Grønt regnskab - Weber

weber.dk
  • No tags were found...

Grønt regnskab - Weber

Leca® produktionGrønt regnskabLeca Saint-Gobain Weber A/SHinge & ØlstCVR-nr. 59 98 30 16


S-G Weber A/S Hinge & ØlstCVR-nr. 59 98 30 16IndholdUdtalelser til Grønt Regnskab 31 Indledning 52 Basisoplysninger 52.1 Miljøgodkendelser 62.1.1 Hinge 62.1.2 Ølst 62.2 De væsentlige ressource- og miljømæssige forhold 63 Ledelsens redegørelse 73.1 Valgte oplysninger 73.2 Miljøpolitik, målsætninger, mål og resultater 73.3 Leverandører 73.4 Medarbejderinddragelse 73.5 Arbejdsmiljø 83.6 Vilkårsovertrædelser og afhjælpning af disse 83.7 Klager 83.8 Afvigelser i forhold til sidste grønne regnskab 84 Miljøforhold 94.1 Hinge 94.2 Ølst 115 Resumé af egenkontrol 135.1 Hinge 135.2 Ølst 13Grønt regnskab 2010 Weber 11-04-20112/13


S-G Weber A/S Hinge & ØlstCVR-nr. 59 98 30 16Saint-Gobain Weber A/Satt. Anne Mette NielsenVi har 18. marts 2011 modtaget udkast til grønt regnskab for 2010 for Saint-Gobain Weber A/S.Favrskov Kommune skal (i henhold til § 17 i bekendtgørelse af 3. marts 2010 om visse virksomhedersafgivelse af miljøoplysninger) vurdere kvaliteten af miljødata-delen og sende virksomheden en udtalelseherom.Favrskov Kommune kan i den anledning oplyse, at vi finder kvaliteten af miljødata acceptabel og ikke haryderligere bemærkninger.Venlig hilsenErik PedersencivilingeniørNatur og MiljøDirekte: 8964 5206Besøgsadresse: Torvegade 7, 8450 Hammel, DKHovednummer: 8964 1010Postadresse Skovvej 20, 8382 Hinnerup, DKGrønt regnskab 2010 Weber 11-04-20113/13


S-G Weber A/S Hinge & ØlstCVR-nr. 59 98 30 16Grønt regnskab 2010 Weber 11-04-20114/13


