Hent Autolakering - Industriens Branchearbejdsmiljøråd

i.bar.dk

Hent Autolakering - Industriens Branchearbejdsmiljøråd

AutolakeringBRANCHEVEJLEDNING OG Tjekliste


A u t o l a k e r i n gFormålEt vigtigt skridtmod færre miljøproblemerEt forebyggende arbejdsmiljøarbejde er et vigtigtskridt på vejen mod færre miljøproblemerog arbejdsskader i autobranchen. Autolakeringer naturligvis et af de områder, hvor vi skal væreopmærksomme, når det handler om et godtarbejdsmiljø. Repræsentanter for både arbejdsgivereog ansatte i autobranchen har derfor lavet dennevejledning om lakeringsarbejde. Vejledningen vilgøre det nemmere for dig og dine ansatte at sættefokus på eventuelle problemer. Og når problemerneførst er fundet, er det også nemmere at findede rigtige løsninger. Sådan kan I bedst forebyggearbejdsskader i forbindelse med autolakering.Vejledningen tager udgangspunkt i arbejdsmiljølovgivningenskrav på området. Den angiver detniveau, den standard og den praksis, som branchensparter ønsker, I skal følge på arbejdspladsen,når I arbejder med autolakering.Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsynog finder, at indholdet i den er i overensstemmelsemed arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet haralene vurderet vejledningen, som den foreligger,og har ikke taget stilling til, om den dækker samtligerelevante emner inden for det pågældendeområde.Jeres praktiske hjælpeværktøjVejledningen er et praktisk hjælpeværktøj forjeres arbejdsmiljø i autoværkstedet. I det følgendefinder du derfor:• En tjekliste, hvor du får et overblik over jeresarbejdsmiljø ved at svare på spørgsmål, der harmed autolakering at gøre.• En vejledning om krav til arbejdsmiljøet, når Iarbejder med autolakering.Vejledningens indholdI vejledningen er der:• Et afsnit om det arbejde, som vejledningengælder.• En tjekliste, når I arbejder med autolakering.• Forslag til, hvordan risikoen for skader, lidelserog gener under arbejdet med autolakering kanimødegås.• Henvisninger til andre hjælpeværktøjer og vejledninger,der er relevante for jer.Hvilket arbejde er omfattetaf vejledningen?Når vi taler om autolakering, gælder det alle dearbejdsprocesser, der indgår i klargøring og sprøjtemalingaf biler og andre køretøjer. Både forbehandlingen(grunding, spartling og slibning),selve lakeringsarbejdet og efterbehandling regnesmed.Al sprøjtepåføring skal ske i sprøjtekabine, medmindre Arbejdstilsynet har givet dispensation tilsprøjtning med vandfortyndbar grunder.Sådan arbejder du med tjeklistenSpørgsmålene i tjeklisten er Ja/Nej-spørgsmål. Nårdu svarer »Ja« på et spørgsmål, kan du gå videretil det næste. For så opfylder jeres arbejde pånetop dette punkt lovgivningens krav og vejledningensretningslinier.Svarer du »Nej«, eller er du i tvivl, så bør du læsedet afsnit i vejledningen, der henvises til. Nårdu svarer »Nej«, så overfører du samtidig punktettil en handlingsplan, hvor der bl.a. gives rådom, hvad du kan gøre, hvis du vil svare »Ja« vednæste gennemgang.Tjeklisten kan bruges af flere i en virksomhed.Det kan være sikkerhedsorganisationen. Detkan være i samarbejdet mellem den ansatte ogmester. Eller det kan være som et led i virksomhedensarbejde med en APV (arbejdspladsvurdering).Kontakt eventuelt eksterne rådgivere, hvisder er brug for deres vejledning.


TjeklisteForanstaltning Ja Nej Egne bemærkningerPlanlægning og tilrettelæggelse af arbejdet – se side 51. Har I en plan for, hvordan arbejdet med autolakering skalplanlægges og tilrettelægges?2. Har I en plan for, hvordan de ansatte inddrages, når arbejdetmed autolakering skal planlægges?3. Har I rutiner for, hvordan I undersøger ulykker og tilløb tilulykker – og bruges erfaringerne fra gang til gang?4. Er der udarbejdet beredskabsplan?5. Er værkstedet klassificeret i zoner (jvf. ATEX-vejledningen)?APV og substitution – se side 56. Er der medarbejdere, der har eller har haft sygefravær,der skyldes arbejde med autolakering?7. Har I samtidig undersøgt og vurderet, hvilke stoffer, materialer,tekniske hjælpemidler, arbejdsprocesser og arbejdsmetoder,der er de mindst generende og sundhedsskadelige?8. Har I undersøgt de fysiske og ergonomiske belastninger,når I forbehandler, lakerer, efterbehandler og rengør biler?9. Er der foretaget en undersøgelse af særlige påvirkningsmuligheder?10. Har de ansatte været inddraget i en vurdering af mulighedenfor at erstatte produkter med andre produkter, derikke er så problematiske (= substitution)?11. Har I skrevet ned, hvor det er muligt at skifte ét produkt udmed et andet, der er bedre for jer og arbejdsmiljøet?12. Er der foretaget anmeldelse til Arbejdstilsynet ved evt.brug af dichlormethan og blychromat?13. Er der udarbejdet ATEX-apv?Kodenumre og mærkning – se side 814. Er de lakeringsprodukter, stoffer og materialer, I anvender,forsynet med et kodenummer?15. Er lakeringsprodukterne forsynet med faremærkning?Brugsanvisninger og sikkerhedsdatablade – se side 816. Har I udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger for arbejdetmed de enkelte lakeringsprodukter, så I aldrig er i tvivl om,hvordan de skal bruges?17. Har I fundet ud af, hvordan, hvornår og hvor ofte arbejdspladsbrugsanvisningerneskal revideres?Oplysning, oplæring og instruktion – se side 918. Har I en plan for, hvordan medarbejdere/kolleger skal oplysesom, oplæres i og instrueres omkring lakeringsarbejdet?19. Har I fortalt de ansatte, om de helt konkrete ulykkes- ogsundhedsfarer ved arbejdet?20. Har de ansatte fået oplæring og instruktion både genereltog i forhold til konkrete spørgsmål?21. Har I en fast rutine for, hvordan der skal følges op på oplæringog instruktion?22. Har de ansatte fået uddannelse og instruktion, inden de skalarbejde med særlige stoffer og produkter?


