Vejledning til ydelsesbeskrivelsen for arbejdsmiljørådgivning

bar.ba.dk

Vejledning til ydelsesbeskrivelsen for arbejdsmiljørådgivning

Vejledning for ydelser ved arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen Maj 2009

Arbejdsmiljørådgivning

vedrørende

byggepladsen

……………………………

…………………………….

Danske

Arkitektvirksomheder


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning

vedrørende byggepladsen

Denne vejledning kan bruges som grundlag for

arbejdsmiljørådgivning i forbindelse med byggeog

anlægsopgaver.

Rådgiverens ydelser og honorering aftales ud fra

”Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning

og bistand” (ABR89).

Aftalen bør indgås ved brug af den fælles

aftaleformular, som er udarbejdet af Danske Ark

og FRI. Aftalen bør baseres på vedlagte

beskrivelse af ydelser (bilag 1).

Der henvises i øvrigt til ”Ydelsesbeskrivelser for

Byggeri og planlægning april 2006” og

”Ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning

december 2003 ”.

For en række specialområder har Danske Ark og

FRI udarbejdet særlige regler. De kan findes på

organisationernes hjemmesider

www.danskeark.dk og www.frinet.dk.

Danske Ark og FRI har i samarbejde med BID og

Dansk Byggeri udarbejdet ” Partnering i praksis”

og ”Totalentreprise”, hvortil der også henvises.

Forord

Danske Ark og FRI har i samarbejde med

Branchearbejdsmiljørådet for bygge- og

anlægsvirksomheder og bygherreforeningen i

Danmark udarbejdet et fælles værdigrundlag for

arbejdsmiljø i byggeriet.

Det fælles værdigrundlag udspringer af det

samarbejde parterne over de seneste fem år har

haft om udformning af branchevejledningen om

byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed.

Samarbejdet er siden blevet udbygget for at

fremme kendskabet til lovgivningen og til god

arbejdsmiljøpraksis i byggeriets forskellige faser.

Denne reviderede vejledning er sammen med

ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljørådgivning

vedrørende byggepladsen Danske ARKs bidrag til

at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø på

byggepladserne.

Vejledningen fastlægger rammerne for et godt

samarbejde mellem alle parterne ved at beskrive,

hvem der gør hvad, hvornår og hvordan.

Vejledningen knytter de 3 reviderede

hovedbekendtgørelser for byggeri og anlæg

sammen. Det betyder klare grænser mellem

bygherre, rådgiver, den projekterende og

entreprenøren. Grænser som ellers kan være

svære for bygherren og den projekterende eller

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

sikkerhedskoordinatoren at holde styr på. Med

vejledningen og ydelsesbeskrivelsen kan der nu

laves klare aftaler om sikkerhedsarbejdet ved

byggeri og anlæg.

Arbejdsmiljøet på danske byggepladser har fået

stigende betydning de senere år. Det er baggrunden

for at Danske ARK har været med til at vedtage det

fælles værdigrundlag. Arbejdsmiljø spiller en

afgørende rolle i forbindelse med det almindelige

projekterings- og rådgivningsarbejde. Men medlemmerne

af Danske ARK kommer desuden i fremtiden i

stigende grad til at påtage sig ansvaret for arbejdet

med at koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejde

på vegne af bygherren.

Værdigrundlaget, vejledningen og ydelsesbeskrivelsen

for arbejdsmiljørådgivning vedrørende

byggepladsen understreger, at arbejdsmiljø er et

vigtigt emne, som nu skal prioriteres fra start. Det er

ikke et område der først skal tænkes på i sidste

øjeblik af et projekteringsforløb.

Hvordan skal denne vejledning for ydelser for

arbejdsmiljørådgivning vedrørende

byggepladsen anvendes:

1. Træf altid klare aftaler med bygherren om

arbejdsmiljørådgivning i forbindelse med

projektet. Tag udgangspunkt i en

gennemgang af bilag 1. Fastlæg hvilke

arbejdsmiljøpligter, der skal overdrages fra

bygherren og hvilke andre ydelser

bygherren ønsker gennemført. Aftal

timeforbrug og pris.

2. Gør bygherren opmærksom på hans

forpligtelser i forhold til arbejdsmiljø og

fortæl, at disse pligter kan overdrages til

f.eks. rådgiveren.

3. Brug vejledningen som en checkliste trin

for trin for den aktuelle byggefase eller

hvis du er sikkerhedskoordinator.

4. Alle punkter som er beskrevet i bilag 1 x.1

er lovpligtigt for rådgivere og

projekterende og skal udføres ved alle

projekter..

5. Alle punkter som er beskrevet i bilag 1 x.2

er lovpligtigt for bygherren og hvis det

over-drages til f.eks. en

sikkerhedskoordinator er det lovpligtigt for

sikkerhedskoordinatoren. Markeret som

raster i vejledningen.

6. Alle punkter som er beskrevet i bilag 1 x.3

er andre ydelser, som er frivillige for

bygherren eller den projekterende at

udføre, men er god arbejdsmiljøpraksis

(altid i kursiv i vejledningen).

Hvis der er tvivl om et emne eller ord: brug

ordforklaring bagest eller kontakt Danske

ARK.

Side 2 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

Indholdsfortegnelse:

0. Indledning og generelle oplysninger ......................................................................................................... 6

0.1 Rådgivere og projekterendes forpligtelser ............................................................................................. 6

0.1.1 Rådgiverens rolle og opgaver .......................................................................................................... 6

0.1.2 Totalrådgivning ................................................................................................................................ 6

0.1.3 Delt projektering og underrådgivning ............................................................................................... 6

0.2 Bygherrens arbejdsmiljøpligter og roller............................................................................................ 7

0.3 Andre ydelser for arbejdsmiljørådgivning .......................................................................................... 7

0.4 Afklaring af ydelser ............................................................................................................................... 7

1. Arbejdsmiljørådgivning før projektering ................................................................................................... 7

1.1. Rådgiverens arbejdsmiljøpligter ........................................................................................................ 7

1.1.1 Rådgivning om bygherren´s arbejdsmiljøpligter .............................................................................. 7

1.1.2 Forundersøgelser og tilstandsvurderinger ....................................................................................... 7

1.1.3 Lovpligtige beskrivelser af projektets udførelse i byggeprogrammet .............................................. 8

1.2 Bygherrens arbejdsmiljøpligter ........................................................................................................... 8

1.2.1 Planlægning af overdragelse af bygherrens arbejdsmiljøpligter ..................................................... 8

1.3 Andre ydelser for rådgivning ............................................................................................................... 8

1.3.1 Vurdering af udbudsmateriale til rådgivere og projekterende .......................................................... 8

1.3.2 Afgrænsning af projekteringsansvar ................................................................................................ 8

1.3.3 Tilvalg til byggeprogram ................................................................................................................... 9

1.3.4 Fastlæggelse af kompetencekrav til projektorganisationen ............................................................. 9

1.3.5 Brugergrupper, det fremtidige arbejdsmiljø og miljø ........................................................................ 9

1.4 Afklaring af ydelser ............................................................................................................................. 10

2. Projekteringsledelse.................................................................................................................................. 10

2.1 Projekteringsledelsens arbejdsmiljøpligter ..................................................................................... 10

2.1.1 Tilsyn med projekterende ............................................................................................................... 10

2.1.2 Afklaring ved delt rådgivning .......................................................................................................... 10

2.1.3 Afklaring ved underrådgivning ....................................................................................................... 10

2.1.4 Afklaring ved andre genstande ...................................................................................................... 10

2.1.5 Skilte- og afmærkningsplaner ved vejarbejder .............................................................................. 10

2.2 Bygherrens arbejdsmiljøpligter ......................................................................................................... 10

2.3 Andre ydelser for projekteringsledelsen .......................................................................................... 10

2.3.1 Deltagelse i projekteringsmøder .................................................................................................... 10

2.3.2 Risikoanalyse og arbejdsmiljøvurdering ved komplekse forhold ................................................... 10

2.4 Afklaring af ydelser ............................................................................................................................. 11

3. Projektering og planlægning samt sikkerhedskoordinering under projektering ............................... 11

3.1 Projekterendes generelle arbejdsmiljøpligter .................................................................................. 11

3.1.1 Risikoanalyse og arbejdsmiljøvurdering ........................................................................................ 11

3.1.2 Brug af tekniske hjælpemidler ....................................................................................................... 11

3.1.3 Substitutionsvurdering af farlige stoffer og materialer ................................................................... 11

3.1.4 Tidsplan og tilrettelæggelse af projektet ........................................................................................ 11

3.1.5 Generelle forebyggelsesprincipper ................................................................................................ 12

3.1.6 Koordinering med sikkerhedskoordinator for projektering ............................................................. 12

3.1.7 Projekterendes oplysningspligter ................................................................................................... 12

3.1.8 Granskning af projekt ..................................................................................................................... 13

3.1.9 Fremtidig vedligeholdelse og reparation og liste ........................................................................... 13

3.1.10 Overholdelse af de gældende arbejdsmiljøregler for driften ved projektet .................................. 14

3.1.11 Reparations- og vedligeholdelsesplan ......................................................................................... 14

3.1.12 Beskrivelse og liste ...................................................................................................................... 14

3.2 Bygherrens arbejdsmiljøpligter og sikkerhedskoordinering under projektering ........................ 14

3.2.1 Opfyldelse af bygherrens arbejdsmiljøpligter ................................................................................. 14

3.2.2 Kvalifikationer og kompetencer ...................................................................................................... 14

3.2.3 Sikkerhedskoordinering under projekteringen ............................................................................... 15

3.2.4 Identifikation af fælles områder ...................................................................................................... 15

3.2.5 Indretning af bygge- og anlægspladsen ........................................................................................ 16

3.2.6 Tidsplan og tilrettelæggelse af projektet ........................................................................................ 16

3.2.7 Grundlag for PSS og afgrænsning i fælles områder ...................................................................... 17

3.2.8 Medvirken til et godt arbejdsmiljø .................................................................................................. 20

3.2.9 Indsamling og koordinering af oplysninger og arbejdsmiljøjournal ................................................ 20

3.2.10 Skilte- og afmærkningsplaner i PSS ............................................................................................ 20

3.2.11 Sikring af bygherrens arbejdsmiljøpligter ..................................................................................... 20

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Side 3 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

2.2.12 Angivelse af forebyggende foranstaltninger ................................................................................ 20

3.3 Andre ydelser ved projektering og planlægning ............................................................................. 20

3.3.1 Supplerende beskrivelser og angivelser ........................................................................................ 20

3.4 Afklaring af ydelser ............................................................................................................................. 20

4. Projekt- og udbudsmateriale .................................................................................................................... 21

4.1 Krav til arbejdsmiljø i udbudsmateriale ............................................................................................ 21

4.1.1 Samordnede beskrivelser af sikkerhed og sundhed ...................................................................... 21

4.2 Bygherrens arbejdsmiljøpligter ......................................................................................................... 21

4.2.1 Grundlag for PSS ........................................................................................................................... 21

4.2.2 Beskrivelse af specifikke retningslinier for entreprenørerne .......................................................... 21

4.3 Andre ydelser til udbudsmaterialet ................................................................................................... 22

4.4 Afklaring af ydelser ............................................................................................................................. 22

5. Udførelsesfasen og sikkerhedskoordinering ......................................................................................... 22

5.1 Rådgiveres og projekterendes arbejdsmiljøpligter ......................................................................... 22

5.2 Bygherrens arbejdsmiljøpligter ......................................................................................................... 22

5.2.1 Udpegning af sikkerhedskoordinator ............................................................................................. 22

5.2.2 Opfyldelse af bygherrens arbejdsmiljøpligter ................................................................................. 22

5.2.3 Kvalifikationer og kompetencer ...................................................................................................... 23

5.2.4 Sikkerhedskoordinatorens opgaver ............................................................................................... 23

5.2.4.1 Endelig afgrænsning af sikkerhedsforanstaltninger i fælles områder ......................................... 23

5.2.4.2 Aftaler om afgrænsning ............................................................................................................... 23

5.2.4.3 Løbende afgrænsning ................................................................................................................. 23

5.2.4.4 Projektgennemgangsmøder sikkerhed og sundhed ................................................................... 24

5.2.4.5 Udarbejdelse, færdiggørelse og ajourføring af PSS ................................................................... 24

5.2.4.6 Sikkerhedsmøder ........................................................................................................................ 24

5.2.4.7 Sikkerhedskoordinering .............................................................................................................. 25

5.2.4.8 Løbende tilrettelæggelse af arbejdsprocesserne og ajourføring af tidsplan ............................... 26

5.2.4.9 Ajourføring af kontrolprocedure (sikkerhedsrunderinger hos entreprenører) ............................. 26

5.2.4.10 Beredskabsforhold .................................................................................................................... 27

5.2.4.11 Koordination af projektændringer ............................................................................................. 27

5.2.4.12 Vurdering af arbejdsmiljømateriale og APV fra entreprenørerne ............................................. 27

5.2.4.13 Opfølgning, kontrol og sikkerhedsrunderinger på byggepladsen ............................................. 27

5.2.4.14 Koordinering af brug af farlige stoffer og materialer ................................................................. 27

5.2.4.15 Koordineringsmøder med bygherrens driftsorganisation .......................................................... 27

5.2.4.16 Kontrol af entreprenørens arbejdsmiljøpligter .......................................................................... 27

5.2.4.17 Anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet ....................................................................... 28

5.3 Andre ydelser i udførelsesfasen ........................................................................................................ 28

5.3.1 Koordinering med fagtilsyn og byggeledelse ................................................................................. 28

5.3.2 Beredskabschef ............................................................................................................................. 28

5.3.3 Arbejdsmiljøpolitik og arbejdsmiljømål ........................................................................................... 28

5.3.4 Sikkerhedsrunderinger ................................................................................................................... 28

5.4 Afklaring af ydelser i udførelsesfasen .............................................................................................. 28

6. Andre ydelser ............................................................................................................................................ 28

6.1 Rådgivende og projekterendes arbejdsmiljøpligter ........................................................................ 28

6.2 Bygherrens arbejdsmiljøpligter ......................................................................................................... 28

6.3 Andre ydelser ...................................................................................................................................... 28

6.3.1 Beskrivelse af entreprenørens generelle arbejdsmiljøpligter ......................................................... 28

6.3.2 Anmeldelse til Arbejdstilsynet. ....................................................................................................... 29

6.3.3 Logistikkoordinering og logistikplan ............................................................................................... 29

6.3.4 Brugervenlige PSS, byggepladsplaner og tidsplaner .................................................................... 29

6.3.5 Holdningsbearbejdning på byggepladsen ...................................................................................... 29

6.3.6 Arbejdsmiljøseminarer ved byggeriet ............................................................................................ 30

6.3.7 Arbejdsmiljøledelse for byggeriet ................................................................................................... 30

6.3.8 Udarbejdelse af en arbejdsmiljøstrategi ........................................................................................ 30

6.3.9 Fastlæggelse af arbejdsmiljøpolitik for bygherre ........................................................................... 30

6.3.10 Formulering og fastlæggelse af arbejdsmiljømål for projektet ..................................................... 31

6.3.11 Arbejdsmiljøkontrol ...................................................................................................................... 31

6.3.12 Tekniske undersøgelser og miljø- og arbejdsmiljøundersøgelser ............................................... 31

6.3.13 Udbudsmaterialer til andre aktører i projektorganisationen ......................................................... 32

6.3.14 Skilte- og afmærkningsplaner ...................................................................................................... 32

6.4 Afklaring af ydelser ............................................................................................................................. 32

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Side 4 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

Bilag 1: Beskrivelse af ydelser og timeforbrug. ................................................................................ 33

Bilag 2: Ydelser for arbejdsmiljørådgivning (indarbejdes senere efter behov). ............................ 39

Bilag 3: Eksempel på check liste for forundersøgelser og tilstandsvurderinger .......................... 42

Bilag 4A: Check liste risikoanalyse og arbejdsmiljøvurdering ........................................................ 48

Bilag 4B: Skema til risikoanalyse og arbejdsmiljøvurdering ........................................................... 49

Bilag 5: Ordforklaring ........................................................................................................................... 52

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Side 5 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

0. Indledning og generelle oplysninger

0.1 Rådgivere og projekterendes forpligtelser

Arbejdsmiljølovgivningen pålægger rådgivere og

projekterende en række pligter. Det fremgår af

bekendtgørelse nr. 574 21. juni 2001 og

ændringsbekendtgørelse nr. 1422 af 27.

december 2008 om projekterendes og

rådgivendes pligter efter lov om arbejdsmiljø

Rådgivnings- og projekteringsydelser i

forbindelse med byggeri og anlæg omfatter

både arkitekt- og ingeniørfaglige ydelser, hvor

arbejdsmiljørådgivning indgår. Rådgivning om

arbejdsmiljø skal derfor integreres i det normale

rådgivnings- og projekteringsarbejde for at

gældende lovgivning om arbejdsmiljø kan

opfyldes.

Disse arbejdsmiljøpligter gælder for alle

projekter uden begrænsning i antal

beskæftigede på byggepladsen.

Når vejledningen for arbejdsmiljørådgivning

nævner ”den projekterende” gælder det også for

rådgivere. Hvor der nævnes ”projekt” gælder det

også for rådgivning. Hvor der nævnes rådgiver

gælder det også for projekterende, der står for

disse arbejdsmiljørådgivningsydelser.

Ved rådgivning om arbejdsmiljø forstås en

udtalelse eller erklæring om forhold, der har

betydning for sikkerhed og sundhed, afgivet på

opfordring og mod vederlag.

Pligter for rådgivende og projekterende påhviler

den der rådgiver om forhold af betydning for

arbejdsmiljøet.

Pligter for rådgivende og projekterende påhviler

virksomheder, der til eget brug, leverer et

projekt, der udgør det direkte grundlag for

projektet eller rådgiver om forhold af betydning

for arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljørådgivning omfatter alle

rådgivnings- og projekteringsaktiviteter ved

opførelse, nedrivning, forandring, reparation,

eller vedligeholdelse af et bygge- og anlægsarbejde.

Reglerne gælder også for rådgivning og

projektering af det fremtidige arbejdsmiljø,

herunder drift, vedligeholdelse, reparation,

rengøring, samt tekniske hjælpemidler og

produktionsanlæg. Arbejdsmiljørådgivning om

disse emner er beskrevet specifikt i denne

vejledning.

I både projekterings- og udførelsesfasen har

sikkerhedskoordinatorer flere arbejdsmiljøpligter, når

bygherre har indgået aftale om overdragelse af sine

arbejdsmiljøpligter.

Når rådgivere, projekterende eller sikkerhedskoordinatorer

får overdraget lovpligtige arbejdsmiljøopgaver

fra bygherren eller påtager sig andre

arbejdsmiljørådgivningsopgaver jf. denne vejledning,

bliver disse også lovpligtige arbejdsmiljøopgaver.

Der er tale om et professionsansvar. Det betyder, at

rådgivere og projekterende ikke alene er forpligtet i

forhold til den viden, som virksomheden har på

området, men også i forhold til den viden, som

virksomheden forventes at have, for at kunne påtage

sig den pågældende opgave. En projekterende der

ikke har den nødvendige viden må enten skaffe sig

den eller lade en anden projekterende udføre de

dele af projektet, hvor virksomheden mangler den

nødvendige viden. Kan det ikke lade sig gøre skal

den projekterende afvise opgaven.

0.1.1 Rådgiverens rolle og opgaver

Rådgiveren skal som arbejdsmiljørådgiver hjælpe

bygherren med at overholde sine arbejdsmiljøpligter

og sikre at de integreres i projektet. Derfor skal der

træffes klare aftaler om overdragelse af bygherrens

arbejdsmiljøpligter og fordeling af arbejdsmiljøopgaverne

mellem de involverede parter.

0.1.2 Totalrådgivning

Totalrådgiveren står for alle ydelser som beskrevet i

vejledning for byggeri og planlægning. Det omfatter

også alle ydelser for arbejdsmiljørådgivning før

projektering, under projektering og planlægning,

samt i udbuds- og udførelsesfasen. Se nærmere i

punkterne 1-5.

0.1.3 Delt projektering og underrådgivning

Hvis flere projekterende leverer hver et delprojekt, er

hver enkelt ansvarlig for, at det leverede opfylder

arbejdsmiljøloven.

En projekterende, der lader dele af sit projekt

projektere hos underrådgivere, skal sikre, at det

samlede projekt opfylder arbejdsmiljøloven.

Hvis der i projektet indgår f.eks. bygherreleverancer,

maskiner, udstyr og lignende, der

allerede er projekteret eller produceret, skal den

projekterende under sin projektering og planlægning

sikre at disse indpasses i det samlede projekt.

Ved delt projektering og brug af underrådgivere skal

bygherren inden projektets begyndelse fastlægge

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Side 6 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

hvem der har projekteringsledelsen og det

øverste ansvar for at projektet opfylder de

gældende arbejdsmiljøpligter for rådgivende og

projekterende som beskrevet i pkt. 1, 2, 3 og 4.

0.2 Bygherrens arbejdsmiljøpligter og roller

Bygherren har flere arbejdsmiljøpligter i henhold

til bekendtgørelse nr. 1416 af 27. December

2008 om bygherrens pligter. Bygherrens pligter

gælder når mere end 1 arbejdsgiver samtidig

beskæftiger flere end 2 personer. Bygherren

skal sikre at hans pligter altid bliver opfyldt.

Bygherren kan overdrage alle sine arbejdsmiljøpligter

til en sikkerhedskoordinator hos en

entreprenør eller en rådgiver, men kan aldrig

overdrage det juridiske ansvar. Overdragelse

skal være personlig og skal ske ved opstart af

projekterings- og planlægningsfasen og senere i

udførelsesfasen. Når arbejdsmiljøpligterne er

overdraget, varetager sikkerhedskoordinator det

praktiske koordinerende projekterings-, og

planlægningsarbejde i overensstemmelse med

denne vejledning.

Når overdragelse i udførelsesfasen sker til en

sikkerhedskoordinator, er denne ansvarlig for at

bygherrens arbejdsmiljøpligter opfyldes i

overensstemmelse med denne vejledning.