S-G Weber A/S Hinge & ØlstCVR-nr. 59 98 30 161 IndledningDet grønne regnskab er udarbejdet ihenhold til Bek. nr. 210 af 3.marts2010.Det er S-G Weber A/S Hinges 7.grønne regnskab og S-G Weber A/SØlsts 4.Regnskabet er udarbejdet forregnskabsåret 1/1-2010 til 31/12-2010.Regnskabet omfatter produktionernei Hinge og Ølst.Der indvindes plastisk ler fra egnelergrave og graveområderneefterbehandles successivt tilnaturområde ud fra en samletefterbehandlingsplan.Leret graves med dozere ogtransporteres ind til fabrikkerne medtransportbånd.Leret tilsættes additiver hovedsageligti form af restprodukter fra andenindustri, hvorefter det æltes, tørres ogbrændes.Under brændingen indblæsesdolomit/kalkpulver for at forbedrebrændeprocessen med en samtidigreducerende effekt på SO 2 i røggasserne.I Ølst er der installeret et posefiltermed hydratkalk for at reducereudledningen af SO 2,HF og HCl.I Hinge indblæses hydratkalk irøggaskanalerne med samme formål.Som brændsel anvendes kul, kød- ogbenmel, gas samt diverse faste ogflydende affalds- og biobrændsler.Endvidere laves der forsøg medforskellige typer affalds- og biobrændsler.Letklinkerne sigtes/sorteres ogudleveres i bulk eller sække,hvorefter de transporteres fravirksomheden med landevejstransport.Virksomhederne har ca. 75 ansattepå begge fabrikker. Der produceres24 timer i døgnet (3 skift), og derforetages rutinemæssig nedlukning afproduktionen i 2-3 uger i vinter- ogindustriferien samt i perioder medafsætningsnedgang.Aktiviteter som ligger ud overproduktion og læsning foregårnormalt indenfor almindelig arbejdstid- det vil sige i tidsrummet 7 - 17.2 BasisoplysningerVirksomhedens navn og beliggenhed:S-G Weber A/S HingeRandersvej 758940 Randers SVS-G Weber A/S ØlstØlstvej 68940 Randers SVS-G Weber A/S ejes af:Saint-Gobain Produits Pour laConstruction S.A.SLes Miroirs18 Avenue d’Alsace92400 CourbevoieFrankrigCVR-nr.:59 98 30 16Hinge: P-nummer:10 03 13 52 46Ølst: P-nummer:10 02 93 11 42Bestyrelse for S-G Weber, DanmarkA/S:Jonas Gustaf Cronqvist (Formand)Michael Selmer Frederiksen(Økonomichef)Poul Steen Rasmussen(Adm.direktør)Erik Skjøth Petersen(medarbejderrepræsentant)Lisbeth Kamp Strandgård(medarbejderrepræsentant)Daglig ledelse af S-G Weber Hinge &Ølst:Fabrikschef Jo Gunnar Håkonsen(JGH@weber.dk)Virksomheden er den 7-4-2009certificeret efter ISO 14001:2004 afBureau Veritas Certification.Tilsynsmyndigheder:Hinge:Favrskov KommuneTorvegade 78450 HammelØlst:Randers KommuneLaksetorvet8900 RandersTilsynsmyndigheden vurdererkvaliteten af miljødata og giver enudtalelse, som indgår i det grønneregnskab.Virksomhedens branchebetegnelser:26.26.00 Fremstilling afvarmeisolerende/ildfaste keramiskeprodukter.26.82.90 Fremstilling af andremineralske produkter (ikke-metal).Virksomhedens listebetegnelse ogart:B103: Virksomheder, der fremstillerkeramiske produkter ved brænding,f.eks. tagsten, mursten, ildfaste sten,fliser, stentøj, porcelæn, klinker,glaserede rør, samt molerværker,hvis virksomheden har enproduktionskapacitet på mere end 75tons pr. dag, eller hvis virksomhedenhar en ovnkapacitet (ovnstørrelse) påmere end 4 m 3 og en sættekapacitetpå mere end 300 kg pr. m 3 . (i)Regnskabet er udarbejdet af:Geolog Anne Mette Nielsen(AMN@weber.dk)Det grønne regnskab findes påhjemmesiden: www.weber.dkGrønt regnskab 2010 Weber 11-04-20115/13


