Nr. 3 - Techmedia

techmedia.dk

Nr. 3 - Techmedia

N R . 3 A P R I L 2 0 0 6

hurtigere

emballering

RobotteR sikReR

huRtigeRe pakning

sådan undgåR du fejl

nåR du limeR

efteR syv magRe

kommeR syv fede åR

undeRleveRandøReRne

mødes på timi i fRedeRicia


leder indhold · nr. 3 · 2006 · 1. årgang

Menneskerettighedsdomstolen finder

ikke, at det er i overensstemmelse med

menneskerettighederne i forbindelse

med en ansættelse at stille krav til

medarbejderes organisering i faglige

forbund.

Dommen medfører, at eksisterende

eksklusivaftaler nu er ulovlige og ikke

længere må håndhæves af hverken

lønmodtagere eller arbejdsgivere.

Det danske arbejdsmarked havde el-

lers indstillet sig på, at begrænsnin-

gerne i foreningsfrihedsloven, hvor

der tages hensyn til eventuelle eksklu-

sivbestemmelser på det private ar-

bejdsmarked, var lovlige.

Hvad betyder det nu for de virksom-

heder, hvor der enten er en aftalt eller

kutymemæssig opstået eksklusivbe-

stemmelse?

For det første er det værd at konstate-

re, at LO straks efter dommen meget

klart tilkendegav, at det var ærgerligt

og uretfærdigt, men at man straks ville

følge dommen.

TA’s overenskomstmæssige modpart

Forbundet Træ-Industri-Byg i Dan-

mark (TIB) har ligeledes straks fulgt og

erkendt, at forbundet selv skal gøre en

indsats for at bevise sit værd overfor

medlemmerne.

For det andet vil der snart komme lov-

givning, der udmønter dommen.

Man kan spørge, selv om der ikke er el-

ler har været eksklusivbestemmelser i

TA’s overenskomst med TIB, om dom-

men overhovedet får nogen praktisk

betydning?

Træ- & Møbelindustri | nr. | april 2006

Branchedirektør Lasse Jensen

Træets Arbejdsgiverforening

eksklusivbestemmelser

dømt ulovlige

Det danske system bygger på, at over-

enskomstparterne administrerer, for-

tolker og forhandler overenskomster-

ne. Parterne forventes at være

ligeværdige.

Mister det overenskomstbærende for-

bund grebet om de ansatte som med-

lemmer, vil det skævvride hele syste-

met.

Nogle vil sikkert kunne se en fordel i

en sådan konkurrence, men det er ikke

vores opfattelse. TA har i dagligdagen

et godt samarbejde med TIB. Ikke kun

om overenskomsten. Samarbejdet

omfatter mange emner lige fra ar-

bejdsmiljø og uddannelse til kommer-

cielle forhold.

Dette samarbejde kan og bør fortsæt-

te og ikke anfægtes af den afsagte

dom, men det er klart, at dette samar-

bejde er baseret på, at TA har en for-

modning om, at TIB kan siges at re-

præsentere medarbejderne.

Resulterer dommen i en vigende til-

slutning, vil det på længere sigt få

konsekvenser.

Det bedste råd, vi kan give, er at fort-

sætte samarbejdet, undgå at gøre

»eksklusiv«problematikken til et virksomhedsproblem,

og kontakt TA, hvis

der skulle opstå problemer.

TA har allerede tilkendegivet over for

TIB, at vi forventer de gør, hvad de kan

for at undgå uro på arbejdspladserne.

4 Bordpladefabrikken emballerer 1500

bordplader i døgnet og produktionen er

på vej til at blive øget

8 Designere letter de tunge løft og er med

til at skabe dansk eksportpotentiale

12 Robotter sikrer hurtigere pakning i

kartoner og øget fleksibilitet

14 Skræddersyede kasser på løbende bånd

med svensk maskinkoncept

16 Meget tropisk træ kan bruges med god

samvittighed

20 Vinduer på CAD-CAM med lettere

programmering

22 Det er operatøren, der skal have den

nyeste information

23 Gode råd til bedre limning

24 Møbler og design i København

26 Byggeri 2006 i Fredericia afspejler den

store aktivitet i branchen

28 Nu kommer de syv fede år, lød det på

ZOW 2006

30 Nyt fra Træets Arbejdsgiverforening

- TIMI 2006 er mødested for

underleverandører

- Få styr på klimaforandringen -

brug træ

- Bonus til forsikringstagerne i

TA Forsikring

32 Messer & Udstillinger

33 Nyt om navne

Tillæg Varevogne

Det kræver en effektiv logistik og en speciel

emballeringsteknik, når mere end 1500 bordplader

skal gennem produktionen dagligt.

(Foto udlånt af LindLarsen A/S).


emballering

Det er et anlæg som dette, der er

installeret på Implast.

effektiv emballering

af bordpladerne

det går stærkt på implast i

bjerringbro, der er hths

bordpladefabrik. her

skabes 1500 bordplader i

døgnet og produktionen er

på vej til at blive øget. det

stiller krav til effektivitet

og kapacitet hele vejen

gennem produktionen -

også i pakkeriet, hvor

implast har investeret i et

automatisk pakkeanlæg,

der emballerer

bordpladerne i

krympefolie

Bordpladerne strømmer gennem

produktionen på Implast, i alle mulige

former og farver. Det er muligt at

få designet sin bordplade, præcis

som man ønsker det til sit nye drømmekøkken

eller badeværelse.

Op til 123 cm i bredden og godt fire

meter i længden, med underlimet

vask i utallige udformninger og materialer,

med postformet forkant eller

kanter af massivtræ, aluminium eller

en blanding af begge dele. Der kan

være skrå eller runde ender på pladen

- eller pladen kan have andre former.

Flere plader kan være samlet i

alle tænkelige vinkler.

Mulighederne er nærmest uendelige

og passer til tidens trend, hvor individualismen

er i højsædet hos hr. og

fru Danmark. Et egentligt »standardkøkken«

findes faktisk ikke i dag. I

stedet sættes bordplader, elementer

og hvidevarer sammen på kryds og

tværs, som kunderne ønsker det.

store krav om fleksibilitet

En så stærkt varieret produktion af

bordplader stiller store krav til fleksibiliteten

i pakkeriet. Hos Implast var

tiden løbet fra den gamle måde at

pakke bordpladerne ind på - man

stod med to manuelle pakkeborde,

hvor folien blev tapet fast manuelt.

En effektivisering af pakkeriet skulle

til for at kunne følge med produktio-

Implast emballerer alle fabrikkens

bordplader i krympefolie, både

med og uden underlimede vaske.

Træ- & Møbelindustri | nr. | april 2006

t


emballering

nen. Samtidig var det vigtigt for Implast,

at selve indpakningen også fik et

pænt og professionelt udtryk, så den

matcher bordpladernes kvalitet. Valget

faldt på en CMB Combo-linje, leveret

af LindLarsen.

Projektkoordinator på Implast Peter

Michelsen fortæller, at pakkelinjen

blev valgt, fordi den kunne pakke alle

bordpladerne uanset mål.

- Samtidig havde Combo’en en god

kapacitet, så vi også sikrede os fremadrettet.

Han har været ankermand i hele processen

omkring optimeringen af pakkeriet,

herunder også pakkelinjen.

Netop maskinens fleksibilitet er afgørende

for Implasts produktion,

hvor bordpladerne kommer fra produktionen

i blandede stakke - smalle

og brede ind mellem hinanden.

Virksomheden ønskede en løsning,

som sikrede, at medarbejderne i pakkeriet

kunne lægge bordpladerne i

maskinen uden at tænke på rækkefølgen

eller om det kunne være mest

rentabelt for produktionen at lægge

en plade til side, fordi den passede

bedre sammen med pladerne i en senere

stak.

- Medarbejderne skal blot kunne tage

pladerne nøjagtigt, som de kommer

og sende dem gennem pakkemaskinen,

uanset om pladen er 30 cm eller

Med pakkelinjen fra CMB, leveret af LindLarsen, kan emner i stærkt varierede bredder emballeres lige

efter hinanden uden unødig spildtid. Implasts bordplader varierer fra 30 cm til 123 cm i bredden.

123 cm bred. Det skal frem for alt være

nemt, og det er det blevet, fastslår Peter

Michelsen.

med eller uden vask

Hele processen på det nye anlæg begynder

med, at pladerne, med eller

uden vaske, lægges op på indløbsbordet,

hvor linjens operatører sætter beskyttende

flamingo på kanterne.

Herefter kører de ind i maskinen, som

selv genkender pladens dimensioner

og herefter vælger mellem tre forskellige

bredder plastfolie. Tre sæt

plastruller, over- og underruller, med

forskellige bredder, sidder monteret

på maskinen efter hinanden. Bordpladen

kører automatisk frem til det

sæt plastruller, der passer i bredden.

Folien fra over- og underrulle svejses

sammen i enden, sådan, at når bordpladen

føres frem, lægges folien som

en kuvert rundt om bordpladen. Folien

svejses automatisk sammen i enden,

når bordpladen er passeret.

Herefter fortsætter pladen gennem

krympe-tunnellen, hvor folien krympes

rundt om emnet med varme. Resultatet

er en pæn, ensartet indpak-

Produktionschef Steen Sørensen og projektkoordinator Peter Michelsen er meget tilfredse med emballering

i krympefolie De har fået en særdeles fleksibel løsning.

6 Træ- & Møbelindustri | nr. | april 2006


ning, hvor man tydeligt ser

bordpladen gennem. Samtidig er

indpakningen fugtbestandig.

- Vi har fået den helt rigtige løsning,

som har gjort pakkearbejdet meget

nemmere i hverdagen. Der er mindre

håndtering, og vi sikrer kvaliteten

også i emballeringen af vores bordplader,

beretter Steen Sørensen, der

er produktionschef på Implast.

arbejder døgnet rundt

Implast er ejet af HTH og er dermed

en del af Nobia-koncernen, Nordeuropas

største køkkenproducent.

Udover leverancerne til HTH-fabrikken

i Ølgod leverer Implast også

bordplader til Invita og Unoform

samt en række af Nobias køkkenfabrikker

i Sverige, Norge og Finland.

Implast er vokset støt, og over de senere

år er væksten steget kraftigt. I

dag beskæftiges 170 medarbejdere,

der arbejder i tre skift plus weekendskift

og skaber godt 1500 bordplader

i døgnet.

Træ- & Møbelindustri | nr. | april 2006

Anlægget genkender selv bordpladens dimensioner og transporterer den hen til det sæt folieruller, der

passer i bredden til emnet. Der sidder tre sæt folieruller i forskellige bredder lige efter hinanden på anlægget.

Produktionsapparatet er i dag udnyttet

fuldt ud, men med 3000 m² nye

produktionsbygninger under opførelse,

er man i august klar til at øge

produktionen, så man kan følge med

efterspørgslen fra koncernens mange

køkkenfabrikker.

pf

emballering


håndtering

designere letter

de tunge løft

Af Lars Rygaard, Design Business Group

designvirksomhed gør

påbud til tilbud og er med

til at skabe dansk

eksportpotentiale med

baggrund i de danske

arbejdsmiljøregler

Den gængse opfattelse af design hos

træ og møbelindustrien har ofte noget

med produktets udseende at

gøre. Hos CPH Design har man dog

også andre intentioner med sit arbejde.

- Vi vil være med til at forenkle, forbedre

og forskønne virksomhedens

produktionsmiljø og menneskers fritids-

og arbejdsliv, fortæller direktør

og designer, Lars Thøgersen.

udnytter viden fra

andre brancher

For at være med til at skabe de

løsninger, som ligger i forannævnte

statement har virksomheden

en meget struktureret udviklingsproces,

der inddrager

mennesker, teknologi

og forretning for at

sikre en optimal løsning.

Lars Thøgersen

uddyber:

- For at udvikle et nyt

produkt er det vores

erfaring, at det sker sikrest

i krydsfeltet mellem designere

og ingeniører. Samtidig er det vigtigt

for os at have det rigtige grundlag,

hvor analyse og brugercentrering er

vigtige værktøjer.

Ved at arbejde på denne måde sker

der også automatisk en teknologioverførsel

fra en branche til en anden

baseret på den viden, som designerne

besidder. Der bliver således ikke

nødvendigvis udviklet ny teknik,

men den kendte anvendes på nye

områder. Det er også den metode,

der har ligget

til grund

for designernes løsning

på problemerne med tunge løft af

bl.a. gips- og træplader samt glas.

problemet med for tunge løft

Arbejdstilsynet identificerer via deres

arbejde en række problemer, som

udløser forbud mod visse arbejdsprocesser.

Det var bl.a. også tilfældet

med et påbud til dansk byggeri pr.

1.1.2006 om afhjælpning af tunge

løft ved håndtering af gipsplader,

som selvfølgelig har til formål at beskytte

imod nedslidning af mennesker.

CPH Design havde tidligere løst en

Træ- & Møbelindustri | nr. | april 2006


ække arbejdsmiljøopgaver, der ikke alene har løst det

identificerede problem, men også skabt nye forretningsområder

med stort indtjeningspotentiale bl.a. for SAS.