0.3 Andre ydelser for arbejdsmiljørådgivning

Udover de lovpligtige arbejdsmiljøopgaver kan

rådgiveren og den projekterende udføre andre

arbejdsmiljørådgivningsydelser. Ydelser som

kan tilbydes bygherren som en styrkelse af

projektet. Andre ydelser for arbejdsmiljørådgivning

er baseret på god praksis på

arbejdsmiljøområdet for bygge og anlæg.

0.4 Afklaring af ydelser

Rådgiveren og den projekterende fastlægger i

samarbejde med bygherren ydelser som

beskrevet i denne vejlednings bilag 1.

Afgrænsning og omfang aftales præcist med

angivelse af planlagt forbrug af timer og honorar

for timeforbruget.

Det skal stå klart om bygherren varetager sine

arbejdsmiljøpligter selv eller de overdraget til en

sikkerhedskoordinator.

Rådgiveren, projekteringsledelsen og de

projekterende har hver især deres

arbejdsmiljøpligter. For hver af disse skal det

specificeres, hvor mange arbejdstimer de skal

bruge på at udføre disse pligter.

Ved udbud af rådgivning, projekteringsledelse,

projektering og planlægning samt sikkerhedskoordinering

præciserer bygherren eller rådgiveren

omfanget og det planlagte forbrug af timer.

1. Arbejdsmiljørådgivning før projektering

1.1. Rådgiverens arbejdsmiljøpligter

1.1.1 Rådgivning om bygherren´s

arbejdsmiljøpligter

Rådgiveren skal altid rådgive bygherren om dennes

ansvar og arbejdsmiljøpligter efter arbejdsmiljøloven

i relation til projektets karakter og omfang (forventes

mere end 1 arbejdsgiver og mere end 2

beskæftigede samtidig).

1.1.2 Forundersøgelser og tilstandsvurderinger

Vurdering og rådgivning

Rådgiveren skal altid, uanset antallet af

beskæftigede på byggepladsen, vurdere og rådgive

bygherren om hvilke forundersøgelser og tilstandsvurderinger

af bygninger og anlæg, der bør gennemføres

af hensyn til sikkerhed og sundhed ved

projektets gennemførelse.

I rådgiverens vurdering indgår:

- minimering af risiko for at støde på uforudsete

problemer i bygge- og anlægsarbejdets omgivelser

og bygningsdele, der kan risikere at medføre

sundhedsskadelige belastninger og særlige risici

for udførende eller brugere,

- sikring af at de udførende kan få fyldestgørende

arbejdsmiljøoplysninger om projektet.

Programmering

Efter aftale med bygherren kan rådgiveren

udarbejde et undersøgelsesprogram, der beskriver

omfang samt type af undersøgelser og vurderinger,

metoder og rapportformat for forundersøgelserne og

tilstandsvurderingerne.

Det aftales med bygherren hvornår og hvem der skal

udføre forundersøgelserne og

tilstandsvurderingerne.

Forundersøgelser og tilstandsvurderinger skal

omhandle alle særlige risici og andre særlige forhold

med betydning for sikkerhed og sundhed i projektet

jf. bilag 1 i Bekendtgørelse 574 og 1422.

Undersøgelserne skal dække relevante bygninger,

bygningsdele, krybekældre og byggearealer og

arealer.

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Side 7 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

Undersøgelserne skal omfatte forhold der kan

give miljømæssige og arbejdsmiljømæssige

problemer i udførelsesfasen. Se nærmere

herom i bilag 3.

Udførelse af forundersøgelser og

tilstandsvurderinger

Rådgiveren eller den rådgiver/ projekterende

som udfører forundersøgelserne og

tilstandsvurderingen skal på en tilfredsstillende

måde udføre de aftalte og nødvendige

forundersøgelser og tilstandsvurderinger i

forhold til undersøgelsesprogrammet. Det skal

ske under behørig hensyntagen til projektets

fremdrift. Resultaterne af forundersøgelserne og

tilstandsvurderingen indarbejdes i byggeprogrammet.

Hvis undersøgelserne og

tilstandsvurderingen er gennemført under

projekteringen skal resultaterne fremgå af

udbudsmaterialerne.

Omkostninger til miljø- og arbejdsmiljøtekniske

undersøgelser.

Hvis undersøgelsesprogrammet foreskriver

gennemførelse af arbejdsmiljø- eller

miljøtekniske undersøgelser eller udtagning af

prøver til analyser inkl. rapportering indarbejdes

de særskilt i bilag 1. Omkostninger hertil betales

altid af bygherren. Se endvidere afsnit 6.3.12.

Asbestkortlægning

Med hensyn til asbest er det altid bygherrens

(driftsarbejdsgiverens) arbejdsmiljøpligt at

kortlægge og registrere asbestforekomster.

Bygherren skal oplyse rådgiveren og de

projekterende, hvorvidt der er lavet en

asbestregistrering.

Arbejdsmiljøvurdering af asbestkortlægningen

Hvis der foreligger en fyldestgørende

asbestregistrering, skal rådgiveren indarbejde

oplysninger herfra i byggeprogrammet.

Undersøgelsesprogram og koordinering

Hvis der ikke foreligger en asbestregistrering,

kan rådgiveren tilbyde at vurdere hvordan en

registrering kan indarbejdes i projektet på en

sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde for både

brugere og udførende. Herunder også

udarbejdelse af et kortlægningsprogram og

koordinering med brugere under kortlægningen

og i udførelsesfasen.

Rapportering

Efter aftale med bygherren kan rådgiveren

beskrive resultaterne fra undersøgelserne og

tilstandsvurderingerne f.eks. i et kortfattet notat,

en rapport eller en check liste.

1.1.3 Lovpligtige beskrivelser af projektets

udførelse i byggeprogrammet

Rådgiveren kan i byggeprogrammet indarbejde:

- Resultaterne af tilstandsvurderinger og

forundersøgelser.

- Status på og krav til håndtering af asbest.

- Fordeling og overdragelse af bygherrens

arbejdsmiljøpligter, hvis bygherrens

arbejdsmiljøpligter er gældende.

Såfremt det er mere teknisk fornuftigt og praktisk

kan rådgiveren aftale med bygherren, at alle

ovennævnte arbejdsmiljøpligter udføres i

projekterings- og planlægningsfasen. Det bør i så

fald stå i byggeprogrammet, hvem og hvornår disse

arbejdsmiljøpligter bliver udført.

1.2 Bygherrens arbejdsmiljøpligter

Bygherren har ingen arbejdsmiljøpligter før

projektering, men bør aftale med sin rådgiver,

hvordan hans arbejdsmiljøpligter skal varetages i

projektet.

1.2.1 Planlægning af overdragelse af bygherrens

arbejdsmiljøpligter

Hvis bygherren ønsker at overdrage sine

arbejdsmiljøpligter kan rådgiveren planlægge og

sikre en effektiv overdragelse og fordeling af alle

bygherrens arbejdsmiljøpligter i hele projektperioden

mellem de involverede aktører.

Bygherrens arbejdsmiljøpligter skal overdrages til en

sikkerhedskoordinator når projekteringen

igangsættes jfr. 2.2 og i udførelsesfasen til en

sikkerhedskoordinator jf. 5.2. Rådgiveren fastlægger

i samarbejde med bygherren, hvorledes og til hvem

hver enkelt af bygherrens arbejdsmiljøpligter skal

overdrages. Rådgiveren beskriver i byggeprogrammet

hvordan bygherrens arbejdsmiljøpligter

er overdraget.

1.3 Andre ydelser for rådgivning

1.3.1 Vurdering af udbudsmateriale til rådgivere

og projekterende

Rådgiveren kan på vegne af bygherren vurdere om

projekt- og udbudsmaterialer til rådgivere og

projekterende opfylder byggeprogrammets

bestemmelser. Vurderingen kan omfatte de

arbejdsmiljørådgivnings- og projekteringsydelser,

som skal gennemføres under projekteringsfasen,

planlægningsfasen og udførelsesfasen.

1.3.2 Afgrænsning af projekteringsansvar

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Side 8 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

Efter aftale med bygherren kan rådgiveren

afgrænse og fordele projekteringsansvaret ved

projekter, hvor der indgår delprojektering,

underrådgivere og leverancer fra tredjepart.

1.3.3 Tilvalg til byggeprogram

Rådgiveren kan efter aftale med bygherren

indarbejde andre arbejdsmiljøkrav i

byggeprogrammet, herunder:

- Krav til overholdelse af projekterendes

pligter.

- Krav til udførelsesfasen.

- Beskrivelse af sikkerhedskoordinatorens

arbejdsmiljøpligter og beføjelser.

- krav til udbudsmaterialets indhold, driftsforhold

m.m.

- Kompetencekrav til de enkelte aktører i

projektorganisationen.

- Bygherrens arbejdsmiljøstrategi.

- Arbejdsmiljøpolitik og arbejdsmiljømål.

- Bygherrens retningslinjer for arbejdsmiljørigtig

projektering og udførelse.

- Brug af bygherrens skabeloner for PSS.

1.3.4 Fastlæggelse af kompetencekrav til

projektorganisationen

Rådgiveren kan efter aftale med bygherren

fastlægge kompetencekrav til hver enkelt aktør i

projektorganisationen. Kompetencekravene skal

tjene til at sikre, at der ansættes kompetente

nøglepersoner med de rigtige arbejdsmiljøfaglige

kvalifikationer i projektet. I det omfang

udbudsformen giver mulighed for det kan der

stilles kompetencekrav til:

1. Projekteringsleder

2. Projekteringsledelse

3. Projekterende

4. Totalrådgiver

5. Sikkerhedskoordinator(lovpligtigt)

6. Byggeleder

7. Entreprenører

Rådgiveren beskriver kompetencekravene i

byggeprogrammet. Disse kompetencekrav

indgår i kontrakterne.

1.3.5 Brugergrupper, det fremtidige

arbejdsmiljø og miljø

Brugergrupper

Bygherre ønsker at brugergrupper inddrages og

får indflydelse når der skal bygges eller

anlægges nyt, ombygges eller renoveres.

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Bygherre har valgt denne opgave til rådgiver. Når

denne opgave er til valgt skal rådgiveren overholde

sine arbejdsmiljøpligter som projekterende.

Rådgivning om brugergrupper

Rådgiveren bør inddrage og koordinere relevante

brugergrupper i projektet på en hensigtsmæssig

måde. Rådgiveren kan gennemføre og udarbejde:

1. Brugergruppemøder efter behov, f.eks.

- Indledende

- Ønsker og krav

- Vurderende

- Besluttende

2 Rum skemaer med funktionskrav.

3 Enkle oversigtstegninger, der beskriver

omfang, sted, etageplaner eller

trafikplaner efter behov og projekt.

4. Beslutningsreferater fra brugergruppemøderne

med konsensus mellem bygherre

og brugergrupperne.

5. Rådgiveren skal sikre at alle beslutninger

kan gennemføres i forhold til den gældende

arbejdsmiljølovgivning, f.eks. bekendtgørelse

om indretning af faste

arbejdssteder m.fl., miljølovgivning,

bygningsreglementet m.fl. Rådgiveren kan

f.eks. anvende brugergruppernes

informationer om miljø- og

arbejdsmiljøproblemer fra APV fra lignende

arbejdspladser og funktioner samt vurdere

generelle arbejdsmiljøproblemer fra

Arbejdstilsynets Arbejdsmiljøvejvisere eller

lignende for de konkrete arbejdsfunktioner i

projektet.

6. Miljøvurdering af materialer og hvilke

krav der skal stilles til miljørigtig projektering,

udførelse og drift.

7. Hvis ideoplægget, beslutningsreferatet med

ovennævnte dokumentation har relevante

arbejdsmiljøforhold for projektets drift eller/og

udførelse bør rådgiveren indarbejde dette i

byggeprogrammet.

8. Et afsluttende brugergruppemøde med

præsentation af projektforslag, hvor

ovennævnte dokumentation er indarbejdet.

Inddragelse og konsensus af alle grupper

Rådgiveren bør sikre, at alle typer brugergrupper

bliver inddraget. Rådgiveren bør sikre, at der er

konsensus mellem bygherre og brugergrupperne,

således at det endelig ideoplæg kan indarbejdes i

byggeprogrammet, så der ikke senere i projektet

kommer ændringsforslag eller opstår misforståelser.

Side 9 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

1.4 Afklaring af ydelser

Rådgiveren fastlægger i samarbejde med

bygherre indhold og omfang af den arbejdsmiljørådgivning

rådgiveren skal levere. Det

afklares før projekteringen går i gang. Det planlagte

forbrug af arbejdstimer og rådgivningens

indhold specificeres f.eks. ved brug af bilag 1.

2. Projekteringsledelse

Projekteringsledelse gennemføres som

beskrevet i ydelsesbeskrivelse for byggeri og

planlægning suppleret med denne vejledning for

arbejdsmiljørådgivning.

2.1 Projekteringsledelsens

arbejdsmiljøpligter

Projekteringsledelsens pligter gælder uanset

antal beskæftigede på byggepladsen.

2.1.1 Tilsyn med projekterende

Projekteringsledelsen skal føre tilsyn med de

projekterende, så det sikres at de hele tiden

opfylder deres arbejdsmiljøpligter.

2.1.2 Afklaring ved delt rådgivning

Ved delt rådgivning skal projekteringsledelsens

tilsyn føres, så det sikres at hver enkelt

projekterende opfylder arbejdsmiljøloven og

projekterendes arbejdsmiljøpligter indenfor

deres del af projektet. Projekteringsledelsen

skal desuden løbende sikre at det samlede

projekt opfylder alle arbejdsmiljølovens

bestemmelser.

2.1.3 Afklaring ved underrådgivning

Projekteringsledelsen skal sikre, at hver enkelt

underrådgiver opfylder arbejdsmiljøloven og

projekterendes arbejdsmiljøpligter.

Projekteringsledelsen skal desuden som nævnt

i 2.1.2 sikre at det samlede projekt overholder

arbejdsmiljølovgivningen.

2.1.4 Afklaring ved andre genstande

Omfatter projektet elementer, der allerede er

projekteret eller produceret (herunder bygherreleverancer,

maskiner, udstyr og komponenter),

skal projekteringsledelsen sikre at de

projekterende indpasser disse i det samlede

projekt, på en måde der overholder

arbejdsmiljølovgivningen.

2.1.5 Skilte- og afmærkningsplaner ved

vejarbejder

Den projekterende skal ved større vejarbejder og

ved byggerier med transportveje på offentlige veje

planlægge udarbejdelse af en særlig skilte- og

afmærkningsplan. Planen skal beskrive hvordan

sikkerhedsforanstaltninger, afmærkninger og skilte

samt tilsyn med og vedligeholdelse af vejene

påtænkes udført. Planen skal godkendes af

vejmyndigheden.

Ved visse mindre vejarbejder kan der indgås aftaler

direkte mellem vejmyndigheden og entreprenøren

om skilte og afmærkning.

I begge tilfælde udarbejdes planerne efter gældende

vejregler.

2.2 Bygherrens arbejdsmiljøpligter

Bygherren skal gennemføre en

sikkerhedskoordinering under projektering og

planlægning af projektet. Bygherren skal overdrage

denne pligt til en sikkerhedskoordinator. Når den er

overdraget skal sikkerhedskoordinator varetage

bygherrens pligt til sikkerhedskoordinering indtil

projektet overdrages til bygherrens

sikkerhedskoordinator i udførelsesfasen.

Overdragelse skal ske skriftligt.

Hvis arbejdsmiljøpligterne ikke bliver opfyldt i

projekterings- og planlægningsfasen skal de altid

opfyldes af bygherren eller dennes

sikkerhedskoordinator inden byggepladsstart. Dette

kan være tilfældet i overgangsfasen fra projekter

igangsat før 1. januar 2009.

Bygherren bør planlægge hvordan han vil inddrage

sine brugergrupper i program- og projekteringsfasen

for at sikre, at egne krav til arbejdsmiljøet indretning

m.v. bliver indarbejdet i projektet.

2.3 Andre ydelser for projekteringsledelsen

2.3.1 Deltagelse i projekteringsmøder

Projekteringsledelsen kan efter aftale med

bygherren deltage i projekteringsmøder og andre

koordineringsmøder om arbejdsmiljø.

2.3.2 Risikoanalyse og arbejdsmiljøvurdering ved

komplekse forhold

Projekteringsledelsen eller sikkerhedskoordinatoren

kan ved større, komplekse bygge- og

anlægsopgaver gennemføre supplerende

risikoanalyser og arbejdsmiljøvurderinger.

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Side 10 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

2.4 Afklaring af ydelser

I samarbejde med bygherren fastlægges

ydelserne for projekteringsledelse, sikkerhedskoordinering

i projekteringsfasen for bygherre.

Omfang og planlagt forbrug af timer specificeres

ud fra bilag 1.

3. Projektering og planlægning samt

sikkerhedskoordinering under projektering

3.1 Projekterendes generelle

arbejdsmiljøpligter

Alle projekterende skal uanset antal

beskæftigede i deres beskrivelser af projektet

sikre at reglerne i arbejdsmiljøloven kan overholdes

i forbindelse med projektets gennemførelse.

Alle projekterende skal gennemføre følgende

arbejdsmiljøopgaver i forbindelse med

projektering og planlægning af et bygge- og

anlægsarbejde.

3.1.1 Risikoanalyse og arbejdsmiljøvurdering

Særlige risici, andre forhold og sundhedsskadelige

belastninger

Alle projekterende skal i projektmaterialet

vurdere og beskrive hvilke særlige risici, andre

forhold og sundhedsskadelige belastninger

(arbejdsmiljøpåvirkninger), der er forbundet med

det konkrete projekt. Vurderingen af særlige

risici og andre særlige forhold gennemføres

efter bilag 1 i bekendtgørelse nr. 574 og 1422

om projekterendes og rådgiveres pligter.

De projekterende anvender f.eks. check liste

bilag 4A og skema for risikoanalyse og

arbejdsmiljøvurdering bilag 4B, som findes i

nærværende vejledning.

Projekterende skal udfylde risikoanalyse i tekst

og angive forslag til forebyggelse for

entreprenøren og generelt for projektet.

Omgivelser, forundersøgelser og

tilstandsvurderinger

Alle projekterende skal vurdere og beskrive

eventuelle særlige forhold af betydning for

sikkerhed og sundhed, som vedrører et byggeog

anlægsarbejde. Det kan være forhold i

omgivelserne eller andre særlige forhold, som

fremgår af forundersøgelser og

tilstandsvurderinger jf. 1.2.2.

3.1.2 Brug af tekniske hjælpemidler

De projekterende skal vurdere ved hvilke

arbejdsprocesser en manuel håndtering af tunge

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

byrder kan indebære fare for sikkerhed og sundhed.

De projekterende skal sikre at egnede tekniske

hjælpemidler kan anvendes ved disse

arbejdsprocesser. Se pkt. 3.1.7 for oplysningspligt.

3.1.3 Substitutionsvurdering af farlige stoffer og

materialer

Alle projekterende skal sikre, at der ikke anvendes

eller forudsættes anvendt stoffer eller materialer, der

kan være farlige for eller forringe sikkerhed og

sundhed for de ansatte. Overalt hvor det er muligt

skal farlige stoffer erstattes af ufarlige eller mindre

farlige stoffer eller materialer jf. substitutionsbestemmelserne

i bekendtgørelse om arbejde med

stoffer og materialer. Til vurdering af anvendelse af

farlige stoffer og materialer kan de projekterende

bruge skema for risikoanalyse og

arbejdsmiljøvurdering bilag 4B.

Såfremt der er teknisk eller kvalitetsmæssigt krav

om, at bruge farlige eller generende stoffer skal den

projekterende dokumentere, at der er foretaget en

substitutionsvurdering af det pågældende stof.

Vurderingen skal kunne forevises Arbejdstilsynet,

sikkerhedskoordinatorer eller entreprenører.

Sikkerhedskoordinator skal vedlægge dokumentationen

som bilag i arbejdsmiljøjournalen i grundlag

for PSS.

3.1.4 Tidsplan og tilrettelæggelse af projektet

Den projekterende skal detaljeret angive i tidsplan i

projektmaterialet, hvordan de enkelte arbejder eller

arbejdsfaser skal tilrettelægges i forhold til hinanden,

så arbejdet kan gennemføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

De projekterende skal ved detailplanlægningen af

projektet tage hensyn til de forudsatte arbejdsprocesser,

arbejdsmetoder, materialer, konstruktioner,

særlige risici, og tidsmæssige sammenfald i

fælles områder.

Hvis der foreligger en fyldestgørende asbestregistrering,

er det de projekterendes opgave i

projekteringsfasen, at indarbejde de sikkerheds- og

sundhedsmæssige forhold ved asbestsanering i

projektet. Det samme gælder i tilfælde hvor der

foreligger registrering af andre særlige

sundhedsmæssige problemer.

Tidsplanen skal altid indeholde en angivelse af

aktiviteter med særlige farer eller arbejder der skal

udføres i en bestemt rækkefølge.

I tidsplanen bør den projekterende sikre, at områder,

hvor der udføres aktiviteter som medfører særlige

Side 11 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

risici, så vidt det er muligt ikke samtidig skal

være arbejds- og færdselsområde for andre.

Den projekterende skal sikre at tidsplanen er

detaljeret nok til at den enkelte entreprenør og

evt. underentreprenør er i stand til at vurdere,

om den forudsatte tid til udførelsen er

tilstrækkelig.

3.1.5 Generelle forebyggelsesprincipper

Den projekterende skal i forbindelse med

undersøgelse og udarbejdelse af et projekt til et

bygge- og anlægsarbejde tage hensyn til de

generelle principper for forebyggelse på

byggepladsen herunder navnlig:

1. Forhindring af risici.

2. Evaluering af risici, som ikke kan forhindres.

3. Bekæmpelse af risici ved kilden.

4. Tilpasning af arbejdet til mennesket, navnlig

for så vidt angår udformningen af

arbejdspladsen samt valg af arbejdsudstyr

og arbejds- og produktionsmetoder, i

særdeleshed med henblik på at begrænse

monotont arbejde og arbejde i en bestemt

rytme og at mindske virkningerne af sådant

arbejde på helbredet.

5. Hensyntagen til den tekniske udvikling.

6. Udskiftning af det, der er farligt med noget,

der er ufarligt eller mindre farligt.

7. Planlægning af forebyggelsen for at gøre

den til en sammenhængende helhed, inden

for hvilken forebyggelsen omfatter teknik,

tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdsforhold,

sociale relationer og påvirkninger fra faktorer

i arbejdsmiljøet.

