Patienterne har ordet - Landsforeningen bedre psykiatri

sundhed.dk

Patienterne har ordet - Landsforeningen bedre psykiatri

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de

retspsykiatriske sengeafsnit

i Danmark, 2006 - 2007

Center for Kvalitetsudvikling på vegne af:

Region Hovedstaden

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Region Sjælland

Region Syddanmark

Oktober 2007


Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de

retspsykiatriske sengeafsnit

i Danmark, 2006-2007

Undersøgelsen er iværksat af Danske Regioner

Undersøgelseskonceptet og rapporten

er udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland

Henvendelse vedrørende undersøgelsen:

Faglig koordinator Thomas Ochsner

Konsulent Gitte Dahl

Konsulent Kirsten Lorentzen

Sekretær Marianne Frimer

Rapporten kan læses på www.sundhed.dk

og på Center for Kvalitetsudviklings hjemmeside på adressen:

www.centerforkvalitetsudvikling.rm.dk

Rapporten kan rekvireres hos Danske Regioner på publ@regioner.dk

Bestillingsnummer: 90

ISBN nummer: 978-87-92176-08-0

Pris: 30 kr. (ekskl. moms og porto)

Omslagsillustration: Annette Windfeld, Gigraf

Tryk: Danske Regioner

© Center for Kvalitetsudvikling

Uddrag, herunder figurer, tabeller, citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse

Oktober 2007


Forord

Psykiatrien skal som alle andre ydelser i sundhedsvæsenet til stadighed udvikle

sig og have højest mulig kvalitet. Det har patienter med sindslidelser

samme krav på som andre patienter.

Nærværende rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse på 17

retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark. Det er den anden undersøgelse i

retspsykiatrien. Den første blev rapporteret i maj 2006. Begge rapporter

supplerer hovedrapporten ”Patienterne og de pårørende har ordet – Undersøgelse

på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005”.

Undersøgelsen indgår i en række af undersøgelser, hvor både distriktspsykiatrien,

hospitalspsykiatrien, socialpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien

undersøges. Disse undersøgelser bliver gentaget over tid, og det er således

et omfattende projekt, vi har sat i søen.

Vi har valgt at spørge de retspsykiatriske patienter selv, og ordet er dermed

givet til de sindslidende, der møder systemet.

Vi mener hermed at præsentere et godt værktøj til at udvikle og forbedre

indsatsen overfor sindslidende og deres pårørende. Det er målet, at dette

værktøj bruges af de retspsykiatriske sengeafsnit lokalt, ligesom det er ønskeligt,

at denne viden indgår som en del af beslutningsgrundlaget politisk –

både lokalt og centralt.

Jeg håber, at fagpersoner, patient- og pårørendeorganisationer og politikere

vil have glæde af den viden og dokumentation, nærværende undersøgelse

byder på, og jeg ser frem til kommende undersøgelser.

Bent Normann Olsen

Formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg


Indhold

Indledning 3

1. Hovedresultater 5

2. Organisering 9

3. Oversigt over de deltagende sengeafsnit 11

4. Undersøgelsesmetode 13

5. Undersøgelsens datagrundlag 17

6. Resultater fra undersøgelsen 23

6.1 Indlæggelsen på sengeafsnittet 25

6.1.1 Modtagelsen 25

6.1.2 Kontakten med personalet 26

6.1.3 Informationer om sygdommen og behandlingen 31

6.1.4 Aktiviteterne 32

6.1.5 Atmosfæren på afsnittet 33

6.1.6 Medpatienterne 34

6.1.7 De fysiske rammer 35

6.1.8 Brugerindflydelse 36

6.1.9 Patienternes oplevelse af pårørendeinddragelse 37

6.1.10 Fremtidsplaner 38

6.1.11 Bedring, håb og livsmod 39

6.1.12 Samlet indtryk og størst betydning 42

6.2 Psykiatrien som helhed 44

6.2.1 Samarbejde i psykiatrien 44

6.2.2 Psykoedukation 46

6.2.3 Yderligere behandlingstilbud 47

Bilag

1. Signalement af patienterne opdelt lokalt

2. Svarene opdelt på undergrupper af patienter

3. Patienternes skriftlige kommentarer

4. Spørgeskema

5. Oversigt over Center for Kvalitetsudviklings hidtidige undersøgelser inden for

psykiatrien


Indledning

Baggrund

Amtsrådsforeningen (nu Danske regioner) nedsatte i november 2003 en arbejdsgruppe

med henblik på udarbejdelse af et koncept for landsdækkende

psykiatriundersøgelser med afsæt i de erfaringer, der hidtil var gjort i Århus,

Ribe og Nordjyllands amter. Opgaven var initieret af flere forhold. Dels indgik

spørgeskemaundersøgelser i psykiatrien som ét af punkterne i Sundhedsstyrelsens

forslag til handleplan (2002). Dels blev dette fulgt op politisk som en

del af den seneste psykiatriaftale for 2003-2006. Dels var der som nævnt amter,

der allerede var i gang med undersøgelser af nævnte karakter.

De første bruger- og pårørendeundersøgelser blev igangsat i sensommeren

2004 i alle amter, H:S og Bornholms Regionskommune.

Rapporter

Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse på 17 retspsykiatriske

sengeafsnit i perioden 15. februar 2006 til 14. maj 2007. Den er en opfølgning på

rapporten ”Patienterne har ordet – undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit

i Danmark 2005”, og danner dermed både grundlag for sammenligning af patienttilfredsheden

over tid og mellem sengeafsnit.

Begge rapporter bør ses som et supplement til hovedrapporten : ”Patienterne og

de pårørende har ordet – Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark

2005”.

Det skal bemærkes, at tal fra 2005 i denne rapport ikke er lig med tallene i den

trykte rapport fra 1. undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit. Dette skyldes,

at afsnittet R5 fra Sankt Hans Hospital er taget ud af datagrundlaget til denne

rapport, idet afsnittet var nedlagt, da 2. undersøgelse skulle i gang.

Erfaringerne fra første undersøgelsesrunde i retspsykiatrien viste, at der kom

for få svar fra de pårørende til, at det gav mening at præsentere resultaterne

kvantitativt. Derfor indgår pårørende ikke i undersøgelsen på de retspsykiatriske

afsnit.

Psykiatriske

Sengeafsnit

Formål

Vest for Storebælt benyttes fortrinsvis betegnelsen ”sygehuspsykiatri”, mens

man øst for Storebælt sædvanligvis bruger betegnelsen ”hospitalspsykiatri”. I

de landsdækkende patient- og pårørendeundersøgelser benyttes begrebet

psykiatriske sengeafsnit”.

Formålet med undersøgelsen er, at

• give viden om patienters oplevelser og vurdering af psykiatrien,

• give mulighed for at afdække, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer,

• give mulighed for sammenligning inden for de enkelte regioner og på

tværs af disse, og at

• give mulighed for systematisk at kunne følge patienttilfredshedens udvikling

over tid gennem tilbagevendende undersøgelser med faste intervaller.

Der spørges til de

vigtigste områder

For at undersøgelsen kan være overkommelig for patienter og personale, stilles

der et begrænset antal spørgsmål, som ikke kan rumme alle aspekter af

patienternes kontakt med distriktspsykiatrien, men afdækker hvordan de opfatter

temaerne:

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Side 3


• Den faglige indsats i behandlingen m.v.

• Kommunikation mellem personale og patienter

• Information om sygdommen, behandlingen m.v.

• Patient- og pårørendeinddragelse

• Inddragelse af det private og det professionelle netværk

• De fysiske rammer på sengeafsnittene

• Koordination og tilbud i det sociale og psykiatriske system som helhed.

Under udarbejdelsen af konceptet i 2005 samarbejdede Center for Kvalitetsudvikling

med klinikchef Anne Lindhardt og familiechef Leif Gjørtz Christensen,

der var ”faglige tovholdere” i udarbejdelsen af ”Fælles værdier i indsatsen

for mennesker med en sindslidelse” (Socialministeriet, Indenrigsog

Sundhedsministeriet, 2005).

Ved udarbejdelsen af spørgeskemaet blev der taget højde for anbefalingerne i

pjecen ”De mellemmenneskelige relationer”, der i 2003 blev udarbejdet i

et samarbejde mellem Amtsrådsforeningen, Københavns og Frederiksberg

kommuner samt en række centrale aktører i det danske sundhedsvæsen.

Det er tilstræbt, at også de fleste områder fra de lokale amtslige/regionale

brugerpolitikker, er indeholdt i undersøgelsen.

Der er også taget hensyn til områder, som tidligere undersøgelser har vist,

at patienter, ledelse og medarbejdere finder grundlæggende for en god patientoplevelse.

Center for Kvalitetsudvikling har samarbejdet med seniorforsker Steen

Bengtsson fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (tidligere Socialforskningsinstituttet)

bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af spørgeskemaerne

forud for den første undersøgelse i 2005.

Et øjebliksbillede

Undersøgelsen ”tager temperaturen” på patienternes her-og-nu-oplevelse.

Svarene er således ikke evigt gyldige, men afhængige af den aktuelle situation

og periode, hvori de er afgivet.

Flere slags

kvalitet

Undersøgelsesresultaterne kan benyttes som dokumentation for patienternes

oplevelser - den brugeroplevede kvalitet. Resultaterne kan indgå i de psykiatriske

sengeafsnits arbejde med at forbedre kvaliteten, men undersøgelserne

kan ikke stå alene som kvalitetsmål. De skal ses i sammenhæng med

den faglige og organisatoriske kvalitet.

Rapportens

opbygning

Kapitel 1 indeholder et kort resumé af hovedresultaterne. Kapitel 2 omhandler

organiseringen af undersøgelserne, herunder navne på medlemmer af

undersøgelsernes styregruppe, følgegruppe samt de lokale koordinatorer. I

kapitel 3 gives et overblik over de retspsykiatriske afsnit, der indgår i undersøgelsen.

Kapitel 4 omhandler undersøgelsesmetoden, og af kapitel 5 fremgår

undersøgelsens datagrundlag, herunder svarprocenter. I kapitel 6 præsenteres

undersøgelsens resultater i søjlediagrammer.

Af bilagsmaterialet fremgår signalement af svarpersonerne opdelt regions-

/afsnitsvis (bilag 1), opdelt på undergrupper af patienter (bilag 2) samt patienternes

skriftlige kommentarer (bilag 3). Som bilag 4 er indsat spørgeskemaet

til patienterne, og af bilag 5 fremgår Center for Kvalitetsudviklings hidtidige

undersøgelser i børne- ungdoms- og voksenpsykiatrien.

Side 4

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Oktober 2007


1. Hovedresultater

17 retspsykiatriske

afsnit

17 retspsykiatriske sengeafsnit har deltaget i denne anden landsdækkende

patientundersøgelse.

I dette kapitel gives et resume af de væsentligste resultater.

Undersøgelsens

datagrundlag

Fra den 15. februar 2006 til den 14. maj 2007 fik 400 patienter udleveret et

spørgeskema. 164 patienter besvarede skemaet. På landsplan er undersøgelsens

svarprocent dermed på 41 %. Det er betænkelig lavt for

en undersøgelse af denne type (udover de 164 besvarede skemaer er der

indkommet 25 spørgeskemaer, der ikke indgår i beregningen af den samlede

svarprocent, da sengeafsnittene, hvorfra de 25 skemaer kommer, ikke har

registreret antallet af udleverede skemaer korrekt). Svarprocenten varierer

meget fra sengeafsnit til sengeafsnit, jf. kap. 5.

Repræsentativitet

En bortfaldsanalyse viser, at svarpersonerne er nogenlunde repræsentative

for patienter i undersøgelsens målgruppe, hvad angår køn, alder og modersmål.

Hvad angår indlæggelsesvarighed, er patienter, der har været indlagt

over 2 måneder, overrepræsenterede, mens patienter, der har været indlagt

i mindre end 2 måneder, er underrepræsenterede. Hvad angår patientens diagnose,

er patienter med diagnosen F2 underrepræsenterede blandt svarpersonerne,

mens patienter, hvor diagnosen er uoplyst, er overrepræsenterede.

Patienternes

samlede

vurdering

Patienterne bliver bedt om at give deres samlede indtryk af indlæggelsen

gennem tildeling af 1-5 stjerner. Patienternes skriftlige begrundelser for deres

stjernetildeling viser, at 4 og 5 stjerner udtrykker høj grad af tilfredshed.

Afgives der 3 stjerner, er der typisk tale om klar utilfredshed med dele af

indlæggelsen, mens 2 eller 1 stjerne er udtryk for en generel og markant

utilfredshed.

I figur 1 vises stjernetildelingen i procenter. 5 og 4 stjerner er slået sammen

til én kategori, 3 stjerner udgør en anden kategori, og 2 og 1 stjerne udgør

en tredje kategori.

I øverste søjle vises svarene fra retspsykiatriske patienter i hele landet. 50

% af patienterne har svaret ”enestående” eller ”godt”. Herefter følger

resultaterne fra de enkelte regioner i henholdsvis 2005 og 2007.

Tal i parentes viser, hvor mange patienter, der besvarede spørgsmålet.

Regionerne er alene sorteret efter, hvor stor en procentdel af svarpersonerne,

der har givet 5 eller 4 stjerner. Alternativt kunne der sorteres efter, hvor

stor procentdel, der har givet 1 eller 2 stjerner. Dette ville give en lidt anden

rækkefølge. Er der i flere regioner en lige stor procentdel, der har givet 5 eller

4 stjerner, er rækkefølgen afgjort efter decimaler, der ikke ses i figuren.

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Side 5


Figur 1. Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse

på dette sengeafsnit?

Retspsykiatrien 2005 og 2006-07: Landsresultater og regionale resultater

Hele landet 2006-07 (174)

50%

37%

13%

Hele landet 2005-06 (127)

49%

33%

18%

Region Midtjylland 2006-07 (34)

59%

29%

12%

Region Midtjylland 2005-06 (39)

67%

26%

8%

Region Syddanmark 2006-07 (29)

55%

31%

14%

Region Syddanmark 2005-06 (14)

64%

29%

7%

Region Hovedstaden 2006-07 (81)

49%

42%

9%

Region Hovedstaden 2005-06 (47)

45%

43%

13%

Region Nordjylland (15)

40%

33%

27%

Region Nordjylland 2005-06 (11)

45%

0%

55%

Region Sjælland 2006-07 (15)

33%

40%

27%

Region Sjælland 2005-06 (16)

6%

50 %

44%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100

%

5 stjerner (enestående) og 4 stjerner (godt)

3 stjerner (både godt og dårligt)

2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt)

Der er forholdsvis store variationer i patienttilfredsheden inden for de 17 deltagende

sengeafsnit. På de tre afsnit i landet, hvor der er relativt flest tilfredse

patienter, giver 70 % af patienterne 5 eller 4 stjerner. På de tre afsnit, der

har den laveste tilfredshed, giver 25 % af patienterne 5 eller 4 stjerner.

Patienternes

begrundelser for

stjernetildelingen

Patienterne bliver bedt om med egne ord at begrunde deres tildeling af antal

stjerner. Det har 55 % af svarpersonerne gjort i den seneste undersøgelse

fra 2007. Besvarelserne kan læses i rapportens bilag 3.

Størst betydning

Patienterne bliver også bedt om at beskrive, hvad der har haft størst betydning

for dem under indlæggelsen. Det har 69 % af svarpersonerne gjort i

2007 undersøgelsen. Besvarelserne kan læses i rapportens bilag 3.

De øvrige

spørgsmål om

patientens

indlæggelse

I figur 2 vises landsresultatet i henholdsvis 2005 og 2007 for 15 af de øvrige

spørgsmål, der vedrører patientens indlæggelse. Forkortelserne er nødvendige

af hensyn til den grafiske fremstilling. Spørgsmålenes fulde ordlyd

kan læses i spørgeskemaet i bilag 4, hvor nummereringen af spørgsmål svarer

til nummereringen i figur 2.

I figuren er henholdsvis de to ja-kategorier og de to nej-kategorier slået

sammen. Spørgsmål med størst tilfredshed i 2007 undersøgelsen står øverst.

Jo længere nede spørgsmålet befinder sig, des mindre er andelen af tilfredse

patienter. Tal i parentes viser, hvor mange patienter, der besvarede spørgsmålet.

Side 6

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Oktober 2007


Figur 2. 15 spørgsmål vedrørende patientens indlæggelse

Retspsykiatrien 2005 og 2006-07: Landsresultater

2. Plejepers. tilgængelighed 2006-07 (186)

2. Plejepers. tilgængelighed 2005-06 (131)

5. Uforstyrrede samtaler 2006-07 (184)

5. Uforstyrrede samtaler 2005-06 (129)

3. Kontakt med kontaktpers. 2006-07 (184)

3. Kontakt med kontaktpers. 2005-06 (130)

1. Modtagelsen i afsnittet 2006-07 (180)

1. Modtagelsen i afsnittet 2005-06 (128)

12. Kontakt med medpat. 2006-07 (186)

12. Kontakt med medpat. 2005-06 (126)

6. Hensyn og respekt 2006-07 (187)

6. Hensyn og respekt 2005-06 (130)

15. Øget håb og livsmod 2006-07 (164)

15. Øget håb og livsmod 2005-06 (122)

11. Atmosfæren i afsnittet 2006-07 (183)

11. Atmosfæren i afsnittet 2005-06 (130)

14. Fået det bedre af indlæg. 2006-07 (177)

14. Fået det bedre af indlæg. 2005-06 (118)

4. Kontakt med lægerne 2006-07 (184)

4. Kontakt med lægerne 2005-06 (132)

10. Relevant behandling 2006-07 (179)

10. Relevant behandling 2005-06 (123)

13. De fysiske rammer 2006-07 (185)

13. De fysiske rammer 2005-06 (129)

7. Info. om sygdom og beh. 2006-07 (177)

7. Info. om sygdom og beh. 2005-06 (119)

8. Aktiviteter 2006-07 (181)

8. Aktiviteter 2005-06 (119)

9. Egen indflydelse 2006-07 (179)

9. Egen indflydelse 2005-06 (118)

88%

83%

88%

83%

88%

83%

84%

80%

83%

78%

81%

74%

79%

73%

73%

62%

73%

78%

71%

80%

71%

76%

70%

71%

66%

67%

65%

60%

63%

69%

12%

17%

12%

17%

13%

17%

16%

20%

17%

22%

19%

26%

21%

27%

27%

38%

27%

22%

29%

20%

29%

24%

30%

29%

34%

33%

35%

40%

37%

31%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

"Ja, i høj grad" og "Ja, i nogen grad"

"Nej, kun i mindre grad" og "Nej, slet ikke"

Sengeafsnittets

kontakt med

patientens

pårørende

I 2007 undersøgelsen oplyser 48 % af patienterne, at personalet havde kontakt

med deres pårørende. 83 % af disse patienter var i høj grad eller i nogen

grad tilfredse med den kontakt, der var. 21 % af patienterne oplyser, at

personalet ikke havde kontakt med de pårørende, 22 % af disse patienter

ville gerne have haft, at der havde været kontakt. 7 % af patienterne ved ikke,

om personalet havde pårørendekontakt.

Sammenlignet med 2005 undersøgelsen, er der sket et fald i andelen af patienter,

der oplyser, at personalet ikke havde kontakt med de pårørende (fra

36 % i 2005 til 21 % i 2007). Der er samtidig langt færre af disse patienter,

som har ønsket, at der havde været kontakt (fra 49 % i 2005 til 22 % i

2007).

Fremtidsplaner

I 2007 undersøgelsen oplyser 51 % af patienterne, at der er truffet aftaler

om tiden efter udskrivningen. 92 % af disse patienter er i høj grad eller i nogen

grad tilfredse med de aftaler, der er truffet. 16 % af patienterne oplyser,

at der ikke er truffet nogen aftaler, og 70 % af disse patienter ville gerne

have haft, at der var truffet aftaler. 22 % af patienterne svarer ”Ved ikke/ej

relevant” (patienter, der skulle overflyttes til andet afsnit, blev opfordret til at

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Side 7


afkrydse i denne kategori).

Sammenlignet med 2005 undersøgelsen, er andelen af patienter, som oplyser

at der er truffet aftaler om tiden efter udskrivningen faldet fra 72 % i

2005 undersøgelsen til 51 % i 2007. Samtidig er der sket en stigning i andelen

af patienter, der gerne ville have haft, at der var truffet aftaler (fra 61 %

til 70 %.) Andelen af patienter, der i høj grad eller i nogen grad er tilfredse

med de aftaler, der er truffet, har ikke ændret sig betydeligt (88 % i 2005).

Andelen af patienter der har svaret ”ved ikke/ej relevant er steget fra 15 % i

2005 til 22 % i 2007.

Samarbejde i

psykiatrien

I 2007 undersøgelsen oplyser 62 % af patienterne, at de har kontakt med

andre instanser om deres sygdom. Det kan bl.a. være praktiserende læge,

distriktspsykiatri, bostøtte, bosted, dagtilbud, privatpraktiserende psykiater/-

psykolog og kommunens sagsbehandler. 63 % af disse patienter svarer bekræftende

på, at der er samarbejde mellem de forskellige instanser/behandlere,

og af disse patienter er 84 % i høj grad eller i nogen grad tilfredse med

samarbejdet. 14 % af de patienter, der har kontakt med flere instanser, oplyser,

at der ikke er noget samarbejde, og 73 % vil gerne have, at der skal

samarbejdes. 24 % af patienterne ved ikke, om der er et samarbejde.

Sammenlignet med 2005 undersøgelsen, er andelen af patienter, som oplyser

at de har kontakt med andre instanser om deres sygdom stort set ens (1

% forskel). Andelen af patienter som svarer bekræftende på, at der er et

samarbejde mellem instanserne er faldet (79 % i 2005). En lidt større andel

er imidlertid i høj grad eller i nogen grad tilfredse med samarbejdet (76 % i

2005).

Psykoedukation

Patienterne bliver spurgt, om psykiatrien har tilbudt dem undervisning om

deres sygdom og behandling. I 2007 undersøgelsen svarer 25 % af patienterne

bekræftende. Der skal gøres opmærksom på, at psykoedukation/undervisning

nogle steder gives som en del af behandlingen, og at nogle patienter

derfor kan have svært ved at svare på, om de er blevet tilbudt undervisning.

De 55 % af patienterne, der ikke mener, at de har modtaget undervisning,

bliver spurgt, om de har haft brug for det. Det svarer 44 % bekræftende

på. 10 % ved ikke eller husker ikke, at de har fået tilbud om undervisning.

Sammenlignet med 2005 undersøgelsen, er der ikke sket store udsving til

hverken den ene eller anden side. Der er sket et lille fald i andelen af patienter,

der ikke mener, at de har modtaget undervisning (62 % i 2005) og ligeledes

er der færre af disse patienter, som giver udtryk for at have haft brug

for undervisning (52 % i 2005).

Andre eller flere

behandlingstilbud

i psykiatrien

Patienterne bliver spurgt, om de savner behandlingstilbud i psykiatrien, f.eks.

samtaleterapi, psykologhjælp, fysioterapi, ergoterapi, bevægelse, forskellige

aktivitetstilbud – eller noget andet. I 2007 undersøgelsen svarer 30 % af patienterne

bekræftende. 88 % af disse patienter har uddybet deres svar kvalitativt.

Svarene kan læses i rapportens bilag 3.

Sammenlignet med 2005 undersøgelsen, er andelen af patienter, som har

svaret, at de savner behandlingstilbud faldet fra 40 % til 30 %. I 2005 undersøgelsen

uddybede samtlige af disse patienter deres svar kvalitativt, denne

andel er som nævnt faldet til 88 % i 2007 undersøgelsen.

Side 8

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Oktober 2007


2. Organisering

Styregruppe

Psykiatridirektørkredsen udgør den ledelsesmæssige styregruppe. Kredsen består

af:

• Morten Rand Jensen, Region Hovedstaden

• Anne Jastrup, Region Midtjylland

• Per Christiansen, Region Nordjylland

• Flemming Nielsen, Region Sjælland

• Agnete Philipsen, Region Syddanmark

Følgegruppe

Psykiatrichefkredsen nedsatte ultimo 2003 en arbejdsgruppe med deltagelse af

repræsentanter fra amterne, H:S, Københavns og Frederiksberg kommuner,

bruger- og pårørendeorganisationer, videnskabelige selskaber m.fl. Danske

Regioner er sekretariat for arbejdsgruppen. Pr. 1. januar 2007 blev gruppen

omorganiseret og samtidig omdøbt til Følgegruppen.

Medlemmer af Følgegruppen er:

• Chefsygeplejerske Claus Graversen, Region Midtjylland (formand)

• Ledende oversygeplejerske Vibeke Juhl, Region Hovedstaden

• Chefsygeplejerske Helle Jørgensen, Region Nordjylland

• Produkt- og samarbejdschef Lone Terp, Region Sjælland

• Afdelingschef Torben Kyed Andersen, Region Syddanmark

• Udviklingschef Lene Berring, Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker.

