27. maj 2003 - Ballerup Kommune

ballerup.dk

27. maj 2003 - Ballerup Kommune

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget

tirsdag den 27. maj 2003, Kl. 07.30

i udvalgsværelse 1.

Afbud: Kåre Harder Olesen Lene W. Nielsen *

REFERAT

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Meddelelser *

2. Udsmykning af Skovlunde Medborgerhus *

3. Ansøgning fra Ballerup Kunstforening om 11.000 kr. til jubilæumsarrangement *

4. Ansøgning om underskudsgaranti - Skovlunde Byteater *

5. Konstituering af formand i ferieperioden *

6. Alkoholpolitiske målsætninger *

7. Rundtur til klubber og byggelegepladser. *

8. Klakkebjerg Fritidscenter - Renovering *

9. Evaluering af kompagnonundervisning i skolernes børnehaveklasser *

Kompagnonundervisningen blev en realitet i skoleåret 2002/03 med ressourcer fra

Musikskolen og fra Børneaktivitetspuljen. *

10. Redegørelse for Istoppens driftsøkonomi *

11. Renovering af børneinstitutionerne på Baltorpvej 37 a. *

12. Årsregnskab 2002 *


1. Meddelelser

2003001502

a) 2003000726

Lån af Ballerup Stadion til afholdelse af opvisningskamp i

fodbold mellem "Stjerneholdet og lokalt hold fredag, den 15.

august 2003. Opvisningskampen er til fordel for børne- og

ungdomsarbejdet i DHIF

b) 2002001153

Orientering fra arbejdsgruppen omkring strukturændringer i

Pederstrup

c) 2002003601

Oversigt over medlemstal på byggelegepladser og i klubber i

2003.Oversigt over medlemstal på byggelegepladser og i klubber

(udsendes).

Bilag:

Til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde 27. maj 2003 Punkt 1:

2. Udsmykning af Skovlunde Medborgerhus

2002002686


Kultur- og Fritidsudvalget den 1. april 2003, pkt 4

Kultur- og Fritidsudvalget den 6. maj 2003, pkt 4

Resumé

Cai Ulrich von Platen og Frank Jakobsen, Ejendsomsafdeling har fremsat et andet forslag

til skulptur indretning af omgivelser. Forslaget blev forelagt på Kultur- og Fritidsudvalgets

møde den 6. maj 2003.

Redegørelse

Budgettet ser ud som følger:

Køb af skulptur (ørn) 40.000 kr.

Anlæg af "skulpturhave" 40.000 kr.

Honorar til kunstner 10.000 kr.

Diverse og uforudsete udgifter 10.000 kr.

I alt (ekskl. moms) 100.000 kr.

Notat af 19. maj 2003 fra Frank Jakobsen (udsendes)

Notat samt skitse til etablering af anlæg (udsendes)

Revideret oversigt over forbrug på kunstkontoen (udsendes)

Bilag

Sagen afgøres af

Beslutningsoplæg

at der bevilges 100.000 kr. fra kunstkontoen til projektet

Kultur- og Fritidsudvalgets møde 27. maj 2003 Punkt 2:

Beslutning

Kulturforvaltningen foreslår,Kultur- og FritidsudvalgetForslaget har været forelagt

ansøgerne fra Skovlunde Lokalråd og Skovlunde Medborgerhus. Der var enighed om, at

det var et godt og spændende projekt, som alle kunne tilslutte sig. Skovlunde

Medborgerhus og Skovlunde Lokalråd har søgt om 91.000 kr. i tilskud til etablering af

granitskulptur af Martin Maxime Vestergaard ved Skovlunde Medborgerhus.


Godkendt.

3. Ansøgning fra Ballerup Kunstforening om 11.000 kr. til jubilæumsarrangement

2003000845

Resumé

Foreningen afholder:

Hvert andet år udstilling af lokal børnekunst

Udstilling med Patchworkklubben

En weekend med udstilling fra Stjerne-quilterne

Julemarked

Hvert andet år udstilling med lokale amatørkunstnere

Løbende udstillinger (ca. 6 årlige) med kendte billedkunstnere og skulptører

Udstillingerne er åbne i weekends.

Foreningen modtager årligt 25.000 kr. i kulturtilskud.