8. Vedtagelse af foranstaltninger til kollektiv

beskyttelse frem for foranstaltninger til

individuel beskyttelse.

9. Hensigtsmæssig instruktion af

arbejdstagerne.

Dette skal vurderes og indarbejdes i projektet i

forbindelse med arkitektoniske, tekniske og/eller

organisatoriske valg med henblik på planlægningen

af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser,

som skal udføres samtidigt eller efter hinanden.

På baggrund af vurderingen skal den

projekterende af et bygge- eller anlægsarbejde

angive i projektet, af hensyn til det sikkerhedsog

sundhedsmæssige ved de arbejdsprocesser,

arbejdsmetoder, materialer, konstruktioner

m.v., som foreskrives, eller som forudsættes

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

anvendt, hvorledes de enkelte arbejder eller

arbejdsfaser skal tilrettelægges i forhold til hinanden,

så arbejdet kan foregå sikkerheds- og

sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Dette skal

dokumenteres i arbejdsmiljøjournal i PSS af de

projekterende.

3.1.6 Koordinering med sikkerhedskoordinator

for projektering

Den projekterende skal sørge for, at bygherrens

sikkerhedskoordinator for projektering, inddrages i

den projekterendes overvejelser og får adgang til de

relevante dele af projektmaterialet.

Sikkerhedskoordinator skal inddrages, når

projekteringen efter aftale med bygherre

igangsættes samt herefter i nødvendigt omfang

under projekteringen.

Til opfyldelse af bygherrens arbejdsmiljøpligter har

de projekterende pligt til at indhente og videregive de

nødvendige oplysninger til bygherrens

sikkerhedskoordinator for projektering.

3.1.7 Projekterendes oplysningspligter

De projekterende skal uanset antal beskæftigede

specificere nedennævnte forhold i projektmaterialet.

Det kan f.eks. gøres i skema for risikoanalyse

og/eller i byggepladsplanen og/eller

arbejdsmiljøjournal i PSS:

• Alle eksisterende risici på arealet og i

eksisterende bygninger samt karakteren af

dem (fra forundersøgelser og tilstandsvurderinger).

• Særlige forhold ved projektets omgivelser,

f.eks. trafikforhold, andre tilstødende

byggeprojekter, arbejde på og tæt ved

trafikerede veje, krav til planlægning af

trafikafvikling (afmærknings- og skilteplan og

kontrol af disse).

• Andre væsentlige forhold såsom behov for

midlertidige støv- og støj vægge som

entreprenører skal indarbejde i deres

byggepladsindretning.

• Placering af eksisterende og planlagte

installationer i bygninger, jord og luft og

karakteren af dem.

• Særlige forhold i projektet der indskrænker den

enkelte arbejdsgivers mulighed for at anvende

normalt forekommende tekniske hjælpemidler,

arbejdsmetoder, materialer m.fl.

• Arbejdsprocesser med særlige risici, som

nødvendigvis skal gennemføres i områder,

som samtidig skal være arbejds-, færdsels- og

opholdsområde for andre arbejdsgivere,

Side 12 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

brugere eller/og ansatte. De særlige risici

og andre forhold er:

Særlige risici

1. Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko

for at blive begravet, at synke ned eller at

styrte ned på grund af aktiviteternes eller de

anvendte arbejdsprocessers art eller på

grund af arbejdspladsens eller bygværkers

omgivelser.

2. Arbejde, som udsætter arbejdstagerne for

kemiske eller biologiske stoffer og

materialer, som enten udgør en særlig fare

for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed,

eller hvor der er risiko for udslip heraf eller

indebærer lovkrav om sundhedskontrol.

3. Arbejde, der udsætter arbejdstagerne for

ioniserende stråling, og som gør det

nødvendigt at udpege kontrollerede og

overvågede områder, som defineret i artikel

20 i Rådets direktiv 80/836/Euratom.

4. Arbejde i nærheden af

højspændingsledninger.

5. Arbejde, der indebærer fare for drukning.

6. Arbejde i brønde og tunneler samt

underjordisk arbejde.

7. Arbejde i øvrigt under forhold, hvor der er

risiko for kvælning.

8. Arbejde under vand, til hvilket der anvendes

dykkerudstyr.

9. Arbejde i trykkammer.

10. Arbejde, som indebærer anvendelse af

sprængstoffer.

11. Arbejde under forhold, hvor der er risiko for

eksplosion i øvrigt.

12. Montering og demontering af tunge

præfabrikerede elementer.

13. Produktionsanlæg, hvori der anvendes eller

kan udvikles stoffer og materialer, der kan

indebære en brand- eller eksplosionsfare.

14. Produktionsanlæg, hvori der anvendes eller

kan udvikles stoffer og materialer, der er

sundhedsfarlige.

Andre særlige forhold

1. Arbejde i snævre rum eller under særligt

snævre pladsforhold i øvrigt.

2. Arbejde i svært tilgængelige rum og

lokaliteter.

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

3. Arbejde under forhold, der kan medføre særlig

udsættelse for støv, støj eller vibrationer.

4. Arbejde under særligt uhygiejniske forhold.

5. Arbejde under forhold, der kan medføre

udsættelse for farlige mængder af statisk

elektricitet.

6. Beskyttelse mod luftforureninger og støv, krav til

entreprenører om etablering af ventilation.

7. Placering af orienteringsbelysning og nød

belysning både ind- og udvendigt.

8. Placering af flugtveje.

9. Særlige forhold i projektet der indskrænker den

enkelte arbejdsgivers mulighed for at anvende

almindeligt forekommende tekniske

hjælpemidler, arbejdsmetoder, materialer m.v.

10. Beskrivelsen skal kræve, at entreprenørerne -

inden arbejdet påbegyndes – udarbejder

forebyggende sikkerhedsprocedurer eller

pladsspecifikke APV for alle særlige risici og

farer.

3.1.8 Granskning af projekt

Den projekterende skal ved en granskning sikre at

de udførende altid kan udføre arbejdet sikkerhedsog

sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og i

overensstemmelse med den gældende

arbejdsmiljølovgivning. Resultatet fra granskningen

anføres i arbejdsmiljøjournalen i PSS.

3.1.9 Fremtidig vedligeholdelse og reparation og

liste

Alle rådgivende og projekterende skal sikre med

sine angivelser i projektet, at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

kan blive overholdt i forbindelse

med projektets vedligeholdelse og reparation.

Den projekterende skal som en del af projektmaterialet

levere en beskrivelse af bygningens eller

anlæggets karakteristika (konstruktion, udformning,

foreskrevne materialer m.v.), i det omfang det har

betydning for sikkerheden og sundheden ved

arbejde med vedligeholdelse eller reparation af den

pågældende bygning eller anlæg. Beskrivelsen skal

herunder indeholde en liste over de særlige forhold,

der skal iagttages i relation til sikkerheden og

sundheden ved sådanne fremtidige arbejder.

Den projekterende skal på baggrund af vurderingen

af ovennævnte, give bygherrens sikkerhedskoordinator

de oplysninger og i givet fald den

beskrivelse, der skal foreligge med henblik på

sikkerhedskoordinatorens vurdering af

udarbejdelsen af den journal, som er tilpasset

bygværkets karakteristika, og som indeholder en

Side 13 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

liste over de emner vedrørende sikkerhed og

sundhed, der bør tages hensyn til i forbindelse

med eventuelle fremtidige arbejder.

Arbejdsmiljøjournalen skal indgå i den liste, der

udarbejdes af den projekterende.

3.1.10 Overholdelse af de gældende

arbejdsmiljøregler for driften ved projektet

De projekterende skal med deres angivelser af

projektet sikre sig, at indretningen af det

kommende projekt og derved driften kan drives i

overensstemmelse med de gældende

arbejdsmiljøregler.

De projekterende kan efter aftale med

bygherren udarbejde et notat eller rapport, der

dokumenterer, at de projekterende har inddraget

alle arbejdsmiljøforhold ved driften i

projekteringen. Se også pkt. 1.3.5 om det

fremtidige arbejdsmiljø.

3.1.11 Reparations- og vedligeholdelsesplan

Alle projekterende skal som minimum udarbejde

en reparations- og vedligeholdelsesplan der

beskriver, hvilke tekniske hjælpemidler der

forudsættes anvendt, og hvilke særlige risici og

andre særlige forhold, der har betydning for

sikkerhed og sundhed ved projektets

vedligeholdelse og reparation. Hvis der er

særlige forhold i bygge- og anlægsarbejdets

omgivelser, der kan udgøre en særlig risiko for

sundhedsskadelige påvirkninger ved det

gennemførte projekts vedligeholdelse skal det

også beskrives i reparations- og

vedligeholdelsesplanen.

3.1.12 Beskrivelse og liste

Derudover skal alle projekterende i reparationsog

vedligeholdelsesplanen udarbejde en

beskrivelse af anlæggets eller bygningens

karakteristika (konstruktion, udformning og

foreskrevne materialer), hvis det har betydning

for sikkerhed og sundhed i forbindelse med

reparation eller vedligeholdelse. Beskrivelsen

skal indeholde en liste over de særlige forhold,

der skal iagttages ved ovennævnte fremtidige

aktiviteter.

3.2 Bygherrens arbejdsmiljøpligter og

sikkerhedskoordinering under projektering

Hvis ikke disse arbejdsmiljøpligter bliver

gennemført i projekterings- og planlægningsfasen

skal de altid gennemføres af bygherre

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

eller dennes sikkerhedskoordinator inden

byggepladsstart.

3.2.1 Opfyldelse af bygherrens

arbejdsmiljøpligter

Overdragelse af pligter sker ved indgåelse af klar og

tydelig særskilt aftale herom som en del af

kontraktgrundlaget. Sikkerhedskoordinator skal

herefter sikre, at pligterne til enhver tid er opfyldt.

Pligterne skal varetages i overensstemmelse med

bygherrens interesser på en hæderlig, effektiv og

uvildig måde. Pligterne kan ikke overdrages videre til

3. mand.

Bygherren skal udpege en person til

sikkerhedskoordinator under projekterings- og

planlægningsfasen. Denne person er ansvarlig for

sikkerhedskoordination mellem alle projekterende.

Det gælder både ved delt rådgivning og ved

underrådgivning.

Sikkerhedskoordination omfatter følgende af

bygherrens arbejdsmiljøpligter 3.2.2 – 3.2.12.

3.2.2 Kvalifikationer og kompetencer

Bygherren skal ved ethvert projekt (bygge- og anlæg

samt vedligeholdelse) udpege en

sikkerhedskoordinator i projekteringsfasen, hvor der

forventes at ville være mere end en arbejdsgiver og

2 beskæftigede samtidig på arbejdsstedet.

Bygherren skal kontrollere at sikkerhedskoordinator

opfylder kvalifikations- og kompetencekravene inden

arbejdsmiljøpligterne overdrages.

Sikkerhedskoordinatoren skal have følgende

kvalifikationer og kompetencer på de planlagte store

byggepladser med mere end en arbejdsgiver og over

10 beskæftigede samtidig:

1. Sagkyndig ekspertise indenfor bygge- og

anlægsområdet, herunder kendskab til

byggeriets aktører.

2. Praktisk erfaring i ledelse af et bygge- og

anlægsarbejde.

3. Fornøden viden om sikkerheds- og

sundhedsmæssige spørgsmål i bygge- og

anlægsbranchen.

4. Gennemført en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse

svarende til den der er målrettet

sikkerhedskoordinatorer eller tilsvarende.

For mellemstore byggepladser med mere end en

arbejdsgiver og mellem 5 og 10 personer samtidig

Side 14 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

skal sikkerhedskoordinator have kvalifikationer

og kompetencer 1-3.

For små byggepladser med mere end en

arbejdsgiver og under 5 personer beskæftiget

samtidig skal sikkerhedskoordinator have

kvalifikationer og kompetencer 1-2.

Sikkerhedskoordinatoren skal have erfaring med

sikkerhedskoordinering på tilsvarende størrelse

byggepladser. Sikkerhedskoordinatoren skal

være engageret, gennemslagskraftig og i

besiddelse af gode formidlings- og

kommunikationsevner.

3.2.3 Sikkerhedskoordinering under

projekteringen

Sikkerhedskoordinator skal koordinere i

forbindelse med projektering, undersøgelse og

udarbejdelse af projektet og vurdering af den

periode, som skal afsættes til udførelse af de

forskellige arbejder eller arbejdsfaser og skal

tage hensyn til følgende generelle principper for

forebyggelse herunder navnlig:

1. Forhindring af risici.

2. Evaluering af risici, som ikke kan

forhindres.

3. Bekæmpelse af risici ved kilden.

4. Tilpasning af arbejdet til mennesket, navnlig

for så vidt angår udformningen af arbejdspladsen

samt valg af arbejdsudstyr og

arbejds- og produktionsmetoder, i

særdeleshed med henblik på at begrænse

monotont arbejde og arbejde i en bestemt

rytme og at mindske virkningerne af sådant

arbejde på helbredet.

5. Hensyntagen til den tekniske udvikling.

6. Udskiftning af det, der er farligt med noget,

der er ufarligt eller mindre farligt.

7. Planlægning af forebyggelsen for at gøre

den til en sammenhængende helhed, inden

for hvilken forebyggelsen omfatter teknik,

tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdsforhold,

sociale relationer og påvirkninger fra

faktorer i arbejdsmiljøet.

8. Vedtagelse af foranstaltninger til kollektiv

beskyttelse frem for foranstaltninger til

individuel beskyttelse.

9. Hensigtsmæssig instruktion af

arbejdstagerne.

10. Opretholdelse af orden og tilfreds-stillende

hygiejniske forhold på byggepladsen.

11. Valg af placering af arbejdspladserne, idet der

tages hensyn til adgangsforholdene til disse

arbejdspladser og færdselsveje eller -områder

på byggepladsen.

12. Retningslinjer for håndtering af forskellige

byggematerialer.

13. Vedligeholdelse, kontrol før idriftsættelse og

regelmæssig kontrol med installationerne og

anordningerne med henblik på at fjerne

defekter, som kan påvirke arbejdstagernes

sikkerhed og sundhed.

14. Afgrænsning og indretning af områder til

oplagring og opbevaring af materialer, navnlig

hvis det drejer sig om farlige stoffer eller

produkter.

15. Retningslinjerne for fjernelse af farlige

affaldsstoffer.

16. Oplagring og fjernelse eller bortledning af affald

og murbrokker.

17. Tilpasning af den faktiske tid, som skal

anvendes på de forskellige typer arbejde eller

arbejdsfaser, efterhånden som arbejdet på

byggepladsen skrider frem.

18. Samarbejdet mellem arbejdsgivere og

selvstændige.

19. Samspillet med de aktiviteter, der foregår på,

eller i nærheden af det sted, hvor byggepladsen

befinder sig.

Sikkerhedskoordinator skal anvende sin arbejdsmiljø

viden og kendskab til de gældende arbejdsmiljøregler

til at sikre at forebyggelsesprincipperne

overholdes.

Sikkerhedskoordinator skal dokumentere at der er

foretaget en granskning af projektet og

forebyggelsesprincipperne er overholdt med en

redegørelse i arbejdsmiljøjournalen. Såfremt der er

forhold ved projektet som ikke kan overholde

forebyggelsesprincipperne skal de nødvendige

arbejdsmiljøforanstaltninger eller lignende ligeledes

fremgå af arbejdsmiljøjournalen.

3.2.4 Identifikation af fælles områder

Sikkerhedskoordinator skal identificere fælles

områder, hvor der vil blive udført arbejde af flere

arbejdsgivere og deres ansatte. Sikkerhedskoordinator

skal endvidere identificere andre

væsentlige fælles områder med bygherrens drift ved

projektet m.v.

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Side 15 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

3.2.5 Indretning af bygge- og anlægspladsen

Sikkerhedskoordinator skal nøje planlægge og

vurdere hvordan byggepladsen skal indrettes,

så indretningen er forsvarlig og hensigtsmæssig.

Byggepladsindretningen skal fremgå af

byggepladsplan(er) som skal indgå i grundlag

for PSS. Sikkerhedskoordinator skal tage højde

for nedenfor nævnte aspekter, når

byggepladsen indrettes:

• Alle arbejder med særlige farer og risici,

herunder krav til placering af sikkerhedsforanstaltninger

ved arbejder i højden og

arbejde under jorden, arbejder der

indebærer risiko for at genstande falder

ned eller for sammenstyrtning.

• Alle eksisterende risici på arealet og i

bygninger identificeres (afhængig af

bygningernes karakter som den fremgår

af forundersøgelser og

tilstandsvurderinger).

• Særlige risici i fælles områder ved

projektet, hvor personlige værnemidler er

påkrævet.

• Særlige forhold ved projektets omgivelser,

f.eks. trafikforhold, andre tilstødende

byggeprojekter, arbejde på eller tæt ved

trafikerede veje, som fordrer planlægning

af trafikafvikling med særlig afmærkning

og skiltning.

• Andre væsentlige forhold som f.eks.

opsætning af midlertidige støv- og støj

vægge, som skal inddrages i

byggepladsindretningen.

• Indretning af materialeplads(er) så der er

god plads og så de er tæt ved brugsstederne,

herunder oplagspladser,

materialecontainere, jorddepoter,

blandestationer, midlertidige værksteder,

affaldscontainere.

• Disponering af materialer ved etablering af

interne og eksterne adgangsveje i alle

niveauer samt planlægning af adskillelse

af gående og kørende.

• Forventet anvendelse og behov for

entreprenørerne brug af tekniske

hjælpemidler til transport og løft af

materialer, herunder kraner, hejs,

stilladser, trappetårne, tekniske løfteredskaber,

lifte m.v., som skal indgå i

byggepladsens indretning gennem hele

projektet.

• Placering af hovedtavle og et passende

antal undertavler (maximalt 50 meter

mellem hver).

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

• Placering og identifikation af eksisterende

installationer i bygninger, jord og luft og

installationernes karakter.

• Særlige forhold i projektet der indskrænker den

enkelte arbejdsgivers mulighed for at bruge

almindelige tekniske hjælpemidler,

arbejdsmetoder og materialer.

• Arbejdsprocesser med særlige risici, som

nødvendigvis skal gennemføres i områder som

samtidig skal være arbejds-, færdsels- og

opholdsområde for andre arbejdsgivere,

brugere eller/og ansatte.

• Tilslutningssteder til vand, varme, elektricitet.

• Rimelig inddækning og afskærmning mod

vejrlig (telte) og vind og træk i råhuse.

• Placering af skurvogne med velfærdsforanstaltninger.

• Beskyttelse mod luftforureninger og støv.

• Placering af orienteringsbelysning og nød

belysning både ind- og udvendigt.

• Placering af alarm-, brand-, rednings- og

førstehjælpsudstyr samt flugtveje og hensyn til

eksisterende installationer og flugtveje på

projektet.

Byggepladsen skal planlægges og indrettes i

overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 589 om

indretning af byggepladser og lignende

arbejdssteder af 22. juni 2001 og 1423 af 27.

december 2008 og efterfølgende nr. 53 af 20. januar

2009 som træder i kraft 1. april 2010.

3.2.6 Tidsplan og tilrettelæggelse af projektet

Sikkerhedskoordinator skal i samarbejde med de

enkelte projekterende ved detailplanlægningen af

projektet tage hensyn til de forudsatte

arbejdsprocesser, arbejdsmetoder, materialer,

konstruktioner, særlige risici, og tidsmæssigt fælles

områder.

Sikkerhedskoordinator skal vurdere de perioder,

som skal afsættes til udførelse af de forskellige

arbejder eller arbejdsfaser er sikkerheds- og

sundhedsmæssige forsvarlige.

Sikkerhedskoordinator skal i forbindelse med

arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg

planlægge de forskellige arbejder eller arbejdsfaser,

som skal udføres efter hinanden så det er

sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt og den

tid der er til rådighed er nok til at entreprenørerne

kan overholde de gældende arbejdsmiljøregler.

Side 16 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

Sikkerhedskoordinator skal detaljeret angive i

tidsplan i grundlaget for PSS, hvorledes de

enkelte arbejder eller arbejdsfaser skal

tilrettelægges i forhold til hinanden, så arbejdet

kan gennemføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Sikkerhedskoordinator skal også angive

væsentlige fælles områder i tidsplanen med

driften på projektet.

Særlige farer og bestemt rækkefølge

Hvis der foreligger en grundig og fyldestgørende

asbestregistrering, skal sikkerhedskoordinator i

samarbejde med de projekterende indarbejde

de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold

omkring asbestsanering i projektet.

Det samme gælder hvis der foreligger andre

særlige farer jfr. 2.2.8.

Tidsplanen skal altid markere aktiviteter med

særlige farer eller arbejder, der skal udføres i en

bestemt rækkefølge.

Sikring af fælles områder

I tidsplanen skal sikkerhedskoordinator sikre at

områder, hvor der udføres aktiviteter med

særlige farer og risici, så vidt muligt ikke

samtidig skal være arbejds- og færdselsområder

for andre.

Detaljeringsniveau

Sikkerhedskoordinator skal også sikre at

tidsplanen har en detaljeringsgrad, så den

enkelte entreprenør og evt. underentreprenør er

i stand til at vurdere om den forudsatte tid til

udførelsen er tilstrækkelig.

Tidsplan med i grundlag for PSS

Sikkerhedskoordinator skal inkludere tidsplanen

i grundlag for PSS.

3.2.7 Grundlag for PSS og afgrænsning i

fælles områder

Sikkerhedskoordinator skal udarbejde et

grundlag for PSS. Sikkerhedskoordinator skal

indsamle alle relevante oplysninger og data fra

de projekterende og benytte disse som en del af

grundlaget for PSS. Sikkerhedskoordinator kan

anvende bygherrens skabelon for PSS. For

mellemstore og små byggepladser skal der kun

udarbejdes et grundlag for PSS når arbejdet er

omfattet af følgende farlige aktiviteter:

1. Arbejde, der indebærer særlig alvorlig

risiko for at blive begravet, at synke ned

eller at styrte ned på grund af

aktiviteternes eller de anvendte

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

arbejdsprocessers art eller på grund af

arbejdspladsens eller bygværkers

omgivelser.