• Lægelig direktør Søren Bredkær, Dansk Psykiatrisk Selskab

• Fuldmægtig Lene Christensen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

• Fuldmægtig Jakob Tjalve, Styrelsen for Social Service

• Erik Olsen, Landsforeningen af tidligere psykiatribrugere

• Næstformand Frede Budolfsen, Landsforeningen SIND

• Jurist Dorthe Neergaard, Landsforeningen Bedre Psykiatri

• Fuldmægtig Maj-Britt Laursen, Danske Regioner

• Afdelingschef Peter Rhode, Center for Kvalitetsudvikling

• Konsulent Kirsten Lorentzen, Center for Kvalitetsudvikling

• Konsulent Gitte Dahl, Center for Kvalitetsudvikling

Regionale

koordinatorer

Regionerne har udpeget de koordinatorer, der tager sig af planlægning af undersøgelserne

efter 1. januar 2007, herunder afholdelse af informationsmøder

for medarbejdere, støtte til de lokale tovholdere, udtræk af patientoplysninger

og tilbagemeldinger om svarprocenter m.v. til afsnittene.

Af skemaet på næste side fremgår navne på koordinatorer pr. 10. oktober

2007.

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Side 9


Koordinatorer pr.

10. oktober 2007

Region Hovedstaden

• Konsulent Eva Ørsted Pedersen, Psykiatrivirksomheden

• Konsulent Ida Sørensen, Psykiatrivirksomheden

Region Midtjylland

• Konsulent Mette Bo Christensen, Psykiatrifaglig stab

• Konsulent Lone Sommer, Distrikt Syd

• Fuldmægtig Mads Dybdahl Andersen, Distrikt Øst

• Udviklingskonsulent Inge Hella Jul, Distrikt Vest

• Kvalitetskoordinator Pia Lise Sterregaard, Børn, Unge og Specialrådgivning

Region Nordjylland

• Kvalitetskoordinator Søren Riemann

Region Sjælland

• Udviklingskonsulent Lone Pedersen, Psykiatrihuset Ringsted

• Konsulent Anne Otto Hansen, Psykiatrihuset Ringsted

• Konsulent Nils Hagstrøm, Psykiatrihuset Ringsted

Region Syddanmark

• Ekspeditionssekretær Mona Hansen, Psykiatricenter Vest

• Kvalitetschef John Verver, Psykiatricenter Vest

• Kvalitetschef Lene von Bülow, Psykiatricenter Midt

• Kvalitetsmanager Peter Jezek, Psykiatricenter Øst

• Kvalitetskonsulent Finn Sørensen, Psykiatristaben

Center for Kvalitetsudvikling

Center for Kvalitetsudvikling er sekretariat for undersøgelserne og har ansvar

for planlægning og koordinering, udvikling af koncepter og spørgeskemaer,

databearbejdning og rapportering.

Følgende medarbejdere fra centret er involveret i undersøgelserne pr. 1. juni

2007:

• Afdelingschef Peter Rhode

• Faglig koordinator Thomas Ochsner

• Projektleder Ane Feldskov

• Konsulent Hans Jacob Rud Christensen

• Konsulent Kirsten Lorentzen

• Konsulent Gitte Dahl

• Sekretær Marianne Frimer

Side 10

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Oktober 2007


3. Oversigt over de deltagende sengeafsnit

Et enkelt

sengeafsnit

udgår

18 retspsykiatriske sengeafsnit fordelt på de fem regioner deltog i anden undersøgelse

fra 15. februar 2006 til den 14. maj 2007.

Da der kun er en enkelt svarperson fra Afsnit L1 på Sct. Hans Hospital, udgår

dette afsnit af rapporteringen.

I nedenstående skema er oplistet de afsnit, der indgår i rapporteringen i de to

undersøgelser.

REGION HOVEDSTADEN

1. undersøgelse 2. undersøgelse

15.2.05 – 14.2.06 15.2.06 – 14.5.07

Glostrup: J80 J80

J81

J81

Sct. Hans Hospital: R1 R1

R2

R2

R3

R3

R4

R4

R5 (lukket 31.12.05)

R6

R6

R7

R7

REGION MIDTJYLLAND

Risskov: R1 R1

R2

R2

R3

R3

Viborg: Retspsyk. afsnit Retspsyk. afsnit

REGION NORDJYLLAND

Aalborg: E1 E1

REGION SJÆLLAND

Nykøbing Sjælland: Enggården Enggården

Pilehuset

Pilehuset

REGION SYDDANMARK

Middelfart: P4 P4

Ribe:

R4

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Side 11


Side 12

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Oktober 2007


4. Undersøgelsesmetode

Kortfattet

metodebeskrivelse

I dette kapitel gives en kortfattet metodisk orientering. Læsere, der er interesseret

i en mere detaljeret beskrivelse af undersøgelsesmetoderne, henvises

til ”Koncept for landsdækkende patient- og pårørendeundersøgelser på

de psykiatriske sengeafsnit”.

Undersøgelsestidspunkt

Den første undersøgelser på de retspsykiatriske sengeafsnit fandt sted fra

15. februar til 2005 til den 14. februar 2006, dvs. 12 måneder. Da antallet af

udskrevne/overflyttede patienter viste sig at være forholdsvis lavt på de retspsykiatriske

sengeafsnit, besluttede følgegruppen, at udleveringsperioden

skulle udvides til 15 måneder i 2. undersøgelsesperiode. Formålet var, at flere

sengeafsnit skulle kunne få egne resultater – dvs. have mindst 10 svarpersoner

blandt patienterne.

Anden undersøgelse blev gennemført i direkte forlængelse af første periode.

Den varede fra 15. februar 2006 til 14. maj 2007.

Udlevering af

spørgeskemaer

Undersøgelsen gennemføres som totalundersøgelse, hvor personalet på de

retspsykiatriske sengeafsnit personligt udleverer spørgeskemaer og frankerede

svarkuverter til patienter, der skal overflyttes eller udskrives.

Der kan opstå situationer, hvor patienten ikke har fået udleveret et spørgeskema,

inden vedkommende forlader afsnittet. I givet fald skal spørgeskemaet

eftersendes. Da erfaringen viser, at kun få patienter returnerer spørgeskemaet,

hvis de får det tilsendt, tilstræbes det, at eftersendelse kun forekom

i ganske særlige situationer.

Målgruppe

Undersøgelsens målgruppe er døgnindlagte patienter, der står foran udskrivning

eller overflytning. Patienter, der indlægges flere gange i løbet af undersøgelsesperioden,

skal have udleveret spørgeskema ved hver udskrivning/-

overflytning. Undersøgelsen fokuserer på, hvordan hver enkelt indlæggelse

opleves, og samme patient kan opleve to eller flere indlæggelser på det

samme afsnit som meget forskellige.

Følgende patienter er ekskluderet: Patienter, der overflyttes til et lukket intensivt

afsnit og har det for dårligt til at besvare et spørgeskema, ambulante

patienter (f.eks. dagpatienter), patienter, der kortvarigt udskrives med planlagt

genindlæggelse, patienter, der overflyttes akut til somatisk hospital, patienter,

der er svært demente, og patienter, der ud over deres psykiske sygdom

også lider af svær mental retardering (kriterierne er nærmere uddybet i

koncepthæftet).

Personalets

registreringer

Personalet udfylder et registreringsskema for alle patienter, som overflyttes

eller udskrives. Oplysningerne bliver bl.a. brugt til at beregne svarprocenter,

foretage bortfaldsanalyse samt få kendskab til fordelingen af patienter, der

ekskluderes eller udelukker sig selv fra at deltage.

Afprøvede

skemaer

Spørgeskemaerne er pilottestet (valideret) i flere omgange. I alt 83 brugere

fra sengeafsnittene, distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien har testet spørgeskemaerne.

Inden de første undersøgelser blev gennemført i Århus Amt

deltog 56 brugere i pilottesten. Da spørgeskemaerne til patienter på senge-

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Side 13


afsnittene og i distriktspsykiatrien blev revideret i forbindelse med de landsdækkende

undersøgelser, blev der foretaget yderligere 27 pilotinterviews

med patienter forskellige steder i landet.

Totalundersøgelse

Undersøgelserne gennemføres som totalundersøgelser. Det er derfor ikke påkrævet

at overveje, om svarfordelinger og sammenhænge er statistisk signifikante

eller ej. Gruppen af patienter, der har modtaget et spørgeskema, kan

dog også betragtes som repræsentanter for en bredere gruppe af personer,

der kunne få behov for indlæggelse. Hvis patienter, der har modtaget et

spørgeskema, opfattes som en stikprøve fra en sådan population, kan overvejelser

om statistisk signifikans være relevante. Der vil være sammenhænge

og svarfordelinger, der ikke er/ville være statistisk signifikante, hvis der

havde været foretaget en almindelig signifikanstest. Da der er tale om en totalundersøgelse,

betyder det ikke, at disse sammenhænge nødvendigvis er

uinteressante.

Sammenligninger

på tværs af regioner

Patienternes forskellige baggrundsforhold, f.eks. køn, alder og indlæggelsesvarighed,

kan bevirke, at deres oplevelser varierer fra region til region. Det

er muligt at justere for sådanne forskelle i baggrundsforhold ved standardisering

af data. Herved kan undersøgelsesresultaterne rapporteres, som de

ville have været, hvis alle regioners svarpersoner havde ens sammensætning

med hensyn til baggrund (f.eks. samme forhold mellem andelen af mænd og

kvinder i alle regioner). Dette ville i nogle sammenhænge gøre regionerne

mere sammenlignelige.

Center for Kvalitetsudvikling har valgt ikke at standardisere data fra landsundersøgelserne

i psykiatrien. Et væsentligt formål med undersøgelserne er at

vise de variationer, der faktisk er i svarpersonernes oplevelser. Rapporterne

er et redskab til kvalitetsarbejde, og i den forbindelse er kritik væsentlig,

uanset om den kan forklares ved svarpersonernes baggrundsdata eller ved

forhold, der er unikke i den enkelte region.

Hvis formålet havde været at forklare variationen i patienternes tilfredshed

kunne standardisering af data eventuelt have været en mulighed. Standardisering

i denne type undersøgelser har dog ofte kun en helt marginal effekt

på resultaterne. Som et forsøg har Center for Kvalitetsudvikling foretaget direkte

standardisering af data fra patientundersøgelsen i 2005 på de almenpsykiatriske

sengeafsnit i Ringkjøbing Amt og H:S. Her var patientsammensætningen

ret forskellig, hvad angik diagnose, køn og modersmål. Beregningen

blev foretaget i forhold til patienternes samlede vurdering af sengeafsnittene

i form af afgivne stjerner. Resultatet af forsøget viste, at standardiseringen

stort set intet ændrer. Både med og uden standardisering havde Ringkjøbing

Amt ca. 15 procentpoint flere tilfredse patienter end H:S.

Side 14

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Oktober 2007


Hoveddiagnosekoder

Inden spørgeskemaet udleveredes til patienten, afkrydsede personalet patientens

sygdomskategori (der svarer til hoveddiagnosekoden):

F0: Organiske (inkl. symptomatiske) psykiske lidelser.

F1: Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af alkohol

eller andre psykoaktive stoffer.

F2: Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående

psykoser samt skizoaffektive psykoser.

F3: Affektive sindslidelser.

F4: Nervøse og stress-relaterede tilstande samt tilstande med nervøst betingede legemlige

symptomer.

F5: Adfærdsændringer forbundne med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer.

F6: Forstyrrelser og forandringer af personlighedsstruktur og adfærd.

Andet: Benyttes f.eks. når diagnosen er uafklaret, ikke hører ind under ovenstående koder,

eller fordi der er flere diagnoser.

Valget af ovenstående diagnosekoder og den korte beskrivelse af hver enkelt

tager udgangspunkt i WHO’s ”Klassifikation og Diagnostiske kriterier” og er

afstemt med Dansk Psykiatrisk Selskab.

Godkendelse fra

Datatilsynet

De landsdækkende bruger- og pårørendeundersøgelser er anmeldt til Datatilsynet.

Anmeldelsen har ikke givet tilsynet anledning til bemærkninger.

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Side 15


Side 16

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Oktober 2007


5. Undersøgelsens datagrundlag

Svarprocenten

En høj svarprocent er altid ønskelig i kvantitative undersøgelser, da frafald

kan være selektivt. Der kan opstilles følgende retningslinjer til vurdering af

svarprocenten:

Under 40 %:

Ikke tilfredsstillende. Resultaterne kan tolkes med stor forsigtighed.

40 - 49 %: Betænkelig lav. Resultaterne kan bruges med forsigtighed.

50 - 59 %: Acceptabel.

60 - 69 %: Tilfredsstillende.

Over 69 %:

Meget tilfredsstillende.

Af tabel 1 på næste side fremgår, at undersøgelsens samlede svarprocent er

på 41 %, hvilket er betænkeligt lavt i denne type af undersøgelser. Resultaterne

kan derfor bruges med forsigtighed.

Som det fremgår af kapitel 4, opfordres personalet til at udlevere spørgeskemaet

personligt til patienterne, da erfaringer viser, at det giver den højeste

svarprocent. Der er dog mulighed for, at skemaet kan eftersendes, hvis særlige

forhold har gjort det umuligt at udlevere det personligt. I tabellens 2. og

3. kolonne vises fordelingen af henholdsvis udleverede og udsendte spørgeskemaer.

Antallet af patienter, der nægtede at modtage et spørgeskema, er vist i fjerde

kolonne. Denne gruppe er medtaget ved udregning af svarprocenterne, som

om de havde fået udleveret et spørgeskema. Hermed får man ikke kunstigt

høje svarprocenter. Hvis undersøgelsen havde været postomdelt, kunne man

ikke have udelukket disse beboere.

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Side 17


Tabel 1. Svarprocenter

Retspsykiatrien 2005-06 og 2006-07, afsnitsvis

Personligt

udleverede

skemaer

Patienter,

der nægtede

at modtage

Antal

returnerede

skemaer

Svarprocent

Udsendte

Afsnit

skemaer

Glostrup J 80, 2006-07 10 0 0 6 60 %

Glostrup J 80, 2005-06 10 1 6 4 24 %

Glostrup J 81, 2006-07 14 0 4 12 67 %

Glostrup J 81, 2005-06 14 0 5 13 68 %

Sct. Hans R1, 2006-07 30 0 60 26 29 %

Sct. Hans R1, 2005-06 - - - (18) 1) -

Sct. Hans R2, 2006-07 10 0 0 10 100 %

Sct. Hans R2, 2005-06 5 0 19 2 8 %

Sct. Hans R3, 2006-07 7 0 13 5 25 %

Sct. Hans R3, 2005-06 3 0 10 2 15 %

Sct. Hans R4, 2006-07 4 0 5 4 44 %

Sct. Hans R4, 2005-06 5 0 15 2 10 %

Sct. Hans R6, 2006-07 12 3 8 8 35 %

Sct. Hans R6, 2005-06 - - - (5) 1) -

Sct. Hans R7, 2006-07 16 0 7 15 65 %

Sct. Hans R7, 2005-06 2 0 17 2 11 %

Risskov R1, 2006-07 5 1 0 3 50 %

Risskov R1, 2005-06 1 1 0 0 0 %

Risskov R2, 2006-07 1 0 1 0 0 %

Risskov R2, 2005-06 - - - (4) 1) -

Risskov R3, 2006-07 - - - (9) 1) -

Risskov R3, 2005-06 13 0 0 12 92 %

Viborg, 2006-07 26 1 0 26 96 %

Viborg, 2005-06 22 5 1 25 89 %

Aalborg E1, 2006-07 - - - (16) 1) -

Aalborg E1, 2005-06 12 0 0 12 100 %

Enggården, Nykøbing Sj.

62 %

9 0 4 8

2006-07

Enggården, Nykøbing Sj.

60 %

6 0 4 6

2005-06

Pilehuset, Nykøbing Sj.

60 %

11 0 4 9

2006-07

Pilehuset, Nykøbing Sj.

59 %

12 1 4 10

2005-06

Middelfart P4, 2006-07 23 1 8 14 44 %

Middelfart P4, 2005-06 13 8 9 16 53 %

Ribe R4, 2006-07 26 7 69 18 18 %

Ribe R4, 2005-06 2) - - - - -

I alt 2006-2007 204 13 183

I alt 2005-2006 129 16 90

164 41 %

(+25)

117 50 %

(+27) 1)

1) Antallet af indkomne spørgeskemaer i parentes er udeladt ved beregning af svarprocenten,

da afsnittenes registreringsskemaer ikke er udfyldt fyldestgørende.

2) Afdelingen eksisterede ikke på daværende tidspunkt.

Patienter, der

ikke fik udleveret

et spørgeskema

Nogle patienter indgår ikke i undersøgelsens målgruppe ifølge de på forhånd

fastlagte udelukkelseskriterier. Hvis patienten ikke har fået udleveret et spørgeskema,

er årsagen hertil angivet på det registreringsskema, som personalet har

udfyldt for hver patient.

Side 18

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Oktober 2007


I tabel 2 vises fordelingen af udelukkede patienter opdelt på følgende 7 kriterier:

1: Patienten udskrives kortvarigt - med planlagt genindlæggelse.

2: Patienten er i ambulant behandling.

3: Patienten overflyttes til et lukket intensivt afsnit og har det for dårligt til at

besvare spørgeskemaet.

4: Patienten overflyttes akut til somatisk hospital.

5: Patienten er død/døende.

6: Patienten er svært dement.

7: Patienten lider ud over sin psykiske sygdom også af svær mental retardering.

Der henvises til koncepthæftet for en nærmere uddybning af kriterierne.

Af tabel 2 (2. kolonne) fremgår antallet af udelukkede patienter opdelt på

sengeafsnit.

Procenttallene viser, hvor mange procent hvert af de 7 udelukkelseskriterier

udgør af det samlede antal udelukkede patienter.

Der skal gøres opmærksom på, at den samme patient kan være registreret

flere gange, f.eks. hvis vedkommende flere gange i undersøgelsesperioden er

blevet overflyttet akut til somatisk hospital og derefter er kommet tilbage til det

retspsykiatriske afsnit.

Tabel 2. Fordelingen af udelukkede patienter

Retspsykiatrien 2006-07, afsnitsvis

Udelukkelseskriterium

Afsnit Antal 1 2 3 4 5 6 7

Glostrup J 80 1 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Glostrup J 81 2 50 % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Sct. Hans Hospital R1 8 0 % 0 % 88 % 13 % 0 % 0 % 0 %

Sct. Hans Hospital R2 4 25 % 0 % 75 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Sct. Hans Hospital R3 20 5 % 0 % 85 % 10 % 0 % 0 % 0 %

Sct. Hans Hospital R4 47 38 % 0 % 60 % 0 % 0 % 0 % 2 %

Sct. Hans Hospital R6 7 43 % 0 % 43 % 14 % 0 % 0 % 0 %

Sct. Hans Hospital R7 0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Risskov R1 3 0 % 0 % 67 % 0 % 0 % 33 % 0 %

Risskov R2 0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Risskov R3* - - - - - - - -

Viborg Retspsyk. afsnit 1 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 0 %

Aalborg E1* - - - - - - - -

Enggården, Nykøbing Sj. 0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Pilehuset, Nykøbing Sj. 0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Middelfart P4 4 25 % 25 % 25 % 0 % 0 % 0 % 25 %

Ribe R4 5 0 % 0 % 40 % 0 % 0 % 0 % 60 %

I alt 102 25 % 1 % 64 % 4 % 0 % 2 % 5 %

*Afsnittene har ikke udfyldt alle registreringsskemaerne korrekt, derfor kan antallet af

udelukkede patienter ikke opgøres.

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Side 19


Signalement af

svarpersonerne

På spørgeskemaet bliver patienterne bedt om at besvare nogle baggrundsspørgsmål

om sig selv. Endvidere skal personalet påføre patientens diagnose på

forsiden af spørgeskemaet.

Af tabel 3 fremgår disse oplysninger om patientsammensætningen. De kategorier,

en patient tilhører med hensyn til baggrundskarakteristika, kan have indflydelse

på patientens vurdering af indlæggelsen og dermed på besvarelsen af

spørgeskemaets spørgsmål.

Hvis nogle grupper af patienter med bestemte baggrundskarakteristika har tilbøjelighed

til at udtrykke en særlig høj eller lav grad af tilfredshed, og hvis nogle

regioner har særlig mange patienter med bestemte baggrundskarakteristika,

kan dette bidrage til en forklaring på, hvorfor patienttilfredsheden i de enkelte

regioner varierer.

Af bilag 1 fremgår signalement af svarpersonerne fordelt lokalt, og i bilag 2 er

svarene på hvert spørgsmål i undersøgelsen opdelt på undergrupper af patienter.

Repræsentativitet I tabel 3 på næste side sammenlignes gruppen af patienter, der har besvaret og

returneret et spørgeskema med gruppen af patienter, som de retspsykiatriske

afsnit har registreret oplysninger om. Af kolonne 2 fremgår oplysninger om

samtlige patienter, der blev overflyttet eller udskrevet i undersøgelsesperioden.

Af kolonne 3 fremgår oplysninger for den del af patientgruppen, der indgår i undersøgelsens

målgruppe, dvs. totalgruppen minus de patienter, der er omfattet

af undersøgelsens udelukkelseskriterier. Den sidste kolonne indeholder informationer

om de patienter, der har besvaret og returneret et spørgeskema.

Procenttallene er opdelt på forskellige undergrupper af patienter.

Svarpersonernes repræsentativitet i forhold til alle personer, der har modtaget

et spørgeskema, kan vurderes ved at sammenligne tallene i kolonne 3 og 4.

Mindre afvigelser er uundgåelige og bør ikke give anledning til særlige forbehold

i forbindelse med tolkning af resultaterne. Jo større forskellen er på procenttallene

i kolonnerne, jo større forbehold bør man tage i forbindelse med en generalisering

af rapportens resultater til hele gruppen af patienter. Hvis der for eksempel

procentvist er mange flere kvinder end mænd, der har besvaret spørgeskemaet,

og hvis kvinders tilfredshed generelt afviger fra mænds både blandt

svarpersonerne og blandt patienter, der ikke har besvaret skemaet, må resultaterne

i højere grad ses som et udtryk for kvinders holdninger til psykiatrien end

for mænds.

Større afvigelser bør dog ikke nødvendigvis give anledning til forbehold. Det kan

nemlig ikke vides, i hvilken udstrækning eventuelt varierende svarmønstre

blandt personer, der har besvaret et spørgeskema, også ville gøre sig gældende

blandt dem, der ikke har besvaret et spørgeskema.

Det er muligt at justere for skævheder ved at veje data med hensyn til f.eks.

køn og alder. Så ville procentdelen af mænd og kvinder og af patienter i de forskellige

kategorier blive nøjagtig ens i gruppen af svarpersoner og i målgruppen.

Af flere grunde er det dog valgt ikke at veje data (jf. kap. 4). For det første kan

det på grund af anonymiteten aldrig vides, om vurderingerne blandt svarpersonerne,

svarer til vurderingerne blandt de, der ikke har svaret. For det andet viser

holdningsundersøgelser generelt, at demografisk repræsentativitet sjældent

Side 20

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Oktober 2007


har betydning for resultaterne. For det tredje er tolkningen af undersøgelsesresultaterne

nemmere uden vejning, idet resultaterne dermed gælder umiddelbart og

uden forbehold for den gruppe, der faktisk har besvaret skemaet.

Tabel 3. Signalement og repræsentativitet

Retspsykiatrien 2006-07

Alle

Patienter i

Patienter,

der har besvaret

et spørgeskema 3)

registrerede undersøgelsens

Baggrundsoplysning

patienter 1) målgruppe 2)

Antal patienter 531 421 189

Køn

Mand 90 % 89 % 86 %

Kvinde 9 % 10 % 11 %

Uoplyst/ikke besvaret 1 % 0 % 4 %

Alder

18-29 år 27 % 28 % 30 %

30-39 år 35 % 34 % 33 %

40-49 år 24 % 24 % 20 %

50-59 år 9 % 9 % 7 %

60 år og derover 2 % 2 % 2 %

Uoplyst/ikke besvaret 3 % 2 % 8 %

Modersmål

Dansk 69 % 70 % 68 %

Ikke dansk 28 % 28 % 26 %

Uoplyst/ikke besvaret 2 % 2 % 6 %

Indlæggelsesvarighed

på dette

sengeafsnit

Under 1 døgn 2 % 2 % 0 %

1-3 døgn 7 % 7 % 4 %

4-6 døgn 7 % 7 % 3 %

1-2 uger 12 % 13 % 9 %

3-4 uger 12 % 11 % 5 %

1-2 måneder 16 % 15 % 13 %

Over 2 måneder 43 % 44 % 61 %

Uoplyst/husker ikke 1 % 0 % 5 %

Diagnose

(diagnoserne

er beskrevet

side 14)

F0 0 % 0 % 0 %

F1 7 % 8 % 7 %

F2 65 % 63 % 49 %

F3 4 % 4 % 2 %

F4 0 % 0 % 1 %

F5 0 % 0 % 0 %

F6 6 % 7 % 6 %

Andet 15 % 16 % 18 %

Uoplyst 2 % 2 % 17 %

Patientens

Ja - - 58 %

oplevelse

af tvang 4) Nej - - 31 %

Ved ikke/ikke besvaret - - 12 %

1)

2)

3)

4)

Kolonnen angiver alle overflyttede/udskrevne patienter opdelt procentvist på undergrupper,

jf. personalets registreringer.

