1743, Krogegaard, I' SIg., 0sterlarsker. Efter Lars

Michelsens Død indgik Walborg Hansdatter paany Ægteskab

nemlig 24/1 1744 med Mads Andersen. Tre Aar efter Bryllupet

den 30/1 1747 fik de i Fællesskab tilskødet Krogegaard af Konstabel

Hans Michelsen i Rønne, en Broder til Walborg Hansdatters

afdøde Mand. Det anføres i Skødet, at de allerede da

bor paa Gaarden.

Ifølge Skifte dateret 12/6 1787 i Mads Andersens Bo (Bh.

0. H. Skiftep. 1775-18°3, Fol. 460-2 o. fl.) havde Ægteparret

6 Børn, nemlig:

I. Lars Madsen døbt Dom. Jubilate (1/5) 1746, bosat paa

Kaasbygaard (Vestergaard), 5' SIg., Rutsker.

2. Hans Madsen (I6/r) født 1756, Krogegaard, 0sterlarsker.

(Se nedenfor.)

3. Karen Madsdatter døbt Dom. 20 p. Trin. (lIho) 1744,

gift med Jens Hansen, Randkleve, 16' SIg., 0stermarie.

4. Ana Madsdatter (32/12, 32/z8) gift med Hans Weidemann

Dam (Se Nr. 41), 14' SIg., Sandegaard, 0sterlarsker.

5. Kirsten Madsdatter døbt Dom. 7 p. Trin. (12/7) 1750,

død. Gift med Hans Andersen, Risen, I I' SIg., 0stermarie.

Fem Børn i Alderen 9-18 Aar.

6. Gundel Madsdatter døbt Dom. 25 p. Trin. (19/11 ) 1752.

Ugift. Opholdt sig hos Broderen paa Krogegaard.

Ved Skiftet blev ikke foretaget nogen endelig Vurdering og

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

IO

Opgørelse af Boet. Efter fælles Overenskomst arvede Hans

Madsen som yngste Søn Krogegaard, mod at han som Arv

efter Faderen tilbød at udbetale til den afdøde Søsters Børn i

0stermarie 200 Sldr. og til den ugifte Søster Gundel samme

Beløb. De øvrige Arvinger »declarerede at have forhen af Boet

bekommet saa meget udi Hiemgift, saa at de ikke nu forlangede

eller kunde pretendere nogen Arv udi nogen Maade efter

denne salig Mand, men vare i alle Maader fornøyede med hvad

de forhen have bekommed.«

Arvebeløbet skulde ikke udbetales, men skulde efter forskellige

Bestemmelser om Rente etc. foreløbig blive staaende i

Kt;ogegaard, hvilket ogsaa var Tilfældet med Gundel Madsdatters

Mødrenearv paa 300 SI dr.

Skiftemyndighederne »consenterede« denne Ordning, idet de

fandt, at de umyndige Børn og den ugifte Datter »ikke kunde

bekomme mere i Arv efter denne salig afdøde om Boet ved ordentlig

Registrering og Vurdering samt Skifte og Deling var

blevet igennemgaaet.«

65 Hans Madsen (r6h) døbt Dom. 4 p. Epiph. (I12) 1756, død

72 2I1II 1831. Viet Ilh 1788 til Anne Marie Hansdatter (16/2)

døbt Dom. Septuagesima (27 Ir) 1771, død 17/4 1814. Som

ovenfor nævnt arvede Hans Madsen Krogegaard ved sin Faders

Død 1787.

Anne Marie Hansdatter (Nr. 72) var fra 0stermarie og hen-

73 des Forældre var Hans Andersen (32/3) døbt 13/II 1743, død

74 25 1r 1829 og Hustru Anne Kirstine Henriksdatter (32/4) døbt

28/8 1746, begravet 18/3 1799. Viet 30h I 1765 paa Hullegaard,

7' SIg., 0stermarie. I Ægteskabet var der desuden en

75 Søn Peder Hansen døbt Dom. 4 Advent (2I112) 1777.

Hans Andersen (Nr. 73) var født paa Hullegaard, hans For-

76 ældre var Anders Hansen (64/5) født ca. 1714, begravet 24/{

77 1794 (»han døde af Alderdom næsten blind«) og Hustru Kirsten

Pedersdatter (64/6) født ca. 1704, begravet 3lro 1792 over

88 Aar gammel. 0stermarie Kirkebog tilføjer: »Hun havde

levet i Ægteskab med to Mænd i 66 Aar nemlig med den første

Mand I I og den sidste 55 Aar. Hun var rørig og uden. " Sygdom

til 3/4 Aar før hun døde, da hun fik en Rørelse og siden

besværlig talte, klagede sig ikke over Smerte ... «.

Anne Kirstine Henriksdatter (Nr. 74) var fra Egeby, 5' SIg.,

78 Aaker, hendes Fader var Hendrich Tønnesen (64/7) født ca.

1705, død 1415 1749 kun 44 Aar gammel. Ifølge Skiftet (Bh.

79

79 a-79b

80

II

Land. Skiftep. 1741-49 Fol. 734. 30/6 1749) var der foruden

Anne Kirstine to Børn i Ægteskabet nemlig:

Tønnes Henriksen født ca. 1744 og Maren Henriksdatter

født ca. 1749. Nettoformuen udgjorde godt 92 Sldr. Moderen

Anne Marie Hansdatter Kofod (64/8) giftede sig derefter med.

Mads Pedersen Sommer. Hun var Hans Kofods Datter fra

Myregaard i Aaker, var døbt Dom. 2 p. Epiphania (18/1) I7 22 ,

døde 49 Aar gammel og blev begravet 2I12 1771.

Hans Madsen (Nr. 65) og Anne Marie Hansdatter (Nr. 7 2 )

paa Krogegaard havde kun en Søn, nemlig:

Mads Andersen (81r) født 24/6 1791, død 5lr2 1838. Viet

29lro 1822 til Kirstine Svendsdatter (Se Nr. 78 I) fra Melstedgaard,

0sterlarsker, døbt Dom. 2 p. Trin. (17/6) 1798, død

22/5 1855 (»Kræft i Brystet«). Ejer af Krogegaard, I' SIg.,

0sterlarsker. De havde 3 Børn: A-C.

A. Anne Marie født 6/5 1824, død 23/2 1901. Viet 8/12 184 2

til Dragonlieutenant Peter Sonne, født 6/ I 18 I 9, død ca.

18 53. (Forældre Morten Jensen og Hustru Maren Kirstine

Peders datter, 16' SIg., 0stermarie). Ejer af Randkløvegaard,

16' SIg., 0stermarie. Børn: 1-3:

1. Martin Jensen Sonne født 20/12 1843, død 28/6 1895.

Ugift. Ejer af Almegaard, 0stermarie.

2. Masine Caroline Sonne født 13/10 1845, død i København

1/5 1904. Viet 10/4 1874 til Skibsfører Hans

Caspar Hansen fra Svaneke, født 19/4 1843, død i

København 25/2 1916. Mangeaarig Bopæl i Holbæk.

Børn: a-d.

a. Johannes Sonne-Hansen, født 25/3 1875, død 13 h I

19 18. Viet 2Ilr0 1903 til Anna Ulrikke Petersen,

født 2/6 188o, Datter af Købmand Emilius Theodor

Petersen og Hustru født Mørup, Aalborg. Bopæl:

Danas plads 24, København. Børn: A)-C).

A). Erna Gudrun Sonne-Hansen, født 2/7 1904·

Viet 25/5 1930 til Walter Jessen, født 21/6

1902 i Strassburg. Direktør. Bopæl: Taarbæk

ved København. Børn: 1)-3)'

I). Dorte Ulrikke Jessen, født 30/8 1931.

2). Anette Jessen, født 9/3 1934·

3). Suzanne Jessen, født 1937·

B). Sven Eigil Sonne-Hansen, født 29/9 1906. Ejer

af Børregaard, Krogstrup, Hornsherred. Viet

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

47°C

47 1

471a

47 2

473

474

475

479

49 1

b). Rene Ege Melchior Hansen, født 221I0

1941.

2). Anna Marie Pedersen, født 3/9 1917. Vit:t

22/4 1941 til Jacob Andreas Lund, født

7/6 1916. Købmand.

3). Christen Jørgen Pedersen, født 22}IO 1921.

d. Ane Marie Pedersen, født 2412 1857, død 1941.

Viet 13/6 1885 til Joh. Morten Kofoed Petersen

fra Hasle, født 261I 1860, død 1712 1922. Maskinsnedker,

Rønne. Børn: A)-B).

A). Johanne Marie Petersen, født 20/1 1892.

Ugift. Husbestyrerinde, Aakirkeby.

B). Anna Kristine Petersen, født 27(4 1896. Viet

22/4 1917 til Emil Lyngberg fra Knudsker,

født 19/7 1887, Købmand, Rønne. Børn:

1)-2).

I). Paul Martin Lyngberg, født 27/7 1918.

Kommis, Rønne.

2). Bernt Vigant Lyngberg, født 25/7 1923.

I Tømrerlære, Rønne.

e. Martin Pedersen, født 281I ° 1859, død 22/4 1934.

Viet 7/3 1884 til Hansine Barbarine Petersen fra

Hasle, født 16/12 1863. Smed og senere Slagter i

Hasle. Børn: A)-L).

A). Augusta Vilhelmine Pedersen, født 5/3 1886.

Ugift.

B). Johanne Marie Pedersen, født 12/12 1887.

Viet 16/12 1913 til Carl Henning Cederlund

fra Stockholm, født 13/1 1880. Ingeniør. Ludvika,

Sverige. Børn: 1)-2).

I). Knut Edvard Cederlund, født 27/3 1915.

2). Karl Henning Cederlund, født 1/5 1920.

C). Barbro Cathrine Pedersen, født 15/6 1889. Viet

6j4 1915 til Hans Anker Jensen, Ejer af Kofoedgaard,

0stermarie.

D). Martin Christian Pedersen, født 4/10 1891.

Viet 3/7 1920 til Marguerithe Karen Jensen fra

København, født 5/1 1901, død 20/5 1926. Viet

anden Gang 7/8 1931 til Karen Hansen fra

Frederiksberg, født 30/10 1901. Maskinmester

paa Masnedsund-Færgen.

492.

493

494

497

49 8

499

5°0

5°6

506a

506b

5°7

508

33

E). Astrid Karoline Pedersen, født 13/8 1896.

Ugift. Bosat i København.

F). Vilhelm Pedersen, født 12(10 1898. Viet 18/3

1925 til Anna Folkmann. Avlsbruger, Aaby,

0stermarie.

G). Siri Margrethe Pedersen, født 26/4 19°°. Viet

28/10 1924 til Niels Jacob Richard Holm,

født 7/7 1898. Kommuneassistent, Rønne.

Børn: 1)-2).

I). Kaj Otto Holm, født 20/8 1925.

2). Richard Holm, født 9/7 1930.

H). Thyra Rigmor Pedersen, født 17/8 1901. Viet

6/9 1923 til Andreas Lind. Murer, Klemensker.

Børn: 1)-2).

I). Gurli Marguerith Lind, født 29/9 1924.

2). Rolf Martin Lind, født 18/2 1931.

I). Knud Hamfeldt Pedersen, født 26/10 1903.

Maskinkonstruktør. Viet 14/6 1936 til Inger

Pedersen, født 14/8 1909. Fortsætter Faderens

Slagterforretning i Hasle. Barn: I).

I). Knud Ole Pedersen, født 1938.

J). Hans Peter Pedersen, født 2212 19°5. Viet

16/6 1935 til Lisa Anina Birk Mikkelsen, født

r/4 1910. Uddannet Mejerist. Marts 1937 overtaget

Mortensens Slagterforretning, Lille Madsesgade,

Rønne. Børn: 1)-2).

I). Ruth Birk Pedersen, født 13/7 1936.

2). Poul-Anker Birk Pedersen, født 26/4 1940.

K). Ellen Pedersen, født 20/3 1907. Modeforretning

i Hasle sammen med Søsteren (Nr. 506).

L). Else Pedersen, født 412 1908. Viet 1937 til

Edvard Lind-Holm, Snedkermester. Modeforretning

i Hasle sammen med Søsteren (Nr.

505). Barn: I).

I). Frank Lind-Holm, født 2/7 1939.

f. Janus Oluf Pedersen, født 26/8 1867, død 5/6 1919.

Viet 12/11 1895 til Margrethe Larsen fra Vestermarie,

født 4/10 1870' Smedemester, Samsingsbro,

Klemensker. Børn: A)-H).

A). Harald Pedersen, født 2/3 1897. Ugift. Landmand

i Finland.

3

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

54°

54 1

54 2

543

544

547

547 a

55°

2. Bodil Kirstine Olsdatter, født ca. 1742, død 15/4 1800.

Gift med Hans Ibsen, Lehnsgaard, 0sterlarsker.

3. Ole Hansen, født efter Faderens Død; han døde kun faa

Maaneder gammel.

I Karen Svends datters (Nr. 532) Ægteskab med Thor Pedersen

(Nr. 531) var følgende Børn:

L Ole Thorsen, døbt Dom. 2 p. Epiphania (16/1) 1746, gift

med Bodil Aredsdatter (Nr. 22) paa Damaskegaard.

2. Dorothea Thorsdatter, døbt Dom. Quinquagesima (25/2)

1748, død 25j2 1807. Gift 23/II 1770 med Enkemand Anders

Jensen, Præsternedhjælper i Aa Kirke og Ejer af

Vestre Ellegaard, 66' SIg., Aaker. I et senere Afsnit findes

gengivet efter Bornholms Tidende den Tale, Præsten i

Aaker holdt ved Dorothea Thorsdatters Begravelse.

3. Peder Thorsen, født 1750. Ejer af Maglegaard, 0stermane.

4· Ellen Thorsdatter, døbt 18/2 1753. Viet 10/2 1775 (Gdh.

Kbg.) til Jens Mortensen, døbt 28/5 1758, død 5/1 1832.

Ejer af Tornegaard, 23' SIg., Knudsker.

5· Jørgen Thorsen, født 1757.

6. Svend Thorsen, født 1760 (Se nedenfor).

Svend Thorsen (16/3) døbt Dom. Rogate (II/5) 1760. Kun

18 Aar gammel fik han af sin Fader 2/2 1778 Skøde paa Melstedgaard

(Bh. S. o. 0. H. Sko o. Pantep. 1770-86 Fol. 171-2

o. fl.) dog saaledes, at Forældrene »forbeholdt sig Gaardens

Beboelse deres Livstid og bruge dens Eiendom saa nyttig som

de for godt befinder«. Overdragelsen har foreløbig formentlig

kun været formel; thi knapt to Aar senere den 8/I2 1779 fik

»velagte Ungkarl Svend Thorsen af Melsted og hans forlovede

Kiæreste min kiære Datter Kirstine Pedersdatter« af Peder Michelsen

Skøde paa Strandbygaard, Ii SIg., 0sterlarsker (Bh.

S. o. 0. H. Sko o. Pantep. 1770-86 Fol. 239 o. fl.)

Købesummen var 3700 SIdr., hvoraf Peder Michelsens to

Sønner Peder Low og Hans Pedersen skulde have henholdsvis

3000 og 700 SIdr ..

Aaret efter den IO/I I 1780 fandt Svend Thorsens Bryllup

Sted med Kirstine Peders datter (16/4), der var døbt 3/10 1755

(0m. Kbg.) og samtidig - 18/12 1780 - solgte han Strandbygaard

til sin Svoger Peder Low (Bh. S. o. 0. H. Sko o. Pantep.

1770-86 Fol. 272-1 o. fl.). Købesummen var nu 3300 SIdr.,

hvoraf Svend Thorsen skyldte Peder Low de 3000 SIdr., me-.

dens hans anden Svoger Hans Pedersen fik de resterende 300

Sldr.

Umiddelbart efter Skødet er indført en Kontrakt mellem

Køber og Sælger, hvorefter Svend Thorsen bliver boende paa

Strandbygaard endnu i 6 Aar til Midfaste 1787. Han faar Ret

til at »dyrke og drive Gaarden« mod at betale samtlige kongl.

Skatter og Afgifter samt udrede det Undentag til sine Svigerforældre,

som han ved Købet i 1779 var indgaaet paa. Til Midfaste

1787 skal Svend Thorsen fraflytte Gaarden, hvis Drift

derefter overtages af Peder Low, som samtidig ogsaa overtager

Forpligtelserne i Henhold til Undentagskontrakten mellem

Svend Thors·en og hans Svigerforældre.

Svend Thorsen flyttede herefter tilbage til Melstedgaard,

hvis Drift han formentlig samtidig har overtaget.

551 Kirsten Pedersdatters (Nr. 550) Forældre var Peder Michel-

552 sen (32}7) født ca. 1715, begravet 8/10 1781, og Hustru Bodil

Hansdatter (32/8) født Dom. Epiphania (6/1) 1721 (Øm. Kbg.),

begravet 20/1 I 1792 (Brystsvaghed). Vielses dato 7/1 1740 (0m.

Kbg.).

Det er desværre ikke lykkedes mig at finde nogen Kirkebogs­

Indførsel for Peder Michelsens Fødsel, men hans Forældre var

553 muligvis Michel Pedersen (64/13), som døde i 0stermarie 20/1

553 a 1757, 72 Aar, og Hustru Anna Hansdatter (64/14).

Foruden Datteren havde Peder Michelsen i sit Ægteskab to

554 Sønner Hans Pedersen Low, født Januar 1744, død 1799, og

555 Peder Pedersen Low, døbt 4/101752, død 1799.

Peder Michelsen, der var Løjtnant ved 0ster Herreds Kompagni,

boede nogle Aar i 0stermarie, blandt andet paa Randkløvegaard,

17' SIg., herfra kom han antagelig til 0sterlarsker

og overtog Strandbygaard, Ii SIg. Denne Overtagelse af

Strandbygaard er muligvis sket ved Arv. Kendelsespenge til

Amtstuen er betalt af Peder Michelsen 16/3 1758 (Bh. Jordeb.

ca. 1779). Hvis man gaar ud fra, at Peder Michelsens Forældre

er de ovenfor nævnte Michel Pedersen (Nr. 553) og Anna Hansdatter

(Nr. 553 a) i 0stermarie kan følgende antages.

