PSYKIATRISKOLEN I STRUER - Struer kommune

wss.struer.dk

PSYKIATRISKOLEN I STRUER - Struer kommune

3En weekend årligt tilbyder skolen pårørendeseminar for nye pårørende.• SundhedsfremmePsykiatriskolen har fokus på sundhed og trivsel. Henvendelse til værestedskoordinator Lotte Mose foryderligere information om tilbud• Foredrag, temadage og synlighed om psykisk sygdomSkolen udgiver et program for de foredrag, kurser og oplæg som tilbydes til pårørende, brugere og ansattei Struer Kommune. Der kan rekvireres program ved henvendelse til teamleder Jeanette Jensen• Børn af psykisk sygeStruer Kommune har uddannet nøglepersoner til børn med psykisk syge forældre. Nøglepersonerne eransatte i henholdsvis Børne‐ og familiecentret samt Socialpsykiatrien. Ved behov for yderligere informationrettes henvendelse til teamleder Jeanette Jensen• BrugerlærerePsykiatriskolen varetager uddannelse af brugerlærere. En brugerlærer er en person, der ved personligeerfaringer har viden om psykisk sygdom, og som er i stand til at formidle denne viden videre. Ved ønskeom besøg af en brugerlærer på skoler, arbejdspladser mv. kan der rettes henvendelse til værestedskoordinatorLotte Mose. Der må påregnes en mindre udgift til brugerlæreren for opgaven• Landsindsatsen mod Depression og AngstLandsindsatsen er en landsdækkende informationsindsats fra Psykiatrifonden, som har til formål at forebyggeog oplyse om depression og angst samt nedbryde tabuer. Psykiatriskolen har et samarbejdemed Landsindsatsen om tilbud til forebyggelse mod depressioner og angst.PSYKIATRISKOLENS ORGANISERINGPsykiatriskolen er organiseret som en murstensløs skole i Handicap og psykiatri‐afdelingen med en bestyrelsesom styregruppe. Handicap og psykiatrichefen er øverste ansvarlig for Skolen og skal sikre, at deprimære opgaver bliver løst. Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra de vigtigste interessegrupperi lokalområdet.• Handicap og psykiatrichef Lene Hornstrup, formand• Foreningen Aktiv Sind v/Karin Maria Bærentsen, brugerrepræsentant• Foreningen Bedre Psykiatri v/Tove Berthelsen, pårørenderepræsentant• Socialpsykiatrien v/Lotte Mose og Jeannette Jensen, medarbejderrepræsentanter• Socialudvalget, Struer Kommune v/Grethe Hestbech• Brugerrepræsentant Jens Dam.PSYKIATRISKOLEN


4Det er bestyrelsens opgave at medvirke til at sikre, at de primære opgaver løses, at træffebeslutninger om de enkelte aktiviteter, at være Skolens ansigt udadtil og sikre, at Skolen og dens tilbudbliver kendt i lokalområdet.PSYKIATRISKOLENKursus og formidlingPSYKIATRISKOLENS KONTAKTERHANDICAP OG PSYKIATRICHEF LENE HORNSTRUP96848330/24205097DAGLIG LEDER JEANETTE JENSEN96 84 83 31 / 23 44 57 49VÆRESTEDSKOORDINATOR LOTTE MOSE97 85 69 09 / 96 84 83 31Psykiatriskolen er finansieret af Struer Kommune. Skolens budget er endviderebaseret på fondsmidler og midler fra Psykiatrifonden til køb af undervisning –og oplægsholder, annoncering, tryksager, årligt pårørendeseminar, bruger/pårørendeundervisning og brugerlærerundervisning.TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATURSTRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DKØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 097600 STRUER E: STRUER@STRUER.DKPSYKIATRISKOLEN

More magazines by this user
Similar magazines