Kolonnen angiver patienter, der er i undersøgelsens målgruppe (patienter, der har

modtaget et spørgeskema samt patienter, der nægtede at modtage et skema) opdelt

procentvist på undergrupper.

Kolonnen angiver svarpersonerne opdelt procentvist på undergrupper.

Patienten blev spurgt: Har du været tvangsindlagt eller tvangstilbageholdt under hele

din indlæggelse på dette sengeafsnit eller noget af tiden?

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Side 21


Side 22

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Oktober 2007


6. Resultater fra undersøgelsen

Læsevejledning til kapitel 6

Rapportering

på forskellige

niveauer

Svarpersonerne loves anonymitet i undersøgelsen. Det er derfor besluttet,

at et afsnit skal have mindst 10 svarpersoner for at kunne få rapporteret egne

resultater.

Selvom undersøgelsesperioden er udvidet fra 12 til 15 måneder er der kun

otte af de 17 afsnit, der har mindst 10 svarpersoner. Der er dog tale om en

udvidelse i forhold til første undersøgelse, hvor kun fem afsnit havde tilstrækkelig

mange svarpersoner til selvstændig rapportering. Derfor blev der

efter første undersøgelse kun rapporteret på amtsniveau.

Da næsten halvdelen af afsnittene har mindst 10 svarpersoner i denne anden

undersøgelse er det valgt at rapportere på afsnitsniveau for disse afsnit.

De øvrige afsnits resultater er sammenlagt efter aftale med de regionale koordinatorer.

I det visuelle indtryk af søjlerne er det vigtigt at være opmærksom på, at

der ikke skal meget til at rykke tilfredshedsprocenterne op eller ned,

når der er få svarpersoner. Hvis årsagen til det begrænsede antal svarpersoner

skyldes en lav patientnormering eller et lille patient-flow, og hvis

svarprocenten i øvrigt er acceptabel, jf. tabel 2, kan man regne med svarfordelingen,

selvom der ikke skal meget til at rykke procenterne. Bunder det

begrænsede antal svarpersoner imidlertid i, at svarprocenten er uacceptabel

lav, bør resultaterne tages med store forbehold.

Et hurtigt overblik

Kapitlet indeholder to dele: Kapitel 6.1 med 12 temaer, der vedrører patientens

indlæggelse, og kapitel 6.2 med tre temaer, der vedrører patientens

kontakt med psykiatrien som helhed.

Patienternes svar på de enkelte spørgsmål i undersøgelsen fremstilles i figurer

med søjlediagrammer, som giver mulighed for et hurtigt overblik.

Der er medtaget undersøgelsesresultater fra både første og anden undersøgelse.

De første to søjler viser landsresultatet fra de to undersøgelser. Grupperne

af søjler derunder viser resultaterne fra de enkelte regioner for henholdsvis

1. og 2. runde. I de første to søjler i hver gruppe fremstilles regionsresultaterne.

Under hver af disse fremstilles de lokale resultater. Det skal

bemærkes, at Region Sjælland består af en sammenlægning af afsnittene

Enggården og Pilehuset.

Tal i parentes viser, hvor mange patienter, der besvarede spørgsmålet.

Udvikling over tid

Undersøgelsens resultater i 2007 kan sammenlignes med resultaterne for

2005 både for de enkelte afsnit (med minimum 10 svarpersoner), for regionerne

og på landsplan. Ved sammenligninger over tid, skal man være særligt

opmærksom på, om patientgruppen har ændret sig, da det i sig selv kan

medføre ændret tilfredshed.

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Side 23


Ved ikke /

ej relevant

I den indledende tekst på forsiden af spørgeskemaet bliver patienterne opfordret

til at krydse af i svarkategorien "Ved ikke/ej relevant", når spørgsmålene

ikke passer på deres situation. Svarpersoner, der har svaret ”Ved

ikke/ej relevant” er frasorteret i figurerne i kapitel 6, hvilket er forklaringen

på, at antallet af svarpersoner varierer fra spørgsmål til spørgsmål.

Procenttal

på søjlerne

Af bilag 2 fremgår procenttallene fordelt på de enkelte regioner. Disse tal

svarer til søjlediagrammerne i kapitel 6, men på grund af afrunding af decimaler

kan der forekomme forskelle på +/÷ 1 % imellem tallene i søjlediagrammerne

og tabellerne i bilag 2.

Forskel på

grupper

af patienter

I bilag 2 benyttes patienternes svar på baggrundsspørgsmålene endvidere til

at se, om der er tendenser til, at bestemte grupper af patienter besvarer

undersøgelsens spørgsmål anderledes end andre grupper. Det er f.eks. muligt

at se, om der er forskel på svar fra patienter i forskellige aldre.

Patienternes

skriftlige

kommentarer

Opsamlende bedes svarpersonerne om deres samlede indtryk, og de spørges

om, hvad der har størst betydning for dem i kontakten med psykiatrien,

og om de savner behandlingstilbud.

Svarpersonerne har mulighed for at knytte skriftlige kommentarer til de opsamlende

spørgsmål. Disse besvarelser kan læses i rapportens bilag 3. Det

er erfaringen, at disse kommentarer er værdifulde i psykiatriens arbejde

med at tolke materialet og planlægge forbedringer.

Side 24

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Oktober 2007


6.1

Indlæggelsen på sengeafsnittet

6.1.1

Modtagelsen

Patienten bliver spurgt: Var du tilfreds med den modtagelse, du fik på dette sengeafsnit? Svarene

fremgår af figur 3. Tal i parentes viser, hvor mange patienter, der besvarede spørgsmålet.

Figur 3. Var du tilfreds med den modtagelse, du fik på dette sengeafsnit?

Hele landet 2006-07 (180)

Hele landet 2005-06 (128)

Region Hovedstaden 2006-07 (85)

Region Hovedstaden 2005-06 (47)

Glostrup J80, J81, 2006-07 (16)

Glostrup J80, J81, 2005-06 (17)

Sct. Hans Hospital, 2006-07 (66)

Sct. Hans Hospital, 2005-06 (30)

Sct. Hans R1, 2006-07 (24)

Sct. Hans R1, 2005-06 (17)

Sct. Hans R2, 2006-07 (10)

Sct. Hans R7, 2006-07 (15)

Sct. Hans R3, R4, R6, 2006-07 (17)

Sct. Hans R2, R3, R4, R6, R7, 2005-06 (13)

Region Midtjylland 2006-07 (36)

Region Midtjylland 2005-06 (38)

Viborg, 2006-07 (25)

Viborg, 2005-06 (23)

Risskov R1, R3, 2006-07 (11)

Risskov R2, R3, 2005-06 (15)

Region Nordjylland E1, 2006-07 (16)

Region Nordjylland E1, 2005-06 (12)

Region Sjælland 2006-07 (17)

Region Sjælland 2005-06 (16)

Region Syddanmark 2006-07 (29)

Region Syddanmark 2005-06 (15)

Middelfart P4, 2006-07 (12)

Middelfart P4, 2005-06 (15)

Ribe R4, 2006-07 (17)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Side 25


6.1.2 Kontakten med personalet

Fem spørgsmål omhandler patientens kontakt med personalet på sengeafsnittet: Kunne du komme i

kontakt med plejepersonalet, når du havde behov for det? Var du tilfreds med kontakten med din(e)

kontaktperson(er)? Var du tilfreds med kontakten med lægen/lægerne? Var der mulighed for, at du

kunne tale uforstyrret med personalet på sengeafsnittet? Synes du, at personalet viste hensyn og respekt

over for dig som menneske? Svarene fremgår af figur 4-8 på denne og de følgende sider. Tal i

parentes viser, hvor mange patienter, der besvarede spørgsmålet.

Figur 4. Kunne du komme i kontakt med plejepersonalet,

når du havde behov for det?

Hele landet 2006-07 (186)

Hele landet 2005-06 (131)

Region Hovedstaden 2006-07 (85)

Region Hovedstaden 2005-06 (48)

Glostrup J80, J81, 2006-07 (17)

Glostrup J80, J81, 2005-06 (17)

Sct. Hans Hospital, 2006-07 (68)

Sct. Hans Hospital, 2005-06 (31)

Sct. Hans R1, 2006-07 (26)

Sct. Hans R1, 2005-06 (18)

Sct. Hans R2, 2006-07 (10)

Sct. Hans R7, 2006-07 (15)

Sct. Hans R3, R4, R6, 2006-07 (17)

Sct. Hans R2, R3, R4, R6, R7, 2005-06 (13)

Region Midtjylland 2006-07 (38)

Region Midtjylland 2005-06 (40)

Viborg, 2006-07 (26)

Viborg, 2005-06 (24)

Risskov R1, R3, 2006-07 (12)

Risskov R2, R3, 2005-06 (16)

Region Nordjylland E1, 2006-07 (15)

Region Nordjylland E1, 2005-06 (12)

Region Sjælland 2006-07 (16)

Region Sjælland 2005-06 (16)

Region Syddanmark 2006-07 (32)

Region Syddanmark 2005-06 (15)

Middelfart P4, 2006-07 (14)

Middelfart P4, 2005-06 (15)

Ribe R4, 2006-07 (18)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Side 26

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Oktober 2007


Figur 5. Var du tilfreds med kontakten med din(e) kontaktperson(er)?

Hele landet 2006-07 (184)

Hele landet 2005-06 (130)

Region Hovedstaden 2006-07 (85)

Region Hovedstaden 2005-06 (47)

Glostrup J80, J81, 2006-07 (17)

Glostrup J80, J81, 2005-06 (16)

Sct. Hans Hospital, 2006-07 (68)

Sct. Hans Hospital, 2005-06 (31)

Sct. Hans R1, 2006-07 (26)

Sct. Hans R1, 2005-06 (18)

Sct. Hans R2, 2006-07 (10)

Sct. Hans R7, 2006-07 (15)

Sct. Hans R3, R4, R6, 2006-07 (17)

Sct. Hans R2, R3, R4, R6, R7, 2005-06 (13)

Region Midtjylland 2006-07 (38)

Region Midtjylland 2005-06 (41)

Viborg, 2006-07 (26)

Viborg, 2005-06 (25)

Risskov R1, R3, 2006-07 (12)

Risskov R2, R3, 2005-06 (16)

Region Nordjylland E1, 2006-07 (14)

Region Nordjylland E1, 2005-06 (11)

Region Sjælland 2006-07 (17)

Region Sjælland 2005-06 (16)

Region Syddanmark 2006-07 (30)

Region Syddanmark 2005-06 (15)

Middelfart P4, 2006-07 (13)

Middelfart P4, 2005-06 (15)

Ribe R4, 2006-07 (17)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Side 27


Figur 6. Var du tilfreds med kontakten med lægen/lægerne?

Hele landet 2006-07 (184)

Hele landet 2005-06 (132)

Region Hovedstaden 2006-07 (83)

Region Hovedstaden 2005-06 (48)

Glostrup J80, J81, 2006-07 (15)

Glostrup J80, J81, 2005-06 (17)

Sct. Hans Hospital, 2006-07 (68)

Sct. Hans Hospital, 2005-06 (31)

Sct. Hans R1, 2006-07 (26)

Sct. Hans R1, 2005-06 (18)

Sct. Hans R2, 2006-07 (10)

Sct. Hans R7, 2006-07 (15)

Sct. Hans R3, R4, R6, 2006-07 (17)

Sct. Hans R2, R3, R4, R6, R7, 2005-06 (13)

Region Midtjylland 2006-07 (37)

Region Midtjylland 2005-06 (41)

Viborg, 2006-07 (25)

Viborg, 2005-06 (25)

Risskov R1, R3, 2006-07 (12)

Risskov R2, R3, 2005-06 (16)

Region Nordjylland E1, 2006-07 (16)

Region Nordjylland E1, 2005-06 (12)

Region Sjælland 2006-07 (16)

Region Sjælland 2005-06 (16)

Region Syddanmark 2006-07 (32)

Region Syddanmark 2005-06 (15)

Middelfart P4, 2006-07 (14)

Middelfart P4, 2005-06 (15)

Ribe R4, 2006-07 (18)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Side 28

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Oktober 2007


Spørgsmålet om mulighed for uforstyrret kontakt suppleres med følgende: F.eks. i enrum og uden afbrydelser.

Figur 7. Var der mulighed for, at du kunne tale uforstyrret med personalet på

sengeafsnittet?

Hele landet 2006-07 (184)

Hele landet 2005-06 (129)

Region Hovedstaden 2006-07 (84)

Region Hovedstaden 2005-06 (46)

Glostrup J80, J81, 2006-07 (17)

Glostrup J80, J81, 2005-06 (17)

Sct. Hans Hospital, 2006-07 (67)

Sct. Hans Hospital, 2005-06 (29)

Sct. Hans R1, 2006-07 (26)

Sct. Hans R1, 2005-06 (17)

Sct. Hans R2, 2006-07 (10)

Sct. Hans R7, 2006-07 (14)

Sct. Hans R3, R4, R6, 2006-07 (17)

Sct. Hans R2, R3, R4, R6, R7, 2005-06 (12)

Region Midtjylland 2006-07 (36)

Region Midtjylland 2005-06 (41)

Viborg, 2006-07 (26)

Viborg, 2005-06 (25)

Risskov R1, R3, 2006-07 (10)

Risskov R2, R3, 2005-06 (16)

Region Nordjylland E1, 2006-07 (16)

Region Nordjylland E1, 2005-06 (12)

Region Sjælland 2006-07 (16)

Region Sjælland 2005-06 (15)

Region Syddanmark 2006-07 (32)

Region Syddanmark 2005-06 (15)

Middelfart P4, 2006-07 (14)

Middelfart P4, 2005-06 (15)

Ribe R4, 2006-07 (18)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Side 29


Figur 8. Synes du, at personalet viste hensyn og respekt over for dig som

menneske?

Hele landet 2006-07 (187)

Hele landet 2005-06 (130)

Region Hovedstaden 2006-07 (85)

Region Hovedstaden 2005-06 (48)

Glostrup J80, J81, 2006-07 (17)

Glostrup J80, J81, 2005-06 (17)

Sct. Hans Hospital, 2006-07 (68)

Sct. Hans Hospital, 2005-06 (31)

Sct. Hans R1, 2006-07 (26)

Sct. Hans R1, 2005-06 (18)

Sct. Hans R2, 2006-07 (10)

Sct. Hans R7, 2006-07 (15)

Sct. Hans R3, R4, R6, 2006-07 (17)

Sct. Hans R2, R3, R4, R6, R7, 2005-06 (13)

Region Midtjylland 2006-07 (38)

Region Midtjylland 2005-06 (40)

Viborg, 2006-07 (26)

Viborg, 2005-06 (25)

Risskov R1, R3, 2006-07 (12)

Risskov R2, R3, 2005-06 (15)

Region Nordjylland E1, 2006-07 (16)

Region Nordjylland E1, 2005-06 (12)

Region Sjælland 2006-07 (17)

Region Sjælland 2005-06 (15)

Region Syddanmark 2006-07 (31)

Region Syddanmark 2005-06 (15)

Middelfart P4, 2006-07 (13)

Middelfart P4, 2005-06 (15)

Ribe R4, 2006-07 (18)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Side 30

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Oktober 2007


6.1.3 Informationer om sygdommen og behandlingen

Patienterne bliver spurgt: Fik du de informationer om din sygdom og behandling, som du havde brug

for? (Her tænkes både på mundtlig og skriftlig information om behandlingsplan, medicin, bivirkninger,

kostvejledning m.v.). Svarene fremgår af figur 9. Tal i parentes viser, hvor mange patienter, der

besvarede spørgsmålet.

Figur 9. Fik du de informationer om din sygdom og behandling, som du havde

brug for?

Hele landet 2006-07 (177)

Hele landet 2005-06 (119)

Region Hovedstaden 2006-07 (80)

Region Hovedstaden 2005-06 (43)

Glostrup J80, J81, 2006-07 (15)

Glostrup J80, J81, 2005-06 (16)

Sct. Hans Hospital, 2006-07 (65)

Sct. Hans Hospital, 2005-06 (27)

Sct. Hans R1, 2006-07 (24)

Sct. Hans R1, 2005-06 (14)

Sct. Hans R2, 2006-07 (10)

Sct. Hans R7, 2006-07 (15)

Sct. Hans R3, R4, R6, 2006-07 (16)

Sct. Hans R2, R3, R4, R6, R7, 2005-06 (13)

Region Midtjylland 2006-07 (34)

Region Midtjylland 2005-06 (34)

Viborg, 2006-07 (24)

Viborg, 2005-06 (22)

Risskov R1, R3, 2006-07 (10)

Risskov R2, R3, 2005-06 (12)

Region Nordjylland E1, 2006-07 (16)

Region Nordjylland E1, 2005-06 (12)

Region Sjælland 2006-07 (16)

Region Sjælland 2005-06 (15)

Region Syddanmark 2006-07 (31)

Region Syddanmark 2005-06 (15)

Middelfart P4, 2006-07 (13)

Middelfart P4, 2005-06 (15)

Ribe R4, 2006-07 (18)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Side 31


6.1.4 Aktiviteterne

Patienterne bliver spurgt: Var du tilfreds med de aktiviteter, du kunne deltage i under indlæggelsen?

(Praktiske, fysiske, kreative, sociale aktiviteter m.m.). Svarene fremgår af figur 10. Tal i parentes viser,

hvor mange patienter, der besvarede spørgsmålet.

Figur 10. Var du tilfreds med de aktiviteter, du kunne deltage i under

indlæggelsen?

Hele landet 2006-07 (181)

Hele landet 2005-06 (119)

Region Hovedstaden 2006-07 (82)

Region Hovedstaden 2005-06 (44)

Glostrup J80, J81, 2006-07 (16)

Glostrup J80, J81, 2005-06 (15)

Sct. Hans Hospital, 2006-07 (66)

Sct. Hans Hospital, 2005-06 (29)

Sct. Hans R1, 2006-07 (24)

Sct. Hans R1, 2005-06 (17)

Sct. Hans R2, 2006-07 (10)

Sct. Hans R7, 2006-07 (15)

Sct. Hans R3, R4, R6, 2006-07 (17)

Sct. Hans R2, R3, R4, R6, R7, 2005-06 (12)

Region Midtjylland 2006-07 (36)

Region Midtjylland 2005-06 (36)

Viborg, 2006-07 (26)

Viborg, 2005-06 (21)

Risskov R1, R3, 2006-07 (10)

Risskov R2, R3, 2005-06 (15)

Region Nordjylland E1, 2006-07 (15)

Region Nordjylland E1, 2005-06 (12)

Region Sjælland 2006-07 (17)

Region Sjælland 2005-06 (13)

Region Syddanmark 2006-07 (31)

Region Syddanmark 2005-06 (14)

Middelfart P4, 2006-07 (14)

Middelfart P4, 2005-06 (14)

Ribe R4, 2006-07 (17)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Side 32

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Oktober 2007


6.1.5 Atmosfæren på afsnittet

Patienterne bliver spurgt: Oplevede du, at der var en god atmosfære på sengeafsnittet? (Stemning,

omgangstone m.v.). Svarene fremgår af figur 11. Tal i parentes viser, hvor mange patienter, der besvarede

spørgsmålet.

Figur 11. Oplevede du, at der var en god atmosfære på sengeafsnittet?

Hele landet 2006-07 (183)

Hele landet 2005-06 (130)

Region Hovedstaden 2006-07 (82)

Region Hovedstaden 2005-06 (48)

Glostrup J80, J81, 2006-07 (17)

Glostrup J80, J81, 2005-06 (17)

Sct. Hans Hospital, 2006-07 (65)

Sct. Hans Hospital, 2005-06 (31)

Sct. Hans R1, 2006-07 (25)

Sct. Hans R1, 2005-06 (18)

Sct. Hans R2, 2006-07 (9)

Sct. Hans R7, 2006-07 (14)

Sct. Hans R3, R4, R6, 2006-07 (17)

Sct. Hans R2, R3, R4, R6, R7, 2005-06 (13)

Region Midtjylland 2006-07 (37)

Region Midtjylland 2005-06 (41)

Viborg, 2006-07 (26)

Viborg, 2005-06 (25)

Risskov R1, R3, 2006-07 (11)

Risskov R2, R3, 2005-06 (16)

Region Nordjylland E1, 2006-07 (16)

Region Nordjylland E1, 2005-06 (12)

Region Sjælland 2006-07 (17)

Region Sjælland 2005-06 (14)

Region Syddanmark 2006-07 (31)

Region Syddanmark 2005-06 (15)

Middelfart P4, 2006-07 (13)

Middelfart P4, 2005-06 (15)

Ribe R4, 2006-07 (18)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Side 33


6.1.6 Medpatienterne

Patienterne bliver spurgt: Var du tilfreds med din kontakt med de andre patienter? Svarene fremgår af

figur 12. Tal i parentes viser, hvor mange patienter, der besvarede spørgsmålet.

Figur 12. Var du tilfreds med din kontakt med de andre patienter?

Hele landet 2006-07 (186)

Hele landet 2005-06 (126)

Region Hovedstaden 2006-07 (83)

Region Hovedstaden 2005-06 (45)

Glostrup J80, J81, 2006-07 (17)

Glostrup J80, J81, 2005-06 (17)

Sct. Hans Hospital, 2006-07 (66)

Sct. Hans Hospital, 2005-06 (28)

Sct. Hans R1, 2006-07 (25)

Sct. Hans R1, 2005-06 (15)

Sct. Hans R2, 2006-07 (10)

Sct. Hans R7, 2006-07 (14)

Sct. Hans R3, R4, R6, 2006-07 (17)

Sct. Hans R2, R3, R4, R6, R7, 2005-06 (13)

Region Midtjylland 2006-07 (38)

Region Midtjylland 2005-06 (39)

Viborg, 2006-07 (26)

Viborg, 2005-06 (23)

Risskov R1, R3, 2006-07 (12)

Risskov R2, R3, 2005-06 (16)

Region Nordjylland E1, 2006-07 (16)

Region Nordjylland E1, 2005-06 (12)

Region Sjælland 2006-07 (17)

Region Sjælland 2005-06 (15)

Region Syddanmark 2006-07 (32)

Region Syddanmark 2005-06 (15)

Middelfart P4, 2006-07 (14)

Middelfart P4, 2005-06 (15)

Ribe R4, 2006-07 (18)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Side 34

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Oktober 2007


6.1.7 De fysiske rammer

Patienterne bliver spurgt: Var du tilfreds med de fysiske rammer? (Sengestue, bad/toilet, opholdsrum,

aktivitetslokaler m.m.). Svarene fremgår af figur 13. Tal i parentes viser, hvor mange patienter,

der besvarede spørgsmålet.

Figur 13. Var du tilfreds med de fysiske rammer?

Hele landet 2006-07 (185)

Hele landet 2005-06 (129)

Region Hovedstaden 2006-07 (84)

Region Hovedstaden 2005-06 (47)

Glostrup J80, J81, 2006-07 (17)

Glostrup J80, J81, 2005-06 (17)

Sct. Hans Hospital, 2006-07 (67)

Sct. Hans Hospital, 2005-06 (30)

Sct. Hans R1, 2006-07 (26)

Sct. Hans R1, 2005-06 (17)

Sct. Hans R2, 2006-07 (10)

Sct. Hans R7, 2006-07 (14)

Sct. Hans R3, R4, R6, 2006-07 (17)

Sct. Hans R2, R3, R4, R6, R7, 2005-06 (13)

Region Midtjylland 2006-07 (38)

Region Midtjylland 2005-06 (40)

Viborg, 2006-07 (26)

Viborg, 2005-06 (24)

Risskov R1, R3, 2006-07 (12)

Risskov R2, R3, 2005-06 (16)

Region Nordjylland E1, 2006-07 (16)

Region Nordjylland E1, 2005-06 (12)

Region Sjælland 2006-07 (15)

Region Sjælland 2005-06 (15)

Region Syddanmark 2006-07 (32)

Region Syddanmark 2005-06 (15)

Middelfart P4, 2006-07 (14)

Middelfart P4, 2005-06 (15)

Ribe R4, 2006-07 (18)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Side 35


6.1.8 Brugerindflydelse

Patienterne bliver spurgt: Var du tilfreds med den indflydelse, du selv havde på din behandling? Svarene

fremgår af figur 14. Tal i parentes viser, hvor mange patienter, der besvarede spørgsmålet.