553b-553C Hans Hansen, død 1748, gift med Margrethe Søvrensdatter,

erhvervede 17' SIg. af Moritz Berildsen ved Mageskifte med

22 SIg. iflg. Skøde og Mageskiftebrev af 9/5 1740. (Skifte efter

Hans Hansen 23/4 1748. Bh. Land. Skiftep. 1741-449 Fol.

627 o. fl.). Ifølge Skiftebrevet havde de følgende Børn:

I. Hans Hansen, født ca. 1703, begravet 23/II 1757, giL

j7

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

553 a -553

553 e-553 f

55Jg-553 h

553j

553 k

553 1

553 m

553 n

55 6

557

med Ane Hansdatter (Nr. 807), 20' SIg., Kjeldseby,

0sterlarsker.

2. Anna Hansdatter gift med Michel Pedersen, 0stermarie.

3. Kirsten Hansdatter (død) gift med Peder Jacobsen, 21'

SIg., Bodilsker.

4. Margrethe Hansdatter, gift med Jep Pedersen, 28' SIg.,

0sterlarsker.

Ifølge Skiftebrevet arvede Hans Hansen (Nr. 553 d) Strandbygaard,

han blev imidlertid boende i Kjeldseby til sin Død.

(Skifte efter Hans Hansen 28/11 1757). Bh. Land. Skiftep.

1750-61. Fol. 545-2 o. fl.) Han havde følgende Børn:

I. Berild Hansen, født ca. 1741, død 1757.

2. Karen Hansdatter, døbt 22/1 1732, begravet 12/12 1757,

gift med Hans Mortensen, I' SIg., 0stermarie.

3. Margrethe Hansdatter, døbt Fest. Trin. 1733, død 1757,

gift med Anders Jensen, 79' SIg., 0stermarie.

Af Hans Hansens Børn døde Sønnen Berild faa Dage efter

og Datteren Margrethe faa Uger før Faderen. Strandby blev

da tilkendt hans sidste levende Barn Datteren Karen, som imidlertid

faa Dage efter Skiftets Afholdelse ogsaa afgik ved Døden.

Det er derefter ikke usandsynligt at formode, at den 8

Mands Dom, som vel sagtens har afgjort Strandbygaards fremtidige

Skæbne, har tilkendt Adgangsretten til Hans Hansens

(Nr. 553 d) ældste Søsters Søn Peder Michelsen (Nr. 551), som

maaske allerede da boede paa Gaarden.

Bodil Hansdatters (Nr. 552) Forældre var Hans Low (64/15),

født ca. 1670, begravet 4/6 1748 og Hustru Ane (Anne) Søfrens

d atter (64/16) født ca. 1682, begravet 12/8 1750. De boede

paa Ypnastedgaard, 20' SIg., 0stermarie, og foruden Datteren

var der i Ægteskabet to Sønner, Hans Hansen Low paa Fløjlegaard,

18' SIg., Ibsker, og Søfren Low, der arvede Ypnastedgaard

efter Forældrene (Bh. 0. o. S. H. Pantep. 1748-71 Fol.

180-2 o. fl.).

Svend Thorsen (Nr. 549) døde kun 44 Aar gammel den

13/6 1804. Dødsaarsagen anføres i Kirkebogen som »putrid

Feber« (stærk Feber med Udflod). Hans Hustru Kirstine Pedersdatter

(Nr. 550) døde ogsaa i en ung Alder - hun blev

48 Aar - den 1/4 1807. Dødsaarsagen: Brystsvaghed.

Ifølge Skifte efter Svend Thorsen (Bh. 0. H. Skiftep. 1796

-1820 Fol. 122 o. fl.) var Boets Nettoformue 6.600 Rd. Heraf

fik Enken det halve, det resterende deltes mellem deres Børn

39

(Nr. 558, 559, 687, 689, 736, 737, 762, 780 og 781), saaledes

at de 5 Sønner fik hver Rdl. 471-2-91/2 og de 4 Døtre hver

Rdl. 235-4-4 4/7. Moderen overlod dog hver af sine Døtre

saa meget af sin egen Arv, at disse fik samme Beløb som Sønnerne.

Endvidere traf Moderen Bestemmelse om en Del Sølvtøj,

der efter hendes Død skulde deles saaledes mellem Børnene:

I. Thor Pedersen (Nr. 558) I Sølv Sukkertang og 3 Sølv

Thesker.

2. Peder Michelsen (Nr. 559) I Sølvstob mrk. H. o. S. M.

- B. P. D. 1683.

3. Hans Svendsen (Nr. 689) I Sølvstob mrk. M. N. Anno

17°1.

4. Ole Lou (Nr. 762) I mindre Stob mrk. K. M. D. 1708 og

I Spiseske mrk. I. M.

5. Søren Low (Nr. 780) I mindre Stob mrk. PHL (sammenslynget)

og I Sølvske mrk. H. I. S. B. 168 3.

6. Bodil (Nr. 687) 2 Sølvspisesker mrk. K. P. D.

7. Karen (Nr. 736) I Sølvspiseske, I do. med rundt Skaft

forgyldt indeni og I Theske.

8. Anna (Nr. 737) 2 Spisesker mrk. M. B. - M. P. D. og

M. A. S. samt I Sølvtheske.

9. Kirsten (Nr. 781) 2 Sølvsker mrk. IHP (sammenslynget)

og I. R. - K. I. D. samt I Theske.

Svend Thorsen (Nr. 549) og Kirsten Pedersdatter (Nr. 550)

paa Melstedgaard havde som ovenfor anført 9 Børn, nemlig:

A-I.

A. Thor Pedersen, døbt Dom. I Advent (2/12) 1781, død

25/9 1854. Ugift. Han overtog Melstedgaard efter Faderens

Død, dog saaledes at de ugifte Søskende forblev

hjemme paa Gaarden, og saaledes at de drev denne i

Fællesskab.

Ifølge Testamente underskrevet paa Melstedgaard den

23' Juli 1823 (D. Kane. Testamp. Nr. 48 andet Halvaar

1823 Side 43) indsatte disse ugifte Søskende gensidigt

den længstlevende - for saa vidt vedkommende

paa det givne Tidspunkt vedblev at leve i ugift Stand -

som de øvriges eneste Arving. Da Thor Pedersen i 18 54

døde arvede saaledes hans to ugifte Søskende Søren Low

(Nr. 78o) og Karen Svends datter (Nr. 736) Melstedgaard.

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

59 8

599

600

60r

602

6r r

612

614

4 2

2). Erik Runge Svendsen, født 5/2 r925.

c. Jørgen Peter Svendsen, født 6/9 r857, død 8/8 r906.

Viet til Marie Sode fra Nexø, født 25/r r864, død

15/12 r924. Ejer af Sandegaard, r4' SIg., 0sterlarsker.

Børn: A)-D).

A). Karl Kristian Svendsen, født r5/6 r895. Viet

ro/r r925 til Ingeborg Christine Nielsen fra

Bodilsker, født 28/5 r 896. Avlsbruger, Bodilsker.

Børn: r)-2).

r). Villy Svendsen, født 30/ro r926.

2). Inge Marie Svendsen, født 4/9 r 929.

B). Agnes Petra Svendsen, født 21/3 r898. Viet

7/4 r924 til Hans Valerius Funch, født 29/r

r879. Avlsbruger, »Rodholm«, Nyker. Børn:

r)-2).

r). Børge Johannes Funch, født 30/8 r925.

2). Knud Jørgen Funch, født r3/6 r929.

C). Peter Sode Svendsen, født 2/r2 r900. Viet

r6/r r r928 til Hansine Oline Jørgensen fra

Bodilsker, født 4/ro r897. Avlsbruger, Aaker.

D). Marie Eleonora Svendsen, født 23/2 r906.

Ugift. Husbestyrerinde, Nyker.

d. Peter Michael Svendsen, født ro/ro r859, død II/8

r883. Dræbt ved Lynnedslag.

e. Jens Theodor Svendsen, født ro/ro r859, død 6/2

r 876. Dræbt ved Slag af en Hest.

f. Svend Andreas Svendsen, født 2r1ro r862, død

r r/4 r 889.

g. Bodilsine Caroline Pedersen, født 26/3 r 864, død

27/3 r9 r 3. Viet 8/r2 r893 til Carl Christian Kjøller

(Broder til Nr. 564. Deres Forældre: Jørgen

Hansen Kjøller født ca. 1833 og Hustru Elisabeth

Christine Tranberg, født ca. 183r, rr' SIg., 0stermarie,

senere Strandbygaard, 18' SIg., 0sterlarsker),

født 23/rr 1867, død 12/4 r932. Ejer af

Strandbygaard, 18' SIg., 0sterlarsker 1893-1932.

Børn: A)-D).

A). Ejner Kjøller, født 26/6 1898. Ugift. Rejsende.

0sterlarsker St.

B). Valdemar Kjøller, født 30/6 r900. Ugift. Forvalter.

p. t. Siegaard, Aaker.

43

C). Christian Tranberg Kjøller, født rO/5 1903·

Viet 28/II 1930 til Eli Skovgaard Sonne fra

Brændesgaard, Ibsker (Se Nr. 107), født 28/10

1909. Ejer af Skyttegaard, 3' Vdg., Pedersker.

D). Elisabeth Kristine Kjøller, født 10/7 1907·

Viet 20/12 1929 til Ejner Christian Hjorth

Hansen fra Bækkegaard, 0sterlarsker, født

r 5/8 1902. Ejer af Pindeløkkegaard, Vestermarie.

Barn: I).

I). Inger-Lise Hjorth Hansen, født 20/6 1933·

h. Anine Kirstine Pedersen, født 17/5 r866, død 22/1

1891.

l. Nicolai Julius Svendsen, født 10/5 1868. Viet II/5

1894 til Thrine Bolette Koefoed fra Aakirkeby,

født 17/3 1869. Ejer af LI. Munkegaard, 47' SIg.,

Aaker, 1894-r925. Nuværende Bopæl: Rønnevej,

Aakirkeby. Børn: A)-F).

A). Asta Marie Svendsen, født 10/4 1895. Viet l'

Gang 3 l/I r 92 I til Ove Nielsen (Broder til

Nr. 632) født 7/9 1894, død 3/6 1924. Præst

ved den danske Menighed i Paris. Viet 2' Gang

25/7 1934 til Ejnar Just Petersen, født 26lro

1899. Begge ansat som Lærere ved det kommunale

Skolevæsen i Rønne. Børn af første

Ægteskab: 1)-2).

I). Eskild Juul Nielsen, født 20/3 1922. Dyrlægestuderende.

2). Inger Juul Nielsen, født 5/r2 1923.

B). Gerda Kirstine Svendsen, født 22/rr 1896.

Viet 17/7 1931 til Vilmer Juul Nielsen (Broder

til Nr. 627) født 2r/1 1898. Ejer af LI.

Grammegaard, 23' SIg., Aaker. Børn: 1)-4)·

I). Bodil Juul Nielsen, født 2518 1932·

2). Johannes Juul Nielsen, født 2r112 1933,

død 9/5 1934·

3). Birthe Juul Nielsen, født 20/6 1935·

4). Ellen Juul Nielsen, født 2r12 1937·

C). Svend Gunnar Svendsen, født 22/rr 1897.

Viet r219 1925 til Esther Sørensen Kjærgaard,

født 22/7 1901. Ejer 'af LI. Munkegaard, 47'

SIg., Aaker, fra 1925. Børn: 1)-2).

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

63 6

63 6a

637

63 S

639

639 a

639 b

639 C

640

64 1

642

643

64P

644 J.

645

646

44

I). Johanne Marie Runge Svendsen, født 24/12

192 7.

2). Thorkil Runge Svendsen, født 6ilo 1930,

død 20/3 1931.

D). Sigurd Absalon Svendsen, født 7/12 IS9S.

Ugift. Ejer af Loftsgaard, Nylarsker.

E). Harald Runge Svendsen, født 16/5 1901. Viet

6/10 1933 til Elisabeth Munk Koefoed, født

21/1 1911. Ejer af Brogaard, 30' SIg., Aaker.

Børn: 1)-3).

I). Mogens Runge Svendsen, født 22/4 1935.

2). Olaf Runge Svendsen, født 3IiS 1937.

3)' Tove Runge Svendsen, født 24/2 1940.

F). Ingrid Margrethe Svendsen, født 29/4 1903.

Viet 29/10 1929 til Herman Vesth Kjøller,

født 5/6 1902. Ejer af Kannikegaard, Aaker.

Børn: 1)-3).

I). Else Margrethe Kjøller, født 3/10 1930.

2). Povl Markus Kjøller, født 3/4 1932.

3)' Gunvor Marie Kjøller, født 14/6 1935.

Mathea Pedersen, født 16}7 ISl!. Viet II/4 1900

til Ernst Madsen fra Sverige, født 22/2 IS74. Ejer

af Bakkegaard, I S' V dg., 0sterlarsker, fra 19°°.

Børn: A)-E).

A). Marie Madsen, født 21/9 1900. Viet 19/12

1929 til Janus Andreas Svendsen (Se Nr. 565)

født 26/S I S90. Ejer af Ellesgaard, 15' SIg.,

0stermarie.

B.) Valborg Madsen, født 21/6 1902. Viet 2S/4

1927 til Valdemar Kristian Poulsen, født II/S

IS9S. Bopæl: Frederikskilde, Sjælland. Børn:

1)-4)·

I). Helge Runge Poulsen, født 26/S 1925.

2). Ulla Poulsen, født 27/S 1930.

3)' Ib Runge Poulsen, født 17/12 1931.

4). Bent Runge Poulsen, født 22/3 1934.

C). Holger Madsen, født 23/5 1906. Viet 23/5

1933 til Helga Vilhelmine Dam, født 16/9

1910. Avlsbruger, Risebæk, 0sterlarsker.

Barn: I).

I). Kirsten Margrethe Madsen, født 9/7 1934.

L

660

661

662

665

666

667

668

45

D). Herluf Runge Madsen, født 19,/9 1905. Viet

2S/II 1933 til Anna Valborg Dam, født 30/5

1909. Avlsbruger, Sandkaas, Olsker. Barn: I).

I). Edel Runge Madsen, født 27/9 1934.

E). Harald Madsen, født 19/7 1915. Landmand,

Bakkegaard, 0sterlarsker.

k. Kristian Svendsen, født 2S/6 1873. Viet 16/1 1899

til Emma Nielsine Nielsen, født i Hobro 6/5 1874.

Ejer af Iseregaard, i V dg., 0stermarie. Børn:

A)-E).

A). Inge Marie Svendsen, født 13/10 IS99. Ugift.

Iseregaard, 0stermaric.

B). Sigrid Kirstine Svendsen, født 24/1 1903. Viet

23/II 1926 til Aage Ingvorsen, født 9/1 1900.

Ejer af V. Kjeldsebygaard, 24' SIg., Østerlarsker.

Børn: 1)-2).

I). Vilmer Ingvorsen, født 3/2 1930.

2). Andrev Ingvorsen, født 8/9 1931.

C). Astrid Elisabeth Svendsen, født 2/3 1904. Viet

27/5 1930 til Jens Jensen, født 16/8 1896. Bestyrer

af Aagaard, Ibsker. Børn: 1)-3).

I). Anna Elise Jensen, født 10/3 1931.

2). Henning Otto Jensen, født 30/4 1932.

3)' Verner Kristian Jensen, født 5/1 1934·

D). Knud Kristian Svendsen, født 24/10 1905, død

31/7 1933·

E). Oluf Runge Svendsen, født 25/5 1909. Landmand,

Iseregaard, 0stermarie.

2. Kirstine, født 24/8 1825, død 18/1 1848 (Mæslinger).

3. Bodil Kirstine, født 17/8 1827. Viet 9,'6 1861 til Henrik

Andersen Schou (Nr. 970) fra Elleskovsgaard,

0sterlarsker, født 31/7 1819, død 16il 1882. Avlsbruger,

49' SIg. Pc., 0sterlarsker. Børn: a-d.

a. Hans Andersen Schou, født 27/8 1861. Udvandret

til Amerika.

b. Christian Andersen Schou, født 14/7 1862. Udvandret

til Amerika.

c. Marie Caroline Schou, født 7/7 1864. Udvandret

til Amerika.

d. Bærild Andersen Schou, født 4/12 1866. Udvandret

til Amerika.

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

68c

681

686

687

688

4. Jens Pedersen, født II/I 1832, død 20/12 187I. Viet

II/4 1859'til Elsebeth Hansen (Nr. 977) fra Elleskovsgaard,

0sterlarsker, født 301r 1826, død 9/6 1896.

Ejer af Lensbjerregaard. 5' V dg., 0sterlarsker. Børn:

a-d.

a. Peter Michael Pedersen, født 17/8 1859, død 1/7

190 I. Ugift. Guldgraver i Australien.

b. Juliane Pedersen, født 23/12 186I. Viet 26/8 1898

til Jens Laurits Madsen, født 4/1 1867, død 25/5

1932. Avlsbruger, Gudhjem.

c. Lene Marie Pedersen, født 15/9 1867, død 16 112

1912. Viet 3/3 1893 til Smedemester Lars Michael

Juul, Gudhjem (Nr. 1070), født 271r0 1867.

d. Hans Thorvald Pedersen, født 21/3 1869. Viet 16/6

1916 til Augusta Marie Schou (Nr. 1071)

født 3/8 1878. Skipper, Gudhjem.

