koronararteriografi og ct-scanning af hjertet 2008 - Statens Serum ...

sst.dk

koronararteriografi og ct-scanning af hjertet 2008 - Statens Serum ...

KORONARARTERIOGRAFI OGCT-SCANNING AF HJERTET 2008– 1. halvår 20112012Tal og analyse


Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011© Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.Emneord: KAG, hjerte-CT, hjerteundersøgelser, tal og analyseSprog: DanskKategori: Faglig rådgivningVersion: 1.0Versionsdato: 1. juni 2012Format: pdfElektronisk ISBN: 978-87-7104-348-8Design af rapportskabelon: Sundhedsstyrelsen og 1508 A/SOpsætning af rapport: Rosendahls-Schultz Grafisk A/SLayout af forside: Wright GraphicsUdgivet af Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, juni 2012.____________________Denne rapport citeres således:Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012For yderligere oplysninger rettes henvendelse til:Statens Serum InstitutSundhedsanalyserSektor for National Sundhedsdokumentation og ForskningArtillerivej 52300 København SSundhedsstyrelsenAxel Heides Gade 12300 København STelefon: 72 22 74 00E-mail: sst@sst.dkHjemmeside: www.sst.dkRapporten kan downloades fra www.sst.dk - under Udgivelser


Indhold1 Introduktion 41.1 Baggrund og formål 42 Resumé 53 Aktivitet 63.1 Koronararteriografi 63.2 CT-scanning af hjertet 104 Undersøgelsesmønster 154.1 Undersøgelseshyppighed 154.2 Undersøgelsesmønster 185 Kilder og metode 236 Bilag 24Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 2


1 Introduktion1.1 Baggrund og formålFormålet med denne publikation er at bidrage til en aktuel drøftelse af anvendelsenaf hjerteundersøgelserne koronararteriografi og CT-scanning af hjertet i Danmark.Koronararteriografi (KAG) og CT-scanning af hjertet (hjerte-CT) er undersøgelser,der anvendes i udredningen af patienter i forhold til en række hjertesygdomme.Koronararteriografi er en røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer ved hjælpaf kontraststof, som har været anvendt i en årrække. I de senere år er CT-scanningaf hjertet blevet introduceret blandt andet som et bredere alternativ til den invasiveKAG.Begge typer hjerteundersøgelser bliver i dag anvendt i vid udstrækning i Danmark.Det er imidlertid uklart hvor mange patienter, der får foretaget begge undersøgelser,hvilken type af patienter, der er tale om, samt årsagerne til, at patienter får foretagetbegge hjerteundersøgelser.Ved hjælp af data fra Landspatientregisteret præsenteres forskellige opgørelser tilbelysning af hjerteundersøgelsesaktiviteten, patientpopulationerne i forhold tilkøn, alder og bopælsregion, samt tilfælde af flere hjerteundersøgelser af sammepatienter over en årrække, herunder tidsafstand mellem undersøgelserne. Opgørelsernetager udgangspunkt i patienter undersøgt med koronararteriografi og CTscanningaf hjertet i perioden 1. januar 2008 til 30. juni 2011, og er præsenteret ikommenterede tabeller og figurer.Fokus er således på en beskrivelse af specifikke hjerteundersøgelser i forhold tiludvalgte patientkarakteristika samt rækkefølge og tidsspænd mellem undersøgelserne.Publikationen kan bidrage til en afgrænset del af drøftelsen, men berører eksempelvisikke resursemæssige aspekter eller andre forhold og patientkarakteristika,som kunne være relevante i tilknytning til udredning af hjertesygdom.I specialeplanlægningen er hjerte-CT fastsat som en udviklingsfunktion på regionsniveaublandt andet med henblik på at fastlægge krav og indikationsområde.Sundhedsstyrelsen arbejder fortsat med denne udviklingsfunktion.Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 4


2 ResuméFra 2008 til og med 1. halvår 2011 blev der foretaget 121.750 undersøgelser –96.545 koronararteriografier og 25.205 CT-scanninger af hjertet. Gennem periodenses en stigning i antallet af undersøgelser – især antallet af CT-scanninger afhjertet. Samme billede ses på tværs af alle fem regioner. Der er generelt blevet undersøgtflere mænd end kvinder, og kvindernes alder var på undersøgelsestidspunktetet par år højere end mændenes. For CT-scanninger af hjertet ses en tendenstil, at en voksende andel kvinder undersøges. Der ses ingen ændringer overperioden i patienternes kønsfordeling eller alder på undersøgelsestidspunktet i forbindelsemed koronararteriografi.Antallet af undersøgelser pr. 100.000 indbyggere er forskelligt på tværs af regionerne.For CT-scanning af hjertet er raterne på landsplan ens for mænd og kvinderover perioden, mens der i de enkelte regioner er forskel på kønnenes rater. For koronararteriografier raterne på landsplan såvel som i regionerne næsten dobbelt såhøje for mænd i forhold til kvinder i hele perioden.I løbet af perioden har 79 pct. af den undersøgte patientpopulation fået foretaget enenkelt hjerteundersøgelse, 21 pct. af patienterne har fået foretaget 2 eller flere undersøgelser,og 5 pct. har fået foretaget 3 eller flere undersøgelser. Mænd har genereltfået foretaget lidt flere undersøgelser end kvinder.Knap 15 pct. af de patienter, der har fået foretaget CT-scanning af hjertet, har fåetforetaget flere hjerte-CTer end denne ene. Ud af de patienter, der har fået foretagetkoronararteriografi, har ligeledes godt 15 pct. fået foretaget flere koronararteriografierend denne ene. Godt 7 pct. af den samlede patientpopulation har fået foretagetbegge typer undersøgelser.Opgøres rækkefølgen af undersøgelser foretaget på samme patient, forekommerder flest – 25.051 – tilfælde af koronararteriografi, der følger en forudgående koronararteriografi,og færrest – 3.157 – tilfælde af CT-scanning af hjertet, der følgeren forudgående koronararteriografi.To tredjedele af tilfældene, hvor der i perioden er foretaget flere hjerteundersøgelserpå samme patient, udgøres af mandlige patienter. Kønsfordelingen varierer afhængigtaf undersøgelsernes rækkefølge. Mandlige patienter er størst repræsenteret– med 71 pct. – i tilfælde, hvor koronararteriografi er foretaget efter en forudgåendekoronararteriografi.For 10 pct. af tilfældene foretages undersøgelserne samme dag. Tidslængden mellemundersøgelserne er meget forskellig afhængigt af patientens køn og bopælsregionsamt rækkefølgen af hjerteundersøgelser. For halvdelen af tilfældene, hvorder er foretaget en CT-scanning af hjertet, der følger en forudgående CT-scanningaf hjertet, har patienten fået foretaget disse undersøgelser samme dag. Er der foretageten koronararteriografi, der følger en forudgående koronararteriografi, harhalvdelen af disse patienter fået foretaget undersøgelserne indenfor en periode påknap 8 måneder. I halvdelen af tilfældene, hvor der er foretaget en koronararteriografi,der følger en forudgående CT-scanning af hjertet, er undersøgelserne foretagetindenfor 27 dage. Er der foretaget en CT-scanning af hjertet, der følger en forudgåendekoronararteriografi, er undersøgelserne for halvdelen af disse patienterforetaget indenfor knap 2 måneder.Der er generelt lidt længere tidsafstand mellem undersøgelserne for mandlige patientersvedkommende. Der er dog stor forskel på tidsspændet mellem undersøgelserneblandt mænd og kvinder afhængigt af undersøgelsernes rækkefølge.Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 5