A u t o l a k e r i n gTjeklisteForanstaltning Ja Nej Egne bemærkningerSærlige rum – se side 923. Er der indrettet særlige og afmærkede arbejdssteder, når Iskal arbejde med autolakering?24. Er jeres sprøjte- og tørrekabine samt IR-tørrertypegodkendt?25. Har I aftalt rutiner og foranstaltninger, der sikrer jer modpåvirkninger fra støv og dampe før åbningen af kabinensamt mod eksplosionsfare?Forbehandling – se side 1026. Er der i jeres planlægning af arbejdet truffet særlige foranstaltningermod påvirkninger fra forbehandlingsarbejdet?Lakering – se side 1027. Er der i jeres planlægning af arbejdet truffet foranstaltninger,så I ikke påvirkes af arbejdet med lakering?28. Har I sørget for at minimere risikoen for aerosoldannelse,støv og dampe ved sprøjtepåføring?29. Er der særlige foranstaltninger, når I arbejder med særligeprodukter osv.?Belysning – se side 1330. Er jeres arbejdslys effektivt nok?Spiserum, vaske-/bademuligheder – se side 1331. Har I mulighed for at bade og/eller vaske jer efter arbejdet?Rengøring – se side 1432. Har I faste rutiner omkring rengøringen – og ved I nok omemnet?33. Er der brug for personlige værnemidler, når I gør rent?Opbevaring og bortskaffelse af affald – se side 1434. Har I anvisninger på værkstedet for opbevaring af affald?35. Har I foretaget anmeldelse af forventet årlig affaldsmængdeog -type?36. Er der anvisninger for bortskaffelse?Skiltning – se side 1537. Er kravene til skiltning opfyldt, hvis der er arbejdsforhold,der kræver det?Førstehjælps- og brandslukningsudstyr m.v. – se side 1538. Er der førstehjælpsudstyr – og er det nemt at finde?39. Er der en øjenskyller i værkstedet?40. Er der brandslukningsudstyr – og er det skiltet tydeligt?41. Er der angivet flugtveje?42. Har I en liste over alarmeringsmuligheder?Egenkontrol – se side 1543. Har I et system for jeres egenkontrol?


Retningslinier, når I arbejder med autolakeringHvis I vil undgå en del af de risici, skader oggener, der kan være forbundet med arbejdet medautolakering, handler det blandt andet om:• Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet• APV og substitution• Kodenumre og mærkning• Brugsanvisninger og sikkerhedsdatablade• Oplysning, oplæring og instruktion• Særlige rum• Forbehandling• Lakering• Efterbehandling• Ventilation• Brug af personlige værnemidler oghudplejemidler• Belysning• Spiserum, samt vaske- og bademulighedermv.• Rengøring• Opbevaring og bortskaffelse af affald• Skiltning• Førstehjælp, brandslukningsudstyr mv.• EgenkontrolPlanlægning og tilrettelæggelseaf arbejdetSkal jeres arbejde planlægges og tilrettelæggespå en ny måde, er det en god ide, at det sker i enstørre omlægning. Det kan for eksempel være, hvisI er ved at lave en ny APV og alligevel er ved atforholde jer til arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads.Det er arbejdsgiveren, der har pligt til at sørgefor, at arbejdet udføres på en både sikker ogfarefri måde. Samtidig er det vigtigt, at alle medarbejdereer instrueret i, hvordan arbejdet gøresbedst og mest sikkert. At der er de nødvendige,tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler.De ansatte har dog også selv et ansvar for, atarbejdet foregår på en sikker og farefri måde.Derfor skal de også, for eksempel i et sikkerhedsudvalg,inddrages i planlægningen af arbejdet.Der bør på arbejdspladsen være mindst én medarbejder,der har gennemført et førstehjælpskursus.Brug samtidig jeres undersøgelse af ulykker iarbejdet med at forebygge og planlægge. Ogsørg for, at der er en beredskabsplan med beskrivelseaf førstehjælpsudstyr, brandslukningsudstyr,flugtveje, alarmeringsmuligheder mv.APV og substitutionI skal være opmærksomme på, at der siden 1.januar 2005 har været et krav om, at I inddragerarbejdsrelateret sygefravær med i APV-arbejdet.Tag udgangspunkt i jeres sygefravær og kig nærmerepå, om der er forhold i arbejdsmiljøet, derer årsag til sygefraværet. I behøver dog ikke udarbejdeen egentlig sygefraværsstatistik.Som led i planlægning og tilrettelæggelse afarbejde skal virksomheden, inden der vælges ellerudskiftes produkter til lakeringsarbejdet• Undersøge, hvilke midler der er mindst generendeeller sundhedsskadelige (fx hverken allergifremkaldendeeller skadelige for centralnervesystemet).• Indhente fyldestgørende og ensartede oplysningerfra leverandører.Alle leverandører af lakeringsprodukter skal udlevereen brugsanvisning (sikkerhedsdatablad i 16punkter). Denne leverandørbrugsanvisning ogoplysninger i øvrigt fra leverandører skal gøre detmuligt at foretage en miljømæssig (både arbejdsmiljøog ydre miljø) sammenligning mellem produktertil lakeringsarbejdet. Den skal også dannebaggrund for den brugsanvisning, som arbejdsgiverenskal udarbejde – en brugsanvisning, derbeskriver, hvordan de valgte lakeringsprodukterskal bruges.Samtidig skal det vurderes, hvilken arbejdsmetodeder er den mindst generende og sundhedsskadelige.Er der en risiko ved uhensigtsmæssigearbejdsstillinger og -bevægelser? Er det tekniskmuligt, at I bruger autoløfter eller -lift i arbejdet?Er der tekniske hjælpemidler til rådighed?


