22.09.2013 Views

Forvaltning œ vintereksamen 2003/4 Forandringens mange ansigter

Forvaltning œ vintereksamen 2003/4 Forandringens mange ansigter

Forvaltning œ vintereksamen 2003/4 Forandringens mange ansigter

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Forvaltning</strong> – <strong>vintereksamen</strong> <strong>2003</strong>/4<br />

<strong>Forandringens</strong> <strong>mange</strong> <strong>ansigter</strong><br />

- vinkler på miljøpolitik<br />

Ole Dahl Rasmussen<br />

December <strong>2003</strong><br />

Institut for Statskundskab<br />

Københavns Universitet


<strong>Forvaltning</strong>sopgave - vinter <strong>2003</strong>/4 - Ole Dahl Rasmussen side 1<br />

________________________________________________________________________________<br />

Indholdsfortegnelse<br />

1. INDLEDNING OG TEORIVALG..........................................................................................2<br />

2. REDEGØRELSE: UDVIKLINGEN I §23 ..............................................................................4<br />

3. POLITIK SOM RATIONELLE VALG: RATIONEL REFORMTEORI...........................5<br />

4. POLITIK SOM STRØMME: GARBAGE CAN-MODELLEN ...........................................7<br />

5. POLITIK SOM KOALITIONER: STØTTEKOALITIONSTYPOLOGIEN ...................10<br />

6. KONKLUSION ........................................................................................................................12<br />

7. LITTERATUR .........................................................................................................................14<br />

Tabeloversigt<br />

Tabel 1. Forandringstyper....................................................................................................................3<br />

Tabel 2. Forandringstyper, teorioversigt..............................................................................................4<br />

Tabel 3. Forandringstyper, teorioversigt 2...........................................................................................7<br />

Tabel 4. De tre lag i Støttekoalitionstypologien. ...............................................................................10<br />

Tabel 5. De to koalitioner. .................................................................................................................11


<strong>Forvaltning</strong>sopgave - vinter <strong>2003</strong>/4 - Ole Dahl Rasmussen side 2<br />

________________________________________________________________________________<br />

1. Indledning og teorivalg<br />

Denne opgave skal give en kort redegørelse for hovedtræk ved udviklingen i Finanslovens §23 i<br />

perioden 2000-2005 samt diskutere forskellige teoretiske fortolkninger af denne udvikling og<br />

responsen på den.<br />

Min motivation udspringer af en undren over forandringsmulighederne i den offentlige sektor. Der<br />

er ingen tvivl om, at den offentlige sektors omgivelser forandrer sig og kravene til forvaltningen<br />

ændres således med tiden. Men hvordan kan den offentlige forvaltningen tilpasse sig disse ændrede<br />

krav og vilkår? På markedet igangsættes ændringen af sig selv: Hvis et firma ikke kan sælge sine<br />

varer, må det lukke. I forvaltningen findes ikke umiddelbart samme indbyggede forandringslogik.<br />

Men hvordan sker forandring så?<br />

Efter regeringsskiftet i 2001 skete der store forandringer på miljøområdet, og det er disse<br />

ændringer, jeg vil forsøge at forklare med forskellige teorier. Den umiddelbare - og for demokratiet<br />

betryggende - forklaring på det, der skete, er regeringsskiftet: En ny regering medfører en ny<br />

politik. Men hvilke antagelser om den offentlige forvaltnings funktionsmåde bygger en sådan<br />

forklaring på, og kan der gives andre forklaringer? Min problemformulering bliver følgende:<br />

Hvordan kan man teoretisk forklare forandringer i den offentlige sektor? Som case anvendes<br />

udvikling på miljøområdet fra 2000-2005.<br />

Som det fremgår vil jeg anvende forskellige teorier til at forstå og fortolke, hvordan forandringer<br />

foregår. Teorierne skal fungere som optik for min forståelse af miljøpolitikken og hjælpe mig til at<br />

"rette søgelyset mod forskellige aspekter ved virkeligheden", som Beck Jørgensen et al. formulerer<br />

det (2000: 47). 1<br />

Når man skal forklare forandringer, kan man se på forandringens impuls. Kommer ønsket om<br />

forandring oppefra (top-down), nedefra (bottom-up) eller måske alle mulige steder fra (Beck<br />

Jørgensen, Antonsen et al. 2000: 19)? Derudover er der spørgsmålet om intentionalitet: Er der<br />

nogen, som forsøger at lave ændringerne, fordi de har en bestemt hensigt med det? Meget forskning<br />

fokuserer på intentionelle forandringer med en impuls oppefra og ned, sandsynligvis på grund af<br />

1 Jeg anvender således det, Torben Beck Jørgesen mfl. kalder en udfyldningsstrategi Beck Jørgensen, Antonsen og<br />

Greve 2000.


