Brugsvejledning - Lomax

lomax.dk

Brugsvejledning - Lomax

Varmeblæser DF-HT6305P Brugsanvisning Tillykke med dit køb af vores nydesignede, multifunktionelle og luksuriøse varmeblæser. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden varmeblæseren tages i brug, og gem brugsanvisningen til senere henvisning. Vi håber, du må blive tilfreds med varmeblæseren.


1. Produktegenskaber Mulighed for høj eller lav varme Drejning fra venstre til højre 1-12 timers tidsindstilling LED-skærm der viser tid og temperatur Visning af rumtemperatur Temperaturindstilling: ved at indstille den højest ønskede temperatur reguleres rumtemperaturen automatisk Bekvem betjening med infrarød fjernbetjening Afbryderknap med berøringssensor Skyggepolsmotoren og det rørformede vingehjul giver varmeblæseren høj varmeeffektivitet og lavt støjniveau PTC-keramisk varmelegeme som automatisk tænder og slukker i forhold til rumtemperaturen. Beskyttelse mod oxidering sikrer lang brugstid Dobbelt beskyttelse mod overophedning Sikkerhedsbeskyttelse mod væltning Aftageligt, støvtæt filter der er let at rengøre 2. SIKKERHEDSADVARSLER Dette produkt er ikke legetøj. Det bør ikke benyttes af børn eller invalide uden opsyn. Hold venligst øje med, at børn ikke leger med apparatet. Apparatet bør ikke benyttes af personer (inkl. børn) med nedsatte fysiske, psykiske eller sansemæssige evner eller manglende erfaring med og kendskab til varmeblæsere, uden de er under opsyn eller vejledning i brugen af varmeblæseren af en ansvarlig person. Tag venligst stikket ud af stikkontakten, når produktet ikke er i brug og når det skal rengøres. Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er ødelagt. Hvis ledningen er ødelagt, skal den udskiftes af producenten eller forhandleren eller en lignende kvalificeret person for at undgå farer. Det frarådes at benytte en forlængeledning. Varmeblæseren bliver varm under brug. For at undgå forbrænding må bar hud ikke røre overfladen. Anbring ikke ledning, stik eller nogen anden del af apparatet i vand eller andre væsker. Brug ikke varmeblæseren i støvede omgivelser eller hvor brændbare dampe er til stede (fx på værksteder eller i garager). Anbring ikke varmeblæseren på eller nær steder med andre varmekilder. Advarsel: For at undgå overophedning må varmeblæseren ikke tildækkes. Der kan opstå brand, hvis varmeblæseren dækkes med eller rører ved brændbare materialer, inkl. gardiner, forhæng, sengetøj osv. når den er i brug. HOLD VARMEBLÆSEREN VÆK FRA SÅDANNE MATERIALER.


Varmeblæseren må ikke placeres direkte under en stikkontakt. Brug ikke varmeblæseren i omgivelser med badekar, brusekabiner eller svømmepøle. Lad ikke ledningen hænge ned over varmeblæseren eller røre ved varme overflader. Må kun bruges indendørs. Brug kun varmeblæseren til det, den er beregnet til. Varmeblæseren er kun til husholdningsbrug. Mishandl ikke ledningen og hiv ikke i ledningen for at få stikket ud af stikkontakten. Tag i stedet fat i stikket og træk det ud af kontakten. Forsøg ikke at reparere, ændre på eller skille apparatet ad. Der er ingen selv-servicerbare dele indeni. Stik ikke genstande ind I luftud- eller luftindtaget, da det kan føre til elektriske stød, brand eller skade på varmeblæseren.. Brug ikke varmeblæseren sammen med et programmeringssystem, tænd/sluk-ur eller andre anordninger, som kan tænde varmeblæseren automatisk, da der kan opstå en brandrisiko, hvis varmeblæseren er tildækket eller placeret forkert. Når varmeblæseren tændes for første gang, kan den udsende en svag, ufarlig lugt. Lugten opstår normalt, når de indvendige varmelegemer opvarmes første gang og bør ikke forekomme igen. Placer venligst ikke noget på varmeblæseren. For at undgå ulykker bør varmeblæseren slukkes, når der ikke er mennesker i nærheden. Brug ikke varmeblæseren, hvis der ikke er nogen i nærheden til at holde øje med børn, dyr og invalide. Hvis ikke varmeblæseren er i brug i længere tid, bør stikket tages ud af stikkontakten, og varmeblæseren bør pakkes væk i en kasse et tørt sted. Når varmeblæseren er i brug, bør luftind- og luftudtaget ikke placeres op mod en væg eller et gardin for at hindre at varmeblæserens effektivitet påvirkes. Placer venligst ikke varmeblæseren i direkte sollys. Brændbare eller sprængfarlige materialer må ikke anbringes i nærheden af varmeblæseren. Varmeblæseren må ikke bruges i omgivelser med brændbare gasser eller støv. Sørg venligst for, at ledningen ikke rører ved varmeblæserens forside for at undgå, at de høje temperaturer skader ledningen. Lad ikke vådt tøj hænge over varmeblæseren. Spændingen og frekvensen i stikkontakten skal opfylde varmeblæserens tekniske specifikationer. Varmeblæseren må ikke stødes eller rystes, når den er i brug. Sørg venligst for, at luftind- og luftudtaget ikke blokeres for at undgå, at der opstår funktionsfejl såsom forvrængning, farveændring osv. Lad ikke ledningen hænge ud for luftudtaget, da det vil skade ledningens isolationslag. Sørg for, at intet vand eller regn drypper ned i varmeblæseren for at undgå elektriske stød, kortslutning og brand. Rengør varmeblæserens overflade med en fugtig klud (tilsæt evt. lidt opvaskemiddel). Brug ikke ætsende rengøringsmidler eller opløsningsmidler til rengøringen.