A u t o l a k e r i n gRetningslinier, når I arbejder med autolakeringUd over tjeklisten i denne vejledning findes deren særlig tjekliste for APV-arbejdet ved autolakering:Sikkerhedsorganisationen kan bruge følgendefremgangsmåde:• Kortlægning af stoffer og materialer.• Kortlægning af problemer med stoffer ogmaterialer.• Sanering af ens/overflødige stoffer.• Udarbejdelse af kartotek over alle stoffer ogmaterialer.• Indhentning af nyeste brugsanvisninger frasamtlige leverandører.• Indhentning af supplerende oplysninger fraleverandører.Når den særlige APV skal udarbejdes, skal tilligeindgå:• Farlige egenskaber ved stofferne og materialerne.• Eksponeringsgrad, eksponeringstype samteksponeringsvarighed.• Omstændigheder ved arbejdet med farligestoffer og materialer, herunder mængde.• Virkning af de forebyggende foranstaltninger,der er truffet eller skal træffes.• Evt. konklusioner fra arbejdsmedicinskeundersøgelser.• Grænseværdier, fastsat af Arbejdstilsynet.• Leverandøroplysninger om sikkerhed ogsundhed.Generelt kan man sige, at produkter og arbejdsmetoder,der er sundhedsfarlige, skal fjernes/erstattes med mindre farlige eller begrænses mestmuligt (substitution).Selv om påvirkninger fra produkter til brug vedlakeringsarbejdet kan synes ubetydelige, skal derom muligt foretages substitution. Der skal, så vidtmuligt, anvendes vandbaserede lakeringsproduktermed lavest muligt kodenummer (se side 9).Produkter og belastningerVirksomheden skal• Indrette arbejdsstedet, så påvirkninger fra lakeringsprodukterbegrænses mest muligt underarbejdet.• Anvende lakeringsprodukter med lavest muligtkodenummer i brugsklar stand, herunder vandbaseredeprodukter som primere og UV-hærdere.• Udskifte produkter med blychromat med farver,der indeholder mindre farlige pigmenter(anmeldes til Arbejdstilsynet).• Sikre, at der kun anvendes zinkchromatholdigeprodukter, hvis det er nødvendigt for at opnåtilstrækkelig vedhæftning på hård aluminium.• Sikre, at dichlormethan og blychromat ikkeanvendes uden særlig godkendelse fra Arbejdstilsynet.• Så vidt muligt anvende vådslibning for at undgåstøvgener.• Sørge for, at støjbelastningen, vurderet for hvermedarbejder for sig, ikke overstiger 85 dB (A).• Sørge for, at støj over 85 dB (A) nedbringes medtekniske foranstaltninger og/eller ved nedsættelseaf brugstiden eller ved anvendelse af høreværn.• Sørge for, at vibrationsbelastning på 3 m/s 2 – ogmere nedsættes, samt at vibrationsniveauetyderligere nedsættes, hvis det kan ske ved simpleforanstaltninger.• Sørge for, at der ved vibrationsbelastninger på3 m/s 2 sker nedsættelse i den daglige tid medudsættelse for vibrationer efter følgende principper:– Tiden halveres for hver gang belastningenforøges med 1,5 m/s 2 således:3,0 m/s 2 = 8 timer4,5 m/s 2 = 4 timer6,0 m/s 2 = 2 timer7,5 m/s 2 = 1 time– Ved kulde og belastende arbejdsstillingersker der, på grund af risiko for hvide fingre,yderligere nedsættelse af tiden ved udsættelsefor vibrationer– Det er vigtigt med hyppige stop i arbejdet• Sørge for, at der ved højfrekvente vibrationeranvendes vibrationsdæmpende håndtag.(NB! Der kan ikke generelt oplyses om virkningenaf et sådant håndtag. Der kan kun måles


Retningslinier, når I arbejder med autolakeringi en konkret anvendelse, dvs. sammen med etbestemt håndværktøj, fordi virkningen sammenmed en anden maskine kan være helt anderledes).Anskaffelse og brug af slibemaskiner• Ved nyanskaffelse af slibemaskiner skal virksomhedenvælge typer med effektiv udsugningog lavt støj- og vibrationsniveau. Det vilmindske risikoen for bl.a. høreskader og »hvidefingre«. Det kan være maskiner med vibrationsdæmpendehåndtag og isolerende beklædningaf håndtag på især luftværktøj, der kan gørevibrationspåvirkningen og kuldefornemmelsenmindre. Ved vibrerende håndværktøjer skalproducent og leverandør oplyse om støj- ogviberationsniveauet. Derved kan niveauet påværktøjet sammenlignes.• Virksomheden skal vælge de arbejdsmetoder,der er mindst sundhedsskadelige og generende.Herunder hvor der er mindst mulig risiko for atpådrage sig skader og lidelser ved arbejdet somfølge af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og-bevægelser, fx ved knælende og hugsiddendearbejde.• Virksomheden skal vælge arbejdsmetoder, hvorrisikoen for skader og lidelser på bevægeapparatetformindskes eller helt undgås. Det kan foreksempel være, hvis I tager hensyn til behovetfor skiftende arbejdsstillinger og ved at fordelebelastninger jævnt over arbejdstid og på ansatte.Det er også vigtigt, at I sørger for tilstrækkeligplads til at anvende god arbejdsteknik.• I skal organisere arbejdet, så I i videst muligtomfang kan imødegå en kontinuerlig, ensartetbelastning ved dårlig arbejdsstilling og løft, derpå kortere eller længere sigt kan være sundhedsskadeligefor jer. Det kan for eksempelvære ved arbejde med løftede arme og fastlåsthovedstilling og ved belastning af samme musklerog led.• Og I skal anvende autoløfter eller -lift, hvis deter teknisk muligt, så der kan arbejdes i oprejststilling. Løftehøjden må ikke overstige 2 m.