Derfor tog man allerede i 2003 kontakt til en kreds af interessenter

inden for området der alle kunne have interesse

i en løsning.

fra pladen ankommer til monteringen

Resultatet af designprocessen tager hånd om håndteringen

af pladerne fra

de ankommer til

brugsstedet til monteringen.

- Det har selvfølgelig kun kunnet ske gennem en tilbundsgående

analyse af hele arbejdsflowet i samarbejde med

de involverede medarbejdere, der til daglig håndterer pladerne,

forklarer Lars Thøgersen.

Pladerne, der oprindeligt var tale om, var af gips, men glas,

døre, træplader mv. kan også håndteres. Resultatet er blevet

et helt system til håndteringen kaldet MountIt, der

bygger på 4 grund-produkter.

vogn og kassette

Første del er en vogn, der kan modtage pladerne i stak enten

direkte fra lastbil eller fra bukke.

Den er elmotordrevet for intern transport i byggeriet og

kan via hydraulik hæve og sænke hele stakken lige op og

ned for overførsel til/fra bukke eller til en ligeledes nyudviklet

kassette.

Desuden er vognen i stand til at vende hele stakken på

lavformat så transport gennem snævre passager såsom

døråbninger ned til 800 mm er mulig. t

Træ- & Møbelindustri | nr. | april 2006


Succes med ét system!

Robotpallettering:

• Robot-ilægningssystem med patenteret

kameraudmåling og stabel-klarstilling
• Ilægning, flytning og afstabling

ved CNC-maskiner

træhuse
• Emne-tilbageføring ved kantlimemaskiner

• Palettering af kartoner, oplægning af

mellemlag og dækplader samt klarstilling

af tomme paller.


træhuse håndtering

Vognen kan også overføre pladestakken til kassetten, når

denne står i bukkestilling og vil automatisk koble sig på

kassetten, og via hydraulik kunne rejse hele stakken til

lodret. Derefter afkobles vognen for at distribuere flere

plader.

Kassetten bærer pladerne vandret eller lodret. Der er med

kassetten opnået to ting. Dels fylder den kun 25 procent

af, hvad plader liggende på bukke fylder og dels er den på

fakta om cph design

CPH Design A/S har til huse på Prags Boulevard

på Amager i København.

Virksomheden er etableret 1995 og karakteriseres som

et af Danmarks nye store multidisciplinære designkompagnier

med fokus på innovation og design.

Virksomheden er bemandet af udviklingsingeniører og designere

med hver deres kompetencer inden for en række kerneområder.

Nærmere information på www.cphdesign.biz.

NY MESSE OG NYT KONCEPT FOR

MATERIALELEVERANDØRER TIL MØBEL-,

SNEDKERI- OG INDRETNINGSINDUSTRIEN

www.elmia.se/mf

hjul - så hvis pladerne er i vejen, kan én mand nemt flytte

dem.

micromounteren

Når kassetten har pladerne stående i lodret position, kan

den såkaldte MicroMounter, der er lige så enkel som en sækkevogn,

hente den enkelte plade og sætte den op til væggen.

MicroMounteren anvendes kun, når der er tale om

gipsplader, som skal monteres fra gulvniveau og op.

- De tre produkter udgør det, der kaldes den »lille familie«,

uddyber Lars Thøgersen.

- En test serie på 10 er i øjeblikket under produktion og kommer

i anvendelse inden for de næste par måneder.

maximounteren

Storebroderen i familien kan også tage pladerne fra kassetten

(eller fra en plan stak) med sugekopper. Den er eldrevet

og kan manøvrere en plade op til 5,20 m på vægge og op til

3,60 m på lofter.

Brugeren kan

ligeledes via

fodpedal koble

MaxiMounte -

ren til kassetten

og dermed manøvrere

både Maxi-

Mounteren og den lodretstående

stak i kassetten.

På den måde kan pladerne successivt

tages med efterhånden som man monterer disse, og dermed

skabe et bedre flow i arbejdet og spare tid og derved

penge.

MaxiMounteren er eldrevet og kan ved hjælp af vakuumpumper

tage plader fra en stak eller som ovenfor beskrevet

fra kassetten. Den har en manipulator, der er »float in space«

og dermed evnen til at kippe, vinkle, side- og endeforskyde

pladen i alle retninger.

automatisk fiksering af pladen

For at sikre en optimal effektivisering af opsætning af gipsplader

er der udarbejdet et grundlag for en såkaldt Autofix

funktion. MaxiMounteren vil først komme på markedet, når

den er udviklet med Autofix funktion.

Men et andet mellemliggende produkt kaldet Totalfix er på

vej. Det er en mobil enhed, der selv sætter alle skruer i den

enkelte plade.

øget brug af designere i fremtiden

Ved at inddrage designere i disse projekter bliver påbud til

et tilbud til industrien. Direktøren for Arbejdstilsynet kalder

ligefrem løsningen for begyndelsen på en teknisk revolution.

Danmark er et foregangsland på arbejdsmiljøområdet, så

man kan også forestille sig, at produkterne på sigt vil kunne

afsættes til andre lande og på den måde give et stort indtjeningspotentiale

for producenten og skabe eksportindtægter

til Danmark.

- For hvis det er et problem her, er det sikkert også et problem

andre steder, slutter Lars Thøgersen. n

10

Træ- & Møbelindustri | nr. | april 2006


ny stærkere reachtruck

Atlet-Unitruck A/S har introduceret ny

version af UNS Tergo reachtrucken.

Den er stærkere og mere lydløs, og

dens computer tillader en højere grad

af førerindstillinger og giver en række

operationsdata. Løftekapaciteten er

1400, 1600 eller 2000 kg og standardløftehøjden

er op til 10.8 m.

Kørehastigheden er forøget til max 14

km/t, løftehastigheden er 0,7 m/s og

mast reach-hastighed er 0,2 m/s.

- Disse forbedringer gør palletransport

og stabling meget hurtigere, lyder det

fra producenten.

Den nye Reachtrucks chassis er også

blevet forstærket på de mest udsatte

steder.

Atlet UNS Tergo har været fremhævet

for ergonomi, og den nye model har

fået lettere adgang til førerplads, multijusterbart

sæde, »flydende« armlæn

og mini rat, der reducerer spænding i

skuldre og arme.

Det automatiske tiltende sæde giver

føreren et klart udsyn opad, når man

stabler, hvilket ikke blot eliminerer belastningen

af nakkemuskler, men også

Træ- & Møbelindustri | nr. | april 2006

forbedrer sikkerheden. Fingertip

kontrollen, som kan tilpasses

den enkelte fører, er ergonomisk

udformet.

S3 sikkerhedssystemet giver

automatisk højere truckstabilitet,

gennem en overvågning

og tilpasning af hastighed, acceleration

og mastebevægelser.

Når lasten håndteres ved

store højder, masten skydes

ud og tiltes, opstår der destabiliserende

kræfter, specielt i

kombination med at trucken

kører. Her virker S 3 systemet

umiddelbart ved at give nye

instrukser til styresystemet for

mastens bevægelser.

Atlet Truck Computer ATC giver

mulighed for at indtaste

op til 350 individuelle førerindstillinger.Truckcomputeren

kan desuden generere en

mængde informationer såvel

af teknisk karakter som information

til effektivt fleetmanagement.

Møbel

IT-løsninger

Få en brancheløsning

der udnytter din

virksomheds

fulde potentiale

www.cornator.com

11

håndtering


Robotter

hurtigere pakning

i kartoner beldele

de nye robotter opfylder

både krav til fleksibilitet

og høj kapacitet

Anlæg med ydelser op til 20 kartoner i

minuttet er ikke længere utopi, når

der skal emballeres samlemøbler. Der

er derfor behov for effektive maskiner

til at rejse og lukke kartoner samt robotter

til adskillelse og pallettering.

Ilægning af emner i rejste kartoner

sker ganske vist i de fleste tilfælde stadig

manuelt, bl.a. på grund af et behov

for fleksibilitet, men ofte på grund af

manglende tiltro til, at robotten har

den nødvendige høje kapacitet. Men

ifølge Heinz Köhler, der leder elektronikudviklingen

hos Ligmatech Automationssysteme,

findes der nu løsninger

på netop disse krav.

Virksomheden, der indgår i Homaggruppen

og forhandles her i landet af

Homag Danmark A/S, har udviklet en

række highspeed-løsninger til pakning

af dele ved hjælp af robotter.

flere robotter i træindustrien

Ligmatech har siden grundlæggelsen

for 15 år siden haft håndtering af mø-

og korpuspresseteknologi

blandt specialerne.

- Men virksomheden er også et stort

navn inden for anvendelse af robotter

til emballerings- og montageopgaver i

møbelindustrien, pointerer man hos

den danske forhandler.

- I forbindelse med virksomhedens

mange installationer rundt om i verden

har man fået en stor kompetence

inden for disse områder, der har været

til gavn for udviklingen af nye effektive

løsninger.

Ligmatech har 10 års erfaring inden

for robotteknik som god basis for det

daglige arbejde, og allerede på Ligna

1995 vistes en af de første robot-applikationer

inden for træbearbejdning.

Siden 2001 anvendes næsten udelukkende

Kuka-robotter, som ifølge Ligmatech

er fremragende til opgaverne

og som til dagligt viser deres pålidelighed.

Det store antal robotter i løsningerne

har ført til et systempartnerskab,

der letter løsningen af vanskelige

opgaver.

tæt samarbejde med

robotproducenten

I samarbejdet har man omsat Ligmatechs

filosofi om at indstille robotter til

forskellige emnedimensioner og bevægelsesforløb

gennem indlægning

af forskellige parametre. Dette gøres

for at sikre brugerne store tids- og omkostningsbesparelser

i den daglige

drift.

Udviklingsarbejdet er dog forbundet

med store omkostninger og Ligmatech

har derfor i længere tid arbejdet

på løsninger, hvor man ved hjælp af

billedbearbejdning i så vid udstrækning

som muligt automatisk måler

emnernes placering og størrelse og

indstiller komponenterne til de opnåede

data.

Resultaterne af dette arbejde har allerede

indflydelse på udførte projekter,

og de nye løsninger fremhæves som

værende højinnovative.

- Og den positive feedback fra kunderne

bekræfter, at vi går den rigtige vej,

siger Heinz Köhler.

Han påpeger, at målet er at skaffe enkle,

omkostningsbesparende og sikre

løsninger, som samtidig er meget fleksible

og har stor kapacitet.

- For at nå dertil er der mange ideer

som skal omsættes og mange spørgsmål

som skal afklares, og vi har derfor

allieret os med det tekniske universitet

i Freiberg.

12 Træ- & Møbelindustri | nr. | april 2006


flere møbeldele med to robotter

Et af de seneste projekter handler om,

at øge robotkapaciteten i forbindelse

med ilægning af møbeldele. De forskellige

teknologiske processer er blevet

analyseret og opdelt i delprocesser

i et forsøg på at udnytte teknikkens

muligheder optimalt.

Man har f.eks. lavet et anlæg, hvor to

robotter deler arbejdet:

Én henter delene fra stablen, deler eller

adskiller dem og lægger dem på en

transportstrækning. Transportsystemet

stiller de oprettede dele til rådighed

for en anden robot, som lægger

delene i kartoner, som kører forbi

uden stop.

I denne løsning kan emnelængden variere

fra 400 til 2.500 mm og kartonernes

hastighed er indtil 50 m/min. Dermed

kan man håndtere op til 20 dele

pr. minut, og trods den hurtige ilægning

lægges emnerne i kartonen med

en nøjagtighed på ±2,5 mm.

flere løsninger på vej

Udover denne variant arbejdes der på

løsninger med andre egenskaber, og i

alle tilfælde arbejdes med kortene tæt

Nordcoll A/S leverer komplette limløsninger og omfattende

rådgivning til træindustrien. Så har du brug for teknisk assistance

eller en snak om, hvordan du bedst muligt opnår den mest

effektive produktion, er du meget velkommen til at kontakte os.

Træ- & Møbelindustri | nr. | april 2006

ind til kroppen ligesom de fundne løsninger

vil blive beskyttet mod kopiering.

Ligmatech fortæller dog, at man bl.a.

undersøger opretning af dele ved

hjælp af et vision-system, så man kan

spare den omkostningstunge mekaniske

opretning og tage delene direkte

fra stablen og placere disse i definerede

positioner.

Dette vil også spare plads, idet ilæg-

gerobotten kan placeres hængende

over transportstrækningen eller sættes

på en horisontal akse, så den kan

benyttes på flere forskellige pladser.

- Det seneste udviklingsarbejde har

vist, at kreativ tænkning gør det muligt

at »bryde lydmuren« på 20 takter

pr. minut ved hjælp af velkendt robotteknik,

slutter budskabet fra Homag

Danmark A/S.

pf

Professionelle limløsninger

Ibæk Strandvej 3 · 7100 Vejle

Tlf. 75 72 23 33 · www.nordcoll.dk

1

Robotter


emballage

skræddersyede kasser

på løbende bånd

ny dansk repræsentation

for svensk maskinkoncept

Svenske Emsize, der har udviklet et

koncept med kasser i bølgepap, hvor

hver enkelt kasse tilpasses det konkrete

indhold, repræsenteres nu af Nicholaisen

A/S i Danmark.