2. Arbejde, som udsætter arbejdstagerne for

kemiske eller biologiske stoffer og materialer,

som enten udgør en særlig fare for

arbejdstagernes sikkerhed og sundhed eller

indebærer lovkrav om sundhedskontrol.

3. Arbejde, der udsætter arbejdstagerne for

ioniserende stråling, og som gør det

nødvendigt at udpege kontrollerede og

overvågede områder, som defineret i artikel

20 i Rådets direktiv 80/836/Euratom.

4. Arbejde i nærheden af

højspændingsledninger.

5. Arbejde, der indebærer fare for drukning.

6. Arbejde i brønde og tunneler samt

underjordisk arbejde.

7. Arbejde under vand, til hvilket der anvendes

dykkerudstyr.

8. Arbejde i trykkammer.

9. Arbejde, som indebærer anvendelse af

sprængstoffer.

10. Montering og demontering af tunge

præfabrikerede elementer.

Grundlaget for PSS skal indeholde:

1. Organisationsplan. Et udkast til organisationsplan

for alle byggepladsens aktører.

2. Byggepladsplaner. Byggepladsplaner skal som

minimum indeholde angivelse af:

- Arbejder med særlige farer og risici i fælles

områder.

- Alle eksisterende risici på arealet og i bygninger

på dette samt karakteren af dem.

- Alle eksisterende og planlagte installationer i

bygninger, jord og luft samt karakteren af dem.

- Særlige farer og risici i fælles områder, hvor

personlige værnemidler er påkrævet.

- Alle adgangs- og transportveje for kørende og

gående samt flugtveje og markering af adskillelse

af gående og kørende.

- Trafikforhold udenfor byggepladsen og ved andre

nærliggende byggeprojekter og p-pladser.

- Materialepladser, oplagspladser, blande-stationer,

midlertidige værksteder og affaldscontainere.

- Fælles tekniske installationer som kraner,

stilladser, trappetårne, rækværker, afspærringer,

hejse, ventilation, elevatorer. For installationerne

specificeres krav til pladsforhold samt midlertidige

støj vægge og afskærmninger.

Side 17 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

- Fælles velfærdsforanstaltninger, skurby og

skurvogne.

- Tilslutningssteder til el-hovedtavle, elundertavler,

vand og kloak.

- Telefon, alarm-, brand-, rednings- og

førstehjælpsudstyr.

- Orienteringsbelysning indvendigt og udvendigt.

- Den planlagte placering af tekniske

hjælpemidler, der forventes anvendt på

byggepladsen.

Hvis byggeriet omfatter flere bygninger eller

flere etager/niveauer skal sikkerhedskoordinator

udarbejde en indendørs byggepladsplan for hver

bygning og for hver etage/niveau.

3. Tidsplan

Der skal foreligge en tidsplan med angivelse af:

- Hvornår den enkelte arbejdsgiver har

arbejdsopgaver på projektet.

- Hvor meget tid der er afsat til den

enkelte arbejdsopgave/arbejdsfase for

den enkelte arbejdsgiver.

- Perioder med særlig fare.

- Perioder med væsentlige fælles områder

med driften på projektet.

4. Fælles områder.

Angivelse af fælles områder hvor der vil blive

udført arbejde af flere arbejdsgivere og deres

ansatte.

Angivelse af fælles områder med driften på

projektet.

5. Afgrænsning.

En tydelig afgrænsning og angivelse af, hvilken

entreprenør der på hvilket tidspunkt etablerer,

vedligeholder, kontrollerer og nedtager de

planlagte fælles sikkerhedsforanstaltninger, der

etableres i fælles områder, herunder også fælles

anliggender som f.eks. orden og ryddelighed,

snerydning, glatførebekæmpelse, og fjernelse af

affald m.fl.

Sikkerhedskoordinator skal altid specificere

hvordan afgrænsning af

sikkerhedsforanstaltninger og håndtering af

særlige risici i fælles områder skal foretages.

Det skal ske i grundlaget for PSS.

Afgrænsningen gennemføres på baggrund af

relevante beskrivelser og vurderinger. De kan

f.eks. stamme fra de projekterendes

risikoanalyse og arbejdsmiljøvurdering pkt.

3.1.1., forundersøgelser og tilstandsvurderinger,

specifikationer af krav til indretning af

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

byggepladsen, tilrettelæggelse af projektet og planer

for fælles områder eller/og arbejdsmiljøjournal af

projektet.

Beskrivelsen af ansvar for sikkerhedsforanstaltninger

skal indeholde vilkår for

entreprenørernes overordnede ansvar i forhold til

etablering, vedligeholdelse, kontrol og nedtagning af

sikkerhedsforanstaltninger de er blevet pålagt ved

afgrænsningen i PSS.

Beskrivelsen kan også specificere de sanktioner

entreprenørerne risikerer at blive mødt med, såfremt

de ikke opfylder deres ansvar. Blandt sanktionerne

kan være at sikkerhedskoordinatoren uden

yderligere varsel kan lade mangelfulde forhold

bringe i orden for entreprenørens regning.

Aftaler.

Beskrivelsen af afgrænsningen skal omfatte alle

aftaler om hvilken arbejdsgiver der opstiller,

tilpasser, vedligeholder, renholder, kontrollerer og

nedtager fælles sikkerhedsforanstaltninger og

koordinerer sikkerheden i fælles områder.

Beskrivelsen skal specificere hvornår fælles områder

er den enkelte arbejdsgivers ansvar.

Fælles områder.

Sikkerhedskoordinator skal organisere brugen af

fælles områder, samt klarlægge eventuelle

begrænsninger i brugen af fælles områder som kan

opstå ved projektet, herunder:

a. Aktiviteter med særlige risici og andre særlige

forhold som specificeret i bilag 1 til

bekendtgørelsen om projekterendes og

rådgiveres pligter.

b. Indskrænkninger i den enkelte arbejdsgivers

mulighed for at benytte almindelige tekniske

hjælpemidler, arbejdsmetoder og materialer.

c. Arbejdsprocesser med særlige risici, som

nødvendigvis skal udføres i områder, som

samtidig skal være arbejds-, færdsels- og

opholdsområde for andre arbejdsgivere,

brugere eller ansatte.

d. Etablering og vedligeholdelse af sikre, plane

ind- og udvendige færdsels- og transportveje

og materialepladser. Det inkluderer adskillelse

af gående og kørende trafik på byggeområdet

og sikring af at tekniske hjælpemidler kan

anvendes i nødvendigt omfang.

e. Særlige forhold i projektets omgivelser f.eks.

trafik eller andre tilstødende bygge-projekter.

f. Trafikforhold ved arbejde på vej og tæt ved

trafikerede veje.

Side 18 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

g. Særlige risici som følge af eksisterende

forhold, såsom nedgravede

højspændings- og gasledninger,

giftdepoter eller forurenet jord, asbest og

skimmelsvamp. Sådanne risici skal

identificeres, sikres og afmærkes.

h. Fælles velfærdsforanstaltninger.

i. Beredskabsplan og beredskabsudstyr.

j. Generel orden og ryddelighed samt

rengøring og støvsugning i fælles

områder.

k. Snerydning, glatførebekæmpelse og

støvbekæmpelse på transportveje.

l. Fjernelse af affald.

m. Fælles tekniske installationer, som kraner,

stilladser, materialehejse, lifte, ventilation,

elevatorer, gangbroer, arbejdsplatforme.

n. Fælles orienteringsbelysning på ind- og

udvendige færdsels- og transportveje.

Byggepladsstrøm, undertavler og nød

belysning, vand, spildevand og telefon.

Sådanne byggepladsinstallationer skal

etableres rettidigt og vedligeholdes i

nødvendigt omfang.

o. Eksisterende installationer i jorden,

herunder identifikation, efterkontrol, sikring

og afmærkning.

p. Materialepladser og oplagspladser.

q. Andre relevante fælles områder.

6. Særlige risici, farer og andre forhold.

En beskrivelse af alle arbejder med særlige

farer, særlige risici og andre særlige forhold

samt fælles områder (f.eks. kopi af risikoanalyse

og arbejdsmiljøvurdering)

7. Kontrolprocedure.

Der skal foreligge en skriftlig procedure for

løbende kontrol med tekniske installationer,

sikkerheds-foranstaltninger i fælles områder og

særlige risici. Proceduren skal følges af

entreprenøren når han gennemfører sine

sikkerhedsrunderinger.

Kontrolproceduren skal sikre at sikkerhedsforanstaltningerne

i fælles områder samt

håndtering af arbejder med særlige risici og

tekniske installationer altid er fuldt forsvarlige.

Kontrolproceduren skal specificere hver enkelt

entreprenørs ansvar for opstilling,

vedligeholdelse, kontrol og nedtagning af

sikkerhedsforanstaltninger og tekniske

installationer i fælles områder. Specifikationen

skal inkludere en tidsplan, eventuelle krav til

fremgangsmåde og til dokumentation af, at

entreprenøren har levet op til sit ansvar.

Kontrolproceduren skal også beskrive hvordan

entreprenøren skal gennemføre kontrol med

arbejder med særlige farer og risici. Krav til

dokumentation af kontrollen skal også specificeres.

8. Instruktion.

Angivelse af arbejde der kræver særlig instruktion,

vejledning eller uddannelse og deltagelse i

opstartsmøder(instruktion for byggepladsens

arbejdsmiljø så alle er beføjede på byggepladsen).

9. Beredskabsforhold.

I det omfang der er arbejdsmiljøforhold og

arbejdsprocesser som kræver udarbejdelse af en

beredskabsplan skal det præciseres hvem der har

ansvaret herfor. Det skal i så fald også specificeres

hvem der forestår kontrol og samordning af

beredskabs, evakuerings- og øvelsesplaner. Og det

skal klarlægges hvilke forhold beredskabsplanen

omfatter.

Sikkerhedskoordinator skal planlægge, at der er de

nødvendige og frie flugtveje fra alle arbejdsområder

på byggepladsen, herunder arbejde i udgravninger,

krybekældre, kældre generelt, arbejder på højere

etager, arbejder i stueplan med få vinduer og døre

og arbejdsområder og flugtveje fælles med brugere

på projektet.

10. Trafik.

Trafikafviklingsplan inkl. plan for skiltning og

afmærkning samt vedligeholdelse og kontrol heraf.

11. Tekniske hjælpemidler.

Specifikation af særlige krav til brugen af manuelle

tekniske hjælpemidler i tilfælde hvor en manuel

håndtering indebærer fare for sikkerhed og sundhed

for de udførende.

12. Et færdiggjort risikoanalyseskema.

Grundlaget for PSS skal indeholde de endelige

fundne farlige aktiviteter, sundhedsskadelige

belastninger m.v. og sikkerhedskoordinatorens

valgte forebyggende foranstaltninger

13. Arbejdsmiljøjournal.

Sikkerhedskoordinator indarbejder

arbejdsmiljøjournalen fra pkt. 3.2.9.

14. Andre beskrivelser i grundlag for PSS.

Sikkerhedskoordinator skal ajourføre tekster, bilag

m.v. i grundlaget for PSS så den passer til det

aktuelle byggeprojekt.

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Side 19 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

3.2.8 Medvirken til et godt arbejdsmiljø

Sikkerhedskoordinator skal granske projektet og

sikre at de udførende altid kan udføre arbejdet

sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt

forsvarligt og i overensstemmelse med den

gældende arbejdsmiljølovgivning.

3.2.9 Indsamling og koordinering af

oplysninger og arbejdsmiljøjournal

Sikkerhedskoordinator skal indsamle og

koordinere vurderinger og beskrivelser fra de

projekterende og samle dem. Det skal ske i

arbejdsmiljøjournal. Den samlede

dokumentation skal indgå i grundlaget for PSS.

Sikkerhedskoordinator udarbejder en journal,

som er tilpasset bygningens eller anlæggets

karakteristika, og som indeholder en liste over

de særlige forhold vedrørende sikkerhed og

sundhed, der bør tages hensyn til i forbindelse

med eventuelle fremtidige arbejder. Hvor der

ifølge bekendtgørelse om projekterende og

rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø

er krav om, at den projekterende skal udarbejde

en liste over de særlige forhold, der skal

iagttages i relation til sikkerheden og sundheden

ved fremtidige reparations- eller

vedligeholdelsesarbejder, kan journalen indgå i

den liste, der udarbejdes af den projekterende.

Arbejdsmiljøjournalen indeholder også en

redegørelse omkring forebyggelsesprincipperne

er overholdt og hvis det ikke er muligt at

overholde forebyggelsesprincipperne.

3.2.10 Skilte- og afmærkningsplaner i PSS

Hvor bygherrens pligter er gældende, og hvor

der er behov for trafikværn og andre fælles

sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de

beskæftigede, skal sikkerhedskoordinator

indarbejde skilte- og afmærkningsplanen i

grundlaget for PSS.

3.2.11 Sikring af bygherrens

arbejdsmiljøpligter

Bygherren skal altid sikre sig, at alle hans

arbejdsmiljøpligter kan opfyldes. Det gælder

også projekter som omfatter delt rådgivning,

underrådgivning og brug af andre genstande.

Hvor et bygge- og anlægsprojekt på bygherrens

område er delt op i delprojekter, skal der ved

sikkerhedskoordineringen af sikkerhed og

sundhed og under udarbejdelsen af projektet

tages hensyn til alle grundlag for PSS og

arbejdsmiljøjournaler. Bygherren bør dog altid

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

kun udarbejde et grundlag for PSS, hvor alle

delprojekter er indarbejdet.

2.2.12 Angivelse af forebyggende

foranstaltninger

Sikkerhedskoordinator skal specificere de krævede

lovmæssige forebyggende foranstaltninger mod

ulykker, særlige farer og risici og sundhedsskadelige

belastninger m.v., som entreprenørerne har ansvaret

for ved udførelsen af projektet i grundlaget for PSS.

Dette kan f.eks. anføres i risiko-analyseskema.

3.3 Andre ydelser ved projektering og

planlægning

3.3.1 Supplerende beskrivelser og angivelser

Derudover kan projektmaterialet efter aftale med

bygherren indeholde følgende supplerende

beskrivelser:

• En orientering om det planlagte bygge- eller

anlægsarbejde.

• En beskrivelse af eksisterende forhold.

• En beskrivelse af bygherrens arbejdsmiljøpolitik

og arbejdsmiljø mål.

• Velfærdsforanstaltninger, skurvogne.

• Supplerende byggepladsplaner med angivelse af:

- Forskellige tidsperioder.

- Etageplaner.

- Rokadeplaner.

- P-pladser.

• Supplerende metoder til forebyggelse af

sundheds-skadelige belastninger ved:

- Tunge manuelle løft, træk og skub og dårlige

arbejdsstillinger.

- Støjende og vibrerende aktiviteter.

- Støvende aktiviteter.

- Særligt uhygiejniske forhold.

- Svært tilgængelige rum og lokaliteter.

- Arbejde i snævre rum eller under særligt

snævre pladsforhold i øvrigt.

- Arbejde der medfører ergonomiske

belastninger, herunder håndtering af tunge

og store byggematerialer, arbejde under

trange forhold, transport og afsætning af

materialer, brug af inventar og hjælpemidler

der medfører høj/lav arbejdshøjde og lange

rækkeafstande.

• Andre supplerende oplysninger.

3.4 Afklaring af ydelser

I samarbejde med bygherren fastlægges ydelserne

for projektering og planlægning, varetagelse af

Side 20 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

bygherrens pligter og andre ydelser. Omfang

samt planlagt forbrug af timer specificeres. Se

nærmere i bilag 1.

Fastlæg i samarbejde med bygherren ydelserne

for ydelser for arbejdsmiljørådgivning for drift,

vedligeholdelse og reparation og andre ydelser

for driftsfasen. Præciser omfang, planlagt

forbrug af timer og andre ydelser nærmere i

bilag 1.

4. Projekt- og udbudsmateriale

Projekteringsledelsen skal uanset antal

beskæftigede sikre at alle relevante

beskrivelser om sikkerhed og sundhed er

indarbejdet i udbudsmaterialet.

Udbudsmaterialet skal være så detaljeret at den

enkelte arbejdsgiver er i stand til at vurdere

projektets sikkerheds- og sundhedsmæssige

forhold.

4.1 Krav til arbejdsmiljø i udbudsmateriale

4.1.1 Samordnede beskrivelser af sikkerhed

og sundhed

Projekteringsledelsen skal kvalitetssikre og

samordne udbudsmaterialet inden udsendelse

så det er i overensstemmelse med ovennævnte

arbejdsmiljøpligter og arbejdsmiljølovens

bestemmelser.

Projekteringsledelsen skal tilse at udbuds- og

projektmaterialet altid beskriver:

• Resultater og vurderinger af forundersøgelser

og tilstandsvurderinger jf.1.2.2.

• Byggeprogram med arbejdsmiljøforhold jf.

1.1.3 og eventuelt tilvalg fra 1.3 og 3.3.

• Skilte- og afmærkningsplaner jf. 2.1.5.

• Risikoanalyse og arbejdsmiljøvurdering jfr.

3.1.1.

• Hvilke krav stilles der til anvendelse af

tekniske hjælpemidler ved håndtering af

tunge byrder så tunge manuelle løft fjernes

eller som minimum reduceres jf. 3.1.2. Hvor

stilles disse krav.

• Beskrivelse af farlige stoffer og materialer

som påtænkes brugt med dokumentation

for at disse ikke kan substitueres med

mindre farlige stoffer og materialer jf. 3.1.3.

• Tidsplan for de enkelte arbejder eller

arbejdsfaser, som sikrer at de er tilrettelagt i

forhold til hinanden på en sikker og

sundhedsmæssigt forsvarlig måde.

Projektmaterialets tidsplan skal være så

detaljeret, at den enkelte arbejdsgiver kan se

om der er den fornødne tid til rådighed jf. 3.1.4.

• Angivelse af hvordan arbejdsmiljøreglerne kan

overholdes, når det gælder aktiviteter med

særlige farer og risici, aktiviteter som påvirkes af

risici i omgivelserne, aktiviteter som medfører

sundhedsskadelige belastninger samt aktiviteter

i fælles områder (jf. 3.1.5.).

• Et grundlag for PSS med alle tilhørende bilag

som bygherrens sikkerhedskoordinator for

projektering har udarbejdet.

• En arbejdsmiljøjournal.

4.2 Bygherrens arbejdsmiljøpligter

4.2.1 Grundlag for PSS

Sikkerhedskoordinator skal samle alle relevante

oplysninger om sikkerhed og sundhed i grundlaget

for PSS.

Sikkerhedskoordinator skal sikre at udbuds- og

projektmaterialet beskriver følgende jf. 3.2.

• Identifikation af fælles områder.

• Plan for afgrænsning af sikkerhedsforanstaltninger

og aktiviteter med særlige farer i

fælles områder.

• Afgrænsning af tekniske installationer og

tekniske hjælpemidler.

• Byggepladsplaner som sikrer en forsvarlig

indretning af byggepladsen.

• Et grundlag for PSS med de nødvendige bilag

og angivelser.

• Kontrolprocedure for sikkerheds-foranstaltninger

i fælles områder, arbejder med særlige farer

samt for tekniske installationer og tekniske

hjælpemidler.

• En arbejdsmiljøjournal.

Sikkerhedskoordinator skal beskrive de specifikke

retningslinjer for overholdelse af de gældende

arbejdsmiljøregler i grundlaget for PSS eks. i

risikoanalyse.

4.2.2 Beskrivelse af specifikke retningslinier for

entreprenørerne

Ved små og mellemstore projekter, hvor der ikke er

farlige aktiviteter, kan sikkerhedskoordinator samle

oplysninger om sikkerhed og sundhed i et fælles

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Side 21 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

dokument f.eks. byggepladsbeskrivelsen eller i

en mini PSS.

Der skal stilles krav til følgende:

• Entreprenørernes planlægning, indretning

og udførelse af byggepladsen.

• Entreprenørernes ansvar og pligt til

instruktion.

• Entreprenørernes sikkerhedsorganisation.

• Førstehjælp og beredskab.

• Orden og ryddelighed.

• Kabler og byggepladstavler.

• Stilladser og arbejder i højden.

• Vinterforanstaltninger.

• Indhold af sikkerhedsprocedure og

metodebeskrivelser for arbejder med

særlige farer og risici.

• Særlige krav til udførelsesmetoder.

• Varmt arbejde.

• Parkeringsforhold.

• Skurvognsfaciliteter.

• Indhegning.

• Arbejdsbelysning, orienteringsbelysning

og nød belysning.

• Tekniske hjælpemidler.

• Entreprenørernes deltagelse i sikkerhedsog

sundhedsarbejdet.

• Andre relevante aspekter af det konkrete

projekt.

4.3 Andre ydelser til udbudsmaterialet

Ingen muligheder på nuværende tidspunkt.

4.4 Afklaring af ydelser

I samarbejde med bygherren fastlægges

ydelserne for udarbejdelse af udbudsmaterialet,

beskrivelser og andre ydelser. Omfang og

planlagt forbrug af timer specificeres ved brug af

bilag 1.

5. Udførelsesfasen og

sikkerhedskoordinering

I udførelsesfasen har bygherren flere

arbejdsmiljøpligter. Arbejdsmiljøpligter som

oftest overdrages til sikkerhedskoordinatoren.

Overdragelse skal ske skriftligt.

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

5.1 Rådgiveres og projekterendes

arbejdsmiljøpligter

I udførelsesfasen har rådgivere og projekterende

normalt kun arbejdsmiljøpligter i forbindelse med

projektændringer eller afklaring af projektforhold.

Når bygherren gennemfører projektændringer skal

rådgivere og projekterende overholde deres

arbejdsmiljøpligter jf. punkt 2, 3 og 4 og dette skal

koordineres med sikkerhedskoordinator.

5.2 Bygherrens arbejdsmiljøpligter

Bygherren har flere arbejdsmiljøpligter i henhold til

bekendtgørelse nr. 1416 af 27. December 2008 i

udførelsesfasen. Bygherren skal sikre, at hans

pligter bliver opfyldt. Det skal ske ved anvendelse af

en række instrumenter:

• Valg af en sikkerhedskoordinator.

• Sikkerhedskoordinering.

• Planlægning.

• Identifikation af relevante problemstillinger

vedrørende sikkerhed og sundhed.

• Adækvat tilsyn med at hans pligter bliver

opfyldt.

