13.07.2015 Views

Små skridt til vægttab – der holder - Sundhedsstyrelsen

Små skridt til vægttab – der holder - Sundhedsstyrelsen

Små skridt til vægttab – der holder - Sundhedsstyrelsen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Små</strong> <strong>skridt</strong> <strong>til</strong> <strong>vægttab</strong><strong>–</strong> <strong>der</strong> hol<strong>der</strong>


EmneoversigtOm guiden • 1Dine vaner • 2-16Kostplaner og tællesystemer • 17Mad og drikke • 18-25Fysisk aktivitet • 26-35Familien • 36-37Børn • 38-39Målti<strong>der</strong>, mæng<strong>der</strong> og sult • 40-45Dine frem<strong>skridt</strong>: vægt og talje • 46-47Mere information • 48-49<strong>Små</strong> <strong>skridt</strong> <strong>til</strong> <strong>vægttab</strong> <strong>–</strong> <strong>der</strong> hol<strong>der</strong>© <strong>Sundhedsstyrelsen</strong> ogKomiteen for Sundhedsoplysning, 20091. udgave, 2. oplag, 2009ISBN 978-87-91321-99-3Manuskript:Per Brændgaard Mikkelsen, cand.scient. i human ernæringPrincipperne i guiden er baseret på de officielleanbefalinger og faglig viden om betydningen afkost og fysisk aktivitet for vægtreguleringen samtpsykologiske aspekter ved vaneændring.Citater er frit oversat fra engelsk.Faglig redaktion:Tatjana Hejgaard, <strong>Sundhedsstyrelsen</strong>Redaktion:Birgitte Dansgaard, Komiteen for SundhedsoplysningGrafisk <strong>til</strong>rettelæggelse:Peter Dyrvig Grafisk DesignIllustrationer:Tegnefabrikken.dk (tegninger) (side 30-33),Anjo Photo (side 11, 14, 16, 25, 26, 29, 34, 36, 45 + forside tv.og bagside th.)Image Library Europa/ Gold/1000 (side 1, 2, 4, 8, 42,bagside tv.)Purestock/Get Fit (side 27)Stuart Pearce (side 38)Photo Alto 1 (forside th.)Fødevarestyrelsen (tegninger side 19-22, 40).Trykkeri:Scanprint, printed in Denmark 2009Kan købes hos:Komiteen for SundhedsoplysningClassensgade 71, 5. sal2100 København ØTlf.: 35 26 54 00Fax: 35 43 02 13Hjemmeside: www.sundhedsoplysning.dkE-mail: kfs@sundkom.dkTrykt med vegetabilske farver udenopløsningsmidler på miljøgodkendt papir


<strong>Små</strong> <strong>skridt</strong> <strong>til</strong> <strong>vægttab</strong><strong>–</strong> <strong>der</strong> hol<strong>der</strong>“Tag det første trin baseretpå tro. Du behøver ikke sehele trappen, tag bare detførste trin.”Martin Luther KingDenne <strong>vægttab</strong>sguide henven<strong>der</strong> sig <strong>til</strong>overvægtige voksne. Guiden viser, hvordandu kan tabe dig og holde vægten nede vedat lave små ændringer i de spise-, drikke- ogaktivitetsvaner, du har nu.<strong>Små</strong> <strong>skridt</strong> opfyl<strong>der</strong> to krav:• De virker: De er gode for din vægt ogdin sundhed.• De passer <strong>til</strong> dit liv: De er realistiske<strong>–</strong> både nu og på længere sigt.<strong>Små</strong> <strong>skridt</strong> giver varigt <strong>vægttab</strong> ved at påvirkedin kaloriebalance på en måde,<strong>der</strong> ikke ven<strong>der</strong> op og ned på din hverdag.<strong>Små</strong> <strong>skridt</strong> kan give store resultater. Du kanfx tabe 10 kg på 12 måne<strong>der</strong> med disse tresmå <strong>skridt</strong> (se også side 24):• Erstat en skive lyst brød med 50 g grøntsagerhver dag.• Erstat et glas sukkerholdig sodavand omdagen med et glas light sodavand.• Erstat fedt kødpålæg med magert kødpålæg<strong>til</strong> frokost hver dag.Til sammen giver disse ændringer et <strong>vægttab</strong>på knap 200 g om ugen. Det ly<strong>der</strong>måske ikke af så meget. Men når du bliverved, kan du tabe en hel del kg. <strong>Små</strong> <strong>skridt</strong>er ikke en deci<strong>der</strong>et slankekur, men varigeændringer af dine vaner <strong>–</strong> og <strong>der</strong>med varigt<strong>vægttab</strong>.Denne guide hjælper dig <strong>til</strong> at finde frem<strong>til</strong> de vaner, hvor du kan lave små ændringermed stor effekt.1


Tag små <strong>skridt</strong> <strong>–</strong> nu!<strong>Små</strong> <strong>skridt</strong> er <strong>skridt</strong>, du selv oplever som små. <strong>Små</strong> <strong>skridt</strong> erændringer i dine nuværende vaner <strong>–</strong> ændringer, som du selvhar lyst <strong>til</strong>, og som du let kan fortsætte med på langt sigt.Det er dig, <strong>der</strong> er eksperten her. Du er deneneste, <strong>der</strong> ved, om dine <strong>skridt</strong> er små ellerstore. Det afhænger bl.a. af, hvad du bedstkan lide og de praktiske mulighe<strong>der</strong> i dindagligdag.<strong>Små</strong> <strong>skridt</strong> med stor effektDe bedste små <strong>skridt</strong> er dem, som duoplever som små, men som din krop opfattersom store, fx fordi de nedsætter ditsamlede kalorieindtag.nytter <strong>der</strong>for ikke noget, hvis du bebrej<strong>der</strong>dig selv, hvad du har gjort tidligere ellerdrømmer om, hvad du vil gøre engang ifremtiden, når du får tid og overskud.Sørg samtidig for, at du har en klar idé om,hvad du vil opnå: nemlig dit vægtmål ogde gevinster, <strong>der</strong> bety<strong>der</strong> mest for netopdig.Gode ændringerFor at en vaneændring kan være god, måden opfylde tre krav:“Dårlige vaner er lettere atændre i dag end i morgen.”Jiddisch ordsprog2Pludselig står du et nyt stedIdéen med små <strong>skridt</strong> er også at blive vedmed at gå og hele tiden gøre små tingbedre og bedre.På den måde kan det, <strong>der</strong> før var et stort oguoverkommeligt <strong>skridt</strong>, blive <strong>til</strong> et lille <strong>skridt</strong>,når du indfører forandringen langsomt ogtager et lille <strong>skridt</strong> ad gangen.Koncentrer dig om nu’et<strong>Små</strong> <strong>skridt</strong> handler om, hvad du kan vælgeog gøre bedre lige nu. Nu’et er din enestemulighed. Fortiden er hukommelse, ogfremtiden er ikke andet end drømme. Det• Den skal være effektiv, altså være sundog hjælpe din vægt ned.• Den skal være lystbetonet, altså værenoget, du er motiveret for og kanoverkomme.• Den skal være realistisk, altså praktiskmulig at leve med <strong>–</strong> også på længeresigt.Et godt sted at starteEt godt 1. <strong>skridt</strong> kan være at se på dine drikkevaner.Kalorier i flydende form mættergenerelt dårligere end kalorier i fast form,


så det er et oplagt sted at sætte ind.Hvad plejer du at drikke, som indehol<strong>der</strong>kalorier? Det kan fx være sukkerholdig sodavand,saftevand, juice, drikkeyoghurt ellerkakaomælk, caffe latte, vin eller øl.Hvad kan du drikke i stedet for, som er frifor kalorier, og som du også godt kan lide?Det er som regel bedst at tage ét <strong>skridt</strong> adgangen. Hvis du fx har for vane at drikke2 sukkerholdige sodavand hver dag, kan dugå frem på denne måde:1. <strong>skridt</strong>: Erstat den sukkerholdige drik meden light variant hver anden gang.2. <strong>skridt</strong>: Erstat al den sukkerholdige drikmed en light variant hver gang.3. <strong>skridt</strong>: Drik light hver anden gang ogpostevand de andre gange.4. <strong>skridt</strong>: Drik vand <strong>til</strong> daglig, og kun sukkerholdigedrikke ved sjældne lejlighe<strong>der</strong>.Hvert <strong>skridt</strong> bevæger dig i en sun<strong>der</strong>eretning. Du bestemmer selv, hvor mange<strong>skridt</strong> du vil tage, og hvor lang tid <strong>der</strong>skal gå mellem hvert <strong>skridt</strong>. Husk: Det eraltid bedre at tage et lille <strong>skridt</strong> i en sun<strong>der</strong>eretning end at stå s<strong>til</strong>le med dårlig samvittighedover, at man ikke tager et stort<strong>skridt</strong>.Din planNu er det din tur: Læg en plan for, hvilke vaner duvil ændre. Det skal være nogle, <strong>der</strong> har betydningfor din vægt.1. Tag udgangspunkt i dine nuværende vaner.2. Find frem <strong>til</strong>, hvilke af dine vaner, <strong>der</strong> i særliggrad påvirker din vægt. I skemaet herun<strong>der</strong>ses eksemper i første kolonne. Tegn selv et<strong>til</strong>svarende skema, eller udfyld de tommerækker ne<strong>der</strong>st.3. Spørg dig selv: Hvad kan jeg gøre i stedet for,som er bedre for min vægt, og som jeg opleversom en effektiv, lystbetonet og realistiskændring? Skriv dit svar ind i anden kolonne(eksempler er vist).4. Prioritér dine ændringer i tredje kolonne. Skriv1 ud for den vigtigste ændring osv.5. Gør det! Tag det vigtigste <strong>skridt</strong> først.Derefter det næstvigtigste osv. Gå langsomtfrem og vent med at tage et nyt <strong>skridt</strong>, <strong>til</strong>det forrige <strong>skridt</strong> er blevet <strong>til</strong> en ny vane.Sæt et “flueben” i fjerde kolonne, når du hargennemført en ændring, og du tror på, at deter noget, du kan blive ved med.6. Hvis en planlagt ændring ikke virker i praksis,så gentag blot proceduren og find frem <strong>til</strong> etandet lille <strong>skridt</strong>. Vær kreativ.7. Mind hver dag dig selv om din beslutning ogom fordelene ved <strong>vægttab</strong> og sundhed.Nuværende vaner <strong>Små</strong> ændringer Prioritet GennemførtSlik hver aften Skiftevis frugt og slik 3Sødmælk i kaffen Minimælk i kaffen 1 ✔Se tv i sofaen Se tv på kondicyklen 4Tage en lur Gå en tur 2 ✔3