<strong>Forvaltning</strong>sopgave - vinter <strong>2003</strong>/4 - Ole Dahl Rasmussen side 3<br />

________________________________________________________________________________<br />

dens umiddelbare anvendelighed i forbindelse med administrative reformer (Beck Jørgensen,<br />

Antonsen et al. 2000: 18; Peters 2001: pp. 347-370). Ydermere er det naturligt, at det er dette<br />

billede, de fleste politikere helst vil have befolkningen til at tro på: Forandringer er noget, der<br />

foregår intentionelt, oppe fra og ned. Jeg ønsker imidlertid at anvende en mere pluralistisk tilgang<br />

og betjene mig af flere forskellige teorier med forskellige grundantagelser om den offentlig<br />

forvaltning. Inspireret af Beck Jørgensen mfl. (2000: 20), opstiller de forskellige forandringstyper i<br />

et skema (tabel 1). 2<br />

Tabel 1. Forandringstyper.<br />

Effekt<br />

Impulsretning<br />

Intentionel 1<br />

Ikke intentionel 3<br />

Hierarkisk Ikke-hierarkisk<br />

Toppen påvirker med vilje det<br />

politiske system.<br />

Toppen påvirker det politiske<br />

system, men det er ikke med<br />

vilje.<br />

2<br />

4<br />

Andre end toppen påvirker det<br />

politiske system med vilje.<br />

Forandringsimpulsen kommer<br />

ikke fra nogen bestemt aktør.<br />

Min hensigt er nu at vælge nogle teorier, der på den ene side kan bruges om miljøpolitik og på den<br />

anden side placerer sig i forskellige celler. Som repræsentant for teorierne i celle 1 vælger jeg at se<br />

på den weberianske bureaukratimodel og principal-agent teorien, som jeg samler under betegnelsen<br />

rationel reformteori. Som modsætning hertil vælger jeg den sociologisk inspirerede Garbage Can-<br />

model, som placerer sig i celle 4. Endelig vil jeg bruge Støttekoalitionstypologien (Advocacy<br />

Coalition Framework), idet jeg vil argumentere for, at denne kan placeres i både celle 2 og 3.<br />

Ingen teori placerer sig i ét og kun ét felt, men opdelingen tjener til at kende forskel på de<br />

forskellige teorier og strukturere gennemgangen. Samtidig sikrer den, at mit teorivalg bliver<br />

pluralistisk, og at jeg får forskellige synsvinkler repræsenteret. 3 Med de nævnte teorier indplaceret<br />

ser skemaet således ud som tabel 2.<br />

2 Det er værd at bemærke, at jeg på nogle punkter afgiver fra Beck Jørgensen et. al. (2000). Væsentligst i min definition<br />

af celle 3, hvor Beck Jørgensen placerer bl.a. 'bureaucratic politics', som jeg med mine definitioner ville placere i celle<br />

to. Senere i opgaven vil jeg argumentere for, at kontraktstyring hører hjemme i celle 2, i stedet for i celle 1, hvor Beck<br />

Jørgensen mfl. placerer den. Jeg mener naturligvis at min inddeling er den mest konsistente. Beck Jørgensen mfl.<br />

skriver imidlertid: "Ingen firfeltstabel er perfekt". Det kan jeg kun være enig med dem i.<br />

3 Man kan ikke have alt med, og jeg kunne naturligvis have prioriteret anderledes. Det ville være fx være interessant at<br />

undersøge ændringer ud fra mere bottom-up fokuserede teorier, fx efterspørgselsøkonomiske modeller (Beck Jørgensen<br />

og Mouritzen 2001) eller et organisationsteoretisk fokus (Beck Jørgensen 1996).


<strong>Forvaltning</strong>sopgave - vinter <strong>2003</strong>/4 - Ole Dahl Rasmussen side 4<br />

________________________________________________________________________________<br />

Tabel 2. Forandringstyper, teorioversigt.<br />

Effekt<br />

Impulsretning<br />

Hierarkisk Ikke-hierarkisk<br />

Intentionel 1 Rationel reformteori 2 Støttekoalitionstypologien<br />

Ikke intentionel 3 Støttekoalitionstypologien<br />

4<br />

Garbage Can<br />

Sociologisk institutionalisme<br />

Inden jeg går i gang med den egentlige analyse, vil jeg komme med en kort empirisk redegørelse for<br />

de ændringer, der fandt sted på miljøområdet i 2000-2005.<br />

2. Redegørelse: Udviklingen i §23<br />

Der er tale om henholdsvis økonomiske, organisatoriske og styringsmæssige ændringer. 4 De<br />

økonomiske ændringer fra indbefatter fra 2001 til 2002 kraftige nedskæringer på flere områder.<br />

Miljøstyrelsen blev skåret med 20%, den internationale miljøbistand med 85% og Skov- og<br />

naturforvaltningen med 30%. 5 Sammenligner man VK-regeringens finanslov fra 2002 med den<br />

tidligere SR-regerings forslag fra august 2001, er det lighederne, der springer i øjnene.<br />

Nedskæringer er også en væsentlig del af SR-forslaget, og på de separate konti afviger 2005-tallene<br />

kun marginalt. Forskellen er, at VK-regeringen placerer alle nedskæringerne i 2002, mens SR-<br />

regeringen fordeler dem jævnt over perioden.<br />

De organisatoriske ændringer skete bl.a. ved, at flere områder blev flyttet ud af Miljø- og<br />

Energiministeriet. Væsentligst blev Energistyrelsen flyttet til Økonomi- og Erhvervsministeriet,<br />

Dansk Olie og Naturgas blev flyttet til Finansministeriet, og alle sager vedrørende miljøbistand til<br />

udviklingslande overførtes til Udenrigsministeriet. Herefter hed ministeriet blot Miljøministeriet.<br />

De styringsmæssige ændringer betød, at der blev indført kontraktstyring i form af resultat- og<br />

4 Det udleverede materiale danner baggrund for gennemgangen. Det drejer sig om SR-regeringens finanslovsforslag fra<br />

2001, VK-regeringens finanslov fra 2002, Miljøstyrelsens årsrapport for 2002, oversigt over ressortfordelingen samt<br />

artikler fra den efterfølgende debat.<br />

5 Nedskæringerne blev den direkte årsag til, at ca. 90 medarbejdere blev afskediget. I midten af <strong>2003</strong> fulgte flere<br />

nedskæringer, som medførte nedlæggelsen af ca. 60 stillinger. Det er imidlertid svært at give et entydigt tal på<br />

nedskæringens samlede omfang. De nævnte reduktioner udgør godt 800 millioner, men andre har talt om samlede<br />

nedskæringer på mellem 2 og 5 milliarder kroner (Sønderriis 2002, Garodkin <strong>2003</strong>: 273).