3 Aktivitet3.1 KoronararteriografiI det følgende belyses aktiviteten for koronararteriografier på sygehuse i Danmarkover perioden 1. halvår 2008 til og med 1. halvår 2011. I tabel 1 nedenfor er antalletaf koronararteriografier opgjort efter køn og alder på tidspunktet for hjerteundersøgelsen.Undersøgelserne er fordelt på 10-års aldersgrupper, og der er angivetgennemsnits- og medianalder alder på tidspunktet for hjerteundersøgelsen.Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 6


Tabel 1 Opgørelse af antal koronararteriografier efter køn og alder (angivet ved 10-års aldersgrupper samt beregnet gennemsnit og median) fra 2008-1. halvår 2011.Aldersgruppe2008 2009 2010 20111. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvårK M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt0-10 år . . . 3 2 5 . 1 1 . . . . . . . . . . 1 111-20 år 4 9 13 4 5 9 7 14 21 7 10 17 5 14 19 5 13 18 7 8 1521-30 år 12 33 45 17 46 63 20 37 57 15 39 54 13 42 55 18 35 53 14 50 6431-40 år 117 194 311 109 228 337 103 231 334 94 241 335 98 208 306 102 200 302 92 215 30741-50 år 399 938 1.337 470 971 1.441 468 993 1.461 457 1.013 1.470 458 998 1.456 488 1.027 1.515 440 993 1.43351-60 år 782 1.953 2.735 969 2.052 3.021 945 2.031 2.976 980 2.028 3.008 969 2.291 3.260 928 2.061 2.989 950 2.222 3.17261-70 år 1.242 2.581 3.823 1.485 2.861 4.346 1.512 3.135 4.647 1.529 3.016 4.545 1.504 3.182 4.686 1.538 3.096 4.634 1.465 3.336 4.80171-90 år 1.058 1.750 2.808 1.323 1.961 3.284 1.393 2.086 3.479 1.374 2.053 3.427 1.398 2.145 3.543 1.406 2.134 3.540 1.416 2.303 3.71981-90 år 357 407 764 431 493 924 475 483 958 495 508 1.003 537 543 1.080 519 570 1.089 523 613 1.136+91år 23 11 34 21 17 38 25 11 36 23 19 42 35 17 52 23 11 34 38 19 57Gennemsnitsalder65,1 62,9 63,7 65,2 63,2 63,9 65,7 63,4 64,2 65,7 63,4 64,2 66,1 63,5 64,4 65,8 63,7 64,4 66,2 64,0 64,7Medianalder 66,0 63,0 64,0 66,0 64,0 64,0 67,0 64,0 65,0 67,0 64,0 65,0 67,0 64,0 65,0 67,0 65,0 65,0 67,0 65,0 65,0Total 3.994 7.876 11.870 4.832 8.636 13.468 4.948 9.022 13.970 4.974 8.927 13.901 5.017 9.440 14.457 5.027 9.147 14.174 4.945 9.760 14.705Anm.: Medianalderen er skillelinjen mellem de 50 % af patienterne, som er yngst på undersøgelsestidspunktet, og de 50 %, som er ældst.Tallene kan være influeret af konflikten på sundhedsområdet i foråret 2008.Kilde: Landspatientregisteret januar 2012, SundhedsstyrelsenTal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 7


Figur 1 nedenfor illustrerer antal og andel af koronararteriografier fordelt på køn.Figur 1 Grafisk overblik over antal koronararteriografier efter køn fra 2008-1. halvår 2011Antal udførte KAG1400012000100008000600040002000Andel udførte KAG100%80%60%40%20%020081.h20082.h20091.h20092.h20101.h20102.h20111.h0%20081.h20082.h20091.h20092.h20101.h20102.h20111.hMændKvinderMændKvinderAnm.: Figuren til venstre illustrerer det absolutte antal koronararteriografier fordelt på køn, mens figuren til højre illustrerer kønsfordelingen i procent.Tallene kan være influeret af konflikten på sundhedsområdet i foråret 2008.Kilde: Landspatientregisteret januar 2012, SundhedsstyrelsenTal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 8


I tabel 2 og 3 nedenfor er opgjort koronararteriografier efter patientens bopæl og køn i absolutte tal og i rater pr. 100.000 indbyggere.Tabel 2 Opgørelse af antal koronararteriografier efter patientens bopæl og køn 2008-1. halvår 2011 – absolutte tal.Region2008 2009 2010 20111. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvårK M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I altRegion Hovedstaden 948 1.904 2.852 1.192 2.075 3.267 1.258 2.172 3.430 1.318 2.177 3.495 1.238 2.355 3.593 1.216 2.139 3.355 1.283 2.462 3.745Region Sjælland 614 1.172 1.786 752 1.280 2.032 751 1.434 2.185 702 1.356 2.058 733 1.362 2.095 736 1.453 2.189 730 1.470 2.200Region Syddanmark 975 1.706 2.681 1.112 1.992 3.104 1.207 2.024 3.231 1.087 1.932 3.019 1.036 1.970 3.006 1.164 1.995 3.159 1.086 2.150 3.236Region Midtjylland 979 2.138 3.117 1.199 2.232 3.431 1.234 2.358 3.592 1.265 2.284 3.549 1.364 2.531 3.895 1.312 2.468 3.780 1.282 2.419 3.701Region Nordjylland 413 768 1.181 507 855 1.362 440 875 1.315 551 994 1.545 596 1.030 1.626 534 880 1.414 512 1.065 1.577Ukendt/udenfor DK 65 188 253 70 202 272 58 159 217 51 184 235 50 192 242 65 212 277 52 194 246Hele landet 3.994 7.876 11.870 4.832 8.636 13.468 4.948 9.022 13.970 4.974 8.927 13.901 5.017 9.440 14.457 5.027 9.147 14.174 4.945 9.760 14.705Anm.: Region angiver patientens bopæl på undersøgelsestidspunktet.Tallene kan være influeret af konflikten på sundhedsområdet i foråret 2008.Kilde: Landspatientregisteret januar 2012, SundhedsstyrelsenTabel 3 Opgørelse af antal koronararteriografier efter patientens bopæl og køn 2008-1. halvår 2011 – rate pr. 100.000 indbyggere.Region2008 2009 2010 20111. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvårK M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I altRegion Hovedstaden 112 236 173 141 256 197 148 267 206 154 265 208 144 286 213 140 258 198 148 295 220Region Sjælland 149 288 218 182 314 247 182 352 266 170 333 251 177 335 255 178 357 267 177 362 269Region Syddanmark 162 287 224 185 334 259 200 339 269 180 323 252 172 330 250 193 334 263 180 360 269Region Midtjylland 158 346 251 192 359 276 197 378 288 201 365 283 217 404 310 208 393 300 203 384 293Region Nordjylland 143 264 204 175 293 235 152 301 227 191 342 267 207 354 281 185 303 244 177 366 272Hele landet 142 283 212 171 309 240 176 324 249 176 319 247 178 337 257 177 324 250 174 347 260Anm.: Region angiver patientens bopæl på undersøgelsestidspunktet.Tallene kan være influeret af konflikten på sundhedsområdet i foråret 2008.Kilde: Landspatientregisteret januar 2012, Sundhedsstyrelsen & Danmarks Statistik, StatistikbankenTal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 9