Tab 10 % af din vægt10 % vil i de fleste <strong>til</strong>fælde være nok <strong>til</strong>, at duopnår store sundhedsmæssige gevinster.Vægttab gør, at du får det bedre fysiskog psykisk. Du får mere overskud, dithumør får et løft, og din krop fungererbedre. Samtidig vin<strong>der</strong> du noget på“sundheds-kontoen”.Et passende og realistisk mål for de flesteovervægtige er at tabe 10 % af udgangsvægten.Det giver stor sundhedsvirkning,og du kan opnå det på 12 måne<strong>der</strong> medsmå <strong>skridt</strong>. Desuden har du gode chancerfor at bevare <strong>vægttab</strong>et på længere sigt.Mindre risiko for sygdomHvis du taber blot 10 % af din nuværendevægt, vil det også sænke din risiko for atfå alvorlige sygdomme som type 2-diabetes,hjerte-kar-sygdom, galdesten, slidgigt,åndedrætsbesvær, visse kræftformer samthormon- og fer<strong>til</strong>itetsproblemer (kvin<strong>der</strong>)og impotens (mænd).Har du allerede en af disse sygdommeeller <strong>til</strong>stande, vil <strong>vægttab</strong>et betydefærre symptomer og en bedring af<strong>til</strong>standen.Hvis du fx vejer 110 kg, kan du havesom mål at tabe 11 kg, så din nyevægt bliver 99 kg. Du må godttabe dig mere, men selvfølgeligikke så meget, at du bliver un<strong>der</strong>vægtig,se side 7.Måske vil du stadig være overvægtig,selv om du taber 10 % af din nuværendevægt, men du kan alligevel opnå storesundhedsmæssige gevinster ved det.Hvis du skal tabe mange kg, er det særligvigtigt, at du tager små <strong>skridt</strong>. Man kan godtmiste modet, hvis man tænker på alle de kg,man ønsker at tabe i alt. Tænk <strong>der</strong>for kunpå det næste kg og ros dig selv for hverteneste kg, du taber <strong>–</strong> uanset hvor langsomt4


det går, og uanset hvor mange kg du en<strong>der</strong>med at tabe i alt. Husk også, at de flestedesværre tager på igen, efter de har tabt sig.Så det er mindst lige så vigtigt, at du anerken<strong>der</strong>dig selv for at holde vægten nede.Psykiske gevinsterNår du taber dig på den rigtige måde, kandu forvente en række psykiske gevinster,bl.a. bedre selvværd og følelse af størrepsykisk styrke, fordi du gør noget, <strong>der</strong> er ensucces.Dobbelt virkningDu får det kun bedre, hvis du taber dig påen sund måde, <strong>der</strong> sikrer et varigt <strong>vægttab</strong>.Nogle diæter er direkte usunde, da de ikkedækker kroppens behov for næringsstoffer.De råd, du får i denne guide, har dobbeltvirkning:• Rådene hjælper med at holde vægtennede på længere sigt.• Rådene er sunde i sig selv, uanset hvormeget eller lidt du taber dig.Langsigtede mål hol<strong>der</strong> bedreHvis du vil opnå et varigt <strong>vægttab</strong>, må duhave et langsigtet perspektiv. Det handlerikke om, at du nu skal tabe så mange kgsom muligt så hurtigt som muligt.Beslut dig i stedet for at nå din målvægtom fx 12 måne<strong>der</strong> i stedet for 12 uger.Din succes med at opnå varigt <strong>vægttab</strong>afhænger først og fremmest af, hvorvidtdet lykkes for dig at gennemføre de rigtigeændringer i dine vaner mht. mad, drikkeog fysisk aktivitet <strong>–</strong> og holde fast i ændringerne.Der findes desværre ingen mirakelkure,<strong>der</strong> får kiloene <strong>til</strong> at rasle af for evigt.“Start med at sige <strong>til</strong> dig selv,hvad du vil være; så gør, hvad<strong>der</strong> skal <strong>til</strong>.”EpiktetTest din motivation1. Hvad er de tre vigtigste gevinsterved <strong>vægttab</strong> for dig? Se gevinsternefor dit indre blik. Mærk dem. Find degevinster, <strong>der</strong> motiverer lige netopdig på en positiv måde.•••2. Hvor motiveret er du på en skala fra1 <strong>til</strong> 5 for at tabe dig og opnå dine trevigtigste gevinster?1 2 3 4 5Slet ikke motiveretMeget motiveret3. Hvis du har svaret 3 eller mindre:Hvilken anden gevinst motiverer digså meget, at du svarer 4 eller 5?4. Når du har fundet den eller degevinster, <strong>der</strong> motiverer dig mest,så skriv det ned et sted, hvor duser det hver dag. Mind dig selv omgevinsterne dagligt.5


Du kan styre dine valg <strong>–</strong> ikke din vægtDet er vigtigt, at du sætter dig et konkret og realistisk mål for <strong>vægttab</strong>. Men det erlige så vigtigt, at du ikke går for meget op i, hvor meget du taber dig fra uge <strong>til</strong> uge.Du kan ikke kontrollere din vægt direkte.Selv om du spiser og er fysisk aktiv efterplanen, kan vægten godt stå s<strong>til</strong>le i nogledage, eller måske oven i købet stigemidlertidigt, fx pga. naturlige udsving ivæskebalancen.Det er meget frustrerende at have mål,<strong>der</strong> reelt er uden for ens kontrol.Hvis <strong>vægttab</strong>et går for langsomt ellermåske helt udebliver i en periode, kan dukomme i tvivl, om målet overhovedet erinden for rækkevidde.Du kan godt nå dit mål. Men du må giveslip på fores<strong>til</strong>lingen om, at du kan styredin vægt fra dag <strong>til</strong> dag eller uge <strong>til</strong> uge.Det kan ikke lade sig gøre.Fokuser på dét, du har kontrol overDet, du kan styre, er, hvad du vælger atspise og drikke samt din fysiske aktivitet.Hvis du laver de rigtige, små ændringeri din dagligdag på disse områ<strong>der</strong>, vil dutabe dig hen ad vejen.Derfor: Ret fokus og energi på dine små<strong>skridt</strong> og lad dit <strong>vægttab</strong> komme af sig selv.Fokuser på dine indre og ydre opdagelser.Fokuser på dine styrker og alt det, dumærker af forandringer, som føles dejligt.Kig på vægten, hvis det motiverer digSelve det, at du vejer dig, får ikke vægten<strong>til</strong> at gå ned. Vej dig, hvis du synes, detstyrker din motivation. Lad være, hvis detikke giver dig noget godt.Husk også, at vægtændringer ikke kunskyldes ændringer i kroppens fedt, menogså udsving i din væskebalance ellermuskelmasse. Gå ikke i panik, hvis duen uge har taget lidt på, selv om du hargjort alting efter planen. Det er bedst atvur<strong>der</strong>e vægtændringer over en længereperiode, fx en måned i stedet for enuge. Det er også en god idé at supplerevejningen med måling af din talje, forditaljeomkredsen siger noget om kroppensfedtfordeling, se side 7 og 47.“Succesfulde mennesker harsucces, fordi de ved, hvor degår hen. Så enkelt er det.”Earl Nightingale6


Beregn dit BMIBMI (Body Mass Index) er et mål for, hvor meget manvejer i forhold <strong>til</strong> sin højde.Du beregner dit BMI ved at tage din vægt i kg ogdivi<strong>der</strong>e med din højde i meter gange højde i meter:vægt i kghøjde i meter x højde i meterEksempel:80 kg 80=1,70 m x 1,70 m 2,89= 27,7 ≈ 28 i BMIDu kan også finde dit BMI i tabellenFind din højde i kolonnen <strong>til</strong> venstre og din vægti rækken øverst. Hvor de krydser inde i tabellen,er dit BMI. Se eksemplet med de røde cirkler.TaljemålDit taljemål er et godt supplement <strong>til</strong> BMI, når duskal vur<strong>der</strong>e din vægt. Læs mere om taljemåletside 47.Vur<strong>der</strong>ing af taljemåletKvin<strong>der</strong> Mænd Risiko forfølgesygdommeUn<strong>der</strong> 80 cm Un<strong>der</strong> 94 cm Lav80-88 cm 94-102 cm Mo<strong>der</strong>at forøgetOver 88 cm Over 102 cm Svært forøgetMed hver cm din talje mindskes <strong>til</strong> un<strong>der</strong> 80 cmfor kvin<strong>der</strong> og un<strong>der</strong> 94 cm for mænd, øges dinsundhed.Tabel for BMIVægt i kgHøjde i 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120meter1,50 23 25 27 28 30 32 34 36 37 39 41 43 44 46 48 50 52 531,55 22 23 25 27 28 30 32 33 35 37 38 49 42 43 45 47 48 501,60 20 22 23 25 27 28 30 31 33 34 36 38 39 41 42 44 45 471,65 19 21 22 24 25 26 28 29 31 32 34 35 37 38 40 41 43 441,70 18 19 21 22 24 25 26 28 29 30 32 33 35 36 37 39 40 421,75 17 18 20 21 22 24 25 26 27 29 30 31 33 34 35 37 38 391,80 16 17 19 20 21 22 23 25 26 27 28 30 31 32 33 35 36 371,85 - 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 32 33 34 351,90 - 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 331,95 - - 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 322,00 - - 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30OBS! Tabellen kan kun anvendes på personer over 18 år.Vur<strong>der</strong>ing af BMI for voksne kvin<strong>der</strong> og mændKategori BMI Risiko for følgesygdommeUn<strong>der</strong>vægt Un<strong>der</strong> 18,5 ForhøjetNormalvægt 18,5 - 24,9 Ikke forhøjetOvervægt 25 - 29,9 Let forhøjetSvær overvægt 30 og <strong>der</strong>over Meget forhøjet7


Alene eller sammen med andre?Overvej, om du vil gøre det alene ellersammen med andre. Du er nødt <strong>til</strong> at tageansvaret selv, men støtte fra de mennesker,du er tæt på i dagligdagen, er en stor hjælp.Det kan også være værdifuldt at være endel af en gruppe med andre i samme båd.Få vejledning og støtte fra en professionel,fx din læge, eller spørg i din kommune,hvilke <strong>til</strong>bud de har.Kroppen og vanerne vil forsøge at holdedig fastDu taber dig, når du samlet over en periodeindtager mindre energi (kalorier), end duforbruger.Men <strong>der</strong> er to faktorer, <strong>der</strong> gør det svært:• Kroppen er et biologisk system, <strong>der</strong> haren tendens <strong>til</strong> at øge vægten og holdeden oppe.• Vanens magt er stor, og du vil umiddelbartholde fast i gamle indgroedevaner. Samtidig gør nutidens samfunddet nemt at have en livss<strong>til</strong> med storemæng<strong>der</strong> kalorierig mad og drikke<strong>–</strong> og for lidt fysisk aktivitet.Med små <strong>skridt</strong> kan du overvindeforhindringerneAnbefalingerne om små <strong>skridt</strong> tagerhensyn <strong>til</strong> både kroppens og vanernesmagt, idet ændringerne er små og gradviseog tager udgangspunkt i netop dinvirkelighed.Når du følger kostrådene i guiden, vil dutabe dig <strong>–</strong> eller i hvert fald holde vægten <strong>–</strong>fordi du kan spise dig <strong>til</strong>pas mæt for færrekalorier. Du laver små ændringer i dinemad- og drikkevaner, så du får mere afdet, <strong>der</strong> giver stor mæthed pr. kalorie, ogmindre af det, <strong>der</strong> giver lille mæthed pr.kalorie.Maden har størst betydningMad og fysisk aktivitet er lige vigtigefor sundheden. Men i forhold <strong>til</strong> at fåvægten ned, er madændringer mereeffektive end fysisk aktivitet.Det er fordi, maden udgør 100 % afenergiindtagelsen. Til sammenligningudgør fysisk aktivitet kun omkring 20 %af energiforbruget, mens resten går <strong>til</strong>at holde kroppens funktioner i gang,herun<strong>der</strong> stofskifte og kropstemperatur.Men fysisk aktivitet er alligevel særdelesvigtig. Fysisk aktivitet øger dit fedttab,gør dig sun<strong>der</strong>e og gla<strong>der</strong>e<strong>–</strong> og gør, at du ikke så let tager på igen.“En rejse på tusind milmå begynde med det første<strong>skridt</strong>.”Lao Tzu9