<strong>Forvaltning</strong>sopgave - vinter <strong>2003</strong>/4 - Ole Dahl Rasmussen side 5<br />

________________________________________________________________________________<br />

direktørkontrakter i alle sektorforskningsinstitutter og administrative styrelser (Finansministeriet<br />

2002: 5).<br />

Efter denne redegørelse, vil jeg nu indlede min analyse. Som nævnt i indledningen er top-<br />

down-forståelsen den mest udbredte, og jeg vil derfor starte med teorier, der underbygger denne<br />

forståelse. I de enkelte teoriafsnit vil jeg først gennemgå de centrale dele i teorien for bagefter at<br />

applicere den på miljøpolitikken.<br />

3. Politik som rationelle valg: Rationel reformteori<br />

Rationel reformteori er en samlebetegnelse for en række teorier, der har grund i en tro på fornuft og<br />

forudberegnelighed. Det politiske system er i sidste ende baseret på logik, og derfor kan man også<br />

planlægge og påvirke de politiske aktørers adfærd (Beck Jørgensen, Antonsen et al. 2000: 21). Jeg<br />

vil her fremhæve to repræsentanter for den rationalistiske retning: Det weberianske bureaukrati og<br />

principal-agent teorien.<br />

Et bureaukratisk system fungerer efter top-down-princippet, hvilket gør det muligt for den<br />

lovgivende og udøvende magt at påvirke forvaltningen og i sidste ende politikken. Max Weber<br />

fremføres som grundlæggeren af denne idealtype, hvor forvaltningen har en hierarkisk struktur.<br />

Ændringer i politikken kan gennemføres ved vedtagelsen af regler, der vedtages oppe og virker<br />

nedefter i systemet. Byggestenene i modellen er embedsværket, som pga. deres strenge faglige<br />

skoling efterlever bureaukratiske principper om ensartethed, grundighed og hurtighed (Weber 1984<br />

[1918]: 110).<br />

I samme rationalistiske boldgade finder vi principal-agent teorien. Teorien beskriver, hvordan<br />

overordnede aktører (principaler) påvirker underordnede aktører (agenter) gennem ændringer i de<br />

institutioner og incitamentsstrukturer, som agenterne befinder sig i. Principal-agent teorien er<br />

baseret på rational choice-institutionalismen (Peters 1999: 50). Ifølge rational choice-<br />

institutionalismen er aktørerne nyttemaksimerende og rationelle. Problemet er, at individuelt<br />

rationelle aktører ofte skaber kollektiv irrationalitet. Det løser man ved at ændre på omgivelserne og<br />

incitamentsstrukturerne og på den måde "spænde egennytten for almennyttens vogn" (Beck<br />

Jørgensen, Antonsen et al. 2000). Agenternes præferencer er desuden eksogene, dvs. at de ikke<br />

ændrer sig i interaktionen (Thelen 1999). I principal-agent teorien er agenterne oftest underordnede<br />

institutioner og tesen er, at disse vil forsøge at 'skulke' fra deres pligter overfor den overordnede<br />

institution, principalen. Derfor indfører man kontrakter (Peters 2001: 351).


<strong>Forvaltning</strong>sopgave - vinter <strong>2003</strong>/4 - Ole Dahl Rasmussen side 6<br />

________________________________________________________________________________<br />

Flytningen af fx Energistyrelsen kan ses som et weberiansk top-down reguleret initiativ, idet<br />

arbejdsdelingen mellem ministerierne er et regeringsanliggende. Det repræsenterer således en<br />

ændring i den formelle struktur, der har til formål at ændre arbejdsgangene og<br />

incitamentsstrukturerne i institutionen. Ud fra styrelsens hjemmeside er der grund til at tro, at<br />

arbejdsgangene og kontrolmekanismerne i Erhvervsministeriet i højere grad end i Miljøministeriet<br />

tager økonomiske hensyn, og flytningen er således et tiltag imod en mere økonomisk effektiv<br />

miljøforvaltning. 6 Flytningen kan også ses som et forsøg på at opnå mere kontrol over<br />

forvaltningen, bl.a. fordi Miljøministeriet er kendetegnet ved et lille departement og store styrelser.<br />

Styrelser er normalt er mere uafhængige af ministeren end departementet. Den hierarkiske<br />

forbindelse mellem ministeren og forvaltning var med andre ord brudt og en organisatorisk ændring<br />

var derfor et oplagt skridt i et forsøg på at ændre på styringsformen (Grønnegård Christensen, Munk<br />

Christiansen et al. 1999: 34, 57).<br />

Af VK-regeringens finanslov fremgår det desuden, at "alle sektorforskningsinstitutioner og<br />

administrative styrelser er kontraktstyrede med resultatkontrakter og direktørkontrakter"<br />