- Systemer gør det muligt at fremstille

skræddersyede bølgepapkasser på

sekunder, lyder det fra den danske repræsentant.

Emsize sælger maskiner, der tilskærer

og fabrikerer kasserne direkte i pakkelinien.

Maskinen fødes med bølgepap

GRAIN Wood System

Spån-kædetransportører

GRAIN Maskinservice A/S

Tlf. 97740044 - WWW.GRAINWOOD.DK

i løbende længder. Kasserne fabrikeres

ved brug af forskellige standarddesigns,

der ligger i maskinstyringens

hukommelse.

Kasserne bliver så tilpasset helt præcist

det produkt, som kommer på

båndet, med udskæringer, false osv.

Det robotbaserede maskinsystem

kan fremstille hvilken som helst firkantet

kasse i et uendeligt antal størrelser.

Kasserne bliver så tilpasset helt præcist det produkt, som kommer på båndet, med udskæringer, false osv. Det robotbaserede

maskinsystem kan fremstille hvilken som helst firkantet kasse i et uendeligt antal størrelser.

hurtigere og sikrere

emballering af møblerne

- Der opnås en klar optimering af

pakkeprocessen, mener direktør Mikael

Boström fra Emsize, der blandt

fordelene nævner, at man kan nøjes

med bølgepapruller i meget få bredder.

>- Derfor kan man formindske lageret

betydeligt, hvilket også betyder færre

omkostninger til administration og

transport.

Han påpeger i samme forbindelse, at

virksomheden altid er sikker på at

have den rigtige indpakning uanset

hvilken ordre, der køres i produktionen.

Fordi kasserne tilpasses helt individuelt,

kan man også uden problemer

tilføje det antal beskyttelseszoner,

der passer bedst til det konkrete

emne.

- Og dermed kan man undgå mange

transportskader, mener Mikael Boström.

Wellprotect er en bølgepap

løsning til beskyttelse

af kanter og

hjørner.

femte generation

præsenteres

EM5 er den femte generation

af systemet og

den fremhæves bl.a. for

øget kapacitet.

Det skyldes, at man nu

kan håndtere en række

forskellige bredder og

kvaliteter af bølgepap

samtidigt. Det nye koncept

med at arbejde i

bredden i stedet for i

længden betyder samtidigt,

at kravet til gulvplads

er reduceret trods

den øgede kapacitet.

Andre nyheder er en forbedret skære-

og foldeteknik.

Systemet omfatter også den lille PS1

maskine og det patenterede Wellprotect,

der er en bølgepap løsning til

beskyttelse af kanter og hjørner. Og

disse bliver fremstillet direkte i produktionen

på møbelfabrikken.

- Med denne løsning, som udelukkende

beskytter produkternes mest udsatte

dele, mindskes bølgepapforbruget

til et minimum, siger Mikael

Boström.

pf

1 Træ- & Møbelindustri | nr. | april 2006


tøndeløfteren

skåner ryg

og skuldre

Logitrans, hvis produkter forhandles

af NP Trucks, lancerer nu en medspiller

til at løfte og transportere stående

ståltønder. Tøndeløfteren kan nemt

og hurtigt monteres på alle Logitrans’

stablere med standardgafler.

- Tøndeløfteren er unik, fordi den kan

gribe stående tønder fra forskellige

indkøringsvinkler. Dette giver en optimal

og meget fleksibel håndtering i

f.eks. lagerområder, hvor tønder ikke

er placeret i lige rækker, påpeger

Henning Lyager, Sales and Marketing

Executive, hos Logitrans A/S.

- Har man i sin virksomhed en Logiflex-stabler

med standard-gafler, kan

tøndeløfteren umiddelbart monteres

på gaflerne - og så er man klar til at

flytte og løfte stående tønder.

I produktprogrammet har Logitrans

også tøndevendere, der kan vende

både plast- og ståltønder op til 360

grader, og specielle tøndegafler, der

kan flytte liggende tønder, tromler

og ruller.

Træ- & Møbelindustri | nr. | april 2006

Vindues træ med Paradigma

KSL-limtræ · Spejlskåret fyr

Barkkantet fyr & sibirisk lærk

Navervej 26 · DK 4000 Roskilde · Telefon 46 75 70 00 · Fax 46 75 75 05

www.intertrae.dk · e-mail: intertrae@intertrae.dk

Mærkning øger

sporbarheden

Totalleverandør af

mærkningsudstyr til ethvert behov

Kontakt Schur Coding & Marking og hør

mere om dine mærkningsmuligheder og

vores brede sortiment i professionelt

mærkningsudstyr.

Vi kan skræddersy en mærkningsløsning

til dig!

Fuglevangsvej 41• DK-Horsens • Denmark

Tel: + 45 79 28 29 28 • Fax: +45 79 28 29 35

E-mail: sta@schur.com • www.schur.com

15

håndtering


træhuse træ og miljø

hjælp til verdens skove

miljøministeren

præsenterer plan for

indkøb af træ

Hvert år mister verden 13 mio. ha skov

svarende til tre gange Danmarks areal.

Årsagerne er komplekse. Ulovlig og ikke

bæredygtig skovdrift er én af dem.

Derfor vil miljøminister Connie Hedegaard

nu forbedre vejledningen for offentligt

indkøb af træ og udvide den til

at gælde al slags træ. Samtidig vil ministeren

gøre anbefalingerne i vejledningen

mere målrettede og tydeligere, så

de lettere kan efterleves i praksis. Det er

en del af miljøministerens nye 9-punktsplan

for indkøb af træ.

- Nu skal der handling bag ordene. Vejledningen

skal være forståelig og konkret,

så den kan efterleves i praksis. Desuden

vil jeg opfordre samtlige

ministerkollegaer og borgmestre i landet

til at formulere grønne indkøbspolitikker,

der også omfatter lovligt og bæredygtigt

træ.

- Vi redder ikke verdens skove med et

snuptag, men vi kan og skal gøre en forskel

her i Danmark. Det gælder både i

det offentlige og i det private. Vi skal

have renset markedet for ulovligt træ.

Derfor er det f.eks. positivt, at branche-

foreningen Danske Havne nu kigger på

mulighederne for at udvikle en guide

for »best practice« for indkøb af tropisk

træ til havnekonstruktioner. Vi skal videre

ad den vej, siger miljøminister

Connie Hedegaard.

de ni punkter i planen

Miljøministerens 9-punktsplan understøtter

EU’s netop vedtagne licensordning

for import af træ.

1. Udvide indkøbspolitikken til al slags

træ.

2. Sørge for at det bliver lettere for brugere

og leverandører at forstå og efterleve

de krav, der stilles til lovligt

og bæredygtig træ.

3. Målrette vejledningen bedre til brugernes

behov.

4. Opfordre brancheforeninger, indkøbsforeninger

og andre interessenter

til at fokusere på lovlighed og bæredygtig

hed ved køb af træ.

5. Opfordre samtlige ministerkolleger

og borgmestre til at formulere grønne

indkøbspolitikker, der også omfatter

træ, og som følger anbefalingerne

i den kommende reviderede

vejledning.

6. En generel indsats for fremme af

grønne og miljørigtige indkøb.

7. Fortsætte med at promovere offentlig

indkøbspolitik for træ i relevante

internationale fora.

8. Skubbe på certificeringsprocessen af

skovene.

9. Videreudvikle og afslutte et projekt i

Rusland om sporing af lovligt træ.

brug tropisk træ med god samvittighed

Bølgerne går tit højt, når talen falder på

brug af tropisk regnskovstræ. Men de

eneste bølger, der går højt ved Fredericia,

er dem, som Lillebælt slår mod kommunens

nye Østerstrand kiosk og badebro.

For selv om der er anvendt tropisk regnskovstræ

fra hjertet af Brasiliens jungle,

kan både kommunen og alle andre

have god samvittighed.

Der er

nemlig tale om

F S C - m æ r k e t

hårdttræ, hvilket

betyder, at det

stammer fra bæredygtigskovdrift.

Det er firmaet Jo-

han Olsen A/S i Esbjerg, som gennem

Davidsens Tømmerhandel A/S i Vojens

har leveret træet til den store terrasse og

flotte badebro. Firmaet forklarer, at FSCcertificeringen

blandt andet betyder, at

der er taget hensyn til naturen og miljøet

i skoven. Der må eksempelvis ikke fældes

mere end fem-seks træer for hver 10.000

kvm. skov - og herefter får området og

dets dyr fred i de næste 25 år. Det sikrer,

at der stadig er plads til regnskovens

unikke dyre- og planteliv. FSC-certificering

handler også om, at de sociale forhold

er i orden. Skovarbejderne får således

sikkerhedsudstyr, ordentlig mad og

en løn over minimumssatsen.

Man kan med andre ord roligt købe tropisk

hårdttræ, blot det er FSC-mærket.

På vores breddegrader er det oplagt at

fair konkurrence

Øget efterspørgsel efter lovligt og bæredygtigt

produceret træ understøtter

dem, der producerer træ på en ansvarlig

måde, og det skaber en mere fair

konkurrence for de firmaer, der leverer

lovligt træ. Danmark var i 2003 først i

Europa med en vejledning for offentligt

indkøb af tropisk træ, der tog stilling til

de forskellige certificeringsordninger.

Miljøministeriet har med råd fra en styregruppe

bestående af grønne organisationer,

træbranchen og offentlige

indkøbere netop gennemført en evaluering

af vejledningen. Den viser, at den

ikke er tilstrækkelig konkret, og at der

mangler gode eksempler på kontrakter

og udbudsmateriale. Det er også problematisk,

at vejledningen kun omhandler

tropisk træ.

- Jeg vil gerne takke styregruppen for et

flot arbejde og en stor vilje til at nå til

enighed. Jeg kan tilslutte mig alle de

anbefalinger, som styregruppen er enige

om. Signalet fra hele styregruppen

er klart: Alle offentlige institutioner bør

købe lovligt og bæredygtigt træ. Det er

et budskab, jeg er helt enig i, siger miljøminister

Connie Hedegaard.

Læs mere om evalueringen af vejledningen

om indkøb af tropisk træ samt fakta

om skove og certificering på

www.skovognatur.dk.

bruge tropisk hårdttræ til eksempelvis

terrasser og beklædning, som jo netop

er særlig udsat for vejrets luner året

rundt - sol, regn, sne og slud. Eller som

det er tilfældet i Fredericia: salte bølgeskvulp

og bidende blæsevejr.

Hårdttræets tætte struktur giver en robust,

stabil og stærk overflade. Og for

flere sorters vedkommende er det naturlige

indhold af olie og beskyttende

stoffer med til at sikre træet en lang levetid

og beskytte mod råd. Ønsker man

at fremhæve og bevare den gyldne

glød, skal man årligt eller efter behov

rense med trærens og behandle med

træolie med pigment. Uden behandlingen

patinerer de fleste hårdttræssorter

sølvgråt op som et skibsdæk og bliver

således blot smukkere med årene.

16

Træ- & Møbelindustri | nr. | april 2006


satsning på bæredygtighed

dhl går nu direkte ind i

bæredygtig skovdrift i

afrika og har som mål at

blive verdens førende inden

for certificeret tropetræ

Danske Dalhoff Larsen & Horneman A/S

har overtaget schweiziske tt Timber (DHL)

Group, der beskæftiger over 2.500 medarbejdere

og omsætter for 1,3 milliarder

kroner om året.

Virksomheden har specialiseret sig i bæredygtig

skovdrift og har gennem datterselskabet

Congolaise Industrielle des Bois

(CIB) drevet store skovkoncessioner i Congo-Brazzaville

i mere end 30 år.

tt Timber Group er Congos største private

arbejdsgiver og har endvidere betydelige

aktiviteter i nabolandet Gabon.

Med akkvisitionen overtager DLH alle aktiviteter,

herunder også de afrikanske skovkoncessioner,

der dækker i alt 1,4 millioner

hektar - eller hvad der svarer til knap en

tredjedel af Danmarks areal. De congolesiske

skovkoncessioner forventes FSC-certificeret

i løbet af 2006, hvilket vil skabe den

Vores dør er åben

O. H. Industri A/S udvikler, fremstiller

og markedsfører dørplader og

fyldinger til førende vindues- og

dørproducenter i Nordeuropa.

Dørplader

En OH dørplade opfylder de skrappeste

krav til en udvendig dør, der

år efter år skal modstå påvirkning

af et barskt klima og dagligt brug.

Fyldinger

OH fyldinger fremstilles i mange

varianter - som frisede eller glatte,

i flere finérsorter, HDF m.m.,

opskåret på fix-mål.

Træ- & Møbelindustri | nr. | april 2006

største sammenhængende FSC-certificerede

naturskov i verden. I den forbindelse

er det DLH’s mål at opnå en global førerposition,

når det gælder adgang til bæredygtigt,

certificeret tropetræ.