Slå automatpiloten fra− og opmærksomheden <strong>til</strong>Du træffer flere end 200 mad-valg hver eneste dag.Der<strong>til</strong> kommer en masse valg om at være fysiskaktiv eller inaktiv. Hvis du kan være bare lidt mereopmærksom, når du vælger, er du godt på vej.De fleste af dine valg kører fuldstændigt påautomatpiloten. Du køber ind, laver mad,øser mad over på tallerkenen, spiser, drikker,bevæger dig og sid<strong>der</strong> s<strong>til</strong>le uden at tænkeover det.Men det er muligt at slå automatpiloten fraog opmærksomheden <strong>til</strong>. Det handler omat være nærværende, bevidst og <strong>til</strong> stedelige nu. Dit <strong>vægttab</strong> afhænger af summenaf alle dine små og store valg om mad,drikke, bevægelse og andre aspekter i dinlivss<strong>til</strong>.Du kan slå din opmærksomhed <strong>til</strong> ved ats<strong>til</strong>le dig selv spørgsmålet:• Hvilke valgmulighe<strong>der</strong> har jeg lige nu?10


S<strong>til</strong> dig selv dette spørgsmål, når du køberind, laver mad, øser mad over på dintallerken, er på restaurant, er lækkersulten,kommer <strong>til</strong> en elevator, skal transporteredig på arbejde, osv.Kort sagt: hver gang du befin<strong>der</strong> dig i envalgsituation med betydning for din vægt.Hvis du gør det <strong>til</strong> en vane at s<strong>til</strong>le dig selvdette spørgsmål mange gange i løbet afdagen, bliver du opmærksom på, at duhar friheden <strong>til</strong> at vælge <strong>–</strong> og du vil findeløsninger, <strong>der</strong> passer netop <strong>til</strong> dig.“Vi kan ikke ændre noget,før vi accepterer det.”Carl Gustav JungFå de små <strong>skridt</strong> <strong>til</strong> at virke<strong>Små</strong> ændringer i vaner kan holde dinvægt nede:• Hvis du tager flere små <strong>skridt</strong>.Det er summen af <strong>skridt</strong>ene, <strong>der</strong>virker.• Hvis du går vi<strong>der</strong>e i samme retning.Dine sundhedsvaner bliver bedre ogbedre.• Hvis du ikke går <strong>til</strong>bage <strong>til</strong> gamlevaner. De små <strong>skridt</strong> virker på langtsigt, hvis du hol<strong>der</strong> ved. Du skal nydeturen og lade <strong>vægttab</strong>et kommehen ad vejen.Den bevidsthed du får om sunde valg,skal du bære med dig resten af livet.Efterhånden bliver de sunde valg lettereog lettere at tage.11


10 vigtige principper− når du vil opnå varige ændringer i dine vaner og <strong>der</strong>med varigt <strong>vægttab</strong>.1. Vægttab handler om balanceDit samlede <strong>vægttab</strong> afhænger af,om du over en længere periode indtagerfærre kalorier, end du forbruger.Du bliver ikke overvægtig af at spise enenkelt småkage. Du kan opveje balancenved at spare på noget andet senere ellerbevæge dig mere.2. Det behøver ikke være perfekt for atvære godtDu behøver ikke overholde et “perfekt”program for at tabe dig. Du skal blotbevæge dig i den rigtige retning.Husk, at to <strong>skridt</strong> frem og et <strong>til</strong>bagesamlet set er et <strong>skridt</strong> frem. Glæd digover små frem<strong>skridt</strong>.3. Alt er <strong>til</strong>ladtLad være med at forbyde dig selvbestemte madvarer, som du har virkeligstor lyst <strong>til</strong>. Vi mennesker har nemlig entendens <strong>til</strong> at spise mere af lige netopdet, vi går og forby<strong>der</strong> os selv. Øv dig iat spise lækkerier med stor nydelse oguden dårlig samvittighed <strong>–</strong> men i mindremængde end du plejer. Tænk på madsom hverdagsmad (fx frugt, grønt ogfuldkorn) og sjældenmad (fx kage, slikog chokolade) <strong>–</strong> i stedet for at opdelemaden i “<strong>til</strong>ladt” og “forbudt”.4. Alt giver dig noget godtLad være med at dømme nogle vanersom dårlige vaner. Alle vaner giver dignoget godt ud fra et bredt perspektiv.Chokolade kan fx give dig nydelse,belønning eller ro. Men når du vil tabedig, så spørg dig selv: Hvordan kan jegopnå samme genvist på en sun<strong>der</strong>emåde? (Se side 44-45).5. Acceptér din lystDet er naturligt at være lækkersultenaf og <strong>til</strong>. Det skyldes bl.a. lystområ<strong>der</strong> ihjernen, <strong>der</strong> kræver at blive <strong>til</strong>fredss<strong>til</strong>let.Overvej, hvilke lækkerier du kan spise,så du får <strong>til</strong>fredss<strong>til</strong>let din trang på enmere kalorievenlig måde. Eller måske kandu gøre noget helt andet end at spise,<strong>der</strong> også giver nydelse.12


“At pleje helbredet meden regel, <strong>der</strong> er for streng,er en opslidende sygdom.”La Rochefoucauld6. Brug nye ordSlet disse og lignende ord fra dinetanker og dit sprog: slankekur, diæt,kaloriekontrol, forbudt, fedende,falde i, skal og må ikke. Brug i stedetord som: vaner, livss<strong>til</strong>, mad, valg,mulighe<strong>der</strong>, kan og må gerne.Tænk positivt.7. Vær tålmodigMålet er ikke et hurtigt og stort<strong>vægttab</strong>, <strong>der</strong> ofte efterfølges af enhurtig og stor vægtøgning. Målet er et<strong>vægttab</strong> på længere sigt. Giv det tid oghusk, at <strong>vægttab</strong> ikke er det eneste mål.Det handler først og fremmest om athave det så godt som muligt.8. Døm ikke dig selvLad være med at dømme det, du gøreller ikke gør. Prøv i højere grad blot atkonstatere uden at være hård ved digselv. Hvis noget ikke virker, så acceptérdet og prøv så noget andet.9. Vær nysgerrigVær nysgerrig, åben og eksperimenterendei forhold <strong>til</strong> dine vaner ogvalgmulighe<strong>der</strong>. Det er kun dig, <strong>der</strong> ved,hvad <strong>der</strong> kan fungere for dig. Du ereksperten. Prøv forskellige mulighe<strong>der</strong>af og bliv ved med det, <strong>der</strong> føles godtfor lige netop dig.10. Bliv vedDet er bedre at gøre lidt af det rigtige,som du kan blive ved med, end atændre en masse, som du ikke kan bliveved med. De fleste tager nemlig på igen,fordi de ikke kan holde fast i de nyevaner. Derfor skal du hver dag huskedig selv på gevinsterne ved, at du leversun<strong>der</strong>e og taber dig. Ikke kun i starten,men også når du har nået dit mål.Se også boksen side 5.13


Se i øjnene, hvem du er …Vejen <strong>til</strong> forandring starter ved dit udgangspunkt.Vær realistisk og erkend, hvor du er nu med dine vaner.Fores<strong>til</strong> dig, at du befin<strong>der</strong> dig i en ukendtby og skal hen <strong>til</strong> et bestemt sted. Du ved,hvor du vil hen, men ikke, hvor du befin<strong>der</strong>dig lige nu.Hvad vil du gøre?Vil du begynde at traske <strong>der</strong>udad uden atstoppe op og se, hvor du egentlig er henne?Nej, det vil du nok ikke. For så er chancenfor at nå frem <strong>til</strong> målet meget lille.Du vil stoppe op, finde ud af hvor du er, og<strong>der</strong>efter med hjælp fra et kort finde vej <strong>til</strong>dit mål. Du skal gøre det samme, når du viltabe dig eller holde vægten.Fare for at gå i ringUn<strong>der</strong> en slankekur sker <strong>der</strong> typisk det,at vægten går ned i starten. Men hviskuren ikke fører <strong>til</strong> varige vaneændringer,begyn<strong>der</strong> du at tage på igen. Det skyldes,at slankekuren ikke tog udgangspunkt i dinefaktiske vaner og dit liv. Du kastede dighovedkulds ud i nogle ændringer, som ikkepassede <strong>til</strong> dig.Du kan ikke tage afsæt i en drømDu har måske nogle vaner, som du er trætaf, og som du virkelig gerne vil droppe.Eller du drømmer om det perfekte liv,hvor du har fuldstændig styr på din mad.Samtidig skal vægten bare ned, hurtigt, nu!Det er <strong>der</strong>for helt naturligt, hvis du hartrang <strong>til</strong> at gå på en skrap kur med strengeforbud. Men den kan være for store <strong>skridt</strong>,og <strong>der</strong> er risiko for, at du farer vild og aldrignår dit mål om varigt <strong>vægttab</strong>.Find ud af hvor du er, og planlæg din ruteVarig forandring starter med selverkendelse.Vær realistisk og erkend dine nuværendevaner <strong>–</strong> uden at dømme dig selv.Når du accepterer dine vaner, fin<strong>der</strong> du udaf, hvor du egentlig befin<strong>der</strong> dig lige nu, ogdu kan begynde at overveje, hvilken vej dufremover vil følge.14


− og spring over, hvor gærdet er lavestBegynd med ingentingEn god start er at gøre ingenting. Brug et kvarter, entime, en dag eller en uge på at blive mere opmærksompå dine vaner, som de faktisk er. Erkend vanerne fuldtud uden at dømme dig selv eller forsøge at lave demom. Det er ofte først, når man ser noget i øjnene, atman kan begynde at lave om på det.Tag et <strong>skridt</strong> mere.Gentag processenmed din næste vane.Vejen <strong>til</strong> forandringVær opmærksompå dine vaner,som de er lige nu.Du kan opnå næsten alt ved at gå <strong>til</strong>strækkelig langsomtfrem.Nævn tre vaner, <strong>der</strong> har betydning for din vægt:•••“Udret det store ved enrække af små handlinger.”Tao Te ChingBliv ved medat gøre det.Gør det. Hvis det ikkefungerer i praksis,så gør noget andet.Beslut dig for atgøre det.Du kan, du vil.Nu!Fores<strong>til</strong> dig, at dugør det. Se handlingenfor dit indre blik.Tænk på, hvad du ved,<strong>der</strong> kan hjælpe <strong>til</strong> at fåvægten ned.Mind dig selvom dine grunde<strong>til</strong> at tabe dig.Find frem <strong>til</strong>, hvilken af dinevaner, <strong>der</strong> giver størst mulighedfor <strong>vægttab</strong> med den mindsteændring.15