(Finansministeriet 2002). Overgangen til kontraktstyring er en ændring i de incitamentsstrukturer,<br />

de berørte styrelser er underlagt. Disse kontrakter indgås med Miljøministeriet, der derfor bliver<br />

principal overfor styrelserne, som så bliver agenten. 7 Kravet om fokus på resultater stemmer<br />

overens med den New Public Management-tankegang, der har præget moderniseringen af den<br />

offentlige sektor gennem to årtier. På den måde tydeliggøres målene, og det bliver lettere for<br />

regeringen at styre ministeriet, fx ved at definere økonomiske mål. Samtidig skaber<br />

kontraktstyringen en produktivitetsfremmende incitamentsstruktur ved fx at anvende<br />

taxameterprincipper. Denne form for resultatstyring har da også vist sig at skabe en større<br />

produktivitet, men samtidig giver den anledning til en mængde problemer, fx målforskydning<br />

(Hood 1991: 16).<br />

Set ud fra den rationelle reformteori repræsenteret ved den weberianske bureaukratimodel og<br />

principal-agent-perspektivet, ser det således ud til, at ændringerne er gennemført fra oven i forsøg<br />

på at påvirke politikudførelsen i forvaltningen.<br />

6 Fx jf. citater fra Erhvervsministeriets hjemmeside, hvor de økonomiske prioriteringer betones: "Energistyrelsen<br />

fremtidige indsats vil sætte fokus på et samarbejde med andre aktører og anvendelse af markedsbaserede virkemidler til<br />

fremme af energibesparelser." og "Forsyningsområdets rolle er at tilstræbe et samfundsøkonomisk optimalt<br />

energiforsyningssystem, der sikrer en høj forsyningssikkerhed og en opfølgning af de miljøpolitiske målsætninger til<br />

rimelige priser" (Energistyrelsen <strong>2003</strong>).<br />

7 I Finansloven tales der både om institutionskontrakter og direktørkontrakter. I sidstnævnte vil direktøren være agent<br />

for regeringen, eller i visse tilfælde for medarbejderne (Peters 1999: 50).


<strong>Forvaltning</strong>sopgave - vinter <strong>2003</strong>/4 - Ole Dahl Rasmussen side 7<br />

________________________________________________________________________________<br />

Hvis ændringerne ses i forbindelse med tabel 2 (s. 4), kan de organisatoriske ændringer ses<br />

som en intentionel, hierarkisk forandring (celle 1). De styringsmæssige forandringer kan<br />

umiddelbart også ses som en hierarkisk, intentionel påvirkning af Miljøministeriet i retning mod<br />

mere vægt på økonomisk effektivitet (celle 1). Denne konklusion bør dog nuanceres. Kontrakterne<br />

indgås ofte i en samarbejde mellem styrelser og ministerium, og påvirkningen er derfor ikke entydig<br />

top-down. 8 Den er snarere et instrument til at synliggøre resultaterne af styrelsernes arbejde og<br />

effektivisere denne. En sådan forandring vil være intentionel, men ikke-hierarkisk og vil derfor høre<br />

til i celle 2. Præciseringen får skemaet til at se som i tabel 3.<br />

Tabel 3. Forandringstyper, teorioversigt 2.<br />

Effekt<br />

Impulsretning<br />

Hierarkisk Ikke-hierarkisk<br />

Intentionel 1 Weberiansk bureaukati 2<br />

Ikke intentionel 3 Støttekoalitionstypologien 4<br />

4. Politik som strømme: Garbage Can-modellen<br />

Kontraktstyring<br />

Støttekoalitionstypologien<br />

Garbage Can<br />

Sociologiske institutionalisme<br />

Garbage Can-modellen hviler på den sociologiske ny-institutionalisme, som høj grad forkaster de<br />

rationalistiske antagelser, som lå til grund for forrige afsnit. Grundlæggende er Garbage Can en<br />

anarkiske model, og troen på det politiske systems overordnede logik og aktørernes beregnelighed<br />

er således forkastet. Det politiske system er kendetegnet ved en flertydighed og kompleksitet.<br />

Aktørerne oplever deres verden som kaotisk og flimrende, men reagerer ved at tilskrive den mening<br />

og sammenhæng: "individuals and institutions seek to achieve some kind of cognitive consistency"<br />

(March og Olsen 1989: 41). Denne sammenhæng skabes ved hjælp af en socialisering, hvor<br />

aktørernes værdier og normer dannes i samspil med andre. Dermed udfordres de rationelle teoriers<br />

antagelse om præferencer uden for det politiske system. Præferencerne dannes i systemet, i<br />

institutionerne, og de varierer med de forskellige roller, som aktørerne indtager. (March og Olsen<br />

1989: 40; Peters 1999: 26). Aktørerne handler ikke efter en konsekvenslogik, men efter en<br />

sømmelighedslogik (logic of appropriateness). De spørger ikke sig selv: Hvad er mest fornuftigt at<br />

8 Faktisk er det ofte agenterne, der kommer med det første udspil til kontrakterne.


<strong>Forvaltning</strong>sopgave - vinter <strong>2003</strong>/4 - Ole Dahl Rasmussen side 8<br />

________________________________________________________________________________<br />

gøre her? Men i stedet: Hvad bør jeg i kraft af min position og rolle gøre her? (March og Olsen<br />

1989: 23ff).<br />

Overordnet set, er der dog alligevel i henhold til Garbage Can-modellen en slags struktur i det<br />

politiske system. Systemet består af en række forskellige strømme, der, når de mødes, skaber politik<br />

