Odense Bys Museer - Odense Kommune

museum.odense.dk
  • No tags were found...

Odense Bys Museer - Odense Kommune

Odense Bys MuseerÅrsplan 2005Mål og arbejdsplan 2005Oversigt 2006 – 2008Odense november 2004


Indholdsfortegnelse1. Forord……………………………………………….. 32. Odense Bys Museers mission og værdigrundlag…. 63. Organisationsplan………………………………….. 74. Rammer for årsplanen…………………………….. 85. Arbejdsplan for Publikum & kommunikation…… 106. Arbejdsplan for Viden & formidling……………… 267. Arbejdsplan for Samlinger & teknik……………… 458. Oversigt over aktiviteter 2005……………………... 599. Budget 2005…………………………………………. 9310. Personaleoversigt…………………………………… 9711. Åbningstid og billetpriser………………………….. 1012


1. ForordNu er det lige på trapperne – H.C. Andersen-året 2005. Gennem flere år har Odense Bys Museerarbejdet ihærdigt på at stå stærkt rustet til denne store nationale og internationale begivenhed. Deførste tanker om den forestående begivenhed fangede undertegnede i 1991, hvor jeg sammenmed min familie besøgte en imponerende udstilling om W. A. Mozart på slottet Klessheim vedSalzburg i anledning af 200-året for komponistens død. Udstillingen indgik i en markant fejring,som ikke blot fandt sted i Salzburg og Wien, men som var en verdensbegivenhed. I det år var dernæppe nogen større avis, tv- eller radiokanal verden over, som ikke havde fyldige omtaler afMozart – og naturligvis spillede musikken. Begivenheden førte også til udgivelse af mangebøger om Mozart, hans liv, musik og samtid og ikke mindst en lind strøm af nyudgivelser på CDaf hans musik, heraf flere udgaver af de samlede værker.Udstillingen på Schloss Klessheim er den bedste biografiske udstilling, jeg har set, og hvor manpå fineste vis ikke alene førte den besøgende ind i Mozarts liv og samtid, men i nok så storudstrækning i det værk – musikken – som han skabte gennem sit alt for korte liv.Salzburgs og Wiens satsning i Mozart-året 1991 var ganske imponerende. Det var dog langt fraen enkeltstående begivenhed. Salzburg har såvel før som efter sat enorm fokus på byens berømtesøn, og byen emmer af Mozart uanset om det er i form af de store musikfestivaler eller synet –og smagen! – af de berømte Mozart-kugler. For en del år siden fik jeg lejlighed til at spørgeborgmesteren i Salzburg, hvad Mozart betød for byen – svaret lød prompte: Alt! For Wiensvedkommende er det naturligvis ikke blot Mozart, også andre af de helt store komponister harboet i byen, Beethoven, Schubert m.fl., - byen er om noget sted musikkens by.Allerede i 1991 stod det mig klart, at Odense og København kunne skabe samme fokus på voresverdensberømte digter, H.C. Andersen. Tankerne blev omsat i et oplæg i 1995. Her skitseredesen samlet ramme for, hvorledes 200-året for H.C. Andersens fødsel kunne fejres, og merekonkret pegedes på, hvorledes Odense Bys Museer kunne bidrage hertil. Siden da er der blevetarbejdet målrettet med at realisere disse planer, og ved et kig tilbage i det næsten ti år gamlenotat, kan det med stor tilfredshed konstateres, at rigtig mange ting er realiseret eller sat påskinner. Det gælder den omfattende ombygning af H.C. Andersens Hus, de mange internationalevandreudstillinger, film og bøger om digteren, formidling af hans liv og værker på internettet,HCA-ture i byen, levendegørelse af Andersens tid og meget mere.Gennem disse aktiviteter bidrager Odense Bys Museer til den markante nationale oginternationale fejring, som HCA 2005 Fonden er sat i spidsen for. En enorm kultursatsning medet budget på over en kvart milliard kroner, der kan fordobles eller flerdobles, hvis manmedregner alle de medvirkende institutioners egen indsats. Det må så afgjort kaldes Danmarksstørste nationale og internationale kultursatsning nogensinde. Spændingen stiger derfornaturligvis jo mere vi nærmer os den store dag, H. C. Andersens fødselsdag den 2. april.Heldigvis er begivenhederne ikke blot begrænset til denne dag – faktisk varer festen frafødselsdagen i april til afslutningen af Andersen-året den 6. december, den dag H.C. Andersen i1867 blev udnævnt til æresborger i Odense. I øvrigt den sidste æresborger i byen – ingen harsiden kunnet hamle op med ham!3


mange henvendelser fra mange dele af verden, efterspørgslen efter vore vandreudstillinger ogikke mindst via Odense Bys Museers website, hvor over halvdelen af brugerne er fra andrelande.Odense, november 2004Torben Grøngaard JeppesenTILTRÅDT AF KULTUR- & SOCIALUDVALGETden 23. november 20045


3. Organisationsplan(plan indsættes)MUSEUMSCHEFAFDELINGSCHEFAFDELINGSCHEFAFDELINGSCHEFPUBLIKUM &KOMMUNKATIONAfdelingens mål er atfremme denpublikumsrettedeservice. Det skal ske veden professionel ogmålrettet viderebringelseaf Odense BysMuseers forskningsresultater.VIDEN & FORMIDLINGAfdelingens mål er atudbygge og styrke indsamlingog forskninginden for områdernearkæologi, historie,H.C. Andersen/CarlNielsen og kunsthistoriemed henblik på atformidle viden ogerkendelse om vor fortidog nutid, regionalt,nationalt og internationalt.SAMLINGER &TEKNIKAfdelingens mål er atsikre forsvarlig håndteringaf samlingerne,anlæg og administrationsamt at skabe grundlagfor øget brug afinformationsteknologi.FUNKTIONSOMRÅDERKommunikationFUNKTIONSOMRÅDERArkæologiFUNKTIONSOMRÅDERBevaringPlanlægning &UndervisningUdstillingsværkstedPublikum & ButikkerHistorisk tidH. C. Andersen &Carl NielsenKunsthistorieBygninger & grønneområderAdministration &EDB-udvikling7


4. Rammer for årsplanenKultur-og Socialudvalget vedtog i møde den 15. juni 2004 følgende rammer for årsplan 2005,herunder oversigtsårene 2006-2008:H.C. Andersen-området og kulturarvsarbejdet vil i 2005 have stor betydning som lokomotiv forden fortsatte udvikling af Odense Bys Museer. Arbejdet for opnåelse af godkendelse somregionalt hovedmuseum – med udgangspunkt i museumslovens §16 – skal sikre at Odense BysMuseer i vores kommunikation med omverdenen skal stå som et forbillede for andre museer ogsom et opmærksomhedsskabende element i det danske kulturliv. Samtidig skal kommunikation iform af udstillinger, arrangementer og publikationer m.v. sikre gode oplevelser oggrundlæggende viden om museets arbejdsområder for både børn og voksne – uanset race ogreligion.HovedsatsningerFastholdelse og fortsat udvikling af et højt formidlingsniveau på attraktionerneH.C. Andersens HusDen Fynske LandsbyFyns Kunstmuseum.Systematisk styrkelse af indsatsen for udforskning, bevaring og tilgængeliggørelse afkulturarven med udgangspunkt i følgende områder:ArkæologiBygningshistorieIndustrimiljø.Tilgængeliggørelse af samlinger og viden på Internettet (www.odmus.dk)Etablering af introduktionsudstilling med tilhørende brugerbetjening i Møntergården omOdenses og Fyns historie i et regionalt og nationalt perspektiv – med internationalt udblik.Udstillingen skal dække hele historien fra de ældste tider til i dag.Konkretisering 2005 – 2008HCA-området:Til H.C. Andersens Hus skal der sikres et solidt driftsmæssigt grundlag for en fortsat udviklingaf publikumsbetjening og produktudvikling.Til HCA-vandreudstillingerne gennemføres den udarbejdede turneplan (i samarbejde medUdenrigsministeriet og det Danske Kulturinstitut).HCA-IT projektet der gennemføres i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek og SyddanskUniversitet skal være udgangspunkt for en generel styrkelse af arbejdet med Internettet somkommunikationsværktøj indenfor alle Odense Bys Museers arbejdsområder.Ny udstilling i H.C. Andersens Barndomhjem, audioguidning i H.C. Andersens Hus, udgivelseaf bøger og informationsmateriale samt fortsat bevågenhed på erhvervelsesområdet.8


5. Arbejdsplan for Publikum & kommunikationAfdelingens mål og opgavesætAfdelingens mål er at fremme den publikumsrettede service. Det skal ske ved en professionel ogmålrettet viderebringelse af Odense Bys Museers forsknings- og undersøgelsesresultater.Afdelingens organisatoriske opbygningAfdelingen omfatter fire funktioner: Kommunikation, Planlægning og undervisning,Udstillingsværksted samt Publikum og butikker.Afdelingschefen fungerer som stedfortræder for museumschefen. Funktionslederen forplanlægningsfunktionen deltager én gang om måneden i Ledermødet ved punktet Status forplanlægning. Funktionerne varetager følgende hovedopgaver:Kommunikation• Odense Bys Museers markedsføring, pressekontakt, medarbejderinformation ogklubvirksomhed.• Servicesekretariatets drift herunder vedligehold af web-sider, databaser, statistikker,superbrugerfunktion samt booking af undervisningsaktiviteter og lokaler.Planlægning og undervisning• Koordinering af planer for udstillinger, arrangementer og udgivelser.• Udarbejdelse af beslutningsgrundlag samt klargøring af planmateriale og årsberetning.• Udvikling og tilrettelæggelse af undervisningsaktiviteter og –programmer.• Udvikling og tilrettelæggelse af børn og ungeaktiviteter, herunder børneklubben.Udstillingsværksted• Udvikling og opbygning af permanente udstillinger, særudstillinger og vandreudstillingersamt vedligehold af disse.• Vedligehold af designprogram herunder inden- og udendørs skiltning, design og vedligeholdi billetsalg og museumsbutikker.• Administration af AV-udstyr.Publikum og butikker• Daglig drift og fortsat udvikling af publikumskontakten i museernes billetsalg herunderuddannelse af museumsværter.• Drift og udvikling af boghandel / museumsbutik, herunder produktudvikling og indkøb.Afdelingens generelle arbejdsplan2005 vil naturligvis være præget af den store HCA-fejring. Eventyrdigteren fylder 200 år den2.4. og året igennem vil der være en lang række af events, der helt eller delvist udspringer fraOdense Bys Museer. I den forbindelse åbner 15.11.2004 Odense Bys Museers første filialudenfor Fyn: Museet i Vingårdsstræde i København i samarbejde med Magasin og Fonden10


HCA2005. Museet etableres i første omgang for en to-årig periode. (Nedenfor bringes ensærskilt oversigt over disse aktiviteter).Opførelse af Besøgscenter i den Fynske Landsby samt planlægning og igangsætning afmodernisering af sceneområdet herunder fremstilling af introduktionsfilm og –udstilling erligeledes markante opgaver, der er forankret i et tværgående projektorganisation medafdelingschefen som projektleder.I foråret 2005 vil en del af afdelingens medarbejdere flytte til nyindrettede lokaler i Overgade 52.dette vil ske samtidig med en generel styrkelse af arbejdet med Odense Bys Museers hjemmeside(webredaktion m.m.) samt af markedsførings-/informationsarbejdet.Langt fremme i opgaverække står endvidere arbejdet med børn og unge, hvor ansættelsen af enny medarbejder i 2004 vil sikre forøget fokus på området indenfor en række af museetsarbejdsområder. Dette vil ske med udgangspunkt i de permanente udstillinger, særudstillingernemen ligeledes i forlængelse af det forberedende arbejde til etablering af en samlet historiskudstilling om Odense og Fyns historie i et regionalt og nationalt perspektiv – med internationaltudblik. Dette arbejde indledes med overflytning af oldtidsudstillingen fra Hollufgård tilBymuseet Møntergården.I kraft af HCA-fejringen og en række igangsatte samarbejdsprojekter i udlandet fortsættes deinternationale netværk. I denne sammenhæng må det imødeses, at der fortsat er stigendeinteresse for formidling af udlån fra samlingerne og af Odense Bys Museers vandreudstillinger(HCA og CN).På personaleområdet vil en række af afdelingens medarbejdere blive involveret i kurser i ODAprojektet(Organisationsudvikling i danske attraktioner). Samtidig vil arbejdet med at skaberammer for inddragelse af frivillige i museumsarbejdet blive fortsat med udgangspunkt i deindhentede erfaringer med smedelauget i Den Fynske Landsby. Emnet indgår på Odense BysMuseers foranledning som projekt i uddannelsen af ledere i Odense Kommune (LU2005).Der vil blive arbejdet med – og ske implementering af en ny designlinie (oplæg underudarbejdelse) som også vi berøre generel indførelse af logo på arbejdstøj m.v.Generelt vil der blive rettet fokus på den opfølgning, der nødvendigvis må forberedes til åreneefter HCA-fejringen i 2005. Andersen-området skal fortsat være særdeles fremtrædende, menogså nye områder kommer til. Derfor må driftsområderne løbende tilpasses og udvides i forholdtil den store opgavemængde. Nye muligheder opstår ofte med kort varsel, og en forudsætning forat kunne realisere disse er en forøget fokus på både økonomi, tidsplanlægning og tidsstyring.OBM-elementer i HCA-fejringen - generelt• Det nye H.C. Andersens Hus Åbnet juni 2004• Filial i Vingårdsstræde Åbnet november 2004• Det nye HCA Barndomshjem Planlægges til åbning marts 2005• HCA Vandreudstillinger Er fremstillet – turneplan foreligger11


• HCA Introfilm Er fremstillet• HCA-IT I gang• DFL – En Landsby fra Andersens Tid Sommeren 2005• HCA Julemarked 2004 og 2005• Anderseniana 2005 2004 ff.• Audioguidning i HCA Planlægges til ibrugtagning i 2005• På sporet af HCA – I Odense Samarbejdsprojekt, Odense• HCA-eventyrspor – landsdækkende Samarbejdsprojekt, DK med FynTourm.fl.+ udstilling i DFL• Katalog til Det nye HCA I gang2. april:• Kransenedlæggelse• VIP-besøg i HCA• Skoledrengen og AAA• Symposium i samarbejde med Priskomiteen Under forberedelse• Det danske haveselskab – arrangementi Lotzes HaveUnder forberedelseEfteråret 2005• Nordisk symposium for forfattermuseer Under forberedelse• FKM - kjole-udstilling Under forberedelse• FKM – Dansen Under forberedelseHertil kommer udlån af genstande fra samlingerne.12


Funktionsområde: KommunikationMålKommunikationsfunktionen har ansvar for intern og ekstern kommunikation, og skal strukturereog viderebringer information til museernes brugere, samt formidle information mellem ledelseog medarbejdere. Den eksterne kommunikation sætter fokus på udstillinger, aktiviteter samtforsknings- og undersøgelsesområder. Funktionen skal fremme Odense Bys Museers fællesidentitet ved en samlet profilering samt ved en kontinuerlig nyhedsstrøm internt og eksternt.ServicesekretariatetServicesekretariatet er en del af kommunikationsfunktionen og er det første led ikommunikationslinjen til Odense Bys Museer. Det er stedet, hvor spørgsmål vedrørende museetsaktiviteter og udstillinger behandles eller viderebringes til relevante funktionsområder.Servicesekretariatet varetager interne service- og kommunikationsopgaver og sikrer den dagligedrift af Bymuseet Møntergårdens udstillinger samt modtagelse af stedets gæster og brugere.Servicesekretariatet varetager en del administrative opgaver såsom booking af lokaler m.m.,besvarelse telefonhenvendelser, distribution, produktion af kontorartikler, produktion af interntnyhedsblad, samt servicering ved ferniseringer og stormøder. Herudover assistererServicesekretariatet andre funktionsområder i forbindelse med bl.a. bogproduktioner,administration af undervisningstilbud og udarbejdelse af vagtplaner til museumsværter.MarkedsføringFunktionen planlægger og udfører markedsføringsarbejdet med udgangspunkt i aktiviteter ogudstillinger samt forsknings- og undersøgelsesområder. Markedsføringsarbejdet kategoriseres ifølgende grupper:• Profilmarkedsføring (af de permanente udstillinger)• Projekt markedsføring (særudstillinger og begivenheder)• PR-arbejdet• Samarbejder og netværkProfilmarkedsføringMarkedsføringen af Odense Museers 8 udstillingssteder prioriteres fortsat højt i de kommendeår. Der arbejdes for en styrkelse af de enkelte museers image, bl.a. ved mere målrettet PR ogmarkedsføring mod primære målgrupper samt ved produktion af markedsføringsmaterialer for deenkelte udstillingsområder.Profilmarkedføring er omkostningstung og vægtes derfor i en prioriteret orden efter brugernesefterspørgsel. Der satses i 2005 fortsat på markedsføringen af H.C. Andersens Hus ogBarndomshjem (hertil kommer Odense Bys Museers filial i Vingårdsstræde i København), påDen Fynske Landsby samt Fyns Kunstmuseum jf. de udviklings og udstillingsplaner somforeligger iflg. årsplanen.ProjektmarkedsføringUdover profilering af de permanente udstillinger, arbejdes der med PR og markedsføring afarrangementer og særudstillinger. Disse varetages ad-hoc og projektorienteret og målrettes ihøjere grad end den grundlæggende markedsføring. Kommunikationsfunktionen inddrages i alle13


udstillinger og arrangementer og derfor vejer projektarbejdet ressourcemæssigt tungt forfunktionen. Fokusområder fremgår af arbejdsplan 2005.PR-arbejdetFor at sikre logistik og kontinuitet i udmeldingerne fra Odense Bys Museer strukturerespressearbejdet af kommunikationsfunktionen, som sikrer udsendelse af pressemeddelelserproduceret i samarbejde med projektleder / nyhedspersonen. Der arbejdes med løbendevedligeholdelse og udvikling af pressekontakter og pressedatabasen. Der arbejdes med udviklingaf pressehandlingsplaner, som løbende skal sikre ”gode historier” fra Odense Bys Museersarbejdsområder.En vigtig del af PR arbejdet er modtagelse af officielle gæster, touroperatører og pressen.Gennemførelse af disse arrangementer koordineres af kommunikationsfunktionen. Der er i disseår særligt fokus på VIP-besøg i forbindelse med H.C. Andersen jubilæet og der skal særligt i2005 være plads til modtagelse og servicering af disse besøg.Museumsklub Fynske MinderKlubarbejdet er en vigtig faktor i forhold til den lokale forankring af museets aktiviteter.Museumsklub Fynske Minder er i løbet af 2004 blevet etableret som en egentlig klub medfordele, tilbud og udsendelse af information til klubbens ca. 2000 medlemmer. Det er målet forklubarbejdet at tiltrække flere yngre medlemmer idet klubbens medlemmer hovedsageligtudgøres af et ældre segment (60+). Fra 2005 tilrettelægges Museumsklubbens indhold medhenblik på at omfatte tilbud til såvel voksne som børn. Børneklubben Hugin-Munin nedlæggespr. 1.1.2005 og et nyt koncept for formidlings- og aktivitetstilbud til børn tilbydes.Undervisningsfunktionen varetager tilrettelæggelse og planlægning af indholdet af klubtilbuddettil børn.Samarbejder og netværkKommunikationsfunktionen indgår i samarbejder som er med til at styrke Odense Bys Museersprofil udad til og som skaber fokus på udstillinger og aktiviteter.Den grundlæggende turismemarkedsføring af museerne sker bl.a. ved deltagelse idistributionssamarbejdet ”De Fynske Attraktioner”. Samarbejdet med De Fynske Attraktionerfortsættes med fokus på en forbedret distribution i 2005.Samarbejdet med Brandts Klædefabrik vedr. ”Museerne i Odense” brochuren nedlægges medudgangen af 2004. Brandts Klædefabrik og Odense Bys Museer deltager begge fra 2005 somselvstændige partnere i DFA-samarbejdet. En ny brochure som reklamerer for H.C. Andersenmuseerne og Den Fynske Landsby – En landsby fra H.C. Andersens tid lanceres og distribueresvia DFA i 2005.Fordelskortet ”Eventyrpasset” til Odenses museer og attraktioner, administreres og markedsføresaf Odense Turist Bureau. Kortet giver fri entré hos deltagerne i samarbejdet. Formålet medEventyrpasset er at skabe en fælles profil for attraktionstilbudet i Odense og er et stærktsalgsargument i markedsføringen af Odense som destination. Samarbejdet skaber økonomiskeressourcer til fælles markedsføring af byens attraktioner.I forbindelse med H.C. Andersens 200 års jubilæum i 2005, har funktionen siden 2003 deltaget iHCA2005s pressegruppe, med henblik på planlægning og modtagelse af pressebesøg i anledningaf jubilæet. I 2005 forventes der en kraftig stigning i antallet af PR besøg, som løbende skal14


serviceres. Odense Kommune har ligeledes nedsat en arbejdsgruppe bestående af partnere, somarbejder med tilrettelæggelse og koordinering af markedsføring af HCA-relaterede aktiviteter iOdense i 2005. Gruppen mødes efter behov og med øget intensitet primo 2005.Intern kommunikationDen interne kommunikation sikres via informationsstrøm funktioner og afdelinger imellem.Informationerne skal være troværdige, relevante og medvirke til at skabe engagement ogmotivation hos medarbejdere. Det påhviler alle medarbejdere at fremme dialogen internt.Den interne kommunikation er baseret på Odense Bys Museers organisatoriskefunktionsopbygning, således at en stor del af den interne kommunikation sikres via arbejds- ogprojektgrupper på tværs af funktionerne samt via den formelle organisationsopbygning og ikkemindst via diverse udvalg. Arbejdet med udvikling af IT-redskaber til forbedring af den internekommunikation skal øges fra 2005Arbejdsplan 2005H.C. Andersens Hus og Barndomshjem / H.C. Andersen 2005• I 2005 ansættes en kommunikationsmedarbejder til imødegåelse af den enormeforespørgselsmængde som tilgår museet omkring emnet HCA. Ligeledes skal koordineringog modtagelse af VIP og PR besøg tilrettelægges af den nye medarbejder. Medarbejderen villigeledes deltage i øvrige markedsføringsrelaterede opgaver omkring Odense Bys Museer.• PR- og markedsføringsindsats i forbindelse med åbning af H.C. Andersens Barndomshjem,med særligt fokus på turismeregion Fyn samt international presse (id. 1533).• Særlig PR og markedsføringsindsats omkring H.C. Andersens Hus i anledning af 200 årsjubilæet. Herunder forsat udvikling af PR redskaber (id. 1513, 1656, 1657, 1659).• Særlig markedsføringsindsats vedr. H.C. Andersen Julemarkedet 2005 (id. 1671).Den Fynske Landsby – en landsby fra H.C. Andersens tid• Særlig PR og markedsføringsindsats i forbindelse med åbningen af besøgscentret ogrenovering af sceneområdet.• Udvikling og markedsføring af konceptet Den Fynske Landsby – en landsby fra H.C.Andersens tid og de specifikke produktilbud som støtte konceptet (Id, 1690, 1711, 1786,1654, 1655)• Implementering af fællesmarkedsføring med HCA museerne samt introduktion af enfællesbillet til HCA Hus og Barndomshjem samt Den Fynske Landsby.• Særligt markedsføringsindsats i ferieperioder og ved arrangementer med Levende HistorieFyns Kunstmuseum• Jf. ny formidlingspolitik på Fyns kunstmuseum sættes der øget fokus på museets permanentesamling i forhold til segmentet af turister på Fyn for især at kunne øge besøgstallet isommerferie perioden.• Markedsføring af særudstillinger og aktiviteter i 2005 (Id. 1523, 1524, 1684, 1840,Bymuseet Møntergården• Særlig PR og markedsføringsindsats i forbindelse med udstillinger og arrangementer påBymuseet Møntergården samt etablering af permanent byhistorisk udstilling. (Id. 1669, 1656,1656, 1657, 1658, 1659)15