A u t o l a k e r i n gGode Retningslinier, råd, når I når arbejder I arbejder med med autolakeringMærkning: Kig på koderneDe lakeringsprodukter, I bruger, skal være mærketmed kodenummer (MAL-kode) og med dansktekst. For to-komponentprodukter skal ogsåkoden for det færdigblandede produkt fremgå.Desuden skal produkterne efter EU-regler værefaremærket.Kodenummeret angiver sundhedsfaren ved brugenaf produktet og de sikkerheds- og sundhedsmæssigeforanstaltninger, der mindst skal tages ianvendelse ved arbejdet. Et kodenummer beståraf to tal med en bindestreg imellem, fx 0-1 (1993).Tallet før bindestregen ligger i intervallet 00 til 5og er fastsat på baggrund af produktets indholdaf flygtige stoffer, fx organiske opløsningsmidler.Tallet angiver de sikkerheds- og sundhedsmæssigeforanstaltninger, der som et minimum skal tagesfor at undgå indånding af dampe fra produktet.Jo højere tal, jo farligere er dampene, og jo størrebehov er der for ventilation og åndedrætsværn.Tallet efter bindestregen ligger i intervallet 1 til6 og udtrykker den sundhedsfare, der kan væreved, at produktet kommer i direkte kontakt medhud, øjne og luftveje, eller ved indtagelse. Talletangiver de foranstaltninger, der som minimumskal tages i anvendelse for at undgå kontakt medhud og øjne samt indånding af dråber eller støv.Jo højere tal, jo farligere er stoffet eller materialet,og jo større behov er der for beskyttelsesforanstaltningeri form af personlige værnemidler, fx(sikkerheds)handsker.Tallet i parentes angiver årstal for, hvornår reglerneom kodenummerering trådte i kraft.Kodenummeret fremgår normalt direkte afemballagen, men kan også meddeles skriftligtpå anden måde, fx ved angivelse i datablad ellerbrugsanvisning.Kodenummerering kan medføre krav, dergår ud over de krav, der stilles ved arbejdemed epoxyforbindelser og isocyanater.FaremærkningKig efter en klassificering og mærkning på produkterne,der oplyser og advarer jer om de farligeegenskaber ved kemikalier og kemiske produkter.Systemet består af fareklasser og risikosætninger.Det er producentens eller importørens pligt atmærke produkterne.Der skal oplyses om et produkts farlige egenskaber(farebetegnelsen) på en fareetiket med etfaresymbol på orangegul baggrund. Et sort symbolpå orange baggrund angiver, om produktet fxer giftigt, ætsende eller sundhedsskadeligt.Der skal desuden være:• »R-sætninger« (risikosætninger), der oplyser omrisikoen ved at arbejde med produktet, fx »Kanfremkalde kræft ved indånding« eller »Megetbrandfarlig«.• »S-sætninger« (sikkerhedssætninger), der oplyserom generelle sikkerhedsbestemmelser forarbejde med produktet, fx »Undgå kontakt medhuden«.• Deklaration af farlige indholdsstoffer.Samtidig er det altid en god ide, hvis I læserbrugsanvisningen.Brugsanvisningerog sikkerhedsdatabladeInden arbejdet påbegyndes, skal arbejdsgiverensikre, at der udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger.De skal indeholde fyldestgørende oplysningerom de anvendte stoffer og materialer, tekniskehjælpemidler samt anvisninger for, hvordanI skal udføre arbejdet.Arbejdsgiverens brugsanvisning kan somudgangspunkt være den samme som leverandørensbrugsanvisning. Men det kræver,at I har tilpasset den til de lokale forhold.


Retningslinier, når I arbejder med autolakeringOplysning, oplæring og instruktionInden I begynder på en opgave, der involvererautolakering, skal arbejdsgiveren sørge for, at Ier oplyst om ulykkes- og sundhedsfarer, der kanvære forbundet med arbejdet.Arbejdsgiveren, eller alternativt arbejdslederen,skal oplære og instruere jer i, hvordan arbejdetudføres uden risiko for jer. Det omfatter bl.a. godarbejdsteknik og særlige sikkerhedsforanstaltningertil forebyggelse af skader samt lidelser somfølge af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og-bevægelser.Brug denne vejledning og brugsanvisninger forde enkelte lakeringsprodukter i undervisningen.Skriv eventuelt vejledninger ned, som I kan brugeflere gange.Husk at tage højde for nye regler og sørg for, atinstruktionen altid er aktuel.Det er naturligvis vigtigt, at nye ansatte får dennødvendige instruktion.De ansatte skal gennemgå en særlig uddannelse,hvis der anvendes epoxy- eller isocyanatholdigeprodukter. Hvis der anvendes styren (findes itrækspartel og sprøjtepolyester) eller dichlormethan,skal de ansatte have en særlig instruktion.Denne instruktion kan I for eksempel få hos enautoriseret arbejdsmiljørådgiver.Særlige rumAl sprøjtning skal foretages i en kabine eller formindre emners vedkommende i sprøjteboks.En sprøjteboks er et skab med åben forside. Vægge,loft og gulv skal være udført i ikke-brandbartmateriale. Operatør eller robot befinder sig udenfor boksen.En sprøjtekabine er et lukket rum. Vægge, loft oggulv skal være udført i ikke-brandbart materiale.Operatør eller robot befinder sig i sprøjtekabineunder arbejde.En tørrekabine er et lukket rum. Vægge, loft oggulv skal være udført i ikke-brandbart materiale.Når I arbejder i sprøjtekabine, skal der være pladsnok til, at lakeringsarbejdet kan udføres sikkerogsundhedsmæssigt forsvarligt. Der skaI væremindst 1 meter mellem emnet og kabinens loftog vægge. Ventilationsanlægget skal være forsynetmed alarm ved nedsat funktion eller driftsstop.I skal samtidig, under mulige nødsituationer,have mulighed for at komme i kontakt medomverdenen.Sprøjteboks og -kabine skal så vidt muligt haveglatte vægge og være nemme at rengøre.Tørrekabiner, sprøjtebokse og -kabiner skal udføresi overensstemmelse med bestemmelserne iArbejdstilsynets bekendtgørelse om tekniskehjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarligatmosfære og Boligministeriets bekendtgørelse omelektrisk materiel og elektriske sikkerhedssystemertil anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære.