- Vores overtagelse af tt Timber Group er

et vigtigt skridt i vores bestræbelser på at

fremtidssikre DLH som en virksomhed,

hvor bæredygtighed og sund forretning

går op i en højere enhed, siger adm. dir.

Jørgen Møller-Rasmussen og tilføjer, at

man gennem FSC-certificeringen lever op

til markedets strengeste miljøkrav.

satser på certificeret træ

DLH har indtil i dag udelukkende været

opkøber af træ fra savværker verden over,

men med overtagelsen af tt Timber

Group’s aktiviteter markerer virksomheden

et vigtigt strategisk skifte i retning

mod selv at drive bæredygtige skove.

Hvor DLH’s værdikæde tidligere startede

ved savværket, rækker den nu hele vejen

fra skov til slutbruger.

- Efterspørgslen efter FSC-certificeret træ

er stigende, så direkte adgang til træet via

eget skovbrug vil give DLH en enestående

position inden for salg af bæredygtigt

produceret tropetræ.

- Samtidig vil vi gennem vores »Good

Supplier Programme« (GSP) intensivere

Individuelle løsninger

Alle OH produkter tilpasses vindues-

og dørproducentens individuelle

krav til produktdetaljer og ønsker

til logistik.

Velkommen

Vi indbyder til en dialog om, hvordan

vores specialviden kan bidrage

til udvikling af nye, spændende

produkter til dine kundegrupper.

Ring eller send en e-mail, så

kontakter vi dig omgående.

samarbejdet med mange af vores leverandører

i andre tropelande, så flere af

disse kan blive certificeret. Mere miljøvenligt

træ er til gavn for skovene, men det er

også sund fornuft ud fra en kommerciel

synsvinkel, fordi det sikrer vores forretningsgrundlag

på langt sigt.

I tt Timber Group, der organisatorisk fusioneres

med DLH’s hårdttræsdivision, er

der også tilfredshed med akkvisitionen.

- Vi glæder os til at dele vores erfaringer

og meget væsentlige know-how inden

for miljø, bæredygtig skovdrift og certificering

med DLH’s mange leverandører

verden over. Vi ser det som et af vores væsentligste

bidrag til dette spændende,

nye partnerskab - ikke mindst fordi DLH

har udtrykt klart commitment til at inkorporere

de bæredygtighedsprincipper,

som vi har arbejdet med i mange år, siger

administrerende direktør i tt Timber

Group, Robert Hunink.

Jørgen Møller-Rasmussen supplerer:

- tt Timber Group har en meget værdifuld

spidskompetence inden for miljø og

bæredygtighed. Denne viden forventer

vi at kunne udnytte i resten af DLH i samhandelen

med vores mange leverandører

og således skabe synergi på miljøområdet

og løfte koncernens fokus på miljø

og bæredygtighed. pf

O.H. Industri A/S

Smedevej 17

7430 Ikast

Tlf.: 9725 1200

ohi@oh-industri.dk

www.oh-industri.dk

annonce.indd 1 29-11-2005 15:19:21

1

træhuse træ og miljø


træhuse tilbehør

liftbeslaget fylder mindre

Italienske Salice har udviklet sin 3. generation

af liftbeslag, hvor størrelsen

er reduceret væsentligt.

- Det er meget nemt at montere og på

ingen måde pladsrøvende i skabet, lyder

det fra Euro-Partners Int., der repræsenterer

Salice i Danmark.

Beslaget kan bl.a. anvendes i baderumsmøbler

med et lille dybdemål og

kan også fås til enkelte toplåger.

Det er muligt at anvende samme liftbeslag

til låger i flere størrelser, blot

vægtforskellen ikke overstiger 3 kg.

Lift er udstyret med åbne- og lukkedæmper,

og kan fås til træ- og alurammedøre

med dørhøjder fra 600-800

Storke Vinduer i Farsø har patentanmeldt

et træ/alu-vindue, der gør op

med de kendte problematikker ved

vinduer af aluminium og træ.

Investering i nyt produktionsudstyr

har banet vej for en fremstillingsproces,

hvor Storke Vinduer tilfører konstruktionen

et lag komposit med luftfyldte,

isolerende kamre mellem træ- og

alu-laget. Den ny sandwichkonstruktionminimerer

varmetabet og

beskytter træet mod

vind og vejr.

mm og med

bredder op til

2400 mm. Lift

kan også anvendes

til

grebsfrie låger.

grebsfrie låger

Til netop grebsfrie låger fås Push-systemet

fra Salice. Det fås til både skuffer

og låger i træ og aluminium.

Blandt de øvrige nyheder kan nævnes

Silentia hængselserien med integreret

dæmpning. Serien karakteriseres af

den danske forhandler som en både

træ/alu-vinduer med bedre isolering

Indvendig ligner de nye træ/

alu-vinduer til forveksling trævinduer.

Udvendig spores forskellen

i hjørnerne, der er endetappede

på trævinduerne og

skåret i smig på alu-vinduerne.

søm til den pæne facade

Med et nyt fuldhovedet GN varmgalvaniseret

ringsøm fra Paslode vil Unimerco

kombinere det bedste fra fuldhovedsøm

og D-hovedsøm.

Fuldhovedsøm giver et pænere resultat

efter iskydning, og D-hovedsøm

muliggør meget tæt magasinering i

sømpistolen.

Det er muligt at magasinere det nye

fuldhovedsøm med minimal afstand

- Da vi besluttede at udvikle et træ/

alu-vindue, var det afgørende for os,

at vi fik løst de problemer, der hidtil

har kendetegnet vinduer af de to materialer.

På alu-vinduer med indvendig

træskal er varmetabet stort, fordi aluminium

leder kulden, og på trævinduer

med udvendig alu-skal kan der være

problemer med holdbarheden, fordi

det udvendige træ ikke er optimalt beskyttet,

forklarer salgschef Finn Pedersen,

Storke Vinduer.

Det ny træ/alu-vindue fra Storke Vinduer

har en U-værdi på under 1,5. Hermed

efterlever vinduet både de nye

energikrav fra april 2006 og de kommende

krav fra 2008.

Vinduerne fås i samme modeller som

Storke Vinduers trævinduer og med

samme flotte finish i form af greb, paskvil,

usynlige hængsler og bremse.

Mellem glaslagene er vinduerne forsy-

mellem sømmene, fordi der benyttes

en speciel båndingsteknik, og fordi

sømhovedet er placeret excentrisk i

forhold til stammen. Sømmenes papirbånding

udgør ingen risiko for

øjenskader i modsætning til traditionel

plastikbånding, der splintrer ved

iskydning.

Sømmet er godkendt til konstruktioner

og egner sig derfor til beklæd-

teknisk og æstetisk revolution inden

for hængselbeslag.

Silentia ligner designmæssigt de traditionelle

Salice hængsler og passer til

de gængse monteringsplader.

- Der er kun dæmpningen til forskel,

slutter beskeden fra Euro-Partners Int.

nede med

a f s t a n d s -

profiler i

» V a r m

Kant«, et

kunststofmateriale,

som isolerer

bedre

end metalprofiler

og

Den nye sandwichkonstruktion

minimerer har aluminium yderst, kompo-

problemet sit med isolerende kamre i mid-

med kulten og træ indvendig.

debroer i

vindueskanterne.

- Vi er først lige begyndt at levere

træ/alu-vinduerne, men vi har allerede

registreret stor interesse for den

ny valgmulighed, slutter Finn Pedersen.

pf

ningsop -

gaver.

Det nye

fuldhovedsømleveres

i handybox uden merpris i forhold

til D-hovedsøm og det passer til alle

nyere Paslode- og Tjep-trykluftpistoler,

som tidligere kun kunne lades med

D-hovedsøm.

1

Træ- & Møbelindustri | nr. | april 2006


sikkerhed

med lysgitre

stadig dyrere end

mekanisk afskærmning,

men der er flere fordele

Selv om sikkerheds lysgitre stadig er

en af de dyreste sikkerhedskomponenter

at anvende, er prisen dog faldet

væsentligt de senere år. Det betyder,

at lysgitre i højere grad bliver et

alternativ til de bevægelige og faste

mekaniske afskærmninger.

Den væsentligste fordel er nok, at et

lysgitter er langt mindre i vejen ved

opstilling på maskinen, men har også

den ulempe, at hvor den traditionelle

afskærmning blot kan bøjes i den udformning,

som anvendelsen nu fordrer,

er det lidt sværere at »bøje« lysgitret.

Løsningen er at opdele afskærmningen

i flere dele, og derved stadig opnå

den nødvendige afskærmning. Problemet

kan være at forbinde de enkelte

gitre, og det

har ført til udviklingen

af EZ-

Screen fra Banner,

der forhandles af

Hans Følsgaard A/S.

Både i metalindustrien

og i træindustrien

er der øget interesse

for brugen af sikkerhedslysgitre.

forbindes

direkte

Med Ez-Screen

skal man bare forbinde

de færdigkonfektionerede

kabler fra det ene

sæt lysgitre til det

andet sæt. Man

kan på den måde forbinde op til fire

sæt lysgitre.

Ved denne kaskade-kobling opnås

ikke kun en enkel og sikker tilslutning,

der sikres samtidig en meget kort reaktionstid,

idet reaktionstiden blot

skal tillægges 2 ms for hver ekstra sæt

lysgitter, der tilsluttes.

De nye lysgitre fremhæves udover

muligheden for kaskadekobling for

bl.a. en reaktionstid ned til 9 ms og en

nem montage med M12 stik og færdigkonfektionerede

kabler.

De fås med 14 eller 30 mm opløsning,

finger eller håndbeskyttelse og mulighed

for tilslutning af nødstop.

Træ- & Møbelindustri | nr. | april 2006

Carl Bro Gruppen · Sofiendalsvej 94

9200 Aalborg SV · www.carlbro.com

Carl Bro Gruppen rådgiver fra idé

til implementering inden for bl.a.:

■ Produktionsoptimering

■ Produktionsfaciliteter

■ Produkter og design

■ In- og outsourcing

■ Arbejdsmiljø

■ Støj og vibrationer

■ Energieffektivisering

1

træhuse maskinsikkerhed


cad.cam

vinduer på cad-cam

Af Peter Friis

når emnerne opbygges

fuldt parametrisk kan

form og størrelse tilpasses

gennem programmering af

nye værdier i

tekstvariabler. efter en

postprocessor kan

programmet afvikles på

den maskine, der har ledig

kapacitet

Karl Erik Andersen fra Østjydsk CAD-

CAM slår fast, at parametrisk programmering

ikke er nogen nyhed.

- Det har vores CNC maskiner kunnet

de sidste 25 år, siger han, men samtidig

nævner han, at parametrisk programmering

direkte på CNC maskinen

har to svage sider.

For det første kan det være vanskeligt

at overskue store programmer, og det

er umådeligt vanskeligt for andre at

redigere i et program man ikke selv

har oprettet. Det gør det vanskeligere

at indsætte en ny operatør, og man er

tillige bundet hårdt op mod den medarbejder,

der har udviklet programmerne.

For det andet vil programmet kun

kunne køre på netop den maskine/styring,

hvortil det er opbygget, og kan

ikke genbruges på maskiner af anden

fabrikat eller med anden bestykning.

Det bliver et problem, når man har

Ved fremstilling af køkkenbordplader knyttes

vakuumkoppernes placering parametrisk til

bordpladen. Gennem en simulering kan alle detaljer

kontrolleres forud for fræsning.

nået kapacitetsgrænsen på maskinen,

eller den står overfor udskiftning.

opbyg programmerne

decentralt

Begge tilfælde kan være kostbare, hvis

der f.eks. ligger et par tusinde manuelt

indtastede programmer, som er ubrugelige.

Karl Erik Andersen opfordrer

derfor til, at man opbygger sine programmer

i et

CAD-CAM system,

hvor al programmering

sker

ud fra en grafisk

tegning.

- Og det som er

tegnet, er også

det som kommer

ud på maskinen.

Han fremhæver

AlphaCAM, da

dette program er

på dansk og anvendes

af mange

maskinsnedkerlærlinge

på de fleste

tekniske skoler.

- Herved bliver

det lettere, at

»overtage« andresprogrammering.

Fremstillingen af

NC koderne foregår

gennem en

mask insp e cif ik

p o s t p r o ce s s o r,

som tager højde

for de forskelle,

der måtte være

mellem de enkelte maskiner. Det kan

være forskelle i koordinatsystemer,

programmeringssprog, G- og M koder

osv.

- Derfor kan de programmer, der blev

udarbejdet til den gamle maskine i vid

udstrækning også anvendes på den

nye.

emnerne kan let ændres

Når emnerne opbygges parametrisk,

lettes tilpasning af emnerne, ligesom

de kan afvikles på en valgfri maskine.

Karl Erik Andersen forklarer, at parametrien

opbygges på selve tegningen

i AlphaCAM. Grundlaget kan være en

ny eller f.eks. en eksisterende DWG- eller

DXF tegning, hvorpå der defineres

relationer og variabler.

Relationer er udtryk for de indbyrdes

forhold, som er mellem linjer, buer og

AlphaWINDOOR er en overbygning til AlphaCAM som automatiserer produktionen

af eksempelvis vinduer og døre.