Museumsklub Fynske Minder• Administration, produktion og distribution af informationsmateriale til klubbens medlemmerog forberedelse af administrationssystemer som evt. overtages fra SUF (id. 955).• Udvikling af koncept og profil for børneklubben i samarbejde med undervisningsfunktionen.Intern kommunikation og IT• Udvikling af politik for intern kommunikation.• Ansættelse af web-master til udvikling af hjemmeside og intranet. Web-masteren skal sikreløbende udvikling på hjemmesiden og vil fungere som redaktør på www.odmus.dk isamarbejde med en redaktionsgruppe og IT-funktionen (ID for udvikling af hjemmeside ogøkonomi hertil?)• Udvikling af IT-medier til intern kommunikation• Vedligehold af indhold på aktivitetssiderne samt udvikling af præsentation afudstillingsstederne på www.odmus.dk.Samarbejder• Distributionssamarbejdet De Fynske Attraktioner udvikles med fokus H.C. Andersens Husog Den Fynske Landsby.• Fortsat samarbejde med Eventyrpasset i 2005.• Deltagelse i PR netværk omkring H.C. Andersen 2005 henblik på styrkelsen af H.C.Andersen i den internationale og regionale turismemarkedsføring.Brochureudgivelser 2005• H.C. Andersen og Den Fynske Landsby (DFA)• Fyns Kunstmuseum (genoptryk)• Begivenhedskalender Odense Bys Museer marts – december 2005• Vinterprogram Odense Bys Museer 2005/2006• Aktivitetskalender Den Fynske Landsby 2005• Præsentationsfolder af Odense Bys Museer (kort præsentation af alle museer jf. nytdesignprogram)Perspektiver 2006 - 2008• Fastholdelse af fokus på H.C. Andersen området ved forsat bearbejdelse af presse- ogtouroperatør kontakter.• Særlig markedsføringsindsats for Den Fynske Landsby.• Lokal PR indsats for profilering af Bymuseet Møntergårdens permanente udstillinger.• Fortsat fokus på imageopbygning på Fyns Kunstmuseum.• Særlig PR- og markedsføringsindsats i forbindelse med særudstillinger og arrangementer.• Fortsat vedligeholdelse af klubarbejdet og iværksættelse af hvervekampagne. Administrationaf klubarbejdet overtages evt. fra Syddansk Universitetsforlag.• Fortsat udvikling af intern kommunikation og hjemmeside.• Fokus på publikumsundersøgelser.• Fokus Carl Nielsen16


Funktionsområde: PlanlægningMålPlanlægningsfunktionen skal sikre grundlaget for Odense Bys Museers planarbejde ogtilvejebringe en samlet oversigt over museets aktiviteter. Funktionen skal tillige sikre fortsatudvikling og implementering af planlægningssystemer og rutiner for evaluering. På grundlag afplansystemet undersøges, hvorvidt aktiviteterne er i overensstemmelse med og dækkende for målog fokusområder som beskrevet i Årsplanen.Arbejdsplan• Sikre gennemførelse af planarbejdet (herunder udgivelse af Årsplan 2006 (ID 1702) ogÅrsberetning 2004 (ID 1703).• Fortsat udvikling og implementering af planlægningssystemer og rutiner for evaluering. Derlægges specielt vægt på udbygning af brugervenlige databaser samt udvikling ogimplementering af formater til løbende indskrivning af Årsplan- og Årsberetningsbidrag.Tilpasning af Årsplan og Årsberetning i henhold til nye retningslinier fraKulturarvsstyrelsen.• Ansvar for Odense Bys Museers udgivelser. Redaktion og tilrettelæggelse af diverseudgivelser: Fynske Minder 2005 (ID 1677), Årsplan 2006 (ID 1702), Årsberetning 2004 (ID1703), Skrifter fra Odense Bys Museer, Fynske Fortællinger, monografiserien Fynske Studiersamt diverse kataloger. Liste over planlagte udgivelser i 2005 er fremlagt i kapitel 8,3.2005Udover ovennævnte opgaver varetages følgende:• Deltagelse i arbejdsgruppen for H. C. Andersen Julemarkedet.• Manuskript m.v. til arkæologisk monografi, Lykkebjerg (ID 970) i Fynske Studier.• Projektledelse af udstillingen Sex i 100.000 år (ID 1669), projektleder.• Projektering og projektledelse af opbygning af en kulturhistorisk udstilling på BymuseetMøntergården (ID 1501 m.fl.).• Fortsat deltagelse i europæiske netværkssamarbejde (Communicating Cultural LandscapesII), koordinator.• Deltagelse i det europæiske netværkssamarbejde Liveable City. Arbejdsgruppe samtstyregruppe (ID 1211).• Deltagelse i det europæiske netværkssamarbejde Waterfront. Arbejdsgruppe samtstyregruppe (ID 1675).• Ansvarlig for projektering og etablering af en ny Vidensportal.• Medlem af formidlingsudvalget, Amtsmuseumsrådet for Fyns Amt.2006-2008• Særlig indsats i forbindelse med større projektarbejder.• Særlig indsats i forbindelse med museets udgivelser.• Fortsat udvikling og implementering af planlægningssystemer og rutiner for evaluering.• Særlig indsats i forbindelse med byhistorisk satsning.• Særlig indsats i forbindelse med projekt Waterfront.• Særlig indsats i forbindelse med projekt Liveable City.17


PlanarbejdetUltimo 2004 blev en ny brugerflade til Projektdatabasen taget i brug. Hermed introduceredes endel nye søgemuligheder samt mulighed for opstilling af interne tidsplaner for de enkelteprojekter. Samtidig blev det besluttet at der til projekttypen Arrangementer skal tilknyttes enalternativ tidsplan. Denne tidsplan skal, i samarbejde med funktionsområde Kommunikation,udarbejdes ultimo 2005 og bringes i anvendelse inden 1. april 2005.I 2005 vil planlægningsfunktionens indsats i høj grad tage sigte på konsolidering afprojektdatabasens nye faciliteter, idet det skal sikres at de indvundne erfaringer og etablerederutiner fastholdes som afsæt for en kvalitativ og professionel udvikling med klar forankring hosmedarbejderne, specielt i funktionsledergruppen.Der skal ligeledes skabes et nyt koncept for formulering af årsberetninger, der, suppleret af enændret profil for den i Fynske Minder indeholdte årsberetning, fremover i højere grad vil fremståsom en teknisk årsberetning. Der skal således formuleres et nyt koncept for årsberetningensprincipielle indhold og, i tilknytning hertil, produceres et format udlagt på J-drevet der givermulighed for året igennem at indskrive diverse data, hvorved årsberetningernes hovedindholdprincipielt genereres indenfor de respektive planår.Øvrige hovedopgaverUdover den ovenfor beskrevne udvikling af plansystemet vil funktionens hovedopgaver i 2005være knyttet til etablering af en ny kulturhistorisk udstilling på Bymuseet Møntergården,etablering af særudstillinger, udgivelse af publikationer samt deltagelse i diverse lokale ogeuropæiske netværksprojekterPlanarbejde 2005, TidsplanÅrsberetning 2004december 2004Koncept for Årsberetning 2004 behandles og Planlægningsfunktionenudsender vejledning.3. januar 2005 Funktionsledere og Afdelingschefer påbegynder udarbejdelse afbidrag til Årsberetning 2004.18. marts 2005 Deadline for aflevering af materiale til Årsberetning 2004.Planlægningsfunktionen sikrer redaktionel sammenskrivning samtfremlæggelse og behandling i ledergruppen.25. april. 2005 Årsberetning 2004 udkommer.Årsplan 200615. april 2005 1. fællesmøde for afdelingschefer og funktionsledere med udmeldingaf mål og perspektiver for 2006 og perspektivårene 2007-2009.18


Med afsæt i de udmeldte rammer og satsningsområder arbejderfunktionerne med formulering af forslag til formidlingsprojekter tilafvikling i 2006 samt forslag til perspektivplan for 2007-2009.3. juni 2005 Deadline for forslag til projekter i 2006 og perspektivårene 2007-2009.Koordinationsgruppen systematiserer og runddeler det samledemateriale til fællesmødet den 18. juni.17. juni 2005 2. fællesmøde for afdelingschefer og funktionsledere. Fremlæggelseog diskussion af indsendte forslag.På baggrund af dette møde samt de fremsendte forslag til Årsplan2006, foretager ledergruppen en samlet vurdering, idet der sker enafvejning i forhold til såvel forventet budgetramme som udmeldtesatsningsområder. Projekter fremsendt som forslag kan i denne fasetildeles status som afvist, idebank eller foreløbigt godkendt.26. august 2005 3. fællesmøde for afdelingschefer og funktionsledere. Samlet statusog udmelding af ledelsens prioritering.De foreløbigt godkendte projekter / aktiviteter kvalificeres, idetrelevante funktioner inddrages, der opstilles budget, ressourcebehov,tidsplan etc., hvorefter de gennembearbejdede foreløbigt godkendteforslag senest den 16. september fremsendes til endelig behandling iledergruppen.I denne fase opstilles en overordnet tidsfølgeplan for størreudstillingsprojekter.16. September 2005 Deadline for endelig formulering af 2006-projekter med status:Foreløbig godkendte.Planlægningsfunktionen samler og systematiserer det inddateredemateriale som beslutningsgrundlag for ledelsens endelige vurdering,idet de gennembearbejdede foreløbigt godkendte forslag vurderes iforhold til satsningsområder og budgetrammeProjekter behandlet som foreløbigt godkendt kan i denne fase tildelesstatus som afvist, idebank eller endeligt godkendt.30. september 2005 4. fællesmøde for afdelingschefer og funktionsledere. Ledergruppenudmelder endelig status for projekter til afvikling i 2006 ogPlanlægningsfunktionen rundsender vejledning til Årsplan 2006,hvorefter funktionerne påbegynder sammenskrivning af bidrag tilÅrsplanen.28. oktober 2005 Afdelingscheferne afleverer færdige bidrag til Årsplan 2006hvorefter, Planlægningsfunktionen sikrer redaktionelsammenskrivning og behandling i ledergruppen.11. november 2005 Sammenskrivning foreligger og udsendes til MED-udvalget og K&Sudvalget.19


xx. november 2005xx november 2005MED-udvalgsmøde.Behandles i KS-udvalget.28. november 2005 Årsplan 2006 afleveres til trykning.12. december 2005 Årsplan 2006 udkommer.20


Funktionsområde: UndervisningMålFunktionens målgruppe er børn og unge, og formidlingen retter sig derfor mod børne- oguddannelsesinstitutioner samt børnefamilier.Med afsæt i museets samlinger og udstillinger og på grundlag af museets vidensproduktiontilrettelægges formidling indenfor kunst- og kulturhistorie til målgruppen samtundervisningsmateriale, anden formidling og konsulentvirksomhed til især skoler og andreundervisningsinstitutioner.RessourcerI Undervisningsfunktionen indgår en funktionsleder og en museumsformidler samt 5-8 løsttilknyttede assistenter. Ultimo 2004 blev funktionen desuden tilført en formidlingsmedarbejdermed placering i Den Fynske Landsby. Med baggrund i disse ressourcer samt de foreliggendeopgaver er der for 2005 foretaget følgende prioritering af opgaverne:Arbejdsplan• Udfærdigelse af undervisningsmateriale og vejledninger til de permanente samlinger• Udfærdigelse af undervisningsmaterialer og introduktioner til særudstillinger• Planlægning og gennemførelse af lærerkurser samt udvidelse af netværk• Fortsat udvikling af grafisk koncept for undervisningsmaterialer• Ansvar for etablering, drift og udvikling af museets børneklub• Intern vejledning og deltagelse i forbindelse med børnerelaterede formidlingsaktiviteter• Uddannelse og rekruttering af omvisere• Sikre et særligt sats vedr. børn og unges brug af museerne og museernes hjemmeside• Vejledning af skoler i forbindelse med f.eks. projekter og temaer.• Gennemførelse af særligt tilrettelagte undervisningsforløb2005Udover de ovenfor skitserede opgaver vil Undervisningsfunktionen i uprioriteret rækkefølge:• Fastholde samarbejdet med kontaktlærergruppen• Formulere koncept for funktionens fremtidige organisering og arbejdstilrettelæggelse• Formulere bidrag til museets hjemmeside. Herunder elektroniske undervisningsmaterialer tilfri benyttelse via hjemmesiden• Fortsat deltagelse i netværkssamarbejde om børnekultur i Odense Kommune• Gennemføre diverse digitale formidlingsprojekter• Under forudsætning af fornødne ressourcer samt bidrag fra de faglige funktionergennemføres særlige undervisningstilbud i forbindelse med særudstillingerne2006-2008• Videreudvikling af undervisningsmaterialer til museets hjemmeside• Fortsat udvikling af museets undervisningsrelaterede aktiviteter• Fortsat udvikling af museets tilbud til børn og unge• Information og udarbejdelse af undervisningsmaterialer til undervisningsinstitutioner21


OmvisereOmviserne kan efter fornøden oplæring og uddannelse indgå med introduktioner ogrundvisninger i såvel permanente udstillinger som særudstillinger. Omviserne er underinstruktion og pædagogisk ledelse af museumsformidleren. Bookede omvisninger ogintroduktioner koordineres af Servicesekretariatet. Omvisernes faglige grundlag sikres afmedarbejderne i Viden & formidling.Under forudsæning af fornødne puljemidler etableres tilbud til skoler om praktisk undervisning iKunstmuseet samt Den Fynske Landsby.KontaktlærergruppenFor at knytte en tættere forbindelse mellem museet og skolerne i kommunen, blev der i 2000oprettet en kontaktlærergruppe bestående af lærere fra hver skole i Odense kommune. Gruppenslærere fungerer som kontakt mellem museum og skole og skal som "postkontor" viderebringe ogmålrette informationer om Odense Bys Museers undervisning.Skolernes ønsker til museet kan ligeledes formidles gennem kontaktlæreren. Som kontaktlæreroptages man på museets VIP-liste og indbydes til udstillingsåbninger, modtager relevantepressemeddelelser, deltager i 1-2 årlige specialarrangementer samt får gratis medlemskab afKlub Fynske Minder.Kontaktlærergruppen repræsenterer pt. 52 privat- og folkeskoler samt enkelte gymnasier iOdense Kommune. Der påtænkes etablering af et elektronisk nyhedsbrev for at nå bredere ud tilrelevante institutioner.Indbookning m.v.Servicesekretariatet besvarer undervisningsrelaterede henvendelser, sørger for tilmeldinger tillærerkurser, indkaldelse til kontaktlærermøder, udsendelse af materialer samt udsendelse afrekvireret materialer etc. Ligeledes er der i Servicesekretariatet udpeget én medarbejder medsærligt ansvar i forhold til Undervisningsfunktionens opgaver.Tilbud til børn og unge på hjemmesiden (ID 1682)I forbindelse med omlægning af Undervisningsfunktionens opgavesæt skal der i 2005påbegyndes produktion af et nyt og tidssvarende undervisningsmateriale omfattende allepermanente samlinger. Materialet tilrettelægges så det kan lægges på hjemmesiden ogdownloades af brugerne.Inden udgangen af 2005 er det undervisningsfunktionens sats at samtlige undervisningsrelateredematerialer er udlagt på hjemmesiden.Ligeledes skal der etableres en række p.t. ikke definerede interaktive tilbud til børn og unge.Børn og børnefamilier skal ligeledes tilgodeses med målrettede informationer og vejledninger.Nyt skriftligt undervisningsmateriale til de permanente udstillinger (ID 1257)I forbindelse med omlægning af Undervisningsfunktionens opgavesæt skal der i 2005påbegyndes produktion af et nyt og tidssvarende undervisningsmateriale omfattende allepermanente samlinger. Materialet tilrettelægges så det dels kan udleveres til uanmeldteklassebesøg og dels udsendes ved forespørgsel.Undervisningsmaterialerne vil foreligge i såvel trykt som i en elektronisk udgave på museetshjemmeside. Reviderede oversigter vil løbende blive distribueret til kontaktlærergruppen og tilsamtlige undervisningsinstitutioner på Fyn m.v.22


Uddannelse og udbygning af omviserkorpset (ID 1683)Formålet er at udbygge og kvalificere det eksisterende omviserkorps.I løbet af 2005 udbygges omviserkorpset med et antal personer hvorefter der kan tilbydesomvisninger samtlige udstillinger. Udover at øge antallet af omvisere skal der tilrettelæggesintroducerende kurser m.h.p. at højne kvaliteten og de medvirkendes kompetancer.Kurserne tilrettelægges af undervisningsfunktionen og baseres på input fra medarbejdere frasåvel Viden og formidling som øvrige relevante funktioner (eksempelvis kursus for DFLrundviser:Hist. Tid, Bygninger, Landbrug, Gartner, Forvalter, Levende Historie etc.).En ekstern kursusdel med fokus på formidlingskompetencer er under planlægning.Udvikling af børnerelaterede aktiviteter i Den Fynske Landsby (ID 1377 og ID 1913)At skabe et faktuelt grundlag for markedsføring af Den Fynske Landsby som et oplagtudflugtsmål for familier. I forlængelse af det i 2002 påbegyndte projekt "Hands on" (ID 1338)videreudvikles konceptet for børn og børnefamiliers brug af DFL.Med afsæt i DFLs overordnede formidlingsprofil etableres et sammenhængende udbud afbørnerelaterede aktivitetstilbud i Den Fynske Landsby. Aktiviteterne tilknyttes lokaliteter i helelandsbyområdet, men med koncentrationer i forbindelse med f.eks. Legepladsen, Eskjær Skoleog Skamby-Torupgården.De interaktive elementer skal give børn og børnefamilier mulighed for via en aktiv oplevelse atfå indblik i livet i en fynsk landsby fra 1800-tallets midte.Digitalt bykortUnder forudsætning af fornøden bevilling (ansøgning pt.under behandling) udarbejdes ogetableres et digitalt bykort til brug for børn og unge med henblik på synliggørelse af den lokalekulturarv i Odense. Bykortet henvender sig især til skoler/institutioner og børnefamilier som ettilbud om en (by)vandring i kulturarven. Det digitale bykort integreres i museets hjemmeside ogstander med touchskærm placeres i museets informationsområde.Virtuelt Museum (ID 1847)Under forudsætning af fornøden bevilling udvikles et netbaseret undervisningsprojekt med sigtepå at bidrage til elevernes tilegnelse af faglige kundskaber og færdigheder samt viden om museersom institution og formidlere af kulturarv. Det er en pointe, at den fysiske afstand til museer ogsamlinger, som for mange skoler er et problem, overvindes via netforankringen.23


Funktionsområde: UdstillingsværkstedMålFunktionen deltager i udvikling, opbygning, renovering og vedligehold af både permanenteudstillinger, særudstillinger og vandreudstillinger. Udstillingsværkstedet har herudover ansvarfor skiltning ved museerne, billetsalg og museumsbutikker.Funktionen forestår endelig vedligehold og fortsat udvikling af designprogram samt vedligeholdaf AV-udstyr. Funktionen søger samarbejde med og henter inspiration fra eksterne samarbejdspartnere.Odense Bys Museer ønsker at afprøve forskellige formidlingsformer, idet museernesegenart skal fastholdes i samspillet mellem genstande og viden. Formidlingen skal ske i etmoderne formsprog, der sikrer opfyldelsen af Odense Bys Museers målsætning.2005Konkrete arbejdsopgaver defineres ud fra vedtagelse og koordinering af udstillingsprojekterm.m.Af generelle opgaver nævnes forberedelse af fraflytning fra Hollufgaard til en merehensigtsmæssig placering, gerne sammen med andre funktioner. Her skal der især tages hensyntil sammenhængen med den øvrige del af OBM. Man kan med fordel fremme denne sag såledesat de funktioner, der kan være omfattet af en sådan plan, er på plads og fungerer når den storeflytning skal finde sted.Foranstående tager udgangspunkt i den arbejdsmodel som er kendt i dag. Forudsætter man at denforsætter skal der tilføres resurser i form af mere personale, for at kunne indfri de stilledeforventninger.Funktionens arbejdsområde bør ligeledes revurderes – kan det se anderledes ud? Vil det nyefællesskab kunne befordre en bedre arbejdsgang – bedre udnyttelse af de bestående resurser ?Udstillingsværkstedet ser frem til en debatfase, hvor funktionslederne i afdelingen får mulighedfor at drøfte nogle af disse forhold inden en beslutning.For uddybning af de konkrete arbejdsopgaver henvises til Årsplanens afsnit over udstillingerm.v., kapitel 8. Nedenfor følger en oplistning af opgaver 2005:• Tilsyn med filialen i Vingårdsstræde• Implementering af ny designlinie.• H.A. Brendekilde og glaskunsten. ProjektID 1155.• Den Fynske Landsby satsning: Introduktionsfilm i Den Fynske Landsby.ProjektID 1332.• Odenses historie – introduktion (etablering af 1. del af byhistorisk udstilling påMøntergården). ProjektID 1501.• Karl Isakson – Jeg har det kun godt når jeg maler. ProjektID 1523.• Alt Danser. Tro mit ord. ProjektID 1524.• Ny udstilling H.C. Andersens Barndomshjem. ProjektID 1533.• Årets Præmieringer på Arkitekturens Dag 2005. ProjektID 1540.• Sex i 100.000 år – om kærlighed, lyst og frugtbarhed. ProjektID 1669.• Billedbygninger arkitektoniske konstruktoner i maleri og skulptur på FynsKunstmuseum. ProjektID 1684.• H.C. Andersen 2005 – International Fashion Design. ProjektID 1840.• Det Skabende Menneske. ProjektID 1861.24


• Udstilling i Besøgscentret i Den Fynske Landsby. ProjektID 1890.• Knipling før og nu. ProjektID 1921.• H.C. Andersen Julemarkedet. ProjektID 1671.25


Funktionsområde: Publikum og butikkerMålFunktionen varetager udarbejdelse og koordinering af vagtplaner, herunder attestation aflønsedler og kontrol af timeforbrug. Funktionen sikrer i samarbejde med de tilknyttedemuseumsværter afløsning ved sygdom og ferie. Til opfyldelse af museets mål for service ogsikkerhed skal der som hovedregel være to museumsværter til stede i museets normaleåbningstid.Herudover sikrer funktionen koordinering af vedligehold i udstillingerne mellem de enkelteudstillingssteder og Udstillingsværkstedet.Museumsværternes hovedopgaver defineres således:Servicering af publikum (billet- og varesalg) introduktion til samlingerne samt øvrige service- ogtilsynsopgaver i publikumsområderne.Sikkerhed ved rundering og kontrol i publikumsområderne jf. instruks i Sikringshåndbogen.Intern service herunder varetagelse af registreringsopgaver, afholdelse af arrangementer m.m.Museumsværterne inddrages som ambassadører for publikum ved forberedelse af nyeudstillinger og øvrige formidlingsinitiativer. Hertil kommer, at museumsværterne sikrerafholdelsen af receptioner, møder og arrangementer indenfor og udenfor normal åbningstid.Funktionen varetager indkøb og produktudvikling af varesortimentet i museumsbutikkerne.Butikkerne ved Odense Bys Museer drives samlet, og er en del af formidlingstilbudet. Vi ønskeret veldefineret og kvalitetspræget sortiment, der sammensættes af funktionslederen påbutiksområdet med inddragelse af museumsværter og de respektive funktionsområder i Viden &formidling. Varesortimentet skal til stadighed afspejle museets arbejdsområder og udstillinger.Prispolitikken skal af hensyn til publikum være differentieret, dog således, at der opnås etgennemsnitligt dækningsbidrag på 40%. Opmærksomheden henledes på, at indtægterne udgør etbetydeligt supplement til Odense Bys Museers finansieringsgrundlag.Centralt i sortimentet står bøger og eksklusive gaveartikler. Odense Bys Museer har status somboghandel, og der fokuseres særligt på egne udgivelser.Odense Bys Museer ønsker, at der i så høj grad som muligt anvendes egne varer som gaver.Disse varer har profilskabende effekt og henleder samtidig modtagerens opmærksomhed påmuseets arbejdsområder.2005Der påregnes stor travlhed i 2005 med forøgede besøgstal i attraktionerne. Hertil kommerindflytning i Besøgscentret i Den Fynske Landsby.26


