Regnskab 2011 - Fredensborg Kommune

fredensborg.dk

Regnskab 2011 - Fredensborg Kommune

Regnskab 2011


Den politiske organisation

Byrådet 2010 – 2013

Ulla Hardy-Hansen (C)

1. viceborgmester

Thomas Lykke Pedersen (A)

Borgmester

Carsten Wulff (V)

2. viceborgmester

Per Frost Henriksen

(A)

Ergin Øzer

(A)

Charlotte Sander

(A)

Hans Nissen

(A)

Pia Bødtker

(A)

Carsten Nielsen

(A)

Bo Hilsted

(A)

Tinne Borch

Jacobsen (V)

Lars Søndergaard

(V)

Pernille Solvig

Graux (V)

Thomas Elgaard

Larsen (V)

Thomas Bak

(V)

Preben Goth

(V)

Hanne Berg

(F)

Ole Bergmann

(F)

Suzan Daoud (F)

Ebba Anker Nielsen

(F)

Thomas von Jessen

(C)

Christian de

Jonquiéres (C)

Lars Simonsen

(B)

Kristian Hegaard

(B)

Flemming Rømer

(O)

Claus Birkelyng (L)

Hossein Armandi

(Borgernes

stemme)


Indholdsfortegnelse

Beretning

Forord ............................................................................................................. 4

Økonomisk resultat 2011 ................................................................................... 5

Årets gang 2011 ............................................................................................... 9

Bemærkninger og opfølgning på mål 2011 – drift og anlæg ............................ 11

Politikområde 1 Natur og Miljø ........................................................................12

Politikområde 3 Veje og Trafik ........................................................................13

Politikområde 4 Kommunale Ejendomme ..........................................................15

Politikområde 5 Fritid og Erhverv .....................................................................17

Politikområde 6 Skole ....................................................................................19

Politikområde 7 Unge og Integration ................................................................21

Politikområde 8 Børn .....................................................................................23

Politikområde 9 Kultur og Turisme ...................................................................25

Politikområde 10 Udsatte Børn og Unge ...........................................................27

Politikområde 11 Beskæftigelse .......................................................................29

Politikområde 12 Sundhed og Forebyggelse ......................................................31

Politikområde 13 Pleje og Omsorg ...................................................................32

Politikområde 14 Handicap og Socialpsykiatri ....................................................34

Politikområde 15 Beredskab ............................................................................37

Politikområde 16 Borgerservice, administration og politisk støtte .........................39

Politikområde 17 Finansiering .........................................................................41

Politikområde 18 Anlæg .................................................................................42

Hoved- og nøgletal .......................................................................................... 45

Anvendt regnskabspraksis .............................................................................. 46

Regnskabsoversigter og noter

Driftsregnskab .................................................................................................50

Balance ...........................................................................................................51

Noter til driftsregnskab og balance .....................................................................52

Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand ................................65

Regnskabsoversigt .......................................................................................... 66

Tværgående artsoversigt .............................................................................. 203

Regnskab 2011

3


Forord

Regnskab 2011 bekræfter den positive økonomiske

udvikling Fredensborg Kommune er inde i.

Flere års besparelser og en vedholdende, stram

økonomistyring har givet det tilsigtede resultat og

der er nu skabt ro om økonomien på de store

serviceområder; fx børnepasning, skoler og ældrepleje.

Hermed er der også skabt et godt grundlag

for at imødegå de nationaløkonomiske udfordringer

med statslige budgetunderskud, lav økonomisk

vækst og stigende arbejdsløshed.

Fredensborg er en af de ni kommuner, som er

valgt af regeringen til frikommune fra 2012. For

Fredensborg handler frikommuneforsøget om at

få fjernet unødige regler og få afprøvet nye og

innovative måder at løse vores opgaver på. Frikommuneforsøget

skal udmøntes i konkrete resultater

til gavn for kommunens borgere.

Gravemaskiner har afsluttet første del af det store

å-projekt ved Usserød Å i Kokkedal. Der etableres

en dobbeltprofil – et ekstra trappetrin langs

åen - som vandet kan løbe op på, ved kraftige

regnskyl. I 2012 starter arbejdet med diget.

Samtidig udvikles samarbejdet med Hørsholm og

Rudersdal kommuner, så de 3 kommuner sammen

kan styre vandet bedre og mindske risikoen

for oversvømmelser.

I det hele taget er klima og miljø højt prioriteret i

Fredensborg Kommune. Der er i 2011 skabt

grundlag for, at elbiler nu bliver en fast del af

gadebilledet. Der er indgået en samarbejdsaftale

om etablering af en infrastruktur til opladning af

elbiler i tråd med kommunes ambitiøse målsætninger

på energi- og klimaområdet. Kommunen

er også klimakommune og har forpligtet sig til at

reducere CO2 udslippet med 2 pct. om året frem

til 2025.

Fredensborg Kommune skal også have Danmarks

laveste ungdomsarbejdsløshed i Fredensborg

Kommune. Byrådet vedtog i 2011 en beskæftigelsesplan

med særlig fokus på ungeområdet. De

unge ufaglærte skal omskoles og uddannes. Ungdomsarbejdsløsheden

skal bekæmpes med målrettede

uddannelsesplaner og ikke mindst et tæt

samarbejde med kommunens virksomheder om

elevpladser, virksomhedspraktik og løntilskud til

de unge borgere.

Skolerne har i 2011 haft vægt på en fortsat udvikling

af undervisningstilbuddet. Den ny skolestruktur

vil fremadrettet bidrage hertil. Kvalitetssatsningen

er godt symboliseret ved byggeriet af

den ny science-skole i Fredensborg – et byggeri

der for alvor har taget form i 2011. Kvalitetsrapporten

for skoleåret 2010/11 understreger elevernes

flotte resultater.

I 2011 tilbagekøbte kommunen de fem skoler,

som tidligere var lejet hos FIH (i et såkaldt sale

and lease back-arrangement). Fredensborg

Kommune har ønsket den større sikkerhed og

tryghed der er i selv at kunne bestemme over

skolerne. Samtidig skæppede handlen med 24,5

mio. kr. i kommunens kasse og nedbragte kommunens

bruttogæld med 397 mio. kr.

På daginstitutionsområdet er områdeledelse endeligt

implementeret i 2011. Områdeledelsen

medfører en effektivisering af det administrative

arbejde således, at der er mere tid til det pædagogiske

arbejde med børnene. Samtidig har alle

institutioner, der har ønsket det, fået køkkener og

egne madordninger i løbet af året.

På ældreområdet har der været fokus på udnyttelse

af ny velfærdsteknologi til gavn for kommunens

ældre. Nytækning skal sikre et vedvarende

højt serviceniveau for de af kommunens ældre

der har behov for kommunal pleje.

Udnyttelse af ny teknologi og mulighederne i

digitaliseringen skal bidrage til at effektivisere og

løfte servicen på alle områder i kommunen. Også

i administrationen, hvor ny organisering i 2011

samtidig har bidraget til en mere effektiv tilrettelæggelse

af det daglige arbejde. Målet er at kunne

yde den bedst mulige service for kommunens

borgere.

På byrådets vegne

Thomas Lykke Pedersen

Borgmester

Regnskab 2011

4


Økonomisk resultat 2011

Regnskab 2011 viser et overskud på den primære

drift på 119,0 mio. kr. Driftsoverskuddet skal

finansiere kommunens anlægsvirksomhed samt

renter og afdrag på kommunens gæld. I 2011 er

der netto brugt 131,7 mio. kr. på anlægsområdet

til bl.a. at bygge en ny skole ved Vilhelmsro. Det

samlede resultat på drift og anlæg er 21,0 mio.

kr. bedre end det oprindeligt budgetterede.

Det samlede resultat på det skattefinansierede

område medfører et kassetræk på 12,7 mio. kr.

Kassetrækket var planlagt og der var sket en

forudgående opsparing hertil.

Netto er gælden øget med ca. 10 mio. kr. i 2011.

Det skyldes blandt andet låntagning på knap 50

mio. kr. til det nye skolebyggeri ved Vilhelmsro.

Samtidig er der afdraget ca. 40 mio. kr. på tidligere

lån.

Med regnskab 2011 er der ikke længere budget

eller forbrug på det brugerfinansierede område,

idet dette er afviklet med regnskab 2010, som

følge af oprettelsen af Fredensborg Forsyning

A/S.

Lån og balanceforskydninger viser et forbrug af

likvide midler på 11,9 mio. kr. mere end korrigeret

budget. Årsagen til afvigelserne i forhold til

det budgetterede samt uddybende bemærkninger

til tabellen fremgår af de følgende afsnit.

ØKONOMI

Regnskabsresultat 2011

(1.000 kr., løbende priser)

Regnskab

2010

Oprindeligt

Budget 2011

Korrigeret

Budget 2011

Regnskab

2011

I. Det skattefinansierede område

Skatter, tilskud og udligning -2.204.543 -2.249.183 -2.294.988 -2.296.246

Driftsvirksomhed inkl. Statsrefusion 2.144.040 2.172.805 2.236.539 2.175.204

Renter og kursregulering -5.931 -1.340 -7.968 2.089

Primært driftsresultat -66.434 -77.718 -66.417 -118.953

Anlægsvirksomhed 54.165 111.453 165.825 131.702

Resultat af det skattefinansierede område -12.269 33.735 99.408 12.749

II. Lån og balanceforskydninger

Optagne lån (alm. drift) -53.767 -43.900 -60.359 -49.920

Afdrag på lån 27.652 41.921 41.921 39.500

Balanceforskydninger -49.562 -2.953 14.972 22.272

Resultat i af lån og balanceforskydninger -75.677 -4.932 -3.466 11.852

Ændringer af likvide aktiver *) -87.946 28.803 95.942 24.601

*) + forbrug af likvide midler / - forøgelse af likvide midler

Regnskab 2011

5


Kassebeholdning

Den gennemsnitlige kassebeholdning viser kassebeholdningen

beregnet over en periode på 1 år

tilbage i tiden. Den 1. januar 2011 var den gennemsnitlige

kassebeholdning 82,9 mio. kr. og ved

udgangen af 2011 var den øget til 109,6 mio. kr.

I alt er den gennemsnitlige kassebeholdning steget

i 2011 med 26,7 mio. kr. Udviklingen i kassebeholdningen

fremgår af ovenstående kurve, dels

i form af den daglige kassebeholdning samt den

gennemsnitlige beholdning. Toppen i november

2011 i den faktiske kassebeholdning skyldtes

frigivelsen af deponerede midler til tilbagekøb af

5 skoler i SALB (Sale and Lease Back).

Ved valg af statsgaranti (vs. selvbudgettering) er

kommunen sikret mod efterreguleringer af disse

indtægter. Af tabellen nedenfor fremgår det, at

det forventede budget på området blev realiseret.

To forhold betød dog at budgettet skulle korrigeres.

En stor positiv regulering betød en merindtægt

på 48,444 mio. kr. på de generelle tilskud.

Årsagen var, at Regeringen efter Økonomi-aftalen

med KL var indgået, besluttede at nedsætte refusionssatserne

på beskæftigelses og overførselsområdet.

Til at kompensere tabet der opstod for kommunerne

på grund af dette, blev der udbetalt en

kompensation via tilskud og udligning.

Stigningen i kassebeholdningen i 2011 på 26,7

mio. kr. skyldes primært mindre forbrug på driftsudgifterne

samt en gevinst ved afviklingen af

SALB-ordningen på fem af kommunens skoler.

Den negative regulering i løbet af 2011, betød at

tilskud og udligningsbeløbene skulle nedskrives

med 8,8 mio. kr. Det skete ved midtvejsreguleringen

i juni - måned 2011.

Det skattefinansierede område

Til budgetåret 2011 havde Fredensborg Byråd

valgt at benytte sig af dét beløb som Staten ville

garantere for skat, tilskud og udligning.

Midtvejsreguleringen indeholdt en endelig opgørelse

af Beskæftigelsestilskuddet 2010, hvor der

skulle tilbagebetales 3,2 mio.kr. og øvrige poster

på 5,6 mio.kr. skyldes reguleringer af beskæftigelsestilskuddet

i 2011 og af kompensationen

nævnt ovenfor.

ØKONOMI

Skat, tilskud og udligning i 2011

1.000 kr. (minus = indtægt)

Oprindeligt

budget

Korrigeret

budget

Regnskab

Udligning og generelle tilskud -227.845 -276.157 -278.437

Kommunal indkomstskat -1.732.803 -1.734.486 -1.734.106

Selskabsskat -33.672 -33.672 -33.672

Grundskyld -254.863 -250.673 -250.031

Udgifter i alt -2.249.183 -2.294.988 -2.296.246

Regnskab 2011

6


Driftsvirksomhed

Regnskab 2011 viser samlede nettodriftsudgifter

på 2.175,2 mio. kr. Det er 2,4 mio. kr. mere end

oprindeligt budgetteret, men 61,3 mio. kr. mindre

end det korrigerede budget på 2.236,5 mio. kr.

Resultatet er typisk lavere end det korrigerede

budget pga. overførsler mellem årene. I 2011 har

overførselsreglerne være strammet op, således at

der ikke har måttet være merforbrug. Det har

bidraget til større overførsler end normalt, hvor

det er muligt at overføre op til 5 % merforbrug.

Mindreforbruget fordeler sig på alle politikområderne:

Skole (9,3 mio. kr.), Børn (17,3 mio. kr.),

Udsatte børn og unge (7,0 mio. kr.), Pleje og

omsorg (13,7 mio. kr.) samt Borgerservice, administrativ

og politisk støtte (11,2 mio. kr.). Hertil

kommer, at der har været større merforbrug

på politikområde Beskæftigelse (10,4 mio. kr.).

En mere detaljeret gennemgang af de enkelte

politikområders resultat for 2011 fremgår særskilt

i de kommende afsnit i beretningen. Her er der

for hvert politikområde en forklaring til regnskabsresultat

samt opfølgning på områdets mål

og kvalitetskrav for 2011.

Servicerammen viser for 2011 et resultat på

1.778,7 mio. kr., hvilket er 40,7 mio. kr. under

oprindeligt budget og 68,8 mio. kr. under korrigeret

budget. Fredensborg Kommune får dermed

ikke nogen individuel sanktionering. KL forventer

at kommunerne under ét kommer ud med et

lavere resultat på servicerammen end oprindeligt

budgetteret og dermed forventes der heller ikke

nogen kollektiv sanktionering.

De automatiske overførsler fra 2011 til 2012

fordeler sig med 17.5 mio. kr. på områder med

100 % overførsel og 38,9 mio. kr. på områder

med 5 % overførsel på mindreforbrug og ingen

overførsel på merforbrug (det er i udgangspunktet

ikke muligt at have et merforbrug i 2011).

Hertil kommer 1,2 mio. kr. efter ansøgning. Det

resulterer i en samlet overførsel fra 2011 til 2012

på i alt for 57,6 mio. kr.

Overførslerne fra 2010 til 2011 udgjorde 33,3

mio. kr. og forklarer noget af den forskel (61,3

mio. kr.), der er mellem oprindeligt budget og

korrigeret budget for 2011 på driftsvirksomhed

inklusive statsrefusioner.

ØKONOMI

Overførsler

(mio. kr.) Til 2011 Til 2012*

Mer/mindreforbrug på 5 % 27,8 38,9

100 % overførsel 9,8 17,5

Ansøgning 1,3 1,2

Mindreforbrug, budgetrevision 30.11.2011 -5,5 0

I alt overførte driftsbevillinger til næste år 33,3 57,6

*Overførslerne til 2012 er endnu ikke politisk behandlet.

Regnskab 2011

7


Anlægsvirksomhed

På det skattefinansierede anlægsområde viste

regnskabet et resultat på kr. 131,7 mio. kr. mod

et korrigeret budget på kr. 165,8 mio. kr. En

afvigelse på kr. 34,1 mio. kr.

Det lavere forbrug på anlæg i 2011 skyldes primært:

Bygningsvedligeholdelse

I 2011 var der afsat 32,6 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse

fordelt på alle kommunens områder.

Heraf er der afholdt ca. 22,9 mio. kr. Der er

således et mindreforbrug på 9,7 mio. kr., der

skyldes almindelige anlægsmæssige forskydninger,

såsom vejrlig og andre uforudsete forsinkelser.

Energirigtige investeringer

I 2011 var der afsat 8,5 mio. kr. til energirigtige

investeringer. Heraf er godt halvdelen af udgifterne

afholdt, ca. 4,3 mio. kr. Størstedelen af

anlægsprojekterne er afsluttede i 2011, jf. beskrivelsen

i målopfølgningen ovenfor. Mindreforbruget

skyldes således en forskydning af fakturering

til 2012.

Skolen ved Vilhelmsro

Den nye skole i Fredensborg er i 2011 budgetteret

med 85,4 mio. kr. Heraf er anvendt 83,4 mio.

kr. Skolen forventes færdig i løbet af 2012, hvor

der er afsat 37,6 mio. kr. til at færdiggøre projektet.

Etablering af dobbeltprofil Usserød Å

Anlægsprojektet indgår i et større projekt om

Klimatilpasning af Kokkedal. Der er således afsat

7 mio. kr. i 2011 til etablering af dobbeltprofil

langs Usserød Å. Heraf er der afholdt udgifter på

ca. 2,8 mio. kr. i 2011.

Lån og balanceforskydninger

Lån

Budget 2011 indeholdt en låneramme på 43,9

mio.kr. Regnskab 2011 viser imidlertid at der

blev optaget lån for samlet 49,9 mio.kr. – altså

blev der optaget 6 mio. kr. mere end oprindeligt

planlagt.

Årsagen til det højere låneoptag i 2011, var at

der blev overført en delvis ubrugt låneramme fra

2010 til 2011. Overførslen skete efter dispensationsansøgning

til Indenrigsministeriet.

I forbindelse med optagelsen af lån i 2011 blev

en ny metode anvendt - den kaldes KURbyggekredit

(KUR=Kommunekredits Udlåns Rente).

Metoden indebærer at der i løbet af året kan

trækkes på en aftalt byggekredit. Når året er slut

nedlægges kreditten og der optages et traditionelt

langfristet lån. Fordelen ved ordningen er at

der kun betales renter efter anlægsforbrug, og at

lånet ikke skal reguleres i supplement-perioden

hvis forbruget udvikler sig anderledes end budgettet.

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger er forskydninger i likviditeten

mellem årene. Fx påvirkes likviditeten i 2012

af regninger der betales i 2011, men som vedrører

regnskabsåret 2012.

I 2011 har der været en forskydning på -22,3

mio. kr. Dette vedrører lån til anlæg, således at

der er optaget lån i regnskab 2011, men likviderne

er først tilført kommunen i marts 2012. Det er

49,9 mio. kr. der vedrører udfyldelse af lånerammen

for 2011.

Endvidere har vi i 2011 hjemtaget 30 mio. kr. ud

fra en forventning om at det var lånebehovet til

anlæg i 2011. Det medfører en netto påvirkning

af balanceforskydningerne på ca. -20 mio. kr.

Regnskab 2011

8


Årets gang 2011

Fredensborg Kommune kom igennem 2011 med

flere markante tiltag. Således har kommunen

med vedtagelse af Klima- og energistrategi, elbiler

og senest med Usserød Å projektet igen sat

klima på dagsordenen. I løbet af 2011 blev Fredensborgs

ansøgning om frikommune imødekommet.

Men det er kun en del af det, der skete i

Fredensborg Kommune i 2011. I det følgende er

der udpluk fra det forgangne år.

Erhvervsudvikling

Samarbejdet med kommunens erhvervsliv blev

understøttet af forårets erhvervskonference og i

efteråret fulgt op af virksomhedsbesøg. Fredensborg

Kommune har startet en gratis erhvervsrådgivning,

der siden udgangen af oktober har rådgivet

iværksættere og andre mindre virksomheder.

Rådgivningen foregår en gang om måneden på

rådhuset samt at erhverv.net altid kan kontaktes

via deres hjemmeside.

Klima- og Energistrategi

Byrådet vedtog kommunens Klima- og Energistrategi

den 26. september 2011. Med strategien

er der nu fastsat mål for nedsættelse af CO2-

udslip fra kommunen som virksomhed og for

kommunens geografiske område. Klimasekretariatet

arbejder med aktiviteterne i strategien frem

til 2013 og opnåelse af strategiens 54 mål.

Elbiler

Med indgåelse af samarbejdsaftale om etablering

af infrastruktur til opladning af elbiler er der skabt

et fokus på mere grøn transport og reduktion af

udledningerne, både for kommunens egen transport,

og i forhold til borgere og virksomheder i

kommunen. Aftalen falder også i tråd med Fredensborg

Kommunes ambitiøse målsætninger på

energi- og klimaområdet. Som klimakommune

har Fredensborg forpligtet sig til at reducere CO2

udslippet med 2 % om året frem til 2025.

Klimaprojekt Kokkedal

Gravemaskinerne begyndte i oktober på første

del af det store å-projekt ved Usserød Å i Kokkedal.

Der skal etableres et dobbeltprofil – et ekstra

trappetrin langs åen - som vandet kan løbe op

på, når der kommer for meget vand i åen. Dermed

mindskes risikoen for oversvømmelser efter

de voldsomme skybrud, fremtidens klima vil bringe

flere af.

I august 2010 blev Kokkedal ramt af et historisk

stort skybrud. Det betød at mange huse og haver

langs åen blev oversvømmet af de store vandmængder

til stor gene for beboerne.

Bag projektet står et partnerskab bestående af

Fredensborg Kommune og Realdania – med støtte

fra Lokale- og Anlægsfonden samt de to almene

boligselskaber ab Hørsholm Kokkedal og Boligforeningen

3B. Den samlede økonomi er på 118 mio.

kr., og når borgerne har givet deres input, er det

planen at udskrive en konkurrence for projektet i

foråret 2012.

Frikommune

Fredensborg Kommune blev i 2011 en af de ni

kommuner, som Indenrigs- og sundhedsministeriet

udvalgte til frikommuner i 2012. Dermed er

der åbnet for, at kommunen gennem frikommuneforsøget

kan arbejde for at blive fritaget for

uhensigtsmæssige regler og bindinger på en lang

række områder. Det betyder mindre bureaukrati,

mere frihed og dermed mere effektivitet i løsningen

af de kommunale opgaver.

Ungdomsklub i Kokkedal

Byrådet vedtog i 2011 at etablere en ny ungdomsklub

i Kokkedal i bygningerne der tidligere

husede Kvarterhuset. I efteråret begyndte klubben,

først i form af matrikelløs klub, hvor medarbejdere

arbejdede med de unge i nærmiljøet og

januar 2012 åbnede ungdomsklubben dørene.

Straks svar

En selvbetjeningsløsning, hvor borgerne kan få

afklaret spørgsmål hele døgnet via en naturlig og

integreret løsning på kommunens hjemmeside.

Siden sommeren 2011 har kommunens borgere

dermed haft mulighed for at få hjælp om fx lægeskift,

boligstøtte eller byggesagsbehandling udenfor

kommunens normale åbningstid. Kontakten er

foregået via chat på computeren og telefonhotline.

Dermed er Fredensborg Kommune med kapløbet

om at vinde den eftertragtede Digitaliseringspris.

Det er det kommunale samarbejdsprojekt – Online

Borgerbetjening 24/7 – der er blevet nomineret

til prisen.

Regnskab 2011

9


Velfærdsteknologi

Digitalisering er på den nationale dagsorden og i

Fredensborg Kommune arbejdes der med at udnytte

de teknologiske muligheder både administrativt

og i servicefunktioner. Således er digitaliseringen

på dagsordenen i både undervisning og i

ældreplejen.

Mere effektiv hjemmepleje

Der er taget ny teknologi i brug der gør, at alle

kommunens hjemmehjælpere nu kan tage direkte

hjemmefra og ud til borgerne om morgenen. Det

har hidtil været nødvendigt at møde ind på kommunens

plejecentre først, men ved brug af elektroniske

låse, der er i borgernes boliger, og digitale

ruteplaner, kan hjemmehjælperne nu nå 1-2

besøg mere i de altid travle morgentimer. Den

nye arbejdsorganisering er et konkret resultat af

kommunens anvendelse af ny velfærdsteknologi,

som Byrådet har besluttet at satse yderligere på i

2012.

Tilbagekøb af skoler

De fem skoler der har været en del af et Sale And

Lease Back arrangement, er i 2011 købt tilbage.

Handelen medførte at kommunekassen blev styrket

med 24,5 mio. kr. og kommunens bruttogæld

nedbragt med 397 mio. kr.

Skolerne blev i 1999 solgt til FIH og der blev

samtidig indgået en 25-årig huslejeaftale i et Sale

And Lease Back arrangement.

Ny biblioteksstruktur

Der er påbegyndt en ny biblioteksstruktur 2011-

2014. Der er etableret et cafébibliotek på Kokkedal

Skole, som åbnede januar 2012, som filial

under biblioteket i Nivå.

I oktober 2011 blev det nye medborgercenter på

Nivå Bibliotek indviet. Centeret er en vigtig del af

bibliotekets nye profil ”familie og integration”,

hvormed en række nye tiltag og aktiviteter såsom

lektiecafé, fædreklub og familieafdeling. Biblioteket

får dermed også en uformel rolle som kultur-,

videns- og vejledningscenter ved bl.a. at sætte

aktivt fokus på læring, demokrati og sundhed

gennem funktioner og aktiviteter, som udvikles i

samarbejde med borgere og eksterne samarbejdspartnere.

2010. Kommunens 6 skoler har med den nye

struktur fremtidssikret undervisningen og skabt

bedre forudsætninger for fortsat at udvikle det

faglige og pædagogiske undervisningstilbud med

samme høje kvalitet. Den nye struktur har samtidig

skabt bæredygtige skoler i forhold til investeringer

i nye digitale undervisningsformer.

Områdeledelse på daginstitutionsområdet

Den endelige struktur på daginstitutionsområdet

blev i 2011 endelig implementeret. Således er der

områdeledelse i seks områder og der er etableret

et selvejende netværksområde.

Omfattende indsats mod ungeledighed

Byrådet besluttede i juni 2011 at gennemføre en

ny omfattende ungeplan ”Unge i Job”. En plan der

skal sikre, at kommunen opnår det ambitiøse

politiske mål om at have landets laveste ungdomsledighed.

Ungeplanen styrker indsatsen på

tværs af uddannelsesinstitutioner, jobcenter,

uddannelsesvejledning mv., så de unge får de

bedste muligheder for at skabe en god tilværelse.

Der er særligt fokus på de 15-17 årige, de skal

tidligt hjælpes med at komme i gang med en

aktivitet, der fører til uddannelse eller job.

Japanske børn på besøg

Fredensborg Kommune havde i efteråret besøg af

16 japanske børn fra den tsunamiramte by

Higashi Matsushima. Børnene blev integreret med

jævnalderen børn og deres familier fra 8. klasse

elever på Endrupskolen i Fredensborg. Efter 10

det 10 dages besøg var der blevet knyttet venskabsbånd

på tværs af Japan og Danmark, og alle

involverede er blevet mange spændende oplevelser

rigere. Myndighederne fra Higashi Matsushima

har siden besøgt Danmark og aflagde Fredensborg

Kommunes skoler et besøg.

Ny administrativ struktur

Ved indgangen til 2011 blev der implementeret

en ny centerledelsesstruktur i den administrative

organisation. Med denne nye struktur er der

skabt en forenkling med klarer snitflader og større

effektivitet i den administrative organisation.

Ny skolestruktur

Skoleåret 2011-12 blev starten på den nye skolestruktur,

som Byrådet besluttede november

Regnskab 2011

10


Bemærkninger og opfølgning på mål 2011

– drift og anlæg

I de følgende afsnit vil hvert politikområde følge

op på deres mål og kvalitetskrav for 2011. Områderne

vil desuden følge op på regnskabsresultatet

og afgive bemærkninger til hovedlinjerne i det

økonomiske resultat.

Opfølgningen på målene tager sit afsæt i Økonomi

og Kvalitet 2011. Hvert politikområde har

således fulgt op på de for 2011 satte mål.

Økonomiopfølgningen er foretaget ud fra at markante

afvigelser i forhold til det korrigerede budget

beskrives.

Fredensborg Kommune har valgt at indbygge en

besparelse i prisfremskrivningen. Således at udgangspunktet

er KL’s skøn til pris- og lønudviklingen

med korrektion på visse prisfremskrivninger.

Politikområde 17 Finansiering, er ikke med i den

følgende beretning, idet området beskrives i det

indledende afsnit om det økonomiske resultat.

Finansieringsområdet dækker over kommunens

lån, renter, skatter, tilskud og udligning mv. hvilket

ligger ud over drift og anlæg.

Overførslerne fra 2011 til 2012 bliver behandlet

sideløbende med regnskabet og foreligger derfor

ikke i vedtaget form. Det har i 2011 ikke været

muligt at overføre et merforbrug. Beretningen

forholder sig ikke til hvor stor en andel af resultatet

2011 overførslerne udgør. Budget 2011 er

korrigeret med 33,3 mio. som følge af overførslerne

fra 2010.

Følgende tabel viser det overordnede resultat af

regnskab 2011 fordelt på politikområderne 1 til

18.

ØKONOMI

Alle politikområder

(1.000 kr.)

Opr. vedt.

Budget

2011

Korr.

vedt.

Budget

2011

Regnskab

2011

Afvigelse

mellem

korrigeret

budget og

regnskab

2011

Forbrugsprocent

2011,

%

1 Natur og miljø 4.588 5.572 5.062 510 90,8%

3 Veje og trafik 71.589 71.768 72.317 -549 100,8%

4 Kommunale ejendomme 63.042 63.844 59.623 4.221 93,4%

5 Fritid og erhverv 25.497 26.913 24.327 2.586 90,4%

6 Skole 407.252 398.477 389.225 9.252 97,7%

7 Unge og integration 27.858 28.880 27.032 1.848 93,6%

8 Børn 207.523 211.897 194.636 17.261 91,9%

9 Kultur og turisme 33.515 33.419 32.352 1.067 96,8%

10 Udsatte børn og unge 117.242 116.192 109.183 7.009 94,0%

11 Beskæftigelse 344.044 380.926 391.368 -10.442 102,7%

12 Sundhed og forebyggelse 25.131 24.967 23.250 1.717 93,1%

13 Pleje og omsorg 328.880 339.321 325.623 13.698 96,0%

14 Handicap og socialpsykiatri 224.929 236.110 233.639 2.471 99,0%

15 Beredskab 8.237 8.346 8.502 -156 101,9%

16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte 264.304 266.608 255.423 11.185 95,8%

17 Finansiering 19.174 23.299 23.644 -345 101,5%

18 Anlæg 111.453 165.825 131.702 34.123 79,4%

I alt alle politikområder 2.284.258 2.402.364 2.306.906 95.458 96,0%

Eksklusiv anlæg:

Driftsresultat 2.172.805 2.236.539 2.175.204 61.334 97,3%

Overførselsreglerne er i 2011 ændret: det ikke muligt at overføre merforbrug mellem 2011 og 2012.

Regnskab 2011

11


Politikområde 1

Natur og Miljø

Natur og Miljø omfatter kommunens myndighedsbehandling

indenfor natur- og miljøområdet,

den generelle naturplejeindsats, vedligeholdelse

af vandløb i kommunen, samt kommunens klimaindsats.

Størstedelen af områdets arbejdsopgaver er reguleret

indgående af lovgivningen. Kun mht.

naturgenopretning, naturpleje, vandløbspleje er

der i et vist omfang et råderum. I forhold til klimaområdet

er der et væsentligt bredere råderum.

Målopfølgning 2011

Opfølgning på politiske målsætninger indenfor

politikområdet er beskrevet nedenfor.

Kvalitetsmål der indgår i kvalitetskontrakten vedtaget

af Byrådet i juni 2010:


Vand og Naturplan. Der skal udarbejdes en

handleplan for implementering af de statslige

vand- og naturplaner.

Staten vedtog Natura 2000 planen den 8. december

2011 og Vandplan 2.3 Øresund den 22. december

2011. Udarbejdelse af handleplaner for

implementering af vand- og naturplanerne vil

derfor først blive udarbejdet i første halvdel af

2012.


Klima. Der skal etableres et klimasekretariat

og oprettes en tværgående klimaorganisation

med forankring i Natur og Miljø og med deltagelse

fra alle direktørområder.

I 2011 blev målet til fulde opfyldt. Det tværgående

klimasekretariat blev nedsat i 2010 og i 2011

forankret i det nyorganiserede center for Plan og

Miljø.) I 2011 udarbejdede klimasekretariatet

kommunens Klima- og Energistrategi, som byrådet

vedtog den 26. september 2011. Strategien

sætter mål for nedsættelse af CO2-udslip fra

kommunen som virksomhed og for kommunens

geografiske område, dvs. i samarbejde med borgere

og virksomheder. Klimasekretariatet arbejder

med de 54 aktiviteter i strategien frem til

2013, til opfyldelse af målene.

Økonomiopfølgning 2011

Det oprindelige budget for 2011 var for Natur og

Miljø på 4,6 mio. kr., som i løbet af budgetåret

blev korrigeret til 5,6 mio. kr. Regnskab 2011

viser et nettoresultatet på 5,1 mio. kr.

Regnskab 2011 viser et mindreforbrug på 0,5

mio. kr. Heraf er 0,1 mio. kr. som vedrører skadedyrsbekæmpelse

(brugerfinansieret), desuden

0,6 mio. kr. der vedrører Klima Kommune, som

overføres 100 % ( en del af vejvedligeholdelse).

Regnskab 2011 viser således et merforbrug på kr.

0,2 mio. kr. Dette merforbrug skyldes olieforurening.

ØKONOMI

Natur og Miljø

(1.000 kr.)

Oprindeligt

Budget 2011

Korrigeret

Budget 2011

Regnskab

2011

Rammestyrede område 4.588 5.572 5.062

Vedligeholdelse af vandløb 1.158 1.247 1.235

Kystsikring 0 0 20

Fælles formål 2.187 2.551 1.805

Bærbare batterier 191 0 6

Vandindvinding 71 71 20

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 595 495 1.513

Skadedyrsbekæmpelse -83 -83 -208

Vejvedligeholdelse m.v. 469 1.291 671

Politikområdet total 4.588 5.572 5.062

Regnskab 2011

12


Politikområde 3

Veje og Trafik

Området omfatter den trafikale infrastruktur og

busdrift.

Infrastrukturen består af ca. 230 km offentlige

veje, ca. 100 km stier samt 88 broer og tunneller.

Endelig er der ca. 40 km private fællesveje, hvor

kommunen er vejmyndighed. De offentlige veje

er klassificerede efter vejenes funktion.

Busdriften består af 10 buslinjer, 2 natbuslinjer

samt et servicebud, der kører i fast køreplan.

Derudover kører der en telebus efter behov

Målopfølgning 2011

Opfølgning på politiske målsætninger indenfor

politikområdet er beskrevet nedenfor.

Kvalitetsmål der indgår i kvalitetskontrakten vedtaget

af Byrådet i juni 2010:


Vejinfrastruktur. Der sikres en ligebehandling

af boligveje.

Forbedring af trafikmiljø og fremkommelighed

for de svage trafikanter

Forbedring af trafikmiljø og fremkommelighed

for de svage trafikanter (cyklister og fodgængere).

Genopretning af vejkapitalen.

Ved Folketingets vedtagelse af en revideret Lov

om private fællesveje vil en ændring fra offentlig

vej til privat fællesvej være en proces der strækker

sig over mindst 4 år. Det er derfor politisk

besluttet at der inden endelig beslutning som

supplement gennemføres en samfundsøkonomisk

vurdering af hvornår en vej bør være offentlig vej

hhv. privat fællesvej.

Med udgangen af 2011 er halvdelen af cykelstien

langs Lågegyde anlagt. Stien færdiggøres i løbet

af 2012.

Regnskab 2011

13


I 2011 er der indført et parkeringsregulativ, som

bl.a. forbyder parkering på fortovene til gavn for

fodgængere.

I 2011 er der gennemført hovedeftersyn på alle

offentlige veje. På baggrund heraf er der udarbejdet

udbudsmateriale dels til 15-årige funktionskontrakter

dels til 4-årige rammekontrakter.

Hermed bringes belægningsstandarden op til et

forud defineret serviceniveau hurtigst muligt og

fastholdes herefter på niveauet. Kontrakterne

indgås medio 2012.


Kollektiv trafik. I samarbejde med Movia og

nabokommunerne arbejdes der på en effektivisering

af den kollektive trafik.

I 2011 er der vedtaget en ny busstrategi, der

fokuserer på pendlertrafikken og indstiller de

mindst belagte ruter. Således ophørte servicebussen

ved køreplanskiftet i december 2011 Af kontraktmæssige

grunde anvendes bussen som lokalbus

i Fredensborg By i en 3-årig periode.

De vedtagne ændringer vil bringe balance i økonomien

for den kommunalt finansierede buskørsel

i de kommende år.

Økonomiopfølgning 2011

Veje og Trafik havde et oprindeligt nettobudget

på 71,6 mio.kr., som i løbet af budgetåret blev

korrigeret til 71,8 mio.kr. Regnskab 2011 viser et

nettoresultat på 72,3 mio. kr.

Regnskab 2011 viser således et merforbrug i

forhold til korrigeret budget på 0,5 mio.kr.

Merforbruget skyldes primært den hårde vinter i

sæson 2010/2011 desuden har man fra 2010 til

2011 en negativoverførsel på ca. 2. mio. kr. vedrørende

kollektiv trafik (en del af vejvedligeholdelse).

ØKONOMI

Veje og trafik

(1.000 kr.)

Oprindeligt

Budget 2011

Korrigeret

Budget 2011

Regnskab

2011

Rammestyrede område 71.589 71.768 72.317

Offentlige formål 211 211 211

Ubestemte formål 12 12 12

Erhvervsejendomme 241 241 241

Andre faste ejendomme 122 122 122

Byfornyelse 0 0 -56

Grønne områder og naturpladser 5.172 5.172 5.157

Strandområder 40 40 0

Sandflugt 70 70 6

Fælles formål 0 675 692

Driftsbygninger og -pladser 5.229 4.313 4.669

Øvrige fælles funktioner -4.068 -3.824 -4.736

Vejvedligeholdelse m.v. 21.893 19.850 22.396

Belægninger m.v. 6.338 5.157 4.788

Vintertjeneste 5.250 5.250 6.672

Fælles formål 0 0 168

Busdrift 31.079 34.479 31.975

Politikområdet total 71.589 71.768 72.317

Regnskab 2011

14


Politikområde 4

Kommunale Ejendomme

Politikområdet omfatter drift og vedligeholdelse af

de 161 ejendomme, som bl.a. huser kommunens

institutioner (skoler, haller, daginstitutioner, ældre

mv.) og faciliteter. I alt er der tale om ca.

160.000 m2 bygninger med tilhørende udearealer.

Driften vedrører blandt andet

Bygningers tekniske installationer

Klimaskærm

Sikkerhedsarbejder på legepladser (ved

skoler og institutioner)

Indvendig vedligeholdelse af nagelfast udstyr

(ved skoler og institutioner)

Fælles rengøringsaftaler

Risikostyring

Energistyring

Tilsyn med til og fraflytning af Kommunale

udlejningsejendomme

Budgetansvaret er forankret i afdelingen Kommunale

Ejendomme, som har det overordnede ansvar

for varetagelsen af opgaver i samarbejde

med de enkelte institutioner og et antal eksterne

leverandører.

Kommunale Ejendomme står for energioptimering,

bygningsgennemgang og tilstandsbeskrivelse

af alle kommunale bygninger. Drifts og vedligeholdelsesarbejder

samt anlægsarbejder udføres

i samarbejde med eksterne rådgivere og entreprenører.

Målopfølgning 2011

Opfølgning på politiske målsætninger indenfor

politikområdet er beskrevet nedenfor.

Kvalitetsmål der indgår i kvalitetskontrakten

vedtaget af Byrådet i juli 2010:

Digital kommunikation. I første halvår 2010

udvikles og implementeres redskaber til styrkelse

af den digitale kommunikation og samarbejdet

med brugere.

Helpdesk er implementeret og anvendes generelt af

brugerne i vores kommunale ejendomme ved indmelding

af opgaver omkring bygninger.

MinEnergi er ligeledes implementeret og anvendes af

både administrationen og bygningernes brugere. Her

følges det månedlige energiforbrug og data omkring

de tekniske anlæg opsamles.

Derudover er der udsendt ejendomsmanual indeholdende

servicekoncept, indeklimavejledning, bygningssyn

mv. til alle skole og institutionsledere.


Madordning. Sikre at køkkener i daginstitutioner

kan godkendes i forbindelse med implementering

af madordning.

I 2011 er alle køkkener i de daginstitutioner som er

indbefattet i madordningen renoveret eller udskiftet.


Energiforbrug. Energiforbruget skal ultimo

2011 være reduceret med 5 % i forhold til 2008.

Det skal samtidig sikres, at der et komfortabelt

og godt indeklima i vores bygninger.

Energiforbruget i de kommunale bygninger er

kortlagt og der er implementeret en decentral

energimodel. De tekniske serviceledere er blevet

efteruddannet og samarbejdet om de tekniske

anlæg er betydelig styrket.

Det gennemsnitlige energiforbrug er reduceret

med 15 % på ejendomme med en teknisk serviceleder,

hvilket svarer til ca. halvdelen af kommunens

bygningsmasse. Der er opnået et stort

fald i CO2-udledningen som følge af at

Baunebjerg skole er konverteret til fjernvarme.


Ny skole. Indgåelse af kontrakt for ny skole

ved Vilhelmsro i juli 2010.

Skolen ved Vilhelmsro tager form, idet der blev holdt

rejsegilde i efteråret og skolens skal står færdig.

Byggeriet følger tidsplan og forventes færdig til tiden

primo 2013. Skolen får en legeplads, som er betalt

af fonden LOA og kunstfonden er med til at finansiere

udsmykningen af skolen.


Lejeboliger. Korrekt og rettidig opkrævning

af husleje i kommunens lejeboliger i 2010.

I 2011 er huslejen på de kommunale lejeboliger

gennemgået og lejen er reguleret.

Regnskab 2011

15


Økonomiopfølgning 2011

Kommunale Ejendomme havde et oprindeligt

budget for 2011 på 63,0 mio.kr., som i løbet af

budgetåret blev korrigeret til 63,8 mio. kr. Regnskab

2011 viser et nettoresultat på 59,6 mio.kr.

Regnskab 2011 viser således et mindreforbrug i

forhold til korrigeret budget på 4,2 mio.kr.

Dette skyldes bl.a. at indeksregulering på rengøringen

har været lavere end forventet. Endvidere

mindreforbrug vedrørende Energi EMO (energimærkningsordning)

projektet er løbende 1,5 mio.

Indvendig vedligeholdelse viser et mindreforbrug

på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes at andre arbejdsopgaver

har været mere påkrævende. Pavillonleje

Asminderød skole viser et mindreforbrug på

0,5 mio. kr., hvilket skyldes at der mangler betaling

for december 2011.

ØKONOMI

Kommunale ejendomme

(1.000 kr.)

Oprindeligt

Budget 2011

Korrigeret

Budget 2011

Regnskab

2011

Rammestyrede område 63.042 63.844 59.623

Vedtagne korrektioner 3 0 0

Offentlige toiletter tilskud Sletten Havn rengøring 57 57 50

Værkstedsvogn 31 31 61

Det kommunale redningsberedskab 23 23 3

Landinspektør 14 14 0

Forbedret handicaptilgængelighed 0 0 0

Vicevært 85 85 89

Administration 21 21 44

Forpagtningsafgifter -173 -173 -155

Rengøring 27.924 24.627 23.919

Pavillonleje Asminderød Skole 5.029 5.029 4.539

Bygningsvedligeholdelse 4.344 5.747 5.736

Husleje -2.131 -2.369 -2.469

Vedligeholdelse af køkkener 151 151 66

Udenoms arealer 3.848 3.888 3.852

Ejendomsskat m.v. 12.941 12.809 12.676

El 2.018 2.663 2.154

Varme 1.677 970 920

Vand 3.649 3.946 3.846

Renovation 2.549 2.421 2.283

Indvendig bygningsvedligeholdelse 1.140 1.140 835

Kabel TV 0 0 16

Grundejerforening -300 -270 -353

Indendørs beplantning 123 123 123

Legepladser, sikkerhedsarbejder 661 661 632

Energi 242 2.250 754

Budget 2011 -884 0 0

Politikområdet total 63.042 63.844 59.623

Regnskab 2011

16


Politikområde 5

Fritid og Erhverv

Området dækker ud over fritid og erhverv også

folkeoplysning og Nivå Havn.

Fritid dækker drift og administration af kommunale

og selvejende haller, idrætsanlæg og foreningshuse,

samt Fritidsbutik og Kvarterhuset.

I starten af 2011 blev der nedsat et samarbejdsforum.

Samarbejdsforum har i 2011 gennemført

to debatmøder og én konference, hvor det folkeoplysende

område blev inviteret. Administrationen

har derudover afholdt en række fyraftensmøder

for foreninger.

Det folkeoplysende område omfatter tilskud til

foreninger, lokaleudlån og aktiviteter. Der er 126

folkeoplysende foreninger, som får kommunalt

tilskud og de har ca. 20.000 medlemmer over 25

år og ca. 7.000 medlemmer under 25 år.


Folkeoplysning. Revision af kommunens

støtteregler efter folkeoplysningsloven (Fredensborg

Reglerne) i 2011 for at gøre reglerne

mere gennemsigtige og forståelige, og

dermed opnå større brugertilfredshed.

Kommunen har en række idrætsfaciliteter, som

anvendes til fritidsaktiviteter. Der er Nivå Havn, 4

fodboldanlæg (Karlebo Idrætsanlæg, Karsemosegaard,

Humlebæk Stadion/Bannebjerggaard,

Fredensborg Stadion), 1 Atletikstadion (ved Fredensborg

Stadion), 3 Idrætshaller (Humlebæk

Hallen, Fredensborg Hallen og Egedalshallen), 5

tennisanlæg (Mikkelborg, Græstedgaard, Kastanievej,

Gl. Strandvej og Karlebo tennis), 1 motorcrossanlæg

(Kaiserdal) samt foreningshuse og

fritids/klubhuse. Derudover er der skole idrætsanlæg

og selvejende anlæg.

Fritids- og Erhvervsudvalget uddeler hvert år en

foreningspris, en fritidslederpris, en erhvervspris

og priser for påskønnelsesværdige idrætspræstationer.

Målopfølgning 2011

I 2011 er Humlebæk Skatepark blevet renoveret

og Glenten Motions- og Legerum i Knorrenborg

Vang er blevet anlagt.

Opfølgning på politiske målsætninger indenfor

politikområdet er beskrevet nedenfor.

Kvalitetsmålene der indgår i kvalitetskontrakten

vedtaget af Byrådet i juli 2010:


Dialog med foreninger. Implementering af

ny dialog- og samarbejdsstruktur med foreningerne

på det folkeoplysende område i

2010.

I 2011 er der gennemført en revidering af Fredensborg

Reglerne for så vidt angår de folkeoplysende

frivillige foreninger. Reglerne trådte i kraft

d. 1. januar 2012.


Erhverv.

Udvikle erhvervsrådet

Forbedre samarbejdet med kommunens

erhvervsliv

• Forbedre rammevilkårene for erhvervslivet

• Samarbejde med Væksthuset Hovedstadsregionen

om den lokale erhvervsservice

I 2011 er der afholdt 5 møder i Erhvervsrådet

herunder en erhvervskonference i foråret 2011.

For at forbedre samarbejdet med kommunens

erhvervsliv har der også været gennemført virksomhedsbesøg

i efteråret 2011, ligesom der er

sket en udvidelse af aktivitetsniveauet gennem et

nyt initiativ med åben og gratis erhvervsrådgivning

på rådhuset den sidste mandag i hver måned.

En af udfordringerne på området er hele erhvervsserviceområdet

herunder Erhverv.net og

Væksthuset. Derfor blev det sidst i 2011, i en

kreds af nordsjællandske borgmestre, besluttet at

nedsætte en tværkommunal arbejdsgruppe, der i

foråret 2012 skal komme med anbefalinger om

den fremtidige organisering til kredsen af borgmestre.

Regnskab 2011

17


Økonomiopfølgning 2011

Det oprindelige budget for 2011 var for Fritid og

Erhverv på 25,5 mio. kr., som i løbet af budgetåret

blev korrigeret til 26,9 mio.kr. Regnskab

2011 viser et nettoresultatet på 24,3 mio. kr.

mio. kr.

Regnskab 2011 viser således et mindreforbrug i

forhold til korrigeret budget på 2,6 mio. kr.

Resultatet for 2011 er primært et udtryk for et

mindreforbrug under fælles formål på 0,9 mio.

kr., som primært dækker over et mindreforbrug

vedr. pensionisttilskud på 0,3 mio. kr. og et mindreforbrug

vedr. mellemkommunal refusion for

voksenundervisning på 0,4 mio. kr.

Under andre kulturelle opgaver er der et mindreforbrug

på 0,5 mio. kr., som primært skyldes et

mindreforbrug på det fire årige Projekt Fritidsbro

(støttet af SATS-puljemidler) på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget

skyldes, at projektperioden formelt

går fra oktober til oktober, men i praksis startede

projektet først i maj 2011. Der er 100 pct. overførsel

af uforbrugte projektmidler til 2012.

ØKONOMI

Fritid og erhverv

(1.000 kr.)

Oprindeligt

Budget 2011

Korrigeret

Budget 2011

Regnskab

2011

Rammestyrede område 25.497 26.913 24.327

Andre faste ejendomme 7 4 3

Stadion og idrætsanlæg 5.038 10.477 9.985

Idræts- og svømmehaller 4.853 0 1

Andre fritidsfaciliteter 1.510 1.907 1.690

Lystbådehavne m.v. - 54 - 57 - 173

Museer 31 37 40

Teatre 46 14 67

Andre kulturelle opgaver 646 878 381

Fælles formål 834 1.258 315

Start- og udviklingspuljen 285 160 160

Folkeoplysende voksenundervisning 3.042 2.897 2.921

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 5.607 5.673 5.532

Lokaletilskud 1.752 1.821 1.766

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1.201 1.219 979

Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 387 353 400

Kommissioner, råd og nævn 40 0 0

Erhvervsservice og iværksætteri 272 272 261

Politikområdet total 25.497 26.913 24.327

Regnskab 2011

18


Politikområde 6

Skole

Skoleområdet omfatter kommunens folkeskoletilbud

for børn og unge i alderen fra 6 til 16 år.

Budgettet dækker ud over fællesområdet og

folkeskolerne også specialområdet og PPR (Pædagogisk

Psykologisk Rådgivning) –

kommunale og regionale specialskoler – bidrag til

statslige og kommunale skoler og efterskoler –

samt befordring af elever på almen og specialområdet.

Der er 6 folkeskoler i Fredensborg Kommune og

en specialskole for autistiske elever

Der er 6.135 børn og unge i alderen 6-16 år pr.1.

januar 2012, heraf går 4.400 elever i en kommunal

folkeskole.

Den gennemsnitlige skolestørrelse er på 730

elever og der er gennemsnitlig 22 elever i hver

klasse

Eleverne i 7. og 8. klasse er endvidere blevet

undervist i bæredygtighed.


Tværfagligt samarbejde. At skabe et tværfagligt

samarbejde omkring udsatte børn og

unge, således at børn og unge i vanskeligheder

hurtigt bliver identificeret, og den nødvendige

hjælp hurtigt bliver iværksat, så flere

børn og unge kan forblive i institution og skole.

I 2011 blev der iværksat tværfaglige samarbejder

omkring udsatte børn og unge iværksat på alle

skoler og daginstitutioner.

Der har hele året været arbejdet med en styrkelse

af kontinuiteten og stabiliteten i det tværfaglige

samarbejde. Det tværfaglige samarbejde er

følsomt overfor udskiftninger af personale, som er

et vilkår i en foranderlig tid. Så dette fokus fortsætter.

Målopfølgning 2011

Opfølgning på politiske målsætninger indenfor

politikområdet er beskrevet nedenfor.


Inklusion. At skolerne bliver så inkluderende

som muligt for at sikre, at flest mulige elever

indgår i og får udbytte af almenundervisningen.

Kvalitetsmål der indgår i kvalitetskontrakten

vedtaget af Byrådet i juni 2010:


Strategi for skoleudvikling. Med udgangspunkt

i skoleudviklingsstrategien udarbejdes

der handleplaner indenfor følgende

temaer:

• Internationalisering og interkulturalitet

• Bæredygtighed og sundhed

• Netværk og kommunikation

• Innovation, iværksætteri og entreprenørskab

I 2011 har der især været arbejdet med området

’Bæredygtighed og Sundhed’. Der er pr. 1. august

2012 oprettet en matrikelløs naturskole, der tilbyder

naturforløb og oplevelser til skolerne. Også

projektet med udehaver ’Haver til maver’ er blevet

en fast bestanddel af skolerne tilbud. I haverne

dyrkes økologiske grøntsager og eleverne

laver mad i udekøkkener af deres produkter.

Desuden er der arbejdet med indsatser indenfor

energiområdet. Her er det lykkedes, at nedbringe

energiforbruget med over 10 % på skolerne.

I Fredensborg Kommune er der i en del år blevet

arbejdet med at inkludere elever med særlige

behov i almenundervisningen. Den stramme styring

af budgettet og den øgede inklusion på skolerne

har medført at 95,6 % af kommunens elever

i skoleåret 2011/12 bliver undervist indenfor

almenundervisningen.