5.2.1 Udpegning af sikkerhedskoordinator

Til varetagelse af koordinering af sikkerheds- og

sundhedsarbejdet under udførelsen af projektet skal

bygherren udpege en sikkerhedskoordinator.

Bygherren kan overdrage alle sine arbejdsmiljøpligter

til sikkerhedskoordinatoren, men kan aldrig

overdrage det juridiske ansvar. Når opgaverne er

overdraget til sikkerhedskoordinatoren, er denne

ansvarlig for at disse opgaver opfyldes i fuld

overensstemmelse den gældende

arbejdsmiljølovgivning og med den i projektets

indeholdte ydelsesbeskrivelse.

5.2.2 Opfyldelse af bygherrens

arbejdsmiljøpligter

En sikkerhedskoordinator, der kontraktligt får

overdraget disse arbejdsmiljøpligter helt eller delvis,

skal sikre at de overdragne arbejdsmiljøpligter til

enhver tid er opfyldt.

Arbejdsmiljøpligterne skal varetages i

overensstemmelse med bygherrens interesser. Det

skal ske uden at arbejdet på projektet lægges

hindringer i vejen og på en hæderlig, effektiv og

uvildig måde.

Arbejdsmiljøpligterne kan ikke overdrages videre til

tredjepart.

Side 22 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

5.2.3 Kvalifikationer og kompetencer

Bygherren skal kontrollere at sikkerhedskoordinator

opfylder kvalifikations- og

kompetencekravene inden arbejdsmiljøpligterne

overdrages.

Sikkerhedskoordinatoren skal have følgende

kvalifikationer og kompetencer på store byggepladser

mere end en arbejdsgiver og over 10

beskæftigede samtidig:

1. Sagkyndig ekspertise indenfor bygge- og

anlægsområdet, herunder kendskab til

byggeriets aktører.

2. Praktisk erfaring i ledelse af et bygge- og

anlægsarbejde.

3. Fornøden viden om sikkerheds- og

sundhedsmæssige spørgsmål i bygge- og

anlægsbranchen.

4. Gennemført en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse

svarende til den der er målrettet

sikkerhedskoordinatorer eller tilsvarende.

For mellemstore byggepladser med mere end

en arbejdsgiver og mellem 5 og 10 personer

samtidig skal sikkerhedskoordinator have

kvalifikationer og kompetencer 1-3.

For små byggepladser med mere end en

arbejdsgiver og under 5 personer beskæftiget

samtidig skal sikkerhedskoordinator have

kvalifikationer og kompetencer 1-2.

Sikkerhedskoordinatoren skal have erfaring med

sikkerhedskoordinering på tilsvarende

byggepladser. Sikkerhedskoordinatoren skal

være engageret, gennemslagskraftig og i

besiddelse af gode formidlings- og

kommunikationsevner.

5.2.4 Sikkerhedskoordinatorens opgaver

5.2.4.1 Endelig afgrænsning af

sikkerhedsforanstaltninger i fælles områder

Sikkerhedskoordinatoren skal altid inden byggeog

anlægsarbejdet starter foretage en endelig

afgrænsning af sikkerhedsforanstaltninger og

særlige risici i fælles områder. Afgrænsningen

skal også omfatte tekniske installationer.

Afgrænsningen skal baseres på de

projekterendes risikoanalyse og

arbejdsmiljøvurdering samt resultater fra

forundersøgelser og tilstandsvurderinger samt

resultater fra de gennemførte

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

projektgennemgangsmøder. Afgrænsningen skal

forholde sig til den planlagte indretning af

byggepladsen, tilrettelæggelse af projektet og fælles

områder samt andre relevante aspekter af projektet.

Sikkerhedskoordinatoren skal beskrive alle endelige

afgrænsninger i en færdiggjort PSS.

5.2.4.2 Aftaler om afgrænsning

Afgrænsningen skal omfatte beskrivelser af

indgåede aftaler om hvilke entreprenører der

opstiller, løbende tilpasser, vedligeholder, rengører,

kontrollerer og nedtager sikkerheds-foranstaltninger

og tekniske installationer i fælles områder.

5.2.4.3 Løbende afgrænsning

Sikkerhedskoordinatoren skal løbende foretage

afgrænsning af nye sikkerhedsforanstaltninger og

nye særlige risici i fælles områder og behovet for nye

tekniske installationer. Afgrænsningen skal tydeligt

fremgå af PSS og angive, hvilken entreprenør der

etablerer, vedligeholder, kontrollerer og nedtager de

planlagte sikkerhedsforanstaltninger og tekniske

installationer i fælles områder på hvilket tidspunkt.

Beskrivelsen af afgrænsningen skal omfatte alle

aftaler om hvilke arbejdsgivere der opstiller, løbende

tilpasser, vedligeholder, renholder, kontrollerer og

nedtager sikkerhedsforanstaltninger. Desuden skal

den specificere, hvem der koordinerer sikkerheden i

fælles områder. Beskrivelsen skal også omfatte i

hvilket tidsrum sikkerhedsforanstaltninger påhviler

den enkelte arbejdsgiver.

Sikkerhedskoordinatoren skal løbende foretage

afgrænsning af nye fælles områder som opstår ved

projektet som følge af:

- Aktiviteter med særlige risici.

- Særlige forhold som indskrænker den enkelte

arbejdsgivers mulighed for at anvende

almindelige forekommende tekniske

hjælpemidler, arbejdsmetoder og materialer.

- Arbejdsprocesser med særlige risici, som

nødvendigvis skal udføres i områder, som

samtidig skal være arbejds-, færdsels- og

opholdsområde for andre arbejdsgivere, brugere

eller ansatte.

- Særlige forhold i projektets omgivelser f.eks.

trafik eller tilstødende byggeprojekter.

- Særlige risici som følge af eksisterende

installationer i jord, nedgravede højspændingsog

gasledninger, giftdepoter, forurenet jord,

asbest, skimmelsvamp og lignende.

- Fælles velfærdsforanstaltninger.

- Beredskabsplan og beredskabsudstyr.

Side 23 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

- Indsatser for at sikre orden og ryddelighed.

- Snerydning og glatførebekæmpelse.

- Fjernelse af affald.

- Støjende og vibrerende aktiviteter.

- Støvende aktiviteter.

- Fælles tekniske installationer, som kraner,

stilladser, materialehejse, lifte, ventilation,

elevatorer, gangbroer, arbejdsplatforme m.fl.

- Eksisterende installationer i jorden, herunder

identifikation, efterkontrol, sikring og

afmærkning.

- Brug af egnede tekniske hjælpemidler til

forebyggelse af tunge manuelle løft, træk og

skub.

- Materialepladser og oplagspladser.

- Andre relevante fælles områder.

5.2.4.4 Projektgennemgangsmøder sikkerhed

og sundhed

Når der er indgået aftaler med entreprenørerne

skal sikkerhedskoordinatoren færdiggøre PSS.

Det skal ske i samarbejde med entreprenørerne

ved et projektgennemgangsmøde eller ved 1.

sikkerhedsmøde. Første sikkerhedsmøde eller

projektgennemgangsmøder holdes før arbejdet

på byggepladsen starter.

Sikkerhedskoordinatoren skal gennemgå

projektets arbejdsmiljømæssige forhold,

herunder grundlaget for PSS, afgrænsning af

sikkerhedsforanstaltninger i fælles områder,

byggepladsplaner, tidsplanen, særlige risici og

farer, færdselsveje, entreprenørernes pligter,

kontrolprocedure, entreprenørernes roller og

opgaver.

5.2.4.5 Udarbejdelse, færdiggørelse og

ajourføring af PSS

Sikkerhedskoordinatoren skal altid udarbejde og

færdiggøre PSS inden byggepladsstart. Det

gælder også i situationer, hvor der ikke er lavet

et grundlag for PSS i udbudsmaterialet eller i

projekteringen.

PSS skal indeholde de samme elementer som

beskrevet i pkt. 3.2.7 ” Grundlag for PSS”, men

skal nu være baseret på endelige oplysninger.

Sikkerhedskoordinatoren skal ajourføre PSS

straks projektet ændres. Det omfatter i hvert fald

følgende:

- Overgangen mellem de forskellige

hovedfaser i projektet.

- Alle ændringer i byggepladsens

organisation.

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

- Forskydninger i byggeriets tidsplan med

betydning for sikkerhed og sundhed.

- Ændringer af byggepladsens indretning og

tekniske hjælpemidler.

- Ændringer i afgrænsning af

sikkerhedsforanstaltninger i fælles områder

- Ændringer af tekniske installationer.

- Andre ændringer som er vedtaget på et

sikkerhedsmøde.

- Arbejdsmiljøjournal.

5.2.4.6 Sikkerhedsmøder

Sikkerhedskoordinatoren skal sikre, at alle

arbejdsgivere og underentreprenører deltager i

sikkerhedsmøderne. Hvis arbejdsgiveren har over 5

ansatte i over 14 dage deltager sikkerhedsgruppen i

sikkerhedsmødet (Arbejdsleder og sikkerhedsrepræsentant).

Arbejdsgivere med mindre end 5

ansatte deltager med en repræsentant for

arbejdsgiveren.

Sikkerhedskoordinatoren skal på bygherrens vegne

indkalde alle involverede arbejdsgiveres

repræsentanter og medlemmer af alle

sikkerhedsgrupper.

Sikkerhedskoordinatoren skal afholde og lede

sikkerhedsmøder på byggepladsen mindst hver 14.

dag. Sikkerhedsmøderne skal være fremadrettede

og dreje sig om de sikkerhedsforanstaltninger, der

skal afklares i de fælles områder i den kommende

periode. Møderne afholdes normalt altid før eller lige

efter byggemøderne. Sikkerhedsmødet skal

gennemføres i henhold til den fastlagte dagsorden

for sikkerhedsmøder.

Sikkerhedskoordinatoren skal udarbejde et referat

senest 2 dage efter mødets afholdelse og sende det

til alle deltagere på mødet, bygherre og evt. tillidsrepræsentanter

på byggepladsen samt evt.

kontaktpersoner for driften på projektet.

Der skal altid holdes ekstraordinært sikkerhedsmøde,

hvis der sker en alvorlig arbejdsulykke, eller i

tilfælde af forgiftning eller andre sundhedsskader på

byggepladsen. Der skal også holdes ekstraordinært

sikkerhedsmøde hvis der har været alvorlige

situationer, som kunne have udviklet sig til en

arbejdsulykke eller særlig behov for koordinering

med driften på projektet.

Sikkerhedskoordinatoren kan sørge for at

referaterne hænges op i mandskabsskurene og

bruges af arbejdsgiverne til instruktion i de næste 2

ugers sikkerhedskoordinering, arbejder med særlige

risici og farer m.v.

Side 24 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

5.2.4.7 Sikkerhedskoordinering

Sikkerhedskoordinatoren skal gennemføre

sikkerhedskoordinering mellem sikkerhedsmøderne

efter behov og ved regelmæssige

besøg f.eks. 2 -5 gange om ugen på

byggepladsen og ved kontakt til entreprenørerne

og medlemmerne af sikkerhedsgrupperne.

Behovet fastlægges i samarbejde med

bygherren i bilag 1.

Hvis sikkerhedskoordinatoren konstaterer eller

får kendskab til, at der er brister eller mangler i

sikkerheden i fælles områder eller tekniske

installationer eller sikkerheden generelt, skal

sikkerhedskoordinatoren kontakte den

ansvarlige entreprenør og sikre at forholdene

bliver udbedret.

Sikkerhedskoordinatoren skal efter behov og

minimum en gang ugentligt gennemføre en

passende sikkerhedsrundering på byggepladsen

for at kontrollere og følge op på sikkerheds- og

sundhedsarbejdet, aftaler fra sikkerhedsmødet

bliver overholdt og en passende kontrol af

samarbejdet i fælles områder i øvrigt. Kontrollen

skal dokumenteres. Resultaterne kan overføres

til et sikkerhedsrunderingsskema som udsendes

til alle aktører en gang ugentligt.

Sikkerhedskoordinator skal også kontrollere at

principperne for forebyggelse anvendes af

entreprenørerne.

Sikkerhedskoordinatoren skal løbende

identificere nye fælles områder, hvor der vil blive

udført arbejde af flere arbejdsgivere og deres

ansatte.

Sikkerhedskoordinator skal tilrettelægge

samarbejdet mellem arbejdsgiverne, herunder

arbejdsgivere der efterfølger hinanden på

byggepladsen, og koordineringen af de

aktiviteter der har til formål at beskytte de

ansatte imod sundhedsrisici og forebygge

ulykker.

At sikre at arbejdsgiverne på byggepladsen

anvender de forebyggende foranstaltninger der

er foreskrevet i PSS, risikoanalyse og journal

m.fl.

At sikre at arbejdsgiverne anvender PSS når

dette er påkrævet og denne er tilgængelig for de

beskæftigede og arbejdsgiverne på

byggepladsen.

Sikkerhedskoordinator skal sikre at kun

medarbejdere der er beføjede – har deltaget i

opstartsmøde eller lignende – får adgang til

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

byggepladsen. Sikkerhedskoordinatoren skal før

byggepladsstart og gennem projektet afholde

opstartsmøder med entreprenørernes beskæftigede

efter behov. Opstartsmøder varer som regel 15 - 30

minutter. Sikkerhedskoordinatoren forestår de

nødvendige opstartsmøder i byggeperioden.

Sikkerhedskoordinator skal være personlig tilstede

på byggepladsen og kontakt med de enkelte

arbejdsgivere. Dette gælder ikke for små og

mellemstore byggepladser.

Sikkerhedskoordinatoren skal løbende foretage en

vurdering af byggepladsindretningen, så den er

sikkerhedsmæssigt forsvarlig og hensigtsmæssig.

Sikkerhedskoordinatoren skal løbende ajourføre

byggepladsplaner. Ved indretningen af

byggepladsen skal sikkerhedskoordinatoren altid

inddrage følgende:

• Alle arbejder med særlige farer og risici som

fremgår af risikoanalyse og

arbejdsmiljøvurdering. Det inkluderer krav til

placering af sikkerhedsforanstaltninger ved

arbejde i højden og arbejde under jorden. Det

inkluderer også beskyttelse mod nedfaldende

genstande, sammenstyrtning og lignende.

• Alle eksisterende risici i arealet og i bygninger og

karakteren af dem (fra forundersøgelser og

tilstandsvurderinger).

• Særlige risici i fælles områder hvor personlige

værnemidler er påkrævet.

• Særlige forhold ved projektets omgivelser, f.eks.

trafik, tilstødende byggeprojekter, trafikforhold,

arbejde på og tæt ved trafikerede veje, herunder

planlægning af trafikafvikling, afmærkning, skilte.

• Andre væsentlige forhold fra risikoanalyser og

arbejdsmiljøvurderinger: Eksempelvis opsætning

af interims støv- og støj vægge som skal med i

indretningen af byggepladsen.

• Indretning af materialeplads(er) så der er god

plads og så de er tæt ved brugs-stederne,

herunder oplagspladser, materialecontainere,

jorddepoter, blandestationer, midlertidige

værksteder og affaldscontainere.

• Disponering af materialer ved etablering af

interne og eksterne transportveje og

adgangsveje i alle niveauer samt planlægning af

adskillelse af gående og kørende.

• Entreprenørernes behov for koordinering i

forhold til brug af tekniske hjælpemidler til

transport og løft af materialer, herunder kraner,

hejs, stilladser, tekniske løfteredskaber og lifte.

• Placering af hovedtavle og et passende antal af

el-tavler(med højst 50 meters mellemrum).

Side 25 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

• Placering af eksisterende installationer i

bygninger, jord og luft og karakteren af dem.

• Særlige forhold i projektet der indskrænker

den enkelte arbejdsgivers mulighed for at

anvende normalt forekommende tekniske

hjælpemidler, arbejdsmetoder, materialer

m.v.

• Arbejdsprocesser med særlige risici, som

nødvendigvis skal gennemføres i områder,

som samtidig skal være arbejds-, færdselsog

opholdsområde for andre arbejdsgivere,

brugere eller/og ansatte.

• Tilslutningssteder til el, vand, varme.

• Rimelig inddækning og afskærmning mod

vejrlig (telte).

• Placering af skurvogne med

velfærdsforanstaltninger.

• Beskyttelse mod luftforurening og støv.

• Placering af orienteringsbelysning og nød

belysning både ind- og udvendigt.

• Placering af alarm-, brand-, rednings- og

førstehjælpsudstyr samt flugtveje.

Ajourføring af byggepladsplaner

Byggepladsen skal planlægges og indrettes i

overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 589

om indretning af byggepladser og lignende

arbejdssteder af 22. juni 2001.

Byggepladsplaner skal som minimum angive:

- Arbejder med særlige farer og risici i fælles

områder.

- Alle eksisterende risici på arealet og i dets

bygninger og karakteren af dem.

- Alle eksisterende og planlagte installationer i

bygninger, jord og luft og karakteren af dem.

- Særlige risici i fælles områder ved projektet,

hvor personlige værnemidler er påkrævet.

- Alle adgangs- og transportveje for kørende

og gående samt flugtveje og markering af

adskillelse af gående og kørende.

- Trafikforhold udenfor byggepladsen og i

forhold til andre nærliggende byggeprojekter

og p-pladser.

- Materialepladser, oplagspladser, blandestationer,

midlertidige værksteder og

affaldscontainere.

- Fælles tekniske installationer som kraner,

stilladser, rækværker, afspærringer, hejse,

ventilation, elevatorer.

- Krav til pladsforhold, midlertidige støv- og

støj vægge og anden afskærmning

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

- Fælles velfærdsforanstaltninger, skur by og

skurvogne.

- Tilslutningssteder til el-hovedtavle, el

undertavler, vand og kloak.

- Telefon, alarm-, brand-, rednings- og

førstehjælpsudstyr.

- Orienteringsbelysning indvendigt og udvendigt.

- Planlagt placering af tekniske hjælpemidler der

skal bruges på byggepladsen.

Hvis byggeriet omfatter flere bygninger eller flere

etager/niveauer skal sikkerhedskoordinatoren

udarbejde, færdiggøre og ajourføre en indendørs

byggepladsplan for hver bygning og for hver

etage/niveau.

5.2.4.8 Løbende tilrettelæggelse af

arbejdsprocesserne og ajourføring af tidsplan

Sikkerhedskoordinatoren skal løbende tilrettelægge

arbejder i fælles områder for hver enkelt

entreprenør, så de kan gennemføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt.

Sikkerhedskoordinatoren skal løbende ajourføre

tidsplanen med angivelse af:

- Hvornår den enkelte arbejdsgiver har

arbejdsopgaver på projektet.

- Hvor meget tid der er afsat til den enkelte

arbejdsopgave/arbejdsfase for hver enkelt

arbejdsgiver.

- Perioder med særlig fare.

- Væsentlige fælles områder mellem

håndværkerne og drift på projektet.

5.2.4.9 Ajourføring af kontrolprocedure

(sikkerhedsrunderinger hos entreprenører)

Sikkerhedskoordinatoren skal løbende ajourføre

kontrolproceduren i forhold til ovennævnte nye

afgrænsninger og særlige risici. Kontrolproceduren

skal sikre at sikkerhedsforanstaltningerne i fælles

områder, arbejder med særlige risici og de tekniske

installationer altid er sikkerheds- og

sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

Kontrolproceduren skal beskrive hvilken entreprenør

der har ansvaret i hvilken tidsperiode for opstilling,

vedligeholdelse, kontrol og nedtagning af

sikkerhedsforanstaltninger i fælles områder.

Specielle krav til fremgangsmåder samt til

dokumentation af den gennemførte kontrol skal også

anføres. En tilsvarende kontrolprocedure skal

foreligge for de tekniske installationer.

Kontrolproceduren skal også beskrive hvordan

entreprenøren skal gennemføre kontrol med

Side 26 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

arbejder med særlige farer og risici samt

hvordan den udførte kontrol skal dokumenteres.

5.2.4.10 Beredskabsforhold

Sikkerhedskoordinatoren skal gennemføre

løbende kontrol og samordning af beredskabs-,

evakuerings- og øvelsesplaner. Det er

endvidere sikkerhedskoordinatorens ansvar at

sådanne planer bliver udarbejdet for de

arbejdsprocesser og arbejdsmiljøforhold, hvor

det kræves. De nærmere detaljer i løsningen af

denne opgave aftales med bygherre.

Sikkerhedskoordinatoren skal altid sikre, at der

er de nødvendige og frie flugtveje fra alle

arbejdsområder på byggepladsen, herunder

arbejder i udgravninger, krybekældre, kældre

generelt, arbejder på højere etager, arbejder i

stueplan med få vinduer og døre og

arbejdsområder og flugtveje fælles med

brugere.

5.2.4.11 Koordination af projektændringer

Efter aftale med bygherre skal sikkerhedskoordinatoren

ved projektændringer koordinere

disse med de projekterende eller projekteringsledelsen.

Sikkerhedskoordinatoren skal på

vegne af bygherren sikre, at projektændringerne

indarbejdes i projektet af de projekterende og at

arbejdsmiljøpligterne for projekterende opfyldes

jf. punkt 2, 3 og 4. Sikkerhedskoordinatoren skal

også sikre, at bygherrens arbejdsmiljøpligter i

udførelsesfasen opfyldes jf. punkt 5.

5.2.4.12 Vurdering af arbejdsmiljømateriale

og APV fra entreprenørerne

Sikkerhedskoordinatoren skal afgrænse og

koordinere arbejder med særlige farer.

Sikkerhedskoordinatoren kan f.eks. granske

entreprenørernes APV eller anden skriftlig

vurdering. Sikkerhedskoordinatoren vurderer om

den enkelte entreprenørs arbejder har betydning

for sikkerhed og sundhed i fælles områder og

hvilke fælles sikkerhedsforanstaltninger der er

behov for.

Efter behov skal sikkerhedskoordinatoren

indarbejde entreprenørernes APV eller skriftlige

vurderinger i PSS.

5.2.4.13 Opfølgning, kontrol og

sikkerhedsrunderinger på byggepladsen

Sikkerhedskoordinatoren skal løbende sikre sig

at kontrolproceduren følges.

Sikkerhedskoordinatoren skal eksempelvis

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

kontrollere entreprenørernes dokumentation for

sikkerhedsrunderinger, der er gennemført på

byggepladsen og arbejdsprocesserne udføres efter

de sikkerhedsmæssige forskrifter. Dette gælder ikke

på små og mellemstore byggepladser.

