Gert Petersen - SF

sf.dk

Gert Petersen - SF

SF Helsingør

Adresser:

Bestyrelsen:

Formand: Jannik Augsburg

Bjarkesvej 10 (1.th), 3000 Helsingør.

Tlf.: 4976 5362

E-post: jannik@augsburg.nu

Næstformand Dorthe Bjørn-Andersen,

Jupitervej 51, Saunte, 3100 Hornbæk.

Tlf. 4970 1348.

E-post: sagand@mail.dk

Kasserer: Jytte Tidex Fries,

Lundegade 6A (1.th), 3000 Helsingør.

Tlf. 4921 0667

E-post: fries.jytte@jubii.dk

Sekretær: Bente Donkin

Læssøevej 5, 3000 Helsingør.

Tlf. 4921 3690.

E-post: bente@donkin.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Kirsten Nørregaard

Sjølundsparken 58, 3150 Hellebæk.

Tlf. 4970 8387.

E-post: kirstennoerregaard@gmail.com

Søren Rasmussen,

Lappen 26, 3000 Helsingør.

Tlf. 6574 0148 / 4150 0148

E-post: rasken@webspeed.dk

Steen Olesen

Bakkegårdsvej 16, 3060 Espergærde.

Tlf. 4913 2476

E-post: solsteen@gmail.com

Alexander Battad

Eremitvej 1, 3000 Helsingør

Tlf. 4921 6672.

E-post: battad@get2net.dk

Bestyrelsesmedlem, udpeget af SFU,

Andreas Holck Høeg-Petersen

Mørdrupvej 115 B, st.tv., 3060 Espergærde

Tlf. 4913 0540 / 2554 3812

E-post: tarantinoand@hotmail.com

Øvrige:

Byrådsmedlemmer i Helsingør

Christian Saggau

Jupitervej 51, Saunte, 3100 Hornbæk.

Tlf. 3094 0000

E-post: csa11@helsingor.dk

Jørgen Lysemose

Skovgårdsvej 2A, 3000 Helsingør

Tlf. 4922 5083.

E-post: jly11@helsingor.dk

Mennesker mødes!

14. februar kl. 15.00 - 17.00

Jubilæumsreception. SF Helsingør 50 år.

Rådhuset, det røde værelse, Stengade 59, 3000

Helsingør Alle er velkomne.

23. februar kl. 19.00

Åbent bestyrelsesmøde. Alle medlemmer er velkomne.

3F’s mødelokale, Rønnebær Allé 106,

3000 Helsingør.

26. februar kl. 19.00

Møde i den kommunalpolitiske baggrundsgruppe.

Debat om SF’s stillingtagen til hospitalstruktur

i Region Hovedstaden og Helsingør. Alle

medlemmer er velkomne. Rådhuset, det røde

værelse, Stengade 59, 3000 Helsingør

1. marts 2009 kl. 10.00

Generalforsamling. Vi starter med brunch.

Lærerværelset på Helsingør Gymnasium.

3000 Helsingør.

9. marts kl. 19.00

Medlemsmøde. Opstilling af kandidater til kommunevalg

KV-2009. Alle medlemmer er velkomne.

3F’s mødelokale, Rønnebær Allé 106, 3000

Helsingør.

17. marts kl. 19.00

Åbent bestyrelsesmøde. Alle medlemmer er velkomne.

3F’s mødelokale, Rønnebær Allé 106,

3000 Helsingør.

15. april 2009 kl. 19.00

Møde i den kommunalpolitiske baggrundsgruppe.

Alle medlemmer er velkomne. Rådhuset, det

røde værelse, Stengade 59, 3000 Helsingør

Tilmelding til bestyrelsesmøder hos formand

Jannik Augsburg. 4976 5362

Tilmelding til møder i den kommunale baggrundsgruppe

hos Søren Rasmusen. 6574 0148

Medlemmer af Folketinget for

SF i Nordsjælland Storkreds

Pia Olsen Dyhr

Svenstrupvej 5, 2700 Brønshøj. Tlf. 3337 4426

sfpiod@sf.dk

Nanna Westerby Jensen

Nordre Frihavnsgade 32 B, 1.tv. 2100 København Ø.

Tlf. 2655 7327

nanna@sf.dk

HELSINGØR

StaFetten februar

nr. 1 / 2009

»Den store rorgænger«

SF’s formand 1974 til 1991

Gert Petersen

er gået fra borde

1. januar 2009

Æret være hans minde


Nyt fra formanden

Kære medlemmer

Så har vi taget hul på det år, der, når historien

om SF Helsingør skal skrives om nogle år, gerne

skal blive kendt som det mest arbejdsomme

og resultatsrige år i mands minde. Al forudsigelse

i sol, måne og stjerne tilsiger, at vi kan blive

mange flere SF-medlemmer i byrådet end måske

nogen sinde tidligere ved kommunevalget

17. november.