En færdigprogrammeret pladedør klar til afvikling på en hvilken som helst

CNC-maskine.

cirkler. Disse variabler kan så knyttes

til geometrierne, så man eksempelvis

fortæller, at en linie skal følge »Længden«,

at en anden skal følge »Bredden«

osv.

Idet det er tegningen, som er parametrisk,

følger værktøjsbanerne automatisk

med, når variablerne ændres.

- Alt dette ligger forud for valget af

maskine, hvilket betyder, at det er underordnet

om programmet efterføl-

20 Træ- & Møbelindustri | nr. | april 2006


I komponentkatalogerne gemmes de fittings,

der skal bruges.

gende skal ud på en rød, grøn eller gul

maskine, understreger Karl Erik Andersen.

mange mulige funktioner

Parametrimodulet omfatter bl.a. en

formel editor, hvor der kan opbygges

avancerede matematiske formler. Derudover

findes en regeleditor, hvor

man eksempelvis kan bestemme, om

døren skal have 2, 3 eller 4 hængsler,

om der skal være brevsprække osv.

De almindelige parametriske funktioner

er standard i programmet. Der er

dog mulighed for yderligere funktioner

igennem overbygningen Alpha-

WINDOOR, der er bygget til vinduer

og døre, men som kan anvendes til

flere opgaver.

Med AlphaWINDOOR er det f.eks. muligt

automatisk at indsætte forudprogrammerede

elementer i fixpunkter i

tegningen. Ideen er, at komponenter

som f.eks. hængsler, greb, etc. kan udvælges

fra et katalog og således indsættes

efter den præcise opgave.

ikke et salgsmodul

Karl Erik Andersen fremhæver, at de

elementer, der skal fremstilles, kan opsættes

med et styklistehierarki.

- Hvis man på øverste niveau har en

dør, så kan sprosser, fyldinger, spændestykker

osv. ligge som komponenter

herunder.

Ud fra de modeller som er oprettet,

kan der oprettes en produktionsordre.

Når der efterfølgende højreklikkes på

ordren, samles samtlige relevante

komponenter op og der oprettes CNC

filer hertil med de angivne mål.

- Men AlphaCAM og WINDOOR er ikke

beregnet som salgsmoduler, men

udelukkende til produktion, pointerer

Karl Erik Andersen.

- Vi koncentrerer os om at fodre CNC

maskinen med data og sørger for, at

den kører, slutter han. n

Træ- & Møbelindustri | nr. | april 2006

Akkumuleringsbaner

• Akkumulerende

• Drevne

• Automatisk aflæsning

• 25% mere lagerkapacitet

• Ergonomisk

• Prisgunstig

Industriparken 4 • 8832 Skals

Tlf.: 86 69 47 11 • Fax.: 87 76 12 39

post@contiflow.dk

MErE inforMAtion På: www.contiflow.Dk

· Leveres mobil på hjul som stationær

eller indtegreret i komplet linie.

· Saven er opbygget i kraftig rør-

konstruktion for stabil savning.

· Savkæden løber på stellitbelagt

sværd.

· Sværdets bevægelse sker via elmotor

med justerbar hastighed.

· Saven er beregnet for pakketværsnit

op til 1,4 x 1,4 m

· Kontakt os for yderligere information.

Nama a/s

Nørgaard Andersen

Maskinfabrik

Leverandør til

DEN DANSKE TRÆINDUSTRI

• Altid 3-4000 m3 på lager

• Vinduestræ

• Møbeltræ

• Listetræ

• Knastrent fyr og lærk fra Sibirien

Pakkeafkortersav

DK- 8766 Nørre-Snede

T: +45 7577 1110

www.nama.dk

• Ovntørret fyr fra gode svenske

og finske savværker

• Komponenter efter opgave

• Forarbejdning efter opgave

• MDF plader

Viborg Tømmerhandel

Industrivej 30, tlf. 8725 1200, fax 86 62 83 03, E-mail. Info.viborg@stark.dk

21

cad-cam


limteknik

det er operatøren

der skal vide besked

Af Peter Friis

- hæng en plakat op hvor

der limes og giv dine

medarbejderne den nyeste

information om lim og

teknikker, lyder det fra

limspecialist

- Det er meget godt med information i

ringbind, men de står jo på værkførerkontoret

og ikke ude hvor træet skal

limes, siger Erik Mogensen fra Casco

Trælim. Han oplever til daglig mange

fejl, der kunne være undgået, hvis man

havde brugt nogle af de råd, som limleverandørerne

hellere end gerne forsyner

virksomhederne med.

- Vi har udarbejdet en mængde information,

som ikke kun er målrettet vore egne

produkter, men som kan bruges af alle,

der arbejder med lim i træindustrien.

Senest er disse informationer udgivet

som en stor plakat.

Rekvirer plakaten

Kontrol på træets fugtkvote og afdækning

med plast er et par vigtige forholdsregler,

der fremgår af de 10 gode

limningsråd, som er nævnt på plakaten.

Limfolk kan rekvirere plakaten fra Akzo

Nobel Industrial Coatings A/S, Casco

Trælim på tlf. 32698366, eller via e-mail

cascotraelim@cph.akzonobel.com.

dansk klimasystem ApS

- En plakat på fabriksdøren sikrer, at informationen

når frem til de medarbejdere,

som skal lime trævarerne. Og især

hvis man får flere forskellige limningsopgaver,

kan det være gavnligt med en

oversigt, der fortæller, hvilke produkter

man kan bruge, mener Erik Mogensen.

På plakaten er der også plads til egne

notater, hvis der er særlige ting, som

man skal huske, når der skal limes.

- Det er som regel kostbart træ, der

skal hænge sammen, så det er vigtigt,

at alle er med til at sikre et godt resultat,

fastslår Erik Mogensen.

hvilke lime til hvad

Ud over de mere generelle tip på plakaten

er der også en række eksempler

på, hvilke lime der skal bruges til hvilke

opgaver, samt hvordan opgaven løses

optimalt.

Blandt disse kan nævnes samling af

vinduer, hvor Cascol 3346 tilsat hærder

3336 kan være en god løsning,

ifølge Erik Mogensen.

limen holder i flere måneder

Den giver lyse fugtbestandige limfuger,

og limen er velegnet til flere andre

opgaver. Til en spand på 15 kg fås ¾ kg

hærder, som kan blandes på én gang.

Blandingen er brugbar i to måneder,

så man slipper for hyppige blandinger.

Den nye 3346/3336 afløser den kendte

Cascol 3333, og opfylder samme fugtbestandigheds-klasse

D4.

De gode råd om lim og limteknikker skal hænges

op dér, hvor behovet for information er, som

her hos møbel- og inventarsnedkeriet Thysen

Nielsen i Albertslund.

Et alternativ er Cascol 3339, der opfylder

klasse D3 og kan tilsættes 5 procent

hærder 3385, hvorefter den kan

opfylde klasse D4. Brugstiden på denne

færdigblandede lim er dog kun 2-3

timer.

flere miljørigtige lime

En anden god all-round lim er Cascolit

1974, som tilsættes 10 til 15 procent

hærder 1993. Den afløser Cascolit

1984. Cascolit 1974 svarer til 1984, blot

er den uden toluen.

- Denne limblanding giver meget bestandige,

beigefarvede limfuger, som

næsten bliver usynlige, forklarer Erik

Mogensen og nævner, at den også limer

hårde træsorter.

- En ulempe er brugstiden på godt en

time, men man kan løbende blande

lim og hærder oveni den gamle blanding,

så længe den er flydende.

22 Træ- & Møbelindustri | nr. | april 2006


gode råd om limning

På plakaten fra Casco Trælim er der en række gode råd, der kan bruges af

alle, der bruger lim og træ. De følgende punkter gælder uanset hvilket

fabrikat, man vælger at bruge.

den rigtige fugtighed

Træet skal indeholde 6-15 procent vand, afhængig af hvor emnerne

placeres. Bedste limninger opnås ved ca. 10 procent træfugt.

Ved modtagelse af træet bør fugtkvoten bestemmes ved hjælp af en

fugtmåler.

Træ til samme emne skal som regel have samme fugtindhold.

Det er luftens indhold af vanddamp ved en given temperatur kaldet

relativ fugtighed, der bestemmer, om træet vil optage eller afgive

fugt, indtil der er opnået ligevægt. Luftens RF er i Danmark højst om

efteråret og vinteren - udendørs - men i samme periode lavest indendørs,

hvis der fyres.

opvarmning og afdækning

Ved opvarmning øges luftens evne til at bære vanddampen og dermed

sænkes luftens RF. Om vinteren kan nattefrost give rim-tåge

med 100 procent RF, men når temperaturen om dagen stiger, falder

luftens RF. Derfor mener mange, at luften og dermed træet bliver tørt

om vinteren - udendørs, men det er forkert, da træet vil optage fugt

om natten.

Opfugtning og tørring og dermed dimensionsændringer sker først i træenderne.

Afdækning med plastfolie forsinker fugtændringer i træet.

jævne overflader

Maskinindstillingen skal være i orden, således at man får jævne overflader.

Kontroller vinkler og dimensioner. Hvis enderne på en række lameller

sammenpresses med en skruetvinge, skal de være parallelle.

Det skærende værktøj skal være skarpt. Et sløvt jern brænder træoverfladen,

som så bliver tæt.

nyforarbejdet træ

Træet skal være nyforarbejdet for at limen kan trænge ind i træet.

Stærkt sugende træsorter kan ligge i nogle dage fra forarbejdning til

limning, men olieholdige træsorter og tryk-imprægneret træ skal limes

kort tid efter høvling eller pudsning. Afdækning med sort plastfolie

kan forlænge tiden.

En nypudset overflade giver de hurtigste og bedste limninger. Træets

sugeevne kan kontrolleres ved at placere en vanddråbe på overfladen,

og iagttage om den opsuges eller bliver liggende, som en perle.

opbevaring køligt men frostfrit

De fleste lime skal opbevares køligt, men frostfrit.

Hærdertilsætning og blanding skal gøres omhyggeligt. Brugstiden

kan forlænges ved kølig opbevaring. Kontroller om limens lagringstid

er for tæt på udløb ved modtagelsen.

limpåføring i et jævnt lag

Limen skal påføres i et jævnt lag. Limmængden afhænger af, hvor

jævne og sugende træoverfladerne er, men som regel skal der påføres

100-200 g/m 2 .

Ved limning af de mere sugende træsorter er det ofte tilstrækkeligt at

påføre lim på den ene side, hvorimod hårde, fede træsorter kræver

dobbelt påføring og ventetid, så limen kan trænge ind i træet.

Limmængden er som regel tilstrækkelig, når der ved presningen

kommer limperler til syne i fugen.

åben eller lukket ventetid

Ventetiden er tiden fra limpåføring til etablering af pressetryk. Hvis

emnerne er lagt sammen kaldes ventetiden lukket. Lang lukket ventetid

giver de bedste limninger af langsomt sugende træsorter.

Ventetiden må dog ikke blive så lang, at limen på de to overflader ikke

kan flyde sammen, eller hvis limen kun er påført den ene side, og ikke

kan befugte den modliggende træoverflade.

pressetrykket er afgørende

Pressetrykket skal være så stort, at emnerne holdes sammen, mens

limen tørrer, og limfugen derved svinder. Med skrue- og dørtvinger

skal der efterspændes i takt med at limfugerne svinder. Tryk let i begyndelsen

og hårdere senere.

Træ- & Møbelindustri | nr. | april 2006

En skruetvinge trykker ca. 500 kg og en dørtvinge ca. 1000 kg afhængig

af størrelse og kraft. Et pressetryk på 1-3 kg/cm 2 (0,1-0,3 MPa) er

normalt tilstrækkeligt.

Hvis flere lameller skal presses, skal man tage hensyn til det modtryk,

der opstår fra lameller med spændinger og derfor øge trykket til 5-8

kg/cm 2 , og spændetiden skal forlænges for at sikre, at limen er tilstrækkelig

hård, inden pressetrykket fjernes.

pressetiden kan forkortes

For de fleste trælime gælder, at pressetiden afhænger af, hvor hurtigt

vandet i limen kan blive opsuget i træet. Når de yderste træfibre er

mættet, sker vandtransporten dybere i træet langsomt. Et tyndt lag

træ kan ikke opsuge en stor lim/vandmængde. Hvis man ønsker hurtige

limninger, skal man nypudse træet og påføre mindst mulig lim.

stuetemperatur er bedst

De bedste og hurtigste limninger fås på gennemvarme materialer på

ca. 20°C.

Vær opmærksom på, at det tager tid for træprodukter at ændre temperatur.

Tag ikke træ fra et koldt lager og lim efter kort tid, selv om der

er varmt i lokalet.

Det er bedre at tage opvarmet træ og lime det i et lokale, som ikke er

helt så varmt, som ønskeligt.

husk nu kontrollen

Man bør løbende kontrollere kvaliteten på limningerne.