Du er okayHvis du er overvægtig, mø<strong>der</strong> du måske mangefordomme. Det kan også være, du dømmer digselv hårdt.Du tænker måske, at din overvægt er dinegen skyld, at du bare skal tage dig sammen,og at alt i dit liv vil blive meget bedre,når du en dag bliver normalvægtig.Vær blid ved dig selvMen din overvægt er ikke kun dit ansvar. Duhar formentlig arvet en vis <strong>til</strong>bøjelighed <strong>til</strong>at tage på fra dine forældre. Samtidig leverdu i et samfund, <strong>der</strong> giver mange mulighe<strong>der</strong>for at spise og drikke for meget, ogs<strong>til</strong>ler få krav om at bruge energien <strong>til</strong> fysiskarbejde, transport og fritid.“Frihed er, hvad du gør veddet, <strong>der</strong> er gjort ved dig.”Jean-Paul SarteDet er vigtigt at huske, så du ikke dømmerdig selv eller andre for hårdt. Vær blidved dig selv og tag små <strong>skridt</strong> i stedet forstore.Gør noget ved dine problemerSom overvægtig kan man være <strong>til</strong>bøjelig <strong>til</strong>at give vægten skylden for sine personligeproblemer. Det skaber en forventning om,at alle problemer vil være væk <strong>–</strong> også dem<strong>der</strong> ikke har noget med vægten at gøre <strong>–</strong>når man har tabt sig. Men sådan går detsjældent.Hvis du har følelsesmæssige problemer, sågør noget ved dem direkte <strong>–</strong> evt. i samarbejdemed en psykolog <strong>–</strong> i stedet forat vente på et <strong>vægttab</strong>. Nogle personligeproblemer kan desuden føre <strong>til</strong> overspisningeller på anden vis hæmme dit overskud <strong>til</strong>at gennemføre livss<strong>til</strong>sændringer.16


Kostplaner & tællesystemerHvis du vil tage større <strong>skridt</strong>.Metoden med de små <strong>skridt</strong> kan sagtenskombineres med kostplaner, kostdagbøgereller tællesystemer. En kostplan kan fx væreet godt redskab, hvis du skal tabe mangekilo, hvis du har brug for en fast plan, ellerhvis du er meget motiveret for at tabe dighurtigt.En plan kan også hjælpe dig med at finde udaf, hvad og hvor meget det er godt at spiseog drikke eller holde regnskab med kalorierne.Vælg en metode, <strong>der</strong> passer <strong>til</strong> dig, ogsom du kan efterleve.Det er dig, <strong>der</strong> vælgerDu kan bruge kostplaner og tællesystemerpå forskellige må<strong>der</strong>:• Du kan følge dem punktligt i en periode,fx hvis du ønsker et hurtigt <strong>vægttab</strong>.• Du kan bruge dem i kortere perio<strong>der</strong> forat lære, hvad <strong>der</strong> er passende mæng<strong>der</strong>at spise og drikke.• Du kan bruge dem som inspiration idagligdagen uden at følge dem nøje.Det afgørende er, at du selv vælger. Hvis duvælger at følge en detaljeret plan, så husk atdet er helt normalt, at man ikke overhol<strong>der</strong>den 100 %. Vær blid ved dig selv, når du spisernoget andet eller mere, end planen fortæller.Husk også, at din krop er ligeglad med, omdu følger et bestemt kostprogram. Den reagererkun på, hvad du rent faktisk spiser <strong>–</strong> ogikke spiser. Lidt slinger i valsen behøver <strong>der</strong>forikke være et problem, hvis din samledebalance er god.Bliv vedUanset om du vælger at tage små ellerstørre <strong>skridt</strong> for at tabe dig, er du nødt <strong>til</strong> atgennemføre permanente ændringer i dinespise-, drikke- og aktivitetsvaner, hvis duvil opnå et varigt resultat. Der findes ingenlet eller hurtig genvej. Hvis du går <strong>til</strong>bage <strong>til</strong>dine gamle vaner, går kiloene med.Eksempler på gode kostplaner ogtællesystemerKostplanerEn personlig kostplan udarbejdet af en veluddannetkostvejle<strong>der</strong> <strong>–</strong> fx en professionsbachelor iernæring og sundhed eller en klinisk diætist.Find din lokale diætist på www.diaetist.dk.Eller generel kostplan <strong>–</strong> fx fra De DanskeVægtkonsulenter, www.vaegtkonsulenterne.dkSystemer <strong>til</strong> kalorietælling“Spis for livet” <strong>–</strong> en bog udgivet af Aschehoug2003 og et kalen<strong>der</strong>system med kostdagbog påwww.kostkalen<strong>der</strong>.dkWeightWatchers pointsystem påwww.weightwatchers.dkInternetsi<strong>der</strong>www.slankedoktor.dkwww.ijoule.dkwww.vaegtklubben.dkSærlige omstændighe<strong>der</strong>Hvis du skal tabe dig hurtigt pga. enkommende operation eller andenmedicinsk årsag, er det vigtigt, atdu taler med din læge om, hvordandu kan gøre. I nogle <strong>til</strong>fælde kandet være relevant at supplere med<strong>vægttab</strong>smedicin (se også side 49).17


De 8 kostrådDe 8 kostråd er huskeråd <strong>til</strong> en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet.Hvis du er overvægtig, vil du sandsynligvis tabe dig, hvis du lever efter de 8 kostråd.Lever du efter de 8 kostråd, vil kroppen fådækket behovet for vitaminer, mineraler ogandre vigtige næringsstoffer. At følge kostrådenevil nedbringe din risiko for livss<strong>til</strong>ssygdomme,som hjerte-kar-sygdom, type2-diabetes og visse kræftformer, og du vilundgå at tage på i vægt.Kostrådene kan du se i boksen <strong>til</strong> højre.De er ikke deci<strong>der</strong>ede slankeråd, men rådom sunde mad-, drikke- og aktivitetsvaner.Ønsker du at tabe dig <strong>–</strong> så gør kostrådene<strong>til</strong> din livss<strong>til</strong>, men spis mindre portioner, ogbevæg dig mere end 30 minutter om dagen.På den måde opnår du et sundt <strong>vægttab</strong>,som vil være nemmere at holde.Kostrådene viser en god retning for dinesmå <strong>skridt</strong>. Det er ikke meningen, at du skalnå dine mål i dag eller i morgen. Det vigtigsteer, at du bliver ved med at “gå”.18Spis lidt mere afHvis du gerne vil tabe dig, er det en godidé at spise og drikke lidt mere af de madogdrikkevarer, <strong>der</strong> giver stor mæthed pr.kalorie:Š Grøntsager <strong>–</strong> især de grove som fxbælgfrugter og rodfrugterŠ Frisk frugtŠ Kartofler (kogte og bagte)Š Fuldkornsprodukter, fx rugbrød,fuldkornspasta, brune ris og havregrynŠ Fisk og skaldyrŠ Magert kød, især det lyse (dvs. kylling ogkalkun)Š Magre mælkeprodukter uden <strong>til</strong>satsukkerŠ Drikkevarer uden kalorier, fx postevand,sort kaffe og te.Spis lidt mindre afSpis og drik lidt mindre af de mad- og drikkevarer,<strong>der</strong> giver lille mæthed pr. kalorie:Š Slik, kage, is og chokoladeŠ Salte, fede snacks, fx chipsŠ Fed fastfood, fx burgere og friturestegtepommes fritesŠ Raffinerede, fiberfattige kornprodukter,fx lyst brød, almindelig pasta og hvide risŠ Fede mælkeprodukter, fx fløde,sødmælk og 45+ ostŠ Mælkeprodukter med <strong>til</strong>sat sukker,fx nogle yoghurter og drikkeyoghurterŠ Fedt kød og kødpålægŠ Panerede madvarerŠ Smør, margarine og blandingsprodukterŠ OlieŠ Fed sovs og fede dressinger


Fødevarestyrelsens 8 kostrådÄ Spis frugt og grønt <strong>–</strong> 6 omdagenÄ Spis fisk og fiskepålæg <strong>–</strong> fleregange om ugenŠ SukkerŠ Sukkerholdig sodavand og saftevandŠ Tørret frugt og nød<strong>der</strong>Š JuiceŠ Caffe latte og andre mælkeholdigedrikkeŠ Øl, vin og drinks.Lad dig ikke overvælde af disse råd. Brugdem som retningslinjer for dine små <strong>skridt</strong>.Et lille <strong>skridt</strong> i den rigtige retning kan gøreun<strong>der</strong>værker på lang sigt.Illustration: Fødevarestyrelsenswww.altomkost.dkÄ Spis kartofler, ris eller pastaog fuldkornsbrød <strong>–</strong> hver dagÄ Spar på sukker <strong>–</strong> især frasodavand, slik og kagerÄ Spar på fedtet <strong>–</strong> især framejeriprodukter og kødÄ Spis varieret og bevarnormalvægten *Ä Sluk tørsten i vandÄ Vær fysisk aktiv <strong>–</strong> mindst 30minutter om dagen *“Lad din mad være dinmedicin, og din medicin væredin mad.”Hippokrates* Rådet om at bevare normalvægten og være aktiv 30 minutter om dagen gæl<strong>der</strong> ikke for dig,<strong>der</strong> er overvægtig. Det anbefales, at man er fysisk aktiv mindst 60 minutter om dagen, hvisdet skal hjælpe <strong>til</strong> et <strong>vægttab</strong>. Men mindre har også effekt, se side 29. Samtidig kan du erstattenormalvægt med dit eget vægtmål <strong>–</strong> fx at tabe det antal kilo, <strong>der</strong> svarer <strong>til</strong> 10 % af din nuværendevægt <strong>–</strong> og <strong>der</strong>efter have som mål ikke at tage på igen, altså opnå stabil vægt.19


De 8 kostråd i praksisHer er en samlet oversigt over kostråd, <strong>der</strong> hjælper dig <strong>til</strong> en sun<strong>der</strong>e og lettere krop.Spis frugt og grønt <strong>–</strong> 6 om dagenVejledende mængde:Mindst 600 g frugt og grønt om dagen.Mindst 300 g skal være grøntsager,gerne de grove typer som kål, rodfrugterog bønner.Spis fisk og fiskepålæg<strong>–</strong> flere gange om ugenVejledende mængde:200-300 g fisk, fiskepålæg og skaldyr om ugen.Praktiske forslag:Å Start dagen med lidt frisk frugt <strong>til</strong>morgenmaden.Å Brug frisk frugt som mellemmålti<strong>der</strong> ogsnacks.Å Spis flere grøntsager og mindre ris og pasta<strong>til</strong> aftensmad.Å Skræl gulerød<strong>der</strong> hver morgen og spis demsom snacks i løbet af dagen.Å Spis masser af grøntsager i på arbejdet.Praktiske forslag:Å Vælg fisk, du kan lide.Å Spis to fiskemålti<strong>der</strong> om ugen.Å Spis fiskepålæg på rugbrød(fx marinerede sild, makrel i tomat, gravadlaks og torskerogn).Dine egne idéer:Dine egne idéer:“Man skal spise for at leve, ikke leve for at spise.”Molière20


