Studie- og ordensreglement for de tekniske ... - EUC Sjælland

eucsj.dk

Studie- og ordensreglement for de tekniske ... - EUC Sjælland

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC

Sjælland.

Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om:

”et godt sted at være – et godt sted at lære”

EUC Sjællands værdigrundlag: Kvalitet, kompetence, engagement, respekt, åbenhed

(Næstved/Køge HTX værdigrundlag)

Bekendtgørelsen om Studie- og ordensreglement samt vejledningen hertil

Råd og Vink om afskrift og plagiat ved projektarbejde på HTX

Formål

Studie- og ordensreglerne skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt

undervisningsmiljø samt understøtte skolens værdigrundlag.

Studie- og ordensreglementet skal understrege elevernes udvikling fra folkeskoleelev til

gymnasieelev til studerende og betone den enkeltes ansvarlighed overfor egen læring og

undervisningssituation.

Indhold

1. Almindelig orden og samvær

2. Studieaktivitet

Fraværsordning

Opgaveaflevering

Afskrift/plagiat

3. Alkohol, rusmidler

4. Rygning

5. IT regler

6. Eksamensregler

7. Klagepolitik/klagevejledning

8. Procedure, hvis du ikke overholder studie- og ordensreglerne


1. Almindelig orden og samvær

Man lærer bedst i et rart og trygt miljø, hvor du trives med dine kammerater. Vi har derfor nogle

fælles regler om samvær og hensyntagen til de fysiske rammer som vi alle skal færdes i til hverdag.

Vi omgås hinanden med respekt og du fremmer trivslen hvis du er imødekommende og tolerant og

tager hensyn til dine kammerater. Sammen med dine kammerater og faglæreren skal du skabe et

godt miljø i klassen og på skolen.

• Almindelige regler for god opførsel gælder også på skolen og når du er på ekskursioner og

studieture.

• Hold orden i lokalerne og på gangene. Efter sidste lektion sættes stolene op.

• Mobning, vold og truende adfærd accepteres ikke

2. Studieaktivitet

En forudsætning for at du får udbytte af undervisningen er at du møder til undervisningen og

deltager aktivt.

Du kan kun indstilles til eksamen og oprykning til næste årgang hvis du har været studieaktiv. Det

vil sige, at du har deltaget i undervisningen og afleveret det foreskrevne skriftlige arbejde.

2.1. Mødepligt:

Skoledagen ligger normalt mellem kl. 8.00 – 16.00. Du skal være til rådighed for undervisning

inden for dette tidsrum. Lærerne tilrettelægger undervisningen med udgangspunkt i, at du er til

stede. Der er mødepligt. Udebliver du betragtes det som fravær. Der føres protokol i begyndelsen af

hver lektion. Fraværet registreres løbende. Har du mere end 10 lektioners fravær inden for de første

3 uger fra studiestart, vil du blive indkaldt til en omsorgssamtale med afdelingslederen. Vurderer

din kontaktlærer, at der i en periode er stigende fravær, kan du ligeledes blive indkaldt til en

omsorgssamtale hos afdelingslederen. Hvis du i kortere eller længere perioder ikke kan deltage i

undervisningen og aflevere de forskrevne skriftlige opgaver kan skolen i særlige tilfælde bede dig

om en lægeerklæring. Udgifter til lægeerklæring betaler du selv.

Du har pligt til

• At deltage i alle former for undervisning, herunder virtuelle undervisningsforløb,

ekskursioner, årsprøver, terminsprøver og lignende

• Møde velforberedt og deltage aktivt


• At aflevere en ”oplysningsseddel om fravær” hvis du udebliver fra undervisningen.

Blanketten hentes på It´s learning.

2.2. Opgaveaflevering

Du skal aflevere de foreskrevne opgaver, rapporter og projekter.

• Du har pligt til rettidigt at aflevere skriftlige opgaver. I særlige tilfælde kan senere

aflevering aftales med faglæreren.