Fra budgetår 2012 bliver ca. 80 % af økonomien

til de enkelintegrerede elever lagt ud til skolerne,

fordelt efter elevtal.

Økonomiopfølgning 2011

Politikområde 6 - Skole havde et oprindeligt nettobudget

på 407,3 mio. kr., som i løbet af budgetåret

blev korrigeret til 398,5 mio.kr. Regnskab

2011 viser et nettoresultat på 389,2 mio.kr.

Regnskab 2011 viser således et mindreforbrug i

forhold til korrigeret budget på 9,3 mio. kr. svarende

til ca. 2,3 %. Mindreforbruget fordeler sig

med 7,6 mio. kr. på det rammestyrede område

og 1,7 mio. kr. på det indsatsstyrede område.

Regnskab 2011

19


Regnskabsresultatet på det rammestyrede område

fordeler sig med et mindreforbrug på

5,3 mio. kr. på skolerne

1,8 mio. kr. på fællesområdet

0,7 mio. kr. på Pædagogisk Psykologisk

Rådgivning

0,5 mio. kr. på støttepædagogkorpset

Endvidere har der været et merforbrug på Ullerødskolen

på 0,7 mio. kr. svarende til et merforbrug

på ca. 4 %, hvilket er i overensstemmelse

med den særlige aftale, der er indgået om afvikling

af oparbejdet gæld over en tre-årig periode

2010-2013.

Skolernes uforbrugte midler skyldes blandt andet

opsparing til opgradering af og indkøb af ITløsninger

og – materiel. Retablering og nyetablering

af lokaler på både fusionerede og ikke fusionerede

skoler. Skolerne har endvidere været

tilbageholdende med genbesættelse af vakante

stillinger og brug af vikarer, for derved ikke at

risikere at gå ud af regnskab 2011 med et merforbrug.

De uforbrugte midler på fællesområdet på netto

1,8 mio. kr. skyldes dels merindtægter ved mellemkommunale

betalinger og et mindreforbrug på

0,4 mio. kr. på SFO området – midler der skal

overføres til politikområde 8 – Børn, da SFO i

2011 blev omdannet til fritidshjem. Hertil kommer

indirekte omkostninger vedrørende Ullerødskolens

fritidsordning og et mindreforbrug på

kørsel af specialklasseelever.

De uforbrugte midler på Specialpædagogisk Team

og PPR skyldes primært midlertidige vakante

stillinger, der er genbesat med virkning fra 2012.

Det indsatsstyrede område går ud af regnskab

2011 med et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Dette

skyldes primært en sænkning af priserne fra 2010

til 2011 på ca. 2 %, men et uændret antal elever

visiteret til et specialskoletilbud. Dette fald i taksterne

ses ikke i 2012, hvor blandt andet Helsingør

og Hillerød Kommuner – de kommuner hvis

tilbud vi primært benytter – hæver priserne med

ca. 3 %.

ØKONOMI

Skole

(1.000 kr.)

Oprindeligt

Budget 2011

Korrigeret

Budget 2011

Regnskab

2011

Rammestyrede område 340.550 335.767 328.209

Stadion og idrætsanlæg 120 120 121

Folkeskoler 235.865 233.220 228.189

Syge- og hjemmeundervisning 609 653 653

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 12.208 12.881 12.229

Skolefritidsordninger 21.458 19.940 19.660

Befordring af elever i grundskolen 1.733 1.712 1.240

Kommunale specialskoler 14.599 15.402 14.166

Bidrag til statslige og private skoler 39.749 37.801 37.799

Efterskoler og ungdomskostskoler 5.038 5.214 5.180

Fælles formål 9.001 9.001 8.575

Særlige dagtilbud og særlige klubber -352 -699 -102

Kommissioner, råd og nævn 522 522 501

Indsatsstyrede område 66.702 62.710 61.016

Befordring af elever i grundskolen 5.161 7.065 7.195

Specialundervisning i regionale tilbud 2.515 2.001 1.563

Kommunale specialskoler 46.122 41.267 39.783

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 492 500 540

Særlige dagtilbud og særlige klubber 12.412 11.877 11.934

Politikområdet total 407.252 398.477 389.225

Regnskab 2011

20


Politikområde 7

Unge og Integration

Området har ansvaret for en række forskellige

aktiviteter:

Fredensborg Ungdomsskole – almen undervisning

og andre aktiviteter for unge

Drift af ungdomsklubområdet (3 ungdomsklubber

i kommunen samt en række andre

klublignende tilbud for unge)

Møllevejens Skole – et alternativt undervisningstilbud

for unge fra 8. klasse

Koordinering og udvikling af Ungecenters

aktiviteter og undervisningstilbud

SSP (Skole, Sociale myndigheder, Politi)

Budgetansvar for Fredensborg Kommunes

andel af UU Øresund, et vejledningssamarbejde

med Helsingør Kommune

De boligsociale helhedsplaner, Nivå Nu, Kokkedal

på Vej samt helhedsplan for Enebærhaven

i Humlebæk

Fredensborg Kommunes samlede integrationsområde,

herunder Partnerskabsaftale med

Integrationsministeriet.

Målopfølgning 2011

Opfølgning på politiske målsætninger indenfor

politikområdet er beskrevet nedenfor.

Kvalitetsmål der indgår i kvalitetskontrakten og

er vedtaget af Byrådet i juli 2010:


Sammenhæng i Integrationsarbejdet. I

udmøntningsplanen for partnerskabsaftalen

med Integrationsministeriet er opstillet en

række mål og delmål som tilsammen skal angive,

hvorvidt der sker fremdrift i arbejdet. Et

overordnet mål i udmøntningsplanen er: Den

1. januar 2013 oplever 30 % af nøglemedarbejderne

på integrationsområdet bedre sammenhæng

i integrationsarbejdet på tværs af

kommunen.

I 2011 (aftalens år 2) er der arbejdet med 11

konkrete indsatser i Partnerskabsaftalen. Alle

indsatser er sat i drift.

I henhold til Partnerskabsaftalen skulle der ultimo

2011 gennemføres en midtvejsevaluering, og

denne er gennemført. Evalueringen viser, at ind-

Regnskab 2011

21


satsen i tilfredsstillende grad har indfriet de opstillede

mål og forventninger.


Ungetilbud i Humlebæk. Senest med udgangen

af 2010 etableres et velfungerende

ungetilbud i Humlebæk Center i tæt samarbejde

med de kommende brugere.

I 2011 er ungdomsklubben 3050 i Humlebæk for

alvor kommet i drift, og der er en stabil gruppe af

unge, som benytter sig af tilbuddet.

Udover kvalitetsmål i kvalitetskontrakten er følgende

mål opnået:


Etablering af ungdomsklub i Kokkedal

Byrådet vedtog i foråret 2011 at etablere en ny

ungdomsklub i Kokkedal i de bygninger, som

tidligere rummede Kvarterhuset, Broengen 2.

Målet var, at klubben skulle åbne i 2011. Klubben

åbnede i løbet af efteråret 2011, først som en

matrikelløs klub, hvor medarbejderne arbejdede

med de unge ude i nærmiljøet, og dørene til den

nye ungdomsklub blev åbnet i januar 2012.

Økonomiopfølgning 2011

Unge havde et oprindeligt nettobudget på 27,9

mio. kr., som i løbet af budgetåret blev korrigeret

til 28,9 mio. kr. Regnskab 2011 viser et nettoresultat

på 27,0 mio. kr.

Regnskab 2011 viser således et mindreforbrug i

forhold til korrigeret budget på 1,8 mio. kr. Resultatet

skyldes:

1. Et mindreforbrug på den nye ungdomsklub

Kokpit samt på budgettet for frie midler på

Integrationsområdet. Samlet for de to områder

er der et mindreforbrug på 874 t.kr.,

som overføres til 2012, idet de er en del af

finansiering af ombygningen af lokalerne

Broengen 2. Denne ombygning er færdiggjort

og vil fremgå af regnskabet for 2012.

2. Et mindreforbrug på Partnerskabsaftalen

med Social- & Integrationsministeriet på

499 t.kr. Mindreforbruget skyldes, at nogle

aktiviteter er kommet senere i gang end

oprindelig planlagt.

Øvrigt mindreforbrug er fordelt på flere enheder

og holder sig alle indenfor overførselsreglerne på

5 %.

ØKONOMI

Unge og Integration

(1.000 kr.)

Oprindeligt

Budget 2011

Korrigeret

Budget 2011

Regnskab

2011

Rammestyrede område 27.858 28.880 27.032

Folkeskoler 2.209 1.897 1.815

Ungdommens Uddannelsesvejledning 5.421 5.613 5.613

Ungdomsskolevirksomhed 18.489 20.497 18.984

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 953 0 2

Øvrige sociale formål 765 852 606

Kommissioner, råd og nævn 21 21 12

Politikområdet total 27.858 28.880 27.032

Regnskab 2011

22


Politikområde 8

Børn

Området omfatter kommunens dagtilbud for børn

og unge i alderen 0 til 14 år. I 2011 var der 7.659

børn, og frem til 2023 forventes tallet at falde til

7.100 børn. Der var ca. 640 beskæftigede medarbejdere

på området og 4.947 dagtilbudspladser

fordelt på:

754 vuggestue/dagplejepladser

1.305 børnehavepladser

1.750 fritidshjem/SFO pladser

1.138 klubpladser

Budgettet dækker dagpleje, vuggestuer, børnehaver,

integrerede institutioner, fritidshjem og

fritidsklubber. Der er en institution, der har tilknyttet

en specialgruppe for handicappede børn.

Derudover har kommunen udgifter til private

pasningstilbud, samt fritvalgsordninger.


Temperaturmåling. Med udgangspunkt i

KL-partnerskabets kvalitetsmåling i dagtilbud

gennemføres en Temperaturmåling 2, som

indeholder tegn og mål for børns udvikling på

yderligere 4 læreplanstemaer ud over sprog

og sociale kompetencer:

• Naturen og Naturfænomener

• Krop og bevægelse

• Kulturelle udtryksformer og værdier

• Personlige kompetencer.

Temperaturmåling blev udsat til september 2012,

idet KL ikke var klar. Den indgår i den cyklus,

hvor det hvert andet år er TM og hvert andet år

kvalitetsrapporten. På tilsyn i 2011 er der blevet

spurgt til hvilke handlinger TM fra 2010 har giver

anledning til og det har institutionerne svaret på

og mange har fået det indarbejdet i deres årshjul

for 2011.

Målopfølgning 2011

Opfølgning på politiske målsætninger indenfor

politikområdet er beskrevet nedenfor.

Kvalitetsmål der er indgået i kvalitetskontrakten

og vedtaget af Byrådet i juli 2010:


Kvalitetsrapport. Med udgangspunkt i KL

partnerskabet gennemføres en 1. udgave af

en kvalitetsrapport for dagtilbud.

Der er i 2011 arbejdet med at opbygge et format

for kvalitetsrapporten for dagtilbud som et redskab

til dialog og udvikling mellem dagtilbud,

forvaltning og kommunalbestyrelsen. Der er i

2011 udviklet et koncept for, hvorledes Fredensborg

Kommune fremadrettet kan levere kvalitetsrapporter

på dagtilbudsområdet, der favner hele

0- 14 års området.

I konceptet er indarbejdet modeller for hvorledes

institutionernes arbejde med pædagogiske læreplaner

systematisk kan følges op og afrapporteres

i kvalitetsrapporten. I den forbindelse er der også

indført lærerplaner for fritidshjem og fritidsklub.

I sommeren 2012 vil kvalitetsrapporten for 2011

blive præsenteret for det politiske niveau


Inklusion. Fire institutioner gennemfører et

inklusionsprojekt med de 4 ”søsterinstitutioner”,

som har gennemført projekter

som sparring med henblik på videndeling til

alle dagtilbud.

For at fremme videndelingen mellem det første

og det andet hold inklusionsinstitutioner, har

første holds inklusionsinstitutioner fungeret som

søsterinstitutioner for en anden institution fra

samme bysamfund. Søsterinstitutionen har delt

ud af sine inklusionserfaringer, inspireret og hjulpet

med at implementere arbejdet med inklusion i

praksis. Alle fire institutioner har gjort brug af

deres søsterinstitution i form af vejledning og

sparring fra inklusionsambassadørerne. Endrup

Klub har især benyttet søsterinstitutionen til at

mestre praksisfortællingens kunst og til at få en

udefra til at se kritisk på egen praksis. Fritidshuset,

som ikke har haft nogen søsterinstitution,

har gjort brug af den pædagogiske konsulent, de

havde tilknyttet i stedet. Alle institutioner er enige

om, at det er rigtig godt at have nogle udenfor

institutionen til at spare med.

Citat: ”Vi har fået god sparring fra inklusionsambassadøren

i vores søsterinstitution. Hun stiller

provokerende spørgsmål til vores praksis. Det er

meget givtigt for os”, Endrup Klub.

Regnskab 2011

23


Økonomiopfølgning 2011

Børn havde et oprindeligt nettobudget på 207,5

mio. kr., som i løbet af budgetåret blev korrigeret

til 211,9 mio. kr. Regnskab 2011 viser et nettoresultat

på 194,4 mio. kr.

Regnskab 2011 viser således et mindreforbrug i

forhold til korrigeret budget på 17,5 mio. kr.

Resultatet skyldes et mindre forbrug på fællesområdet

på 5,2 mio., et mindreforbrug på dagplejen

på 1,1 mio. kr. samt et mindreforbrug på

institutionerne på 11 mio. kr.

Mindreforbruget på fællesområdet kan opdeles i

mindreforbrug vedr. madordningen, som først

blev ”helt udrullet” i slutningen af 2011. Det har

betydet mindreudgifter til fripladser, søskenderabat

og kommunalt tilskud på ca. 1,5 mio. kr.

Mindreforbrug til uddannelse, idet nogle af de

fælles uddannelsesforløb blev billigere end først

antaget, hertil kommer at der er indhentet 1,2

mio. kr. i refusion vedr. uddannelse. Der er et

mindreforbrug på kontoen til kapacitetstilpasning

på 1,4 mio. kr.

Dagplejens mindreforbrug skyldes ubesatte stillinger

og det faldende børnetal i 2011. Der var

budgetteret med pasning af 160 børn i 2011 og

der blev passet 119 børn.

Institutionernes resultat 2011 holdes indenfor

reglerne om automatisk overførsel. Den samlede

forbrugsprocent på institutionerne udgør 95,7%

på politikområde 8. Hertil kommer forbruget på

SFOérne på politikområde 6, det samlede forbrug

på dagpasningsområdet inkl. SFO udgør 96% af

det korrigerede budget.

ØKONOMI

Børn

(1.000 kr.)

Oprindeligt

Budget 2011

Korrigeret

Budget 2011

Regnskab

2011

Rammestyrede område 207.523 211.897 194.636

Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 1.124 181 183

Fælles formål 37.546 34.423 29.114

Dagpleje 15.916 14.511 13.447

Vuggestuer 3.088 53 30

Børnehaver 5.020 2.607 2.579

Integrerede daginstitutioner 104.109 124.397 114.065

Fritidshjem 16.767 14.862 14.567

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 16.888 13.140 13.083

Særlige dagtilbud og særlige klubber 2.909 2.864 2.843

Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, m.v. 4.156 4.859 4.725

Politikområdet total 207.523 211.897 194.636

Regnskab 2011

24


Politikområde 9

Kultur og Turisme

Området dækker kultur, venskabsbysamarbejde,

museumsforhold, bibliotekerne, musikskolen,

teater og biograf, lokalhistorisk arkiv og

turisme.

Der ydes støtte og tilskud til musik, kunst, kultur,

museer, biograf, og venskabsbysamarbejdet.

Bibliotekerne servicerer borgerne i det fysiske

bibliotek såvel som ved digitale løsninger. Endvidere

tilbyder bibliotekerne en lang række kulturelle

aktiviteter. Musikskolen har et veludbygget

og bredt pædagogisk udbud til børn og unge mellem

0-25 år.

Målopfølgning 2011

Opfølgning på politiske målsætninger indenfor

politikområdet er beskrevet nedenfor.

Kvalitetsmål der indgår i kvalitetskontrakten vedtaget

af Byrådet i juli 2010:


Ny biblioteksstruktur. Der skal implementeres

ny struktur på biblioteksområdet i

2011-2014 for at imødekomme kravene til

’fremtidens bibliotek’ og udmønte de besparelser,

der er vedtaget på området.

I 2011 er arbejdet med at implementere den

nye biblioteksstruktur fortsat. I 2011 blev der

etableret et cafebibliotek på Kokkedal Skole, der

formelt blev åbnet i starten af januar 2012. Det

har begrænset åbningstid og er primært tiltænkt

børn, unge og ældre. Cafebiblioteket er en filial af

Nivå Bibliotek. På biblioteket i Nivå blev der i

2011 åbnet et ”Medborgercenter”. Projektet er toårigt

og er støttet med midler fra ministeriet. I

medborgercenteret er der tilbud om lektiecafe og

anonym borgerrådgivning. Der er oprettet en

forældreklub og en fædreklub. På Fredensborg

Bibliotek er der etableret et korps af frivillige

kulturambassadører. På Humlebæk Bibliotek er

der etableret samarbejde med LOF om tilbud til

IT-svage borgere om IT-undervisning og etableret

ordning med selvbetjent åbningstid.


Tilpasning af initiativer. Ifølge Kultur- og

Idrætspolitikken er det et mål bedre at tilpasse

de initiativer, kommunen tager på kulturområdet

i 2011, efter borgerens behov og

ønsker.

I 2011 blev der søsat en række nye initiativer på

kulturområdet som bl.a. en kulturkonference.

Derudover blev det politisk besluttet at tiltræde

den regionale kulturaftale.


Turisme. Kommunens eksisterende turismeprodukter-,

og attraktioner skal udvikles i

samarbejde med VisitNordsjælland og opstarten

af nye produkter og attraktioner skal opmuntres.

VisitNordsjælland skal synliggøres

blandt kommunens turismeerhverv.

Regnskab 2011

25


I 2011 blev 3.400 personer betjent personligt i

turistpavillonen ved Fredensborg Slot og i alt

lagde 400 busser vejen forbi mellem april og

oktober. Dertil kommer, at der på Nivå Camping

også er turistinformation.

I 2011 blev de første spadestik taget til at udvide

turistinformationsindsatsen i Fredensborg Kommune

gennem en ny elektronisk informationsstander

ved Louisiana i Humlebæk. Den vil være i

drift i løbet af foråret 2012.

Økonomiopfølgning 2011

Kultur og Turisme havde et oprindeligt nettobudget

på 33,5 mio. kr., som i løbet af budgetåret

blev korrigeret til 33,4 mio. kr. Regnskab 2011

viser et nettoresultat på 32,3 mio. kr.

Regnskab 2011 viser således et mindreforbrug i

forhold til korrigeret budget på 1,1 mio. kr.

Resultatet skyldes primært et mindreforbrug

under andre kulturelle opgaver på 0,5 mio. kr.,

hvoraf de 0,2 mio. kr. vedrører mindreforbrug på

venskabsbysamarbejdet samt en indtægt fra

Madam Mangor på 0,2 mio. kr. som følge af ikke

anvendt underskudsgaranti.

Derudover er der et mindreforbrug under bibliotekerne

på 0,8 mio. kr. hvilket svarer til ca. 3 pct.

af bibliotekernes korrigerede budget.

Der er et merforbrug under Musikarrangementer

på 0,2 mio. kr. som skyldes merforbrug på Musikskolen.

Byrådet besluttede på deres møde d.

2. maj 2011, at Musikskolen ekstraordinært må

overføre et merforbrug på op til 0,25 mio. kr. til

2012.

ØKONOMI

Kultur og Turisme

(1.000 kr.)

Oprindeligt

Budget 2011

Korrigeret

Budget 2011

Regnskab

2011

Rammestyrede område 33.515 33.419 32.352

Andre faste ejendomme -193 0 0

Folkebiblioteker 23.622 23.344 22.586

Museer 1.608 1.608 1.594

Biografer 40 40 40

Teatre 68 68 69

Musikarrangementer 5.818 5.045 5.273

Andre kulturelle opgaver 1.791 2.152 1.661

Kommissioner, råd og nævn 4 4 0

Turisme 757 1.158 1.128

Politikområdet total 33.515 33.419 32.352

Regnskab 2011

26


Politikområde 10

Udsatte Børn og Unge

Familieafdelingen arbejder efter Servicelovens

bestemmelser i forhold til udsatte børn og unge

og deres familier, herunder familier med børn

med handicap. Opgaverne omfatter administration

og drift af kommunens tilbud og specialinstitutioner.

Aktiviteterne støtter børn og unge i svære situationer,

så de trods individuelle vanskeligheder kan

have en stabil og positiv opvækst med samme

muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og

sundhed som deres jævnaldrende.

Målopfølgning 2011

Opfølgning på politiske målsætninger indenfor

politikområdet er beskrevet nedenfor.

Kvalitetsmålene som indgår i kvalitetskontrakten

og er vedtaget af Byrådet i juni 2010:


Boliger med tilsyn. På anbringelsesområdet

skal placering af unge i eksterne private socialpædagogiske

opholdssteder erstattes med

placering i lejligheder i Fredensborg under

ordningen ”Bolig med tilsyn”. Målet er, at otte

unge 16-18-årige flyttes til denne lokale anbringelsesforanstaltning.

I slutningen af 2011 blev de sidste Ungeboliger i

Blåbærhaven indviet. Der er flyttet otte unge ind i

Ungeboligerne.


Underretninger. Antallet af underretninger

fra skoler og institutioner, hvor der anbefales

etablering af hjælpeforanstaltninger, skal

nedbringes med 10 % i perioden.

I 2011 er målet nået, da antallet af underretninger

fra skoler og institutioner er faldet med ca. 10 %.


Forebyggende foranstaltninger. Det forebyggende

samarbejde, der er etableret i

Regnskab 2011

27


Humlebæk mellem skoler og Familieafdelingen,

skal udbredes til de øvrige bysamfund i

2010 og være fuldt etableret i løbet af 2011.

I 2011 har centret udbredt netværkskonsulenternes

arbejde til de øvrige bysamfund.

Økonomiopfølgning 2011

Udsatte Børn og Unge havde et oprindeligt nettobudget

på 117,2 mio. kr., som i løbet af budgetåret

blev korrigeret til 116,2 mio. kr. Regnskab

2011 viser et nettoresultat på 109,2 mio. kr.

Regnskab 2011 viser således et mindreforbrug i

forhold til korrigeret budget på 7,0 mio. kr.

Udsatte Børn og Unge er efter flere års udgiftspres

nu inde i en positiv udvikling, som følge af

en stor indsats på området.

Mindreforbruget skyldes primært området KKRinstitutioner,

som bidrager med langt den største

del af mindreforbruget. Her er det især aflastningsinstitutionen

Granbohus, der har holdt et

lavt omkostningsniveau.

En væsentlig kilde til mindreforbruget er også

forebyggende foranstaltninger og sociale formål,

som vedrører kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

og merudgifter i forbindelse med børn

med handicap. Mindreforbruget på forebyggende

foranstaltninger skyldes bl.a. at der er rykket en

del budget over i forbindelse med omlægning af

anbringelser. Mindreforbruget på sociale formål

skyldes servicetilpasningerne, der startede i 2010

og som slår igennem med større effekt i 2011.

Der tages forbehold for manglende refusioner.

ØKONOMI

Udsatte Børn og Unge

(1.000 kr.)

Oprindeligt

Budget 2011

Korrigeret

Budget 2011

Regnskab

2011

Rammestyrede område 9.392 9.409 9.265

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 9.399 9.409 9.265

Sekretariat og forvaltninger - 7 0 0

Indsatsstyrede område 107.850 106.783 99.917

Specialundervisning i regionale tilbud - 44 0 0

Fælles formål 372 0 0

Dagpleje 0 94 0

Børnehaver 0 4 5

Integrerede daginstitutioner 0 137 269

Fritidshjem 0 112 70

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 0 25 31

Særlige dagtilbud og særlige klubber 7.008 7.363 8.798

Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 33.865 27.950 29.797

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 29.944 29.679 27.642

Døgninstitutioner for børn og unge 23.011 25.400 20.451

Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 2.619 2.619 2.098

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0 0 241

Forebyggende indsats for ældre og handicappede 0 0 363

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0 2.326 2.334

Sociale formål 10.643 10.642 7.580

Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge - 31 - 31 0

Sekretariat og forvaltninger 463 463 239

Politikområdet total 117.242 116.192 109.183

Regnskab 2011, brutto

Udgifter 221.968

Indtægter (refusioner, takstindtægter mv.) -112.785

Regnskab 2011

28


Politikområde 11

Beskæftigelse

Formålet med beskæftigelsesindsatsen er, at

støtte de ledige borgere i kommunen i at få eller

bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet, men også

sikre at virksomhederne - i kommunen og udenfor

kommunen - kan få den ønskede arbejdskraft.

Beskæftigelsesområdet tilbyder aktiviteter for

borgere, der på grund af ledighed midlertidigt

står udenfor arbejdsmarkedet eller borgere, der

på grund af sygdom har risiko for at miste tilknytningen

til arbejdsmarkedet. Desuden tilbydes

vejledning af virksomheder omkring rekruttering

og arbejdsfastholdelse.

Politikområdet er i høj grad reguleret af lovgivning.

Det gælder både retten til ydelser, og krav

der skal være opfyldt for at modtage ydelserne.

Målopfølgning 2011

Opfølgning på politiske målsætninger indenfor

politikområdet er beskrevet nedenfor.

Kvalitetsmålene der er indgået i kvalitetskontrakten

vedtaget af Byrådet i juni 2010:


Sygedagpengeforløb over 26 uger. Antallet

af sygedagpengeforløb over 26 uger begrænses

til 135 sager i december 2010, svarende

til en fastholdelse af det nuværende

niveau.

I december 2011 var antallet af sager 185. Målet

er således ikke opfyldt, men der er sket et fald i

antal sager over 26 uger. Faldet skyldes, at Jobcentret

har fokus på at nedbringe de længerevarende

sager, herunder samarbejde med læger og

andre interessenter.

• Sygedagpengeforløb over 52 uger. Antallet

af sygedagpengeforløb over 52 uger må

højst lægge på 41 sager i december 2010.

I december 2011 var antallet af sager over 52

uger gennemsnitligt 77 sager og løbende i hele

2011 var gennemsnittet 72 sager. Målet er således

ikke opfyldt. Forklaringen på stigningen i

sager hænger sammen med en regelændring i

2010, som indebar, at forlængelser af sygedagpengesager

kan ske på grundlag af en forventning

om raskmelding. Tidligere skulle der være

sikkerhed for raskmelding. Jobcentret har afprøvet

flere sager i Beskæftigelsesankenævnet og

tabt disse. Jobcentret har fokus på at nedbringe

de længerevarende sager, herunder samarbejde

med læger og andre interessenter.

Økonomiopfølgning 2011

Udgiftsniveauet på beskæftigelsesområdet er

meget afhængigt af, om der er højkonjunktur

eller lavkonjunktur, altså om der er stigende eller

faldende ledighed. Det, der helt overordnet karakteriserer

udgifterne på området er, at der er

tale om retsbestemte ydelser.

Fredensborg Kommune ønsker at tilbyde kommunens

borgere en stærkere og mere ambitiøs beskæftigelsesindsats

end lovgivningen kræver.

Derfor har kommunen i 2011 implementeret en

ny virksomhedsrettet aktiveringsstrategi. Den

virksomhedsrettede aktiveringsstrategi indebærer

et tættere samarbejde med virksomhederne, når

ledige skal omskoles til en anden branche for at

finde arbejde, eller på anden måde skal opkvalificeres

til at få et ordinært job. Der er desuden

implementeret en ungeplan for kommunen. Planen

skal sikre, at kommunen opnår det ambitiøse

politiske mål om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed.

I 2011 havde beskæftigelsesområdet et oprindeligt

nettobudget på 344,0 mio. kr., som i løbet af

budgetåret blev korrigeret til 380,9 mio. kr.

Regnskab 2011 viser et nettoresultat på 391,4

mio. kr. Hertil skal lægges berigtigelser for ca.

1,9 mio. kr.

Regnskab 2011 viser således et merforbrug i

forhold til korrigeret budget på ca. 10,4 mio. kr.

Det skal bemærkes, at beretningen er lavet før

den sidste hjemtagelse af refusioner.

Merforbruget dækker over flere forhold, når man

sammenligner oprindeligt vedtaget budget og

regnskab 2011.

Førtidspensionsområdet har et merforbrug på

samlet set 9,2 mio. kr., sygedagpengeområdet et

Regnskab 2011

29


merforbrug på 5,4 mio. kr., kontanthjælpsområdet

et merforbrug på 5,1 mio. kr. og fleksjobområdet

et merforbrug på 5,4 mio. kr.

Omvendt har aktivering, ledighedsydelse og integrationsprogrammet

vist et mindreforbrug. Dette

mindreforbrug er anvendt til at dække dele af

merforbrug på kontanthjælp og sygedagpenge.

Kommunen forventer, at blive kompenseret via

efterreguleret på førtidspensions- og kontanthjælpsområdet

via midtvejsreguleringen af budgetgarantien.

Såfremt udviklingen på landsplan

afspejler udviklingen i Fredensborg vil der være

fuld kompensation for merforbruget på regnskab

2011.

Såfremt kommunen bliver fuldt ud kompenseret

på de stigende forsørgelsesudgifter på førtidspension

og kontanthjælp er der balance på området i

regnskabet for 2011.

I regnskab 2011 er der et samlet mindreforbrug

på 10,6 mio. kr. på a-dagpengeområdet. Kommunen

kan risikere gennem efterreguleringen

medio 2012, at skulle tilbagebetale dele af dette

beløb. Den seneste prognose viser dog, at kommunen

kan forvente en efterregulering på -2,9

mio. kr. og således ikke det fulde mindreforbrug.

Kommunerne er under ét fuldt ud kompenseret

på medfinansiering af a-dagpenge.

Omlægningen af hele refusionsområdet på aktiverings-

og ydelsesområdet ved årets start gjorde,

at alle budgetmodeller på området skulle ændres.

Samtidig betød det, at erfaringer fra tidligere år

ikke kunne lægges til grund for modellerne, ikke

mindst med finansieringen de forsikrede ledige.

Det har været en udfordring på landsplan, at

sikre nøjagtig styring på beskæftigelsesområdet

med dens kompleksitet og midtvejs- og efterreguleringer

i forskudte år.

ØKONOMI

Beskæftigelse

(1.000 kr.)

Oprindeligt

Budget 2011

Korrigeret

Budget 2011

Regnskab

2011

Indsatsstyrede område 344.044 380.926 391.368

Beboelse 0 200 724

Andre fritidsfaciliteter 258 192 173

Produktionsskoler 522 522 1.243

Erhvervsgrunduddannelser 284 962 975

Botilbud for personer med særlige sociale problemer 496 496 366

Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. - 1.184 - 1.434 -1.183

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

323 323 -582

Repatriering 0 0 139

Personlige tillæg m.v. 3.031 3.031 3.337

Førtidspension med 50 pct. refusion 18.153 17.653 18.826

Førtidspension med 35 pct. refusion – gl. ordning 28.728 29.078 29.292

Førtidspension med 35 pct. refusion – ny ordning 73.348 75.208 78.683

Sygedagpenge 42.354 44.419 51.525

Sociale formål 1.012 912 742

Kontanthjælp 33.111 35.241 42.433

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 12.915 21.537 19.495

Boligydelser til pensionister 14.495 14.653 16.483

Boligsikring 12.407 11.960 12.598

Dagpenge til forsikrede ledige 39.607 58.907 56.578

Revalidering 6.952 6.924 6.302

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.v. 26.495 26.339 23.338

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 0 31.990 17.612

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 13.279 7.014 8.986

Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

0 51 27

Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner m.v. 638 590 1.398

Seniorjob for personer over 55 år 0 0 794

Beskæftigelsesordninger 16.365 - 7.398 920

Øvrige sociale formål 454 1.214 44

Sekretariat og forvaltninger 1 342 102

Politikområdet total 344.044 380.926 391.368

Regnskab 2011

30


Politikområde 12

Sundhed og forebyggelse

Området omfatter driftsbudget til sundhedsfremme

og forebyggelse, kommunallæge, sundhedspleje,

tandpleje herunder den lovbestemte opgave

vedrørende specialtandpleje samt budgetposter

til øvrige sundhedsudgifter. Inden for politikområdet

er der endvidere afsat puljemidler til

boligsociale formål, som fra 2012 indgår i den

kommunale medfinansiering af Frivilligcenteret.

Målopfølgning 2011

Opfølgning på politiske målsætninger indenfor

politikområdet er beskrevet nedenfor.

Kvalitetsmålene der er indgået i

kvalitetskontrakten vedtaget af Byrådet i juni

2010:

• Barnets journal. Forældre til spædbørn får i

2011 adgang til barnets journal via Sundhedsvejen.dk.

I 2011 blev det elektronisk muligt for spædbørnsforældre

at få adgang til sundhedsplejens notater

om deres barns udvikling via Sundhedsvejen.dk.

Den elektroniske adgang erstatter den tidligere

trykte udgave af ”Barnets Bog”.

Økonomiopfølgning 2011

Sundhed og forebyggelse havde et oprindeligt

nettobudget på 25,1 mio. kr., som i løbet af budgetåret

blev korrigeret til 25,0 mio. kr. Regnskab

2011 viser et nettoresultat på 23,3 mio. kr.

Regnskab 2011 viser således et mindreforbrug i

forhold til korrigeret budget på 1,7 mio. kr.

Under sundhedfremme og forebyggelse relaterer

en del af mindreforbruget på 0,6 mio. kr. sig til et

3 årigt projekt ”Mindre vægt på vægten” støttet

af SATS-puljemidler, hvor en række af udgifterne

i løbet af projektperioden har været afholdt på

det øvrige sundhedsområde. Derudover er der

uforbrugte lønmidler som følge af vakant stilling.

Mindreforbruget i den kommunale sundhedstjeneste

på 0,3 mio. kr. skyldes primært, at overførsel

af mindreforbrug fra 2010 er reserveret til at

kunne finansiere en sundhedsplejerskestuderende

fra den nye uddannelse i 2012, hvor der skal

udbetales løn i praktiktiden.

Mindreforbruget i den kommunale tandpleje på

0,8 mio. kr. skyldes primært uforbrugte lønmidler

som følge af vakancer samt et markant mindre

forbrug til behandling i privat praksis.

ØKONOMI

Sundhed og Forebyggelse

(1.000 kr.)

Oprindeligt

Budget 2011

Korrigeret

Budget 2011

Regnskab

2011

Rammestyrede område 25.131 24.967 23.250

Kommunal tandpleje 15.558 16.381 15.555

Sundhedsfremme og forebyggelse 3.070 1.877 1.305

Kommunal sundhedstjeneste 6.252 6.614 6.308

Andre sundhedsudgifter 61 46 35

Øvrige sociale formål 232 49 48

Kommissioner, råd og nævn -42 0 0

Politikområdet total 25.131 24.967 23.250

Regnskab 2011

31


Politikområde 13

Pleje og Omsorg

Pleje og Omsorg varetager kerneydelserne pleje,

omsorg og aktivering af ældre. Myndighedsfunktion

varetages i Pleje og Omsorgs rådhusdel,

hvorfra der visiteres til ydelser til borgerne. De

selvbærende enheder under Ældre og Handicap

eller private og andre offentlige leverandører,

leverer ydelserne til borgerne.

Der leveres hjemmepleje i form at personlig pleje

og praktisk hjælp til ca. 1100 borgere.

220 borgere bor i et af kommunens fem plejecentre.

Da der forventes større behov for plejeboliger og

midlertidige pladser blev der igangsat udvidelse

af pleje- og aktivitetscenter Lystholm fra 32 til 64

pladser. Forventes indviet primo 2013.

I 2011 igangsattes et projekt hvor der ydes målrettet

træning til borgere, der søger om hjemmehjælp

for første gang. De første resultater viser at

Ca. 40% af disse borgere kan optrænes til at

klare sig selv.

Der blev i 2011 afholdt 5 borgermøder under

temaet demens, målrettet pårørende til demente.

For at sikre en smidig og koordineret overgang

fra sygehus til eget hjem blev der i samarbejde

med Helsingør sygehus etableret digital videokommunikation.

Med baggrund i en ny administrativ organisation

fik politikområdet fra 1. januar 2011 tilført nye

opgaver. På det rammestyrede område drejer det

sig om kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

samt patientrettet forebyggelse. På

det indsatsstyrede område drejer det sig om aktivitetsbestemt

kommunal medfinansiering, specialiseret

genoptræning på hospitalerne og vederlagsfri

fysioterapi.

Pleje og Omsorgsområdet løser opgaver som

tager afsæt i serviceloven og med de nye opgaver

også sundhedsloven.

Målopfølgning 2011

Opfølgning på politiske målsætninger indenfor

politikområdet er beskrevet nedenfor.

Kvalitetsmålene der indgår i kvalitetskontrakten

vedtaget af Byrådet i juni 2010:


Genoptræning. Der foreligger information om

de genoptræningsydelser, der tilbydes, når

borgere udskrives fra hospital.

Der er udarbejdet kvalitetsstandarder, som er

offentliggjort på kommunens hjemmeside. Der er

gennemført brugerundersøgelse blandt borgere

der har gennemført et genoptræningsforløb efter

hoftebrud. Undersøgelsen viste stor tilfredshed

med forløbet.


Netværk for enlige ældre. Alle ældre, der

bliver enlige, skal mindst 1 gang om året,

hvis de ønsker det, hjælpes til opstart i et relevant

netværk (indgår i Ældrepolitik 2008-

2013).

I 2011 har alle, der er blevet enke eller en

kemand fået tilbud om et forebyggende besøg

med henblik på aktivering i et netværk. Tilbuddet

gives ca. 8 uger efter ægtefælles dødsfald. Ca.

60% af borgerne tager imod tilbuddet.


En gang om året udarbejdes en samlet status

for arbejdet med ældrepolitikkens mål. Denne

status fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget.

Ældrepolitikkens mål har været inddraget i de

relevante sagsfremstillinger til social- og

sundhedsudvalget. Der har dog ikke været

givet en samlet status.


Fællesspisning. Kommunens pleje- og aktvitetscentre

skal mindst 3 gange om året arrangere

fællesspisning mellem beboere og

deres pårørende (indgår i Ældrepolitik 2008-

2013).

I 2011 har alle centre afholdt fællesspisning

og andre typer sociale arrangementer mellem

beboere, pårørende og personale.

Regnskab 2011

32


Økonomiopfølgning 2011

Pleje og Omsorg havde et oprindeligt nettobudget

på 328,9 mio. kr., som i løbet af budgetåret blev

korrigeret til 339,3 mio. kr. Regnskab 2011 viser

et nettoresultat på 325,6 mio. kr.

Regnskab 2011 viser således et mindreforbrug i

forhold til korrigeret budget på 13,7 mio. kr.

Det reelle mindreforbrug er på 11,7 mio. kr. når

der korrigeres for at budgettet indeholder en

pulje på 3,0 mio. kr., der er reserveret til dækning

af udgifter forårsaget af eventuel tomgang i

udlejning af plejeboliger.

Det reelle mindreforbrug fordeler sig med et mindreforbrug

på det rammestyrede område på 8,3

mio. kr. og 3,4 mio. kr. på det indsatsstyrede

område.

Mindreforbruget på det rammestyrede område

kan hovedsageligt henføres til reducerede driftsudgifter

under Pleje og omsorg mv. af ældre.

Mindreforbruget skyldes at der har været fokus

på, gennem effektiviseringer, at sikre økonomisk

råderum til større investeringer i 2012 bl.a. køb

af loftlifte til plejecentrene. Endvidere har der

været en generel tilbageholdenhed med større

indkøb mv. med baggrund i det nye regnskabsprincip

om forbud mod merforbrug på det rammestyrede

område i 2011.

På det indsatsstyrede område skyldes mindreforbruget

primært en kombination af at der har

været færre hospitalsindlæggelser samt en lavere

enhedspris på ambulante behandlinger, hvorved

kommunens andel af udgifterne til Region hovedstaden

på aktivitetsbestemt medfinansiering af

sundhedsvæsenet er blevet lavere end forventet.

Det bemærkes at udgiftsområde Pleje og omsorg

mv. skal ses sammen med Plejehjem og beskyttede

boliger. Regnskabet på disse områder viser

således et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Der tages forbehold for at beregningen af statsrefusionen

på de særligt dyre enkeltsager endnu

ikke er foretaget – dette vil ændre på regnskabsresultatet.

ØKONOMI

Pleje og Omsorg

(1.000 kr.)

Oprindeligt

Budget 2011

Korrigeret

Budget 2011

Regnskab

2011

Rammestyrede område 238.959 240.929 229.573

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 10.659 12.235 11.561

Sundhedsfremme og forebyggelse 279 628 152

Andre sundhedsudgifter 77 264 0

Ældreboliger 136 483 331

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 226.909 226.350 216.566

Plejehjem og beskyttede boliger 0 0 -41

Øvrige sociale formål 899 969 1.004

Indsatsstyrede område 89.921 98.392 96.049

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 78.279 78.422 75.314

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 812 932 711

Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut m.v. 5.590 5.590 6.536

Andre sundhedsudgifter 1.133 2.091 1.326

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede - 13.290 - 11.046 -13.950

Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.443 1.443 1.332

Plejehjem og beskyttede boliger 15.302 19.502 22.527

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. 652 1.458 2.254

Politikområdet total 328.880 339.321 325.623

Regnskab 2011

33


Politikområde 14

Handicap og Socialpsykiatri

Handicap og Socialpsykiatri varetager sociale

ydelser og socialpædagogisk støtte til handicappede

voksne og borgere med sindslidelser

og/eller særlige sociale problemer, samt borgere

med alkohol- og/eller stofmisbrug.

Det overordnede formål for Socialpsykiatrien er at

forebyggenegative følgevirkninger forårsaget af

sindslidelser og/eller psykosociale belastninger.

Handicap og Socialpsykiatri løser opgaver som

tager afsæt i serviceloven, samt Sundhedsloven

hvad angår behandling af misbrug.

Handicap og Socialpsykiatris rådhusdel visiterer

til ydelser til borgerne og enhederne under Handicap

og Socialpsykiatri eller private og andre

offentlige leverandører, leverer ydelserne til borgerne.

I Fredensborg kommune varetages bl.a. følgende

opgaver vedrørende:Opsøgende arbejde til de mest udsatte

borgere inden for målgruppen.

Individuel støtte og kontakt.

Opgangsfællesskab i Fredensborg.

Støtte- og aktivitetstilbud i Nivå, Fredensborg

og Hørsholm.

Bevilling af aktivitets- og beskæftigelsestilbud,

samt midlertidige og længerevarende

botilbud.

Bevilling af ambulant dag- og døgnbehandling

inden for misbrugsområdet.

Kommunen benytter bl.a. institutioner beliggende

i kommunen, Lindegården (voksne udviklingshæmmede)

og Johannes Hages Hus (specialiseret

socialpsykiatri) samt andre specialiserede institutionstilbud,

fortrinsvis i regionen.

Kommunens socialpsykiatri arbejder målrettet

med borgere i eget hjem, samt med eksterne

samarbejdspartnere, psykiatrisk center Nordsjælland,

misbrugscentret, brugerorganisationer m.fl.

Målopfølgning 2011

Opfølgning på politiske målsætninger indenfor

politikområdet er beskrevet nedenfor.

Kvalitetsmålene der indgår i kvalitetskontrakten

vedtaget af Byrådet i juni 2010:


Tilbud efter brugernes behov. Åbningstider

og aktivitetstilbud på kommunens støtte

og aktivitetstilbud er tilrettelagt ud fra brugernes

ønsker og behov.

I 2011 har socialpsykiatrien ændret åbningstider i

støtte og aktivitetscenter Rosings Minde, således at

de tilgodeser brugernes behov og indenfor de

eksisterende ressourcer. Der er prioriteret samværstilbud

for unge mellem 18- og 28 år en gang

om ugen. Aktivitetstilbud udenfor åbningstider (fx

tilbud om fitness, løbegruppe, svømning mv.) er

tilrettelagt efter brugernes behov.

Åbningstider og aktivitetstilbud drøftes en gang om

måneden til brugermøde.


Misbrugsbehandling. Stofmisbrugere skal

efter henvendelse til kommunen senest en

uge efter have tilbud om konkret kontakt

med misbrugsbehandlingssted.

I marts 2011 er der ansat en rusmiddelkonsulent.

Rusmiddelkonsulenten varetager råd og

vejledning og udredning af alkohol– og stofmisbrug.

Social- og sundhedsudvalget har juni 2011

vedtaget en rusmiddelplan, der angiver de behandlingsmæssige

prioriteringer. Rusmiddelkonsulenten

har i alle henvendelser overholdt kvalitetsmålet.


Overgang fra barn til voksen. I handicappede

unges overgang fra barn til voksen er

sikret stillingtagen til skolegang, uddannelse

boligsituation, fritidsliv og andre personlige

forhold.

I 2011 er der afholdt handicapforum og visitation

til STU en gang om måneden, med repræsentanter

fra Børne- ungeområdet, jobcenter, ydelser,

pension mv.

Regnskab 2011

34


Handicaprådgivere fra voksenområdet inddrages i

sager fra børne- ungeområdet fra den unges 16.

år, såfremt der er indsatser der rækker ud over

det 18. år.

I særlige sager er der aftalt retningslinjer, så

økonomi følger med den unge i overgangen til

voksenområdet.

Økonomiopfølgning 2011

Handicap og Socialpsykiatri havde et oprindeligt

nettobudget på 224,9 mio. kr., som i løbet af

budgetåret blev korrigeret til 236,1 mio. kr.

Regnskab 2011 viser et nettoresultat på 233,6

mio. kr.

Regnskab 2011 viser således et mindreforbrug i

forhold til korrigeret budget på 2,5 mio. kr. Mindreforbruget

ligger på det rammestyrede område

hvor det er bofællesskaberne der har overskud.

Dette skydes en generel opbremsning i efteråret

hvor det blev præciseret, at der ikke måtte opstå

underskud på de rammestyrede områder. Man

har således været tilbageholdne med større indkøb

m.m.

På det indsatsstyrede område er der overensstemmelse

mellem det korrigerede budget og

regnskabsresultatet.

Samlet set viste 2011 udfordringer med den særlig

tilrettelagte specialundervisning (STU) hvor

der er et merforbug på 1,9 mio. kr. Dette skyldes

en stigning i antallet af brugere af ordningen

samt at tilbuddene er dyrere en budgetlagt.

Merforbruget dækkes bl.a. af mindreudgifter til

specialpædagogisk bistand til voksne på 0,7 mio.

kr.

På udgiftsområdet Botilbud § 107 og 108 er der

et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Hjemtagelsen

af handlekompetencen for 110 borgere

med en efterfølgende igangværende revisitering

har betydet, at der bl.a. er fundet borgere hvor

boudgiften rettelig ikke skulle betales af Fredensborg

Kommune. På Botillbud § 109 og 110 er der

til gengæld et merforbrug på 0,9 mio.kr.

På misbrugsområdet har initiativerne i den vedtagne

misbrugsplan sørget for en opbremsning i

udgifterne således, at der er et mindreforbrug på

0,8 mio. kr.

Regnskab 2011

35


På hjælpemiddelområdet er det via effektiviseringer

lykkedes at skabe balance mellem budget og

regnskab.

Der tages forbehold for at beregningen af statsrefusionen

på de særligt dyre enkeltsager endnu

ikke er foretaget – dette vil ændre på regnskabsresultatet.

ØKONOMI

Handicap og Socialpsykiatri

(1.000 kr.)

Oprindeligt

Budget 2011

Korrigeret

Budget 2011

Regnskab

2011

Rammestyrede område 8.550 9.195 8.606

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.758 2.182 2.272

Botilbud til længerevarende ophold - 125 0 0

Botilbud til midlertidigt ophold - 95 236 -445

Kontaktperson- og ledsageordninger 6.999 6.764 6.779

Kommissioner, råd og nævn 13 13 0

Indsatsstyrede område 216.379 226.915 225.033

Specialpædagogisk bistand til voksne 5.516 4.016 3.283

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 7.500 9.000 10.935

Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende

institutioner 0 0 148

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 4.603 4.103 4.203

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 11.434 12.190 11.987

Forebyggende indsats for ældre og handicappede 19.080 17.680 17.613

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

24.836 23.663 23.637

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 840 840 1.029

Botilbud for personer med særlige sociale problemer 1.424 1.424 1.862

Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

2.980 4.480 4.325

Behandling af stofmisbruger 4.631 6.131 5.514

Botilbud til længerevarende ophold 57.547 70.179 70.028

Botilbud til midlertidigt ophold 44.670 42.598 39.738

Kontaktperson- og ledsageordninger 2.002 2.002 2.608

Beskyttet beskæftigelse 16.400 15.400 15.257

Aktivitets- og samværstilbud 11.978 12.728 11.957

Sociale formål 938 938 882

Øvrige sociale formål 0 - 457 29

Politikområdet total 224.929 236.110 233.639

Regnskab 2011

36


Politikområde 15

Beredskab

Det kommunale redningsberedskab skal i henhold

til beredskabsloven kunne yde en forsvarlig indsats

mod skader på personer, ejendom og miljøet

ved ulykker og katastrofer herunder krigshandlinger.

Det kommunale redningsberedskabs opgaver

(Nordsjællands Brandvæsen) varetages i et

kommunalt fællesskab med Helsingør Kommune.

Den 1. januar 2011 blev samarbejdet formaliseret

i et §60 selskab. Der ydes administrativt support

til selskabet fra både Helsingør og Fredensborg

kommuner.

Nordsjællands Brandvæsen driver en række serviceopgaver

herunder en brandskole, Helsingør

Kommunes omstilling og en servicevagt, der støtter

de to kommuners hjemmeplejer med løft af

borgere samt kører til tyverialarmer i Fredensborg

Kommune. Omsætningen for serviceopgaverne

var 5,6 mio. kr. i 2011.

I alt dækker samarbejdet i Nordsjællands Brandvæsen

et befolkningsgrundlag på 101.000

indbyggere og godt 230 km2. I 2011 blev Nordsjællands

Brandvæsen kaldt ud til 744 hændelser.

Desuden er der foretaget 546 brandsyn i virksomheder,

hoteller, institutioner, butikker mv.

Ved 322 af brandsynene er der udstedt et eller

flere påbud.

Byrådet har ansvaret for, at redningsberedskabet

lever op til beredskabslovgivningens krav og for

at tilrettelægge et redningsberedskab, der kan

yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og

afhjælpende indsats set i forhold til de lokale

risici.

Beredskabskommissionen varetager den umiddelbare

forvaltning af redningsberedskabet.

Borgmesteren i Fredensborg Kommune er i perioden

2010 – 2014 formand for Beredskabskommissionen.

Regnskab 2011

37


Målopfølgning 2011

Opfølgning på politiske målsætninger indenfor

politikområdet er beskrevet nedenfor.

Kvalitetsmålene der indgår i kvalitetskontrakten

vedtaget af Byrådet i juni 2010:


Udrykningstid. Det er målet at udrykningsenheden

er fremme på skadestedet

indenfor 10 minutter i tættere bebygget

(bymæssig bebyggelse) område og indenfor

15 minutter i spredt bebygget område

(landsbyer og landområder). Udrykningstiden

måles fra alarmmeldingen er modtaget

på vagtcentralen til udrykningsenheden er

fremme på skadestedet.

I 2011 har den gennemsnitlige udrykningstid for

bymæssig og spredt bebyggelse (landsbyer og

landområder) været 9:42 minutter.


Dialogbaserede brandeftersyn. I løbet

af 2010 skal alle brandeftersyn og udstedelse

af lejlighedstilladelser være dialogbaserede.

Formålet er at sikre den størst mulige

forståelse for den forebyggende indsats

hos virksomheder, institutioner mv.

I 2011 har der været 191 dialogbaserede brandsyn

i Fredensborg Kommune, og der er givet

påbud på 112 brandsyn. Det er Nordsjællands

Brandvæsens vurdering, at der generelt er en god

brandsikkerhed i kommunen.

Deltidsbrandmænd. Den reviderede samordningsaftale

vil mulig- og smidiggøre dualiteten

mellem hvervningen af deltidsbrandmænd

til at understøtte brandberedskabet

i dagtimerne og disses varetagelse

af øvrige kommunale serviceopgaver. Det

bør være muligt at støtte op om kommunernes

øvrige opgavevaretagelse herunder

drift af hjælpemiddelcentral(-er), døgnbemandet

vagtcentral, tyverivagt mv. med

fuldtidsansatte - med deltidsbrandmandsforpligtelse.

Det kræver dog politisk og

administrativ forståelse og opbakning.

Brandvæsenet har fra 1. januar 2012 overtaget

driften af hjælpemiddelcentral i samarbejde med

Fredensborg og Helsingør kommuner. Det er et

eksempel på de synergieffekter samarbejdsaftalen

giver mulighed for. Et andet eksempel er

brandvæsenets løft af borgere i eget hjem for

hjemmeplejen.


Brand- og Dykkerskole. At synliggøre

brand- og dykkerskolens kurser og ydelser

for rådhuset og øvrige kommunale institutioner.