Redegørelse

Samtidig ønsker man at udfærdige en hvervefolder for at skaffe flere medlemmer og

dermed medvirke til forbedring af foreningens økonomi og forhøje

aktivitetsniveauet. Folderen trykkes i 1000 eksemplarer. Til folderen søges der om

4.500 kr.

Der søges således om tilskud på i alt 11.000 kr.

Bilag

Sagen afgøres af

Beslutningsoplæg


at ansøgning om tilskud på 6.500 kr. til jubilæumsarrangement ikke

imødekommes, idet det er kutyme, at når der ydes tilskud til

jubilæumsarrangementer m.v. skal jubilæet være deleligt med 25

at ansøgning om tilskud på 4.500 kr. til en hvervefolder ikke imødekommes,

idet denne type udgifter skal dækkes af det årlige driftstilskud

Kultur- og Fritidsudvalgets møde 27. maj 2003 Punkt 3:

Beslutning

Kulturforvaltningen foreslår,Kultur- og FritidsudvalgetAnsøgning fra Ballerup Kunstforening

af 4. maj 2003 (udsendes)

Revideret oversigt over forbrug på kulturtilskudskontoen (udsendes)For at markere

jubilæet afholder foreningen den 16. august 2003 en havefest for foreningens medlemmer,

borgere i Ballerup og andre interesserede. Arrangementet afholdes i forbindelse med

ferniseringen for udstillingen med maler og grafikeren Poul J. Til dette søges der om 6.500

kr.Den 7. april 2003 er det 20 år siden Ballerup Kunstforening blev dannet.

Godkendt.

4. Ansøgning om underskudsgaranti - Skovlunde Byteater

2003001727

Resumé

Redegørelse

Foreningen har hyret en professionel instruktør Bo Skødebjerg til at stå for

instruktionen. Orkesteret består af 3 musikere under ledelse af Lise Hanskov. På

scenen deltager der ca. 25-30 skuespillere og sangere, der naturligvis arbejder

gratis.


Der budgetteres med 600 solgte biletter til 70 kr. for voksne og 30 kr. for børn. Det

forventede underskud er ifølge budgettet 57.600 kr.

Bilag

Sagen afgøres af

Beslutningsoplæg

at sagen drøftes

Kultur- og Fritidsudvalgets møde 27. maj 2003 Punkt 4:

Beslutning

Kulturforvaltningen foreslår,Kultur- og FritidsudvalgetAnsøgning med budget fra Skovlunde

Byteater (udsendes)Forestillingen opføres som sædvanlig i Skovlunde Bypark, og det sker

i dagene 13., 14. og 15. juni 2003. Skovlunde Byteater opfører i år stykket "Mød mig på

Cassiopeia" og søger om en underskudsgaranti på 50.000 kr.

Udvalget besluttede at yde en underskudsgaranti på 15.000 kr.

5. Konstituering af formand i ferieperioden

2003002133


Redegørelse

Sagen afgøres af

Beslutningsoplæg

at næstformanden Grethe Larsen konstitueres

Kultur- og Fritidsudvalgets møde 27. maj 2003 Punkt 5:

Beslutning

Kulturforvaltningen foreslår,Kultur- og FritidsudvalgetFormanden afholder ferie fra torsdag

den 26. juni til søndag den 20. juli 2003 (begge dage inkl.).

Godkendt.

6. Alkoholpolitiske målsætninger

9901422

Økonomiudvalget den 20. april 1999, pkt. 12.

Kommunalbestyrelsen den 26. april 1999, pkt. 7.

Social- og Sundhedsudvalget den 10. august 1999, pkt. 9.

Social- og Sundhedsudvalget den 15. august 2000, pkt. 13.

Skole- og Uddannelsesudvalget den 15. august 2000, pkt. 6.

Skole- og Uddannelsesudvalget den 16. januar 2001, pkt. 6.

Social- og Sundhedsudvalget den 13. maj 2003, pkt. 4.

Skole- og Uddannelsesudvalget den 13. maj 2003, pkt 8.


Resumé

Det er besluttet at udarbejde målsætninger for delområderne: børn og unge, børnefamilier

og gravide, bolig-socialområdet, arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet, særlige

grupper.