En enkel metode er den såkaldte knivprøve, hvor man slår et stemmejern

ned i limfugen og herefter vurderer, hvor stor en del af bruddet,

som er sket i træet. Denne metode giver et billede af kvaliteten

på limningen, selv om limen ikke er fuldstændig afhærdet, hvilket

først sker, når vandet fra limen er væk. Det er en god vane at hugge i

afskæringerne for at kontrollere limningen, men det er endnu bedre,

hvis man bruger lidt tid på at kontrollere og styre de forhold, der betinger

gode limningsresultater.

For høj træfugtighed er i øvrigt den hyppigste årsag til limningsfejl.n

Spar penge på varmeregningen

med energirigtige vinduesløsninger

Som energispecialist er vi din garanti

for den bedste og mest professionelle

vejledning, når det gælder en

energirigtig vinduesløsning, der

kan lune på varmeregnskabet i

din bolig.

Vi har gennemgået en grundig

efteruddannelse som energispecialist.

Så vi ved alt om de energimæssige

egenskaber for ruder, vinduer og forsatsløsninger

- og er fuldstændig opdateret med hensyn til de nye

energibestemmelser fra 2006 og energimærkningsordningen.

Kontakt os for en nærmere snak

og et uforpligtende tilbud.

LOGO for

MADSEN VINDUER forhandler & DØRE APS

Industrivej 31 · V-Hassing · 9310 Vodskov

Tlf. 98 25 70 15 · Fax 98 25 68 02

E-mail: pe@madsen-vd.dk

www.madsen-vd.dk

NY MESSE OG NYT KONCEPT FOR

MATERIALELEVERANDØRER TIL MØBEL-,

SNEDKERI- OG INDRETNINGSINDUSTRIEN

www.elmia.se/mf

www.energivinduer.dk

2

træhuse limteknik


træhuse indretning

moderne hjemlighed

som ny trend

udstillingen honey i’m

home udforsker

mulighederne ved at

produktudvikle ud fra en

dokumenteret trend

Udstillingen Honey I’m Home, der i

øjeblikket vises i Dansk Design Center

fortsætter indtil 18. juni. Projektet,

som involverer både virksomheder

og designere, er et godt eksempel

på oplevelsesøkonomi i praksis.

Vi efterspørger i stigende grad oplevelser

og produkter, som tilbyder

velvære, hygge og god tid. Tydelige

indikatorer er den stigende interesse

for boligindretning, haveliv og traditioner.

Det ligner et modefænomen,

men der synes at være tale om en

dyb længsel efter forankring og fortrolighed.

I en tid hvor alt synes muligt og globale

informationer er tilgængelige

for alle, føler mange mennesker sig

rodløse og stressede.

Dansk Design Center har inviteret

virksomheder og institutioner til at

indgå i et samarbejde med designere,

arkitekter og kunstnere. Målet har

været i fællesskab at udvikle nyt design,

arkitektur og funktionskunst,

der på en tidssvarende

måde kan

imødekomme ef-

terspørgslen efter hjemlighed og på

den ene side opfylde behovet for bevægelse

og på den anden side behovet

for forankring og tilknytning.

28 bud på en løsning

På udstillingen vises i alt 28 forskellige

bud på moderne hjemlighed,

hvoraf halvdelen er et resultatet af

samarbejde mellem virksomheder

og designere.

Man kan blandt andet se design- og

arkitekttegnestuen Force4, der giver

Socialministeriet et bud på »netværksboligen«,

der opfylder de krav,

nye familiemønstre og boligbehov

stiller i dag.

Fire nyuddannede designere har

også lavet nyt interiørdesign til boligen

i samarbejde med Center for Designforskning.

Der er en lysekrone i

form af lampekugler uden ledning,

en hænge-svingestol, en strikstol

samt en ornamenteret rumdeler.

På udstillingen søges også svar på,

hvilke boligdrømme og tanker beboere

i parcelhuse og i de nye havnebyggerier

har samt hvordan man skaber

hjemlighed i nye byområder.

I forbindelse med udstillingen afholdes

også seminarer, workshops, foredrag

og andre events, hvor publikum

kan møde designerne, høre faglige

oplæg og meget mere.

Nærmere om disse og udstillingen på

www.ddc.dk.

pf

2

Træ- & Møbelindustri | nr. | april 2006


åde møbelmesse

og designfestival

mens copenhagen

international furniture

fair viser de nyeste

møbler frem på amager,

samarbejder bella center,

Wonderful copenhagen

og gratismagasinet

WheRe2go om at

arrangere

designfestivalen

copenhagen architecture

& design days fra

5.-7. maj

Design og indretning er populært som

aldrig før, hvilket bekræftes af utallige

bladudgivelser, avistillæg og tv-programmer.

Samtidig har København

gennem de seneste 5 år opnået en top

10 placering i den internationale design-liga,

og rent arkitektonisk har hovedstaden

også nået en volumen og

kvalitet i særklasse i forhold til resten

af Norden med navne som Normann

Foster, Henning Larsen, Daniel Liebeskind,

Arne Jacobsen, Zaha Hadid og

Jean Nouvel.

Bella Center, Wonderful Copenhagen

og WHERE2GO er på denne baggrund

sikre på, at København er klar til at få

sin helt egen designfestival.

Copenhagen Architecture & Design

Days (Cph ADD) vil for første gang finde

sted fra 5.-7. maj i år og vil fokusere

dels på en række udvalgte steder, der

til dagligt beskæftiger sig med arkitektur

og design, dels på nogle af byens

nye, spændende bydele og byggerier.

Sidste år var første gang med samarbejde

med et par design- og arkitekturattraktioner

i København, samtidig

med at møbelfirmaerne holdt deres

show rooms åbne inde i byen under

møbelmessen.

- Det var en så stor succes for alle par-

Træ- & Møbelindustri | nr. | april 2006

ter, at vi i år har valgt at inddrage endnu

mere af byen lige som modemessen

CIFF har gjort det siden 1993,

forklarer salgs- og marketingdirektør

Jesper Åndahl, Bella Center.

se byens spændende designs

Cph ADD vil blive en årligt tilbagevendende

begivenhed, og dette års program

er fyldt med spændende rundture,

aktiviteter og attraktioner.

Blandt andet vil guider vise rundt i

nye bydele såsom Ørestad, Islands

Brygge, Amerika Plads og Tuborg

Havn. Også butikker og show rooms

med produkter inden for møbler, belysning

med mere, samt byens flotteste

og hotteste hoteller vil være genstand

for rundture, mens der vil blive

arrangeret aktiviteter på for eksempel

Dansk Design Center, Dansk Arki-

Annoncering? Ring 70 10 36 36

tektur Center og Kunstindustrimuseet.

For at få adgang til festivalen er det

nødvendigt at være i besiddelse af et

festival-armbånd. Disse vil være til salg

i ugen op til og i løbet af festivalen.

Når armbåndet er købt, vil det om søndagen

den 7. maj være muligt at besøge

Copenhagen International Furniture

Fair i Bella Center, hvor der er

masser af ny inspiration til boligindretningen.

pf

Læs mere på www.cphadd.com og

www.furniturefair.dk.

25

møbler


yggeri

Dir. Jens Klarskov, der sammen med dir. Palle Thomsen og arkitekt Peter Poulsen talte ved åbningen af Byggeri 2006, mener, at der tales for meget om problemer

og for lidt om mulighederne ved det store opsving i byggebranchen.

hvorfor se

problemer i opgangstider?

Af Peter Friis

byggeri 2006 illustrerede

den store aktivitet i

branchen

Fagmessen Byggeri 2006 blev gennemført

med rekorddeltagelse i marts

måned. Både hos udstillere og besøgende

var det tydeligt, at det går rigtigt

godt i byggebranchen.

Fra arrangørsiden glædede adm. direktør

Palle Thomsen fra Trælasthandlerunionen

- TUN sig over den store opbakning

til messen og det høje

aktivitetsniveau i byggeriet. Han påpegede

i den forbindelse, at netop travlheden

gør det ekstra vigtigt, at håndværksmestrene

følger udviklingen

inden for materialer og metoder tæt.

- Derfor gør man sit firma en stor tjeneste

ved at lade svendene gå på messe

og hente inspiration til at øge effektiviteten.

Samtidig er det vigtigt, at

branchen løbende tænker nyt for at

sikre, at dygtige, unge mennesker besætter

elev- og praktikpladserne, så

byggeriet kan følge med efterspørgslen

de kommende år, sagde Palle

Thomsen blandt andet.

ømskindede økonomer

Og allerede ved åbningen forsøgte en

række af branchens topfolk at imødegå

den igangværende debat, om den

store aktivitet er godt for samfundet.

Adm. direktør Jens Klarskov fra Dansk

Byggeri gik blandt andet i rette med

de økonomer, der forudser, at byggeboomet

vil udløse lønpres.

- Man skulle tro, at alle var glade for de

gode konjunkturer i byggeriet, men

det er bestemt ikke tilfældet. Ømskindede

økonomer og nervøse nationalbankdirektører

taler ligefrem om en

farlig situation.

Jens Klarskov mener nu ikke, at det er

spor farligt, når der bygges boliger, kontorer

og institutioner overalt i landet, og

at flere millioner boligejere nu har muligheden

for at udskifte avocadogrønne

badeværelser og brune kakkelkøkkener

med moderne og funktionelt inventar.

- Og jeg synes slet ikke, at vi skal være

bekymrede over, at tusindvis af faglærte

og ufaglærte, der før var ledige,

nu tjener penge til sig selv og deres

virksomheder (og ikke mindst de stenrige

leverandører) - og betaler skat til

samfundet.

26 Træ- & Møbelindustri | nr. | april 2006


gør op med frygten for lønpres

Jens Klarskov erkender, at økonomernes

bekymring gælder lønnen, der

har det med at stige uforholdsmæssigt,

når aktiviteten er allerstørst i

bygge- og anlægssektoren. Sådan har

det været tidligere, men han mener

ikke, det automatisk betyder, at branchen

er på vej ud i ødelæggende lønstigninger.

Således var lønstigningerne i bygge-

og anlægssektoren på 3,2 procent sidste

år, selv om der skete en kraftig aktivitetsstigning.

En af årsagerne er, at

virksomhederne har lært at sige nej

tak til opgaver, de ikke kan nå.

øget rekrutteringsgrundlag

Alle i og omkring byggebranchen skal

også lære, at der er nye måder at rekruttere

arbejdskraft på. Både fra landene

omkring os, men også fra Danmark.

En undersøgelse viser, at mange virksomheder

er tilbageholdende med at

ansætte folk fra eksempelvis Østeuropa

og Sverige. En tilbageholdenhed

Jens Klarskov ikke helt forstår, så længe

det sker på overenskomstmæssige

forhold. Han glæder sig dog over, at et

klart flertal af de adspurgte byggevirksomheder

er parat til at ansætte nydanskere

i deres virksomhed.

Tidligere er der fokuseret meget på

problemerne og ikke så meget på mulighederne.

- Men nydanskere kan medvirke til at

udvide arbejdsstyrken og er der ikke

noget om, at integration virker bedst,

når den foregår via arbejdsmarkedet?

Jens Klarskov håber, at han på næste

udstilling vil se endnu flere nydanskere

blandt udstillere og gæster.

Han ser store muligheder i den høje

aktivitet - ikke problemer. Mulighed

for at hente kvalificeret arbejdskraft

ind fra vores nye EU-kollegaer og muligheder

for at give endnu flere nydanskere

en chance på arbejdsmarkedet.

- På den måde kan vi fastholde jobfest

frem for lønfest.

it udviklingen halter bagefter

Ikke alt er dog rosenrødt. Specielt ikke

når talen falder på IT-området.

Ikke ret mange har tilsyneladende opdaget,

at de statslige bygherrer fra 1.

januar 2007 stiller krav om, at byggesager

udbydes og administreres digi-

Træ- & Møbelindustri | nr. | april 2006

talt. Kravene vil gælde både rådgivere,

hovedentreprenører, underentreprenører

og leverandører.

Der er ingen tvivl om, at mange private

og kommunale bygherrer vil følge

efter med tilsvarende krav, men det

har ikke sat gang i IT-investeringerne.

Og det er en fejl.

Hvis man vil være med på noderne

skal der investeres i uddannelse, programmer,

nyt maskineri og frem for alt

skal man afsætte rigeligt med tid.

Jeg Klarskov håber, at virksomhederne

meget hurtigt bliver opmærksom på

den IT-mæssige udfordring, de står

lige midt i og som de kun har få måneder

til at klare.

- Det vil ikke pynte på hverken branchens

omdømme eller indtjening, hvis

vi ikke er forberedt på de nye IT-udfordringer.

følg leverandøren tæt og

undgå forsinkelser

Byggeri 2006 blev officielt åbnet af arkitekt

Peter Poulsen, der er daglig leder

af Lindø Byg og var A.P. Møllerfondens

byggeleder på Operaen. Han

fortalte, hvordan en helt ny projektmodel

med ekstern styringsentreprenør

bidrog til at forkorte byggetiden

på Operaen med 18 måneder. Samtidig

fulgte byggeledelsen op på underleverandørerne,

så eventuelle forsinkelser

kunne tages i opløbet.