Spis kartofler, ris eller pasta ogfuldkornsbrød <strong>–</strong> hver dagVejledende mængde*:Ca. 250 g fuldkornsbrød og gryn om dagenogca. 250 g kartofler eller ca. 150 g kogte riseller kogt pasta om dagen.Spar på sukker <strong>–</strong> især fra sodavand,slik og kagerVejledende mængde*:Højst 55 g <strong>til</strong>sat sukker om dagen for kvin<strong>der</strong>og højst 70 g for mænd ialt.Spar på fedtet <strong>–</strong> især fra mejeriprodukterog kødVejledende mængde:Ca. ½ liter mager mælkeprodukt om dagen.Ca. 100 g magert kød om dagen.* Du kan spise mindre end det, hvis du vil tabe dig hurtigere.Praktiske forslag:Å Vælg brune eller parboiled ris i stedet forhvide, polerede ris.Å Vælg fuldkornspasta i stedet for alm. pasta.Å Vælg kogte eller bagte kartofler i stedet forfriturestegte pommes frites.Å Vælg fuldkornsbrød.Å Vælg morgenmadsprodukter med lavtindhold af sukker og højt indhold af fiber ogfuldkorn, fx havregryn. (Se indkøbsguidenbagest i bogen).Praktiske forslag:Å Erstat så vidt muligt sukker, sukkerholdig slikog kage med frisk frugt.Å Tænk på sodavand, slik og kager som“sjældenmad”, ikke “hverdagsmad”. Indfør enugentlig slik- og kagedag.Å Erstat sukkerholdig med light sodavand, hvisdu ikke kan undvære smagen.Å Køb og servér mindre portionsstørrelser.Praktiske forslag:Å Vælg fødevarer med lavere fedtindhold.(Se mere i indkøbsguiden bagest i bogen).Å Brug mindre smør, blandingsprodukter, olie,margarine og fløde.Dine egne idéer:Dine egne idéer:Dine egne idéer:21


22Spis varieret og bevar normalvægtenSe også side 19.Sluk tørsten i vandVejledende mængde:1-1½ liter om dagen.Drik mere end det, hvis du sve<strong>der</strong> på grund afvarme eller fysisk aktivitet.Vær fysisk aktivVejledende mængde*:Mindst 30 minutter om dagen.* Mere, hvis du vil tabe dig, se side 19.Praktiske forslag:Å Spis varieret af den sunde mad, så din kropfår alle de næringsstoffer, den har brug for.Å Sæt dig som mål at tabe 10 % af dinudgangsvægt.Å Hold vægten nede, når du har tabt dig.Å Vej dig regelmæssigt, hvis det styrker dinmotivation.Praktiske forslag:Å Drik vand flere gange om dagen.Å Fyld en flaske med vand og s<strong>til</strong> den ikøleskabet.Å Tilsæt fx mynte, citronmelisse elleragurkeskiver for at give smag og pynt.Å Begræns alle drikkevarer, <strong>der</strong> indehol<strong>der</strong>kalorier.Å Light sodavand og light saftevand er o.k.som små <strong>skridt</strong> væk fra sukkerholdigelæskedrikke.Praktiske forslag:Å Benyt dig af aktiv transport, som fx cyklingog gang. Vælg en aktivitetsform, du kan lide.Å Vær mere aktiv, når du arbej<strong>der</strong>, hol<strong>der</strong> fri oger sammen med din familie <strong>–</strong> tag trappen,rejs dig ofte, gå tur i pausenÅ Vær aktiv mindst 60 minutter om dagen forvægtens skyld, men mindre hjælper også.Dine egne idéer:Dine egne idéer:Dine egne idéer:


Gør maden mere vægt-venligDu kan gøre maden endnu bedre forvægten ved hjælp af en eller flere af disse<strong>til</strong>pasninger:• Spis endnu flere grøntsager.• Spis endnu mindre <strong>til</strong>sat sukker, fx fraslik og kage.• Vælg kaloriefrie drikkevarer i endnuhøjere grad.• Spis fuldkornsrugbrød i stedet for lystbrød.• Spis fuldkornspasta i stedet foralmindelig pasta.• Spis flere proteinrige madvarersom fx magert kød, fedtfattigemælkeprodukter, bønner, ærterog linser.• Spis mere frisk og mindre tørretfrugt.• Vælg mindre portioner fedtstofferog fedtrige madvarer.Sund fastfoodKantiner, supermarke<strong>der</strong> og takeawayste<strong>der</strong>indehol<strong>der</strong> mange mulighe<strong>der</strong>for at spise sundt uden selv at lave mad.Det kan være en oplagt løsning, hvis duhar travlt, eller hvis du er single.Følg kostrådene og indkøbsguiden, nårdu vælger mellem de forskellige mulighe<strong>der</strong>.Fastfood er hurtig mad og ikkenødvendigvis dårlig mad (junkfood).Husk, at en rugbrødsmad eller en ganghavregryn også kan være sund fastfood.Mine idéer <strong>til</strong> sund fastfood:“Et liv uden selvransagelse erikke umagen værd.”Sokrates23


<strong>Små</strong> <strong>skridt</strong> med stor effekt<strong>Små</strong> ændringer i mad- og drikkevaner kan føre <strong>til</strong> et stort<strong>vægttab</strong> på et år.Der er 5 forudsætninger for, atberegningerne svarer <strong>til</strong> virkeligheden:• Du er overvægtig.Her er 12 eksempler på, hvad små ændringer i den daglige mad omtrent svarer <strong>til</strong> i <strong>vægttab</strong>over 12 måne<strong>der</strong>.Gammel vane Ny vane VægttabOpbagt sovs hver dag Jævnet sovs 3,8 kgSmør på to skiver rugbrød om dagen Intet fedtstof 6,4 kgTo skiver 45+ ost hver dag To skiver 20+ ost 1,8 kg1 spandauer hver dag 1 banan 7,4 kgTo caffe latte med sødmælk hver dag To caffe latte med minimælk 3,6 kg50 g lakridskonfekt hver aften 1 æble 5,6 kg2 glas vin tre gange om ugen 1 glas vin og 1 glas vand tre gange om ugen 1,4 kg½ liter sukkerholdig sodavand hver dag ½ liter light sodavand 7,3 kg1 glas appelsinjuice hver dag 1 appelsin 1,3 kg100 g kogt pasta <strong>til</strong> aftensmaden tre gange om ugen 100 g råkostsalat ekstra i stedet for 1,6 kg100 g lyst brød <strong>til</strong> aftensmaden hver dag 100 g grøntsager ekstra 8,5 kg40 g fed leverpostej i madpakken hver dag 40 g mager leverpostej 1,2 kg”Mange bække små gør en stor å.”Gammelt dansk ordsprog• Din vægt er stabil ved starten, og dulaver ikke samtidig andre ændringeri, hvad du spiser og drikker eller i dinfysiske aktivitet.• Du har haft den gamle vane konsekventgennem længere tid.• Du bliver ved med den nye vanekonsekvent i 12 måne<strong>der</strong>.• Du kompenserer ikke ved at spise ellerdrikke mere af noget andet.Eksemplerne viser, at 2-3 små ændringer ispise- og drikkevanerne kan være nok <strong>til</strong> atopnå et <strong>vægttab</strong> på 10 % af udgangsvægteni løbet af 12 måne<strong>der</strong>.Det gæl<strong>der</strong> om at finde frem <strong>til</strong> de rigtigeændringer <strong>–</strong> og blive ved med de nye vaner,24


også selvom <strong>vægttab</strong>et går langsommere,end du kunne ønske. Hvis du fal<strong>der</strong> <strong>til</strong>bagei en gammel vane, vil du begynde at tagepå igen. Så det er virkelig vigtigt, at duvælger nogle ændringer, som du har lyst <strong>til</strong>og oplever som overkommelige. Spørg digselv, inden du går i gang: Vil jeg også kunnespise på denne måde om et år? Sådan kandu teste, om dine <strong>skridt</strong> er realistiske ogholdbare.Langsomt er godtHvis man gennemfører mere end en afændringerne i skemaet på en gang, kan manberegne det samlede <strong>vægttab</strong> pr. år vedganske enkelt at lægge tallene sammen.Det er et realistisk mål at tabe 10 kg i løbetaf et år. Det svarer <strong>til</strong> et <strong>vægttab</strong> på 0,8 kgpr. måned og knap 200 g pr. uge. Så sætfarten ned, nyd turen og vær glad for et lille<strong>vægttab</strong> måned for måned.2 caffe latte med stor betydningI praksis foregår små <strong>skridt</strong> ofte som enrække mindre <strong>skridt</strong> i en bedre retning.• Eksempel på 1. <strong>skridt</strong>:Mia har for vane at drikke 2 koppercaffe latte med sødmælk hver dag.Hun erstatter nu sødmælk medminimælk. Det vil give et <strong>vægttab</strong> på3,6 kg pr. år <strong>–</strong> hvis det er den enesteændring, hun laver, og hvis hun erkonsekvent.• Eksempel på 2. <strong>skridt</strong>:Efter en tid vælger Mia at drikkete eller sort kaffe i stedet forcaffe latte med minimælk. Det viløge <strong>vægttab</strong>et med y<strong>der</strong>ligere5,5 kg pr. år.Disse eksempler viser potentialet i desmå <strong>skridt</strong>. Virkeligheden er mere kaotiskog følger ikke en lige linje. Det er snarereto <strong>skridt</strong> frem og et <strong>til</strong>bage. Men det erogså i orden, så længe det samlet set gården rigtige vej.25