Af tabel 1 og 2 samt figur 1 fremgår, at antallet af koronararteriografier i perioden1. halvår 2009 til 1. halvår 2011 er steget fra 13.970 til 14.705 pr. halvår – en stigningpå godt 5 pct. Antallet af koronararteriografier steg mærkbart fra 1. til 2.halvår 2008, hvilket formentlig skyldes konflikten på sundhedsområdet i foråret2008. Størstedelen af de undersøgte patienter er mænd – gennem hele perioden erca. 65 pct. af patienterne, som får foretaget koronararteriografi, mænd. Den 10-årsaldersgruppe, hvor koronararteriografi foretages hyppigst, er de 61-70 årige. Medianalderenmarkerer skillelinjen mellem de 50 pct. af patienterne, som er yngst,og de 50 pct., som er ældst på tidspunktet for hjerteundersøgelsen. Det vil sige, athalvdelen af patienterne var ligeså gamle som eller er yngre end medianalderen, dade fik foretaget undersøgelsen. Over hele perioden er medianalderen stort set uændretpå 64-65 år, hvilket vil sige, at halvdelen af patienterne, som fik foretaget koronararteriografi,var 65 år eller yngre. Kvindernes medianalder er over hele perioden2-3 år højere end mændenes.Igennem hele perioden er region Nordjylland den region, hvor borgerne får foretagetfærrest koronararteriografier, region Midtjylland og Hovedstaden er de regioner,hvor borgerne får foretaget flest koronararteriografier. Den største stigning fra2009-2011 ses for patienter med bopæl i region Nordjylland, hvor antallet af koronararteriografierer steget med 20 pct. I 1. halvår 2011 blev der foretaget 1.577 koronararteriografierpå patienter bosiddende i region Nordjylland, og 3.701 hhv.3.745 koronararteriografier på patienter bosiddende i region Midtjylland hhv. Hovedstaden.Ligesom stigningen i det absolutte antal koronararteriografier fremgår det af tabel3, at raten for hele landet også er støt stigende i perioden – fra 249 til 269 koronararteriografierpr. 100.000 borgere fra 2009 til 2011. Raten er over hele periodenhøjest for region Midtjylland, som i 1. halvår 2011 tegnede sig for 293 koronararteriografierpr. 100.000 borgere. Region Hovedstaden havde i hele perioden denlaveste rate blandt regionerne – i 1. halvår 2011 220 koronararteriografier pr.100.000 borgere. Den største ratestigning fra 2009-2011 ses i region Nordjylland,hvor raten stiger med 20 pct. Raten på landsplan såvel som for de enkelte regionerer generelt næsten dobbelt så høj for mænd i forhold til kvinder i hele perioden.3.2 CT-scanning af hjertetI det følgende belyses aktiviteten for CT-scanninger af hjertet på sygehuse i Danmarkover perioden 1. halvår 2008 til og med 1. halvår 2011. I tabel 4 nedenfor erantallet af CT-scanninger af hjertet opgjort efter køn og alder på tidspunktet forhjerteundersøgelsen. Undersøgelserne er fordelt på 10-års aldersgrupper, og der erangivet gennemsnits- og medianalder alder på tidspunktet for hjerteundersøgelsen.Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 10


Tabel 4 Opgørelse af antal CT-scanninger af hjertet efter køn og alder (angivet ved 10-års aldersgrupper samt beregnet gennemsnit og median) fra 2008-1. halvår 2011.Aldersgruppe2008 2009 2010 20111. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvårK M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt0-10 år 3 3 6 3 . 3 2 4 6 3 5 8 1 4 5 6 1 7 5 10 1511-20 år 2 6 8 8 6 14 6 5 11 5 10 15 9 20 29 11 19 30 13 25 3821-30 år 7 7 14 8 13 21 14 33 47 22 28 50 18 35 53 14 38 52 26 51 7731-40 år 21 52 73 26 65 91 76 111 187 63 100 163 97 145 242 146 188 334 168 225 39341-50 år 84 132 216 139 184 323 326 359 685 361 344 705 417 479 896 492 497 989 524 570 1.09451-60 år 182 209 391 244 273 517 509 486 995 580 527 1.107 684 662 1.346 748 694 1.442 826 864 1.69061-70 år 197 204 401 267 271 538 412 448 860 483 476 959 707 635 1.342 761 652 1.413 965 875 1.84071-90 år 103 110 213 124 126 250 197 156 353 186 191 377 243 234 477 310 253 563 364 289 65381-90 år 26 21 47 23 24 47 38 22 60 37 25 62 64 46 110 53 37 90 84 55 139+91år 2 . 2 1 . 1 . . . 1 1 2 1 1 2 . 1 1 10 5 15Gennemsnitsalder60,4 58,0 59,1 59,2 57,7 58,4 58,2 56,5 57,4 58,1 57,2 57,6 58,6 56,7 57,6 58,0 56,5 57,3 58,8 56,5 57,6Medianalder 61,0 59,0 60,0 60,0 58,0 59,0 59,0 58,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 58,0 58,0 59,0 57,0 58,0 60,0 57,0 59,0Total 627 744 1.371 843 962 1.805 1.580 1.624 3.204 1.741 1.707 3.448 2.241 2.261 4.502 2.541 2.380 4.921 2.985 2.969 5.954Anm.: Medianalderen er skillelinjen mellem de 50 % af patienterne, som er yngst på undersøgelsestidspunktet, og de 50 %, som er ældst.Tallene kan være influeret af konflikten på sundhedsområdet i foråret 2008.Kilde: Landspatientregisteret januar 2012, SundhedsstyrelsenTal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 11