- Vi opsøgte leverandøren for med

egne øjne at vurdere, om planerne

blev fulgt. Var stålet leveret? Var komponenter

bestilt? Var kvaliteten som

forventet? Vi var således i stand til at

konstatere, hvis der var forsinkelser i

sigte og dermed sætte de nødvendige

ressourcer ind for at forhindre forsinkelsen.

Et af træ- og møbelindustriens kendte ansigter Agner Pedersen havde også fundet et hjørne på messen

til præsentation af sprosseklippere og rammesamlere.

Peter Poulsen undrer sig meget over,

at denne metode ikke er udbredt i

branchen.

- Det burde den blive, og det kan ikke

gå hurtigt nok. n

Omviklede lister og profiler til

Inventar- og møbelindustrien

Køkken- og skabsindustrien

Byggeindustrien

www.abeco.dk

Vakuumpumper

Lavtrykskompressorer

Sidekanalblæsere

www.rtpumps.dk

e-mail: rtpumpsdk@rtpumps.com

+45 59 44 40 50

2

byggeri


træhuse fagmesse

mange innovative

produkter til

møbelindustrien

Af Peter Friis

-nu kommer de syv fede

år, lyder det fra udstiller

på ZoW 2006

Dette års tyske ZOW fandt sted fra den

20.-23. februar i Bad Salzuflen og der

var trængsel. Ikke mindst på vej til messen,

der ligger i et område, der bestemt

Vonsild Træindustri forventer dog en stigende

interesse for greb af træ og havde en række nye

trægreb med på standen.

Hos producenterne af overflader, laminater og

dekorfolier samt massive plader, var der øget

interesse for de mørke træsorter og specielt nøddetræet

vinder frem.

ikke har verdens bedste infrastruktur.

Heldigvis for udstillerne var der også

mange besøgende i hallerne. Indvielsen

af to nye haller betød, at man i år

havde fået plads til 150 nye virksom-

heder. Alt i alt viste 710 firmaer fra 39

lande deres bud på fremtiden for de

godt 15.000 besøgende.

Blandt udstillere og gæster herskede

en god stemning, og man talte meget

om, at det tyske marked er ved at vende

igen. Bernd Riechers fra Hettich udtrykte

det således:

- Efter syv magre år følger syv fede år,

og 2006 tegner til at blive det første

fede år.

lydløse og fleksible beslag

Som tidligere var fokus hos beslagsproducenterne

rettet mod design, optimale

bevægelsesforløb og lydløse

mekanismer. De nyeste løsninger, der

først blev udviklet til køkkenmøblerne,

findes nu også til kontormøbelproduktionen.

Inden for møbelgrebene dominerede

børstet stål og aluminium. Vonsild

Træindustri, der har udstillet på ZOW i

adskillige år, forventer dog en stigende

interesse for greb af træ og havde en

række nye trægreb med på standen.

Hos producenterne af overflader, laminater

og dekorfolier samt massive plader

var der øget interesse for de mørke

træsorter og specielt nøddetræet vinder

frem. Blandt de lyse træsorter er

det kirsebær, pære samt ahorn, birk og

elletræ, der dominerer.

Finérproducenten Richter præsenterede

et finér lavet af et millimetertyndt

skiferlag, og Mehling & Wissmann et

egefinér med thebo-behandling. Begge

virksomheder vandt i konkurrencen

»Innovations Scouting«, der blandt næsten

130 tilmeldte nyheder præmierede

de 10 »bedste« nyheder på messen.

led som lyskilde

I belysningsbranchen må man konstatere,

at LED-teknologien ikke er til at

komme uden om. På ZOW vistes talri-

ge løsninger, der gør LED til en alvorlig

konkurrent for den gamle elpære. Et

par udstillere mener endog, at pæren

ikke findes mere i nye produkter om

bare få år.

Set med arkitekternes øjne, har ZOW

udviklet sig til et spændende forum

for nye produkter, mener Lis Nørgaard

fra Denmark Business Consulting, der

udover at organisere den dansk/skandinaviske

fællesstand, også er messeselskabets

agent for Skandinavien.

Ikke mindst på grund af en række særudstillinger

og konferencer, der retter

fokus mod anvendelsen af nye materialer

og produkter.

Lis Nørgaard modtog allerede under

messen reserveringer til ZOW 2007 (26.2.-

1.3.2007) samt flere ønsker om udvidelse

af standarealer. Hun er ikke i tvivl om, at

ZOW fortsat vil udvikle sig og tiltrække

flere danske udstillere og besøgende.

På messen i år deltog CompoTech,

DEMA, Frost, HT Bendix, KKP Interiør,

MP Låger, Nissenpack, Topslide, Vonsild

Træindustri, Furnipart, Skouhus og

Herning Massivtræ.

få dine produkter

repræsenteret i tyskland

Lis Nørgaard fortæller i øvrigt om en

ny dansk-tysk virksomhed, der åbnede

i Køln den 1. marts.

Nordic Business Center skal være et

hjemsted for bl.a. danske virksomheder,

der ønsker at være repræsenteret

i Tyskland, men som af forskellige

grunde ikke personligt kan være til

stede på markedet.

Udover almindelig kontorservice, kan

man leje kontorlokaler på dags- eller

månedsbasis samt afholde møder i

det store konferencelokale.

Læs mere om denne service og ZOW på:

www.denmarkconsulting.de.

2 Træ- & Møbelindustri | nr. | april 2006


Er flere kunder i butikken også sød musik i dine ører?

Hvert år er der næsten 11 millioner opslag i Fagbog København.

Det er ca 30.000 hver dag. Af disse opslag resulterer 75% i kontakt

og 67% i køb. Sidste år var der f.eks. 78.911 opslag i Fagbog København

efter en musikforretning, svarende til 216 om dagen, hver dag året rundt!

Det bliver til ret mange trommesæt, keyboards og guitarer. Er det et salg,

du gerne vil ha del i?

Vil du vide mere om, hvordan du kan opnå den mest effektive annoncering

for meget små penge? Så ring 70 10 36 36 og få en aftale med din lokale

De Gule Sider ® – konsulent.


nyt fra træets arbejdsgiverforening

Virksomheden CompoTech A/S i Herning er et godt eksempel på en underleverandør, der har opbygget forretningen efter filosofien om hastighed, ekstrem

fleksibilitet, sikkerhed og nærhed. (Foto: Kaj Hansen).

timi 2006 er mødested

for underleverandører

træets

arbejdsgiverforening

opretter klub for

underleverandører

I forbindelse med Træindustriens Indkøbsmesse,

TIMI 2006, der finder sted i

Fredericia Messecenter i perioden 3. til

6. oktober, satser arrangørerne endnu

kraftigere på hele det område, som

beskæftiger sig med underleverancer

inden for træ- og møbelindustrien.

Udover at der tilbydes gode udstillingsfaciliteter

for underleverandører i

forbindelse med messen, vil der fredag

den 6. oktober 2006 blive afholdt

en konference målrettet mod underleverandør-virksomheder.

Konferencen bliver gennemført i et

samarbejde mellem Træets Arbejdsgiverforening

(TA) og Fredericia Messecenter,

med Kaj Hansen fra KH-Communikation

som koordinator og ordstyrer.

I forbindelse med arrangementet vil der

være en række korte indlæg fra både

underleverandører, Center for Underleverandører

samt virksomheder, der benytter

sig af underleverandører.

- Her vil deltagerne få en række gode

værktøjer, når det drejer sig om at

være eller benytte sig af underleverandør,

lyder det fra Kaj Hansen.

færre flytter ud af landet

Arrangørerne bag TIMI 2006 har store

forventninger til, at et stigende antal

underleverandører vil præsentere deres

formåen på dette års messe. Dette

skal ikke mindst ses i det lys, at udflytningen

af delproduktion og underleverandørarbejde

til udlandet er for

nedadgående.

Ifølge Økonomi- og Erhvervsministeriets

»Vækstredegørelse 05«, står det

klart, at træ- og møbelindustrien i

Danmark har et produktivitetsniveau,

der ligger højere end deres konkurrenter

i udlandet.

- Dette skulle med en god markedsføring

og virksomhedsprofil give

gode muligheder for vækst hos de

danske underleverandører inden for

træ- og møbelindustrien, mener Kaj

Hansen og fastslår, at TIMI 2006 er

stedet, hvor der vil være rige muligheder

for at markere sig som underleverandør

- såvel nationalt som internationalt.

etablering af

underleverandørklub

Mange virksomheder må opgive at

producere alt selv, såfremt de vil tjene

penge. Kun gennem samarbejde virksomhederne

imellem, kan forædlingsgraden

sættes ned, og produktiviteten

op.

For at hjælpe på samarbejdet har Træets

Arbejdsgiverforening (TA) nu besluttet

at etablere en klub for underleverandører.

En klub i lighed med den TA etablerede

for få år siden, nemlig TA’s Designklub.

Den har siden starten fået opbygget

en medlemskreds på 190.

Medlemstallet er fordelt ligeligt med

50 procent producenter og 50 procent

arkitekter og designere.

Opstart af TA’s Underleverandørklub

vil ske på konferencen på TIMI messen

fredag den 6. oktober 2006, hvor direktør

Lasse Jensen fra Træets Arbejdsgiverforening

vil informere nærmere

om de muligheder, der vil ligge for

klubdeltagerne.

Kaj Hansen

Læs nærmere om TIMI på www.timi.dk.

0 Træ- & Møbelindustri | nr. | april 2006


få styr på klimaforandringen - brug træ

CEI-Bois generalsekretær Fillip De Jaeger i samtale med Niels-

Ulrik Amdal, Peter Jensen og Oluf Hansen under udstillingen.

Ovenstående var temaet på en stort

anlagt udstilling, som den europæiske

paraply-organisation for træ- og møbelindustrien,

CEI-Bois, var vært for i

bonus til forsikringstagerne

i ta forsikring

Bestyrelsen for TA Forsikring har netop

godkendt regnskabet for 2005, og det er

glædeligt, at i lighed med sidste år vil

halvdelen af TA Forsikrings overskud i

2005 gå tilbage til de forsikrede virksomheder

som en loyalitetsbonus, der udbetales,

når forsikringerne er fornyet.

Samlet set har 2005 været et heldigt år

for TA Forsikring. Der har været større

og mindre brandskader, tyverier og vi

havde også stormen i januar 2005,

men selskabet har alligevel mulighed

for at sende ca. 5 procent af præmiebetalingen

tilbage til de deltagende

medlemmer.

Bestyrelsen har besluttet, at principperne

om at kanalisere halvdelen af

eventuelt overskud i TA Forsikring ud

også skal gælde for 2006.

I forbindelse med fornyelsen er forsikringsaftalen

forbedret, så virksomhedens

driftstabssum fremover ikke indgår

i den samlede risikosum, og det

betyder, at selvrisikobeløbet nedsættes.

Derudover vil det endvidere være

muligt at »købe« en mindre selvrisiko.

95 TA-medlemmer har indtil nu tegnet

forsikringer i TA Forsikring.

Træets Arbejdsgiverforening har samarbejdsaftaler

med forsikringsmæglerselskabet

Willis og forsikringsselskabet

Topdanmark og tilbyder:

Træ- & Møbelindustri | nr. | april 2006

sidste måned. Formålet var

at gøre beslutningstagerne i

Bruxelles opmærksom på de

fordele, der er ved at bruge

træ og træbaserede produkter.

Ikke mindst træets unikke

evne til at lagre CO2 var et

gennemgående tema over

de tre dage udstillingen varede.

Pointerne fra CEI-Bois’

»køreplan 2010« blev derfor

præciseret overfor de mange

fremmødte parlamentarikere

og embedsmænd fra Kommissionen.

Både den østrigske parlamentariker

Paul Rübig og den franske

Catherine Guy-Quint, der er centralt

placeret i Parlamentet, lovede at tage

• Forsikring af bygninger, løsøre og

driftstab. TA har etableret eget forsikringsselskab

(TA Forsikring) til

denne type forsikringer.

• Erhvervs- og produktansvarsforsikring

(Topdanmark).

• Mægleraftale med Willis om rådgivning

og tilbud på virksomhedens

forsikringer.

• Sikringsmæssig gennemgang af

virksomheden (Topdanmark’s sikringsværktøj

»Topberedskab«) mod

konsulenthonorar.

• Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til

fordelagtige præmier i Industriens

Arbejdsskadeforsikring A/S.

• Forsikring af biler (Motorkøretøjsforsikring).

Den enkelte virksomhed kan uden

omkostninger få undersøgt sit forsikringsbehov

og få udarbejdet et særligt

tilbud af Willis.

Lasse Jensen

kontakt

Willis I/S

Spejlbuen, Brendstrupgårdsvej 13

8200 Århus N

Tlf. 87 41 04 44

Fax 87 41 04 45

Kontaktperson: Dorte Jacquet.

branchens skærpede vilkår med i deres

videre arbejde i Parlamentet. Ikke

mindst behovet for at sikre de mindre

og mellemstore virksomheders vilkår

blev understreget udfra devisen om,

at gode betingelser for MMV’er også

sikrer gode betingelser for store virksomheder.