C. Bodil, døbt Dom. Misericordia (25/4) 1784, død 16/II

1817. Viet 15/II 1816 til Hans Hartvig Lund, født ca.

1785. Sandemand, Ejer af Bondegaard, Ii SIg., Rø.

D. Hans, døbt Dom. 17 p. Trin. (18/9) 1785, død 14,'6 1855

efter 13 Aars Sygeleje af »Bryst Syge«. Viet 30/1 1832

til Ane Kirstine (Anna Christine) Datter af Konstabel

Anders Jørgensen, Melsted, døbt 30/9 1802, død 6/5 1857.

Ejer af Solbakkemøllen, 6' V dg. Gr., 0sterlarsker. Barn: I.

I. Svend Thorsen (Low) født 24/4 1836, død 25/4 1917.

Viet 21/II 1857 i 0sterlars Kirke til Helene Hansen

(Søster til Nr. 764 a), Datter af Jørgen Hansen og

Hustru Kirstine født Lyster, 18' SIg. Gr., 0sterlarsker,

født 41r0 1833, død 18/3 1913. Drev Solbakkemøllen

efter Faderen til 1879 og flyttede derefter til

66' Sig. Pc., Aaker. Børn: a-g.

a. Thora Juliana Lau, født IIIrO 1858. Viet 2517

1891 til Anders Madsen fra Danstrup ved Havdrup,

født 26J9 1863, død 1927. Skomager. Slimminge

Kværkeby. Nuværende Bopæl: Nybyvej 60,

Aakirkeby. Børn: A)-D).

A). Karen Helene Kristine Madsen, født 6/4 1892.

Viet i Gørlev pr. 0stervang 29/7 1919 til Alfred

Jensen, født 19/1 1893. Depotformand i

D. S. B., Amager Landevej 191, Kastrup.

720

721

722

47

B). Thor Peter Madsen, født 25/7 1893. Ugift.

Postbud, Nybyvej 60, Aakirkeby.

C). Klara Helene Elisabeth Madsen, født 19/II

1894. Viet i Aakirke 6/4 1928 til Jens Peter

Laurits Nielsen, født 30/3 1897. Kusk, Danhaven

13, Søndervang, Valby. Børn: 1)-2).

I). Aage Low Nielsen, født 27/3 1929.

2). Inge Low Nielsen, født 24/2 1933.

D). Aage' Alfred Madsen, født 29/4 1897. Viet i

Set. Knuds Kirke i Odense 21(2 1926 til Carla

Erika Margrethe Nielsen, født 17/3 1906.

Mejeriejer, Fensmarksgade 36, København.

Børn: 1)-2).

I). Willy Erling Low Madsen, født 29/8 1926.

2). Flemming Low Madsen, født 29/4 1932.

b. Hans Svendsen Low, født 15/6 1860. Udvandret

til Amerika.

c. Oluf Low, født 29/7 1862. Udvandret til Amerika.

d. Ane Christine Low, født 4/3 1864, død 3/12 1916.

Ugift. Aandssvag.

e. Mathilde Low, født 8/5 1866. Udvandret til Amerika.

f. Søren Low, født 7/7 1868. Viet 4/5 1897 til Hansine

Kristine Jørgensen fra Aakirkeby, født II/4

1879. Ejer af Vestre Ellesgaard, 66' Sig., Aaker,

1913-1934. Børn: A)-E).

A). Karen Helene Kristine Low, født 27/1 1898.

Viet 23/3 1923 til Anton Nikolaj Kofoed, født

6/12 1890' Ejer af Bobbegaard, Aaker. Børn:

1)-4)·

I). Hans Peter Low Kofoed, født 8/4 1924.

2). Karen Grete Antonia Kofoed, født 8/2

1926.

3). Signe Ingelise Kofoed, født U/IO 1930.

4). Aase Helene Kofoed, født 3/1 I 1933.

B). Jenny Dortea Low, født 5/II 1899. Viet 23/3

1923 til Ejner Lundberg, født 3/4 1897. Ejer

af 0. Rosendalegaard, Rutsker. Børn: 1)-4)'

I). Jørgen Andreas Lundberg, født 21/1 I 1923.

2). Ejma Lundberg, født 4/4 1925.

3)' Karl Aage Lundberg, født IO/IO 1927.

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

800-800a

801-801a

802

797

2' Ægteskab.

8. Esber Ipsen (Se nedenfor).

9. Elne Ibsdatter, født 1716, senere gift med Thomas Jørgensen,

Kjellinge Bye, Pedersker.

IO. Giertrud Ibsdatter, døbt 10/5 1719, senere gift med Ole

Rasmussen, Pilegaards Grund, Bodilsker.

I I. Zidsele Ibsdatter, født 1724, senere gift med Hans Hansen

paa Gaardens Grund.

12. Bodil Ibsdatter, døbt 14/5 1726, senere gift med Mads

Larsen paa Gaardens Grund.

Ved Skiftet efter Jep Hansens Død 1731 har der været en

Del Spektakler og Uenighed mellem alle disse Børn, dels angaaende

Mødrenearv til det første Kuld Børn, og dels om Arv

efter Jep Hansen. Skifteretten slutter sin lange og sikkert besværlige

Forretning med følgende Udtalelse: »Og som dette

Boes Middel ei kunde strække videre end til Gældens Afbetaling

af Løsøre--Godset, altsaa kan ei nogen Arv falde mellem

Enken og denne sal. Mands Børn som deeles kunde, altsaa som

ei videre var ved dette Skifte at observere, saa sluttes det ... «

Angaaende Elleskovsgaard kunde man naturligvis heller' ikke

blive enig, og Sæde- og Adgangsrettigheden blev derfor ved

8 Mands Dom af 15/10 173 I tilkendt J ep Hansens Søn af andet

Ægteskab, den da kun 2 1 /2 Aar gamle Esber Ipsen (Nr.

797). Gaarden vurderedes til 292 DIr.

Efter J ep Hansens Død giftede Kierstine Berildsdatter sig

med Anders Svendsen, der i de følgende Aar drev Elleskovsgaard.

Det er desværre ikke lykkedes mig at finde Kierstine Berildsdatters

Forældre. Et og andet kunde tyde paa, at hendes Fader

er den Berild Clausen, som en Tid boede paa Bjørnegaard

i Klemensker og senere i Sandvig, og som bl. a. omtales i Bornh.

Saml. Bd. 18, Side 117, og i en Artikelrække i »Nordbornholm«

Juni 1930 »Mordet i Strandløkken«. Mine Undersøgel·ser

har imidlertid ikke givet fastere Holdepunkter for denne

Formodning.

Esber Ipsen (16/11) døbt Dom. I p. Paaske (24/4) 1729, begravet

5/1 I 1802. Kirkebogen tilføjer: »Han døde af Alderdom

og Brystsygdom«. Nogle Aar efter sin Moders Død i 1752

overtog han Elleskovsgaard. Han var gift to Gange. Første

Gang 29/12 1752 med Kirsten Nielsdatter fra St. Spagergaard,

41' SIg., 0sterlarsker, begravet 20/2 1790. Derefter 19/ 11 1790

r

i

806

807

805 a

53

med Karen Hansdatter (16/12) døbt Dom. 21 p. Trin. (26/10)

176o, begravet 4/9 18°4.

Karen Hansdatter (Nr. 804) var fra Kjeldseby, 20' SIg.,

0sterlarsker. Faderen Hans Svendsen (32/23), døbt Dom. 3

p. Trin (29/6) 1727, begravet 19/11 1796, var ogsaa født paa

20' SIg., Forældrene var Sven Hansen (64/45), begravet 1730,

og Ane (Anne) Hansdatter (64/46), født ca. 1700, begravet 1/12

1780.

Sven Hansen (Nr. 806) havde ved Kiøbe- og Skjødebrev fra

Erik Jensen af 2312 1717 erhvervet 20' SIg. » ••• saasom hand

mig rigtig og nøiagtig den sidste Skilling med den første haver

afbetalt for Gaarden 200 Sldr .... «

Foruden Gaarden var Nettoformuen i Sven Hansens Bo ca.

90 Rdl. Ved Skiftet forærede Ane Hansdatter sin Søn et Sølvbæger

» ... en Pægl stort med en Krans paa Siden mrk. S. H. S.,

som hende var given af hendes sal. Mand.« (Bh. Land. Skiftep.

1729-33 Fol. 37-2 o. fl. Skifte efter Sven Hansen). Ejendomsretten

til 20' SIg. blev afgjort ved en 8 Mands Dom, og

den blev formentlig tilkendt Sven Hansens yngste Søn Svend

Svendsen, født 1730, efter Faderens Død. Svend Svendsen

døde imidlertid allerede 1756 og Kjeldseby gik derefter over

til hans eneste Broder Hans Svendsen (Nr. 805). (Bh. Land.

Skiftep. 175°-61, Skifte 26/2 1756 Fol. 413)'

Ane Hansdatter (Nr. 807) indgik paany Ægteskab nemlig

med Hans Hansen (Nr. 553 d), født ca. 1703, begravet 23/11

1757, fra Strandbygaard, li SIg., 0sterlarsker.

Hans Svendsen (Nr. 805) var i II Aar Kirkeværge fra 1/5

1765 til 30/4 1776. Der blev i disse Aar foretaget ret betydelige

Reparationer af Kirken. Efter 0sterlars Kirkes Regnskabsbog

anføres blandt andet herom:

3 nye Vinduer i Kirken, det ene ved Prædikestolen, Gulvfliser,

indkøbt ved Nexø Brudet, til at belægge Vaabenhuset

med, Reparationer ved Kirkens Murværk, adskillige Tønder

Tjære til Behandling af Spiret og Kirkens øvrige ydre Træværk.

Reparationer ved Klokketaarnet, Bly - for godt 100

Sldr. - til Ryggen af Kirken, Co ret og Vaabenhuset.

Endvidere anskaffedes 1770 en ny Messehagel, der kostede

Sldr. 117-1-4. Til Altertjenesten blev aarlig indkøbt ca. 60

Potter Vin og 17-1800 Stk. Alterbrød.

Kirkens Indtægter androg aarlig 2-3°0 SIdr., og Hans

Svendsen modtog ved sin Tiltræden en Kassebeholdning paa

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

822a

826

827

830 u

4(12 1765. Der var i Ægteskabet 8 Børn, hvoraf den yngste

Søn Jens Pedersen, født 1736, efter Faderens tidlige Død arvede

5' SIg. Boets Formue androg godt 400 DIr. (Bh. Land.

Skiftep. 1737-41 Fol. 362 o. fl.). Anne Hansdatter (Nr. 822)

giftede sig paany nemlig 30/5 1738 med Wefst Hansen.

Hendrich Andersen (Nr. 18 a) og Birthe Pedersdatter (Nr.

I 8 b) paa Pæregaard havde tre Børn, nemlig:

I. Ane Henrichsdatter, født 1758. Se nedenfor.

2. Anders Henrichsen, født ca. 1761, død 29/10 1823. Gift

med Anne Kirstine Hansdatter (Nr. 808 c) fra Kjeldseby,

20' SIg., 0sterlarsker, født ca. 1771, død 30}5 1826. Overtog

Kjeldseby efter Svigerforældrene. (Se Nr. 973 og

1037).

3. Kirsten Henrichsdatter, født ca. 1766, død 26/5 1843.

Gift med Michel Davidsen, født ca. 1768, død 14(9 1839.

Overtog Pæregaard efter Svigerforældrene.

Ane Henrichsdatter (16/10), døbt Dom. Sexagesima (29/1)

1758, død 5(8 18II. Viet første Gang til Hans :Runge, Ejer

af Sigtegaard, 16' V dg., 0sterlarsker, og efter hans Død i 1786

derefter 19(7 1786 viet til Christen Jensen (16/9), døbt Dom.

Judica (23(3) 1749, død i Klemensker 13(10 1827. Christen

Jensen var fra Agerbygaard, 8' SIg., 0sterlarsker, og hans Forældre

var

Jens Jensen (32/17), døbt Dom. 3 i Fasten (28(2) 1712, begravet

2I16 1771. Viet 21/7 1741 til Else Olsdatter (FII8),

døbt 24/9 1714, begravet 28/z 1801. Else Olsdatter sad som

Enke paa Agerbygaard efter sin første Mand Christen Frederichsen.

Hendes Forældre var

Oluf (Ole) Pedersen (64(35), født ca. 1662, begravet Dom.

I5 p. Trin. (10/9) 1752 og Hustru Beata (64(36), født ca. 1670,

begravet Dom. I p. Trin. (1/6) 1755> Raagelundsgaard, 4' V dg.,

senere Pilegaard, 36' SIg., 0sterlarsker.

Jens Jensen (Nr. 830) var fra Bodilsker og hans Fader var

Jens Mortensen (64(33), født ca. 1661, begravet 9(7 17F, han

boede paa Nørre Bjerregaard, 15' SIg., Bodilsker, som han

1708 synes at have overtaget efter sin afdøde Broder Jep Mortensen

(Bh. Land. Skiftep. 1729-33 Fol. 336-2 o. fl. Skifte

15J7 17F). Jens Mortensen var gift tre Gange og Jens Jensen

var Søn af hans sidste Ægteskab med Inger Jensdatter (64(34).

Ifølge ovennævnte Skifte havde Jens Mortensen iah II Børn:

t

830h

830i

83 0k

830 j

8301

830m

8 30n-8 30t

83 0 P

830V

830b

83°

830r

830 s

831 a

831b-831C

831 d

57

j' Ægteskab med Anne Ibsdatter.

I. Gundel Jensdatter, død. Gift med Peder Michelsen, Nexø.

6 Børn.

2. Karen Jensdatter, død. Gift med Hans Christiansen

H. M. Tjeneste paa Fæstningen Christiansø. 5 Børn.

2' Ægteskab med Kirsten Rasmusdatter,

født ca. 1667, begravet 26(8 1709 (Bh. Land. Skiftep.

17°9-18 Fol. 46 o. fl. Skifte 4(9 1709).

3· Rasmus Jensen, født ca. 1692, boende i Bodilsker.

4· Morten Jensen, født ca. 1698, død 31(1 1765, Gadeby, 8'

SIg., Bodilsker. Gift med Bodil Larsdatter. 2 Sønner og 5

Døtre (Bh. S. H. Skiftep. 7/2 1765 Fol. 55 o. fl.)

5· Jep Jensen, født ca. 1702, tjenande hos Hans Jensen, Munkebakken,

Nexø.

6. Peder Jensen, født ca. 1709.

7· Anne Jensdatter, født ca. 1695. Gift med Jens Jensen,

0sterlarsker.

8. Gjertrud Jensdatter, født ca. 1706, død 7/8 1779. Viet

9(2 1735 til Jens Andersen (Se Nr. 539), født ca. 1703,

5. SIg., Nørregaard, 0sterlarsker.

]' Ægteskab med Inger jensdatter (64/34).

9· Jens Jensen (F/17), født 1712, Agerbygaard, 0sterlarsker.

IO. Josef Jensen, født ca. 1714.

II. Hans Jensen, født ca. 1716, død 1776. Overtaget 15' SIg.

efter Faderen, vurderet til 270 DIr. (Bh. S. H. Skiftep.

1762/82 Fol. 296 Skifte 17(12 1776).

Jens Jensen (Nr. 830) og Else Olsdatter (Nr. 831) paa Agerbygaard

havde foruden Christen Jensen (Nr. 829) 3 Børn (Bh.

0. H. Skiftep. 1761-75 Fol. 513-2 o. fl. Skifte efter Jens

Jensen 2/7 1771) nemlig:

I. Ole Jensen, født 1756.

2. Inger Jensdatter, gift med Arrist Hansen.

3· Anna Jensdatter, født ca. 1747, død 10/5 1786.

Skiftet oplyser endvidere, at der var Brænderi paa Gaarden,

idet der forefandtes en Kobber Brændevinspande ungefær I

Tønde m. m.

Boets Formue opgøres til ca. 266 Sldr. Agerbygaard vurderes

831e til 3°° Sldr.ogIndløsningsretten var tidligere tilkendt Frederik

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

84 1

Christensen (Søn af første Ægteskab) efter Moderen Else Olsdatters

Død.

Ane Henrichsdatter (Nr. 824) og Christen Jensen (Nr. 829)

paa Sigtegaard havde 5 Børn, nemlig:

l. Anne Christensdatter, døbt Dom. 7 p. Trin. (22/7) 1787.

Viet 15/10 1813 til Frederik Hansen Kof?d f:a Gudhje:n'

2. Hans Henrich Christensen, født 1789. VIet tIl Ellen KIrstine

Esbersdatter (Nr. 816) fra Elleskovsgaa.rd. Se nedenfor.

3. Jens Christensen, døbt Dom. IO p. Trin. (28/8) 1791. Viet

til Karen Kirstine Peders datter fra Rø, født ca. 1792.

Ejer af Kannikegaard, rr' V dg., Klemensker.

4. Ole Christensen, døbt Dom. 5 p. Hellig tre Konger (10/2)

1794. Viet til Ane Margrethe Christensdatter, født ca.

1801. Sømand, Bosat i Rønne.

5. Anders Christensen, døbt 9/1 1796. Formentlig ugift. En

Tid bosat i Gudhjem.

Hans Henrich Christensen (8/5) døbt Dom. II p. Trin. (23/8)

1789, død 9/rr 1869. Viet 23/10 1808 til Ellen Kirstine Esbersdatter

(8/6), døbt Dom. rr p. Trin. (4/9) 1791, død 14/6 1867.

Ejer af Elleskovsga.ard, 43' SIg., 0sterlarsker, 1808-1861.

Børn: A-N.

A. Esper, født 19/10 1812, død 1896. Viet 6/11 1852 til

Enke Ellen Kirstine Juul, født 27/1 1821, død 3/11 1864.

Avlsbruger, 30' SIg. Ft., Klemensker. Barn: r.

I. Marie" Kirstine Hansen, født 21/71855, død 5/111936.

Viet 22/4 1881 til Anders Peter Hermansen, født 10/6

1855, død 26/4 1912. Avlsbruger, 30' SIg. Ft., Klemensker.