6. Arbejdsplan for Viden & formidlingAfdelingens mål og opgavesætAfdelingens mål er at udbygge og styrke indsamling, registrering og forskning inden forområderne arkæologi, historie, H.C. Andersen/Carl Nielsen og kunsthistorie med henblik på atformidle viden og erkendelse om vor fortid og nutid i både regionalt, nationalt og internationaltperspektiv.Afdelingen tager vare på Odense Bys Museers arkiver og bogsamling.Afdelingens organisatoriske opbygningAfdelingen består af følgende fire funktioner:• Arkæologi• Historisk tid• H.C. Andersen/Carl Nielsen og• Kunsthistorie.Dertil kommer biblioteket. Afdelingen bistås af en afdelingssekretær. Afdelingens chef fungerertillige som leder af Funktionen kunsthistorie.Afdelingens generelle arbejdsplanViden & formidling fungerer som udviklingsafdeling for Odense Bys Museer. Afdelingensopgaver består i hovedtræk af følgende elementer inden for hver af de fire funktioner:• Undersøgelser og indsamling af genstande• Registrering af nyerhvervelser samt overførelse af ældre registranter til elektroniskeregistranter• Forskning, der bl.a. resulterer i artikler til årbøger og manuskripter samt til selvstændigepublikationer m.m.• Formidling, der bl.a. udmønter sig i:- Oplæg til udstillinger og andre formidlingsmæssige aktiviteter samt medvirken til dissesgennemførelse- Udarbejdelse af tekster til pressemeddelelser og til andet markedsføringsmateriale- Omvisninger, foredrag, seminarer og byvandringer m.m.- Besvarelse af henvendelser fra offentlige instanser og institutioner samt private- Indstilling af udlån af genstande fra egne samlinger til ledermødet- Fotoudlån• Arkivering af museumssager m.m.Dertil kommer bibliotekets opgaver som består i:• Registrering af bogsamlingen• Indkøb af nye bøger og tidsskrifter efter aftale med afdelingens fire funktioner og OdenseBys Museers øvrige personale• Litteratursøgning og –indlån for museets medarbejdere.27


ArkiverOdense Bys Museer er i besiddelse af en stor mængde arkivalier, der tilsammen belyser museetsvirksomhed siden etableringen i 1860. Arkivalierne fordeler sig på følgende emner:• Beretningsarkiv - vedr. arkæologiske udgravninger (Funktionen arkæologi er ansvarlig)• Odense Bys Museers administrative arkiv (Funktionen Historisk tid er ansvarlig)• Arkivalier vedr. Den Fynske Landsbys bygninger (Funktionen Historisk tid er ansvarlig)• Bygningsarkiv - vedr. fynske bygninger. (Funktionen Historisk tid er ansvarlig)• Billedarkiv - fotografisk samling vedr. Odense og Fyn. (Funktionen Historisk tid eransvarlig)• Arkivalier vedr. H.C. Andersen. (Funktionen H.C. Andersen/Carl Nielsen er ansvarlig)• Arkivalier vedr. Carl Nielsen og Anne-Marie Carl-Nielsen. (Funktionen H.C. Andersen/CarlNielsen er ansvarlig)• Arkivalier vedr. Fyns Kunstmuseum. (Funktionen kunsthistorie er ansvarlig).Guider til de ovennævnte dele af museets arkiv udbygges løbende.BibliotekBiblioteket har karakter af en præsenssamling primært møntet på medarbejdere. Eksterneforskere og studerende kan dog benytte bibliotekets læsesal efter aftale.Biblioteket, der består af ca. 36.000 bøger og tidsskrifter, registreres i henhold tilfolkebibliotekernes systematik. Arbejdet udføres af en bibliotekar, der ifølge kontrakt medOdense Centralbibliotek er ansat på deltid i Odense Bys Museer.Biblioteket forestår indkøb af bøger til hele museumsvæsenet. Nye bøger og tidsskrifterregistreres ved modtagelsen.Biblioteket er tillige hele museumsvæsenet behjælpelig med søgning og fremskaffelse aflitteratur fra andre biblioteker.2005• Beholdningsregistrering af materialebestanden fortsættes i 2005. Registreringen afkunstbøgerne fuldføres• Direkte opkobling til Odense Centralbiblioteks grafisk baserede registreringssystem, udsatfra 2002 (ID 1331).2005-06• Renovering af tidsskriftsrummet i forbindelse med fortsat indretning/renovering afMøntergårdskomplekset – i samarbejde med Bygningsfunktionen (ID 1608).Afdelingens sekretærAfdelingssekretæren tager vare på afdelingens forskudskasse. Endvidere fungererafdelingssekretæren på halv tid som oversuperbruger for EDB-funktionen.Afdelingssekretæren fungerer tillige som sekretær for museumschefen samt administrerervandreudstillingerne vedr. H.C. Andersen og Carl Nielsen.28


Funktionsområde: ArkæologiArbejdsfeltFyns historie fra ældste stenalder til og med vikingetiden. Det indebærer ansvaret for detantikvariske arbejde på Fyn excl. Kerteminde, Munkebo, Langeskov, Ryslinge, Egebjerg,Gudme og Svendborg kommuner samt Langelands og Ærøs kommuner. Pr. tradition har OdenseBys Museer indsamlet og registreret hele Fyns forhistorie, hvilket vil fortsætte i det omfang, deter hensigtsmæssigt og praktisk muligt. For så vidt angår undersøgelser udført i forskningsmæssigsammenhæng har Funktionen hele Fyn som arbejdsmark. Fyns kulturhistorie fra middelalder ogfremefter for så vidt angår registrering og indsamling af arkæologiske data. På dettearbejdsområde Odense by/Odense Kommune. Hertil kommer ansvaret for arkæologiskeundersøgelser i middelalderlige bebyggelser mm. i kystbyerne Nyborg, Bogense, Middelfart,Assens og Faaborg.FormålFunktionen Arkæologi har som formål at indsamle, registrere, udvælge til bevaring, forske ogformidle det arkæologiske kildemateriale fra oldtid og middelalder på Fyn. Indsamlingen foregårdels i form af lovbundne opgaver i forbindelse med offentlige og private anlægsarbejder, delssom selvvalgt forskning. Ved indsamlingen afstemmes prioritering og strategi med det alleredeindsamlede og registrerede kildemateriale såvel lokalt på Fyn som i en bredere sammenhæng.Det er således målet, at Arkæologifunktionen fra et lokalt fynsk udgangspunkt bidrager til ogdeltager i den arkæologiske forskning også i nationale og internationale sammenhænge. Vedindsamlingen og arbejdet med samlingerne sker der løbende en faglig vurdering af materialetsbevaringstilstand og behov for konservering. Formidling af det arkæologiske kildemateriale fraoldtid og middelalder samt de afledte forskningsresultater gennemføres ved hjælp af udstillinger,ord og billeder på såvel populært som videnskabeligt niveau. Ganske som i oldtid og middelalderer Fyn "kun" en del af en større verden. Samarbejde prioriteres derfor højt, både internt ogeksternt.Generelle forholdDet lovpligtige arbejde med Museumslovens § 26-administrationen vil i sagens natur optage envæsentlig del af Funktionens ressourcer. Der er tale om en i princippet ukendt størrelse, mennoget tyder på, at omfanget bliver mindre end i 2004, hvilket svarer til mellem 60 og 70% affunktionens daglige arbejde. Forventningerne om et lavere aktivitetsniveau påudgravningsfronten baseres på den kendsgerning, at store vejprojekter som Ring 3 ogSvendborg-motorvejen nærmer sig deres arkæologiske afslutninger. Til gengæld er der dog ogsåandre større anlægsarbejder på vej.Internationale aktiviteter og udlånSom i 2003 og 2004 vil Arkæologifunktionen prioritere internationale aktiviteter højt. Det drejersig primært om:• Det EU-forankrede projekt CCL, hvis ansøgning imødekommes• Deltagelse i internationale seminarer med høj faglig standard; indlæg vedArkæologifunktionen vil vægtes højest, men ikke være en forudsætning for deltagelse• P.g.a. Arkæologifunktionens p.t. noget reducerede udstillingsmuligheder vil anmodninger omlån af genstande fra såvel hjemlige som udenlandske institutioner blive imødekommet i detomfang disse lever op til de basale krav til sikkerhed og faglig standard.29


Samlinger og arkiver2005• Den i 2002 påbegyndte indscanning af den fotografiske dokumentation vil blive fortsat.Oprydning i enkeltsager vil ligeledes blive fortsat i 2005.Indsamling, undersøgelser og forskning2005I det omfang der kan skaffes midler, vil de i 1999 indledte forskningsudgravninger påNæsbyhoveds Slotsbanke blive fortsat i 2005 - og de efterfølgende år medgenstandsundersøgelser (ID 1181).Relateret til indsamling, undersøgelser og forskning er fortsat udbygning af det i 2001 ibrugtagneog af Arkæologifunktionen udviklede elektroniske beretningsskrivningssystem ArkData; i 2003blev version 3.2.1 taget i brug www.arkdata.dk ./ Målet er fortsat – som hidtil – at spille en aktivrolle i indførelsen af digital arkæologi i Danmark.2005-07Arkæologifunktionens opgaver vil i et mere langsigtet perspektiv blive bygget op omkringforskning og formidling med udgangspunkt i egen indsamling. Formidling afmotorvejsudgravningerne vil blive påbegyndt i 2005. Forberedelse af publikation afMøllegårdsmarken (ID 933) vil blive fortsat i det omfang at tid og ressourcer i øvrigt tillader det.I 2005 forestår Arkæologifunktionen visningen af den internationale (NL) vandreudstilling ”Sexi 100.000 år” – med udarbejdelse af et betydeligt dansk supplement – på Møntergården. Det i2004 spæde samarbejde med institutioner i Holland, Tyskland og Canada omkring fremstillingenaf en international vandreudstilling omhandlende neolitiske gravmonumenter vil blive fortsat i2005 med henblik på visning i OBM-regi i 2008. I 2005 vil Arkæologifunktionen tillige spille endominerende rolle i flytningen af udstillingen ”Det skabende menneske” fra Hollufgård tilMøntergården. Sideløbende med de nævnte aktiviteter vil der blive udarbejdet artikler - tileksempelvis arkæologiske fagtidsskrifter og Fynske Minder, mindre bøger til serien Fynskefortællinger o.a. Arkæologifunktionen vil deltage i opbygningen af en kulturhistorisk udstillingpå Møntergården.Forskning2005• Forberedelse af og deltagelse i publikation af de fynske maglemosebopladser ved mag.art. Lars Ewald Jensen, Odense Bys Museer; værket er en bearbejdning af etmagisterspeciale med titlen ”Maglemosekulturens bebyggelsesmønster” (ID 1190)• Boltinggård-skatten – tre artikler, bl.a. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historieog to udenlandske numismatiske tidsskrifter. (ID1645)• Fortsat arbejde med at klargøre ”Møllegårdsmarken” (ID 933) til videnskabeligpublikation• Udgravning af jernudvindingsanlæg ved Hillerup, Sydvestfyn. Dette arbejde foregår isamarbejde med Olfert Voss og Tatyana Smekalova, Skt. Petersborg (ID1928).30


2005-2007Hvis ansøgning godkendes, vil Odense Bys Museer under titlen "Communicating the CulturalLandscapes" deltage i et EU støttet kulturnetssamarbejde under kulturprogrammet ”Culture2000”.2005-2007Hvis en ansøgning til Interreg IIIb-programmet (EU) honoreres, vil Arkæologifunktionen isamarbejde med andre funktioner ved OBM under titlen ”A Northern Bronze Age Route”(NORbar) (ID 1224) deltage i et fællesnordisk formidlingsprojekt med fokus på bronzealderenog de spor i (kultur)landskabet, som denne oldtidsperiode har efterladt.Udstillinger2005• Deltage i opbygningen af en kulturhistorisk udstilling på Møntergården• Særudstillingen ”Sex i 100.000 år” på Møntergården.Publikationer2005• Udarbejdelse af manuskript til en bog i museets populærvidenskabelige skriftrækkeFynske Fortællinger omhandlende Odense i Middelalderen• Publicering af motorvejsudgravningerne vil blive påbegyndt• Niels Frederiksen – Brangstrupskattens finder (Ræthinge-Posten 2005)• Bidrag til Realdanias publikation om Oluf Bagers Mødrene gård• Byhøjen Nr. Hedegård i Ålborg Øst – monografi.2005ff.Publicering af Møllegårdsmarken samt de øvrige gravpladser i Gudme-området. Dette arbejdevil foregå i regi af det igangværende Gudme/Lundeborg-forskningsprojekt (ID 933).Publicering af en bog i museets populærvidenskabelige skriftrække Fynske Fortællingeromhandlende vikingetiden på Fyn med udgangspunkt i museets udgravninger ved Strandby påSydvestfyn (ID 926).Digitalisering og netttilgængeligørelse af den del af den arkæologiske samling, der i dag omfatterdet "Åbne magasin" og "Det skabende menneske". Der ansøges midler hos Kulturarvsstyrelsentil en pilotudgave af dette projekt (ID1941).Anden formidling2005• Deltagelse i publiceringen af monografi om grav- og bopladsen Lykkebjerg (ID 970)• Artikler til videnskabelige skrifter, årbøger og populærvidenskabelige udgivelser. Det erhensigten at fortsætte modellen med afholdelse af én-dagsseminarer på Hollufgård (ID1188) (med efterfølgende udgivelse af seminarrapport), når lejligheden byder sig iforbindelse med udgivelser fra afdelingen (ID 1363)• Middelalderarkæologi, Århus Universitet: ”Johanniterklosteret Sankt Hans i Odensearkæologisk set” (ID 988). Til udgivelsen, der vil finde sted i ”Skrifter fra Odense BysMuseer”, er der reserveret midler31


• Deltagelse i ”Historiens dag” d. 22.05.05• Funktionens faste og løst tilknyttede medarbejdere holder årligt omkring et halvthundrede foredrag i div. foreninger og på skoler. Disse kommer næsten udelukkende istand på opfordring, og der er ikke noget der tyder på at behovet for denne typeformidling er faldende - tvært imod. Hertil kommer et ukendt antal omvisninger påarkæologiske lokaliteter og udgravninger• Seminar om arkæologiske forundersøgelser (ID 1489)• Metode Netværket. Afholdelse af møde om ”Metoder til registrering og bearbejdning afgenstande”• Afholdelse af seminar om byhøje i forbindelse med udgivelse af monografien ombyhøjen Nr. Hedegård i Ålborg Øst.2005-2008• Fremstilling og genopstilling af kopier af sydvestfynske runesten nu placeret vedJægerspris Slot og på Nationalmuseet. Stenene placeres et relevant sted på Sydvestfynsammen med tilhørende information (ID1924)• Fortsat undervisning i arkæologi på Syddansk Universitet, Folkeuniversitetet samt DalumLandbrugsskole.Arrangementer2005Diverse foredrag i populærvidenskabelige og faglige sammenhænge.AndetFunktionen er repræsenteret i:• Koordinationsgruppen for DKM’s Fuglsø-møder (middelalder)• Bestyrelsen i Center for Middelalderstudier ved Syddansk Universitet• Museumsrådet for Fyns Amt (MFFA)• Dansk Magisterforening (Museumslandsklub, Sektoren for Forskning og Formidling,Repræsentantskab)• Redaktionen af Fynboer og arkæologi• Redaktionen af Ræthinge-Posten• Fagpanel for Aktuel Arkæologi• Folkeuniversitetet i Odense, Programudvalget• Udvalg vedr. koordinering af samarbejde mellem Kulturarvsstyrelsen og Vejdirektoratet(afsluttes primo 2005)• Kulturarvsstyrelsen udvalg vedr. antikvarisk arbejde og anlæggelsen af læhegn• Kulturarvsstyrelsens referencegruppe vedr. den løse kulturarv efter DMI• Det arkæologiske Råds udvalg vedr. udgravningsberetninger• Styregruppen for Projekt Stormandsgården ved Vingsted Historiske Værksted.32


Funktionsområde: Historisk tidGenerelle forholdHistorisk tid beskæftiger sig med historiske problemstillinger i perioden fra oldtidens slutning tilnutiden.Historisk tid arbejder inden for hovedtemaet Fyns topografi og historie med særlig vægt påfølgende områder:• Odense bys topografi og historie• Fyns landbrugs- og bygningshistorie• Fyns landskabs- og bebyggelseshistorie.Odense og Fyns historie ses i såvel et nationalt som internationalt perspektiv, og der lægges vægtpå samarbejdet med fynske og andre museer samt med forsknings-institutioner i ind- og udland.Der lægges vægt på, at funktionens medarbejdere tager del i såvel den faglige som offentligedebat, for så vidt angår funktionens arbejdsområder.Historisk tid bestræber sig på at udvide samlinger, arkiver og bogbestand i henhold til de fagligemålsætninger, således at man til enhver tid kan tilgodese de forsknings- og formidlingsmæssigefordringer.Funktionens indsats formidles til offentligheden gennem internettet, udstillinger, publikationer,foredrag og byvandringer.Der foretages løbende indsamling og erhvervelser på baggrund af en vurdering af de pågældendegenstandes relevans i forhold samlingsmæssige behov. De væsentligste samlinger knytter sig tillandbygningsmuseet Den Fynske Landsby og bymuseet Møntergården. Hertil kommer en storsamling ældre fotografier, mønter og medaljer. Funktionen holder sig i den forbindelse løbendeorienteret om, hvad der udbydes på auktioner.Hovedopgaver2005• Udvikling i Den Fynske Landsby. Gennemførelse af planer for Landsbyen. Herunderarbejde med besøgshusets etablering (ID 1527), skiltning (ID 1504), Hørovn (ID 1506)Flytning af hestegangen (ID 1595) og Bomhusets omgivelser (ID 1505)• Bogprojekt om fynske landsbyer i H.C. Andersens tid (1800-tallet) (ID 1482)• Fortsat udvikling af Historisk tid på OBMs hjemmeside, herunder vedligeholdelse afBilleddatabasen og ”Odensebilleder”. Arkiver og databaser skal i højere grad gørestilgængelige på nettet. (ID 1297 m.m.)• Kulturarvsforvaltning• Betjening af det omgivende samfund, repræsenteret ved talrige henvendelser• Etablering af byhistoriske udstillinger i Møntergården (ID 1501 – 1503).33


Hovedopgaver2006 – 2008• Udvikling af Den Fynske Landsby. Herunder etablering af teglværksmiljø (ID 1596 )samt diverse redskabsudstillinger (ID 1593-94)• Yderligere udvikling af kulturarvsforvaltningen. Herunder sikring af data i tilpassededatamiljøer.• Etablering af byhistoriske udstillinger i Møntergården (ID 1501 – 1503)• Etablering af basisudstilling i Den Fynske Landsby, Besøgscenteret• Henvendelser.Samlinger2005• Indsamling særligt vedrørende industrialiseringsperioden i Odense og Den fynske Region(ID 1295)• Henvendelser og indsamlingsopgaver i relation til land- og købstadskulturen. Funktionenhistorisk tid modtager hvert år adskillige hundrede henvendelser om antikvariskinteressevaretagelse i bygnings- og planlægningssager samt tilbud om genstande (ID1295, 1357 m.m.)• Fortsat indtastning/ scanning af blå genstandskort i Bymusen (ID 1601)• Indsamlingspolitikker fortsat (ID 1295)• Digital registrering af Mønt- og medaljesamlingen (ID 1663).Samlinger2006 – 2008• Registrering og tilgængeliggørelse• Fortsat indtastning/scanning af blå genstandskort i Bymusen (ID 1601)• Fortsat registrering af mønt- og medaljesamling.Forskning2005• Dokumentation/ undersøgelse af den gamle sulegård Lille Pederstrup (ID 1597)• Studier i Odense – Svendborg motorvej (ID 1600).Forskning2006-2008• Forskningsprojektet ”Fremmede i byen” (ID 1162)• Fra landhåndværk til maskinindustri (ID 1378)• Studier i Odense – Svendborg motorvej (ID 1600) fortsatPublikationer2005• Artikler i Fynske Minder• Diverse mindre artikler• Bogprojekt om fynske landsbyer i H.C. Andersens tid (1800-tallet) (ID 1482).34


Udstillinger/anden formidling2005• Skolemateriale(ID 1257)Diverse tiltag i Den Fynske Landsby (se ovenfor).Udstilling og formidling2006 – 2008• Udvikling af Levende Historie i Den Fynske Landsby (ID 1914)• Etablering af byhistoriske udstillinger i Møntergården (ID 1501 – 1503)• Diverse tiltag i Den Fynske Landsby (se ovenfor).Arrangementer2005• Levende Historie (og arrangementer) i Den Fynske Landsby (ID 1914)• Skumringsture i Den Fynske Landsby (ID 1652 - 55)• Byvandringer i Odense (ID 1656 - 59,)• Kulturnat 2005 (ID 1946)• Historiens dag 2005 (ID 1947).Arrangementer2006 - 2008• Udvikling af Levende Historie i Den Fynske Landsby (ID 1914)• Arrangementer og vandringer på niveau med sæson 2005.IT2005 ff.• Odensebilleder på nettet (fortsat)(ID 916)• Arbejde med Odense Bys Museers og Historisk tids web-design og indhold (fortsat)(ID959 og 1297 m.fl.)• EDB-registrering af genstandssamlingerne (ID 1601).2006 - 2008• Fortsat udvikling af web-fladen for Historisk tid• Arbejde med billedsamlingen, indscanning af billeder og tilgængeliggørelse på internettet• Tilgængeliggørelse af genstands- og arkivoplysninger m.v. på internettet• EDB-registrering af genstandssamlingerne (ID 1601).Repræsentation2005• Repræsentation i Kulturmiljøråd Fyn (næstformand)• Repræsentation i Landbrugspuljen• Repræsentation i Håndværks- og Industripuljen• Repræsentation i Havepuljen• Repræsentation i Byhistorisk Udvalg for Odense• Repræsentation i styregruppen for ”Erindringens Træ”, Vollsmose• Deltagelse i relevant plan- og forvaltningsarbejde for Odense Kommune/ Fyns Amt.35


Udvikling 2005• Plan for sikring af bevaringsværdige ejendomme og helheder i Odense, i samarbejde medTeknik- og Miljøforvaltningen.Udvikling2006 – 2008• Udviklingsarbejde vedrørende Den Fynske LandsbyDeltagelse i relevant udviklingsarbejde vedr. formidling og forskning i Odense Bys Museer jf.ID 954, ID 957, ID 959.36


Funktionsområde: H.C. Andersen/Carl NielsenHCA/CN-funktionen varetager indsamling og formidling vedrørende digteren H. C. Andersen ogkomponisten Carl Nielsens liv og værk. Carl Nielsen Museet omfatter en stor samling afbilledhuggerinden Anne Marie Carl-Nielsens værker, hvorfor funktionen er forpligtet herpå.Funktionsområdet varetager desuden den traditionshistorie, der knytter sig til digterens,komponistens og billedhuggerindens kunstneriske produktioner og fungerer i vid udstrækningsom dokumentationscenter for de tre kunstnere. Funktionsområdet dækker fagligt museerne H.C.Andersens Hus, H.C. Andersens Barndomshjem, Carl Nielsen Museet og Carl NielsensBarndomshjem.H.C. Andersens forfatterskab ejer en så stor plads i verdenslitteraturen, at H.C. Andersens Husog Barndomshjem henvender sig til et internationalt publikum af en meget bredt defineretsammensætning. Det betyder, at funktionens formidling retter sig i lige dele til den næstenforudsætningsløse museumsgæst og til egentlige ”H.C. Andersen-entusiaster”. Desudenservicerer funktionen en række eksterne, faglige samarbejdspartnere herhjemme og i udlandet ogmedvirker ved ekstern udstillingsvirksomhed, bl.a. i form af vandreudstillingerne "H.C.Andersen - menneske og digter" og "Carl Nielsen - musik er liv".Samlingen i H.C. Andersens Hus omfatter primært genstande, der har tilhørt digteren: løsøre ogandre genstande, der dokumenterer forfatterskabet (bl.a. manuskripter, noter og breve). Digterensoriginale tegninger og klip hører desuden til samlingens væsentligste elementer. Bogsamlingenomfatter mere end 10.000 H.C. Andersen-udgaver fra alle dele af verden og er museetsbetydeligste dokumentation af H.C. Andersens verdensomspændende traditionshistorie, somtillige omfatter den omfattende og Andersen-inspirerede kunstsamling.Carl Nielsen-samlingerne dokumenterer tilsvarende komponistens og billedhuggerindensbiografier. Det tilstræbes at give museernes besøgende indblik i Carl Nielsens værker ogudbredelsen heraf. I sin eksisterende form danner Carl Nielsen Museet tillige ramme omdokumentation af komponistens hustru Anne Marie Carl-Nielsens kunstneriske virke sombilledhugger, idet samlingerne omfatter talrige værker og skitser af hende. Endvidere omfatterCarl Nielsen-samlingerne kunstværker af en lang række andre, overvejende danske kunstnere,der har haft tilknytning til ægteparret.Funktionens formidling omfatter foruden samlingerne på de fire museums-adresser en rækketiltag på grundlag af den betydning, H.C. Andersen og Carl Nielsen har for dansk litteratur-,musik- og kulturhistorie. Dette sker bl.a. gennem artikler, foredrag og arrangementer, der entenformidler forfatterskabet hhv. musikken umiddelbart eller på anden måde perspektivereremneområderne.Generelle forholdFunktionens arbejde forventes i 2005 at bære præg af de mange aktiviteter i anledning af H.C.Andersens 200-års dag: pressebesøg, forespørgsler m.v. Desuden er funktionenpersonalemæssigt beskåret i det meste af året: en museumsinspektør er på barselsorlov indtil 1.maj, og funktionslederen har orlov indtil 1. november i forbindelse med overgang til andenstilling. Flere af funktionens informations-opgaver forventes dog løst i samarbejde med37