S-G Weber A/S Hinge & ØlstCVR-nr. 59 98 30 162.1 MiljøgodkendelserVirksomheden er godkendt efterMiljølovens kapitel 5.Godkendelsen for Hinge er gældendefra 6. november 2003 med tillæg ogrevurdering fra 26. april 2010.Godkendelsen for Ølst er gældendefra 6. juli 2005, med tillæg ogrevurdering fra 26. juni 2009.Godkendelserne omfatter helevirksomhedens produktionsanlæg,men ikke virksomhedensråstofgravning.Virksomheden udleder ikke procesvandtil recipient.Virksomheden udleder overfladevandog sanitært spildevand efter forudgåenderensning. Der er ingenoffentlig kloaktilslutning i området.2.1.1 HingeAlle virksomhedens miljøgodkendelserblev i 2003 erstattet af ensamlet godkendelse efter kapitel 5.Der er udarbejdet et tillæg oggodkendelsen er revurderet den 26.april 2010. Alle vilkår er samlet itillægget.2.1.2 ØlstAlle virksomhedens miljøgodkendelserblev i 2005 erstattet af ensamlet godkendelse efter kapitel 5.Der er udarbejdet et tillæg oggodkendelsen er revurderet den 26.juni 2009. Alle vilkår er samlet itillægget.Tilladelser i lergravene.Århus Amt har givet gravetilladelsefor en 10 årig periode i juli 2003.Gravetilladelsen blev givet ud fraAmtets Regionplan (2001) og enVVM-undersøgelse, som blev udført i2002. (Hinge og Ølst)Århus Amt har 21/11 2006 givettilladelse til forøgelse af gravedybdeni lergraven på matr. nr. 3m m.fl. HingeBy, Nr. Galten m.fl. (Hinge)2.2 De væsentligste ressourceogmiljømæssige forholdVirksomheden indvinder råstof fraden tilstødende lerforekomst, hvorvedændringer i landskabsbilledetnaturligvis vil forekomme.Endvidere har virksomheden etenergiforbrug hovedsageligt frafossile-, bio- og affaldsbrændsler.Hinge: Tilladte affaldsbrændsler, -tilslag og -råvareerstatning i 2010type producenttilladtmgd. taffaldskode anvendelse godkendt statusKulstøv Hoesch 1.000 100321 brændsel 19.05.10 permanentSprit Dong Dong 70504 brændsel 02.10.08 forsøgSprit Novo Novo 4.000 70504 brændsel 25.05.10 permanentAlfa laval-vand Alfa laval 500 90103brændsel/vanderstatning25.05.10 permanentKød- og benmel Daka 10.000 20299 brændsel 25.05.10 permanentOpløsningsmidlerLeo, PKC, FEF,Polypeptide3.000 70504 brændsel 25.05.10 permanentMalingpulver Stena Miljø 300 80111 brændsel 25.05.10 permanentMalingpulverDansk SpecialAffald100 80111 brændsel 25.05.10 permanentAktivt kul Friesendahl 150 61302 brændsel 14.02.11 permanentValseslam Salzgitter 4.000 100210 tilslag 06.11.03 permanentValseslam Stålvalseværk100211 tilslag 06.11.03 permanentBlegejord Århus Olie 20399 tilslag 06.11.03 permanentBlegejord Paramelt 70610 tilslag 06.11.03 permanent5000 -Blegejord Sio Arras 20399 tilslag 06.11.03 permanent10.000Blegejord Unimills 20399 tilslag 06.11.03 permanentBlegejord Wilmar20399 tilslag 26.05.10 permanentMetalhydroxidslam ESØ 2.000 110110 tilslag 25.05.10 permanentMetalhydroxidslam B&O 300 110110 tilslag 25.05.10 permanentØlst: Tilladte affaldsbrændsler, -tilslag og -råvareerstatning i 2010type producent affaldskode anvendelse godkendt statusKulstøv Hoesch 100321 Brændsel 14.06.09 permanentSprit Novo Stena Miljø 070504 Brændsel 26.06.09 permanentOpløsningsmidler Popep 200113 Brændsel 15.12.09 permanentAlfa laval-vand Alfa laval 090103 Brændsel 26.06.09 permanentOpløsningsmidler Leo Pharma 200113 Brændsel 26.06.09 permanentOpløsningsmidler Axellia 200113 Brændsel 26.06.09 permanentOpløsningsmidler PKC 200113 Brændsel 26.06.09 permanentMalingspulverDansk SpecialAffald080111 Brændsel 30.04.09 permanentMalingspulver Stena Miljø 080111 Brændsel 26.06.09 permanentKød- og benmel Daka 020299 Brændsel 26.06.09 permanentFluff Albra 191210 Brændsel 26.06.09 permanentLightends DOG 190208 Brændsel 17.07.09 forsøgFueldestilat Stena Sverige 190208 Brændsel 17.07.09 forsøgAktivt kul Friesedahl 070199 Brændsel 06.06.09 permanentTræflis-askeSkive fjernvarmeværk100103 Brændsel 27.08.09 forsøgBundslagge(-kondensat)Akzo Nobel 100101 råvareerstatning 25.06.09 permanentPoleraffald B&O 120118 råvareerstatning 26.06.09 permanentAluminium hyd.slam B&O 110110 råvareerstatning 26.06.09 permanentMetal hyd.slam B&O 110110 råvareerstatning 26.06.09 permanentMetal hyd.slam Aluscan 110110 råvareerstatning 26.06.09 permanentGrønt regnskab 2010 Weber 11-04-20116/13