Figur 14. Var du tilfreds med den indflydelse,

du selv havde på din behandling?

Hele landet 2006-07 (179)

Hele landet 2005-06 (118)

Region Hovedstaden 2006-07 (83)

Region Hovedstaden 2005-06 (41)

Glostrup J80, J81, 2006-07 (17)

Glostrup J80, J81, 2005-06 (14)

Sct. Hans Hospital, 2006-07 (66)

Sct. Hans Hospital, 2005-06 (27)

Sct. Hans R1, 2006-07 (25)

Sct. Hans R1, 2005-06 (14)

Sct. Hans R2, 2006-07 (10)

Sct. Hans R7, 2006-07 (14)

Sct. Hans R3, R4, R6, 2006-07 (17)

Sct. Hans R2, R3, R4, R6, R7, 2005-06 (13)

Region Midtjylland 2006-07 (34)

Region Midtjylland 2005-06 (37)

Viborg, 2006-07 (25)

Viborg, 2005-06 (22)

Risskov R1, R3, 2006-07 (9)

Risskov R2, R3, 2005-06 (15)

Region Nordjylland E1, 2006-07 (15)

Region Nordjylland E1, 2005-06 (11)

Region Sjælland 2006-07 (15)

Region Sjælland 2005-06 (15)

Region Syddanmark 2006-07 (32)

Region Syddanmark 2005-06 (14)

Middelfart P4, 2006-07 (14)

Middelfart P4, 2005-06 (14)

Ribe R4, 2006-07 (18)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Side 36

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Oktober 2007


6.1.9 Patienternes oplevelse af pårørendeinddragelse

Patienterne bliver spurgt: Havde personalet på sengeafsnittet kontakt med dine pårørende? Ved

”Ja”: Var du tilfreds med personalets kontakt med dine pårørende? Ved ”Nej”: Ville du gerne have

haft, at personalet havde pårørendekontakt? Patienter, der svarer ”Ved ikke/ej relevant” opfordres

til at gå videre til næste spørgsmål i spørgeskemaet. Svarene fremgår af teksten, figur 15 og

figur 16.

Da der er tale om ”overspringsspørgsmål”, er der forholdsvis få svarpersoner fra hvert sted. Derfor

vises resultaterne ikke opdelt lokalt.

7 % af patienterne svarer, at de ikke ved, om der var kontakt mellem pårørende og personalet på

afsnittet.

48 % af svarpersonerne oplyser, at personalet havde kontakt med deres pårørende. Figur 15 viser

graden af patienternes tilfredshed med denne kontakt. Tal i parentes viser, hvor mange patienter,

der besvarede spørgsmålet.

Figur 15. Pt., der svarer "Ja" til, at personalet havde kontakt med pårørende.

Var du tilfreds med personalets kontakt med dine pårørende?

Hele landet 2006-07 (88)

Hele landet 2005-06 (70)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

21 % af svarpersonerne oplyser, at personalet ikke havde kontakt med deres pårørende. Figur 16

viser, hvordan patienterne svarede på spørgsmålet om, hvorvidt de gerne ville have haft, at der var

kontakt mellem personalet og de pårørende. Tal i parentes viser, hvor mange patienter, der besvarede

spørgsmålet. Modsat de fleste øvrige figurer i kapitlet skal figur 16 tolkes således, at nejsvarene

betyder, at patienterne var tilfredse med den eksisterende praksis, mens ja-svarene indikerer

ønske om ændret praksis.

Figur 16. Pt., der svarer "Nej" til, at personalet havde kontakt med pårørende.

Ville du gerne have haft, at personalet havde kontakt med dine pårørende?

Hele landet 2006-07 (32)

Hele landet 2005-06 (45)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Side 37


6.1.10 Fremtidsplaner

Patienterne bliver spurgt: Er der truffet aftaler om tiden efter din udskrivning, f.eks. om kommende

behandling, opfølgning, støtte m.v.? Ved ”Ja”: Er du tilfreds med de aftaler, der er truffet? Ved

”Nej”: Ville du gerne have haft, at der var truffet nogle aftaler? Patienter, der skal flytte til et andet

sengeafsnit, bliver bedt om at sætte kryds i ”Ved ikke/ej relevant”, og patienter, der har krydset af i

denne svarkategori opfordres til at gå videre til næste spørgsmål i spørgeskemaet. Svarene fremgår

af teksten nedenfor, figur 17 og figur 18.

Da der er tale om ”overspringsspørgsmål”, er der forholdsvis få svarpersoner fra hvert sted. Derfor

vises resultaterne ikke opdelt lokalt.

22 % af patienterne svarer, at de ikke ved, om der var truffet aftaler om tiden efter udskrivningen.

51 % af svarpersonerne oplyser, at der var truffet aftaler. Figur 17 viser graden af patienternes tilfredshed

med aftalerne. Tal i parentes viser, hvor mange patienter, der besvarede spørgsmålet.

Figur 17. Pt., der svarer "Ja" til, at der var truffet aftaler

om tiden efter udskrivningen.

Er du tilfreds med de aftaler, der er truffet?

Hele landet 2006-07 (93)

Hele landet 2005-06 (90)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

16 % af svarpersonerne oplyser, at der ikke er truffet aftaler om tiden efter udskrivningen. Figur

18 viser, hvordan patienterne svarede på spørgsmålet om, hvorvidt de gerne ville have haft, at

der var truffet aftaler. Tal i parentes viser, hvor mange patienter, der besvarede spørgsmålet.

Modsat de fleste øvrige figurer i dette kapitlet skal figur 18 tolkes således, at nej-svarene betyder, at

patienterne er tilfredse med, at der ikke er truffet nogen aftaler, mens ja-svarene indikerer, at der er

et forbedringspotentiale i forhold til fremtidsaftaler.

Figur 18. Pt., der svarer "Nej" til, at der er truffet aftaler

om tiden efter udskrivningen.

Ville du gerne have haft, at der var truffet nogle aftaler?

Hele landet 2006-07 (23)

Hele landet 2005-06 (18)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Side 38

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Oktober 2007


6.1.11 Bedring, håb og livsmod

Tre spørgsmål omhandler patientens oplevelse af bedring og håb: Når du ser tilbage, synes du så, at

du har fået den behandling, som du havde brug for i sengeafsnittet? Har du fået det bedre af at være

indlagt på sengeafsnittet? Har indlæggelsen givet dig øget håb og livsmod i forhold til fremtiden? Svarene

fremgår af figur 19-21. Tal i parentes viser, hvor mange patienter, der besvarede spørgsmålet.

Figur 19. Synes du, at du har fået den behandling, som du havde brug for på

sengeafsnittet?

Hele landet 2006-07 (179)

Hele landet 2005-06 (123)

Region Hovedstaden 2006-07 (79)

Region Hovedstaden 2005-06 (46)

Glostrup J80, J81, 2006-07 (16)

Glostrup J80, J81, 2005-06 (17)

Sct. Hans Hospital, 2006-07 (63)

Sct. Hans Hospital, 2005-06 (29)

Sct. Hans R1, 2006-07 (23)

Sct. Hans R1, 2005-06 (16)

Sct. Hans R2, 2006-07 (10)

Sct. Hans R7, 2006-07 (13)

Sct. Hans R3, R4, R6, 2006-07 (17)

Sct. Hans R2, R3, R4, R6, R7, 2005-06 (13)

Region Midtjylland 2006-07 (36)

Region Midtjylland 2005-06 (38)

Viborg, 2006-07 (26)

Viborg, 2005-06 (23)

Risskov R1, R3, 2006-07 (10)

Risskov R2, R3, 2005-06 (15)

Region Nordjylland E1, 2006-07 (16)

Region Nordjylland E1, 2005-06 (12)

Region Sjælland 2006-07 (16)

Region Sjælland 2005-06 (13)

Region Syddanmark 2006-07 (32)

Region Syddanmark 2005-06 (14)

Middelfart P4, 2006-07 (14)

Middelfart P4, 2005-06 (14)

Ribe R4, 2006-07 (18)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Side 39


Figur 20. Har du fået det bedre af at være indlagt på sengeafsnittet?

Hele landet 2006-07 (177)

Hele landet 2005-06 (118)

Region Hovedstaden 2006-07 (77)

Region Hovedstaden 2005-06 (42)

Glostrup J80, J81, 2006-07 (16)

Glostrup J80, J81, 2005-06 (17)

Sct. Hans Hospital, 2006-07 (61)

Sct. Hans Hospital, 2005-06 (25)

Sct. Hans R1, 2006-07 (23)

Sct. Hans R1, 2005-06 (14)

Sct. Hans R2, 2006-07 (10)

Sct. Hans R7, 2006-07 (11)

Sct. Hans R3, R4, R6, 2006-07 (17)

Sct. Hans R2, R3, R4, R6, R7, 2005-06 (11)

Region Midtjylland 2006-07 (36)

Region Midtjylland 2005-06 (37)

Viborg, 2006-07 (25)

Viborg, 2005-06 (23)

Risskov R1, R3, 2006-07 (11)

Risskov R2, R3, 2005-06 (14)

Region Nordjylland E1, 2006-07 (15)

Region Nordjylland E1, 2005-06 (11)

Region Sjælland 2006-07 (17)

Region Sjælland 2005-06 (13)

Region Syddanmark 2006-07 (32)

Region Syddanmark 2005-06 (15)

Middelfart P4, 2006-07 (14)

Middelfart P4, 2005-06 (15)

Ribe R4, 2006-07 (18)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Side 40

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Oktober 2007


Figur 21. Har indlæggelsen givet dig øget håb og livsmod i forhold til

fremtiden?

Hele landet 2006-07 (174)

Hele landet 2005-06 (122)

Region Hovedstaden 2006-07 (79)

Region Hovedstaden 2005-06 (45)

Glostrup J80, J81, 2006-07 (16)

Glostrup J80, J81, 2005-06 (16)

Sct. Hans Hospital, 2006-07 (63)

Sct. Hans Hospital, 2005-06 (29)

Sct. Hans R1, 2006-07 (25)

Sct. Hans R1, 2005-06 (17)

Sct. Hans R2, 2006-07 (10)

Sct. Hans R7, 2006-07 (12)

Sct. Hans R3, R4, R6, 2006-07 (16)

Sct. Hans R2, R3, R4, R6, R7, 2005-06 (12)

Region Midtjylland 2006-07 (35)

Region Midtjylland 2005-06 (37)

Viborg, 2006-07 (25)

Viborg, 2005-06 (23)

Risskov R1, R3, 2006-07 (10)

Risskov R2, R3, 2005-06 (14)

Region Nordjylland E1, 2006-07 (13)

Region Nordjylland E1, 2005-06 (12)

Region Sjælland 2006-07 (16)

Region Sjælland 2005-06 (14)

Region Syddanmark 2006-07 (31)

Region Syddanmark 2005-06 (14)

Middelfart P4, 2006-07 (14)

Middelfart P4, 2005-06 (14)

Ribe R4, 2006-07 (17)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Side 41


6.1.12 Samlet indtryk og størst betydning

Med spørgsmålet ”Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på dette sengeafsnit” bliver patienterne

bedt om at give deres samlede indtryk af indlæggelsen gennem tildeling af 1-5 stjerner. Hensigten

er at afdække patienternes overordnede og generelle holdning til sengeafsnittet. Denne samlede

karaktergivning kan både afspejle forhold, som de forudgående spørgsmål hver især afdækker,

og forhold, der ikke er stillet spørgsmål om i undersøgelsen.

Patienternes skriftlige begrundelser for deres stjernetildeling viser, at 4 og 5 stjerner udtrykker høj

grad af tilfredshed med indlæggelsen. Afgives der 3 stjerner, er der typisk tale om klar utilfredshed

med dele af indlæggelsen, mens 2 eller 1 stjerne er udtryk for en generel og markant utilfredshed.

Resultaterne fra undersøgelsen fremgår af figur 22. Tal i parentes viser, hvor mange patienter, der

besvarede spørgsmålet.

Størst betydning:

I spørgsmål 18 bliver patienten bedt om selv at beskrive, hvad der havde størst betydning for

ham/hende under indlæggelsen. 69 % af patienterne har besvaret dette spørgsmål. Svarene fremgår

af rapportens bilag 3.

Side 42

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Oktober 2007


Figur 22. Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse

på dette sengeafsnit?

Hele landet 2006-07 (174)

Hele landet 2005-06 (127)

Region Hovedstaden 2006-07 (81)

Region Hovedstaden 2005-06 (47)

Glostrup J80, J81, 2006-07 (16)

Glostrup J80, J81, 2005-06 (17)

Sct. Hans Hospital, 2006-07 (65)

Sct. Hans Hospital, 2005-06 (30)

Sct. Hans R1, 2006-07 (25)

Sct. Hans R1, 2005-06 (17)

Sct. Hans R2, 2006-07 (10)

Sct. Hans R7, 2006-07 (14)

Sct. Hans R3, R4, R6, 2006-07 (16)

Sct. Hans R2, R3, R4, R6, R7, 2005-06 (13)

Region Midtjylland 2006-07 (34)

Region Midtjylland 2005-06 (39)

Viborg, 2006-07 (23)

Viborg, 2005-06 (23)

Risskov R1, R3, 2006-07 (11)

Risskov R2, R3, 2005-06 (16)

Region Nordjylland E1, 2006-07 (15)

Region Nordjylland E1, 2005-06 (11)

Region Sjælland 2006-07 (15)

Region Sjælland 2005-06 (16)

Region Syddanmark 2006-07 (29)

Region Syddanmark 2005-06 (14)

Middelfart P4, 2006-07 (13)

Middelfart P4, 2005-06 (14)

Ribe R4, 2006-07 (16)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5 stjerner (enestående)

4 stjerner (godt)

3 stjerner (både godt og dårligt)

2 stjerner (dårligt)

1 stjerne (uacceptabelt)

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Side 43


6.2 Psykiatrien som helhed

Kapitel 6.2 omhandler psykiatrien som helhed og ikke kun de psykiatriske sengeafsnit.

6.2.1

Samarbejde i psykiatrien

Patienterne bliver spurgt, om der er samarbejde mellem de forskellige steder, som de har kontakt

med om deres sygdom. Uddybende oplyses, at det bl.a. kan være ”praktiserende læge, distriktspsykiatri,

psykiatrisk sengeafsnit, dagtilbud, privatpraktiserende psykiater/psykolog, kommunens sagsbehandler

m.fl.”. Hvis patienterne ikke har kontakt med nogle af disse steder, bliver de bedt om at

springe videre til næste spørgsmål. De patienter, der svarer ”ja” til, at der er samarbejde mellem

stederne, bliver spurgt, om de er tilfredse med det samarbejde, der er mellem stederne. Patienterne

der svarer ”nej” til spørgsmålet om, hvorvidt der er samarbejde mellem stederne, bliver bedt om at

svare på, om de gerne ville have, at stederne samarbejder. Svarene fremgår af teksten nedenfor og

figur 23-24.

Da der er tale om ”overspringsspørgsmål”, er der forholdsvis få svarpersoner både fra hver region og

fra hvert afsnit. Derfor vises resultaterne kun på landsplan”.

62 % af patienterne oplyser, at de har kontakt med andre steder om sygdommen. 24 % af disse patienter

svarer, at de ikke ved, om der er samarbejde mellem de forskellige steder.

Blandt de patienter, der oplyser, at de er i kontakt med andre steder angående sygdommen, oplyser

63 % af patienterne, at der er samarbejde stederne imellem. Figur 23 viser graden af disse patienters

tilfredshed med samarbejdet. Tal i parentes viser, hvor mange patienter, der besvarede spørgsmålet.

Figur 23. Pt., der svarer "Ja" til, at der er samarbejde mellem forskellige steder.

Er du tilfreds med det samarbejde, der er mellem stederne?

Hele landet 2006-07 (67)

Hele landet 2005-06 (67)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Side 44

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Oktober 2007


Blandt de patienter, der oplyser, at de er i kontakt med andre steder angående sygdommen, anfører

14 %, at der ikke er samarbejde mellem de forskellige steder. Figur 24 viser, hvordan disse patienter

svarede på spørgsmålet om, hvorvidt de gerne ville have, at der skulle være samarbejde. Tal i

parentes viser, hvor mange patienter, der besvarede spørgsmålet.

Modsat de fleste øvrige figurer i kapitlet, skal figur 24 tolkes således, at nej-svarene betyder, at patienterne

er tilfredse med den nuværende praksis, mens ja-svarene indikerer, at der ikke er tilfredshed.

Figur 24. Pt., der svarer "Nej" til, at der er samarbejde mellem forsk. steder.

Vil du gerne have, at stederne skal samarbejde

Hele landet 2006-07 (11)

Hele landet 2005-06 (18)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Side 45


6.2.2 Psykoedukation

På bagsiden af spørgeskemaet, der omhandler psykiatrien som helhed, bliver patienterne også

spurgt: Har du fået tilbud om undervisning om din sygdom og behandling? (F.eks. på sengeafsnittet,

distriktspsykiatrien eller andre steder i psykiatrien). Ved ”Nej”: Har du haft brug for undervisning?

Psykoedukation/undervisning gives nogle steder som en integreret del af behandlingen. Nogle patienter

kan derfor have svært ved at svare på, om de er blevet tilbudt decideret undervisning. De patienter,

der ikke mener, at de har modtaget tilbud om undervisning, bliver spurgt, om de har haft brug

for det. Andelen af patienter, der svarer bekræftende, viser hvor stor en gruppe af patienterne, der

oplever et udækket behov – uanset om undervisning/psykoedukation tilbydes som en integreret del

af behandlingen eller separat.

Da der er tale om ”overspringsspørgsmål”, er der forholdsvis få svarpersoner både fra hver region og

fra hvert afsnit. Derfor vises resultaterne kun på landsplan”.

10 % af patienterne svarer, at de ikke ved, om psykiatrien har tilbudt dem undervisning om deres

sygdom og behandling.

25 % af svarpersonerne oplyser, at de er blevet tilbudt undervisning.

55 % af svarpersonerne oplyser, at de ikke er blevet tilbudt undervisning. Figur 25 viser, hvordan

disse patienter svarede på spørgsmålet om, hvorvidt de har haft brug for undervisning. Tal i parentes

viser, hvor mange patienter, der besvarede spørgsmålet.

Figur 25 skal tolkes således, at nej-svarene betyder, at patienterne er tilfredse med den nuværende

praksis, mens ja-svarene indikerer utilfredshed.

Figur 25. Pt., der svarer "Nej" til, at psykiatrien har tilbudt undervisning

Har du haft brug for undervisning?

Hele landet 2006-07 (86)

Hele landet 2005-06 (61)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke

Side 46

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Oktober 2007


6.2.3 Yderligere behandlingstilbud

På bagsiden af spørgeskemaet, der omhandler psykiatrien som helhed, bliver patienterne også

spurgt: Savner du behandlingstilbud i psykiatrien? (Det kan f.eks. være samtaleterapi, psykologhjælp,

fysioterapi, ergoterapi, bevægelse, forskellige aktivitetstilbud - eller noget helt andet). Besvarelserne

fremgår af figur 26 på næste side. Tal i parentes viser, hvor mange patienter, der besvarede

spørgsmålet. Figuren skal læses således, at en stor andel nej-svar betyder, at behandlingstilbuddet er

dækkende, mens en stor andel ja-svar indikerer, at tilbuddet ikke opleves som dækkende.

De patienter, der svarer bekræftende på, at de savner behandlingstilbud i psykiatrien, bliver opfordret

til at skrive, hvad de savner. Det har 88 % af disse patienter gjort. Deres svar kan læses i bilag

3.

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Side 47


Figur 26. Savner du behandlingstilbud i psykiatrien?

Hele landet (172)

Hele landet 2005-06 (124)

Region Hovedstaden 2006-07 (80)

Region Hovedstaden 2005-06 (44)

Glostrup J80, J81, 2006-07 (16)

Glostrup J80, J81, 2005-06 (16)

Sct. Hans Hospital, 2006-07 (64)

Sct. Hans Hospital, 2005-06 (28)

Sct. Hans Hospital R1, 2006-07 (25)

Sct. Hans R1, 2005-06 (17)

Sct. Hans Hospital R2, 2006-07 (9)

Sct. Hans Hospital R7, 2006-07 (13)

Sct. Hans Hospital R3, R4, R6, 2006-07 (17)

Sct. Hans R2, R3, R4, R6, R7, 2005-06 (11)

Region Midtjylland 2006-07 (32)

Region Midtjylland 2005-06 (38)

Viborg Retspsykiatrisk afsnit, 2006-07 (23)

Viborg, 2005-06 (23)

Risskov R1, R3, 2006-07 (9)

Risskov R2, R3, 2005-06 (15)

Region Nordjylland E1, 2006-07 (16)

Region Nordjylland E1, 2005-06 (12)

Region Sjælland, 2006-07 (16)

Region Sjælland 2005-06 (16)

Region Syddanmark 2006-07 (28)

Region Syddanmark 2005-06 (14)

Middelfart P4, 2006-07 (13)

Middelfart P4, 2005-06 (14)

Ribe R4, 2006-07 (15)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja Nej Ved ikke

Side 48

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Oktober 2007


Bilagsoversigt

1. Signalement af patienterne opdelt lokalt

2. Svarene opdelt på undergrupper af patienter

3. Patienternes skriftlige kommentarer

4. Spørgeskema

5. Oversigt over Center for Kvalitetsudvikling hidtidige undersøgelser inden

for psykiatrien


Bilag 1.

Signalement af svarpersonerne

opdelt lokalt

Læsevejledning

Nederst på spørgeskemaets forside har personalet påført patientens diagnose.

På spørgeskemaets bagside bliver patienten bedt om at besvare nogle

baggrundsspørgsmål om sig selv.

Oplysninger om de baggrundsforhold, der er angivet i tabellen på næste

side kan bidrage til at give en karakteristik af de enkelte regioners patientsammensætning

i undersøgelsen.

Patientsammensætningen kan have indflydelse på den tilfredshed, patienterne

udtrykker. Hvis nogle grupper af patienter med bestemte baggrundskarakteristika

har tilbøjelighed til at udtrykke en særlig høj eller lav

grad af tilfredshed, og hvis nogle regioner har særlig mange patienter med

bestemte baggrundskarakteristika, kan dette bidrage til en forklaring på,

hvorfor tilfredsheden varierer på tværs af regioner.

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Bilag 1, side 1


Bilag 1. Signalement af svarpersonerne opdelt lokalt, 2006-2007

Baggrundsoplysning Glostrup:

J80, J81

Patientens køn

Sct. Hans

Hospital:

R1

Sct. Hans

Hospital:

R2

Sct. Hans

Hospital:

R7

Sct. Hans

Hospital:

R3, R4,

R6

Viborg: Risskov:

R2, R3

Region

Nordjylland:

E1

Region

Sjælland:

Middelfart:

P4

Ribe: R4

Mand 83 % 92 % 80 % 80 % 88 % 81 % 67 % 81 % 100 % 86 % 94 %

Kvinde 11 % 8 % 7 % 7 % 12 % 12 % 25 % 13 % 0 % 14 % 6 %

Ikke besvaret 6% 0 % 13 % 13 % 0 % 8 % 8 % 6 % 0 % 0 % 0 %

Patientens alder

18-29 år 28 % 31 % 20 % 27 % 18 % 23 % 58 % 50 % 47 % 29 % 11 %

30-39 år 22 % 27 % 60 % 20 % 41 % 46 % 17 % 25 % 35 % 29 % 39 %

40-49 år 28 % 31 % 10 % 27 % 18 % 15 % 8 % 13 % 12 % 14 % 33 %

50-59 år 11 % 4 % 10 % 7 % 12 % 4 % 8 % 0 % 6 % 21 % 6 %

60 år og derover 0 % 0 % 0 % 0 % 6 % 4 % 0 % 6 % 0 % 0 % 0 %

Ikke besvaret 11 % 8 % 0 % 20 % 6 % 8 % 8 % 6 % 0 % 7 % 11 %

Dansk 72 % 50 % 90 % 60 % 59 % 88 % 25 % 88 % 59 % 71 % 78 %

Ikke dansk 11 % 50 % 10 % 27 % 41 % 0 % 67 % 6 % 35 % 29 % 17 %

Ikke besvaret 17 % 0 % 0 % 13 % 0 % 12 % 8 % 6 % 6 % 0 % 6 %

Patientens modersmål

Indlæggelsesvarighed

(på dette sengeafsnit

– denne gang)

Under 1 døgn 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

1-3 døgn 6 % 8 % 0 % 0 % 6 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 17 %

4-6 døgn 0 % 0 % 0 % 0 % 6 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 22 %

1-2 uger 6 % 23 % 0 % 0 % 12 % 0 % 8 % 0 % 12 % 7 % 22 %

3-4 uger 0 % 12 % 10 % 20 % 0 % 0 % 0 % 6 % 0 % 14 % 0 %

1-2 måneder 17 % 0 % 20 % 7 % 12 % 15 % 17 % 31 % 0 % 14 % 22 %

Over 2 måneder 56 % 54 % 70 % 60 % 59 % 81 % 67 % 63 % 88 % 64 % 17 %

Uoplyst/husker

ikke

17 % 4 % 0 % 13% 6 % 4 % 8 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Patientens diagnose

F0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

F1 0 % 4 % 10 % 13 % 6 % 15 % 0 % 0 % 6 % 14 % 6 %

F2 39 % 73 % 60 % 60 % 65 % 42 % 25 % 44 % 82 % 14 % 22 %

F3 0 % 4 % 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 6 %

F4 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 6 % 0 % 6 %

F5 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

F6 11 % 0 % 20 % 0 % 0 % 15 % 0 % 0 % 6 % 7 % 6 %

Andet 28 % 15 % 10 % 7 % 12 % 19 % 25 % 13 % 0 % 43 % 28 %

Uafklaret/Uoplyst 22 % 4 % 0 % 20 % 18 % 4 % 50 % 44 % 0 % 21 % 28 %

Patientens oplevelse

af tvang 1)

Ved ikke/husker

ikke

Ja 33 % 38 % 90 % 47 % 53 % 62 % 67 % 63 % 82 % 79 % 50 %

Nej 61 % 50 % 0 % 33 % 24 % 31 % 17 % 25 % 18 % 14 % 33 %

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Ikke besvaret 6 % 12 % 10 % 20 % 24 % 8 % 17 % 13 % 0 % 7 % 17 %

Patienten blev spurgt: Har du været tvangsindlagt eller tvangstilbageholdt under hele din indlæggelse på dette sengeafsnit eller noget af tiden?