Afdelingen for publikum og kommunikation, der tilføres ekstra vikar-bistand i anledning afjubilæumsåret.Hovedopgaver2005• Projektering og gennemførelse af revision vedr. udstilling i H.C. Andersens Barndomshjem.(ID 1533).• Udarbejdelse af skriftlig guide til H.C. Andersens Hus. (ID 1518)• Medvirken ved internationale H.C. Andersen-udstillinger i anledning af 2005• Fortsat udbygning af Odense Bys Museers H.C. Andersen internet-portal (jf. Odense BysMusers Årsplan 2002) som led i det fælles IT-projekt med Syddansk Universitet og Det kgl.Bibliotek. I 2004 drejer det sig bl.a. om: a) portrætgalleri vedr. personer med tilknytning tilH.C. Andersen, b) uddrag af originalmanuskriptet til ”Mit Livs Eventyr” og c) visning afgenstande i H.C. Andersen-museets rekonstruktion af digterens lejlighed i Nyhavn. (ID 951).2006-2008• Tilrettelæggelse af særudstilling i H.C. Andersens Hus 2006. (ID 1512)• H.C. Andersen-publikation i serien Fynske Fortællinger (dansk/engelsk): ”H.C. Andersenstegninger” (ID 1236).Forskning2005• Indledende arbejde vedr. brevvekslingen mellem H.C. Andersen og Jonna Stampe. Museeterhvervede samtlige breve fra Jonna Stampe til H.C. Andersen i 2002• Som anført forventes det endvidere, at H.C. Andersen jubilæumsåret i 2005 i nogenudstrækning vil medføre særlige forsknings- og undersøgelsesindsatser.2006-2008• Gennem øget beskæftigelse med de mange sprogudgaver i H.C. Andersens Hus’ bibliotek ogmed museets store samling af originalillustrationer til H.C. Andersens eventyr indplaceresbegge områder i deres centrale betydning for formidlingen af den traditionshistorie, derknytter sig til H.C. Andersen• Det ombyggede H.C. Andersens Hus bør ved sin præsentation kunne tilbyde nye museumsrelateredepublikationer til at underbygge en tidssvarende formidling og understrege museetsinternationale niveau. Udarbejdelse heraf indgår i denne periode efter nærmeretilrettelæggelse i funktionens faglige arbejde.Publikationer2005• Udgivelse af Anderseniana 2005. (ID 1709)• H.C. Andersen-publikationer i serien Fynske Fortællinger (dansk/engelsk): ”H.C. Andersenportrætfotografier” (ID 1111) og ”H.C. Andersens papirklip” (1434).Arrangementer2005• H.C. Andersens fødselsdag den 2. april 2005 (ID 1513)• Matinékoncerter i Carl Nielsen Museet. (ID 1634-36)38


• Konference for litterære museer i Norden (ID 1931).RepræsentationFunktionen er repræsenteret i:• H.C. Andersen Samfundet - Odense, sekretær• Museumsrådet for Fyns Amt.39


Funktionsområde: KunsthistorieFunktionsområdet genereltFunktionens arbejdsområde er i vedtægterne for Fyns Kunstmuseum defineret således:• Hovedlinier i dansk kunst fra 1750 og fremefter• Dansk konkret og konstruktiv kunst og• Kunst fra landsdelen.IndsamlingspolitikMed hensyn til de overordnede principper vedrørende vægtningen i Odense Bys Museersindsamlingspolitik henvises til Den Kunsthistoriske Referencegruppes/Statens Museumsnævnsrapport ”De danske kunstmuseers samle- og satsningsområder”, 1995. Heri redegøres for,hvordan man på nationalt plan og i kollegialt regi har videreudviklet den arbejdsdeling, der fandtsted forud for revisionen af museumsloven i 1989-90. – Se endvidere under Erhvervelser.Museumsbygningen som vigtigt element i museets profileringDet er fortsat hensigten at lade museumsbygningen Fyns Kunstmuseum indgå som et væsentligelement i profileringen af kunstsamlingen. Bygningen er opført med henblik på at tjene etmusealt formål netop på det tidspunkt, hvor kunstsamlingen i Odense blev etableret. Denhistoricistiske bygning - med den søjlebårne tempelgavl kronet af Pallas Athene (græsk gudindefor kunst og viden) og de mange dekorative og fortællende facadedetaljer - fremstår som enhelligdom for kunst og kultur. I såvel trapperum som i udstillingssalene fastholdesmonumentaliteten gennem en klassicistisk farveholdning og stram markering af rummenes ogmuråbningernes grænser. Disse karakterfulde træk ses som et væsentligt potentiale ved museet,hvilket såvel publikum og udstillende kunstnere som kritikere stadig bemærker og værdsætterflere år efter renoveringen; kontrasten til de gennemgående hvide, mere anonyme og fleksibleudstillingslokaler i størsteparten af landets yngre kunstmuseer og udstillingsbygninger hørersåledes med til museets karakteristika. Desuden er kunstsamlingen i Odense én af de få iprovinsen, der stadig har til huse i sin oprindelige bygning.SærudstillingsprofilMed hensyn til politik på særudstillingsområdet tages der i vid udstrækning afsæt i de kunstnereog de tematiske emner, der allerede er repræsenteret i egen samling med henblik på at uddybeudvalgte aspekter heraf. Særudstillinger med unge og yngre kunstnere sigter dels mod forskningi og formidling af disses virke og dels mod afklaring af hvilke kunstnere, museet fremover vilsigte mod at erhverve værker af.Desuden satses på dele af den kunst, som gennem de senere år - med urette - er blevet oversetherhjemme; det kan f.eks. være ældre danske malere, der set med dagens øjne ytrede sigekstremt med eksempelvis et følelsesladet indhold eller en yderliggående farveholdning (f.eks.H.A. Brendekilde, Elisabeth Jerichau Baumann og Kristian Zahrtmann, som Fyns Kunstmuseumhar vist særudstillinger med i perioden 1995 ff., samt Agnes Slott-Møller m.fl.) eller en periode,der p.t. ikke har prioritet inden for kunstmuseumsverdenen (f.eks. salonkunst fra 1800-tallet, sombl.a. præsenteres i den permanente ophængning). Formålet med denne fokusering på tilsidesattekunstnere og genrer er at forsøge at (gen)opdyrke tabt land, at gribe fat i "de skæve vinkler", somefter nærmere studier viser sig at være nok så interessante bl.a. til perspektivering af vor egen tid.Dette greb om det kunsthistoriske stof ligger i forlængelse af såvel samlingens indhold som densfysiske rammer, der begge bærer et vist præg af provinsialisme, som vi gerne vil vedkende os ogse som noget positivt og egenartet.40


Samlinger og arkiverSamlinger2005Arbejdet med at bringe orden i egen samling består af følgende delelementer:• Afslutning på overførelse af den manuelle registrants primære data til den elektroniskeregistrant, Kunstmusen• Løbende dybderegistrering af egen samling• Fortsat registrering af donationen i 2001 fra Fyns Grafiske Værksted, donationens 2. del• Fortsat affotografering og indscanning af fotos af værker i egen samling til brug for museetselektroniske registrant m.m.• Løbende ajourføring og udbygning af museets web-side• Medvirken til videreudvikling af databasen vedr. udlån og uddeponering - i samarbejde medBevaringsfunktionen• Tilsyn med uddeponerede værker.2005-08• Revision af egen samling - indarbejdes i den elektroniske registrant, Kunstmusen (ID1706)2006-08Arbejdet med at bringe orden i egen samling består af følgende delelementer:• Fortsat revision af egen samling• Oprettelse af konkordans over egne værker, der figurerer i katalogerne fra hhv. 1885/86,1948 og 1977• Fortsat registrering af donationen i 2001 fra Fyns Grafiske Værksted, donationen 3. del ogfølgende dele.Arkiver2005-08Arbejdet med at bringe orden i arkivet vedrørende kunstsamlingen består af følgendedelelementer:• Løbende arkivering af materiale om afviklede udstillinger mv. med tilhørende indarbejdelse iarkivregistrant.Konservering2005-06• Vilhelm Bjerke Petersens udsmykning til Birkerød Statsskole (færdiggørelse af femfragmenter). Ekstern støtte er søgt i 2004. (ID 1500)• Agnes Slott-Møller: ”Dronning Margrete I og Erik af Pommern”. 1884 (konservering ogimprægnering; ny blændramme, idet den nuværende er skadet af borebiller)• Restaurering af malerirammer (fortsat fra 2003) samt fortsat overvejelse med hensyn tilmontering af messingskilte på ældre malerier i Fyns Kunstmuseum – i samarbejde medBevaringsfunktionen (ID 1522)• En særlig indsats med hensyn til konservering af værker i den permanente ophængning iform af overfladerensning– i samarbejde med Bevaringsfunktionen. (ID 1091)41


• En særlig indsats vedr. skulpturer og relieffer i gips – i samarbejde medBevaringsfunktionen. (ID 849)2007-08Følgende værker er udvalgt til konservering:• Poul S. Christiansen: ”Indskibningen i Charons båd”, (1910-16). – Overfladesnavs ogvandskade• Poul S. Christiansen: ”Optrækkende uvejr ved Roskilde Fjord”, 1919-20. – Overfladesnavs• Preben Hornung: ”Fabriksbillede”, 1949. – Overfladesnavs og tendens til opskalninger• Albert Mertz: ”16 næsemænd”, 1964. – Overfladesnavs• Fritz Syberg: ”Døden og moderen ved vuggen”, 1907. – Meget skadet. Afskalninger fleresteder• Gunnar Aagaard Andersen: ”Billede med margin og æseløre”, 1972. – Overfladesnavs,opskalninger i farvelaget. Konservering af ramme• Gunnar Aagaard Andersen: ”To-delt foldebilled”, 1976 (tre dele). – Overfladesnavs,påtegning med blyant og skrab i farvelaget. Konservering af rammer.Af andet bevaringsmæssigt arbejde sigtes mod løsning af følgende opgaver i samarbejde medBevaringsfunktionen:2005-08• Planlægning og gennemførelse af systematisk renholdelse af værker i permanentophængning, såvel malerier/rammer og skulpturer/podier som montrer.• Fortsat ny- eller remontering af grafiske arbejder samt flytning til andet nærmagasin.Erhvervelser, forskning og undersøgelserErhvervelserHovedtrækkene i funktionens satsning med hensyn til nyerhvervelser fremgår af førnævnterapport fra Den Kunsthistoriske Referencegruppe. Følgende kunstnere skal dog føjes til listen:• Rokoko: Jens Juel• Guldalder: C.W. Eckersberg, Dankvart Dreyer• Historicisme: J.A. Jerichau, Elisabeth Jerichau Baumann, O.D. Ottesen• Realisme og symbolisme: H.A. Brendekilde, Julius Paulsen, Agnes Slott-Møller• Modernisme: Olaf Rude, Jais Nielsen, Karl Isakson, Karl Larsen, Edvard Weie, Axel Salto• Konkret kunst/linien: Vilhelm Bjerke Petersen (psykofotografiske værker fra 1940'erne)• Konkret kunst/Linien II og 3: Ib Geertsen, Preben Hornung, Sonja Ferlov Mancoba, AlbertMertz, Richard Winther, Gunnar Aagaard Andersen• Samtidskunst: Henrik B. Andersen, Thomas BangLeonard Forslund, Nils Erik Gjerdevik,Lone Høyer Hansen, Peter Holst Henckel, Poul Ingemann, og Morten Stræde.2005-2006Der arbejdes specifikt på erhvervelse af følgende værker:• Skulptur af Øivind Nygård• Tegninger og malerier af Thorbjørn Lausten.ForskningForuden forskning i emner med relation til særudstillinger og ledsagende publikationer sigtesmod følgende:42


2005• Artikel til ”Fynske Minder” omhandlende ”Billedbygninger” i egen samling (se udstillinger2005)• Tekst til udstillingskataloget til ”Alt danser. Tro mit ord!” – i samarbejde med ThorvaldsensMuseum (ID 1705).2005-07• Gipssamlingen på Fyns Kunstmuseum (ID 1530)• En-to artikler til ”Fynske Minder” pr. år• Tekst til udstillingskataloget til udstillingen med værker af Johan Rohde – i samarbejde medStorstrøms Kunstmuseum (ID1681).Undersøgelser2005-08• Besigtigelser af relevante udstillinger og kunstmuseer indenlands• Besigtigelse af Biennale di Venezia 2005 og 2007.FormidlingSærudstillingerDer stiles mod to-tre særudstillinger årligt på Fyns Kunstmuseum incl. ”Årets Præmieringer”,der arrangeres af Byplanafdelingen. Over en årrække skal udstillingsprogrammet rumme enpassende blanding af ældre, nyere og ny kunst, separat- og gruppeudstillinger, forskelligekategorier af kunst og eventuelt kunsthåndværk samt temaudstillinger. Samarbejde med andrekunstmuseer og kunstinstitutioner finder sted, når muligheden gives med det formål at udnytteressourcerne bedst muligt.2005Indtil 16.01.05: ”H.A. Brendekilde og glas – form og dekoration for Fyens Glasværk” (ID 1155)11.02.: Reetablering af ophængningen af egen samling på Fyns Kunstmuseum i stueetagensnordfløjIndtil 29.05.: ”Karl Isakson – jeg har det kun godt når jeg maler” - i samarbejde med ModernaMuseet, Stockholm og Bornholms Kunstmuseum. (ID 1523)02.07. – 31.10.: ”Alt danser. Tro mit ord!” – Udstilling i anledning af H.C. Andersens 200 årsfødselsdag og Bournonville-festivalen i København - i samarbejde med Thorvaldsens Museum.(ID 1524)27.09. – 23.10.: ”International H.C. Andersen Fashion Design” – i samarbejde medBeklædningsfagskole, Odense (ID 1840)01.10.04 – 21.10.05: ”Årets Præmieringer” – i samarbejde med Byplanafdelingen(ID 1540)18.11.04 – 19.02.05: ”Billedebygninger – arkitektoniske konstruktioner i maleri, tegning, grafikog skulptur” – værker fra egen samling (ID 1684).2006• Den fynske guldaldermaler Dankvart Dreyer. - I samarbejde med Suzanne Ludvigsen og DenHirschsprungske Samling (ID 1386)• Johan Rohde: maleri, grafik, kunsthåndværk og kritik. – I samarbejde med StorstrømsKunstmuseum og evt. et udenlandsk museum (ID 1551).43


2007-08• Thorbjørn Lausten: ”Billeder fra det fjerne – Videnskabelig visualisering”• Agnes Slott-Møller - i samarbejde med Skovgaard Museet i Viborg m.fl. museer (ID 1326)• Evt. L.A. Ring – i samarbejde med Statens Museum for Kunst og Randers Kunstmuseum• ”Livskraft – Krop og vitalitet i dansk kunst” – i samarbejde med Storstrøms Kunstmuseum(ID 1070).Publikationer med forudgående forskning2005• Guldalderens dansemotiver - i samarbejde med Funktionen H.C. Andersen/Carl Nielsen ogThorvaldsens Museum (ID 1705)2006• Lille katalog til udstillingen med værker af Dankvart Dreyer – i samarbejde med SuzanneLudvigsen og Den Hirschsprungske Samling (ID 1841)• Johan Rohdes maleri og kunsthåndværk – i samarbejde med Storstrøms Kunstmuseum (ID1681)2007-08• Katalog til udstillingen Vitalisme/Livskraft – i samarbejde med Storstrøms Kunstmuseum(ID 1553)• Katalog til udstillingen med værker af Agnes Slott-Møller – i samarbejde med et eller flereandre museer (ID 1349).Arrangementer2005Følgende arrangementer er planlagt:• Kunstrunden – i samarbejde med Brandts Klædefabrik (ID 1646)• Søndagsomvisninger på Isakson-udstillingen• 18.05.: ICOM-dag med gratis adgang på Fyns Kunstmuseum (ID 1497)• 02.09.: Kulturnat på Fyns Kunstmuseum - i samarbejde med Gæsteatelier Hollufgård (ID1647)• Foredrag med tilknytning til særudstillingen ”Karl Isakson – Jeg har det kun godt når jegmaler” - i samarbejde med Folkeuniversitetet i Odense. (ID 1648)• Foredrag med tilknytning til særudstillingen ”Alt danser. Tro mit ord!” - i samarbejde medFolkeuniversitetet i Odense. (ID1650)• Foredrag om konserveringsarbejdets teknikker og metode - i samarbejde medFolkeuniversitetet i Odense. (ID 1679)2006• Foredrag om natursyn i dansk landskabsmaleri jf. Dankvart Dreyer-udstillingen - isamarbejde med Folkeuniversitetet i Odense. (ID 1860)44


Inventar og bygningerBygninger2005• Finpudsning af forprojekt til fortsat renovering af Fyns Kunstmuseum (vedrørendekælderetagen, 2. salen, evt. udnyttelse af loftsetagen samt handicapvenlig adgang til museetog dets tre etager) – i samarbejde med Bygningsfunktionen, Miljø- & teknikforvaltningen ogekstern arkitekt (ID 1329)• Renovering af nærmagasinet i Fyns Kunstmuseum – i samarbejde med Bevaringsfunktionenog Bygningsfunktionen (ID 1520).2006-07Fortsat renovering af Fyns Kunstmuseum evt. etapeopdelt jf. forprojektet (jf. ID 1526).Andet2005Funktionen er repræsenteret i:• Amtsmuseumsrådet for Fyns Amt• Fyns Amts Kunstudvalg• Fælleskonserveringens bestyrelse• Programudvalget for Folkeuniversitetet i Odense.45


7. Arbejdsplan for Samlinger & teknikAfdelingens mål og opgavesætAfdelingens mål er at sikre forsvarlig håndtering af samlinger, anlæg og administration samtskabe grundlag for øget brug af informationsteknologi.Samlinger & teknik varetager følgende områder:• Samlinger og magasin• Konservering• Bygninger (vedligehold, restaurering, rengøring og sikring)• Landbrug og dyrehold• Administration• IT-udviklingAfdelingens organisatoriske opbygningAfdelingen omfatter Bevaringsfunktionen, Bygningsfunktionen, Administrationen og ITfunktionen.Afdelingens generelle arbejdsplan• Samlinger & tekniks arbejdsplan for 2005 forholder sig til Odense Bys Museershovedsatsninger, og vil inden for de enkelte funktionsområder afspejle afdelingens bidragtil:• Opførelse af besøgscenter i Den Fynske Landsby• Øvrige udviklingselementer i Den Fynske Landsby, herunder en omfattende renoveringaf sceneområdet• Fejringen af H.C.Andersens 200-års fødselsdag i 2005• Påbegyndelse af byhistorisk udstilling på Bymuseet Møntergården• Tilgængeliggørelse af samlinger og viden på internettet.I Den Fynske Landsby skal besøgscentret stå færdigt i sommeren 2005. Bygningsfunktionen ogafdelingschefen deltager i byggeudvalget og i en række øvrige udviklingselementer i Den FynskeLandsby; i 2005 er hovedopgaven en omfattende renovering og udbygning af sceneområdet samtudvidelse af personalebygningen, som i flere år har været alt for lille. I 2005 vil der herudoverblive arbejdet med planer for etablering af spisehus og ændret forplads i Den Fynske Landsby.IT-funktionen inddrages i 2005 i opgaven med udvikling af den IT-mæssige side afintroduktions-udstillingen i det nye besøgscenter, som skal stå klar ved sæsonåbning i 2006.På udlånssiden mærkes den kraftige efterspørgsel efter genstande fra H.C.Andersen-samlingen. Ianledning af 200-års fødselsdagen har mange inden- og udenlandske museer HCA-relateredeudstillinger på programmet, og bevaringsfunktionen vil også i 2005 bruge mange ressourcer påudlånssager – herunder den nødvendige konservering af genstandene.Kulturministeriet afsatte i 2004 en større pulje til konservering af genstande af eneståendenational betydning. Der er til denne pulje søgt midler til et flerårigt konserveringsprojekt af demange blæksyreætsede H.C.Andersen-genstande – en forventet bevilling herfra vil betyde at denkrævende konserveringsopgave kan iværksættes i 2005 med forventet afslutning i 2008.46


Kommunerne vil fra 2005 kun modtage elektroniske fakturaer fra leverandører. I lighed medøvrige kommunale afdelinger står Administrationen ved Odense Bys Museer derfor over for enstor udfordring i 2005 med omlægning af arbejdsgange og rutiner.De arkæologiske undersøgelser i forbindelse med motorvejsudgravning over Fyn har flereafledte opgaver for Samlinger & teknik. I lighed med de seneste år vil der i 2005 blive lagtmange arbejdstimer inden for konserveringsområdet og på det administrative område, hvorstyringen af de store udgravningsregnskaber samt den omfattende personaleadministration iforbindelse med udgravningerne fylder meget.I 2004 påbegyndtes en omlægning af Odense Bys Museers IT-systemer til Odense Kommunesnye ”odknet”. Når omlægningen i 2005 er foretaget, forventes en arbejdsmæssig besparelse i ITfunktionen,som vil blive anvendt til konsolidering af Odense Bys Museersdatabaseapplikationer.Opgaven med etablering af ny struktur og layout for Odense Bys Museers web-site samt styringaf de mange planlagte web-formidlingstiltag i 2005 er tillagt Publikum & Kommunikation, mendet forventes at IT-funktionen deltager i et vist omfang på den udviklingsmæssige og tekniskeside.47


Funktionsområde: Bygninger, grønne områder og landbrug.Bygningsfunktionens opgavesæt indeholder:• Styring af ud- og indvendig vedligholdelsesopgaver samt projektering og byggestyring iforbindelse med om- og nybygning på Odense Bys Museers bygninger i samarbejde medEjendomsafdelingen, Miljø- og Teknikforvaltningen• Udførelse af håndværksopgaver i forbindelse med vedlighold, renovering, op-/nedtagning påmuseumsbygninger i Den Fynske Landsby og Carl Nielsens Barndomshjem• Tilsyn med bygninger, der ejes, men ikke benyttes af Odense Bys Museer (dele afHollufgård, Lumby Mølle)• Udførelse af alle gartneropgaver i Den Fynske Landsby og ved Carl Nielsens Barndomshjem.Varetager styringen vedr. øvrige grønne områder ved Odense Bys Museer i samarbejde medPark- og vejafdelingen, Miljø- og Teknikforvaltningen.• Udførelse af alle driftsopgaver vedr. landbrug og dyrehold i Den Fynske Landsby• Vedlighold, opdatering og nyanskaffelser af sikringsanlæg og øvrige sikringsforanstaltningersamt vedlighold af sikringsorganisationen• Bygnings- og sikringsmæssige opgaver i relation til årets udstillinger• Varetagelse af bildriften ved Odense Bys Museer• Planlægningsopgaver i forhold til rengøringsområdet, som varetages af Miljø- og Teknikforvaltningen(excl. Den Fynske Landsby).• Deltagelse i diverse projektgrupper, formidlingstiltag m.v. i relation til Odense Bys Museersarbejdsplaner generelt.Generelt2005Efter gennemgang af bygninger og grønne områder fastlægges i februar/marts 2005vedligeholdel-ses- og opretningsopgaver til udførelse i årets løb for Odense Bys Museersbudgetter i Miljø- og Teknikforvaltningen.Bygningsfunktionen vil i 2005 søge at få udført følgende ekstraordinære bygningsmæssigeopgaver via Miljø- og Teknikforvaltningens budget: Udbygning af personalefaciliteter i DenFynske Landsby samt renovering af køkken- og lagerfaciliteter i Sortebro Kro, nyt skifertag ognyt kobbertag på Fyns Kunstmuseum samt 2. etape af ombygning vedr. Overgade 52.Bygninger, grønne områder og landbrug2005Den Fynske Landsby2 store byggeprojekter færdiggøres i Den Fynske Landsby i 2005: Besøgscenter ogtotalrenovering af hele sceneområdet. Funktionslederen for bygningsfunktionen indgår sammenmed afdelings-chefen i byggeudvalget for begge projekter. I første halvår af 2005 vil disseopgaver få en markant placering i bygningsfunktionens arbejdsplan.Planen for udbygningen af Den Fynske Landsby indeholder herudover yderligere et højprioritetsområde,som der endnu ikke er skaffet finansiel dækning for: Etablering af spisehus i48


