$»m*.JM«mB. .m/m arøo- mm - Haderslev Kommune

haderslev.dk

$»m*.JM«mB. .m/m arøo- mm - Haderslev Kommune

Mtr. nr., ejerhv, sogn:(i København kvarter)\ eller (i de sønderjydske lands-' dele) bd. og bl. i tingbogen,art. nr., ejerlav, sogn.Gade og hus nr.:$»m*.JM«mB. .m/mStempel: T&^kr. — øreAkt: SkabKøbers\ bopæl:Kreditors jAnmelder:nr.(udfyldes af dommerkontoret)tealwarøo- mms*8SH1HJSIØII%tetrøø^i,-


fWfWisé JfeifciiM' gtm^iiåf æl^så«*fcrøgt* Parterne erklærer på tro og love at købesummen er lig med ejendommensværdi i handel og vandel.&&åø&m& ^^^mmp- •$& W® #i 3,©^% $& te* $& $#%fisåfti; *s& ift^t^fi føi^Igtip? gåg tril $gg&£Q$& $$ ia&$- imteit^agøii•ite*. ^itån§ ^^111% 'i^^^^# må m&$$$>w& pémémé% wm&nm&tiwtatei^å^irtpt tei% fe^©^ m*:^*.^ i^t|^©# ^^ft ^m& i»e- .^J^åø^>i •


ftt&l^^iritei? m Wååmi« ø?^^#i®ttifc^- må. ®zmd.13/9. 1972 -^i^:|. 4ø& 13. september .1972Som køber:Set. Georgs Gaarden'Inger LarsenJørgen Schrøder J. RasmussenFormand for bestyrelsenSom sælger: Haderslev kommunalbestyrelse,• .;', • , „ pH. G. Carstensen//^Ifølge Iandbrugsmlnl8terlet 8 godkendelse af 4/ 719 72 udgør arealet lage liaaSQ.ejerlavfiOOOEjendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landejendomeller r ogen del af en sådan og er Ikke 1 matriklen noteret som deJ af ensamlet ejendomHaderstev kommune, ejendomsskattekontoret, d, 3 /10 19 72Jes ChristensenI. Andersen^ Indført i dagbogen for retten i Haderslev ^den LU. ilUl I i_ * JL «Jalene som skøde.Skødet Bf endeligtGodkendelse fra Tilsynsrådet forSønderjyllands Amt forevistglldttftUø« H*iw«nGenpartens rigtighed bekræftes.Tlnflly»nln B «koi»tor»t 1 Harfersl«v d.u...


Mtr. nr., ejerlav, sogn: Matr.nr. 1809(i København kvarter) .Akt: Skabnr.(udfyldes af dommerkontoret)eller (i de sønderjydske lands- ^dr . Ottingdele) bd. og bl. i tingbogen,art. nr., ejerlav, sogn.Gade og hus nr.: 3t>igåMéÉ?¥e $SxtJLSUO-^l^r-Kreditors bopæl:^m^r^dvokatfirmaet£7 7 // i, s*


Foranstående og jævnsides pantehæftelser:lug^jiMed hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og andre byrder fce&VåEe& %l% é§måOWménØMeddelelser i h. t. retsplejelovens § 561 og øvrige meddelelser, der i h. t. loven skal tilgå pantekreditor, bedessendt tM^&-^leP&^^ i$&é3?&tw ; •-.der iøvrigt bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art på nærværende pantebrev,herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger.løvrigt underkaster jeg mig nedenstående trykte bestemmelser. (Justitsministeriets pantebrevformular I.)%M&æé%&* : > den ......18,-.a*.1972 :Af hensyn til stempelafgiftens beregning erklærer vi herved på troog love, pantets, værdi pr. dato. ikke -overstiger kr. 9o»ooo,-M. MortensenLis Madsen J. Rasmussen Inger Larsen J. Schrøder Inger LarsenUnderskrevne bevidner herved, at ovenstående underskrift af debitor er ægte, at underskriftens dato er rigtig, ogat debitor er myndig.Navn:Navn:Stillin 9 :Bopae|.ARN5 ANDERSENBANKASSfST-SNTSØVANG 96100 HADERSLEVStilling:Bopæl:PETER FALKBANXRJUDMÆGTKS-AARØSUNDVEJ 556100 HADERSLEVTinglysningspåtegninger:Indført i dagbogen fer retten i Haderslevden • 20.NOV7 2* 13 903LySt. /Adkomstdokument forevistLegitimation forevistEMehauf« H*a—nTin* ty*..•:•••; .'r.J:•::....••:»*• \ Ha«eralev ci.u.8.* •


' * • * • 'lustitsministeriets genpartpapir. Til skøderskadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andrepåtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).GOexro 3r^, C^CT) OCOC/-; Q~° ~>---.] O!-+•P-*•CDto g**v$P*-*!*rsg*fejro$»*•$»45*^&$ jy$**• £;4M »*' fen.>*£-f 9?P cJcfHi^f*^ J&Sti 53 «sfe£*§f*co*-» jf»S* Jr* WJ£ §> $$k ^si V 3& U 0H t-ntf» trfJ«4 *•