Situationen er lige nu meget gunstig. Vi må satse på, at det bliver ved frem til

mindst den 17. nov. Vi må gøre vores til, at denne gunstige situation udnyttes

fuldt ud. Hen over sommeren og i hele efteråret har vi arbejdet på at finde

egnede kandidater, der vil stille op for SF. Vi har haft stor succes, det kan jeg

godt skrive. Nu skal det også marked-føres og give valg til mange. Hen over

foråret skal vi have valgt vores kandidater og besluttet vores valgprogram. Det

kan udmærket godt være, at det til tider kan komme til at gå stærkt. Det kan

være stærkt motiverende at være med til en proces, der skrider flot fremad.

Til gengæld kan det også være, at der fra tid til anden kan være medlemmer, der

hen i gennem året måske ikke mener, de har været med til at tage den eller hin

beslutning. SF Helsingør er bygget op omkring åbenhed, og at alle medlemmer

kan være mednestemmende. Det kræver blot at man har overskud og energi

samt husker at møde op og deltage. Alle gode kræfter skal sættes ind. Vi er

nogle stykker der tror på, at SF bliver medbestemmende på konstitueringen efter

valget og dermed styringen af kommunen i de næste 4 år.

Jeg glæder mig til arbejdet.

Mange hilsner og på gensyn til vores generalforsamling søndag den 1/3-2009.

Jannik Augsburg

2

2

2

Invitation til

SF Helsingørs 50 års jubilæum

I dagens anledning indbydes medlemmer, venner, sympatisører

og alle andre til

JUBILÆUMSRECEPTION

på Helsingør Rådhus, Stengade 59

lørdag den 14. februar kl. 15-17

Det vil være muligt for den enkelte kandidat at supplere den tildelte valgøkonomi

og anden valgstøtte fra SF Helsingør med egne midler og med midler fra anden

side. Det er op til enhver kandidat eller andre, om han/hun vil bruge egne midler

eller vil støtte enkeltudvalgte kandidat(er) til f.eks. yderligere reklame i aviser

eller til omdeling. Såfremt en kandidat vælger at bruge egne midler til sig selv

eller får tilført midler ud over støtte fra SF Helsingør, skal brugen af disse midler

præsenteres for valgudvalget og bestyrelsen, før de må bruges (igangsætte

brugen af dem). Dette af hensyn til den samlede indsats.

Valgudvalget skal afklare følgende spørgsmål:

Hvem søger og hvordan søges der aktivt om støtte fra eksterne kilder ved den

valgte opstillingsform (”partiliste” eller” sideordnet”).

Tidsplan (besluttes alene af bestyrelsen)

Februar 2009: Bestyrelsens indstilling til procedurer offentliggøres i StaFetten.

1/3-2009: Under generalforsamling vedtagelse af procedure.

9/3-2009 kl. 19.00 hos 3F, Rønnebær Alle 106, 3000 Helsingør.

Medlemsmøde med opstilling og valg af kandidater til KV-2009.

Marts 2009: På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen nedsættelse af

valgudvalget.

31/5-2009: SF valgprogram er udfærdiget og godkendt af bestyrelsen.

30/6-2009: SF valgprogram findes i trykt udgave og slået op på hjemmesiden på

hjemmesiden.

2

2

Næste nummer af

StaFetten

udkommer den 20. marts 2009

Indlæg skal være redaktøren i hænde SENEST 10. marts 2009

Stof indsendes til solsteen@gmail.com eller pr. post til

Steen Olesen, Bakkegårdsvej 16, 3060 Espergærde,

Tlf. 2063 2476 / 4913 2476

15


8.

De nuværende byrådsmedlemmer, der begge formodes at blive genvalgt, bemyndiges

til – allerede på valgnatten – at foretage uforpligtende sondringer med

de andre partier. Det ses som positivt, at der sker sonderinger på et tidligt tidspunkt.

Resultatet af disse sonderinger forelægges SF bestyrelse og de valgte SF

kandidater hurtigst muligt efter valgets resultat er kendt (måske kun på det overordnede

plan og ikke fuld klarhed over alle personvalg), så også de forventede

nyvalgte SF-byrådsmedlemmer får lejlighed til at udtrykke deres mening, inden

endegyldige afgørelser træffes.