Brahesborg-laden samt omlægning af forplads og adgangsforhold. Det forventes, at der i 2005udarbejdes skitseprojekt og søges midler til denne opbygning.I 2005 skal der desuden foretages en udbygning af personalefaciliteterne i Den Fynske Landsby.Udbygningen omfatter yderligere omklædningsfaciliteter, flytning af køkken samt størrefrokoststue. Skitseforslag til udbygning af nuværende personalebygning er udarbejdet. Endeligbeslutning om udbygningens omfang træffes primo 2005 og det forventes, at byggeprojektet kanfærdiggøres maj/juni 2005 (Projekt ID 1712).Såfremt projekt vedr. ombygning af køkken- og lagerfaciliteter i Sortebro Kro optages somekstra-ordinær bygningsvedligehold, skal opgaven nærmere projekteres.Sortebro Kro installerer i 2005 ventilationsanlæg – og der skal i den forbindelse ske opfølgningpå bygningsmæssige forhold i forbindelse med installation.HCA-2005 har bevilget penge til projektet ”En landsby på H.C.Andersens tid”.Bygningsfunktionen deltager i udviklingen af konceptet samt varetager afledte opgaver inden forbygningsfunktionens ansvarsområde, herunder informationsplancher i husene.Der udarbejdes dokumentationsrapporter over ombygninger af Skamby Torupgårdens sydlænge(færdiggjort 2004) og renovering af Fjelstedgårdens vest- og østlænge (færdiggøres i 2005).Arbejdsplan for Den Fynske Landsby, der udarbejdes primo 2005, indeholder detaljeretbeskrivelse af årets opgaver i landsbyen. Omfanget af opgaverne – specielt inden forbygningsvedligehold -afhænger af de afsatte ressourcer til funktionsområdet.Af større opgaver i 2005 kan nævnes:Håndværkerområdet• Færdiggørelse af Fjelstedgårdens vestlænge og renovering af østlængen• Renovering af Maderup Vindmølle• Renovering a Davinde Vandmølles mølleri m.v.• Tækning af Tommerup Præstegård, stuehusets vestside og dele af staldlængens nordside• Tækning af Svinehuset ved Hulegården• Fremstilling af borde og bænke samt ”børnekeglebane” (del af projektet ”En landsby påH.C.Andersens Tid”)• Deltagelse i håndværkerrelaterede aktiviteter jf. projektdatabaseGartnerområdet• Anlæg af urtehave ved Fjelstedgårdens vestlænge• Mindre ændringer i Hulegårdens haveanlæg incl. opbygning af udvendig svinesti vedSvinehuset.• Oprensning af Mølledammen.• Bogudgivelse om Landsbyens Haver i serien Fynske Fortællinger.• Deltagelse i gartnerrelaterede aktiviteter jf. projektdatabaseLandbrugsområdet• Tilpasning til ændret status fra zoo til besøgslandbrug. Ministeriet har endnu ikke udarbejdetgældende regelsæt for besøgslandbrug – indtil videre arbejdes efter retningslinier udarbejdetaf funktionsleder i samråd med Fødevareregion Fyn.• Udarbejdelse af markplaner og ændring af hegn• Inddragelse af Skamby Torupgårdens staldlænge i ”Levende Historie”49


• Rydning af Fjelstedgårdens staldlænge for tilført staldinventar• Deltagelse i landbrugsrelaterede aktiviteter jf. projektdatabase.H.C.Andersens HusEfter færdiggørelsen af det store ombygningsprojekt i H.C. Andersens Hus i 2004 forventes derikke større vedligeholdelsesopgaver i huset. Der skal dog følges op på bygningsarbejder jf.mangel-liste samt udarbejdes driftsmanual for bygningsmæssige og tekniske installationer.H.C.Andersens BarndomshjemNy udstilling til barndomshjemmet er under planlægning ultimo 2004. Såfremt der skaffesmidler gennemførelse, inddrages bygningsfunktionen i renoveringsopgaver vedr.udstillingsarealet. Haven omlægges i samarbejde med Park &Vejafdelingen, arbejdetiværksættes i efteråret 2004 og foråret 2005.I løbet af 2005-6 skal der ske planlægning af tjenesteboligens fremtidige brug.Bymuseet MøntergårdenBygningsfunktionen varetager bygningsmæssige opgaver i forbindelse med kommende årsopbygning af byhistorisk udstilling i Møntergården. 1. trin er overførsel i 2005 af denpermanente oldtidsudstilling ”Det skabende menneske” fra Hollufgård til Nyborgladen iMøntergården.Herudover planlægges en rokering af bibliotek og arkæologikontorer i Overgade 46. Der er ikkeinden for årets budgetramme afsat midler til denne opgave, som kun iværksættes såfremt der iløbet af året skaffes midler hertil.Der igangsættes en mindre renovering af museumschefens og afdelingssekretærens kontorer iOvergade 48.I Bevaringsfunktionen indrettes nuværende mellemgang på 1.sal til yderligere arbejdsplads tilbrug for grafisk konservering.I Overgade 52 færdiggøres kontorer til Publikum & Kommunikation (etape I). Iværksættelse af2. etape – baghuset og gårdareal – afhænger af muligheden for at skaffe yderligere midler i løbetaf 2005.Hollufgård – Arkæologi og landskabHovedbygning, bygning 2, 3, 4 og 7 blev d. 28/10 2004 solgt til Arkitektgruppen A/S.Bygningerne er ultimo 2004 rømmet for opmagasineret inventar m.v., men der forventes en delopgaver primo 2005 i forbindelse med opdeling af el-, vand- og varmeaflæsere,parkeringsarealer m.v.Der skal i 2005 arbejdes med planer for flytning af udstillingsværksted.Carl Nielsen MuseetIngen større bygningsopgaver planlagt i 2005.Carl Nielsens BarndomshjemIngen større bygningsopgaver planlagt i 2005.Fyns KunstmuseumUdarbejdelse af byggeprogram til færdiggørelse af renoveringsprojekt på 2. sal samt kælder(Projekt ID 1329).50


FjernmagasinIngen større bygningsopgaver planlagt i 2005.Lumby MølleIngen større bygningsopgaver planlagt i 2005.2006-08• Spisehus, forplads og adgangsforhold i Den Fynske Landsby• Etape II vedr. p-anlæg• Renovering af Maderup Vindmølle• Renovering af Davinde Vandmølle• Etape II, Overgade 52 (såfremt der ikke skaffes midler i 2005)• Omrokering af bibliotek og arkælogikontorer (såfremt der ikke skaffes midler i 2005)• Flytning af udstillingsværksted• Fyns Kunstmuseum, renoveringsprojekt• H.C.Andersens Barndomshjem, renovering af tjenesteboligdelSikring2005Planlægning og installation af udstillingssikring samt videoovervågning i besøgscenter, DenFynske Landsby. Såfremt der skaffes midler hertil, skal der ligeledes etableres videoovervågningi H.C.Andersens Hus. I Overgade 52 skal der i forbindelse med ibrugtagning af de nye lokalerinstalleres sikringsanlæg.På Hollufgård overdrages sikringsanlæg i frasolgte bygninger til de nye ejere.Bygningsfunktionen deltager herudover på sikringssiden ved alle årets særudstillinger ogarrangementer.2006-2008Ændringer inden for sikringsområdet Hollufgård iværksættes.Rengøring2005Miljø- og Teknikforvaltningen varetager alle rengøringsopgaver ved Odense Bys Museer, excl.Den Fynske Landsby, hvor der er egen rengøringsassistent ansat.Ved ibrugtagelse af besøgscentret medio 2005 overdrages rengøringsopgaven i besøgscentret tilMiljø- og Teknikafdelingen. Rengøringen i Den Fynske Landsby fortsætter uændret.51


Funktionsområde: BevaringBevaringsfunktionens opgavesæt indeholder:• Konserverings- og analyseopgaver for Odense Bys Museer, Danmarks Mediemuseum ogFotomuseet• Varetagelse af kontakten med eksterne samarbejdspartnere inden for konserveringsområdet,herunder Fælleskonserveringen som varetager Odense Bys Museers kunstkonservering• Drift af nær- og fjernmagasiner, herunder opbygning og indretning af nye magasiner• Medvirken i forbindelse med oprettelse og ajourføring af lokaliseringsdata• Håndtering af ind- og udlånssager• Nymontering og rengøring af genstande i udstilling samt håndtering af genstande iforbindelse med udstillingsopbygning og -nedtagning• Deltagelse i diverse projektgrupper, formidlingstiltag m.v. i relation til Odense Bys Museersarbejdsplaner genereltKonservering og analyse2005Grafisk konservering af H.C.Andersen samlingenI lighed med de seneste år vil der blive arbejdet intenst med H.C.Andersen-samlingen.Kulturministeriet afsatte i efteråret 2003 en pulje til konservering af genstande af eneståendenational betydning. Der er til denne pulje ansøgt om midler i 2005 til forundersøgelse ogmetodeudvikling før iværksættelse af flerårigt projekt til konservering af H.C.Andersensamlingen.Omkring 1.800 af H.C.Andersens tegninger og manuskripter er alvorligt angrebet afblæksyreætsning og der er endnu ikke fundet en optimal behandlingsmetode. Forsøg medfytinbehandling, som indtil videre er kendt som den mest lovende metode, har vist for usikreresultater, og metoden ønskes derfor yderligere undersøgt og afprøvet – specielt ønskes dekemiske processer indgående belyst - inden egentlig konservering iværksættes (Projekt ID1664).H.C.Andersens 200-års fødselsdag i 2005 har medført en stort pres fra hele verden på lån afH.C.Andersen-genstande. Mange af genstandene kræver konservering inden udlån, og der vil i2005 blive anvendt mange konserveringstimer på at klargøre genstande til udlån. Blandt andetvil der til H.C.Andersen-udstillingen på Rosenborg i april 2005 blive udlånt et stort antalkonserverings-krævende genstande.Konservering af værker i permanent samling på Fyns KunstmuseumDer vil blive foretaget konservering af udvalgte værker hos Fælleskonserveringen i henhold tilFyns Kunstmuseums andel i ordningen.Konservering af arkæologiske genstandeKonservering og analyse af arkæologiske genstande fra aktuelle udgravningslokaliteter skerløbende.52


I disse år hvor motorvejsudgravningen over Fyn pågår, er opgaven med skårvask, konservering,registrering m.v. meget omfattende. I 2005 forventes bl.a. mange fund fra den store Torup-LundSyd udgravning.Herudover arbejdes med følgende projekter:• In Situ bevaring.I samarbejde med Nationalmuseet foretages registreringer og målinger af et moseområdemed henblik på genbegravning af vanddrukkent arkæologisk træ. Projektet er påbegyndt i2003 og fortsætter i årene fremover.• Permanent opsætning til måling og registrering.Forsøgsopsætning til måling og registrering af glødeforløb i forbindelse medjernkonservering har indtil videre været af høj kvalitet. Opsætningen øges og gørespermanent i 2005.• Lokale forsøg med frysetørringsprocesser i samarbejde med LangelandsKonserveringsordning.Konservering af kulturhistoriske genstandeFortløbende konservering af trægenstande og møbler for Odense Bys Museer og rekvireretkonervering for Danmarks Mediemuseum og Museet for Fotokunst i henhold tilkonserveringsordning. Konservering af trægenstande og møbler foretages i henhold tilbevaringsplan for Den Fynske Landsby og Bymuseet Møntergården.2006-2008Konservering af H.C.Andersen-samlingen.Konservering i henhold til handlingplan for bevaringsarbejdet i Den Fynske Landsby.Løbende kulturhistorisk og arkæologisk konservering for Odense Bys Museer.Fortsat overvågning og registrering af forløbet i In Situ bevaringsprojektet.Bevaringstekniske opgaver2005Bevaringstekniske opgaver vedr. udlånI 2005 forventes i lighed med 2004 en stor mængde udlån af H.C.Andersen-genstande. Opgavenmed fremfinding, registrering, montering og kurertransport er meget tidskrævende, og i mangetilfælde er der herudover tale om konservering af genstande inden udlån.Bevaringstekniske opgaver vedr. permanente udstillinger i H.C.Andersens Hus.Bevaringsfunktionen følger løbende opbevaringsforhold generelt, herunder lys- og klimastyring.Primo 2005 vil der blive foretaget en ”1-års-gennemgang” af de nye udstillinger, hvor eventuelleproblemstillinger inden for lys, luftfugtighed o.lign. vil blive grundig beskrevet med henblik påløbende opfølgning og udbedring. Der er i 2004 konstateret meget svingendeluftfugtighedsniveau i udstillingsrummet ”Kunsten”. Der vil i 2005 blive holdt specielt øje medom problemet fortsætter når huset er afklimatiseret efter ombygningen.Bevaringstekniske opgaver i henhold til bevaringsplan for Den Fynske LandsbyFortsættelse af arbejdet med klimastyring og UV-løsninger samt 1-2-3 rengøring i landsbyen ihenhold til bevaringsplan.53


I forbindelse med restaurering og vedligeholdelse af husene varetager bevaringsfunktionennedtagning og opsætning af genstande, ligesom bevaringsfunktionen inddrages i opgaveromkring eventuelle redskabsudstillinger.Bevaringstekniske opgaver vedr. permanente udstillinger i Bymuseet MøntergårdenUltimo 2004 nedpakkes den kulturhistoriske udstilling i Nyborgladen, og arbejdet med flytningaf oldtidsudstillingen fra Hollufgård, ”Det skabende menneske”, til Nyborgladen påbegyndes.Oldtidsudstillingen er det første trin i en samlet byhistorisk udstilling på Møntergården.Det forventes at ”Det skabende menneske” genopstilles i september 2005 ogbevaringsfunktionen varetager i den forbindelse konservering og montering af gestandene i denye lokaler.Bevaringstekniske opgaver vedr. permanente udstillinger i Carl Nielsen MuseetRengøring af montrer og genstande samt gennemgang af inventarnumre.Medvirken ved op- og nedtagning i relation til årets særudstillinger• Brendekilde og glas, Fyns Kunstmuseum, nedtagning i februar 2005• Sex i 100.000 år, Møntergården, opsætning i februar 2005, nedtagning i oktober 2005.• Karl Isakson, Fyns Kunstmuseum, nedtagning i maj/juni 2005.• Årets Præmieringer, Fyns Kunstmuseum, opsætning og nedtagning i september 2005.• Dansen, Fyns Kunstmuseum, opsætning i juli 2005 og nedtagning i oktober 2005.• Arkitektur/Billedbygninger, Fyns Kunstmuseum, opsætning november 2005.2006-2008Bevaringstekniske opgaver i relation til årets særudstillinger, den permanente byhistoriskeudstilling i Møntergården samt ny permanent udstilling i besøgscentret Den Fynske Landsby.Opgaver i henhold til bevaringsplan for husene i Den Fynske Landsby.Registrering af genstande i Carl Nielsen MuseetRegistrering af genstande i Carl Nielens BarndomshjemRegistrering og magasinering2005Indretning containere2 containere skal indrettes til brug for kulturhistoriske genstande fra Nyborgladen.Indretning fjernmagasinI 2005 vil den sidste omrokering efter opbygningen af hal 2 blive foretaget. Nyt afdækningsplastvil blive lagt over genstandene.Klimaproblemet med kølecontainer vil søges løst i 2005.Der sættes stregkodelabels på alle hylder og kasser i fjernmagasinet.Registrering af møntsamlingMøntsamlingen er fjernet fra Hollufgård og skal nu dokumenteres, registreres og ompakkes.Der søges om midler fra digitaliseringspuljen for 2005 til registreringsprojektet.54


Andet2005ArbejdspladsbrugsanvisningerOpgaven med udarbejdelse af anvisninger fortsættes i 2005Oprydning og nyindretning af arbejdslokaler i stueplanDer skal ændres på arbejdspladserne og opbevaringssystemerne i januar 2005.Skabe m.v. indkøbes.Indretning af nyt arbejdsrum på 1.salNuværende mellemgang indrettes til brug for grafisk konservering. Såfremt der er mulighed forisætning af vindue anvendes lokalet som arbejdsplads – i modsat fald som arbejdslokale.Bygningsfunktionen udarbejder primo 2005 forslag. Det forventes at lokalet kan indrettes ogibrugtages marts 2005.2006-2008Mindre renovering af nærmagasin på Fyns KunstmuseumOpmagasinerede genstande på Det Adelige jomfrukloster skal renses, registreres og flyttes tilfjernmagasin (Projekt ID 1699)55


Funktionsområde: AdministrationAdministrationens opgavesæt indeholder:• Odense Bys Museers økonomistyring, herunder udarbejdelse af budget- ogregnskabsmateriale, bogføring, forbrugsstyring, opgørelse af entre- /salgs- ogafdelingskasser, giroafstemning, remittering samt udskrivning af regninger• Personaleadministration, herunder administration i forbindelse med ansættelse og afsked,registrering af ferie/fravær, aktiveringstilbud, forhold vedr. løn samt udarbejdelse af regelsæt• Styring af refusionsregnskaber• Forsikringsforhold• Post- og journaliseringsopgaver• Udlejningsadministration• Kompetenceudvikling, herunder kursusadministration• Deltagelse i diverse projektgrupper i relation til Odense Bys Museers arbejdsplaner generelt2005Den løbende varetagelse af ovennævnte opgavesæt vil udgøre hovedparten af funktionensarbejdstid. Af særopgaver er i 2005 prioriteret:E-handel og indkøbMed virkning fra 1. januar 2005 skal kommuner kunne modtage og afsende elektroniskefakturaer. Det betyder, at Administrationen skal have indarbejdet nye arbejdsrutiner, herundernye retnings-linier for anvisning og attestation.Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering (ESDH)KL-journalsystemet afløses nu af et nyt system: Profile. Systemet er et Notes-baseret produkt,som er opdelt i 4 overordnede sags- og dokumentområder : Klientsager, byggesager, dagsordenerog emnesager (generelle administrative sager). Odense Bys Museer skal anvende de 3sidstnævnte sagstyper. I lighed med ovenstående (E-handel og indkøb) skal også her indarbejdesnye arbejds-rutiner for ansatte, som har arbejdsopgaver inden for de nævnte områder.SAS-lønsumsapplikationSom et supplement til nuværende lønforbrugsstyringssystem ibrugtages SAS-lønapplikation,som kombinerer detaljerede og aktuelle data fra lønsystemet og økonomisystemet.PersonaleregnskabPå baggrund af den af Odense Byråd vedtagne strategiplan: "Strategi for Odense Kommune somarbejdsplads. Udvikling og fastholdelse af viden og kompetence i Odense Kommune" udarbejderAdministrationen årlige personaleregnskaber.Elektroniske håndbøgerEn løbende udbygning/ajourføring af ”Administrativ håndbog”, ”håndbog for museumsværter/omvisere” samt ”håndbog for museumsbutikkerne ved Odense Bys Museer.56


KompetenceudviklingsprojektDer arbejdes løbende med ændring/ajourføring af Odense Bys Museers arbejdsopgaver ogkompetencekrav i registreringsdatabasen. Sideløbende planlægges og igangsættes interne ogeksterne kurser på baggrund af årlige MUS-samtaler.En revidering af vidensdatabasen vedr. kompetenceudvikling forventes igangsat medio 2005.MED-instruktørFuktionslederen i Administrationen forestår, sammen med 8 andre instruktører ved OdenseKommune, uddannelse af Odense Kommunes MED-repræsentanter.57


Funktionsområde: ITIT-funktionens opgavesæt indeholder:• Udformning af Odense Bys Museers informationsteknologiske planer, herunder netudvikling• Løsning af akutte systemfejl• Varetagelse af udvikling, implementering og vedligehold af databaser ved Odense BysMuseer• Udarbejdelse af dokumentation i forbindelse med udvikling, udarbejdelse af manualer samtvaretagelse af superbrugernes undervisning• Anskaffelse og installation af specialudstyr samt prioritering og registering i forbindelse medspecialudstyr• Sikkerhedsarbejdet vedr. IT2005Den løbende varetagelse af ovennævnte opgavesæt vil udgøre hovedparten af funktionensarbejdstid. Af særopgaver er i 2005 prioriteret:OdknetFortsat tilpasning af Odense Bys Museers systemer til Odense Kommunes nye netværk ”odknet”.Tilrettelæggelse af arbejdsgange vedr. support og udvikling.ServereSikring og udbygning af serverkapacitet. Evt. flytning af dele af datalageret til OdenseKommunes servere.Konsolidering af Odense Bys Museers databaseapplikationerRevison og dokumentation af Odense Bys Museers edb-systemer med det formål at gøre demmere robuste, flytbare og skalerbare, samt gøre det lettere for interne samt eksterne IT-udviklereat overtage og videreudvikle systemerne (Projekt ID 1686)HCA-ITFortsættelse af HCA-IT projektet.I 2005: Færdiggørelse af rejseruter. Galleri med HCA-relaterede personer. Anderseniana 2003.Manuskriptet til Mit Livs Eventyr. Virtuelt besøg i museet.Herudover vil IT-funktionen – i det omfang der er ressourcer hertil – medvirke i:Udarbejdelse af introduktionsudstilling i besøgscenter Den Fynske LandsbyI forbindelse med opbygning af introduktionsudstilling om fynsk landbyggeskik, landsby- ogbebyggelseshistorie m.v. satses på mange interaktive elementer. Den besøgende skal haveadgang til kort og databaser, der p.t. ikke er udviklede eller færdigudviklede.IT-funktionen skal, ligesom i HCA-Hus, stå for udviklingen af tekniske løsninger vedr.udstillingen.Website (www.odmus.dk)I 2005 skal der etableres en fast struktur for Odense Bys Museers web-site, herunder udpegningaf web-redaktør, som er ansvarlig for indsamling og løbende ajourføring af indholdssiden. Derskal tillige udarbejdes nyt lay-out for sitet.58


Det forventes at der i 2005 iværksættes flere store projekter inden for web-formidling, bl.a.• Danske i USA 1850-2000 – formidling af data og resultater fra forskningsprojektet vedr.danske immigranter og deres efterkommere• Tilbud til børn og unge på hjemmesiden – nyt og tidssvarende undervisningsmaterialeomfattende alle permanente samlinger, interaktive tilbud for børn og unge samt etintroducerende og vejledende materiale til børnefamilier• Virtuelt museum – delvis netbaseret undervisningsprojekt• Projekt Vidensportal, samlet ansøgning til Kulturnet DanmarkAnsvaret for udvikling af websitet er fra 2005 tillagt Publikum- og Kommunikation, herundertilknyttede projekter inden for web-formidling, men IT-funktionen deltager i et vist omfang påden tekniske side.59


8. Oversigt over aktiviteter 20058.1 Udviklingsaktiviteter8.2 Forskning8.3 Publikationer8.4 Udstillinger8.5 International aktivitet8.6 Arrangementer8.7 IT8.8 Bygninger og inventar8.9 Samlinger og arkiver8.10 Administration og personale8.11 Andet60