(March og Olsen 1989: 28; Zaharadis 1999: 76). Strømmende er følgende: 9<br />

1. Problemer. Består af alle slags problemer, der måtte være i samfundet.<br />

2. Policies eller løsninger. Ideer eller politikker som kan gennemføres. De kan fx være en del af et<br />

politisk program.<br />

3. Politics eller opbakning i form af stemningen i befolkningen eller parlamentet.<br />

Strømmene er indbyrdes uafhængige, og der kan således være masser af løsninger i det politiske<br />

system, som endnu ikke har fundet et problem at knytte sig til. Hvor og hvornår strømmene mødes<br />

eller kobles afhænger af, om der åbner sig et såkaldt mulighedsvindue. Hvis der skal opstå politik,<br />

kræver det ydermere, at én eller flere entreprenører har den rette timing, og at de bruger deres<br />

ressourcer på at gennemtvinge politikken, mens mulighedsvinduet er åbnet (Zaharadis 1999: 77).<br />

Det gode spørgsmål er naturligvis, om disse ideer kan tilføje noget frugtbart til vores analyse<br />

af miljøpolitikken. For at undersøge dette må vi koble de generelle pointer fra den sociologiske ny-<br />

institutionalisme med ideen om strømme. I forsøget på at forstå, hvordan forandringerne opstod,<br />

skal vi se på regeringens identitet og finde dens sømmelighedslogik. Regeringens selvforståelse var,<br />

at det var vigtigt at give "hårde, konkrete og målbare løfter" og indgå "en bindende kontrakt med<br />

vælgerne" (Emborg <strong>2003</strong>). Fra starten af valgkampen var regeringens identitet således troværdighed<br />

og handlekraft. 10 Samtidig må man gå ud fra, at der med rollen 'Ny regering' hørte normen 'Du bør<br />

vise, at du er anderledes end den gamle regering'. Men hvad med strømmene? Umiddelbart inden<br />

finanslovens vedtagelse kan jeg identificere følgende elementer i de forskellige strømme:<br />

1. Problem. Findes ikke umiddelbart i konkret form.<br />

9 Der er en del uenighed om, nøjagtig hvor <strong>mange</strong> strømme, der er tale om. March og Olsen (1989) selv mener to,<br />

kritikere mener fire (Bendor, Moe og Shotts 2001), og de tre nævnte er taget fra Zaharadis (1999). Ueningheden går<br />

mest på, om aktørerne også selv er en strøm. Siden både problemer og løsninger nødvendigvis må komme fra aktører,<br />

finder jeg det naturligt at udelade disse fra strømmene.


<strong>Forvaltning</strong>sopgave - vinter <strong>2003</strong>/4 - Ole Dahl Rasmussen side 9<br />

________________________________________________________________________________<br />

2. Policy/løsning. At foretage "en meget omfattende sanering" for at " sikre penge til sygehusene, de<br />

ældre og andre kerneydelser ", jf. Statsministerens nytårstale 2002 (Fogh Rasmussen 2002).<br />

3. Politics/opbakning. Fra folketinget og vælgerne.<br />

Man har en løsning (sanering), en identitet (troværdighed, handlekraft) og tydelig opbakning. Men<br />

man har ikke noget problem. Her kommer miljøområdet ind i billedet. Hvad angår bevillinger var<br />

miljøområdet i årene inden 2001 vokset betydeligt (Steensbeck <strong>2003</strong>), og da der, primært pga.<br />

Bjørn Lomborgs pludselige succes med Verdens sande tilstand (Lomborg 1998), kom voldsom<br />

offentlig debat om emnet, åbnede der sig et mulighedsvindue. Af debatten op til finanslovens<br />

vedtagelse fremgår det, at VK-regeringens konkrete politiske holdning til miljøområdet ændrede sig<br />

i løbet af det tidlige forår 2002. 11 Lomborgs pointe om, at 'vi bruger for <strong>mange</strong> penge på miljøet',<br />

var simpelthen dét samfundsmæssige problem, som regeringen som policy-entreprenør ledte efter.<br />

Problemet indfandt sig på rette sted til rette tid. 12<br />

Som det fremgår af analysen, var der ikke nogen central planlægger bag nedskæringerne på<br />

miljøområdet. Modellen har påpeget, at det var en kombination af regeringens identitet, dens store<br />

valgsejr og tilfældige hændelser, der gjorde, at miljøministeriet kom til at stå for skud i perioden. I<br />

forhold til tabel 2 (s. 4) placerer Garbage Can-teorien sig således klart i celle 4 på grund af fraværet<br />

af både hierarki og intentionalitet.<br />

Den rationelle reformteori fremstillede det politiske system som struktureret og<br />

forandringerne på miljøområdet som intentionelle og fortrinsvist topstyrede. I modsætning til dette<br />

viste Garbage Can-modellen os et billede af kaos. I næste afsnit vil jeg med<br />

Støttekoalitionstypologien komme med et billede på det politiske system, der hverken er helt<br />

kaotisk eller strengt ordnet.<br />

10 En endelig konklusion af regeringens identitet ville naturligvis kræve en meget grundig analyse, men det er der ikke<br />

plads til her. Derfor henviser jeg til den almindelig opfattelse som var repræsenteret i medierne.<br />

11 Pernille Blach Hansen stiller fx et spørgsmål med baggrund i, at "vi jo ikke under valgkampen hørte noget som helst<br />

fra Venstres daværende miljøordfører, den nuværende miljøminister, om, at der skulle ske drastiske besparelser og<br />

ændringer i miljøpolitikken." (Folketinget 2002).<br />

12 Eller på det forkerte sted, det forkerte tidspunkt - alt afhængig af, hvem man er.


<strong>Forvaltning</strong>sopgave - vinter <strong>2003</strong>/4 - Ole Dahl Rasmussen side 10<br />