Sikkerhedskoordinatoren kontrollerer også at der er

en forsvarlig afvikling af trafikken ved vej-arbejder og

ved byggerier med transportveje på offentlige arealer

samt at skilte- og afmærkningsplanen følges.

5.2.4.14 Koordinering af brug af farlige stoffer og

materialer

Sikkerhedskoordinatoren skal vurdere brugen af

farlige stoffer og materialer i fælles områder.

Er der f.eks. sikkerheds- og sundhedsproblemer som

følge af træ støv fra mørkt træ, store mængder af

træ støv fra lyst træ, dampe, spredning af partikler

og kvartsstøv eller brug af meget farlige stoffer skal

sikkerhedskoordinatoren sikre at entreprenørerne

etablerer de(n) nødvendige ventilation, damp- eller

støvtæt inddækning, andre afværgeforanstaltninger

og afgrænsning af brugen af de farevoldende stoffer.

Sikkerhedskoordinatoren kan efter aftale med

bygherre indsamle entreprenørernes datablade til

brug i tilfælde af spild eller ulykker.

5.2.4.15 Koordineringsmøder med bygherrens

driftsorganisation

Sikkerhedskoordinatoren skal efter aftale med

bygherre løbende koordinere med bygherrens

driftsorganisation - især hvis det er nødvendigt at

projektet gennemføres med en uforstyrret drift uden

unødvendige stop eller standsning af byggeriet eller

driften.

5.2.4.16 Kontrol af entreprenørens

arbejdsmiljøpligter

Sikkerhedskoordinatoren skal kontrollere at

entreprenørens egne arbejdsmiljøpligter bliver

overholdt. Det inkluderer:

• Der udarbejdes pladsspecifikke APV og

handlingsplaner.

• Der gennemføres arbejdsmiljøinstruktion af

beskæftigede på byggepladsen.

• Der foreligger sikkerhedsprocedure for farlige

aktiviteter.

• Det sikres at tekniske hjælpemidler, udstyr og

maskiner er i forsvarlig stand.

• Farlige maskiner og værktøjer håndteres

forsvarligt, herunder at nødvendige personlige

værnemidler bruges konsekvent.

Side 27 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

• Entreprenørernes sikkerhedsgrupper på

byggepladsen får den nødvendige tid til at

løse deres arbejdsmiljømæssige opgaver.

5.2.4.17 Anmeldelse af byggepladsen til

Arbejdstilsynet

Sikkerhedskoordinatoren skal anmelde

byggepladsen til Arbejdstilsynet når bygherrens

pligter er gældende og når:

• arbejdets forventede varighed overstiger 30

arbejdsdage og mindst 20 beskæftigede

samtidig eller

• hvis den formodede arbejdsmængde

overstiger 500 manddage.

5.3 Andre ydelser i udførelsesfasen

5.3.1 Koordinering med fagtilsyn og

byggeledelse

Sikkerhedskoordinatoren kan efter aftale med

bygherren løbende informere fagtilsyn og

byggeledelse om sikkerhedsarbejdet.

Sikkerhedskoordinatoren kan efter behov

deltage i byggemøder eller/og fag tilsynsmøder.

5.3.2 Beredskabschef

Sikkerhedskoordinatoren kan udnævnes af

bygherre til beredskabschef på byggepladsen.

Sikkerhedskoordinatoren kan (evt. i samarbejde

med bygherre) vurdere om der er behov for

samordning af beredskabsplaner, beredskabsprocedurer,

evakueringsplaner og beredskabsøvelser,

hvor der er fælles områder med

brugere.

5.3.3 Arbejdsmiljøpolitik og arbejdsmiljømål

Sikkerhedskoordinatoren kan efter aftale

løbende vurdere om bygherrens arbejdsmiljøpolitik

og arbejdsmiljø mål bliver opfyldt.

5.3.4 Sikkerhedsrunderinger

Sikkerhedskoordinatoren kan efter aftale med

bygherre gennemføre særlige

sikkerhedsrunderinger på projektet og

dokumentere dette i et notat eller skema.

Efter aftale med bygherre kan

sikkerhedskoordinator på mellemstore og små

byggepladser, gennemføre regelmæssige

sikkerhedsrunderinger. Dette dokumenteres i

notater eller skema.

5.4 Afklaring af ydelser i udførelsesfasen

Træf aftale om varetagelse af bygherre

arbejdsmiljøpligter og sikkerhedskoordinatorens

opgaver samt andre ydelser i udførelsesfasen.

Præciser omfang, planlagt forbrug af timer og

indholdet i andre ydelser ved at bruge bilag 1.

6. Andre ydelser

Rådgivere, projekteringsledere,

projekteringsledelser, projekterende og

sikkerhedskoordinatorer kan efter forudgående aftale

med bygherre levere andre ydelser. De kan også på

bygherrens vegne foranledige at de leveres af andre.

Omfanget kan præciseres yderligere udover denne

vejledning.

6.1 Rådgivende og projekterendes

arbejdsmiljøpligter

Ingen lovpligtige arbejdsmiljøopgaver.

6.2 Bygherrens arbejdsmiljøpligter

Ingen lovpligtige arbejdsmiljøopgaver.

6.3 Andre ydelser

6.3.1 Beskrivelse af entreprenørens generelle

arbejdsmiljøpligter

Beskrivelsen bør indeholde entreprenørernes ansvar

for overholdelse af arbejdsmiljøloven med

bekendtgørelser og anvisninger samt for at alt udstyr

og maskiner er i forsvarlig og lovlig stand. Dette

såvel i fælles områder, som i entreprenørens eget

arbejdsområde.

Beskrivelsen bør indeholde en konkret anvisning for

hver af de identificerede risici for ulykker, farlige

aktiviteter, sundhedsskadelige belastninger eller

andre særlige vanskeligheder. Beskrivelsen bør

indarbejdes i udbudsmaterialet så entreprenørerne

har mulighed for at inddrage oplysningerne i deres

tilrettelæggelse, planlægning og udførelse af

arbejdet.

Beskrivelsen kan også omfatte, at entreprenørerne

skal udarbejde metodebeskrivelser af

sikkerhedsmæssige forhold og de forebyggende

tiltag entreprenøren påtænker at gennemføre for at

sikre en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig

udførelse.

Beskrivelsen bør forklare hvordan entreprenørerne

skal instruere deres ansatte og beskæftigede om

byggepladsens sikkerheds- og sundhedsforhold,

herunder indretning af byggepladsen, PSS, brug af

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Side 28 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

personlige værnemidler og forhold på

byggepladsen samt referater fra

sikkerhedsmøder.

Beskrivelsen bør give alle sikkerhedsgrupper på

byggepladsen tid til at løse deres

arbejdsmiljømæssige opgaver, herunder at:

- Kontrollere at arbejdsforhold og processer

er fuldt forsvarlige.

- Kontrollere at maskiner, redskaber, stoffer

og materialer anvendes forsvarligt.

- Orientere om sikkerhedsbestemmelser.

- Deltage i undersøgelser af ulykker og tilløb

til ulykker.

- Deltage i planlægning af nye og ændrede

arbejdsforhold og processer.

- Imødegå risici og indberette afvigende

forhold til de ansvarlige.

6.3.2 Anmeldelse til Arbejdstilsynet.

Rådgiveren kan efter aftale med bygherren

anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet når

der kun er en arbejdsgiver og arbejdet forventes

at vare mere end 30 arbejdsdage og involvere

mindst 20 beskæftigede samtidig. Anmeldelse

kan også ske hvis den formodede

arbejdsmængde overstiger 500 manddage.

6.3.3 Logistikkoordinering og logistikplan

Sikkerhedskoordinatoren kan udarbejde en

logistikplan. En sådan plan kan omfatte styring

af logistik for byggematerialer, bemanding samt

tidsplan for brug af materiel. Planen kan bane

vej for en effektiv byggeproces.

Koordinering af tekniske hjælpemidler

Sikkerhedskoordinatoren kan ved sikkerhedsmøder

- udover de normale pligter med

afgrænsning af fælles områder - koordinere

brugen af tekniske hjælpemidler (herunder

kraner, mobilkraner, lifte, hejse og

teleskoplæssere) mellem de enkelte

entreprenører.

Detaljeret logistikplan

Sikkerhedskoordinatoren kan udarbejde en

detaljeret logistikplan som indeholder følgende:

- Entreprenør.

- Aktivitet.

- Varighed.

- Start- og sluttidspunkt.

Sikkerhedskoordinatoren kan fastlægge hvilke

forudsætninger der skal være opfyldt før

entreprenørerne kan gå i gang:

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

- Godkendelser.

- Forudgående entrepriser/aktiviteter.

- Materiel.

- Mandskab.

- Materialer.

- Bestilling og levering.

- Lagerplads.

- Arbejdsmiljø.

- Bemærkninger.

Logistikmøder og sikkerhedsmøder

Sikkerhedskoordinatoren kan efter behov

gennemføre logistikmøder med de implicerede

entreprenører. På mødet planlægges ovennævnte

logistikforudsætninger. Sikkerhedskoordinatoren

følger løbende op på at planen følges og forudsætningerne

holder. På sikkerhedsmøderne vurderer

sikkerhedskoordinatoren i samarbejde med entreprenørerne

om der er behov for at korrigere forudsætningerne.

Vurderingen rækker 5-6 uger frem.

6.3.4 Brugervenlige PSS, byggepladsplaner og

tidsplaner

Sikkerhedskoordinatoren kan efter aftale med

bygherren udarbejde enkle og informative

præsentationer af dele af PSS, byggepladsplaner og

tidsplaner. Præsentationerne kan styrke

forebyggelse og holdningsbearbejdning på

byggepladsen.

Som eksempler kan nævnes:

- Overskuelige og ajourførte byggepladsplaner i

A3-format til udlevering på sikkerhedsmøderne

til ophængning i mandskabsskure.

- 2-3 ugers tidsplaner med angivelse af arbejder

med særlige farer og risici til ophængning i

mandskabsskure.

- Samlet præsentation af sikkerhedsforanstaltninger

til ophængning i mandskabsskure.

- Samling af tekst og bilag fra PSS i A2 eller A1

format.

6.3.5 Holdningsbearbejdning på byggepladsen

Sikkerhedskoordinatoren kan efter aftale med

bygherren tage initiativ til forebyggelse af ulykker og

sundhedsskadelige belastninger samt til

holdningsbearbejdning på byggepladsen.

Sikkerhedskoordinatoren kan f.eks.:

A. Udarbejde informationsmateriale.

B. Iværksætte kampagner og/eller

arbejdsmiljøkonkurrencer.

C. Etablere byggepladstavler med relevant

arbejdsmiljømateriale, herunder

beredskabsplaner, byggepladsplaner, billeder

med gode og dårlige arbejdsmiljøforhold.

Side 29 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

D. Udsende nyhedsbreve om

sikkerhedsarbejdet på byggepladsen.

E. Uddele bøder for manglende fremmøde til

sikkerhedsmøder og instruktion af

beskæftigede på 1000

kroner/gang/person.

F. Uddele bøder for manglende brug af

personlige værnemidler.

G. Bruge trusler om bortvisning af

beskæftigede som bryder de fastlagte

sikkerhedsregler.

6.3.6 Arbejdsmiljøseminarer ved byggeriet

Sikkerhedskoordinatoren kan afholde

arbejdsmiljøseminarer med entreprenører,

projekterende, bygherre, rådgivere og andre

relevante aktører. Seminarets mål er at skabe

en fælles holdning til sikkerheds- og

sundhedsarbejdet hos alle involverede aktører.

Arbejdsmiljøseminaret kan tage udgangspunkt i

følgende:

- Bygherrens arbejdsmiljøpolitik og

arbejdsmiljø mål for projektet.

- PSS, byggepladsplan(er) og tidsplaner.

- Kontrolprocedurer og

sikkerhedsrunderinger.

- Krav til sikkerheds- og sundhedsarbejdet.

- Deltagelse i sikkerhedsmøder.

- Instruktion af beskæftigede.

- Forebyggelse af ulykker og

sundhedsskadelige belastninger.

6.3.7 Arbejdsmiljøledelse for byggeriet

Rådgiveren kan gennemføre

arbejdsmiljøledelse af et byggeri ved

anvendelse af et styresystem for alle byggeriets

faser som også specificerer kravene til

dokumentation. Det omfatter udarbejdelse af et

styresystem, implementering i alle byggeriets

faser, en intern kontrol samt ekstern audit af at

systemet fungerer.

Arbejdsmiljøledelsessystemet kan opbygges

efter OHSAS 1800 eller andre

arbejdsmiljøledelsessystemer.

Hvis bygherren ønsker arbejdsmiljøledelse af sit

byggeri præciseres de enkelte ydelser i bilag 1.

Arbejdsmiljøledelse kan omfatte:

1. Arbejdsmiljøstrategi for bygherre inkl.

arbejdsmiljøpolitik, arbejdsmiljø mål og

fastsættelse af kompetencekrav til

eksterne aktører.

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

2. Præcis overdragelse af bygherre

arbejdsmiljøpligter til eksterne aktører.

3. Krav til arbejdsmiljørigtig projektering og

planlægning, herunder overholdelse af

rådgivende og projekterendes

arbejdsmiljøpligter.

4. Inddragelse af brugergrupper, miljørigtig

projektering, forundersøgelser, risikoanalyser

og arbejdsmiljøvurderinger af projektet samt

effektiv afgrænsning af sikkerhed i fælles

områder.

5. Krav til planlægning, indhold i PSS og udbud,

herunder indretning af byggeplads og

tidsplanlægning.

6. Krav til arbejdsmiljørigtig udførelse, herunder

sikkerhedsmøder, sikkerhedskoordinering,

løbende ajourføring af PSS, byggepladsplaner,

sikkerhedskoordinatorens opgaver,

projektgennemgangsmøder.

7. Opfølgning og kontrol, herunder sikkerhedsrunderinger

på byggepladsen, kontrol af

entreprenører og ekstern audit af systemet.

8. Evaluering af byggeprocessen.

6.3.8 Udarbejdelse af en arbejdsmiljøstrategi

Det er en stor fordel for bygherre at have en

overordnet strategi for arbejdsmiljøarbejdet.

Rådgiveren kan udarbejde en strategi, der består af

en overordnet og synlig arbejdsmiljøpolitik,

specifikke arbejdsmiljø mål, krav til aktører,

rådgivere, projekterende, udførende og

sikkerhedskoordinator. Strategien kan også

fastlægge krav til indholdet i bygge- eller

konkurrenceprogrammer.

Rådgiveren kan udarbejde strategien, så den viser

alle samarbejdsparter at bygherre vil have styr på

arbejdsmiljøet og sikkerheden ved sit byggeri.

Rådgiveren kan også beskrive, hvordan bygherre i

alle byggeriets faser vil overdrage sine

arbejdsmiljøpligter på en hensigtsmæssig måde. Så

er det klart for alle hvem der udfører disse

arbejdsmiljøpligter i både projekterings-,

planlægnings- og udførelsesfasen.

6.3.9 Fastlæggelse af arbejdsmiljøpolitik for

bygherre

Rådgiveren kan udarbejde en overordnet arbejdsmiljøpolitik

for bygherre. Arbejdsmiljøpolitikken bør

give alle aktører et indblik i hvilken betydning

arbejdsmiljøet har for bygherre. Den bør som

minimum indeholde krav om:

• At gældende arbejdsmiljølovgivning skal

overholdes på alle bygherrens projekter og

byggepladser.

Side 30 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

• At projekterende og rådgivere skal leve op

til deres forpligtelser.

• At leverandører og udførende skal leve op

til deres forpligtelser.

• At arbejdsmiljøet for de kommende

brugere vil blive optimalt.

Rådgiveren bør angive en specifik

arbejdsmiljøpolitik i byggeprogram, udbudsmaterialer

og grundlaget for PSS.

6.3.10 Formulering og fastlæggelse af

arbejdsmiljømål for projektet

Rådgiveren kan til hvert projekt formulere

konkrete arbejdsmiljø mål. Arbejdsmiljø målene

fastsættes ud fra de konkrete arbejdsmiljøproblemer

der forventes at kunne opstå ved

projektet. Arbejdsmiljø målene bør være

målbare.

Rådgiveren bør sikre at bygherrens

overordnede arbejdsmiljøpolitik hænger

sammen med de fastlagte arbejdsmiljø mål.

Rådgiveren kan indarbejde arbejdsmiljø målene

i byggeprogram og grundlag for PSS.

6.3.11 Arbejdsmiljøkontrol

Arbejdsmiljøkontrol af hvem

Rådgiveren kan efter aftale med bygherren

gennemføre en uvildig arbejdsmiljøkontrol af de

involverede aktører samt af projektgrundlaget:

- Rådgiveres arbejdsmiljøpligter jf. 1.

- Byggeprogrammets beskrivelser af

Arbejdsmiljø forhold jf. 1.1.3.

- Projekteringsledelsens pligter og

sikkerhedskoordinering i projekteringsfasen

jf. 2, 3 og 4.

- Projekterendes pligter jf.3 og 4.

- Udbudsmaterialet jf. 4.

- Bygherrens overdragede pligter jf. 1,2,3, 4

og 5.

- Sikkerhedskoordinatorens opgaver jf. 5.2.4

- De fysiske arbejdsforhold på byggepladsen.

- Andre ydelser jf. 6.3.

Metoder til arbejdsmiljøkontrol

Rådgiveren kan gennemføre arbejdsmiljøkontrollen

som:

- Stikprøve.

- Som gennemgang af væsentlige

Arbejdsmiljøforhold.

- En total granskning af alle pligter.

Rådgiveren kan kontrollere arbejdsmiljøet ved

interview, sikkerhedsrunderinger, gennemgang

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

af dokumentation samt ved opfølgning på mangler

fra tidligere arbejdsmiljøkontroller. Rådgiveren bør

udarbejde en check liste for hver type

arbejdsmiljøkontrol. Rådgiveren bør vedlægge

dokumentation for afvigelser såfremt det er muligt

(f.eks. billeder, referencer til PSS og lignende).

Dokumentation

Rådgiveren bør udarbejde en rapport, som

indeholder i hvert fald:

• Check listen.

• Resultaterne af arbejdsmiljøkontrollen.

• Forslag til forbedringer for de enkelte

arbejdsmiljøforhold.

• En samlet overordnet handlingsplan hvis der

er flere væsentlige mangler i

arbejdsmiljøarbejdet.

Rådgiveren kan bistå bygherren i overholdelse af

hans arbejdsmiljøpligter. Det omfatter kontrol af

sikkerhedskoordinering i både projekterings- og

udførelsesfasen, projekterende opfyldelse af sine

arbejdsmiljøpligter samt andre kontraktkrav.

Rådgiveren bør udarbejde en kontrolplan. Planen

skal beskrive hvilke aktører der skal kontrolleres,

metoder for kontrollen og rapportering af

resultaterne. Det bør aftales med bygherre, hvordan

og hvem der skal håndtere eventuelle afvigelser

fundet ved kontrollen.

Opfølgning på afvigelser og mangler

Rådgiveren kan aftale med bygherre at rådgiveren

følger op på mangler og afvigelser. Rådgiveren

sikrer at manglerne og afvigelserne bliver rettet

tilfredsstillende og i overensstemmelse med de

gældende arbejdsmiljøregler og kontraktkrav.

6.3.12 Tekniske undersøgelser og miljø- og

arbejdsmiljøundersøgelser

Rådgiveren eller den projekterende kan efter aftale

med bygherren planlægge, udføre, analysere og

rapportere tekniske undersøgelser, miljø- og

arbejdsmiljøtekniske undersøgelser. Der kan være

tale om følgende tekniske undersøgelser:

1. Forekomster af giftdepoter, forurening i jord, i

byggefelter og under bygninger.

2. Asbestregistrering ( bygherrens pligt ).

3. Forekomster af PCB, epoxy- og

isocyanatholdige bygningsdele.

4. Forekomster af kræftfremkaldende stoffer i

bygninger, herunder tjærebehandlet træ.

5. Forekomster af skimmelsvampe og råd i

konstruktioner og bygningsdele.

6. Forekomster af efterladenskaber fra fugle og

dyr (duer, rotter og lignende).

Side 31 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

7. Arbejde med eller i nærheden af

spildevand, der kan indeholde vira,

sygdomsfremkaldende bakterier og

svampe.

8. Forekomster af gamle

isoleringsmaterialer, der kan være

kræftfremkaldende.

9. Forekomster af malede bygningsdele

med blyholdig maling eller andre

bygningsdele med blyindhold.

10. Andre sundhedsskadelige forekomster.

11. Bærende konstruktioners stabilitet.

12. Fundamenters og jordbunds bæreevne,

herunder også i udgravninger.

13. Lofts- og arbejdshøjder.

14. Tekniske undersøgelser i krybekældre.

15. Tekniske undersøgelser i snævre rum

og skunk rum.

16. Risiko for nedstyrtende bygningsdele.

17. Bæreevne i tage.

18. Brandskader på bygninger og

bygningsdele.

19. Skjulte installationer i jord og bygninger.

20. Andre farlige og sundhedsskadelige dele

af bygninger og bygningsdele.

6.4 Afklaring af ydelser

I samarbejde med bygherren fastlægges omfanget

af andre ydelser som rådgiver skal levere. Det

nærmere omfang og det planlagte forbrug af

arbejdstimer kan specificeres ved brug

af bilag 1.

Indarbejdelse i projektet

Projekteringsledelsen og de projekterende skal

indarbejde resultaterne fra undersøgelserne i

projektet.

6.3.13 Udbudsmaterialer til andre aktører i

projektorganisationen

Rådgiveren kan efter aftale med bygherren

udarbejde tilpassede ydelsesbeskrivelser og

vejledninger for arbejdsmiljørådgivning til

projekterende og rådgivere, totalrådgivere,

totalentreprenører og sikkerhedskoordinatorer.

Vejledningerne skal sikre, at de

arbejdsmiljøpligter som bygherren ønsker

overdraget bliver beskrevet tydeligt. De skal

endvidere beskrive de projekterende,

rådgivendes og sikkerhedskoordinatorens

arbejdsmiljøpligter tydeligt.

6.3.14 Skilte- og afmærkningsplaner

Rådgiveren eller den projekterende kan tilbyde

at udarbejde en afmærknings- og skilteplan for

bygherren eller entreprenøren, hvor de har pligt

til at udarbejde denne.

