Views
3 years ago

Viega Journal DK 02/2010

Viega Journal DK 02/2010

6

6 JubilæumViega A/S – 10 år i Norden1. januar 2001 blev Viega A/S etableret som datterselskab under Viega GmbH & Co KG. Når manlige træder et skridt tilbage og tænker lidt over de snart 10 år, som er gået, er der ud over glædenved at etablere en virksomhed, at tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere, særligt fire punkter,som vi gerne vil markere i denne anledning:1. SystemløsningerDa de nordiske markeder tilbage i slutningen af 80’erne begyndteat revidere byggevareregulativer og normer, introduceredeViega samtidigt kobberpressystemet Profipress(1987) og brugsvandssystemet Sanpress med rustfri Sanpressrørog presfittings i rødgods (1989). Denne kombination afstørre krav til kvaliteten i materialer til vandinstallationer, systemløsningerfra Viega og ikke mindst markedets ønsker ombedre kvalitet har betydet, at vi i dag er markedsleder inden formetalpressystemer til brugsvandsinstallationer.Fordelene ved systemløsninger er, at kunden sikres en løsning,som giver sikkerhed for optimal drift (funktionalitet og økonomi),hvilket dybest set er det eneste, som interesserer kunden,da de færreste vælger noget, som muligvis inden for kort tidskal udskiftes igen. Udfordringen, som vi ser den i dag, liggerdog i at få tilgang til kunderne og tale det sprog, som de forstår.Hvor mange forbrugere interesserer sig egentlig for vandinstallationer,medmindre de går i stykker og forårsager vandskade?

Jubilæum7“Fokus på ny service skaber vækst” er overskriften på et afvækstværktøjerne. Det interessante er, at det er skabt ved atinddrage vvs-medarbejderne i søgningen efter virksomhedensfremtidige kunder. Viegas bidrag hertil er vort servicekoncept”Viega Eco Plus Servicepartner”, som har til formål at differentiereudvalgte vvs-virksomheder i forhold til deres konkurrenter,ligesom det skal sikre øget effektivitet i den daglige produktion= flere fakturerede timer.2. Seminarer”At være dygtig forpligter” – og med pligten følger nye opgaver.Så for Viegas medarbejdere er opgaven ikke kun at sælgeprodukter og systemløsninger, men også at afholde seminarerfor udvalgte målgrupper, hvor særligt budskaberne omdrikkevand og korrosion har interesse.Med drikkevandskonferencer sætter vi fokus på skærpedekrav på baggrund af overordnede europæiske og gældendenationale byggevaredirektiver, nye og opdaterede drikkevandsbekendtgørelsermed særligt fokus på vandets indhold af bakterier,samt de stadigt stigende problemstillinger med legionellabakterieri koldt- og varmtvandsinstallationer.Den stigende interesse for energibesparelser betyder, at viligeledes tilbyder inspirationsseminarer om energieffektivvarmtvandsproduktion, hvor vi med installationseksemplerdokumenterer betydelige besparelser, samtidigt med at varmtvandsproduktionenoptimeres og installationen sikres modfortsat mikrobiel vækst.Korrosion i brugsvandssystemer skyldes ofte mangelfuldtkendskab til vandkvaliteter og materialesammensætning,hvorfor vi med vore korrosionsseminarer vil fortsætte med atfokusere på den nødvendige uddannelse og certificering afvvs-installatører og montører. Erfaringerne viser, at det for alleparter er den helt rigtige investering, og at kunderne er villigetil at betale herfor!De mange spildtimer, som kendetegner den nordiske vvsbranche,dræner virksomhedernes likviditet i en sådan grad, atder nu skal sættes ind mod dette. Alternativet er, at en alt forstor del af de små og mellemstore virksomheder vil forsvindetil fordel for de større lands- eller nordisk dækkende virksomheder.Det er ikke nødvendigvis til gavn for den mindre forbruger,som repræsenterer det såkaldte basismarked og somaltid vil være attraktiv – krise eller ej.4. LogistikTiden, som vi oplever netop nu, viser med al tydelighed, atgrossistens rolle som værdiskabende led er mere eller mindreudspillet. Dette er på ingen måde en kritik, men blot en nøgternkonstatering, og beviset herfor oplever vi i form af de alt formange skaffe- og småordrer, som vi dagligt modtager.Enhver ordre er en god ordre, derom er der ingen tvivl. Problemeter blot, at de mange små ordrer er dyrere at håndtereend normale ordrer, hvilket vi månedligt kan aflæse i vore omkostningertil at håndtere DPD- og TNT-forsendelser, som pådet nærmeste er eksploderet i forhold til tidligere.Enkelte lyspunkter skal dog med i dette logistiske ”helikopterperspektiv”:Vi oplever også grossister, som vælger at gå ind iet tættere samarbejde med os om i fællesskab at holde omkostningernenede ved at arbejde med EDI (elektroniskordreafgivelse og fakturering) og VMI (leverandørstyret lager).Samlet set betyder det, at vi kan bruge mere tid på at udviklesalget og kundernes forretninger end at diskutere produkter ogpriser.3. Viega AkademiMange leverandører forsøger efter bedste evne med diverseproduktkurser at informere om deres produkter. Gennem inspirationsmøderog konferencer fandt vi dog ud af, at viden er énting, men hvad hjælper det, hvis ikke den opnåede viden kanomsættes til penge i markedet. For at bidrage hertil udvikledevi for 4 år siden Viega Akademiet, hvor der frem til i dag harværet ca. 700 deltagere igennem.Tanken med akademiet er, at deltagerne skal finde inspirationtil at udvikle deres virksomhed. Et nyttigt værktøj hertil er kendskabettil at arbejde med f.eks. SWOT-analyser, hvormed virksomhedensstærke og svage sider samt trusler og mulighederkan afdækkes.I 2008 blev akademiets 2 moduler udvidet med et ledermodul.Det hjælper ejeren eller eventuelle afdelingsledere med at arbejdemed strategiske værktøjer til at opnå vækst, ligesommodulet også indeholder en organisatorisk del, med fokus påværdibaserede ledelsesværktøjer.

23 mar 2010 Hand-outs Flest føl kursus - dvreg2.dk
Download filmfestivalprogrammet 2010/11 - Salaam DK
April 2010 (farver A5) pdf. - Tilbage til dds2610.dk
Offentleg journal 07 02 2013.pdf - Helse Førde
SkB.02-2010.referat - Kastrupgårdsskolen
OscarYankee 02-2010 - KZ Rally
2010-02-14 Generalforsamling - Dansk Pæon Selskab
SkB.02-2010.dagsorden - Kastrupgårdsskolen
Medlemmar Probus 2010-06-02 - Probus Göteborg
Dansk Vejtidsskrift 2010/02 Sikkerhed i danske vejtunneler
Fjordkulturen april, 02-2010 - Nordvestjysk Fjordkultur
Bulloog - 02/2010 - Chronik der Insel Norderney
VelRoet_2005_08_august2005.pdf 371KB 02.Aug.2010
Referat 2010-02-08 - Nordborg Golfklub
02 februar, marts 2010.pub - Nathanaels Kirke
Referat fra bestyrelsesmøde 09/02 2010 - Det Falsterske Digelag
VelRoet_2005_05_maj2005.pdf 262KB 02.Aug.2010
Mammen Friskole Torsdagsbrev 2010-02-04
bm referat 02-07-2012.pdf - groenningen1.dk