Figur 2 nedenfor illustrerer antal og andel af CT-scanninger af hjertet fordelt på køn.Figur 2 Grafisk overblik over antal CT-scanninger af hjertet efter køn fra 2008-1. halvår 2011Antal udførte hjerte-C T6.000Andel udførte hjerte-CT100%5.0004.00080%60%3.0002.00040%1.00020%020081.h20082.h20091.h20092.h20101.h20102.h20111.h0%20081.h20082.h20091.h20092.h20101.h20102.h20111.hMændKvinderMændKvinderAnm.: Figuren til venstre illustrerer det absolutte antal CT-scanninger af hjertet fordelt på køn, mens figuren til højre illustrerer kønsfordelingen i procent.Tallene kan være influeret af konflikten på sundhedsområdet i foråret 2008.Kilde: Landspatientregisteret januar 2012, SundhedsstyrelsenTal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 12


I tabel 5 og 6 nedenfor er opgjort CT-scanninger af hjertet efter patientens bopæl og køn i absolutte tal og i rater pr. 100.000 indbyggere.Tabel 5 Opgørelse af antal CT-scanninger af hjertet efter patientens bopæl og køn 2008-1. halvår 2011 - absolutte tal.Region2008 2009 2010 20111. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvårK M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I altRegion Hovedstaden 72 113 185 144 211 355 189 238 427 250 342 592 627 653 1.280 654 643 1.297 910 852 1.762Region Sjælland 33 75 108 46 112 158 172 169 341 217 177 394 196 206 402 189 168 357 250 179 429Region Syddanmark 318 331 649 353 361 714 725 670 1.395 681 642 1.323 585 579 1.164 694 613 1.307 808 788 1.596Region Midtjylland 166 174 340 245 204 449 356 420 776 441 414 855 598 666 1.264 746 762 1.508 664 768 1.432Region Nordjylland 31 42 73 49 61 110 131 104 235 150 116 266 230 142 372 252 183 435 349 366 715Ukendt/udenfor DK 7 9 16 6 13 19 7 23 30 2 16 18 5 15 20 6 11 17 4 16 20Hele landet 627 744 1.371 843 962 1.805 1.580 1.624 3.204 1.741 1.707 3.448 2.241 2.261 4.502 2.541 2.380 4.921 2.985 2.969 5.954Anm.: Region angiver patientens bopæl på undersøgelsestidspunktet.Tallene kan være influeret af konflikten på sundhedsområdet i foråret 2008.Kilde: Landspatientregisteret januar 2012, SundhedsstyrelsenTabel 6 Opgørelse af antal CT-scanninger af hjertet efter patientens bopæl og køn 2008-1. halvår 2011 – rate pr. 100.000 indbyggere.2008 2009 2010 2011Region1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvårK M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I altRegion Hovedstaden 9 14 11 17 26 21 22 29 26 29 42 35 73 79 76 75 77 76 105 102 104Region Sjælland 8 18 13 11 27 19 42 42 42 52 43 48 47 51 49 46 41 44 61 44 52Region Syddanmark 53 56 54 59 60 60 120 112 116 113 107 110 97 97 97 115 103 109 134 132 133Region Midtjylland 27 28 27 39 33 36 57 67 62 70 66 68 95 106 101 118 121 120 105 122 113Region Nordjylland 11 14 13 17 21 19 45 36 41 52 40 46 80 49 64 87 63 75 121 126 123Hele landet 22 27 25 30 35 32 57 59 58 62 62 62 80 82 81 90 86 88 106 107 107Anm.: Region angiver patientens bopæl på undersøgelsestidspunktet.Tallene kan være influeret af konflikten på sundhedsområdet i foråret 2008.Kilde: Landspatientregisteret januar 2012, Sundhedsstyrelsen & Danmarks Statistik, StatistikbankenTal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 13


Af tabel 4 og 5 samt figur 2 fremgår, at antallet af CT-scanninger af hjertet i perioden1. halvår 2009 til 1. halvår 2011 er steget fra 3.204 til 5.954 pr. halvår – enstigning på godt 85 pct. Antallet af CT-scanninger af hjertet steg, ligesom antalletaf koronararteriografier, mærkbart fra 2008 til 2009, hvilket formentlig skyldeskonflikten på sundhedsområdet i foråret 2008. Det skal herudover bemærkes, atanvendelse af CT-scanning af hjertet fortsat er under udvikling i Danmark.Kønsfordelingen mellem patienterne er stort set lige med en smule overvægt afmandlige patienter den første del af perioden. Fra 2. halvår 2009 anes dog en tendenstil en lille overvægt af kvindelige patienter – i 2. halvår 2010 var 52 pct. afpatienterne, som fik foretaget CT-scanning af hjertet, kvinder. De 10-års aldersgrupper,hvor hjerte-CT foretages hyppigst, er de 51-70 årige. I 2. halvår 2010 varhalvdelen af patienterne, som fik foretaget CT-scanning af hjertet, 58 år eller yngre.Kvindernes medianalder er over hele perioden et par år højere end mændenes.I 2008-2009 er region Syddanmark den region, hvor flest borgere får foretaget CTscanningeraf hjertet, hvor majoriteten fra 2010 er patienter bosiddende region Hovedstaden,Syddanmark og Midtjylland. Fra 2008-1. halvår 2010 er region Nordjyllandden region, hvor der foretaget færrest CT-scanninger af hjertet – resten afperioden er det region Sjælland. Den største stigning i antal hjerte-CTer fra 2009-2011 ses for patienter med bopæl i region Nordjylland og Hovedstaden, hvor antalletaf CT-scanninger af hjertet 3-4 dobles. I 1. halvår 2011 blev der foretaget429 CT-scanninger af hjertet på patienter bosiddende i region Sjælland, og 1.762hhv. 1.596 hjerte-CTer på patienter bosiddende i region Hovedstaden hhv. Syddanmark.Ligesom stigningen i det absolutte antal CT-scanninger af hjertet fremgår det aftabel 6, at raten for hele landet også er støt stigende i perioden – fra 58 til 107 hjerte-CTerpr. 100.000 borgere fra 2009 til 2011. Raten er over hele perioden højestfor region Syddanmark, som i 1. halvår 2011 tegnede sig for 133 hjerte-CTer pr.100.000 borgere. I 2. halvår 2010 er region Midtjylland imidlertid regionen medden højeste rate. Region Hovedstaden havde i første del af perioden den laveste rateblandt regionerne, og den sidste del af perioden region Sjælland, som i 1. halvår2011 tegnede sig for 52 hjerte-CTer pr. 100.000 borgere. Den største ratestigningfra 2009-2011 ses i region Hovedstaden, hvor raten 3-dobles. Raterne på landsplanfor mænd og kvinder er ens over hele perioden – dog er raterne for kvinder højere iregion Nordjylland og lavere i region Hovedstaden.Over den samlede periode 2008-1. halvår 2011 er der foretaget 121.750 undersøgelser– 96.545 koronararteriografier og 25.205 CT-scanninger af hjertet. 62 pct.af undersøgelserne er foretaget på mænd. For koronararteriografi er 65,1 pct. foretagetpå mandlige patienter, og 50,2 pct. af CT-scanningerne af hjertet er foretagetpå mænd. Alderen på tidspunktet for hjerteundersøgelsen var for kvindelige patientergenerelt et par år højere. På tværs af de fem regioner ses samme tendens til,at antallet af begge typer undersøgelser er steget, samt at andelen af CT-scanningeraf hjertet ud af det samlede antal hjerteundersøgelser er steget over perioden. Antalletaf undersøgelser pr. 100.000 indbyggere er forskelligt på tværs af regionerne.For CT-scanning af hjertet er raterne på landsplan ens for mænd og kvinder overperioden, mens der i de enkelte regioner er forskel på kønnenes rater. For koronararteriografier raterne på landsplan såvel som i regionerne næsten dobbelt så højefor mænd i forhold til kvinder i hele perioden.Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 14