For fritidsområdet samt erhvervsområdet udarbejdes forslag til værdier for indsats.

Der er vedtaget målsætninger for ungeområdet samt retningslinier for klubområdet.

Der er nu udarbejdet forslag til målsætninger for børnefamilier og gravide samt for synlige

øldrikkerområder med henblik på politisk behandling.

Redegørelse

Bærende i udarbejdelsen af målsætningerne har været den overordnede politik for

Ballerup Kommunes ansatte samt at sikre troværdighed og klare signaler.

Bilag

Forslag til målsætninger på alkoholområdet for synlige øldrikkere på gadeplan

(udsendes)

Sagen afgøres af

efter forelæggelse i Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutningsoplæg

at de 2 forslag anbefales til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde 27. maj 2003 Punkt 6:

Beslutning

Den Tværfaglige Alkoholgruppe foreslår,KommunalbestyrelsenRevideret forslag til

målsætninger på alkoholområdet for børnefamilier og gravide i Ballerup Kommune

(udsendes)Gruppen har udarbejdet vedlagte forslag til målsætninger på alkoholområdet

for børnefamilier og gravide. Målet er at ansatte medvirker til en tidlig og koordineret

indsats over for børnefamilier/kommende børnefamilier med alkoholproblemer samt at

ansatte medvirker til at forebygge alkoholproblemer i børnefamilier/kommende

børnefamilier. Den Tværfaglige Alkoholgruppe blev nedsat i 1999. I henhold til

kommissorium skal der bl.a udarbejdes forslag til målsætninger for alkoholområdet.


Indstilles til godkendelse.

7. Rundtur til klubber og byggelegepladser.

2002002952

Kultur- og Fritidsudvalget den 6. august 2002, pkt. 2.

Kultur- og Fritidsudvalget den 5. november 2002 pkt. 1b.

Kultur- og Fritidsudvalget den 1. april 2003 pkt. 1c.

Kultur- og Fritidsudvalget den 6. maj 2003 pkt. 1f.

Resumé

Dermed har Kultur- og Fritidsudvalget besøgt samtlige klubber og byggelegepladser i

Ballerup Kommune.

Redegørelse

Torsdag den 4. september 2003 besøges

Kl. 15.30 – 16.15: Byggelegepladsen Rosendal, Håbets Vej 9 A

Kl. 16.25 - 17.10: Byggelegepladsen Midgård, Magleparken 218

Kl. 17.15 – 18.00: Klubben Hedegården Nord, Hedeparken 10

Kl. 18.05 – 18.50: Ballerup Fritidscenter, Baltorpvej 37 A

Sagen afgøres af

Beslutningsoplæg

at den foreslåede dato, samt tidspunkter godkendes.


Kultur- og Fritidsudvalgets møde 27. maj 2003 Punkt 7:

Beslutning

Kulturforvaltningen foreslår,Kultur- og Fritidsudvalget.Kulturforvaltningen har udarbejdet

følgende forslag. Der er afsat ca. 45 minutter pr. institution.Kultur- og Fritidsudvalget har

ønsket at besøge de klubber og byggelegepladser, som ikke blev besøgt på de to tidligere

ture.

Godkendt.

8. Klakkebjerg Fritidscenter - Renovering

2003001766

Resumé

Besøget har resulteret i 7 påbud om forbedringer af indeklima, akustik og indvendig

vedligeholdelse samt rengøring.

På baggrund af Arbejdstilsynets rapport er det blevet indskærpet for lederne i klubber og

på byggelegepladser, at det påhviler lederne at sikre, at rengøringen overholder gældende

aftaler.

Endelig indplacerer Arbejdstilsynet virksomheden som en niveau-3 virksomhed (ud af 4

niveauer, hvor 1 er bedste placering). Det medfører, at virksomheden ikke i tilstrækkelig

grad lever op til Arbejdsmiljøloven.


Redegørelse

Påbudene skal være efterkommet henholdsvis 2. juni og 1. september 2003.

Indplaceringen på niveau-3 skyldes, at Arbejdspladsvurderingen ikke er fremsendt

til Ballerup Kommune. Arbejdstilsynet har tilpasset sin reaktion i forhold til denne

indplacering.