A u t o l a k e r i n gRetningslinier, når I arbejder med autolakeringForbehandlingAffedtning skal foregå under særlige sikkerhedsforanstaltninger.Der findes en særlig branchevejledningom affedtning.Trækspartling. Blanding og brug af spartelprodukterskal ske under udsugning. Et spartelskabmed udsugning og værkstedsventilation medudsugning i eller nær ved gulvet tæt på arbejdsstedetanses som tilstrækkeligt. Brug af produkterindeholdende styren (kræftfremkaldende) må kunforetages af personer, der har fået en særlig vejledningaf uddannet instruktør.Maskinel slibning og (andre) støvfremkaldendeaktiviteter skal foregå indendørs under effektivventilation. Det kan ske ved at indrette et særligtrum til slibearbejde eller ved at afskærme dendel af værkstedet, hvor der foretages slibning.Derved undgås, at slibestøvet spredes til andrearbejdspladser.Der findes særlig branchevejledning om sikkerhedsforanstaltningerved arbejde med vinkelslibere.Slibemaskiner til tørslibning skal have effektivprocesventilation med afsug gennem huller i slibesålenog i sandpapiret eller i en kappe omkringslibesålen.Blanding af produkter må kun foregå i lukketanlæg, sprøjteboks, på særlig indrettet blandingspladsi sprøjtekabine eller i særligt rum, derer udstyret med effektiv mekanisk ventilation.Udsugningen må på grund af eksplosionsfare ikkesammenblandes med støv.Sprøjtespartling og grunding skal finde sted isprøjtekabine med ventilation i drift. Det kanske ved effektiv mekanisk ventilation, eller vedat ventilation er koblet til sprøjtepistol. Der måikke foregå andet arbejde i kabinen samtidig medsprøjtearbejde og efterfølgende hærdning.Husk at sætte låg på bøtter, dunke osv. efterbrug.• Luftstrømmen skal føres den kortest mulige vejfra sprøjtested til udsugningsåbning og således,at forurenet luft ikke passerer operatørensåndedrætszone.• Der må ikke finde andet arbejde sted i kabinensamtidig med sprøjtearbejdet. Der skal væreafmærkning med advarsels- og påbudsskilte.• Der skal anvendes sprøjteudstyr, der givermindst mulig aerosoldannelse. Der sprøjtes medkorrekt afstand til sprøjtefladen og med lavestmuligt sprøjtetryk, så der er så lidt tilbageslagsom muligt.Al sprøjtepåføring skal ske i sprøjtekabine, medmindre Arbejdstilsynet har givet dispensation tilsprøjtning med vandfortyndbar grunder uden forkabine.EfterbehandlingDe almindelige sikkerheds- og sundhedsmæssigeforanstaltninger, der er truffet ved forbehandlingog lakeringsarbejdet, skal I også følge under tørringog afhærdning.Tørring, evt. infrarød tørring, skal ske under ventilationi et lukket anlæg (sprøjteboks forsynetmed dør, sprøjtekabine eller i særligt indrettederum, forsynet med mekanisk ventilation af hensyntil afdampning).Der må ikke finde andet arbejde sted i sprøjtekabinensamtidig med tørring og hærdning.Tørreaggregater (f.eks. IR-tørrere og tørrekabiner)skal ved CE-mærkning være godkendt ioverensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelserom indretning af tekniske hjælpemidlertil anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære. Vedhvert salg skal der følge en godkendelse, betjeningsvejledningog skriftlig erklæring med om,at aggregatet er udført i nøje overensstemmelsemed typegodkendelse.LakeringSprøjtelakering skal finde sted i sprøjtekabinemed ventilation i drift, så der ikke er andre, derbliver påvirket af arbejdet.10