Tabel 7 Antal koronararteriografier hhv. CT-scanninger af hjertet pr. patient pr. halvår (angivet ved gennemsnit og median).KAGCT2008 2009 2010 20111. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvårK M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I altAntal patienter 3.813 7.380 11.193 4.611 8.062 12.673 4.696 8.468 13.164 4.699 8.283 12.982 4.750 8.859 13.609 4.769 8.539 13.308 4.681 9.058 13.739Us./ pers (gnsnit) 1,05 1,07 1,06 1,05 1,07 1,06 1,05 1,07 1,06 1,06 1,08 1,07 1,06 1,07 1,06 1,05 1,07 1,07 1,06 1,08 1,07Us./ pers (median) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00Antal patienter 620 727 1.347 815 929 1.744 1.369 1.414 2.783 1.527 1.444 2.971 1.867 1.871 3.738 2.295 2.114 4.409 2.587 2.568 5.155Us./ pers (gnsnit) 1,01 1,02 1,02 1,03 1,04 1,03 1,15 1,15 1,15 1,14 1,18 1,16 1,20 1,21 1,20 1,11 1,13 1,12 1,15 1,16 1,16Us./ pers (median) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00Antal patienter 4.265 7.800 12.065 5.230 8.666 13.896 5.815 9.466 15.281 5.973 9.348 15.321 6.277 10.209 16.486 6.687 10.130 16.817 6.875 10.994 17.869Total Us./ pers (gnsnit) 1,08 1,11 1,10 1,09 1,11 1,10 1,12 1,12 1,12 1,12 1,14 1,13 1,16 1,15 1,15 1,13 1,14 1,14 1,15 1,16 1,16Us./pers (median) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00Anm.: Det mediane antal undersøgelser er skillelinjen mellem de 50 % af patienterne, som har fået foretaget færrest undersøgelser, og de 50 %, som har fået foretaget flest i pågældende halvår.Tallene kan være influeret af konflikten på sundhedsområdet i foråret 2008.Kilde: Landspatientregisteret januar 2012, Sundhedsstyrelsen.Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 16


Af tabel 7 fremgår, at det gennemsnitlige antal koronararteriografier og CTscanningeraf hjertet er på godt 1 besøg pr. patient pr. halvår hen over perioden.Mænd får generelt foretaget lidt flere undersøgelser end kvinder.I tabel 7 kan samme patient indgå i opgørelsen i flere halvår, hvor der i tabel 7B(bilag 1) opgøres antal undersøgelser over den samlede periode pr. patient. Sammenlignestabel 7 og 7B fremgår det, at det mediane antal undersøgelser stort seter det samme, uanset om der opgøres på enkelte halvår eller over den samlede periode– 1 hjerteundersøgelse pr. patient. Det gennemsnitlige antal undersøgelser pr.patient over den samlede periode er imidlertid højere end det gennemsnitlige antalundersøgelser pr. patient pr. halvår, hvilket tyder på, at nogle af patienterne bliverundersøgt flere gange i løbet af perioden. Det lidt højere samlede gennemsnit forbegge undersøgelser sammenlignet med gennemsnitstallene for de to undersøgelsestyperhver for sig tyder endvidere på, at nogle patienter får foretaget begge typerhjerteundersøgelser i perioden.Tabel 7B angiver desuden, at det er størstedelen – over 75 pct. - af alle undersøgtepatienter, der alene får 1 af hjerteundersøgelserne over perioden. Denne andel erstørre blandt patienter, der har fået foretaget koronararteriografi, samt blandt kvinder.Det er således en gruppe patienter, der får foretaget mere end 1 hjerteundersøgelsei perioden 2008 til 1. halvår 2011. Tabel 8 nedenfor viser hvor mange patienter,der har fået mere end 1 hjerteundersøgelse i perioden.Tabel 8 Opgørelse af antal patienter, der får flere hjerteundersøgelser (koronararteriografi ogCT-scanning af hjertet) i perioden 2008-1. halvår 2011.Antal undersøgelseri hele periodenAntalpatienterKAG CT Begge undersøgelserAndel (pct.)af allepatienterAntalpatienterAndel (pct.)af allepatienterAntalpatienterAndel (pct.)af allepatienterMin. 1 undersøgelse (alle) 81.097 100 21.715 100 95.993 100Min. 2 undersøgelser 11.927 14,7 3.282 15,1 19.807 20,6Min. 3 undersøgelser 2.564 3,2 178 0,8 4.402 4,6Min. 4 undersøgelser 681 0,8 27 0,1 1.082 1,1Min. 5 undersøgelser 174 0,2 2 0,0 300 0,3Min. 6 undersøgelser 59 0,1 1 0,0 101 0,1Min. 7 undersøgelser 20 0,0 33 0,0Min. 8 undersøgelser 11 0,0 15 0,0Min. 9 undersøgelser 7 0,0 9 0,0Min. 10 undersøgelser 3 0,0 4 0,0Min. 11 undersøgelser 2 0,0 3 0,0Min. 12 undersøgelser 1 0,0Anm.: Med ’minimum x undersøgelser’ menes en patient, som fx har fået foretaget mindst 7 undersøgelserover perioden, og er således også repræsenteret i de ovenfor stående tal.Kilde: Landspatientregisteret januar 2012, SundhedsstyrelsenAf tabel 8 fremgår, at det højeste antal undersøgelser, en patient har fået foretaget iperioden 2008-1. halvår 2011 er 12, samt at tilfælde, hvor samme patient undersøgesflere end 2 gange i perioden, er relativt sjældent forekommende. Ud af allehjerteundersøgte patienter har knap 21 pct. fået foretaget 2 eller flere undersøgelserover perioden, og knap 5 pct. har fået foretaget 3 eller flere undersøgelser.Knap 15 pct. af de patienter, der har fået foretaget CT-scanning af hjertet, har fåetforetaget flere hjerte-CTer end denne ene. Ud af de patienter, der har fået foretagetTal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 17