Bilag

Sagen afgøres af

Beslutningsoplæg

at der meddeles en anlægsbevilling på 450.000 kr. til projekt nummer 2900

"Fritidscentret Klakkebjerg, påbudsarbejder", og

at arbejdspladsvurderinger fra klubber og byggelegepladser fremover skal

fremsendes til daglig sikkerhedsleder i Børne- og Ungeafsnittet

Kultur- og Fritidsudvalgets møde 27. maj 2003 Punkt 8:

Beslutning

Kulturforvaltningen foreslår,KommunalbestyrelsenPrisoverslag fra Ejendomsafdelingen

(udsendes)Ejendomsafdelingen har udarbejdet prisoverslag til imødekommelse af

Arbejdstilsynets påbud.Arbejdstilsynet har besøgt Klakkebjerg Fritidscenter den 4. februar

2003.

Indstilles til godkendelse.


9. Evaluering af kompagnonundervisning i skolernes børnehaveklasser

2002002568

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. maj 2002, pkt.7

Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2002, pkt. 9

Kommunalbestyrelsens møde den 17. juni 2002, pkt. 8

Skole- og Uddannelsesudvalgets møde den 13. august 2002, pkt.4

Resumé

Kompagnonundervisning er undervisning af børnehaveklasser i skoletiden. Musikskolens

rytmepædagoger er "kompagnoner" til børnehaveklassernes lærere og kommer således 1

time om ugen i hver bh.klasse i ca. 25 uger og leder arbejdet med "Musik og bevægelse".

Redegørelse

Ni skoler var repræsenteret på mødet. Alle børnehaveklasseledere meddelte på

mødet, at de og deres klasse gerne vil deltage i undervisningen i 2002/03. Den 10.

skole ville også gerne deltage.

Undervisningen startede i uge 38 i 2002. En rytmiklærer fra Musikskolen deltog én

lektion pr. uge i hver børnehaveklasse.

Rytmiklærerens timer blev planlagt således, at lærerens timer på en skole med

f.eks. 3 børnehaveklasser blev placeret lige efter hinanden på samme dag. I

forbindelse med planlægningen af timerne viste det sig, at det ikke var muligt at

etablere tilbuddet for de 3 børnehaveklasser på LU (p. g. a. manglende lokale) og for

én klasse på PA (p. g. a. rytmiklærers barselsorlov). På et netværksmødet den 20.

februar 2003 for børnehaveklasselederne bliver der foretaget en mundtlig

midtvejsevaluering.

Den endelige evaluering af projektforløbet i 2002/03 blev foretaget af Anders Vittrup,

Ballerup Musikskole, og Sussi Maale, Pædagogisk Center i samarbejde med

Kulturforvaltningen, Børne- og Ungeafsnittet samt Børnepolitisk Udvalg.

Evalueringen forelægges Skole- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og

Fritidsudvalget, hvorefter det besluttes, om projektet føres videre efter 31. december

2003. Deltagere i evalueringen var børnehaveklasseledere, rytmiklærere og

børnehaveklasseeleverne, og svarene blev samlet og indgår som den samlede

evaluering til udvalgene.

Forinden igangsætningen var indhentet udtalelser fra Skolebestyrelserne som

generelt syntes, det var en rigtig god idé og var positive over for forslaget om

kompagnonundervisningen.


Børnehaveklasselederne har givet udtryk for stor tilfredshed med ordningen og

mange ønsker en fortsættelse af undervisningen.

Rytmiklærerne har givet udtryk for stor tilfredshed og er glade for at nå bredt ud i

børnegruppen af de 6-årige. Hertil kommer, at rytmiklæreren får lejlighed til at

arbejde med en hel klasse ad gangen, hvilket ikke var tilfældet i det tidligere tilbud

"Musik og bevægelse1" for børnehaveklassebørn. Børnene giver udtryk for deres

glæde ved undervisningen gennem deres tegninger og skriblerier. De er især glade

for musiklegene og for at spille på instrumenter.