Varmeblæseren må ikke vaskes under rindende vand. Rør ikke ved ledningen eller stikket med våde hænder. Stik ikke træ- eller metalstænger eller andre små genstande ind i luftind- eller luftudtaget. Placer ikke tunge genstande oven på ledningen. Lad ikke småbørn befinde sig foran luftudtaget I længere tid. 3. Komponentbeskrivelse • Komponenter 1 2 3 7 8 4 9 10 5 6 11 1. Betjeningspanel 2. Topdæksel 3. Forside 4. Logo 5. Forsidedæksel 6. Glassokkel 7. Bagsiderist 8. Luftfilter 9. Filterdæksel 10. Afbryderknap 11. Drejefod • Betjeningspanel


• Displaypanel Rumtemperatur- & tidsindstillingsindikatorer indikator Temperaturindikator Høj varmestyrke- indikator Tidsindstillings- Lav varmestyrkeindikator Tænd/slukindikator Displaypanel Dreje- indikator • Betjeningspanel på fjernbetjening 4. Samlevejledning • Tag alle dele ud af plastikken, inkl. de følgende 3 dele: 1 stk. hovedkomponent, 1 stk. glassokkel og 1 stk. infrarød fjernbetjening. • Læg hovedkomponenten på et bord og lad bundstykket rage ud over. Skru dækselholderen af, som vist på billede 1. • Forbind glassokkelen med hovedkomponenten ved hjælp af dækselholderen, som vist på billede 1. • Rejs varmeblæseren op og placer den på en jævn og stabil overflade.


(billede 1) • Betjeningsvejledning Når PTC’en er i gang, vil blæseren også køre. Når PTC’en stoppes, vil blæseren standse inden for 10 sekunder (dette vil ikke blive gentaget i den følgende funktionsbeskrivelse). 1. Sørg for at strømtilgangen, spændingen og frekvensen er i overensstemmelse med det anbefalede (230V, 50Hz). Sæt stikket i stikkontakten. 2. Tryk på afbryderknappen, som sidder bag på varmeblæseren. Varmeblæseren tænder nu i aktiveret tilstand, og varmeblæseren vil afgive en bib-lyd, som betyder, at den er klar til brug. Alle funktioner og indikatorer er slukkede. 3. I aktiveret tilstand virker ingen andre knapper end tænd/sluk-knappen. Tryk på tænd/sluk-knappen for at starte varmeblæseren. Trykkes der igen vil varmeblæseren gå i dvale. Der er følgende muligheder, når varmeblæseren er tændt: a) PTC: Lav varmestyrke-indikatoren lyser, høj varmestyrke-indikatoren er slukket, og varmeblæseren udsender lav varme. b) Drejefunktion: når indikatoren er slukket, drejer varmeblæseren ikke. c) Tidsindstilling: når der vises 0h, er indikatoren slukket. d) Temperatur: LED-skærmen viser den nuværende rumtemperatur, og indikatoren er tændt. e) Temperaturindstilling: er som standard sat til 25℃.