I 2011 har Nordsjællands Brandskole afholdt ni

kurser i elementær brandbekæmpelse og otte

kurser i førstehjælp for Fredensborg Kommune.

Økonomiopfølgning 2011

Politikområde 15, havde et oprindeligt nettobudget

på 8,2 mio. kr., som i løbet af budgetåret

blev korrigeret til 8,3 mio. kr. Regnskab 2011

viser et nettoresultat på 8,5 mio. kr.


Regnskab 2011 viser således et merforbrug i

forhold til korrigeret budget på 0,2 mio. kr. Merforbruget

skyldes et overført merforbrug fra 2010

på 0,2 mio. kr.

ØKONOMI

Beredskab

(1.000 kr.)

Oprindeligt

Budget 2011

Korrigeret

Budget 2011

Regnskab

2011

Rammestyrede område 8.237 8.346 8.502

Redningsberedskab 8.237 8.346 8.502

Politikområdet total 8.237 8.346 8.502

Regnskab 2011

38


Politikområde 16

Borgerservice, administration og politisk

støtte

Politikområdet dækker en stor del af aktiviteten

på rådhuset herunder de borgerrettede aktiviteter

i borgerservicecentret, jobcentret, den sociale

sagsbehandling, administrative funktioner på

børne- og ungeområdet, ældreområdet og sundhedsområdet,

byggesagsområdet og teknisk- og

miljømæssig sagsbehandling.

Hertil kommer de administrative støttefunktioner

som økonomi, personale- og ejendomsadministration,

IT mv., samt puljer til blandt andet ny

løn. På politikområdet er også opført udgifter til

ejendomsskatter på kommunale bygninger samt

til forsikringer. Endvidere dækker området Byrådets

virke samt en række råd og nævn og sekretariatsbetjeningen

heraf.

Knap halvdelen af de ansatte under dette politikområde

er beskæftiget med direkte borgerrelaterede

opgaver i fx borgerservice, jobcentret og på

børne – og ungeområdet, mens resten hovedsageligt

sidder i administrative støttefunktioner,

herunder betjeningen af det politiske niveau og

de strategiske udviklingsopgaver vedr. digitalisering,

arbejdsgange, organisation samt personale.

Målopfølgning 2011

Opfølgning på politiske målsætninger indenfor

politikområdet er beskrevet nedenfor.

Følgende kvalitetsmål indgår i kvalitetskontrakten

vedtaget af Byrådet i juni 2010:


Nye selvbetjeningsløsninger. Borgerne

kan få afklaret spørgsmål 24 timer i

døgnet inden for 20 almindelige sagsområder

på kommunens hjemmeside.

I 2011 er Straks Svar – Selvbetjening blev en

naturlig og integreret løsning på kommunens

hjemmeside. Det er således muligt at betjene sig

døgnet rundt på kommunens hjemmeside. Desuden

er det også muligt, at få telefonisk hjælp til

de elektroniske læsninger. Endelig er der sidst på

året også kommet mulighed for at chatte med en

medarbejder.


Korte svartider. Telefoniske henvendelser

besvares i 90 pct. af tilfældene inden for 45

sekunder. Telefonbeskeder besvares i 90 pct.

af tilfældene inden for 18 timer.

I 2011 er 72% af de telefoniske henvendelser

blevet besvaret inden for 45 sekunder. Det har

ikke været teknisk muligt at måle, hvor hurtigt

telefonbeskederne besvares.


Bedre skriftlig kommunikation. Borgerne

skal opleve en mere forståelig og præcis

kommunikation fra kommunen, herunder ved

behandling af borgernes egne sager og i formidlingen

af byrådets beslutninger.

I 2011 har vi arbejde med skriftlig kommunikation

i breve og mails, men også med kommunikation

i mødet med borgeren. Der har i særlige fagområder

været fokus på den mundtlige kommunikation

og på til enhver tid at opnå den bedst

mulige kommunikation – i relation til en kortere

sagsbehandlingstid og dermed også til en bedre

service. Fx har jobcentret Fx har alle medarbejdere

i Center for Job og Ydelse gennemført et omfattende

kompetenceudviklingsforløb om god

borgerkommunikation.

Fokus på kommunikation fortsætter i 2012 med

blik på den elektroniske kommunikation.


Effektive arbejdsprocesser. Der gennemføres

fire Leanforløb i 2010 jf. Leanstrategien.

Leanforløbene bidrager til mere effektive

arbejdsprocesser i afdelingerne, herunder

bedre service til borgerne.

Der blev i 2011 gennemført Lean i Børn og

Kultur inden for følgende emner: ”Dagsordensproduktion”,

”Lokaleadministration i

Kultur og Idræt” og ”Fælles børn – Familie,

PPR og Pladsanvisning”. Herudover blev der

gennemført et Lean forløb i ”IT-Help desken”,

samt Lean Light forløb i Borgerservice

”udstedelse af NemId” samt i Børn og Kultur

”anvendelse af den udvidede Digitale Pladsanvisning”

i forbindelse med direktionens

strategiske projekt Lean Light på selvbetjeningsløsningerne.

Regnskab 2011

39


Økonomiopfølgning 2011

Borgerservice, administration og politisk støtte

havde et oprindeligt nettobudget på 264,3 mio.

kr., som i løbet af budgetåret blev korrigeret til

266,6 mio. kr. Regnskab 2011 viser et nettoresultat

på 255,4 mio. kr.

dreforbrug på sekretariat og forvaltninger på

samlet 11.8 mio. kr. Dette skyldes et mindreforbrug

på lønninger bl.a. grundet vakante stillinger

samt en øget indtægt på byggesagsgebyrer primært

på grund af byggeriet af ny skole. Desuden

dækker mindreforbruget over mindreforbrug af

overførsler og trepartsmidler.

Regnskab 2011 viser således et mindreforbrug i

forhold til korrigeret budget på 11,2 mio. kr.

Dette resultat er et produkt af mindre og merforbrug.

Det største afvigelse er imidlertid et min-

ØKONOMI

Borgerservice, administration og politisk støtte

(1.000 kr.)

Oprindeligt

Budget 2011

Korrigeret

Budget 2011

Regnskab

2011

Rammestyrede område 264.304 266.608 255.423

Fælles formål 0 121 120

Forsikringer 5.315 4.817 4.344

Driftssikring af boligbyggeri 498 498 304

Kirkegårde 1 1 1

Andre sundhedsudgifter 1.274 1.274 1.209

Øvrige sociale formål 292 660 659

Fælles formål -28 1.005 3.313

Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.719 6.719 6.025

Kommissioner, råd og nævn 752 752 377

Valg m.v. 610 610 785

Sekretariat og forvaltninger 187.479 178.439 167.430

Administration vedrørende jobcentre og pilotcentre 29.579 36.627 35.594

Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -6 -7 0

Udvikling af menneskelige ressourcer 0 0 95

Erhvervsservice og iværksætteri 641 641 648

Løn- og barselspuljer 15.750 16.186 16.734

Tjenestemandspension 15.428 16.665 16.608

Interne Forsikringspuljer 0 1.600 1.175

Politikområdet total 264.304 266.608 255.423

Regnskab 2011

40


Politikområde 17

Finansiering

Finansieringsområdet rummer både drift og andre

mere regnskabstekniske niveauer i forhold til

balanceforskydningskonti, lån og renter mv.

Politikområdet indeholder også budgetterne for

kommunens skatteindtægter samt tilskud og

udligningen fra staten. Disse er kommenteret i

det indledende afsnit om det økonomiske resultat

samt i afsnittene under regnskabsoversigt og

noter.

Målopfølgning 2011

Der er ikke nogen kvalitetsmål for dette politikområde.

Men for så vidt angår kapitalforvaltning

og rentesikring er der fastlagt rammer i den finansielle

politik der blev vedtaget i 2010. I den

finansielle politik er der rammer for finansieringsinstruks

til kapitalforvalterne samt retningslinjer

for hvilke lånetyper der skal optages samt afdækning

af låneporteføljen.

I november 2011 blev 5 skoler købt tilbage, ved

at en indgået lejeaftale med firmaet FIH (Finansieringsinstitut

for Industri og Håndværk) blev

opsagt.

Engagementet var indgået i 1999 for en 25-årig

periode, som et såkaldt Sale And Lease Back

arrangement, SALB. Skolerne var solgt til FIH,

indtægterne fra salget blev placeret i obligationer,

og afkastet fra obligationerne finansierede de

årlige husleje udgifter.

FIH henvendte sig og tilbød en pris for skolerne,

som var lavere end den aktuelle restværdi. Efter

et forhandlingsforløb valgte Byrådet at købe skolerne

tilbage for 363,5 mio.kr.

Ved handlen blev de deponerede obligationer

solgt, og da værdien af obligationerne (kursen)

var steget fik kommunen frigivet en gevinst på

brutto 32 mio.kr.

Nettogevinsten blev imidlertid på 24,5 mio.kr. da

der skulle tilbagekøbes to SWAP-aftaler (3,01

mio.kr.) og handelsomkostningerne udgjorde 4,5

mio.kr. (se evt. note 9, ang. SWAP-aftaler)

Kommunens gæld blev ved handlen nedbragt

med 397 mio. kr., fra 980,1 mio. kr. til 589 mio.

kr.

Økonomiopfølgning 2011

Politikområde 17, havde et oprindeligt nettobudget

på -2.265,1 mio. kr., som i løbet af budgetåret

blev korrigeret til -2.379,1 mio. kr. Heraf

udgør driften 19,2 mio. kr. i oprindeligt budget og

23,3 mio. kr. i korrigeret budget. Regnskab 2011

viser et nettoresultat på -2.283,3 mio. kr., hvoraf

driften udgør 23,6 mio. kr.

Det er der er budgetteret på finansiering under

drift er lejeudgiften til SALB. Denne viser et merforbrug

på 0,3 mio. kr. som følge af et ekstraordinært

afdrag til FIH.

ØKONOMI

Finansiering

(1.000 kr.)

Oprindeligt

Budget 2011

Korrigeret

Budget 2011

Regnskab

2011

Rammestyrede område - 2.265.084 - 2.379.065 - 2.283.256

Drift 19.174 23.299 23.644

Lån, renter og balanceforskydninger m.v. -2.284.258 -2.402.364 -2.306.900

Politikområdet total - 2.265.084 - 2.379.065 - 2.283.256

Regnskab 2011

41


Politikområde 18

Anlæg

Politikområdet dækker dels over den politiske

vedtagelse af anlægsprojekter i Fredensborg

Kommune fordelt på alle politikområder, dels

over kommunens køb og salg af grunde- og ejendomme.

Politikområdet har til formål, at varetage kommunens

anlægsinvesteringer samt at tilpasse

behovet for lokaler og arealer til kommunale formål,

boliger mv. i henhold til Byrådets beslutninger.

Målopfølgning 2011

Opfølgning på politiske målsætninger indenfor

politikområdet er beskrevet nedenfor.

Byrådet har med budgetvedtagelsen for 2011-

2014 vedtaget følgende målsætninger for området:


Fra budget 2014 uafhængighed af

grundsalgsindtægter. Fra 2014 skal budgettet

være uafhængigt af grundsalgsindtægter.

Finansieringen af anlægsrammen skal således

fremover baseres på et overskud på

driftsbudgettet. Der er i de første år af perioden

2011-13 forudsat salgsindtægter på

samlet 110 mio. kr.

Salgsindtægterne i 2011 blev 19 mio. kr. lavere

end budgetteret og en stabilisering af situationen

på ejendomsmarkedet synes endnu at have lange

udsigter.

I lyset af den forventede udvikling besluttede

Byrådet derfor ved Budgetrevisionen i november

måned, at justere forventningerne til salgsindtægter

og dermed gøre kommunens budget mere

robust over for denne usikkerhed. Således er

budgettet til de forventede salgsindtægter justeret

til samlet 22 mio. kr. over årene 2012 og

2013.

De manglende salgsindtægter i 2011 og budgetjusteringen

i 2012 blev kompenseret for ved tilbagekøb

af skolerne i forbindelse med Sale and

Lease Back-ordningen.

Regnskab 2011

42


Anlægsprojekter igangsættes først ved

realisering af finansiering. Anlægsprojekter

inden for anlægsrammen på i alt 6 mio.

kr. i 2011, stigende til 10 mio. kr. i 2013,

sættes først i gang, når den forudsatte finansiering

er realiseret. En realiseret finansiering

sker enten ved overskud på driftsbudgettet,

tilskud eller låneadgang (eksempelvis via

Kvalitetsfonden) eller salg af grunde eller

ejendomme. Det medfører, at udeblevne eller

forsinkede salgsindtægter bidrager til en tilsvarende

forskydning af de projekter, som

indtægterne skal finansiere.

Byrådet har i 2011 overholdt princippet om, at

forudgående salgsindtægter skulle være realiseret

før anlægsprojekter inden for anlægsstyringsmodellen

kunne igangsættes.

Ved beslutningen om, at anvende overskuddet fra

tilbagekøb af skolerne if. Sale and Lease Backordningen

er anlægsstyringsmodellen ikke længere

nødvendig. Således er der fundet finansiering

til anlægsprojekter i 2011 og 2012.

Anlægsstyringsmodellen vil dog træde i kraft i de

tilfælde, hvor anlægsbudgettet fremover vil være

afhængig af grundsalgsindtægter. Det betyder, at

modellen vil være i funktion igen i 2013, hvor der

er budgetteret med salgsindtægter på 20 mio. kr.


Klima- og energimidler. Med dette års

budgetvedtagelse har Byrådet sat handlinger

bag ord med hensyn til at Fredensborg skal

være en klimakommune. I budget 2011-14 er

der afsat en klima- og energipulje på 17 mio.

kr. til brug for klimatiltag, CO2-reducerende

initiativer og energirigtige investeringer i de

kommunale bygninger. Herudover er der afsat

en låneramme på 18,5 mio. kr. i 2011 og

2012 til energirigtige investeringer.

I 2011 besluttede byrådet at afsætte 2 af de 3

mio. kr. i klima- og energipuljen til at nedsætte

risikoen for oversvømmelser i forbindelse med

skybrud ved Usserød å via etablering af dobbeltprofil.

Projektet er forløbet som planlagt og forventes

endeligt afsluttet i starten af 2012. De øvrige 1

mio. kr. er anvendt til at opfylde målene i kommunens

klima- og energipolitik, fx til at understøtte

klimaindsatsen i skoler og institutioner,

elbiler og partnerskab med Gate 21.

Anvendelse af låneramme på 8,5 mio. kr. i 2011

energirigtige investeringer i kommunens bygninger

kører som planlagt og som beskrevet i klimaog

energistrategi 2020.

Der er igangsat ca. 15 større projekter i 2011,

som fordeler sig på ca. 30 bygninger ud af kommunens

ca. 160 bygninger. Den beregnede energibesparelse

af investeringen er i størrelsesordenen

knap 500.000 kWh, svarende til en gennemsnitlig

årlig driftsbesparelse på op til ca.

750.000 kr.

Udrulningen i 2011 sker i sammenhæng med

igangværende renoveringsindsats, og har fokus

på at plukke ”lavthængende frugter” med stor

energieffekt, lille indsats og investering, og på at

gennemføre projekter, der kan understøtte den

decentrale energimodel og opskaleres allerede fra

2012. Langt de fleste af arbejderne er udført i

2011 og projekterne forventes færdigfaktureret

senest i marts 2012.

Økonomiopfølgning 2011

Anlæg havde et oprindeligt nettobudget på 111,5

mio. kr., som i løbet af budgetåret blev korrigeret

til 165,8 mio. kr. Regnskab 2011 viser et

nettoresultat på 131,7 mio. kr.

Regnskab 2011 viser således et mindreforbrug på

anlæg på samlet 34,1 mio. kr. end budgetteret.

Det lavere forbrug på anlæg i 2011 skyldes:

Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse

I 2011 var der afsat 32,6 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse

fordelt på alle kommunens områder.

Heraf er der afholdt ca. 22,9 mio. kr. Der er

således et mindreforbrug på 9,7 mio. kr., der

skyldes almindelige anlægsmæssige forskydninger,

såsom vejrlig og andre uforudsete forsinkelser.

Skolen ved Vilhelmsro

Den nye skole i Fredensborg er i 2011 budgetteret

med 85,4 mio. kr. Heraf er anvendt 83,4 mio.

kr. Skolen forventes færdig i løbet af 2012, hvor

der er afsat 37,6 mio. kr. til at færdiggøre projektet.

Forbedring af hjælpemiddeldepot

Fra 1. januar 2012 er det nye hjælpemiddeldepot

ved Fredensborg Brandstation i funktion. Ombygning

af brandstationen med vaskefaciliteter mv.

er dog forsinket og forventes først taget fuldt i

brug i løbet af 2012. Projektet er blevet forsinket

i forbindelse med udbudsprocessen samt at der er

konstateret forurenet jord, der kræver en udredelse.

Størstedelen af anlægsprojektets budget er

således udskudt til 2012.

Regnskab 2011

43


Energirigtige investeringer

I 2011 var der afsat 8,5 mio. kr. til energirigtige

investeringer. Heraf er godt halvdelen af udgifterne

afholdt, ca. 4,3 mio. kr. Størstedelen af

anlægsprojekterne er afsluttede i 2011, jf. beskrivelsen

i målopfølgningen ovenfor. Mindreforbruget

skyldes således en forskydning af fakturering

til 2012.

Etablering af dobbeltprofil Usserød Å

Anlægsprojektet indgår i et større projekt om

Klimatilpasning af Kokkedal. Der er således afsat

7 mio. kr. i 2011 til etablering af dobbeltprofil

langs Usserød Å. Heraf er der afholdt udgifter på

ca. 2,8 mio. kr. i 2011.

Øvrige anlægsprojekter

Dertil er der en lang række mindre anlægsprojekter,

der har mindreforbrug på 2 mio. kr. eller

derunder. For hovedparten af disse anlægsprojekter

skyldes mindreforbruget forsinkelser pga.

vejrlig eller andre anlægsmæssige forskydninger.

ØKONOMI

Anlæg

(1.000 kr.)

Oprindeligt

Budget 2011

Korrigeret

Budget 2011

Regnskab

2011

Rammestyrede område 111.453 165.825 131.702

Anlægsindtægter, herunder salg af grunde -35.000 -30.128 -28.444

Etablering af multilegeplads 800 50 44

Energirigtige investeringer 8.500 8.500 4.369

Vedligeholdelse af Humlebæk Hallen 1.000 1.393 767

Klima og energipulje 3.000 800 607

Usserød Å - Færdiggørelse af regulativ 250 244 0

Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 1.500 750 492

Skolen ved Vilhelmsro 80.903 86.414 84.072

Bibliotek Kokkedal 300 300 246

Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse 33.500 32.645 22.899

Jellerød Børnegård 600 674 553

Kapacitetsudvidelse Plejecenter Lystholm 0 1.050 322

Forbedring af Hjælpemiddeldepot 5.000 500 1.765

Ombygning af Lindegården 4.000 650 611

Anlægsramme 7.100 1.379 1.136

Ramme for øvrige anlægsinvesteringer 0 60.604 42.264

Politikområdet total 111.453 165.825 131.702

Regnskab 2011

44


Hoved- og nøgletal

ØKONOMI

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal

(1.000 kr.) Løbende priser

Regnskab

2010

Regnskab

2011

Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)

Resultat af ordinær driftsvirksomhed 2.501.267 2.591.739

Resultat af det skattefinansierede område -12.269 12.749

Balance, aktiver

Materielle anlægsaktiver i alt 1.154.668 1.330.670

Omsætningsaktiver i alt 18.211 24.237

Likvide beholdninger 37.343 12.745

Balance, passiver

Egenkapital -822.493 -1.015.090

Hensatte forpligtigelser* -271.582 -292.118

Langfristet gæld ** -980.128 -589.789

Kortfristet gæld -42.384 -37.810

Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)

Likvide aktiver i alt (mio. kr.)*** 82.893 109.637

Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) 2.114 2.780

Langfristet gæld i alt 980.128 589.789

Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) 24.987 14.950

Skatteudskrivning

Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) 169.364 174.102

Udskrivningsprocent kommuneskat 25,4 25,4

Grundskyldspromille 24,7 24,7

Indbyggertal 39.226 39.450

***) For 2011 er indregnet skønnet arbejdsskadeforpligtelse på 25. mio. kr.

***) Langfristet gæld er faldet med 397 mio. kr. ved tilbagekøb af skoler

***) Ved udregning af gennemsnitlig likviditet af fratrukket depoter med en sum på 5,573 mio. kr. i 2011

****samt 2,067 mio. kr. i 2010, idet Fredensborg Kommune ikke har råderet over disse.

Regnskab 2011

45


Anvendt regnskabspraksis

1. Udgiftsregnskabet

Regnskabet aflægges i henhold til Styrelsesloven

og gældende bekendtgørelser. Ud over denne

beretning er der udarbejdet yderligere specifikationer

og bemærkninger i henhold til Økonomi- og

Indenrigsministeriets krav.

Totalregnskab

Kommunens regnskab er totalregnskab. Det vil

sige, at regnskabet omfatter alle drifts-, anlægsog

kapitalposter. I regnskabet indgår også udgifter,

indtægter, aktiver og gæld vedrørende de

selvejende institutioner, hvortil kommunen yder

tilskud.

Periodisering af indtægter og udgifter

Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår,

de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet.

Udgifterne er således medtaget i det

år, hvor varen eller ydelsen er modtaget eller

præsteret. Indtægterne er henført til det år, hvor

retten dertil er erhvervet eller optjent. Anlægsinvesteringer

periodiseres som de øvrige udgifter

og indtægter.

2. Omkostningsregnskabet

Omkostningsregnskabet er aflagt i overensstemmelse

med de regler som Økonomi- og Indenrigsministeriets

har fastlagt herom jævnfør Budget-

og Regnskabssystemet.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt,

at de vil bidrage til den fremtidige serviceudøvelse

eller fremtidige økonomiske fordele vil

tilflyde kommunen, og aktivets værdi kan måles

pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når organisationen

som følge af en tidligere begivenhed har en

retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt,

at fremtidige økonomiske fordele vil fragå

kommunen, og forpligtelsens værdi kan måles

pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser

til kostpris. Måling efter første indregning sker

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost

nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige

risici og tab, der fremkommer, inden

regnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter

forhold, der eksisterede på balancedagen.

For en række aktiver og forpligtelser er indregning

dog frivillig om end de måtte opfylde ovenstående

kriterier. Det omfatter rekreative arealer,

kunst og infrastruktur på aktivsiden samt

hensættelser til imødegåelse af visse krav, og

skyldigt overarbejde under forpligtelser. Sådanne

aktiver og forpligtelser er ikke indregnet i regnskabet.

Omregning af fremmed valuta

Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre

monetære poster i fremmed valuta, som ikke er

afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens

valutakurs. Anlægsaktiver, der er købt i

fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.

Immaterielle anlægsaktiver (udviklingsprojekter,

patenter og licenser)

Immaterielle anlægsaktiver omfatter ikke finansielle

anlægsaktiver uden fysisk substans – eksempelvis

udviklingsprojekter, patenter og licenser.

Indregning sker, hvis aktivet forventes

anvendt i mere end et regnskabsår og kostprisen

overstiger 100 tkr.

Udviklingsprojekter vedrørende ydelser og processer,

der er klart definerede og identificerbare,

hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige

ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller

udviklingsmulighed i organisationen kan påvises,

og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre

eller anvende det pågældende ydelse eller den

pågældende proces, indregnes som immaterielle

anlægsaktiver.

Måling sker som udgangspunkt til kostprisen for

de medgåede eksterne ressourcer, der er til et

udviklingsprojekt.

Efter færdiggørelse af udviklingsprojektet afskrives

udviklingsomkostningerne lineært over den

Regnskab 2011

46


forventede brugstid. Afskrivningsperioden kan

ikke overstige 10 år.

Erhvervede immaterielle rettigheder i form af

patenter og licenser måles til kostpris med fradrag

af akkumulerede afskrivninger. Patenter

afskrives lineært over den resterende patentperiode,

og licenser afskrives over aftaleperioden,

dog maksimalt 10 år.

Der foretages ikke opskrivning på immaterielle

anlægsaktiver.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, tekniske anlæg og inventar

med en anskaffelsessum på over 100 tkr. måles

til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og

nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Infrastrukturelle anlægsaktiver som veje, broer

mv. samt ikke-operationelle anlægsaktiver som

rekreative arealer, aktiver af kulturhistorisk værdi,

kunstgenstande mv. indregnes og måles ikke.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger

direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger

til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt,

hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

For finansielt leasede aktiver er kostprisen den

laveste værdi af dagsværdien af aktivet eller

nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser og

omkostninger.

Ejendomme erhvervet før 01.01.1999 måles til

den offentlige ejendomsvurdering pr. 01.01.2004

med tillæg af forbedringer og fratrukket akkumulerede

afskrivninger efter denne dato.

For øvrige aktiver erhvervet før 01.01.1999, hvor

kostprisen ikke har kunnet opgøres med rimelig

sikkerhed, er måling sket til genanskaffelsesværdi

tilbagediskonteret til anskaffelsestidspunktet og

fratrukket akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af

forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der

foretages lineære afskrivninger baseret på følgende

vurdering af aktivernes forventede

brugstider:

Bygninger

Tekniske anlæg

Maskiner

Specialudstyr

Transportmidler

Inventar, IT-udstyr mv

15-50 år

20-100 år

10-15 år

5-10 år

5-8 år

3-10 år

Fra og med 2010 er kommunens regnskabspraksis

ændret:

Der foretages generelt ingen bunkning ved aktivering

af aktiver. Der er ikke ændret praksis i

forhold til de tidligere registreringer efter reglen.

Aktiveringen af aktiver som bunkning har tidligere

været afgrænset ud fra aktiver der enkeltvis havde

en anskaffelsessum under 100 tkr. men var

anskaffet til fælles formål for eksempel inventar

og it-udstyr kunne indregnes og måles samlet i

forbindelse med nybygning, tilbygning og modernisering.

Der er ikke foretaget samlet registrering

af små aktiver før 01.01.1999.

Da ændringen foretages fremadrettet bevirker

det, at der ikke er fortaget tilrettelse af nøgletal

og sammenligningstal.

Forholdet har ikke nogen virkning på kommunens

sammenligningstal.

Indretning af kommunal aktivitet i lejede lokaler

indregnes, såfremt værdien overstiger 100 tkr.

Indretningen måles til kostpris og afskrives over

den forventede brugstid – dog maksimalt den

resterende lejeperiode eller 10 år. Der foretages

ikke fradrag for en eventuel reetableringsforpligtelse

i forbindelse med fraflytningen af lejemålet.

Hvis der på baggrund af en faktisk hændelse kan

konstateres en væsentlig forringelse af aktivets

værdi, som ikke antages at være af midlertidig

karakter foretages der nedskrivning af aktivet.

Nedskrivning foretages til den værdi, som aktivet

forventes at have i den fremtidige serviceproduktion.

Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning

af anlægsaktiverne.

Finansielle anlægsaktiver (langfristede tilgodehavender)

Tilgodehavender hos Landsbyggefonden er målt

til 0 kr., da indskuddet er rente- og afdragsfrit

uden tidsbegrænsning.

Øvrige finansielle anlægsaktiver måles til nominel

værdi under de respektive regnskabsposter dertil.

Der nedskrives på tilgodehavender hos grundejerne,

udlån til beboerindskud samt andre langfristede

tilgodehavender til imødegåelse af forventede

tab til nettorealisationsværdien.

Ændringen i det forventede tab på tilgodehavender

indregnes i omkostningsregnskabet.

Regnskab 2011

47


Omsætningsaktiver – Varebeholdninger (kan

fx være lagerbeholdning af maskiner eller

inventar)

Varebeholdninger indregnes såfremt værdien

overstiger 1.000 tkr. Udgør værdien mellem 100

– 1.000 tkr. foretages kun indregning, såfremt

der er væsentlige forskydninger på beholdningerne

mellem årene (væsentlige forskydninger er

her defineret som 50% af primobeholdningen og

10% af omsætningen/bruttoudgiften på funktionen

eller stedet, hvor forskydningerne skal registreres).

Varebeholdninger under 100 tkr. indregnes

ikke.

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter

FIFO-metoden (First In First Out).

Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer

omfatter anskaffelsespris med tillæg af

hjemtagelsesomkostninger.

Kostprisen for fremstillede varer og varer under

fremstilling omfatter omkostninger til råvarer,

hjælpematerialer og direkte løn samt indirekte

produktionsomkostninger.

Hvis der konstateres væsentlige, ikke forbigående,

værdiforringelser af varebeholdningernes

værdi foretages nedskrivning til forventet nettorealisationsværdi.

Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning

af varebeholdningerne.

Omsætningsaktiver - Grunde og bygninger

til videresalg

Grunde og bygninger indregnes i denne regnskabspost

fra det tidspunkt der er truffet beslutning

om salg (typisk ved afgivelse af anlægsbevilling).

Arealerhvervelsen og løbende omkostninger måles

til kostpris. Arealer anskaffet før 01.01.1999

måles dog til ejendomsvurdering pr. 01.01.2004.

Den forholdsmæssige værdi af frasolgte arealer

overføres til resultatopgørelsen i takt med at

salget sker.

Omsætningsaktiver – tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver

omfatter afholdte omkostninger, der vedrører

efterfølgende regnskabsår. Derudover indregnes

mellemregning mellem indeværende og nyt år

svarende til indbetalinger i nyt år vedrørende

tilgodehavender i indeværende år.

Periodeafgrænsningsposter og øvrige tilgodehavender

måles til nominel værdi.

Omsætningsaktiver - andre værdipapirer og

kapitalandele

Kapitalandele i noterede organisationer måles til

kursværdien på balancedagen.

Kapitalandele i unoterede organisationer (eksempelvis

kommunale fællesskaber) indregnes og

måles efter den indre værdis metode (equitymetoden).

Kapitalandelene i balancen måles til

den forholdsmæssige andel af organisationens

regnskabsmæssige indre værdi.

Donationer

Ved private donationer af aktiver eller modtagelse

af indskud på over 100 tkr. eller derover til helt

eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i

kommunens serviceproduktion indregnes aktivet

til den kostpris, som der skulle betales for det,

hvis det ikke var modtaget som donation (dagsværdi).

Aktivet afskrives lineært og over samme

årrække som et tilsvarende aktiv købt af kommunen.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter modpostkonti for aktiver

optaget efter de omkostningsbaserede principper

og balancekonto, som er udtryk for den finansielle

egenkapital.

Måling for modpostkonti sker (med modsat fortegn)

som angivet under materielle og immaterielle

anlægsaktiver.

Måling for balancekontoen sker som udgangspunkt

til nominel værdi (væsentligste afvigelse

herfra er modsatrettede bevægelser vedrørende

forskydninger i tjenestemandspensionsforpligtelsen

jf. omtale heraf).

Hensatte forpligtelser

Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen

på balancedagen har en retslig eller faktisk

forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed,

og det er sandsynligt, at afviklingen

heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske

ressourcer, og der kan foretages en pålidelig

beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Bagatelgrænsen

er 100.000 kr.

Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt

afdækket vedrørende tjenestemandsansatte

og ansatte på tjenestemandslignende

vilkår, optages i balancen under forpligti-

Regnskab 2011

48


gelser. Forpligtelsen opgøres ved aktuarmæssig

beregning på baggrund af forudsætninger om en

pensionsalder på 62 år, Danmarks Statistiks seneste

officielle levealderforudsætninger og en

intern rentesats på 2 pct. Forpligtelsen beregnes

minimum hvert 5. år.

Forpligtelsen reguleres hvert år med tillæg af

20,3% af den samlede lønudgift for tjenestemandsansatte

og fradrag for løbende pensionsudbetalinger

samt eventuel nettoudgift til pensionsforsikringspræmier.

Fra regnskab 2008 indregnes hensatte forpligtigelser

vedrørende eksempelvis miljøforurening,

indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold

til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav

på balancen til den løbende ydelses

kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse.

Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser

optages til nominel værdi i overensstemmelse

med de indgåede aftaler.

I forhold til miljøforpligtigelserne, åremålsansættelserne

og øvrige forpligtelser bliver årets ændring

i forpligtelserne omkostningsregistreret på

driften på de relevante funktioner.

Miljøforpligtelser vil primært blive indregnet ved

at foretage nedskrivning af grundværdien.

Fra regnskab 2010 registreres arbejdsskadeforpligtelser,

der ikke er eksternt forsikringsafdækket.

En arbejdsskade registreres i regnskabet, når

det er utvivlsomt, at fremtidige økonomiske fordele

fragår kommunen. Arbejdsskadeforpligtelser

skal minimum genberegnes aktuarmæssigt hver

5. år.

Langfristede gældsforpligtelser

Prioritetsgæld

Prioritetsgæld måles til nominel værdi.

Leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede

aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser

og måles til nominel værdi.

Leasingydelsernes rentedel indregnes over kontrakternes

løbetid i resultatopgørelsen som en

finansiel omkostning.

Nettogæld vedrørende fonde, legater, deposita

mv.

Området omfatter ordninger, som ifølge vedtægt

administreres, men ikke ejes, af kommunen.

Området måles til nominel værdi.

Kortfristede gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser indregnes som

udgangspunkt til nominel værdi.

Feriepengeforpligtelsen opgøres for personale

med ret til ferie med løn i forhold til lønsum, feriedage

og særlige feriedage.

Ændringen i feriepengeforpligtelsen fra primo til

ultimo indregnes i omkostningsregnskabet.

Fra med 2010 er kommunens regnskabspraksis

ændret, så fremadrettet håndteres således:

Forpligtelsen indgår ikke i kommunens opgørelse

af forpligtelser – kortfristet gæld.

Forpligtelsen har tidligere været opgjort på individniveau.

Ændringen har bevirket, at der er nøgletal og

sammenligningstal er tilrettet med en virkning på

-156,6 mio. kr. på kortfristet gæld ultimo 2009.

Forholdet har ingen indvirkning på kommunens

regnskabsopgørelse.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser

omfatter modtagne indtægter til resultatføring

i efterfølgende regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter måles til nominel

værdi.

Regnskab 2011

49


Driftsregnskab

ØKONOMI

Regnskabsopgørelse

(Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse)

(1.000 kr.)

Oprindeligt

Budget

2011

Korrigeret

Budget

2011

Regnskab

2011 Noter

Det skattefinansierede område

Indtægter i alt -2.249.183 -2.294.988 -2.296.246

Skatter -2.021.338 -2.018.831 -2.017.809

Tilskud og udligning -227.845 -276.157 -278.437

Driftsvirksomhed i alt 2.476.699 2.529.152 2.459.739 Note 1

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 41.738 44.900 38.125

Transport og infrastruktur 66.241 67.239 67.253

Undervisning og kultur 520.457 519.216 508.477

Sundhedsområdet 127.656 130.466 124.227

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.451.406 1.496.798 1.463.207

Fællesudgifter og administration m.v 269.201 270.533 258.450

Statsrefusion i alt -303.894 -292.613 -284.535

Undervisning og kultur -37 -37 -58

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -303.857 -292.576 -284.477

Renter og kursregulering -1.340 -7.968 2.089

Primært driftsresultat -77.718 -66.417 -118.953

Anlægsvirksomhed i alt 111.453 165.825 131.702 Note 2

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -20.251 7.896 -6.417

Transport og infrastruktur 1.500 16.552 11.563

Undervisning og kultur 87.104 108.263 98.970

Sundhedsområdet 0 2.873 2.603

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 43.100 28.432 23.174

Fællesudgifter og administration m.v 0 1.809 1.809

Jordforsyning i alt 0 0 0 Note 3

Salg af jord 0 0 0

Køb af jord inkl. Byggemodning 0 0 0

Resultat af det skattefinansierede område 33.735 99.408 12.749

Brugerfinansieret området 0 0 0

Anlæg - Forsyningsvirksomheder m.v. 0 0 0

Resultat af brugerfinansieret området 0 0 0

Kommunens samlede resultat 33.735 99.408 12.749

Regnskab 2011

50


Balance

ØKONOMI

Balance, aktiver (1.000 kr.) 2010 2011 Noter

Anlægsaktiver i alt 2.154.903 1.970.466

Materielle anlægsaktiver 1.136.457 1.306.433

Immaterielle anlægsaktiver 0 0

Finansielle anlægsaktiver 1.018.446 664.033 Note 4

Omsætningsaktiver i alt -37.239 -34.805

Varebehanoldning 0 0

Fysiske anlæg til salg 18.211 24.237

Tilgodehavender -92.881 -71.875

Værdipapirer 88 88

Likvide beholdninger 37.343 12.745 Note 6

Aktiver ialt 2.117.664 1.935.661

ØKONOMI

Balance, passiver (1.000 kr.) 2010 2011 Noter

Egenkapital -822.493 -1.015.090 Note 7

Hensatte forpligtelser -271.582 -292.118 Note 8

Gældsforpligtelser i alt -1.023.589 -628.453

Langfristede gældsforpligtelser -980.128 -589.784 Note 9

Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita mv. -1.077 -859

Kortfristede gældsforpligtelser -42.384 -37.810

Passiver i alt -2.117.664 -1.935.661

Indskud til Landsbyggefonden Note 5

Kautions- og garantiforpligtelser udgør 8,3 mio. kr. Note 10

Eventualrettigheder udgør 26,5 mio. kr. Note 10

Operationel leasing udgør 2,6 mio. kr. Note 10

Swapaftaler og valutaterminsforretninger Note 11

Fredensborg Kommune har ikke samhandel med nærtstående parter

Regnskab 2011

51


Noter til driftsregnskab og balance

Note 1

Personaleoversigt

Personaleoversigten viser antallet af ansatte i kommunen, fordelt på de enkelte enheder. Tallene viser

det gennemsnitlige fuldtidsansatte i regnskabsårene 2010 og 2011 samt afvigelsen mellem de to år.

ØKONOMI

Antal personaleenheder 2010 2011 Udvikling

Byudvikling, Bolig- og Miljøforanstaltninger 4,0 3,3 -0,7

Stadion og idrætsanlæg 1,5 1,5 0,0

Idræt og svømmehal 0,6 0,6 0,0

Andre fritidsaktiviteter 0,9 0,2 -0,7

Redningsberedskab 1,0 1,0 0,0

Forsyningsvirksomheder m.v. 27,6 27,6 0,0

Rensningsanlæg 27,6 27,6 0,0

Vejvæsen 60,1 60,1 0,0

Driftsbygninger og -pladser 5,5 5,5 0,0

Øvrige fælles funktioner 52,0 52,0 0,0

Klima Kommune 0,0 0,3 0,3

Vejvedligeholdelse 0,3 0,3 0,0

Vintertjeneste, vagt og beredskab 0,3 0,0 -0,3

Lystbådehavne mv. 2,0 2,0 0,0

Undervisning og Kultur 729,5 729,5 0,0

Folkeskoler 480,7 480,7 0,0

Pædagogisk psykologiske rådgivning mv. 22,6 22,6 0,0

Skolefritidsordninger 65,8 65,8 0,0

Specialundervisning i regionale tilbud 1,0 1,0 0,0

Kommunale specialskoler 58,9 58,9 0,0

Ungdommens Uddannelsesvejledning 7,1 7,1 0,0

Sprogstimulering førskolealderen 0,8 0,8 0,0

Specialpædagogisk bistand til børn 0,7 0,7 0,0

Folkebiblioteker 40,6 40,6 0,0

Museer 0,2 0,2 0,0

Musikarrangementer 20,4 20,4 0,0

Andre kulturelle opgaver 1,2 1,2 0,0

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 0,3 0,3 0,0

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 0,9 0,9 0,0

Ungdomsskolevirksomhed 28,3 28,3 0,0

Sundhedsområdet 67,0 67,6 0,6

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 23,7 24,2 0,5

Kommunal Tandpleje 25,1 25,2 0,1

Sundhedsfremme og Forebyggelse 6,3 6,3 0,0

Kommunal Sundhedstjeneste 11,9 11,9 0,0

Social- og Sundhedsvæsen 1.694,6 1.694,6 0,0

Fælles formål 42,8 42,8 0,0

Dagpleje 58,4 58,4 0,0

Vuggestuer 11,2 11,2 0,0

Børnehaver 13,2 13,2 0,0

Integrerede daginstitutioner 383,5 383,5 0,0

Fritidshjem 80,2 80,2 0,0

Regnskab 2011

52


Antal personaleenheder 2010 2011 Udvikling

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 53,5 53,5 0,0

Særlige dagstilbud og særlige klubber 49,4 49,4 0,0

Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 1,0 1,0 0,0

Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 0,5 0,5 0,0

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 21,5 21,5 0,0

Døgninstitutioner for børn og unge 175,5 175,5 0,0

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 578,2 578,2 0,0

Forbyggende indsats for ældre og handicappede 3,7 3,7 0,0

Plejevederlag/hjælp pasning af døende i eget hjem 0,3 0,3 0,0

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4,0 4,0 0,0

Botilbud til længerevarende ophold 136,1 136,1 0,0

Botilbud til midlertidigt ophold 12,7 12,7 0,0

Kontaktperson- og ledsageordninger 13,7 13,7 0,0

Løntilskud til forsikrede ledig ansat i kommuner 37,5 37,5 0,0

Servicejob 0,6 0,6 0,0

Beskæftigelsesordninger 17,1 17,1 0,0

Administration, Planlægning og fællesudgifter 399,6 399,6 0,0

Kommunalbestyrelsesmedlemmer 27,6 27,6 0,0

Kommissioner, råd og nævn 37,3 37,3 0,0

Sekretariat og forvaltninger 268,7 268,7 0,0

Administration vedr. jobcentre og pilotcentre 66,0 66,0 0,0

I alt 2.982,4 2.982,3 -0,1

Note 2

Afsluttede anlægsregnskaber i 2011

ØKONOMI

Afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

(Hele kr.) Sted Bevilling Forbrug

Brugerfinansierede område 2.000.000 1.866.960

Toiletbygning - Nivå Havn 241050 2.000.000 1.866.960

Skattefinansierede område 10.479.000 8.581.355

Salg af matr.nr. 3lq - Brønsholm by 001004 -93.000 -93.375

Salg af matr.nr. 12ag - Vejenbrød by 001006 -824.000 -824.000

Køb af Sletten Havn 2 001008 235.000 235.000

Salg af del af matr.nr. 2 i Båstrup 002011 0 -171.800

Salg af vejareal - Bygvænget 274 002040 0 -29.250

Salg af Kokkedal Industripark 32 003042

0

-1.286.000

54.444

-953.508

Forurening af Lyngebækgård incl. Stiomlægn.mv. 004052 588.000 470.000

Yderligere salg af Niverødgården 004076

0

-280.000

309.743

-280.000

Bygningsvedligeholdelse - Div. Bygninger 010005 943.000 940.587

Bygningsvedligeholdelse-Fritidshuse-Idrætsanlæg 010058 728.000 727.683

Bygningsvedligeholdelse - Div. Bygninger 010060 1.732.000 1.731.868

Bygningsvedligeholdelse-Fritidshuse-Idrætsanlæg 010061 1.147.000 1.147.128

Matr.nr. 4h, Langerød,Højsagervej 24-46 011007 0 -1.750.000

Matr.nr.6l og 6m Danstrup,Langerødv.11-25 011009 0 -1.150.000

Off.toiletter ved Nivå Strandpark 023041 700.000 700.000

Egedal, genopbygning efter brand 035042 661.000 660.827

Vandløbsregulativ 071002 250.000 251.956

Miljømålsloven 080003 500.000 512.950

Naturgenopretning af vådområder 085002 600.000 600.169

Egedalsskolen-ombygn.køkken og gulvbelægning 301059 990.000 942.549

IT-udstyr til skolerne 301080 500.000 500.000

Regnskab 2011

53


Afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

(Hele kr.) Sted Bevilling Forbrug

Bibliotek - Kokkedal 350050 300.000 245.527

Humlebæk Bio digital udstyr 361050 1.450.000 1.250.000

Bygningsvedligeholdelse - Daginstitutioner 510007 1.970.000 1.968.470

Salg af Teglgårdsvej 423 A+B 514031 60.000 60.000

Børnehusene i Niverød 514090 500.000 504.861

Fællesudgifter - og indtægter 532001 -912.000 0

Bygningsvedligeholdelse -ældreområdet 532011 20.000 19.526

I alt 12.479.000 10.448.315

ØKONOMI

Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

(Hele kr.) Sted Bevilling Forbrug

Skattefinansierede område -20.494.000 -32.541.474

Salg af HMN Naturgas 002045 -9.134.000 -9.133.658

Salg af Brønsholmdalsparken 004046

-75.000.000

1.477.000

-75.000.000

1.281.471

Domicilgrund, Kokkedal 004053

0

350.000

-10.345.918

234.770

Salg af Bakkegårdsvej 402 010043

1.600.000

-5.300.000

1.247.300

-5.307.565

Bygningsvedligeholdelse - Egedal 010059 2.800.000 2.779.903

Ombygning af Fredensborg Station 031013 2.706.000 2.636.374

Holmegårdsvej - trafiksanering - etape 2 222043 9.500.000 9.593.457

Renovering af naturfagslokale 2008-2009 301031

2.386.000

-1.216.000

2.180.147

-1.215.948

Bygningsvedligeholdelse - skoler 301044 3.600.000 3.599.547

Legepladser - daginstitutioner 510006 2.000.000 2.007.193

Bygningsvedligeholdelse - daginstitutioner 510008 2.397.000 2.478.906

Plejecentret Egelund (tidl. Egedalsvænget) 532025 41.340.000 40.422.547

I alt -20.494.000 -32.541.474

Note 3

Jordforsyning

Fredensborg Kommune er ikke i besiddelse af jordforsyning.

Note 4

Aktier, andelsbeviser og ejerandele

ØKONOMI

Aktier, andelsbeviser og ejerandele

(1.000 kr.) Ejerandel Indre værdi Kommune andel

I/S Nordforbrænding 2011 21,8 37.393 8.152

HMN I/S 2011 1,6046 1.709.907 27.437

Fredensborg Forsyning A/S 2010* 100 486.714 486.714

I alt 2.234.014 530.420

*Regnskab fra Fredensborg Forsyning modtages efter teknisk lukning af Fredensborg Kommunes regnskab for

2011, ændringen i 2011 bliver optaget som primokorrektion i 2012.

Regnskab 2011

54


Note 5

Specifikation af indskud til Landsbyggefonden

ØKONOMI

Indskud i Landsbyggefonden

(Hele kr.) Ultimo 2011

Fredensborg Boligselskab, Mergeltoften 3.184.695

Boligselskabet Lejerbo, afd. 171 517.228

Statsbanepersonalets andelsbolig- forening 2.516.733

Asminderød boligselskab afdeling Dannevang 3.386.611

Humlebæk boligselskab afdeling 4/11 Langebjergparken 1.557.600

Humlebæk boligselskab 50 almene boliger "Lillevang" 7.514.080

Humlebæk boligselskab Langebjergparken afd. II 1.860.534

Asminderød boligselskab matr. nr. 2 ca Båstrup - "Lillevang" 1.121.575

Boligselskabet DOMEA Fredensborg, afdeling 2 1.847.098

Fredensborg Boligselskab Byvejen 543.130

Hejrevangens Boligselskab ældreboliger Oscar Bruunsvej 1.002.900

Fredensborg-Humlebæk ældreboligselskab ældreboliger Christ. Boecksvej, F 2.920.400

Asminderød boligselskab, afdeling Asmundshøj 404.950

Lejerbo plecentret Øresundshjemmet 5.991.160

Humlebæk boligselskab 18 seniorboliger Humlebæk 2.190.930

Fredensborg-Humlebæk ældreboligselskab vedr. 30 ældre-boliger Teglgårdsv 2.531.620

Boligselskab Borgerbo afd. IV lån til udbedring af byggeskader 52.085

Humlebæk boligselskab 10 ungdomsboliger "Hesselhøj" 192.600

Lejerbo plejecentret Lystholm 3.292.800

Boligselskabet DOMEA Fredensborg afdeling 3 5.767.720

Humlebæk boligselskab afdeling 024, Ravnsbjerg II 5.586.840

Boligselskabet Vibo 644.281

Lejerbo plejecentret Lindegården 2.793.840

Lejerbo - plejecentret Benediktehjemmet 4.710.510

Boligforeningen 3B Plejecentret Egelunden, Kokkedal 6.093.290

Fredenborg Boligselskab, afd. Niverødgården 2.615.410

Domea boligselskab - salg af Brønsholmsdal 10.295.600

Fredensborg Boligselskab afd. 3 752.290

Lejerbo, Plejecenter Lystholm II 4.156.600

Boligselskabet Borgerbo afd. IV andel af driftslån 110.000

Boligselskabet Borgerbo afd. IV andel af særstøttelån 96.000

Boligselskabet Borgerbo Kapitaltilskud 295.000

Boligselskabet DOMEA Fredensborg afdeling 1 1.025.000

Fredensborg Boligselskab Afdeling Niverødgård 930.000

Kapitaltilførs. i h.t. omprioritet 1.725.000

Indskud opførelse 1.931.836

Kapitaltilførelse i h.t. omprior. 165.000

Indskud opførelse 2.477.866

Kapitaltilførelse i h.t. ompriorit. 300.000

Byggeskader/miljøforbering 969.716

Kapitaltilførelse i h.t. ompriorit. 2.497.500

Kapitaltilførsel i h.t. ompriorit. 25.000

Byggeskader/miljøforbedringer 1.781.169

Afdeling 14 697.222

Byggeskader/miljøforbedringer 545.841

Særligt driftstabslån 403.500

Niverød iii 2.098.677

Mergeltoften 5 874.300

I alt 104.993.737

Indskud i Landsbyggefonden skal ifølge IM’s regler ikke værdiansættes i balancen.

Regnskab 2011

55


Note 6

Finansieringsoversigt

ØKONOMI

Finansieringsoversigt

(1.000 kr.)

Budget

2011

Korrigeret

Budget 2011

Regnskab

2011

Korrigeret

budget vs.

regnskab

Likvide beholdninger primo 37.346

Tilgang af likvide aktiver 14.899

+/- Årets resultat -33.735 -99.408 -12.749 86.659

+/- Lånoptagelse 43.900 60.359 49.920 -10.439

+/- Øvrige finansforskydninger 31.756 80.970 -22.272 -103.242

Indsatsstyrede område

Afdrag på lån -41.921 -41.921 -39.500 2.421

Likvide beholdninger Ultimo 12.745

Note 7

Egenkapital

Egenkapitalen er udtryk for Fredensborg Kommunes formue og udgør differencen mellem aktiver og

forpligtelser.

ØKONOMI

Udvikling i egenkapital

(1.000 kr.)

Egenkapital 31.12.2010 -822.493

Primosaldokorrektioner til egenkapital 2011 *) -21.838

Egenkapital 01.01.2011* -844.331

Udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver -1.715

Udvikling i modposter til selvejende institutioners aktiver -1.093

Udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver **) -173.193

Udvikling i modposter til reserve for opskrivning 0

Udvikling i balancekonto vedrørende hovedkonto 0-8 4.531

Afskrivning af restancer 1.030

Værdireguleringer -318

Egenkapital 31.12.2011 -1.015.090

* Heraf primokorrektion vedrørende:

• Regulering ejerandel 21,5 mio. kr.

• Andre værdireguleringer 0,3 mio. kr.

**Heraf tilgang på skolen ved Vilhemsro 83,4 mio. kr.

Regnskab 2011

56


Note 8

Hensatte forpligtelser

ØKONOMI

Hensatte forpligtelser

(hele kr.) 2010 2011

Pensionsforpligtelser og tjenestemandspension -271.281.577 -266.017.518

Arbejdsskader 0 -25.000.000

Andre forpligtelser -300.000 -1.100.000

Hensatte forpligtelser i alt -271.581.577 -292.117.518

Til det afsluttende regnskab 2011 var det forudsat at der blev udarbejdet en aktuarberegning af dels

tjenestemandspensionsforpligtelsen samt arbejdsskadesforpligtelsen.

Disse beregninger er ikke blevet udarbejdet, idet de forudsatte at der blev anvendt en del tid i Center

for Personale og HR, før materialet kunne afleveres til selve aktuarberegningen. Det har i forbindelse

med implementering af nyt løn- og personalesystem imidlertid været nødvendigt at prioritere ressourcerne

i Center for Personale og HR. Og af hensyn til kommunens medarbejdere at bruge alle ressourcer

på sikre overgangen til nyt lønsystem.

Pensionsforpligtelserne er udover dette behandlet som tidligere år. Endvidere er der afsat 25 mio. kr. til

arbejdsskadesforpligtelsen ud fra en skøn, på baggrund af henvendelse til 3 andre kommuner af tilsvarende

størrelse.

Note 9

Langfristet gæld

ØKONOMI

Langfristet gæld

(mio. kr.) 2010 2011

Selvejende institutioner med overenskomst -4,4 -3,9

Realkredit -0,2 -0,2

Kommunekredit -549,5 -562,2

Finansielt leasede aktiver -412,4 -11,6

Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor -13,6 -11,9

Langfristet gæld i alt -980,1 589,8

Lånoptagelse

Budget 2011 indeholdt en låneramme på 43,9 mio.kr. Regnskab 2011 viser imidlertid at der blev optaget

lån for samlet 49,9 mio.kr. – altså blev der optaget 6 mio.kr. mere end oprindelig planlagt.