Barn: a.

a. Petra Amalie Kristine Hermansen, født 27/4 1882.

Viet 14/5 1908 til Peter Jensenius Stange, født 1914

1882. Arbejdsmand. Barn: A).

A). Aage Peter Stange, født 29/5 1909. Viet rr/6

1935 til Karen Didriksen, født i Rønne 22/4

1914. Skrædersvend, København.

B. Bærild, født 31/7 1814. Ugift. Sømand. Druknet.

C. Anne, født 8}10 1815, død 12/12 1897. Viet 18/9 1839

til Ole Hansen (Dam), født 13/3 1808, død 16/10 1888.

Ejer af Dammegaal'd, 8' Vdg., 0sterlarsker. Børn: 1-5·

l. Hans Christian Dam, født 9/7 1841, død 30/9 1901.

.:

857

85 8

859

860

861

862

863

864

86 5

866

867

868

869

87°

871

872

873

874

875

876

877

878

879

59

Viet 21/2 1873 til Andrea Engeline Andersen, født

2/10 1839, død 21/4 1928. Ejer af St. Spagergaard,

41' SIg., 0sterlarsker. Børn: a-b.

a. Oluf Adolf Dam, født 2/6 1874. Viet 29/3 1899 til

Ellene Margrethe Schou (Nr. 1069), født 23/r

1873, død 13/12 1913. Viet 29/9 1917 til Andrea

Kristine Hansen fra Aaker, født 8/9 1879. Ejer af

Lensbjerregaard, 5' Vdg., 0sterlarsker, fra 15/3

1899 til l/IO 1908 og LI. Grammegaard, 23' SIg.,

Aaker, fra l/IO 1908 til r/5 1931. Nuværende Bopæl:

Fælleshaab, Rønne. Børn: A)-J).

A). Andreas Kristian Dam, født 29/12 1899. Viet

14/8 1927 til Edith Kamp fra. Møn. Ejer af

Skrullegaard, 79' SIg., 0stermarie. Børn:

1)-3)·

I). Knud Erik Dam, født 21/8 1929.

2). Aase Kamille Dam, født 15/8 1934.

3). Jørgen Peter Dam, født 4/12 1936.

B). Johannes Vilhelm Dam, født 21/7 1901. Viet

10/5 1933 til Ella Mortensen fra Aaker. Avlsbruger,

Skovfryd, Pedersker. Barn: I).

I). En Søn, født 9/9 1937·

C). Ella Kathrine Dam, født 16/9 1902. Viet 16/9

1932 til Peter Kjøller. Ejer af Jessegaard, 61'

SIg., 0stermarie. Børn: 1)-2).

I). Ole Dam Kjøller, født 6/7 1933.

2). Jørgen Dam Kjøller, født 5/2 1935.

D). Hans Kristian Dam, født 12/5 1904. Viet Juli

1935 til Karla Olsen fra Søsum, Sjælland.

Vognmand, Valby, København. Barn: I).

I). Lillian Dam, født 31[7 1936.

E). Ejnar Harald Dam, født 16/2 1906. Ugift.

Avlsbruger, Storegade, Rønne.

F). Alfred Dam, født 24/5 1907. Viet 23/2 1933

til Asta. Olsen fra 0stermarie. Avlsbrugel,

Fuglsang, Pedersker. Børn: 1)-3).

I). Jens Adolf Dam, født 5/12 1933.

2). Karl Alfred Dam, født 17/4 1935.

3). Paul Anker Dam, født 21/6 1936.

G). Anna Margrethe Dam, født 8[6 1908. Viet

12/12 1934 til Hans Anker Holm. Avlsbruger,

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

KROGEGAARD, I' SELVEJERGAARD

I 0STERLARSKER SOGN

Ifølge et Skifte af 9/2 1714 (Skifteprotokol Fol. 462) efter

Michel Hansen, boende paa I' SIg. i 0sterlarsker, maa man gaa

ud fra, selvom det ikke direkte nævnes, at ovennævnte Michel

Hansen ved sin Død ogsaa har været Ejer af Krogegaard.

Han efterlod sig Enke Elisabeth Ludwigsdatter samt 3 Sønner

og I Datter. Ved Skiftet fik den yngste Søn Lauritz (Lars)

Michelsen, som da kun var ca. 8 Maaneder gammel, tilkendt

Ejendomsretten til Gaarden efter forudgaaende Taxering af 8

Mænd. Det fremgaar imidlertid ikke af Skiftet, hvor meget

I' SIg. blev vurderet til.

Ved Skiftets Slutning anføres, at Jacob Pedersen mødte paa

sin Frue Elisabeth Ludwigsdatters Vegne. Det fremgaar heraf,

at Elisabeth Ludwigsdatter paa dette Tidspunkt har indgaaet

nyt Ægteskab, og man maa gaa ud fra, at hendes anden Mand

Jacob Pedersen har drevet Krogegaard i de følgende Aar, hvilket

ogsaa fremgaar af Jordebogen fra 1719, hvori hans Navn

er anført.

Man maa endvidere formode, at Jacob Pedersen med sin Stifsøns

Værge Lauritz Sørensen Myhre af Gudhjem har faaet Forpagtningskontrakt

paa Krogegaard over en længere Aarrække;

thi da Jacob Pedersen i Midten af 1720erne købte Myregaard

i Ol sker, »bortpantede« han Krogegaard for de følgende IO Aar

til »erlig og velagte mand Michel Olsen Juhl« fra Aaker. Dette

meget interessante Dokument findes anført i Bornholms Søndre

og 0stre Herreds Panteprotokol 1726-28 Fol. 1-2 o. fl.

Det siges heri, at Jacob Pedersen har »bortpantet« Gaarden

til Michel Olsen Juhl fra Midfaste 1727 til Midfaste 1737 for

»penge 200 Sldr.«, som er ham betalt »redelig og rigtig i en

samle d summa og god dansk klingende mynt.« Ved Gaardens

Tilbagelevering forpligtede Jacob Pedersen sig til at tilbagebetale

de »200 klingende penge«.

Der anføres endvidere i Kontrakten en Del Bestemmelser

angaaende Lejemaalets Karakter, blandt andet anføres forskellige

Jordstykker CGaardens Tilliggende var jo paa dette Tidspunkt

ikke samlet), som Michel Juhl ikke faar Brugsret over,

nemlig »,dend Jord, som ligger norden og østen for Karselyche

tilligemed en enge rumpe sammestæds, noch et lidet støche op-

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

hached jord beliggende udi Dammasche tilIigemed en liden

enge rumpe sammestæds, endnu et lidet støche ophached jord

beliggende udi Kolte Sortt.«

Aaret efter, at Michel Olsen Juhl var kommet til Krogegaard,

døde hans .Hustru Berithe Larsdatter, og i et den 22/3

1728 foretaget Skifte findes Krogegaards Forpagtningsforhold

omtalt overensstemmende med det anførte. .

Ved Udløbet af Forpagtningsperioden om Midfaste r737

maa det antages, at .Krogegaard er overgaaet til Lars Michelsen.

Han er nu blevet en Mand paa 23 Aar, og Aaret efter,

den 2612 r738, blev han i Knuds Kirke viet til Walborg Hansdatter.

Lars Michelsen kom dog kun til at bo paa Krogegaard ganske

kort, idet han r743 afgik ved Døden. (Bh. Land. ·Skiftep.

r74 r-49 Fol. 305 o. fl.). Da han ingen Børn havde, arvede

hans Broder Konstabel Hans Michelsen i Rønne Krogegaard.

(Formentlig iflg. en 8 Mands Dom).

Walborg Hansdatter er antagelig blevet boende paa Gaarden

og den 24/r r744 indgik hun paany Ægteskab, nemlig med

Mads Andersen, en Søn af Anders Ipsen paa Nabogaarden

Damaskegaard. Tre Aar efter Bryllupet gav Konstabel Hans

Michelsen i Rønne Mads Andersen (Nr. r6 a, 32/r) og Walborg

Hansdatter (Nr. r6b, 32/2) i Fællesskab Skøde paa Krogegaard,

som dermed for første Gang kommer i vor Slægts Eje.

Af Skødet, som er dateret 30}r 1747 (Bh. 0. o. S. H. Sko o.

Pantep. r738-48 Fol. 343-2 o. fl.), fremgaar det, at Købesummen

har været r62 SI dr. 2 Mk. Heraf betalte Mads Andersen

60 Sldr. kontant, medens de resterende godt roo Sldr. udlignedes

ved et Pantebrev, som Mads Andersens Fader Anders

Ipsen fra tidligere Tid havde i Krogegaard.

Angaaende Krogegaards Størrelse anføres i Jordebogen fra

ca. 1779: »Efter et Document af Nr. r678 var til denne Gaard

Rug og Byg Jord 12 Td. Ld. Havre Jord 20 Td. Ld. en Eng

kaldet Kattestiært 5 Læs, Damaske Eng r Læs, nok ro Læs, r6

ialt.«

Mads Andersen ejede Krogegaard i 40 Aar til sin Død i

1787, hvorefter Ejendomsretten overgik til hans yngste Søn

Hans Madsen (Nr. 65, r6/r).

Ved Skiftet (Bh. 0. H. Skiftep. r775-r803 Fol. 460-2

o. fl.) blev der ikke foretaget nogen endelig Opgørelse af Boet.

7r

Arvingerne - der var ialt 6 Børn - enedes om, at Hans Madsen

skulde overtage saavel Krogegaard - der blev vurderet til

r62 Sldr. 2 Mk. - som Boets øvrige Formue og Gæld samt

udrede 200 SId. til en afdød Søsters Børn og 200 Sldr. til en

ugift Søster. Disse 400 Sldr. skulde dog ikke udbetales, men tillige

med den ugifte Søsters Mødrenearv 300 SI dr. med Renter

(4 %) ialt 399 Sldr. blive staaende i Krogegaard.

Krogegaard.

Hans Madsen lod r793 opføre nyt Stuehus paa Krogegaard.

Indskriften paa et Løsholt lyder: »H. M. S. - A. M. H. D.

Ao. r793 den r3 Majus.«

Hans Madsen havde i sit Ægteskab med Anne Marie Hansdatter

kun et Barn, nemlig Sønnen Mads Andersen (Nr. 8o,

8/r), der overtog Krogegaard efter sin Fader. Om denne Overdragelse

først er sket ved Hans Madsens Død i r 83 r, eller,

hvad der vel er mest sandsynligt, paa et tidligere Tidspunkt,

maaske ved Mads Andersens Giftermaal i r822, kan ikke fastslaas,

da intet skriftligt herom er bevaret.

Mads Andersen døde allerede r 838 kun 47 Aar gammel.

Hans Enke Kirstine Svendsdatter (Nr. 78r, 8/2) fik derefter

Bevilling til at sidde i uskiftet Bo (Bh. 0. H. Skiftep. r 8 3 5-4 5

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

74

Overdragelsen har dog foreløbig kun været formel, idet

Thor Pedersen indtil videre forbeholdt sig Ret til fortsat at

drive Gaarden.

Et Aars Tid senere 8/12 1779 fik Svend Thorsen af sin tilkommende

Svigerfader Peder Miehelsen (Nr. 551) Skøde paa

Strandbygaard, Ii SIg., 0sterlarsker, som han dog efter et

Aars Forløb atter solgte til sin Svoger Peder Low (Nr. 55 5).

Svend Thorsen skulde dog blive boende i Strandby og drive

Gaarden endnu i 6 Aar til Midfaste 1787 (Bh. S. o. 0. H. Sko

o. Pantep. 1770-86 Fol. 239 og Fol. 272- 1). ,

Efter Udløbet af Forpagtningsperioden i 1787 flyttede Svend

Thorsen atter til Melstedgaard, hvis Drift han formentlig samtidig

har overtaget.

I Svend Thorsens Tid blev Melstedgaards nuværende Stuehus

opført, det bærer Aarstallet 1796.

Svend Thorsen døde 1804 kun 44 Aar gammel. Først 3 Aar

efter, 2/3 1807, fandt Skiftet Sted (Bh. 0. H. Skiftep. 1796

-1820 Fol. I 22-2 o. fl.) Melstedgaard blev her vurderet til

ialt 4567 Rdl., nemlig:

Melstad Gaard med Vandmølle, Lykker og Jorder 600 Rdl.

Stælen den 2' Selvejergaard 600 »

Jorder i Gudhjem Vang 2467 »

Løsøre og Indbo 900 »

Svend Thorsens Enke Kirstine Pedersdatter erklærede, at

hun under Henvisning til en gammel Forordning »ikke var sindet

til at lade Gaarden udkiende«. Derimod overdrog hun ved

samtidigt Skøde dateret 2/3 I 807 (Bh. 0. H. Sko o. Pantep.

1798-1818 Fol. 175-1 o. fl.) Gaarden til sin ældste Søn Thor

Pedersen (Nr. 558) for ovennævnte Vurderingssum af 45 67

Rdl. Beløbet skulde ikke forrentes og først efter Kirstine Pedersdatters

Død udbetales:

til hendes Sønner Peder, Hans og Ole hver Rdl. 261 - 5 -6 6/7

» den yngste Søn Søren, da han ikke

fa ar Gaarden » 528-3-6 6/7

» hver af de 4 Døtre » 128 - 3 -6 6/7,

samt endvidere til hver af Døtrene en Seng med Klæder og

Omhæng og en god Dragkiste, eller hvis de heller maatte ønske

det Rdl. 53-4-0. Endvidere skulde Thor Pedersen til sine

Medarvinger i Henhold til ovennævnte Skifte betale Rdl.

143 8- 2-9 1/7, Skifteomkostninger og Moderens Begravelse

75

- anslaaet til 300 Rdl. Resten af Købesummen skulde udgøre

fhor Pedersens Fædrene- og Mødrenearv.

Ved Testamente underskrevet paa Melstedgaard den 2 3' Juli

1823 (D. Kane. Testamp. Nr. 48 1823 Fol. 43) bestemte Thor

Pedersen og de ugifte Søskende, som sammen med ham boede

paaGaarden, at de, forsaavidt de stadig forblev ugifte, gensidig

skulde arve hverandre.

Melstedgaard.

Da Thor Pedersen 1854 døde, gik Melstedgaard derfor i Arv

til hans daværende to ugifte Søskende nemlig Søren Low (Nr.

780) og Karen Svendsdatter (Nr. 736), hvorom Adkomst blev

læst U/I 1855.

Søren Low og Karen Svendsdatter afhændede efter 2 1 /2 Aars

Forløb Melstedgaard til deres Søstersøn Hans Svendsen (Nr.

131, 4/r) fra Krogegaard, 0sterlarsker.

De da gældende Regler for Overdragelse af Gaarde paa

Bornholm findes i Forordning af 14' Oetober 1773, der bestemmer,

at forsaavidt en Gaard er erhvervet ved Arv, kan den kun

overdrages til Medlemmer af Familien eller Slægten efter nærmere

bestemte Regler. Afhændes Gaarden til andre eller til

Slægtsrnedlemmer om hvem det ikke med Bestemthed kan afgøres,

om de er berettigede til at erholde »Sæde- og Adgangs-

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

ret«, skal Gaarden forinden Overdragelsen først lovbydes.

Lovbydelse kendes helt tilbage fra Jydske Lov, det er en af

Øvrigheden foretagen Offentliggørelse - paa Tinge eller paa

anden Maade - og har i dette Tilfælde til Formaal at underrette

eventuelle Medlemmer af Slægten, som mener at have

større Ret paa Gaarden, end den, til hvem den agtes afhændet.

Melstedgaard faldt, forsaavidt angaar 2' Selvejergaards

Stæls Jorder, ind under disse gamle Arvebestemmelser, og den

under 12/7 r 8 57 undertegnede Købe- og Undentagskontrakt

blev derfor den 17', 24' og 3 r' Juli r 8 57 lovouden inden øster

Herreds Ret. Skødet udstedtes derefter 8' August r 8 57 (Bh.

ø. H. Sko O. Pantep. H r857-6r). Købesummen var:

Gaarden i Melsted og de dette Lejes Vang

vedhørende Jorder, samt Ind- og Udbo

2' Selvejergaards Stæl

Undentaget ansættes at andrage aarlig

Rd. 300.-, beregnes derfor til

Rdl. 4.000.­

» 8.000.-

» 1.5 00.-

lait Rdl. r3.500.-.

Ved Skødets Underskrift var hele den kontante Købesum

betalt, og kun Undentaget hæftede paa Gaarden. Anga.1.ende

Undentagets Karakter anføres efter Købekontrakten:

De to gamle Mennesker ønskede at bo i et Hus, som i den

Anledning var bygget i Nærheden af Gaarden og til deres Husholdning

der betingede de sig hvert Aar følgende: 6 Td. Rug,

r Td. Hvede, 1/2 Td. Kogeærter, 2 Td. kjølletørt Bygmalt,

1/2 Td. toradet Byg, r Td. sexradet Byg, r Td. Byggryn, 2 Td.

Kartofler, 80 Potter Kornbrændevin, der leveres to Gange om

Aaret, nemlig til Set. Hansdag og Nytaar, hver Gang med det

halve, 8 Lispund Oxekjød af Stud eller Qvie, 3 Lam og r V æder

tilsammen med Ulden paa og Lammene til en V ægt pr.

Stykke, efter at de ere slagtede og reengjorte, af 20 Pund samt

Væderen 2 Lispund, 4 Stykker unge Gjæs, vel fede, saaledes at

de slagtede og reengjorte kunne veie pr. Stykke mindst r4

Pund, ro Lispund Griseflæsk, 4 Skjæpper stort Salt, 2 Fjerdinger

Spegesild, nedlagte uden Hoveder, r Lispund Klipfisk, r

Lispund Smør, der leveres ved Nytaar, Paasketid, Hansdag og

Mortensdag, hver Gang med 4 Pund, 4 Potter Svinefedt, der

leveres ved Juletid, 4 Potter Honning, r Pot Sennep, I Pot

Kommen, r Pund hjemmeavlet Humle, r 1 /2 Lispund skjettet

77

og vel reengjort Hør, 1 Lispund Kaffebønner og 1 Lispund

Kandis.