1)


Bilag 2.

Svarene opdelt lokalt og på

undergrupper af patienter

Læsevejledning

Bilag 2 indeholder blandt andet de tal, som søjlediagrammerne i kapitel 6

er baseret på. På grund af afrunding af decimaler kan der dog forekomme

forskelle på +/÷ 1 % imellem tallene i bilaget og søjlerne i kapitel 6.

Der er kun medtaget tal fra den seneste undersøgelse (2006-07). De læsere,

der evt. er interesseret i tallene fra første undersøgelse henvises til

rapporten fra maj 2006.

Svarene er udover opdelingen på landsplan, regioner og afsnit (der har

mindst 10 svarpersoner) også opdelt på svarpersonernes baggrundskarakteristika

i form af køn, alder, modersmål, indlæggelsesvarighed, hoveddiagnose

samt patientens vurdering af, hvorvidt vedkommende har været

tvangsindlagt eller tvangstilbageholdt under hele indlæggelsen eller noget

af tiden.

Tabellen gør det muligt at fastslå, i hvilket omfang der er tendenser til, at

bestemte grupper af patienter vurderer indlæggelsen og kontakten med

psykiatrien som helhed på en bestemt måde.

Alle svarpersonerne har ikke besvaret alle baggrundsspørgsmål, ligesom

patientens diagnose ikke har været angivet af personalet på alle spørgeskemaer.

Derfor summerer antallet af svarpersoner inden for en given kategori

ikke i alle tilfælde til antallet af svarpersoner angivet ud for ”Hele

landet”.

Tabellens procenttal bør ikke stå alene i forbindelse med tolkning af resultaterne.

Tabellerne giver alene en første afsøgning af overordnede bivariate

sammenhænge i materialet. Disse sammenhænge bør vurderes i forhold

til, hvad man i øvrigt ved om de enkelte patientgrupper og kontakten

med dem.

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Bilag 2, side 1


Var du tilfreds med den modtagelse, du fik på dette sengeafsnit?

Retspsykiatriske sengeafsnit

Ja i

høj grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej

slet ikke

Hele landet Alle retspsykiatriske afsnit 44 % 40 % 6 % 11 % 180

Antal

Sted

Glostrup J80, J81 56 % 31 % 0 % 13 % 16

Sct. Hans R1 58 % 33 % 8 % 0 % 24

Sct. Hans R2 40 % 50 % 0 % 10 % 10

Sct. Hans R7 40 % 33 % 7 % 20 % 15

Sct. Hans R3, R4, R6 41 % 53 % 0 % 6 % 17

Viborg 40 % 52 % 0 % 8 % 25

Risskov R1, R3 45 % 36 % 18 % 0 % 11

Region Nordjylland E1 44 % 25 % 6 % 25 % 16

Region Sjælland 29 % 35 % 12 % 24 % 17

Middelfart P4 42 % 50 % 8 % 0 % 12

Ribe R4 41 % 41 % 6 % 12 % 17

Køn

Mand 45 % 38 % 6 % 12 % 155

Kvinde 42 % 47 % 5 % 5 % 19

Alder

18 – 29 år 45 % 39 % 4 % 13 % 56

30 – 39 år 40 % 42 % 7 % 12 % 60

40 år og derover 50 % 36 % 4 % 10 % 50

Modersmål

Dansk 44 % 38 % 7 % 11 % 123

Ikke dansk 47 % 38 % 4 % 11 % 47

Indlæggelsesvarighed

Under 1 måned 41 % 46 % 5 % 8 % 37

1 – 2 måneder 28 % 48 % 8 % 16 % 25

Over 2 måneder 48 % 35 % 5 % 11 % 110

Hoveddiagnose

F2 45 % 39 % 6 % 10 % 88

Andre diagnoser 37 % 47 % 7 % 10 % 60

Tvangsindlagt

Ja 37 % 43 % 7 % 14 % 103

Nej 57 % 32 % 2 % 9 % 56

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Bilag 2, side 2 Oktober 2007


Kunne du komme i kontakt med plejepersonalet, når du havde behov for det?

Retspsykiatriske sengeafsnit

Ja i

høj grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej

slet ikke

Hele landet Alle retspsykiatriske afsnit 44 % 44 % 6 % 5 % 186

Antal

Sted

Glostrup J80, J81 65 % 24 % 12 % 0 % 17

Sct. Hans R1 46 % 46 % 0 % 8 % 26

Sct. Hans R2 70 % 20 % 10 % 0 % 10

Sct. Hans R7 33 % 60 % 0 % 7 % 15

Sct. Hans R3, R4, R6 71 % 18 % 12 % 0 % 17

Viborg 12 % 73 % 8 % 8 % 26

Risskov R1, R3 42 % 58 % 0 % 0 % 12

Region Nordjylland E1 53 % 33 % 13 % 0 % 15

Region Sjælland 50 % 31 % 0 % 19 % 16

Middelfart P4 29 % 57 % 14 % 0 % 14

Ribe R4 39 % 44 % 6 % 11 % 18

Køn

Mand 46 % 41 % 7 % 6 % 160

Kvinde 35 % 60 % 5 % 0 % 20

Alder

18 – 29 år 48 % 41 % 7 % 4 % 56

30 – 39 år 44 % 44 % 5 % 8 % 62

40 år og derover 46 % 43 % 6 % 6 % 54

Modersmål

Dansk 44 % 41 % 9 % 6 % 127

Ikke dansk 50 % 46 % 0 % 4 % 48

Indlæggelsesvarighed

Under 1 måned 54 % 36 % 8 % 3 % 39

1 – 2 måneder 29 % 58 % 8 % 4 % 24

Over 2 måneder 43 % 43 % 6 % 7 % 115

Hoveddiagnose

F2 46 % 42 % 7 % 5 % 91

Andre diagnoser 37 % 51 % 8 % 5 % 63

Tvangsindlagt

Ja 43 % 43 % 6 % 8 % 108

Nej 47 % 42 % 9 % 2 % 57

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Bilag 2, side 3


Var du tilfreds med kontakten med din(e) kontaktperson(er)?

Retspsykiatriske sengeafsnit

Ja i

høj grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej

slet ikke

Hele landet Alle retspsykiatriske afsnit 56 % 32 % 7 % 5 % 184

Antal

Sted

Glostrup J80, J81 53 % 41 % 6 % 0 % 17

Sct. Hans R1 58 % 35 % 0 % 8 % 26

Sct. Hans R2 80 % 10 % 10 % 0 % 10

Sct. Hans R7 53 % 40 % 7 % 0 % 15

Sct. Hans R3, R4, R6 59 % 29 % 12 % 0 % 17

Viborg 50 % 35 % 12 % 4 % 26

Risskov R1, R3 58 % 25 % 8 % 8 % 12

Region Nordjylland E1 57 % 29 % 7 % 7 % 14

Region Sjælland 47 % 29 % 6 % 18 % 17

Middelfart P4 46 % 46 % 8 % 0 % 13

Ribe R4 65 % 18 % 6 % 12 % 17

Køn

Mand 56 % 32 % 6 % 6 % 158

Kvinde 60 % 25 % 15 % 0 % 20

Alder

18 – 29 år 57 % 36 % 5 % 2 % 56

30 – 39 år 55 % 31 % 8 % 6 % 62

40 år og derover 65 % 21 % 6 % 8 % 52

Modersmål

Dansk 57 % 29 % 9 % 5 % 126

Ikke dansk 53 % 34 % 4 % 9 % 47

Indlæggelsesvarighed

Under 1 måned 62 % 22 % 8 % 8 % 37

1 – 2 måneder 50 % 21 % 21 % 8 % 24

Over 2 måneder 56 % 36 % 4 % 4 % 115

Hoveddiagnose

F2 59 % 29 % 7 % 6 % 90

Andre diagnoser 50 % 39 % 6 % 5 % 62

Tvangsindlagt

Ja 50 % 31 % 10 % 8 % 106

Nej 68 % 28 % 2 % 2 % 57

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Bilag 2, side 4 Oktober 2007


Retspsykiatriske sengeafsnit

Var du tilfreds med kontakten med lægen/lægerne?

Ja i

høj grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej

slet ikke

Hele landet Alle retspsykiatriske afsnit 42 % 29 % 10 % 19 % 184

Antal

Sted

Glostrup J80, J81 47 % 33 % 20 % 0 % 15

Sct. Hans R1 50 % 27 % 0 % 23 % 26

Sct. Hans R2 60 % 40 % 0 % 0 % 10

Sct. Hans R7 53 % 27 % 13 % 7 % 15

Sct. Hans R3, R4, R6 41 % 35 % 0 % 24 % 17

Viborg 32 % 32 % 12 % 24 % 25

Risskov R1, R3 50 % 17 % 25 % 8 % 12

Region Nordjylland E1 38 % 25 % 6 % 31 % 16

Region Sjælland 31 % 25 % 25 % 19 % 16

Middelfart P4 43 % 36 % 14 % 7 % 14

Ribe R4 28 % 28 % 0 % 44 % 18

Køn

Mand 41 % 29 % 10 % 20 % 160

Kvinde 50 % 33 % 11 % 6 % 18

Alder

18 – 29 år 51 % 25 % 11 % 13 % 55

30 – 39 år 38 % 33 % 10 % 20 % 61

40 år og derover 41 % 30 % 7 % 22 % 54

Modersmål

Dansk 38 % 30 % 11 % 21 % 125

Ikke dansk 54 % 25 % 6 % 15 % 48

Indlæggelsesvarighed

Under 1 måned 46 % 18 % 8 % 28 % 39

1 – 2 måneder 21 % 42 % 8 % 29 % 24

Over 2 måneder 44 % 31 % 11 % 14 % 113

Hoveddiagnose

F2 49 % 23 % 10 % 18 % 91

Andre diagnoser 28 % 39 % 11 % 21 % 61

Tvangsindlagt

Ja 40 % 28 % 11 % 21 % 109

Nej 46 % 31 % 7 % 15 % 54

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Bilag 2, side 5


Retspsykiatriske sengeafsnit

Var der mulighed for, at du kunne tale uforstyrret

med personalet på sengeafsnittet?

Ja i

høj grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej

slet ikke

Hele landet Alle retspsykiatriske afsnit 54 % 34 % 7 % 5 % 184

Antal

Sted

Glostrup J80, J81 47 % 41 % 6 % 6 % 17

Sct. Hans R1 35 % 46 % 12 % 8 % 26

Sct. Hans R2 80 % 20 % 0 % 0 % 10

Sct. Hans R7 71 % 29 % 0 % 0 % 14

Sct. Hans R3, R4, R6 76 % 24 % 0 % 0 % 17

Viborg 42 % 38 % 15 % 4 % 26

Risskov R1, R3 60 % 30 % 10 % 0 % 10

Region Nordjylland E1 50 % 31 % 6 % 13 % 16

Region Sjælland 38 % 44 % 0 % 19 % 16

Middelfart P4 57 % 43 % 0 % 0 % 14

Ribe R4 67 % 17 % 11 % 6 % 18

Køn

Mand 53 % 34 % 7 % 6 % 159

Kvinde 58 % 37 % 5 % 0 % 19

Alder

18 – 29 år 59 % 30 % 4 % 7 % 56

30 – 39 år 47 % 38 % 12 % 3 % 60

40 år og derover 61 % 28 % 6 % 6 % 54

Modersmål

Dansk 56 % 35 % 6 % 3 % 126

Ikke dansk 53 % 30 % 6 % 11 % 47

Indlæggelsesvarighed

Under 1 måned 59 % 26 % 8 % 8 % 39

1 – 2 måneder 38 % 38 % 13 % 13 % 24

Over 2 måneder 57 % 35 % 5 % 4 % 113

Hoveddiagnose

F2 56 % 33 % 6 % 6 % 89

Andre diagnoser 50 % 37 % 8 % 5 % 62

Tvangsindlagt

Ja 51 % 33 % 9 % 7 % 105

Nej 57 % 33 % 5 % 5 % 58

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Bilag 2, side 6 Oktober 2007


Synes du, at personalet viste hensyn og respekt over for dig som menneske?

Retspsykiatriske sengeafsnit

Ja i

høj grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej

slet ikke

Hele landet Alle retspsykiatriske afsnit 50 % 30 % 9 % 11 % 187

Antal

Sted

Glostrup J80, J81 59 % 29 % 12 % 0 % 17

Sct. Hans R1 50 % 31 % 15 % 4 % 26

Sct. Hans R2 70 % 10 % 20 % 0 % 10

Sct. Hans R7 53 % 47 % 0 % 0 % 15

Sct. Hans R3, R4, R6 53 % 35 % 0 % 12 % 17

Viborg 50 % 27 % 8 % 15 % 26

Risskov R1, R3 42 % 42 % 0 % 17 % 12

Region Nordjylland E1 38 % 31 % 19 % 13 % 16

Region Sjælland 35 % 29 % 6 % 29 % 17

Middelfart P4 62 % 38 % 0 % 0 % 13

Ribe R4 50 % 17 % 11 % 22 % 18

Køn

Mand 50 % 29 % 9 % 12 % 161

Kvinde 55 % 35 % 10 % 0 % 20

Alder

18 – 29 år 47 % 35 % 4 % 14 % 57

30 – 39 år 55 % 24 % 11 % 10 % 62

40 år og derover 52 % 30 % 11 % 7 % 54

Modersmål

Dansk 50 % 29 % 11 % 10 % 128

Ikke dansk 54 % 33 % 2 % 10 % 48

Indlæggelsesvarighed

Under 1 måned 54 % 26 % 3 % 18 % 39

1 – 2 måneder 44 % 20 % 20 % 16 % 25

Over 2 måneder 50 % 33 % 9 % 8 % 115

Hoveddiagnose

F2 49 % 34 % 9 % 9 % 92

Andre diagnoser 50 % 31 % 8 % 11 % 62

Tvangsindlagt

Ja 43 % 31 % 11 % 15 % 108

Nej 62 % 26 % 7 % 5 % 58

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Bilag 2, side 7


Fik du de informationer om din sygdom og behandling, som du havde brug for?

Retspsykiatriske sengeafsnit

Ja i

høj grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej

slet ikke

Hele landet Alle retspsykiatriske afsnit 36 % 31 % 18 % 16 % 177

Antal

Sted

Glostrup J80, J81 33 % 40 % 7 % 20 % 15

Sct. Hans R1 42 % 17 % 17 % 25 % 24

Sct. Hans R2 40 % 30 % 20 % 10 % 10

Sct. Hans R7 33 % 47 % 13 % 7 % 15

Sct. Hans R3, R4, R6 44 % 38 % 19 % 0 % 16

Viborg 29 % 38 % 25 % 8 % 24

Risskov R1, R3 50 % 10 % 20 % 20 % 10

Region Nordjylland E1 19 % 38 % 25 % 19 % 16

Region Sjælland 38 % 25 % 6 % 31 % 16

Middelfart P4 38 % 38 % 23 % 0 % 13

Ribe R4 33 % 17 % 22 % 28 % 18

Køn

Mand 35 % 31 % 18 % 16 % 153

Kvinde 42 % 26 % 21 % 11 % 19

Alder

18 – 29 år 36 % 32 % 13 % 19 % 53

30 – 39 år 37 % 29 % 20 % 14 % 59

40 år og derover 34 % 30 % 19 % 17 % 53

Modersmål

Dansk 32 % 31 % 22 % 16 % 120

Ikke dansk 49 % 21 % 13 % 17 % 47

Indlæggelsesvarighed

Under 1 måned 45 % 30 % 9 % 15 % 33

1 – 2 måneder 20 % 36 % 20 % 24 % 25

Over 2 måneder 36 % 29 % 22 % 14 % 111

Hoveddiagnose

F2 38 % 28 % 16 % 18 % 88

Andre diagnoser 28 % 35 % 21 % 16 % 57

Tvangsindlagt

Ja 31 % 27 % 22 % 20 % 102

Nej 47 % 35 % 7 % 11 % 55

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Bilag 2, side 8 Oktober 2007


Var du tilfreds med de aktiviteter, du kunne deltage i under indlæggelsen?

Retspsykiatriske sengeafsnit

Ja i

høj grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej

slet ikke

Hele landet Alle retspsykiatriske afsnit 35 % 30 % 20 % 15 % 181

Antal

Sted

Glostrup J80, J81 44 % 31 % 0 % 25 % 16

Sct. Hans R1 17 % 46 % 17 % 21 % 24

Sct. Hans R2 50 % 40 % 10 % 0 % 10

Sct. Hans R7 40 % 20 % 33 % 7 % 15

Sct. Hans R3, R4, R6 35 % 24 % 41 % 0 % 17

Viborg 38 % 35 % 12 % 15 % 26

Risskov R1, R3 40 % 40 % 20 % 0 % 10

Region Nordjylland E1 27 % 7 % 33 % 33 % 15

Region Sjælland 41 % 0 % 29 % 29 % 17

Middelfart P4 29 % 43 % 21 % 7 % 14

Ribe R4 35 % 41 % 6 % 18 % 17

Køn

Mand 33 % 31 % 19 % 17 % 156

Kvinde 47 % 26 % 21 % 5 % 19

Alder

18 – 29 år 35 % 25 % 27 % 13 % 55

30 – 39 år 41 % 31 % 17 % 12 % 59

40 år og derover 32 % 32 % 11 % 25 % 53

Modersmål

Dansk 29 % 30 % 23 % 18 % 123

Ikke dansk 51 % 28 % 13 % 9 % 47

Indlæggelsesvarighed

Under 1 måned 31 % 43 % 14 % 11 % 35

1 – 2 måneder 38 % 29 % 17 % 17 % 24

Over 2 måneder 35 % 25 % 22 % 18 % 114

Hoveddiagnose

F2 38 % 29 % 18 % 15 % 89

Andre diagnoser 32 % 33 % 23 % 12 % 60

Tvangsindlagt

Ja 33 % 29 % 17 % 21 % 104

Nej 42 % 32 % 18 % 9 % 57

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Bilag 2, side 9


Oplevede du, at der var en god atmosfære på sengeafsnittet?

Retspsykiatriske sengeafsnit

Ja i

høj grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej

slet ikke

Hele landet Alle retspsykiatriske afsnit 31 % 43 % 19 % 8 % 183

Antal

Sted

Glostrup J80, J81 41 % 35 % 18 % 6 % 17

Sct. Hans R1 36 % 36 % 12 % 16 % 25

Sct. Hans R2 11 % 78 % 11 % 0 % 9

Sct. Hans R7 36 % 36 % 14 % 14 % 14

Sct. Hans R3, R4, R6 35 % 47 % 18 % 0 % 17

Viborg 19 % 58 % 15 % 8 % 26

Risskov R1, R3 18 % 45 % 18 % 18 % 11

Region Nordjylland E1 31 % 25 % 31 % 13 % 16

Region Sjælland 24 % 59 % 12 % 6 % 17

Middelfart P4 54 % 31 % 15 % 0 % 13

Ribe R4 28 % 28 % 39 % 6 % 18

Køn

Mand 31 % 43 % 18 % 8 % 159

Kvinde 26 % 42 % 26 % 5 % 19

Alder

18 – 29 år 32 % 48 % 13 % 7 % 56

30 – 39 år 32 % 38 % 27 % 3 % 60

40 år og derover 30 % 43 % 11 % 17 % 54

Modersmål

Dansk 29 % 40 % 24 % 7 % 126

Ikke dansk 36 % 45 % 6 % 13 % 47

Indlæggelsesvarighed

Under 1 måned 33 % 36 % 26 % 5 % 39

1 – 2 måneder 21 % 42 % 25 % 13 % 24

Over 2 måneder 30 % 45 % 16 % 9 % 113

Hoveddiagnose

F2 27 % 46 % 19 % 8 % 91

Andre diagnoser 30 % 45 % 18 % 7 % 60

Tvangsindlagt

Ja 25 % 41 % 21 % 13 % 106

Nej 35 % 49 % 14 % 2 % 57

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Bilag 2, side 10 Oktober 2007


Var du tilfreds med din kontakt med de andre patienter?

Retspsykiatriske sengeafsnit

Ja i

høj grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej

slet ikke

Hele landet Alle retspsykiatriske afsnit 41 % 42 % 11 % 6 % 186

Antal

Sted

Glostrup J80, J81 47 % 35 % 12 % 6 % 17

Sct. Hans R1 28 % 32 % 24 % 16 % 25

Sct. Hans R2 40 % 50 % 0 % 10 % 10

Sct. Hans R7 57 % 29 % 14 % 0 % 14

Sct. Hans R3, R4, R6 41 % 47 % 12 % 0 % 17

Viborg 23 % 65 % 4 % 8 % 26

Risskov R1, R3 42 % 42 % 17 % 0 % 12

Region Nordjylland E1 81 % 13 % 0 % 6 % 16

Region Sjælland 24 % 53 % 18 % 6 % 17

Middelfart P4 50 % 43 % 7 % 0 % 14

Ribe R4 39 % 50 % 6 % 6 % 18

Køn

Mand 41 % 43 % 11 % 6 % 161

Kvinde 35 % 40 % 15 % 10 % 20

Alder

18 – 29 år 47 % 39 % 9 % 5 % 57

30 – 39 år 34 % 50 % 15 % 2 % 62

40 år og derover 41 % 41 % 6 % 13 % 54

Modersmål

Dansk 39 % 43 % 11 % 7 % 128

Ikke dansk 46 % 38 % 13 % 4 % 48

Indlæggelsesvarighed

Under 1 måned 45 % 39 % 13 % 3 % 38

1 – 2 måneder 44 % 48 % 4 % 4 % 25

Over 2 måneder 40 % 41 % 12 % 8 % 116

Hoveddiagnose

F2 38 % 43 % 13 % 5 % 91

Andre diagnoser 35 % 50 % 10 % 5 % 62

Tvangsindlagt

Ja 42 % 41 % 9 % 8 % 108

Nej 40 % 45 % 12 % 3 % 58

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Bilag 2, side 11


Retspsykiatriske sengeafsnit

Var du tilfreds med de fysiske rammer?

Ja i

høj grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej

slet ikke

Hele landet Alle retspsykiatriske afsnit 37 % 32 % 12 % 18 % 185

Antal

Sted

Glostrup J80, J81 29 % 41 % 18 % 12 % 17

Sct. Hans R1 23 % 42 % 15 % 19 % 26

Sct. Hans R2 40 % 20 % 20 % 20 % 10

Sct. Hans R7 36 % 29 % 14 % 21 % 14

Sct. Hans R3, R4, R6 53 % 18 % 6 % 24 % 17

Viborg 46 % 42 % 0 % 12 % 26

Risskov R1, R3 33 % 33 % 17 % 17 % 12

Region Nordjylland E1 38 % 19 % 25 % 19 % 16

Region Sjælland 27 % 33 % 7 % 33 % 15

Middelfart P4 50 % 36 % 14 % 0 % 14

Ribe R4 39 % 28 % 6 % 28 % 18

Køn

Mand 35 % 33 % 13 % 20 % 160

Kvinde 55 % 30 % 10 % 5 % 20

Alder

18 – 29 år 36 % 27 % 16 % 21 % 56

30 – 39 år 41 % 36 % 11 % 11 % 61

40 år og derover 35 % 31 % 9 % 25 % 55

Modersmål

Dansk 33 % 31 % 16 % 20 % 127

Ikke dansk 50 % 29 % 4 % 17 % 48

Indlæggelsesvarighed

Under 1 måned 45 % 26 % 11 % 18 % 38

1 – 2 måneder 20 % 44 % 12 % 24 % 25

Over 2 måneder 38 % 30 % 13 % 18 % 115

Hoveddiagnose

F2 40 % 33 % 12 % 14 % 90

Andre diagnoser 31 % 34 % 15 % 21 % 62

Tvangsindlagt

Ja 39 % 25 % 11 % 24 % 107

Nej 33 % 40 % 17 % 10 % 58

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Bilag 2, side 12 Oktober 2007


Var du tilfreds med den indflydelse, du selv havde på din behandling?