Årsagen til det højere låneoptag i 2011, var at der blev overført en delvis ubrugt låneramme fra 2010 til

2011. Overførslen skete efter dispensationsansøgning til Indenrigsministeriet.

I forbindelse med optagelsen af lån 2011 blev en ny metode anvendt - den kaldes KUR-byggekredit

(KUR=Kommunekredits Udlåns Rente). Metoden indebærer at der i løbet af året kan trækkes på en

aftalt byggekredit. Når året er slut nedlægges kreditten og der optages et traditionelt langfristet lån.

Fordelen ved ordningen er at der kun betales renter efter anlægsforbrug, og at lånet ikke skal reguleres

i supplement-perioden hvis forbruget udvikler sig anderledes end budgettet.

Regnskab 2011

57


Leasingforpligtelser

ØKONOMI

Leasingforpligtigelser

Aktiv

(Hele kr.)

Leasingforpligtigelser

Ultimo 2010

Tilgange

2011

Afdrag

2011

Leasingforpligtigelser

Ultimo 2011

Egholm Rotorklipper 50.076 0 50.076 0

VW dob.kab 1,9 TDI (Transporter) 53.880 0 53.880 0

VW dob.kab 1,9 TDI (Transporter) 53.853 0 53.853 0

Rullende Materiel EY 19157 (Traktor) 128.490 0 41.830 86.660

VS 47 462 (Personbil) 79.596 0 40.596 39.000

Fiat Ducato 2,8 JTD Minibus (varevogn) 120.000 0 120.000 0

Fiat Ducato 2,8 Minibus (varevogn) 50.000 0 50.000 0

Videoovervågningsudstyr 32.256 0 32.256 0

IT- og telefonudstyr del 2 175.000 0 175.000 0

Skolemøbler 373.533 0 89.360 284.173

IT-udstyr til ny kommune 1.149.689 0 273.679 876.010

Skolemøbler 148.459 0 48.182 100.278

Man Lastbil (Lastbil) 135.000 0 135.000 0

IP-telefoni restindk. A05038 145.489 0 145.489 0

IT-Center 272.918 0 132.918 140.000

Snerydningdmateriel (fejemaskine) 549.255 0 264.255 285.000

Toyota Hilux 2,5 4 D (varevogn) 97.085 0 47.085 50.000

Egholm Basismaskine (fejemaskine) 186.005 0 91.005 95.000

Nissan Cabstar 35.13 (varevogn) 104.944 0 50.944 54.000

Nissan Cabstar 3.4 LWB (varevogn) 98.794 0 44.794 54.000

Kubota F 2880 4 WD (traktor) 58.706 0 28.706 30.000

TP Flishugger 46.734 0 21.734 25.000

John Deere 1905 (traktor) 231.562 0 111.562 120.000

Opgradering IT struktur 2008 2.697.391 0 1.327.391 1.370.000

Timan Tool-Trac (fejemaskine) 376.234 0 94.414 281.820

John Deere 5515 (traktor) 410.392 0 96.262 314.131

John Deere 4720 (traktor) 250.221 0 67.521 182.701

Konica kopiudstyr 18.221 0 8.221 10.000

Konica kopiudstyr 48.426 0 23.426 25.000

Konica kopiudstyr 72.703 0 23.287 49.416

John Deere Comander (traktor) 178.847 0 55.657 123.190

Konica Minolta 59.747 0 29.747 30.000

Konica Minolta 21.729 0 7.213 14.516

Smart Board løsning 2.876.869 0 918.458 1.958.411

John Deere (traktor) 284.774 0 89.805 194.969

Konica C253 65.362 0 30.362 35.000

Nissan Cabstar 35.15 (varevogn) 164.062 0 38.029 126.033

Nissan Cabstar 45.13 (varevogn) 162.455 0 37.552 124.903

Nissan Atleon 56.15 (varevogn) 229.517 0 52.599 176.918

Konica Minolta Udstyr 46.201 0 14.325 31.876

Orthophos 3-ceph røntgen 168.713 0 168.713 0

Konica Minolta C253 27.136 0 8.429 18.707

Bizhub (kopimaskine) 16.709 0 5.030 11.679

Konica kopiudstyr 67.270 0 15.885 51.385

Konica Minolta Udstyr 81.823 0 26.488 55.336

Atea IT Udstyr 197.840 0 62.867 134.973

Bichub 282 (kopimaskine) 15.233 0 3.598 11.634

Bizhub 282 (kopimaskine) 16.597 0 5.196 11.401

Konica Minolta Udstyr 27.188 0 8.427 18.760

Konica Minolta Udstyr 62.624 0 18.447 44.176

34 Cisco Accespunkter + 137.516 0 43.945 93.571

Bizhub C 253 (kopimaskine) 18.266 0 8.266 10.000

Trådløst Netværk 145.156 0 46.771 98.385

John Deere 4720 (traktor) 313.283 0 73.966 239.317

Brugt Nissan Interstar (varevogn) 105.990 0 24.658 81.332

Biblioteksudstyr 1.732.760 0 557.754 1.175.006

Opgradering IT struktur 2009 0 801.915 250.894 551.021

Xerox 7120V_T 0 21.541 4.991 16.550

Regnskab 2011

58


Leasingforpligtigelser

Aktiv

(Hele kr.)

Leasingforpligtigelser

Ultimo 2010

Leasingforpligtigelser

Ultimo 2011

Tilgange

2011

Afdrag

2011

3 stk. Mitsubi ( EL Bil ) 0 672.624 67.844 604.780

Mitsubishi Imiev ( EL Bil ) 0 224.208 22.615 201.593

Mitsubishi Imiev ( EL Bil ) 0 224.208 22.615 201.593

Xerox 7535V_RL 0 36.041 0 36.041

Mercedes Sprinter 316 CDI 0 297.450 55.428 242.023

Græsklipper 0 306.617 57.153 249.464

Nissan Cabstar Comfort 0 237.653 44.955 192.698

SALB skolerne (FIH) 397.000.000 0 397.000.000 0

I alt 412.438.579 2.822.257 403.621.408 11.639.430

Note 10

Kautions- og garantiforpligtelser

ØKONOMI

Kautions- og garantiforpligtelser

(Hele kr.)

Långiver

Matr.nr./

Garantinr.

Kommunens

andel i %

Kommunens

opr. garantibeløb

Kommunens

garantibeløb

Kastaniens Kvarter m.fl. BRF 1cs 100 36.459.000 28.243.092

Kastaniens Kvarter m.fl. BRF 1cs 100 64.110.000 56.919.710

Niverød by, Karlebo BRF 1cs 100 1.843.000 1.686.190

Lindehøj II BRF 1cu 18,70 3.870.227 3.024.171

Lindehøj II BRF 1cu 18,70 45.684 37.749

Niverød IV BRF 1cz 100 20.600.000 16.842.533

Mariehøj 101 m.fl. BRF 1cz 100 601.900 506.875

Niverød by m.fl. BRF 1cz 56 32.125.100 31.828.893

Niverød by m.fl. BRF 1cz 100 44.182.000 43.465.423

Niverød by, Karlebo BRF 1ge 100 14.993.000 13.758.814

Niverød by, Karlebo BRF 1ge 100 51.995.000 46.670.382

Nivåhøj BRF 1ge 100 7.875.000 7.297.108

Lindehøj I BRF 1pg 18,70 2.855.060 2.249.337

Lindehøj I BRF 1pg 18,70 34.258 28.304

Delareal Niverød BRF 8dc 28,60 85.085 74.425

Delareal Niverød BRF 8bz 28,60 2.776.430 2.428.572

Mergeltoften BRF 8bz 28,60 17.789 15.794

Klinken II BRF 8cx 18,80 2.678.022 2.217.792

Mergeltoften BRF 8da 23,53 1.543.027 1.278.202

Mergeltoften - tillæg BRF 8da 23,53 58.025 49.411

Mergeltoften BRF 8dc 28,60 1.034.519 874.388

Mergeltoften BRF 8dc 28,60 20.563 17.850

Fredensb.by,Asminderød BRF 25b 23,53 3.206.080 2.658.806

Fredensb.by,Asminderød BRF 25c 28,60 3.069.123 2.625.628

Fredensb.by,Asminderød BRF 25c 28,60 40.984 35.382

Asminderød by,Asminder. BRF 5g 100 24.506.000 21.577.688

Asminderød by,Asminder. BRF 5g 100 1.000.000 880.294

Asminderød by,Asminder. BRF 5g 100 3.000.000 2.960.839

Asminderød by,Asminder. BRF 10au 22,60 9.938.576 7.160.532

Asminderød by,Asminder. BRF 10au 22,60 250.408 186.441

Asminderød by,Asminder. BRF 10ci 28,60 12.242.516 10.771.921

Asminderød by,Asminder. BRF 11fi 100 1.239.000 1.052.869

Asminderød by,Asminder. BRF 11fi 100 1.014.000 879.764

Asminderød by,Asminder. BRF 11fi 100 6.745.000 6.620.397

Asminderød by,Asminder. BRF 11fi 100 9.216.000 7.655.098

Nederste Torp by,Humleb. BRF 4ct 28,60 9.382.516 7.701.765

Nederste Torp by,Humleb. BRF 4ct 28,60 30.030 25.454

Lillevangsvej 346 Realkredit 124 28,57 5.562.925 1.591.632

Teglgårdsvej,Humlebæk Realkredit 158 28,57 23.438.019 6.848.879

Regnskab 2011

59


Kautions- og garantiforpligtelser

(Hele kr.)

Långiver

Matr.nr./

Garantinr.

Kommunens

andel i %

Kommunens

opr. garantibeløb

Kommunens

garantibeløb

Islandshøjvej Nykredit 1ge 50 2.162.500 450.698

Islandshøjvej Nykredit 1ge 50 13.985.500 2.518.855

Islandshøjvej Nykredit 1ge 50 1.688.000 1.134.144

Islandshøjparken 69-79 Nykredit 1gf 50 130.000 120.681

Islandshøjparken 69-79 Nykredit 1gf 50 1.742.000 155.667

Islandshøjparken 69-79 Nykredit 1gf 50 42.348.000 3.881.806

Islandshøjparken 69-79 Nykredit 1gf 50 114.435 106.233

Nordengen Nykredit 3b 50 1.891.000 1.270.169

Nordengen Nykredit 3b 50 29.348.000 11.141.757

Nordengen Nykredit 3b 100 25.656.000 14.892.029

Nordengen Nykredit 3b 100 1.565.000 910.595

Nordengen Nykredit 3b 100 8.550.000 4.974.814

Nordengen Nykredit 3b 100 5.004.000 2.903.192

Nordengen Nykredit 3b 100 7.745.000 4.476.413

Nordengen Nykredit 3b 100 4.670.000 5.418.171

Nordengen Nykredit 3b 100 7.745.000 4.506.902

Nordengen Nykredit 3b 100 6.835.000 3.824.024

Nordengen Nykredit 3kn 50 2.916.650 355.942

Nordengen Nykredit 3kn 50 2.343.050 350.923

Nordengen Nykredit 3kn 100 27.250.000 13.541.250

Nordengen Nykredit 3kn 100 9.465.000 9.645.190

Nordengen Nykredit 3kn 100 11.000.000 11.209.413

Byengen 231-235 Nykredit 3læ 50 536.950 208.486

Byengen 231-235 Nykredit 3læ 50 7.500.000 2.938.485

Byengen 231-235 Nykredit 3læ 50 155.400 50.333

Byengen 231-235 Nykredit 3læ 100 2.357.000 2.123.464

Byengen 231-235 Nykredit 3læ 100 4.146.000 1.938.312

Byengen 231-235 Nykredit 3læ 100 160.000 159.570

Byengen 231-235 Nykredit 3læ 100 1.005.000 474.197

Byengen 231-235 Nykredit 3læ 100 363.000 389.449

Højsagervej 24, Langerød Nykredit 4h 45,37 1.799.828 1.853.038

Egedalsvænge Nykredit 4s 100 58.000 35.811

Egedalsvænge Nykredit 4s 50 1.716.500 633.986

Egedalsvænge Nykredit 4s 50 732.000 255.535

Egedalsvænge Nykredit 4s 50 1.200.000 142.498

Egedalsvænge Nykredit 4s 50 5.722.000 679.478

Egedalsvænge Nykredit 4s 50 35.300 7.712

Egedalsvænge Nykredit 4s 50 155.850 35.619

Egedalsvænge Nykredit 4s 50 14.889.000 5.469.060

Egedalsvænge Nykredit 4s 100 7.702.300 4.726.124

Egedalsvænge Nykredit 4s 50 686.500 463.542

Egedalsvænge Nykredit 4s 100 24.245.000 13.993.383

Egedalsvænge Nykredit 4s 100 10.175.000 11.745.322

Egedalsvænge Nykredit 4s 100 1.490.000 1.404.255

Islandshøjparken Nykredit 8br 50 22.418.000 8.449.603

Islandshøjparken Nykredit 8br 50 104.000 96.545

Islandshøjparken Nykredit 8br 50 62.500 19.404

Islandshøjparken Nykredit 8br 50 729.000 130.886

Islandshøjparken Nykredit 8br 50 148.800 45.036

Islandshøjparken Nykredit 8br 50 2.392.750 707.253

Islandshøjparken Nykredit 8br 50 933.100 275.807

Islandshøjparken Nykredit 8br 100 99.173.000 49.599.585

Islandshøjparken Nykredit 8br 100 31.924.000 0

Murertoften/Hjørnest. Nykredit 8cy 18,80 2.437.984 2.983.606

Mergeltoften 10-14 Nykredit 8dg 28,57 6.672.524 5.343.729

Mergeltoften, afd. 6 Nykredit 8dg 28,57 151.706 125.722

Byvej 8 Nykredit 6f 28,57 1.981.044 1.643.488

Byvej 8 Nykredit 6f 28,57 4.857 4.094

Langebjergvej 324-374 Nykredit 2lc 50 24.510.800 566.984

Langebjergvej 324-374 Nykredit 2lc 50 296.300 7.549

Teglgårdsvej 201-219 Nykredit 4ch 50 434.000 62.860

Teglgårdsvej 201-219 Nykredit 4ch 100 11.233.000 9.574.313

Regnskab 2011

60


Kautions- og garantiforpligtelser

(Hele kr.)

Kommunens

andel i %

Kommunens

opr. garantibeløb

Långiver

Matr.nr./

Garantinr.

Kommunens

garantibeløb

Teglgårdsvej 201-219 Nykredit 4ch 100 1.334.000 1.234.492

Teglgårdsvej 201-219 Nykredit 4ch 100 34.000 33.540

Teglgårdsvej 201-219 Nykredit 4ch 100 230.000 232.151

Baunebjergvej 201 Nykredit 4cn 50 5.987.500 1.311.173

Benediktevej 30 Nykredit 5eu 28,57 17.222.567 15.237.510

Benediktevej 30 Nykredit 5eu 100,00 183.705 171.665

Benediktevej 30 Nykredit 5eu 28,57 88.852 83.110

Langerødvej 11-25 Nykredit 6l 45,37 1.200.036 1.288.580

Langebjergvej 402-480 Nykredit 8ao 18,70 5.552.703 838.401

Oscar Brunsvej 13-35 Nykredit 1ml 23,50 1.539.673 1.599.278

Dageløkke by,Humlebæk Nykredit 21b 22,62 6.265.740 4.728.968

Dageløkke by,Humlebæk Nykredit 21b 22,62 1.539.517 1.168.996

Dageløkke by,Humlebæk Nykredit 21b 22,62 407.160 333.753

Hejrevangens Boligselsk. Nykredit 21y 27,70 3.175.445 137.239

Hejrevangens Boligselsk. Nykredit 21y 27,70 40.414 5.684

Hejrevangens Boligselsk. Nykredit 21y 100 1.060.000 1.105.332

Frdb.bolig.Niverødgården Realkredit Danmark 1fv 1 28,57 9.713.800 9.703.708

A/B Poppelhøj II Realkredit Danmark 1lo 1 18,75 4.284.300 3.552.632

Asminderød Boligsselsk. Realkredit Danmark 2d 3 28,57 1.354.789 1.514.310

NKK-Hallen Realkredit Danmark 8bø 100 1.517.000 1.588.929

Nivå Bypark, Løberen Realkredit Danmark 8cg 4 18,80 35.344 1.505

Nivå Bypark, Løberen Realkredit Danmark 8cg 5 18,80 73.245 6.582

Nivå Bypark, Skiftet Realkredit Danmark 8cu 2 18,70 8.583 661

Nivå Bypark, Skiftet Realkredit Danmark 8cu 3 18,70 115.099 8.814

Afd. Mergeltoften V Realkredit Danmark 8cm 1 28,57 3.247.266 2.896.278

Lystholmvænget Realkredit Danmark 2k 3 18,80 4.133.330 179.322

Lystholmvænget Realkredit Danmark 2k 4 18,80 649.521 75.143

Statsbanepersonalets AB Realkredit Danmark 4bæ 12 22,00 1.360.040 553.332

Statsbanepersonalets AB Realkredit Danmark 4bæ 13 100 30.481.000 23.738.202

Statsbanepersonalets AB Realkredit Danmark 4bæ 16 100 619.000 507.160

Boligselsk.BSB, afd.3 Realkredit Danmark 8a 3 28,57 13.940.732 12.664.263

Boligselsk.BSB, afd.3 Realkredit Danmark 8a 4 28,57 1.337.933 1.160.002

Boligselsk.BSB, afd.3 Realkredit Danmark 8a 5 28,57 5.974.558 5.444.525

Boligselsk.BSB, afd.3 Realkredit Danmark 8a 6 28,57 168.563 155.498

Langebjergvej 502 m.fl. Realkredit Danmark 8ap 1 18,75 2.833.350 461.240

afd.04/20 Ravnsbjerg II Realkredit Danmark 10cb 3 28,57 20.750.105 18.588.014

HMN Naturgas I/S Kommune kredit 1,6046 2.853.500.000 45.787.261,00

Nordforbrænding Kommune kredit 9721957 21,8 37.060.000 9.913.088

Nordforbrænding Kommune kredit 200528908 21,8 21.530.116 6.568.843

Nordforbrænding Kommune kredit 200630521 21,8 8.720.000 6.124.017

Nordforbrænding Kommune kredit 200732088 21,8 10.766.355 7.482.125

Nordforbrænding Kommune kredit 200934988 21,8 10.900.000 9.765.687

Nordforbrænding Kommune kredit 201035730 21,8 10.900.000 10.045.450

Nordforbrænding Kommune kredit 201036079 21,8 10.900.000 10.300.808

Nordforbrænding Kommune kredit 201136800 21,8 21.800.000 14.297.786

Nordforbrænding Kommune kredit 201136806 21,8 21.800.000 21.266.799

Trafikselskabet Movia Kommune kredit 200933833 1,1489 1.723.350 1.723.350

Trafikselskabet Movia Kommune kredit 200935056 1,1489 804.230 804.230

Trafikselskabet Movia Kommune kredit 201035385 1,1489 956.459 827.208

Trafikselskabet Movia Kommune kredit 201036532 1,1489 1.493.570 1.493.570

Trafikselskabet Movia Kommune kredit 201137378 1,1489 666.362 666.362

I alt 827.277.971

Regnskab 2011

61


Eventualrettigheder

Pantebreve og gældsbreve

Pantebreve og gældsbreve er optaget med det oprindelige lånebeløb. Lånene henstår alle rente- og

afdragsfrit.

ØKONOMI

Pantebreve

(Hele kr.)

Restgæld pr.

31.12 2011

Nivågård Børnehave 75.309

Dyssegårdens Børnehave 62.115

Jellerød Børnegård 160.182

I alt 297.606

ØKONOMI

Gældsbreve

(Hele kr.)

Hovedstol

Restgæld pr.

31.12 2011

Jellerød Børnegård * 3.350.266 670.054

Jellerød Børnegård 64.900

Nivågård Børnehave ** 536.209 107.245

Nivågård Børnehave 257.074

Dyssegårdens Børnehave II 57.266

Bøgegården (Bøgen) 51.320

Bøgegården (Bøgen) 159.965

Bøgegården (Bøgen) 149.205

Bøgegården (Birken) 50.234

Bøgegården (Birken) 62.560

Kastaniegården 2.886.558

I alt 4.516.381

** Afskrives over 15 år med kr. 223.351 pr. år - rest 3 år

** Afskrives over 15 år med kr. 35.747 pr. år - rest 3 år

Indskudsbeviser, Nivå Havn (inkl.moms) 16.726.436

Movia *** 5.000.000

I alt 21.726.436

*** Movias lån pr. 31.12.2011 er 480 mio. kr. (Driftslån = 72 mio. kr. Rejsekortlån = 408 mio. kr.).

*** Fredensborg Kommunens andel er fordelt på følgende måde (Driftslån = 0,8 mio. kr. Rejsekortlån =

*** 4,8 mio. kr.).

Regnskab 2011

62


Operationel leasing – Autolease pr. 31.12.2011

ØKONOMI

Anvendelse Reg. nr. Fabrikat Start Udløb Total kr.

Mdl.

ydelse

Rest

beløb

Bus, Egelunden XE94347 Citroën Jumber 01.05.09 30.04.13 419.280 6.994 160.652

Bus, Øresundshj. XE94348 Citroën Jumber 01.05.09 30.04.13 419.280 6.993 160.664

Bus, Benediktehhj. XE94349 Citroën Jumber 01.05.09 30.04.13 419.280 6.993 160.664

Sundhedsbus XC96675 Toyota Dyna 01.11.08 31.10.13 290.700 3.875 118.230

Bus - Mergeltoften XK89450 Citroën Jumber 01.05.09 30.04.13 419.280 6.993 160.664

Bus - Lystholm XK89525 Citroën Jumber 01.05.09 30.04.13 419.280 6.994 160.652

Hjemmeplejen ZY35235 Citroën C3 01.10.09 30.09.12 147.420 3.276 46.683

I alt 2.534.520 42.118 968.209

Operational leasing - Toyota Financial Services pr. 31.12.2011

ØKONOMI

Anvendelse Reg. nr. Fabrikat Start Udløb Total kr.

Mdl.

ydelse

Rest

beløb

Hjemmeplejen DG56416 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171

Hjemmeplejen DG56415 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171

Hjemmeplejen DG56414 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171

Hjemmeplejen DG56413 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171

Hjemmeplejen DG56411 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171

Hjemmeplejen DG56412 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171

Hjemmeplejen DG56410 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171

Hjemmeplejen DG56409 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171

Hjemmeplejen DG56408 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171

Hjemmeplejen DG56407 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171

Hjemmeplejen DG56406 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171

Hjemmeplejen DG56405 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171

Hjemmeplejen DG56404 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171

Hjemmeplejen DG56403 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171

Hjemmeplejen DG56402 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171

Hjemmeplejen DG56401 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171

Hjemmeplejen DG56400 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171

I alt 1.949.424 40.613 1.583.907

Regnskab 2011

63


Note 11

SWAP-aftaler

ØKONOMI

Låneportefølgen, restgæld KommuneKredit pr. 31.12.2011 (Hele kr.) 562.166.625

SWAP-aftaler til den langfristede gæld

Kontrakt

nr. Indgået Udløber

Nuværende

rente Valuta Hovedstol DKK

Restgæld

31.12.2010

677289 11. maj 2007 1. juni 2017 1,223 CHF 69.491.829 63.905.491

677313 11. maj 2007 3. juni 2024 3,49 DKK 30.000.000 21.666.667

697968 16. aug.2007 16.aug. 2013 3,34 DKK 102.252.588 75.864.824

743446 2. feb 2008 3. juni 2013 3,71 DKK 82.166.666 67.666.667

751273 15. feb 2008 16.feb 2016 4,39 EUR 39.499.412 30.282.882

751268 15. feb 2008 16. feb 2016 4,41 DKK 41.428.745 33.660.855

787477 12. jan 2009 19. jan 2017 1,854 CHF 23.920.000 25.592.307

I alt 388.759.238 318.639.691

SWAP-aftaler overført fra skoleleasing-arrangement, der ophørte i 2011.

Kontrakt

nr. Indgået Udløber

Nuværende

rente Valuta Hovedstol DKK

Restgæld

31.12.2010

698013 2. juli 2007 30. dec 2024 5,19 DKK 120.000.000 111.600.000

698018 2. juli 2007 30. dec 2024 4,35 DKK 120.000.000 111.600.000

759660 3. juli 2007 12. dec 2012 4,81 DKK 40.000.000 Indfriet/købt i 2011

751281 28. dec 2007 28. jun 2013 4,43 EUR/DKK 40.284.000 Indfriet/købt i 2011

I alt 320.284.000 223.200.000

SWAP-aftaler, i alt (Hele kr.) 541.839.691

Ved årets begyndelse var den langfristede gæld på 980,1 mio. kr. Gennem 2011 blev gælden reduceret

betragteligt og var på 589,8 mio. kr. ved udgangen af 2011. Reduktionen skyldes at Byrådet valgte at

købe et stort leasingarrangement tilbage i november 2011 på 397 mio. kr. Leasingarrangementet omfattede

5 skoler i kommunen.

På diagrammet er udviklingen i den langfristede gæld vist som den røde linie. Sidst i 2011 blev årets

låneramme på 50 mio. kr. hjemtaget, og derfor steg den røde linie op til 589,8 mio. kr. ved udgangen

af 2011. Gennem årene afdrages der på gælden og den røde linie bevæger sig gradvist nedad i takt

med disse afdrag.

Da gælden er optaget som variable lån, er der indgået rentesikringsaftaler – såkaldte SWAP-aftaler.

Under den røde linie ses hvor meget af gælden der er afdækket med SWAP-aftaler. På diagrammet er

SWAP-aftalerne vist som de farvede områder. I 2011 blev to SWAP-aftaler indfriet således at afdækningen

ikke oversteg gælden.

Regnskab 2011

64


Omkostningskalkulationer vedrørende

personlig og praktisk bistand

Fritvalgsordningen

Bestemmelserne om borgernes frie leverandørvalg

på ældreområdet trådte i kraft d. 1. januar

2003.

Private leverandører kan konkurrere med den

kommunale leverandør. Det betyder, at borgerne

får mulighed for at vælge, hvem der skal levere

den hjælp, som kommunen har truffet beslutning

om.

Borgerne i Fredensborg Kommune kan vælge

blandt 21 leverandører, heraf er den ene kommunens

egen hjemmepleje

Prisfastsættelsen

Timepriserne for personlig og praktisk hjælp fastsættes

på baggrund af den kommunale hjemmeplejes

samlede omkostninger.

De private leverandører er ikke forpligtede til at

tilbagebetale Fredensborg Kommune, hvis timepriserne

har været fastsat for højt. Baggrunden

herfor er, at det er kommunens ansvar at fastsætte

timepriserne korrekt samt, at de private

leverandører har valgt at søge godkendelse på

baggrund at de pågældende timepriser. Viser

timepriserne sig modsat at have været fastsat for

lavt, er kommunen forpligtet til at efterbetale de

private leverandører.

De endelige timepriser er opgjort på baggrund af

forbruget ifølge regnskabet samt de faktisk leverede

timer.

Ud fra regnskab 2011 blev timepriserne lavere

end de priser som er anvendt til afregning til de

private leverandører, for så vidt angår personlig

pleje hverdag og personlig pleje øvrig tid. Timeprisen

for praktisk hjælp forblev uændret.

Det er fordelingen i den leverede tid samt udgiftsniveauet

som afgør priserne i de tre ydelseskategorier.

Faldet i timepriserne på personlig pleje hverdag

og -øvrig tid, skyldes primært en mere effektiv

opgaveløsning, hvilket har medført et lavere ressourceforbrug.

ØKONOMI

Kr. pr. leveret time Faktisk 2011 Forventet 2011

Praktisk hjælp 370 370

Personlig pleje, hverdagstimer 400 402

Personlig pleje, øvrig tid 487 499

Regnskab 2011

65


Regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt

Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne

regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har

været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelt

senere meddelte tillægsbevillinger.

Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder

derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter.

Regnskabsoversigten er overordnet specificeret på politikområder.

Regnskab 2011

66


85 Bærbare batterier 6.458 191.000 -191.000

025 Vandanalyser m.v. 6.458 179.000 -179.000

026 Tilsyn med spildevandsanlæg og drænledninger 12.000 -12.000

89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.513.036 595.000 -100.000

032 Fælleskommunalt miljøsamarbejde 39.047 61.000

040 Konsulentbistand 485.923 534.000 -100.000

045 Olieforurening 988.065

02 Transport og infrastruktur 670.575 469.000 822.000

11 Vejvedligeholdelse m.v. 670.575 469.000 822.000

026 Klimakommune 670.575 469.000 822.000

Regnskab 2011 67

ØKONOMI

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Natur og Miljø Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

01 Natur og Miljø

5.684.611 -623.042 3.844.000 -396.000 1.140.000 984.000

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 5.014.036 -623.042 3.844.000 -396.000 671.000 162.000

71 Vedligeholdelse af vandløb 1.235.256 487.000 671.000 89.000

025 Diverse vedligeholdelsesarbejder 207.525 255.000

030 Arbejde udført af Park og Vej 671.000 671.000

040 Konsulentbistand 356.731 227.000

045 Tilskud til foreninger, udsætning af fiskeyngel 5.000

050 Vådområdeindsats 132.000

750 Overførsel mellem årene -43.000

74 Kystsikring 19.634

025 Diverse vedligeholdelsesarbejder 19.634

80 Fælles formål 2.006.588 -201.782 2.187.000 191.000 173.000

400 Personale 1.949

500 Apparatur og instrumenter 13.046 22.000

501 Klima og miljøpulje 106.283 200.000

502 Indkøb af materialer i f.b.med kampagner m.v. 17.386 19.000

503 Naturpleje og naturbeskyttelse 1.560.265 2.134.000 -27.000

504 Oprydning efter henkastet affald -3.272

506 Vandanalyser m.v. 84.630 190.000

508 Tilsyn med spildevandsanlæg og drænledninger 19.035 1.000

510 Energi og varmeplan 198.511 -198.511

600 Maskiner og materiel 5.484 12.000

86 Vandindvinding 19.675 71.000

025 Ekstern bistand i forbindelse med grundvand og

vandindvinding 19.675 71.000

91 Skadedyrsbekæmpelse 213.390 -421.260 313.000 -396.000

020 Administrationsbidrag 28.000

025 Forrentning -14.721 -3.000

030 Rottebekæmpelse 213.390 -406.539 285.000 -393.000


Regnskab 2011 68

ØKONOMI

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kommunale grønne områder Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

02 Kommunale grønne områder 10.506.000 -3.878.000 -10.506.000 3.878.000

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 6.492.000 -3.878.000 -6.492.000 3.878.000

02 Boligformål -149.000 149.000

002004 Matr.nr. 1k, 5k og 14 Endrup by, Endrupvej

-21.000 21.000

64, Fredensborg

084 Forpagtningsafgifter -21.000 21.000

002020 Matr.nr. 4a Øverste Torp m.fl., Teglgårdsvej

-15.000 15.000

602, 829A-C, 831 og 998

084 Forpagtningsafgifter -15.000 15.000

002021 Matr. nr. 7 al Dageløkke m.fl., Dageløkkevej

-113.000 113.000

56 og 98, Humlebæk

084 Forpagtningsafgifter -114.000 114.000

703 Husleje 1.000 -1.000

04 Offentlige formål 211.000 -229.000 -211.000 229.000

004040 Brolandsgården/Græstedgård/ Kirkesti-gård-

127.000 -97.000 -127.000 97.000

arealer

703 Husleje -97.000 97.000

707 Udenomsarealer 127.000 -127.000

004041 Matr.nr.4 bc og 3 lu m.fl.Brønsholm

5.000 -5.000

Rugvænget, Kokkedal

707 Udenomsarealer 5.000 -5.000

004042 Nyttehaver, matr.nr. 3 ay Ullerød byplan 6 13.000 -24.000 -13.000 24.000

703 Husleje -24.000 24.000

707 Udenomsarealer 13.000 -13.000

004043 Genbrugsplads -55.000 55.000

703 Husleje -55.000 55.000

004060 Matr.nr. 1 ado og 1 adp Nivågård,

7.000 -7.000

Storengen

707 Udenomsarealer 7.000 -7.000

004062 Grønt område (1 gg Niverød) 7.000 -7.000

707 Udenomsarealer 7.000 -7.000

004063 Gymnasiegrund, Nivåvej 2, Nivå Matr.nr. 1

4.000 -4.000

æ,o Nivågård

707 Udenomsarealer 4.000 -4.000

004065 Naturområde vest for Sølystparken 31.000 -31.000

707 Udenomsarealer 31.000 -31.000

004066 Matr.nr. 11 a Niverød (Put and Take sø) 10.000 -53.000 -10.000 53.000

703 Husleje -53.000 53.000

707 Udenomsarealer 10.000 -10.000


Regnskab 2011 69

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kommunale grønne områder Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

004067 Matr. nr. 1 s Niverød - Areal Hasselhøj 7.000 -7.000

707 Udenomsarealer 7.000 -7.000

05 Ubestemte formål 13.000 -23.000 -13.000 23.000

005002 Matr. nr. 8 ea Asminderød - Skovvænget 2A,

1.000 -5.000 -1.000 5.000

Fredensborg

084 Forpagtningsafgifter m.v. -5.000 5.000

707 Udenomsarealer 1.000 -1.000

005003 Matr. nr. 8 ar Fredensborg Slotsvænget 65,

3.000 -3.000

Fredensborg

707 Udenomsarealer 3.000 -3.000

005005 Matr. nr. 8 bm Fredensborg Sørupvej 1,

-6.000 6.000

Fredensborg

084 Forpagtningsafgifter m.v. -6.000 6.000

005006 Matr. nr. 8 a Søholm, "Kejserdal" -12.000 12.000

084 Forpagtningsafgifter m.v. -12.000 12.000

005040 Karlebovej 23 9.000 -9.000

707 Udenomsarealer 9.000 -9.000

11 Beboelse -295.000 -1.448.000 295.000 1.448.000

011001 Fællesudgifter og -indtægter -384.000 384.000

800 Budget 2011 reduktion -384.000 384.000

011002 Matr. nr. 2 ab m.fl. Endrup, Endrupvej 16-

-84.000 84.000

20, Fredensborg

703 Husleje -84.000 84.000

011005 Matr. nr. 2 e Veksebo - Helsingørsvej 25 a-

-130.000 130.000

b, Fredensborg

703 Husleje -113.000 113.000

711 Varme -17.000 17.000

011006 Matr. nr. 5 p Lønholt - Høje Lønholt 2,

-22.000 22.000

Fredensborg

703 Husleje -22.000 22.000

011010 Matr. nr. 2 e Endrup - Lindelyvej 14,

-94.000 94.000

Fredensborg

703 Husleje -64.000 64.000

711 Varme -30.000 30.000

011017 Matr. nr. 4 ei m.fl. Asminderød –

39.000 -183.000 -39.000 183.000

Hammersvej 12 - 26, Fredensborg

703 Husleje -183.000 183.000

707 Udenomsarealer 39.000 -39.000

011018 Matr. nr. 5 d Fredensborg - "Lille Wendorf"

-215.000 215.000

Helsingørsvej 5,

703 Husleje -177.000 177.000

711 Varme -38.000 38.000


Regnskab 2011 70

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kommunale grønne områder Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

011019 Matr.nr. 6ar m.fl. Asminderød-

50.000 -598.000 -50.000 598.000

Toftegårdsvænget 101 - 123,

703 Husleje -518.000 518.000

707 Udenomsarealer 50.000 -50.000

711 Varme -80.000 80.000

011020 Matr. nr. 2 ct ejl. Øverste Torp –

-80.000 80.000

Teglgårdsvej 523, Humlebæk

703 Husleje -71.000 71.000

711 Varme -9.000 9.000

011040 Græstedgård, opsynsbolig Græstedgårdsvej

-42.000 42.000

2, Kokkedal

711 Varme -42.000 42.000

12 Erhvervsejendomme 326.000 -819.000 -326.000 819.000

012060 Nivå Center 326.000 -819.000 -326.000 819.000

040 Vicevært 85.000 -85.000

084 Indtægter -819.000 819.000

707 Udenomsarealer 241.000 -241.000

13 Andre faste ejendomme 256.000 -722.000 -256.000 722.000

013004 Matr. nr. 5 i Asminderød Lysthom 6,

1.000 -1.000

Fredensborg

707 Udenomsarealer 1.000 -1.000

013020 Lejlighed i Borgerbo Ida Tesdorpfsvej 4 a,

118.000 -118.000

Humlebæk

703 Husleje 118.000 -118.000

013021 Matr. nr. 4 y Nederste torp Gammelt

-3.000 3.000

sprøjtehus, Humlebæk

703 Husleje -3.000 3.000

013024 Projektgården - Kejserdal -15.000 15.000

084 Indtægter -15.000 15.000

013040 Karlebo forsamlingshus Karlebovej 10,

16.000 -53.000 -16.000 53.000

Kokkedal

084 Indtægter -53.000 53.000

707 Udenomsarealer 16.000 -16.000

013041 Materielgården -651.000 651.000

703 Husleje -651.000 651.000

013042 Gl. rådhusareal 121.000 -121.000

707 Udenomsarealer 121.000 -121.000

20 Grønne områder og naturpladser 5.186.000 -488.000 -5.186.000 488.000

020001 Fællesudgifter og -indtægter 3.924.000 -3.924.000

040 Bjørneklo 181.000 -181.000

707 Udenomsarealer 3.743.000 -3.743.000

020021 Kolonihaver Dageløkkevej 49A, Humlebæk -91.000 91.000

084 Indtægter -91.000 91.000


Regnskab 2011 71

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kommunale grønne områder Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

020040 Fredtoften 244.000 -244.000

707 Udenomsarealer 244.000 -244.000

020041 Holmegårdscentret Vandkunsten 104.000 -104.000

707 Udenomsarealer 104.000 -104.000

020042 Matr.nr. 1 hu Jellerødgård Skov 52.000 -52.000

707 Udenomsarealer 52.000 -52.000

020043 Matr.nr. 3 k m.fl. Strandvejen 334 107.000 -50.000 -107.000 50.000

084 Indtægter -50.000 50.000

707 Udenomsarealer 107.000 -107.000

020044 Umakrikuleret sti ud for Lågegyde 51 -88.000 88.000

084 Indtægter -88.000 88.000

020060 Centerparken 269.000 -269.000

707 Udenomsarealer 269.000 -269.000

020061 Nivå Strand 486.000 -259.000 -486.000 259.000

084 Indtægter -259.000 259.000

707 Udenomsarealer 486.000 -486.000

35 Andre fritidsfaciliteter 118.000 -118.000

035002 Klubhus ved Sejlklubben Esrum sø Sørupvej,

3.000 -3.000

Fredensborg

707 Udenomsarealer 3.000 -3.000

035003 Skateboardbaner i Fredensborg 8.000 -8.000

707 Udenomsarealer 8.000 -8.000

035017 Tursejlerne Nivå Strandpark 15, Nivå 7.000 -7.000

707 Udenomsarealer 7.000 -7.000

035020 Spejderhytterne, Nederste Torpenvej 3,

6.000 -6.000

Humlebæk

028 Fast ejendom 2.000 -2.000

707 Udenomsarealer 4.000 -4.000

035040 Avderødvej 52B (Klubhus 4H) 5.000 -5.000

707 Udenomsarealer 5.000 -5.000

035060 Byvejen 10, Fiskerhuset,Nivå 5.000 -5.000

707 Udenomsarealer 5.000 -5.000

035061 Byvejen 12 5.000 -5.000

707 Udenomsarealer 5.000 -5.000

035062 Åvej 2, Musikboule 4.000 -4.000

707 Udenomsarealer 4.000 -4.000

035064 Klubhus Lerhytten 5.000 -5.000

707 Udenomsarealer 5.000 -5.000


Regnskab 2011 72

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kommunale grønne områder Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

035065 Klubhus, Nordre Strandvej 2 1.000 -1.000

707 Udenomsarealer 1.000 -1.000

035067 Nivå Strandpark 7-9, klubhus for roklub og

29.000 -29.000

fritidsfiskere

707 Udenomsarealer 29.000 -29.000

035068 Nivå Strandpark 11, sportsdykkerklub 8.000 -8.000

707 Udenomsarealer 8.000 -8.000

035069 Nivå Surferklub, Nivå Strandpark, Nivå 8.000 -8.000

707 Udenomsarealer 8.000 -8.000

035070 Nivå Standpark 19, Nivå Bådelaug 9.000 -9.000

707 Udenomsarealer 9.000 -9.000

035071 Teltområde, Strandparken 5.000 -5.000

707 Udenomsarealer 5.000 -5.000

035072 Nivå Strandpark 4, Nivå Vandskiklub 10.000 -10.000

707 Udenomsarealer 10.000 -10.000

54 Sandflugt 6.000 -6.000

707 Udenomsarealer 6.000 -6.000

71 Vedligeholdelse af vandløb 671.000 -671.000

030 Arbejde udført af Park og Vej 671.000 -671.000

03 Undervisning og kultur 2.116.000 -2.116.000

01 Folkeskoler 1.825.000 -1.825.000

301001 Fælles udgifter og indtægter 1.825.000 -1.825.000

707 UDENOMSAREALER 1.825.000 -1.825.000

60 Museer 291.000 -291.000

702 Udendørsarealer 291.000 -291.000

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.406.000 -1.406.000

10 Fælles formål 1.199.000 -1.199.000

510001 Fælles udgifter og indtægter 1.199.000 -1.199.000

702 Udendørsarealer 1.036.000 -1.036.000

703 Udendørsarealer, bestillerpulje 163.000 -163.000

30 Ældreboliger 62.000 -62.000

530002 Toftegårdsvænget 125 - 147 Fredensborg 62.000 -62.000

707 Udenomsarealer 62.000 -62.000

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og

138.000 -138.000

handicappede

532010 Lystholm - Pleje og aktivitetscenter 35.000 -35.000

707 Udenomsarealer 35.000 -35.000


Regnskab 2011 73

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kommunale grønne områder Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

532020 Øresundshjemmet - Pleje- og

6.000 -6.000

Aktivitetscenter

707 Udenomsarealer 6.000 -6.000

532060 Mergeltoften - Pleje- og aktivitetscenter 70.000 -70.000

707 Udenomsarealer 70.000 -70.000

532070 Fredensborg Dagcenter - Lindehuset 27.000 -27.000

707 Udenomsarealer 27.000 -27.000

53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45,

7.000 -7.000

97-99)

553002 Rosings Minde, Fredensborg 7.000 -7.000

707 Udenomsarealer 7.000 -7.000

06 Fællesudgifter og administration m.v 492.000 -492.000

50 Administrationsbygninger 492.000 -492.000

650002 Flyglet, Kokkedal 492.000 -492.000

707 Udenomsarealer 369.000 -369.000

717 Indendørs beplantning 123.000 -123.000


Regnskab 2011 74

ØKONOMI

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Veje og Trafik Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

03 Veje og trafik 101.231.898 -28.915.134 95.430.000 -29.136.000 5.295.000 -2.024.000 2.024.000 179.000

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 5.692.500 104.000 5.764.000

04 Offentlige formål 211.000 211.000

004040 Brolandsgården/Græstedgård/ Kirkesti-gård- 127.000 127.000

arealer

707 Udenomsarealer 127.000 127.000

004041 Matr.nr.4 bc og 3 lu m.fl.Brønsholm

5.000 5.000

Rugvænget, Kokkedal

707 Udenomsarealer 5.000 5.000

004042 Nyttehaver, matr.nr. 3 ay Ullerød byplan 6 13.000 13.000

707 Udenomsarealer 13.000 13.000

004060 Matr.nr. 1 ado og 1 adp Nivågård,

7.000 7.000

Storengen

707 Udenomsarealer 7.000 7.000

004062 Grønt område (1 gg Niverød) 7.000 7.000

707 Udenomsarealer 7.000 7.000

004063 Gymnasiegrund, Nivåvej 2, Nivå Matr.nr. 1

4.000 4.000

æ,o Nivågård

707 Udenomsarealer 4.000 4.000

004065 Naturområde vest for Sølystparken 31.000 31.000

707 Udenomsarealer 31.000 31.000

004066 Matr.nr. 11 a Niverød (Put and Take sø) 10.000 10.000

707 Udenomsarealer 10.000 10.000

004067 Matr. nr. 1 s Niverød - Areal Hasselhøj 7.000 7.000

707 Udenomsarealer 7.000 7.000

05 Ubestemte formål 12.000 12.000

005003 Matr. nr. 8 ar Fredensborg Slotsvænget 65,

3.000 3.000

Fredensborg

707 Udenomsarealer 3.000 3.000

005040 Karlebovej 23 9.000 9.000

707 Udenomsarealer 9.000 9.000

12 Erhvervsejendomme 241.000 241.000

012060 Nivå Center 241.000 241.000

707 Udenomsarealer 241.000 241.000

13 Andre faste ejendomme 122.000 122.000

013004 Matr. nr. 5 i Asminderød Lysthom 6,

1.000 1.000

Fredensborg

707 Udenomsarealer 1.000 1.000


02 Transport og infrastruktur 95.539.398 -28.915.134 95.326.000 -29.136.000 -469.000 -2.024.000 2.024.000 179.000

01 Fælles formål 691.890 675.000

023 Personale 691.890 675.000

Regnskab 2011 75

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Veje og Trafik Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

013042 Gl. rådhusareal 121.000 121.000

707 Udenomsarealer 121.000 121.000

15 Byfornyelse -56.000

001 Udgifter til byfornyelse -56.000

20 Grønne områder og naturpladser 5.156.500 5.172.000

020001 Fællesudgifter og -indtægter 3.894.500 3.910.000

040 Bjørneklo 181.000 181.000

707 Udenomsarealer 3.713.500 3.729.000

020040 Fredtoften 244.000 244.000

707 Udenomsarealer 244.000 244.000

020041 Holmegårdscentret Vandkunsten 104.000 104.000

707 Udenomsarealer 104.000 104.000

020042 Matr.nr. 1 hu Jellerødgård Skov 52.000 52.000

707 Udenomsarealer 52.000 52.000

020043 Matr.nr. 3 k m.fl. Strandvejen 334 107.000 107.000

707 Udenomsarealer 107.000 107.000

020060 Centerparken 269.000 269.000

707 Udenomsarealer 269.000 269.000

020061 Nivå Strand 486.000 486.000

707 Udenomsarealer 486.000 486.000

23 Strandområder 40.000

023042 Mikkelborg Strandpark 40.000

707 Udenomsarealer 40.000

54 Sandflugt 6.000 64.000 6.000

041 Diverse vedligeholdelsesarbejder 64.000

707 Udenomsarealer 6.000 6.000

05 Driftsbygninger og -pladser 4.669.465 5.229.000 -796.000 -120.000

021 Busskure og busstandere Park og Vej 123.000 123.000

030 Kontorhold 1.514.075 2.166.000 -675.000

036 Administrationsudgifter 587.711 566.000

045 Vedligeholdelse af araler på Møllevej og

517.501 381.000

Bakkegårdsvej

046 Ombygning Møllevej 306.207

050 Vedligeholdelse af bygninger 163.236 173.000

055 Drift af automater 102.382 110.000

065 Rengøring 100.943 173.000 -44.000

070 Husleje 602.581 915.000 -200.000 -120.000

075 El, gas og vand 252.360 414.000


12 Belægninger m.v. 4.788.109 6.338.000 -985.000 -196.000

002 Slidlag på kørebaner m.v. 3.536.109 5.086.000 -985.000 -400.000

003 Reparation af belægninger på kørebaner m.v. 783.000 783.000

020 Asfaltreparationer 469.000 469.000

030 Private fællesveje 204.000

Regnskab 2011 76

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Veje og Trafik Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

080 Skatter og afgifter 349.654 331.000

085 Forsikringer 49.816

09 Øvrige fælles funktioner 23.598.685 -28.334.670 24.688.000 -28.756.000 -1.780.000 2.024.000

209000 Park og vej 23.598.685 -28.334.670 24.688.000 -28.756.000 -1.780.000 2.024.000

022 Teknikervagt m.v. -378.309 -266.000

023 Personale -2.630.093 18.470.000 -1.601.000

026 Kursusudgifter 98.042 -281.487 282.000

030 Værkstedsfunktion 1.027.719 -32.954 1.344.000

032 Drift af maskiner og materiel 4.165.345 -40.593 4.804.000 -125.000

033 Varekøb 54.000 -54.000

060 Team FH 4.188.699 -247.957

062 Nivå Team 1.942.221 -45.493

063 Kokkedal Team 1.986.976 -171.463

064 Idræts Team 3.167.194 -56.011

065 Rabat Team 3.647.837 -16.290

066 Vej Team 6.218.531 -507.536

070 Sikkerhedsarbejder - alle teams 164.524 -200.885

100 Entreprise (kontrakt) -26.734.000 -28.756.000 2.024.000

11 Vejvedligeholdelse m.v. 22.846.348 -450.000 22.742.000 -380.000 -469.000 62.000 -2.105.000

020 Arealerhvervelse 1.663 45.000

022 Bestillerpulje 417.318 -450.000 461.000 -380.000 -25.000

026 Klimakommune 469.000 -469.000

030 Rabatter langs veje og stier Park og vej 3.016.000 3.016.000

032 Vejafvanding 693.000 843.000 -150.000

033 Vejafvandingsbidrag forsyningen 236.000 150.000

035 Vejafmærkning (striber) 96.000 96.000

037 Afgift for særlig råden over vejareal -36.750 -194.000

038 Vejinventar (Skilte, bomme, steler, bænke

427.000 430.000

busstoppesteder m.v.)

