Fra: Helle Hjorth Bentz [mailto:hebe@ftf.dk] , Sendt: 26 ... - DFL

dfl.dk

Fra: Helle Hjorth Bentz [mailto:hebe@ftf.dk] , Sendt: 26 ... - DFL

Fra: Helle Hjorth Bentz [mailto:hebe@ftf.dk] , Sendt: 26. november 2012 16:19

Til: Ole Bilde

Emne: Nye overenskomstområder.

Kære Ole,

Tak for et godt møde i fredags.

Som aftalt og til jeres orientering vedhæfter jeg Arbejdsrettens dom i livreddersagen, A2006.456 af 8. maj

2008.

I præmisserne i denne dom lægger Arbejdsretten til grund, at DFL - hvis naturlige dækningsområde

traditionelt har været forsikringsvirksomhed - på intet tidspunkt har haft medlemmer ansat som

kystlivreddere hos TrygFonden.

Arbejdsretten fastslår endvidere - med henvisning til rettens egen praksis -, at det er en almindelige

arbejdsretlig grundsætning, at en fagforenings adgang til at anvende kollektive kampskridt med henblik på

at opnå overenskomst alene er betinget af en faglig interesse, der har en passende styrke og aktualitet.

Det anføres videre, at denne praksis modificeres, når den fagforening, der kræver overenskomst, er

medlem af samme hovedorganisation som den fagforening, der i forvejen har overenskomst med

virksomheden - hvilket dog var uden betydning i den konkrete sag, hvor 3F og DFL var i et frit

konkurrenceforhold (medlem af hver sin hovedorganisation). Jeg vedhæfter tillige Arbejdsrettens dom af

30. marts 2006 i sag A2005.1029, hvortil retten henviser.

Herefter slår Arbejdsretten fast, at det ikke var afgørende for sagens udfald, om kystlivredderne i

TrygFonden var dækket af en overenskomst med DFL, da 3F rejste kravet om overenskomstdækning, og det

er jo hele kernen i den drøftede problemstilling med SOS og potentielt nye - for DFL -

overenskomstområder.

Derfor er denne dom særdeles relevant for DFL. Arbejdsretten fastslår nemlig videre, at arbejdet som

kystlivredder hovedsagelig består i livredderarbejde, hvilket må anses for et centralt fagligt

interesseområde for 3F, som overenskomstdækker ca. 7.000 livreddere på landbasis.

På den baggrund fandt Arbejdsretten, at 3F har en faglig interesse af passende styrke og aktualitet i at opnå

overenskomst med TrygFonden dækkende lystlivreddernes arbejdsområde, hvilket ydermere blev

bestyrket af, at 3F på konflikttidspunktet havde medlemmer, der var ansat som kystlivreddere hos

TrygFonden - i modsætning til DFL, hvis naturlige dækningsområde altså har været forsikringsvirksomhed.

Flere kriterier spiller altså en rolle:

Interesseområdet skal være et naturligt fagligt og centralt område for den enkelte organisation, og desuden

skal organisationen have den passende styrke.

Således fremgår det ikke kun af Arbejdsrettens praksis, men tilsvarende af den danske mangfoldige

arbejdsretlige litteratur, at det afgørende i relation til overenskomstdækning - uanset, om området er "frit"


eller allerede overenskomstdækket af en anden fagforening - er, hvilken størrelse - og dermed faglige

berettigelse - den konkurrerende organisation har absolut såvel som relativt.

I praksis forudsætter konfliktret i disse tilfælde således, at den konfliktende organisation har et passende

medlemsgrundlag inden for det område, som ønskes overenskomstdækket, og at dette grundlag ikke er

ubetydeligt sammenlignet med den anden organisation.

Arbejdsretten udtalte i AT 1986/145 (sag 86.079 PROSA og Bikuben), at "hvorvidt en organisation i en

sådan situation forfølger et lovligt fagligt formål ved at aktionere for også at få overenskomst på området,

må afhænge af, hvorvidt organisationen repræsenterer et rimeligt antal medlemmer på det område, der

ønskes overenskomstdækket, dels absolut og dels i forhold til det antal, der er overenskomstdækket i den

"konkurrerende" organisation".

Disse generelle kriterier samt nyere retspraksis viser, at organisationer, som har den centrale

brancheoverenskomst på området, som udgangspunkt vil have lov til at konflikte med sigte på at udbrede

den til udenforstående virksomheder, selv om disse måtte have overenskomst for arbejdet med en anden

(mindre repræsentativ) organisation, jfr. således den vedhæftede arbejdsretsdom AT 1999/53 (sag 98.632

og 98.702) om SID-konflikter over for to mindre virksomheder, hvor arbejdet allerede var omfattet af en

overenskomst mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagforening. (Ole, jeg eftersender denne

arbejdsretsdom, for den findes ikke elektronisk, men skal først scannes ind.)

Se desuden Nørrebro Bryghus-sagen (AT 2007/178 (sag 2007.831)) og ikke mindst den høj-aktuelle

Vejlegårdsag, hvori der afsiges dom på torsdag den 29.ds.

Hvad angår eventuelle fremtidige nye overenskomstområder bliver det altså afgørende for DFL - på

baggrund af en i hver enkel situation helt konkret vurdering - om DFL kan anses for at have en tilstrækkelig

stærk og central faglig interesse i at overenskomstdække et givent overenskomstområde.

Men det bliver også meget afgørende for mulighederne for at iværksætte kollektive kampskridt - og

dermed mulighederne for mest effektivt at forsøge at overenskomstdække området -, hvorvidt den

"konkurrerende" organisation er medlem af FTF eller en anden hovedorganisation.

Jeg håber, at ovenstående bemærkninger foreløbig er tilstrækkelige for dig. Hvis ikke, er du naturligvis

velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Helle Hjorth Bentz

Advokat (H)

Tlf: +45 33 36 88 39 - Mobil: +45 40 33 88 39 - E-mail: hebe@ftf.dk

FTF - Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

Niels Hemmingsens Gade 12 - Postboks 1169 - 1010 København K.

More magazines by this user
Similar magazines