Økonomi:

Der afholdtes et informationsmøde for alle børnehaveklasselederne den 20. august 2002

på PC, hvor Musikskolens souschef og rytmiklærere gjorde rede for idé, mål og indhold i

projektet. Indskolingskonsulent Sussi Maale deltog i mødet.Ballerup Kommunes

Musikskole fik sidste år ny struktur. Formålet med den nye struktur var at skabe et reelt

tilbud til alle børn og unge (0-25 år) ved at skabe et fælles værdigrundlag i Ballerup

Musikskole med baggrund i niveauopdeling, hvor bl.a. kompagnonundervisning indgår.

Kompagnonundervisningen blev en realitet i skoleåret 2002/03 med ressourcer fra

Musikskolen og fra Børneaktivitetspuljen.

Musikskolen har bidraget med 250. 000 kr. – hvor hovedparten af økonomien

kommer fra "Musik og bevægelse 1", som tidligere var et tilbud målrettet

børnehaveklassebørn, hvor det enkelte barn blev tilmeldt af forældrene.

Børneaktivitetspuljen har bidraget med 250. 000 kr. Dette beløb blev reduceret til 233. 000

kr., da 4 klasser mod deres vilje ikke kunne deltage af forskellige årsager (lokalemangel på

en skole og en rytmiklærers orlov).

De tildelte ressourcer dækker perioden frem til 31. 12. 2003.

Proceduren omkring Børneaktivitetspuljen er følgende: Et projekt tildeles penge i

projektperioden og når denne er afsluttet, tager de involverede politiske fagudvalg stilling

til, om projektet skal implementeres og indgå i udvalgenes fremtidige budget.

Ressourcebehovet vil fortsat

være:

500. 000 kr. , hvoraf 250.000 kr.

finansieres af Musikskolen


Til orientering kan det oplyses, at Kommunalbestyrelsen på sit møde den 17. juni 2002

besluttede, at Skole- og Uddannelsesudvalgets medfinansiering skulle udgå for årene

2002-2003.

Sussi Maale, Pædagogisk Center og Anders Vittrup Ballerup Musikskole deltager under

dette punkt.

Bilag

Evaluering af Kompagnonundervisningen – tilbagemelding fra børnehaveklasselederne,

rytmiklærerne og børnene (udsendes)

Sagen afgøres af

Kultur- og Fritidsudvalget og Skole- og Uddannelsesudvalget

Beslutningsoplæg

Kulturforvaltningen foreslår

at evalueringen tages til efterretning

at kompagnonundervisningen fortsætter

at tilbuddet finansieres med 250.000 kr. fra Ballerup Musikskole

at restfinansieringen – 250.000 kr. – indgår i de kommende

budgetdrøftelser for 2004

Kultur- og Fritidsudvalgets møde 27. maj 2003 Punkt 9:


10. Redegørelse for Istoppens driftsøkonomi

9904060Kultur- og Fritidsudvalgets møde 27. maj 2003 Punkt 10:

Resumé

Driftsøkonomien er imidlertid, i forhold til de budgetmæssige forudsætninger, i

ubalance, der mangler finansiering for cirka 250.000 kr. pr. driftsår.

Redegørelse

Siden det første driftsår har der givetvis været et fald i benyttelsen af Istoppen –

nyhedens interesse har lagt sig. Forvaltningen vurderer – på grundlag af

observationer og udlejning af skøjter - at der er 13-17.000 besøgende i løbet af en

sæson.

Driftsomkostningerne blev indledningsvis beregnet på grundlag af leverandørens

erfaringstal – primært vedrørende de direkte omkostninger ved drift af

isskøjtebanen. Disse forudsætninger er overskredet med 100 %.

Driftsudgifter, nøgletal (2002-tal):

Elforbrug: 239.000 kr.

Vedligeholdelse: 255.000 kr.

Foreningstilskud, varekøb, netto: 18.000 kr.

Diverse, rengøring, vagt mm: 42.000 kr.

I alt 554.000 kr.

De involverede foreninger har i 2002 modtaget 110.000 kr. i tilskud for deres medvirken til

bemanding af Istoppen.

Nettoomkostningerne ved denne ordning udgjorde i 2002 18.000 kr. Denne ordning er for

den seneste sæson ændret, således at foreningsordningen er fuldstændig

selvfinansierende ved skøjteudlejning og salg.