S-G Weber A/S Hinge & ØlstCVR-nr. 59 98 30 163 Ledelsens redegørelse3.1 Valgte oplysningerI regnskabet indgår oplysninger, somkræves i Bek. nr. 210 samt enopgørelse af stoffer, forbrug samtandre forhold, der er opstillet vilkår oggrænser for i virksomhedensmiljøgodkendelse.På fabrikken i Hinge er lugt og støjikke opgjort, da det ikke anses forsandsynligt, at grænseværdierneoverskrides uden for virksomhedensområde. Dels er der ikke væsentligelugtgener internt på virksomheden,dels er nærmeste naboer beliggendeca. 300 m fra den aktive lergrav ogca. 600 m fra produktionsanlægget.På fabrikken i Ølst er støj heller ikkeopgjort, da det ikke anses forsandsynligt at grænseværdierneoverskrides uden for virksomhedensområde.Konkurrencefølsomme data erangivet som indekseret mængde pr.kubikmeter letklinker. Reference år er2002. Der er valgt samme referenceår for begge fabrikker.3.2 Miljøpolitik, målsætninger,mål og resultaterVirksomheden har et kvalitets- ogmiljøledelsessystem efter henholdsvisDS/EN ISO 9001, DS/EN ISO 14001.I nedenstående tabel ses åretsresultat af miljøledelsen.3.3 LeverandørerVirksomheden stiller miljøkrav tilleverancer, men der stilles ikke kravtil leverandørers miljøstyring.3.4 MedarbejderinddragelseMiljøtiltag – både påvirkning af ydremiljø og arbejdsmiljø, debatteres påsamarbejds- ogsikkerhedsudvalgsmøder samt veddriftsmøder i de respektive afdelinger.Miljøpolitik og målsætning forSaint-Gobain DanmarkMål for produktion Hinge og Ølst 2010Politik Målsætning Mål BemærkningerProduktion:Fokus på reduktion afvæsentligstemiljøpåvirkninger.Optimere energitungeprocesser inkl. nyinvesteringerSamarbejde med kunder forat øge fokus på reduktion afklima- og miljøpåvirkninger.Ansvarlighed i selskabetsdispositioner.Substituere fossile brændslerog -råvarer.Reducere affaldsmængde tildeponi.Fokusere på emissioner fraafkast mv.Reduktion af specifikt elforbrug(Hinge/Ølst/Gadbjerg) -Identificere 10 tiltag, oggennemføre 5Ikke målsatIkke målsatReduktion af specifikCO2-udledning med 10% i forhold til 2009Identificere og måle deprimære miljøgener sompåføres Ølst By.Identificere nødvendigetiltag.Udvikling/produkt/salg:Miljøvurdere nye produkter. Ikke målsatFremme miljøvenligeIkke målsatkonstruktionerFokus på adfærd:Efterbehandler lergravenIkke målsatsuccessivt til naturområde.Fører en åbenkommunikation internt- og Ikke målsateksternt.Motiverer og uddannerIkke målsatmedarbejderne løbende.Kortlægning af el-forbrug i proces 2 ernæsten færdig, og det viser sig at det erafstøvning, som udgør det største forbrug.Kortægning/undersøgelse af støvtransporthar vist nogle ”propper” og givet anledning tilen investerings ansøgning i 2011, såanlægget optimeres.Der arbejdes løbende med substituering afråvarer og brændsler(Ikke relevant for Exclay, men målsat iPremix)Ikke reduceret som ønsket: Primær årsag erden forsinkede opstart med kød og benmelsom alternativt brændsel. Øget energiforbrug pr. ton indfødt ler og lav produktiviteti første halvår af 2010 er også årsag til detøgede CO 2 udledning pr. m 3 .Hvis vi på et senere tidspunkt skal kommevidere, vil der skulle laves eksperimenter hosForce Technology.Der er beplantningsplaner for afsluttedeområderDer afholdes systematisk beredskabsøvelserGrønt regnskab 2010 Weber 11-04-20117/13