TA deltog også og benyttede lejligheden

til at mødes med den danske

europa-parlamentariker, Niels Busk fra

Venstre. Niels Busk er bl.a. aktiv i Parlamentets

miljøudvalg. Her fik vi mulighed

for at vende flere af de udfordringer

branchen står overfor i dag, ligefra

EU’s kemikalielovgivning REACH til afgiftsregler

for afbrænding af træ.

Niels-Ulrik Amdal

NYHED

WEB

VIDEO

Se aktuelle,

brancherelevante

videoklip på

TechMedias

hjemmeside

www.techmedia.dk

1

nyt fra træets arbejdsgiverforening


udstilliger udstillinger & & messer

2006

25.-26. april 2006

Elmia Material &

Funktion,

Jönköping, Sverige

Elmia AB

Tlf. +46 3615 2234

Fax +46 3616 4692

www.elmia.se

27.-30. april 2006

Holzbau und Ausbau

2006, Nürnberg,

Tyskland

Strauss & Partnere (DK)

Tlf. 70 20 21 81

Fax 70 20 21 82

mail@strausspartner.com

www.strausspartner.com

24.-29. april 2006

Intermat, Paris, Frankrig

Promosalons (DK)

Tlf. 33 93 62 66

Fax 33 93 62 65

denmark@promosalons.

com

www.promosalons.com

24.-29. april 2006

Madrid Int. Furniture

Exhibition, Spanien

Ifema

Tlf. +34 91 722 3000

Fax +34 91 722 5795

meuble-madrid@ifema.es

www.ifema.es

Naverland 35

2600 Glostrup

Telefon 43 24 26 28

Fax 43 24 26 26

www.techmedia.dk

LEDELSE

Adm. dir. Steen Dragø Andersen

Direktør Peter Christensen

4.-7. maj 2006

Copenhagen

International Furniture

Fair, København

Bella Center og

Foreningen Dansk

Møbelindustri

Tlf. 7026 8111

Fax 7026 8332

mail@danishfurniture.dk

www.furniturefair.dk

16.-20. maj 2006

Xylexpo, Milano, Italien

Efimall

Tlf. +39 02 8921 0246

Fax +39 02 2859 009

info@xylexpo.com

www.xylexpo.com

13.-16. juni 2006

ZOW Madrid, Spanien

Surey

Tlf. +49 521 965 330

Fax +49 521 122 559

info@survey.info

www.zow.info

6.-10. august 2006

WCTE 2006 - World

Conference on Timber

Engineering, Oregon, USA

Conference Secretariat

Tlf. +1 541 737-6443

Fax +1 541 737-9315

Jamie.legore@

oregonstate.edu

http://oregonstate.edu/

conferences/wcte2006

TRÆ- & MØBELINDUSTRI’s FORMÅL

· Formidle kompetent, aktuel og nyttig viden

for hele træ-, møbel- og byggeindustrien med

fokus på mennesker, maskiner og materialer.

· Fremme anvendelsen af træ og trærelaterede

materialer.

· Fremme anvendelsen af ny teknologi.

· Fremme branchens produkters funktion og

design.

· Skabe bred forståelse for branchens

interesser og synspunkter.

· Være et godt medlemsblad for Træets

Arbejdsgiverforening.

Bladet har således til formål at fremme og formidle

den faglige viden, der er en forudsætning

for branchens fremgang, konkurrenceevne og

indtjening.

23.-26. august 2006

Trä & Teknik, Göteborg,

Sverige

Svenska Mässan

Tlf. +46 31 708 8000

Fax +46 31 16 03 30

www.swefair.se

7.-9. september 2006

Det Danske Træhus

2006, Taastrup

Teknologisk Institut - Træ

Tlf. 7220 2315

Fax 7220 2330

www.teknologisk.

dk/17536

13.-16. september 2006

BalticBuild 2006, St.

Petersburg, Rusland

PrimExpo Ltd

Tlf. +7 812 380 60 04

Fax +7 812 380 60 01

build@primexpo.ru

www.balticbuild.ru

14.-16. september 2006

Building Exhibition

2006, Dublin, Irland

Irish Services Ltd

Tlf. +353 1 288 8821

Fax +353 1 288 3127

mary@exhibitionsireland.

com

www.

irishbuildingexhibition.

com

REDAKTØR (ansvarshavende)

Peter Friis

Tlf. 43 24 26 16 · Fax 43 24 26 26

E-mail: pf@techmedia.dk

FAGREDAKTION

Træets Arbejdsgiverforening

Branchedirektør

Lasse Jensen

1787 København V

Tlf. 33 77 34 34 · Fax 33 77 38 30

E-mail: lj@di.dk

www.ta.di.dk

Projektleder, Nordiske Træbyer

Per Tutein Brenøe

Mobil 21 28 23 43

E-mail: pertutein@hotmail.com

Direktør, Hyllinge 2002

Ib Hansen Rd.

Tlf. 55 44 41 71 · Fax 55 45 50 15

E-mail: dk@hyllinge-design.com

Direktør, Design Business Group ApS

Lars Rygaard

Mobil 20 16 58 06

E-mail: lry@d-b-g.dk

BLADSEKRETÆR

Pia Nielsen

E-mail: pia.nielsen@techmedia.dk

18.-23. september 2006

FIM 2006, Valencia,

Spanien

Feria Valencia

Tlf. +34 96 3861 100

Fax +34 96 3636 111

feriavalencia@

feriavalencia.com

www.feriavalencia.com

20.-23. september 2006

Wood & uPVC Machinery

Exhibition 2006, Dublin,

Irland

Irish Services Ltd

Tlf. +353 1 288 8821

Fax +353 1 288 3127

info@exhibitionsireland.com

www.

woodmachineryexhibition.

com

21.-24. september 2006

Boligdrømme for Alle,

Herning

Messecenter Herning/TV2

Charlie

Tlf. 9926 9926

Fax 9926 9900

mch@messecenter.dk

www.bdfa.dk

3.-6. oktober 2006

TIMI 2006, Fredericia

Dr. Margrethe Hallen

Tlf. 7592 2566

Fax 7593 2149

dmh@dmh.dk

www.dmh.dk

LAYOUT

Trine Plass, Heidi Krüger

ANNONCER

Finn Anker Jensen

finn.jensen@techmedia.dk

Tlf. 43 24 26 47 · Fax 43 24 26 26

ANNONCEPRODUKTION

Trine Plass

tp@techmedia.dk

Tlf. 43 24 26 12 · Fax 43 24 26 90

ABONNEMENT

Mogens Olsen: Tlf. 43 24 26 91

Mariann Hulkvist: Tlf. 43 24 26 41

OPLAG

6.875 stk.

PRODUKTION

TechMedia a/s

TRYK

P.J. Schmidt Grafisk produktion

UDKOMMER

10 gange om året

ISSN 1901-256X

8.-11. oktober 2006

W6 - working with wood,

NEC, Birmingham,

England

WMSA Events Ltd

Tlf. +44 1629 826999

Fax +44 1629 826997

info@w6exhibition.com

www.w6exhibition.com

9.-12. oktober 2006

Construtec, Madrid,

Spanien

Ifema

Tlf. +34 91 722 3000

Fax +34 91 722 5795

construtec@ifema.es

www.ifema.es

26.-28. oktober 2006

Pragoligna/Tooltec,

Prag, Tjekkiet

Incheba Praha

Tlf. +420 220 103 464

Fax +420 233 376 376 444

m.smatova@incheba.cz

www.incheba.cz

20.-22. november 2006

Intelligent Building

Middle East, Manama,

Bahrain

Strauss & Partnere

Tlf. 70 20 21 81

Fax 70 20 21 82

mail@strausspartner.com

www.strausspartner.com

Eftertryk af bladets redaktionelle artikler er forbudt. Citater fra Træ Nyt

skal ske med tydelig kildeangivelse. Enhver form for gengivelse af artikler,

herunder illustrationer, forudsætter udgiverens skriftlige tilladelse. Redaktionen

kan ikke påtage sig ansvaret for materiale, der indsendes uopfordret.

USA: Huson European Media - Tel.: +1 408 879 6666

USA, New York: Huson International Media - Tel.: +1 212 268 3344

Switzerland & Liechtenstein: Mediall Werbung - Tel.: +41 56 44 21 440

2 Træ- & Møbelindustri | nr. 1 | februar 2006


nyt om navne

store opkøb

hos logitrans

Kun få uger efter opkøbet af Logitrans

Deutschland meddelte Logitrans, at

de nu også har overtaget den amerikanske

forhandler, Interthor Inc., og

har dermed underskrevet den største

købskontrakt i firmaets historie.

- Det amerikanske marked er i stor

vækst, og vi forventer store muligheder

for øget salg, siger Henning Lyager,

Sales and Marketing Executive hos

Logitrans A/S.

Derudover kan vi også sige velkommen

til seks engagerede medarbejdere,

som vi glæder os meget til at samarbejde

med.

Siden 1988 har Interthor Inc. været Logitrans-forhandler

på det amerikanske

marked. Logitrans har foden inden for

hos mange virksomheder i USA, bl.a.

hos det amerikanske postvæsen, der

har valgt Logiflex-stableren til håndtering

af breve og pakker.

Med opkøbet af Interthor tæller Logitrans-koncernen

nu godt 140 medarbejdere,

fordelt på moderselskabet i

Danmark og otte udenlandske afdelinger.

Logitrans oplever for tiden en god

vækst i Europa og USA og forventer, at

opkøbet af den amerikanske forhandler

vil være med til at styrke virksomhedens

position.

- Vi har fået en rigtig god aftale, som vi

håber på sigt kan være med til at skabe

endnu flere arbejdspladser i Logitranskoncernen,

slutter Henning Lyager.

Træ- & Møbelindustri | nr. | april 2006

BRuGte

mASkINeR

- mange som nye

til salg

afretter WaDKIn

- arb.bredde 230 mm.

afretter/høvl eMCO reX.

Båndsav n.P.Hansen.

Bygningssav sCHePPaCH

m/rullebord.

Fræsemaskine m/rullebord

sCHneIDer.

rundsav m/rullebord

aLTenDOrF F.45/3200.

Tykkelseshøvl JOnsereD

arb.bredde 710 mm.

Tykkelseshøvl WaDKIn

arb.bredde 300 mm.

nye og brugte fuldkomb. maskiner.

Masser af andre maskiner

- spørg efter det De søger.

Desuden skærende værktøjer,

dørtvingere, skruetvingere,

kugle/rullebukke, spånsugere o.m.a.

MasKIner

Tømrervænget 1-3 · stenstrup Industri · 4700 næstved

Telefon 55 70 07 66

Mandag-torsdag 7.30-16.00 · Fredag 7.30-13.30

Træbearbejdnings-

maskiner købes!

Alt har interesse!

Send pris, beskrivelse

og eventuelt billeder

af maskine på mail til

Flemming Hansted

mstakles@takas.lt

www.medienosstakles.lt

Brugte maskiner

Vi har et stort udvalg i gode

brugte snedkerimaskiner.

Se vores hjemmeside

www.apmaskiner.dk

eller rekvirer vores brugtliste

Vi har også et stort program

i nye snedkerimaskiner.

Spånsug/ventilatiuon

Vi projekterer, leverer, monterer og

servicerer anlæg i alle størrelser.

25 års erfaring.

Kontakt os for et uforbindende tilbud.

Nissetvej 58 • 8600 Silkeborg

Tlf. 86 87 74 00 • Fax 86 87 75 71

500.000 til forskning i indeklima

Dårligt indeklima i bygninger udgør

en stigende helbredsrisiko og koster

hvert år samfundet milliarder. Rockwool

Prisen 2006 på i alt 500.000 kroner

blev uddelt til to førende indeklimaforskere

for at skubbe til

forskningen på området

Prisen blev uddelt den 16. marts på

Dansk Arkitektur Center i København.

Den første pris på 250.000 kroner gik

til lektor, ph.d. Carsten Rode fra DTU.

Carsten Rode har i de sidste 20 år forsket

i fugt i bygningers klimaskærm og

har bl.a. haft stor succes med at omsætte

sine forskningsresultater til kon-

krete værktøjer og beregningsprogrammer

til byggebranchen.

Den anden pris på ligeledes 250.000

kroner gik til professor Olli Seppänen

fra Det Tekniske Universitet i Helsingfors,

der har gennemført omfattende

analyser af indeklimastudier i bygninger

verden over. Begge priser blev

overrakt af Knud Erik Busk, formand

for Bygherreforeningen og projektchef

i DR Byen.

Rockwool Prisen har 40 års jubilæum i

år, idet den blev uddelt for første gang

i 1966 med det formål at fremme kvaliteten

i byggeriet.

køb & salg


Maskinel Magasinpost ID 42073

Afsender igennem:

P.J. schmidt Portoservice - Postboks9490

9490 Pandrup

Vedr. abonnementsændringer

kontakt venligst:

TechMedia a/s - naverland 35

2600 Glostrup

Tel.: 43 24 26 41 - 43 24 26 91

More magazines by this user
Similar magazines