4. Når varmeblæseren er tændt, trykkes på HEATER-knappen for at skifte mellem høj eller lav varmestyrke. a) Ved lav varmestyrke: lav varmestyrke-indikatoren lyser (høj varmestyrke-indikatoren er slukket) b) Ved høj varmestyrke: høj varmestyrke-indikatoren lyser (lav varmestyrke-indikatoren er slukket) 5. Når varmeblæseren er tændt, trykkes på SWING-knappen for at få varmeblæseren til at starte med at dreje eller stoppe med at dreje. a) Tryk på ‟Swing‟: varmeblæseren vil dreje, og indikatoren vil være tændt. b) Tryk på ‟Swing‟ igen: drejefunktionen stopper, og indikatoren vil slukke. 6. Når varmeblæseren er tændt, trykkes på SET -knappen for at ændre tidsindstillingen. a) Når tidsindstillingen påbegyndes, vil tidsindikatoren lyse, og LED-skærmen vil blinke pr. 0,5 sekund. Tryk herefter på UP(+)- eller DOWN(-)-knappen for at indstille tiden (fra 1 til 12 timer). Tiden vil forhøjes eller mindskes med 1 time for hvert knaptryk. b) Når tidsindstillingen er foretaget, kan den ikke ændres. Men tiden kan indstilles på ny ved at trykke på UP(+)- eller DOWN(-)-knappen. Tryk på SET-knappen for at afslutte tidsindstillingen, og den indstillede tid vil herefter være gyldig. c) Hvis der ikke trykkes på knapperne i 5 sekunder eller hvis der kun trykkes på de andre knapper end SET , UP(+) og DOWN(-), vil den indstillede tid vises på LED-skærmen. Tiden vil tælle ned med 1 time ad gangen, og når tiden rammer 0, vil varmeblæseren slukke og gå i dvale. d) Tryk på SET -knappen for at afslutte tidsindstillingen og gå videre til temperaturindstillingen. e) Hvis tidsindstillingen sættes til 0, betyder det, at der ikke er sat nogen tid, og tidsindikatoren vil være slukket. LED-skærmen vil vise den nuværende rumtemperatur. 7. Når varmeblæseren er tændt, trykkes 2 gange på SET -knappen for at gå til temperaturindstillingen. a) Når temperaturindstillingen påbegyndes, vil temperaturindikatoren lyse, og LED-skærmen vil blinke pr. 0,5 sekund. Temperaturen kan ændres ved at trykke på UP(+)- eller DOWN(-)-knappen. Temperaturspændvidden er fra 15℃ til 35℃, og hvert knaptryk vil tilføje eller fjerne 1℃. b) Når temperaturindstillingen er foretaget, kan den ikke ændres. Men temperaturen kan indstilles på ny ved at trykke på UP(+)- eller DOWN(-) -knappen. Tryk på SET-knappen for at afslutte temperaturindstillingen, og den indstillede temperatur vil herefter være gyldig. c) Hvis der ikke trykkes på knapperne i 5 sekunder eller hvis der kun trykkes på de andre knapper end UP(+)- og DOWN(-)-knapperne, vil den nuværende


rumtemperatur vises på LED-skærmen. Hvis temperaturen er under 10℃, vil der vises “LO”. Hvis temperaturen er over 40℃, vil der vises “HI" d) Når varmeblæseren tændes, vil rumtemperaturen måles inden for 10 sekunder. Hvis den målte rumtemperatur rammer eller når over den indstillede temperatur, vil varmeblæseren stoppe, lav/høj varmestyrke-indikatoren vil slukke, og viften vil standse inden for 10 sekunder. Hvis der er trykket på ‟Swing‟-knappen, vil varmeblæseren også stoppe med at dreje. De andre indikatorer vil ikke ændres. Hvis rumtemperaturen falder til under 2℃ af den indstillede temperatur, vil varmeblæseren starte, inkl. viften og drejefunktionen (hvis der er trykket på „Swing‟-knappen). De andre indikatorer vil også være tændte. e) Når rumtemperaturen rammer eller når over den automatisk indstillede temperatur på 25℃, vil varmeblæseren kun starte, hvis den manuelt indstillede temperatur er over 25℃. 8. Når tid og temperatur indstilles samtidigt, vil en cirkel vises – først tid i 30 sekunder uden temperatur, og derefter temperatur i 30 sekunder uden tid. Derpå forfra med tid i 30 sekunder uden temperatur. Hvis ikke tiden indstilles eller hvis den sættes til 0, vil tiden ikke vises. Betjeningspanel på fjernbetjening • Fjern batteridækslet på bagsiden af fjernbetjeningen (se billede 2) • Vær opmærksom på batteripolerne og placer et batteri i bakken i batteridækslet (se billede 3) • Sæt batteridækslet på plads igen i fjernbetjeningen (billede 2) (billede 3)


5. Sikkerhedsadvarsler & sikkerhedsforanstaltninger For at sikre et optimalt brug af varmeblæseren og for at undgå farer ved forkert betjening, bør de følgende symboler gives særlig opmærksomhed. Læs herefter sikkerhedsforanstaltningerne omhyggeligt .Symbolforklaring ● Kontakt kundeservice, hvis der er det mindste tegn på fejl, så varmeblæseren kan blive repareret. Forsøg ikke selv at skille varmeblæseren ad eller at udskifte defekte dele med uautoriserede komponenter, da det kan gøre skade på varmeblæseren. ● Rør ikke ved stikket eller varmeblæseren med våde hænder, da det kan forårsage elektriske stød.