2.3. Afskrift/plagiat

Du udvikler ikke selvstændighed, faglighed og studiekompetence hvis du stjæler andres opgaver,

rapporter eller artikler eller dele heraf. Det kan være fint at bruge andres opgaver og rapporter eller

artikler fra Internettet som inspiration ligesom det er i orden at citere fra andre men husk når du

skriver af/kopierer at det skal stå i citationstegn ”……….”, og med kildeangivelse. Manglende

kildeangivelse og citationstegn opfattes som plagiat/afskrift. Spørg din lærer hvis du er i tvivl.

• Afskrift/plagiat er en overtrædelse af studiereglementet

Dit ansvar

Lærerne følger din indsats og studieaktiviteten drøftes løbende af kontaktlærer, studievejleder og

skolens ledelse.

Du har selv ansvar for løbende at holde dig orienteret om fravær og status på opgaveaflevering.

Mener du, at der er sket fejl i registreringen skal du henvende dig til faglæreren der som den eneste

kan rette eventuelle fejl. Reagerer du ikke har du godkendt registreringen.

Du har selv ansvaret for at få alle krævede opgaver afleveret til tiden men har til gengæld krav på at

få oplyst hvornår du får opgaven tilbage.

Du har selv ansvar for at opbevare opgaver, rapporter og projekter som du skal bruge ved en evt.

senere eksamen.

3. Alkohol og rusmidler

Alkohol og rusmidler kan ikke forenes med undervisning og læring.

• Det er en grov overtrædelse af skolens studie- og ordensreglement at møde på skolen i

påvirket tilstand.

• Der må ikke indtages alkohol eller andre rusmidler på skolens område.

Ved særlige lejligheder f.eks. fredagscafé og fester kan der dispenseres fra alkoholforbudet.


4. Rygning

EUC Sjælland er røgfri. Det er ikke tilladt at ryge indendørs eller i og omkring skolens bygninger.

Det vil være tilladt at ryge i særligt afmærkede udendørs rygeområder.

5. IT regler

Information om Internet/Regelsæt for anvendelse af skolens computere

Formålet med regelsættet

Formålet med at lade brugere, der benytter Internettet på EUC Sjælland, underskrive en

formular omkring dette regelsæt er, at forbedre arbejds- og læringsmiljø og sikre bedst mulig

indlæring ved at sikre nettet mod misbrug. Opdager skolens Internet udbyder, TeleDanmark, at

nettet bliver misbrugt, vil skolen blive straffet kollektivt. Dette skyldes, at udbyderen ikke kan

se, hvilken bruger på skolen der er ansvarlig for misbruget, og derfor kan hele skolen blive

frataget muligheden for, f.eks. at sende e-mail. Skolen har mulighed for at logge al trafik som

går gennem skolens proxyserver og kan derved dokumentere misbrug. Hvis logning skulle

forekomme vil der blive informeret herom.

Internet tjenester

Overordnet regelsæt

En Internet-konto er en personlig konto, og må kun benyttes af den person, som kontoen er

udstedt til. Kontoen skal være beskyttet med et password.

Du skal være opmærksom på, at dine data på skolens anlæg er frit tilgængelig for skolens

systemadministratorer.

Skolens computere må ikke benyttes til at skaffe sig uautoriseret adgang til skolens eller andre

computere på Internettet. Et forsøg på at opnå udvidede privilegier på en computer vil og

blive betragtet som uautoriseret adgang. Det er endvidere ikke tilladt at oprette access points

eller konstruere IP-konflikter.

I forbindelse med drift og vedligeholdelse af vores systemer, kan det blive nødvendigt for

driftspersonalet at skaffe sig adgang til brugerdata og programmel. Dette vil kun ske såfremt det

er påkrævet af tekniske grunde eller sikkerhedsmæssige årsager. Ved begrundet mistanke om

ulovlig anvendelse af systemerne kan indsigten i brugerdata også udstrækkes til at omfatte

samarbejdspartnere og myndigheder.