koronararteriografi, har ligeledes godt 15 pct. fået foretaget flere koronararteriografierend denne ene.Summeres de opgjorte antal patienter (fx tabel 7B bilag 1), der har fået foretagetkoronararteriografi hhv. CT-scanning af hjertet, er denne sum større end det opgjorteantal patienter, som har fået minimum 1 hjerteundersøgelse. Dette viser, ligesomi de foregående tabeller, at en del af patienterne har fået foretaget begge typerhjerteundersøgelser i løbet af perioden. I tabel 9 nedenfor opgøres antallet afpatienter i den samlede patientpopulation, som alene har fået foretaget koronararteriografihhv. CT-scanning af hjertet, samt antallet af patienter, der har fået foretagetbegge typer hjerteundersøgelse i perioden.Tabel 9 Opgørelse af antal patienter, der har fået 1 eller begge typer hjerteundersøgelse i perioden2008-1. halvår 2011.Patientpopulation N Andel (pct.) af NSamlet patientpopulation 95.993Patienter der alene har fået CT 14.896 15,5Patienter der alene har fået KAG 74.278 77,4Patienter der har fået begge typer undersøgelser 6.819 7,1Kilde: Landspatientregisteret januar 2012, SundhedsstyrelsenDet fremgår af tabel 9, at langt størstedelen – godt 77 pct. – af de hjerteundersøgtepatienter alene har fået foretaget koronararteriografi, samt at godt 15 pct. alene harfået foretaget CT-scanning af hjertet. 7,1 pct. af patientpopulationen har fået foretagetbegge typer hjerteundersøgelser i perioden.4.2 UndersøgelsesmønsterI det følgende fokuseres på de tilfælde, hvor samme patient har fået foretaget mereend 1 hjerteundersøgelse i perioden, herunder rækkefølgen af undersøgelsernesamt tidsafstanden imellem disse. I tabel 10 er opgjort, hvor lang tid der går mellemhjerteundersøgelser foretaget på samme patient, herunder hvilken rækkefølgeaf undersøgelser, det drejer sig om. Samme patient kan således indgå i opgørelsenflere gange, afhængigt af hvor mange undersøgelser vedkommende har fået foretageti perioden. Som det fremgår af tabel 8 og 9 vil der imidlertid ikke være overvægtaf gengangere blandt de undersøgte patienter, der er opgjort i de følgende tabeller.Tiden mellem undersøgelserne er angivet i kalenderdage ved gennemsnit,median og percentiler.Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 18


Tabel 10 Opgørelse af tidsafstand mellem hjerteundersøgelser efter køn i tilfælde, hvor der i perioden 2008-1. halvår 2011 er foretaget flere hjerteundersøgelser på samme patient (angiveti kalenderdage ved gennemsnit, median og percentiler).CT-CTCT-KAGKAG-CTKAG-KAGSamletAntaltilfældeTid i kalenderdage mellem undersøgelserne – gennemsnit og percentilerGn.snit p5 p10 p15 p20 p25 p30 p35 p40 p45 median p55 p60 p65 p70 p75 p80 p85 p90 p95K 2.091 44,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 11,0 52,0 341,0M 2.303 61,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 7,0 19,0 88,0 266,0 402,0I alt 4.394 53,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0 32,0 154,0 376,0K 2.928 77,1 1,0 4,0 6,0 9,0 12,0 15,0 19,0 21,0 24,0 28,0 31,0 35,0 40,0 46,0 56,0 68,0 91,0 158,0 378,0M 4.110 77,0 0,0 1,0 4,0 7,0 9,0 13,0 16,0 20,0 22,0 26,0 29,0 34,0 39,0 46,0 54,0 67,0 95,0 173,0 365,0I alt 7.038 77,0 1,0 2,0 5,0 7,0 11,0 14,0 16,0 20,0 23,0 27,0 30,0 34,0 39,0 46,0 55,0 67,0 93,0 169,0 366,0K 1.054 318,9 1,0 4,0 7,0 10,0 16,0 24,0 34,0 45,0 60,0 77,5 110,0 174,0 246,0 379,0 502,0 670,0 832,0 1.043,0 1.306,0M 2.103 221,2 1,0 1,0 3,0 6,0 9,0 14,0 21,0 28,0 36,0 49,0 70,0 99,0 138,0 202,0 315,0 403,0 540,0 714,0 1.043,0I alt 3.157 253,8 1,0 1,0 4,0 7,0 11,0 17,0 25,0 33,0 42,0 58,0 82,0 113,0 168,0 253,0 364,0 478,0 631,0 850,0 1.178,0K 7.237 358,2 2,0 6,0 15,0 26,0 37,0 59,0 93,0 133,0 183,0 234,0 287,0 345,0 397,0 464,0 556,0 666,0 782,0 948,0 1.170,0M 17.814 349,0 2,0 7,0 16,0 28,0 39,0 60,0 94,0 133,0 182,0 230,0 280,0 332,0 375,0 434,0 524,0 641,0 751,0 919,0 1.166,0I alt 25.051 351,7 2,0 7,0 16,0 27,0 38,0 60,0 94,0 133,0 182,0 231,0 281,0 335,0 380,0 443,0 533,0 648,0 760,0 926,0 1.166,0K 13.310 244,0 0,0 0,0 1,0 4,0 8,0 15,0 22,0 30,0 39,0 55,0 82,0 127,0 197,0 276,0 364,0 462,0 613,0 786,0 1.057,0M 26.330 271,2 0,0 1,0 4,0 9,0 16,0 24,0 33,0 44,0 65,0 101,0 151,0 208,0 272,0 339,0 398,0 495,0 643,0 800,0 1.073,0I alt 39.640 262,0 0,0 0,0 3,0 7,0 14,0 21,0 29,0 38,0 54,0 82,0 124,0 184,0 249,0 322,0 386,0 484,0 632,0 796,0 1.069,0Anm.: Samme patient kan indgå i opgørelsen flere gange, afhængigt af hvor mange undersøgelser vedkommende har fået foretaget i perioden. En patient, der har fået foretaget 2 undersøgelser iperioden, indgår 1 gang i tabellen som 1 tilfælde, mens patienter, der har fået foretaget 4 undersøgelser i perioden, indgår 3 gange som 3 tilfælde, og så fremdeles. Opgørelsen tager afsæt i hjerteundersøgelsernesrækkefølge. Mediantiden er skillelinjen mellem de 50 % af patienterne, som har kortest tid mellem 2 undersøgelser, og de 50 %, som har længst tid. Percentilerne deler patientpopulationeni forhold til tiden mellem hjerteundersøgelserne. Percentil10 beskriver det antal kalenderdage, som 10 % af patienterne har mellem undersøgelserne, percentil50 er mediantiden, percentil75beskriver det antal kalenderdage, som 75 % af patienterne har mellem undersøgelserne, og så fremdeles.Bemærk at der kan være forskel i opfølgningsperioden efter undersøgelse.Kilde: Landspatientregisteret januar 2012, SundhedsstyrelsenTal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 19