Endvidere forbeholdt de sig Mælken af en Ko, som de selv

vilde udtage blandt Gaardens andre Køer, og eventuelt Ret til

to Gange om Aaret at ombytte denne. Om Sommeren skulde

Koen have Græsning paa Gaarden, og til Vinterfoder betingede

de sig 2 Læs Høe, 2 Læs Kløverhøe og 2 Læs Byghalm.

Til Vinterbrændsel ønskedes leveret 5 Favne Brænde af Ask

eller Bøg og et Læs Lyng. Endelig betingede Kontrakten en

kontant Sum Penge paa 12 Rd. at udrede hvert Nytaar.

En gammel Pige, Else Kirstine Jensdatter, som i mange Aar

havde tjent paa Gaarden og nu flyttede med de to Søskende

hen i Undentagshuset, var der ogsaa tænkt paa. Hvis hun overlevede

sit Herskab, skulde hun Resten af sit Liv have frit Underhold

paa Melstedgaard, og hvis en af Parterne blev utilfreds

med dette Arrangement, og hun flyttede, havde hun Ret

til 5 o Rdl. aarlig.

Hans Svendsen ejede Melstedgaard i 46 Aar, indtil han 11(12

1903 overdrog den til sin yngste Søn julius Peter Svendsen

(Nr. 216), der er Gaardens nuværende Ejer.

Ifølge Jordebøgerne for r691, 1696, 1719 og ca. 1773 var

Melstedgaard vurderet til 8 Td. 5 Skp. 2 Fdk. 1 Alb. 3 107(IJo

Pt. Hartkorn, hvorefter der i Skat skulde betales 4 Rdl. 2 Mk.

12 Sko 2 1 /2 Alb.

I Landbrugsministeriets Matrikularkiv findes en Indberetning

fra ca. r805 med følgende Beskrivelse af Melstedgaards

Jordtilliggende :

I. En Hovedlod.

2. En Ager- og Englod vesten ved Melsted.

3. En Englod lidt sydvest for Melsted norden for Riemandsgaard.

4. En Agerlod vesten for samme Gaard norden for Kobbegaard.

5. En Ager- og Skovlod noget sydøst for Leensgaard tæt

nordøst for Lensbjerregaard.

6. En Ager-, Eng- og Skovlod tæt norden for sidste Lod sydøst

ved Hovedlodden til Leensgaard.

7. En Agerlod vestlig i den sydøstlige Del af Sognet noget

sydvest for Kirken og lidt nordøst for .... (?)

8. En Englod tæt østen for den nordligste Ende af Hoveu

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

Nedenfor anføres et kort Uddrag af det omfattende Materiale,

der foreligger i denne Sag.

Sættelandsdommer Morten Jensen henviser i sin Dom af 10/6

1716 (Bh. Landst. Justitsp. 1701-18 Fol. 542 o. fl.) til Lands

dommer Ancher Mi.illers Dom af 7/II 1694 og Landsdommer

Mathis Rasks Dom af 13/2 1695 og siger: »Ved den første vel-

Elleskovsgaard

bemeldte Ancher Mi.illers Dom er Jep Hans fornævnte Køb

ved Magt kendt, for saa vidt Peder Mogensens og hans H,.lstrus

Part angik i bemeldte Gaard, dog saa, naar Jep Hans

Myndling Leene Larsdatter med sin Mand kunde indløse Jep

Hansen, bør han Gaarden efter lovlig Udsigelse for dennem

ryddelig at gøre, med mere samme Dom omformelder, og ved

Herr Landsdommer Mathis Raskis Dom er bemeldte Købebrev

ved Magt kendt, saa Parterne have sig at rette efter bemeldte

Ancher Mi.illers Dom, som samme Dom i sig selv udvlser.«

Et Hovedpunkt i Sagen drejer sig om, hvorvidt Peder Haumand

ved at afgive Kvittering til Jep Hansen paa et modtaget

Arvebeløb dermed paa sin Kones Vegne har givet fuldstændig

Afkald paa yderligere Arv, eller, som han hævder,

Indløsningsretten til Elleskovsgaard ikke falder med ind herunder.

Om dette Forhold siger Morten Jensen: »Hvad den Kvittering

af I' Marts 1708 er angaaende, saa kan deraf ses, at Peder

Haumand ej haver kvitteret for mere end sin Hustrus Fæderneog

hendes Sødskendes Arv, som samme Kvittering specialvis

formelder, men ikkj! forSædets Adgang eller Indløsnings-Rettighed

til fornævnte 43' Gaard, ikke heller haver givet noget

Afkald, Køb eller Skøde paa samme Gaard, til Jep Hansen

eller nogen anden.«

Endvidere tilføjer han: »Saasom det nok kan ses, at Jep

Hansen gerne vil have denne fornævnte Adgangs- og Indløsnings-Rettighed,

Sæde og Tilgang, som hans Myndling, der nu

er Peder Haumands Hustru, tilkommer i og til fornævnte

Gaard, som bemeldte Myndling tilkom, da omrørte Gaard blev

la"';lbøden paa Kong!. Majts. Vegne for Restantz, som hendes

Sttffader Peder Mogensen havde paadraget, og derfore afstod

Gaarden for Jens Mogensen, som fornævnte Restantz først betalte

paa ermeldte Værgers og Myndlingers Vegne.

Saa efter denne Sags Beskaffenhed dømmes endelig saaledes:

da som forbemeldte Jep Hansen ikke for mig haver bevist med

Afkald, Køb eller Skøde, at Peder Haumand haver solgt hannem

fornævnte 43' Gaard med Sæde og Adgang, samt Indløsnings-Rettighed,

saa til dømmes Peder Haumand, paa sin Hustrus

Leene Larsdatters Vegne, samme 43' Gaard at bekomme

til Indløsning imod skadesløs Betaling til Jep Hansen efter

velbemeldte Herr Landsdommer Ancher Mi.illers Dom af Dato

den 7' Nov. 1694. Hvilken skadesløs Betaling bør at ske inden

6 Uger fra denne Doms Dato at regne .... og bør Jep Hansen

at betale til Peder Haumand Processens Bekostning med 6

Rdlr., som skal kortes i de Penge, som Jep Hansen haver i fornævnte

Gaard.

Hvad den Misregning er angaaende, som Peder Haumand

foregiver der paa bør først at dømmes i Underretten, hvor jeg

den Post hen remitterer. Des til Vidnesbyrd under mit Zignet.

Actum anno die et loco ut supra.«

Aaret efter naaede Sagen frem til Paadømmelse ved Højesteret.

Voteringen indledes med følgende Resume af Parternes

Indlæg (Højester. Voteringsp. 1717 Fol. 640 o. fl.):

»Jep Hansen boende paa 43' Gaard i 0sterlarsker Sogn contra

Peder Haumand værende i Gudhjem. Indstefner til Underkendelse

en af Morten Jensen i Aakirkeby som anordnet Settelandstings

dommer den 10/6 1716 paa Bornholms Landsting af-

5*

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

88

gen, mod at blive denne Sum 'af Myndlingen tilbagebetalt ved

Gaardens Fratrædelse.

Fæsteren skal aarlig tække 4 Stolperum Tag med god Halm,

som forsvarlig kan eragtes.

Gaarden blev opraabt fra 30 Sldr., og det blev Myndlingens

Stiffader Peder Jensen Piil, der for en aarlig Afgift af 58 Sldr.

fik overdraget Forpagtningen af Elieskovsgaard de følgende

3 Aar.

Elien Kirstines Værge forlangte Kaution for Betaling af den

aarlige Afgift, og som Kautionist underskrev derefter Kiøbmand

Mads Davidsen af Svaneke Forpagtningskontrakten.

Ved Kontraktens Udløb i 1808 viste det sig, at Peder Jensen

Piil ikke havde foretaget de kontraktmæssige Reparationer

etc. af Gaardens Bygninger, han maatte derfor indgaa paa at

betale Myndlingen 150 Sldr.

Elien Kirstine Esbersdatter var nu bleven 17 Aar gammel.

Hun holdt i Oktober Maaned 1808 Bryliup med den 2 Aar ældre

Hans Henrich Christensen (Nr. 836, 8/5), og disse to unge

Mennesker rykkede derefter ind i Elien Kirstines gamle Slægtsgaard.

Hans Henrich Christensen ejede Elleskovsgaard i 52 Aar,

indtil han 28(12 1860 overdrog den til sin yngste Søn Svend

Hansen Schou (Nr. 1072,4/3).1)

Svend Hansen Schou solgte 2(2 1884 Elleskovsgaard til

Thorkild Mathias Pedersen og købte samtidig af denne Porcellænsgaard,

7' V dg., Knudsker.

Hermed gled Elleskovsgaard ud af Slægtens Eje. Gaarden er

nu efter en Brand 1927 udstykket i flere Husmandsbrug.

Ifølge Jordebøgerne for 1691, 1696, 1719 og ca. 1773 er

Elleskovsgaard vurderet til 12 Td. I Skp. 2 Fdk. ° Alb. 69/130

Pt. Hartkorn, hvorefter der i Skat skulde betales 8 Rdl. 2 Mk.

13 Sko 1 1 /2 Alb.

I Landbrugsministeriets Matrikularkiv findes en Indberetning

fra ca. 18°5 med følgende Beskrivelse af Elleskovsgaards Jordtilliggende:

r. En Hovedlod omkring Gaarden vestligst i Sognets vestre

Del ved Højlyngen og Egeskoven.

1) J?en ved. Overdragelsen oprettede Undentags-Kontrakt for Hans

Hennch Chnstensen og hans Hustru er trykt i »Jul paa Bornholm«

1940 S. 28 ff.

2. En Englod lidt nordøst for Hyldesgaard ved sammes

Hovedlod.

3. En Englod tæt nordøst for sidste Lod.

4. En Ager- og Englod lidt sydvest for Skoven Krækket tæt

norden for Aaen.

5. En Englod tæt vesten for Krækket.

6. En Englod lidt nordvest for samme.

7. En Englod tæt nordvest for sidste Lod.

8. En Englod tæt sydvest for sidste Lod.

9. En ... Eng- og Kratlod vestligst i Sognets vestre Del ved

Højlyngen.

IO. En Englod noget synden for Skoven Krækket og sydøst

for Hyldesgaard.

I I. En Ager- og Englod tæt norden for bemeldte Skov.

12. En samlet Lod sydlig i den nordre Del af Sognet nordøst

for Solbakkemøllen og synden Pæregaard.

Gaardens Tilliggende omtrent samlet med Undtagelse af en

Udlad. Arealet er opgjort til 92 4420/14000 Td. Land. Hartkornsvurderingen

som i Jordebøgerne.

SLETTEGAARD, 6' VORNEDGAARD

I ØSTERLARSKER SOGN.

I Bornholms Jordebog for 1719 anføres, at en Mand ved

Navn Esper Pedersen var Bruger (Ejer) af Slettegaard. I en

efterfølgende Jordebog for 1743 figurerer ogsaa Esper Pedersens

Navn og med Bemærkning om, at han har fæstet Gaarden

1699.

En halv Snes Aar senere nemlig 1754 kom Slettegaard paa

Slægtens Hænder, idet Jens Hansen (Nr. 237,32/15,32/31) 5/ 6

1754 fik Skøde paa Gaarden (Bh. S. o. 0. H. Sko O. Pantep.

1748-71 Fol. 196-2).

Det var Esper Pedersens Søn Anders Espersen, som under

denne Dato bortskødede Slettegaard til »Ungkarl Jens Hansen

min kiære Søsters forlovede Kiærest Inger Esbersdatter.« Købesummen

var Sldr. 459-1-13, og i et samme Dato underskrevet

Dokument erkendte Jens Hansen at have laant 400 Sldr:

af Anders Espersen, der som Sikkerhed fik første Panteret l

Slettegaard. Laanet skulde ikke forrentes, men Jens Hansen

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

hen ere hensovede, men den ene Søn og alle Døtrene som V oxne

og i Ægte- og Næringsstand ere ... (et ulæseligt Ord) forsynede,

dybtsørgende efterlevende.

Hendes Bopæl og Opholdssted har hendes hele Ægteskabs

Tid igennem ene og bestandig været dend 66de Selvejergaard

her i Sognet, hvorfra hendes afsjælede Legeme i Dag med Hæder

er udført til Graven.

Hendes Forhold og Opførsel i Livet angaaende, da har hun

været og vist sig som en kærlig og trofast Hustru og Ægtemage,

som en huslig og omhyggelig, forstandig, duelig, flittig og vinskibelig,

virksom og stræbsom Husmoder, som en godgørende,

tjenstvillig, venskabelig og omgængelig Sognekone og Naboerske,

flittig og anstændig søgt og været til Stede i Herrens Hus

og brugt Salighedens Midler, samt iøvrigt ført en sømmelig og

anstændig, retskaffen og dydig, gudelig og kristelig Vandel.

Hendes dødelige Sygdom og Udgang af Verden angaaende

Byrde, bestaaende især af Brystsyge og Klemmense, som især

tiltag i dette hendes sidste Leveaar; men fik især Overhaand

Fredagen den 20 Februar sidstleden, da hun maatte søge og fra

den Tid udholde Sygesengen indtil Onsdagen d. 25 de samme

Maaned Kl. Ph Slet om Aftenen, da hun efter et kort Sygdoms

Leje af 5 a 6 Dage med sund Sans og Samling til sidste

Aandedræt og med Trøst og Frimodighed, Haab og Tillid i

Hjertet og Sjælen efter at hun her paa Jorden havde levet 59

Aar og 6 Dage, som er denne salige i Herren hensovende Matrones

ganske Levetid og Alder.

EN BERETNING.

Søren Low (Nr. 780) er et af de faa skrivende Medlemmer

af Slægten. Hans skriftlige Efterladenskaber er imidlertid

næsten alle gaaet tabt. Efter hans Svoger Mads Andersens

(Nr. 80) Død bestyrede han nogle Aar Krogegaard. Fra

denne Periode stammer nedenstaaende Beretning (Efter en

formentlig samtidig Afskrift).

I længere Tid har det være min Hensigt at meddele dem af

mine kjære Slægtninge og Venner, der maatte interessere sig

derfor, en skriftlig Oplysning om, hvor saare lykkelig og veltilfreds

jeg levede de Aar, jeg opholdt mig paa den første Selv-

97

eiergaard her i Sognet; men den Tid, der er blevet tilovers fra

mine huslige Sysler, har hidtil ikke været tilstrækkelige til Udførelsen

af dette Foretagende.

Endelig i Dag erindrede jeg mig virkelig den ovennævnte

Tids Begivenheder saa klart, at jeg forlod mit daglige Arbejde,

tog Pennen og nedskrev nærværende Linier, der ogsaa har til

Hensigt at bevare Mindet om denne Fortid for mig selv.

I Aaret 1838 d. 5te December, behagede det den al vise og

gode Gud ved Døden at udløse min inderligt elskede Svoger

Mads Andersen, fra Støvets tunge Land.

Denne i Livet saa særdeles brave Mand - hvis Savn dybt

føles saavel af hans efterlevende, sørgende Familie som af Fattige

og Trængende, der altid i deres trange Kaar fandt en Ven

og Hjælper i ham - blev det kun en saare føie Tid forundt at

nyde Jordens Glæder.

Saaledes gaar det desværre ofte her i Livet, at Menneskene

bliver skuffede i deres Forventninger; men vi maa derfor hengive

os til det trygge, det lykkelige Haab, at enhver Tilskikkelse

fra det Høie er sigtende til vort sande Vel.

Min kjære Søster Kirstine Svends datter, der var givt med

Mads Andersen, blev, som hvert følende Menneske naturligvis

kan tænke sig, saa saare nedbøiet over dette uventede Tab, at

hun besluttede, ikke oftere at indlade sig i Ægteskab, men henleve

den øvrige Del af sit Liv til vedvarende Sorg over sin afdøde

Mænd, der i dette Nu fri for Livets Møie nyder rigelig

Erstatning for sit tidlige Savn af Jordelivet.

Som Følge af dette uventede Dødsfald forlod jeg efter min

Søsters Opfordring mit elskede Fødested d. 2den Selveiergaard

her i Sognet og flyttede til min afdøde Svogers Huus, hvor jeg

som tidligere bemærket, tilbragte en Del af mit Livs sorgfrieste

Aar.

Denne Forandring med Hensyn til mit Opholdssted, gjordes,

dels for at jeg desto bedre kunde trøste denne sorrig[ulde Familie,

og dels for at jeg som Husbond, kunde overtage min Søsters

huuslige Sysler, der muligvis ellers vare blevne mindre

godt besørgede af Fremmede.