Set i forhold budgetrammen er det utilfredsstillende med en så markant overskridelse.

Forvaltningen har i det seneste år forsøgt at begrænse omkostningerne yderligere. Dette

er sket ved dels at reducere skøjtebanen med 20 %, få arbejde udført af den kommunale

beskæftigelse samt reducere foreningsordningen til at være fuldstændig selvfinansierende.

Det er vores opfattelse, at de årlige driftsomkostninger i et normalt driftsår vil udgøre

omkring 550.000 kr. og ikke under de nuværende betingelser kan begrænses yderligere.

Forvaltningen indgår i overvejelser omkring en flytning af banen, så driftsomkostningerne

kan reduceres – enten ved at benytte eksisterende lokaler til salg og udlejning eller ved at

foretage genindvinding af overskudsvarmen fra køleanlægget. Begge disse løsninger vil

kræve anlægsmidler – enten til fremføring af kraft (el) eller til forberedelse for

genindvinding af overskudsvarmen (eks. Ved East Kilbride Badet). Såfremt det vurderes,

at den fremtidige drift tages op ved garantiperiodens udløb, er det forvaltningens

opfattelse, at den nuværende placering bør opretholdes.

Bilag

Sagen afgøres af

Beslutningsoplæg

at Notatet af 19. maj 2003 tages til efterretning

at Kultur- og Fritidsudvalget overvejer, hvorledes den manglende

finansiering på 250.000 kr. tilvejebringes


11. Renovering af børneinstitutionerne på Baltorpvej 37 a.

9803578Kultur- og Fritidsudvalgets møde 27. maj 2003 Punkt 11:

Resumé

Bygningerne er renoveringsmodne såvel udvendig som indvendig. Hertil kommer

indeklimaproblemer som følge af manglende ventilation.

I 2001 udarbejdede Ejendomsafdelingen en prissat tilstandsrapport over

bygningerne, der ligeledes indeholdt en række arbejdsmiljømæssige krav.

Redegørelse

Programmet er udarbejdet af ingeniørfirmaet Otto Friis & Søn A/S på vegne af

boligselskabet AAB, afd. 46.

Renoveringen indeholder som udgangspunkt følgende:

Tagbelægninger eftergås og udskiftes efter behov

Facader eftergås for råd og samtlige facadeplader udskiftes

Vinduer med et-lags glas eller koblede rammer udskiftes

Alle udvendige/indvendige overflader, der ikke udskiftes, males

Indvendige døre udskiftes

Alle gulvbelægninger udskiftes

Etablering af mekanisk ventilation

Eftergang af el, vand, varme og sanitet

Udskiftning af køkken i vuggestuen

Etablering af tilbygning (ca. 20 m²) i børnehaven

Udbygning af køkken i vuggestuen

Mindre ombygninger i alle bygninger

Faste belægninger og hegn eftergås

Genhusning

Projekteringshonorar

Omkostninger

Boligselskabet er indforstået med at igangsætte udbedringen af nævnte forhold,

ved en finansiering over huslejen. Ovenstående er prissat til en total sum på

21.520.000 kr. incl. moms.

Dette resulterer i en forventet huslejestigning på 111.333 kr. inkl. moms pr. måned

for vuggestue, børnehave og fritidshjem og 47.833 kr. inkl. moms pr. måned for

klubben, jf. beregning.

Boligselskabet vil stå for projektering og udførelse, dog med Ballerup Kommune,

Ejendomsafdelingen som høringsberettiget i alle projekteringsforhold, for at sikre,

at de ønskede tiltag gennemføres i den ønskede kvalitet, til den rigtige pris.


Renoveringen opdeles i 3 etaper med en varighed på hver ca. 4 måneder.

Ved godkendelse af programmet ved nærværende møde, vil renoveringen kunne

igangsættes medio oktober 2003.

Bilag

Sagen afgøres af

Beslutningsoplæg

at de foreslåede tiltag under Kultur- og Fritidsudvalget godkendes

at den nævnte huslejestigning godkendes

12. Årsregnskab 2002

2003001029

KFU 4/3 2003 pkt. 8; KFU 4/3 2003 pkt.9;KFU 7/1 2003 pkt. 1b;KFU 1/4 2003 pkt. 9; KFU

6/5 2003 pkt. 7Kultur- og Fritidsudvalgets møde 27. maj 2003 Punkt 12:

Resumé

Virksomhedsplanerne danner grundlag for 1. delevaluering af forsøg med ny

struktur.