Put ikke metalstænger eller andre genstande ind i varmeblæseren, da det kan forårsage krybestrøm, kortslutning eller skade på varmeblæseren. ● Brug ikke pesticid eller anden brændbar spray i nærheden af varmeblæseren, da det vil skade den. ● Lad ikke småbørn befinde sig for længe foran varmeblæserens luftudtag, da det er sundhedsskadeligt. Hiv ikke i ledningen for at få stikket ud af stikkontakten, da det vil skade ledningen eller skabe krybestrøm. ● Sørg for, at der ikke er nogen unormale genstande i ledningen og at stikket er stukket helt ind i stikkontakten, for ellers kan det skabe krybestrøm. ● Hvis der opstår unormale lyde eller lugte fra varmeblæseren, skal den straks slukkes og stikket tages ud af stikkontakten. ● Anvend ikke varmeblæseren, hvis ledningen er i stykker, da det kan resultere i krybestrøm, kortslutning og brand. Kontakt venligst kundeservice for at få varmeblæseren repareret. ● Bøj ikke ledningen og placer ikke tunge genstande oven på ledningen, da der kan opstå krybestrøm.


● Afbryd varmeblæseren og tag stikket ud af stikkontakten, hvis ikke varmeblæseren er i brug i længere tid. ● Anvend ikke varmeblæseren, hvis der er børn, dyr, invalide eller andre personer uden fuld selvbeherskelse til stede. ● Sørg for, at stikkontakten opfylder de tekniske specifikationer og at belastningsevnen ikke overskrider 10A/220V. ● Sørg for, at spændingen i stikkontakten svarer til varmeblæserens spænding (AC220V). ● Tjek op på driftsspændingen, når varmeblæseren flyttes til en ny placering. ● Det er ikke tilladt at bruge varmeblæseren i nærheden af badekar, sprinklere eller svømmepøle. ● Det er ikke tilladt at placere varmeblæseren direkte under stikkontakten. ● Placer ikke varmeblæseren tæt på vægge, gardiner eller andre letantændelige materialer, da der kan opstå brand. ● For at undgå overophedning må varmeblæseren ikke tildækkes. ● Placer aldrig genstande på varmeblæseren. 6. Vedligeholdelse & rengøring Sørg for, at varmeblæseren er afbrudt inden rengøring og vedligeholdelse. 1. Tør varmeblæserens overflade over med en ren, fugtig klud, evt. med lidt opvaskemiddel. Brug ikke ætsende rengøringsmidler såsom benzin, ej heller i fortyndet udgave. Nedsænk ikke varmeblæseren i vand. 2. Snavs og støv vil blive fanget i luftfilteret. Det opfangede snavs og støv kan påvirke varmeblæserens effektivitet. Rens derfor luftfilteret ofte (mindst en gang om måneden). Brug ikke kemiske væsker til rengøring af varmeblæseren. • Fjern luftfilteret som vist på nedenstående billede. • Dyp filteret i rent vand i nogle minutter og lad det derefter tørre helt igennem. • Placer det rene, tørre filter tilbage i bagsideristen. Sørg for at samle det korrekt.


7. Tekniske specifikationer Modelnr. Spænding Frekvens Effekt Støjniveau Dimensioner DF-HT6301P 220-240 V~ 50 Hz 2000 W ≤50 dB 291mm*291mm*1017mm WEEE- og ROHS-direktiverne Dette EU-symbol betyder, at produktet skal bortskaffes særskilt fra almindeligt husholdningsaffald. For at beskytte miljøet og menneskers sundhed mod uhensigtsmæssig affaldshåndtering skal produktet bortskaffes på en ansvarlig måde, der sikrer bæredygtig genbrug af ressourcerne. Aflever elektronisk affald på de dertil beregnede indsamlingssteder eller kontakt forhandleren af produktet, som kan sørge for miljøvenlig genbrug.

More magazines by this user
Similar magazines