Tillige helligede jeg de Dage, jeg levede i disse for mig saa·

højst uvante Omgivelser, meget til at lægge Grunden til min

afdøde Svogers kjære Børns Fremtidsvel, og jeg maa nu, Gud

være lovet! med Glæde tilstaae, at det Haab, jeg dengang nærede

om at kunne virke til deres tilkommende Held og Lykke

6

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

100

738a Dahl, Mads 81 5 Jepp

783 Esber 334 Arthur

941 Dam, Alfred 753 Ethridge,

470a Frands Ege Melchior 34 1 Ejler

873 Alfred

1006 Gorm Holm 939 Ejnar Kristian

910 Aksel 29 1 Folkmann, Aksel, 800a Hans 33 2 Esper Nicolai

857 Andreas Kristian 28 3 Andreas Peter

553b Hans 32 1 Jens Michael

912 BæriId Hansen 284 Bernhard

553 d Hans 322 Jens Martin Peter

947 Eduard Hansen 286 Emil 85 Hans Caspar 328 Jens Peter

872 Ejnar Harald 960 Fosborg, Fred. IC34 Harry Aleksander Holm 329 Jørgen Johannes

853 Hans Christian 83 1a Frederichsen, Christen

99 1 Helge Holm 335 Karl Kristian

869 Hans Kristian 1060 Frigaard, Bent 160 Herluf Kristian 33° Karl Kristian

41 Hans Weidemann 1056 Erik 67 Jens 33 8 Pauli

18 5 Jens 1063 Fuglsang, Karl Theodor 237 Jens 325 Valdemar

875 Jens Adolf

515 Funch, Aage p Jens Jørgen 168 Hjorth, Rosinius

885 J ens Kristian

51 6 Børge

785 Jep 768a Hoffmann, Christian

186 Jens Maegaard 607 Børge Johannes

981 Johan' Frederik Ancher

862 Johannes Vilhelm

17° Emil 64k loen 769 Christian Ancher

861 Jørgen Peter 606 Hans Valerius 692a Jørgen 768 Christian Nikolaj

876 Karl Alfred 608 Knud Jørgen 161 Knud Kristian Ancher Kofoed

883 Karl Oluf 64h Fyen, Anders Pedersen 288 Knud Valdemar 1018 Holm, Adolf Laurits

859 Knud Erik 64 i Peder Andersen 18 Lars 406 Andreas

9°9 Leo Christian

1°33 Lars Peter 1°3 1 Andreas Theodor

871 Lillian

586 Grønbech, Hans Henning

53 2a Ole 4°7 Hans Alexander

951 Magnus Svendsen

54 2 Ole 879 Hans Anker

93° Magnus Peter

583 Kristian Andreas 164 Paul Emil IOII Hans Henrik

953 Niels

582 Michael Peter 81 9 Peder 1016 Hans Kristian

852 Ole Hansen

587 Ove Hansen

75 Peder 1021 Henrik Grønberg

855 Oluf Adolf

64d Peder 1°°7 Jens Nielsen

9°8 Ove Andreas

76 Hansen, Anders

47°C Rene Ege Melchior 497 Kaj Otto

877 Paul Anker

973 Anders Peter 806 Svend 1029 Kristian Nikolai

1065 Robert C. 83 IC Arrist 808a Svend 269 Nicolai

946 Sven Aage 808b Berild 163 Svend Gunnar 496 Niels Jacob Richard

42 Sven Hansen

553) Berild

1°°3 Vilhelm Holm 498 Richard

949 Thor 850 Bærild 82 3 Wefst 979 Theodor

944 Thorstein 162 Børge Brandt

Hein, Hans Asger 1019 Theodor Andreas

187 Vilmer Maegaard

592

1001 Carl Vilhelm Tams

591 Johannes Andreas

827 Davidsen, Michel

97 1 Christian

59° Poul Christian 54 1 Ibsen, Hans

560a Due, Jens

988 Edvard Nicolaj Holm

819a Heiner, Hans Hansen 79° Hans

621 Ejner Christian Hjorth

82 5 Henrichsen, Anders 792 Poul

795a Erichsen, Hans 289 Erik

793a Henriksen, Hans 791 Peder

81 4 Espersen, Hans 1°°5 Erik Holm

78a Tønnes 664 Ingvorsen, Aage

784 Hans 842 Esper

845 Hermansen, Anders Peter 666 Andrev

101

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

1°4 1°5

746 Christian 83 0a Jens 809 Hans 553h Jep

75° Ejner Severin 83 0U Jep

53 8 Hans 445 Jeppe

985 Erin 347 Munch, Hans Andreas

193 Holger Maegaard 53° Jørgen

645 Ernst 12 Munck, Thommis Thom- 275 Jens Jørgen 5°3 Knud Hamfeldt

7°5 Flemming Low mesen

274 Jørgen 503b Knud Ole

65 Hans 355 Møller, Anders Jensen

4°3 Kaj 896 Konrad Kofoed

659 Harald 271 Peder Hartvig

396 Karl 9°2 Lars Back

65 6 Herluf Runge 95 Mørup-Petersen, Chri-

37° Olav Henry 51 8 Magnus Peter

653 Holger stian Andreas

366 Ole 489 Martin Christian

68 3 J ens Laurits 761 Muller, Aksel

367 Oluf Marius 553 Michel

64 Lars

754 Ejner Johannes

524 Oskar Valdemar 25° Mogens

747 Svend Aage 43 6 Hans Anker

397 Theodor 342 Mogens

697 Thor Peter 757 Harry Andreas

398 Victor 277 Morten

7°4 Willy Erling Low 75 8 Johannes 191 Viggo 480 Martin

195 Maegaard, Hans Edvard 744 Johannes Severin

527 Wulff 832 Oluf (Ole)

Svendsen 751 Viggo Mathias 504C Paul-Anker Birk

198b Hans Peter

416 Pedersen, Aage Andreas 352 Peder

183 Jens Kofoed

7°0 Nielsen, Aage Low 426 Alexander Timann 455 Peder

198 Jens Oluf

Anders

519 Alfred Kristian 449 Peder Sigfred

202 Jens Otto

102 5 Bjarne Holm 457 Alfred Peter 319 Peter Esper

235 Michelsen, Hans

1024 Christian

412 Anker Møller 681 Peter Michael

64m Hans

629 Eskild Juul

9°3 Bendt Back 513 Sigvard

64 1 Lars

6a Hans 410 Charles Andreas 561 Svend

239 Mogens

1026 Hans Christian Holm 472 Christen Jørgen 882 Svend Aage

551 Peder

394 Harry Vestergaard 44 Hans 53 1 Thor

559 Peder

226 Jens Johan 454 Hans 55 8 Thor

83 0e Peder

699 Jens Peter Laurits 420 Hans 493 Vilhelm

28 Mogensen, Hans 633 a Johannes Juul 64a Hans 261 Wefst

348 Hans Jørgen 392 Johan Peter Theodor 425 Hans Aage 381 Pelle, Erik

349 Julius Mathias 464a Kaj Kofoed

468 Hans Christian 380 Knud Johan

344 Niels Peter 463 Karl Peter 408 Hans Nicolai 142 Petersen, Carlo Johannes

25 6 Peder 464 Kjeld Kofoed

5°4 Hans Peter looa Børge Hoffmann

249 Peder

469 Ludvig Christian 511 Hans Oluf 628 Ejnar Just

796a Monsen, Anders 627 Ove 686 Hans Thorvald 87a Emilius Theodor

253 Anders 632 Vilmer Juul

5°9 Harald 4°4 Jens Peter

8a Jens 8 l 3 aNyegaard, Hans 453 Helge Grønberg 474 J oh. Morten Kofoed

252 Jørgen 9°0 Nygaard, Charles

5°7 Janus Oluf 14 1 Johannes Laurits

820 Mortensen, Hans 906 Erik 822a Jens 8 l 8b Pi il, Esper Pedersen

64 c Hans

35° J ens (Rasch) 818a Peder Jensen

553 1 Hans 192 Olsen, Arne Maegaard 680 Jens 652 Poulsen, Bent Runge

547a Jens 525 Axel 447 J ens Sigfred 649 Helge Runge

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

106 107

651 Ib Runge

648 Valdemar Kristian

265 Rasmussen, Hans

799a Ole

817a Rounholdt, Hendrik

127 Knud

83 Martin Jensen

129 Ole

12 3 Oluf

IlO Ove Andreas Skovgaard

601 Karl Kristian

574 Karl Theodor

211 Knud

672 Knud Kristian

660 Kristian

57

53 Thorn, Johannes Kristhin

54 Johannes Peter

220 Thorsen, Hans Andreas

23 2 Johannes Rømer

548 Jørgen

8 Lejf 543 Laurdsen

828 Runge, Hans

562a Jørgen Isarsen

224 Jørgen Nikolai

219a Rømer, Christen

267 Samuelsen, Hans

59 Salto, Adam Heide

60 Axel Heide

58 Axel Johannes

1067 Schou, Anders Christian

Hansen

679 BæriId Andersen

677 Christian Andersen

676 Hans Andersen

1°72 Svend Hansen

966 Skov, Andreas Hansen

968 Hans Kristian

967 Herman Adolf Olsen

955 Ole (Hansen)

928 Skovgaard, Thorvald

172 Skovmose, Jørn Hjorth

qoa Sophus

82 Peter

124 Thorvald Julius

97 Sonne-Hansen, Axel

101 Herluf

86 Johannes

93 Kay

92C Leif

92b Robert

92 Sven Eigil

16 Sort, Henrich

848 Stange, Aage Peter

847 Peter Jensenius

174 Sten der, Andreas Jørgen

802 Svendsen, Anders

243 Andreas

580 Andreas

571 Emil Kristian

598 Erik Runge

80 5 Hans

689 Hans

13 1 Hans

41e Hans

2°3 Hans Andreas

181 Mathias

639a Mogens Runge

624 Nicolai Julius

673 Oluf Runge

639b Olaf Runge

535 -Peder

612 Peter Michael

6°9 Peter Sode

637 Sigurd Absalon

805a Svend

61 4 Svend Andreas

634 Svend Gunnar

569 Svend Ove

595 Svend Thorvald

63 6a Thorkil Runge

2°4 Vilhelm

603 Villy

372 Sørensen, Frederik Johannes

Niels

115a Hans

373 Viggo Søndergaard

3°7

Ole

233 Ole

228 Ole Julius

546 Peder

549 Svend

218 Svend

227 Svend

23 1 Svend Andreas _ -

73 8 Tranberg, Alexander

74 1 Alexander Andreas

739 Svend Madsen

78 Tønnesen, Hendrich

997 Vaaben, Frederik

999b Jens Valdemar

23 Veidemann, Ared Andreasen

779 Voss, Erik Ditlev

260 Wefstsen, Peder

261a Wefst Pedersen

25 Weidemann, Andreas

Aredsen

48 Hans

Tholander, Carl Eduard 171 Thor Hjorth

994 Sommer, Jens Peder

Nicolaj

576 Hans Georg

21 5 Hans Henry

563 Hans Jørgen

3°9 Poul Kure

176 Tholstrup, Søren Peter

Laursen

26 Mogens Aredsen

135 Winther, Anthon Kristi

an Olsen

13 8 Henning Brandt

79a Mads Pedersen 573 Hans Jørgen

995 Poul 568 Hans Thor

955b Uffe

1°5' Sonne, Alfred Peter

1°3 Andreas

41g Edvart

lI8 Hans Andreas

121 Jarl

128 Jørgen Andreas

63 8

57°

565

61 3

216

597

599

Harald Runge

Helge Andreas

Janus Andreas

Jens Theodor

Julius Peter

Jørgen Andreas

Jørgen Peter

ALFABETISK PERSONREGISTER. KVINDER.

Andersdatter, Boel 7 Kirstine

17 Dorethea 9 Margrethe

43 Ellen 854 Andersen, Andrea Enge-

6 Elsebeth line

8 Karen 74°

Andrea Margrethe

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

108

1066 Anine Marie 860 Dam, Aase Kamille 1°59 Frigaard, Grete 553g Margrethe

1°44 Astrid Marie 932 Agnes Oliva 1°57 Kirsten 553 m Margrethe

106'2 Birgithe Caroline 9°7 Alice 1°58 Tove 33 Mette Margrethe

734 Birte

1064 881 Andrea Birgithe

Fuglsang, Thora Annine 974 Selia Maria

1°5° Eline Kathrine 914 Anna 45 6 Funch, Andrea Caroline 16b Walborg

586a Elisabeth 878 Anna Margrethe 517 Gunhild Kirstine 4Ia Walborg

1°41 Ella Birgitte· 657 Anna Valborg

982 Hansen, Alvina Freda

1°42 Inger 899 Astrid 588 Grønbech, Karen Mar- Vilhelmine

grethe 85 6 Andrea Kristine

119 Maren Marie 954 Christiane Marie

229 Margrethe 865 Ella Kathrine 585 Ulla 764a Ane Christine

.64e Anders Jørgens, Anne 929 Ellen Maria 45° Grønberg, Anna 1002 Anna Margrethe

22 Aredsdatter, Bodil

29° Anna Viktorie

888 Elisabeth Andrea

296 Arvidsen, Karen Mar- 911 Ester Kamilla 807 Hlansdatter, Ane (Anne) 52 Anine Camilla Brigida

grethe 952 Grethe 95 6 Ane Kathrine 993 Birgitte Kirstine

943 Gudrun 553 a Anna 566 Dagmar

833 Beata (Kun Fornavn 654 Helga Vilhelmine 822 Anne 339 Ellen

kendes) 945 Inger 851 Anne 69 2 Helene

789 Berildsdauer, Kierstine 9°5 Inger Andrea 4 Ib Anne

622 Inger-Lise Hjorth

989 Bertelsen, Martha Palma 9°1 Jenny Dagmar Kure 808 Anne Cathrine 164a Ingrid

Frida 95° Karen 80Sc Anne Kirstine 49 1 Karen

102 Bjørke, Rigmor 93 1 Magna Cathrine 72 Anne Marie 311 Karoline Frederikke

913 Blem, Anna Catrine 884 Marie Elisabeth 978 Birgitte Kirstine 470b Leni Debora Melchior

98 B1iicher, Erna Michella 895 N anna Kristine 242 Bodil

IOOIa Lise Tams

777 Boe, Else 925 Oline 552 Bodil 844 Marie Kirstine

778 Grethe 93 6 Oliva Hansine 41f Bodil 986 Theodora Margrethe

134 Brandt, Alma Harriet 935 Thora Eline Marie 977 Elsebeth 99° Ulla Holm

992 Anna Elisabeth 849 Didriksen, Karen 23 8 Giertrud 2°5 Hartmann, Anne Johanne

147 Anne Marie Koefoed 73° Karla 64g Gundel 593 Hein, Ingrid

15 8 Bodil Agnete 268 Johanne 824 Henrichsdatter, Ane

159 Gudrun Ane Elisabeth 560b Eriksdatter, Karen 266 Karen 15 Anna (Ane)

15 8a Inger Sofie 817 Esbersdatter, Anna Mar- 804 Karen 826 Kirsten

14° Jenny Margrethe gretha 4° Karen 74 Henriksdatter, Anne Kir-

157 Karen Margrethe 816 Ellen Kirstine 553k Karen stine

148 Kirsten Johanne Koe- 244 Inger 562b Karen Kirstine 78b Maren

foed 818 Karen Christine 219b Karen Kirstine 1°53 Henriksen, Jensine

Ip Margrethe 972 Karen Maien 368 Karoline

959 Bosin, Anna 1°°4 Frandsen, Karen Elisabeth 553e Kirsten 331 Hermansen, Grete Katrine

964 Ruth 494 Folkmann, Anna 4IC Kirstine 337 Hermandine Rebække

834 Christens datter, Anne 287 Manna Viktoria 1036 Kirstine Marie 323 Karoline Kirstine

840 Ane Margrethe 247 Friderichsdatter, Dorte 24° Margrethe 34° Lilli

20 Walborg 333 Friedrichsen, Cecilie 41d Margrethe 846 Petra Amalie Kristine

316 Cordua, Lisbet Charlotte Kristine

109

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

I10 III

327 Valborg Kristine 388 Ethel Dorthea

91 J essen, Anette 715 Karen Grete Antonia

175 Hjorth, Alfhild 387 Ethly Anie

9° Dorthe Ulrikke 768b Nicoline

173 Edith Kathrine Mar- 385 Hedvig Kristine

9Ia Suzanne 716 Sine Ingelise

grethe 1°47 Ida Marie

843 Juul, Ellen Kirstine 462 Valborg Pedersen

169 Ragnhild Hansine 43 8 Julie Cathrine

69° Jørgensdatter, Ane Kir- 446 Kure, Ane Cathrine

772 Hottmann, El/inor 378 Karen Anine Margrethe stine (Anna Christine) 1°55 Anna Marie

771 Vera 115 Kirsten Sonne

562 Ane Kirstine 282 Anna Marie Pauline

880 Holm, Aase 94° Ragni

821 Anna 886 Dagmar Viktorie

1°°9 Ane Birgithe 116 Sigrid Sonne

251 Anna (Kirstine) 3°2 Ellen Nathalie

101 3 Anna Kirstine 379 Valborg Oliva Juliane

27° Sidsele 297 Esther Eleonora

980 Anine Marie

887 Jørgensen, Alvilda Marie 299 Gerda Maria

1014 Birgitte Magdalene 83 Id Jensdatter, 'Anna

4°9 Dorthea Margrethe 3°1 Helga Agnethe

101 5 Ellen Theodora

24 8 Anna Christine 711 Hansine Kristine 3°3 Nathalie Thinggaard

1°32 Helene Birgitte Kirstine (Ane Kirstine) 610 Hansine Oline 3°6 Rebekka Christine

