Forslag - Hvidovre Kommune

hvidovre.dk

Forslag - Hvidovre Kommune

BilagKB_130618_pkt 11_01

REDEGØRELSE

Lokalplanen giver mulighed for at udnytte ejendommene

med forskellige bebyggelsesprocenter, idet der er taget

hensyn til karakteren af naboejendommene. Ejendommen

på Næsborgvej 90 støder op til en etagebebyggelse

og må derfor udnyttes med en bebyggelsesprocent på

65, mens ejendommen på Næsborgvej 92 støder op til

nogle parcelhusgrunde, hvorfor den kun må udnyttes

med en bebyggelsesprocent på 30.

For at respektere og fastholde kulturhistoriske værdier

fastlægges bestemmelser om bevaring af hovedbygningen

på Næsborgvej 92. Kommunen skal godkende

ansøgninger vedrørende ændring af bygningens ydre i

forhold til bestemmelser om dette. Der er bestemmelser

om bygningens placering på grunden, omfang, tagformen

og facadens udtryk.

Lokalplanen skal medvirke til, at ejendommen tilpasses

de forventede klimaforandringer i form af mere regn,

mere blæst og stigende temperaturer.

Derfor indeholder lokalplanen et krav om, at der til parkeringsarealer

skal anvendes belægning, der muliggør

nedsivning af regnvand, og ved opførsel af ny bebyggelse

skal anvendes tagmaterialer til forsinkelse af regnvand.

Desuden sikrer lokalplanen, at den eksisterende vej

fastholdes.

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

PLANLÆGNING

Kystnærhedszone

Lokalplanområdet er beliggende mindre end 3 km fra

kysten i den kystnære del af byzonen og er således

omfattet af planlovens bestemmelser for planlægning

i kystområderne. De særlige krav til planlægning i de

kystnære zoner gælder såfremt ny bebyggelse påvirker

kysten visuelt. Læs eventuelt mere i planlovens kapitel

2a.

Da lokalplanområdet ligger 2,7 km fra kysten, og da arealerne

mellem lokalplanområdet og kysten i forvejen er

bebygget med boligbebyggelse og infrastrukturanlæg, er

det kommunens vurdering, at byggemulighederne, der er

indeholdt i lokalplanen, ikke vil påvirke kystlandskabet.

Næsborgvej 90, foto 2013

Hvidovre Kommune - Lokalplan 133

7

More magazines by this user
Similar magazines