039 Buslæskærme Park og Vej 123.000 -123.000

040 Ukrudtsbekæmpelse 758.000 758.000

045 Renholdelse af faste belægninger 6.287.000 6.102.000 185.000

050 Skrotbiler 9.000 9.000

052 Broer, tunneller m.v. 588.399 775.000

054 Afgift til levering af affald 297.000 297.000

056 Vejbelysning 9.625.898 8.531.000

058 Bekæmpelse af graffiti 205.000 205.000

060 Handicapforbedringer 74.000

065 Landinspektør 127.471 123.000

070 Indkøb af materialer til trafikkampagne 253.509 267.000

075 Irmatorvet 78.000 71.000

081 Lukning af Torpenvej 2.480

082 Leje af DSB-arealer 360 4.000

085 Forsikringer 1.000

750 Overførsel mellem årene -2.080.000


Regnskab 2011 77

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Veje og Trafik Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

14 Vintertjeneste 6.802.070 -130.464 5.250.000

020 Kontrakt vedrørende vintertjeneste 11.380 -130.464

025 Glatførebekæmpelse 1.217.793 972.000

030 Materiel indkøb og vedligeholdelse 925.354 409.000

035 Snerydning 3.019.536 3.495.000

038 Køb af, samt op/nedtagning af saltværn,

6.970

snestokke & gruskasser

040 Indkøb af salt, grus og urea 967.549

045 Vintertjeneste, vagt og beredskab samt IT og

vejrstation

653.487 374.000

30 Fælles formål 167.545

230001 Fælles formål kollektiv trafik 167.545

021 Busskur m.v. 167.545

31 Busdrift 31.975.285 31.079.000 800.000 2.600.000

001 Busdrift, herunder individuel handicapkørsel

31.975.285 31.079.000 800.000 2.600.000

udført af private


002021 Matr. nr. 7 al Dageløkke m.fl., Dageløkkevej

56 og 98, Humlebæk 1.405.426 -7.000 1.369.000 -113.000 39.000 1.000

084 Forpagtningsafgifter -7.000 -114.000

703 Husleje 1.000 1.000

709 Ejendomsskat m.v. 1.402.282 1.364.000 38.000

712 Vand 964 3.000 -1.000

713 Renovation 2.180 2.000 2.000

002028 Forbrugsafgifter og ejendomsskat 469.000 -425.000

709 Ejendomsskat m.v. 469.000 -425.000

03 Erhvervsformål 239.347 197.000 -6.000 101.000

003006 Matr.nr. 3b og 3l Asminderød

Håndværkerområdet Kratbjerg 31.580 31.000

709 Ejendomsskat m.v. 31.580 31.000

Regnskab 2011 78

ØKONOMI

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kommuneale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

04 Kommunale ejendomme 63.961.542 -4.338.637 85.287.000 -86.000 -18.281.000 -3.878.000 273.000 -265.000 676.000 118.000

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 10.190.038 -4.283.698 17.081.000 -84.000 -2.220.000 -3.878.000 1.390.000 -265.000 230.000 118.000

02 Boligformål 1.498.651 -21.167 2.764.000 -149.000 517.000 1.000 -1.732.000

002001 Fællesudgifter og -indtægter 1.178.000 79.000 -1.257.000

000 Vedtagne korrektioner 3.000 -3.000

720 Energi 1.175.000 -1.175.000

750 Overførsel mellem årerne 82.000 -82.000

002002 Matr.nr. 2 i m.fl. Båstrup, Kirkeleddet 300,

Fredensborg -1.080 70.000 -70.000

084 Forpagtningsafgifter -1.080

709 Ejendomsskat m.v. 70.000 -70.000

002003 Matr. nr. 1 d m.fl. Sørup, Sørupvej 11,

Fredensborg 10.542 -13.087 10.000 -1.000

084 Forpagtningsafgifter -13.087

709 Ejendomsskat m.v. 10.542 10.000 -1.000

002004 Matr.nr. 1k, 5k og 14 Endrup by, Endrupvej

64, Fredensborg 19.037 19.000 -21.000

084 Forpagtningsafgifter -21.000

709 Ejendomsskat m.v. 19.037 19.000

002020 Matr.nr. 4a Øverste Torp m.fl., Teglgårdsvej

602, 829A-C, 831 og 998 62.682 117.000 -15.000 1.000 -50.000

084 Forpagtningsafgifter -15.000

709 Ejendomsskat m.v. 62.682 62.000 -2.000 1.000

711 Varme 50.000 -50.000

712 Vand 2.000 2.000

713 Renovation 3.000

002029 Areal, 11 k, Krogerup (Puslingebane)

Kirkeskov Alle 964 1.000

709 Ejendomsskat m.v. 964 1.000


004065 Naturområde vest for Sølystparken -4.050 -4.000

703 Husleje -4.050 -4.000

004066 Matr.nr. 11 a Niverød (Put and Take sø) 4.321 6.000 -53.000 -1.000 53.000

703 Husleje -53.000 53.000

709 Ejendomsskat m.v. 4.321 6.000 -1.000

004080 4H haver, Søholm, Humlebækvej 1.130 2.000

712 Vand 1.130 2.000

05 Ubestemte formål 725.932 -27.787 1.131.000 1.000 -23.000 -370.000 -34.000

005002 Matr. nr. 8 ea Asminderød - Skovvænget 2A,

Fredensborg 18.664 -4.800 17.000 -5.000

084 Forpagtningsafgifter m.v. -4.800 -5.000

707 Udenomsarealer 1.000 1.000

709 Ejendomsskat m.v. 17.664 17.000

Regnskab 2011 79

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kommuneale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

003007 Salg af Jernbanegade 28 A (Hegels Minde 173.481 137.000 -11.000 101.000

709 Ejendomsskat m.v. 120.539 120.000

710 EL 16.485 22.000

711 Varme 50.811 79.000

712 Vand -15.409 17.000 -15.000

713 Renovation 1.056 4.000

003020 Matr. nr. 7 a Dageløkke, Hørsholmvej 16,

Humlebæk 11.009 11.000

709 Ejendomsskat m.v. 11.009 11.000

003021 Toelt Losseplads, Hørsholmvej 43, Kvistgård 23.277 18.000 5.000

709 Ejendomsskat m.v. 23.277 18.000 5.000

04 Offentlige formål 170.375 -316.055 217.000 -229.000 -53.000 -72.000

004040 Brolandsgården/Græstedgård/ Kirkestigårdarealer

95.539 -288.305 95.000 -97.000 -176.000

703 Husleje -288.305 -97.000 -176.000

709 Ejendomsskat m.v. 95.539 95.000

004041 Matr.nr.4 bc og 3 lu m.fl.Brønsholm

Rugvænget, Kokkedal 29.946 84.000 -54.000

709 Ejendomsskat m.v. 29.946 84.000 -54.000

004042 Nyttehaver, matr.nr. 3 ay Ullerød byplan 6 3.482 -23.700 4.000 -24.000

703 Husleje -23.700 -24.000

712 Vand 3.482 4.000

004043 Genbrugsplads -55.000 55.000

703 Husleje -55.000 55.000

004063 Gymnasiegrund, Nivåvej 2, Nivå Matr.nr. 1

æ,o Nivågård 16.177 16.000

709 Ejendomsskat m.v. 16.177 16.000

004067 Matr. nr. 1 s Niverød - Areal Hasselhøj 19.780 12.000

709 Ejendomsskat m.v. 12.653 12.000

716 Grundejerforening 7.128


005050 Matr. nr. 10a m.fl. Asminderød by,

Humlebækvej 9, Fredensborg 251.790 510.000 -258.000

709 Ejendomsskat m.v. 251.790 510.000 -258.000

Regnskab 2011 80

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kommuneale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

005003 Matr. nr. 8 ar Fredensborg Slotsvænget 65,

Fredensborg 4.002 4.000

709 Ejendomsskat m.v. 4.002 4.000

005005 Matr. nr. 8 bm Fredensborg Sørupvej 1,

Fredensborg 25.715 -8.687 25.000 -6.000

084 Forpagtningsafgifter m.v. -8.687 -6.000

709 Ejendomsskat m.v. 25.715 25.000

005006 Matr. nr. 8 a Søholm, "Kejserdal" -14.300 -12.000

084 Forpagtningsafgifter m.v. -14.300 -12.000

005007 Matr.nr.14v,x,æ Asminderød -Nørredamsvej

14,16,22, Fredensborg 60.000 -26.000 -34.000

710 El 34.000 -34.000

712 Vand 26.000 -26.000

005040 Karlebovej 23 17.266 16.000 1.000

709 Ejendomsskat m.v. 17.266 16.000 1.000

005042 Matr.nr 11 ch Asminderød by, Benediktevej

9, Fredensborg 10.724 10.000 1.000

709 Ejendomsskat m.v. 10.724 10.000 1.000

005043 Matr.nr 5 cc Asminderød by, Benediktevej

31, Fredensborg 7.395 7.000

709 Ejendomsskat m.v. 7.395 7.000

005044 Matr. nr. 11 cb Asminderød by,

Frederiksyndestvej 3, Fredensborg 15.514 15.000 1.000

709 Ejendomsskat m.v. 15.514 15.000 1.000

005045 Matr. nr. 15 h Asminderød by, Jernbanegade

23, Fredensborg 12.072 12.000

709 Ejendomsskat m.v. 12.072 12.000

005046 Matr.nr. 4 n Langerød by, Højsagervej 48,

Fredensborg 5.992 6.000

709 Ejendomsskat m.v. 5.992 6.000

005047 Matr.nr. 67b Sletten, Sletten Havn 7,

Humlebæk 687 1.000

709 Ejendomsskat m.v. 687 1.000

005048 Matr. nr. 6 ei Asminderød,

Toftegårdsvænget 151, Fredensborg 1.941 2.000

709 Ejendomsskat m.v. 1.941 2.000

005049 Matr.nr. 4z Toelt By, Hørsholmvej 28,

Kvistgård 1.546 2.000

709 Ejendomsskat m.v. 1.546 2.000


005059 Matr.nr. 3 ø, Veksebo by, Kastanievej,

Fredensborg 162.000 -162.000

709 Ejendomsskat m.v. 162.000 -162.000

005061 Matr.nr. 10ck, Asminderød by, Lystholm 22,

Fredensborg 92.735 91.000 2.000

709 Ejendomsskat m.v. 92.735 91.000 2.000

10 Fælles formål 1.150.892 5.072.000 508.000 1.795.000

010001 Fællesudgifter og -indtægter 1.131.796 5.072.000 621.000 1.198.000

000 Vedtagne korrektioner 50.000 -50.000

020 Værkstedsvogn 61.270 31.000

030 Landinspektør 14.000

058 Administration 44.420 21.000

431 Rengøring 5.840 1.233.000 -1.002.000

701 Bygningsvedligeholdelse 265.980 4.273.000 71.000

Regnskab 2011 81

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kommuneale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

005051 Matr.nr. 12 b m.fl. Asminderød, Kastanievej

38, Fredensborg 106.725 105.000 2.000

709 Ejendomsskat m.v. 106.725 105.000 2.000

005052 Matr.nr. 4a Båstrup by, Kirkeleddet 1,

Fredensborg 3.876 4.000

709 Ejendomsskat m.v. 3.876 4.000

005053 Matr. nr. 4a m.fl. N.Torp, Nederste

Torpenvej, Humlebæk 19.877 19.000 1.000

709 Ejendomsskat m.v. 19.877 19.000 1.000

005054 Matr.nr. 9h, Øverste Torp, Teglgårdsvej,

Humlebæk 316 1.000

709 Ejendomsskat m.v. 316 1.000

005055 Matr.nr.4 an m.fl. N.Torp, Gl. Strandvej,

Humlebæk 32.072 32.000

709 Ejendomsskat m.v. 32.072 32.000

005056 Matr.nr. 4e m.fl. Ø.Torp by, Teglgårdsvej

155, Humlebæk 15.121 15.000

709 Ejendomsskat m.v. 15.121 15.000

005057 Matr.nr. 10e, Asminderød by, Kratbjerg,

Fredensborg 4.288 4.000

709 Ejendomsskat m.v. 4.288 4.000

005058 Matr.nr. 9gl. Asminderød by, Vilhelmsro,

Fredensborg 77.014 9.000 68.000

709 Ejendomsskat m.v. 77.014 9.000 68.000

005060 Matr. nr.44 e, Lønholt by, Grønholtvej 104,

Fredensborg 202 1.000

709 Ejendomsskat m.v. 202 1.000

005062 4y, Nederste Torp. Boserupvej 104 A Garage 399 1.000

709 Ejendomsskat m.v. 399 1.000


011006 Matr. nr. 5 p Lønholt - Høje Lønholt 2,

Fredensborg 16.810 -17.952 18.000 -22.000 4.000

703 Husleje -17.952 -22.000 4.000

709 Ejendomsskat m.v. 10.664 10.000 1.000

712 Vand 3.966 6.000 -1.000

713 Renovation 2.180 2.000

011010 Matr. nr. 2 e Endrup - Lindelyvej 14,

Fredensborg 8.949 63.000 -94.000 -13.000 94.000 -40.000

703 Husleje -64.000 64.000

709 Ejendomsskat m.v. 8.949 8.000 -1.000 1.000

711 Varme 40.000 -40.000

712 Vand 1.000 -1.000

713 Renovation 14.000 -14.000

716 Varmeindtægt -30.000 30.000

011011 Matr. nr. 14 e Asminderød – Nørredamsvej

12 B, Fredensborg 3.000 -3.000

711 Varme 3.000 -3.000

011013 Matr. nr. 8 ae Asminderød - "Skolen ved

Lunden", 51.025 48.000 4.000

709 Ejendomsskat m.v. 51.025 47.000 4.000

712 Vand 1.000

Regnskab 2011 82

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kommuneale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

720 Energi (EMO) 754.286 2.250.000

800 Budget 2011 -500.000 500.000

010002 Pulje til el & varme 19.095 -113.000 597.000

710 EL 19.095 -113.000 597.000

11 Beboelse 1.110.580 -1.862.577 965.000 -84.000 -295.000 -1.448.000 454.000 -227.000 47.000

011001 Fællesudgifter og -indtægter -384.000 384.000

800 Budget 2011 reduktion -384.000 384.000

011002 Matr. nr. 2 ab m.fl. Endrup, Endrupvej 16-

20, Fredensborg 23.818 -70.105 53.000 -84.000 -3.000 14.000

703 Husleje -70.105 -84.000 14.000

709 Ejendomsskat m.v. 22.547 21.000 2.000

712 Vand -5.268 25.000 -5.000

713 Renovation 6.540 7.000

011004 Matr.nr. 15 o Asminderød - Stationsvej 5,

Fredensborg 19.197 50.000 -1.000 -29.000

709 Ejendomsskat m.v. 19.197 16.000 1.000 3.000

711 Varme 29.000 -29.000

712 Vand 1.000 -1.000

713 Renovation 4.000 -4.000

011005 Matr. nr. 2 e Veksebo - Helsingørsvej 25 a-

b, Fredensborg 10.190 -129.980 28.000 -130.000 32.000 7.000 -28.000

703 Husleje -106.558 -113.000 7.000

710 El -14.186

711 Varme 24.376 28.000 32.000 -28.000

716 Varmeindtægt -23.422 -17.000


011020 Matr. nr. 2 ct ejl. Øverste Torp –

Teglgårdsvej 523, Humlebæk 59.419 -76.872 35.000 -80.000 33.000 6.000 -15.000

703 Husleje -65.292 -71.000 6.000

710 El 8.481 6.000

711 Varme 12.015 15.000 8.000 -15.000

712 Vand 37.799 -3.000 19.000 19.000

713 Renovation 1.124 1.000

716 Varmeindtægt -8.580 -9.000

011021 1 bi, Øverste torp, Teglgårdsvej 423 A-B,

Humlebæk 25.789 32.000 22.000

709 Ejendomsskat m.v. 25.187 23.000

710 El 4.576 5.000

711 Varme 9.186 17.000

712 Vand -13.159 9.000

Regnskab 2011 83

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kommuneale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

011017 Matr. nr. 4 ei m.fl. Asminderød –

Hammersvej 12 - 26, Fredensborg 200.218 -285.612 185.000 -84.000 39.000 -183.000 7.000 -24.000 -28.000

703 Husleje -215.986 -183.000 -24.000

707 Udenomsarealer 39.000 39.000

709 Ejendomsskat m.v. 65.924 65.000 1.000

710 El 756 1.000

711 Varme 58.169 89.000 -29.000

712 Vand 15.480 10.000 6.000

713 Renovation 20.888 21.000

716 Varmeindtægt -69.626 -84.000

011018 Matr. nr. 5 d Fredensborg - "Lille Wendorf"

Helsingørsvej 5, 297.364 -250.550 269.000 -215.000 -56.000 -28.000 88.000

703 Husleje 212.992 -205.645 300.000 -177.000 -88.000 -28.000

710 El 8.451 7.000 1.000

711 Varme 18.446 -49.000 87.000

712 Vand 28.614 11.000 18.000

713 Renovation 13.080 14.000

715 Kabel TV 15.780

716 Varmeindtægt -44.905 -38.000

011019 Matr.nr. 6ar m.fl. Asminderød-

Toftegårdsvænget 101 - 123, 394.880 -659.360 177.000 50.000 -598.000 67.000 -29.000 80.000

703 Husleje -547.632 -518.000 -29.000

707 Udenomsarealer 50.000 50.000

709 Ejendomsskat m.v. 81.187 81.000

710 El 9.729 5.000 9.000

711 Varme 169.955 91.000 71.000

712 Vand 51.190 51.000

713 Renovation 32.819 16.000

716 Varmeindtægt -111.728 -80.000

011040 Græstedgård, opsynsbolig Græstedgårdsvej

2, Kokkedal 4.505 -40.795 4.000 -42.000

709 Ejendomsskat m.v. 4.505 3.000

712 Vand 1.000

716 Varmeindtægt -40.795 -42.000


013021 Matr. nr. 4 y Nederste torp Gammelt

sprøjtehus, Humlebæk -3.000 3.000

703 Husleje -3.000 3.000

013024 Projektgården - Kejserdal -15.000 15.000

703 Husleje -15.000 15.000

013040 Karlebo forsamlingshus Karlebovej 10,

Kokkedal 96.910 -87.073 71.000 16.000 -53.000 13.000 -10.000 -2.000

703 Husleje -87.073 -53.000 -10.000 -2.000

707 Udenomsarealer 16.000 16.000

709 Ejendomsskat m.v. 81.998 70.000 12.000

712 Vand -1.089 1.000 1.000

013041 Materielgården -531.248 -651.000 120.000

703 Husleje -531.248 -651.000 120.000

013042 Gl. rådhusareal 43.902 50.000 -6.000

709 Ejendomsskat m.v. 43.902 50.000 -6.000

20 Grønne områder og naturpladser 150.388 -523.047 93.000 14.000 -488.000 61.000 120.000

020001 Fællesudgifter og -indtægter 17.151 2.000 13.000 2.000

707 Udenomsarealer 2.212 14.000 2.000

Regnskab 2011 84

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kommuneale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

011060 Matr. nr. 6 e og 5 af Niverød By, Byvejen 1-

15, Nivå -1.584 -331.351 -271.000

703 Husleje -270.480 -271.000

714 Indvendig vedligeholdelse -1.584

716 Varmeindtægt -60.871

12 Erhvervsejendomme 1.206.221 -914.745 1.055.000 85.000 -819.000 36.000 -95.000

012060 Nivå Center 1.206.221 -914.745 1.055.000 85.000 -819.000 36.000 -95.000

040 Vicevært 89.373 85.000

703 Husleje 594.000 -914.745 558.000 -819.000 36.000 -95.000

709 Ejendomsskat m.v. 522.848 497.000

13 Andre faste ejendomme 395.311 -618.321 251.000 127.000 -722.000 54.000 8.000 -26.000 118.000

013003 Matr. nr. 2 m Højsager Højsager mølle,

Højsagervej 8, 8.678 23.000 -7.000 -2.000

709 Ejendomsskat m.v. 9.090 9.000

711 Varme 7.000 -7.000

712 Vand -1.919 4.000 -2.000

713 Renovation 1.507 3.000

013007 Matr. nr. 2 e Veksebo - Helsingøørsvej 25

(brandstationen) 110.468 81.000 31.000

709 Ejendomsskat m.v. 27.613 25.000 3.000

712 Vand 52.394 24.000 28.000

713 Renovation 30.461 32.000

013020 Lejlighed i Borgerbo Ida Tesdorpfsvej 4 a,

Humlebæk 135.354 26.000 118.000 18.000 -26.000

703 Husleje 114.229 118.000

710 El 3.465 5.000

711 Varme 17.660 26.000 13.000 -26.000


31 Stadion og idrætsanlæg 2.071.829 2.136.000 -970.000 859.000 -39.000

031001 Fællesudgifter og -indtægter 137.339

701 Bygningsvedligeholdelse 137.339

031002 Fredensborg stadion 310.091 495.000 -221.000 39.000

709 Ejendomsskat m.v. 169.881 161.000 10.000

711 Varme 221.000 -221.000

712 Vand 124.750 96.000 29.000

713 Renovation 15.460 17.000

031003 Fredensborghallen 99.185 99.000

709 Ejendomsskat m.v. 99.185 99.000

031004 Fredensborg tennisklub 22.056 24.000 -2.000

712 Vand 20.824 23.000 -2.000

713 Renovation 1.232 1.000

031022 Stadion i Humlebæk 342.289 548.000 -222.000 29.000

709 Ejendomsskat m.v. 273.850 273.000

710 El 71.000 -71.000

711 Varme 151.000 -151.000

712 Vand 59.281 36.000 24.000

713 Renovation 9.158 17.000 5.000

Regnskab 2011 85

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kommuneale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

712 Vand 14.939 2.000 13.000

020020 Bjerre Strand, Humlebæk 2.000 -2.000

711 Varme 2.000 -2.000

020021 Kolonihaver Dageløkkevej 49A, Humlebæk 49.917 46.000 -91.000 4.000 91.000

703 Husleje -91.000 91.000

709 Ejendomsskat m.v. 49.917 46.000 4.000

020022 Haveforeningen Storemosen Ole Kielbergs

Vej 4 47.747 -106.341 2.000 46.000

084 Indtægter -106.341

712 Vand 47.747 2.000 46.000

020041 Holmegårdscentret Vandkunsten 6.000 -3.000

712 Vand 6.000 -3.000

020043 Matr.nr. 3 k m.fl. Strandvejen 334 21.460 -25.436 21.000 -50.000 1.000 25.000

703 Husleje -25.436 -50.000 25.000

709 Ejendomsskat m.v. 21.460 21.000 1.000

020044 Umakrikuleret sti ud for Lågegyde 51 -88.815 -88.000

703 Husleje -88.815 -88.000

020061 Nivå Strand 13.487 -302.455 13.000 -259.000 4.000

703 Husleje -302.455 -259.000 4.000

709 Ejendomsskat m.v. 13.487 13.000

020064 Pensionisthaver, Byvejen 8 626 1.000

709 Ejendomsskat m.v. 626 1.000


031044 Egedalshallen Holmegårdsvej 3 2980

Kokkedal 664.115 2.000 705.000 -26.000

431 Rengøring 381.145 392.000

709 Ejendomsskat m.v. 240.560 1.000 240.000

710 El 1.000 25.000 -26.000

712 Vand 23.908 28.000

713 Renovation 18.501 20.000

32 Idræts- og svømmehaller 940.000 -175.000 -765.000

032003 Fredensborghallen 87.000 -87.000

709 Ejendomsskat m.v. 87.000 -87.000

032044 Egedalshallen, Holmegårdsvej 3, 2980

Kokkedal 853.000 -175.000 -678.000

431 Rengøring 392.000 -392.000

709 Ejendomsskat m.v. 235.000 -235.000

710 El 25.000 -25.000

711 Varme 150.000 -150.000

712 Vand 35.000 -35.000

713 Renovation 16.000 -16.000

35 Andre fritidsfaciliteter 882.085 1.481.000 -757.000 20.000 81.000

Regnskab 2011 86

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kommuneale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

031023 Idrætsanlæg ved Bjerre strand 15.832 57.000 -25.000 -13.000

709 Ejendomsskat m.v. 14.458 13.000 22.000 -20.000

710 El 3.000 -3.000

711 Varme 10.000 -10.000

712 Vand 22.000 -22.000

713 Renovation 1.374 9.000 -5.000

031040 Karlebo Idrætsanlæg 28.533 179.000 -135.000 -14.000

709 Ejendomsskat m.v. 23.047 23.000

710 El 123.000 -123.000

711 Varme 12.000 -12.000

712 Vand 3.154 17.000 -14.000

713 Renovation 2.332 4.000

031041 Møllevejs anlægget 23.359 104.000 -50.000 -16.000

709 Ejendomsskat m.v. 29.587 28.000 1.000

710 El 12.000 -12.000

711 Varme 38.000 -38.000

712 Vand -9.354 21.000 -17.000

713 Renovation 3.126 5.000

031042 Idrætsanlæg ved Karsemosegård 375.185 659.000 -311.000 28.000

709 Ejendomsskat m.v. 188.399 188.000

710 El 114.000 -114.000

711 Varme 197.000 -197.000

712 Vand 168.285 140.000 28.000

713 Renovation 18.501 20.000

031043 Tennisbaner ved Græstedgård 53.845 68.000 -31.000 16.000

709 Ejendomsskat m.v. 13.421 13.000

710 El 31.000 -31.000

712 Vand 40.424 24.000 16.000


035021 Foreningshuse Humlebæk 113.809 111.000 -36.000 33.000

709 Ejendomsskat m.v. 72.342 72.000

710 El 21.000 -21.000

711 Varme 15.000 -15.000

712 Vand 32.995 33.000

713 Renovation 8.472 3.000

035040 Avderødvej 52B (Klubhus 4H) 4.000 -4.000

709 Ejendomsskat m.v. 4.000 -4.000

035041 Spejderhuset, Græstedgård 22.000 -22.000

710 El 22.000 -22.000

035042 Egedal, Egedalsvej 2, Kokkedal 77.076 139.000 -60.000 -2.000

709 Ejendomsskat m.v. 61.192 60.000 1.000

710 El 20.000 -20.000

711 Varme 40.000 -40.000

712 Vand 9.186 12.000 -3.000

713 Renovation 6.698 7.000

035043 Græstedgaard Spejdere 11.073 94.000 -28.000 -11.000

431 Rengøring 53.000

710 El 3.000 -3.000

711 Varme 25.000 -25.000

712 Vand 3.308 13.000 -11.000

Regnskab 2011 87

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kommuneale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

035001 Fællesudgifter og -indtægter 225.457 76.000

701 Bygningsvedligeholdelse 225.457 76.000

035002 Klubhus ved Sejlklubben Esrum sø Sørupvej,

Fredensborg 28.000 -28.000

711 Varme 28.000 -28.000

035004 Foreningshuse Fredensborg 108.125 211.000 -69.000 -29.000

709 Ejendomsskat m.v. 91.447 91.000

710 El 42.000 -42.000

711 Varme 27.000 -27.000

712 Vand 4.997 30.000 -25.000

713 Renovation 11.682 21.000 -4.000

035006 Friluftsscene, Jernbanegade 26 3480

Fredensborg 2.471 5.000

710 El 2.471 5.000

035017 Tursejlerne Nivå Strandpark 15, Nivå 3.486 41.000 -35.000

710 El 35.000 -35.000

712 Vand 2.430 3.000

713 Renovation 1.056 3.000

035020 Spejderhytterne, Nederste Torpenvej 3,

Humlebæk 32.046 53.000 -20.000 1.000

709 Ejendomsskat m.v. 19.029 18.000 1.000

711 Varme 20.000 -20.000

712 Vand 9.891 10.000

713 Renovation 3.126 5.000


035067 Nivå Strandpark 7-9, klubhus for roklub og

fritidsfiskere 33.084 78.000 -49.000 6.000

709 Ejendomsskat m.v. 11.086 11.000

710 El 49.000 -49.000

712 Vand 18.720 13.000 6.000

713 Renovation 3.278 5.000

035068 Nivå Strandpark 11, sportsdykkerklub 1.549 23.000 -20.000 1.000

711 Varme 20.000 -20.000

712 Vand -21 1.000 1.000

713 Renovation 1.570 2.000

035069 Nivå Surferklub, Nivå Strandpark, Nivå 67.083 57.000 -24.000 36.000

710 El 24.000 -24.000

712 Vand 51.740 22.000 30.000

713 Renovation 15.343 11.000 6.000

Regnskab 2011 88

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kommuneale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

713 Renovation 7.765

035060 Byvejen 10, Fiskerhuset,Nivå 15.196 31.000 -13.000 1.000

709 Ejendomsskat m.v. 14.848 14.000 1.000

710 El 13.000 -13.000

712 Vand 348 1.000

713 Renovation 3.000

035061 Byvejen 12 20.686 57.000 -22.000 -9.000

709 Ejendomsskat m.v. 15.328 16.000

710 El 22.000 -22.000

712 Vand 5.358 15.000 -9.000

713 Renovation 4.000

035062 Åvej 2, Musikboule 20.517 63.000 -28.000 10.000

709 Ejendomsskat m.v. 19.502 30.000 10.000

710 El 28.000 -28.000

712 Vand 1.015 2.000

713 Renovation 3.000

035063 Byvejen 14 - Jobhus 96.892 346.000 -258.000 8.000

701 Bygningsvedligeholdelse 3.695

709 Ejendomsskat m.v. 71.693 70.000 2.000

710 El 173.000 -173.000

711 Varme 85.000 -85.000

712 Vand 18.378 12.000 6.000

713 Renovation 3.126 6.000

035064 Klubhus Lerhytten 2.534 24.000 -18.000

710 El 18.000 -18.000

712 Vand -77 3.000

713 Renovation 2.611 3.000

035065 Klubhus, Nordre Strandvej 2 305 2.000 -1.000

710 El 1.000 -1.000

712 Vand 305 1.000

035070 Nivå Standpark 19, Nivå Bådelaug 14.951 63.000 -48.000


095042 Fredtoften -4.421 10.000

710 El -4.421 10.000

03 Undervisning og kultur 28.273.835 -54.940 33.884.000 -2.000 -7.515.000 -905.000 2.065.000

01 Folkeskoler 26.052.830 -54.940 31.172.000 -6.927.000 -847.000 2.300.000

301001 Fælles udgifter og indtægter 20.738.493 -54.940 16.913.000 1.825.000 -684.000 2.393.000

431 RENGØRING VED EG 11.040.979 11.346.000 -660.000 357.000

681 Pavillionleje Asminderød Skole 4.539.349 5.024.000 5.000

701 Bygningsvedligeholdelse 2.383.429 -54.940 1.327.000

707 UDENOMSAREALER 1.825.000 1.825.000

714 INDVENDIG BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE KE 775.519 849.000 -29.000

718 Legepladser, sikkerhedarbejder 174.216 403.000

720 Energi -709.000 709.000

Regnskab 2011 89

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kommuneale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

709 Ejendomsskat m.v. 14.951 14.000 1.000

710 El 18.000 -18.000

711 Varme 30.000 -30.000

712 Vand 1.000 -1.000

035072 Nivå Strandpark 4, Nivå Vandskiklub 8.677 8.000

709 Ejendomsskat m.v. 3.275 3.000

712 Vand 3.222 3.000

713 Renovation 2.180 2.000

035081 Humlebæk roklub, Havnevej 9 27.067 26.000 1.000

709 Ejendomsskat m.v. 27.067 26.000 1.000

92 Foranstaltninger i øvrigt 460.242 381.000 44.000 27.000

010 Offentlige toiletter tilskud SlettenHavn

rengøring 50.000 57.000

431 Rengøring 239.165 223.000

709 Ejendomsskat m.v. 10.727 6.000

710 El 39.430 16.000 27.000

712 Vand 119.072 73.000 47.000

713 Renovation 1.848 6.000 -3.000

95 Redningsberedskab 128.186 398.000 -250.000 31.000 10.000

095041 Beredskab ejendomme, Kommandocentral

Fredtoften og Brandstation 132.607 398.000 -250.000 31.000

021 Det kommunale redningsberedskab 2.686 23.000

431 Rengøring 32.905 37.000

709 Ejendomsskat m.v. 30.095 29.000 1.000

710 El 250.000 -250.000

712 Vand -453 50.000 30.000

713 Renovation 67.374 9.000

02 Transport og infrastruktur 130.946 105.000

05 Driftsbygninger og -pladser 130.946 105.000

431 Rengøring 130.946 105.000


301021 Baunebjergskolen Baunebjergvej 401, 3050

Humlebæk 563.936 1.377.000 -780.000

709 EJENDOMSSKAT M.V. 475.371 473.000 2.000

710 EL 313.000 -313.000

711 VARME 467.000 -467.000

712 VAND 70.022 42.000 28.000

713 RENOVATION 18.544 82.000 -30.000

301022 Langebjergskolen Langebjergvej 401, 3050

Humlebæk 640.972 1.450.000 -755.000 -51.000

709 EJENDOMSSKAT M.V. 506.770 505.000 2.000

710 EL 302.000 -302.000

711 VARME 453.000 -453.000

712 VAND 81.530 128.000 -47.000

713 RENOVATION 52.672 62.000 -6.000

301040 Karlebo Skole Avderødvej 48, 2980

Kokkedal 97.818 254.000 -158.000 23.000

709 EJENDOMSSKAT M.V. 44.141 40.000 4.000

710 EL 57.000 -57.000

711 VARME 101.000 -101.000

712 VAND 26.144 30.000 -5.000

713 RENOVATION 27.533 26.000 24.000

Regnskab 2011 90

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kommuneale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

301010 Asminderød skole, Benediktevej 29, 3480

Fredensborg 432.442 1.735.000 -931.000 -388.000

709 EJENDOMSSKAT M.V. 360.260 561.000 -200.000

710 EL 373.000 -373.000

711 VARME 558.000 -558.000

712 VAND 7.647 141.000 -133.000

713 RENOVATION 64.535 102.000 -55.000

301011 Fredensborg skole, Benediktevej 7, 3480

Fredensborg 429.419 878.000 -473.000 38.000

709 EJENDOMSSKAT M.V. 334.582 333.000 3.000

710 EL 189.000 -189.000

711 VARME 284.000 -284.000

712 VAND 43.432 30.000 13.000

713 RENOVATION 51.405 42.000 22.000

301012 Endrupskolen, Endrupvej 32, 3480

Fredensborg 816.941 1.172.000 -481.000 31.000

709 EJENDOMSSKAT M.V. 549.713 547.000 3.000

710 EL 193.000 -193.000

711 VARME 288.000 -288.000

712 VAND 208.510 79.000 63.000

713 RENOVATION 58.719 65.000 -35.000

301020 Humlebæk skole Gl.Strandvej 132, 3050

Humlebæk 428.317 1.040.000 -513.000 -98.000

709 EJENDOMSSKAT M.V. 333.814 332.000 2.000

710 EL 205.000 -205.000

711 VARME 308.000 -308.000

712 VAND 54.791 140.000 -85.000

713 RENOVATION 39.712 55.000 -15.000


301064 Helhedsplan Nivå Nu, Nivåhøj 55 32.762 123.000 3.000 -93.000

709 EJENDOMSSKAT M.V. 32.762 30.000 3.000

710 EL 69.000 -69.000

711 VARME 24.000 -24.000

05 Skolefritidsordninger 233.000 19.000 -233.000

305010 SFO Asminderød Skole Benediktevej 29,

3480 Fredensborg 19.000

712 Vand 19.000

305040 SFO Kaspo, Karlebo Skole Avderødvej 48,

2980 Kokkedal 3.000 -3.000

710 El 3.000 -3.000

305042 SFO Egehuset, Egedalsskolen Holmegårdsvej

101, 2990 Kokkedal 93.000 -93.000

710 El 93.000 -93.000

305043 SFO Fritidshuset-Holmegårdsskolen

Holmegårdsvej 102, 2980 Kokkedal 28.000 -28.000

711 Varme 28.000 -28.000

305060 SFO Smilehullet, Nivå Centralskole

Niverødvej 34, 2990 Nivå 53.000 -53.000

710 El 53.000 -53.000

Regnskab 2011 91

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kommuneale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

301041 Holmegårdsskolen Holmegårdsvej 102, 2980

Kokkedal 656.015 2.421.000 -1.841.000 26.000

709 EJENDOMSSKAT M.V. 236.817 220.000 17.000

710 EL 884.000 -884.000

711 VARME 957.000 -957.000

712 VAND 255.100 192.000 9.000

713 RENOVATION 164.099 168.000

301042 Kokkedal skole Holmegårdsvej 101, 2980

Kokkedal 311.304 1.157.000 -1.049.000 200.000

709 EJENDOMSSKAT M.V. 140.552 119.000 22.000

710 EL 564.000 -564.000

711 VARME 485.000 -485.000

712 VAND 107.493 63.000 47.000

713 RENOVATION 63.259 -74.000 131.000

301060 Nivå Skole Niverødvej 38, 2990 Nivå 480.602 1.091.000 -571.000 -17.000

709 EJENDOMSSKAT M.V. 216.802 221.000 16.000

711 VARME 571.000 -571.000

712 VAND 110.931 144.000 -33.000

713 RENOVATION 152.870 155.000

301061 Niverødgårdsskolen Mariehøj 501, 2990 Nivå 423.809 1.561.000 -1.200.000 70.000

709 EJENDOMSSKAT M.V. 293.399 234.000 64.000

710 EL 533.000 -533.000

711 VARME 667.000 -667.000

712 VAND 63.297 58.000 6.000

713 RENOVATION 67.114 69.000


61 Biografer 49.051 52.000 -3.000

361022 Humlebæk biograf Ny Strandvej 100, 3050

Humlebæk 49.051 52.000 -3.000

709 Ejendomsskat m.v. 20.877 19.000 2.000

712 Vand 4.486 3.000 1.000

713 Renovation 23.688 30.000 -6.000

62 Teatre 52.085 91.000 -46.000 7.000

362060 Teaterhuset Nivå Kalvehaven 6, 2990 Nivå 52.085 91.000 -46.000 7.000

709 Ejendomsskat m.v. 38.481 38.000

710 El 46.000 -46.000

712 Vand 10.478 2.000 9.000

713 Renovation 3.126 5.000 -2.000

64 Andre kulturelle opgaver 8.000 -4.000 -2.000

364000 Budgetforlig 5.000 -5.000

681 Pavillion leje Asminderødskole -5.000

765 Budget 2010 - 2013 5.000

364010 Foreningshuse Fredensborg 1.000 -1.000

711 Varme 1.000 -1.000

364019 Foreningshuset Græstedgaard 1.000 -1.000

Regnskab 2011 92

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kommuneale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

305061 SFO Savannen, Niverødgårdsskolen Mariehøj

501, 2990 Nivå 56.000 -56.000

710 El 56.000 -56.000

50 Folkebiblioteker 1.200.292 1.664.000 -427.000 1.000

350002 Biblioteker 1.200.292 1.664.000 -427.000 1.000

431 Rengøring 648.938 667.000

709 Ejendomsskat m.v. 470.215 490.000 2.000

710 El 305.000 -305.000

711 Varme 122.000 -122.000

712 Vand 32.255 34.000 -1.000

713 Renovation 48.883 46.000

60 Museer 753.464 139.000 260.000 -73.000

707 Udenomsarealer 291.000 291.000

360001 Fællesudgifter og -indtægter 432.714 70.000 -70.000

701 Bygningsvedligeholdelse 432.714 70.000 -70.000

360040 Karlebo Museum Avderødvej 19, 2980

Kokkedal 21.637 54.000 -31.000 1.000

709 Ejendomsskat m.v. 19.644 19.000 1.000

710 El 9.000 -9.000

711 Varme 22.000 -22.000

712 Vand 937 1.000

713 Renovation 1.056 3.000

360041 Karlebo Mølle Kirkeltevej, 2980 Kokkedal 8.114 15.000 -4.000

709 Ejendomsskat m.v. 8.674 8.000 1.000

712 Vand -561

713 Renovation 7.000 -5.000


10 Fælles formål 3.016.291 218.000 1.199.000 229.000

510001 Fælles udgifter og indtægter 3.016.291 218.000 1.199.000 229.000

701 Bygningsvedligeholdelse 1.293.730

703 Udendørsarealer, bestillerpulje 162.416 163.000

704 Vedligeholdelse af køkkener 66.009 151.000

707 Udenomsarealer 1.036.000 1.036.000 38.000

718 Legepladser, sikkerhedarbejder 458.136 258.000

720 Energi -191.000 191.000

11 Dagpleje 126.179 192.000 -40.000 42.000 -35.000

511001 Dagplejen 126.179 192.000 -40.000 42.000 -35.000

431 Rengøring 76.937 105.000

707 Udearealer 35.000 -35.000

709 Ejendomsskatter m.v. 22.140 33.000 -10.000

710 El 9.000 -9.000

711 Opvarmning 31.000 -31.000

712 Vand 9.213 8.000 1.000

713 Renovation 17.890 6.000 16.000

12 Vuggestuer 145.321 224.000 -68.000 -7.000

512001 Fællesudgifter og -indtægter 134.513 145.000 -7.000

431 Rengøring 134.513 138.000

714 Indvendig bygningsvedligeholdelse KE 7.000 -7.000

Regnskab 2011 93

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kommuneale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

711 Varme 1.000 -1.000

364020 Foreningshuse Humlebæk 1.000 1.000

712 Vand 1.000 1.000

76 Ungdomsskolevirksomhed 166.114 525.000 -2.000 -375.000 -5.000

376001 Fælles udgifter og indtægter 55.259 57.000

431 Rengøring EDC 55.259 57.000

376002 Fredenborg-Humlebæk ungdomsskole 18.000 -15.000

712 Vand 18.000 -15.000

376004 Ungecenter - ejendom 76.977 416.000 -2.000 -365.000

709 Ejendomsskat m.v. 40.678 16.000 -2.000

710 El 217.000 -217.000

711 Varme 148.000 -148.000

712 Vand 3.976 4.000

713 Renovation 32.323 31.000

376008 Fredensborg Kommunale Ungdomsklubber 33.877 34.000 -10.000 10.000

709 Ejendomsskat m.v. 16.871 15.000 2.000

711 Varme 10.000 -10.000

712 Vand 11.037 3.000 8.000

713 Renovation 5.970 6.000

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 18.588.114 25.899.000 -9.038.000 -290.000 -96.000

512040 Vuggestuen Troldeengen Egedalsvej 1,

Kokkedal 10.808 79.000 -68.000

710 El 30.000 -30.000


514004 Dr. Louises Børnehus, Østervejen

børnehave, Stjerneskuddet 145.549 119.000 -77.000 108.000

709 Ejendomsskat 63.490 64.000

710 El 46.000 -46.000

711 Opvarmning 31.000 -31.000

712 Vand 52.747 22.000 31.000

713 Renovation 29.311 20.000 13.000

514006 Børnehaven Østervej, Fredensborg 110.000 -77.000 -33.000

709 Ejendomsskat 15.000 -15.000

710 El 46.000 -46.000

711 Opvarmning 31.000 -31.000

712 Vand 10.000 -10.000

713 Renovation 8.000 -8.000

514007 Børnehaven Lundely, N.W. Gadesvej 20,

Fredensborg 56.647 138.000 -97.000 12.000

709 Ejendomsskat 8.806 8.000

710 El 21.000 -21.000

711 Opvarmning 76.000 -76.000

712 Vand 28.195 11.000 18.000

713 Renovation 19.646 22.000 -6.000

Regnskab 2011 94

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kommuneale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

711 Opvarmning 38.000 -38.000

713 Renovation 10.808 11.000

13 Børnehaver 217.185 491.000 -85.000 -179.000

513001 Fællesudgifter og -indtægter 220.137 328.000 -106.000

431 Rengøring 220.137 322.000 -100.000

714 Indvendig bygningsvedligeholdelse KE 6.000 -6.000

513003 Skattekisten, Helsingørsvej 22, Fredensborg -2.952 78.000 -73.000

709 Ejendomsskat m.v. 16.000 -16.000

710 El -738 27.000 -27.000

711 Opvarmning 18.000 -18.000

712 Vand -2.214 11.000 -11.000

713 Renovation 6.000 -1.000

513005 Dr.Louises asyl børnehave, Benediktevej 33,

Fredensborg 85.000 -85.000

710 El 50.000 -50.000

711 Opvarmning 35.000 -35.000

14 Integrerede daginstitutioner 6.650.702 9.777.000 -3.201.000 74.000 -54.000

514001 Fælles udgifter og indtægter 4.664.459 4.613.000 -34.000

431 Rengøring 4.603.140 4.429.000 -170.000

714 Indvendig bygningsvedligeholdelse KE 61.319 184.000 136.000

514002 Børnehusene Lystholm, Lystholm 12-16,

Fredensborg 324.470 773.000 -511.000 111.000 -54.000

709 Ejendomsskat 104.611 97.000 8.000

710 El 314.000 -314.000

711 Opvarmning 251.000 -197.000 -54.000

712 Vand 165.947 63.000 103.000

713 Renovation 53.913 48.000


514025 Søstjernen, Humlebæk Center 42,

Humlebæk 180.178 339.000 -178.000 21.000

709 Ejendomsskat 140.212 139.000 2.000

710 El 106.000 -106.000

711 Opvarmning 72.000 -72.000

712 Vand 38.534 22.000 17.000

713 Renovation 1.433 2.000

514026 Børnehuset Frugthaven, Baunebjergvej 552-

554, Humlebæk 159.515 467.000 -264.000 -42.000

709 Ejendomsskat 73.696 69.000 5.000

710 El 158.000 -158.000

711 Opvarmning 106.000 -106.000

712 Vand 50.341 89.000 -37.000

713 Renovation 35.479 45.000 -10.000

514040 Vuggestue/børnehave Ådalen,

Brønsholmdalsvej 42, Kokkedal 95.450 200.000 -85.000 -20.000

709 Ejendomsskat 33.938 32.000 2.000

710 El 45.000 -45.000

711 Opvarmning 40.000 -40.000

712 Vand 40.083 62.000 -22.000

713 Renovation 21.430 21.000

Regnskab 2011 95

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kommuneale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

514008 Endruphuset Stenbækgårdsvej 204,

Fredensborg 131.000 -45.000 -86.000

709 Ejendomsskat 44.000 -44.000

710 El 45.000 -45.000

711 Opvarmning 30.000 -30.000

712 Vand 4.000 -4.000

713 Renovation 8.000 -8.000

514020 Sletten Legeakademi Solvangsvej 5,

Humlebæk 147.950 292.000 -188.000 41.000

709 Ejendomsskat 37.734 35.000 3.000

710 El 112.000 -112.000

711 Opvarmning 76.000 -76.000

712 Vand 76.672 57.000 20.000

713 Renovation 33.545 12.000 18.000

514022 Humlebæk børnehave, Solvangsvej 1,

Humlebæk 48.554 139.000 -96.000 12.000

709 Ejendomsskat 15.167 14.000 1.000

710 El 57.000 -57.000

711 Opvarmning 39.000 -39.000

712 Vand 25.787 15.000 11.000

713 Renovation 7.600 14.000

514024 Børnehuset Firkløveren Teglgårdsvej 701,

Humlebæk 71.708 181.000 -118.000 3.000

709 Ejendomsskat 39.131 34.000 5.000

710 El 33.000 -33.000

711 Opvarmning 85.000 -85.000

712 Vand 18.810 15.000 4.000

713 Renovation 13.767 14.000 -6.000


514060 Børnehuset Polarstjernen Mergeltoften 1,

Nivå 92.762 220.000 -138.000 13.000

709 Ejendomsskat 42.464 36.000 7.000

710 El 45.000 -45.000

711 Opvarmning 93.000 -93.000

712 Vand 33.054 27.000 6.000

713 Renovation 17.245 19.000

514061 Områdeinstitutionen Mariehønen, Påfuglen,

Lærkereden, Solstrålen 296.928 772.000 -480.000 13.000

709 Ejendomsskat 117.533 107.000 18.000

710 El 216.000 -216.000

711 Opvarmning 264.000 -264.000

712 Vand 99.463 104.000 -5.000

713 Renovation 79.932 81.000

15 Fritidshjem 1.078.662 1.853.000 -584.000 2.000 -211.000

515001 Fællesudgifter og -indtægter 879.777 914.000 -59.000

431 Rengøring 879.777 855.000

714 Indvendig bygningsvedligeholdelse KE 59.000 -59.000

515002 Fritidshjemmet Lundely, N.W. gadesvej 1,

Fredensborg 56.647 190.000 -160.000 29.000

Regnskab 2011 96

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kommuneale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

514041 Vuggestue/børnehave Børneengen,

Broengen 1, Kokkedal 128.226 354.000 -208.000 -18.000

710 El 119.000 -119.000

711 Opvarmning 89.000 -89.000

712 Vand 97.504 112.000 -15.000

713 Renovation 30.723 34.000 -3.000

514042 Vuggestue/børnehave Græstedgaard,

Græstedsgårdsvej 1, Kokkedal 23.000 -23.000

713 Renovation 23.000 -23.000

514044 Integreret institution Bøgegården,

Brønsholmsgårdsvej 2-3,Kokkedal 156.699 561.000 -345.000 -44.000

709 Ejendomsskat 62.261 57.000 5.000

710 El 345.000 -345.000

712 Vand 34.402 88.000 -38.000

713 Renovation 60.036 71.000 -11.000

514045 Vuggestue/børnehave Kastaniegården

Auderødvej 52 A, Kokkedal 40.609 146.000 -110.000 3.000

709 Ejendomsskat 19.761 17.000 3.000

710 El 110.000 -110.000

712 Vand 11.552 8.000

713 Renovation 9.296 11.000

514046 Områdeinstitutionen Kokkedal 40.998 199.000 -184.000 37.000

709 Ejendomsskat 15.987 15.000 1.000

710 El 55.000 -55.000

711 Opvarmning 129.000 -129.000

712 Vand 6.616 20.000

713 Renovation 18.395 16.000


515060 Områdeinstitution Nivå 38.462 99.000 -76.000 18.000

709 Ejendomsskat m.v. 12.902 13.000 2.000

710 El 22.000 -22.000

711 Opvarmning 54.000 -54.000

712 Vand 16.306 10.000 6.000

713 Renovation 9.254 10.000

16 Klubber og andre socialpædagogiske

fritidstilbud 1.132.704 2.322.000 -966.000 -192.000 -1.000

516001 Fællesudgifter og -indtægter 626.734 892.000 -240.000

431 Rengøring 626.734 857.000 -205.000

714 Indvendig bygningsvedligeholdelse KE 35.000 -35.000

516003 Fritidsklubben Lundely, N.W. Gadesvej 1,

Fredensborg 60.789 340.000 -278.000 -10.000

709 Ejendomsskat m.v. 8.806 8.000 1.000

710 El 166.000 -166.000

711 Opvarmning 112.000 -112.000

712 Vand 28.195 32.000 -6.000

Regnskab 2011 97

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kommuneale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

709 Ejendomsskat m.v. 8.806 8.000 1.000

710 El 95.000 -95.000

711 Opvarmning 65.000 -65.000

712 Vand 28.195 28.000

713 Renovation 19.646 22.000

515003 Endrup Fritidshjem, Endrupvej 32,

Fredensborg 4.848 124.000 -118.000

710 El 118.000 -118.000

712 Vand 3.416 6.000 -2.000

713 Renovation 1.433 2.000

515020 Fritidshjemmet Langebjergvej 345,

Humlebæk 66.470 155.000 -101.000 15.000

709 Ejendomsskat m.v. 23.778 22.000 2.000

710 El 57.000 -57.000

711 Opvarmning 44.000 -44.000

712 Vand 23.519 11.000 13.000

713 Renovation 19.173 21.000

515021 Fritidshjemmet Nordstjernen, Baunebjergvej

405, Humlebæk 226.000 -15.000 -211.000

710 El 126.000 -126.000

711 Opvarmning 85.000 -85.000

713 Renovation 15.000 -15.000

515022 Sletten Fritidsakademi, Solvangsvej 5,

Humlebæk 31.025 145.000 -129.000 14.000

709 Ejendomsskat m.v. 18.867 16.000 3.000

710 El 77.000 -77.000

711 Opvarmning 52.000 -52.000

713 Renovation 12.158 11.000

515040 Fritidshjem Kokkedal 1.433

713 Renovation 1.433


516028 Sletten Fritidsakademi, Solvangsvej 5,

Humlebæk 42.531 125.000 -75.000 -2.000

709 Ejendomsskat m.v. 29.794 28.000 2.000

710 El 45.000 -45.000

711 Opvarmning 30.000 -30.000

712 Vand 3.518 14.000 -4.000

713 Renovation 9.219 8.000

516030 Fredensborg Kommunale Ungdomsklubber 1.000 -1.000

711 Opvarmning 1.000 -1.000

516060 Fritidshjem/klub Molevitten, Mariehøj 129,

Nivå 191.553 266.000 -164.000 64.000

709 Ejendomsskat m.v. 81.145 24.000 57.000

710 El 58.000 -58.000

711 Opvarmning 106.000 -106.000

712 Vand 83.659 48.000 1.000

713 Renovation 26.749 30.000 6.000

516061 Områdeinstitution Nivå 63.360 212.000 -93.000 -42.000

709 Ejendomsskat m.v. 37.728 87.000 -49.000

710 El 78.000 -78.000

Regnskab 2011 98

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kommuneale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

713 Renovation 23.788 22.000 -5.000

516004 Endrup Fritidsklubb Lindelyvej 3 A,

Fredensborg 55.179 151.000 -100.000 5.000

709 Ejendomsskat m.v. 17.279 15.000 2.000

710 El 60.000 -60.000

711 Opvarmning 40.000 -40.000

712 Vand 14.212 11.000 3.000

713 Renovation 23.688 25.000

516005 Asminderød klub Benediktevej 33,

Fredensborg 1.433 143.000 -143.000 2.000

710 El 83.000 -83.000

711 Opvarmning 60.000 -60.000

713 Renovation 1.433 2.000

516024 Teglgårdens fritidsklub, Teglgårdsvej 701,

Humlebæk 13.000

713 Renovation 13.000

516025 Langebjerg klub, Langebjergvej 345,

Humlebæk 64.949 155.000 -101.000 18.000

709 Ejendomsskat m.v. 23.778 22.000 2.000

710 El 57.000 -57.000

711 Opvarmning 44.000 -44.000

712 Vand 23.519 11.000 13.000

713 Renovation 17.653 21.000 3.000

516026 UNG3050 26.176 37.000 -12.000

709 Ejendomsskat m.v. 24.743 25.000

710 El 12.000 -12.000

713 Renovation 1.433


19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje,

private 24.000 -24.000

519022 Rudolf Steiner børnehaven, Langebjergvej

118, Humlebæk 24.000 -24.000

709 Skatter og afgifter 24.000 -24.000

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og

unge 411.392 426.000 -6.000

521020 Dagbehandlingsskolen Kejserdal 411.392 426.000 -6.000

431 Rengøring 276.072 284.000

709 Ejendomsskat m.v. 69.927 70.000

712 Vand 53.257 59.000 -6.000

713 Renovation 12.137 13.000

521060 Nivåhøjskolen Nivåhøj 55, 2990 Nivå 6.000 -6.000

709 Ejendomsskat m.v. -6.000 6.000

710 El 6.000 -6.000

23 Døgninstitutioner for børn og unge 755.890 1.234.000 -550.000 17.000

523002 Granbohus 594.084 1.066.000 -544.000 9.000

Regnskab 2011 99

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kommuneale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

711 Opvarmning 15.000 -15.000

712 Vand 5.699 13.000 6.000

713 Renovation 19.934 19.000 1.000

17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 405.128 519.000 -146.000 12.000

517050 Specialbørnehaven i Karlebo 251.893 306.000 -85.000 4.000

431 Rengøring 153.029 157.000

701 Bygningsvedligeholdelse 31.478

709 Ejendomsskat m.v. 49.229 49.000

710 El 34.000 -34.000

711 Opvarmning 51.000 -51.000

712 Vand 10.558 7.000 4.000

713 Renovation 7.600 8.000

517060 Spiren - specialbørnehave for autistiske

børn, 153.234 213.000 -61.000 8.000

431 Rengøring 114.490 118.000

709 Ejendomsskat m.v. 16.846 15.000 2.000

710 El 20.000 -20.000

711 Opvarmning 41.000 -41.000

712 Vand 15.006 13.000 2.000

713 Renovation 6.893 6.000 4.000

18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 66.230 205.000 -139.000

518020 Bjerrehus legested, Gl. Strandvej 77,

Humlebæk 23.000 -23.000

710 El 7.000 -7.000

711 Opvarmning 16.000 -16.000

518040 Ungdomskulturhus-Kvarterhus 66.230 182.000 -116.000

431 Rengøring 45.815 47.000

710 El 56.000 -56.000

711 Opvarmning 60.000 -60.000

713 Renovation 20.416 19.000


32 Pleje og omsorg mv. af ældre og

handicappede 2.697.442 4.741.000 -2.658.000 36.000

532001 Fællesudgifter og -indtægter 1.536.480 970.000

431 Rengøring 944.639 970.000

701 Bygningsvedligeholdelse 591.842

532002 Benediktehjemmet- Pleje- og

Aktivitetscenter 243.474 959.000 -888.000 173.000

709 Ejendomsskat m.v. 224.101 36.000 188.000

710 El 355.000 -355.000

711 Varme 533.000 -533.000

712 Vand 17.941 35.000 -15.000

713 Renovation 1.433

532010 Lystholm - Pleje og aktivitetscenter 326.526 463.000 -208.000 30.000

707 Udenomsarealer 35.000 35.000

709 Ejendomsskat m.v. 179.891 180.000

710 El 97.000 -97.000

711 Varme 146.000 -146.000

712 Vand 111.635 40.000 30.000

Regnskab 2011 100

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kommuneale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

431 Rengøring 332.742 333.000

701 Bygningsvedligeholdelse 49.822

709 Ejendomsskat m.v. 117.529 109.000

710 El 236.000 -236.000

711 Varme 308.000 -308.000

712 Vand 61.113 58.000 4.000

713 Renovering 32.878 22.000 5.000

523040 Farvergården, Mølledammen, 2980 Kokkedal 161.806 168.000 -6.000 8.000

430 Rengøring 88.000 -88.000

431 Rengøring 80.408 88.000

709 Ejendomsskat m.v. 36.334 34.000 3.000

710 El 94.000 -94.000

712 Vand 30.308 25.000 5.000

713 Renovering 14.757 15.000

30 Ældreboliger 311.645 455.000 -140.000 28.000

530001 Fælles udgifter og indtægter -10.933

701 Bygningsvedligeholdelse -10.933

530002 Toftegårdsvænget 125 - 147 Fredensborg 183.616 268.000 -52.000 -11.000

707 Udenomsarealer 77.500 62.000

709 Ejendomsskat m.v. 65.885 66.000

710 El 68.000 -68.000

711 Varme 46.000 -46.000

712 Vand 10.000

713 Renovation 40.231 78.000 -11.000

530060 Ældreboligerne Byvejen, 2990 Nivå 138.961 187.000 -88.000 39.000

709 Ejendomsskat m.v. 56.020 56.000

710 El 10.000 -10.000

711 Varme 78.000 -78.000

712 Vand 58.987 20.000 39.000

713 Renovation 23.955 23.000


532075 Humlebæk Dagcenter 1.433 126.000 -126.000 2.000

710 El 76.000 -76.000

711 Varme 50.000 -50.000

713 Renovation 1.433 2.000

50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf.