1010 Jensine Andrea

830n Anne 3°0 Ruth Charlotte

1022 Karen Anine 560 Bodil Kirstine

85 8 Kamp, Edith 312 Ulla Laura

1023 Marie Margrethe 810 Elne

278 Kjøller, Anna Margrethe 584 Valborg

830P Gjertrud

108 Bodil Kirstine 3°5 Vera Thinggaard

83°C Ibsdatter, Anne 830d Gundel

763 Charlotte Margrethe 526 Kønig, Sigrid

801 Bodil 830b Inger

620 Elisabeth Kristine

794 Ellen 83 1b Inger

642 Else Margrethe 259 Larsdatter, Anna

798 Else (Elne) 83 of Karen

564 Georgine Hansine 83 0j Bodil

799 Giertred 539 Karen Kirstine

643 a Gunvor Marie IO Dorethea

796 Giertrud 669 Jensen, Anna Elise

635 Kjærgaard, Esther Sø- 364 Larsen, Bodil Karen

793 Karen 44° Anna Kathrine rensen 363 Gunhild Andrea

795 Kierstine 942 Anna Marie Rigmor

326 Knudsen, Thora 201 Inge Maegaarcl

800 Zidsele 353 Bodil Kirstine

79 Kofod, Anne Marie 1°3° Kristine Margrethe

43° Ipsdatter, Ane Mar- 33 6 Emma Hansdatter 5°8 Margrethe

. grethe 451 Frida Anna

43 2 Birgitte Caroline Marie 2°9 Lau, Elene Marie

38 Anna 51 2 Gunne (?)

639 Koefoed, Elisabeth 693 Thora Juliana

245 Bodil 28 5 Hedvig Munk 212 Laursen, Edith Kirstine

81T Kirstine IIoa Inge Høyer

144 Else Margrethe 596 Linne, Tonny Astrid

812 Marie Kirstine 44 1 Ingeborg Jensine

62 5 Thrine Bolette 5°1 Lind, Gurli Margurit

435 Ipsen, Agine Marie 444 Lovisa Marie

717 Kofoed, Aase Helene 465a Karen Margrethe

434 Andrea Christine 49° Marguerithe Karen

927 Alvilda Hansine 7°8 Low, Ane Christine

891 Eline Dagmar Dam 575 Mary

921 Anna Elisabeth 774 Ane Marie

383 Elisabeth Marie 572 Maud

917 Birgitte Margrethe 73 2 Clara Michella Karo-

938 Ella 577 Rigmor

293 Ellen Kristine Marie line

1046 Ellen 443 Vera

923 Ester Emilie 724 Ellen Dagny

934 Ellen Marie' Dam 429 Jeppesdatter, Caroline

726 Gunhild Helene 775 Elisabet'

11:3 Sonne Maria

". Ester. 916 Ingeborg Kathrine 718 Jenny Dortea

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

II2 !!j

712 Karen Helene Kristine 863

767 Kristine Charlotte

7°9 Mathilde

766 Oliva Margrethe

1008 Lund, Andrea Kirstine

721 Lundberg, Ejma

692b Lyster, Kirstine

68 Mladsdatter, Ana

81 Anne Marie

71 Gundel

66 Karen

69 Kirsten

351 Lovise

749 Madsen, Anna Margrethe

65 8 Edel Runge

748 Gertrud Andrea

984 Ivy

695 Karen Helene Kristine

655 Kirsten Margrethe

698 Klara Helene Elisabeth

646 Marie

647 Valborg

194 Maegaard, Asta Margrethe

188 Elie

197 Else Margrethe

199 Eva Morgine

189 Gerda Marie

I98a Ingrid

19° Karen Leonora

184 Magda Helene

I98c Ruth Kristine

995 a Marcussen, Karen-

Ragnhild

504a Mikkelsen, Lisa Anina

Birk

254 Monsdatter, Anna

24 Karen

255 Margrethe

77°

Ella

44 8 Margrethe

1012 Munch, Anine Kirstine

437 Miiller, Agnes Karoline

745 Agnethe Aleksandra

752 Augusta Andrea

759 Edith

755 Gerda Andrea

760 Ida

357 Møller, Anine Kristine

35 8 Kristine Karoline

35 6 Marie Kristine

93 a Mørch, Regitse Clausen

96 Mørup-Petersen, Gerda

8°3 Nielsdatter, Kirsten

1017 Nielsen, Amalie

1020 Augusta Johanne

395 Betty Maria

1028 Birgith Holm

633b Birthe Juul

633 Bodil Juul

7°3 Carla Erika Margrethe

202a Dagmar

125 Dagny Christine

633 C Ellen Juul

226b Else Marie Runge

393 Emma Johanna

661 Emma Nielsine

1027 Grethe Holm

166 Gudrun Gerda

92a Helene

7°1 Inge Low

630 Inger Juul

602 Ingeborg Christine

374 Johanne Marie

399 Karen

226a Margrethe Dorthea

Runge

155 Rigmor Michella

83 1 Olsdatter, Else

540 Bodil Kirstine

874 Olsen, Asta

4°1 Ellen

369 Ellen Marie

376 Hansigne Elise

4°0 Judith

87° Karla

371 Kristine Martine

391 Marie Bodilsine

4°2 Minna

279 Poulsen, Pauline Kristine

64j Peder Fyens, Bodil

272 Peders datter, Anna

Kirstine

18b Birthe (Birgitte)

273 Bodil Chatrine

973 b Bodil Kirstine

788 Ellen

675 Bodil Kirstine

83 8 Karen Kirstine

428 Karen Marie

77 Kirsten

262 Kirstine

55° Kirstine

674 Kirstine

82b Maren Kirstine

263 Margrethe

763b Margrethe

23 6 Segne

424 Pedersen, Aase

417 Alexandra Birgitte

345 Andrea Cathrine

354 Ane Christine

473 Ane Marie

623 Anine Kirstine

460 Anna Christine

413 Anna Margrethe

471 Anna Marie

523 Augusta Emilie

482 Augusta Vilhelmine

487 Babro Cathrine

196 Bodil Kirstine

61 5 Bodilsine Caroline

365 Christine Margrethe

5°5 Ellen

459 Ellen Val eu r

5°6 Else

422 Erna

415 Gudrun Andrea

47° Helga

503a Inger

483 Johanne Marie

682 Juliane

280 Juliane Marie

520 Konstance Birgithe

898 Lene

684 Lene Marie

897 Lise

41 I Magda Kristine

423 Margit

452 Margot

514 Margrethe Augusta

579 Margrethe Kirstine

23° Marie

467 Marie Andrea

644 Mathea

346 Nielsine Christine

9°4 Noomi Back

343 Petrea Cathrine

32° Rebække Kirstine

po Rigmor

414 Rigmor Marie

504b Ruth Birk

4°5 Sexine Hansgine

495 Siri Margrethe

499 Thyra Rimor

476 Petersen, Anna Kristine

87 Anna Ulrikke

Mortensen, Anna Marie Jørgine

49 Nørregaard, Gjertrud

Cathrine

492 Astrid Karoline 481 Hansine Barbarine

8

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

II4

94 8 Inge Augusta 99 Grete

475 Johanne Marie 94 Marie

427 Laura Emilie 742 Steenberg, Elisabeth Kri-

650 Poulsen, Ulla stine

150 Stender, Marie Andrea

830h Basmusdatter, Kirsten 53 6 Svendsdatter , Anna

257 Margrethe 737 Anna

104 Runge, Julie Christine la Anne

225 Valborg Andrea Ka- 687 Bodil

thrine 45 Karen

21 9 Rømer, Andrine Caroline 532 Karen

Margrethe 736 Karen

45 8 Rønne, Ingeborg Engel 781 Kirsten

Marie 60 5 Svendsen, Agnes Petra

1068 Ane Cathrine

61 Salto, Suzanne Heide 276 Ane Margrethe

64b Sanders datter, Karne 589 Anine Cecilia

528 Schornveber, Else Anna 626 Asta Marie

1071 Schou, Augusta Marie 667 Astrid Elisabeth

1069 Ellene Margrethe 132 Caroline Andrea

1070 Julie Andrea Christine 206 Ella

678 Marie Caroline 1035 Ella

1073 Maria Elene 63 1 Gerda Kirstine

957 Skov, Oline Augusta 21 3 Hanne Birgitte

106 Skovgaard, Ella Kristine 167 Hansine Anine

Isabella Kathrine 662 Inge Marie

1039 Sode, Anna Hermandine 604 Inge Marie

600 Sode, Marie 581 Ingeborg Kristine

1000 Sommer, Else 640 Ingrid Margrethe

996 Tove 63 6 Johanne Marie Runge

II7 Sonne, Anna Kirstine 210 Karen Margrethe

107 Eli Skovgaard 594 Karen Mathilde

109 Eva Skovgaard 2I3a Lene Elisabeth

III Gunhild Skovgaard 611 Marie Eleonora

126 Gunvor 182 Marie Margrethe

II2 Ingeborg Marie 21 7 Petra

120 Iris 567 Sigrid

122 Jytte 663 Sigrid Kirstine

84 Masine Caroline 21 4 Thora

100 Sonne-Hansen, Else 639C Tove Runge

88 Erna Gudrun 557 Søfrensdatter, Ane (Anne)

II5

375 Sørensen, Kirsten Søndergaard

534 Togsverd, Kirstine Olufs-

datter

553 C Søvrensdatter, Margrethe 743 T ranberg, Anna Margrethe

616b Elisabeth Christine

421

294

3

Therkelsen, Anna

Thinggaard, Johanne

Kristine Michella

999 Vaaben, Anne Mette

99 8 Birgithe

08 Tholander, Rigmor 999a

Alvilda

Marianne

50 Veidemann, Annine

57 Thorn, Anna Camilla (Kamma)

Caroline

55

544

Gerda Elisabeth 919 Wadum, Asta Marie

Thorsdatter, Dorothea 30

547

223

Ellen

Thorsen, Andrea Margrethe

Weidemann, Karen Aredsdatter

3I Kirsten Aredsdatter

29 Margrethe Aredsdatter

222 Caroline Christine 27 Signe Aredsdatter

234

221

Lisbet Andrine

Madsine Andrea Kirstine

137

136

139

Winther, Carola Antonia

Erna Jensine

Harriet Elsie

Bh. Jordeb.

Bh. Land. Skiftep.

Bh. N. H. Skiftep.

Bh. ø. H. Skiftep.

Bh. ø. H. Sko O. Pantep.

FORKOR TELSER m. m.

Bornholms Jordebog,

Bornholms Landdistrikters Skifteprotokol.

Bornholms Nordre Herreds Skifteprotokol.

Bornholms østre Herreds Skifteprotokol.

Bornholms østre Herreds Skøde- og Panteprotokol.

.

Bh. ø. o. S. H. Skiftep. Bornholms østre og Søndre Herreds SkIfteprotokol.

Bh. ø. o. S. H. Sko O. Pantep. Bornholms østre og Søndre Herreds Skø­

Bh. Landst. Justitsp.

D. Kanc. Testamp.

Enker 1771

F. L.

Gdhj.Kbg.

Højestr. Voteringsp.

Sig.

Vdg.

øl. Kbg.

øl. K. Regnskb.

øm. Kbg.

de- og Panteprotokol.

Bornholms Landstings Justitsprotokol.

Dansk Kancellies Testamentprotokol.

Beretning ang. Husstande, Enker og Enkemænd

1771.

Folketællingslisterne.

Gudhjem Kirkebog.

Højesterets Voteringsprotokol.

Se1vejergaard.

V ornedgaard.

Østerlarsker Kirkebog.

østerlars Kirkes Regnskabsbog,

østermarie Kirkebog.

8*

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

120

Samme Mamd, Lars Jensen Holm, maa have været af det

gode, gamle og »seja Slaved«, for iflg. Protokollen fra 4/7 1883

lejede han da 17000 D Alen af Kommunens Lyng paa 50 Aar,

mod en aarlig Afgift af 1;2 Td. Havre efter Kapitelstakst, dog

at :Lejeren og Hustru i deres Levetid intet skulde yde.

Et lignende Stykke blev henlagt til Lergrav, og Resten af

samme Mtr. Nr. 211 bmm udlagdes til Skovplantning. I samme

Møde (4/7 83) afhændedes


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

128

Imidlertid regerede dog ikke Kongen i Nysverrig - eller

hans Ministre - over hele »Landet«. Syd for Sortebjergsvejen

mindes særlig Ola Andersson (død 9/2 1917), der købte af Ola

Nilsson Ramsing og lavede sig en god Ejendom paa 8 Td. L.;

da han overtog den, var kun ganske lidt opdyrket. En Svoger

til Ola Andersson, Anders Nilsson Eckberg - Fyrbøder ved

RaJhbekkeværket - fik senere - 1882 - Ola Anderssons Forældre

hertil. Anders Rasmusson hed Manden og fik Lynglod

Vest for Sønnens, hvor forøvrigt en Lollik (eller Langelænder)

- jens Madsen - havde været Pioner.

Ældre Folk har vel som Emigranter oftest svært ved at blive

akklimatiserede, de er vel ogsaa bedre nationalt underbyggede

end yngre, hvilket belyses af følgende: Da Sønnesønnen Gustav

engang vilde vise sin Læsefærdighed overfor Bedstemoderen,

Anders Rasmusska, og i den Anledning foredrog et Salmevers,

fik han til sin Skuffelse og bogstavelige Bestyrtelse en veldreven

Lussing som Belønning - af Harme over hans mangelfulde

Svensk.

Anders Rasmussons tyede til sidst - tvunget af Alderdommen

- til Datteren i Rønne og solgte Ejendommen (»Boetsvang«)

til jens Svendsen.

Samtidig med Ola Andersson træffes Anders jonsson, der

som foran nævnt købte sin Lod af Måns Pehrsson, da denne

rejste til Amerika. Ved forskellig Ombytning forøgedes Lodden,

og nu bebor en Søn denne Ejendoms veldrevne 14 Td. L.

(»Grønhøj«).

Men øst for de sidst nævnte Ejendomme ligger nu en pæn

lille Gaard »Lyngholt«. Her nævnes jørgen Peter Larsen som

»Nybegynder«. Han havde sine Forældre - kaldet »Holbækkens«

- i Huset, og de fik Alderdomsunderstøttelse. Da saa

Jørgen Peter engang købte en gammel Hest, maatte Sælgeren

vente med Betalingen, til de gamle fik deres Understøttelse,

hvorfor han spøgeende beklagede, at nu var hans øg kommet

»paa Sognet«.

Men nede ved Grænsen til Almindingen var det jo, at GI.

H. P. Olsen slog sig ned efter sin første Begyndelse til Dyndegaard.

(Se Side 123). Støt og stadig med en halvlang Træpibe i

Munden gravede han sig her igennem 4 Td. L. Lyng - senere

kom der jo mere til. - Maaske skyldtes det noget Piben, at hans

Mund var saa stor - altsaa grov; thi det siges, at han gav sine

Naboer - og ogsaa andre - samme Medfart som Lyngen,

129

nemlig: raadt for usødet. Konen Karna fik rimeligvis samme

Konfekt; hun prøvede iøvrigt at øge de smaa Indkomster ved

at gaa omkring med Lyngkoste til IO Øre pr. Stk. Deres første

Bolig var mere end primitiv, nærmest en Gedestaid. Nu er det

hele en Hesteejendom. H. P. Olsen I døde 8/11 1897, og Sønnen

og Efterfølgeren H. P. Olsen I I naaede inden sin tidlige Død

16/8 1931 at bryde over 100 Td. L. Lyng, vel at mærke for

fremmede (f. Eks. Nydammene i Almindingen).

Syd for igen ligger Kildehuset. Her begyndte en Nybygger

Anders Knutson, men efter hans Død solgte Enken Lynglodden

til Nils Pehrson (ikke at forveksle med forannævnte N. P.).

Han kom til Bornholm 1882 (21 Aar), blev gift 1885, og efter

6 Aars Ophold i lejede Boliger i Aaker blev han Selvejer af

Kildehuset. Men ringe var Herligheden. Bønderne, som flyttede

for ham og hans Familie, vilde næppe læsse Godset af Vognene,

da de ikke syntes, der var Menneskebolig at sætte det i. Kun

smaa Lapper Lyng var brudt, og naar Nils s'aaede I Skp.

Havre, kunde han naa at høste 1/2!

I 1929 fik Nils Pehrson og Hustru Maria f. Mårtensson Granelifondets

Præmie, og ikke mindst havde Maria fortjent den.

Hun døde 1931, men Nils P. levede hos en Søn paa den samme

Ejendom (8 Td. L.) til 25/12 1938 og blev 79 Aar.

Nu er vist nævnt de fleste svenske Navne, hvis Historie for

kortere eller længere Tid knytter sig til Ny-Sverrig. Men foruden

dem kan nævnes adskillige Rydningsmænd af ren bornholmsk

Race. Allerede er jo omtalt »Dynastiet« H. P. Olsen,

hvis Ætlinge uden svensk Indblanding stadigt findes paa Egnen,

men andre som Niels Hansen, Emil Marker (Søn af Otto M.),

Sinius Ipsen, O. Kr. Hansen o. fl. fortjener ligeledes at nævnes.

Dog er det vel tidligt, thi de er endnu ikke gaaet over i Historien

- alle da. Men som foreløbig Afslutning paa selve Nysverrigs

Historie skal noteres, at paa »Lyng«stykket mellem

Hedebovejen i øst, Almindingen i Vest, Plantagen i Syd og

Landevejen i Nord findes nu 28 Ejendomme.

Imidlertid har vi jo endnu et Stykke Udmark at omtale. Det

er Aaløsedistriktet - altsaa Nord for Landevejen. Her var det

omtrent udelukkende Bornholmere, der skabte Kulturland, og

det var ogsaa, før den egentlige Indvandring af Svenskere begyndte.

Allerede 1867 fik Snedker Hans Hansen en Lynglod her,

www.vang-hansen.dk

9


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

en saa forstaaende og livfuld Omtale af Overlæge M. K. Zahrtmann

i Bh.s Hist. og andet Steds. Paa Listens Revers en Fortegnelse

over dem, »som upartiske ere," og her har han øverst

den Ibsker Præst (ene af Gejstligheden), fulgt af den Svanike

Jens Nielsen

Jennums Segl.

Borgermester samt en Tolder, en Kaptajn, en Frimand og sidst

Jens Nielsen, Risby, »som noget holder med de uroelige, men

tør vel sige Sandhed, om han bliver noget hartt tilholdt«.

Ulfeld stod sig ikke og Striden kostede ham Lenet. De gæve

Bornholmere lod sig ikke kue eller forurette, nu saalidt som tilforn,

ydermere var Landsfaderen, som næsten altid, dem naadig

og huld).

Om Fru Hyldeborg udtaler Lensmanden: ... en formuende

Quinde, som haver ingen Børn, haver kvit sit naadens Aar oc

ellers efter proustens underskrevne Contract imellem Præsten

(Efterfølgeren, Jacob Tresløv fra Hammershus, sidste Slotspræst)

og hende nødt (nydt) all ded en præste Enche kunde tillkomme,

mere og ikke mindre, og der foruden nu paa thou Aarstid

med Kiør og andet hindes Nødtørft i gaarden hoss præsten

hafft.« - Derhos gav han hende fremtidig Bolig i Kirkeboet,

men paadrog sig herved Klage Nr. 48 fra Peder Staale, 21. Sg.,

Nyker, som havde fæstet det, »sin Liffstiid at beholde«.