På det sidste bestyrelsesmøde inden valgdatoen den 17/11-2009, skal det af

bestyrelsen og valgudvalget i fællesskab besluttes, hvilke rammer og handlerum,

de valgte SF-byrådsmedlemmer har i konstitueringsforhandlingerne. Ramme og

handlerum skal tage udgangspunkt i og afspejle de intentioner, SF Helsingør har

arbejdet for, som beskrevet i ovenstående punkt. 6 (at de endelige møder og

forhandlinger/aftaler om konstitueringer af det nyvalgte byråd incl. de faste

udvalg m.v., først igangsættes og besluttes dagen efter kommunalvalget, d.v.s.

tidligst om formiddagen den 18/11-2009).

9.

Forventninger:

SF Helsingør går ind for fællesskabet, dermed også at de opstillede og de valgte,

arbejder som en helhed og arbejder for helheden.

Det forventes at alle opstillede kandidater mødes flere gange før til valgkampen

rigtigt begynder, for at diskutere hvilken samarbejdsform, de vil arbejde for at

gennemføre som evt. valgte til byrådet, afstemme deres favoritområder samt

aftale hvem der er ”ordfører” på udvalgte temaer.

Det forventes at dette arbejde er afsluttet før 1/7-2009.

Aftale hvem der er ”ordfører” på udvalgte temaer under valgkampen forventes

komme automatisk via det skriftlige indlæg i StaFetten/Valgpjece samt indlæg på

hjemmesiden om deres hjertesager.

De valgte nye byrådsmedlemmer mødes og aftaler i november-december 2009

hvilken intern organise-ring og arbejdsform de vil gennemføre i ”SF

byrådsgruppe” efter den 1/1-2010.

10.

Økonomi.

Uanset valg af opstillingsform:

Bestyrelsen af SF Helsingør stiller igennem Valgudvalget så mange budgetmidler

som muligt til rådighed for kandidaterne til KV 2009.

Budgetmidlerne kan prioriteres ud på udvalgte kandidater og helheden.

14

SF Helsingør indkalder til

Generalforsamling

søndag den 1/3-2009 kl. 10.00 på HelsingørGymnasium,

Borgmester H.P.Christensens Vej 3, 3000 Helsingør

Generalforsamling starter kl. 10.00 med brunch. Generalforsamlingen vil blive

krydret med musik og sang og forventes at være slut kl. 14.30.

Dagsorden:

1. Velkomst.

2. Valg af dirigent og referent.

3. Bestyrelsens og byrådsgruppens beretninger for 2008

(der henvises til de skriftlige beretninger, der vil blive kort suppleret under

generalforsamlingen).

4. Kassererens beretning for 2008 (

der henvises til udsendt regnskab).

5. Budget 2009

incl. fastsættelse af kontingent til SF Helsingør (der henvises til udsendt budget).

6. Indkomne forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være modtaget af

formanden Jannik Augsburg senest 14 dage før generalfor-samlingen og

udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

7. Valg ifølge vedtægterne:

Valg til bestyrelsen.

På ordinært valg er:

Bestyrelsesmedlem Dorthe Bjørn Andersen for 2 år (villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlem Steen Olesen for 2 år (villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlem Søren Rasmussen for 2 år (valgt ekstraordinært for 1 år,

genopstiller ikke)

Kasserer Jytte Fries Tidex for 2 år (genopstiller ikke)

Samt:

Ekstraordinært valg af bestyrelsesmedlem for 1 år (i stedet for Henrik Bang, pt.

Alexander Battad)

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

På valg er:

Alexander Battad og Bertel Johansen

3


Valg af 2 revisorer.

På valg er:

Bertel Johansen

Christian Saggau

Valg af 2 revisorsuppleanter.

På valg er:

Alexander Battad

Valg af 3 personer til bladudvalg.

På valg er:

Henning Frederiksen

Steen Olesen

Søren Rasmussen

(formanden er født medlem)

8. Valg af delegerede til:

SF’s Landsmøde den 25.04 - 26.04.2009.

Der skal vælges 4 delegerede og 2 suppleanter.

Fastlæggelse af dato for medlemsmøde ang. dagsorden til Landmødet.

SF Region Hovedstaden. Der skal vælges 3 delegerede og 1 suppleant.

SF Storkreds Nordsjælland. Der skal vælges 2 delegerede og 1 suppleant.

9. Procedurer for kommunalvalg 2009

Til vedtagelse, herunder beslutning om opstillingsform (partiliste eller sideordnet).

Der henvises til udsendt bilag.

10. Strategiplanen 2009-2011

for SF Helsingør forelægges til orientering og kommentering.