Retningslinier, når I arbejder med autolakeringVentilationVirksomheden skal sikre, at ventilationen opfylderkravene. Det betyder, at I skal have effektive foranstaltningermod luftforurening med etableringaf procesventilation og rumventilation. Luftforureningenskal holdes så lav som muligt både påfaste arbejdspladser og på arbejdspladser i nærheden.Det samme gælder ved afkast til det fri,hvorfor der bør være et filter.Desuden:• Ventilationen skal være i drift både ved lakeringsarbejdetog ved ind- og udkørsel af køretøjer.• Der skal etableres procesventilation ved afvejning,blanding eller affedtning af emner.• Recirkulation af ventilationsluft er ikke tilladt.• Farvepartikler i afkastluften skal frafiltreres itør- eller vådfilter. Sprøjtekabiner og filtre skalvedligeholdes, så filtrene til enhver tid tilbageholdermindst 85% af farvepartiklerne i afkastluften.Tørfiltre skal være forsynet med differenstrykmålertil måling af trykfald. Afkasthøjdefastsættes individuelt.• Ventilationsanlægget skal være forsynet medalarm ved nedsat funktion eller driftsstop.Branchevejledningerne om luftforurening og ventilationsamt om indkøb af ventilation er gode hjælpeværktøjer,hvis I har spørgsmål om ventilation.Anvendelse af personlige værnemidlerog forebyggende hudplejemidlerGenereltDer skal altid anvendes personlige værnemidler– herunder åndedrætsværn, (beskyttelses)-overtræksdragter,handsker samt eventuelt andre personligeværnemidler – i det omfang det fremgåraf arbejdsmetoder og produkternes kodenummer.Hos leverandører kan I få oplysninger om, hvilkepersonlige værnemidler, der er egnede til de konkreteopgaver.Desuden:• Personlige værnemidler skal være CE-mærkede.Det er jeres garanti for, at sikkerhedskravene tildem er overholdt.• Der skal opsættes skab ved arbejdspladsen tilopbevaring af jeres personlige værnemidler.• I skal løbende kontrollere, at de nødvendigeværnemidler er til rådighed og er i forsvarligstand, samt at de anvendes, opbevares og rengøres.• Anvendelse af personlige værnemidler skal skei overensstemmelse med brugsanvisningen ogskal i øvrigt anvendes ved risiko for stænk ellertilsmudsning af eller berøring med slibestøveller lakeringsprodukter.• Værnemidler er personlige. Derfor skal de ogsåvære tilpasset brugeren.ÅndedrætsværnI skal anvende åndedrætsværn ved sprøjtearbejde.Når I arbejder med produkter, der kodemærkesover 2-2, skal I altid bruge luftforsynethelmaske.Der skal anvendes åndedræts-værn ved:• Håndslibning på malet overflade og på spartelmasse.• Maskinslibning, hvis der ikke er effektiv udsugning.• Affedtning (med produkter med kodenummerover 2–).Åndedrætsværn skal være støvfiltermaske medpartikelfilter (minimum P2 eller P3) eller friskluftforsynethel- eller halvmaske.Ved arbejde med vandige produkter, der skalkodemærkes med 00-1 eller 0-1, kan I anvendehelmaske med kombifilter, hvor gasfilteret erminimum klasse A2 med forfilter, og hvis partikelfiltereter mindst P2.På en arbejdsdag må arbejdet med luftforsynetåndedrætsværn for den enkelte ikke overstige 6timer.Desuden:• I må ikke arbejde med filtermaske mere end 3timer på en arbejdsdag. Er det tilfældet, så skalI allerede fra starten bruge luftforsynet åndedrætsværn.Det gælder også, hvis arbejdet erså fysisk krævende, at vejrtrækningen gennemfiltermaske bliver besværlig.11


A u t o l a k e r i n gRetningslinier, når I arbejder med autolakering• I særligt belastende situationer som følge afarbejdets art, temperaturforhold eller lignendeskal tiden nedsættes. Beskæftigelse med åndedrætsværnmå ikke foregå uafbrudt.BeskyttelsesdragtI skal anvende tæt beskyttelsesdragt (overtræksdragti form af heldragt med hætte) ved lakering.Hvis det giver tilstrækkelig beskyttelse, kan I brugeforklæde ved forbehandling og efterbehandling,og når I manuelt skal flytte våde elementer.Forklæde er en mulighed, hvis I ikke tilsmudsesså meget under arbejdet, men alligevel nok til,at arbejdstøjet ikke effektivt beskytter modproduktet.Desuden:• Jeres dragter skal være spraytætte (svarendetil min. klasse 4). Ødelagte dragterskal kasseres. Det samme gælderdragter, der på grund af forureningikke længere yder tilstrækkeligbeskyttelse.• Leverandøren skal dokumentere,at dragten beskytter effektivtmod de pågældende stoffer ogmaterialer i hvor lang tid.• Klasser på beskyttelsesdragterHandskerI skal have egnede (evt. beskyttelses-)handskertil rådighed.Leverandøren skal dokumentere:• At handskerne beskytter effektivt.• Varigheden for handskernesbeskyttelseseffekt i tid i forhold tilde pågældende stoffer og materialer.Desuden:• Jeres handsker skal udskiftes i overensstemmelsemed leverandørens oplysninger, eller hvis deikke længere yder tilstrækkelig beskyttelse.• I skal bruge handsker ved forbehandling (fxvådslibning og maskinslibning samt påføring afspartelmasse) og lakering, samt når I manueltflytter våde elementer i efterbehandlingen. Deter for at undgå, at stoffer og materialer kommeri kontakt med huden. Der skal endviderebruges handsker ved affedtning, lakblanding ogrengøring af sprøjtepistoler.• Handsker skal være hele.• I skal have rene og tørre understofhandsker tilrådighed. De skal jævnligt udskiftes.• Når I arbejder med hurtigt roterende håndmaskiner,kan I få en vis beskyttelse modskader som følge af vibrationspåvirkninger,hvis I bruger vibrationsisolerende handsker.Leverandøren skal dokumentere handskernesvibrationsdæmpende effekt. Vibrationsisolerendehandsker beskytter ogsåmod kulde.• Hvis I bruger vibrationsisolerendehandsker, kan det betyde, at I skalanvende mere kraft til betjeningen.Det skyldes, at handskerne ofte erforsynet med et blødt mellemlag.Den forøgede kraft ved betjeningenkan modvirke vibrationsisoleringenog give risiko for andrebelastningsskader.• Klasser på handskerVærnefodtøjI skal anvende egnet værnefodtøj(evt. skridhæmmende og antistatisk).ØjenværnNår I maskinsliber, skal I bruge øjenværn,med mindre I bruger helmaske.Ved arbejde, hvor der kan forekommestænk, skal I benytte ansigtsskærm.12


