Vejledning om revision af planen for det kommunale ...

brs.dk

Vejledning om revision af planen for det kommunale ...

Sammenfatning/anbefalinger Afsnit 6

Som afsæt for disse øvelser kan således anvendes mødeplaner og lignende, hvori enheder fra niveau

2 og niveau 3 beredskabet kan indgå. Endvidere vil det være muligt at deltage i de statslige centres

øvelser.

Herudover bør der indarbejdes planer for, hvordan øvelsesvirksomhed anvendes som et element i afprøvningen

og udviklingen af beredskabet.

6.5 Det forebyggende område

Beredskabsstyrelsen opfordrer til, at kommunerne ved udarbejdelse af kapacitetsanalyserne af de udvalgte

scenarier angiver de forebyggelsestiltag, der kan forventes at have en gunstig indvirkning på

scenariernes hyppighed eller konsekvens.

I forbindelse med sammenfatningen af kapacitetsanalyserne bør der drages en konklusion på behovet

for konkrete forebyggelsestiltag i kommunen. Konklusionen vil naturligt afspejle en faglig prioritering,

hvor det f.eks. kan være relevant at tage følgende i betragtning:

- Hvilke forebyggelsestiltag har efter kommunens hidtidige erfaringer haft størst effekt?

- Hvilke forebyggelsestiltag har andre kommuner gode erfaringer med?

- Hvilke forebyggelsestiltag supplerer det afhjælpende beredskab i yderområder eller områder med

en særlig risikoprofil?

Da det er vigtigt at have en åben dialog om kommunens serviceniveau, bør eventuelle forslag til styrkelse

af det forebyggende område ledsages af en oversigt over de ressourcer, der er nødvendige for

at gennemføre tiltagene.

Kommunen kan i denne sammenhæng overveje mulighederne for at anvende frivillige til at bidrage til

den forebyggende indsats.

I de seneste år er der kommet mere fokus på farlige virksomheder og deres omgivelser. Redningsberedskabet

ligger inde med stor viden om brand- og eksplosionsfarlige virksomheder, som det er vigtigt

at få udnyttet i spørgsmål om arealplanlægning. Det vil derfor være særdeles relevant at beskrive

samarbejdet med planmyndighederne i dimensioneringsplanen.

På tilsvarende måde bør det beskrives i planen, hvordan redningsberedskabets brandtekniske byggesagsbehandling

efter beredskabsloven koordineres med bygningsmyndighederne.

19

More magazines by this user
Similar magazines