108) 1.196.369 2.798.000 -1.659.000 -80.000

550002 Lindegården 611.680 1.106.000 -546.000 30.000

431 Rengøring 312.655 321.000

701 Bygningsvedligeholdelse 46.620

709 Ejendomsskat m.v. 126.096 126.000

710 El 170.000 -170.000

711 Varme 376.000 -376.000

712 Vand 108.898 79.000 30.000

713 Renovation 17.412 34.000

550060 Johannes Hages Hus 394.650 1.545.000 -1.113.000 -110.000

701 Bygningsvedligeholdelse 200.706

709 Ejendomsskat m.v. 58.267 101.000 30.000

Regnskab 2011 101

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kommuneale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

532020 Øresundshjemmet - Pleje- og

Aktivitetscenter 170.272 458.000 -289.000

707 Udenomsarealer 6.000 6.000

709 Ejendomsskat m.v. 162.812 163.000

710 El 118.000 -118.000

711 Varme 177.000 -177.000

713 Renovation 1.460

532041 Egelunden - Pleje- og Aktivitetscenter 28.324 972.000 -758.000 -170.000

709 Ejendomsskat m.v. 11.420 33.000 -12.000

710 El 333.000 -333.000

711 Varme 425.000 -425.000

712 Vand 3.308 78.000 -68.000

713 Renovation 13.596 103.000 -90.000

532060 Mergeltoften - Pleje- og aktivitetscenter 274.725 642.000 -341.000 -14.000

707 Udenomsarealer 70.000 70.000

709 Ejendomsskat m.v. 143.740 144.000

710 El 232.000 -232.000

711 Varme 179.000 -179.000

712 Vand 47.218 56.000 -9.000

713 Renovation 13.767 31.000 -5.000

532070 Fredensborg Dagcenter - Lindehuset 116.208 151.000 -48.000 15.000

707 Udenomsarealer 27.000 27.000

709 Ejendomsskat m.v. 61.806 61.000

710 El 45.000 -45.000

711 Varme 30.000 -30.000

712 Vand 18.264 9.000 9.000

713 Renovation 9.139 6.000 6.000

550003 Linden, dagtilbud 190.039 147.000

431 Rengøring 82.247 84.000

701 Bygningsvedligeholdelse 28.765

709 Ejendomsskat m.v. 79.027 63.000


50 Administrationsbygninger 6.778.608 8.318.000 492.000 78.000 -1.523.000

650002 Flyglet, Kokkedal 6.778.608 8.318.000 492.000 78.000 -1.523.000

431 Rengøring, Rådhuset m.v. 2.341.823 4.540.000 -1.517.000

701 Bygningsvedligeholdelse 109.932 1.000 -1.000

703 Husleje 15.939 13.000

707 Udenomsarealer 369.000 369.000

709 Ejendomsskat m.v. 851.387 853.000 2.000

710 El 2.060.835 1.486.000 -460.000 1.034.000

711 Varme 559.511 1.094.000 540.000 -1.073.000

712 Vand 161.362 155.000 6.000

713 Renovation 185.818 222.000 -22.000

717 Indendørs beplantning 123.000 123.000

720 Energi -33.000 33.000

Regnskab 2011 102

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kommuneale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

711 Varme 1.113.000 -1.113.000

712 Vand 97.156 170.000 -60.000

713 Renovation 38.521 161.000 -80.000

53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45,

97-99) 218.211 257.000 -1.000 -19.000 -18.000

553002 Rosings Minde, Fredensborg 218.211 239.000 -19.000

703 Husleje 197.204 219.000 -22.000

707 Udenomsarealer 7.000 7.000

710 El 27.000 -27.000

711 Varme -19.000 19.000

712 Vand 12.575 12.000 1.000

713 Renovation 1.433 2.000

553004 Opgangsfællesskabet 18.000 -18.000

710 El 11.000 -11.000

711 Varme 7.000 -7.000

90 Driftsudgifter til den kommunale

beskæftigelsesindsats 158.764 163.000

590010 Jobhuset 158.764 163.000

431 Rengøring 158.764 163.000

98 Beskæftigelsesordninger 163.000 -163.000

598100 Jobhuset 163.000 -163.000

431 Rengøring 163.000 -163.000

06 Fællesudgifter og administration m.v 6.778.608 8.318.000 492.000 78.000 -1.523.000


031004 Fredensborg tennisklub 213.103 183.000 11.000 32.000

035 Driftstilskud a'conto 13.645 19.000

707 Udenomsarealer 175.000 164.000 11.000

710 El 24.458 32.000

031020 Humlebækhallen 1.009.000 1.000 1.027.000

024 Administrationstilskud 680.000 1.000 679.000

035 Driftstilskud a'conto 329.000 329.000

036 Arealer og pladser 19.000

031021 Køb af tid i Hørsholm-Rungsted tennisklub 25.766 47.000

087 Tilskud 25.766 47.000

031022 Stadion i Humlebæk 1.324.600 919.000 222.000 159.000 -65.000

038 Rengøring 274.975 236.000 46.000

041 Indvendig vedligeholdelse 55.325 53.000

707 Udenomsarealer 743.000 630.000 113.000

710 El 96.234 71.000 -12.000

711 Varme 155.066 151.000 -53.000

Regnskab 2011 103

ØKONOMI

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Fritid og Erhverv Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

05 Fritid og erhverv 27.660.355 -3.333.006 25.627.000 -2.115.000 1.985.000 251.000 -254.000 1.419.000

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 11.754.901 -76.720 9.639.000 1.769.000 -448.000 1.428.000

13 Andre faste ejendomme 2.634 7.000 -3.000

013003 Matr. nr. 2 m Højsager Højsager mølle,

Højsagervej 8, 2.634 7.000 -3.000

710 El 2.634 4.000

711 Varme 7.000 -7.000

31 Stadion og idrætsanlæg 9.984.587 4.068.000 970.000 4.633.000 806.000

031001 Fællesudgifter og -indtægter -10.000 -1.070.000 1.076.000

000 Vedtagne korrektioner -10.000 5.000

750 Overførsel mellem årene -1.075.000 1.076.000

031002 Fredensborg stadion 1.176.365 1.029.000 221.000 53.000 -16.000

022 Personale 108.901 156.000

025 Arealer og pladser 6.831 20.000

026 Drift af stadionanlæg 73.415 80.000

707 Udenomsarealer 826.000 773.000 53.000

710 El 54.071 82.000

711 Varme 107.148 221.000 -98.000

031003 Fredensborghallen 991.940 1.000 989.000

024 Administrationstilskud 270.000 270.000

035 Driftstilskud a'conto 721.940 1.000 719.000

031023 Idrætsanlæg ved Bjerre strand 3.000 13.000

042 Inventar og materiel 10.000

707 Udenomsarealer 3.000 3.000

031024 Humlebæk Tennisklub 125.000 164.000

024 Administrationstilskud 82.000 82.000


031060 Tennisbaner ved Niverødgårdsskolen 63.000 59.000 4.000

707 Udenomsarealer 63.000 59.000 4.000

031061 NKK-hallen 2.096.000 2.096.000

045 Timetalskøb 2.096.000 2.096.000

32 Idræts- og svømmehaller 572 4.678.000 175.000 -5.208.000 355.000

000 Vedtagne korrektioner 5.000 -5.000

032003 Fredensborghallen 864.000 -864.000

024 Administrationstilskud 226.000 -226.000

035 Driftstilskud a' conto 638.000 -638.000

032021 Drift af ny Humlebæk hal 47.000 -47.000

087 Tilskud 47.000 -47.000

032022 Humlebækhallen 1.037.000 -1.037.000

024 Administrationstilskud 674.000 -674.000

Regnskab 2011 104

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Fritid og Erhverv Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

035 Driftstilskud a'conto 43.000 43.000

037 Lokaleudgifter 39.000

031026 Pulje til stadion- og idrætsanlæg 92.901 120.000

707 Udenomsarealer 9.000 24.000

031040 Karlebo Idrætsanlæg 329.203 247.000 135.000 17.000 -64.000

707 Udenomsarealer 264.000 247.000 17.000

710 El 65.203 123.000 -52.000

711 Varme 12.000 -12.000

031041 Møllevejs anlægget 160.848 80.000 50.000 5.000 14.000

707 Udenomsarealer 85.000 80.000 5.000

710 El 38.183 12.000 14.000

711 Varme 37.665 38.000

031042 Idrætsanlæg ved Karsemosegård 1.315.763 1.161.000 311.000 67.000 -45.000

040 Vedligeholdelsesaftale Karsemosegård 202.000 202.000

707 Udenomsarealer 1.026.000 959.000 67.000

710 El 10.774 114.000 48.000

711 Varme 76.990 197.000 -93.000

031043 Tennisbaner ved Græstedgård 277.902 221.000 31.000 15.000 -5.000

707 Udenomsarealer 236.000 221.000 15.000

710 El 41.902 31.000 -5.000

031044 Egedalshallen Holmegårdsvej 3 2980

Kokkedal 780.197 1.093.000 -121.000

023 Halinspektør 458.842 446.000

030 Møder & uddannelse 615

038 Rengøring 1.108 17.000

041 Indvendig vedligeholdelse 126.813 119.000

043 Vedligeholdelse af EDB-lokale 3.416 7.000

050 Ekstraordinær vagtordning -4.000

710 El 202.000

711 Varme 189.403 306.000 -121.000


035005 Foreningshuset Laden (Mariehøj) 358.196 256.000 65.000

703 Husleje 358.196 256.000 65.000

035017 Tursejlerne Nivå Strandpark 15, Nivå 29.101 42.000 -19.000

707 Udenomsarealer 7.000 7.000

710 El 22.101 35.000 -19.000

035020 Spejderhytterne, Nederste Torpenvej 3,

Humlebæk 46.525 26.000 21.000

028 Fast ejendom 2.000 -2.000

707 Udenomsarealer 6.000 4.000 2.000

710 El 40.525 41.000

711 Varme 20.000 -20.000

035021 Foreningshuse Humlebæk 158.903 239.000 36.000 3.000

038 Rengøring 90.793 148.000 -2.000

600 Inventar 2.939 13.000

705 Indvendig vedligeholdelse 10.970 78.000

710 El 8.164 21.000 -5.000

711 Varme 46.037 15.000 10.000

Regnskab 2011 105

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Fritid og Erhverv Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

035 Driftstilskud a' conto 344.000 -344.000

036 Arealer og pladser 19.000 -19.000

032044 Egedalshallen, Holmegårdsvej 3, 2980

Kokkedal 572 588.000 175.000 -1.118.000 355.000

023 Halinspektør 446.000 -446.000

038 Rengøring 17.000 -17.000

041 Indvendig vedligeholdelse 119.000 -119.000

043 Vedligeholdelse af EDB- lokale 572 10.000 -7.000 -3.000

050 Ekstraordinær vagtordning -4.000 4.000

710 El 25.000 -227.000 202.000

711 Varme 150.000 -306.000 156.000

032061 NKK-hallen 2.137.000 -2.137.000

045 Timetalskøb 2.137.000 -2.137.000

35 Andre fritidsfaciliteter 1.767.109 -76.720 893.000 617.000 127.000 270.000

035002 Klubhus ved Sejlklubben Esrum sø Sørupvej,

Fredensborg 34.507 31.000 4.000

707 Udenomsarealer 3.000 3.000

710 El 31.507 32.000

711 Varme 28.000 -28.000

035003 Skateboardbaner i Fredensborg 8.000 8.000

707 Udenomsarealer 8.000 8.000

035004 Foreningshuse Fredensborg 454.027 -1.720 356.000 69.000 46.000

038 Rengøring 258.454 -1.720 276.000 -3.000

600 Inventar 24.490 21.000

705 Indvendig vedligeholdelse 41.743 59.000 -2.000

710 El 60.272 42.000 -2.000

711 Varme 69.067 27.000 53.000


035061 Byvejen 12 25.493 27.000 -5.000

707 Udenomsarealer 5.000 5.000

710 El 20.493 22.000 -5.000

035062 Åvej 2, Musikboule 33.630 32.000 -4.000

707 Udenomsarealer 4.000 4.000

710 El 29.630 28.000 -4.000

035064 Klubhus Lerhytten 26.755 23.000 -4.000

707 Udenomsarealer 5.000 5.000

710 El 21.755 18.000 -4.000

035067 Nivå Strandpark 7-9, klubhus for roklub og

fritidsfiskere 103.676 78.000 18.000

707 Udenomsarealer 29.000 29.000

710 El 74.676 49.000 18.000

035068 Nivå Strandpark 11, sportsdykkerklub 30.543 28.000 -3.000

707 Udenomsarealer 8.000 8.000

710 El 22.543 17.000

Regnskab 2011 106

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Fritid og Erhverv Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

035022 Foreningshuset Gl.Strandvej 77 16.826

710 El 638

711 Varme 16.188

035040 Avderødvej 52B (Klubhus 4H) 5.000 5.000

707 Udenomsarealer 5.000 5.000

035042 Egedal, Egedalsvej 2, Kokkedal 119.004 23.000 60.000 40.000 36.000

038 Rengøring 35.249 16.000 40.000

058 Administration 27.056 7.000

710 El 40.605 20.000 37.000

711 Varme 16.094 40.000 -1.000

035043 Græstedgaard Spejdere 55.427 19.000 28.000 22.000 -28.000

038 Rengøring 2.000

605 Pulje til drift 5.812 6.000

705 Indvendig vedligeholdelse 9.882 11.000

710 El 39.733 3.000 22.000 -3.000

711 Varme 25.000 -25.000

035044 Foreningshuset Græstedgaard 29.495 34.000

710 El 8.367 19.000

711 Varme 21.128 15.000

035045 Laden 20.900 120.000

710 El 20.900 120.000

035060 Byvejen 10, Fiskerhuset,Nivå 18.421 18.000 -7.000

707 Udenomsarealer 5.000 5.000

710 El 13.421 13.000 -7.000

035065 Klubhus, Nordre Strandvej 2 2.123 2.000

707 Udenomsarealer 1.000 1.000

710 El 1.123 1.000


03 Undervisning og kultur 13.746.994 -1.586.402 14.054.000 -687.000 77.000 485.000 28.000

60 Museer 40.296 31.000 6.000

360040 Karlebo Museum Avderødvej 19, 2980

Kokkedal 40.296 31.000 6.000

710 El 6.293 9.000 -6.000

Regnskab 2011 107

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Fritid og Erhverv Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

711 Varme 20.000 -20.000

035069 Nivå Surferklub, Nivå Strandpark, Nivå 8.000 32.000 27.000

707 Udenomsarealer 8.000 8.000

710 El 24.000 27.000

035070 Nivå Standpark 19, Nivå Bådelaug 119.560 57.000 2.000

707 Udenomsarealer 9.000 9.000

710 El 49.724 18.000 32.000

711 Varme 60.836 30.000 -30.000

035071 Teltområde, Strandparken 5.000 5.000

707 Udenomsarealer 5.000 5.000

035072 Nivå Strandpark 4, Nivå Vandskiklub 56.687 10.000 29.000

707 Udenomsarealer 10.000 10.000

710 El 46.687 29.000

035080 Mobil Isskøjtebane 1.310 -75.000

620 Indtægter -75.000

708 Forsikringer 1.310

02 Transport og infrastruktur 1.497.282 -1.669.883 1.374.000 -1.428.000 254.000 -254.000 -3.000

41 Lystbådehavne m.v. 1.497.282 -1.669.883 1.374.000 -1.428.000 254.000 -254.000 -3.000

241060 Nivå Lystbådehavn 1.497.282 -1.669.883 1.374.000 -1.428.000 254.000 -254.000 -3.000

022 Personale - opsyn 889.839 717.000 133.000

023 Refusion Barsels og sygefraværspulje -10.000

024 Refusioner - flexjob -170.447 -130.000

025 Oprensning af havneindløb 104.000 80.000 20.000

030 Renholdelse - Miljøstation m.v. 3.990 10.000 5.000

035 Havnekontor 108.099 108.000 22.000 -3.000

040 El og vand til havnens bruger 223.817 119.000 81.000

045 Nivå Bådelaug - Klubhus, rengøring af

bad/toilet 53.671 65.000 5.000

050 Nyanskaffelser 79.009 105.000 -5.000

055 Havnefogedfartøj (Båden "DORY") og kran 26.024 24.000 16.000

058 Vagtordning sommernætter 34.429 58.000 22.000

060 Vedligeh. af fortøjningspladser 110.975 98.000 32.000

065 Udskiftning af kæder under broer 33.874 53.000

070 Gæstepladsleje -159.726 -123.000 -37.000

075 Ventelistegebyr -26.400 -24.000 -16.000

080 Betaling for elforbrug vinter -945 -33.000 31.000

085 Faste bådpladser sommer/vinterleje -1.449.627 -1.184.000 -276.000

090 Beregnede renter af kommunens udlæg -33.185 -64.000 44.000


71 Start- og udviklingspuljen 160.000 285.000 -125.000

010 5% ramme til nye initiativer 160.000 285.000 -125.000

72 Folkeoplysende voksenundervisning 2.920.517 3.042.000 -145.000

372001 Fællesudgifter og -indtægter 2.920.517 3.042.000 -145.000

010 Puljebeløb til folkeoplysende voksenundervisning

29.517 3.036.000 -145.000

015 Liberalt Oplysnings Forbund 1.774.000

020 Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF) 514.000

025 Fredensborg-Humlebæk aftenskole 603.000

035 Handicapforanstaltninger 6.000

73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 5.532.327 5.607.000 70.000 -4.000

000 Vedtagne korrektioner -20.000

373001 Fællesudgifter og -indtægter 5.532.327 5.627.000 70.000 -4.000

010 Medlemstilskud 1.584.331 4.441.000 -2.851.000

012 Grundtilskud 778.432 790.000

014 Træner/Instruktør tilskud 2.289.366 2.297.000

025 Ledertilskud 359.291 262.000 38.000

Regnskab 2011 108

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Fritid og Erhverv Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

711 Varme 34.003 22.000 12.000

62 Teatre 66.860 46.000 -32.000

362060 Teaterhuset Nivå Kalvehaven 6, 2990 Nivå 66.860 46.000 -32.000

710 El 66.860 46.000 -32.000

64 Andre kulturelle opgaver 1.175.363 -793.867 646.000 232.000

364001 Fællesudgifter og - indtægter 226.037 54.000 200.000

055 Streetbasket 42.037 54.000

058 Samarbejdspuljen 184.000 200.000

364060 Fritidsbutik 598.947 592.000 32.000

435 Refusion-Barsels og sygefraværspulje -8.000

364061 Projekt Fritidsbro 350.379 -793.867

405 Projektleder 270.227

407 Honorar eksterne instruktører og timelønnede

fritidshjælpere 31.415

409 Transport 1.642

411 Materialeudgifter 19.334

413 Formidling 3.979

415 Støtte til kontingent, udstyr og aktiviteter m.v. 22.090

417 Kurser for fritidsvejledere og frivillige i

foreninger 1.693

421 Puljemdiler fra SATS puljen -793.867

70 Fælles formål 1.035.014 -720.165 1.455.000 -621.000 290.000 134.000

370001 Fællesudgifter og -indtægter 1.035.014 -720.165 1.455.000 -621.000 290.000 134.000

010 Betaling for pensionister 29.044 369.000

015 Betaling til/fra kommuner - voksenundervisning 702.891 -689.109 1.033.000 -621.000

020 Tilskud til læreres videreuddannelse 4.974 5.000

035 Fælles foreningsarrangementer 20.914 14.000 74.000

050 Folkeoplysningsudvalget 34.000 -34.000

055 Fritidspulje 277.191 -31.056 250.000 134.000


05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 399.721 248.000 139.000 -34.000

18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 399.721 248.000 139.000 -34.000

518020 Bjerrehus legested, Gl. Strandvej 77,

Humlebæk 3.750 23.000 34.000

710 El 3.750 7.000 2.000

711 Opvarmning 16.000 32.000

518040 Ungdomskulturhus-Kvarterhus 395.972 248.000 116.000 -68.000

400 Personale 319.823 161.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 5.399 60.000

520 Kvarterhus - drift 4.525 27.000

710 El 66.225 56.000 -8.000

711 Opvarmning 60.000 -60.000

Regnskab 2011 109

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Fritid og Erhverv Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

030 Lejrtilskud 222.600 454.000 -204.000

040 Tilskud til foreninger og formål 268.308 406.000 -4.000

055 Revision af foreninger 30.000 64.000

74 Lokaletilskud 1.765.684 1.752.000 69.000

002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende

foreningsarbejde 1.360.074 1.382.000

010 Lokaletilskud til oplysningsforbund mv. 338.645 370.000

012 Lokaletilskud distriksforeningerne 27.380 30.000

374040 Fredensborg Gymnastikforening 39.585 39.000

002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende

foreningsarbejde 39.585 39.000

75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

1.050.932 -72.370 1.267.000 -66.000 94.000 -76.000

375001 Fællesudgifter og -indtægter 329.071 -1.050 437.000 94.000 -76.000

010 Tilskud til børnekomiteen 10.000 10.000

015 Handicapkørsel 31.473 56.000

037 Udlån af frisbee -1.050

040 Driftstilskud, klubhus på Nokken 5.772 170.000 -76.000

045 Leje af Nivåhøj 139.152 55.000 88.000

046 Bådpladsleje 142.674 146.000

707 Udenomsarealer 6.000

375090 Sommerferieaktiviteter 294.135 -57.900 356.000 -51.000

375091 Svømmeundervisning 82.296 -13.420 93.000 -15.000

401 Undervisningspersonale 81.015 90.000

510 Administration 1.000

610 Inventar 1.281 2.000

910 Deltagerbetaling -13.420 -15.000

375092 Interessegrupper 296.945 342.000

400 Lederløn og sekretærløn - dramaskole 95.643 108.000

515 Kontorartikler 1.979

375093 Lederprisarrangement 48.484 39.000


Regnskab 2011 110

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Fritid og Erhverv Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

06 Fællesudgifter og administration m.v 261.457 312.000 -40.000

42 Kommissioner, råd og nævn 40.000 -40.000

024 Folkeoplysningsudvalg 40.000 -40.000

67 Erhvervsservice og iværksætteri 261.457 272.000

030 Tilskud til erhvervsråd 16.281 30.000

031 Virksomhedsbesøg 1.000

032 Erhvervsinitiativer 245.176 241.000


301010 Asminderød skole, Benediktevej 29, 3480

Fredensborg 11.858.896 -709.832 22.009.000 931.000 -10.355.282 -707.403 -263.000

100 PUC 14.207 3.000 -2.901

400 PERSONALE 10.024.023 -603.387 18.855.000 -8.902.942 -603.387

420 TEKNISK PERSONALE 708.693 1.210.000 -501.307

430 RENGØRING VED EDC 8.533 24.000 -15.467

450 KANTINEDRIFT 171.340 -104.016 4.000 167.340 -104.016

500 MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER 200.698 -2.378 1.400.000 -1.095.142

502 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 88.743 -50

600 IT, INVENTAR OG MATERIEL 1.309

652 Foranstaltninger (Omstillingspulje) 283.000 -283.000

705 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 27.137 230.000 -202.863

710 EL 614.826 373.000 776.000

711 VARME -612 558.000 -558.000

750 OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE 481.000 -481.000

301011 Fredensborg skole, Benediktevej 7, 3480

Fredensborg 28.705.182 -626.025 20.572.000 473.000 8.203.883 709.832 -780.000

100 PUC 221.345 -18.439

400 PERSONALE 23.341.926 -157.622 18.152.000 5.987.883 605.816

420 TEKNISK PERSONALE 992.715 786.000 468.307

430 RENGØRING VED EDC 61.349 13.000 15.467

450 KANTINEDRIFT 115.107 -67.185 -171.340 104.016

500 MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER 870

Regnskab 2011 111

ØKONOMI

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Skole Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

06 Skole 436.449.645 -47.224.526 436.957.000 -37.651.000 7.932.000 14.000 -695.429 671.429 -12.851.000 4.100.000

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 120.756 156.000 -36.000

31 Stadion og idrætsanlæg 120.756 156.000 -36.000

031025 Langebjerghallens Cafeteria 120.756 156.000 -36.000

042 Inventar og materiel 5.810 19.000

084 Forpagtning -36.000

087 Tilskud 114.946 137.000

03 Undervisning og kultur 405.054.880 -36.858.873 406.000.000 -28.397.000 7.932.000 14.000 -240.429 751.429 -12.173.000 3.769.000

01 Folkeskoler 242.898.819 -14.710.232 229.979.000 -2.866.000 8.752.000 -277.429 -310.571 -2.057.000

301001 Fælles udgifter og indtægter 21.677.595 -3.604.375 14.826.000 -2.866.000 8.445.290 -313.000 -1.415.000

030 Sekretariat og ledelse 43.746 61.000 -15.000

035 Konsulentteam 2.716.602 2.897.000 -85.876 -41.000

040 Kompetence og skoleudvikling 560.077 1.165.000 -236.000 -210.000

045 Personalerelaterede udgifter 51.098 -84.072 147.000 -96.000 -84.000

050 Elevrelaterede udgifter 17.523.900 -3.520.304 9.623.000 -2.866.000 9.880.166 -229.000 -2.036.000

055 Udgifter vedr. arealer og bygninger -2.000

060 Fusions udgifter - ny skolestruktur 454

066 Justering af budget - Ullerød Skolen 11.000

525 Haver til maver 781.717 777.000 -1.000

740 Pulje - Finansiering af centralt driftsbudget

vedr. Pc/Telefoni til 1.000

750 OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE -855.000 872.000

950 Lov- og cirkulæreprogram (2008) 146.000 -146.000


301021 Baunebjergskolen Baunebjergvej 401, 3050

Humlebæk 9.479.533 -546.824 13.281.000 780.000 -4.863.101 -546.824 1.040.000

100 PUC 27.504 -14.792

400 PERSONALE 7.221.485 -546.824 11.164.000 -4.091.926 -546.824

420 TEKNISK PERSONALE 680.481 1.191.000 -510.520

500 MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER 549.785 727.000 -88.000

600 IT, INVENTAR OG MATERIEL 125.759

705 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 136.739 199.000

707 UDENOMSAREALER 10.743

710 EL 156.252 313.000 -11.000

711 VARME 567.007 467.000 320.000

713 RENOVATION 3.779

Regnskab 2011 112

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Skole Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

504 UNDERVISNING/ELEVAKTIVITETER 1.959.588 -397.170 1.441.000 862.142

508 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 264.280 -4.048

600 IT, INVENTAR OG MATERIEL 156.040

705 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 315.583 180.000 1.257.863 -1.055.000

707 UDENOMSAREALER 406.403

710 EL 524.976 189.000 11.000

711 VARME 398.253 284.000 43.000

717 INTERN VAGTORDNING -53.252

750 OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE -198.000 221.000

301012 Endrupskolen, Endrupvej 32, 3480

Fredensborg 22.007.284 -229.074 21.239.000 481.000 250.323 266.000

100 PUC 38.994

400 PERSONALE 17.832.119 -43.231 18.733.000 -667.475

420 TEKNISK PERSONALE 776.189 794.000 21.000

430 RENGØRING VED EDC 72.158 19.000

450 KANTINEDRIFT 193.438 -90.892 3.000 -3.000

500 MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER -28.000

501 UNDERVISNING / ELEVAKTIVITETER 1.407.437 -83.301 1.474.000 927.798

502 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 256.531 -11.649

600 IT, INVENTAR OG MATERIEL 287.658

705 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 467.679 216.000

710 EL 308.394 193.000 144.000

711 VARME 366.686 288.000 191.000

750 OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE -69.000

301020 Humlebæk skole Gl.Strandvej 132, 3050

Humlebæk 27.601.868 -1.329.330 19.713.000 513.000 5.944.973 546.824 -928.000

100 PUC 17.993

400 PERSONALE 22.718.740 -1.180.319 17.324.000 4.473.590 546.824

420 TEKNISK PERSONALE 1.279.444 786.000 496.520

430 RENGØRING VED EDC 3.403 16.000

450 KANTINEDRIFT 311.366 -149.011 5.000 -5.000

500 MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER -33.000

505 UNDERVISNING 1.467.690 1.407.000 150.000

508 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 431.369

600 IT, INVENTAR OG MATERIEL 123.919

705 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 350.750 175.000 705.000 -705.000

707 UDENOMSAREALER 112.826

710 EL 343.025 205.000 -16.000

711 VARME 441.343 308.000 154.000

750 OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE 157.863 -361.000


301041 Holmegårdsskolen Holmegårdsvej 102, 2980

Kokkedal 11.589.113 -1.227.691 18.509.000 1.841.000 -8.566.373 -1.163.806 163.000

100 PUC 152.511 8.199

400 PERSONALE 8.404.328 -1.070.293 16.180.000 -7.297.849 -1.006.408

420 TEKNISK PERSONALE 836.125 1.210.000 -373.875

430 RENGØRING VED EDC 38.934 41.000 -2.066

450 KANTINEDRIFT 354.554 -97.564 7.000 -7.000 -97.564

501 UNDERVISNING / ELEVAKTIVITETER 189.249 -59.834 973.000 -284.885 -59.834

502 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 98.105

600 IT, INVENTAR OG MATERIEL 79.583

705 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 63.385 98.000 -34.615

710 EL 397.493 884.000 -379.712 -129.000

711 VARME 974.847 957.000 -191.153 209.000

750 OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE -3.417 83.000

301042 Kokkedal skole Holmegårdsvej 101, 2980

Kokkedal 32.002.134 -2.476.834 21.075.000 1.049.000 5.834.505 1.163.806 -268.000

100 PUC 146.573 4.476

400 PERSONALE 24.895.759 -2.358.138 18.461.000 4.174.306 1.163.806

420 TEKNISK PERSONALE 1.481.426 1.210.000 247.875

431 RENGØRING VED EG 92.029 21.000 12.951

450 KANTINEDRIFT 352.229 -118.697

Regnskab 2011 113

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Skole Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

750 OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE -157.863 731.000

301022 Langebjergskolen Langebjergvej 401, 3050

Humlebæk 22.232.258 -1.247.460 20.729.000 755.000 291.087 -573.000

100 PUC 41.882 49.987

400 PERSONALE 18.620.837 -915.881 18.278.000 474.500

420 TEKNISK PERSONALE 810.414 794.000 21.000

430 RENGØRING VED EDC 23.000

450 KANTINEDRIFT 312.251 -189.695 3.000 77.000

500 MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER 143 2.000

505 UNDERVISNING 1.162.815 -138.880 1.423.000 -446.400

506 Talentundervisning Fredensborg 82.375

508 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 286.722 -3.004 210.000

600 IT, INVENTAR OG MATERIEL 29.785 30.000

705 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 128.194 208.000 -157.000

707 UDENOMSAREALER 52.023 30.000

710 EL 318.310 302.000 154.000

711 VARME 386.509 453.000 -25.000

750 OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE -702.000

301040 Karlebo Skole Avderødvej 48, 2980

Kokkedal 4.328.249 -221.428 7.054.000 158.000 -2.724.596 -221.428 42.000

100 PUC 10.546 -26.011

400 PERSONALE 3.779.728 -221.428 6.182.000 -2.265.115 -221.428 -34.000

420 TEKNISK PERSONALE 271.029 396.000 -124.971

430 RENGØRING VED EDC 17.489 7.000

500 MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER 105.299 455.000 -187.891

600 IT, INVENTAR OG MATERIEL 10.255

705 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 16.509 14.000

710 EL 44.420 57.000 -40.580 28.000

711 VARME 72.973 101.000 -80.028 150.000

750 OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE -102.000


03 Syge- og hjemmeundervisning 653.164 609.000 344.000 -300.000

050 Hospitalsundervisning 653.164 609.000 344.000 -300.000

04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 12.229.131 12.208.000 605.000 68.000

400 Personale 12.031.092 11.914.000 605.000 72.000

401 Administration 124.384 154.000 -4.000

430 Rengøring 10.000

600 Inventar 50.000 13.000

601 Testmateriale 23.655 117.000

05 Skolefritidsordninger 24.458.577 -4.798.401 30.198.000 -8.740.000 -968.000 1.234.000 -4.496.000 2.712.000

305001 Fællesudgifter for SFO 2.266.583 -4.786.282 7.576.000 -8.740.000 -821.000 1.234.000 -4.357.000 2.712.000

002 Søskenderabat 685.476 1.741.000 -1.055.000

003 Fripladser i skolefritidsordninger 924.837 1.616.000 -44.000 -650.000

025 Annoncer - fælles -95.000 95.000

040 Manglende forældrebetaling 19.000 -19.000

090 Betaling til/fra kommuner 633.053 -235.068 383.000 -129.000 384.000 -118.000

092 Forældrebetaling incl. fripladser og

søskenderabat -4.551.214 -8.611.000 1.352.000 2.712.000

303 Indførelse af yderligere 2 lukkedage 57.000 -57.000

Regnskab 2011 114

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Skole Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

500 MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER 2.734.096 1.298.000 84.000

501 UNDERVISNING / ELEVAKTIVITETER 19.850

600 IT, INVENTAR OG MATERIEL 372.073

705 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 116.706 85.000 736.615 -702.000

710 EL 724.196 564.000 379.712 -254.000

711 VARME 1.064.831 485.000 191.153 240.000

750 OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE 2.364 3.417 448.000

301060 Nivå Skole Niverødvej 38, 2990 Nivå 40.017.392 -2.357.287 30.590.000 571.000 6.853.323 355.502 607.000

100 PUC 117.862 12.005

400 PERSONALE 32.861.006 -1.827.996 27.124.000 4.538.015 355.502 -41.000

420 TEKNISK PERSONALE 2.086.602 1.167.000 503.005

430 RENGØRING VED EDC 492.364 105.000 10.985

450 KANTINEDRIFT 403.534 -449.565

500 MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER 1.936.725 -32.541 2.092.000 89.556

502 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 373.744 -47.186 313.068

605 INVENTAR 173.295

705 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 127.422 102.000 830.702 -795.000

710 EL 460.142 208.940 369.000

711 VARME 984.695 571.000 200.047 109.000

750 OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE 147.000 965.000

301061 Niverødgårdsskolen Mariehøj 501, 2990 Nivå 11.399.317 -134.074 20.382.000 1.200.000 -9.591.461 -134.074 52.000

100 PUC 34.289 1.214.000 -1.179.711

400 PERSONALE 9.120.420 -108.974 17.864.000 -8.098.917 -108.974 -37.000

420 TEKNISK PERSONALE 759.701 1.185.000 -380.034

430 RENGØRING VED EDC 19.015 30.000 -10.985

500 MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER 214.339 -21.967 214.339 -25.100

502 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 82.705 -3.133 244.928

600 IT, INVENTAR OG MATERIEL 252.223 90.000

705 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 53.298 89.000 -35.702

710 EL 231.347 533.000 -168.360 -143.000

711 VARME 631.981 667.000 -120.019 85.000

750 OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE -147.000 147.000


305042 SFO Egehuset, Egedalsskolen Holmegårdsvej

101, 2990 Kokkedal 7.034.408 5.809.000 1.575.000 97.000

400 Personale 6.208.331 5.549.000 1.674.000

406 Materialer og aktivitetsudgifter 637.238 120.000

409 Forældrebestyrelsesarbejde 2.000

430 Rengøring 2.235 58.000

435 Administration 390 6.000

500 Pædagogiske materialer 81.067 5.000 -2.000

510 Andre pasningsudgifter 5.116 42.000

600 IT, maskiner og materiel 26.325

650 Busdrift 48.637

702 Legepladser 13.000

705 Indvendig vedligeholdelse 25.070 14.000

750 Overførsel mellem årene -99.000 99.000

305043 SFO Fritidshuset-Holmegårdsskolen

Holmegårdsvej 102, 2980 Kokkedal 1.381.622 2.650.000 -1.003.000 -269.000

400 Personale 1.315.330 2.353.000 -1.039.000

406 Materialer og aktivitetsudgifter 25.858 78.000 -53.000 -1.000

430 Rengøring 172.000 -3.000 -169.000

510 Andre pasningsudgifter 40.433 29.000 11.000

702 Legepladser 9.000 -9.000

705 Indvendig vedligeholdelse 9.000 -9.000

Regnskab 2011 115

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Skole Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

305 Overføres til 5.10 537.000 2.115.000 -2.652.000

400 Personale 23.218 3.387.000 -3.364.000

813 Besparelser budget 2011 -69.000 69.000

305002 Fælles udgifter - Morgenpasning 182.000

340 Budget til fordeling 182.000

305010 SFO Asminderød Skole Benediktevej 29,

3480 Fredensborg 5.352.971 5.406.000 -498.000 283.000

400 Personale 5.170.654 4.949.000 -498.000

406 Materialer og aktivitetsudgifter 6.036 210.000

430 Rengøring 15.000

500 Pædagogiske materialer 28.812 110.000 -2.000

510 Andre pasningsudgifter 98.303 74.000

600 IT, maskiner og materiel 6.680

702 Legepladser 4.943 23.000

705 Indvendig vedligeholdelse 37.543 25.000

750 Overførsel mellem årene 285.000

305040 SFO Kaspo, Karlebo Skole Avderødvej 48,

2980 Kokkedal 3.042.680 -12.120 2.765.000 99.000 -81.000

400 Personale 2.899.014 2.572.000 99.000

406 Materialer og aktivitetsudgifter 92.449 -12.120 95.000

430 Rengøring 29.000

435 Administration 1.789 5.000

500 Pædagogiske materialer 13.165 8.000 -1.000

510 Andre pasningsudgifter 36.262 32.000

600 IT, maskiner og materiel 2.000

702 Legepladser 11.000

705 Indvendig vedligeholdelse 11.000

750 Overførsel mellem årene -80.000


07 Specialundervisning i regionale tilbud 1.562.869 2.515.000 -514.000

001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 219.116 919.000 -315.000

002 Køb af pladser 1.343.753 1.596.000 -198.000

020 Betaling vedr. undervisning af skoleelever -1.000

08 Kommunale specialskoler, jf.

folkeskolelovens § 20, stk. 2 og 70.863.489 -16.914.534 77.498.000 -16.777.000 -11.000 230.000 -5.328.000 1.057.000

021 Pulje, indirekte omkostninger, tilgåede

institutioner 2.000

308012 Specialundervisning Endrupskolen,

Endrupvej 32, Fredensborg 4.332.705 4.832.000 -113.000

400 Personale 4.085.524 4.593.000 -119.000

Regnskab 2011 116

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Skole Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

750 Overførsel mellem årene 99.000 -99.000

305060 SFO Smilehullet, Nivå Centralskole

Niverødvej 34, 2990 Nivå 3.305.633 3.051.000 66.000 -162.000

400 Personale 3.090.637 2.703.000 66.000

406 Materialer og aktivitetsudgifter 136.988 95.000 -1.000

409 Forældrebestyrelsesarbejde 1.000

430 Rengøring 6.644 192.000 -188.000

435 Administration 13.377 5.000

510 Andre pasningsudgifter 14.855 33.000

702 Legepladser 14.200 11.000

705 Indvendig vedligeholdelse 28.932 11.000

750 Overførsel mellem årene 27.000

305061 SFO Savannen, Niverødgårdsskolen Mariehøj

501, 2990 Nivå 2.074.681 2.759.000 -386.000 -7.000

400 Personale 1.945.848 2.603.000 -386.000

406 Materialer og aktivitetsudgifter 88.009 85.000 -1.000

409 Forældrebestyrelsesarbejde 1.000

430 Rengøring 16.000

435 Administration 1.126 4.000

510 Andre pasningsudgifter 38.814 31.000

600 IT, maskiner og materiel 1.000

702 Legepladser 9.000

705 Indvendig vedligeholdelse 883 9.000

750 Overførsel mellem årene -6.000

06 Befordring af elever i grundskolen 8.434.946 6.894.000 1.904.000 -21.000

060 Befordring af elever i grundskolen 1.121.708 1.621.000 -21.000

061 Befordring af syg- og tilskade- kommende

elever 114.359 51.000

062 Tilskud til elevers befordring 3.542 48.000

063 Befordring af børn til andre kommuners

folkeskoler 13.000

064 Befordring af børn til specialunder-visning

udenfor kommunen 63.726 -4.730.000 5.030.000

065 Befordring af PPR-elever 2.247.453 1.198.000 2.000

066 KFS Skolekørsel/ Movia Skoleflekstrafik 4.884.157 8.495.000 -3.105.000

067 KFS Administration 198.000 -23.000

308002 Salg af pladser - specialklasser 727.166 -910.156


308061 Specialundervisning Niverødgårds- skolen,

Mariehøj 501, Nivå 406.000 -406.000

400 Personale 406.000 -406.000

308080 Betaling for spec. undervisning på

kommunale skoler § 20.2 40.712.333 -928.888 47.603.000 -1.481.000 -1.384.000 521.000 -3.992.000

002 Specialundervisning eksterne elever 2.945.606 3.489.000 589.000

003 Allerød 3.631.117 4.712.000 -953.000

004 Fredensborg 4.701.162 4.666.000 143.000 -292.000

005 Frederikssund 426.196 813.000 -387.000

006 Hillerød 2.589.288 4.433.000 -1.899.000

007 Helsingør 9.629.010 10.182.000 3.472.000 -3.700.000

008 Øvrige kommunale skoler spec.under- visning 236.836 333.000

009 Betaling for spec.undervisning af skoleelever på

privat skoler § 20.2 221.502 353.000 -125.000

010 Betaling for spec.undervisning af skoleelever på

dagbehandling- og 3.080.735 6.043.000 -3.329.000

012 Betaling og opkrævning for spec. undervisning

af plejeanbragte elever 1.198.928 -393.758 2.282.000 -1.123.000 -853.000 389.000

013 Undervisning og hjælpemidler til integrerede

elever i kommunens 11.940.938 -264.769 11.661.000 -358.000 526.000 132.000

Regnskab 2011 117

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Skole Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

501 Undervisning / Elevaktiviteter 247.181 239.000 6.000

308021 Specialundervisning Baunebjergskolen

Baunebjergvej 401, Humlebæk 3.798.440 2.878.000 1.070.000

400 Personale 3.746.206 2.584.000 1.072.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 52.234 294.000 -2.000

308040 Ullerødskolen 12.498.221 -14.850.657 13.363.000 -15.296.000 320.000 -291.000 -1.336.000 1.057.000

400 Personale 10.884.823 11.271.000 290.000

420 Elevrelaterede udgifter 193.501 -58.330 1.110.000 30.000

425 Kompetencecenter 25.198 -170.659

435 Administration 358.447 34.000

502 Administration 75.018

505 Kompetencecenter -79.090

510 Transport 140

600 Fagudvalg mm 23.023

700 IT, Inventar og Materiel 55.489

750 Overførsel mellem årerne -1.326.000

760 Indvendig Vedligeholdelse 7.667

900 Puljer udenfor institutionens rammebudget 954.006 -14.621.668 948.000 -15.296.000 -291.000 -10.000 1.057.000

308041 Specialundervisning

HolmegårdsskolenHolmegårdsvej 102, Kokkedal 5.270.228 8.414.000 -2.967.802

400 Personale 5.247.277 8.012.000 -2.588.753

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 402.000 -379.049

501 Undervisning / Elevaktiviteter 22.951

308042 Specialundervisning Kokkedal skole 3.524.396 -224.833 3.469.802

400 Personale 3.112.952 2.907.753

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 562.049

501 Undervisning / Elevaktiviteter 411.444

801 Betaling til/fra kommuner/regioner -224.833


05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 30.772.958 -10.365.653 30.279.000 -9.218.000 -455.000 -80.000 -678.000 331.000

17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 20.682.332 -8.849.948 21.278.000 -9.218.000 -455.000 -80.000 -678.000 331.000

022 Pulje, indirekte omkostninger, tilgåede

institutioner 217.000

517041 Ullerødskolen, Holmegårdsvej 102, Kokkedal 8.569.400 -8.671.347 8.207.000 -8.776.000 197.000 -197.000 -678.000 331.000

400 Personale 7.832.276 7.164.000 186.000

420 Elevrelaterede udgifter 170.937

426 Pulje 440.000 11.000

430 Rengøring, hovedrengøring 14.000

436 Annoncer 19.000

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) -663.000

900 Puljer udenfor institutionens rammebudget 566.188 -8.671.347 570.000 -8.776.000 -197.000 -15.000 331.000

517080 Fritidsordninger i forbindelse med

Spec.undervisning. 12.112.932 -178.601 12.854.000 -442.000 -652.000 117.000

009 Allerød 1.968.648 1.981.000 -12.000

010 Fredensborg 2.730.023 2.476.000 254.000

011 Frederikssund 155.256 219.000 -64.000

012 Hillerød 838.020 1.456.000 -618.000

013 Helsingør 5.798.417 6.385.000 -521.000

Regnskab 2011 118

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Skole Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

014 Kommunikationscentret (børn i den skolepligtig

alder) 102.032 69.000 -1.000

025 Afregning vedr. tidligere år 8.985 -270.360

710 Reduktioner budget 2011 - 2014 -1.100.000 1.100.000

10 Bidrag til statslige og private skoler 38.200.580 -401.784 39.749.000 -1.507.000 -402.000 -39.000

001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger

ved private 35.810.934 -401.784 36.830.000 -980.000 -402.000 -39.000

004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 2.358.850 2.886.000 -527.000

006 Kommunale tilskud til frie grundskoler 30.795 33.000

12 Efterskoler og ungdomskostskoler 5.213.600 -33.922 5.038.000 176.000

030 Efterskoler 4.885.850 -33.922 4.693.000 193.000

031 Ungdomsskoler 327.750 345.000 -17.000

16 Specialpædagogisk bistand til børn i

førskolealderen 539.705 492.000 8.000

400 Personale 539.705 492.000 8.000

44 Produktionsskoler 522.000 -522.000

002 Grundtilskud til produktionsskoler 521.000 -521.000

950 Lov- og cirkulæreprogram (2008) 1.000 -1.000

45 Erhvervsgrunduddannelser 298.000 -14.000 -298.000 14.000

001 Skoleydelse 106.000 -106.000

024 Fællesudgifter 195.000 -14.000 -195.000 14.000

035 Refusion-Barsels og sygefraværspulje -3.000 3.000

10 Fælles formål 10.090.626 -1.515.705 9.001.000

510002 Specialpædagogteam 10.090.626 -1.515.705 9.001.000

400 Personale 10.090.626 -1.515.705 9.001.000


Regnskab 2011 119

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Skole Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

014 Privat inst. 54.000 41.000 -41.000

015 Betaling og opkrævning for særlige dagtilbud til

plejeanbragte elever 169.849 -230.000 125.000 105.000

087 Økonomiske fripladser 36.170 40.000

088 Socialpædagogiske/økonomiske tilskud 1.458 1.000

089 Søskendetilskud 24.278 25.000

092 Forældrebetaling inkl. tilskud, særlige dagtilbud

(pgf. 32) -178.601 -212.000 12.000

801 Betaling til andre offentlige myndigheder (og

private tilbud) 336.812 296.000 159.000

06 Fællesudgifter og administration m.v 501.051 522.000

42 Kommissioner, råd og nævn 501.051 522.000

022 Skolebestyrelser 501.051 522.000


376004 Ungecenter - ejendom 3.087.481 -554.962 2.092.000 365.000 775.000 -575.000 -51.000

430 Rengøring 346.862 -60.616 262.000 60.000 -60.000

703 Husleje 2.116.789 -361.237 1.499.000 561.000 -361.000

705 Indvendig vedligeholdelse 102.248 -66.982 127.000 88.000 -88.000

706 Udvendig vedligeholdelse 210.686 -66.127 145.000 66.000 -66.000

708 Forsikringer 62.955 59.000

710 El 139.549 217.000 -71.000

711 Varme 108.393 148.000 7.000

750 Overførsel mellem årene 13.000

376005 Fredensborg Ungdomsskole 2.481.825 -342.575 2.113.000 390.000 -345.000 92.000

400 Personale 1.613.563 1.851.000 5.000

500 Rammebeløb -1.000 1.000

510 Administration 104.010 37.000 -1.000

515 Inventar og AV-udstyr 59.938 30.000

540 Aktiviteter 23.733 13.000

555 Almene hold 215.313 -45.249 123.000 20.000 -20.000

560 Rejser og ture 87.000 -71.000 80.000 100.000 -100.000

570 Ung med mening 6.000

580 Polka House 193.086 -226.326 235.000 -225.000

605 Drift af bus 185.183 4.000

750 Overførsel mellem årene 92.000

376006 Møllevejens skole 3.344.981 -361.646 2.935.000 394.000 -335.000 103.000

400 Personale 2.696.749 2.646.000 79.000

Regnskab 2011 120

ØKONOMI

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Unge og Integration Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

07 Unge og integration 31.060.401 -4.028.831 27.596.000 -125.000 387.000 3.931.000 -3.907.000 998.000

03 Undervisning og kultur 30.439.990 -4.028.831 25.869.000 -125.000 375.000 4.884.000 -3.907.000 911.000

01 Folkeskoler 1.814.573 2.209.000 -332.000 20.000

301001 Fælles udgifter og indtægter 1.814.573 2.209.000 -332.000 20.000

065 Opsøgende Team 1.814.573 2.209.000 -332.000 20.000

14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 5.613.013 5.421.000 192.000

400 Personale 3.260.219 4.268.000

404 Drift UU Øresund 2.339.241 -131.000 1.276.000 192.000

406 Telefon 12.637 8.000

408 IT udstyr 216

410 Øvrig drift 700

950 Lov- og cirkulæreprogram (2008) 1.284.000 -1.284.000

76 Ungdomsskolevirksomhed 23.012.405 -4.028.831 18.239.000 -125.000 375.000 5.216.000 -3.907.000 699.000

376003 Ungecenter 8.633.524 -2.378.155 6.564.000 2.224.000 -2.347.000 337.000

400 Personale 2.932.978 -556.528 3.458.000 187.000 -560.000 -500.000

510 Administration 339.180 465.000 -83.000 -8.000

515 Inventar og AV-udstyr 218.671 115.000 -95.000

540 Aktiviteter 50.287 -24.527 33.000 -6.000

605 Drift af bus 43.126 -10.000 61.000 -10.000

620 Projekter 497.501 -500.000 513.000 -500.000

630 Partnerskabsaftale 1.321.112 -1.287.100 1.820.000 -1.287.000

640 Rådhusansatte 3.230.670 2.432.000 743.000

750 Overførsel mellem årene -845.000 845.000


376010 UC Lounge 1.838.094 -330.015 1.510.000 255.000 -305.000 74.000

400 Personale 1.431.447 -238.964 1.288.000 180.000 -235.000

510 Administration 27.994 36.000 -15.000

515 Inventar og AV-udstyr 46.217 12.000 30.000

520 Materiale- og aktivitetsudgifter 8.843 -900 30.000 -10.000

540 Aktiviteter 20.599 16.000

545 Ungdomskulturhus 268.640 -75.310 119.000 90.000 -60.000

605 Drift af bus 643 3.000

625 Kantine 33.713 -14.841 6.000 10.000 -10.000

Regnskab 2011 121

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Unge og Integration Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