Projekttype:UdviklingsarbejdeMuseumsklubben Fynske MinderProjektID: 955 Startdato: 01-01-2001 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2001Odense Bys Museers klubvirksomhed skal sikre en tæt kontakt mellem museet og denkreds af interesserede medlemmer, som indenfor interesseområderne ønsker at støttemuseets arbejde og derved opnå en række medlemsfordele. Medlemmerne erambassadører for Odense Bys Museer i bestræbelserne på at opfylde vores målsætningom at skabe indsigt i kunst- og kulturhistorien.Nyt skriftligt undervisningsmateriale til de permanente udstillingerProjektID: 1257 Startdato: 01-06-2004 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2004I forbindelse med omlægning af Undervisningsfunktionens opgavesæt skal der i 2005produceres et nyt og tidssvarende undervisningsmateriale omfattende alle permanentesamlinger. Materialet tilrettelægges så det dels kan udleveres til uanmeldte klassebesøg ogdels udsendes ved forespørgsel.Udvikling af børnerelaterede aktiviteter i Den Fynske LandsbyProjektID: 1377 Startdato: 01-01-2003 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2003Med afsæt i DFLs overordnede formidlingsprofil etableres et sammenhængende udbud afbørnerelaterede aktivitetstilbud i Den Fynske Landsby. Aktiviteterne tilknyttes lokaliteteri hele landsbyområdet, men med koncentrationer i forbindelse med f.eks. Legepladsen,Eskjær Skole og Skamby-Torupgården.De interaktive elementer skal give børn og børnefamilier mulighed for via en aktivoplevelse at få indblik i livet i en fynsk landsby fra 1800-tallets midte.DFL satsning: Hørovn i Den Fynske LandsbyProjektID: 1506 Startdato: 01-01-2004 Slutdato: 31-12-2006 Startår: 2004Hør blev i fortiden dyrket over det meste af Danmark ikke mindst på Fyn. I 1861dyrkedes 4.000 ha. hør i Danmark. I Odense har der været en betydelig hørindustri.Vi ønsker at opføre/ rekonstruere en hørovn i jorddiget syd for vejen fraBrahesborgladen til Vand-møllen. En mulighed er at erhverve en autentisk ovn og flytteden til Den Fynske Landsby, en anden er, at opmåle én og rekonstruere den. Denautentiske er naturligvis at foretrække i sammenhængen. Vi har en ovn fra Søbygård påÆrø i tankerne i begge tilfælde, og forhandlinger pågår p.t. med ejeren. Denne ovn er afden stensatte type, meget enkel og tankevækkende for besøgende.Uddannelse og udbygning af omviserkorpsetProjektID: 1683 Startdato: 01-06-2004 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2004I løbet af 2005 udbygges omviserkorpset med et antal personer hvorefter der kantilbydes omvisninger samtlige udstillinger. Udover at øge antallet af omvisere skal der61


tilrettelægges introducerende kurser m.h.p. at højne kvaliteten og de medvirkendeskompetencer.Kurserne tilrettelægges af undervisningsfunktionen og baseres på input fra medarbejderefra såvel Viden og formidling som øvrige relevante funktioner.62


Projekttype:ForskningMøllegårdsmarken- Jernalderens grave og gravpladser i Gudme/Lundeborg-områdetProjektID: 933 Startdato: 01-01-2000 Slutdato: 01-01-2005 Startår: 2000Møllegårdsmarken er med sine mere end 2000 grave en af de helt centrale pladser idansk jernalderforskning. De første undersøgelser blev foretaget af N.F.B. Sehested fraBroholm i slutningen af 1800-tallet. Senere foretog Fyns Stiftsmuseum ved ErlingElbrectsen udgravninger i 1960´erne, og senest blev der foretaget yderligereundersøgelser i 1990´erne af samme museum.Gipssamlingen på Fyns Kunstmuseum, undersøgelseProjektID: 1530 Startdato: 01-09-2004 Slutdato: 31-12-2006 Startår: 2004Fortsat forskning i Fyns Kunstmuseums samling af skulpturer og relieffer i gips.Fundmaterialet fra Ejby Mølle, undersøgelseProjektID: 1550 Startdato: 02-01-2005 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2005Fundmaterialet fra vikingetidsbebyggelsen Ejby Mølle publiceres i et dansk tidsskrift ellerperiodical, evt. Journal of Danish Archaeology. Projektet ligger i forlængelse af projektID1549.Lille Pederstrup - undersøgelseProjektID: 1597 Startdato: 01-01-2004 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2004I 2003 undersøgte Odense Bys Museer stuehuset på den gamle gård Lille Pederstrup. Dette huser helt unikt i Danmark, idet det er bygget med suler (tagbærende stolper) og tagkonstruktionener sodsværtet (dvs. fra før man lavede en skorsten). Det kan dateres til o. 1600. Gårdens længerer også sulebyggede, men muligvis ikke helt så gamle som stuehuset. Ikke desto mindre udviserde mange gamle træk, som museet gerne vil undersøge i 2005Studier i Odense - Svendborg motorvejens etablering og konsekvenserProjektID: 1600 Startdato: 01-01-2003 Slutdato: 01-07-2008 Startår: 2003At dokumentere motorvejens genese, gennemførelse og konsekvenser. Hvornår opstodideen, hvem fik den? Hvorledes blev den gennemført. Hvem påvirkede den hvordan,hvornår. Det er ønsket at skrive en bog med følgende hovedafsnit:Historisk rids af forbindelsen mellem Odense og Svendborg (Historie)Fra ide til motorvej (Politik)Traceet, Geologi og kulturlandskab (Landskabshistorie)Naturen og konsekvenserne for den (Biologi)ArkæologienKonsekvenser for landskab og bygninger (Kulturarvsforvaltning)Mennesker langs vejen. Den der flyttede og dem som blev. (Etnologi)63


Guldskatten fra Boltinggård SkovProjektID: 1645 Startdato: 01-05-2004 Slutdato: 01-08-2005 Startår: 2004Bearbejdning, publikation og formidling af guldskat fra 4. Årh e.Kr. Hensigten er atfremlægge skattefundet i så mange niveauer som muligt - i lokale, regionale oginternationale sammenhænge, populært såvel som fagligt. Endvidere er det planen atbruge projektet til at få sat fokus på de fynske møntfund og møntskatte fra romersk oggermansk jernalder.Historisk atlas over Fyn - fra oldtid til nutidProjektID: 1707 Startdato: 01-10-2004 Slutdato: 31-12-2007 Startår: 2004Forsknings- og undersøgelsesprojekt ved Odense Bys Museer 2005-2007 med det mål atbeskrive og kortlægge den bosættelsesmæssige, demografiske og erhvervsmæssigeudvikling på Fyn fra oldtiden til i dag. Projektet skal i vid udstrækning basere sig påkortlægning af oversigtsdata, statistik m.m. Som inspiration står værket 'The HistoricalAtlas of New York City'Resultateterne skal fremlægges i en atlas-publikation, i permanente udstillinger påMøntergården samt i tilgængelige databaser på OBM's website (ny vidensportal).En undersøgelse af jernudvindingsanlæg af ny type. Hillerup, SydvestfynProjektID: 1928 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 01-08-2005 Startår: 2005Projektet ligger i forlængelse af projekt ID 1644: Magnetisk kortlægning afjernudvindingsanlæg ved Hillerup, Sydvestfyn.64


Projekttype:PublikationDanske i USA 1850-2000. En demografisk, social og kulturgeografiskundersøgelse af danske immigranter og deres efterkommereProjektID: 1356 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 01-04-2005 Startår: 2005Udgivelse af videnskabelig afhandling på grundlag af forskningsprojektet 'Danske i USA1850-2000 - en demografisk, social og kulturgeografisk undersøgelse af de danskeimmigranter og deres efterkommere i USA' (ID800). Afhandlingen er afslutningen påprojektet, som gennemføres i perioden 2001-2004.DFL satsning: (Publikation) Fynske Fortællinger: De fynske landsbyer på H. C.Andersens tid.ProjektID: 1482 Startdato: 01-04-2005 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2005De fynske landsbyer på H.C. Andersens tid.Fynske fortællinger. Udkommer 1. april 2005H.C. Andersen beskrev gennem 1800-tallet mange lokaliteter, bygnings-oglandskabsdetaljer, som i dag er interessante kilder til 1800-tallet landbebyggelse og -liv. Enrække af disse beskrivelser ønsker Odense Bys Museer at sætte ind i enhistorisk-topografisk sammenhæng, som illustrationer til 1800-tallets fynske landsby ibredere forstand.Valdemar Atterdags brug af borgen i magtkampene med de fynske grever påFyn i årene 1348-1368ProjektID: 1539 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2005Undersøgelse af borgenes militære rolle i konflikten mellem konge og grever på Fyn i perioden1348 – 1368. Ved overtagelsen af det østlige Fyn og Odense fik Valdemar Atterdag magten overden kongelige borg Nyborg. Ved siden af denne rigsborg supplerede han samme år sinbesiddelse af borge med den private borg Næsbyhoved ved Odense.Undersøgelsen fremlægges på Borgmødet foråret 2005 og på Land og By efteråret 2005. Deforventede kommentarer indarbejdes med henblik på publikation af artikel i 2006.DFL satsning: (Publikation) Præsentationsmappe til Den Fynske LandsbyProjektID: 1599 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2005Odense Bys Museer sætter ny fokus på samarbejdet med skolelærere. Det sker blandt andet vedat der udarbejdes præsentationsmapper for de enkelte museer. En præsentationsmappeindeholder grundlæggende introduktion til den undervisningsmæssige anvendelse af museet samtemneark om væsentlige undervisningstemaer. Mapperne er udarbejdet for Fyns Kunstmuseumog H. C. Andersens Hus. Nu er turen kommet til Den Fynske Landsby. Der lægges naturligvisstor vægt på, at Den Fynske Landsby har ændret fokus en smule, så der nu er tale om "EnLandsby fra H. C. Andersens Tid"65


Fynske SkillingsviserProjektID: 1618 Startdato: 01-06-2004 Slutdato: 01-10-2005 Startår: 2004Udgivelse af bogen Fynske Skillingsviser i serien Fynske Fortællinger. Bogens forfatterer historiker Thomas Thomsen. Bogen vvil indeholde 40 skillingsviser med oversættelse,noder og illustrationer (én vise pr. opslag) samt afslutningsvis en kulturhistoriskgennemgang af samtlige viser.Den Fynske Landsbys HaverProjektID: 1651 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2005Bogen udgives i serien Fynske Fortællinger og omhandler indledning/historik v/ TorbenGrøngaard, landsbyhavernes historie v/ xx, Den Fynske Landsbys bygninger og haver v/Peter Steen Johansen og Anders Pedersen, plantelister m.v. Bogen illustreres med såvelplantegninger af haverne som fotografier.Udgivelsen skal bl.a. ses i forlængelse af Fynske Egnsretter, idet der både fokuseres påprydhaver og nyttehaver, herunder forsøgsafgrøder. De enkelte nytteplanter og urtersættes ind i en såvel kulturhistorisk som kulunarisk sammenhæng.Fynske Minder 2005ProjektID: 1677 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2005Fynske Minder er årbog for Odense Bys Museer og deler navn med museets klub.Som årbog for museet indeholder Fynske Minder en række artikler med emner framuseets mangeartede virksomhed. Alle artikler tager udgangspunkt i samlinger ogarbejdsområder og beretter om de seneste forskningsresultater, fremlagt i et let ogflydende sprog.Johan RohdeProjektID: 1681 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 01-01-2007 Startår: 2005I forbindelse med udstillingen omhandlende værker af maleren, grafikeren ogformgiveren Johan Rohde (1856-1935) udgives et fyldigt og rigt illustreret katalog medforskellige tekstbidrag, der belyser de udstillede værker.Årsplan 2006ProjektID: 1702 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2005Årsplan 2006 udkommer i december 2005 og indeholder en nærmere beskrivelse afOdense Bys Museers mål og arbejdsplan for 2006 samt en perspektivdel for årene 2007 – 2010.Årsberetning 2004, teknisk udgaveProjektID: 1703 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2005Årsberetning 2004 udgives i maj 2005. Indholdet relaterer til de i Årsplan 2004 fremsattearbejdsopgaver på såvel det overordnede plan som inden for de enkeltefunktionsområder. Hertil nøgletal for besøgende, foredrag, udgivelser, artikler etc.66


"Alt danser, tro mit ord", katalogProjektID: 1705 Startdato: 01-01-2004 Slutdato: 01-06-2005 Startår: 2004I forbindelse med udstillingen udgives en publikation, der har som formål at belyse dekunsthistoriske og litterære perspektiver, der knytter sig til emnet "dans".Publikationen er et bidrag både til en ny forståelse af velkendte kunstneres værker og tilen tværfaglig indfaldsvinkel, der forbinder forskellige kunstneriske genrer - dans,billedkunst, skulptur og litteratur - med hinanden.Publikationen får et omfang på ca. 220 sider, og trykkes i et oplag på 2000 eksemplarer.Den Fynske Landsbys BesøgscenterProjektID: 1708 Startdato: 22-08-2004 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2004Den Fynske Landsby - besøgscenter og andre nye elementerMed flotte billeder præsenteres de omfatende nyinvesteringer, der i disse år gennemføresi den Fynske Landsby. Bogen skal sikre information om baggrund for de nye elementer:Besøgscenter, sceneområdet, spisehus m.v. samt fortælle om indholdet: Hvad skal der tilfor at Den Fynske Landsby bliver førende i fortællingen om udviklingen af det modernesamfund. Den Fynske Landsby er en landsby fra Andersens tid - og er samtidig etkonkret eksempel på hvorledes Danmark så ud i første halvdel af 1800-tallet. Detsamfund der blandt meget andet skabte Grundloven.Anderseniana 2005ProjektID: 1709 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2005Andersenianas formål er at sikre og fremme Odense Bys Museers rolle somudgangspunkt for formidling af H.C. Andersen-forskningen nationalt og internationalt.Målgruppen består af såvel professionelle og amatører som institutioner, biblioteker,foreninger og andre i ind- og udland med særlig interesse for H.C. Andersens liv ogværk.Dankavrt Dreyer - lille katalogProjektID: 1841 Startdato: 10-10-2005 Slutdato: 10-10-2005 Startår: 2005Lille katalog som ledsager til udstillingen, et som publikumsvenligt, billigt tilbud somalternativ til den store Dreyer-bog.H.C.Andersen for børn, museumsbogProjektID: 1848 Startdato: 01-10-2004 Slutdato: 01-01-2006 Startår: 2004Fremstilling af mindre publikation med præsentation af museet målrettet til børn ifølgemed voksne samt (som sidegevinst) børn på de yngste klassetrin. Indholdet består af enintroduktion til museet (under speciel hensyntagen til egnethed for børn – ”adapteretNiels Larsen Stevns”), en række opgaver, som tager udgangspunkt i museets udstillingsamt en oversigt over museet og dets faciliteter.Bookletten udleveres sammen med en blyant som en gave til de besøgende børn.67


Mindesten på Fyn - glemmer I så husker viProjektID: 1942 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2005Menneskets behov for udødelighed er - nå, ja - udødeligt. Det kommer bl.a. til udtryk ivores hang til at placere mindesten for store - historiske - begivenheder, bedrifter,personligheder m.m. på relevante steder i landskabet.68


Projekttype:UdstillingH.A. Brendekilde og glaskunstenProjektID: 1155 Startdato: 11-09-2004 Slutdato: 16-01-2005 Startår: 2004Den fynske maler H.A. Brendekilde (1857-1942) er især kendt for sine malerier, menarbejdede også med keramik, bogillustrationer og glaskunst, sidstnævnte for FyensGlasværk i perioden 1901-04. Udstillingen sætter fokus på Brendekildes forarbejder tilproduktion af vaser, petroleumslamper, kiksdåser m.m., ligesom de færdigeDFL satsning: Introduktionsfilm i Den Fynske LandsbyProjektID: 1332 Startdato: 01-06-2003 Slutdato: 30-05-2005 Startår: 2003Odense Bys Museer udarbejder i samarbejde med et produktionsselskab en 12 minuttersintroduktionsfilm til Den Fynske Landsby. Filmen skal vises i det nye besøgscenter, og detforventes, at næsten alle gæster ser den. Filmen forklarer, hvad man forstår ved "En Landsby fraH. C. Andersens Tid", hvorledes Den Fynske Landsby blev skabt, og hvad man kan opleve iLandsbyen. Det er planen, at introduktionsfilmen skal laves i seks sprogversioner- blandt dansk,engelsk, tysk, spansk, hollandsk, fransk og japansk. Man skal kunne vælge sprog fra sin stol iforevisningslokalet.Odenses historie - Introduktion (Etablering af 1. del af byhistorisk udstilling påMøntergården)ProjektID: 1501 Startdato: 01-01-2004 Slutdato: 01-06-2005 Startår: 2004Med udgangspunkt i udarbejdet forslag til udstillingskoncept for Møntergården i dekommende år etableres det centrale og samlende rum i den nye byhistoriske udstilling.Rummet har en central og samlende funktion og præsenterer en historisk-topografiskskildring af Odenses udvikling fra oldtid til nutid. Det er formålet med dette rum, atetablere en generel introduktion til byhistorien, Odense som en del af regionen og delange linjer i byens historie. Rummet skal danne udgangspunkt for publikums oplevelse ide øvrige delelementer, der gradvis tænkes at indgå i udstillingen.Karl Isakson - Jeg har det kun godt når jeg malerProjektID: 1523 Startdato: 27-11-2004 Slutdato: 29-05-2005 Startår: 2004Den svensk-danske maler Karl Isakson blev født i Stockholm i 1878. Da han var bare 2år gammel døde hans far, hvorefter sønnen, moderen og søsteren levede under ganskebeskedne kår i den svenske hovedstad. Isaksons opvækst var religiøst præget.Udstillingen er produceret af Moderna Museet, Stockholm i samarbejde med BornholmsKunstmuseum. Bornholms Kunstmuseum har sørget for udgivelse af en dansksprogetversion af det svenske katalog til udstillingen. Kataloget sælges for kr. 175Alt danser. Tro mit ord.ProjektID: 1524 Startdato: 02-07-2005 Slutdato: 31-10-2005 Startår: 200569


Alt Danser. Tro mit ord!. Fremstillinger af dansen i billedkunsten 1770-1850Thorvaldsens Museum og Odense Bys Museer samarbejder om et større udstillings- ogbogprojekt med ovenstående titel. Titlen er et citat af H. C. Andersen.Udstillingen vises på Thorvaldsens Museum fra 15. marts til 12. juni 2005 og på FynsKunstmuseum/Odense Bys Museer fra den 2. juli til den 31. oktober 2005.Ny udstilling H.C. Andersens BarndomshjemProjektID: 1533 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 01-04-2005 Startår: 2005H.C. Andersens Barndomshjem nyindrettes og indvies i løbet af 2005. I forbindelse medden nuværende kustodes fraflytning af tjenestebolig overvejes det at inddrage yderligereudstillingsplads. Udstillingen vil fortælle om livet i H.C. Andersens barndomshjem1807-1819 foruden at inddrage aspekter af Odenses historie på H.C. Andersens tid samtknytte an til de mange senere relationer mellem digteren og hans fødeby - både før ogefter hans død. Blandt de elementer, der bør udvikles, fremhæves især en model afÅrets Præmieringer på Arkitekturens Dag, 2005ProjektID: 1540 Startdato: 01-10-2005 Slutdato: 21-10-2005 Startår: 2005I samarbejde med Byplanafdelingen i Odense Kommune præsenteres udstillingen "ÅretsPræmieringer" af godt nybyggeri og/eller gode bygningsrestaureringsarbejder.Sex i 100.000 år - om kærlighed, lyst og frugtbarhedProjektID: 1669 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 11-09-2005 Startår: 2005Med de to udstillinger ”Sex i 100.000 år” og "Sex, krop og nøgenhed i det offentligerum” sættes der kulturhistorisk fokus på sex og sex i samfundet ude i Europa ogherhjemme.Billedbygninger - arkitektoniske konstruktioner i maleri og skulptur på FynsKunstmuseumProjektID: 1684 Startdato: 19-11-2005 Slutdato: 19-02-2006 Startår: 2005Billedbygninger - arkitektoniske konstruktioner i maleri og skulptur på FynsKunstmuseumSærudstilling med museets egne værker fra perioden 1780-2004,, hvor det arktektoniskeer det gennemgående motiv og struktur.H.C. Andersen-2005 - International Fashion DesignProjektID: 1840 Startdato: 27-09-2005 Slutdato: 23-10-2005 Startår: 2005Udstilling af de 16 vinderprojekter vedr. den internationale Mode Design Competition iandledning af H.C. Andersens 200 års fødselsdag. Konkurrencen tager afsæt i H.C.Andersens papirklip.70


Det skabende menneskeProjektID: 1861 Startdato: 01-10-2004 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2004Der er tale om et projekt, der baserer sig på de to grundprincipper "anvend detforhåndenværende søm" samt "keep it simple".Udgangspunktet er, at "Det skabende menneske" - og danefæ selvfølgelig - fagligt holdervand. Der kan med fordel strammes op i indholdet, hvilket falder godt i tråd med demere beskedne arealmæssige rammer på Møntergården.Udstilling i Besøgscentret i DFLProjektID: 1890 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 30-06-2005 Startår: 2005I Den Fynske Landsbys besøgscenter er der mulighed for at skabe udstillinger på et areal iunderetagen. Vi lægger ud med en udstilling om H. C. Andersens besøg rundt om i Danmark.Hvilke steder besøgte han, hvornår og hvorfår? Stederne beskrives som et H. C. Andersen 'trail',dvs. en slags Margeritrute for H. C. Andersen. Til brug for interesserede, som ønsker at færdes iH. C. Andersens fodspor, rummer 'trailet' også beskrivelser af lokaliteternes landskab og historie.På lidt længere sigt vil udstillingsfaciliteterne i Den Fynske Landsby blive anvendt tilintroduktion af Fyn og det fynske landbosamfund i 1800'talletKnipling før og nuProjektID: 1921 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2005En præsentation af forskellige kniplinger, med vægt på forskellige HC Andersen motiver.Runesten på SydvestfynProjektID: 1924 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 31-12-2006 Startår: 2005Ved Jægerspris Slot er opstillet tre fynske runesten, som blev fragtet dertil af FrederikVII. For målet med projektet er at få forankret disse tre sten i deres oprindeligekulturlandskabelige rammer. Det drejer sig helt konkret om Flemløsestenen,Voldtoftestenen og Hagenskovstenen.71


Projekttype:International aktivitetInternationale H. C. Andersen-udstillinger 2005ProjektID: 1031 Startdato: 01-01-2003 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2003Odense Bys Museer har produceret 16 nye HCA-vandreudstillinger på en række sprog.Udstillingerne er totalt booked for hele 2005 til alle verdensdele. Med udstillingerne følger en 14min. film på 6 sprog om H.C. Andersens liv. Udlån og vedligehold af de mange udstillinger er etspændende, men også meget arbejdskrævende arbejde.Symphonic FairytalesProjektID: 1154 Startdato: 01-01-2002 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2002Med støtte fra Kulturministeriet og HCA Fonden lancerer en komite med deltagelse fraMusikforlaget Samfundet, Det Fynske Musikkonservatorium, H. C. Andersen Centret og OdenseBys Museer et stort internationalt musikprojekt til markering af H. C. Andersens 200-årsdag i2005: Symphonic Fairytales. 10 nykomponerede danske orkesterværker, baseret på H. C.Andersens eventyr og digte, uropføres ved familiekoncerter over hele verden i 2005. I slutningenaf 2004 er indgået aftale om 24 opførelser, bl.a. med Birgminham Symphony Orchestra og NewYork Philharmonic Orchestra.Liveable CityProjektID: 1211 Startdato: 01-01-2003 Slutdato: 01-12-2006 Startår: 2003Deltagelse i det kommunale EU-støttede projekt Liveable CityI forbindelse med dette projekt er det hensigten at etableres informationsstandere påhistoriske lokaliteter spredt i bymidten.Carl Nielsen-udstillingerProjektID:Odense Bys Museer har produceret 2 Carl Nielsen-vandreudstillinger, som kan leveres iforskellige sprogversioner. I 2005 skal udstillinger – sammen med udsnit af Anne Marie-CarlNielsen-samlingen – bl.a. vises ved en Carl Nielsen-festival i Riga, Letland, og ved den storeBregenz-festivalen i Østrig, hvor Carl Nielsen i 2005 er hovednavnet.72


Projekttype:ArrangementSeminar om arkæologiske forundersøgelserProjektID: 1489 Startdato: 11-04-2005 Slutdato: 11-04-2005 Startår: 2005Afholdelse af seminar med deltagelse af arkæologer fra ind- og evt. også udland. Derlaves detailplanlægning i løbet af efteråret 2003.Vurdering af gamle glasProjektID: 1495 Startdato: 12-11-2004 Slutdato: 12-11-2004 Startår: 2004I forbindelse med udstilllingen af Brendekildes glasproduktion vil museet give publikumlejlighed til at få vurderet deres egen beholdning af gamle glas. Et panel af eksperter,herunder antikvitetshandler Niels Andersen, Odense, vil bestemme glassenes alder, stil ogværdi.Introduktion til arkæologien. Fortidsminderne over og under jordenProjektID: 1547 Startdato: 02-01-2005 Slutdato: 15-05-2005 Startår: 2005Introduktion til arkæologien. Fortidsminderne over og under jorden er et kortundervisningsforløb rettet mod elever fra Dalum Landbrugsskole. Forløbet er en del afelevernes undervisning i landbrugets historie, og afvikles på et tidspunkt hvor elevernehar gennemgået det danske landbrugs historie fra stenalder til tidlig middelalder.MatinékoncertProjektID: 1634 Startdato: 23-01-2005 Slutdato: 23-01-2005 Startår: 2005Søndagskoncert i museet arrangeret af Odense Symfoniorkester.Gratis.MatinékoncertProjektID: 1635 Startdato: 20-02-2005 Slutdato: 20-02-2005 Startår: 2005Søndagskoncert i museet arrangeret af Odense Symfoniorkester.Gratis.MatinékoncertProjektID: 1636 Startdato: 24-04-2005 Slutdato: 24-04-2005 Startår: 2005Søndagskoncert i museet arrangeret af Odense Symfoniorkester.Gratis.73