________________________________________________________________________________<br />

5. Politik som koalitioner: Støttekoalitionstypologien<br />

Støttekoalitionstypologien (SKT) eller Advocacy Coalition Framework er et opgør med<br />

stadieteorierne eller 'jerntrekanten' - ideen om, at politik bliver til i et samspil mellem politikere,<br />

embedsmænd og de vigtigste interesseorganisationer. I stedet for en organisatorisk opdeling bruges<br />

betegnelsen 'et politisk subsystem' om den enhed, der analyseres. Et subsystem er de aktører, der<br />

interesserer sig for og arbejder med samme problem, fx miljøpolitik (Sabatier og Jenkins-Smith<br />

1999: 119). Aktørerne behandles uden hensyn til deres organisatoriske tilhørsforhold, ligesom også<br />

eksperter og journalister inddrages. Denne analyseform vælges ud fra en erkendelse af, at den<br />

offentlige sektors porteføljeudvidelse har medført, at aktører bliver nødt til at specialisere sig, hvis<br />

de vil have indflydelse.<br />

Typologien er bygget op omkring tre lag: Den normative kerne (Deep Core), Policykernen<br />

(Policy Core) og Instrumentniveauet (Secondary Aspects). Deres betydning er vist i tabel 4 (jf.<br />

Sabatier og Jenkins-Smith 1999: 133). To forhold skal være opfyldt, for at der er tale om en<br />

koalition. Aktørerne skal have en fælles policykerne og de skal handle koordineret. En fælles<br />

policykerne indbefatter en fælles grundholdning og fælles værdier inden for det pågældende<br />

subsystem.<br />

Tabel 4. De tre lag i Støttekoalitionstypologien.<br />

Den normative kerne Aktørernes helt grundlæggende<br />

forestillinger om verden.<br />

Policykerne Aktørens politiske orientering. Hvad er<br />

problemerne i subsystemet og hvad bør<br />

man gøre ved dem?<br />

Instrumentniveau Beskriver hvilke instrumenter man bør<br />

bruge for at implementere<br />

policykernen.<br />

Forandres næsten aldrig<br />

Forandres sjældent.<br />

Forandres nemt.<br />

Ændringer i subsystemet kan se på tre måder. For det første kan socio-økonomiske ændringer i det<br />

overordnede politiske system føre til ændringer. For det andet kan politiske ændringer uden for<br />

subsystemet, fx personudskiftninger, medføre ændringer. For det tredje kan læring føre til<br />

ændringer i politikken (Sabatier og Jenkins-Smith 1999: 123). Den sidstnævnte faktor adskiller sig<br />

tydeligt fra de to første, idet den indvirker på aktørernes forståelse af verden. Læringen kan ske ved


<strong>Forvaltning</strong>sopgave - vinter <strong>2003</strong>/4 - Ole Dahl Rasmussen side 11<br />

________________________________________________________________________________<br />

fremkomsten af ny teknisk viden og kan påvirke aktørernes politiske præferencer på<br />

instrumentniveau.<br />

Identifikationen af de to koalitioner på miljøområdet foregår relativt nemt, i form af to<br />

forskellige aktørgrupper med to forskellige grundholdninger til miljø. Den ene koalition, som jeg<br />

kalder 'Miljø frem for alt', består af Steen Gade, Miljøstyrelsens medarbejdere og dele af SR-<br />

regeringen. Den anden 'Mennesker over miljø' består af VK-regeringen, Bjørn Lomborg og Peter<br />

Pagh. 13 De to koalitioners eksistens bekræftes af en nyere undersøgelse om netop dette (Corry<br />

<strong>2003</strong>). 14 Koalitionernes grundantagelser leder til forskellige policy-instrumenter. Positionerne er<br />

opsummeret i tabel 5.<br />

Tabel 5. De to koalitioner.<br />

Mennesker over miljø Miljø frem for alt<br />

Policykerne <strong>Forvaltning</strong>en af miljøpolitikken<br />

skal ændres, så mennesket sættes i<br />

centrum frem for miljøet .<br />

Hvem? VK-Regeringen<br />

Bjørn Lomborg<br />

Peter Pagh<br />

Instrumentniveau Mest miljø for pengene,<br />

kontraktstyring, resultatstyring.<br />

Miljøet er et system i balance og kan nemt<br />

lide skade.<br />

Dele af SR-regeringen, særligt Svend Auken<br />

Steen Gade<br />

Medarbejderne i Miljøstyreslen<br />

Forsigtighedsprincippet<br />

Det er bemærkelsesværdigt, at koalitionerne ikke følger partierne. I redegørelsen ovenfor nævnte<br />

jeg, at de to forskellige finanslovsforslag frem til 2005 ikke var meget forskellige, og det vil derfor<br />

være ukorrekt blot at se koalitionerne som henholdsvis den ene regering og den anden. Typologiens<br />

ikke-organisatoriske udgangspunkt gør, at jeg kan nøjes med at inkludere dele af SR-regeringen i<br />

den ene koalition.<br />

Hvis man ser på ændringerne i miljøpolitikken efter valget i 2001, kan de ifølge typologien<br />

begrundes med politiske ændringer uden for subsystemet. Indtil valget havde den ene koalition<br />

været i regering. Efter valget var det den anden. I hele SR-regeringens periode sad Svend Auken<br />

13 Miljøminister Hans Christian Smidt begrunder fx nedskæringerne med, at han "må give sit bidrag til samfundets<br />

kerneydelser", (Sønderriis 2002) og Venstres miljøordfører Ejvind Vesselbo sagde, at man havde "koblet miljø og<br />

økonomi".