500 Rammebeløb -2.000 2.000

510 Administration 48.789 34.000 -2.000

515 Inventar og AV-udstyr 63.160 25.000 30.000

520 Materiale- og aktivitetsudgifter 96.758 -276.244 28.000 74.000 -275.000

530 Valghold 34.228 28.000

535 Lejrskoler 139.720 -6.300 133.000 -10.000

540 Aktiviteter 35.953 60.000

605 Drift af bus 51.568 40.000

610 Leasing af bus 40.596 50.000

615 Skolebod 137.461 -79.102 54.000 50.000 -50.000

750 Overførsel mellem årene 103.000

376007 UNG3050 1.419.716 -9.936 190.000 1.177.000 61.000

400 Personale 1.214.461 34.000 1.167.000

430 Rengøring 3.122 2.000

505 Klubkontingent -7.900

510 Administration 20.740 30.000

515 Inventar og AV-udstyr 85.537 25.000 -2.000

520 Materiale- og aktivitetsudgifter 39.878 -900 64.000

525 Kiosk 3.854 -1.136

705 Indvendig vedligeholdelse 31.264 20.000

706 Udvendig vedligeholdelse 7.500 15.000

710 El 13.359 12.000

750 Overførsel mellem årene 61.000

376008 Fredensborg Kommunale Ungdomsklubber 1.648.080 -51.542 1.635.000 -125.000 10.000 1.000 83.000

400 Personale 1.382.991 1.403.000

430 Rengøring 1.770 1.000

505 Klubkontingent -10.200 -22.000

510 Administration 26.080 28.000

515 Inventar og AV-udstyr 13.928 15.000

520 Materiale- og aktivitetsudgifter 43.809 -5.200 103.000 -43.000 1.000

525 Kiosk 38.029 -36.142 59.000 -60.000

705 Indvendig vedligeholdelse 95.438 23.000

706 Udvendig vedligeholdelse 256 3.000

710 El 13.590 15.000

711 Varme 32.188 10.000 19.000

750 Overførsel mellem årene 49.000

376009 Kokpit 558.703 1.200.000

400 Personale 263.227

510 Administration 40.705 1.200.000

515 Inventar og AV-udstyr 40.496

520 Materiale- og aktivitetsudgifter 23.135

705 Indvendig vedligeholdelse 191.139


Regnskab 2011 122

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Unge og Integration Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

750 Overførsel mellem årene -30.000 74.000

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 608.130 1.706.000 12.000 -953.000 87.000

16 Klubber og andre socialpædagogiske

fritidstilbud 1.836 941.000 12.000 -953.000

516026 UNG3050 1.836 940.000 -952.000

400 Personale 1.836 942.000 -942.000

600 Inventar -2.000 2.000

710 El 12.000 -12.000

516030 Fredensborg Kommunale Ungdomsklubber 1.000 -1.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.000 -1.000

99 Øvrige sociale formål 606.294 765.000 87.000

599110 Kokkedal 79.794 263.000 49.000

160 Frie aktivitetsmidler 11.357 113.000 16.000 32.000

161 Personale 68.436 150.000 1.000

750 Overførsel mellem årene -16.000 16.000

599120 Nivå 241.000 243.000 -40.000 38.000

160 Frie aktivitetsmidler 241.000 255.000 -50.000 36.000

161 Personale -12.000 10.000 2.000

599140 Integrationsprojekter 285.500 259.000 40.000

162 Projekter 285.500 259.000 40.000

06 Fællesudgifter og administration m.v 12.281 21.000

42 Kommissioner, råd og nævn 12.281 21.000

023 Ungdomsskolebestyrelse 4.365 11.000

037 SSP udvalg 7.916 10.000


510003 Pædagogisk konsulent 2.960.228 3.186.000 -15.000

400 Personale 2.904.943 3.005.000 -15.000

410 Sprogscreening af 3-årige 181.000

515 Hjemmearbejdspladser og mobiltlf. 55.285

Regnskab 2011 123

ØKONOMI

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

08 Børn 279.101.772 -84.465.830 272.845.000 -70.254.000 4.932.000 9.414.000 -9.419.000 8.282.000 -3.903.000

03 Undervisning og kultur 182.958 1.124.000 -943.000

09 Sprogstimulering for tosprogede børni

førskolealderen 182.958 1.124.000 -943.000

001 Personale 164.831 1.124.000 -962.000

002 Tosprogskonsulent 11.153 11.000

003 Projekt tidlig dialog 6.974 8.000

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 278.918.813 -84.465.830 271.721.000 -70.254.000 4.932.000 10.357.000 -9.419.000 8.282.000 -3.903.000

10 Fælles formål 33.476.270 -4.361.800 39.142.000 -1.596.000 -5.038.000 -1.992.000 4.618.000 -711.000

510001 Fælles udgifter og indtægter 30.516.042 -4.361.800 35.956.000 -1.596.000 -5.038.000 -1.992.000 4.633.000 -711.000

001 Sprogstimulering for tosprogede børn i

førskolealderen 684.594 483.000 763.000

002 Fripladser i vuggestuer 1.176 237.000 -236.000

003 Fripladser i børnehaver 102.602 192.000 1.000 -90.000

004 Fripladser i integrerede institutioner 8.053.566 5.916.000 2.138.000

005 Fripladser i fritidshjem 2.246.558 1.676.000 3.000 568.000

006 Fripladser i klubber og andre

socialpædagogiske fritidstilbud 725.643 806.000 -11.000 -69.000

007 Efterregulering af fripladser -717.107 -6.000 -711.000

017 Søskendetilskud 7.231.955 7.440.000 -91.000 288.000

018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning

(§ 80 i dagtilbuds- 1.611.488 1.174.000 500.000

021 Fripladser i dagpleje 364.630 2.000 -120.000

086 Forældrebetaling vedr. børns ophold i andre

kommuners institutioner -59.766

088 Betaling til/fra kommuner - fritvalg 5.935.384 -3.584.927 3.053.000 -1.596.000 2.882.000 -1.986.000

400 Personale 3.347.118 6.575.000 -1.268.000 -11.000

420 Elektronisk sprogvurdering 39.801 10.000 47.000

504 Abonnement tyverianlæg Karlebo inst. -2.000 2.000

520 Bysamfund 37.017 170.000 67.000 -200.000

741 Hjemmesider til fordeling 192.000 -191.000

750 Overførsel mellem årene -3.692.000 3.692.000

797 Overføres til 3.05 -564.000 -1.767.000 2.331.000

798 IT-pulje til fordeling 6.000 -6.000

800 Demografisk udvidelse -7.801.000 7.801.000

801 Kapacitetstilpasning 12.777.000 -11.625.000 297.000

802 Udvikling og vækst 47.875 94.000

803 Diplom for pædagoger 86.635 905.000 -817.000

804 Daginstitutionsbestyrelser 38.000

805 Obligatorisk madordning. 6.297.000 -3.212.000 -2.100.000

806 Pulje vedr. social profil 943.000 -943.000

812 Reduktioner budget 2010 -1.283.000 1.284.000

813 Besparelser budget 2011 -3.368.000 3.368.000


13 Børnehaver 4.325.376 -1.745.951 6.094.000 -1.159.000 85.000 -2.067.000 -521.000 175.000

513001 Fællesudgifter og -indtægter 346.082 -1.545.447 82.000 -1.159.000 296.000 -375.000

092 Forældrebetaling inkl tilskud §§ 31-33 og

41-42 i dagtilbudsloven -1.545.447 -1.159.000 -375.000

400 Personale 30.000

703 Husleje 346.082 52.000 296.000

513005 Stjerneskuddet Benediktevej 33,

Fredensborg 1.636.068 -200.504 3.509.000 85.000 -2.099.000 -146.000 74.000

400 Personale 1.346.412 2.796.000 -1.422.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 573 113.000 -111.000 -1.000

510 Andre pasningsudgifter 5.828 40.000 -35.000

520 Forældrebetalt madordning 127.724 -200.504 115.000 -146.000

600 Inventar 2.855 3.000

703 Husleje 505.000 -505.000

704 Legepladser 5.405 12.000 -7.000

705 Indvendig vedligeholdelse 733 13.000 -12.000

707 Udenomsarealer 30.000 -30.000

710 El 38.168 50.000 -36.000 -2.000

711 Opvarmning 108.371 35.000 -45.000 63.000

750 Overførsel mellem år (kun budgetkonto) -14.000 14.000

Regnskab 2011 124

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

11 Dagpleje 17.162.621 -3.715.183 21.192.000 -5.316.000 40.000 -2.800.000 1.559.000 -85.000 -79.000

511001 Dagplejen 17.162.621 -3.715.183 21.192.000 -5.316.000 40.000 -2.800.000 1.559.000 -85.000 -79.000

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og

41-42 i dagtilbudslo- -3.715.183 -5.190.000 1.559.000 -79.000

250 Pulje vedr. børnene 180.512 93.000 200.000

400 Personale 16.525.736 20.542.000 -126.000 -2.984.000 -150.000

430 Rengøring 74.972 121.000

436 Brandmaterialeeftersyn 347

450 Grønne områder 35.000

500 Beskæftigelsesmaterialer 49.006 107.000 -4.000

501 Legestue Regnbuen, Broengen Kokkedal 13.332

600 Inventar 126.738 187.000 -16.000

710 El 29.200 25.000

711 Opvarmning 48.684 9.000 9.000

715 Husleje 114.096 142.000 31.000

12 Vuggestuer 29.518 4.363.000 -1.343.000 68.000 -4.559.000 1.343.000 181.000

512001 Fællesudgifter og -indtægter 459.000 -1.343.000 -459.000 1.343.000

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og

41-42 i dagtilbuds- -1.343.000 1.343.000

400 Personale 459.000 -459.000

512040 Vuggestuen Troldeengen Egedalsvej 1,

Kokkedal 29.518 3.904.000 68.000 -4.100.000 181.000

400 Personale -25.774 3.700.000 -3.700.000

500 Materiale- og aktiviteringudgifter 129.000 -129.000 -1.000

510 Andre pasningsudgifter 46.000 -46.000

704 Legepladser og inventar 14.000 -14.000

705 Indvendig vedligeholdelse 15.000 -15.000

710 El 11.312 30.000 -8.000

711 Opvarmning 43.979 38.000 -6.000

750 Overførsler mellem årene (kun budgetkonto) -196.000 196.000


514003 Spi-lopperne, Lystholm 14-16, Fredensborg -5.000 5.000

400 Personale -5.000 5.000

514004 Dr. Louises Børnehus, Østervejen

børnehave, Stjerneskuddet 12.265.331 -584.472 3.403.000 77.000 9.303.000 -814.000 -95.000

400 Personale 10.573.423 3.249.000 7.418.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 29.287 97.000 325.000 -2.000

510 Andre pasningsudgifter 135.279 34.000 106.000

520 Forældrebetalt madordning 987.171 -584.472 1.090.000 -814.000

600 Inventar 159.820 -5.000

704 Legepladser 45.042 11.000 32.000

705 Indvendig vedligeholdelse 80.915 12.000 46.000

707 Udenomsarealer 43.412 72.000

710 El 102.962 46.000 87.000 -86.000

711 Opvarmning 108.021 31.000 89.000 4.000

Regnskab 2011 125

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

513060 Nivågård Børnehave Teglværksvej 8, 2990

Nivå 2.343.225 2.503.000 -264.000 101.000

400 Personale 2.171.749 2.294.000 -264.000

430 Rengøring 10.683

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 11.296 63.000 -1.000

510 Andre pasningsudgifter 28.504 24.000

600 Inventar 14.657 1.000

704 Legepladser 7.000

705 Indvendig vedligeholdelse 9.551 11.000

706 Udvendig vedligeholdelse 944 12.000 -12.000

708 Forsikringer 10.643 9.000

709 Ejendomsskat m.v. -704 14.000

710 El 29.992 12.000 10.000

711 Opvarmning 24.006 31.000 -7.000

712 Vand 16.239 11.000

713 Renovation 13.994 14.000

750 Overførsel mellem år (kun budgetkonto) 1.670 111.000

14 Integrerede daginstitutioner 165.880.589 -51.815.365 143.067.000 -42.159.000 3.201.000 25.601.000 -9.808.000 3.757.000 738.000

514001 Fælles udgifter og indtægter 5.557.915 -42.458.297 7.521.000 -42.162.000 -1.359.000 -965.000 -100.000 738.000

092 Forældrebetaling inkl tilskud §§ 31-33 og

41-42, 57-58 og 61-62 -42.458.297 -42.162.000 -965.000 738.000

400 Personale 3.642.115 5.700.000 -1.644.000 -100.000

700 Grunde og bygninger 1.915.800 1.821.000 285.000

514002 Børnehusene Lystholm, Lystholm 12-16,

Fredensborg 14.562.717 -1.143.952 11.467.000 511.000 2.783.000 -1.021.000 -353.000

400 Personale 12.168.722 10.551.000 1.311.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 179.760 438.000 -4.000

510 Andre pasningsudgifter 180.048 153.000

520 Forældrebetalt madordning 1.606.994 -1.143.952 1.500.000 -1.021.000 49.000

600 Inventar 39.668

703 Husleje -6.000

704 Legepladser 36.012 46.000

705 Indvendig vedligeholdelse 45.978 60.000 -9.000

707 Udenomsarealer 45.306 225.000 -19.000

710 El 121.495 314.000 -207.000

711 Opvarmning 138.732 197.000 -60.000

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) -131.000


514008 Endruphuset Stenbækgårdsvej 204,

Fredensborg 157.641 3.854.000 45.000 -3.734.000 -123.000

400 Personale 156.111 3.642.000 -3.642.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 497 134.000 -134.000

510 Andre pasningsudgifter 1.033 47.000 -47.000

704 Legepladser 15.000 -15.000

705 Indvendig vedligeholdelse 16.000 -16.000

710 El 45.000 -46.000 43.000

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) 166.000 -166.000

514020 Sletten Legeakademi Solvangsvej 5,

Humlebæk 10.319.913 -905.960 9.622.000 188.000 1.383.000 -823.000 99.000

400 Personale 8.545.011 8.792.000 204.000

430 Rengøring 281.428 312.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 38.775 267.000 -3.000

510 Andre pasningsudgifter 102.596 93.000

520 Forældrebetalt madordning 990.945 -905.960 13.000 1.179.000 -823.000 353.000

600 Inventar 49.025 4.000

704 Legepladser 32.833 29.000

705 Indvendig vedligeholdelse 54.424 30.000

707 Udenomsarealer 43.979 82.000

710 El 84.138 112.000 -16.000

711 Opvarmning 96.760 76.000 70.000

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) -305.000

Regnskab 2011 126

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) 43.000 -11.000

514006 Børnehaven Østervej, Fredensborg 1.263.720 -231.460 3.488.000 77.000 -2.460.000 -148.000 157.000

400 Personale 1.111.958 3.299.000 -2.190.000

430 Rengøring 1.636 2.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 9.560 92.000 -82.000 -1.000

510 Andre pasningsudgifter 7.512 32.000 -24.000

520 Forældrebetalt madordning 109.231 -231.460 109.000 -148.000

600 Inventar 2.314 2.000

704 Legepladser 661 11.000 -10.000

705 Indvendig vedligeholdelse 11.000 -11.000

707 Udenomsarealer 43.000 -42.000

710 El 10.800 46.000 -5.000 -30.000

711 Opvarmning 10.048 31.000 -14.000 -7.000

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) -195.000 195.000

514007 Børnehaven Lundely, N.W. Gadesvej 20,

Fredensborg 5.846.199 -2.574 4.898.000 97.000 474.000 594.000

400 Personale 5.426.937 4.802.000 571.000

430 Rengøring -5.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 45.741 63.000 -4.000

510 Andre pasningsudgifter 197.099 24.000

520 Forældrebetalt madordning -2.574

600 Inventar 20.812

704 Legepladser 12.587 7.000

705 Indvendig vedligeholdelse 69.595 7.000

707 Udenomsarealer 3.427

710 El 32.616 21.000 -37.000 53.000

711 Opvarmning 37.384 76.000 -60.000 45.000

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) 500.000


514025 Søstjernen, Humlebæk Center 42,

Humlebæk 5.771.011 -258.440 4.002.000 178.000 1.411.000 17.000

400 Personale 5.006.744 3.720.000 882.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 13.876 46.000 -1.000

510 Andre pasningsudgifter 50.814 161.000

520 Forældrebetalt madordning 504.638 -258.440 529.000

600 Inventar 42.932

704 Legepladser 745 44.000

705 Indvendig vedligeholdelse 48.825 31.000

707 Udenomsarealer 3.172

710 El 44.366 106.000 -58.000

711 Opvarmning 54.897 72.000 7.000

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) 69.000

514026 Børnehuset Frugthaven, Baunebjergvej

552-554, Humlebæk 9.187.578 -1.378.422 10.256.000 264.000 664.000 -1.545.000 538.000

400 Personale 7.902.433 9.556.000 -267.000

430 Rengøring 57.000

Regnskab 2011 127

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

514021 Langebjerg områdeinstitution,

Baunebjergvej 550, Humlebæk 279.242 93.000

400 Personale 163.916

460 Familiestuen 10.554

470 Områdebestyrelse 320

600 Inventar 1.807

705 Indvendig vedligeholdelse 14.145 93.000

707 Udenomsarealer 88.500

514022 Humlebæk børnehave, Solvangsvej 1,

Humlebæk 4.978.256 -309.844 3.709.000 96.000 928.000 -381.000 118.000

400 Personale 4.220.052 3.525.000 382.000 -1.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 22.705 97.000 -1.000

510 Andre pasningsudgifter 47.858 44.000

520 Forældrebetalt madordning 558.860 -309.844 546.000 -381.000 38.000

600 Inventar 4.572 4.000

704 Legepladser 19.199 25.000

705 Indvendig vedligeholdelse 12.551 14.000

707 Udenomsarealer 402

710 El 33.165 57.000 -29.000

711 Opvarmning 58.891 39.000 18.000

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) 93.000

514024 Børnehuset Firkløveren Teglgårdsvej 701,

Humlebæk 4.977.559 3.683.000 118.000 1.173.000 -141.000

400 Personale 4.240.486 3.348.000 622.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 5.353 170.000 -1.000

510 Andre pasningsudgifter 46.556 62.000

520 Forældrebetalt madordning 558.946 566.000 156.000

600 Inventar 40.415

704 Legepladser 238 19.000

705 Indvendig vedligeholdelse 19.947 19.000

707 Udenomsarealer 41 65.000 -15.000

710 El 24.468 33.000 -6.000

711 Opvarmning 41.109 85.000 -21.000

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) -269.000


514043 Jellerød Børnegård, Rypevænget 318,

Kokkedal 5.376.397 -354.148 4.285.000 3.000 1.041.000 -376.000 -54.000

092 Forældrebetaling inkl tilskud §§ 31-33 og

41-42, 57-58 og 61-62 3.000 -3.000

350 Udbetalt månedligt tilskud 26.600

400 Personale 4.813.398 3.642.000 555.000

430 Rengøring 128.000

450 Administration 103.302 116.000 -4.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 20.460 113.000 -1.000

510 Andre pasningsudgifter 117.168 40.000

520 Forældrebetalt madordning -354.148 490.000 -373.000

600 Inventar 69.395 2.000

704 Legepladser 13.000

705 Indvendig vedligeholdelse 49.884 19.000

706 Udvendig vedligeholdelse 22.723 26.000 -26.000

707 Udenomsarealer 12.454 21.000

708 Forsikringer 14.944

709 Ejendomsskat 28.373 41.000

710 El 21.725 31.000 -23.000

711 Opvarmning 47.583 55.000 -19.000

712 Vand 28.808 12.000

713 Renovation 1.433 26.000

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) -1.853 15.000

Regnskab 2011 128

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 18.686 373.000 -3.000

510 Andre pasningsudgifter 106.142 129.000

520 Forældrebetalt madordning 819.516 -1.378.422 931.000 -1.545.000

600 Inventar 34.105

704 Legepladser 1.363 39.000

705 Indvendig vedligeholdelse 31.439 42.000

707 Udenomsarealer 130.579 60.000

710 El 60.264 158.000 -68.000

711 Opvarmning 83.050 106.000 18.000

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) 591.000

514040 Vuggestue/børnehave Ådalen,

Brønsholmdalsvej 42, Kokkedal 4.622.981 -364.088 3.904.000 85.000 16.000 -457.000 -152.000

400 Personale 3.947.166 3.701.000 -442.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.405 129.000 -1.000

510 Andre pasningsudgifter 120.170 45.000

520 Forældrebetalt madordning 477.468 -364.088 458.000 -457.000 42.000

704 Legepladser 14.000

705 Indvendig vedligeholdelse 12.187 15.000

707 Udenomsarealer 6.783

710 El 23.563 45.000 -12.000

711 Opvarmning 33.238 40.000 6.000

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) -187.000

514041 Vuggestue/børnehave Børneengen,

Broengen 1, Kokkedal -5.596 62.000 208.000 -62.000 -82.000

400 Personale -147.151 62.000 -62.000

710 El 34.061 119.000 -72.000

711 Opvarmning 107.494 89.000 -10.000


514060 Børnehuset Polarstjernen Mergeltoften 1,

Nivå 5.587.153 5.090.000 138.000 1.069.000 -135.000 292.000

400 Personale 4.712.570 4.800.000 893.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 275.525 183.000 -2.000

510 Andre pasningsudgifter 223.499 65.000

520 Forældrebetalt madordning 71.682 176.000 -135.000

704 Legepladser 12.024 20.000

705 Indvendig vedligeholdelse 154.442 22.000

710 El 39.174 45.000 -13.000

711 Opvarmning 98.237 93.000 -2.000

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) 309.000

Regnskab 2011 129

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

514044 Integreret institution Bøgegården,

Brønsholmsgårdsvej 2-3,Kokkedal 13.957.355 -1.033.764 11.164.000 345.000 2.462.000 -547.000 -87.000

400 Personale 10.076.705 -1.033.764 9.981.000 1.407.000

430 Rengøring 404.670 529.000

450 Administration 281.335 296.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 273.325 354.000 -4.000

510 Andre pasningsudgifter 884.042 122.000

520 Forældrebetalt madordning 759.000 -547.000 516.000

600 Inventar 455.576

704 Legepladser 334.537 37.000

705 Indvendig vedligeholdelse 501.488 58.000

707 Udenomsarealer 465.850 83.000

710 El 279.407 345.000 1.000

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) 419 -600.000

514045 Vuggestue/børnehave Kastaniegården

Auderødvej 52 A, Kokkedal 4.064.131 -15.000 4.368.000 110.000 -485.000 4.000

400 Personale 3.840.863 4.158.000 -485.000

430 Rengøring 7.778

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 25.165 129.000 -1.000

510 Andre pasningsudgifter 49.216 -15.000 45.000

600 Inventar 10.825

704 Legepladser 14.000

705 Indvendig vedligeholdelse 9.485 22.000

707 Udenomsarealer 672

710 El 121.279 110.000 -2.000

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) -1.151 7.000

514046 Områdeinstitutionen Kokkedal 24.812.589 -385.956 19.770.000 184.000 7.341.000 -312.000 1.667.000

400 Personale 21.571.723 18.275.000 6.500.000

430 Rengøring 10.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 728.093 1.023.000 129.000 -10.000

510 Andre pasningsudgifter 126.783 294.000

511 Andre Pasningsudgifter/ Fællesudgifter 1.229.351 46.000 -1.000

515 Åbent børnehus -84

520 Forældrebetalt madordning 769.435 -385.956 441.000 -312.000

704 Legepladser 66.000 14.000

705 Indvendig vedligeholdelse 83.000 15.000

707 Udenomsarealer 19.000

710 El 172.063 55.000 12.000

711 Opvarmning 215.225 129.000 81.000

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) 196.000 1.585.000


514066 Smedebakkens Børnehus, Smedebakken 11,

Nivå 3.799.255 -236.004 3.570.000 267.000 -284.000 109.000

400 Personale 3.556.707 3.237.000 -99.000

430 Rengøring 1.000

450 Administration 72.092 66.000 12.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 16.065 97.000 -1.000

510 Andre pasningsudgifter 20.038 34.000

520 Forældrebetalt madordning -236.004 354.000 -284.000

600 Inventar 2.379

704 Legepladser 11.000

705 Indvendig vedligeholdelse 31.104 17.000

707 Udenomsarealer 36.000

709 Ejendomsskat 14.218 6.000

710 El 21.968 18.000 -2.000

711 Opvarmning 34.646 29.000 6.000

712 Vand 25.777 11.000

713 Renovation 4.611 7.000

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) -352 106.000

Regnskab 2011 130

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

514061 Områdeinstitutionen Mariehønen, Påfuglen,

Lærkereden, Solstrålen 24.846.744 -2.062.673 21.302.000 480.000 3.405.000 -1.881.000 1.114.000

400 Personale 19.597.806 19.911.000 978.000 -2.000

430 Rengøring 49.455 85.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.013.530 628.000 -7.000

505 Skovbørnehaven 73.920 46.000

510 Andre pasningsudgifter 693.405 490.000 -4.000

520 Forældrebetalt madordning 2.673.528 -2.062.673 2.427.000 -1.881.000 204.000

525 Integration/venskabsprojekt 10.919

600 Inventar 39.893

704 Legepladser 66.897 67.000

705 Indvendig vedligeholdelse 99.299 75.000

710 El 218.276 216.000 -61.000

711 Opvarmning 309.816 264.000 42.000

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) 942.000

514065 Integreret institution Dyssegården,

Smedebakken 9, Nivå 3.652.501 -90.312 3.654.000 -117.000 -119.000 235.000

400 Personale 3.362.785 3.186.000 -245.000

430 Rengøring 6.903 108.000

450 Administration 69.830 67.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 18.490 97.000 -1.000

510 Andre pasningsudgifter 7.687 34.000

520 Forældrebetalt madordning -90.312 128.000 -119.000

600 Inventar 33.161

704 Legepladser 59.888 11.000

705 Indvendig vedligeholdelse 15.503 17.000

707 Udenomsarealer 34.000

709 Ejendomsskat 14.231

710 El 19.878 19.000 -5.000

711 Opvarmning 27.708 57.000 -9.000

712 Vand 14.287 11.000

713 Renovation 3.084 13.000

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) -933 250.000


515020 Fritidshjemmet Langebjergvej 345,

Humlebæk 5.549.802 5.314.000 101.000 728.000 357.000

400 Personale 5.353.592 4.811.000 925.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 24.985 98.000 -3.000

510 Andre pasningsudgifter 56.796 146.000

600 Inventar 11.854

704 Legepladser 603 146.000

705 Indvendig vedligeholdelse 13.779 65.000

707 Udenomsarealer 14.680 48.000

710 El 28.515 57.000 27.000

711 Opvarmning 45.001 44.000 51.000

750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) -197.000 282.000

515021 Fritidshjemmet Nordstjernen, Baunebjergvej

405, Humlebæk 1.512.276 2.655.000 -951.000 -138.000

400 Personale 1.465.704 2.468.000 -937.000

430 Rengøring 1.000 -1.000

Regnskab 2011 131

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

15 Fritidshjem 31.581.094 -17.014.456 29.640.000 -13.457.000 584.000 1.815.000 286.000 -155.000 -3.851.000

515001 Fællesudgifter og -indtægter 378.166 -16.981.882 926.000 -13.457.000 -541.000 286.000 -3.851.000

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 57-58 og

61-62 i -16.981.882 -13.457.000 286.000 -3.851.000

400 Personale 7.690 2.204.000 -2.191.000

703 Husleje 370.476 317.000 55.000

813 Besparelser budget 2011 -1.595.000 1.595.000

515002 Fritidshjemmet Lundely, N.W. gadesvej 1,

Fredensborg 6.698.885 -2.574 5.882.000 160.000 1.107.000 -160.000

400 Personale 6.103.116 5.447.000 1.111.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 166.308 180.000

510 Andre pasningsudgifter 222.338 -2.574 65.000

600 Inventar 15.514

704 Legepladser 23.258 20.000

705 Indvendig vedligeholdelse 40.561 22.000

707 Udenomsarealer 2.930 148.000 -148.000

710 El 56.850 95.000 54.000 -95.000

711 Opvarmning 68.010 65.000 90.000 -65.000

515003 Endrup Fritidshjem, Endrupvej 32,

Fredensborg 6.435.634 5.962.000 118.000 410.000 20.000

400 Personale 6.102.700 5.601.000 405.000

412 Forældrebestyrelsesarbejde 1.210 5.000

420 Uddannelse 19.371

421 Kontorhold/annoncer m.v. 42.799 40.000

430 Rengøring 1.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 62.955 202.000 -129.000 -2.000

510 Andre pasningsudgifter 79.187 72.000 27.000

600 Inventar 50.745 60.000

610 Arrangementer 880

704 Legepladser 11.050 22.000 16.000

705 Indvendig vedligeholdelse 12.487 24.000 -14.000

707 Udenomsarealer 40.000

710 El 12.598 118.000 -95.000

711 Opvarmning 39.652 34.000

750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) 83.000


16 Klubber og andre socialpædagogiske

fritidstilbud 18.895.840 -5.813.075 21.158.000 -5.224.000 954.000 -3.280.000 -286.000 -182.000

516001 Fællesudgifter og -indtægter 163 -5.510.228 2.781.000 -5.224.000 -2.777.000 -286.000 100.000

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 71-72 og

74-75 i -5.510.228 -5.224.000 -286.000

400 Personale 163 2.781.000 -2.777.000 100.000

516003 Fritidsklubben Lundely, N.W. Gadesvej 1,

Fredensborg 2.309.824 -30.053 1.745.000 278.000 217.000 -134.000

400 Personale 1.865.826 1.637.000 264.000

430 Rengøring 2.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 69.108 57.000

510 Andre pasningsudgifter 254.273 -30.053 21.000

600 Inventar 20.386 15.000

704 Legepladser 9.822 6.000

705 Indvendig vedligeholdelse 18.524 7.000

707 Udenomsarealer 1.885

710 El 32.616 166.000 -17.000 -112.000

711 Opvarmning 37.384 112.000 -30.000 -22.000

Regnskab 2011 132

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 13.739 98.000 -86.000 -1.000

510 Andre pasningsudgifter 15.569 34.000 -22.000

600 Inventar 1.326 2.000

704 Legepladser 3.365 11.000 -8.000

705 Indvendig vedligeholdelse 2.388 12.000 -10.000

707 Udenomsarealer 10.186 31.000 -26.000

750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) 137.000 -137.000

515022 Sletten Fritidsakademi, Solvangsvej 5,

Humlebæk 8.373.342 -30.000 6.440.000 129.000 1.164.000 -320.000

400 Personale 7.619.061 -30.000 5.841.000 1.062.000

421 Kontorhold/annoncer m.v. 8.739

430 Rengøring 207.978 274.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 77.408 177.000 87.000 -2.000

505 Koloni 45.940

510 Andre pasningsudgifter 108.530 64.000 15.000

600 Inventar 118.339 3.000

704 Legepladser 35.368 20.000

705 Indvendig vedligeholdelse 53.893 22.000

707 Udenomsarealer 9.266 39.000

710 El 17.971 77.000 -77.000

711 Opvarmning 70.851 52.000 -52.000

750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) -189.000

515060 Områdeinstitution Nivå 2.632.989 2.461.000 76.000 -102.000 86.000

400 Personale 2.312.506 2.338.000 -102.000 112.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 102.543 75.000 -1.000

510 Andre pasningsudgifter 48.400 27.000

600 Inventar 26.838

704 Legepladser 6.859 8.000

705 Indvendig vedligeholdelse 100.841 13.000

710 El 11.493 22.000 -1.000

711 Opvarmning 23.509 54.000

750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) -24.000


516025 Langebjerg klub, Langebjergvej 345,

Humlebæk 3.226.160 -46.895 3.467.000 101.000 -449.000 77.000

400 Personale 2.902.738 3.304.000 -321.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 44.206 -15.437 103.000 -1.000

510 Andre pasningsudgifter 83.681 -31.459 37.000

600 Inventar 15.814

704 Legepladser 11.000 1.000

705 Indvendig vedligeholdelse 15.750 12.000

707 Udenomsarealer 90.271 30.000

710 El 25.167 57.000 -57.000

711 Opvarmning 48.533 44.000 -24.000

750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) -159.000 159.000

516028 Sletten Fritidsakademi, Solvangsvej 5,

Humlebæk 2.100.183 5.625 2.362.000 75.000 36.000 -49.000

400 Personale 1.767.319 2.129.000 36.000

430 Rengøring 53.961 122.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 39.103 57.000 -1.000

505 Koloni 46.758 5.625

510 Andre pasningsudgifter 82.557 22.000

600 Inventar 82.460 1.000

704 Legepladser 4.992 7.000

705 Indvendig vedligeholdelse 13.224 7.000

707 Udenomsarealer 17.000

Regnskab 2011 133

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

516004 Endrup Fritidsklubb Lindelyvej 3 A,

Fredensborg 2.668.522 -91.867 2.447.000 100.000 128.000 -136.000

400 Personale 2.440.904 2.273.000 162.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 152.199 -91.867 118.000 -34.000 -1.000

510 Andre pasningsudgifter 600

600 Inventar 4.812

704 Legepladser 46.000

705 Indvendig vedligeholdelse 1.195 10.000

710 El 20.851 60.000 -38.000

711 Opvarmning 47.961 40.000 8.000

750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) -105.000

516005 Asminderød klub Benediktevej 33,

Fredensborg 2.577.650 -83.472 2.407.000 143.000 26.000 -25.000

400 Personale 1.871.977 1.844.000 68.000

430 Rengøring 2.484

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 359.453 -83.472 237.000 -1.000

510 Andre pasningsudgifter 26.853

600 Inventar 27.878

703 Husleje 277.231 318.000 -42.000

704 Legepladser 23

705 Indvendig vedligeholdelse 8.389

707 Udenomsarealer 3.360 8.000

710 El 83.000 -83.000

711 Opvarmning 60.000 -60.000

750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) 119.000

516024 Teglgårdens fritidsklub, Teglgårdsvej 701,

Humlebæk 1.000 -1.000

704 Legepladser 1.000 -1.000


17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 2.842.558 2.909.000 3.000 -48.000

021 Særlige klubtilbud til større og unge børn med

nedsat fysisk eller -8.000 8.000

517003 Børnehusene Lystholm 14-16, Fredensborg

– Spillopperne 2.842.558 1.618.000 1.294.000 -48.000

400 Personale 2.746.247 1.552.000 1.053.000

421 Transport af børn 76.649 200.000

500 Materiale - og aktivitetsudgifter 29.252 12.000

510 Andre pasningsudgifter 17.799 44.000 41.000

520 Forældrebetalt madordning -27.389 -48.000

704 Legepladser 10.000

517040 Jellerød Børnegård, Rypevænget 318,

Kokkedal 1.299.000 -1.299.000

400 Personale 1.258.000 -1.258.000

426 Pulje 41.000 -41.000

19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje,

private 4.724.948 4.156.000 682.000 21.000

005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. 79.614 135.000

030 Andre private pasningsordninger 4.645.333 2.599.000 2.104.000

519022 Rudolf Steiner børnehaven, Langebjergvej

118, Humlebæk 1.422.000 -1.422.000 21.000

400 Personale 1.107.000 -1.107.000

Regnskab 2011 134

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

710 El 5.300 45.000 -33.000

711 Opvarmning 4.510 30.000 -15.000

516060 Fritidshjem/klub Molevitten, Mariehøj 129,

Nivå 2.695.574 3.139.000 164.000 -435.000 126.000

400 Personale 2.384.266 2.915.000 -435.000

430 Rengøring 1.058 9.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 30.143 126.000 -1.000

510 Andre pasningsudgifter 136.052 48.000

600 Inventar 5.290

704 Legepladser 15.000

705 Indvendig vedligeholdelse 868 17.000

707 Udenomsarealer 9.000

710 El 44.294 58.000 -18.000

711 Opvarmning 93.603 106.000 6.000

750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) 139.000

516061 Områdeinstitution Nivå 3.317.765 -56.186 2.809.000 93.000 -25.000 -141.000

060 Busdrift 62.576

400 Personale 2.933.768 2.709.000 -224.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 130.582 53.000 136.000 -1.000

510 Andre pasningsudgifter 134.253 -56.186 19.000 63.000

704 Legepladser 6.000

705 Indvendig vedligeholdelse 745 6.000

707 Udenomsarealer 11.750 16.000

710 El 32.993 78.000 -47.000

711 Opvarmning 11.098 15.000

750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) -93.000


Regnskab 2011 135

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

430 Rengøring EDC 95.000 -95.000

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 32.000 -32.000

510 Andre pasningsudgifter 11.000 -11.000

703 Husleje 132.000 -132.000

704 Legepladser og inventar 3.000 -3.000

705 Indvendig vedligeholdelse 6.000 -6.000

710 El 21.000 -21.000 21.000

711 Opvarmning 15.000 -15.000


Regnskab 2011 136

ØKONOMI

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kultur og Turisme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

09 Kultur og turisme 37.104.611 -4.753.045 37.459.000 -4.371.000 427.000 -216.000 216.000 604.000 -700.000

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -193.000 193.000

13 Andre faste ejendomme -193.000 193.000

000 Vedtagne korrektioner -193.000 193.000

03 Undervisning og kultur 35.976.595 -4.753.045 36.891.000 -4.371.000 427.000 -409.000 216.000 203.000 -700.000

50 Folkebiblioteker 23.194.738 -608.539 23.983.000 -788.000 427.000 -895.000 210.000 407.000

350002 Biblioteker 23.194.738 -608.539 23.983.000 -788.000 427.000 -895.000 210.000 407.000

001 Personale 15.560.392 17.270.000 -85.000 -1.569.000 85.000

003 Bøger m.v. 2.369.270 -91.145 2.540.000 -127.000 -166.000 -2.000

008 Andre udlånsmaterialer 1.117.266 859 1.232.000

009 Lydavis 5.389 86.000 -86.000

012 Administration m.m. 2.052.904 -96.746 2.184.000 -97.000 -112.000 15.000 -5.000

023 PR og udsmykning 41.000 -41.000

025 Kulturelle arrangementer, offentlige 117.296 -34.146 92.000 -12.000 8.000 12.000

026 Kulturelle arrangementer, lukkede 40.161 110.000 -61.000

030 Inventar og kontormaskiner 39.481 -8.519 420.000 -320.000

035 Biblioteksbil 37.512 69.000

040 Udviklingspulje 166.354 -3.000 565.000

085 Fejltællingskonto 1.662

090 Betaling til/fra kommuner 301.760 255.000 86.000

092 Indtægter -378.843 -467.000 100.000

099 Overførsel mellem årene -324.000 324.000

700 Fast ejendom 469.107 591.000

703 Husleje 252.896 221.000

710 El 342.726 305.000 24.000

711 Varme 183.125 122.000 65.000

730 Ændret Biblioteksstruktur -1.001.000 1.001.000

735 Bibliotek Kokkedal 35.501

736 Medborgercenter -9.961

737 Digital Storytelling 111.893

740 Pulje - Finansiering af centralt driftsbudget

vedr. Pc/Telefoni til -124.000 124.000 -1.000

60 Museer 1.594.076 1.608.000

360001 Fællesudgifter og -indtægter 1.557.165 1.569.000

093 Tilskud 1.431.365 1.435.000

095 Tilskud Kanal + 15.600 18.000

100 Tilskud Radio Humleborg 110.200 116.000

360040 Karlebo Museum Avderødvej 19, 2980

Kokkedal 20.127 22.000

400 Personale 16.924 13.000

700 Bygninger 3.203 9.000

360041 Karlebo Mølle Kirkeltevej, 2980 Kokkedal 16.784 17.000

400 Personale 16.784 17.000


64 Andre kulturelle opgaver 1.875.959 -214.845 1.825.000 -34.000 595.000 -234.000

364001 Fællesudgifter og - indtægter 1.311.563 -214.845 1.467.000 96.000 -239.000

001 Rammereduktion 2009 - 2012 8.000

020 Pulje - andre kulturelle tilskud 677.621 -157.495 898.000 227.000 -399.000

021 Pulje - Teaterrefusion 1.140

032 Kulturelle aktiviteter-Musikskolen 63.590 -57.350 20.000

050 Kulturhus, Karlebo 355.345 361.000

056 Kulturnat 57.000 -57.000

060 Kunstfond 143.000 143.000

061 Kunstregistrant 70.868 66.000

750 Overførsel mellem årene -160.000 160.000

364010 Foreningshuse Fredensborg -3.000 3.000

450 Rengøring -3.000 3.000

364020 Foreningshuse Humlebæk 611 -2.000 2.000

450 Rengøring 611 -2.000 2.000

364093 Fredensborg Arkiverne 475.369 499.000

Regnskab 2011 137

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kultur og Turisme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

61 Biografer 49.706 -9.996 54.000 -14.000

361022 Humlebæk biograf Ny Strandvej 100, 3050

Humlebæk 49.706 -9.996 54.000 -14.000

705 Indvendig vedligeholdelse 49.706 54.000

790 Indtægter -9.996 -14.000

62 Teatre 127.490 -58.220 105.000 -37.000

362001 Teaterrefusion-Fælles 50.689

362060 Teaterhuset Nivå Kalvehaven 6, 2990 Nivå 76.801 105.000

028 Fast ejendom 62.401 62.000

038 Rengøring 14.400 43.000

362001 Teaterrefusion-Fælles -58.220 -37.000

002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre

og opsøgende teatre -58.220 -37.000

63 Musikarrangementer 9.134.626 -3.861.445 9.316.000 -3.498.000 -109.000 6.000 30.000 -700.000

000 Vedtagne korrektioner -51.000 51.000

363002 Musikskolen 9.134.626 -3.861.445 9.367.000 -3.498.000 -160.000 6.000 30.000 -700.000

400 Personale 8.877.710 -124.422 9.057.000 -6.000 -175.000 6.000 700.000

435 Administration 86.895 82.000 15.000 -1.000

500 Undervisningsmidler 35.841 87.000 -23.000 -10.000

501 Lejrskole/stævner 10.476 15.000

503 Arrangementer og koncerter 52.421 -16.130 26.000 10.000

600 Inventar 71.282 -4.365 100.000

750 Overførsel mellem årerne -669.000

900 Elevbetaling (statstilskud) -3.716.528 -3.469.000 -700.000

364040 Arrangementer på Fredtoften -4.379 39.000 -34.000

364090 Venskabsbysamarbejde 89.160 324.000

364091 Lokalebookingsystem 3.634


Regnskab 2011 138

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Kultur og Turisme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

400 Personale 487.513 487.000

410 Kursus 20.674 2.000

420 Øvrig drift 91.174 10.000

435 Refusion-Barsels og sygefraværspulje -123.992

06 Fællesudgifter og administration m.v 1.128.016 761.000 401.000

42 Kommissioner, råd og nævn 4.000

110 Musikskolens bestyrelse 4.000

62 Turisme 1.128.016 757.000 401.000

020 Infostandere 20.000 -20.000

025 Turistformål 278.000 -278.000

028 Diverse tilskud 45.000 52.000 -52.000

662000 Fællesområde 676 407.000 -407.000

010 Turismevirksomhed 676 407.000 -407.000

662002 Visit Nordsjælland 1.082.340 757.000 401.000

035 Kontingent 682.340 757.000

040 Projekt Kongernes Nordsjælland 400.000

750 Overførsel mellem årene 401.000


13 Børnehaver 5.412 4.000

513001 Fællesudgifter og -indtægter 5.412 4.000

003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter

dagtilbudsloven, der indgår 5.412 4.000

14 Integrerede daginstitutioner 268.746 137.000

514001 Fælles udgifter og indtægter 268.746 137.000

003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter

dagtilbudslovens, der indgår 268.746 137.000

15 Fritidshjem 69.935 112.000

515001 Fællesudgifter og -indtægter 69.935 112.000

003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter

dagtilbudsloven, der indgår 69.935 112.000

16 Klubber og andre socialpædagogiske

fritidstilbud 30.950 25.000

516001 Fællesudgifter og -indtægter 30.950 25.000

003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter

dagtilbudsloven, der indgår 30.950 25.000

17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 19.529.214 -10.731.487 17.879.000 -11.017.000 146.000 -628.000 628.000 490.000 -135.000

Regnskab 2011 139

ØKONOMI

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Udsatte børn og unge Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

10 Udsatte børn og unge 221.968.254 -112.785.455 231.789.000 -115.243.000 696.000 938.000 -938.000 -1.921.000 871.000

03 Undervisning og kultur -44.000 44.000

07 Specialundervisning i regionale tilbud -44.000 44.000

021 Pulje, indirekte omkostninger, tilgåede

institutioner -25.000 25.000

023 Pulje, indirekte omkostninger Struktureform –

familieafdelingen -19.000 19.000

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 221.574.946 -112.630.835 231.377.000 -115.243.000 887.000 -938.000 -1.921.000 871.000

10 Fælles formål 372.000 -372.000

510001 Fælles udgifter og indtægter 372.000 -372.000

001 Sprogstimulering for tosprogede børn i

førskolealderen 94.000 -94.000

003 Fripladser i børnehaver 4.000 -4.000

004 Fripladser i integrerede institutioner 137.000 -137.000

005 Fripladser i fritidshjem 112.000 -112.000

006 Fripladser i klubber og andre

socialpædagogiske fritidstilbud 25.000 -25.000

11 Dagpleje 94.000

511001 Dagplejen 94.000

003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter

dagtilbudsloven, der indgår 94.000

517001 Fællesudgifter og -indtægter 9.054.698 7.429.000


20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn

og unge 35.845.028 -6.047.751 41.274.000 -7.409.000 -2.930.000 -2.985.000

001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) 15.598.494 -2.512.654 20.885.000 -3.675.000 -2.485.000 -2.485.000

002 Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 3) 314.650 273.000

003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk.

1, nr. 5) 15.351.117 -2.385.991 15.212.000 -3.077.000 1.041.000 -500.000

004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 5) 214.370 1.943.000

005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende

opholdssteder 837.581 636.000

006 Skibsprojekter mv. (§ 66, stk. 1 nr. 5 og 6) 5.000

007 Advokatbistand (pgf. 72) 143.126 134.000

030 Lov og cirkulæreprogram 2009 (2010) 1.486.000 -1.486.000

092 Betaling (§§ 159 og 160) -534.836 -499.000

093 § 76 stk. 3 efterværn i form af anbringelse O.

18 år. 657.963

Regnskab 2011 140

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Udsatte børn og unge Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

801 Betaling til andre offentlige myndigheder (og

private tilbud) 9.054.698 7.429.000

517050 Specialbørnehaven i Karlebo 6.474.640 -6.284.796 6.569.000 -6.952.000 85.000 -525.000 525.000 364.000 71.000

400 Personale 5.352.337 -201.744 5.461.000 -504.000

428 Kommunikationscenteret 344.040 326.000

435 Administration 106.804 140.000

451 Klientafhængige udgifter 78.090 184.000 -21.000

700 Grunde og bygninger 114.382

710 El 29.454 34.000

711 Opvarmning 51.577 51.000

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) 357.000

900 Puljer udenfor institutionens rammebudget 397.956 -6.083.052 458.000 -6.952.000 525.000 7.000 71.000

517051 Særydelser til Specialbørnehaven i Karlebo -216.348

050 Særydelser -216.348

517060 Spiren - specialbørnehave for autistiske

børn, 3.999.877 -4.143.543 3.881.000 -4.065.000 61.000 -103.000 103.000 126.000 -206.000

400 Personale 3.501.801 3.442.000 -153.000

426 Pulje 128.097 141.000 -45.000

700 Grunde og bygninger 7.175 133.000

707 Udenomsarealer 17.938 4.000

710 El 24.833 20.000

711 Opvarmning 59.376 41.000

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) -95.000 95.000 134.000

900 Puljer udenfor institutionens rammebudget 260.659 -4.143.543 256.000 -4.065.000 103.000 -8.000 -206.000

517061 Særydelser til Spiren - Specialbørnehaven

for autistiske -72.000

050 Særydelser -72.000

001 Refusion efter reglerne for den centrale

refusionsordning -14.800

520090 Lokalforanstaltning - lejligheder med tilsyn 2.727.727 700.000

005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende

opholdssteder 2.727.727 700.000


521002 UNG GO' 627.608 499.000 -78.000

400 Personale 9.623 17.000

750 Overførsel mellem årene -77.000

521003 Familiehuset 2.271.958 2.303.000 140.000

020 Lønninger 2.103.194 2.117.000

023 Mødregruppen - adm. 31.926 40.000

024 Diverse udgifter vedrørende børnene 9.317 17.000

028 Kørsel 19.046 29.000

032 Uddannelse 31.060 32.000

036 Sagssupervision 30.970 49.000

042 Kontorhold 44.773 15.000

060 Rengøring 1.672 4.000

750 Overførsel mellem årene 140.000

Regnskab 2011 141

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Udsatte børn og unge Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

001 Refusion af udgifter efter reglerne for den

centrale refusionsordning -542.706 -88.000

004 Refusion vedrørende advokatbistand. -71.563 -70.000

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og

unge 37.763.041 -855.579 39.397.000 -54.000 553.000 -808.000

001 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller

den unges forhold 2.752.653 4.218.000 -2.326.000 663.000

002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i

hjemmet (§ 52, stk. 3, 453.439 325.000 300.000

003 Familiebehandling eller behandling af barnets

eller den unges problemer 666.591 982.000 -7.000

004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren,

2.258 2.331.000

005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) 9.019.598 11.879.000 -1.400.000

006 Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og

pgf. 76, stk. 2 og pgf 76, 252.000 -252.000

007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge

(§ 52, stk. 3, nr. 6 og 11.348.514 -12.797 6.923.000 -25.000 2.889.000

008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk.