Kunstrunden, 2005ProjektID: 1646 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2005Sammen med Brandts Klædefabrik tager Fyns Kunstmuseum/Odense Bys Museer varepå Kunstrunden, der består af en ugentlig omvisning på en af Odenses kunstudstillingereller kunst i anden sammenhæng i byen.Kulturnat på Fyns Kunstmuseum 2005ProjektID: 1647 Startdato: 02-09-2005 Slutdato: 02-09-2005 Startår: 2005Fyns Kunstmuseum og Gæsteatelier Hollufgård samarbejder igen om et projekt ianledning af Kulturnatten. I 2005 tages udgangspunkt i samspillet mellem kunst ogerhvervsliv, idet man på en ultrakort udstillling - af én nats varighed - viser nogle af deresultater, der er opnået i løbet af det foregående års kobling af de to tilsyneladende vidtforskellige verdener, som uden tvivl kan berige hinanden.Modernisme i dansk malerkunst, foredrag 2005ProjektID: 1648 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 30-04-2005 Startår: 2005I forbindelse med særudstillingen "Karl Isakson (1878-1922)" på Fyns Kunstmuseumafholdes en foredragsrække om modernisme i dansk kunst. Det sker i regi afFolkeuniversitetet i Odensen.Dansen, foredrag 2005ProjektID: 1650 Startdato: 01-09-2005 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2005I forbindelse med særudstillingen "Alt danser. Tro mit ord!" på Fyns Kunstmuseumafholdes en foredragsreække med relation til emnet dans. Det sker i regi afFolkeuniversitetet i Odense.Skumringstur. Det fynske gårdbrug 1800 - 2000ProjektID: 1652 Startdato: 11-05-2005 Slutdato: 11-05-2005 Startår: 2005På denne herlige aften i Den Fynske Landsby, skal vi kaste lys på dansk landbrug frareformtiden i slutningen af 1700-tallet til nutiden. I 1600-tallet var der ca. 6.000ejendomme, nu er der måske 2.000. En mindre bevægelse, ser det ud til, men i 1940 varder ca. 25.000 ejendomme på Fyn. Hvad skete der socialt, politisk, produktionsmæssigt?Hvad med landskab og miljø?Skumringstur. Det fynske gårdbrug 1800 - 2000ProjektID: 1653 Startdato: 03-08-2005 Slutdato: 03-08-2005 Startår: 2005På denne herlige aften i Den Fynske Landsby, skal vi kaste lys på dansk landbrug frareformtiden i slutningen af 1700-tallet til nutiden. I 1600-tallet var der ca. 6.000ejendomme, nu er der måske 2.000. En mindre bevægelse, ser det ud til, men i 1940 varder ca. 25.000 ejendomme på Fyn.74


Skumringstur. De fynske landsbyer på H.C. Andersens tidProjektID: 1654 Startdato: 26-07-2005 Slutdato: 26-07-2005 Startår: 2005Kom og hør om den virkelighed H.C. Andersen levede i.H.C.Andersens tid 1805-1875 var forandringens tid. Politisk, socialt, videnskabeligt ogteknisk. På landet og i landbruget tog man talrige nye metoder i brug, og ny teknologirevolutionerede arbejdet. Enevælden blev afskaffet og godsernes magt formindsket.Selvejet gav mulighed for en omfattende bebyggelsesudvikling, og befolkningen voksede,så der kom pres på resurserne. Medførte det social uro?Skumringstur. De fynske landsbyer på H.C. Andersens tidProjektID: 1655 Startdato: 17-08-2005 Slutdato: 17-08-2005 Startår: 2005Kom og hør om den virkelighed H.C. Andersen levede i.H.C.Andersens tid 1805-1875 var forandringens tid. Politisk, socialt, videnskabeligt ogteknisk. På landet og i landbruget tog man talrige nye metoder i brug, og ny teknologirevolutionerede arbejdet.Byvandring. Kend din by. H.C. Andersens OdenseProjektID: 1656 Startdato: 27-02-2005 Slutdato: 27-05-2005 Startår: 2005H.C. Andersen levede i Odense fra 1805 til 1819. Siden besøgte han byen jævnligt, ogbeskrev lidt om, hvad han så. På denne byvandring, vil vi gensé H.C. Andersens Odense.Hvor løb han om med træsko på, og hvilket bybillede så han?Byvandring. Kend din by. H.C. Andersens OdenseProjektID: 1657 Startdato: 02-08-2005 Slutdato: 02-08-2005 Startår: 2005H.C. Andersen levede i Odense fra 1805 til 1819. Siden besøgte han byen jævnligt, ogbeskrev lidt om, hvad han så. På denne byvandring, vil vi gensé H.C. Andersens Odense.Hvor løb han om med træsko på, og hvilket bybillede så han?Byvandring. Kend din by. H.C. Andersens OdenseProjektID: 1658 Startdato: 16-08-2005 Slutdato: 16-08-2005 Startår: 2005H.C. Andersen levede i Odense fra 1805 til 1819. Siden besøgte han byen jævnligt, ogbeskrev lidt om, hvad han så. På denne byvandring, vil vi gensé H.C. Andersens Odense.Hvor løb han om med træsko på, og hvilket bybillede så han?Byvandring. Kend din by! Odense for de nye uddannelsessøgendeProjektID: 1659 Startdato: 06-09-2005 Slutdato: 06-09-2005 Startår: 2005Turen vil give en introduktion til Odenses historie og nutid. Undervejs skal vi høre omlivet og kulturen i byen og se nogle af de vigtigste steder.75


H.C. Andersen JulemarkedetProjektID: 1671 Startdato: 04-12-2005 Slutdato: 12-12-2005 Startår: 2005Som optakt til det store H.C. Andersen jubilæumsår i 2005, afholdes der fra 2004historisk julemarked i den gamle bydel ved H. C. Andersens Hus. Det stemningsfuldejulemarked tager udgangspunkt i H. C. Andersens tid og ikke mindst de kendte H.C.Andersen-eventyrfigurer. Med de smukke historiske rammer vil et julemarked, båret afdigterens liv og værker, blive et ”stjerneskud”, der tiltrækker gæster fra såvel Fyn somdet øvrige land.Også for fremtidenProjektID: 1679 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 01-05-2005 Startår: 2005I forløbet om forskellige konserveringsteknikker kan man få et indblik i den spændendeproces, som de forskellige genstande gennemgår, når de kommer i konservatorenshænder.Vegetation og natursyn i dansk landskabsmaleri 1800-1900ProjektID: 1680 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 01-05-2005 Startår: 2005I forbindelse med særududstillingen på Fyns Kunstmuseum (2006) om Dankvart Dreyerslandskabsmaleri, kan dette foredrag belyse denne guldaldermalers særlige måde atskildre vegetationen i de danske landskaber.Temadag-malerteknikkerProjektID: 1688 Startdato: 29-05-2005 Slutdato: 29-05-2005 Startår: 2005Malerfagets historie og gamle teknikker belyses her ved valgte eksempler plukket ud fraDen Fynske Landsbys skatkammer gamle malerteknikker.Rønne pigespejdere - Eventyrlejr 2005ProjektID: 1689 Startdato: 29-06-2005 Slutdato: 29-06-2005 Startår: 2005Som en del af de grønne pigespejderes landsdelslejr 2005, der har H.C Andersenseventyr som tema, skal alle deltagere samles i Odense til en eventyrlig dag med sang ,teater og aktiviteter.I Den Fynske Landsby skal der på scenen foregå en gudstjeneste og en eller anden formform for teater.Prinsesse Benedikte er som pigespejdernes protektor inviteret til arrangementet.H.C. Andersen Festspillene - JubilæumsforestillingProjektID: 1690 Startdato: 13-07-2005 Slutdato: 07-08-2005 Startår: 2005Festspillene vil i anledning af HC.Andersens 200årige fødselsdag vise en festforestillingskrevet til lejligheden.76


RockkoncertProjektID: 1691 Startdato: 02-06-2005 Slutdato: 02-06-2005 Startår: 2005RockkoncertProjektID: 1692 Startdato: 03-06-2005 Slutdato: 03-06-2005 Startår: 2005RockkoncertProjektID: 1693 Startdato: 18-08-2005 Slutdato: 18-08-2005 Startår: 2005RockkoncertProjektID: 1694 Startdato: 19-08-2005 Slutdato: 19-08-2005 Startår: 2005Odense musical teaterProjektID: 1695 Startdato: 20-06-2005 Slutdato: 30-06-2005 Startår: 2005Initiativtagerne bag ”Odense Musical Teater” er Erik Bent Svendlund og Carsten Friis,som begge gennem mange år har været aktive teaterfolk / instruktører på de storefriluftsscener rundt omkring i Danmark - heriblandt kan nævnes H. C. Andersen Spillene,Frøbjerg Festspil, Nyborg Voldspil, Otterup Friluftsspil, Varde Sommerspil og KoldingFestspil.Vores sommerforestilling vil typisk være en yngre / nyere musical, der appellerer til etaldersmæssigt bredt publikum, mens vinterforestillingen er at betragte som enfamilieforestillingÆsler i Den Fynske LandsbyProjektID: 1696 Startdato: 07-08-2005 Slutdato: 07-08-2005 Startår: 2005På æseldagen fremviser medlemmer af Landsforeningen Dansk Æselavl de små hårdføreæsler. Der vil være hopper med føl, klappe/kæledyr samt generel information om æselavlpå Fyn. For mindre børn vil der være mulighed for en ridetur.Teater - Hvad fatter gørProjektID: 1711 Startdato: 27-06-2005 Slutdato: 07-08-2005 Startår: 200527. juni – 7. august – Hvad fatter gør… i Den Fynske LandsbyTorsdag - søndag kl. 11.30 (DK) og 13.00 (GB) Varighed ca. 40.I H.C. Andersens jubilæumsår kan sommergæsterne i Den Fynske Landsby opleve enteaterforestilling der udspilles i og mellem landsbyens huse og gårde. H.C. Andersenseventyr -Hvad fatter gør. I forestillingen medvirker H.C. Andersen som oplæser af siteget eventyr og landsbyens degn supplerer med fortællinger om livet i en landsby fraH.C. Andersens tid.77


Pinseaktiviteter i Den Fynske LandsbyProjektID: 1785 Startdato: 15-05-2005 Slutdato: 16-05-2005 Startår: 2005I denne weekend vil Den Fynske Landsby være fuld af fynske husflidsfolk der viserderes kunnen udi de gamle traditionsbundne håndværk tilsat lidt fornyelse. Hentinspiration og gode ideer. Fynske egnsretter, spillemandsmusik og ølbrygning giver denhelt rigtige baggrundsstemning til et par gode Pinsedage.Oplev HC Andersen i den fynske husflidProjektID: 1786 Startdato: 16-07-2005 Slutdato: 17-07-2005 Startår: 2005Med HC Andersen som omdrejningspunkt, viser husflidsfolk fra hele Fyn deres flotte oginspirerende arbejde frem.Når far laver madProjektID: 1787 Startdato: 05-06-2005 Slutdato: 05-06-2005 Startår: 2005Når far laver mad skal det være spændende og udfordrende, derfor er Webergrill-dillenblevet så stor her hjemme.Oplev den moderne måde at tilberede gris på, og den gammeldags, traditionelle.Familie og Samfund sætter sammen med den Fynske Landsby fokus på de ændredemadvaner.EfterårsferieProjektID: 1788 Startdato: 16-10-2005 Slutdato: 23-10-2005 Startår: 2005Det er efterhånden blevet en god tradition for børn og deres bedsteforældre at komme iDen Fynske Landsby i efterårsferien.Sammen kan man lave en masse spændende aktiviteter der har rod i 1800 tallet.Det er de færreste børn der ved at deres Efterårsferie faktisk udspringer afKartoffelferien. I år kan børn nogle dage i Efterårsferien komme og grave deres egneHusflid i Den Fynske LandsbyProjektID: 1790 Startdato: 18-09-2005 Slutdato: 18-09-2005 Startår: 2005Kom og se når fynske husflidsfolk folder sig ud i Den Fynske Landsbysrammer.Nærmere program vil blive offentliggjort når det foreligger medio marts.PåskeProjektID: 1791 Startdato: 24-03-2005 Slutdato: 28-03-2005 Startår: 2005I Den Fynske Landsby fejrer vi Påsken ved at vise nogle af de traditioner der knytter sigtil påskedagene. Hvad spiste man?, hvordan farvede man sine æg, og hvad blev de brugttill?Der vil blive rig mulighed for selv at deltage bla kan alle børn male deres eget flotttetrææg og i Præstegårdens køkken kan man smage på de forskellige retter der hørte deenkelte Påskedage til.78


SpillemændProjektID: 1792 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2005Forskellige fynske spillemandsforeninger spiller op til sang, leg og dans.Naturens apotekProjektID: 1793 Startdato: 15-06-2005 Slutdato: 15-06-2005 Startår: 2005Alle snapseinteresserede er velkomne til en tur med Den Fynske Landsbys gartnerAnders Pedersen, når han viser rundt i haverne og fortæller om de muligheder der er, nårdet drejer sig om blandinger til kryddersnapsen.Der vil være mulighed for at smage på nogle forskellige af slagsen, når formanden for deForenede DRAM-bryggere byder på smagsprøver.Ydersæsonens aktiviteterProjektID: 1794 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2005I hele sæsonen, vil man i Den Fynske Landsby kunne møde folk fra Levende Historie derviser hvordan livet på landet i 1800 tallet udfoldede sig.I køkkenet kan man få en snak om råvarer og tilberedning af gamle egnsretter fra Fyn,ofte ledsaget af en smagsprøve. I væverhuset bliver klæde til dragter vævet. Det eroriginale mønstre der er forlæg. Oplev lyden fra armbolten når smeden arbejder, og sehvordan mellemværk og navneklude blive til.Flagdag i Den Fynske LandsbyProjektID: 1795 Startdato: 15-06-2005 Slutdato: 15-06-2005 Startår: 2005En festlig aften på scenen i Den Fynske Landsby. Ved flagfesten udleverer DanmarksSamfundet faner og flag til fynske foreninger, spejdergrupper med flere. Flagfesten haret stort underholdningsprogram med bl. a. Hjemmeværnets musikkorps Fyn samt kor ogsolister.Forårets markarbejde i Den Fynske LandsbyProjektID: 1796 Startdato: 17-04-2005 Slutdato: 17-04-2005 Startår: 2005Hestespandene rykker i marken for at gøre klar til såningen. Publikum kan følge jordensbearbejdning med gammeldags hestetrukken svingplov, og der demonstreres i løbet afdagen på nærmere fastlagte tidpsunkter pløjning med den hjulplov, som blev afløst afsvingploven i 1830-40'erne.Efterårets markarbejde i Den Fynske Landsby.ProjektID: 1797 Startdato: 18-09-2005 Slutdato: 18-09-2005 Startår: 2005Flere spand heste rykker i marken for at gøre jorden klar til vinteren. Alt efter hvordanvejret arter sig, vil der blive pløjet, harvet og sået.Jul i Landsbyen.ProjektID: 1798 Startdato: 27-11-2005 Slutdato: 27-11-2005 Startår: 200579


Denne søndag åbner Den Fynske Landsby for sit traditionsrige julearrangement.De smukke omgivelser danner en dejlig ramme for masser af julehygge fra en periodehvor tid havde en anden betydning end i dag.For børnene er der julestue med lege og juleklip samt julebukke.Alle gæster inviteres til at smage på sulemad, prossekage, friskpresset æblemost samtvarmt og koldt hjemmelavet øl.Landsbyen vil desuden tilbyde gratis hestevognskørsel blandt de smukke huse og gårde.Jul i Landsbyen.ProjektID: 1799 Startdato: 11-12-2005 Slutdato: 11-12-2005 Startår: 2005Denne søndag åbner Den Fynske Landsby for sit traditionsrige julearrangement.De smukke omgivelser danner en dejlig ramme for masser af julehygge fra en periodehvor tid havde en anden betydning end i dag.For børnene er der julestue med lege og juleklip samt julebukke.Alle gæster inviteres til at smage på sulemad, prossekage, friskpresset æblemost samtvarmt og koldt hjemmelavet øl.Landsbyen vil desuden tilbyde gratis hestevognskørsel blandt de smukke huse og gårde.ØlbrygningProjektID: 1842 Startdato: 10-04-2005 Slutdato: 10-04-2005 Startår: 2005Hvorfor skal det være så surt?Kom og se hvordan man på en fynsk gård kunne lave sit eget øl.Bryggeren viser hele processen fra malt, humle og gær til det færdige bryg, der sagtenskunne indeholde 10 procent alkohol.Ølbrygning og brødbagningProjektID: 1843 Startdato: 26-04-2005 Slutdato: 26-04-2005 Startår: 2005Oplev en ægte fynsk bagedag og se hvordan det går til når der brygges øl.ØlbrygningProjektID: 1844 Startdato: 16-05-2005 Slutdato: 16-05-2005 Startår: 2005Hvorfor skal det være så surt?Kom og se hvordan man på en fynsk gård kunne lave sit eget øl.Bryggeren viser hele processen fra malt, humle og gær til det færdige bryg, der sagtenskunne indeholde 10 procent alkoholØlbrygning og brødbagningProjektID: 1845 Startdato: 25-09-2005 Slutdato: 25-09-2005 Startår: 2005Oplev en ægte fynsk bagedag og se hvordan det går til når der brygges øl.80


ØlbrygningProjektID: 1846 Startdato: 16-10-2005 Slutdato: 16-10-2005 Startår: 2005Hvorfor skal det være så surt?Kom og se hvordan man på en fynsk gård kunne lave sit eget øl.Bryggeren viser hele processen fra malt, humle og gær til det færdige bryg, der sagtenskunne indeholde 10 procent alkohol.Heksekunster og naturmedicinProjektID: 1849 Startdato: 19-06-2005 Slutdato: 19-06-2005 Startår: 2005Biolog Jannie Nielsen viser rundt og fortæller om Vigerslevhusets have der er et eldoradoaf naturmedicinplanter.HøstfestProjektID: 1858 Startdato: 14-08-2005 Slutdato: 14-08-2005 Startår: 2005I sensommeren fejres det at høsten er kommet i hus. Det har alle dage været en storbegivenhed i bondens liv, og det er en god grund til at holde en ordentlig fest.Det gør vi også i Den Fynske Landsby. Vores høstarrangement er en festlig dag medmasser af god spillemandsmusik, smagsprøver på fynske egnsretter og hjemmebryggetøl.Naturens apotek 2ProjektID: 1864 Startdato: 10-08-2005 Slutdato: 10-08-2005 Startår: 2005Alle snapseinteresserede er velkomne til en tur med Den Fynske Landsbys gartnerAnders Pedersen, når han viser rundt i haverne og fortæller om de muligheder der er, nårdet drejer sig om blandinger til kryddersnapsen.Der vil være mulighed for at smage på nogle forskellige af slagsen, når formanden for deForenede DRAM-bryggere byder på smagsprøver.Haver og væksterProjektID: 1896 Startdato: 26-06-2005 Slutdato: 26-06-2005 Startår: 2005Temadag med landsbyhaven i centrum. En række indbudte gartnere vil sammen medLandsbygartnerne fortælle om Landsbyens haver og vise publikum hvad de mangeplantesorter har været brugt –og stadig kan bruges til, f.eks. plantefarvning,blomsterbinding, pileflet, medicinsk brug og meget mere.Heste og vogne.ProjektID: 1897 Startdato: 19-06-2005 Slutdato: 19-06-2005 Startår: 2005Fra møgvogn til den fineste kørevogn vises frem og arbejder på denne søndag, hvorområdet ved Fruens Bøge bliver en del af ekvipagernes tumleplads.81


Rejsen til 1850ProjektID: 1913 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2005OBM kan i bestemte uger tilbyde et antal skoleklasser, at lave årstidsrelaterede aktiviteteri DFL. Man kan vælge et eller flere periodetypiske temaer, hvor man gruppevis underinstruktion kommer på en rejse tilbage i tiden og for et par timer lever og arbejder som i1850 .Levende Historie, udvikling afProjektID: 1914 Startdato: 01-08-2004 Slutdato: 31-08-2009 Startår: 2004Levende Historie er den måde Den Fynske Landsby bruger, når oplevelsen er i højsædet. Viansætter en flok dygtige mennesker, som kan udføre væsentlige opgaver, som var almindelige i1800'tallets landbosamfund. Der bages og koges og vaskes tøj. Der pløjes, sås og høstes, ogavlen bruges i husholdningen. Vi får koen malket og grisen slagtet. Desuden kan man se etbindingsværkshus blive repareret og malet med hjemmelavet maling.Fortællere i den Fynske LandsbyProjektID: 1917 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2005Den Fynske Landsby, vil danne ramme om et til flere arrangemnter, hvor fortællere fraOdense Fortællekreds, vil give HC Andersen fortællinger liv.ÆbledagProjektID: 1918 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2005Den Fynske Landsby sætter fokus på egne og andres æbler.Oplev denne sensommerdag med familen, og smag på æbler i saft og mad. Børnene kanlege forskellige "æblerelaterede" legeUld for børnProjektID: 1920 Startdato: 01-05-2005 Slutdato: 01-05-2005 Startår: 2005Så skal fårene i den Fynske Landsby klippes, og børn kan komme og karte og spinde afden nyklippede uld.RockkoncertProjektID: 1937 Startdato: 20-08-2005 Slutdato: 20-08-2005 Startår: 2005Historiens dag 2005ProjektID: 1947 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 01-01-2005 Startår: 2005Odense Bys Museer arbejder på at udvikle et digitalt bykort, der giver børnefamilier mulighedfor at planlægge deres egen kulturrute på Historiens Dag, hvor udvalgte lokaliteter vil værebemandet med udklædte aktører og fagfolk der kan fortælle om Odenses historie. I Pipstorn-82


skovene nordøst for Fåborg vil museets arkæologer fortælle om skovens mange oldtidsminder.83


Projekttype:ITH. C. Andersen på nettetProjektID: 951 Startdato: 01-07-2000 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2000Odense Bys Museers hjemmeside vedr. H.C. Andersen udbygges fortsat. I 2002forventes bl.a. tegninger, klip og bog-dedikationer at blive tilgængelige på siden. Dettearbejde er et led i projektet "H. C. Andersen på nettet" - en H. C. Andersen-portal iHCA-sekretariatets regi. Dele af portalens indhold etableres i samarbejde med OBM, DetKongelige Bibliotek og HCA-Centeret ved Syddansk Universitet, Odense.Web-formidling af Danske i USA 1850-2000ProjektID: 1035 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 01-06-2005 Startår: 2005Udbredelse og formidling af data og resultater fra forskningsprojektet 'Danske i USA1850-2000 - en demografisk, social og kulturgeografisk undersøgelse af de danskeimmigranter og deres efterkommere'.Projektet indledtes i efteråret 2000 og vil blive afsluttet med udgangen af 2004.Resultaterne planlægges publiceret dels i en større videnskabelig afhandling og dels i enpopulærvidenskabelig bog. Da der er tale om en undersøgelse baseret på et meget stortpersondatamateriale, en mængde oversigtstal og kartografiske studier, vil kun et udplukaf det omfattende materiale blive direkte tilgængelig i de to publikationer.Historisk tid på webbenProjektID: 1297 Startdato: 01-01-2003 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2003At forbedre de eksisterende websider og udvikle ny. Vores byhistorie, samlingsbeskrivelser,indsamlingspolitiker og oplysninger om forskningsindsats skal gøres bedre. Dertil skal derarbejdes med udvikling af samlinger, arkivers og databasers tilgængelighed via nettet.www.odmus.dk, ændret organisering og nyt layoutProjektID: 1665 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2005Etablering af web-redaktion samt udarbejdelse af nyt lay-out for www.odmus.dk. Det ermålsætningen i 2005 at gennemføre en udvikling af en samlet Vidensportal, der skal kombinereOBM’s website med de mange vidensdatabaser, digitale kort m.m.DFL-satsning: IT-udviklingsarbejde vedr. udstillinger i besøgscenterProjektID: 1672 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2005Udvikling af tekniske løsninger til brug for introduktionsudstilling i Den Fynske Landsbybesøgscenter.84