Stempel:øre/Mf . Skab nr.(udfyldes i af dommerkontoretMatr. nr., ejerlav, sogn:18o9 Sdr. OttingGade og hus nr.:Ma3>GENPARTKreditors bopæ 1:Anmelder:nsC: :•?-•;: tv.?.; ~ ':' .-'•"••• ^Mirrrsgcds SI, 61 [GO I-i adss-s'evT:;.(U-*)S£;GS3af påtegning påstort o pr. kr.tinglyst denijerpantebrev med meddelelse til A/S^be^erns^ndsbank,^pxKtEfeoDexxodsbedtckbc425.000,-2o.ll.1972f&mmé&smimktmiémxHaderslevMeddelelser Ifølge retsplejelovens § 561 * * « ^ * ^der efter lovgivningen skal tlisen.es r-antekredltor, bedesder efteisendt tilSPAREKASSEN SYDJYLLAND6100 Haderslevder .øvrigt brmyndiges til pi mine vegne .t underdrive pitegninaer.f enhver =rt pi „«rv«r«nde pantebrev, bunderkvLrtngs-, transport-, moderations- og relaksationspategningerrden /idet bemærkes, at den til A/S Arbejdernes Landsbank,Haderslev afgivne fuldmagt bortfalder samtidig hermed.Haderslev, den 1tiltrædes:A/S Arbejdernes LandsbankP.Schmidt 0. MortensenSet. Georg Gården:Hans D. Peters J. SchrøderJ. Rasmussen Inger Larsen Lis MadsenDer meddeles herved samtykke til, at der med rang forud for •:.nærværende ejerpantebrev fremtidig yderligere må tinglyses:kr. 145.000,-34.2oo,-Jyllands Kreditforening 3o.s. kont.samme 3o.s. kont.Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommensblad i tingbogen. De øvrige bestemmelser i dokumentetforbliver uændrede.- n *•/? tn-joHaderslev, den 1 2 OKT. 1978Uønznuv® 21, 61 GO Haders'svTIL $•?) 52 SS 83ListDrachmannJensen & Kjeldskov A/S, København


Indført i dagbogen for retten i Haderslevden. U0KT7 8 2 2 504 .Lyst. [egitimation forevises-$&&*4**>%p£JØ^***-«*^


Mtr. nr., ejerlav, sogn:(i København kvarter)el/er (i de sønderjydske /andsdele)bd.ogbl. i tingbogen, 1 80 9 Sdr.art. nr., ejerlav, sogn.Matr. nr. Stempel: 79-0 kr. —OttingøreKøbersAkt: Skab nr.(udfyldes af dommerkontoret)\ bopæl: HaderslevGade og hus nr.:Anmelder:AdvokatfirmaetBuch & Boge6100 HaderslevEKSTRAKT UDSKRIFTA FENDELIGTSKØDEUndertegnedeHaderslev Kommune6100 Haderslevsælger, skøder og endeligt ovårdrager herved til medundertegnedeDen selvejende institutionSet. Georgs Gaarden6100 Haderslevden ubebyggede parcel, skyldsat undermatr. nr. 1809 Sdr. Otting . ejerlav, Haderslevpaf areal ifølge tingbogen 6000 m .Set. Georgs Gaarden er forpligtet til, hvis det forlangesaf kommunen, med 5 års forudgående varsel, dog tidligstår 2030 vederlagsfrit til kommunen at tilbageskøde matr. nr. 1809Sdr. Otting ejer^av, Haderslev med samtlige påstående bygninger,installationer, hegn, træer, m.v., hvilket også skal være gældendesåfremt Set. Georgs Gaarden opløses eller ophører med pågrunden at drive byggelegeplads, eller hvis institutionen efterkommunalbestyreIsens skøn ikke drives på fuld forsvarlig måde,giver anledning til berettigede klager etc.Nærværende begæres tinglyst på ejendommen, idet alle-Jensen & Kjeldskov A/S, København


ede tinglyste byrder og forhæftelser respekteres, men saledesat nærværende servitut ikke er til hinder for ejendommens bebyggelseeller prioritering.Påtaleberettiget er Haderslev Kommune, Haderslev.Haderslev, den 13. september 1972Som køber: Set. Georgs GaardenInger Larsen Jørgen Schrøder J. Rasmussenformand for Bestyrelsen^ / f ø ^ - ^Lis Madsen ul&b&lig/ M. MortensenSom sælger:Haderslev kommunalbestyrelseden, 13. september 1972H. C, Carstensen / m M */ Tage MadsenTil vitterlighed om underskrifternes ægthed,underskrivernes myndighed og dateringens rigtighed:Poul BojelandsretssagførerHaderslev.tndfptt 1Indført 1 dag bogen f©r retten i rj^derslef; ,åen Z1.DEL7-i*- 15 3 2$ •• -Lyst« . ' servitut stiftende. 0'Legitimation forevist•Underskrift af Lis Madsen, R. Bjerregårdog M. Mortensen er sket efter skødetslysning den : 2o/lI' 1972•

More magazines by this user
Similar magazines