Retningslinier, når I arbejder med autolakeringHøreværnGenerelt anbefales det at bruge høreværn vedstøjende processer.I skal have høreværn til rådighed ved støjbelastningerpå mindst 80 dB(A).Hvis støjbelastning ikke kan nedsættes ved tekniskeforanstaltninger og/eller ved nedsættelseaf brugstid, skal I ved støj over 85 dB(A) anvendehøreværn.Da det godt kan være lidt generende at brugehøreværn, må det normalt ikke være en permanentforanstaltning, som I bruger hele tiden.Du kan læse mere om støjproblemer og -løsningeri »Støj på autoværkstedet – og hvordan dugør noget ved den«.HudplejemidlerInden I begynder arbejdet, skal I smøre huden(hænder og ansigt) med uparfumeret, nærendehudplejecreme eller beskyttelsescreme, hvishuden ikke er beskyttet af fx handsker eller visir.Creme kan ikke bruges i stedet for handsker ogmå ikke bruges under handsker.Og creme kan medvirke til at bevare hudensnaturlige beskyttelse mod skadelige stoffer ogkan lette rengøringen af hænderne.BelysningDer skal være velegnet belysning alle de steder,hvor I arbejder.Desuden:• Lysarmaturer anbringes, så de lyser på det sted,hvor I arbejder. De anbringes så langt ud tilsiderne som muligt for at undgå tilsmudsningmed lakeringsprodukter. De skal anbringes, sålyset ikke blænder ved almindelig synsretning.• Der skal være passende almenbelysning på gulvet.• Lysarmaturer skal løbende kontrolleres og vedligeholdes.Du kan læse mere om belysning i minivejledningen»Har du set lyset? Lyskilder«.Spiserum samt vaskeogbademuligheder mv.Jeres spiserum skal indrettes, så det er adskilt fraværkstedet.Mad og drikke skal I indtage i spiserummet.Overtræksdragt, meget forurenet arbejdstøj ogpersonlige værnemidler må ikke medbringes/forefindesi spiserum.Desuden:• Der skal være adgang til velventileret og opvarmetbaderum med afskærmede brusebade.Mænd og kvinder skal have enten adskiltebade- og omklædningsrum eller mulighed forat benytte samme rum hver for sig. Ansatte måikke benytte arbejdsgiverens private baderum,medmindre den ansatte hører til arbejdsgiverensnærmeste familie.• Der skal indrettes særskilte omklædningsrum,hvor I kan opbevare gangtøj og arbejdstøjadskilt.• I skal i nærheden af arbejdssteder og i baderumhave tilstrækkelig og uhindret adgangtil håndvask med varmt og koldt vand, mild,uparfumeret sæbe, rene og tørre håndklædersamt egnede hudrensemidler og uparfumeredehudcremer. Cremer kan også være de såkaldtebeskyttelsescremer. Faciliteterne skal være nærhinanden.• Ved afbrydelse i arbejdet, fx i forbindelse medtoiletbesøg eller frokost, skal I vaske hænderneomhyggeligt i uparfumeret sæbe. I kan ogsåbruge egnet, skånsomt rensemiddel med efterfølgendevask. Rensemidler med pimpsten,skarpt pulver eller organiske opløsningsmidlermå ikke anvendes.Meget varmt vand udtørrer huden.• Før længere pauser, fx frokost og efter arbejdstidsophør, indsmøres huden i egnet, uparfumerethudplejecreme for at genskabe hudensfugtindhold.13


A u t o l a k e r i n gRetningslinier, når I arbejder med autolakering• Rengøring af værktøj kan, afhængigt af deanvendte lakeringsprodukter, udføres medvand, organiske opløsningsmidler eller vedmekaniske metoder, fx afskrabning og slibning.• Har I ved arbejdet anvendt vandblandbart lakeringsprodukt,kan der anvendes vand, hvis I gørrent straks efter brugen.• Ved rengøring for et hærdet lakeringsproduktbør I bruge mekaniske metoder, før I eventueltbruger organiske opløsningsmidler.RengøringJeres arbejdssted og det værktøj, I bruger, skalholdes forsvarligt rent. Det gælder også vægge,lysarmaturer og inventar i bokse og kabiner. Detvil som oftest være nødvendigt med daglig rengøring.Rengøring og rensning af anlæg mv. skal følgebrugsanvisningen, hvis en sådan foreligger.Det skal fremgå af arbejdsgiverens brugsanvisninger,om det under rengøringsarbejde er nødvendigtat anvende personlige værnemidler i formaf åndedrætsværn, beskyttelsesbriller, -dragterog -handsker. Det vil undertiden fremgå af leverandørbrugsanvisningen.Rengøring ved hjælp aftrykluft spreder forureningen. Denne metode skalderfor undgås eller anvendes i meget begrænsetomfang og med så lavt tryk som muligt.Desuden:• Det arbejdsområde, hvor I udfører slibearbejde,skal jævnligt støvsuges. Det gør I bedst ved attilslutte en slange og et sugemundstykke til detcentrale udsugningsanlæg.Transportabel støvsuger kan også anvendes, hvisden er forsynet med mikrofilter med henblik påat sikre, at selv de mindste partikler tilbageholdes.Det er ikke ved rengøring for slibestøv tilladt atanvende tørfejning og trykluft, da støvet dervedophvirvles.Opbevaring og bortskaffelse af affaldJeres kemikalieaffald skal opbevares, så der ikkesker forurening af jord, vandområder, grundvandeller luft. Affaldet må kun i kortere tid ogi begrænsede mængder opbevares på virksomheden.Affaldet skal håndteres af personale, somhar fået en særlig instruktion og være forsynetmed mærkning om indholdsstoffer og opbevares itromler, beholdere eller anden sikker emballage.Der er en risiko for, at der kan opstå uønskede ogfarlige kemiske reaktioner, når I håndterer kemikalieaffald.Derfor er det normalt vigtigt, at fleretyper kemikalieaffald ikke blandes sammen.Autolakeringsprodukter og hjælpestoffer, derindeholder brand- eller eksplosionsfarlige stoffer,skal I opbevare i særskilt depot, der opfylderkravene fra beredskabsmyndighederne. Lokaletforsynes med ventilation (indblæsning og udsugning),medmindre emballagen er lukket.Desuden:• Sæt låg på bøtter og dunke mv. umiddelbartefter brug, så der ikke er en fri overflade. MensI bruger produktet, skal I holde overfladen sålille som muligt, så I mindsker afdampningen.• Engangsdragter og kasseret arbejdstøj, der ertilsmudset med lakeringsprodukter, skal eventuelti særlig affaldsbeholder. Det samme gælderpersonlige værnemidler samt klude og lign., derikke kan rengøres og genanvendes.• Malevarer opbevares i særskilt depot, der opfylderkrav fra beredskabsmyndighederne.• Spild skal straks opsamles. Leverandørens anvisningerskal overholdes.• De klude, I bruger, betragtes som affald oganbringes i lukket affaldsbeholder.• Processpildevand skal passere egnet sandfangog olieudskiller.14