<strong>Forvaltning</strong>sopgave - vinter <strong>2003</strong>/4 - Ole Dahl Rasmussen side 12<br />

________________________________________________________________________________<br />

som miljøminister og han tilhører 'Miljø frem for alt'-koalitionen. Samtidig skete der en udvikling i<br />

'Mennesker over miljø'-koalition. 15 Her kan man pege på den tekniske viden som fremkom med<br />

Bjørn Lomborgs udgivelse af Verdens sande tilstand i 1998 (Lomborg 1998) som en medvirkende<br />

faktor i 'Mennesker over miljø'-koalitionens politikvalg. Koalitionen lærte simpelthen af debatten<br />

og ændrede politisk instrument.<br />

Støttekoalitionstypologiens styrke er, at den lægger vægt på de ideer, der ligger til grund for<br />

politik, men samtidig erkender, at politik er konkret handling aktører imellem. I tabel 2 (s. 4)<br />

placerede jeg SKT i både celle 2 og celle 3. Teorien forklarer bl.a. forandringerne på miljøområdet<br />

med regeringsskiftet. Denne forklaring er hierarkisk, men uden for subsystemet. Det er med andre<br />

ord usandsynligt, at vælgerne stemte på regeringen alene på grund af dens holdninger på<br />

miljøområdet, og forandringerne kan dermed ikke siges at være intentionelle inden for subsystemet.<br />

Som en anden grund anfører teorien, at den ene koalition skiftede politik, blandt andet på grund af<br />

den tekniske viden, der fremkom. Denne ændring er ikke hierarkisk, men til gengæld intentionel<br />

(celle 2, s. 4).<br />

6. Konklusion<br />

Min problemformulering lød:<br />

Hvordan kan man teoretisk forklare forandringer i den offentlige sektor? Som case anvendes<br />

udvikling på miljøområdet fra 2000-2005.<br />

Jeg tog udgangspunkt i den rationelle reformteori, der ser politik som handling og rationelle valg.<br />

Ifølge denne teori kom impulsen til ændringerne langt overvejende ovenfra, og regeringen<br />

påvirkede Miljøministriet direkte gennem regler. Samtidig betød den resultatorienterede styring en<br />

større tilskyndelse til effektivitet og en bedre mulighed for overvågning.<br />

Som teoretisk modsvar til denne så jeg på Garbage Can-modellen, der demonstrerede at<br />

politik ikke nødvendigvis foregår i ordnede systemer, men at man ikke af den grund skal afstå fra at<br />

forstå ændringerne. Regeringen forstod sig selv som troværdig og handlekraftig, samtidig med at<br />

14 Jeg har hverken tilstrækkelig materiale eller plads til rådighed til at kunne gennemføre denne undersøgelse af<br />

koalitionerne tilfredsstillende, hvilket er grunden til, at jeg baserer mig på Olaf Corry (<strong>2003</strong>).<br />

15 Denne udvikling behandlede jeg i afsnittet om Garbage Can. Den drejer sig om, at VK-regeringen havde været enig i<br />

SR-regeringens miljøpolitik helt indtil foråret 2002.


<strong>Forvaltning</strong>sopgave - vinter <strong>2003</strong>/4 - Ole Dahl Rasmussen side 13<br />

________________________________________________________________________________<br />

nogle allerede formulerede løsninger fandt problemer i miljøpolitikken. Ændringsimpulsen kom<br />

således ikke fra nogen bestemt aktør.<br />

Som en slags midterteori sluttede jeg af med Støttekoalitionstypologien (SKT) eller Advocacy<br />

Coalition Framework, hvorfra jeg fik en forståelse for de idéer, der ligger bag de to koalitioner. Et<br />

regeringsskifte medfører ikke nødvendigvis miljøpolitiske ændringer, men i 2001 blev den ene<br />

koalition skiftet ud med den anden, hvilket ledte til ændringerne.<br />

Indtil nu har jeg kun set på teorierne adskilt. Det har jeg gjort ud fra en idé om, at bevare<br />

teoriernes interne konsistens (jf. Thelen 1999: 380). De kan imidlertid sagtens inspirere hinanden.<br />

Fx ser vi, at den grundantagelse, som koalitionen 'Mennesker over miljø' havde ifølge<br />

Støttekoalitionstypologien, fint stemmer overens med de instrumenter, Rational Choice-tilgangen<br />

kunne identificere. SKT fandt at 'Mennesker over miljø'-koalitionen betragtede miljø som et<br />

velfærdsgode på linie med sundhed og dagpenge, og den NPM-tankegang som den rationelle<br />

reformteori pegede på, lægger netop vægt på målbarhed med henblik på sammenligning og<br />

prioritering. Derudover har vi set, at både SKT og Garbage Can-modellen har fremhævet Lomborgs<br />

rolle i processen som inspirator eller igangsætter for policy om miljø.<br />

Gennem opgaven har jeg vist, at forskellig teorier giver forskellige udlægninger af<br />

ændringerne på miljøområdet. Men ikke nok med det. De udtaler sig også om forskellige dele af det<br />

politiske system, ja til tider endda om forskellige politiske systemer. Umiddelbart virker det<br />

faretruende. Man skulle tro, at det politiske system var én ting, som forskellige teorier kan give os<br />

forskellige syn på. Gennemgangen viser, at det ikke forholder sig sådan. Når man undersøger det<br />

politiske system, sker det altid gennem kategorier, begreber og teorier, som man kender i forvejen -<br />

med psykologen Piagets ord kan sige, at man ikke kan gå 'fordomsfrit' ind i en undersøgelse (Olsen<br />

og Pedersen <strong>2003</strong>). Det er disse fordomme - begreber og teorier om verden - der overhovedet<br />

muliggør en forståelse af verden. Som flere videnskabsteoretikere har påpeget, så er det disse<br />

forforståelser, der på én gang begrænser og konstituerer forståelsen af fx det politiske system<br />

(Waltz 1979; Giddens 1986). For at kunne forstå forskellige aspekter af virkeligheden, behøver vi<br />

forskellige teorier.