Vær aktiv!Fysisk aktivitet giver dig mange gevinster:bedre humør, mere sundhed og mere energi.Fysisk aktivitet har en lang række sundhedsvirkninger,som du får glæde af, uanset hvaddu vejer. Fysisk aktivitet kan også modvirkemange af de helbredsskadelige virkningeraf overvægt. Det er faktisk sun<strong>der</strong>e at væreovervægtig og fysisk aktiv end at værenormalvægtig og fysisk inaktiv. Men detsundeste er at være både normalvægtig ogaktiv.Vælg aktiviteter, <strong>der</strong> passer <strong>til</strong> dig og dindagligdagDu behøver ikke at gå <strong>til</strong> sport eller i fitnesscenter.Din krop er ligeglad med, om du eriført mo<strong>der</strong>ne træningstøj eller bevæger digi dit almindelige tøj. Det afgørende er, at dubevæger dig.30 minutters fysisk aktivitet om dagen haren god sundhedsvirkning, men det behøverikke at være 30 minutter lige fra den første26dag <strong>–</strong> hav det som et mål at nå hen advejen. Hvis du vil bruge fysisk aktivitet <strong>til</strong>at sætte ekstra skub i dit <strong>vægttab</strong>, skal duefterhånden op på mere end 30 minutterom dagen, gerne 60 minutter. Fortvivl ikke,hvis dit aktivitetsniveau ikke er lige højthele tiden. Det bety<strong>der</strong> så bare, at det erendnu vigtigere at holde fast i dine madændringer.Lidt er bedre end ingentingAl bevægelse øger kalorieforbruget, og enlille smule ekstra fysisk aktivitet giver ogsåresultater. Det vigtigste er, at du bevægerdig mere, end du plejer. En rask gåtur påmindst 10 minutter hver dag kan fx væreen rigtig god start på en mere aktiv livss<strong>til</strong>.Efter nogle dage får du måske lyst <strong>til</strong>10 minutter mere, ind<strong>til</strong> du efter nogle ugerer kommet op på mindst 60 minutter omdagen.Gå en tur en gang imellem i stedet for atsidde s<strong>til</strong>le, når I skal snakke.


anbefalinger om fysisk aktivitet<strong>Sundhedsstyrelsen</strong> anbefaler, at allevoksne er fysisk aktive mindst 30minutter med mo<strong>der</strong>at intensitet, helstalle ugens dage. De 30 minutter kanopdeles i mindre perio<strong>der</strong>, fx 15 minutterom morgenen og 15 minutter senere,eller 3 gange 10 minutter i løbet af dagen.Desuden anbefales det, at alle voksnemindst to gange om ugen fremmer ogvedligehol<strong>der</strong> <strong>der</strong>es kondition, muskelstyrkeog knoglesundhed.Træningen skal være af høj intensitet af20-30 minutters varighed.Tempo og intensitetŠLet intensitetDen lette aktivitet tæller ikke med i deminutter, du anbefales at være fysisk aktiv.Så den kan du betragte som ekstra bonus<strong>til</strong> dit stofskifte.Fysisk aktivitet med let intensitet kan dogvære rigtig god, hvis den erstatter inaktivitet.Du kan fx vænne dig <strong>til</strong> at gå lidt rundt,mens du taler i telefon i stedet for at siddes<strong>til</strong>le.ŠŠMo<strong>der</strong>at intensitetAnbefalingen om mindst 30 minutter fysiskaktivitet om dagen gæl<strong>der</strong> for mo<strong>der</strong>atintensitet. Det svarer <strong>til</strong> rask gang og andreaktiviteter, hvor pulsen skal op, men hvordu stadig er i stand <strong>til</strong> at tale med andreimens.Du anbefales at være fysisk aktiv mindst60 minutter om dagen, hvis du vil brugefysisk aktivitet <strong>til</strong> at fremme selve <strong>vægttab</strong>et.ŠŠŠHøj intensitetFysisk aktivitet af høj intensitet bety<strong>der</strong>,at pulsen stiger, så du føler dig forpustetog har svært ved at tale med andre imens.Det kan fx være svømning, cykling, boldspileller styrketræning.Det er bedst at træne både kondition(fx svømning og cykling) og styrke (fx itræningscenter) for at bevare eller måskeligefrem øge muskelmassen og sænkefedtmassen.27


Hverdagens mulighe<strong>der</strong>for fysisk aktivitetNår du kombinerer fysisk aktivitet med andre ting,som du alligevel skal gøre, er <strong>der</strong> større sandsynlighedfor, at det bliver en naturlig del af din livss<strong>til</strong>.Din hverdag indehol<strong>der</strong> mange mulighe<strong>der</strong>for fysisk aktivitet. Her er nogle forslag, somikke behøver koste noget eller tage ekstratid:• Tag cyklen eller gå <strong>til</strong> og fra arbejde,skole, supermarkedet, mø<strong>der</strong>, besøgog andre gøremål. Brug dagenstransportbehov som mulighed forgratis fysisk aktivitet. Find inspireren<strong>der</strong>uter.• Spring op af stolen og hjælp andre medat hente, bringe og ordne ting, hver gangchancen by<strong>der</strong> sig. Gør det <strong>til</strong> en vane atsige: “Det klarer jeg lige”.• Stå af et busstoppested tidligere og gådet sidste stykke.• Tag trapperne i stedet for rulletrapperneeller elevatoren <strong>–</strong> og kom hurtigere frem.• Leg, spil, dans med dine børn på enfysisk krævende måde <strong>–</strong> og hav det sjovtsamtidig.• Luft hunden, kæresten eller børnene <strong>–</strong>og gør dem samtidig glade.• Gå en tur <strong>–</strong> og brug det som enafstressende eller inspirerende“tankegang”.28


• Hold “walk-and-talk”-mø<strong>der</strong>, dvs. gå entur, mens du hol<strong>der</strong> mø<strong>der</strong> med folk <strong>–</strong>og slå to fluer med ét smæk.• Brug håndfri telefon og gå rundt,mens du taler i telefon på jobbet oghjemme.• Ryd op, gør rent, lav havearbejde, rydsne <strong>–</strong> gør noget fornuftigt samtidig med,at du bevæger dig.• Dans i stedet for at sidde s<strong>til</strong>le, når dulytter <strong>til</strong> musik.• Tag på shoppetur og gå så meget rundtsom muligt.• Dyrk mere sex med din partner <strong>–</strong> og fålystbetonet fysisk aktivitet.Lav en træningsdagbog <strong>–</strong> det motiverer!Du kan tjekke, om du bevæger dig nok,ved at tage tid hver gang du bevæger digså meget, at pulsen stiger, og åndedrættetbliver hurtigere. Læg minutterne sammen,Gør rent, og få motion samtidig.når dagen er gået og før eventuelt dagbogover dine frem<strong>skridt</strong>.Hvis du bevæger dig lidt mere hver uge,kan du hen ad vejen komme op på etaktivitetsniveau, <strong>der</strong> hjælper din vægt nedog din sundhed op.Tæl dine <strong>skridt</strong>Du kan også bruge en <strong>skridt</strong>tæller <strong>til</strong> atmåle, hvor meget du bevæger dig. Gå eftermindst 10.000 <strong>skridt</strong> om dagen. 10.000<strong>skridt</strong> svarer <strong>til</strong> mere end 30 minutters raskgang. Mange synes, det er både sjovt ogmotiverende at bruge en <strong>skridt</strong>tæller.Den tæller <strong>skridt</strong>, når du fx går, løber,danser, leger, spiller bold eller på andenvis bevæger din krop. Men den tæller ikkerigtigt, når du cykler eller styrketræner, ogden virker heller ikke, hvis du svømmer.Så hvis cykling og svømning er vigtigeaktiviteter for dig, så vil <strong>skridt</strong>tællingun<strong>der</strong>vur<strong>der</strong>e dit faktiske aktivitetsniveau.“Alle virkelig store tankerkommer ved at gå.”Friedrich Nietzsche29


De små ændringer skal passe <strong>til</strong> dit livOvervægt kan komme af forskellige årsager: s<strong>til</strong>lesiddende arbejde, graviditet,særlige spisevaner eller andet. Derfor er <strong>der</strong> også forskellige må<strong>der</strong> at løse problemet på.Her er nogle mennesker,<strong>der</strong> alle kæmper medovervægt.Nogle har altid væretovervægtige.For andre er overvægtenkommet gradvist.Fælles for dem er, at degerne vil tabe sig.w Sofie var overvægtig allerede inden, hun blevgravid. Nu har hun taget 20 kilo på, og både hunog jordemo<strong>der</strong>en er lidt bekymrede. Sofies mand,Kim, har også <strong>til</strong>lagt sig en stor topmave.w Sanne er alene med to børn. Hun var engangnormalvægtig, men over årene sneg kiloene sig på.Hun laver oftest mad på børnenes præmisser, dvs.pølser, frikadeller eller pasta med kødsovs.Eneste “voksenting” er et par glas rødvin hver dag<strong>til</strong> aftensmaden.30


| Temel har aldrig opfattetovervægt som et problem,før lægen begyndte at taleom begyndende diabetesog forhøjet blodtryk.Gode motionsformerVælg motionsformer, <strong>der</strong> er skånsommefor dine led, fx:Ä Cykling, også på kondicykelÄ Svømning og vandgymnastikÄ Styrketræning og vægtløftningÄ Rask gang, vandring og stavgangÄ Rulleskøjteløb <strong>–</strong> isskøjter om vinterenÄ Roning og kajak{ Alex er it-medarbej<strong>der</strong> og bor alene.Laver ikke selv mad, men spiser mestfastfood. Sid<strong>der</strong> meget <strong>–</strong> også i fritiden,hvor han ser tv. Kan godt lide cola ogchips.Ä Brydning og judo.Pas på med løbetræningJo større overvægt, jo større er belastningenaf leddene, når du løber.Ved hjælp af denne guide vil de gerne finde nye må<strong>der</strong> at spise, drikke og bevæge sig på.Må<strong>der</strong>, <strong>der</strong> på sigt giver <strong>vægttab</strong>, og som samtidig harmonerer med <strong>der</strong>es personlighedog sociale liv. På side 32-33 kan du se <strong>der</strong>es små <strong>skridt</strong> <strong>til</strong> nye vaner.“Frygt ikke at gå langsomt.Frygt kun at stå s<strong>til</strong>le.”Kinesisk ordsprog31


Kom godt i gangVælg fysisk aktivitet, <strong>der</strong> er let, sjov og ikke for besværlig.Du kan finde ud af, hvilke former for fysiskaktivitet, <strong>der</strong> passer bedst <strong>til</strong> dig ved at s<strong>til</strong>ledig selv disse spørgsmål:• Hvilke mulighe<strong>der</strong> er <strong>der</strong> i min dagligdagfor at være mere fysisk aktiv?• Hvilke former for fysisk aktivitet ellersport har jeg lyst <strong>til</strong>?• Hvor realistisk er det, at jeg kan bliveved med at gøre det på længere sigt <strong>–</strong>også på dage, hvor jeg har travlt?• Er <strong>der</strong> andre, jeg eventuelt kan laveaktiviteterne sammen med?“Hvis du ikke fin<strong>der</strong> tid <strong>til</strong>motion nu, må du finde tid <strong>til</strong>sygdom senere.”Wayne Pickering32Det er vigtigt, at du ikke pludselig går i gangmed et meget omfattende eller hårdttræningsprogram. Tag små <strong>skridt</strong>, så dinkrop og psyke vænner sig <strong>til</strong> det. Lyt <strong>til</strong> dinkrop.Lyt også <strong>til</strong> din lyst og praktiske hensyn,når du skal vælge aktiviteter, for at sikre,at det bliver noget, du kan blive ved med.Find frem <strong>til</strong> noget, <strong>der</strong> passer <strong>til</strong> din dagligdagog dit temperament.Madændringer kombineret med nye vanerfor fysisk aktivitet kan gøre hverdagensun<strong>der</strong>e.Her er, hvad de fire familietyper fra side30-31 fin<strong>der</strong> frem <strong>til</strong> efter mange små <strong>skridt</strong>.De kombinerer <strong>der</strong>es madændringer mednye vaner for fysisk aktivitet og gør hverdagensun<strong>der</strong>e.w Temel begyn<strong>der</strong> at gå <strong>til</strong> og fra arbejdehver dag. I weekenden går han en lang turmed sin kone. Samtidig bruger de nu megetmindre olie i maden, og familien har indførten ugentlig dag for søde sager. Frugtskålenstår altid fremme og frister på den sundemåde.