A u t o l a k e r i n gRetningslinier, når I arbejder med autolakering• Ikke hærdet epoxyaffald og isocyanatholdigtaffald, herunder handsker, klude og engangsværktøj,samles i særlige affaldscontainere,mærket »Epoxy/isocyanataffald – Pas på – Risikofor allergi«.• Virksomheden skal være opmærksom på pligtentil at anmelde forventede typer og mængderaf farligt affald pr. år samt ændringer i forholdtil forventninger. Blanketter til brug for anmeldelsekan fås hos kommunen.Yderligere oplysninger finder I i en særlig minivejledningom opbevaring og bortskaffelse af affald.I må kun brænde affald, herunder spildolie af,hvis I har en særlig tilladelse fra kommunen.Enhver transport og bortskaffelse af sundhedsfarligtaffald skal ske på forsvarlig vis og skal skei overensstemmelse med kommunens krav, bl.a.med hensyn til kildesortering og genbrug. Affaldetskal afleveres i overensstemmelse med kommunensanvisningVirksomheden har ansvaret for, at der ved enhvertransport af farligt affald uden for virksomheden,fx til modtagestation, medfølger et kemikalieaffaldskort.På kortet skal I bl.a. beskrive affaldetsegenskaber og farerne ved håndtering. Kortet fåshos kommunen.SkiltningVed indgangen til eller i arbejdsområder skal deropsættes skilte/piktogrammer (se også billede):• »Rygning og brug af åben ild forbudt«.• »Branddør skal holdes lukket« (hvis der er kravom branddør).• »Førstehjælps- og brandslukningsudstyr« (senæste afsnit).• »Eksplosionsfare« (Ex-skilt – opsættes i/vedzoneklassificeret område).• »Påbudt anvendelse af personlige værnemidler«(se side 11).• »Flugtveje«.Desuden:• Hvis I bruger giftmærkede produkter, skal opbevaringsstedetangives med et dødningehoved.Førstehjælpsogbrandslukningsudstyr mv.Der skal være relevant førstehjælpsudstyr, herunderøjenskyller på værkstedet.Desuden:• Førstehjælpsudstyret skal være anbragt på ettilgængeligt sted og markeret med skilte.• Brudte øjenskylleflasker skal udskiftes. Udløbsdatoer,fx på øjenskylleflaske, må ikke væreoverskredet.• Der skal være tilgængeligt brandslukningsudstyrmarkeret med skilte.• Flugtveje skal være markeret med skilte.Det er en god ide at have en liste over alarmeringsmuligheder,herunder telefonnumre tilbrand- og katastrofeberedskab samt pårørende.Det er også en god ide, hvis en eller flere påværkstedet har gennemført førstehjælpskursus.EgenkontrolI skal føre en driftsjournal, som på forlangendeskal forevises kommunalbestyrelsen (i praksis detkommunale mijøtilsyn). I driftsjournalen noteresbl.a.:• Årligt forbrug af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter,opløsningsmidler samt fortyndingsmidler.• Mængde, tidspunkt samt afleveringssted foraflevering af farligt affald.• Tidspunkter for kontrol af renseanordninger påluftafkast (filtre).• Tidspunkter for pejling og tømning af benzinogolieudskillere.15


Relevante hjælpeværktøjer i autobranchen• Auto APV trin for trin• Praktisk vejledning om udarbejdelse af arbejdsgiverbrugsanvisninger• Tilpasset Tilsyn – et praktisk hjælpeværktøj• Tilpasset Tilsyn, Inspektion og Certificering• Introduktion af nyansatte• Keminøglen• Arbejdsmiljøvejviser nr. 8• Samlemappe til arbejdsmiljø og miljøCO-IndustriVester Søgade 121790 København VTlf. 3363 8000Fax 3363 8091miljoe@co-industri.dkwww.co-industri.dkRelevante branchevejledninger i autobranchen• Airbags og selestrammere• Særligt forurenede køretøjer• Bremseprøvestande• Arbejde med dæk og fælge• Luftforurening og ventilation• Indkøb af ventilationsanlæg• Køleanlæg m.v.• Limning i autobranchen• Metalaffedtning• Opbevaring og bortskaffelse af affald• Autolakering• Revisionsgrave• Tankbiler – reparation• Svejsning• Øjenværn og briller• Vinkelslibere• Eldrevne håndmaskiner• Børn og unge• Støjvurdering og støjmåleskema (pjece)• Køleanlæg• Rustbeskyttelse• Partikelfiltre – udskiftning og rensningDansk IndustriH.C. Andersens Boulevard 181787 København VTlf. 3377 3377Fax 3377 3300di@di.dkwww.di.dkLedernes HovedorganisationVermlandsgade 652300 København STlf. 3283 3283Fax 3283 3284lh@lederne.dkwww.lederne.dkVejledningen kan fås ved henvendelse til organisationerne.Den kan downloades fra www.ibar.dk.Den kan endvidere købes hos Arbejdsmiljøbutikken(www.arbejdsmiljoebutikken.dk), telefon 39 16 52 30,varenr.: 10 20 71Autolakering© 1. udg. udgivet 2007af Industriens BranchearbejdsmiljørådOplag: 2.000 eksemplarerGrafisk design og tryk:GCL · Tlf. 63 38 39 40 · www.gcl.dkISBN: 87-91080-26-6IndustriensBranchearbejdsmiljørådPostboks 77771790 København Vwww.ibar.dk

More magazines by this user
Similar magazines