11. Eventuelt

4

Tilmelding til brunch før generalforsamlingen

Alle, der ønsker at starte med vores hyggelige brunch, bedes af indkøbs- og

planlægningsmæssige årsager tilmelde sig spisningen.

Skriv eller ring til formanden, Jannik Augsburg, Bjarkesvej 10,

3000 Helsingør, tlf. 4976 5362, jannik@augsburg.nu

PS: Skulle enkelte dukke op uden tilmelding, klarer vi sikkert også det.

Planlægger man kun at deltage i selve generalforsamlingen

(starter ca. 10.30), behøver man selvfølgelig ikke at tilmelde sig.

3.

Herefter overlades det til bestyrelsen at supplere denne liste med andre

kandidater, som ikke umiddelbart vil ønske valg, men som – i tilfælde af at listen

på de 8 kandidater opbruges i valgperioden – alligevel vil være parate til at

indtræde i Helsingør Byråd.

4.

Den nuværende byrådsgruppe og bestyrelsen aftaler i fællesskab, hvilke

valgforbund, vi ønsker at deltage i.

5.

Bestyrelsen og de otte øverste kandidater til KV 2009 nedsætter ud af egen

kreds i fællesskab et valgudvalg på fire medlemmer, så snart de øverste 8

kandidater til KV 2009 er udpegede.

Valgudvalget har til opgave at tilrettelægge og styre selve valgkampen med

løbende reference til bestyrelsen for SF Helsingør. Udvalget skal indstille, hvilke

aktiviteter SF’s valgkamp skal bestå af og fremlægge budget på disse. Udvalget

skal desuden allerede i juni 2009 fremlægge hovedlinierne i deres plan og i

august 2009 komme med en detaljeret plan for selve udførelsen i praksis,

valgmøder, gadeaktiviteter, uddeling af valgmaterialer, plakatophængning og

meget andet.

Ved uenighed i valgudvalget om en beslutning, kan ethvert medlem indbringe

spørgsmålet for bestyrelsen til godkendelse.

Kommissorium for valgudvalget skal godkendes af bestyrelsen efter indstilling fra

valgudvalget.

6.

SF Helsingør vil i løbet af året 2009 frem til KV 2009 åbent arbejde og

argumentere for, at alle opstillede partier (grupperinger) til kommunaludvalget

2009 gensidigt aftaler, at de endelige møder og forhandlinger/aftaler om

konstitueringer af det nyvalgte byråd incl. de faste udvalg m.v., først igangsættes

og besluttes dagen efter kommunalvalget, d.v.s. tidligst om formiddagen den

18/11-2009.

Valgudvalget indhenter erfaringer fra andre steder i landet herom.

7.

Når kommunalvalget er overstået, og resultatet foreligger med navne på de

valgte fra SF Helsingør foreligger, træder de valgte og bestyrelsen sammen og

beslutter, hvilke partier SF primært vil konstituere sig med, og hvilken politik der

skal samarbejdes om i valgperioden.

Herefter nedsættes et forhandlingsudvalg på fire medlemmer, de to fra det

nyvalgte byråd og to bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden.

13


Bestyrelsen indstiller, at følgende procedurer

bliver gældende for KV-09 den 17/11-2009

Procedurer til opstilling af kandidater til KV-2009 aftales/vedtages inden selve

opstillingen og valg af kandidater til KV-2009.

0.

Bestyrelsens indstilling stilles til medlemsafgørelse på generalforsamlingen

søndag den 1. marts 2009.

1.

Der opstilles med sideordnet opstilling eller som partiliste.

Der indstilles fra bestyrelsen ikke et konkret forslag om opstillingsform.

Begge de to muligheder fremlægges i kort argumenteret form for medlemmerne

til afgørelse på generalforsamling. Opstillingsform forventes først afgjort, dernæst

det samlede sæt af procedureregler.

2.

Der udpeges og indstilles fra bestyrelsen i første omgang en kandidatliste på ca.

8 kandidater.

Denne liste skal kun indeholde medlemmer som helt positivt vil vælges.

Antallet er valgt ud fra, at vi ikke alene skal have kandidater til det antal SF’ere,

der kan forventes indvalg i Helsingør Byråd (4-6 medlemmer), men også have

mulighed for at kunne supplere denne liste i tilfælde, hvor et medlem af SF’s

byrådsgruppe vælger at udtræde i valgperioden.

Enhver foreslået kandidat, hvis opstilling bare et enkelt medlem ønsker prøvet på

opstillingsmødet, skal gennem en afstemning godkendes af forsamlingen ved et

simpelt flertal af de fremmødte på opstillingsmødet.