x Alex træner to gange om ugen i fitnesscenter,hvor han både træner konditionog styrke. Samtidig mø<strong>der</strong> han andre, somogså kan lide at træne på den måde. Alexgi<strong>der</strong> stadig ikke lave mad, så han købersunde færdigretter og take-away med højtindhold af grøntsager og lavt indhold affedt. Ind imellem har han det fint med blotat spise havregryn eller rugbrødsmad<strong>der</strong>om aftenen. Han har ryddet skufferne forsøde sager og spiser nu i stedet frugt oggrøntsager for at holde den gående omeftermiddagen. Han har skiftet colaen udmed en sukkerfri udgave.{ Sofie har mange korte cykel- oggåture i forbindelse med dagensgøremål. Hun hol<strong>der</strong> sig desudenaktiv i hjemmet med husarbejde.Sofie og Kim laver små ændringeri det, de spiser nu fx med fleregrøntsager, mindre kød og mindreportioner. Kim bliver efterhåndeninspireret af Sofies nye livss<strong>til</strong> ogbegyn<strong>der</strong> at holde aktive pauser,hvor han går en tur.| Sanne tager en tur på kondicyklen hveraften, når børnene er lagt i seng. Kondicyklenstår i stuen, så hun kan se tv imens.Sanne bliver ved med at lave den mad, hunog børnene kan lide. Men hun køber numad med mindre fedt, og hun gør det <strong>til</strong> envane at servere noget grønt <strong>til</strong> maden ogfrugt <strong>til</strong> hyggen foran tv. Den hvide pastabliver skiftet ud med fuldkornspasta <strong>–</strong> heltuden brok fra børnene. Hun hol<strong>der</strong> opmed at drikke rødvin <strong>til</strong> hverdag og ny<strong>der</strong> istedet en god kop te. Børnene får nu kunsodavand om fredagen. Til hverdag drikkerde minimælk eller vand <strong>til</strong> maden.33


Fra sofaen <strong>til</strong> fortovetNår det gæl<strong>der</strong> fysisk aktivitet, er den største udfordringat få sig flyttet fra sofaen ud på fortovet.Det er så dejligt at blive indenfor og hygge sig. Der foregår både vigtigeog spændende ting på computeren og i fjernsynet. Desuden kan børnog partner lokke eller ligefrem gøre det nødvendigt at blive hjemme.Så det afgørende spørgsmål er: Hvordan kommer jeg ud af starthullet?Her er nogle idéer:• Sig <strong>til</strong> dig selv, at du blot tager en lille tur i dag. Når du først erkommet i gang, får du måske lyst <strong>til</strong> en længere tur alligevel.Men lad dig ikke overvælde af for store ambitioner.• Gør det <strong>til</strong> en rutine at være fysisk aktiv på bestemte tidspunkter,hvor det fal<strong>der</strong> naturligt i din daglige rytme. Fx som aktiv transport<strong>til</strong> og fra arbejde, eller om eftermiddagen når du er færdig meddagens gøremål. Hen ad vejen kan det blive lige så naturligt som atbørste tæn<strong>der</strong>, før du går i seng.Hvis du har svært ved at komme i gang, kan1. <strong>skridt</strong> være at tage dine kondisko på ogs<strong>til</strong>le dig ud foran hoveddøren. 2. <strong>skridt</strong> kanvære at gå en tur, når du nu er udenfor.34


• Lav aftaler med andre, hvor I er fysiskaktive sammen. Det forpligter ogmotiverer.• Vælg de former for fysisk aktivitet,som du synes er sjove. Fx idræt medkonkurrence, leg eller spænding <strong>–</strong> elleraktiviteter i naturen. Det skal værenoget, du er fascineret af.• Acceptér, hvis du oplever fysisk aktivitetsom kedeligt, men vigtigt. Så gør nogetandet imens, som kan motivere dig. Lyt<strong>til</strong> musik. Se tv. Læs avis. Vær social. Ladtankerne flyve.• Mærk, hvordan du har det, når du harværet fysisk aktiv. Mind dig selv om det,når du sid<strong>der</strong> og prøver på at tage digsammen.• Mærk, hvordan du har det, når du ikkehar været fysisk aktiv i en periode.Mærk, hvordan din krop og hjernefungerer dårligere, og hvordan du tagerpå.Fysisk aktivitet foran tvDu kan også vælge at blive <strong>der</strong>hjemme ogvære fysisk aktiv <strong>der</strong>. Så kan du stadig holdeøje med dine børn, og du behøver ikke gåglip af din yndlingsudsendelse i tv.Du kan fx købe en god kondicykel ogplacere den foran fjernsynet. Eller du kananskaffe udstyr <strong>til</strong> styrketræning eller entræningsbold, som du kan bruge hjemme.Anskaf evt. et videospil, hvor man skal værefysisk aktiv.Gør overgangen lilleDet kan også hjælpe på motivationen, hvisdu kan gå direkte i gang med fysisk aktivitethjemmefra.Det er måske årsagen <strong>til</strong>, at rask gang erden form for fysisk aktivitet, som de flestehar lettest ved at blive ved med på længeresigt, hvorimod de fleste hol<strong>der</strong> op igenefter få måne<strong>der</strong>, når de går i gang meddeci<strong>der</strong>et træning.Det gæl<strong>der</strong> om at gøre overgangen fra dinedaglige gøremål <strong>til</strong> fysisk aktivitet så lillesom mulig. Det skal kun kræve et lille <strong>skridt</strong>.Mine idéer <strong>til</strong> fysisk aktivitetLav en idéliste over mulighe<strong>der</strong> forfysisk aktivitet, som ligger nær dinedaglige gøremål.Det skal være nogle idéer, som dusynes er sjove, spændende ellerpraktiske, og som ikke kræver meretræningsudstyr, indmeldelse i klub,børnepasning osv., end at det passerind i din hverdag.1.2.3.4.5.Vælg <strong>der</strong>efter én idé, som du vilrealisere nu.35


FamiliemadDet er rigtig godt, hvis du kan få din familie med på vognen.Hvis din partner er med på at spise sun<strong>der</strong>eog være fysisk aktiv, bliver det megetlettere for jer begge. I kan fx deles omarbejdet med at købe og lave sund mad, ogI kan skiftes <strong>til</strong> at passe børnene, mens I går<strong>til</strong> gymnastik, cykler eller på anden måde erfysisk aktive. Eller I kan tage børnene med.Børn og overvægtI nogle familier er det ikke bare forældrene,<strong>der</strong> slås med overvægt. Også mange børnviser tegn på, at de har let ved at tage på.Hvis dit barn vejer for meget, så lad væremed at gøre overvægten eller barnet <strong>til</strong> etproblem.Start med dig selv. Tag små <strong>skridt</strong> med dineegne vaner og lad dem smitte af på restenaf familien s<strong>til</strong>le og roligt.36


Servér sunde målti<strong>der</strong> og drikkevarer for ditovervægtige barn uden at tale om, at “nuskal vi også spise sundt og tabe os”. Baregør det uden snak, uden pres og uden atmystificere det.Opdragelse <strong>til</strong> sundhedHer er nogle praktiske forslag, du kan bruge,hvis dit barn er overvægtigt, eller hvis du vilforebygge, at barnet udvikler overvægt:• Lad være med at bruge mad og sødesager som belønning eller trøst.• Brug ikke tvang for at få dine børn <strong>til</strong> atspise frugt og grønt.• Lad være med at opdele maden i <strong>til</strong>ladtog forbudt. Man må spise alt, bare ikkealtid.• Opdel maden i hverdagsmad ogsjældenmad, se side 12.• Ops<strong>til</strong> regler for, hvornår man spisermad, og hvornår man spiser sjældenmad.Sjældenmad kan omfatte både slik,chokolade, kage, saftevand, sodavand,junkfood osv.• Sig <strong>til</strong> dit barn, at det er i orden at spisesjældenmad, bare ikke hver dag. Tildaglig spiser man mad.• Lad dit barn være med <strong>til</strong> at lave mad.• Tag hensyn <strong>til</strong>, hvad dit barn kan lideog ikke lide, men uden at lade digdiktere af det. Væn dit barn <strong>til</strong> atspise, hvad <strong>der</strong> bliver serveret udenforhandlinger. Mindre børn kan sjældentlide grøntsager, <strong>der</strong> er blandet sammen.Servér dem hver for sig, så dit barn selvkan vælge.• Hvis dit barn er kræsent, så lad barnetgradvist prøve at smage og spise nyeting, som ikke ligger for langt fra det,dit barn normalt kan lide. Tag små <strong>skridt</strong>mod større variation og sun<strong>der</strong>e mad.Principper for sunde familievanerDer er tre vigtige principper, du kanfølge, for at hjælpe dit barn <strong>til</strong> sundevaner:• Du kan lære dit barn om mad, kropog bevægelse på en sjov og afslappetmåde uden pres.• Du kan indrette dit barns omgivelser,så sund mad og <strong>til</strong>strækkeligbevægelse kommer helt automatisk.• Du kan være en god rollemodel vedselv at spise sundt, være fysisk aktivosv. Det virker ikke, hvis du siger ét<strong>til</strong> dit barn, mens du selv gør nogetandet.37


Vejer dit barn for meget?For at finde ud af om dit barn vejer for meget,er det vigtigste at se på barnet.Dit barn bliver ikke overvægtigt fra den enedag <strong>til</strong> den næste. Overvægt udvikles overtid. Derfor er det nødvendigt at kigge påbarnet og se, hvordan kroppen udvikler sig.• Kig efter, om barnet er lidt for rundt.Det, <strong>der</strong> så kærligt bliver kaldt “hvalpefedt”,er ofte starten på en overvægt,<strong>der</strong> kan blive værre med årene.• Se på barnets maveomfang og buksestørrelse.Svarer den nogenlunde <strong>til</strong>al<strong>der</strong>en? Vokser barnet hurtigt ud aflivvidden i sine bukser? Tager det hurtigtpå i vægt?• Se også på dig selv. Hvis du somforæl<strong>der</strong> <strong>–</strong> eller I begge <strong>–</strong> vejer formeget, har barnet større risiko for atudvikle overvægt. Både barnet og restenaf familien kan undgå overvægt ved at fåsun<strong>der</strong>e vaner.Hvis barnet har tendens <strong>til</strong> overvægt, er detsærlig vigtigt at følge de regelmæssige børneun<strong>der</strong>søgelserog evt. bes<strong>til</strong>le en ekstratid <strong>til</strong> samtale. Her er en god anledning <strong>til</strong> atsnakke med lægen om barnets vækst. Ellerkontakt sundhedsplejersken.Mange børn i 3-4-års-al<strong>der</strong>en, <strong>der</strong> er rundeog lidt overvægtige, vokser fra <strong>der</strong>esovervægt. Lidt ældre børn kan “vokse sigud af overvægten”, hvis de hol<strong>der</strong> vægtenstabil i en periode, mens højdevækstenfortsætter.“Børn har aldrig været særliggode <strong>til</strong> at lytte <strong>til</strong> <strong>der</strong>esforældre <strong>–</strong> men de har altidefterlignet dem.”James Baldwin38