Redegørelse

Der er indenfor de enkelte institutioners virksomhedsplaner, samt for områdernes

virksomhedsplaner mange punkter der vedrører nye tiltag, men ikke mange målbare

resultater.

Der er udfærdiget et kort resumé over klubbernes og byggelegepladsernes

udmeldte indsatsområder og succeskriterier.


Kulturforvaltningen har i forbindelse med indsatsområdet "Svage børn og unge"

afholdt temadag den 9. maj 2003 omkring mobning, og de 4 områder skal nu

formulere en fælles mobbepolitik.

Omkring ungdomsklubberne vil Kulturforvaltningen tage initiativ til konkrete

handlinger indenfor medlemsindflydelse og medbestemmelse.

Michael Hansen deltager under dette punkt.

Bilag

Sagen afgøres af

Beslutningsoplæg

at virksomhedsplanerne godkendes

at virksomhedsplanernes mål og resultater medtages af

evalueringsgruppen, som beskrevet i forsøg med ny struktur

at virksomhedsplanerne indgår i det samlede regnskab

Indstilles til godkendelse.

Der indkaldes 2 klubledere til gennemgang af virksomhedsplaner til udvalgets

augustmøde. Lederen af klubben Hedegården Nord samt lederen af Ellekilde Fritidscenter

indkaldes.

Beslutning

Kulturforvaltningen foreslår,KommunalbestyrelsenResumé af områdernes, klubbernes og

byggelegepladsernes virksomhedsplaner (udsendes)13 klubber og byggelegepladser har

afleveret virksomhedsplaner. Der er ikke fremsendt virksomhedsplan fra Måløv

Fritidscenter. 3 områder har fremsendt en virksomhedsplan, Ballerup Syd har ikke


fremsendt virksomhedsplan for området, da områdekoordinator Niels Pedersen er

sygemeldt p.g.a. alvorlig sygdom.Kultur- og Fritidsudvalget har den 4. februar 2003

besluttet at udsætte aflevering af virksomhedsplaner fra Klubber og Byggelegepladser.

Udsættelsen var begrundet i, at institutionerne havde behov for mere tid til at udfærdige

områdernes virksomhedsplaner.Udsættes.

Beslutning

Teknisk Forvaltning foreslår,KommunalbestyrelsenEjendomsafdelingens materiale af

20.05.03.Med baggrund i tilstandsrapporten samt møder med personalet på stedet, er der

udarbejdet et program for renoveringsarbejderne i samtlige bygninger.Børneinstitutionerne

på Baltorpvej 37a består af vuggestue, børnehave, fritidshjem samt ungdomsklub,

beliggende i separate bygninger. Bygningerne er fra 1960’erne og er lejet hos

Boligselskabet AAB, afdeling 46.Udsættes. Der rettes henvendelse til Lokale- og

Anlægsfonden om driftøkonmien. Behandles på ny.

Beslutning

Kulturforvaltningen foreslår,Kultur- og FritidsudvalgetForvaltningens notat af 19. maj 2003

(udsendes)

Driftsregnskab for 2002 (udsendes)

Istoppen er etableret med 50 % anlægstilskud fra Lokale- og Anlægsfonden. Den samlede

anlægsudgift udgjorde ca. 2 millioner kroner. Forudsætningen for Lokale- og

Anlægsfondens anlægstilskud var en 5-årig driftsgaranti fra Ballerup Kommune.Istoppen –

den mobile isskøjtebane – er etableret med tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden, og har

netop afsluttet sit 3. driftsår af de fem driftsår, som Ballerup Kommune har garanteret

Lokale- og Anlægsfonden som forudsætning for anlægstilskuddet.Godkendt med den

bemærkning, at det foreslåes, at der afholdes et fællesmøde mellem Skole- og

Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, f.eks. umiddelbart før

Kommunalbestyrelsens junimøde.

Kompagnonundervisningen benævnes fremover musikskoletimer.

Beslutning

More magazines by this user
Similar magazines