Af tabel 10 fremgår, at der i knap 4.400 tilfælde er foretaget en CT-scanning afhjertet efter en foregående CT-scanning af hjertet, i godt 7.000 tilfælde er der foretageten koronararteriografi efter en foregående CT-scanning af hjertet, i knap3.200 tilfælde er der foretaget en CT-scanning af hjertet efter en foregående koronararteriografi,og i godt 25.000 tilfælde er der foretaget en koronararteriografi efteren foregående koronararteriografi.Ses alle kombinationer af undersøgelsesrækkefølge under ét, på tværs af køn oguanset rækkefølge af undersøgelserne, er to tredjedele af tilfældene repræsenteretaf mandlige patienter. Kønsfordelingen varierer afhængigt af undersøgelsernesrækkefølge. Mandlige patienter er størst repræsenteret – med 71 pct. – i tilfælde,hvor koronararteriografi er foretaget efter en forudgående koronararteriografi samti tilfælde, hvor hjerte-CT er foretaget efter en foregående koronararteriografi –med 67 pct. Kvindelige patienter er størst repræsenteret – med knap 48 pct. – i tilfælde,hvor der er foretaget en CT-scanning af hjertet efter en foregående CTscanningaf hjertet.For 10 pct. af tilfældene foretages undersøgelserne samme dag. Også tidsafstandenmellem undersøgelserne er meget forskellig afhængigt af rækkefølgen af undersøgelserne.For halvdelen af tilfældene, hvor der er foretaget en CT-scanning af hjertet,der følger en forudgående CT-scanning af hjertet, har patienten fået disse undersøgelsersamme dag – for 80 pct. af disse tilfælde er undersøgelserne foretagetindenfor en uge. For halvdelen af tilfældene, hvor der er foretaget en koronararteriografi,der følger en forudgående koronararteriografi, har patienten fået undersøgelserneindenfor en periode på 231 dage eller knap 8 måneder. I halvdelen af tilfældene,hvor der følger en koronararteriografi efter en forudgående CT-scanningaf hjertet, er undersøgelserne foretaget indenfor 27 dage. Er der foretaget en CTscanningaf hjertet, der følger en forudgående koronararteriografi, er undersøgelsernefor halvdelen af tilfældene foretaget indenfor 58 dage eller knap 2 måneder.Der er lidt længere tidsafstand mellem undersøgelserne for mandlige patientersvedkommende. For halvdelen af tilfældene går der 55 hhv. 101 dage mellem undersøgelsernefor hhv. mænd og kvinder. Der ses, indenfor samme undersøgelsesrækkefølge,endnu større forskelle i tidsafstanden mellem undersøgelserne foretagetpå mænd og kvinder. I tilfælde, hvor der foretages en CT-scanning af hjertetefter en foregående koronararteriografi, er der for kvinder væsentligt længere tidmellem undersøgelserne.I tabel 11 nedenfor er opgjort hvor lang tid der går mellem hjerteundersøgelser foretagetpå samme patient efter patientens bopælsregion. Tiden mellem undersøgelserneer angivet i kalenderdage ved median og 25 henholdsvis 75 percentiler.Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 20


Tabel 11 Opgørelse af tidsafstand mellem hjerteundersøgelser efter patientens bopæl i tilfælde,hvor der i perioden 2008-1. halvår 2011 er foretaget flere undersøgelser på samme patient (angiveti kalenderdage ved median og percentiler).CT dernæst CTCT dernæst KAGKAG dernæst CTKAG dernæst KAGSamletBopælsregionAntaltilfældeTid i kalenderdage mellem undersøgelserne– percentilerPercentil25 Median Percentil75Region Hovedstaden 2.131 0,0 0,0 0,0Region Sjælland 275 0,0 0,0 12,0Region Syddanmark 901 0,0 0,0 84,0Region Midtjylland 727 0,0 0,0 14,0Region Nordjylland 344 7,0 7,0 11,0Ukendt/udenfor DK 16 0,0 0,0 0,0Region Hovedstaden 1.396 10,5 31,0 71,0Region Sjælland 746 1,0 20,0 51,0Region Syddanmark 1.924 10,0 27,0 65,0Region Midtjylland 2.150 16,0 29,5 50,0Region Nordjylland 758 8,0 20,0 32,0Ukendt/udenfor DK 64 0,0 1,0 37,5Region Hovedstaden 808 11,0 69,0 413,0Region Sjælland 528 2,0 45,0 130,5Region Syddanmark 824 8,0 25,5 252,5Region Midtjylland 669 24,0 146,0 536,0Region Nordjylland 305 45,0 129,0 538,0Ukendt/udenfor DK 23 1,0 2,0 29,0Region Hovedstaden 5.987 38,0 213,0 529,0Region Sjælland 3.782 29,0 191,0 492,0Region Syddanmark 5.086 52,0 263,5 579,0Region Midtjylland 7.532 33,0 206,0 495,0Region Nordjylland 2.397 91,0 302,0 643,0Ukendt/udenfor DK 267 24,0 239,0 570,0Region Hovedstaden 10.322 3,0 58,0 361,0Region Sjælland 5.331 12,0 95,0 393,0Region Syddanmark 8.735 14,0 94,0 406,0Region Midtjylland 11.078 21,0 81,0 377,0Region Nordjylland 3.804 21,0 126,0 449,5Ukendt/udenfor DK 370 2,0 82,0 441,0Anm.: Region angiver patientens bopæl på tidspunktet for den første hjerteundersøgelse.Samme patient kan indgå i opgørelsen flere gange, afhængigt af hvor mange undersøgelserne vedkommendehar fået i perioden. En patient, der har fået 2 undersøgelser i perioden, indgår 1 gang i tabellensom 1 tilfælde, mens patienter, der har fået foretaget 4 undersøgelser i perioden, indgår 3 gangesom 3 tilfælde, og så fremdeles. Opgørelsen tager afsæt i undersøgelsernes rækkefølge samt patientensbopæl på tidspunktet for den først forekommende undersøgelse.Mediantiden er skillelinjen mellem de 50 % af patienterne, som har kortest tid mellem 2 undersøgelser,og de 50 %, som har længst tid. Percentilerne deler patientpopulationen i forhold til tiden mellemundersøgelserne. Percentil25 beskriver det antal kalenderdage, som 25 % af patienterne har mellemundersøgelserne, percentil50 er mediantiden, percentil75 beskriver det antal kalenderdage, som 75 %af patienterne har mellem undersøgelserne, og så fremdeles.Bemærk, at der kan være forskel i opfølgningsperioden efter undersøgelse samt at regionernes befolkningstaler forskellige.Kilde: Landspatientregisteret januar 2012, SundhedsstyrelsenAf tabel 11 fremgår, at der er regionale forskelle på antallet af tilfælde, hvor sammepatient undersøges flere gange i perioden. Der er flest tilfælde blandt patienterbosiddende i region Midtjylland og Hovedstaden – hhv. 11.078 og 10.332, og færresti region Nordjylland – 3.804 tilfælde.Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 21