Det er forbudt at offentliggøre materiale, der er omfattet af ophavsrettigheder på Internettet.

Dette omfatter programmel, billeder, litteratur etc.


Password

Elevens internetkonto er forsynet med et password. Og eleven har selv ansvar for at skifte

password med jævne mellemrum. Man må ikke låne sit eget personlige internetkonto-password

ud til en anden bruger. I tilfælde af misbrug heraf vil man få en advarsel.

E-mail

Skolen stiller en e-mailkonto til rådighed under skoleopholdet.

Vær opmærksom på at man ikke altid kan stole på sin e-mail. Afsenderen af et brev behøver

ikke nødvendigvis at være den person, som vedkommende giver sig ud for. Følg derfor aldrig

opfordringer, via e-mail, til at skifte password, rettigheder på hjemkatalog eller lignende. Heller

ikke hvis e-mailen kommer fra en administrator.

Rettigheder til posten

EUC Sjælland gør opmærksom på, at selv om der er en personlig hemmelig adgangskode til emailkontoen

, så vil den systemansvarlige kunne åbne og læse e-post og filer, hvilket kan være

nødvendigt ved for eksempel fare for virus eller for i øvrigt at beskytte systemet.

Retningslinier for anvendelse af e-post

Sprogbrug i e-post skal være i overensstemmelse med almindelig takt og tone.

En e-mailkonto lukkes ved udmelding / afslutning af uddannelse.

Andre Internet-tjenester

Omfattet af dette regelsæt er også andre Internet tjenester, som skolen udbyder og som skal

benyttes til skolearbejde.

Vi tolererer ingen privat brug af Internet, chat, deltagelse i nyhedsgrupper eller spil i timerne

eller anden form for misbrug. Internettjenesten er et arbejdsredskab!

Udveksling af opgaver i forbindelse med f.eks. projekt eller gruppearbejde skal ske via

fællesdrevet, It’s Learning eller mail.

Skolens sanktionsmuligheder

Overtrædelse af skolens regelsæt, vil medføre en advarsel eller lukning af Internetkonto. I grove

tilfælde kan der blive tale om bortvisning fra studiet og / eller politianmeldelse.

Brug af skolens stationære- eller låne-pc’er

Der må ikke ændres ved skolens Pc’ers konfiguration. Det vil sige, at det ikke er tilladt for

elever/studerende/kursister at indkopiere eller installere noget som helst på pc’erne uden

faglærerens tilladelse.

Dette gælder både hardware og software.

Der må under ingen omstændigheder gemmes data på pc’ens harddisk (C:). Eleven skal

gemme på sit H: drev. IT-afdelingen sørger for, at alt hvad der gemmes på netværksdrev (H:

drev) bliver sikkerhedskopieret.

Når en pc forlades ved timens slutning, skal den være logget ud til standard login billedet eller

være slukket.


Printere / Kopimaskiner

Eleverne får ved skolestart adgang til vores netværk og printere. Der må ikke ændres på

printerens eller kopimaskinens konfiguration. Dette gælder både for indstillinger der kan sættes

via printerens/kopimaskinens kontrolpanel eller via netværk. For at kunne printe fra skolens

printere skal eleven indbetale et beløb på sin printkonto via Brugerweb.

Piratkopiering

Kopiering af skolens licensbundne programmer er forbudt. Overtrædelse heraf er

selvstændig nævnt og sanktioneret i straffelovens paragraf 193 og paragraf 263. Derudover er

det i strid med patentlovgivningen og ophavsretlovgivningen.

Piratkopiering er tyveri og medfører omgående bortvisning fra skolen. Grovere tilfælde

vil desuden blive politianmeldt.

Spil

Spil i timen er et forstyrrende element i undervisningen. I tilfælde af, at en elev spiller

computerspil i timen, bliver eleven bortvist fra klassen og får derved fravær. Hvis man er færdig

med sine opgaver i en undervisningssituation, er det stadig ikke acceptabelt at starte et spil, og

læreren kan her kræve, at eleven forlader klassen.