S-G Weber A/S Hinge & ØlstCVR-nr. 59 98 30 163.5 ArbejdsmiljøSikkerhedspolitik og målsætning for Saint-Gobain Danmark Mål for produktion Hinge og Ølst 2010Politik Målsætning Mål BemærkningerArbejdsplads:Sikker arbejdsplads, hvormedarbejdernes helbred ogvelfærd er i centrum.Fokusere på sikkerhedsforhold inye bygninger, processer ogprocedurer, produkter samtanvendelsesområder.Ansvarlighed i selskabetsdispositioner.Undgå arbejdsulykker ogarbejdsbetingede lidelser hosinterne og eksternemedarbejdere.Forebygge arbejdsulykker ogarbejdsbetingede lidelser hosinterne og eksternemedarbejdere samt hos kunder.Føre en åben kommunikationinternt og eksternt.Motivere og uddannemedarbejderne løbende.Nye tiltagFokus på adfærd (EHS):Reducere antal arbejdsulykker iforhold til 2010Øget bevidsthed hosmedarbejdere omkring typer afarbejde som kræver ekstraopmærksomhedUdføre sikkerhedsbesøg(sikkerhedssamtaler ogobservationer) hosmedarbejdere i produktion/VH4-timers kursus i sikkerhed foralle medarbejdere.Sikker arbejdsplads, hvormedarbejdernes helbred ogvelfærd er i centrum.Der afholdesberedskabsøvelser.3.6 Vilkårsovertrædelser ogafhjælpning af disseØlst:Der er ikke gennemførtpræstationsmålinger på fabrikken, dader kun var 2 måneders drift. Der erlavet præstationsmålinger i 2011.Der har været overskridelser på dekontinuerte røggasmålinger af HCl,CO, NO x og støv.Produktionen styrer driften efterudledningerne af HCl og NO x oggrænseværdierne er blevet beregnetaf produktionen ud fra dagensbrændselssammensætning – degrænseværdier, som derefterfølgende kontrolleres op i mod,er beregnet ud fra etmånedsgennemsnit af brændsel pr.driftstime. Grænseværdien gældendefor en aktuel dag kan godt væreoverholdt, selvom det umiddelbart serud til, at den er overskredet vedsammenligning med etmånedsgennemsnit. Dette kan pt.ikke eftervises og da driften er ophørtpr. 1/2 - 2011, vil der ikke blivearbejdet videre med problematikken.Støv og CO overskridelser er sket iforbindelse med opstartsproblemer ijanuar og driftsforstyrrelser.Hinge:Der er ikke gennemførtpræstationsmålinger for støv på siloog båndgange, da der er indførtkontinuert overvågning og poserne istøvfiltret skiftes, når der registreresikke tilladte støvmængder i afkastene.I 2009 viste præstationsmålingernepå røggasserne for høje værdier afGrønt regnskab 2010 Weber 11-04-2011HF, dette problem ses i målingernefor 2010 løst, idet der tilsætteshydratkalk til røggasserne.Der er installeret kontinuerte målingerpå røggasserne og det kankonstateres, at der er mangeoverskridelser af grænseværdien forstøv. Grænseværdien er sænket fra100 mg/Nm 3 til under 50 mg/Nm 3 iforbindelse med revurderingen afmiljøtilladelsen i juni. Den lavegrænse er anvendt for hele året,hvilket giver et værre billede afoverskridelserne i det første halvårend det reelt burde være, men giveret klart billede af årets og tidligere årsproblemer.Der har været stærk fokus påelektrofiltrenes vedligeholdsmæssigetilstand i 2010 og der er investeret etmillion beløb i renovering af filtret påovn 5. Dette kan ses af de forbedredemåleresultater på ovn 5’s røggasser iefteråret og i februar 2011.Der er gennem de seneste 1½ årlavet undersøgelser af elektrofiltrenepå ovn 1 og 5 af et eksternt firma ogderes anbefalinger mht. ombygningog vedligehold er og vil blive fulgt.Støvemissionerne vil i 2011 bliveovervåget i et nyanskaffet onlinesystem og relevante tiltag vedoverskridelser af grænsen vil bliveiværksat.Ovenstående burde have givetanledning til en handlingsplan, somskulle have været tilsendttilsynsmyndigheden. Dette erbeklageligvis ikke sket, men det erder rettet op på i marts 2011.Der har endvidere været enoverskridelse af CO grænsen, hvilketskyldes driftsforstyrrelser.På ovn 5 har der været 2overskridelser af HCl grænsen, hvorårsagen er ukendt. Dette fjernes vedkonstant tilsætning af hydratkalk tilrøggasserne i fremtiden.3.7 KlagerHinge:Ingen klager.Ølst:Der har været en klage fra beboerne iØlst by i forbindelse med opstart affabrikken i januar. Der har kun væretdrift i 2 måneder på værket i 2010, såklagerne er blevet diskuteret medtilsynsmyndigheden, men et planlagtmøde med beboerne i byen er ikkeblevet gennemført.3.8 Afvigelser i forhold tilseneste grønne regnskabRegnskabet er tilpasset den nyebekendtgørelse.8/13