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Side 32 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

Bilag 1: Beskrivelse af ydelser og timeforbrug.

Punkt Beskrivelse af ydelser X.1

Lovpligtigt

for

Rådgivere /

projekterende

X.2 Lovpligtigt

for bygherre og

overdraget til

rådgiver / projekterende

sæt X

X.3

Andre ydelser

(tilvalg sæt X)

Planlagt

forbrug

Aktuelt

forbrug

Bemærkninger, afklaringer,

præciseringer, særlige forudsætninger

1. Arbejdsmiljørådgivning før projektering

1.1 Rådgiverens arbejdsmiljøpligter

1.1.1 Rådgivning om bygherrens arbejdsmiljøpligter X

1.1.2 Forundersøgelser og tilstandsvurderinger X

1.1.3 Lovpligtige beskrivelser af projektets udførelse i

byggeprogrammet

X

1.2 Bygherrens arbejdsmiljøpligter

1.2.1 Planlægning af overdragelse af AS´

arbejdsmiljøpligter

1.3 Andre ydelser

1.3.1 Vurdering af udbudsmateriale til rådgivere og

projekterende

1.3.2 Afgrænsning af projekteringsansvar

1.3.3 Tilvalg til byggeprogram

1.3.4 Fastlæggelse af kompetencekrav til

projektorganisationen

1.3.5 Brugergrupper, det fremtidige arbejdsmiljø og

miljø

1.4 Afklaring af ydelser

Sum

2. Projekteringsledelse

2.1 Projekteringsledelsens arbejdsmiljøpligter X

2.1.1 Tilsyn med projekterende X

2.1.2 Afklaring ved delt rådgivning X

2.1.3 Afklaring ved underrådgivning X

2.1.4 Afklaring ved andre genstande X

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Side 33 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

Bilag 1: Beskrivelse af ydelser og timeforbrug.

Punkt Beskrivelse af ydelser X.1

Lovpligtigt

for

Rådgivere /

projekterende

X.2 Lovpligtigt

for bygherre og

overdraget til

rådgiver / projekterende

sæt X

X.3

Andre ydelser

(tilvalg sæt X)

Planlagt

forbrug

Aktuelt

forbrug

Bemærkninger, afklaringer,

præciseringer, særlige forudsætninger

2.1.5 Skilte- og afmærkningsplaner ved vejarbejder

2.2 Bygherrens arbejdsmiljøpligter

2.3 Andre ydelser

2.3.1 Deltagelse i projekteringsmøder

2.3.2 Risikoanalyse og arbejdsmiljøvurdering ved

komplekse forhold

2.4 Afklaring af ydelser

Sum

3.0 Projektering og planlægning samt sikkerhedskoordinering under projektering

3.1 Projekterendes generelle arbejdsmiljøpligter

3.1.1 Risikoanalyse og arbejdsmiljøvurdering X

3.1.2 Brug af tekniske hjælpemidler X

3.1.3 Substitutionsvurdering af farlige stoffer og

materialer

X

3.1.4 Tidsplan og tilrettelæggelse af projektet X

3.1.5 Generelle forebyggelsesprincipper X

3.1.6 Koordinering med sikkerhedskoordinator for

projektering

X

3.1.7 Projekterendes oplysningspligter X

3.1.8 Granskning af projekt X

3.1.9 Fremtidig vedligeholdelse og reparation og liste X

3.1.10 Overholdelse af de gældende

arbejdsmiljøregler for driften ved projektet

X

3.1.11 Reparations- og vedligeholdelsesplan X

3.1.12 Beskrivelse og liste X

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Side 34 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

Bilag 1: Beskrivelse af ydelser og timeforbrug.

Punkt Beskrivelse af ydelser X.1

Lovpligtigt

for

Rådgivere /

projekterende

X.2 Lovpligtigt

for bygherre og

overdraget til

rådgiver / projekterende

sæt X

X.3

Andre ydelser

(tilvalg sæt X)

Planlagt

forbrug

Aktuelt

forbrug

Bemærkninger, afklaringer,

præciseringer, særlige forudsætninger

3.2 Bygherrens arbejdsmiljøpligter og sikkerhedskoordinering under projektering

3.2.1 Opfyldelse af bygherrens arbejdsmiljøpligter

3.2.2 Kvalifikationer og kompetencer

3.2.3 Sikkerhedskoordinering under projekteringen

3.2.4 Identifikation af fælles områder

3.2.5 Indretning af bygge- og anlægspladsen

3.2.6 Tidsplan og tilrettelæggelse af projektet

3.2.7 Grundlag for PSS og afgrænsning i fælles

områder

3.2.8 Medvirken til et godt arbejdsmiljø

3.2.9 Indsamling og koordinering af oplysninger og

arbejdsmiljøjournal

3.2.10 Skilte- og afmærkningsplaner i PSS

3.2.11 Sikring af bygherrens arbejdsmiljøpligter

3.2.12 Angivelse af forebyggende foranstaltninger

3.3 Andre ydelser

3.3.1 Supplerende beskrivelser og angivelser

3.4 Afklaring af ydelser

Sum

4. Projekt- og udbudsmateriale

4.1 Krav til arbejdsmiljø i udbudsmaterialet X

4.1.1 Samordnede beskrivelser af sikkerhed og

sundhed

X

4.2 Bygherrens arbejdsmiljøpligter

4.2.1 Grundlag for PSS

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Side 35 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

Bilag 1: Beskrivelse af ydelser og timeforbrug.

Punkt Beskrivelse af ydelser X.1

Lovpligtigt

for

Rådgivere /

projekterende

X.2 Lovpligtigt

for bygherre og

overdraget til

rådgiver / projekterende

sæt X

X.3

Andre ydelser

(tilvalg sæt X)

Planlagt

forbrug

Aktuelt

forbrug

Bemærkninger, afklaringer,

præciseringer, særlige forudsætninger

4.2.2 Beskrivelse af specifikke retningslinjer for

entreprenørerne

4.3 Andre ydelser til udbudsmaterialet

4.4 Afklaring af ydelser

Sum

5. Udførelsesfasen og sikkerhedskoordinering

5.1 Rådgiveres og projekterendes

arbejdsmiljøpligter

X

5.2 Bygherrens arbejdsmiljøpligter

5.2.1 Udpegning af sikkerhedskoordinator

5.2.2 Opfyldelse af bygherrens arbejdsmiljøpligter

5.2.3 Kvalifikationer og kompetencer

5.2.4 Sikkerhedskoordinatorens opgaver

5.2.4.1 Endelig afgrænsning af

sikkerhedsforanstaltninger i fælles områder

5.2.4.2 Aftaler om afgrænsning

5.2.4.3 Løbende afgrænsning

5.2.4.4 Projektgennemgangsmøder sikkerhed og

sundhed

5.2.4.5 Udarbejdelse, færdiggørelse og ajourføring af

PSS

5.2.4.6 Sikkerhedsmøder

5.2.4.7 Sikkerhedskoordinering

5.2.4.8 Løbende tilrettelæggelse af arbejdsprocesserne

og ajourføring af tidsplan

5.2.4.9 Ajourføring af kontrolprocedure

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Side 36 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

Bilag 1: Beskrivelse af ydelser og timeforbrug.

Punkt Beskrivelse af ydelser X.1

Lovpligtigt

for

Rådgivere /

projekterende

X.2 Lovpligtigt

for bygherre og

overdraget til

rådgiver / projekterende

sæt X

X.3

Andre ydelser

(tilvalg sæt X)

Planlagt

forbrug

Aktuelt

forbrug

Bemærkninger, afklaringer,

præciseringer, særlige forudsætninger

(sikkerhedsrunderinger hos entreprenører)

5.2.4.10 Beredskabsforhold

5.2.4.11 Koordination af projektændringer

5.2.4.12 Vurdering af arbejdsmiljømateriale og APV fra

entreprenørerne

5.2.4.13 Opfølgning, kontrol og sikkerhedsrunderinger

på byggepladsen

5.2.4.14 Koordinering af brug af farlige stoffer og

materialer

5.2.4.15 Koordineringsmøder med AS` driftsorganisation

5.2.4.16 Kontrol og granskning af entreprenørernes

dokumentation

5.2.4.17 Anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet

5.3 Andre ydelser i udførelsesfasen

5.3.1 Koordinering med fag tilsyn og byggeledelse

5.3.2 Beredskabschef

5.3.3 Arbejdsmiljøpolitik og arbejdsmiljø mål

5.3.4 Sikkerhedsrunderinger

5.4 Afklaring af ydelser i udførelsesfasen

Sum

6. Andre ydelser

6.1 Rådgivende og projekterendes

arbejdsmiljøpligter

6.2 Bygherrens arbejdsmiljøpligter

6.3 Andre ydelser

6.3.1 Beskrivelse af entreprenørens generelle

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Side 37 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

Bilag 1: Beskrivelse af ydelser og timeforbrug.

Punkt Beskrivelse af ydelser X.1

Lovpligtigt

for

Rådgivere /

projekterende

X.2 Lovpligtigt

for bygherre og

overdraget til

rådgiver / projekterende

sæt X

X.3

Andre ydelser

(tilvalg sæt X)

Planlagt

forbrug

Aktuelt

forbrug

Bemærkninger, afklaringer,

præciseringer, særlige forudsætninger

arbejdsmiljøpligter

6.3.2 Anmeldelse til Arbejdstilsynet

6.3.3 Logistikkoordinering og logistikplan

6.3.4 Brugervenlige PSS, byggepladsplaner og

tidsplaner

6.3.5 Holdningsbearbejdning på byggepladsen

6.3.6 Arbejdsmiljøseminarer ved byggeriet

6.3.7 Arbejdsmiljøledelse for byggeriet

6.3.8 Udarbejdelse af en arbejdsmiljøstrategi

6.3.9 Fastlæggelse af arbejdsmiljøpolitik for bygherre

6.3.10 Formulering og fastlæggelse af arbejdsmiljø

mål for projektet.

6.3.11 Arbejdsmiljøkontrol

6.3.12 Tekniske undersøgelser og miljø- og

arbejdsmiljøundersøgelser

6.3.13 Udbudsmaterialer til andre aktører i

projektorganisationen

6.3.14 Skilte- og afmærkningsplaner

6.4 Afklaring af ydelser

Sum

SUM total

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Side 38 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

Bilag 2: Ydelser for arbejdsmiljørådgivning (indarbejdes senere efter behov).

Ydelser for

arbejdsmiljørådgivning

1. Arbejdsmiljørådgivning

før

projektering

2. Projekteringsledelse

3. Projektering

og

planlægning

samt

sikkerhedskoordinering

under

projektering

4. Projekt- og

udbudsmaterialer

Lovpligtigt for rådgivere/

projekterende

- Rådgivning om bygherrens

arbejdsmiljøpligter

- Forundersøgelser og

tilstandsvurderinger

- Lovpligtige beskrivelser af projektets

udførelse i byggeprogrammet

- Tilsyn med projekterende

- Afklaring ved delt rådgivning

- Afklaring ved underrådgivning

- Afklaring ved andre genstande

- Skilte- og afmærkningsplaner ved

vejarbejder

- Risikoanalyse og

arbejdsmiljøvurdering

- Brug af tekniske hjælpemidler

- Substitutionsvurdering af farlige

stoffer og materialer

- Tidsplan og tilrettelæggelse af

projektet

- Generelle forebyggelsesprincipper

- Koordinering med

sikkerhedskoordinator for

projektering

- Projekterendes oplysningspligter

- Granskning af projekt

- Fremtidig vedligeholdelse og

reparation og liste

- Overholdelse af de gældende

arbejdsmiljøregler for driften af ved

projektet

- Reparations- og

vedligeholdelsesplan

- Beskrivelse og liste

- Samordnede beskrivelser af

sikkerhed og sundhed

Lovpligtigt for bygherren og

overdraget til rådgivere/ projekterende

- Planlægning af overdragelse af

bygherrens

Andre ydelser

- Vurdering af udbudsmateriale til rådgivere og

projekterende

- Afgrænsning af projekteringsansvar

- Tilvalg til byggeprogram

- Fastlæggelse af kompetencekrav til

projektorganisationen

- Brugergrupper, det fremtidige arbejdsmiljø og

miljø

- - Deltagelse i projekteringsmøder

- Risikoanalyse og arbejdsmiljøvurdering ved

komplekse forhold

- Opfyldelse af bygherrens

arbejdsmiljøpligter

- Kvalifikationer og kompetencer

- Sikkerhedskoordinering under

projekteringen

- Identifikation af fælles områder

- Indretning af bygge- og anlægspladsen

- Tidsplan og tilrettelæggelse af projektet

- Grundlag for PSS og afgrænsning i fælles

områder

- Medvirken til et godt arbejdsmiljø

- Indsamling og koordinering af oplysninger

og arbejdsmiljøjournal

- Skilte- og afmærkningsplaner i PSS

- Sikring af bygherrens arbejdsmiljøpligter

- Angivelse af forebyggende

foranstaltninger

- Grundlag for PSS

- Beskrivelse af specifikke retningslinjer for

entreprenørerne

- Supplerende beskrivelser og angivelser

5. Udførelses- - Udpegning af sikkerhedskoordinator - Koordinering med fag tilsyn og byggeledelse

-

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Side 39 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

Bilag 2: Ydelser for arbejdsmiljørådgivning (indarbejdes senere efter behov).

Ydelser for

arbejdsmiljørådgivning

fasen og

sikkerhedskoordinering

Lovpligtigt for rådgivere/

projekterende

Lovpligtigt for bygherren og

overdraget til rådgivere/ projekterende

- Opfyldelse af bygherrens`

arbejdsmiljøpligter

- Kvalifikationer og kompetencer

- Sikkerhedskoordinatorens opgaver

- Endelig afgrænsning af

sikkerhedsforanstaltninger i fælles

områder

- Aftaler om afgrænsning

- Løbende afgrænsning

- Projektgennemgangsmøder sikkerhed og

sundhed

- Udarbejdelse, færdiggørelse og

ajourføring af PSS

- Sikkerhedsmøder

- Sikkerhedskoordinering

- Løbende tilrettelæggelse af

arbejdsprocesserne og ajourføring af

tidsplan

- Ajourføring af kontrolprocedure

(sikkerhedsrunderinger hos

entreprenører)

- Beredskabsforhold

- Koordination af projektændringer

- Vurdering af arbejdsmiljømateriale og

APV fra entreprenørerne

- Opfølgning, kontrol og

sikkerhedsrunderinger på byggepladsen

- Koordinering af brug af farlige stoffer og

materialer

- Koordineringsmøder med AS`

driftsorganisation

- Kontrol og granskning af

entreprenørernes dokumentation

- Anmeldelse af byggepladsen til

Arbejdstilsynet

Andre ydelser

- Beredskabschef

- Arbejdsmiljøpolitik og arbejdsmiljø mål

- Sikkerhedsrunderinger

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Side 40 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

Bilag 2: Ydelser for arbejdsmiljørådgivning (indarbejdes senere efter behov).

Ydelser for

arbejdsmiljørådgivning

Lovpligtigt for rådgivere/

projekterende

Lovpligtigt for bygherren og

overdraget til rådgivere/ projekterende

Andre ydelser

6. Andre ydelser - - - Beskrivelse af entreprenørens generelle

arbejdsmiljøpligter

- Anmeldelse til Arbejdstilsynet

- Logistikkoordinering og logistikplan

- Brugervenlige PSS, byggepladsplaner og

tidsplaner

- Holdningsbearbejdning på byggepladsen

- Arbejdsmiljøseminarer ved byggeriet

- Arbejdsmiljøledelse for byggeriet

- Udarbejdelse af en arbejdsmiljøstrategi

- Fastlæggelse af arbejdsmiljøpolitik for AS

- Formulering og fastlæggelse af arbejdsmiljø mål

for projektet.

- Arbejdsmiljøkontrol

- Tekniske undersøgelser og miljø- og

arbejdsmiljøundersøgelser

- Udbudsmaterialer til andre aktører i

projektorganisationen

- Skilte- og afmærkningsplaner

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Side 41 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

Bilag 3: Eksempel på check liste for forundersøgelser og tilstandsvurderinger

Registrering af eksisterende bygning og areal – forundersøgelse

Tilstandsvurdering af

ejendom

Bærende konstruktioners stabilitet

Afsnit i

Beskrivelse

Inddraget

af

(initialer)

KS

(initialer)

KS

Dato

Fundamenter og kældre:

- Sundhedsskadelige

efterladenskaber fra dyr og

mennesker.

- Fundamenters og jordbunds

bæreevne.

- Overfladebehandlingens

indhold af sundhedsskadelige

stoffer.

- Loftshøjde i kælderrum.

- Råd og svamp.

Ydervægge:

- Skjulte installationer.

- Asbestholdige materialer.

- Overfladebehandlingens

indhold af sundhedsskadelige

stoffer.

- Risiko for nedstyrtning af

gesimser mv.

- Råd og svamp.

Vinduer og udvendigt træværk:

- Overfladebehandlingens

indhold af sundhedsskadelige

stoffer.

- Råd og svamp.

Tage:

- Stenkulstjære i behandlet træ.

- Asbestholdige materialer.

- Sundhedsskadelige

efterladenskaber fra dyr og

mennesker.

- Råd og svamp.

- Bæreevne og stabilitet.

Installationer:

- Asbestholdig isolering.

- Krybekældre og trange rum.

Indvendige bygningsdele:

- Asbestholdige materialer.

- Overfladebehandlingens

indhold af sundhedsskadelige

stoffer.

- Råd og svamp.

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Side 42 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

Omfang af eventuel brandskade.

Kortlægning af grundens arealer

Forureninger af grunden.

Giftdepoter på grunden.

Gamle installationer på grunden.

Strømførende installationer på

grunden.

Andre forsyningsinstallationer på

grunden.

Nedbrydning og statik

Oplysning om

sundhedsskadelige eller

uhygiejniske efterladenskaber fra

dyr og mennesker.

Oplysning om statikken i dårlige

bygningsdele.

Oplysning om forekomsten af

indskuds ler.

Oplysning om forekomsten og

omfanget af indvendig asbest.

Oplysning om forekomsten og

omfanget af udvendig asbest.

Nedbrydningens tidsmæssige

placering i forhold til

genopbygningsopgaver.

Statikken beregnet og angivet i

den tilbageblivende del af

bygningen.

Afsnit i

beskrivelse

Inddraget

af

(initialer)

KS

(initialer)

KS

Dato

Tidsplan

Der er taget hensyn til/afsat tid

til:

Afsnit i

beskrivelse

Asbestsanering.

Nedbrydning (bør ikke foregå

samtidig med andre

arbejdsopgaver).

Krybekældre/ingeniørgange:

Mulighed for frit lagte rum.

Tidsbegrænset arbejde i lukkede

rum.

Afrensning af facader bør ikke foregå samtidig med:

Højtryksspuling.

Sandblæsning

Laserafrensning.

Brug af skrappe kemiske

Inddraget

af

(initialer)

KS

(initialer)

KS

Dato

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Side 43 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

afrensningsmidler.

Arbejdet bør ikke foregå over

hovedhøjde ved efterisolering af

facader.

Arbejdet bør ikke foregå over

hovedhøjde ved efterisolering af

tag.

Tidsbegrænsning af arbejde i

trange rum ved isolering af tag

rum.

Hensigtsmæssig tidsfølge ved

færdiggørelsesarbejder.

Slibning af gulve bør ikke foregå

samtidig med andre

arbejdsopgaver.

VVS- og elinstallationer:

Støvende arbejde ikke samtidig

med andre arbejdsopgaver.

Installationsarbejder foretages

når der er bedst mulige

pladsforhold.

Vinterinddækning af åbninger i

mur mv.

Hensyn til beboere i

ejendommen og/eller

virksomheder i drift.

Genopbygning

Person løftere

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Afsnit i

beskrivelse

Oplysning om person løfter type

hvis personløfter forudsættes

anvendt.

Bygningens (facadens)

bæreevne i forhold til person

løfterens evt. befæstigelser.

Kælder

Oplysning om eksisterende krybekældre/ingeniørgange:

Rummets højde/bredde.

Adgangsforhold.

Arbejdets omfang.

Behov for vagtmand.

Evakuerings- og

beredskabsplan.

Oplysning om særlig ventilation

hvis der er behov herfor.

Afsat plads til teknisk transport.

Statik.

Understøbning:

Mulighed for gode

Inddraget

af

(initialer)

KS

(initialer)

KS

Dato

Side 44 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

arbejdsstillinger.

Mulighed for tekniske

hjælpemidler.

Facader

Oplysning om skjulte

installationer.

Opmærksomhed om skjulte

installationer.

Tidsplanen tager hensyn til

støvende og støjende arbejder.

Afrensning af facader:

Substitutionsovervejelser om

produkter og metoder.

Hensyn til bevaringsværdige

dele.

Skånsom metode ved

asbestholdige overflader.

Altaner, sålbænke, murkroner:

Substitutionsovervejelser om

grunder.

Substitutionsovervejelser om top

lag.

Efterisolering:

Mindst muligt støvende produkt.

Ikke arbejde over hovedhøjde.

Maling udvendigt:

Afrensning af overflader uden at

genere andre arbejdsopgaver.

Substitutionsovervejelser om

malerprodukter.

Sandblæsning:

Uden at genere andre

arbejdsopgaver.

Mulighed for hensigtsmæssige

arbejdsstillinger.

Vinduer, porte og yderdøre

Renovering af gamle vinduer mv.:

Oplysning om eksisterende

sundhedsskadelige malingrester.

Uden at genere andre

arbejdsopgaver.

Substitutionsovervejelser om

afrensningsmetode.

Udskiftning af vinduer mv.:

Hensyn til mulighederne for

fremtidig pudsning og

vedligehold.

Gode adgangsforhold til

indbygningssted.

Mulighed for brug af løftegrej til

transport og montage.

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Side 45 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

Mulighed for brug af

færdigbehandlede komponenter.

Tag

Asbestholdig tagbeklædning:

Skånsom afrensning.

Skånsom nedtagning/oplagring

inden deponering.

Tag stillads.

Trykimprægneret træ.

Udskiftning af tag:

Oplysning om bæredygtigt

underlag.

Oplysning om dyre

efterladenskaber.

Behov for midlertidig afstivning.