Retspsykiatriske sengeafsnit

Ja i

høj grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej

slet ikke

Hele landet Alle retspsykiatriske afsnit 28 % 35 % 17 % 20 % 179

Antal

Sted

Glostrup J80, J81 29 % 29 % 12 % 29 % 17

Sct. Hans R1 16 % 44 % 16 % 24 % 25

Sct. Hans R2 20 % 40 % 30 % 10 % 10

Sct. Hans R7 29 % 43 % 29 % 0 % 14

Sct. Hans R3, R4, R6 35 % 18 % 24 % 24 % 17

Viborg 28 % 48 % 12 % 12 % 25

Risskov R1, R3 56 % 11 % 11 % 22 % 9

Region Nordjylland E1 13 % 33 % 20 % 33 % 15

Region Sjælland 40 % 33 % 7 % 20 % 15

Middelfart P4 21% 43 % 29 % 7 % 14

Ribe R4 39 % 22 % 11 % 28 % 18

Køn

Mand 28 % 34 % 17 % 21 % 156

Kvinde 32 % 42 % 21 % 5 % 19

Alder

18 – 29 år 37 % 35 % 15 % 13 % 52

30 – 39 år 28 % 40 % 13 % 18 % 60

40 år og derover 20 % 31 % 22 % 26 % 54

Modersmål

Dansk 26 % 34 % 19 % 21 % 124

Ikke dansk 33 % 33 % 16 % 18 % 45

Indlæggelsesvarighed

Under 1 måned 22 % 28 % 28 % 22 % 36

1 – 2 måneder 12 % 36 % 20 % 32 % 25

Over 2 måneder 33 % 37 % 14 % 16 % 111

Hoveddiagnose

F2 33 % 33 % 18 % 16 % 88

Andre diagnoser 22 % 42 % 15 % 22 % 60

Tvangsindlagt

Ja 25 % 36 % 17 % 22 % 103

Nej 33 % 33 % 16 % 18 % 57

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Bilag 2, side 13


Patienter, der svarer ”Ja” til, at personalet havde kontakt med pårørende.

Var du tilfreds med personalets kontakt med dine pårørende?

Retspsykiatriske sengeafsnit

Ja i

høj grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej

slet ikke

Hele landet Alle retspsykiatriske afsnit 47 % 36 % 14 % 3 % 88

Antal

Køn

Mand 45 % 37 % 14 % 4 % 76

Kvinde 58 % 33 % 8 % 0 % 12

Alder

18 – 29 år 45 % 36 % 15 % 3 % 33

30 – 39 år 50 % 34 % 13 % 3 % 32

40 år og derover 40 % 45 % 15 % 0 % 20

Modersmål

Dansk 44 % 35 % 16 % 5 % 63

Ikke dansk 52 % 39 % 9 % 0 % 23

Under 1 måned 57 % 36 % 7 % 0 % 14

1 – 2 måneder 10 % 20 % 60 % 10 % 10

Over 2 måneder 50 % 39 % 8 % 3 % 62

Hoveddiagnose

F2 45 % 39 % 13 % 3 % 38

Andre diagnoser 45 % 38 % 17 % 0 % 29

Tvangsindlagt

Ja 45 % 35 % 16 % 4 % 55

Nej 46 % 39 % 11 % 4 % 28

Patienter, der svarer ”Nej” til, at personalet havde kontakt med pårørende.

Ville du gerne have haft, at personalet havde kontakt med dine pårørende?

Retspsykiatriske sengeafsnit

Ja i

høj grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej

slet ikke

Hele landet Alle retspsykiatriske afsnit 16 % 6 % 9 % 69 % 32

Antal

Køn

Mand 18 % 4 % 11 % 68 % 28

Kvinde 0 % 33 % 0 % 67 % 3

Alder

18 – 29 år 22 % 11 % 22 % 44 % 9

30 – 39 år 0 % 0 % 0 % 100 % 6

40 år og derover 20 % 7 % 7 % 67 % 15

Modersmål

Dansk 5 % 0 % 11 % 84 % 19

Ikke dansk 31 % 15 % 8 % 46 % 13

Indlæggelsesvarighed

Indlæggelsesvarighed

Under 1 måned 25 % 0 % 0 % 75 % 8

1 – 2 måneder 0 % 20 % 20 % 60 % 5

Over 2 måneder 17 % 6 % 11 % 67 % 18

Hoveddiagnose

F2 23 % 5 % 9 % 64 % 22

Andre diagnoser 0 % 17 % 0 % 83 % 6

Tvangsindlagt

Ja 6 % 6 % 19 % 69 % 16

Nej 17 % 8 % 0 % 75 % 12

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Bilag 2, side 14 Oktober 2007


Patienter, der svarer ”Ja” til, at der er truffet aftaler om tiden efter udskrivning.

Retspsykiatriske sengeafsnit

Er du tilfreds med de aftaler, der er truffet?

Ja i

høj grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej

slet ikke

Hele landet Alle retspsykiatriske afsnit 65 % 28 % 4 % 3 % 93

Antal

Køn

Mand 66 % 25 % 5 % 4 % 80

Kvinde 64 % 36 % 0 % 0 % 11

Alder

18 – 29 år 68 % 24 % 8 % 0 % 25

30 – 39 år 59 % 30 % 5 % 5 % 37

40 år og derover 68 % 29 % 0 % 4 % 28

Modersmål

Dansk 61 % 31 % 5 % 3 % 61

Ikke dansk 81 % 11 % 4 % 4 % 27

Under 1 måned 71 % 29 % 0 % 0 % 14

1 – 2 måneder 50 % 38 % 0 % 13 % 8

Over 2 måneder 67 % 25 % 6 % 3 % 69

Hoveddiagnose

F2 59 % 30 % 7 % 4 % 46

Andre diagnoser 68 % 29 % 3 % 0 % 31

Tvangsindlagt

Ja 61 % 29 % 5 % 5 % 59

Nej 80 % 16 % 4 % 0 % 25

Patienter, der svarer ”Nej” til, at der er truffet aftaler om tiden efter udskrivning.

Ville du gerne have haft, at der var truffet nogle aftaler?

Retspsykiatriske sengeafsnit

Ja i

høj grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej

slet ikke

Hele landet Alle retspsykiatriske afsnit 43 % 26 % 4 % 26 % 23

Antal

Køn

Mand 43 % 29 % 5 % 24 % 21

Kvinde 100 % 0 % 0 % 0 % 1

Alder

18 – 29 år 44 % 33 % 0 % 22 % 9

30 – 39 år 17 % 33 % 17 % 33 % 6

40 år og derover 67 % 0 % 0 % 33 % 6

Modersmål

Dansk 39 % 28 % 6 % 28 % 18

Ikke dansk 50 % 25 % 0 % 25 % 4

Indlæggelsesvarighed

Indlæggelsesvarighed

Under 1 måned 38 % 25 % 0 % 38 % 8

1 – 2 måneder 40 % 20 % 20 % 20 % 5

Over 2 måneder 50 % 30 % 0 % 20 % 10

Hoveddiagnose

F2 45 % 27 % 0 % 27 % 11

Andre diagnoser 33 % 33 % 17 % 17 % 6

Tvangsindlagt

Ja 54 % 23 % 0 % 23 % 13

Nej 29 % 43 % 14 % 14 % 7

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Bilag 2, side 15


Synes du, at du har fået den behandling, som du havde brug for på sengeafsnittet?

Retspsykiatriske sengeafsnit

Ja i

høj grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej

slet ikke

Hele landet Alle retspsykiatriske afsnit 38 % 33 % 9 % 20 % 179

Antal

Sted

Glostrup J80, J81 25 % 38 % 6 % 31 % 16

Sct. Hans R1 30 % 48 % 4 % 17 % 23

Sct. Hans R2 30 % 30 % 30 % 10 % 10

Sct. Hans R7 23 % 46 % 15 % 15 % 13

Sct. Hans R3, R4, R6 41 % 29 % 18 % 12 % 17

Viborg 46 % 31 % 4 % 19 % 26

Risskov R1, R3 60 % 20 % 0 % 20 % 10

Region Nordjylland E1 38 % 25 % 6 % 31 % 16

Region Sjælland 50 % 13 % 13 % 25 % 16

Middelfart P4 36 % 50 % 7 % 7 % 14

Ribe R4 39 % 28 % 11 % 22 % 18

Køn

Mand 36 % 33 % 10 % 21 % 154

Kvinde 50 % 35% 10 % 5 % 20

Alder

18 – 29 år 42 % 27 % 11 % 20 % 55

30 – 39 år 35 % 38 % 10 % 17 % 60

40 år og derover 37 % 31 % 10 % 23 % 52

Modersmål

Dansk 35 % 32 % 11 % 21 % 124

Ikke dansk 49 % 29 % 7 % 16 % 45

Indlæggelsesvarighed

Under 1 måned 38 % 32 % 15 % 15 % 34

1 – 2 måneder 20 % 32 % 12 % 36 % 25

Over 2 måneder 41 % 34 % 8 % 18 % 113

Hoveddiagnose

F2 44 % 32 % 7 % 17 % 87

Andre diagnoser 30 % 37 % 13 % 20 % 60

Tvangsindlagt

Ja 34 % 29 % 12 % 25 % 103

Nej 46 % 33 % 7 % 14 % 57

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Bilag 2, side 16 Oktober 2007


Retspsykiatriske sengeafsnit

Har du fået det bedre af at være indlagt på sengeafsnittet?

Ja i

høj grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej

slet ikke

Hele landet Alle retspsykiatriske afsnit 45 % 28 % 7 % 20 % 177

Antal

Sted

Glostrup J80, J81 31 % 38 % 0 % 31 % 16

Sct. Hans R1 35 % 43 % 0 % 22 % 23

Sct. Hans R2 50 % 20 % 0 % 30 % 10

Sct. Hans R7 55 % 18 % 9 % 18 % 11

Sct. Hans R3, R4, R6 71 % 12 % 0 % 18 % 17

Viborg 48 % 28 % 16 % 8 % 25

Risskov R1, R3 55 % 18 % 9 % 18 % 11

Region Nordjylland E1 40 % 20 % 13 % 27 % 15

Region Sjælland 41 % 24 % 12 % 24 % 17

Middelfart P4 64 % 29 % 7 % 0 % 14

Ribe R4 22 % 39 % 11 % 28 % 18

Køn

Mand 43 % 29 % 6 % 22 % 154

Kvinde 63 % 26 % 5 % 5 % 19

Alder

18 – 29 år 49 % 22 % 11 % 18 % 55

30 – 39 år 41 % 33 % 10 % 16 % 61

40 år og derover 45 % 29 % 0 % 25 % 51

Modersmål

Dansk 41 % 28 % 9 % 23 % 120

Ikke dansk 60 % 23 % 2 % 15 % 48

Indlæggelsesvarighed

Under 1 måned 38 % 29 % 9 % 24 % 34

1 – 2 måneder 20 % 32 % 16 % 32 % 25

Over 2 måneder 52 % 26 % 5 % 17 % 112

Hoveddiagnose

F2 51 % 26 % 5 % 18 % 88

Andre diagnoser 34 % 36 % 10 % 19 % 58

Tvangsindlagt

Ja 40 % 25 % 9 % 26 % 103

Nej 46 % 32 % 7 % 14 % 56

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Bilag 2, side 17


Har indlæggelsen givet dig øget håb og livsmod i forhold til fremtiden?

Retspsykiatriske sengeafsnit

Ja i

høj grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej

slet ikke

Hele landet Alle retspsykiatriske afsnit 43 % 31 % 6 % 20 % 174

Antal

Sted

Glostrup J80, J81 19 % 38 % 6 % 38 % 16

Sct. Hans R1 36 % 40 % 8 % 16 % 25

Sct. Hans R2 40 % 50 % 0 % 10 % 10

Sct. Hans R7 58 % 33 % 0 % 8 % 12

Sct. Hans R3, R4, R6 56 % 31 % 0 % 13 % 16

Viborg 60 % 20 % 16 % 4 % 25

Risskov R1, R3 50 % 30 % 0 % 20 % 10

Region Nordjylland E1 31 % 15 % 8 % 46 % 13

Region Sjælland 44 % 19 % 0 % 38 % 16

Middelfart P4 50 % 29 % 21 % 0 % 14

Ribe R4 29 % 41 % 0 % 29 % 17

Køn

Mand 42 % 31 % 6 % 21 % 154

Kvinde 47 % 41 % 6 % 6 % 17

Alder

18 – 29 år 43 % 32 % 4 % 21 % 56

30 – 39 år 46 % 37 % 4 % 14 % 57

40 år og derover 40 % 25 % 10 % 25 % 52

Modersmål

Dansk 40 % 30 % 7 % 23 % 119

Ikke dansk 51 % 30 % 6 % 13 % 47

Indlæggelsesvarighed

Under 1 måned 38 % 32 % 9 % 21 % 34

1 – 2 måneder 32 % 36 % 5 % 27 % 22

Over 2 måneder 46 % 29 % 5 % 19 % 112

Hoveddiagnose

F2 41 % 33 % 7 % 18 % 87

Andre diagnoser 44 % 30 % 7 % 19 % 57

Tvangsindlagt

Ja 46 % 24 % 7 % 24 % 101

Nej 38 % 42 % 4 % 16 % 55

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Bilag 2, side 18 Oktober 2007


Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på dette sengeafsnit?

Retspsykiatriske sengeafsnit

5 stjerner

(enestående)

4 stjerner

(godt)

3 stjerner

(både godt

og dårligt)

2 stjerner

(dårligt)

1 stjerne

(uacceptabelt)

Hele landet Alle retspsykiatriske afsnit 13 % 37 % 37 % 4 % 9 % 174

Sted

Køn

Alder

Modersmål

Glostrup J80, J81 6 % 50 % 38 % 6 % 0 % 16

Sct. Hans R1 20 % 32 % 40 % 4 % 4 % 25

Sct. Hans R2 0 % 20 % 80 % 0 % 0 % 10

Sct. Hans R7 0 % 50 % 36 % 0 % 14 % 14

Sct. Hans R3, R4, R6 19 % 38 % 31 % 0 % 13 % 16

Viborg 9 % 57 % 22 % 9 % 4 % 23

Risskov R1, R3 27 % 18 % 45 % 9 % 0 % 11

Region Nordjylland E1 13 % 27 % 33 % 7 % 20 % 15

Region Sjælland 20 % 13 % 40 % 7 % 20 % 15

Middelfart P4 0 % 69 % 31 % 0 % 0 % 13

Ribe R4 19 % 25 % 31 % 0 % 25 % 16

Mand 12 % 37 % 38 % 4 % 10 % 152

Kvinde 11 % 44 % 39 % 6 % 0 % 18

18 – 29 år 13 % 31 % 44 % 8 % 4 % 52

30 – 39 år 16 % 33 % 39 % 2 % 11 % 57

40 år og derover 9 % 48 % 28 % 4 % 11 % 54

Dansk 8 % 38 % 40 % 4 % 10 % 119

Ikke dansk 24 % 39 % 26 % 2 % 9 % 46

Under 1 måned 20 % 37 % 29 % 0 % 14 % 35

1 – 2 måneder 12 % 28 % 36 % 8 % 16 % 25

Over 2 måneder 10 % 38 % 41 % 5 % 6 % 108

Antal

Svarpersoner

Indlæggelsesvarighed

Hoveddiagnose

F2 10 % 38 % 40 % 5 % 7 % 86

Andre diagnoser 14 % 37 % 37 % 2 % 10 %

59

Tvangsindlagt

Ja 11 % 34 % 36 % 6 % 13 % 102

Nej 16 % 40 % 36 % 2 % 5 %

55

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Bilag 2, side 19


Patienter, der svarer ”Ja” til, at der er samarbejde mellem de forskellige steder, som patienterne har

Retspsykiatriske sengeafsnit

kontakt med om deres sygdom.

Er du tilfreds med det samarbejde, der er mellem stederne?

Ja i

høj grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej

slet ikke

Hele landet Alle retspsykiatriske afsnit 37 % 46 % 10 % 6 % 67

Antal

Køn

Mand 35 % 47 % 11 % 7 % 57

Kvinde 44 % 44 % 11 % 0 % 9

Alder

18 – 29 år 33 % 46 % 13 % 8 % 24

30 – 39 år 44 % 44 % 8 % 4 % 25

40 år og derover 29 % 53 % 12 % 6 % 17

Modersmål

Dansk 37 % 43 % 12 % 8 % 51

Ikke dansk 33 % 60 % 7 % 0 % 15

Indlæggelsesvarighed

Under 1 måned 46 % 38 % 8 % 8 % 13

1 – 2 måneder 40 % 20 % 20 % 20 % 5

Over 2 måneder 36 % 51 % 9 % 4 % 47

Hoveddiagnose

F2 32 % 45 % 16 % 6 % 31

Andre diagnoser 46 % 46 % 4 % 4 % 24

Tvangsindlagt

Ja 37 % 50 % 7 % 7 % 46

Nej 47 % 29 % 24 % 0 % 17

Retspsykiatriske sengeafsnit

Patienter, der svarer ”Nej” til, at der er samarbejde mellem de forskellige steder, som patienterne

har kontakt med om deres sygdom.

Vil du gerne have, at stederne skal samarbejde?

Ja i

høj grad

Ja i

nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej

slet ikke

Hele landet Alle retspsykiatriske afsnit 55 % 18 % 9 % 18 % 11

Antal

Køn

Mand 50 % 20 % 10 % 20 % 10

Kvinde 0 % 0 % 0 % 0 % 0

Alder

18 – 29 år 0 % 100 % 0 % 0 % 2

30 – 39 år 67 % 0 % 17 % 17 % 6

40 år og derover 50 % 0 % 0 % 50 % 2

Modersmål

Dansk 67 % 17 % 17 % 0 % 6

Ikke dansk 25 % 25 % 0 % 50 % 4

Indlæggelsesvarighed

Under 1 måned 25 % 25 % 0 % 50 % 4

1 – 2 måneder 75 % 0 % 25 % 0 % 4

Over 2 måneder 67 % 33 % 0 % 0 % 3

Hoveddiagnose

F2 40 % 40 % 0 % 20 % 5

Andre diagnoser 80 % 0 % 20 % 0 % 5

Tvangsindlagt

Ja 44 % 22 % 11 % 22 % 9

Nej 100 % 0 % 0 % 0 % 1

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Bilag 2, side 20 Oktober 2007


Patienter, der svarer ”Nej” til, at psykiatrien har tilbudt dem undervisning.

Retspsykiatriske sengeafsnit

Har du haft brug for undervisning?

Ja i

høj grad

Ja i nogen

grad

Nej kun i

mindre

grad

Nej

slet ikke

Hele landet Alle retspsykiatriske afsnit 29 % 15 % 13 % 43 % 86

Antal

Sted

Region Hovedstaden 31 % 22 % 6 % 41 % 32

Region Midtjylland 21 % 5 % 26 % 47 % 19

Region Nordjylland 40 % 20 % 10 % 30 % 10

Region Sjælland 18 % 9 % 27 % 45 % 11

Region Syddanmark 36 % 14 % 0 % 50 % 14

Køn

Mand 30 % 12 % 15 % 43 % 74

Kvinde 22 % 33 % 0 % 44 % 9

Alder

18 – 29 år 19 % 11 % 22 % 48 % 27

30 – 39 år 36 % 14 % 11 % 39 % 28

40 år og derover 32 % 20 % 8 % 40 % 25

Modersmål

Dansk 27 % 17 % 13 % 43 % 60

Ikke dansk 29 % 10 % 10 % 52 % 21

Indlæggelsesvarighed

Under 1 måned 47 % 7 % 7 % 40 % 15

1 – 2 måneder 21 % 14 % 21 % 43 % 14

Over 2 måneder 28 % 15 % 11 % 46 % 54

Hoveddiagnose

F2 28 % 14 % 16 % 42 % 43

Andre diagnoser 37 % 17 % 13 % 33 % 30

Tvangsindlagt

Ja 25 % 16 % 12 % 47 % 51

Nej 26 % 11 % 19 % 44 % 27

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Bilag 2, side 21


Savner du behandlingstilbud i psykiatrien?

Retspsykiatriske sengeafsnit Ja Nej Ved ikke Antal

Hele landet Alle retspsykiatriske afsnit 33 % 51 % 16 % 172

Sted

Glostrup J80, J81 38 % 38 % 25 % 16

Sct. Hans R1 48 % 40 % 12 % 25

Sct. Hans R2 22 % 67 % 11 % 9

Sct. Hans R7 23 % 62 % 15 % 13

Sct. Hans R3, R4, R6 29 % 59 % 12 % 17

Viborg 35 % 43 % 22 % 23

Risskov R1, R3 44 % 44 % 11 % 9

Region Nordjylland E1 31 % 44 % 25 % 16

Region Sjælland 19 % 56 % 25 % 16

Middelfart P4 23 % 77 % 0 % 13

Ribe R4 33 % 53 % 13 % 15

Køn

Mand 34 % 50 % 16 % 150

Kvinde 25 % 55 % 20 % 20

Alder

18 – 29 år 33 % 51 % 16 % 55

30 – 39 år 33 % 49 % 18 % 57

40 år og derover 35 % 51 % 14 % 51

Modersmål

Dansk 35 % 46 % 18 % 119

Ikke dansk 24 % 63 % 13 % 46

Indlæggelsesvarighed

Under 1 måned 28 % 58 % 14 % 36

1 – 2 måneder 52 % 36 % 12 % 25

Over 2 måneder 28 % 54 % 18 % 106

Hoveddiagnose

F2 32 % 50 % 18 % 88

Andre diagnoser 28 % 57 % 15 % 53

Tvangsindlagt

Ja 32 % 53 % 15 % 101

Nej 30 % 48 % 22 % 54

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Bilag 2, side 22 Oktober 2007


Bilag 3.

Patienternes skriftlige

kommentarer

Læsevejledning

Tre af undersøgelsens spørgsmål kan patienten besvare med egne ord:

• Hvorfor gav du det antal stjerner? (uddybende forklaring til spørgsmålet

”Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på dette sengeafsnit?”)

• Hvad har haft størst betydning for dig under din indlæggelse på sengeafsnittet?

• Savner du behandlingstilbud i psykiatrien? (Det kan f.eks. være samtaleterapi,

psykologhjælp, fysioterapi, ergoterapi, bevægelse, forskellige

aktivitetstilbud - eller noget helt andet).

I bilag 3 fremstilles de svar, patienterne har givet på disse spørgsmål.

Det er erfaringen fra tidligere undersøgelser, at kommentarerne er værdifulde

i arbejdet med at tolke de kvantitative undersøgelsesresultater.

Materialet er sorteret således, at kommentarerne fra patienter i de enkelte

afsnit fremstilles samlet. Først fremgår svarene på de to spørgsmål, der

omhandler sengeafsnittene og til sidst svarene på spørgsmålet om, hvorvidt

patienten savner behandlingstilbud i psykiatrien som helhed.

For at sikre patienters, pårørendes og personales anonymitet har Center

for Kvalitetsudvikling foretaget enkelte rettelser i kommentarerne. Der arbejdes

efter nogle helt faste anonymiseringsprincipper, f.eks. er alle navne

erstattet med NN. Derudover er enkelte kommentarer tilsløret ved, at

f.eks. køn, alder og lignende er ændret, hvis det er uden betydning for

budskabet i kommentaren. Det er i øvrigt tilstræbt at gengive kommentarerne,

som patienterne har skrevet dem, og der er ikke gjort forsøg på at

rette eventuelle fejloplysninger i kommentarerne.

Kommentarmaterialet er som en ekstra sikkerhed blevet gennemlæst af

sengeafsnittenes ledelse, der har meldt tilbage til Center for Kvalitetsudvikling,

såfremt der var behov for yderligere anonymisering.

Af anonymitetshensyn er der ikke medtaget baggrundsoplysninger om de

patienter, der har skrevet kommentarer.

Læses bilaget med patientkommentarer i dets helhed, er det vigtigt at være

opmærksom på, at kommentarerne ikke er repræsentative. Det viser

sig ofte i denne slags undersøgelser, at der er en tendens til, at kommentarer

giver et mere kritisk helhedsindtryk end de afgivne krydser. Det

hænger blandt andet sammen med, at der generelt hyppigere knyttes uddybende

bemærkninger til afkrydsning i utilfredshedskategorier, end der

gør ved tilfredshed. Det er altså meningsløst at begynde at optælle kritiske

og positive kommentarer. Kommentarmaterialet skal behandles kvalitativt.