S-G Weber A/S Hinge & ØlstCVR-nr. 59 98 30 164 Miljøforhold4.1 HingeEnergiforbrug:2002 2006 2007 2008 2009 2010Naturgas 1 MWh/m 3 0,0131 0,0328 0,0428 0,0278 0,0150 0,0144Indeks (2002) % 100,0 249,8 325,9 211,9 114,4 109,5Kul 2 MWh/m 3 0,2780 0,2769 0,2357 0,2550 0,2192 0,2371Indeks (2002) % 100,0 99,6 84,8 91,8 78,9 85,3Fedt 2 MWh/m 3 0,0183 0,0093 - - - -Indeks (2002) % 100,0 51,2 - - - -Olie 2 MWh/m 3 0,0395 0,0003 - - 0,0004 0,0003Indeks (2002) % 100,0 0,8 - - 1,0 0,8Kulstøv 2 MWh/m 3 - - - 0,0009 0,0052 0,0056Indeks (2008) % - - - 100,0 561,4 613,1Spritvand 2 MWh/m 3 - - - 0,0023 0,0301 0,0229Indeks (2008) % - - - 100,0 1016,9 772,9Spildevand 2 MWh/m 3 - - - - 0,0301 0,0003Indeks (2009) % - - - - 100,0 172,3Pulvermaling - - - - - 0,0001Indeks (2010) - - - - - 100,0Kød- og benmel - - - - - 0,0001Indeks (2010) - - - - - 100,0Total brændsel MWh/m 3 0,3489 0,3193 0,2785 0,2861 0,2701 0,2809Indeks (2002) % 100,0 91,5 79,8 82,0 77,4 80,5EL 1 MWh/m 3 0,0170 0,0140 0,0133 0,0137 0,0172 0,0128Indeks (2002) % 100,0 82,5 78,5 80,4 101,3 75,41 Målt af forsyningsselskaber/modtager. 2 Beregnet i lagerstyring. - = ikke anvendt.Råvarer:2002 2006 2007 2008 2009 2010Ler 3 t/m 3 0,4091 0,4406 0,4492 0,4937 0,4757 0,4194Indeks (2002) % 100,0 107,7 109,8 120,7 116,3 102,5Ler + kor. fejlprodukt t/m 3 0,4455 0,4751 0,4492- - - -Indeks (2002) % 100,0 106,6 100,8- - - -Fedt 2 t - - - - - -Olie 2 t 23 235 561 146 32 39Blegejord 2 t 2.105 6.489 9.080 6.595 2300 7155Valseslam 2 t 2.110 1.910 2.058 1.833 325 1240Natriumaluminat 2 t - - - - - -Slibestøv 2 t - - - - - -Deinkingslam 2 t - 101 - - - -Metalhydroxidslam t - - - - - 184Glycerin 2 t - 1.261 48 - - -Kalk 2 t 1.441 2.172 2.590 1.839 339 1490Sæbe 2 t i. o. 31 91 49 29 632 Beregnet i lagerstyring. 3 Beregnet udfra produktion/2007 udfra indvejet ler. i. o. = ikke opgjort. - = ikke anvendt.Vand:2002 2006 2007 2008 2009 2010Industrivand 4 m 3 19.000 32.959 46.963 25.310 3.803 13.292Drikkevand 1 m 3 1.237 983 1.240 691 1.507 1.436Total spildevand 1 m 3 1.237 983 1.240 691 1.507 1.4361 Målt af forsyningsselskaber/modtager. 4 Egen måling.Grønt regnskab 2010 Weber 11-04-20119/13


S-G Weber A/S Hinge & ØlstCVR-nr. 59 98 30 16Luft:2002 2006 2007 2008 2009 2010CO 2 fra brændsel 5 t/m 3 0,1130 0,1015 0,0893 0,0876 0,0798 0,0872Indeks (2002) % 100,0 89,8 79,0 77,5 70,7 77,2CO 2 fra råvarer 5 t/m 3 0,0071 0,0085 0,0087 0,0093 0,0071 0,0054Indeks (2002) % 100,0 119,5 122,9 130,1 100,2 75,910SO 2 i. o. 191 193 226 270 172mg/Nm 3 beregnetSO 8 2 mg/Nm 3 , tør,i. o. i. o. 255 533 852 997aktuel O 2 totalSO 2 kg/år i. o. i. o. 385.560 509.911 250.888 695.944CO 8i. o. i. o. i. o. i. o. 595 646mg/Nm 3 , tør, aktuel O 2CO kg/år i. o. i. o. i. o. i. o. 174.969 450.737TOC 8 mg C/ Nm 3 , tør,i. o. i. o. i. o. 89 i. o. 35aktuel O 2TOC kg/år i. o. i. o. i. o. 85.145 26.193. 24.3198NO x i. o. 460 335 236 249 274mg/Nm 3 , tør, aktuel O 2NO x kg/år i. o. i. o. 506.520 225.777 73.168 190.997Cd 8i. o. i. o. 0,0034


S-G Weber A/S Hinge & ØlstCVR-nr. 59 98 30 16Støj, støv og lugtforhold:2002 2006 2007 2008 2009 2010Partikler 8 mg/Nm 3 tørbåndkanaleri. o. 3,0 9,0

More magazines by this user
Similar magazines