<strong>Forvaltning</strong>sopgave - vinter <strong>2003</strong>/4 - Ole Dahl Rasmussen side 14<br />

________________________________________________________________________________<br />

7. Litteratur<br />

Beck Jørgensen, Torben; Marianne Antonsen et al. (2000), "Teorier om forandring i den offentlige<br />

sektor" i T. Beck Jørgensen og M. Antonsen, Forandringer i teori og praksis, DJØF Forlag,<br />

København.<br />

Beck Jørgensen, Torben m.fl. (1996), "Offentlige organisationer mellem politik og produktion" i<br />

Nordisk Administrativt Tidsskrift, vol. 77, nr. 1, pp. 5-36.<br />

Beck Jørgensen, Torben og Poul Erik Mouritzen (2001), Udgiftspolitik og budgetlægning, Systime,<br />

Herning.<br />

Bendor, Jonathan; Terry M. Moe et al. (2001), "Recycling the Garbage Can: An Assessment of the<br />

Research Program" i American Political Science Review, vol. 95, nr. 1, pp. 169-190.<br />

Corry, Olaf (<strong>2003</strong>), "Hinsides bæredygtig udvikling - Bjørn Lomborg og etableringen af en ny<br />

miljøpolitisk dagsorden" i Politologiske Studier, vol. 6, nr. 1.<br />

Emborg, Rasmus (<strong>2003</strong>), "Manden bag Blair" i Politiken, 23. november, 3. sektion, side 2.<br />

Energistyrelsen (<strong>2003</strong>), http://www.ens.dk/sw549.asp, læst d. 14. december <strong>2003</strong>.<br />

Finansministeriet (2002), Finanslov for finansåret 2002, § 23, Finansmin. j.nr. F5: 01-07/102-17.<br />

Fogh Rasmussen, Anders (2002), Nytårstale, 1. januar 2002.<br />

http://www.stm.dk/Index/dokumenter.asp?o=2&n=0&h=2&t=14&d=79&s=1#.<br />

Folketinget (2002), "Spørgsmål til miljøministeren" i Spm. nr. S 610.<br />

http://www.folketinget.dk/Samling/20012/spor_sv/S610.htm. Set 14/12/03.<br />

Garodkin, Ib (<strong>2003</strong>), Håndbog i dansk politik, Rosinante, København.<br />

Giddens, Anthony (1986), The constitution of society, University of California Press, Berkeley.<br />

Grønnegård Christensen, Jørgen; Peter Munk Christiansen et al. (1999), Politik og forvaltning,<br />

Systime, Århus.<br />

Hood, Christopher (1991), "A Public Management for All Seasons?" i Public Administration, vol.<br />

69, nr. 1, pp. 3-19.<br />

Lomborg, Bjørn (1998), Verdens sande tilstand, Centrum, Viby J.<br />

March, James G. og Johan P. Olsen (1989), Rediscovering institutions: the organizational basis of<br />

politics, Free Press, New York.<br />

Olsen, Paul Bitsch og Kaare Pedersen (<strong>2003</strong>), Problemorienteret projektarbejde, Roskilde<br />

Universitetsforlag, Frederiksberg.


<strong>Forvaltning</strong>sopgave - vinter <strong>2003</strong>/4 - Ole Dahl Rasmussen side 15<br />

________________________________________________________________________________<br />

Peters, B. Guy (1999), Institutional theory in political science, Continuum, London.<br />

Peters, B.G. (2001), The Politics of Bureaucracy, Routledge, London.<br />

Sabatier, Paul A. og Hank Jenkins-Smith (1999), "The Advocacy Coalition Framework: An<br />

Assessment" i P. A. Sabatier, Theories of the policy process, Westview Press, Boulder,<br />

Colorado, pp. 117-166.<br />

Steensbeck, Bjarne (<strong>2003</strong>), "Sidste Steen i regeringens sko" i Politiken, 14. juni <strong>2003</strong>, 1.<br />

Sønderriis, Ebbe (2002), "Farvel til hver femte" i Dagbladet Information, 30. januar 2002.<br />

Thelen, K. P. (1999), "Historical institutionalism in comparative politics" i Annual Review of<br />

Political Science, vol. 2, pp. 369-404.<br />

Waltz, Kenneth N. (1979), Theory of international politics, Addison-Wesley, Reading, Mass.<br />

Weber, Max (1984 [1918]), "Wirtschaft und Gesellschaft, på dansk 'Rationalitet og Irrationalitet'" i<br />

M. Blegvad, Samfundstænkning i 100 år, Folkeuniversitetet i radioen, København.<br />

Zaharadis, Nikolaos (1999), "Ambiguity, Time, and Multiple Streams" i P. A. Sabatier, Theories of<br />

the policy process, Westview Press, Boulder, Colorado, pp. 73-93.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!