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Bilag 3, side 1


Glostrup J80, Region Hovedstaden

• Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt med dig?

• Hvorfor gav du det antal stjerner?

• Hvad havde størst betydning for dig i din kontakt med sengeafsnittet?

4 stjerner (godt)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? Har været tilfreds med personalet.

4 stjerner (godt)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? At jeg ikke sidder i fængsel.

3 stjerner (både godt og dårligt)

God, men patienter var knokle skæve og rør ikke stoffer selv.

Størst betydning? At være fri fra afdelingen og glad for at være kommet tilbage på egen afdeling.

• Savner du behandlingstilbud i psykiatrien? (Det kan f.eks. være samtaleterapi, psykologhjælp,

fysioterapi, ergoterapi, bevægelse, forskellige aktivitetstilbud – eller noget helt andet).

Kommentarer fra patienter, der svarer bekræftende på dette spørgsmål:

• Aktivitetstilbud

• Psykologhjælp

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Bilag 3, side 2 Oktober 2007


Glostrup J81, Region Hovedstaden

• Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt med dig?

• Hvorfor gav du det antal stjerner?

• Hvad havde størst betydning for dig i din kontakt med sengeafsnittet?

4 stjerner (godt)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? Jeg har fået god medicin.

4 stjerner (godt)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? Det har bare været godt.

5 stjerner (enestående)

Undtagen soveværelset.

Størst betydning? Det har været skidt at være indlagt og fortsat skulle være indlagt, når jeg er færdig

med at afsone min dom.

4 stjerner (godt)

Har været glad mens jeg var her, men glæden blev til sorg.

Størst betydning? Var glad for at møde NN og specielt personalet, som har været ualmindeligt flinke.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Jeg havde godt af at være her, men bliver sendt tilbage til fængsel, som jeg ikke er "klar" til.

Størst betydning? Jeg har fået det lidt bedre og bliver så revet væk med en dags varsel. Før jeg er

klar til det og kan magte at være i et fængsel.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Der har været noget socialt samvær.

4 stjerner (godt)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? At personalet har været så fleksibelt.

• Savner du behandlingstilbud i psykiatrien? (Det kan f.eks. være samtaleterapi, psykologhjælp,

fysioterapi, ergoterapi, bevægelse, forskellige aktivitetstilbud – eller noget helt andet).

Kommentarer fra patienter, der svarer bekræftende på dette spørgsmål:

• Bedre behandlingstilbud for personlig kriminalitet

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Bilag 3, side 3


Sct. Hans Hospital R1, Region Hovedstaden

• Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt med dig?

• Hvorfor gav du det antal stjerner?

• Hvad havde størst betydning for dig i din kontakt med sengeafsnittet?

4 stjerner (godt)

Fordi der er nogle gode læger og personaler, de har stor erfaring.

Størst betydning? Godt kammeratskab.

4 stjerner (godt)

Kedeligt.

Størst betydning? Computeren, men ville gerne have haft min egen.

5 stjerner (enestående)

Meget kompetent personale. God læge, men meget dårlig socialrådgiver.

Størst betydning? Forståelse fra personale og læge.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? At få det bedre.

5 stjerner (enestående)

Fordi jeg havde mulighed for at ryge hash hele dagen.

Størst betydning? At det var personale jeg kendte og at jeg også kendte patienterne. Men jeg synes

at Sct. Hans er et torturcenter.

4 stjerner (godt)

Har været glad for at se personale som er godt kendt.

Størst betydning? Fået god behandling.

5 stjerner (enestående)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? Ikke har kunnet ryge hash.

4 stjerner (godt)

Har oplevet et godt samarbejde mellem personalet og mig. Oftest en god stemning i afsnittet.

Størst betydning? Maden, plus at man kun bæltefikserede i meget korte perioder.

Uoplyst

Maden og kaffen. Hygiejne. Patienterne og personalet.

Størst betydning? Uvisheden for fremtiden.

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Bilag 3, side 4 Oktober 2007


3 stjerner (både godt og dårligt)

Dårlig stemning blandt patienterne. Godt at kunne spille billard.

Størst betydning? Godt at kunne få OBS-grad 2 - ellers var det gået helt galt.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? Har fået en god behandling.

4 stjerner (godt)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? Hvis man er psykotisk og farlig for sig selv og sine omgivelser, kan beroligende

medikamenter måske være nødvendige?? Men lægen og personalet var rigtigt venlige.

4 stjerner (godt)

Personalet er meget venlige - viser stor respekt og er hjælpsomme. Er behagelige.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Det havde jeg lyst til.

Størst betydning? Medicinsk behandling.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Relationen mellem patienterne er ikke så god. Personalet er godt.

Størst betydning? Træning. Samtaler med personalet.

4 stjerner (godt)

Både personale og afdeling.

Størst betydning? Kunne slappe af fra fængslet. Mere roligt miljø.

5 stjerner (enestående)

Fordi personalet drager humanistisk omsorg for patienterne. Psykiateren er enestående.

Størst betydning? At personalet følger eller har fulgt mig i medgang og modgang, selv da jeg var

mest syg og belastende.

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Bilag 3, side 5


• Savner du behandlingstilbud i psykiatrien? (Det kan f.eks. være samtaleterapi, psykologhjælp,

fysioterapi, ergoterapi, bevægelse, forskellige aktivitetstilbud – eller noget helt andet).

Kommentarer fra patienter, der svarer bekræftende på dette spørgsmål:

• Samtaleterapi

• Bevægelse, forskellige aktivitetstilbud, f.eks. musik, kropstræning

• Psykolog, ergoterapeut

• Flere aktiviteter

• Ergoterapi, psykoanalyse

• Samtale

• Psykolog

• Fysioterapi

• Psykologhjælp

• Ergoterapi

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Bilag 3, side 6 Oktober 2007


Sct. Hans Hospital R2, Region Hovedstaden

• Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt med dig?

• Hvorfor gav du det antal stjerner?

• Hvad havde størst betydning for dig i din kontakt med sengeafsnittet?

4 stjerner (godt)

Det var en hård indlæggelse, men jeg fik det bedre på kort tid. Personalet har jeg en god status hos

(jeg er rask).

Størst betydning? Friheden til at gøre som man plejer. Kontakten til personalet. Ergoterapien. Gåture.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Det er svært ikke at have en tidshorisont på sin indlæggelse.

Størst betydning? At der er en dejlig have. Tillid til personalet. Et godt aktivitetsrum.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Det har været en blandet fornøjelse med gode og dårlige dage.

Størst betydning? Mine kontaktpersoner.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Der var ikke altid tid nok, til at træne og andre aktiviteter.

Størst betydning? God kontakt til et par af patienterne.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Det er godt jeg har været under behandling, men også at det hele har været spild af tid.

Størst betydning? At jeg har haft det godt, men det har været hårdt.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Det har været hårdt at være indlagt.

Størst betydning? At jeg har haft gode kontaktpersoner, og at jeg selv har været med til at bestemme

behandlingsforløbet.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Godt fordi jeg kommer videre. Dårligt fordi der er megen uro.

Størst betydning? Mine kontaktpersoner, plus at jeg kunne være meget i terapien.

4 stjerner (godt)

Personalet har behandlet mig godt, og har vist forståelse for min situation og person. Det eneste der

trækker lidt ned, er de fysiske rammer, de manglende aktiviteter, men det er jo et lukket afsnit.

Størst betydning? Det har personalets hensyntagen til hele min situation. De har gjort alt for at gøre

mit ophold her så tåleligt som muligt inden for rammerne, det fortjener de ros for.

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Bilag 3, side 7


3 stjerner (både godt og dårligt)

Fordi der var meget stor forskel på det første lukkede afsnit kontra det lukkede afsnit, jeg kom til, der

skulle være mindre restriktivt.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Fordi der ikke har været kontakt til familien.

Størst betydning? Kontakten til personalet.

• Savner du behandlingstilbud i psykiatrien? (Det kan f.eks. være samtaleterapi, psykologhjælp,

fysioterapi, ergoterapi, bevægelse, forskellige aktivitetstilbud – eller noget helt andet).

Kommentarer fra patienter, der svarer bekræftende på dette spørgsmål:

• Samtaleterapi, fysioterapi, psykolog

• Personalet har for lidt tid

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Bilag 3, side 8 Oktober 2007


Sct. Hans Hospital R3, Region Hovedstaden

• Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt med dig?

• Hvorfor gav du det antal stjerner?

• Hvad havde størst betydning for dig i din kontakt med sengeafsnittet?

4 stjerner (godt)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? Læger forstår en og er behjælpelige med alt.

4 stjerner (godt)

Størst betydning? God kontakt med personalet.

4 stjerner (godt)

Fordi jeg blev behandlet rigtig godt af lægen, og at jeg havde en god kontakt til personalet.

Størst betydning? At jeg ikke mere er så syg, som før jeg blev indlagt.

• Savner du behandlingstilbud i psykiatrien? (Det kan f.eks. være samtaleterapi, psykologhjælp,

fysioterapi, ergoterapi, bevægelse, forskellige aktivitetstilbud – eller noget helt andet).

Kommentarer fra patienter, der svarer bekræftende på dette spørgsmål:

• Lægesamtaler

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Bilag 3, side 9


Sct. Hans Hospital R4, Region Hovedstaden

• Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt med dig?

• Hvorfor gav du det antal stjerner?

• Hvad havde størst betydning for dig i din kontakt med sengeafsnittet?

4 stjerner (godt)

Fordi jeg er blevet behandlet med respekt og som et helt menneske.

Størst betydning? Lægen og personalets behandling af mig som person.

5 stjerner (enestående)

Jeg har været indlagt i over et år, og det har været min bedste indlæggelse nogensinde.

Størst betydning? Det må være min kontakt med personale og andre patienter.

4 stjerner (godt)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? Respekt, behandling og stor hjælp.

• Savner du behandlingstilbud i psykiatrien? (Det kan f.eks. være samtaleterapi, psykologhjælp,

fysioterapi, ergoterapi, bevægelse, forskellige aktivitetstilbud – eller noget helt andet).

Kommentarer fra patienter, der svarer bekræftende på dette spørgsmål:

• Skole

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Bilag 3, side 10 Oktober 2007


Sct. Hans Hospital R6, Region Hovedstaden

• Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt med dig?

• Hvorfor gav du det antal stjerner?

• Hvad havde størst betydning for dig i din kontakt med sengeafsnittet?

1 stjerne (uacceptabelt)

Personalet er ikke kvalificeret til deres job. Manglende respekt fra personalets side.

Størst betydning? Hvis jeg havde fået den frihed, som jeg var blevet lovet.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Dårligt: Havde ikke så megen kontakt til de øvrige medpatienter. Godt: God mulighed for kontakt til

personalet.

Størst betydning? At når jeg havde brug for det, var personalet stort set altid klar til samtale.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Fordi der både er noget, patienten er tilfreds med, og noget patienten ikke er tilfreds med.

Størst betydning? At patienten snart skal udskrives, da han ikke føler sig syg.

4 stjerner (godt)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? Det har været godt.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Fordi der er meget ventetid. Når man f.eks. henvender sig til personalet, får man ofte at vide, at man

skal vente lidt.

Størst betydning? At min selvdestruktive adfærd er blevet mindre, at jeg har lært at tale "pænere".

Har haft nogle fornuftige mennesker at tale med, samt nogle mindre fornuftige.

5 stjerner (enestående)

Fordi jeg har haft det godt.

1 stjerne (uacceptabelt)

Fordi jeg er rask og slet ikke burde have været indlagt til at begynde med.

Størst betydning? Gåture, fjernsyn og playstation.

Uoplyst

Personalet er mere interesseret i patienterne her. Der er også bedre kontakt med lægerne, og personalet.

Det er som om, at de kun lever for ens skyld. De fromme tjenere.

Størst betydning? Udover de faste ting i behandlingsforløbet, at jeres behandling bedre kan håndtere

sund kost f.eks.

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Bilag 3, side 11


• Savner du behandlingstilbud i psykiatrien? (Det kan f.eks. være samtaleterapi, psykologhjælp,

fysioterapi, ergoterapi, bevægelse, forskellige aktivitetstilbud – eller noget helt andet).

Kommentarer fra patienter, der svarer bekræftende på dette spørgsmål:

• Gruppeterapi og psykolog

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Bilag 3, side 12 Oktober 2007


Sct. Hans Hospital R7, Region Hovedstaden

• Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt med dig?

• Hvorfor gav du det antal stjerner?

• Hvad havde størst betydning for dig i din kontakt med sengeafsnittet?

4 stjerner (godt)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? Har fået det bedre og er mere glad for behandling.

4 stjerner (godt)

For god behandling og respekt mellem mig og de ansatte/medpatienter.

Størst betydning? At finde mig selv og vide vigtigheden af at passe min behandling.

4 stjerner (godt)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? Personale og afdeling. Nye og vikarer også gode. 60 % af personalet godt og 40

% af personalet forskellige.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Sådan er det bare.

Størst betydning? Gode medpatienter. Glad for samtaler.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Der var nogle personaler, som var meget gode til deres arbejde, mens andre bare var irriterende og

sure, mens de var på arbejde, og det gik ud over patienterne.

4 stjerner (godt)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? Stor økonomisk frihed, venlig atmosfære.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? Frihed.

• Savner du behandlingstilbud i psykiatrien? (Det kan f.eks. være samtaleterapi, psykologhjælp,

fysioterapi, ergoterapi, bevægelse, forskellige aktivitetstilbud – eller noget helt andet).

Kommentarer fra patienter, der svarer bekræftende på dette spørgsmål:

• Psykologsamtaler

• Samtale

• Psykolog

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Bilag 3, side 13


Retspsykiatrisk afsnit Viborg, Region Midtjylland

• Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt med dig?

• Hvorfor gav du det antal stjerner?

• Hvad havde størst betydning for dig i din kontakt med sengeafsnittet?

4 stjerner (godt)

1 stjerne for det kompetente og "menneskelige" personale. 1 stjerne for de mange aktivitetsmuligheder

især i ergoterapien. 1 stjerne for personalets omsorg, samt 1 stjerne for det gode samarbejde

med de folk, der skal følge op på min behandling.

Størst betydning? Personalekontakten - de har åbnet mine øjne, så jeg, modsat før indlæggelsen,

nu ved, hvad mine problemer er, og hvad jeg kan gøre ved det.

4 stjerner (godt)

At jeg kunne se at få mening med tilværelsen derpå.

4 stjerner (godt)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? Tænke over livets tilværelse.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? Min frihed.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? Det sociale med de andre patienter.

4 stjerner (godt)

Jeg synes godt om personalet og de patienter, jeg havde kontakt med.

Størst betydning? Støtte fra personalet.

4 stjerner (godt)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? Samarbejdet med personalet.

4 stjerner (godt)

Der var et godt samarbejde, hvilket har en stor betydning.

Størst betydning? Der var god tid, når jeg var i bad. Når man skulle i kiosken ventede de som regel

også. Så god vind fremover.

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Bilag 3, side 14 Oktober 2007


3 stjerner (både godt og dårligt)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? Fysiske rammer.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Jeg synes, jeg har været på institution så meget, at det hænger mig ud af halsen. Umyndiggjort.

Størst betydning? Endelig ro i sindet.

2 stjerner (dårligt)

Dårligt miljø. Uerfarent personale.

Størst betydning? At jeg fik udgang i det sidste forløb, så jeg kunne komme ud og se den almindelige

verden igen.

4 stjerner (godt)

Det var bare godt.

Størst betydning? Har fået den korrekte diagnose.

5 stjerner (enestående)

Meget godt. Og god udsigt. Rart og godt personale, og jeg har stolet 100% på personalet, og der er

gode læger her.

Størst betydning? At jeg er begyndt på metadon, at jeg er blevet justeret i medicin og at jeg nu får

betalt min gæld.

4 stjerner (godt)

Har følt, at der er blevet taget hånd om mig. Samt at jeg har været tryg og har haft det godt.

Størst betydning? Ud af misbrug, plus forbedret boligsituation, som var målet for indlæggelsen.

2 stjerner (dårligt)

Det har været noget værre roderi, har slet ikke haft brug for behandling efter eget udsagn.

Størst betydning? At komme ud i fællesarealerne.

4 stjerner (godt)

Har haft det godt under indlæggelsen.

Størst betydning? At vide hvornår jeg blev udskrevet.

4 stjerner (godt)

Indlæggelse og ophold har været udmærket, men maden kunne godt være anderledes.

Størst betydning? At få styr på sig selv, sygdommen. Begynde at få overskud til at klare hverdagen.

At få en beskæftigelse i NN dagtilbud.

4 stjerner (godt)

Er blevet godt behandlet, har haft rigtig gode kontaktpersoner og er blevet respekteret af dem.

Størst betydning? At jeg har fået ny medicin, som hjælper mig meget bedre end den, jeg fik før indlæggelsen.

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Bilag 3, side 15


1 stjerne (uacceptabelt)

Blev ikke behandlet som en ligeværdig person. Blev snakket grimt til. Mistede livsmodet som direkte

konsekvens af dette.

Størst betydning? At komme hjem samt kontakt med familie/plejepersonale fra bosted.

• Savner du behandlingstilbud i psykiatrien? (Det kan f.eks. være samtaleterapi, psykologhjælp,

fysioterapi, ergoterapi, bevægelse, forskellige aktivitetstilbud – eller noget helt andet).

Kommentarer fra patienter, der svarer bekræftende på dette spørgsmål:

• Psykologhjælp

• Psykologbistand

• Jeg savner play station 5. etage

• Fysioterapi

• Mindre ventetid til fysioterapien

• Information, psykolog

• Samtaleterapi

• Mere tid på Internettet

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Bilag 3, side 16 Oktober 2007


R3, Risskov, Region Midtjylland

• Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt med dig?

• Hvorfor gav du det antal stjerner?

• Hvad havde størst betydning for dig i din kontakt med sengeafsnittet?

4 stjerner (godt)

Det er "bare" tilfredsstillende at være indlagt. Kan også være kedeligt.

Størst betydning? Gymnastik og strækøvelser.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Personalet her er for ligeglade med hensyn til min dom. Behandlingen er ikke optimal.

Størst betydning? De penge jeg har haft med at gøre, det går lidt for hurtigt med at få betalt regninger

og holde styr på min økonomi.

5 stjerner (enestående)

Personalet er imødekommende og rare.

Størst betydning? At du fik en vældig god behandling og hurtig udskrivelse.

2 stjerner (dårligt)

Fordi jeg føler mig svigtet i at tage ud til fysioterapien.

Størst betydning? At jeg har lidt mod til at forsvare mig, når retten bliver sat. Og at jeg kan håndtere

mere, når jeg får depression/nedtur.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Har hjemve en gang imellem og har svært ved at tale med personalet om det (gælder også for min

kontaktperson).

Størst betydning? At jeg er tryg ved alt personale.

5 stjerner (enestående)

Det er så hyggeligt - også området.

Størst betydning? At kunne have fred og ro.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Afsnittet er for lukket, selvom jeg blev informeret om, at afsnittet er et åbent afsnit.

Størst betydning? Motion, løbetræning og gåture i byen med personalet.

4 stjerner (godt)

Personalet er flinkt.

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Bilag 3, side 17


• Savner du behandlingstilbud i psykiatrien? (Det kan f.eks. være samtaleterapi, psykologhjælp,

fysioterapi, ergoterapi, bevægelse, forskellige aktivitetstilbud – eller noget helt andet).

Kommentarer fra patienter, der svarer bekræftende på dette spørgsmål:

• Psykologhjælp

• Specielt psykologsamtale og færre ledelsesskift

• Undervisning

• Forskellige aktiviteter

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Bilag 3, side 18 Oktober 2007


Retspsykiatrisk afsnit E1, Aalborg, Region Nordjylland

• Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt med dig?

• Hvorfor gav du det antal stjerner?

• Hvad havde størst betydning for dig i din kontakt med sengeafsnittet?

3 stjerner (både godt og dårligt)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? Mit psykiske helbred.

4 stjerner (godt)

Jeg havde det godt der og har fået det bedre af det.

Størst betydning? Min kæreste.

4 stjerner (godt)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? Medicinsk behandling.

4 stjerner (godt)

Fordi jeg fik hjælp under indlæggelsen.

2 stjerner (dårligt)

Ringe respekt for det enkelte individ og dets følelser.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? Udskrives til andet hospital.

1 stjerne (uacceptabelt)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? Ville gerne slå mig selv ihjel.

1 stjerne (uacceptabelt)

Fordi personalet ikke har været til at tale med, plus den måde jeg er blevet bebrejdet på, at jeg har

det så fysisk dårligt. Kan ikke være nogen steder pga. dette.

Størst betydning? At tale med lægen, men der var ingen hjælp at få. Jeg har en skade og har mange

smerter, men fik ingen medicin overhovedet. Lægen var ligeglad med, hvordan jeg har det. Det

kan ikke være rigtigt.

5 stjerner (enestående)

På grund af egen viden om forskellige ting. Kan ikke uddybe det mere.

Størst betydning? Den største betydning er at se så mange forskellige mennesker med interesse for

min situation.

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Bilag 3, side 19


5 stjerner (enestående)

Jeg synes, det var godt og sjovt at være der. Det er et meget stort plus, men lægen kunne godt have

været hurtigere med kuglepennen. Tak for denne gang alle sammen.

Størst betydning? Simpelthen alt. Fri afdeling, god stemning, kammeratskab, besøg. Ja, rettere sagt

det hele. Tak for denne gang alle sammen. Tak for en god og hyggelig tid hos jer. Tak.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Fordi, for det meste var der stille og roligt. Men til tider var der meget ballade, så man kunne godt blive

utryg ved situationen. Ellers var det meget godt.

Størst betydning? Blandt andet en stabil medicinering plus, at jeg har taget meget færre stoffer end

hidtil, og det var godt at have egen stue med eget bad og toilet, som man kunne trække sig tilbage

til, hvis det hele blev for meget i afsnittet.

4 stjerner (godt)

Blev behandlet godt og med respekt.

Størst betydning? At mine medpatienter gjorde, at jeg følte mig velkommen.

• Savner du behandlingstilbud i psykiatrien? (Det kan f.eks. være samtaleterapi, psykologhjælp,

fysioterapi, ergoterapi, bevægelse, forskellige aktivitetstilbud – eller noget helt andet).

Kommentarer fra patienter, der svarer bekræftende på dette spørgsmål:

• Bevægelse

• Fysioterapi, ergoterapi, bevægelse, psykologhjælp

• Psykologhjælp og aktiviteter

• Fysioterapi

• Styrketræning

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Bilag 3, side 20 Oktober 2007


Enggården, Nykøbing Sjælland, Region Sjælland

• Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt med dig?

• Hvorfor gav du det antal stjerner?

• Hvad havde størst betydning for dig i din kontakt med sengeafsnittet?

5 stjerner (enestående)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? At have fuldt fællesskab med andre patienter.

5 stjerner (enestående)

Det er der ikke papir nok til!

Størst betydning? Sluppet for en anden (navngiven) læge. Godt at det var muligt at lave mad selv,

nogle gange - efter eget valg.

2 stjerner (dårligt)

Ingen frihed i lang tid.

Størst betydning? Venner og familie.

Uoplyst

Grunden til de tre stjerner er fordi det halve af personalet, samt min kontaktgruppe behandlede mig

om mine medpatienter godt og moralsk. Den anden halvdel havde uacceptabel adfærd, som ikke burde

finde sted på et sengeafsnit.

Størst betydning? At jeg kunne benytte gården og bordtennisrummet til fysisk træning. Det er en

ting, jeg sætter stor pris på.

• Savner du behandlingstilbud i psykiatrien? (Det kan f.eks. være samtaleterapi, psykologhjælp,

fysioterapi, ergoterapi, bevægelse, forskellige aktivitetstilbud – eller noget helt andet).

Kommentarer fra patienter, der svarer bekræftende på dette spørgsmål:

• Samtaleterapi, psykolog, ergoterapi, bevægelse og aktivitetstilbud

• Kognitiv terapi

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Bilag 3, side 21


Pilehuset, Nykøbing Sjælland, Region Sjælland

• Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt med dig?

• Hvorfor gav du det antal stjerner?

• Hvad havde størst betydning for dig i din kontakt med sengeafsnittet?

3 stjerner (både godt og dårligt)

Ville gerne have mere almindelig gymnastik.

Størst betydning? Fået den rigtige medicin.

1 stjerne (uacceptabelt)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? Savnet af mine børn.

4 stjerner (godt)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? En god støtte fra kontaktperson og lære.

3 stjerner (både godt og dårligt)

God hjælp når der var opstand i hjemmet.

Størst betydning? Min behandler og familie.

4 stjerner (godt)

Fordi jeg for det meste har haft en god kontakt med både personalet og mine medpatienter. Og tog

det gode og positive og glemte det negative.