Selve opstillingen kan ske på to forskellige måder, nævnt i prioriteret orden:

12

1. Ved godkendelse af en FREDSLISTE, som i forvejen er udarbejdet af

bestyrelsen, og som alle de fremmødte kandidater kan godkende. Hvis

denne løsning er tilfældet, er udpegningen af SF kandidater til KV 2009

på plads og vedtaget af medlemmerne. Hvis ikke, så bringes punkt 2. i

brug.

2. Ved en egentlig afstemning på selve opstillingsmødet, hvorefter

kandidaterne opstilles i den rækkefølge, som de har fået stemmer til.

Formandens beretning 2008 på vegne

af bestyrelsen.

I løbet af året 2008 er der sket meget for SF både lokalt og på landsplan.

I SF Helsingør har vi fået lagt grunden til kommunalvalgåret 2009. Vi har

indarbejdet opgavefordelingen i SF Helsingør. Det synes at fungere, at politik hører

til i arbejdsgrupper i henholdsvis den kommunale baggrundsgruppe og at organisatoriske

spørgsmål hører til i bestyrelsen. Bestyrelsen har politik på dagsordenen,

når det handler om overordnede principielle spørgsmål eller spørgsmål,

der ikke kan afklares andre steder. Denne opdeling har givet mere ro og tid til arbejdet

i bestyrelsen. Vi har også intensiveret antallet af bestyrelsesmøder, som

nu holdes hver 4.uge. Vores politikarbejdsgrupper arbejder støt og sikkert frem

mod politiske afklaringer og udspil. En glæde at få korte meldinger herom på bestyrelsesmøderne.

StaFetten er en fornøjelse at modtage og sende ud. Vi har i

løbet af året overvejet at omlægge StaFetten, så den først og fremmest udkommer

på internettet. Vi har fastholdt at bruge et relativt stort beløb på vores budget

til at alle medlemmer får tilsendt en fysisk papirudgave. I skrivende stund er vi ca.

147 medlemmer. Der er flere af "de nye" der møder op i arbejdsgrupper, kommunale

baggrundsgruppe og bestyrelsen. Hen over jul/nytår blev det endeligt afklaret,

at vi kan forvente at kunne stille med en liste på ca. 15 kandidater til det kommende

kommunalvalg tirsdag den 17. nov 2009. Her er vores 3 hovedtemaer

klima og miljø, folkeskolen og ældreomsorg. Alle medlemmer opfordres til henover

foråret at tage del i formuleringen af det samlede valgprogram.

Den fremgang i medlemstal og opbakning hos vælgerne, vi oplevede skete i forbindelse

med det sidste Folketingsvalg, fortsætter. SF's fortsatte fremgang og

stabilitet i meningsmålingerne igennem hele 2008 giver tro på, at vi snart står til

systemskifte både lokalt og på landsplan. Nogle har selvfølgelig meldt sig ud igen

(eller er blevet meldt ud pga. restancer), men samlet set går det støt fremad. Det

er noget forunderligt noget, sådan at opleve hvordan vores statsminister i løbet af

en 6 års tid vender rundt på en tallerken. Her tænker jeg på, hvordan Anders

Fogh Rasmussen lige pludselig er blevet grøn og aktiv miljøtænkende. Det skulle,

måske såfremt han har agt som han har ord i mund, give større chancer til at

få gennemført SF mærkesager. Det bliver noget spændende at se, hvad det

internationale klimatopmøde i København i 2009, vil give af gennemslag i Danmark.

I efteråret kom der internationalisering over SF Helsingør. SF er i gang

med en nyskrivning af partiprogram. Nogle af de ord og vendinger, der er brugt i

det vi har, passer ikke rigtig mere ind i den tid, vi lever i. Gode folk er igang med

at sige det med nutidens ord. Her hen over nyt-år, synes det heldigvis som om,

at den finansnedgang, vi oplevede i slutningen af 2008, ikke er en fortsat

nedgang. Måske hjulpet godt på vej af det historiske præ-sidentskifte i USA. Ud

fra de konkrete handlinger Barack Obama allerede har foretaget sig, ser det ud

til, at vi har rigtig meget godt i vente.