Mulighed for løftegrej til spær,

plader mv.

Isolering:

Mindst muligt støvende produkt.

Isolering foretages inden taget

lukkes.

Færdiggørelsesarbejder

Hensigtsmæssig placering i tid af

de enkelte arbejdsopgaver.

Nedbrydning samtidig med genopbygning:

Støv- og støjsvage

nedbrydningsmetoder.

Hensigtsmæssige indvendige

adgangs- og transportveje.

Flugtveje, beredskab mv.:

Særligt behov for

brandslukningsudstyr.

Særligt behov for flugtveje.

Gulve:

Mulighed for brug af

færdigbehandlede nye

materialer.

Overvejelser om

substitutionsmuligheder for

maling, lak, gulv lim mv.

Slibning kan ske uden at genere

andre arbejdsopgaver.

Maling indvendigt:

Overvejelser om

substitutionsmuligheder for

maling, fugemidler, klæbere.

Tørmørtel / betonprodukter:

Hensigtsmæssig blandeplads.

Mulighed for lukket system.

Mulighed for mekanisk

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Side 46 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

ventilation.

Vinterinddækning:

Inddækning af åbninger i mur

mv. i vinterhalvåret.

VVS- og el-installationer:

Mulighed for brug af løftegrej til

transport og montage.

Hensyn til trange arbejdsforhold.

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Side 47 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

Bilag 4A: Check liste risikoanalyse og arbejdsmiljøvurdering

A: Særlig fare og risiko for alvorlige arbejdsulykker

1. Arbejder i højder over 2 meter eller med særlig fare for nedstyrtning og gennemstyrtning samt

muligheder for tab af materialer og værktøj.

2. Gravearbejde og arbejde i dybe udgravninger under 1,7 meter.

3. Arbejde med farlige stoffer og materialer, som forurenet jord, asbest, epoxy, kræftfremkaldende stoffer,

gammel isolering, blyholdig maling med flere.

4. Arbejde i nærheden af højspænding.

5. Arbejde i nærheden af vand, sø, havn, vandløb.

6. Arbejde i brønde og tunneler samt arbejder efter kloakbekendtgørelsen.

7. Montering og demontering af tunge betonelementer og andre tunge elementer.

8. Arbejde i trykkammer, med sprængstoffer og ioniserende stråling.

B: Særlige risici og sundhedsskadelige belastninger

9. Arbejde i snævre rum, krybekældre, ingeniørgange og lignende.

10. Arbejde i svært tilgængelige rum, skunk rum og lignende.

11. Arbejde der medfører påvirkninger fra støv, støj og vibrationer.

12. Arbejde under uhygiejniske forhold, efterladenskaber fra fugle og dyr, risiko for kontakt med svampe,

rensningsanlæg eller andre steder med smittefare fra virus og bakterier.

13. Arbejde med risiko for statisk elektricitet.

14. Særlige forhold i projektet som indskrænker den enkelte arbejdsgivers mulighed for at anvende

almindeligt forekommende tekniske hjælpemidler, arbejdsmetoder, materialer m.v.

15. Aktiviteter med mulighed for støjgener, vibrations gener, afgivelse af lugte eller gasser som kan genere,

støvfremkaldende aktiviteter og lignende.

16. Arbejdsprocesser der medfører tunge manuelle løft af materialer og udstyr og lignende, hvor der skal

bruges tekniske hjælpemidler.

17. Arbejdsprocesser der medfører uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.

C: Aktiviteter i fælles områder

18. Fysiske, geografiske eller tidsmæssige fælles områder mellem 2 fag eller arbejdsgivere, hvor der er

behov for sikkerhedskoordinering og afgrænsning af sikkerhedsforanstaltninger.

19. Arbejdsprocesser med særlige risici som nødvendigvis skal gennemføres i områder, som samtidig skal

være færdsels- eller opholdsområde for andre.

20. Kritiske aktiviteter i forhold til naboer, beboere, patienter, driftsfølsomme aktiviteter på byggepladsen,

herunder sygehuse, institutioner, plejehjem, gymnasier, m.fl., hvor der skal tages særlige miljø- og

arbejdsmiljøhensyn.

D: Særlige forhold som har indflydelse på arbejdsmiljøet

21. Tids kritiske arbejdsprocesser med behov for særlige arbejdsmiljøforanstaltninger og koordinering.

22. Særlige forhold i projektets omgivelser, f.eks. trafik eller andre byggeprojekter, der grænser op til dette

projekt.

23. Særlige risici som følge af eksisterende forhold på arealet/i bygningen – såsom installationer i jorden,

giftdepoter og lignende.

24. Kritiske arbejdsprocesser som indebærer risiko for brand eller miljøuheld i et sådant omfang, at det

resulterer i at der er pligt til etablering af særlige beredskabsforanstaltninger, herunder flugtveje, nød

belysning m.v..

25. Særlige konstruktioner eller arbejdsoperationer med fare for sammenstyrtning eller kollaps eller

lignende som kræver afspærring af arbejdsområdet.

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Side 48 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

Bilag 4B: Skema til risikoanalyse og arbejdsmiljøvurdering

RISIKOANALYSE- OG ARBEJDSMILJØVURDERING OG FÆLLES OMRÅDER FOR ……………………………………………..

Aktivitet Risikoanalyse/sundhedsskadelige belastninger Forebyggende indsats og afgrænsning

Byggeaktivitet

opdelt i etaper

Entreprise

A: Særlige farer

og risiko for

alvorlige ulykker

B: Særlige

risici og

sundhedsskadelige

belastninger

C: Fælles

områder

D: Særlige

forhold med

indflydelse på

arbejdsmiljøet

Forebyggende Initiativer

(entreprenør)

Metode /

beskrivelse

projekterende

Afgrænsning og

ansvar for fælles

områder

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Side 49 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

Bilag 4C: Eksempel på risikoanalyse og arbejdsmiljøvurdering for tagrenovering

Aktivitet Risikoanalyse/sundhedsskadelige belastninger Forebyggende indsats og afgrænsning

Byggeaktivitet

opdelt i etaper

Entreprise

A: Særlige farer

og risiko for

alvorlige ulykker

B. Særlige

risici og

sundhedsskadelige

belastninger

C: Fælles

områder

D: Særlige

forhold med

indflydelse på

arbejdsmiljøet

Forebyggende

Initiativer (entreprenør)

Metode

/beskrivelse

(rådgiver)

Afgrænsning og

ansvar for fælles

områder

Byggepladsindretning

og start

på arbejderne

Fællesområde

parkering,

affaldscontainer

Adskillelse af gående og

kørende

HE Ingen Ingen Adgangsveje

, lagerplads

og affaldscontainere

PSS-

Afgrænsning

HE

Udskiftning af fuger Murer

Øjenskader ved

fugefræsning

Støv, støj og

vibrationer

Ingen

Instruktion om brug af

personlige værnemidler,

høreværn, briller og

støvmaske.

Begrænsning af støvgener

Støv fra

fugefræsning

PSS-

Afgrænsning

Murer

Renovering af

murkroner

Murer

Nedstyrtning og

genstande som

falder ned

Ingen Stillads Ingen Stillads med rækværk eller

anden sikring mod

nedstyrtning. Afspærring i

arbejdsområde

PSS-

Afgrænsning

Murer

Stillads og

afdækning

Murer/tømrer

Tab af stilladsdele.

Fald fra stiger til

stillads

Tunge løft af

stilladsdele

Under og

ved stillads

Indgangsfelter til

institution kræver

særlig

beskyttelse

Afspærring under opstilling af

stillads, brug af hjælpemidler til

tunge løft. Etablering af tæt

afdækning ved indgangsfelter

til institution

PSS-

Afgrænsning

Murer/tømrer Aftales

nærmere

tidsmæssigt

Demontering af tag Tømrer Nedstyrtning og

genstande som

falder ned ved

stillads og

containere

Dårlige

arbejdsstillinger

på tag og lægter.

Skimmelsvamp

og

efterladenskaber

Arbejdsområde

ved

og under

stillads og

container

Stillads med rækværker.

Tæt afdækning ved stillads

dæk, afspærring ved container

samt afspærring af vinduer i

institution. Ved konstatering af

skimmelsvamp eller

efterladenskaber standses

arbejdet midlertidigt

Vinduer må ikke

åbnes i arbejdsområderne

PSS-

Afgrænsning.

Sikkerhedsprocedure

og

beredskabsplan

Tømrer

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Side 50 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

Aktivitet Risikoanalyse/sundhedsskadelige belastninger Forebyggende indsats og afgrænsning

Byggeaktivitet

opdelt i etaper

Entreprise

A: Særlige farer

og risiko for

alvorlige ulykker

B. Særlige

risici og

sundhedsskadelige

belastninger

C: Fælles

områder

D: Særlige

forhold med

indflydelse på

arbejdsmiljøet

Forebyggende

Initiativer (entreprenør)

Metode

/beskrivelse

(rådgiver)

Afgrænsning og

ansvar for fælles

områder

Efterisolering Tømrer Nedstyrtning Støv fra gammel

isolering.

Dårlige

arbejdsstillinger

Arbejdsområder

under og

ved stillads

Ingen

Stillads med rækværker og tæt

afdækning. Effektiv støvmaske

og dragt. Der foretages

vanding eller procesudsugning

til bekæmpelse af støvgener

PSS-

Afgrænsning

Tømrer

Nye lægter/stern og

underbeklædning

Tømrer Nedstyrtning Dårlige

arbejdsstillinger

Ingen

Stillads med rækværker og tæt

afdækning

PSS-

Afgrænsning

Tømrer

Velux vinduer og

kviste

Tømrer Nedstyrtning Tunge løft af

vinduer

Ingen

Stillads med rækværker.

Vinduer adskilles inden

montering

PSS-

Afgrænsning

Nye tagrender Blikkenslager Nedstyrtning Ingen Ingen Stillads med rækværker PSS-

Afgrænsning

Nyt skifertag Tømrer Nedstyrtning Dårlige

arbejdsstillinger

Demontering af

stillads

Murer Tab af stilladsdele Tunge løft af

stilladsdele

VVS installationer VVS Ingen Asbest og støv

fra gl. isolering.

Dårlige arbejdsstillinger

og

snævre

arbejdsforhold

El-installationer El Ingen Dårlige arbejdsstillinger

og

snævre

arbejdsforhold

Under og

ved stillads

Ingen

Ingen

Ingen

Strøm afbrydes

efter aftale med

Institution

Stillads med rækværker.

Der etableres skærebord på

stillads dæk

Afspærring under nedtagning

af stillads, brug af

hjælpemidler til tunge løft.

Effektiv støvmaske og dragt.

Inden installationer renoveres

vurderer HE om der er risiko

for asbest i installationer

PSS-

Afgrænsning

PSS-

Afgrænsning

PSS-

Afgrænsning.

Sikkerhedsprocedure

og

beredskabsplan

Ingen EL

Plads-afrigning HE Ingen Ingen Ingen Ingen HE

Tømrer

Blikkenslager

Tømrer

Murer

VVS

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Side 51 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

Bilag 5: Ordforklaring

Afgrænsning

Aftale om en sikkerhedsforanstaltning i et fælles

område, som fastlægger hvem, hvordan, hvad,

hvornår og hvor længe foranstaltningen skal

opstilles, vedligeholdes, rengøres, kontrolleres

og nedtages.

Andre genstande

Bygherreleverancer, maskiner, udstyr m.v., der

allerede er projekteret eller produceret.

Arbejdsmiljøkoordination

Koordinering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet

i planlægnings- og projekteringsfasen.

Arbejdsmiljøpligter

Lovbestemte pligter som en aktør har på et

projekt i forhold til AT-bekendtgørelserne.

Arbejdsgiver

Arbejdsgiveren er ejer eller øverste ledelse af en

virksomhed, som har det arbejdsmiljømæssige

ansvar.

Arbejdsleder

En person på en byggeplads som leder og

fordeler arbejdet for håndværkerne uden aktivt at

deltage væsentligt i det fysiske arbejde. En

sjakbajs er ikke en arbejdsleder.

Arbejdsmiljøjournal

Dokument som samler relevante

arbejdsmiljøinformationer om projektet.

Arbejdsmiljørådgivning

Rådgivning som udføres af en projekterende, en

arkitekt, en rådgiver, en byggeleder eller en

sikkerhedskoordinator i forhold til sikkerheds- og

sundhedskrav ved et bygge- og anlægsprojekt.

Rådgivning som er omfattet af de 3 hovedbekendtgørelser

indenfor byggeri, bygherrens

pligter, projekterendes og rådgiveres pligter,

indretning af byggepladser og lignende

arbejdssteder.

Arbejdsmiljøvurdering:

Vurdering af sundhedsskadelige belastninger og

særlige risici ved projektet, hvor der kan ske en

arbejdsskade på kort eller langt sigt. Det er også

en vurdering af arbejdsmiljøet i fælles områder

og andre væsentlige arbejdsmiljøforhold ved

projektet. Bilag 4A og 4B kan bruges til en

effektiv arbejdsmiljøvurdering.

Ansvar

Hvem er i henhold til den gældende

arbejdsmiljølov ansvarlig. Ansvar kan gælde flere

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

samtidig og derfor skal sikkerhedskoordinator/AS

afgrænse ansvaret og præcisere eventuelle

grænseflader så alle ved hvem der har ansvar for

hvad.

APV

ArbejdsProcesVurdering eller

ArbejdsPladsVurdering for faste arbejdssteder.

Entreprenøren skal gennemføre en APV for de

aktiviteter der skal gennemføres på byggepladsen.

APV skal beskrive de sikkerheds- og

sundhedsmæssige foranstaltninger, der skal

gennemføres af håndværkerne ved udførelsen af

aktiviteten.

Beredskabsplan

En plan for beredskab, der angiver telefonnumre

på kontaktpersoner, placering af brandslukkere

og andet beredskabsudstyr samt hvem der skal

alarmeres i tilfælde af en beredskabshændelse.

Beredskabsøvelse

En øvelse der kan anvendes til vurdering af om

beredskabet er i orden.

Beredskabschef

En beredskabschef er øverst ansvarlig for

beredskabet på en byggeplads.

Bygherre

Øverste ansvarlig for et byggeris sikkerheds- og

sundhedsarbejde, hvis der er beskæftiget over 2

mand og mere end 1 arbejdsgiver samtidig.

Bygherreleverancer

Genstande leveret til et byggeri af bygherre som

også skal koordineres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt. Omfatter både involveret

mandskab og selve genstanden.

Byggepladsplan

En plan der beskriver byggepladsens indretning

og organisering, herunder udendørs og

indendørs forhold.

Byggepladsindretning

En logistisk metode til at sikre at materialer,

udstyr, affald og mandskab kan transporteres og

anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt

forsvarligt på byggepladsen.

Farlige stoffer og materialer

Alle stoffer og materialer med en MAL-kode og

omfattet af bekendtgørelse om kemiske agenser

eller kræftbekendtgørelsen betragtes som farlige

stoffer og materialer. Det betyder at der stilles

særlige krav til uddannelse, instruktion,

håndtering og sikkerhedsforanstaltninger.

Side 52 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

Forundersøgelser

Undersøgelser der skal afdække risici ved

projektet.

Fælles område

Et område hvor der samtidigt opholder sig 2

arbejdsgivere og et område hvor 2 arbejdsgivere

kan skade eller genere hinanden eller et arbejde

som medfører gener for andre, f.eks. en AS i

drift.

Kontrolprocedure

Procedure der beskriver hvordan kontrollen af en

sikkerhedsforanstaltning, farlig aktivitet eller

teknisk foranstaltning skal gennemføres,

herunder omfang, metode, længde, hyppighed,

hvem, hvornår, hvor længe, hvordan.

Opstartsmøder

Møde for beskæftigede af 15-30 minutters

varighed inden start på arbejdet på

byggepladsen.

Overdragelse

En kontraktlig eller fysisk aflevering af en

arbejdsopgave/sikkerhedsforanstaltning til en

anden aktør.

PSS

En PSS er en plan eller et aktivt værktøj til at

koordinere og samle information om

Arbejdsmiljø opgaverne i fælles områder på

byggepladsen mellem de enkelte arbejdsgivere.

PSS indeholder bl.a. byggepladsplaner,

tidsplaner, afgrænsning af sikkerhedsforanstaltninger,

oplysninger om farlige

aktiviteter, kontrolprocedure m.fl. PSS skal

foreligge inden byggepladsstart og skal løbende

ajourføres.

Risikoanalyse

Metode til identifikation af farlige aktiviteter og

mulige ulykker på byggepladsen. En

risikoanalyse bruges også til at identificere fælles

områder med farlige aktiviteter. Som minimum

skal de 10 farlige aktiviteter nævnt i bygherrebekendtgørelsen

angives. Jo flere oplysninger jo

større mulighed har entreprenøren for at

planlægge og forebygge arbejdsulykker på

byggepladsen. Brug bilag 4A og 4B til en effektiv

risikoanalyse.

Rådgiver

En rådgiver som ikke projekterer, men

udelukkende varetager bygherrens interesser

sikkerheds- og sundhedsmæssigt.

Sikkerhedskoordinator

En sikkerhedskoordinator er AS’s forlængede

arm på byggepladsen. En sikkerhedskoordinator

skal altid varetage AS’s arbejdsmiljøinteresser på

en hæderlig og uvildig måde.

Sikkerhedskoordinering

Sikkerhedskoordinering er metoderne til at sikre

at bygherrens arbejdsmiljøpligter bliver opfyldt,

herunder afgrænsning af

sikkerhedsforanstaltninger, PSS, indretning af

byggepladsen, byggepladsplaner,

tidsplanlægning, sikkerhedsmøder, kontakt på

byggepladsen, sikkerhedsrunderinger m.fl.

Sikkerhedsrundering

Metode til at kontrollere at

sikkerhedsforanstaltninger i fælles områder, ved

farlige aktiviteter og i forhold til særlige risici og

tekniske foranstaltninger bliver udført i praksis på

en sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig

måde. Gennemføres normalt af entreprenører

med opfølgning af sikkerheds-koordinatorer men

AS kan frit vælge aktører til kontrollen.

Sikkerhedsrepræsentant

En sikkerhedsrepræsentant er medarbejdervalgt.

En sikkerhedsrepræsentant skal varetage

sine kollegaers arbejdsmiljøinteresser i

samarbejde med arbejdslederen/arbejdsgiveren.

En sikkerhedsrepræsentant har pligt til at deltage

i sikkerhedsmøderne på byggepladsen.

Sikkerhedsforanstaltning

Når der er en risiko f.eks. for nedstyrtning fra et

dæk eller bro skal der opsættes en sikkerhedsforanstaltning

som forebyggelse mod

nedstyrtning. Det kan være et stillads, et

rækværk, eller en afspærring. Sikkerhedskoordinatoren

skal sikre, at der er sikkerhedsforanstaltninger

ved alle risici i fælles områder.

Sikkerhedsgruppe

På byggepladsen skal arbejdsgiveren etablere en

sikkerhedsgruppe når der er 5 mand eller

derover beskæftiget i over 14 dage. De 5 mand

kan også være ind lejede medarbejdere. De 5

mand vælger en sikkerhedsrepræsentant og

arbejdsgiveren udpeger en arbejdsleder eller sig

selv som ledelsesrepræsentanten i sikkerhedsgruppen.

Sikkerhedsgruppen har pligt til at

deltage i sikkerhedsmøderne.

Sikkerhedsmøde

Sikkerhedskoordinator indkalder til et

sikkerhedsmøde på byggepladsen hver 14. dag.

Mødet bruges fremadrettet til at koordinere

sikkerhed og sundhed på byggepladsen. Alle

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Side 53 af 54


Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen

arbejdsgivere og sikkerhedsgrupper har

mødepligt.

Skilte- og afmærkningsplaner

Når der arbejdes på trafikeret vej skal den

projekterende/entreprenøren udarbejde en skilteog

afmærkningsplan. Hvem der skal udarbejde

skilte- og afmærkningsplanen afhænger af

projektets størrelse og hvem AS har overdraget

arbejdsopgaven til. Skilte og afmærkninger skal

på hverdage kontrolleres 2 gange og 1 gang på

andre dage.

risikoen for arbejdsulykker ved arbejde i

bygningen. Under en nedrivning er det

eksempelvis vigtigt at få vurderet, hvordan de

enkelte bygningsdele hænger sammen, så de

nødvendige afstivninger kan sættes op inden

nedrivningen igangsættes. Det er også vigtigt at

få vurderet hvor løse bygningsdelene er, så de

ikke styrter sammen under nedrivningen.

Substitution

Hvis der i projektet indgår et farligt materiale eller

stof skal den projekterende erstatte stoffet eller

materialet med et stof eller materiale der er

mindre farligt.

Sundhedsskadelige belastninger

Er belastninger, som kan give arbejdsskader på

kort eller langt sigt til den, som udfører arbejdet.

Det kan være skader på bevægeapparatet,

allergi, eksem og overfølsomhed, lungeskader

ved indånding, kræft eller skader på gener,

høreskader, hjerneskader, biologiske

påvirkninger, psykiske skader m.fl. bygherre skal

iværksætte fælles sikkerhedsforanstaltninger,

hvis arbejdet foregår i fælles områder. Hvor

arbejdet udføres i en afgrænset arbejdsområde

skal arbejdsgiveren sørge for de nødvendige

sundhedsforanstaltninger.

Særlige risici

Er aktiviteter som kan medføre alvorlige

sundhedsskadelige belastninger eller ulykker.

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler skal anvendes f.eks. når

der skal foretages montage af gipsplader på

loftet. Der skal anvendes en kran eller rullevogn

til at transportere gipspladerne til montagestedet

og der skal anvendes en plade løfter til montage

af selve gipspladen i loftet. Den projekterende

skal altid oplyse om at der skal anvendes

tekniske hjælpemidler til løft, træk eller skub af

tunge bygningsdele.

Tidsplan

En tidsplan er et værktøj til at planlægge og

angive, hvordan de enkelte arbejder eller

arbejdsfaser skal tilrettelægges i forhold til

hinanden, så arbejdet kan gennemføres

sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt

forsvarligt.

Tilstandsvurdering

En tilstandsvurdering af en bygning skal

anvendes af den projekterende til at vurdere

Rev. 7.4 af 08 Maj 2009

Side 54 af 54

More magazines by this user
Similar magazines