Den anden Ligsten er en Snes Aar ældre, udført i lignende

Stil og sikkert af samme Kunstner.

Den har ligget over S?gnepræst Niels Andersen Juul, der,

efter først at have været Rektor og Kapellan i Rønne, fra 1609

blev Kapellan hos Søren Bjerg i Olsker og efter dennes Død

1614 Sognepræst til Olsker-AIIinge, samt Hustruen Maren

Lauridsdatter, vistnok Datter af Sognepræst (1572-1617) Laurids

Nielsen, Klemensker.

Stenen har i HjørnemedaiIlonerne de fire Evangelister, i

øverste og nederste Randfelt Symboler paa Opstandelsen og

137

Dødsriget, medens Sidefelterne udfyldes af smukke Bladornamenter.

Hele Midterfeltet optages af Inscriptionen:

Anno 1635 Den 14. Apriil Døde Haederlig og Vellaerde

Mand Hr. Niels Anderson Sognepræst Til S. Ols og Alinge

Kircker Paa Borringholm Med Kiere Hustrue Maren Laurits

Daatter Som Døde 1642 Den 22. Maji og Nu Begge Hviler i

Herren.

Gud give Dennem Med ABe Udvalde En Glaedelig Opstandelse

Paa Den Yderste Dag.

Til en Omtale af denne Præsts Død føjer Krønikeskriveren

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

»Tingsd.« har faaet Ansvaret for en lille Munterhed, at de

der hilste Tiggerne med:

»Sid, som du staar;

Du ska vel M ejnj Bidda M&d, forrinj du gaar.

Brø Mr du vel me daj?

N&d Smorr M vi inte å gje daj!«

Habbedam.

Men om det var Lars Nielsen, der først har givet Tiggerne

dette »Smil« med i Tilgift, kan ikke konstateres.

L. N.s ældre Broder, Abraham Nielsen, boede o. 1690 paa

31. Sg. i V. M., senere i Hasle; han var gift med Kapt. Hans

Christoffersens Datter Elsebeth.

Paa Habbedamsgaarden i Olsker, hvor Farfaderen, den myndige

Hans Michelsen hundrede Aar før havde siddet som Ejer

af tillige Dalegaard og Hyldegaard, sad i Høstens Tid 17 0 5,

nu ældet og svag, den barnløse Mogens Jensen af den ansete,

men stejle Michelsæt. Hans Far, Jens Hansen, havde i sin Tid

ofret en lille Formue paa retslige Arvestridigheder med især

Broderen Michel Hansen paa Dalegaard. J ens Hansen tabte

ved Herredagens Dom 1636, men kom alligevel senere til Sæde

paa Habbedam, fordi en tredie Broder i Sagen døde.

Sært nok giftede Jens Hansen sig med Michel Hansens Enke,

145

Ingeborg Tarstensdatter, i 1644, og hun blev-Moder til to Sønner

i dette Ægteskab. Da J ens Hansen døde, giftede hun sig

paany, o. 1662, med den ansete Mads Ibsen, der i et andet

Ægteskab bl. a. havde Sønnen Moens Madsen, der nedenfor

skal omtales.

Først efter Fru Ingeborgs Død o. 1671 kunde den rette Arving,

Mogens Jensen, overtage Fædrenegaarden. Opsidderen

Mads Ibsen veg Sædet og købte sig Høgegaard, 7. Sg. i Rutsker.

Jens Hansens Efterslægt fik ingen Blomstring. Yngsten Hans

døde ung, og Mogens forblev barnløs. Dalegaardsslægten gik

det lige modsat, og dens Efterkommere er daadkraftige den

Dag i Dag.

Mogens Jensens Hustru hed Gjertrud Abrahamsdatter, og da

hun var Faster til Lars Nielsen, Tingst&, og denne kære Brodersøn

jævnthen havde bevist Habbedamsfolkene værdifulde

Tjenester, faldt det dem ganske naturligt at ønske Gaarden

overgivet til ham. Først maatte den dog laugbydes Slægten,

hans Slægt, men forgæves; Arvingerne .-: en Halvbroders Sønner

- kunde ikke præstere Købesummen.

I en iøvrigt meget interessant Kronik om Habbedam i et

bornholmsk Blad o. 1932 gøres Mogens Jensen til Lars Nielsens

Svigerfader, men dette er ganske urigtigt. Hvor meget

den kække Lars Nielsen har betalt af den stipulerede Sum, 600

Slettedaler, kendes ikke, men officielt købte han Habbedam d.

13/8 1705. (Læst inden N. H.s Ting d. 14/8 1705).

Mogens Jensens Død lod ikke længe vente paa sig, og under

Boets Behandling ved Skifteretten d. 10/3 1706 mødte

Gjertruds Medarvinger, 5 Mand høj, op og »- - - tilspurgte

Enken om hun vilde forklare, huor forn") 600 Sldr. var

afbleven eller til hvem de var af hen dis sal. Mand udgifuen

eller til huad Brug dee var anvendte eller om dee alle eller

huor mange deraf nu var udj Behold at maatte fremlægges, at

dee kand komme hende og hendis Medarvinger til Deeling.«

- »Enken angaf at hun ikke vidste nogen Forklaring herom anderIedis

at giøre end at hen dis salig Mand hafte forhen førend

hand skiølte (?) en Deel penge opbaared og siden daa han bekom

Resten betalt dermed adskiellige paadmgne Skatter og

Landgildis Restancer sampt bortskyldige Gieid, som han var

skyldig.« - Arvingerne foreslog 8 Mands Kendelse om Tax-

,:-) .J: førnævnte.

10

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

15°

ste indgivne Supplique dateret 26. Febr. 1721 tilligemed et

Sogne Vidne af Olsker Sogn, Kirke Stevne, dato 9. Febr. tilforn,

Item Sogne Præstens, hederlig og vellærde Mand herr

Christoffer Miillers Attest af 20. Febr., ligeledes herr Ambtskriver

Christoffer Horns Attest, altsamme11, paa Stemplet Papir,

hvor paa ingen allernaadigste Resolution fulgt er, det ieg er

vidende angaaende, at ieg har vaaren Sande Mand i Olsker

Sogn, ved Hammers Huus, boende paa Habedams Gaarden, og

samme bestilling udj 15 Aars Tid, med stor bekostning forre

Staar i forrige besværlige Krigstider, at Meritere Sandemands

bestillingen, som er Nordest paa Landet, Borringholm, hvor

den største Fare er for fjender, at beobagte, saa og at Commandere

og tilsige Egter til Kongens tieniste, enten, at det var med

Ammunition, Stykker (Kanoner), Matrialer og andet, enten

til Fæstningen paa Hammershuus, Rønne eller anden Steds udj

landet, hvor at jeg fik Øvrigheds Order paa, maatte ieg strax

enten det var Nat eller Dag, med stor Møje forskaffe fort, ja

endog maatte tage imod Gæster uden Betalning, hverken for

Mand eller heste for deris fortæring eller Herbergering, hverken

af Øvrigheden eller nogen anden, i hvor ofte at de komme,

som dog næsten ingen Nat eller Dag var fri for fremmede Gæster,

enten til Slottet eller andre Steder fra eller til, her foruden

holdtes aarlig Bog Clarering (Skatteopkrævning) hos mig

for Ol sker Sogn af Øvrigheden, mig til stor bekostning, og

derfor nød aarligen en Deel af en Gaards Skat, af hver, for ald

min Besværlighed, og der med var fornøijet.

Mens nu Freden blev sluttet, og alle ting kom i bedre Roelighed

i min Sande Mands bestilling, imod den store Møije og

mange bekostninger, blev ieg skarneligen, fra samme bestilling

henkasted, og det uden nogen given Aarsag, lov eller Dom,

lige som ieg ikke haft tient troeligen enten Kongen eller Fædrene

Landet, hvilket en fattig, troe erlig undersaat ikke vel

kan udstaa eller lide, som er meget Usædvanligt der paa Landet,

og imod Frihederne, hvilket Hr. Brigardier, Comrnandant

og Ambtmand (Navnet mangler':-) saadant nyt selv opspinder,

som allerunderdanigst andraget er, med bevisligheder belagt,

hvor i stæden for mig er igen for Sandemand indsat en ung

Mand, som sidder til Huusse hos sin Fader, som forstaar lidet

eller intet at tage imod nogen, at herbergere, vil derfor allerun-

") Skal sikkert være Guvernør von Bippen.

Ip

derdanigst bede, at deris Kongl. Maijst allernaadigst, af Kongl.

medfødde Naade og Barmhjertighed, vilde give mig min Sande

Mands bestilling igien, med den forfaldne Skat af Gaardene.

(saa som Sognemændene var heel Utaalmodige der ved) som

Attesterne videre udviser.

Her paa forventes udj Allerstørste Underdanighed en naadig

Bønhørelse og hielp, jeg lever til min Død

Eders Kongl. Maijts Allerunderd.ste Troe Arve Undersaatte

og forbeder til Gud

Kiøbenhaun, d. 12. Dec., AD 172I.

Larss Nielsenn«.

(egen Haand)

Var Kvartermesterens Juleaften i det bevægede Aar 1721 -

den han nok har fejret omgivet af Habbedams lune Hygge -

iblandet svare Bekymringer, saa har Helligtrekongers til Gengæld

været præget af et lysere Syn paa Fremtiden ved Budskabet

om Brigadeer von Bippens Død 3. Nytaarsdag.

De to Kaptajner, der ganske havde misforstaaet Kommissionens

tilsigtede rent orienterende Karakter, opgav nu Ævret.

Men ikke saa i Rentekammeret.

Med Efterfølgeren som Guvernør fra 18. Marts, N. M. West,

blæste der straks en blidere Luftning ind over Militsen, og paa

den nidkære Lars Nielsen saa den nye Chef med forstaaende

Blik, der bl. a. gav sig Udtryk i, at han medvirkede til, at

L. N. fik sin Bestalling som Sandemand tilbage.

Tilstanden paa den hidtidige indre Front kunde dog kun betegnes

som Vaabenhvile, og d. 20. Septbr. 1723 blussede Striden

op paany med den nyoprettede Kommission, der nu fik

West til Formand, medens de to Kaptajner fra før atter blev

Følgesvende. Med Enigheden i denne blev det dog kun saa

som saa. Herbst og Niels Nielsen havde intet lært, men tog fat

alene, hvor de sidst slap, med at »indmelde Sandemand Lars

Nielsen, Herredsfoged Torn i Hasle og den Klemrnedsker

Kongsmand Jens Jensen som strafværdige Urostiftere«. Torn

havde under forrige Holmgang som Tingdommer, efter at Jorddrotternes

Sagfører havde faaet indført, at Kommissionens Indlæg

var »af Usandhed, Blam og Blar« og bedt Dommeren overveje,

hvem der mest var Kongen og Landet tro, tilført Tingbogen,

»at Kommissionens Indlæg ingen Kraft ejede, da dets

Indhold ikkun mest gik paa Skælderi og bIarneriske Ord, løst

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

15 8

- Men Lars Nielsens Horisontalmølle stod i halvhundred

Aar og »dajnsade« derovre paa øen. Den blev hans Monument.

Magister Aage Rohmann, Kbh., der havde taget Afskrift af

Søetatens Skrivelser vedr. Horisontalmøllen, takker jeg for

velvillig Tilladelse til disses Benyttelse.

Rentier J. Th. Sassersen, Kbh., der er saa fortrolig med de

gamle Tingbøger, bringer jeg ligeledes min Tak for nogle gode

Op lysninger.

Lyngby, i Januar 1941.

c. Kragh.

159

Foreningen Bornholm 1 35 Aar.

Ved Lektor TH. LIND.

Foreningen Bornholm blev stiftet paa et Møde i Aakirkeby

den 24. November 1906. Der var i Aarene forud solgt Villagrunde

paa naturskønne Steder til Udlændinge, hvad der havde

vakt betydelig Opsigt, og især var mange blevet opskræmt, da

det blev kendt, at det af Udlændinge var paatænkt at anlægge

en hel Villaby paa Gaarden Hammersholms Jorder, altsaa i

umiddelbar Nærhed af Hammershus Ruiner. Redaktør M. M.

Smidt tog heraf Anledning til at arbejde paa at faa dannet en

Forening til at værne om Bornholms Naturskønheder. Et Opraab

herom i øens Aviser blev mødt med stor Interesse, og

4-5°0 Mennesker fra alle Kanter af Øen samledes d. 24. November

1906 til det indvarslede Møde i Aakirkeby, hvor der

var stærk Stemning for den nye Forening. Dennes Navn blev

»Foreningen Bornholm«, og dens Formaal angaves saaledes i de

vedtagne Loves § 3:

»Foreningens Formaal er ikke blot at styrke, vække og udbrede

Sansen for de naturskønne Steder paa Bornholm, men

ogsaa og særlig at søge saadanne Steder fredlyste, bevarede og

gjorte almen tilgængelige for Befolkningen samt at forebygge,

at de kommer i Udlændinges Eje«.

Medlemskontingentet blev sat meget lavt, og Foreningen fik

stor Tilslutning i alle Samfundslag i By og paa Land. Tillidsmænd

varetog Foreningens Interesser hver i sin By eller Sogn.

1908 dannedes en særlig Afdeling af Foreningen i København,

der har faaet stor Tilslutning fra derboende Bornholmeres

Side, og som har ydet Hovedforeningen en overordentlig

værdifuld økonomisk Støtte til Gennemførelse af dens Opgaver.

»Nationalforeningen Bornholm«, som dens Navn nu er,

gør ved sine faste aarlige Sammenkomster desuden et stort Arbejde

for at »vække og udbrede Interesse for Bornholms naturskønne

og historisk minderige Steder«, som det hedder i Foreningens

Vedtægters § 2.

www.vang-hansen.dk


Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942

Stubmøllen i Svaneke

den ogsaa bidraget til gennem Hammersholms Skov, fra Hammershus

til Allinge, ved Amtmandsstenen og Dyndalevandfaldet

i Rø, fra Rø til Salene, fra Nexø til Balka og især i Paradisbakkerne.

Her har Foreningens Nexøafdeling utrættelig arbejdet

med at anlægge og vedligeholde Stier og anbringe Vejvisertavler.

Vejvisertavler er iøvrigt anbragt ved Stien fra

Allinge til Sandkaas og forskellige Steder i Allinge-Sandvigs

Omegn paa Foranledning af Foreningens Allingeafdeling. Naturligvis

vedligeholder Foreningen Stier, Trapper o. lign. paa

sin Ejendom i Rø.

I Nordskoven mellem Rønne og Hasle er der anlagt Stier

ved Tillehøje, Bavnehøjen er bragt i værdigere Stand, og Prinsekilden

v,ed Vandmøllen er blevet istandsat.

Ved Foredrag, navnlig i sine tidligere Aar, har Foreningen

søgt at vække Interesse for Øens Ejendommeligheder i Natur,

Historie og Sprog. Nævnes kan Foredrag af Forstander Fabricius,

af Museumsinspektør P. Hauberg, af Lektor Frøken Ellen

Noack og Rektor M. C. Koefoed. I denne Sammenhæng kan

nævnes, at Foreningen støttede Hjemstavnsstævnet paa Bornholm

1928 og har ydet Tilskud til Bornholmske Samlinger. Da

P. Hauberg fyldte 80 Aar, lod Foreningen Bertel Hansen-Svaneke

male hans Portræt som en Paaskønnelse af hans store Ar-

bejde paa Bevarelsen af Hammen,hus Ruiner. Hauberg skænkede

siden Maleriet til Bornholms Museum. Efter Haubergs

Død lod Foreningen anbringe en Mindeplade for ham i Bronze

paa Hammershus Ruiner. Til Ophængning paa Bornholms Museum

gav Foreningen Tilskud til et Maleri af Peter Thorsen,

malet af Bertel Hansen-Svaneke.

Foreningen har ingen Gæld, men ejer, som nævnt, et Areal i

Rø, hvor der om Sommeren er Restauration, og hvoraf der i

normale Turistsomre kan være et mindre Overskud, og Øens

tre Stubmøller. Endvidere et Legat paa 5000 Kr., som 1927

testamenteredes Foreningen af Borgmester Hammer, Aakirkeby.

Kapitalen er urørlig; men Renterne skal anvendes til Fremme

af Foreningens Arbejde.

Paa Foreningens Stiftelsesmøde blev Rektor M. C. Koefoed

valgt ind i Foreningens Bestyrelse, og paa dennes første Møde

blev han valgt til Formand. Han blev stadig genvalgt og sad

som Formand til sin Død den 8. Febr. 1939, saa at han kom til

at præge Foreningens Arbejde gennem de mange Aar mere end

nogen anden. Siden 1940 er Folketingsmand H. C. Koefoed

Foreningens Formand. For Nationalforeningen Bornholm i København

var Folketingsmand M. P. Blem i en Aarrække Formand,

derefter Generaldirektør Michael Koefoed og nu Professor

Dr. med. Carl Sonne.

Foreningen Bornholms nuværende Bestyrelsesmedlemmer er:

Folketingsmand H. C. Koefoed, Poulsker (Formand),

Proprietær Thor Bøgeskov, østermarie,

fh. Amtsraadsmedlem A. Kjøller, østermarie,

Lærer Anker Kofoed, Svaneke,

Adjunkt Arne Larsen, Rønne,

Lektor Th. Lind, Rønne (Næstformand),

Stationsforst., Løjtnant K. Th. Petersen, Nexø (Kasserer),

Sognepræst Arne Rohde, Klemensker,

Sandemand P. A. Schou, Rø.

www.vang-hansen.dk

More magazines by this user
Similar magazines