Jannik Augsburg

5


SF Byrådsmedlemmers beretninger for 2008

Byrådsmedlem Christian Saggau

Børne og Unge Udvalget

I 2008 har vi haft megen fornøjelse af at budgettet for 2008 indeholdt

10 mio.kr. til en ekstra indsats overfor skolerne. En beslutning som i øvrigt er

fulgt op med budget 2009, som indeholder 120 mio. kr. til ” bedre læringsmiljø” i

skolerne. De 10 mio. kr. blev bla. brugt til at betale for projektet på Skolen ved

Rønnebær Alle (hvor jeg også sidder i skolebestyrelsen), som betyder, at timerne

bliver brudt op i ½ times moduler, at eleverne ikke holder frikvarter på samme tid,

at skolegår-den bliver ombygget til en bevægelsesbane, at der er tilbud om gratis

morgen-mad (30-40 elever ud af 650 benytter sig af dette) osv. Et projekt, som

har løftet skolen væsentligt, så i stedet for at miste elever er der tilgang af nye

elever (det frie skolevalg).

Løvdalsskolen bliver udvidet for en del af de 10 mio.kr. og ombygget, så familieklasserne

får bedre vilkår, og et nyt tiltag for børn i førskolealderen iværksættes.

Skolen ved Gurrevej har fået 6 mio.kr. af Rockwoolfonden til et forsøg med

bevægelse, et forsøg som er placeret ud over hele landet. Helsingør Kommune

har sat sig på formandsposten for dette projekt.

Skimmelsvamp har fyldt meget. En hel ny institution – Mørdråben – blev lukket

p.g.a. skimmelsvamp. Asbestproblemer på Skolen ved Gurrevej har udvalget

beskæftiget sig med og fulgt op på siden maj 2007. I forbindelse med bevillingen

på de 120 mio.kr. til skolerne, er udvalget ude på 4 heldagsture på skolerne for at

blive præsenteret for de ønsker som skolerne har til et forbedret læringsmiljø.

Det drejer sig om alt fra ”interaktive tavler”, som langt de fleste skoler har, til

totale ombygninger.

Ingen af skolerne har ønsket bedre toiletforhold (sic!) for elverne, dette på trods

af at både lærer, ledelse og elevrådene er bidragsydere til ønskerne. Omvendt

har udvalget ej heller set toiletter, som ikke kunne benyttes, dog er der på et par

skoler tale om for få toiletter til eleverne.

Det er også blevet åbenlyst at forældre tilvælger skoler, selv om deres barn dermed

kommer ind i klasser med 27 elever, således som det sker på Mørdrupskolen.

Tilsvarende tilvælger forældre skoler, som er i en helt urimelig stand og indretning

– Byskolen – på trods af at der kunne vælges en skole med langt bedre

bygningsmæssige vilkår. Klassekvotienterne svinger fra Nygård Skole med 11

elever og to voksne til Mørdrupskolens 27 elever med én lærer. Det gør at udgiften

til en elev på Nygård Skole er 50% større end gennemsnittet. Af de nyindskrevne

12 børn i børnehaveklassen er ca. 40% fra fremmed skoledistrikt. Det er

ikke altid lige let at finde den ”røde tråd” i borgernes ønsker og behov. I daginstitutionerne

har vi fået gennemført mere plads til børnene samt en kraftig opkvalificering

af de ansatte, men det er oplagt, at det nu er tid til at kaste et budgetmæssigt

øje på denne del af udvalgets område, som samlet set dækker en bevilling

på lidt over 1 mia. kr.

6

er havnet på skrivebordet. SF har foreslået mål og resultatkrav mht. antallet af

lokalplaner. En af de meget spændende lokalplaner, der forventes her til foråret

09 er lokalplanen for det nye center i Ålsgårde. Bl.a. følgende lokalplaner er

blevet vedtaget i 2008: Staget, Åsen i Hornbæk, Gl. Banegårdsvej, Kronværket,

Kronborg Ladegårdsvejs handicapboliger, hvor SF fik vedtaget at alle 24 boliger

skal udføres i energiklasse 1.

Parkeringsnormer (2 parkeringspladser pr. bolig). Det spørgsmål kommer

ofte til debat i forbindelse med ideen om fortætning i bykernen. Stort set hvert

eneste forslag om udnyttelse af loftskvadratmetre til bolig får ikke dispensation

pga. mangel på parkeringspladser. Konservative har så foreslået at sætte

parkeringsnormen ned til 1 parkeringsplads pr. bolig. Det frygter et flertal med SF

vil betyde flere biler i byen, hvorimod et fortsat krav om 2 parkeringspladser er

helt urealistisk at skaffe plads til, hvorfor der skal tages initiativ til en

parkeringsfond, der bygger parkeringspladser i bykernens ringgader. Ideen er så,

at der kan fortættes, når ejeren samtidig har licens til 2 parkeringspladser i

parkeringshuset. På den måde holdes bilerne også ude af byen. I skrivende

stund er jeg bange for at ØK. udvalget ikke Har fulgt EMU flertalsindstilling.