Ved gentagne overtrædelser får eleven en advarsel. Hvis situationen ikke forbedres

kan læreren kræve, at eleven skal til samtale med kontaktlærer / studievejleder og ved grove

overtrædelser af disse regler samtale med skolens leder.

Hensyn og tolerance skal være en selvfølgelighed i timerne, og støjniveauet skal holdes nede, så

alle kan arbejde seriøst med deres opgaver.

Andre forhold

Opstår der fejl i forbindelse med skolens udstyr, skal dette rapporteres til den IT-ansvarlige,

skolens leder eller IT-afdelingen.

Misligholdelse af ovenstående vil resultere i sanktioner ifølge ”Bekendtgørelse om elevers

deltagelse i undervisningen i erhvervsuddannelserne m.v.” af 28. Maj 1991.

6. Klagepolitik/klagevejledning

Klager over skolens afgørelser over for elever der ikke overholder studie- og ordensreglementet

samt afgørelser om at nægte oprykning kan indgives til Undervisningsministeriet inden 2 uger efter

afgørelsens meddelelse. Klagen indgives skriftligt til skolens leder, der videresender klagen til


ministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal skolens leder give

lejlighed til inden for 1 uges frist for at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentarer

skal medsendes til ministeriet. Klager har ikke opsættende virkning medmindre skolens leder hhv.

ministeriet i særlige tilfælde træffer beslutning herom.

7. Procedure, hvis du ikke overholder studie- og

ordensreglerne

Hvis du overtræder studie- og ordensreglementet, kan din kontaktlærer tildele dig en eller flere

mundtlige advarsler, som du med din underskrift bekræfter at du har modtaget. Hensigten med de

mundtlige advarsler er at orientere dig om, at der er forhold i din adfærd, der skal ændres.

Lytter du ikke til disse advarsler, vil du eller dine forældre (hvis du er under 18 år) modtage en

skriftlig advarsel anbefalet med posten. Her vil du blive orienteret om at, du trods mundtlig

henvendelse ikke har ændret adfærd. Hensigten med den skriftlige advarsel er at orientere dig (og

eventuelt dine forældre) om, at skolen ikke finder, at du har lyttet til de mundtlige advarsler.

Lytter du stadig ikke til advarslerne indkalder din kontaktlærer dig til en samtale, hvor dine forældre

inviteres med (hvis du er under 18 år). Ligeledes inviteres øvrige lærere, studievejleder og/eller

ledelsen alt efter kontaktlærerens vurdering. Samtalen tjener til formål at afklare hvorvidt det er

formålstjenligt, at du fortsætter på uddannelsen. Det betyder, at samtalen her godt kan ende i en

bortvisning fra uddannelsen. Det er skolens ledelse, der afgør om du kan blive på uddannelsen.

Overholder du ikke de aftaler, der er blevet indgået under ovenstående samtale, indstiller din

kontaktlærer dig til bortvisning fra uddannelsen hos skolens ledelse.

I forbindelse med fravær, er det kontaktlæreren der afgør, hvornår du modtager advarsler.

Mangler du at aflevere skriftlige arbejder, er du forpligtiget til at møde til lektielæsning onsdag i

tidsrummet kl. 13.10 – 15.30, hvor de manglende arbejder skal færdiggøres. De manglende

skriftlige arbejder afleveres ved lektielæsningens afslutning på It´s learning og/eller i print til

faglæreren i faget. Såfremt de skriftlige arbejder ikke afleveres vil du modtage en advarsel. (Se

ovenstående)

Fravær og advarsler overføres ikke til næste skoleår. Undtaget særlige tilfælde.

Ved grov overtrædelse af studie- og ordensreglementet kan du bortvises uden advarsel.

More magazines by this user
Similar magazines