Tilbud til børn og unge på hjemmesidenProjektID: 1682 Startdato: 01-06-2004 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2004Inden udgangen af 2005 er det undervisningsfunktionens sats at samtligeundervisningsrelaterede materialer er udlagt på hjemmesiden. Ligeledes skal der etableresen række p.t. ikke definerede interaktive tilbud til børn og unge. Børn og børnefamilierskal ligeledes tilgodeses med målrettede informationer og vejledninger.Omstilling til ODKNETProjektID: 1685 Startdato: 01-08-2004 Slutdato: 31-03-2005 Startår: 2004Opfølgning på beslutningen om, at Odense Bys Museer skal integreres tættere i OdenseKommunes edb-systemer.Revision og dokumentation af OBM's IT-systemerProjektID: 1686 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 31-12-2007 Startår: 2005At revidere og dokumentere Odense Bys Museers edb-systemer med det formål at gøredem mere robuste, flytbare og skalerbare, samt gøre det lettere for andre IT-udviklere(interne samt eksterne) at overtage og videreudvikle systemerne.Udskiftning af database-serverProjektID: 1687 Startdato: 01-08-2005 Slutdato: 31-08-2005 Startår: 2005Udskiftning af databaseserver til en større server med bedre egenskaber.Intern revision af Fyns Kunstmuseums samlingProjektID: 1706 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 31-12-2007 Startår: 2005Intern revision af egen samling med henblik på af få et overblik over manglerne i egensamling, herunder at verifisere deres årsag. Målet er at kunne udskrive en manko-listemed henblik på målrette søgning efter evt. forsvundne genstande.Virtuelt museum - virtuel oldtidProjektID: 1847 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2005Undervisningsprojektet Virtuelt Museum - virtuel oldtid har som mål at bidrage til eleverstilegnelse af faglige kundskaber og færdigheder samt viden om museer som institutionog formidlere af kulturarv. Odense Bys Museers database indgår som vægtigt led iprojektets vidensformidlingsdel, og museets oldtidssamling er central iundervisningsprojektet. Det er tanken, at projektet senere kan udbygges i forhold tilmuseets øvrige samlinger.Projektets undervisningsdel ligger på Odense Bys Museers hjemmeside og i forbindelsemed projektet er udgivet en samlet rapport, hvor også de didaktiske tanker bag projektet85


Projekttype:Bygninger og inventarForprojekt vedr. fortsat renovering af Fyns KunstmuseumProjektID: 1329 Startdato: 01-01-2004 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2004Forprojekt til færdiggørelse af renoveringen af FKMs interiør, dvs. den resterende del afkælderetagen (køkken, personalerum og værksted) samt 2. sal (indretning tiludstillingslokaler) med henblik på udførelse i 2004.Arkitekt Torsten Thorup inddrages og lønnes for udarbejdelse af forprojektet.DFL satsning: Skilte i Den Fynske LandsbyProjektID: 1504 Startdato: 01-04-2004 Slutdato: 31-03-2005 Startår: 2004Opsætning af skilte i Den Fynske Landsbys huse med information om:- Bygningens navn og oprindelige beliggenhed.- Dens alder (overvejelser om..),- Oplysning om byggeskik og hvad der er interessant i den sammenhæng- Socialhistoriske oplysninger vedr. bygningen- Perspektiverende oplysning om museal værdiDFL satsning: Bomhusets omgivelser i Den Fynske LandsbyProjektID: 1505 Startdato: 01-01-2004 Slutdato: 31-12-2006 Startår: 2004Bomhusets omgivelser skal gøres mere realistiske.For at gøre Den Fynske Landsbys udtryk endnu mere autentisk, vil vi i 2005-06 opsætteen bom og en milesten ved Bomhuset fra Langeskov. I 1821 blev huset blev taget i brugved to-mile punktet målt fra Nyborg. Der skulle betales bompenge for hver mil de nyechausseveje benyttedes i perioden fra 1821 - 51.Renovering af FKM-nærmagasinProjektID: 1520 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2005Bedre udnyttelse af nærmagasinerne på FKM.Det nuværende grafikmagasin indrettes til skulpturer, mens grafikken flyttes til hylder idet store malerimagasin ved Slotsgade - under hensyntagen til klimaet.DFL satsning: BesøgscenterProjektID: 1527 Startdato: 01-01-2004 Slutdato: 01-07-2005 Startår: 2004Inspireret af nordamerikanske frilandsmuseer og naturparker ønsker Odense Bys Museerat opføre et Besøgscenter (’Visitor Center’) ved Den Fynske Landsby. Et besøgscentermodtager gæsten med venlighed og åbenhed, og det tilbyder de besøgende allenødvendige informationer og faciliteter. Der lægges meget stor vægt på kvalitet i service,tilgængelighed, brugerbetjening og information.Besøgscentret ved Den Fynske Landsby skal indeholde følgende hovedelementer: a)informati-on og modtagelse, b) biografsal til film, der introducerer historien, c) interaktiv86


udstilling, d) museumsbutik og e) garderobe, toiletter, puslerum m.m.DFL satsning: Spisehus, forplads og toiletterProjektID: 1528 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2005Indretning af spisehus i tilknytning til Sortebro Kro (Brahesborghuset), renovering afkroens toiletter samt nyanlæg af forplads og allé.DFL satsning: Friluftsscenen - sceneudstyr og publikumsfaciliteterProjektID: 1529 Startdato: 01-10-2004 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2004Omfattende renovering og forbedring af publikums- og scenefaciliteter omfattende bl.a.toiletter, boder, teknikrum, nyt scenegulv og mobilt sceneudstyr, der muliggør hurtig opognedtagning af fleksibel scene og overdækning, lysudstyr m.m. Endelg skal detundersøges, om der kan skabes en broovergang til Engen.DFL satsning: Hestegange i Den Fynske LandsbyProjektID: 1595 Startdato: 01-01-2004 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2004I Den Fynske Landsby ønsker vi naturligvis at vise 1800'tals-samfundet som det var: Enblanding af gamle dage og en masse nye ideer og teknikker. Støbejern blev almindeligt fraomkring 1850, og det medførte store ændringer i redskabsinventaret på landet. En af de merebetydningsfulde nyskabelser var 'den liggende' hestegang, som bestod af en 'gearkasse' aftandhjul, som kunne bringe en hests arbejde til at trække en række redskaber og maskiner iladen. Hesten gik i rundkreds og trak en bom, som var forbundet med tanhjulene, således at nårhesten gik ca. 3½ omgang pr. minut, løb tæskemaskinen med mere end 1000 omdrejninger. IDen Fynske Landsby ligger 'den liggende' hestegang inde i hestegangshuset ved Skamby-Torupgården, men den skal flyttes ud på gårdspladsen, hvor den rettelig hører hjemme. Så får viplads til en ældre 'stående' hestegang af træ inde i huset.Fleksibel overdækning af FKMs skulptursalProjektID: 1606 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2005Opsætning af et stationært gardinsystem til udelukkelse af dagslys i skulptursalen.Justeringer på MøntergårdenProjektID: 1608 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2005I 2004 gennemgåes den oprindelige indretningsplan igen og opgaver for det kommendeår fastlægges. Der skal bl.a. træffes beslutning om ombytning af lokaler til bibliotek ogarkæologifunktion.Eventuelle færdiggørelsesopgaver vedr. Overgade 52 (ombygning og indretningpåbegyndes i 2004), herunder evt. etablering af gårdhave.Medarbejderfaciliteter i Den Fynske LandsbyProjektID: 1712 Startdato: 01-11-2004 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 200487


Udbygning af mandskabsfaciliteter i Den Fynske Landsby v/tilbygning til nuværendemandskabsbygning. Der foreligger tegningsmateriale på udvidelsen, som primært vilindeholde omklædningsfaciliteter, køkken og spiseplads.88


Projekttype:Samlinger og arkiverKonservering af den sidste del af Vilh. Bjerke Petersens udsmykning afBirkerød StatsskoleProjektID: 1500 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2005FKM har for mange år siden erhvervet Vilhelm Bjerke Petersens tidlige naturalistiskeudsmykning af salen på Birkerød Statsskole.Hidtil har kun dele af denne udsmykning undergået konservatorernes kyndige hænder,men nu bør de sidste dele af udsmykningen bag den hvidmalede overflade afdækkes medhjælp fra Fælleskonserveringen.Registrering af OBMs Mønt- og MedaljesamlingProjektID: 1663 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 31-12-2006 Startår: 2005I lighed med andre museer ønsker Odense Bys Museer løbende at gøre samlingernetilgængelige via internettet. Odense Bys Museer er besiddelse af landets næststørstemønt- og medaljesamling, som rummer små 20.000 enheder.Konservering af genstande af særlig national betydningProjektID: 1664 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 31-12-2006 Startår: 2005Iværksættelse af 2-årigt konserveringsprojekt vedr. blæksyreætsede originalgenstande iH.C.Andersen samlingen. Der søges om midler fra Kulturministeriets pulje til truedegenstande af særlig national betydning.Omrokering af genstande på Fjernmagasinet.ProjektID: 1698 Startdato: 05-01-2004 Slutdato: 17-12-2005 Startår: 2004På grund af hensyn til nye krav for brandsikkerhed, må alle genstande fra de øverstehylder i hal 1 flyttes ned.For at skabe den ny plads er det nødvendigt med en større omrokeing - kasser og mindregenstande flyttes ind i containere i hal 2.Større markredskaber flyttes ud på dækket i hal 1.Samtidig bliver der gjort rent og genstande bliver afdækket med nye stykker rent plast.Stregkode mærkning på magasinProjektID: 1710 Startdato: 01-08-2004 Slutdato: 01-04-2005 Startår: 2004Mærke magasinkasser og placeringer på magasinhylder med stregkodelabels. I et vistomfang også mærkning på genstandsniveau.Til brug for mærkningen udvikles særligt program til håndscanner og importfunktionen imagasindatabasen Genflyt justeres, så data kan overføres direkte fra håndscanner tildatabasen.89


Digitalisering af arkæologisk samlingProjektID: 1941 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 31-12-2007 Startår: 2005Digitalisering af de arkæologiske samlinger ved OBMOdense Bys Museers arkæologiske samling er opbygget over en periode på knap 200 år.Der er i sagens natur tale om mange, mange tusind genstande.Blå kort, EDB-registreringProjektID: 1601 Startdato: 01-01-2004 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2004Som et led i den fremadskriden tilgængeliggørelse af museernes samlinger, arbejderOdense Bys Museer på at edb-registrere genstandene. På længere sigt er målet at skabeoverblik, bedre indsamling og web-adgang til genstandssamlingerne.90


Projekttype:Administration og personaleJournal- og arkiveringspolitikProjektID: 1359 Startdato: 09-04-2003 Slutdato: 30-06-2005 Startår: 2003Odense Bys Museer råder over et omfattende administrativt arkiv, som både vedrørersager om driften af museerne og sager, som har direkte eller indirekte relevans tilsamlingerne. Den ældre del af arkivet er ordnet og findes i OBM's arkivlokale. En del afdet nyere arkiv opbevares - indtil videre - i Fyns Kunstmuseum. Endelig er der i de treafdelinger et aktuelt arkiv for sager, som er relevant for den enkelte afdelings opgaver.Der mangler en klart formuleret politik for journaliserings- og arkiveringsprocedure.Tillige skal mulighederne for at indføre en total elektronisk journal vurderes, bl.a. i lysetaf Odense kommunes aktuelle udvikling af elektronisk dokumentationhåndtering.91


Projekttype:AndetMed familien i landsbyenProjektID: 1916 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2005OBM kan i bestemte uger stille sig til rådighed ved famile- og firmaudflugter. I DenFynske Landsby kan man lave årstidsrelaterede aktiviteter.Kulturnat på Møntergården 2005ProjektID: 1946 Startdato: 01-01-2005 Slutdato: 31-12-2005 Startår: 2005Traditionen tro holder bymuseet Møntergården åbent på kulturnatten. Hvilke aktiviteter dertilbydes, bliver afgjort i løbet af foråret, og fremgår af programmet for kulturnatten92


9. Budget 2005Budget 20052005-priserUdgifter 31.462.000Indtægter -12.644.000Nettobudget 18.818.000Fordeling budget 2005I alt satsninger, udgift 2.995.000I alt satsninger, indtægt -369.000I alt løn 21.997.000I alt øvrige rammer, udgift 250.000I alt øvrige rammer, indtægt -4.200.000I alt drift Samlinger & teknik, udgift 5.340.000I alt drift Samlinger & teknik, indtægt -775.000I alt drift Publikum & kommunikation, udgift 645.000I alt drift Publikum & kommunikation, indtægt -6.600.000I alt drift Viden & formidling, udgift 235.000I alt drift Viden & formidling, indtægt -700.000Samlet nettobudget OBM 18.818.000Satsninger budget 2005 Budget 2005Undersøgelser/forskning 50.000Udstillinger 1.000.000Arrangementer 650.000International aktivitet 15.000Publikationer 50.000Publikationer -150.000IT-projekter 125.000Bygninger og inventar 50.000Samlinger, arkiv og registrering 25.000Information 100.00093


PR & markedsføring 750.000Erhvervelser 100.000Kompetenceudvikling 50.000APV 30.000EU-projekt Livable City -90.000EU-projekt Waterfront -19.000Koncerter -110.000I alt satsninger, udgift 2.995.000I alt satsninger, indtægt -369.000I alt netto 2.626.000Løn 2005 Budget 2005TEKNIKAFDELINGENFast løn 6.777.000Løs løn 25.000PUBLIKUMSAFDELINGENFast løn 4.561.000Løs løn 4.200.000VIDENSAFDELINGENFast løn 6.866.000Lønrefusion, Historisk Tid -200.000Langtidssyge og graviditet -245.000Velfærd 13.000I alt løn 21.997.000Øvrige rammer 2005 Budget 2005Møder & rejser, fælles 50.000Dispositionspulje (TGJ) 25.000Momsberigtigelse 17,5% 155.000Fordelingskonto 20.000Kulturregionalisering/Statstilskud -3.200.000MFFA-refusion -1.000.000I alt øvrige rammer, udgift 250.000I alt øvrige rammer, indtægt -4.200.000I alt netto -3.950.00094


Samlinger og teknik Budget 2005Kørsel 15.000Uddannelse 25.000Møder, rejser 25.000Bygninger 745.000Sikring 600.000Forsikring 175.000Forbrugsafgifter 1.600.000Rengøring 1.150.000Bevaringsfunktion 120.000Kopimaskiner 40.000Biler 150.000Telefax og telefon 200.000Husleje -775.000Edb 300.000Kontorhold 55.000Andre udg./indt. 45.000Landsbrug og dyrehold 95.000I alt Samlinger & teknik, udgift 5.340.000I alt Samlinger & teknik, indtægt -775.000I alt netto 4.565.000Publikum & kommunikation Budget 2005Kørsel 20.000Uddannelse 25.000Møder, rejser 35.000Fællesramme 150.000Kontorhold 200.000Porto 75.000Seminarer 5.000Arrangementer 0Udst.værksted 30.000Klubvirksomhed 0Andre udg./indt. 25.000Undervisning 30.000Salgsvirksomhed -1.400.000PR og markedsføring 095


Entre -5.200.000Publikationer 0Kassemellemregn. 50.000I alt Publikum & kommunikation, udgift 645.000I alt Publikum & kommunikation, indtægt -6.600.000I alt netto -5.955.000Viden & formidling Budget 2005Kørsel 20.000Uddannelse 25.000Møder, rejser 85.000Fotoindtægter -100.000Andre udg./indt. 25.000Undersøgelser 80.000Ref.undersøg. Ark. -600.000I alt Viden & formidling, udgift 235.000I alt Viden & formidling, indtægt -700.000I alt netto -465.00096


10. PersonaleoversigtMuseumschefenMuseumschefTorben Grøngaard JeppesenPublikum & KommunikationAfdelingschef Claus Chr. KochServicesekretariatet / KommunikationFunktionsleder Lene Pedersen 37 tMuseumsassistent Anne Elisabeth Byrum 37 tMuseumsassistent Jette Hovgård Johansen 37 tMuseumsassistent Merete Schultz 37 tMuseumsvært/forvalter Bo Gregersen22,33 tPlanlægning og undervisningFunktionsleder Asger H. Lorentzen 37 tMuseumsformidler Anne Grønborg Larsen 37 tMuseumsformidler Benedikte Jeppesen 37 tAkademisk medarb. Louise Hansen 29 tUndervisereUdstillingsværkstedetFunktionsleder Ove Bechsgaard 37 tTekn.tegner Else Grønlund Pedersen 37 tHåndværker Kasper Jensen 37 tPublikum & butikkerFunktionsleder Kirsten Pedersen Nielsen 32 tDen Fynske LandsbyForvalter Alex Ellgort Hansen 37 tMuseumsvært Bodil Gedde Jacobsen sæsonMuseumsvært Lene Nielsen sæsonMuseumsvært Frede Holm Madsen sæsonMuseumsvært Birgitte Arp Nedergaard sæsonMuseumsvært AfløsereBymuseet MøntergårdenMuseumsvært AfløsereFyns KunstmuseumMuseumsvært Vilhelm Lindeloff 30,33 tMuseumsvært Lars J. H. Madsen 30,33 t97


MuseumsværtAfløsereCarl Nielsen MuseetMuseumsvært Jimmy B. Mikkelsen xx tMuseumsvært Ulla M. W. Pind xx tMuseumsvært AfløsereCarl Nielsens BarndomshjemMuseumsvært NN xx tH.C. Andersens HusMuseumsvært AfløsereMuseumsvært Charlotte Nancke Øxenholt 31,50 tMuseumsvært Anette Herbøl 29,25 tMuseumsvært Niels Keilsgaard Gotfredsen 22 tMuseumsvært AfløsereH.C. Andersens BarndomshjemMuseumsvært Lotte Ø. Rysted xx tMuseumsvært Jens V. Dalgas xx tMuseumsvært Afløsere98


Viden & FormidlingAfdelingschef Anne Jette ChristensenOverassistent Bodil Cronin 37 tArkæologiFunktionsleder Karsten Kjer Michaelsen 37 tMuseumsinspektør Jørgen A. Jacobsen 37 tMuseumsinspektør Mogens Bo Henriksen 37 tMuseumsinspektør Jacob Tue Christensen 37 tMuseumsinspektør Mads Thagaard Runge 37 tMuseumsinspektør Kirsten Prangsgaard 37 tLandmålertekniker Per Dahl Johansen 37 tMuseumsassistent Jørgen Nielsen 25 tMuseumsassistent Knud Erik Pedersen 20 tMuseumsassistent Nermin Hasic 20 tMedhjælp NN 37 t CVPUdgravningspersonaleKunstFunktionsleder/ Anne Jette Christiansen 37 tafdelingschefMuseumsinspektør Gertrud Hvidberg-Hansen 37 tMuseumsassistent Inge Kildeberg 31 tMuseumsassistent Ole Larsen 37 tHistorisk TidFunktionsleder Anders Skriver Myrtue 37 tMuseumsinspektør Jens Toftgaard Jensen (fra 15/3) 37 tMuseumsinspektør Lise Knudsen 37 tMuseumsassistent Kirsten Jørgensen 37 tFotograf Ole Lund 7 tVidenskabelig medarb. Inger Busk20 tH.C. Andersen & Carl NielsenKonst. funktionsleder Ejnar Stig Askgaard 37 tMuseumsinspektør Ane Grum-Schwensen 37 tMuseumsinspektør NN 37 tMuseumsassistent Solveig B. Ottosen 19 tMuseumsassistent NNBibliotekBibliotekar Hanne Borre 20 tBibliotekar Kirsten Magnussen 10 t99


Samlinger & teknikAfdelingschef Hanne PlechingerAdministrationFunktionsleder Vibeke Sielemann 37 tOverassistent Susanne Kromann 28 tOverassistent Bodil Nielsen 31 tAssistent Gordana Rajic 37 tAssistent Joan M. Mikkelsen 20 tEDB-konsulentMuseumsinspektør Michael Husen 37 tEDB-medarbejder NNBevaringsfunktionenFunktionsleder Dorte Gramtorp 35 tKons.tekn. Jannie Amsgaard Ebsen 37 tKons.tekn. Jens Aagaard Gregers 37 tKons.tekn. Pia Irene Berntsen 35 tKons.tekn. Poul Erling Rasmussen 37 tBygningsfunktionenFunktionsleder Peter Steen Johansen 37 tHåndværker Stig Nørgaard Olsen 37 tDen Fynske LandsbyMontør Helge John Jørgensen 37 tMaler Poul Erik B. Johansen 37 tMaler Charlotte Hansen 30 tGartner Anders Pedersen 37 tGartner Lone Gulfeldt Carlsen 25 tGartner Ib Nørbye 37 tSpecialarbejder Willy Skarnvad 37 tReng.ass. Birte Sørensen 37 tLandbrug og DyreholdLandmand Morten Birkely Ottendal 37/30,5 tLandbrugsmedhjælper Randi Mose Hansen 37 tAfløsere100


11. Åbningstider og billetpriserH.C. ANDERSENS HUSBangs Boder 29DK-5000 Odense C1/9-31/5 tirs-søn kl. 10.00-16.001/6-31/8 man-søn kl. 9.00-18.00Entré:Voksne: 50 kr.Børn (5-13 år incl.): 20 kr. Grupper (min. 10 pers): 45/15 kr.H.C. ANDERSENS BARNDOMSHJEMMunkemøllestræde 3-5DK-5000 Odense C1/9-31/5 tirs-søn kl. 11.00 - 15.001/6-31/8 man-søn kl. 10.00 - 16.00Entré:Voksne: 10 kr. Børn (5-13 år incl): 5 kr.Bemærk at museet evt. lukkes for publikum i en kortere periode i 2005 pga. ombygning.DEN FYNSKE LANDSBYSejerskovvej 20DK-5260 Odense S24/3-31/5 tirs-søn kl. 10.00-17.001/6-31/8 man-søn kl. 10.00-19.001/9-23/10 tirs-søn kl. 10.00-17.0024/10-23/3 søn.-og helligdag kl. 11.00-15.00Entré:24/3-31/5 & 1/9-16/10 1/6-31/8 & 17/10-23/10 (uge 42)Voksne 40 kr.Voksne 55 kr.Børn (5-13 år incl.): 15 kr.Børn (5-13 år incl.): 15 kr.Grupper (min 10 pers.): 35/10 kr. Grupper (min. 10 pers.): 50/10 kr.Fri entré den 24/10- 23/3. Der er dog ikke adgang til husene i perioden.101


FYNS KUNSTMUSEUMJernbanegade 13DK-5000 Odense C2/1-30/12 tirs-søn kl. 10.00-16.00Entré:Voksne: 30 kr. Børn (5-13 år incl.): 10 kr. Grupper (min. 10 pers.): 25/5 kr.BYMUSEET MØNTERGÅRDENOvergade 48DK-5000 Odense C2/1-30/12 tirs-søn kl. 10.00-16.00Entré ved særudstillinger (5/2-11/9. 2005 ”SEX i 100.000 år”):Voksne: 30 kr. Børn (5-13 år incl.): 15 kr. Grupper (min. 10 pers.): 25/10 kr.I perioder uden særudstillinger er der fri entreCARL NIELSEN MUSEETClaus Bergs Gade 11DK-5000 Odense C1/6-31/8 tors og fre kl. 14.00-18.00 samt søndage kl. 12.00-16.001/9-31/5 tors og fre kl. 16.00-20.00 samt søndage kl. 12.00-16.00Entré:Voksne: 25 kr.Børn (5-13 år incl.): 5 kr. Grupper (min. 10 personer): 20/5 kr.CARL NIELSENS BARNDOMSHJEMOdensevej 2ADK-5792 Årslev1/5-30/9 tirs-søn kl. 11.00-15.001/10-30/4 LukketEntré:Voksne: 25 kr. Børn: 5 kr. Grupper (min. 10 personer): 20/5 kr.102

More magazines by this user
Similar magazines