Klimakommune. Borgmesteren underskrev i oktober aftalen med DN om at

nedbringe kommunens CO2 udslip med 2 % pr. år. Hermed er der gjort en god

begyndelse på SF’s initiativ.

Badebroer. Udvalget vedtog et vejledende regulativ for badebroer. Det vil med

garanti skabe mange overvejelser hos borgerne og forvaltningen. En paragraf

går ud på, at der min. skal være 100 m imellem badebroerne! Her kan man hurtigt

forvisse sig om, at sådan er tingenes tilstand ikke. Det er i øvrigt altid lov-ligt

at nyde udsigten fra den badebro, man nu tilfældigvis passerer på sin strandtur.

Ulovlige sommerhusbeboelser. Vi har i SF flere gange diskuteret dette problem,

hvor folk bor ulovligt i deres sommerhuse. Loven åbner praktisk talt ikke

muligheder for at give dispensation. Nu ser det ud til, at ØK følger mindretallets

indstilling fra EMU SF og V, der mener, at vi skal følge loven.

Naturstrategi. Som et led i naturstrategien var udvalget på en heldagsudflugt til

specielle §3 fredede steder i kommunen på en dejlig dag i juni måned. Denne tur

var på mange måder en øjenåbner, der viste, hvor store udfordringer kommunen

står med, hvis disse §3 områder skal holdes i god stand. En statusrapport har

vurderet, at ca. 20 % af de fredede områder er i god stand. På dagen prøvede

alle udvalgsmedlemmer noget ingen havde prøvet før: at gå på en hængesæk!

Skolebestyrelsen, Gurrevejen Skole.

Skolen har været dygtig til at skaffe sig et meget stort beløb fra Rockwoolfonden

til at køre et meget omfattende sundhedsprojekt.

Foruden byrådet, socialudvalget, ejendoms- og miljøudvalget, Gurrevejen og

Agenda 21, hvor der foreligger beretninger deltager jeg også i Poppelgårdens

bestyrelse, Bygningsforbedringsudvalget, Bevillingsnævnet, Handicaprådet og

Det Boligsociale udvalg.

Jørgen Lysemose

11


Falck var inde over. Fra d. 01.01.09 er det igen Helsingør Kommune, der alene

driver Poppelgården.

Velfærdspuljen skulle udmøntes og pga. et mindreforbrug i socialforvaltningen,

endte velfærdspuljen med at blive på 7 mio. kr. og ikke 3 mio. kr. Der blev dog

ikke plads til rengøring hver uge, hvor der nu er rengøring en gang hver anden

uge. Hvor hygiejneniveauet hidtil har været på vikingestadiet (bad en gang pr.

uge) blev dette hævet til 2 gange pr. uge m.m. Rådighedsbeløbet for pensionisterne

og kontanthjælpsmodtagere blev hævet således, at Helsingør ligger i den

øverste 1/3 af kommunerne i Nordsjælland. Rådighedsbeløbet fungerer på den

måde, at tilskud til briller etc. først kan opnås, hvis pensionisten kommer under

sit rådighedsbeløb. Eller sagt med andre ord, hvis vi hæver rådighedsbeløbet, er

der flere pensionister med en lav indkomst, der kan opnå tilskud.

Sundhedscenter. Et af de temaer, der var meget fremme i SSU, var et sundhedscenter

stationært eller mobilt. Det var et af de få forslag, der ikke gik igennem

budgetforhandlingerne. Jeg fremhæver problematikken omkring at få et

sundhedscenter eller ej, da sundhed er den største ulighedsfaktor i vores samfund.

Et sundhedscenter kunne være det håndtag, der kunne medvirke til at

mindske ulighederne i samfundet. Da vi med strukturreformen har fået den aktivitetsbestemte

medfinansiering i sundhedsvæsenet, ligger der mange guldposer,

der skal samles op ved at gøre folk mindre ramt af livsstilssygdomme. Der er

gennemført en sundhedsøkonomisk studie for Helsingør for 3 sygdommes vedkommende:

diabetes, KOL og hjerte/karsygdomme. Disse 3 sygdommes udbredelse

i Helsingør (ca. 10.000 personer) koster samfundet ca. 450 mio. pr. år!

Cirkuspladsen. Opførelse af endnu et plejehjem i kommunen udover det allerede

planlagte, men ikke påbegyndte, Falkenberggård, optog sindene i 2008.

Dette endte med de fleste partier fornægtede Jesus før hanen gol 2. gang. SSU

har foreslået, at Cirkuspladsen kunne være et spørgsmål som borgerpanelet skal

tage stilling til.