Der er ligeledes regionale forskelle i forhold til den rækkefølge, undersøgelserneforetages i. Over den samlede periode tegner patienter bosiddende i region Hovedstadensig for flest CT-scanninger af hjertet foretaget efter en forudgående CTscanningaf hjertet – 1.856 flere tilfælde i forhold til region Sjælland, der tegnersig for færrest af disse tilfælde. Patienter bosiddende i region Midtjylland tegnersig for flest koronararteriografier foretaget efter en forudgående undersøgelse afbegge typer – 1.404 flere tilfælde i forhold til region Sjælland, der tegner sig forfærrest tilfælde af koronararteriografi foretaget efter en forudgående CT-scanningaf hjertet, og 5.135 flere tilfælde i forhold til region Nordjylland, der tegner sig forfærrest tilfælde af koronararteriografi foretaget efter en forudgående koronararteriografi.Patienter bosiddende i region Syddanmark tegner sig for flest CTscanningeraf hjertet foretaget efter en forudgående koronararteriografi – 519 fleretilfælde i forhold til region Nordjylland, der tegner sig for færrest af disse tilfælde.Tidsafstanden mellem hjerteundersøgelserne er også forskellig på tværs af regionerne.Mediantiden mellem undersøgelserne er højest i region Nordjylland – 126dage, i forhold til region Hovedstaden med den korteste mediantid på 58 dage.Der er imidlertid også regionale forskelle i mediantiden i forhold til den rækkefølgehjerteundersøgelserne foretages i. I tilfælde, hvor der foretages en CT-scanningaf hjertet efter en forudgående CT-scanning af hjertet, er disse undersøgelser forhalvdelen af tilfældene foretaget samme dag i alle regioner med undtagelse af regionNordjylland, hvor der, for halvdelen af tilfældene, er 7 dage imellem undersøgelserne.I halvdelen af tilfældene, hvor der er foretaget en koronararteriografiforetaget efter en forudgående CT-scanning af hjertet, er disse undersøgelser foretagetmed kortest mellemrum i region Sjælland og Nordjylland – indenfor 20 kalenderdage.I tilfælde, hvor der er foretaget en CT-scanning af hjertet efter en forudgåendekoronararteriografi, er disse undersøgelser for halvdelen af tilfældene foretagetindenfor 26 kalenderdage i region Syddanmark og 146 dage i regionMidtjylland. I tilfælde, hvor der er foretaget en koronararteriografi foretaget efteren forudgående koronararteriografi, er disse undersøgelser for halvdelen af tilfældeneforetaget indenfor 191 kalenderdage i region Sjælland og 302 dage i regionNordjylland.Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 22


5 Kilder og metodeDatagrundlaget for opgørelserne er de lovbundne indberetninger fra sygehuse iDanmark til Landspatientregisteret. Dataopgørelserne er fra januar 2012.Sygehuskontakter med relevant hjerteundersøgelse indgår i opgørelsen uanset registreretdiagnose, speciale/sygehusafdeling, indlæggelsesmåde (akut eller ikkeakut),om undersøgelsen er registreret på offentligt eller privat sygehus, samt omkontakten er afsluttet eller ej.Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet er afgrænset ved SKSprocedurekodernei boksen nedenfor.BetydningKoronararteriografiKoronararteriografi via arteria femoralisKoronararteriografi via arteria radialisKoronararteriografi via arteria brachialisKoronararteriografi via aorta abdominalisCT-scanning af hjertetSKS-kodeUXAC85UXAC85AUXAC85BUXAC85CUXAC85DUXCC00ATal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 23


6 BilagTabel 7B Antal koronararteriografier henholdsvis CT-scanninger af hjertet pr. patient over den samlede periode 2008-1. halvår 2011 (angivet ved gennemsnit, median og percentiler).AntalpatienterAntal undersøgelser fra 2008-1. halvår 2011 – gennemsnit og percentilerGn.snit p5 p10 p15 p20 p25 p30 p35 p40 p45 median p55 p60 p65 p70 p75 p80 p85 p90 p95K 29.330 1,15 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00KAG M 51.767 1,21 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00I alt 81.097 1,19 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00K 10.950 1,15 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00CT M 10.765 1,17 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00I alt 21.715 1,16 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00K 37.587 1,23 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00Total M 58.406 1,29 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00I alt 95.993 1,27 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00Anm.: Det mediane antal undersøgelser er skillelinjen mellem de 50 % af patienterne, som har fået foretaget færrest undersøgelser, og de 50 %, som har fået foretaget flest over den samlede periode.Percentilerne deler patientpopulationen i forhold til antallet af undersøgelser. Percentil10 beskriver det antal undersøgelser, som 10 % af patienterne får, percentil50 er medianen, percentil75beskriver det antal undersøgelser, som 75 % af patienterne får, og så fremdeles. Tallene kan være influeret af konflikten på sundhedsområdet i foråret 2008.Kilde: Landspatientregisteret januar 2012, SundhedsstyrelsenTal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 24

More magazines by this user
Similar magazines