3, nr. 6) 314.348 277.000

009 Formidling af praktikophold hos en offentlig

eller privat arbejdsgiver 39.810 81.000

010 Anden hjælp, der har til formål at yde

rådgivning, behandling og 28.867 104.000

011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren,

når det må anses 809.696 917.000

012 Økonomisk støtte med henblik på at undgå

anbringelse uden for hjemmet, 688.451 784.000

013 Støtteperson til forældremyndighedens

indehaver i 505.351 328.000

026 Personlig hjælp og pleje til unge med handicap

i h.t. SEL §44 7.360

030 Refusion , barsels og Sygefraværspulje 51.000 -51.000

044 Konsulenthonorar 41.000

050 Sociale døgnvagt 165

052 Omlægning af lokaliseringstilbud 1.000

090 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder 442.898

092 Egenbetaling - forebyggende foranstaltninger -4.400

801 Betalinger til/fra Kommuner -39.318


523002 Granbohus 73.353.194 -76.165.444 72.942.000 -76.033.000 544.000 1.807.000 -1.807.000 3.563.000 2.562.000

100 Fast ejendom 2.180.092 1.465.000 104.000

104 Refusion-Barsels og sygefraværspulje -1.023.720 -254.000

105 Administrative tjenesteydelser 6.655.559 -113.729 6.323.000 -5.000 1.060.000 3.905.000

110 Pasningsordning og bilhold 7.389.254 -8.785.936 8.493.000 -9.277.000 -664.000 664.000 -11.000

115 Familieaflastning -1 141.000 -12.000 -141.000 12.000

120 Granbo Tour 6.223.427 -6.869.465 7.389.000 -9.814.000 -992.000 1.989.000 1.411.000

125 Ledsageordning for voksne med

nedsatfunktionsevne 9.906.652 -11.219.544 7.453.000 -8.143.000 1.905.000 -1.865.000 -7.000

135 Hurlumhej / Molevitten 9.936.956 -14.947.810 10.790.000 -13.944.000 -1.349.000 -1.960.000

140 Villekulla 7.412.686 -10.007.974 8.382.000 -10.993.000 -591.000 -725.000

145 Fælles omkostninger og bilhold 503.955 -14.000 928.000 1.482.000

150 Skovlyst 5.745.288 -8.106.607 6.043.000 -8.876.000 5.000 785.000

155 Skovriddergården 9.574.842 -11.818.490 7.997.000 -10.019.000 419.000 -724.000

157 ADHD 1.829.969 -2.664.199 866.000 -1.831.000 569.000 17.000

160 Solistopgaver 1.591.084 -1.617.691 2.024.000 -3.078.000 1.169.000

708 Forsikringer 57.018 54.000

710 El 230.562 236.000

711 Varme 344.960 308.000

801 Betaling til/fra kommuner/regioner -41.000

900 Puljer udenfor institutionens rammebudget 4.794.611 4.848.000 -342.000

523040 Farvergården, Mølledammen, 2980 Kokkedal 9.277.871 -9.331.539 9.119.000 -9.755.000 6.000 -181.000 181.000 487.000 258.000

200 Ind-/udskrivning 10.434 -10.434

400 Personale 7.877.475 -1.295 8.027.000 -149.000

430 Rengøring 20.509 88.000 -88.000

Regnskab 2011 142

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Udsatte børn og unge Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

521020 Dagbehandlingsskolen Kejserdal 7.783.475 -790.035 7.101.000 -133.000

400 Personale 6.820.715 -400.000 6.450.000

420 10 timers tilbud 16.855 -40.000

421 Finansiering vedr. PC / Telfoni -27.000

422 Uddannelse, supervision og gæstelærer 144.845 115.000 -15.000

500 Puljebeløb til fællesaktiviteter 290.008 290.000 -30.000

510 Admninstrationsudgifter 149.012 52.000 45.000 -1.000

515 Vagtordninger 8.221 10.000

520 Inventar 27.289 15.000 12.000

522 IT 30.014 30.000

524 Køretøjer 64.010 108.000 -12.000

530 Vedligeholdelse 62.638 68.000 -10.000

710 El 89.696 30.000

711 Varme 80.171 116.000

750 Overførsel mellem årene -278.000

801 Betalinger til/fra Kommuner -350.035

521001 Fælles udgifter- og indtægter -9.030 -29.000

001 Refusion af udgifter efter reglerne for den

centrale refusionsordning -9.030 -29.000

23 Døgninstitutioner for børn og unge 107.511.984 -87.060.695 108.924.000 -86.463.000 550.000 1.626.000 -1.626.000 1.383.000 1.006.000

001 Døgninstitutioner for børn og unge med

betydelig og varig nedsat 8.750.028 -140.762 12.379.000 -199.000 -2.667.000

002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 16.130.890 14.384.000 100.000

092 Betaling (pgf. 159 og 160) -244.015 -44.000

699 Lov og cirkulæreprogram 100.000 -100.000


40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2.333.535 2.326.000

024 Konsulentbistand, honorar 2.333.535 2.326.000

72 Sociale formål 15.511.718 -7.932.114 20.179.000 -9.536.000 -1.000

009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med

nedsat funktionsevne 3.699.440 7.205.000 -1.000

015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste

m.v. ved 10.722.887 12.974.000

091 Tilbagebetaling -720.950

801 Betaling til og fra andre kommuner 1.089.391

001 Refusion efter reglerne for den centrale

refusionsordning på -9.536.000

002 Refusion af udgifter til sociale formål på

gruppering 004-015 og 017 -7.211.164

Regnskab 2011 143

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Udsatte børn og unge Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

435 Administration 157.130 -187.735 136.000 -192.000

450 Puljebeløb 630.285 -48.267 550.000 -26.000

530 Forplejning 262.419 -1.276 237.000 -6.000

705 Vedligeholdelse 32.092 81.000

710 El 59.820 94.000 -32.000

711 Varme 48.947 49.000

715 Brandalarm 15.504

750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) 470.000

775 Afregning vedr. tidl. år 163.257

801 Betaling til/fra kommuner/regioner -9.082.532 -9.563.000 181.000 258.000

001 Refusion af udgifter efter reglerne for den

centrale refusionsordning -1.178.936 -432.000 -1.814.000

24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og

unge 2.098.215 2.679.000 -60.000 -60.000 60.000

090 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder 2.098.215 2.672.000 -60.000

092 Betaling (pgf. 159 og 160) -60.000 60.000

524001 Fælles udgifter og indtægter 7.000

550 Nøddebakken, Egely, m.v. 7.000

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og

handicappede 241.097

001 Kommunens levering af personlig og praktisk

hjælp (hjemmehjælp) 241.097

33 Forebyggende indsats for ældre og

handicappede 362.862

003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og

til personer med 362.862

74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af

flygtninge 3.209 -3.209 673.000 -704.000

005 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og

handicappede flygtninge med 100 3.209 673.000

801 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder -88.000

004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct.

refusion -3.209 -616.000


Regnskab 2011 144

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Udsatte børn og unge Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

06 Fællesudgifter og administration m.v 393.308 -154.620 456.000 7.000

51 Sekretariat og forvaltninger 393.308 -154.620 456.000 7.000

651030 Faste fællesudgifter 393.308 -154.620 456.000 7.000

202 Tolkebistand -7.000 7.000

231 Administrationshonorar plejeforeninger 393.308 -154.620 463.000


85 Kommunal tandpleje 15.737.442 -182.007 15.657.000 -99.000 118.000 -54.000 777.000 -18.000

004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige

udbydere (private tandlæger 529.194 -38.595 577.000 -52.000 -18.000

485002 Kommunal Tandpleje 15.208.248 -143.412 15.080.000 -99.000 118.000 -54.000 829.000

001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens

egne klinikker 14.758.295 -10.000 15.201.000 18.000 -19.000

002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere

(private tandlæger og andre 419.260 -89.312 104.000 -54.000 370.000 -54.000

003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens

egne klinikker 11.885 -44.100 102.000 -45.000 -75.000

025 Henviste patienter 18.809 94.000 -50.000

030 Afdrag på anlægsbevilling 2011-2017 -393.000 393.000

735 Lov og Cirkulæreprogram (budg. 2009) 30.000 -30.000

740 Pulje - Finansiering af centralt driftsbudget

vedr. Pc/Telefoni til -58.000

Regnskab 2011 145

ØKONOMI

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Sundhed og Forebyggelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

12 Sundhed og forebyggelse 24.585.849 -1.335.773 121.752.000 -925.000 -95.978.000 282.000 54.000 -54.000 -146.000 -18.000

04 Sundhedsområdet 24.538.335 -1.335.773 121.554.000 -925.000 -95.970.000 282.000 54.000 -54.000 -5.000 -18.000

81 Aktivitetsbestemt medfinansiering

afsundhedsvæsenet 78.279.000 -78.279.000

002 Stationær somatisk 40.925.000 -40.925.000

003 Ambulant somatisk 23.318.000 -23.318.000

006 Praksissektoren (Sygesikring) 13.074.000 -13.074.000

007 Genoptræning under indlæggelse 962.000 -962.000

82 Kommunal genoptræning og

vedligeholdelsestræning 11.753.000 -282.000 -11.753.000 282.000

001 Kommunal genoptræning og

vedligeholdelsestræning 135.000 -135.000

002 Ambulant specialiseret genoptræning

(sundhedslovens pgf. 140) 812.000 -812.000

482001 Fællesudgifter og -indtægter -3.000 3.000

001 Kommunal genoptræning og

vedligeholdelsestræning -3.000 3.000

482002 Kommunal genoptræning på Pleje- og

Aktivitetscentrene 10.809.000 -282.000 -10.809.000 282.000

001 Kommunal genoptræning og

vedligeholdelsestræning 10.086.000 -253.000 -10.086.000 253.000

003 Personbefordring 723.000 -29.000 -723.000 29.000

84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

m.v. 5.590.000 -5.590.000

115 Vederlagsfri fysioterapi 5.184.000 -5.184.000

116 Fysioterapi - specialist 122.000 -122.000

117 Ridefysioterapi 171.000 -171.000

120 Administrationsgebyr o.lign. 95.000 -95.000

122 Indbetaling til fysioterapifonden 18.000 -18.000


489003 Kommunelæger 170.533 186.000 -12.000 -16.000

400 Personale 166.715 173.000 -12.000 -8.000

510 Administration 3.818 13.000 -8.000

90 Andre sundhedsudgifter 34.819 130.000 -69.000 -15.000

025 Kommunal Praksiskonsulent 25.490 30.000

030 Kommunalt lægeligt udvalg 9.329 31.000 -15.000

035 Udvidet patientforsikring 69.000 -69.000

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 47.514 232.000 -183.000

99 Øvrige sociale formål 47.514 232.000 -183.000

599100 Pulje til boligsociale formål 47.514 232.000 2.000 -185.000

Regnskab 2011 146

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Sundhed og Forebyggelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

750 Overførsel mellem årene -508.000 848.000

88 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.458.357 -1.153.766 3.893.000 -544.000 -279.000 -204.000 -989.000

488010 Sundhedsplanlægning og udvikling 8.850 60.000 -23.000 -25.000

420 Diverse udgifter, temadage, møder m.v. 8.850 29.000 8.000 -25.000

425 Lønpulje - ledere 31.000 -31.000

488020 Center for forebyggelse og sundhedsfremme 1.960.609 -41.551 3.290.000 -279.000 -174.000 -468.000

155 Konsulentbistand 197.000 193.000 4.000

175 Borgerrelaterede aktivitet 111.062 97.000 22.000

177 Gang i Fredensborg 110.611 -41.551 40.000 36.000

180 Administration og uddannelse 81.363 65.000 16.000 -2.000

185 Patientrettet forebyggelse 279.000 -279.000

400 Personale 1.368.076 2.526.000 -136.000 -643.000

550 Sundhedsbussen 92.497 90.000 8.000

750 Overførsel mellem årene -124.000 177.000

488092 Projekt "Gang i Fredensborg" -7.000 7.000

750 Overførsel mellem årene -7.000 7.000

488094 Projekt "Mindre vægt på vægten" 488.899 -1.112.215 543.000 -544.000 -503.000

400 Personale 413.899 507.000

505 Kommunikation/markedsføring 8.000

510 Administration / revision 2.000

520 Evaluering-ekstern 75.000 26.000

750 Overførsel mellem årene -503.000

810 Puljemidler fra Satspuljen (j.nr.7-311-62/4) -1.112.215 -544.000

89 Kommunal sundhedstjeneste 6.307.717 6.252.000 140.000 222.000

489002 Kommunal sundhedspleje 6.137.184 6.066.000 152.000 238.000

300 Budgetforlig -330.000 330.000

400 Personale 5.894.335 6.158.000 -153.000 -11.000

510 Administration 60.626 25.000 -3.000

550 Medicin 5.000

600 Inventar 10.838 33.000

610 EDB - driftsudgifter på EDB 161.828 169.000

620 Instrumenter 9.557 8.000

740 Pulje - Finansiering af centralt driftsbudget

vedr. Pc/Telefoni til -2.000

750 Overførsel mellem årene -25.000 252.000


Regnskab 2011 147

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Sundhed og Forebyggelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

162 Projekter 47.514 232.000 2.000 -185.000

599130 Humlebæk -2.000 2.000

160 Frie aktivitetsmidler -2.000 2.000

06 Fællesudgifter og administration m.v -34.000 -8.000 42.000

42 Kommissioner, råd og nævn -34.000 -8.000 42.000

035 Patientklagenævnet 8.000 -8.000

642100 Integrationsudvalget -42.000 42.000

033 Integrationsudvalg -42.000 42.000


05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 679.272.212 -291.120.884 627.629.000 -284.650.000 -650.000 19.826.000 16.553.000

60 Integrationsprogram og introduk- tionsforløb

mv. 5.993.044 -7.176.178 5.041.000 -6.225.000 -500.000 250.000

001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge 96.000 -96.000

009 Udgifter til opkvalificering og introduktion ifølge 507.000 -507.000

010 Udgifter til danskuddannelse til

ydelsesmodtagere ifølge 67.177 2.026.000 -1.946.000

011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et

integrationsprogram til 1.980.225 2.026.000

012 Udgifter til danskuddannelse som en del af et

introduktionsforløb 2.258.112 1.535.000

013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige

kursister ifølge lov om 1.631.295 2.412.000 -1.512.000

014 Tolkeudgifter 24.236

016 Udgifter til kursus i danske sam- fundsforhold

og dansk kultur og 16.000

017 Udgifter til kursus i danske sam- fundsforhold

og dansk kultur og 16.000

080 Overskud sprogcenter -1.234.858 -755.000

Regnskab 2011 148

ØKONOMI

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Beskæftigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

11 Beskæftigelse 683.367.735 -291.999.576 629.169.000 -286.189.000 1.078.000 -14.000 -754.000 304.000 20.779.000 16.553.000

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 896.682 258.000 200.000 -66.000

11 Beboelse 723.807 200.000

002 Boliger til midlertidig boligplacering af

flygtninge 723.807 200.000

35 Andre fritidsfaciliteter 172.876 258.000 -66.000

035063 Byvejen 14 - Jobhus 172.876 258.000 -66.000

710 El 84.199 173.000 -97.000

711 Varme 88.676 85.000 31.000

03 Undervisning og kultur 2.227.187 -8.855 820.000 -14.000 678.000

44 Produktionsskoler 1.252.187 -8.827 522.000

001 Produktionsskoler 1.252.187 -8.827

002 Grundtilskud til produktionsskoler 521.000

950 Lov- og cirkulæreprogram (2008) 1.000

45 Erhvervsgrunduddannelser 975.000 -28 298.000 -14.000 678.000

001 Skoleydelse 975.000 106.000 678.000

024 Fællesudgifter -28 195.000 -14.000

035 Refusion-Barsels og sygefraværspulje -3.000

42 Botilbud for personer med særlige sociale

problemer (pgf. 109-110) 731.986 -365.993 992.000 -496.000

002 Kvindekrisecentre (pgf. 109) 731.986 992.000

004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer

med særlige sociale -365.993 -496.000


68 Førtidspension med 50 pct. refusion 37.200.878 -18.375.202 36.307.000 -18.154.000 -1.000.000 500.000

568020 KMD-pensionsystem 37.200.878 -1.010.708 36.307.000 -1.000.000

Regnskab 2011 149

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Beskæftigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

095 Resultattilskud for udlændinge, der har bestået

en danskprøve eller er -150.000

097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af

integrationsprogrammet ifølge -3.012.000 -2.800.000

098 Berigtigelser -236.320

001 Refusion af udgifterne på gruppering001-012 -1.236.000 -1.324.000 250.000

002 Refusion af udgifterne på gruppering013 -590.000 -1.196.000

003 Refusion af udgifterne på gruppering012 +

017-019 -867.000

61 Introduktionsydelse 441.939 -1.024.042 646.000 -323.000

004 Ydelse til udlændinge 396.199 546.000

005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 45.741 100.000

091 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 50 pct.

refusion -4.307

093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige

tilfælde m.v. med 50 pct. -49.473

098 Berigtigelser -753.262

004 Refusion vedrørende introduktionsydelse for

udlændinge -202.000 -273.000

005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde

m.v. for udlændinge. -15.000 -50.000

65 Repatriering 152.616 -13.184

001 Hjælp til repatriering 152.616

098 Berigtigelser -13.184

67 Personlige tillæg m.v. 8.084.812 -4.747.440 7.206.000 -4.175.000

567010 SOP-pensionsystem 4.879.431 7.206.000

005 Supplement til pensionister med nedsat pension

(brøkpension), 3.979

006 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17,

stk. 2) 220.446 498.000

007 Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) 47.823 100.000

008 Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) 2.173.089 2.068.000

009 Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a,

stk. 1 (pgf. 18, stk. 1) 1.651.688 1.902.000

011 Fysioterapi, kiropraktor- og

psykologbehandling, helbredstillæg 378.951 150.000

012 Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4

(pgf. 18, stk. 4) 406.824 199.000

013 Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. 14, stk.

2 og 3 (pgf. 17, stk. -3.370 2.289.000

567020 KMD - Social Pension 3.205.381

006 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17,

stk. 2) 381.883

013 Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. 14, stk.

2 og 3 (pgf. 17, stk. 2.823.498

002 Refusion af varmetillæg -2.094.096 -1.716.000

004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg -2.653.344 -2.459.000


71 Sygedagpenge 69.814.626 -18.290.049 69.617.000 -27.263.000 -5.832.000 2.857.000 5.040.000

001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 13.318.007 10.747.000 3.310.000

002 Sygedagpenge uden refusion pga. manglende

opfølgning 310.000 -310.000

003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion 11.091.909 16.204.000 -4.000.000

004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre

med alvorligt syge børn 34.786

005 Sygedagpenge med 65 pct. refusion, jf. § 62,

stk. 3,6 og 7 i lov om 6.131.754 11.537.000 -5.000.000

006 Sygedagpenge med 35 pct. refusion, jf. § 62,

stk 3, i lov om dagpenge 35.863.729 24.987.000 6.000.000 2.857.000

007 Driftsudgifter ifm aktive tilbud tilmodtagere af

sygedagpenge med 50 pct 5.832.000 -5.832.000

090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 31.920 -639.388

091 Afløb af udgifter til Sygedagpenge med 35 pct.

refusion, jf. § 62, stk. 1.254.607

092 Afløb af udgifter til sygedagpenge med 65 pct.

refusion, jf. § 62, stk. 2.087.914

002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion -8.308.098 -8.102.000 269.000 1.731.000

003 Berigtigelser 3.230.205

Regnskab 2011 150

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Beskæftigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

001 Højeste og mellemste førtidspension med 50

pct. refusion 30.957.935 31.322.000 -1.000.000

002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension

med 50 pct. refusion 3.771.052 4.985.000

801 Betaling til andre offentlige myndigheder 2.471.891 -1.010.708

004 Refusion vedrørende højeste og mellemste

førtidspension med 50 pct. -15.478.968 -15.654.000 500.000

005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet

almindelig førtidspension -1.885.526 -2.500.000

69 Førtidspension med 35 pct. refusion- tilkendt

efter regler gældende før 45.357.956 -16.066.394 44.197.000 -15.469.000 350.000

569020 KMD-pensionsystem 45.357.956 -837.770 44.197.000

001 Højeste og mellemste førtidspension med 35

pct. refusion 38.992.885 39.609.000

002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension

med 35 pct. refusion 4.517.468 4.587.000

801 Betaling til andre offentlige myndigheder 1.847.603 -837.770 1.000

004 Refusion vedrørende højeste og mellemste

førtidspension med 35 pct. -13.647.510 -13.859.000 350.000

005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet

almindelig førtidspension -1.581.114 -1.610.000

70 Førtidspension med 35 pct. refusion- tilkendt

efter regler gældende fra 128.401.198 -49.718.534 112.841.000 -39.493.000 1.000.000 1.288.000 -428.000

570020 KMD-pensionsystem 128.401.198 -6.876.887 112.841.000 1.000 1.000.000 1.288.000

001 Førtidspension med 35 pct. refusion 120.325.913 112.841.000 1.000.000 1.428.000

801 Betaling til andre offentlige myndigheder 8.075.285 -6.876.887 1.000 -140.000

002 Refusion vedr. førtidspension med 35 pct.

refusion -42.114.070 -39.494.000 -428.000

003 Berigtigelser -727.577


75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 31.541.931 -12.046.621 35.243.000 -22.328.000 -1.330.000 9.952.000

004 Særlig støtte med 65 pct. refusion (pgf. 34 i

Lov om aktiv 90.386 682.000

005 Særlig støtte med 30% refusion § 34 212.059

Regnskab 2011 151

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Beskæftigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

004 Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion

til forældre med alvorligt -17.393

006 Refusion af sygedagpenge og løntilskud med 65

pct. refusion -1.357.144 -7.499.000 481.000 1.250.000

008 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion

(grp. 007) -2.916.000 2.916.000

009 Refusion af sygedagpenge med 35% refusion -11.198.231 -8.746.000 -750.000 -857.000

72 Sociale formål 1.700.023 -958.520 1.824.000 -812.000 -100.000

004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn

(Aktivloven, pgf. 83 og 84) 177.971 100.000

006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.

(Aktivloven pgf. 292.421 399.000

008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning(Aktivloven,

pgf. 81 og 85) 1.229.457 1.325.000

020 Kontante ydelser - starthjælp (uden refusion) 175

801 Betaling til og fra andre kommuner -108.594

001 Refusion efter reglerne for den centrale

refusionsordning på -812.000

002 Refusion af udgifter til sociale formål på

gruppering 004-015 og 017 -849.926 -100.000

73 Kontanthjælp 60.536.695 -18.103.961 51.701.000 -18.590.000 -1.500.000 550.000 3.080.000

002 Kontant- og starthjælp uden rettidigt tilbud

§ 100 stk.2 1.679.099 500.000 550.000

006 Afløb af udgifter til kontantjælp m.v., der er

ydet med 35 pct. 1.508.919

013 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til

gifte og samlevende 36.644.596 27.176.000 -1.000.000

016 Særlig støtte med 35 pct. refusion (Pgf. 34 i

Lov om aktiv 1.002.693 1.296.000

018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp

til enlige fyldt 25 år 16.440.766 19.411.000 -1.000.000

019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret

til social pension og 675.647 1.048.000

020 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med

35 pct. refusion (§ 25, stk. 2.300.524 2.720.000

091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct.

refusion (pgf. 91, 93 og 94 -459.908 -600.000

093 Tilbagebetaling af terminsydelser mv. med 35

pct. refusion (pgf. 92 i -4.263

097 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct.

refusion -68.542

801 Betaling til andre offentlige myndigheder 284.452 -65.755 50.000

001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på

grupperingsnr. 110.000 3.080.000

002 Refusion af kontanthjælp m.v. på

grupperingsnr. 013, 016, 017, 018-020 -17.008.339 -17.990.000

004 Refusion af kontanthjælp m.v. på

grupperingsnr. 006 minus grp. 091, -607.154


77 Boligsikring 26.721.229 -14.122.926 26.012.000 -13.605.000 -150.000 -297.000

005 Boligsikring som tilskud 5.007.967 2.983.000

006 Almindelig boligsikring 20.702.137 22.420.000

090 Betaling til/fra kommuner 1.011.125 -587.230 609.000 -150.000

091 Efterregulering -1.413.149 -1.200.000

092 Efterregulering af boligsikring efter særligt

behov uden refusion 15.472

002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter

pgf. 29 b -12.138.019 -12.405.000 -297.000

78 Dagpenge til forsikrede ledige 56.577.544 39.607.000 19.300.000

001 Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 pct.

kommunalt bidrag 163.288 38.416.000 -38.416.000

002 Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 pct.

kommunalt bidrag 1.562.610 1.191.000

003 Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld

kommunal finansiering 5.147.681 1.250.000 5.300.000

005 Medfinansiering 50% af befordringsgodtgørelse

vedr. 236.549

006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt

bidrag 3.455.763 2.809.000

Regnskab 2011 152

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Beskæftigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv

beskæftigelsesindsats 939.889 692.000

010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10

og 11 med 65 pct. 15.486.700 30.834.000 -8.950.000

011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12

med 65 pct. 7.008.938 419.000

014 Kontanthjælp og starthjælp under

forrevalidering med 65 pct. refusion 424.040 2.616.000

015 Kontant- og starthjælp Forrevalidering 50%

§25 684.031 4.475.000

016 Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10

og 11 med 50 pct. 6.585.046 4.475.000

094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap.

12) med 65 pct. -59.743

097 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap.

12) med 30 pct. -6.672

801 Betaling til/fra kommuner 110.843 -1.330.000

001 Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på

gruppering 004, 010, 011 38.833 -22.328.000 9.952.000

002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på

gruppering 004,011,012, -7.184.201

004 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på

gruppering 005, 010, 014 -4.834.838

76 Boligydelser til pensionister 65.337.835 -48.855.050 61.975.000 -47.480.000 158.000

001 Tilskud til lejere 47.624.564 47.529.000

002 Lån til ejere af en og tofamilieshuse 306.662 2.094.000

003 Tilskud og lån til andelshavere m. fl. 1.193.391 1.047.000

004 Lån til andelshavere 944.160

005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 14.927.094 11.094.000

091 Efterreguleringer 341.964 210.000 -793.000

093 Tilbagebetaling af lån og renter -789.790 -207.000

801 Betaling til andre offentlige myndigheder 1.000 1.000

002 Refusion af boligydelse -48.065.260 -46.481.000 158.000


81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og

personer i 56.291.611 -32.954.013 54.431.000 -27.936.000 -156.000

001 Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse

med 30 pct. refusion -12.990 6.396.000

002 Løntilskud til løn til personer i fleksjob og

selvstændige 627.850

003 Driftsudgifter ifm aktive tilbud forpersoner på

ledighedsydelse samt 3.828 299.000 -299.000

004 Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse

efter §§ 11.968

005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf.

100, stk.1 5.760.597 8.564.000 -1.700.000

008 Løntilskud til personer i løntil- skudsstillinger i

målgrp. §2, nr.6, 573.350 2.054.000

010 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct.

refusion (pgf. 74 e og 74 h) 182.836 100.000 -100.000

011 Særlig ydelse til personer uden ret

ledighedsydelse med 30 pct. refusion 184.137

012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i

løntilskud 21.000

013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i

fleksjob med 65 pct. 9.337 510.000

014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i

fleksjob med 65 pct. 17.166.314 17.803.000

Regnskab 2011 153

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Beskæftigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt

bidrag 7.174.575 5.000.000

008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct.kommunalt

bidrag 38.010.477 34.357.000 8.000.000

009 Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt

uddannelse, 70 pct. 826.602 1.000.000

80 Revalidering 12.052.404 -5.750.816 15.109.000 -8.157.000 -2.226.000 2.198.000

002 Revalideringsydelse med 30 pct. refusion (§ 52

i lov om aktiv 1.563.281 6.564.000 -5.451.000

003 Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under 621.616 997.000 -997.000

007 Afløb af driftsudgifter ifm. revalidering og 147.060 2.226.000 -2.226.000

008 Løntilskud i forbindelse med revalidendens

ansættelse med 1.000 210.000 -210.000

011 Revalideringsydelse i forbindelse med

virksomhedspraktik med 65 pct. 1.141.959 5.013.000 -3.513.000

012 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion 8.431.306 10.270.000

021 Udgifter Revaydelse for personer som IKKE er

refusionsberettiget 46.615

091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt

revalideringsydelse udbetalt med -1.550

092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct.

refusion (pgf. 65, pgf. 93-94 i -33.351

801 Betaling til andre offentlige myndigheder 99.567 99.000 -99.000

002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på

gruppering 003 -4.525.686 -500.000 -6.298.000 2.198.000

004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser

med 65 pct. -721.245 -7.657.000 6.632.000

009 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på

gruppering 002, minus -468.984 -334.000


90 Driftsudgifter til den kommunale

beskæftigelsesindsats 31.917.256 -14.304.774 44.245.000 -69.000 -6.000 -12.180.000

001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for

dagpengemodtagere 1.331.136 11.952.000

002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 5.620.743

003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for

kontanthjælps- 525.413 1.091.000

004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere

m.v. 6.610.971 -285.000 9.038.000

005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for

revalidender/forrevalindender 1.255.304 2.226.000

006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/

forrevalidender 304.337

007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for

sygedagpengemodtagere 29.000

008 Øvrige driftsudgifter for

sygedagpengemodtagere 2.810.106 4.532.000

009 Øvrige driftsudgifter for

ledighedsydelsesmodtagere 1.826.346 2.600.000

010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers

selvvalgt uddannelse 1.829.335 2.600.000

590010 Jobhuset 9.774.564 -85.630 10.206.000 -69.000 -6.000

Regnskab 2011 154

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Beskæftigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i

fleksjob med 65 pct. 24.958.729 19.942.000

016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt

erhvervsdrivende med 209.964

017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt

erhvervsdrivende med 65 612.881

018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første 2.135.629 1.955.000 -1.955.000

019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct.

refusion (pgf. 74 a, stk. 1.254.480 2.521.000 -2.521.000

020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med

35 pct. refusion (pgf. -64.678 662.000 -662.000

021 Ledighedsydelse til personer i aktivering med

65 pct. refusion, jf 178.945

099 Indtægter fra tilbagebetalinger fra ledighedsydelse

og særlig ydelse -50.582

106 Ledighedsydelse til personer i aktivering med

50 pct. refusion jf. 2.399.902 841.000

109 Indtægter vedrørende tilbagebetalt

ledighedsydelse og særlig ydelse -45.305

801 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder 143.836

003 Berigtigelser -2.419.875

005 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion

ifm. aktive tilbud, -1.494.524 -200.000 -103.000

006 Refusion af udgifter til ledighedsy-delse og

særlig ydelse med 35 pct. -2.086.000 200.000

007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i

fleksjob, -27.922.197 -25.650.000 -253.000

008 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og

særlig ydelse med -1.117.417

009 Refusion af indbetalinger vedr. ledighedsydelse

og særlig ydelse 50.582


591002 Løntilskud 19.127.265 12.223.000 -5.000.000

009 Løntilskud til forsikrede ledige med 75%

refusion - statslige og 124.902 5.648.000 -5.000.000

010 Løntilskud til forsikrede ledige med75 pct.

refusion - private 60.906 3.595.000

011 Løntilskud med 75 pct. refusion - forsikrede

ledige over 55 år i 1.949.000

012 Løntilskud med 75 pct. refusion - forsikrede

personer med handicap, 26.000

013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige

med 100% refusion, jf. 107.640 474.000

014 Løntilskud til uddannelsesaftaler for

beskæftigede med 100% refusion, 702.186 531.000

101 Afløbsudgifter for 2010 vedr. løntilskud til

forsikrede ledige med 628.481

102 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct.

refusion - statslige og 2.846.859

103 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct.

refusion - private 2.943.060

104 Løntilskud med 50 pct. refusion - forsikrede

ledige over 55 år i 305.086

106 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct.

refusion - kommunale 11.408.145

591001 Jobrotation - hjælp til handicappede -682.887 -16.237.000 8.737.000

Regnskab 2011 155

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Beskæftigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere

m.v. 9.774.564 -85.630 10.206.000 -69.000 -6.000

001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det

fælles driftsloft, jf -13.934.144 -12.180.000

91 Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige 21.043.264 -12.056.887 30.002.000 -16.723.000 -15.002.000 8.737.000

020 Tilskud for 2010 til flaskehalsproblemer for

forsikrede 490.000 -486.000

591001 Jobrotation - hjælp til handicappede 1.915.999 17.289.000 -10.002.000

001 Vejledning og opkvalificering (inkl.

undervisningsmaterialer) 46.519 9.479.000 -8.000.000

002 Bonusbetaling til andre aktører vedr. forsikrede

ledige henvist 373.971 2.394.000

003 Driftstilskud til andre aktører vedr. forsikrede

ledige, jf. pgf. 129.736 2.949.000 -2.002.000

006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og

beskæftigede med 50 pct. 211.887

007 Personlig assistance til handicappede i erhverv

med 50 pct. 1.153.885 1.795.000

008 Personlig assistance til handicappede under

efter- og 329.000

015 Seks ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede

ledige med 100 pct. 132.000

016 Jobrotation med 100 pct. refusion - forenklet

permanent ordning, jf. 79.000

017 Jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter

ansøgning) - til 132.000


98 Beskæftigelsesordninger 5.735.095 -4.814.975 25.459.000 -9.094.000 -19.635.000 69.000 -3.694.000 -503.000

598100 Jobhuset -10.167 12.366.000 -69.000 -9.006.000 69.000 -3.360.000

004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi

(Lov om en aktiv -10.167 12.366.000 -69.000 -9.006.000 69.000 -3.360.000

598200 Anden aktør 11.079.000 -10.629.000 -450.000

006 Arbejdsmarkedsuddannelser (Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats pgf. 32, 1.091.000 -1.091.000

007 Andre uddannelser og andre korte

vejledningsforløb (Lov om en aktiv 9.988.000 -9.538.000 -450.000

598300 Eksterne midler 794.000

008 Tilskud for 2010 til jobcentre til ikke-forsikrede

ledige fra den 794.000

598400 Øvrige udgifter 5.681.292 -4.212.006 2.014.000 -678.000

001 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 624.000

009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og

starthjælpsmodtagere og 4.180.952 -4.212.006

011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede

kontanthjælpsmodtagere 5.840 291.000

Regnskab 2011 156

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Beskæftigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og

personlig assistance -682.887

005 Refusion af driftsudg. v. aktiveringaf forsikrede

ledige,herunder -16.237.000 8.737.000

591002 Løntilskud -11.374.000

001 Refusion af udgifter til løntilskud ved

uddannelsesaftaler for ledige og -2.168.826

002 Refusion af udgifter til løntilskud med 75 pct.

refusion (grp. 009, 010, -453.598

006 Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct.´

refusion (grp. 102-106) -8.751.576

94 Jobcentrenes aktive beskæftigelses- indsats

for forsikrede ledige 27.032 51.000

004 Vejledning og opkvalificering vedr. forsikrede

ledige, jf. 32, stk. 1 i 25.986

005 Driftstilskud til andre aktører vedr. forsikrede

ledige, jf. pgf. 1.046

750 Overførsel mellem årene 51.000

95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner

samt alternative 12.773.314 -11.375.326 8.965.000 -8.327.000 -48.000

001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om

aktiv beskæftig- 12.736.445 -11.375.326 8.965.000

595000 Løntilskud til ledige 36.869

001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om

aktiv beskæftig- 36.869

006 Refusion af løntilskud til kommunalearbejdsgivere

med 75 pct. refusion -8.327.000 -48.000

97 Seniorjob for personer over 55 år 793.554

001 Løn til personer i seniorjob 793.554


Regnskab 2011 157

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Beskæftigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

012 Udgifter til mentor, jf. lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats pgf. 1.072.155 421.000

016 Produktionsskoler (Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1) 678.000 -678.000

019 Afløbsudgifter og tilskud i 2010 tiljobcentre og

pilotjobcentre 5.524

094 Afløb vedr. driftsudgifter til aktivering af

kontant- og 66.498

801 Betaling til / fra kommuner 350.323

598500 Øvrige indtægter 63.971

090 Jobpræmie til enlige forsørgere 63.971

598900 Statsrefusion -602.969 -9.025.000 -503.000

007 Refusion af driftsudgifter i f.m. aktiveringstilbud,udd.aktiviteter

-9.025.000

008 Refusion af udgifter til hjælpe- midler,

mentorudgifter og til 15-17 -538.998 -503.000

009 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen -63.971

99 Øvrige sociale formål 44.368 454.000 -200.000 960.000

000 Budgetlægning 307.000 1.000.000 -240.000

002 Udgifter til husly (pgf. 80) 44.368 147.000 -1.200.000 1.200.000

06 Fællesudgifter og administration m.v 971.654 -869.837 1.540.000 -1.539.000 -304.000 304.000 341.000

51 Sekretariat og forvaltninger 971.654 -869.837 1.540.000 -1.539.000 -304.000 304.000 341.000

651040 Lokalt Beskæftigelses Råd 971.654 -869.837 1.540.000 -1.539.000 -304.000 304.000 341.000

050 Puljemidler, vedr. LBR -869.837 -1.539.000 304.000

051 Pulje til LBR's virksomhed 6.880 1.534.000 -1.323.000

100 Projekter 644.312 6.000 693.000

102 Konferencer, møder og kurser 24.146 25.000

104 Løn m.v. til projektkoordinator 296.315 300.000

106 Øvrige udgifter 1.000

750 Overførsel mellem årene 341.000


88 Sundhedsfremme og forebyggelse 573.275 -420.948 279.000 421.000 -421.000 349.000

488022 Patientforløb 347.958 -420.948 421.000 -421.000 349.000

170 Pulje vedr. forløbsprogrammer -420.948 -421.000

171 Projektleder 241.018 250.000

172 Kompetenceudvikling 106.939 171.000

750 Overførsel mellem årene 349.000

90 Andre sundhedsudgifter 1.326.203 1.133.000 77.000 1.145.000

001 Kommunale udgifter til hospice-ophold 390.824 142.000 350.000

003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 935.379 991.000 -350.000 958.000

035 Udvidet patientforsikring 69.000 187.000

036 Patientklagenævnet 8.000

Regnskab 2011 158

ØKONOMI

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Pleje og Omsorg Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

13 Pleje og omsorg 366.243.524 -40.620.841 263.316.000 -33.130.000 98.976.000 -282.000 703.000 -703.000 7.772.000 2.669.000

04 Sundhedsområdet 96.570.986 -970.570 1.133.000 95.978.000 -282.000 421.000 -421.000 3.333.000

81 Aktivitetsbestemt medfinansiering

afsundhedsvæsenet 75.313.567 78.279.000 -120.000 263.000

002 Stationær somatisk 36.314.737 40.925.000 -3.030.000

003 Ambulant somatisk 24.237.805 23.318.000 2.210.000 263.000

006 Praksissektoren (Sygesikring) 13.704.022 13.074.000 700.000

007 Genoptræning under indlæggelse 1.057.003 962.000

82 Kommunal genoptræning og

vedligeholdelsestræning 12.821.460 -549.622 11.753.000 -282.000 120.000 1.576.000

001 Kommunal genoptræning og

vedligeholdelsestræning 135.000

002 Ambulant specialiseret genoptræning

(sundhedslovens pgf. 140) 710.695 812.000 120.000

482001 Fællesudgifter og -indtægter 678.833 -3.000 686.000

001 Kommunal genoptræning og

vedligeholdelsestræning 678.833 -3.000 686.000

482002 Kommunal genoptræning på Pleje- og

Aktivitetscentrene 11.431.933 -549.622 10.809.000 -282.000 890.000

001 Kommunal genoptræning og

vedligeholdelsestræning 10.597.603 -542.662 10.086.000 -253.000 890.000

003 Personbefordring 834.331 -6.960 723.000 -29.000

84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

m.v. 6.536.481 5.590.000

115 Vederlagsfri fysioterapi 6.079.377 5.184.000

116 Fysioterapi - specialist 163.449 122.000

117 Ridefysioterapi 181.759 171.000

120 Administrationsgebyr o.lign. 95.582 95.000

122 Indbetaling til fysioterapifonden 16.313 18.000

488020 Center for forebyggelse og sundhedsfremme 225.317 279.000

185 Patientrettet forebyggelse 225.317 279.000


Regnskab 2011 159

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Pleje og Omsorg Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 269.672.538 -39.650.271 262.183.000 -33.130.000 2.998.000 282.000 -282.000 4.439.000 2.669.000

30 Ældreboliger 886.931 -555.928 1.013.000 -1.079.000 202.000 -78.000 425.000

001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 550.951 836.000

005 Lejetab 38.634

530002 Toftegårdsvænget 125 - 147 Fredensborg 25.160 -562.240 1.000 -654.000 114.000 -100.000

703 Husleje -469.848 -565.000

705 Indvendig vedligeholdelse 1.000

710 El 25.160 68.000 -54.000

711 Varme -92.392 -89.000 46.000 -46.000

530060 Ældreboligerne Byvejen, 2990 Nivå 272.187 6.313 176.000 -425.000 88.000 22.000 425.000

005 Lejetab 23.000

094 Beboeres betaling for el og varme 6.313

700 Grunde og bygninger 85.116 69.000 -425.000 425.000

705 Indvendig vedligeholdelse 74.163 84.000

710 El 13.547 10.000

711 Varme 99.360 78.000 22.000

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og

handicappede 240.886.302 -38.270.717 242.874.000 -32.051.000 2.796.000 282.000 -282.000 -559.000 2.244.000

530060 Ældreboligerne Byvejen, 2990 Nivå -1.000

750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) -1.000

532001 Fællesudgifter og -indtægter 19.310.660 -20.268.670 15.584.000 -10.856.000 2.600.000 -281.000 3.183.000

020 Tomgangsleje nye ældreboliger i Kokkedal

(Brønsholmsdal) 3.000.000

026 Pulje til dyre enkeltsager til senere fordeling 1.305.000

092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt

madservice omfattet af -156.129 -120.000

400 Personale 2.551.925 2.674.000 -28.000

425 Social- og sundhedsuddannelser 12.304.910 -6.544.941 8.875.000 -776.000 -281.000 -50.000

426 Uddannelse 19.170 95.000

432 Brandmaterieleftersyn 8.000

435 Etablering af fælles rådgivning, vejlednings- og

værested for 82.356 -1.705

437 Nøglesystem 1.322.824 1.500.000

440 IT-Omsorgssystem 1.006.784 620.000

445 Tilsyn med kommunens plejecentre 51.000

447 Midler fra dødsboer 26.250 -48.364 34.000

500 Rammebeløb 119.152 319.000 -13.000

545 Udvikling af projekter, herunder udarbejdelse af

handicappolitik 2.000

555 Demografipuljen (ikke konkretiseret udvidelse

på ældreomnrådet) 813.000

560 Kontrolforanstaltninger 52.000

567 Advokatbistand 6.000

610 Drift af biler 1.386.908 1.436.000

615 Drift af biler, LeasePlan Danmark A/S 20.248

620 Vagtcentral 470.133 616.000

725 Pulje til "Mere tid til den enkelte ældre"

(ældrepuljemidler) 747.000

730 Pulje til plejehjemsudbygning i Fredensborg 42.000


532010 Lystholm - Pleje og aktivitetscenter 20.195.237 -647.781 16.241.000 -891.000 243.000 4.613.000 231.000

001 Kommunens levering af personlig og praktisk

hjælp (hjemmehjælp) 5.090.409 115.000 5.230.000

004 Hjemmesygepleje 1.942.816 1.778.000 79.000

011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af

leverandør 11.618.874 -280 13.474.000 -696.000 -32.000

093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt

madservice undtaget frit 107.682 -647.501 -891.000

400 Personale 618.922 543.000

710 El 268.668 97.000 306.000

711 Varme 170.439 146.000 -43.000

720 Servicecenter, andel af fællesudgifter 377.427 331.000

532016 Kommunalt Vikarkorps 281.178 281.000

400 Personale 3.481.695 281.000

415 Betaling til vikarkorps -3.205.132

500 Rammebeløb 4.614

Regnskab 2011 160

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Pleje og Omsorg Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

740 Pulje - Finansiering af centralt driftsbudget

vedr. Pc/Telefoni til -150.000

741 Pulje vedr. reduktion af eksterne vikarer -3.393.000

742 Budgetforlig - 2011 Administrative fællesskaber -600.000 600.000

743 Budgetforlig 2011 Reduktion af

hjemmesygepleje -300.000

744 Budgetforlig 2011 Projekt reduceret sygefravær -400.000

748 Lov- og Cirkulæreprogram 2009 Prisloft på

madservice 882.000

749 Pulje i forbindelse med omlægning af

hjemmeplejen aften/nat 1.884.000 -1.500.000

750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) 440.000

753 Budgetforbedringspulje 2.000.000

754 Besparelse vedr.demensdaghjem -200.000

800 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder -13.517.531 -9.960.000

532002 Benediktehjemmet- Pleje- og

Aktivitetscenter 33.004.067 -2.772.542 29.389.000 -2.856.000 888.000 4.740.000 -1.000 -668.000

001 Kommunens levering af personlig og praktisk

hjælp (hjemmehjælp) 5.000.735 105.000 5.645.000

002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v.,

som modtageren selv 3.000 -3.000

004 Hjemmesygepleje 1.967.005 2.247.000 -173.000 -10.000

011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af

leverandør 23.224.515 -176.195 24.681.000 -188.000 -823.000 -7.000

093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt

madservice undtaget frit 387.592 -2.596.348 490.000 -2.668.000 -3.000 -1.000

400 Personale 670.086 846.000

700 Grunde og bygninger 79.524 113.000 -33.000

705 Indvendig vedligeholdelse 61.000

710 El 114.258 355.000 -221.000

711 Varme 132.948 533.000 -431.000

720 Servicecenter, andel af fællesudgifter 713.828 209.000 130.000

721 Kommunens huslejebetaling for midlertidigt

ophold 713.575 634.000

750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) 1.000


532060 Mergeltoften - Pleje- og aktivitetscenter 34.302.339 -2.108.516 29.373.000 -1.964.000 411.000 5.960.000 -1.486.000

001 Kommunens levering af personlig og praktisk

hjælp (hjemmehjælp) 5.538.176 151.000 5.953.000

002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v.,

som modtageren selv 588.000 -588.000

004 Hjemmesygepleje 3.306.078 3.075.000 259.000 -17.000

011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af

leverandør 24.409.738 -1.930.955 24.766.000 -1.964.000 336.000 -6.000

093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt

madservice undtaget frit 23.390 -177.561

400 Personale 653.178 639.000

410 Administration 56.000

700 Grunde og bygninger 78.596 98.000

710 El 191.525 232.000 -97.000

711 Varme 101.659 179.000 -12.000

750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) -1.354.000

532067 Fredensborg hjemmepleje - Nat/Aften ude 25.301.842 13.885.000 11.431.000 -14.000

001 Kommunens levering af personlig og praktisk

hjælp (hjemmehjælp) 12.715.035 2.216.000 9.013.000

Regnskab 2011 161

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Pleje og Omsorg Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

532020 Øresundshjemmet - Pleje- og

Aktivitetscenter 36.635.512 -3.345.867 28.893.000 -3.419.000 295.000 9.371.000 -293.000

001 Kommunens levering af personlig og praktisk

hjælp (hjemmehjælp) 9.326.412 162.000 9.325.000 -5.000

002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v.,

som modtageren selv 992.000 -992.000

004 Hjemmesygepleje 2.837.744 2.916.000 -84.000 -12.000

011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af

leverandør 23.099.219 -1.062.798 23.773.000 -1.229.000 1.853.000 -207.000

093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt

madservice undtaget frit 175.012 -2.283.069 -2.190.000

400 Personale 622.636 473.000

710 El 147.062 118.000 170.000

711 Varme 14.961 177.000 -69.000

720 Servicecenter, andel af fællesudgifter 412.465 577.000

750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) -731.000 -170.000

532041 Egelunden - Pleje- og Aktivitetscenter 32.651.140 -1.912.948 30.938.000 -1.709.000 758.000 3.677.000 -1.362.000

001 Kommunens levering af personlig og praktisk

hjælp (hjemmehjælp) 5.342.026 248.000 5.912.000

002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v.,

som modtageren selv 2.686.000 -2.686.000

004 Hjemmesygepleje 2.647.437 3.127.000 127.000 -17.000

011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af

leverandør 22.793.014 -1.767.158 23.071.000 -1.709.000 324.000 -20.000

093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt

madservice undtaget frit 98.469 -145.790

400 Personale 638.546 518.000

705 Indvendig vedligeholdelse 58.612 353.000

707 Udenomsarealer 64.000

710 El 109.251 333.000 -252.000

711 Varme 425.000 -364.000

721 Kommunens huslejebetaling for midlertidigt

ophold 963.786 871.000

750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) -709.000


532093 Visitationsenheden 29.503.720 -1.272.949 68.853.000 -1.032.000 -42.789.000 -22.000

001 Kommunens levering af personlig og praktisk

hjælp (hjemmehjælp) -1.272.949 -1.032.000

002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v.,

som modtageren selv 8.016.204 5.849.000 4.269.000

009 Private leverandører af personlig og praktisk

hjælp (hjemmehjælp), 13.700.732 8.270.000 -18.000

300 Aktivitetsbaseret afregning 49.376.000 -43.657.000

301 Aktivitetsbaseret afregning -1.193.000 -3.401.000

400 Personale 7.736.557 6.488.000

500 Rammebeløb 50.227 63.000 -4.000

001 Refusion af udgifter efter reglerne for den

centrale refusionsordning -432.595 -3.401.000 2.244.000

Regnskab 2011 162

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Pleje og Omsorg Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

004 Hjemmesygepleje 4.084.290 4.958.000

011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af

leverandør 8.502.517 6.711.000 2.085.000

750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) 333.000 -14.000

532070 Fredensborg Dagcenter - Lindehuset 1.400.333 -313.748 1.265.000 -209.000 75.000 -40.000

400 Personale 1.009.584 -19.250 1.009.000

500 Rammebeløb 348.966 -285.843 256.000 -201.000

510 Betaling for taxakørsel til/fra dagcentret -8.656 -8.000

710 El 12.149 45.000 -9.000

711 Varme 29.634 30.000

750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) -31.000

532075 Humlebæk Dagcenter 1.613.372 -195.886 1.356.000 -164.000 126.000 186.000 -87.000

021 Køb af mad øresundshjemmet 9.788

400 Personale 894.230 769.000

500 Rammebeløb 242.243 -192.586 282.000 -156.000

510 Betaling for taxakørsel til/fra dagcentret -3.300 -8.000

703 Husleje 367.722 305.000

710 El 40.293 76.000 -35.000

711 Varme 59.096 50.000

750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) 186.000 -52.000

532091 Madserviceordning - Fredensborg 6.686.904 -4.999.215 7.024.000 -5.548.000 212.000

001 Kommunens levering af personlig og praktisk

hjælp (hjemmehjælp) 6.686.904 -4.960.445 7.024.000 -5.028.000 212.000

525 Salg af mad til daginstitutioner

(momsregistreret) -260.000

526 Salg til øvrige institutioner -38.770 -260.000

532092 Omsorgsarbejde 73.000 -2.000

530 Snerydning til pensionister -17.000 -2.000

540 Tilskud til drift af omsorgsklubber 90.000

33 Forebyggende indsats for ældre og

handicappede 1.331.652 1.443.000

533001 Fællesudgifter og -indtægter 1.331.652 1.443.000

001 Forebyggende hjemmebesøg 1.331.652 1.443.000


599025 Projekt demens og livskvalitet - pårørende i

fokus 140.656 -100.907 40.000

122 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder -100.907

123 Materialeanskaffelser 6.672

124 Løn til medarbejdere 34.095

127 Ophold og forplejning 5.000

128 Undervisningshonoraer 94.890

750 Overførsel mellem årene 40.000

Regnskab 2011 163

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Pleje og Omsorg Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

34 Plejehjem og beskyttede boliger 22.564.507 -78.720 15.302.000 4.200.000

080 Betaling til private/ selvejende plejehjem 7.722.447

534001 Fællesudgifter og -indtægter 14.842.061 15.302.000 4.200.000

080 Betaling til private/ selvejende plejehjem 85.653 2.640.000

090 Betaling til/fra kommuner 14.756.408 12.662.000 4.200.000

534040 Sundhedscenter - Brønsholmdal -78.720

094 Beboeres betaling for husleje -26.988

096 Beboeres betaling for el og varme -13.992

001 Refusion af udgifter efter reglerne for den

centrale refusionsordning -37.740

37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign.

ved pasning af 2.254.152 652.000 806.000

001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf.

servicelovens §§ 118 og 119 899.009 460.000 806.000

003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i

eget hjem, jf. 459.674 192.000

022 Pasning af nærtstående 895.469

99 Øvrige sociale formål 1.748.993 -744.907 899.000 70.000

003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18) 872.098 899.000

599023 GPS projekt 38.846 -178.595 -83.000

750 Overførsel mellem årene -83.000

599024 Projekt hænderne på ryggen 500.003 -340.405 113.000

122 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder -340.405

124 Løn til medarbejdere 24.479

125 Projektterapeut 459.901

127 Ophold og forplejning 15.623

750 Overførsel mellem årene 113.000

599026 Projekt Digitale Møderum 197.391 -125.000

140 AV / IT udstyr 197.391

144 Tilskud fra REGIONEN -125.000


05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 318.087.456 -103.017.087 296.350.000 -90.720.000 1.667.000 3.185.000 -2.685.000 13.925.000 -2.744.000

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og

handicappede 14.551.511 -2.564.536 11.571.000 -137.000 1.000.000 2.000.000 -2.244.000

532096 Handicaphjælpere (§96) 14.551.511 11.571.000 -137.000 1.000.000 2.000.000

003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer

med nedsat 7.204.877 5.566.000 1.000.000 2.000.000

801 Betaling til/fra kommuner/regioner 7.346.633 6.005.000 -137.000

532096 Handicaphjælpere (§96) -2.564.536 -2.244.000

001 Refusion af udgifter efter reglerne for den

centrale refusionsordning -2.564.536 -2.244.000

33 Forebyggende indsats for ældre og

handicappede 18.770.180 -1.156.801 19.414.000 -334.000 -1.400.000

533002 Sundhed og forebyggelse 18.770.180 -628.966 19.414.000 -1.400.000

003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og

til personer med 18.770.180 -628.966 19.414.000 -1.400.000

001 Refusion af af udgifter efter reglerne for den

centrale -527.835 -334.000

Regnskab 2011 164

ØKONOMI

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Handicap og Socialpsykiatri Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

14 Handicap og socialpsykiatri 337.033.237 -103.394.320 313.982.000 -90.720.000 1.667.000 2.685.000 -2.685.000 13.925.000 -2.744.000

03 Undervisning og kultur 14.742.395 -377.234 13.016.000

17 Specialpædagogisk bistand til voksne 2.997.647 284.959 5.516.000 -1.500.000

001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 288.987

002 Køb af pladser 2.708.659 5.076.000 -1.500.000

800 Betaling til/fra andre kommuner 284.959

950 Lov-og Cirkulæreprogram(budget 2008) punkt

48 440.000

46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige

behov 11.596.959 -662.193 7.500.000 1.500.000

001 Specialundervisning(stu 16-25 årige) 10.294.664 -662.193 7.500.000 1.500.000

002 Transport (spec.underv.16-25 årige) 827.634

003 Vejledningsopgaver mv. (Spec.underv. 16-25

årige) 474.660

78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede

selvejende 147.790

025 Almen voksenuddannelse (lov nr. 311) unge

under 18 år 147.790

04 Sundhedsområdet 4.203.386 4.603.000 -500.000

81 Aktivitetsbestemt medfinansiering

afsundhedsvæsenet 4.203.386 4.603.000 -500.000

004 Stationær psykiatri 2.064.807 2.285.000

005 Ambulant psykiatri 2.138.579 2.318.000 -500.000


540001 Hjælpemiddeldepot 2.272.391 1.764.000 -6.000 424.000

022 Personale 1.648.019 1.694.000 -100.000

028 Fast ejendom 70.000

030 Opvarmning 11.000

042 Inventar 357.742 284.000

058 Administration 266.629 129.000 -1.000

062 Tjenestekørsel -6.000

065 Budgetforlig 2009 -424.000 100.000 324.000

066 Overførsel mellem årene 101.000

44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor

alkoholskadede 4.324.556 2.980.000 1.500.000

001 Dagbehandling 23.574 755.000

002 Døgnbehandling 799.720 2.225.000

003 Ambulant behandling 3.143.282 1.500.000

004 Misbrugskonsulent 357.979

Regnskab 2011 165

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011

Handicap og Socialpsykiatri Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift

35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning

og befordring 26.143.307 -2.505.875 26.852.000 -2.016.000 -1.173.000

000 Reduktion vedrørende hjælpemidler 1.000 -1.000

001 Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf.

114) 3.292.831 -67.777 3.801.000

002 Optiske synshjælpemidler (Servicelovens pgf.

112) 677.234 809.000

003 Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112) 504.983 490.000

004 Høreapparater til personer (Servicelovens pgf.

112) 3.759.593 3.657.000 500.000 -349.000

005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj

(Servicelovens pgf. 112) 4.044.226 -149.450 4.174.000

006 Inkontinens- og stomihjælpemidler

(Servicelovens pgf. 112) 4.639.817 5.205.000 -500.000 -175.000

007 Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) 7.298.100 8.013 6.603.000 509.000 -649.000