Størst betydning? At jeg en dag snart ville udskrives. Fremtid med et normalt liv, som jeg kan være

godt og grundigt glad for.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Det har været fint at være her, men det er aldrig rart at være spærret inde.

Størst betydning? At man har kunnet træne.

5 stjerner (enestående)

Har været godt tilfreds.

Størst betydning? Er blevet behandlet godt og har fået det meget bedre.

1 stjerne (uacceptabelt)

Bl.a. at aktiviteter foregår for tidligt på dagen. Føler personalet "render i røven" på patienterne uden

grund. Mener ikke, at de giver én en ny chance.

Størst betydning? Mine egne beslutninger og at jeg er blevet clean.

Uoplyst

3 stjerner, fordi man ikke må have PC på værelset.

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Bilag 3, side 22 Oktober 2007


• Savner du behandlingstilbud i psykiatrien? (Det kan f.eks. være samtaleterapi, psykologhjælp,

fysioterapi, ergoterapi, bevægelse, forskellige aktivitetstilbud – eller noget helt andet).

Kommentarer fra patienter, der svarer bekræftende på dette spørgsmål:

• Fysioterapi, psykolog, kiropraktor

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Bilag 3, side 23


Middelfart P4, Region Syddanmark

• Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt med dig?

• Hvorfor gav du det antal stjerner?

• Hvad havde størst betydning for dig i din kontakt med sengeafsnittet?

Uoplyst

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? Den største betydning er, at jeg har lært noget mere om mig selv, f.eks. at håndtere

min adfærd via samtaler med personalet.

4 stjerner (godt)

Fordi det var et rimeligt godt forløb.

Størst betydning? At jeg er blevet rask, og nok har fået et nyt syn på livet.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Man kan ikke være ligeglad hele tiden.

Størst betydning? De unge, søde og smukke personaler.

4 stjerner (godt)

Jeg er godt tilfreds.

Størst betydning? Lægen.

4 stjerner (godt)

Mad.

Størst betydning? Alt.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Skærmning på stuen, måtte ikke gå på andres stuer.

Størst betydning? At jeg kunne komme ud og se på et sted at bo, da jeg ikke havde noget sted at

bo.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Kaffe og mad var godt.

Størst betydning? Medicinen gik godt, volleyball i hallen.

4 stjerner (godt)

Der er faste rammer, og jeg føler mig tryg og ikke forfulgt. Jeg føler mig fritaget for ansvar. Jeg er ikke

bange.

Størst betydning? Tryghed og at jeg fik et fjernsyn. Tjene penge i værkstedet.

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Bilag 3, side 24 Oktober 2007


4 stjerner (godt)

I betragtning af, at det er et lukket retspsykiatrisk afsnit, er der forbløffende roligt og fredeligt. Der er

godt styr på afdelingen og en, trods alt, god stemning.

Størst betydning? Efter at være blevet overfaldet i NN by, var det vigtigste trygge rammer og fred

og ro til at rekreere, tænke mine tanker og lære lidt.

4 stjerner (godt)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? Jeg har lært selv at kurere min sygdom. At fysisk træning bekæmper depression.

4 stjerner (godt)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? At jeg blev rask.

• Savner du behandlingstilbud i psykiatrien? (Det kan f.eks. være samtaleterapi, psykologhjælp,

fysioterapi, ergoterapi, bevægelse, forskellige aktivitetstilbud – eller noget helt andet).

Kommentarer fra patienter, der svarer bekræftende på dette spørgsmål:

• Samtaleterapi, psykologhjælp

• Psykolog

• Mere motion/fysioterapi. Mere tid i værkstedet

• Undervisning som låsesmed

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Bilag 3, side 25


Ribe R4, Region Syddanmark

• Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt med dig?

• Hvorfor gav du det antal stjerner?

• Hvad havde størst betydning for dig i din kontakt med sengeafsnittet?

Uoplyst

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? At snakke med personalet.

4 stjerner (godt)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? Støtte/opbakning af personalet.

1 stjerne (uacceptabelt)

Lægen skulle fyres og indlægges omgående.

Størst betydning? Er holdt op med mit misbrug.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Skidt pga. sproglige misforståelser og nogle lægelige beslutninger. Der udvises respekt for den enkelte.

Størst betydning? Respekten mellem personalet og patienten.

5 stjerner (enestående)

Jeg synes, at vi har det som blommen i et æg. Jeg er meget taknemmelig over det danske system

(psykiatri, pension, sygehusvæsen, osv.)

Størst betydning? At lære mig selv, at sige nej til stoffer osv. Jeg har virkelig fået stof til eftertanke.

Samtidig tak til personalet, de har bare været så søde.

4 stjerner (godt)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? Fået det bedre.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Fordi jeg synes nogle ting kunne være bedre.

Størst betydning? At jeg kunne finde mig selv som person igen, og at jeg kunne have nogle clean

dage her.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Fordi personalet for det meste virker som om, at de er ligeglade med én.

Størst betydning? At jeg er blevet stoffri. Snakken med de søde studerende.

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Bilag 3, side 26 Oktober 2007


3 stjerner (både godt og dårligt)

Bedre end sidst. Stjålet ting om natten, bedre værelsesplacering.

3 stjerner (både godt og dårligt)

Min tilstand var meget påvirket af personalet på nogle vagter. Jeg synes, at noget personale skulle

finde sig et andet arbejde.

Størst betydning? Trygheden, det sociale ved nogle af de andre patienter. Jeg synes også, at man

hører på mig, når jeg taler om den medicin, jeg får, og man gør mere eller mindre noget ved det.

1 stjerne (uacceptabelt)

Dårlige fysiske ramme. Ladt, ligegyldigt og intolerant personale. Ingen information, koordinering og

handlekraft.

Størst betydning? Konstant fokus på symptomer/sygdom. Informationsniveau. Ekstremt dårlige fysiske

rammer. Henholdende, undvigende personale/ledelse.

1 stjerne (uacceptabelt)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? Venner.

4 stjerner (godt)

Fordi jeg synes, at der er en god omgangstone, og at man bliver hørt, når man spørger om noget.

Størst betydning? At jeg er kommet ovenpå igen.

4 stjerner (godt)

Personalet har gjort hvad de kunne inden for de rammer, de havde at gøre godt med!

Størst betydning? At få ro og fred til at gå rundt og tænke mig om. Samt at der er mulighed for at

tale med de andre patienter og personalet.

1 stjerne (uacceptabelt)

Ingen kvalitativ begrundelse for antal stjerner.

Størst betydning? Meget, meget uretfærdigt.

• Savner du behandlingstilbud i psykiatrien? (Det kan f.eks. være samtaleterapi, psykologhjælp,

fysioterapi, ergoterapi, bevægelse, forskellige aktivitetstilbud – eller noget helt andet).

Kommentarer fra patienter, der svarer bekræftende på dette spørgsmål:

• Alle de nævnte eks.

• Aktiviteter

• Sygdom Hjælpemidler til at kunne tackle hverdagen efter udskrivelsen

• Hjælp i stedet for det modsatte

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Bilag 3, side 27


Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Bilag 3, side 28 Oktober 2007


Bilag 4.

Spørgeskema

til patienter på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark

Kære patient på/i

X-sted, X-by (X Amt)

Som led i en landsdækkende psykiatriundersøgelse bliver patienter på alle retspsykiatriske sengeafsnit

spurgt, om de vil besvare dette spørgeskema. Formålet med undersøgelsen er at forbedre

behandlingen og kontakten med patienterne. Derfor håber vi, at du vil bruge lidt tid på at besvare

skemaet.

Undersøgelsen gennemføres over 15 måneder, og spørgeskemaet udleveres både i forbindelse

med udskrivning og overflytning til et andet afsnit. Det betyder, at du bliver bedt om at udfylde flere

skemaer, hvis du bliver genindlagt i den periode, hvor undersøgelsen finder sted - eller hvis du

overflyttes mellem to afsnit. Vi vil meget gerne have, at skemaet bliver udfyldt hver gang. Der kan

jo være forskel på, hvordan du har oplevet de forskellige indlæggelser.

I skemaet bedes du sætte ét kryds ud for hvert spørgsmål. Måske er der enkelte spørgsmål, der

ikke passer på din situation. I disse tilfælde bedes du krydse af i ”Ved ikke/ej relevant”. Der er tre

steder i skemaet, hvor du har mulighed for at skrive kommentarer. Sådanne uddybninger med dine

egne ord er meget værdifulde for psykiatrien.

Du skal ikke skrive navn på dette skema. Undersøgelsen gennemføres anonymt, og deltagelsen

er frivillig. Det udfyldte skema sendes i den frankerede svarkuvert til Kvalitetsafdelingen i Århus

Amt, som står for bearbejdningen af materialet. Svar og kommentarer vil fremstå, så ingen patienter

kan genkendes i rapporterne med resultater fra undersøgelsen.

Undersøgelsesresultaterne bliver offentliggjort i begyndelsen af 2008. Til den tid vil rapporter ligge

fremme på alle retspsykiatriske sengeafsnit og kunne købes i Amtsrådsforeningen. De vil også

kunne læses på internetadressen www.sundhed.dk.

Hvis du har spørgsmål om undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte projektleder

Ane Feldskov fra Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på telefon 89 44 63 53.

De landsdækkende undersøgelser gennemføres i et samarbejde mellem Amtsrådsforeningen, amterne,

Hovedstadens Sygehusfællesskab og Bornholms Regionskommune.

Med venlig hilsen og på forhånd tak for din medvirken

(Titel og navn på udvalgsformand i

amt/H:S/region)

Her har personalet sat et kryds ud for den sygdomskategori, som din sygdom tilhører.

Denne oplysning er anonym og kan ikke føres tilbage til dig som person.

Sygdomskategori (udfyldes af personalet):

F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 Andet

© Kvalitetsafdelingen i Århus Amt


Indlæggelsen på dette sengeafsnit

Ja i høj

grad

Ja i nogen

grad

Nej kun i

mindre grad

Nej slet

ikke

Ved ikke/

ej relevant

1. Var du tilfreds med den modtagelse, du fik på dette

sengeafsnit?

2. Kunne du komme i kontakt med plejepersonalet, når

du havde behov for det?

3. Var du tilfreds med kontakten med din(e) kontaktperson(er)?

4. Var du tilfreds med kontakten med lægen/lægerne?

5. Var der mulighed for, at du kunne tale uforstyrret

med personalet på sengeafsnittet? (F.eks. i enrum og

uden afbrydelser)

6. Synes du, at personalet viste hensyn og respekt over

for dig som menneske?

7. Fik du de informationer om din sygdom og behandling,

som du havde brug for? (Her tænkes både på

mundtlig og skriftlig information om behandlingsplan, medicin,

bivirkninger, kostvejledning m.v.)

8. Var du tilfreds med de aktiviteter, du kunne deltage i

under indlæggelsen? (Praktiske, fysiske, kreative, sociale

aktiviteter m.m.)

9. Var du tilfreds med den indflydelse, du selv

havde på din behandling?

10. Når du ser tilbage, synes du så, at du har fået den

behandling, som du havde brug for i sengeafsnittet?

11. Oplevede du, at der var en god atmosfære på sengeafsnittet?

(Stemning, omgangstone m.v.)

12. Var du tilfreds med din kontakt med de andre

patienter?

13. Var du tilfreds med de fysiske rammer?

(Sengestue, bad/toilet, opholdsrum, aktivitetslokaler m.m.)

14. Har du fået det bedre af at være indlagt på sengeafsnittet?

15. Har indlæggelsen givet dig øget håb og livsmod i

forhold til fremtiden?


Indlæggelsen på dette sengeafsnit

Ja i høj

grad

Ja i nogen

grad

Nej kun i

mindre grad

Nej slet

ikke

Ved ikke/

ej relevant

16. Havde personalet på sengeafsnittet kontakt med dine

pårørende?

SÆT KUN 1 KRYDS I ENTEN A, B ELLER C

A. Ja, personalet havde pårørendekontakt:

Var du tilfreds med personalets kontakt med dine pårørende?

B. Nej, personalet havde ikke pårørendekontakt:

Ville du gerne have haft, at personalet havde pårørendekontakt?

C. Jeg ved ikke, om personalet havde pårørendekontakt Gå til spørgsmål 17.

17. Er der truffet aftaler om tiden efter din udskrivning, f.eks.

om kommende behandling, opfølgning, støtte m.v.? (Hvis

du skal flytte til et andet sengeafsnit, bedes du sætte

kryds ud for ”C”)

SÆT KUN 1 KRYDS I ENTEN A, B ELLER C

A. Ja, der er truffet aftaler om tiden efter min udskrivning:

Er du tilfreds med de aftaler, der er truffet?

B. Nej, der er ikke truffet aftaler om tiden efter min udskrivning:

Ville du gerne have haft, at der var truffet nogle aftaler?

C. Ved ikke/ej relevant Gå til spørgsmål 18.

18. Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse

på dette sengeafsnit?

Sæt 1 kryds:

Hvorfor gav du det antal stjerner?

(enestående)

(godt)

(både godt og dårligt)

(dårligt)

(uacceptabelt)

Ved ikke

19. Hvad har haft størst betydning for dig under din indlæggelse på sengeafsnittet?

VEND


Psykiatrien som helhed

20. Er der samarbejde mellem de forskellige steder, som du

har kontakt med om din sygdom? Spørgsmål 20 skal kun

besvares, hvis du har kontakt med andre steder om din sygdom.

Her tænkes på praktiserende læge, distriktspsykiatri, psykiatrisk

sengeafsnit, dagtilbud, privatpraktiserende psykiater/psykolog,

kommunens sagsbehandler m.fl. – hvis ikke du har kontakt med

nogle af disse steder, bedes du hoppe videre til spørgsmål 21.

Ja i høj

grad

Ja i nogen

grad

Nej kun i

mindre grad

Nej slet

ikke

Ved ikke/

ej relevant

SÆT KUN 1 KRYDS I ENTEN A, B ELLER C

A. Ja, der er samarbejde mellem stederne:

Er du tilfreds med det samarbejde, der er mellem stederne?

B. Nej, der er ikke samarbejde mellem stederne:

Vil du gerne have, at stederne skal samarbejde?

C. Jeg ved ikke, om der er samarbejde Gå til spørgsmål 21.

21. Har du fået tilbud om undervisning om din sygdom

og behandling? (F.eks. på sengeafsnittet, distriktspsykiatrien

eller andre steder i psykiatrien)

SÆT KUN 1 KRYDS I ENTEN A, B ELLER C

A. Ja, jeg har fået tilbud om undervisning Gå til spørgsmål 22.

B. Nej, jeg har ikke fået tilbud om undervisning:

Har du haft brug for undervisning?

C. Ved ikke/husker ikke, om jeg har fået tilbud om undervisning Gå til spørgsmål 22.

22. Savner du behandlingstilbud i psykiatrien? (Det kan f.eks. være samtaleterapi, psykologhjælp,

fysioterapi, ergoterapi, bevægelse, forskellige aktivitetstilbud - eller noget helt andet).

SÆT KUN 1 KRYDS I ENTEN A, B ELLER C

A. Ja, jeg savner tilbud ______________________________________

(Du bedes skrive, hvad du savner.)

B. Nej, jeg savner ikke tilbud Gå til spørgsmål 23.

C. Ved ikke Gå til spørgsmål 23.

Lidt om dig selv

23. Hvor længe har du været indlagt på dette sengeafsnit?

(denne gang)

Under 1 døgn 3 – 4 uger

1 – 3 døgn 1 – 2 måneder

4 – 6 døgn Over 2 måneder

1 – 2 uger

24. Hvilket år er du født?

l 9

25. Dit køn? Mand Kvinde

26. Dit modersmål? Dansk Ikke dansk

27. Har du været tvangsindlagt eller tvangstilbageholdt

under hele din indlæggelse på dette sengeafsnit eller

noget af tiden?

J N j V d ikk /h k ikk

Ja Nej Ved ikke/husker ikke

Tak fordi du besvarede skemaet!

Det bedes hurtigst muligt sendt i den frankerede svarkuvert til

Kvalitetsafdelingen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg


Bilag 5.

Oversigt over Center for Kvalitetsudvikling hidtidige undersøgelser inden for psykiatrien

Kvalitetsudviklingsprojekt

på to sengeafsnitFokusgrupper med patienter fra et åbent og et lukket sengeafsnit på Psyk. Hosp. Århus

(1997).

Halvårsrapporter 1998-2000 fra løbende patienttilfredshedsundersøgelser på et åbent

og et lukket sengeafsnit på Psykiatrisk Hospital, Århus.

Den Døgnåbne

Modtagelse”Hvad er en god modtagelse? Ønsker fra patienter og pårørende fra Den Døgnåbne

Modtagelse - indsamlet gennem fokusgrupper" (1998).

”Det hensigtsmæssige patientforløb i Den Døgnåbne Modtagelse på Psykiatrisk Hospital

- udviklingstemaer for det videre arbejde" (1998).

Skærmning på et åbent

sengeafsnit

”Hvordan er en god indlæggelse på et åbent psykiatrisk afsnit med skærmede pladser”

Forslag indsamlet gennem fokusgrupper med patienter og pårørende fra Afsnit E2, Psyk.

Afd. i Randers (1998).

Pårørendeevaluering

af projektregioner

Spørgeskemaundersøgelse af pårørendes kontakt med psykiatrien i Skanderborg/Odderregionen

(juni 2001). Bestillingsnr. 168.

Brugerevaluering

af projektregioner

Spørgeskema- og interviewundersøgelse af brugernes kontakt med psykiatrien i Skanderborg/Odder-regionen

og på Djursland (maj 2002). Bestillingsnr. 201.

”Hvad mener de unge

og deres forældre?”

Spørgeskemaundersøgelse med unge og forældre fra de ungdomspsykiatriske afsnit på Børne-

og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Århus Amt (2000). Bestillingsnr. 31.

Forældreundersøgelser

på Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Hospitals 4

børneafsnit i Århus Amt

Interviewundersøgelse med forældre fra afsnit og ambulatorier (1999)

● Resumérapport. Bestillingsnr. 6

● Almenpsykiatrisk småbørnsafsnit A. Bestillingsnr.1

● Specialafsnit B for småbørn. Bestillingsnr. 2

● Almenpsykiatrisk skolebørnsafsnit C. Bestillingsnr. 3

● Specialafsnit D for skolebørn. Bestillingsnr. 4

Spørgeskemaundersøgelser:

● ”Hvad mener forældrene fra ambulatorierne”-1.4.01-31.3.03 (aug. 03), Best.nr. 368.

● ”Hvad mener forældrene fra dag-/døgnafsn.”-1.4.01-31.3.03 (aug. 03), Best.nr. 364.

● ”Hvad mener forældrene fra ambulatorierne”-1.4.03-31.3.04 (dec.04), Best.nr. 466.

● ”Hvad mener forældrene fra dag-/døgnafsn.”-1.4.04-31.12.05 (maj 06), Best.nr. 694

● ”Hvad mener forældrene fra ambulatorierne”-1.4.04-31.12.05 (maj 06), Best.nr. 695

Århus Amt

pårørendeundersøgelser

i voksenpsykiatrien

1. spørgeskemaundersøgelse rapporteredes i efteråret 1999.

2. spørgeskemaundersøgelse rapporteredes januar 2003 (”De pårørende har ordet ....”):

● Hovedrapport. Bestillingsnr. 330

● De lokalpsykiatriske centre m.fl. , Bestillingsnumre 326a-d

● De psykiatriske sengeafdelinger. Bestillingsnr. 327

● De psykiatriske boformer. Bestillingsnr. 328

● De psykiatriske bostøtteordninger. Bestillingsnr. 329

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Bilag 5, side 1


Århus Amt

Brugerundersøgelser

i voksenpsykiatrien

1. spørgeskemaundersøgelse rapporteredes i efteråret 2001 (”Brugerne har ordet ....”):

● Sammenfatninger af voksenpsykiatriundersøgelser i Århus Amt. Intet best.nr.

● Hovedrapport sengeafdelingerne. Bestillingsnr. 156

● 5 delrapporter sengeafdelingerne A, B C, D, E. Bestillingsnre. 162-166

● Boformerne. Bestillingsnr. 157

● Bostøtteordningerne. Bestillingsnr. 158

● Lokalpsykiatrien. Bestillingsnr. 159

● Dagtilbudene. Bestillingsnr. 160

Spørgeskemaundersøgelse suppleret med interviews, rekvireret af Det Regionale

Sociale Udviklingsråd i forbindelse med opfølgning på grundtakstfinansieringen, marts

2004:

● De socialpsykiatriske boformer (bestillingsnr. 375)

● De socialpsykiatriske bostøtteordninger (bestillingsnr. 376)

● De socialpsykiatriske dagtilbud (bestillingsnr. 377)

● Kombinerede socialpsykiatriske boformer og væresteder (bestillingsnr. 378)

● Sammenfatning af resultater fra ovenstående rapporter (bestillingsnr. 379)

Nordjyllands Amt Spørgeskemaundersøgelse rapporteredes oktober 2002 (”Brugerne har ordet ....”):

Brugerundersøgelser ● Hovedrapport: De almenpsykiatriske sengeafsnit

i voksenpsykiatrien ● 3 delrapporter: Almenpsykiatri Nord, Øst og Vest

● De socialpsykiatriske boformer

Ribe Amt Spørgeskemaundersøgelser (”Patienterne har ordet ...”):

Brugerundersøgelser ● 1. undersøgelse i hospitalspsyk. rapporteredes okt. 2002.

i voksenpsykiatrien ● 1. undersøgelse i distriktspsyk. rapporteredes maj 2003.

Tværamts-rapporter ● ”Brugerne har ordet. Første patientevaluering af de voksenpsykiatriske sengeafsnit i

voksenpsykiatrien i

Århus, Nordjyllands og

Ribe amter 2003 ●

Århus Amt, Nordjyllands Amt og Ribe Amt”. Rapport, der sammenfatter resultaterne fra

sengeafsnitsundersøgelserne i de tre amter (jf. ovenfor), januar 2003. Bestillingsnr. 339

”Brugerne har ordet. Første beboerevaluering af de socialpsykiatriske boformer i Århus

Amt og Nordjyllands Amt”. Rapport der sammenfatter resultaterne fra undersøgelserne

i boformerne i de to amter (jf. ovenfor), januar 2003. Bestillingsnr. 340

Samtlige rapporter kan bestilles hos Danske Regioner

Distriktspsykiatrien i Danmark, september 2005:

● ”Patienterne og de pårørende har ordet”, landsrapport

● ”Patienterne har ordet”, 15 lokale rapporter

● ”De pårørende har ordet”, 15 lokale rapporter

De psykiatriske sengeafsnit i Danmark, februar/maj 2006:

● ”Patienterne og de pårørende har ordet”, landsrapport, febr. 2006

● ”Patienterne har ordet”, 15 lokale rapporter, febr. 2006

● ”De pårørende har ordet”, 15 lokale rapporter, febr. 2006

● De retspsykiatriske sengeafsnit: ”Patienterne har ordet”, maj 06 (én samlet rapport)

De socialpsykiatriske boformer i amterne, Bornholms Regionskommune, Københavns

og Frederiksberg kommuner, december 2006:

● ”Beboerne og de pårørende har ordet”, landsrapport

● ”Beboerne og de pårørende har ordet”, 16 lokale rapporter

De socialpsykiatriske beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud i amterne,

Bornholms Regionskommune og Københavns Kommune, december 2006:

● ”Brugerne har ordet”, landsrapport

● ”Brugerne har ordet”, 14 lokale rapporter

Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Bilag 5, side 2 Oktober 2007


Øvrigt materiale

● Marianne Bjergborg, journalist: ”Stor gevinst ved at arbejde med handleplan” in Socialpsykiatri

nr. 6, december 2006, side 18-23.

● Marianne Bjergborg, journalist: ”Dokumenteret tilfredshed” in Socialpsykiatri nr. 4, august

2006, side 23-25.

● Feldskov, Ane: ”Patienters og pårørendes tilfredshed med psykiatrien” in PsykiatriInformation

nr. 4, december 2005, side 10-11 (Psykiatrifonden)

● Feldskov, Ane: ”Brugerundersøgelser” in Jørgensen P. et al. ”Psykiatri, forskning, teknologivurdering

og kvalitetsudvikling”, side 215-239. Munksgaard 2002.

● Feldskov, Ane: ”Psykiatribrugere og deres pårørende har ordet. Koncepter til systematisk

indsamling af bruger- og pårørendeoplevelser i voksenpsykiatrien”. Delpublikation nr. 1 i

skriftserien om ”De mellemmenneskelige relationer”, juni 2003.

● Iversen A, Rhode P.: ”Kvalitet i det psykiatriske patientforløb - et kvalitetsprojekt på et

åbent og et lukket hospitalsafsnit”. Fokus 1997.

Patienterne har ordet

Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-07 Bilag 5, side 3

More magazines by this user
Similar magazines