Råd for socialt udsatte. Sidst på året foreslog SF, at der skal oprettes et råd for

socialt udsatte for at give disse marginale grupper i vores samfund mæle. Hele

udvalget støttede forslaget.

Af andre emner kan jeg nævne i flæng: tilsyn med sociale tilbud og plejehjem,

mål- og resultatkrav, tildelingskriterier for kørestole og bevillingspraksis for

handicapbiler, plejehjemsgarantien, studietur til Haag, temabehandling af

misbrugere og deres forhold.

Ejendoms- og Miljøudvalget(EMU).

Udvalget har igen i år haft en vrimmel af dispensationssager. Mange, rigtig

mange sager bliver afvist, og det fremmer ikke jo just forståelsen hos udvalget,

når en dispensationsansøger tilbyder at droppe sin retssag imod kommunen,

hvis udvalget bare giver den ansøgte dispensation.

Lokalplaner. Arbejdet med lokalplanerne er en meget vigtig del af arbejdet i

udvalget. Desværre har forvaltningen ikke tilstrækkelig kapacitet til et større flow

igennem pipelinen. Vi har allerede i udvalget en lang liste over lokalplaner, der så

småt er startet op og ønsker om lokalplaner i forskellige områder, der endnu ikke

10

Økonomiudvalget,

Dette udvalgs sagsområder er identisk med byrådets område. Dog har udvalget

også en række selvstændige sagsområder. Personalepolitik, den planlægningsmæssige

udvikling af kommunen samt alt det økonomiske. Feriebyen, området

omkring det forladte Tekniske Museum, Marienlyst Slot, vision og strategi og

kommuneplanen har været væsentlige arbejdsområder for udvalget. Givet er det,

at SF har haft meget stort udbytte af at have sæde i udvalget, også set i forhold

til pressens interesse for SF´s arbejde i udvalget. Omvendt skal det dog siges, at

udvalgets dynamik, iderighed og aktivitet ikke er noget at prale med.

Byrådsmedlem Jørgen Lysemose

Byrådet.

Byrådets dagsordener indeholder et utal af dagsordenspunkter og rigtig

mange formelle beslutningspunkter, der pga. proceduremæssige årsager skal

slutte i Byrådet, således også i 2008. Når jeg stikker fingeren i vejret og fornemmer,

hvor blæsten kom fra i det forgangne år, er det med min fortolkning ni følgende

punkter:

Budgetforhandlingerne, hvor spørgsmålet i år ikke var, hvor vi nu skulle spare

på driften (det var nemlig ikke nødvendigt, da vi sidste år satte skatterne op),

men Lars Løkkes ramme for kommunerne, hvor store anlægsinvesteringer de

måtte foretage, da mantraet endnu i slutningen af september 08 var, hvordan vi

skaffer flere hænder. Kommunernes udgifter til anlæg løb op i 18 milliarder og

Løkkes ramme var 15 mia. kr., hvorfor der skulle skæres. Kommunerne skar så

meget, at der blev ekstraordinært plads til Kulturværftet i Helsingør. I jan. 09 er

situationen en helt anden. Nu opfordres kommunerne til at finde mølposeprojekterne

frem for at sætte gang i det økonomiske kredsløb.

Skimmelsvampene var heller ikke forsvundet i 2008. Bedrøveligt har det været

at konstatere, hvor mange steder, der er blevet plaget af skimmelsvampe og hvor

mange mennesker, der har været udsat for denne sundhedsrisiko. Marienlyst

Slot blev lukket i 2008 pga. et meget omfattende svampeangreb. I alle disse

svampesager har byrådet besluttet et akutberedskab, hvortil der løbende er

bevilget de nødvendige midler, men ærgerlige midler.

Cyklisthandlingsplan. Et længe næret ønske fra SF skete fyldes i efteråret

2008. Cyklisthandlingsplanen var en del af budgetforliget indgået oktober 2007.

Denne plan så dagens lys med megen ros fra alle partier.

Et par andre vigtige emner har været: Planstrategi, Modulvogntog, Lokalplaner,

Nordhavnen; Lokalisering af parkeringshus.

Social- og Sundhedsudvalget (SSU)

Poppelgården. I 2007 skrev jeg i beretningen om OPP, som var mantraet dengang

og lidt stadigvæk. Udviklingen i selskabet i 2008 betingede, at Falck Care

opsagde sin kontrakt og betalte for at blive løst af sine forpligtelser før tid. Falck

forlod selskabet, fordi de fandt ud af, at det var for kompliceret, hvis man også

skulle tjene penge. Personalet var tilsyneladende glade for den periode, hvor

7


Regnskab 2008

Side 8

Status 2008

Side 9

More magazines by this user
Similar magazines