Dit barns BMIFor at finde ud af, om dit barn er overvægtigt, kan du beregnebarnets BMI og sammenligne det med tallene i tabellenherun<strong>der</strong>. Du kan udregne BMI ved at indsætte barnets vægtog højde i formlen her:Eksempel: Hvis du har en datter på 8 år, <strong>der</strong> vejer 31 kg og er1,26 m høj, giver det et BMI på 19,5.31 kg= 19,52 ≈ 19,5 i BMI1,26 m x 1,26 mBMI-grænsen for overvægt for 8-årige piger er 18,4ifølge tabellen, og for svær overvægt er grænsen 21,6.Pigen i eksemplet er <strong>der</strong>for overvægtig.Sammenlign med tallene ud for barnets al<strong>der</strong> og køn her i tabellen. Hvis dit barns BMI er lavere end disse tal, er barnet ikkeovervægtigtAl<strong>der</strong> BMI-grænser for overvægt BMI-grænser for svær overvægtDrenge Piger Drenge Piger2 år 18,4 18,0 20,0 19,83 år 17,9 17,6 19,6 19,44 år 17,6 17,3 19,3 19,25 år 17,4 17,2 19,3 19,26 år 17,6 17,3 19,8 19,77 år 17,9 17,8 20,6 20,58 år 18,4 18,4 21,6 21,69 år 19,1 19,1 22,8 22,810 år 19,8 19,9 24,0 24,111 år 20,6 20,7 25,1 25,412 år 21,2 21,7 26,0 26,713 år 21,9 22,6 26,8 27,814 år 22,6 23,3 27,6 28,615 år 23,3 23,9 28,3 29,116 år 23,9 24,4 28,9 29,417 år 24,5 24,7 29,4 29,718 år 25,0 25,0 30,0 30,0„barnets vægt i kghøjde i meter x højde i meterDit barns BMI:Sådan støtter du barnets sundevægtudvikling• Køb sunde madvarerDét, I har i køkkenet, er dét, I spiser.• Server maden sundtMeget frugt og grønt, vand eller minimælk atdrikke, kun en enkelt portion osv.• Cykl sammen med barnetDet er sjovt og lærerigt at cykle <strong>til</strong>og fra skole og arbejde.• Leg sammen ude og indeGå en tur, dans, leg og hop.Begræns fjernsyn og pc-tid.• Vær en god rollemodelHvis du selv spiser sundt, drikker fornuftigtog sørger for at være fysisk aktiv, vil dit barngøre det samme.• Find sunde, positive alternativerBrug små <strong>skridt</strong> <strong>til</strong> at ændre jeres nuværendevaner i en sun<strong>der</strong>e retning.• Få søvn nokEn god nattesøvn forebygger den uoplagthed,<strong>der</strong> let “spises væk” i løbet af dagen.• Lav aftaler om konkrete ændringerLav små og få ændringer, som er realistiske.Vær enige som forældre og hold fast iændringerne.39


Dagens målti<strong>der</strong>Hvis du sammensætter dine målti<strong>der</strong> efter Y-tallerkenen,bliver det lettere at spise sundt og varieret.Spar på fedt og sukkerFedtstoffer (fx olie) indgår i en varieretkost i små mæng<strong>der</strong>. Spar især på fedt framejeriprodukter og kød. Vælg flydendemargarine og planteolier, <strong>der</strong> har et højtindhold af umættede fedtsyrer, fx raps-,oliven- og vindruekerneolie.Y-tallerkenen viser, hvad <strong>der</strong> bør være pådin tallerken, hvis du vil spise sundt, oghvordan balancen bør være mellem deforskellige madtyper.Y-tallerkenen2/5 bruges <strong>til</strong>grøntsager ogfrugt <strong>–</strong> gerne toforskellige slags.Den sunde tallerken består af tre hovedgrupperaf mad, <strong>der</strong> fordeles, som hvisdu tegnede et stort Y på din tallerken.1/5 bruges <strong>til</strong> kød, fjerkræ, æg,fisk, ost og fedtstof.2/5 bruges <strong>til</strong> kartofler, ris,pasta eller fuldkornsbrød.Søde sager og andet <strong>til</strong>behør, fx mørkchokolade, sauce, dressing, marmelade ogketchup, er ikke med i Y-tallerkenen, menkan dog indgå i kosten i små mæng<strong>der</strong>.Find din egen vejNye opskrifter på sund mad kan give godinspiration <strong>til</strong> madlavningen. Men du kanogså blot lave små, gradvise justeringer iden mad, du plejer at lave: Vælg råvarermed mindre fedt, brug flere grøntsager,brug ingredienser fra alle tre madgrupper.Y-tallerkenen kan bruges som inspiration<strong>til</strong> sammensætningen af:Š Hvert enkelt måltid.Š Din mad over hele dagen.Illustration: Fødevarestyrelsens www.altomkost.dk40


Du kan fx vælge at spise ekstra mange grøntsager <strong>til</strong>frokost og færre <strong>til</strong> aftensmad <strong>–</strong> eller ingen frugt <strong>til</strong>morgenmad, men flere som mellemmålti<strong>der</strong> og snacks.Find din egen rytme.Flere grøntsager og/eller proteinrig mad, hvis duvil tabe digHvis du ikke taber dig nok af denne madfordeling, kandu lade grønt og frugt fylde lidt mere og kartofler/fuldkornsprodukter <strong>til</strong>svarende mindre. Samtidig kandu vælge proteinrige madvarer med særlig lavt indholdaf fedt og sukker (dvs. kød, fjerkræ, fisk, skaldyr, æggehvide,bælgfrugter og magre mælkeprodukter uden<strong>til</strong>sat sukker). Det vil sænke kalorieindholdet fra bådekulhydrater og fedt uden at sænke indholdet af protein.Du kan også øge den samlede mængde af de proteinrigemadvarer, da protein gør det lettere at s<strong>til</strong>le sulten.“Intet ville være mere kedeligt endat spise og drikke, hvis Gud ikke havdegjort det <strong>til</strong> både en fornøjelse og ennødvendighed.”VoltaireLav et eksempel på den mad, du vil spise på enhel dag, hvis du følger principperne i Y-tallerkenen.41


Spis mindreDet er ikke nødvendigt at tælle kalorier eller veje al din mad.Du kan holde styr på mad-mæng<strong>der</strong>ne på en mere indirekte måde.Du kan tjekke, hvor meget du spiser ogdrikker på to forskellige må<strong>der</strong>: Direkte ellerindirekte.Direkte er, når du vejer, måler eller tæller,hvor meget du spiser og drikker. Mangepopulære slankekure og diætkoncepter erbaseret på den metode. For nogle menneskerfungerer det, men de fleste erfarer føreller siden, at det kræver så meget selvkontrol,at de ikke kan blive ved med det.Indirekte regulering er mere holdbar i længden.Metoden går ud på at være bevidstom og ændre de faktorer, <strong>der</strong> får dig <strong>til</strong> atspise eller drikke mere, end du har brugfor <strong>–</strong> fx portionsstørrelser, <strong>til</strong>gængelighed,spisevaner og lækkersult.Tænk på noget andet end mad.42


Idéer <strong>til</strong> at regulere mæng<strong>der</strong>neNår du køber indŠ Planlæg madindkøb og målti<strong>der</strong> iforvejen.Š Køb ikke ind på tom mave.Š Køb mindre portionsstørrelser.Š Køb ikke mad med hjem, som kan fristedig over evne.Š Pas på <strong>til</strong>bud, <strong>der</strong> frister <strong>til</strong> overkøb,fx “Køb tre pla<strong>der</strong> chokolade og få engratis”.Når du spiser og drikkerŠ Brug mindre tallerkener, skåle og drikkeglas.Š Anret maden på tallerkenen allerede ikøkkenet, og lad gry<strong>der</strong> og pan<strong>der</strong> blivepå komfuret.Š Læg bestikket ned mellem hver mundfuld.Š Tyg maden grundigt.Š Spis langsomt og hold pauser.Š Lad være med at gøre andet end atspise, fx se tv, imens du spiser.Š Spis på bestemte tidspunkter. Og kun<strong>til</strong> din sult er s<strong>til</strong>let.Š Spis mindre om aftenen og mere ommorgenen.Š Spis altid det samme sted i dit hjem,fx ved spisebordet.Š Gå direkte fra bordet, når du er færdigmed at spise.Š Sæt levninger i køleskabet hurtigt, efterdu har spist.Š Drik vand, gerne postevand med isterninger,agurkeskiver, frisk eller frossenfrugt eller kryd<strong>der</strong>urter som mynte ellerbasilikum.Når du er udeŠ Overvej på forhånd, hvad du vil spise ogdrikke forud for fester, ferier og andresituationer, hvor du plejer at få for meget.Š Væn dig <strong>til</strong> at sige nej tak på en venligmåde. Sig fx: “Det smager rigtig godt,men jeg er mæt”.Š Pas på buffetmad og tag selv-borde, hvordu let kommer <strong>til</strong> at spise for meget.Š Lad være med at gå forbi pølsevognen,bageren og andre fristende ste<strong>der</strong>. Finden anden rute.Når du laver noget andetŠ Tænk på noget andet end mad. Ret dinopmærksomhed mod andre ting, <strong>der</strong>interesserer dig.Š Frist ikke din lækkersult. Placér lækkerieruden for synsvidde.Š Hav altid noget sundt inden for rækkevidde,hvis du bliver sulten mellem målti<strong>der</strong>ne<strong>–</strong> fx en skål med frisk frugt ellergrønt.Š Find noget andet at gå op i end mad<strong>–</strong> noget, <strong>der</strong> drager dig mindst lige såmeget.Š Gør noget andet end at spise, <strong>der</strong> ogsåføles godt. Fx samvær, musik, dans, sex,massage, et varmt bad, film, computerspil,tedrikning, gåtur, leg, shopping,en lur på sofaen eller en god bog (ikkekoge- og slankebøger).“Den, <strong>der</strong> ved,at han har nok,er rig.”Tao Te Ching43


Spis efter din sultSpis, når du er <strong>til</strong>pas sulten.Stop, når du ikke er sulten mere.Vent, <strong>til</strong> du er blevet sulten igen.Din krop fortæller dig, hvornår du har brugfor at spise og hvor meget. Du kan mærkedin sult i maven. Prøv at rette din opmærksomhedmod din mave. Hvor sulten er dulige nu?Fornemmelsen af sult er som et barometer,du altid har med dig, som fortæller dig,hvornår og hvor meget du skal spise. Deter lettere at spise mindre, når du følgerdin sult i stedet for din mæthedsfornemmelse.Du har måske vænnet dig <strong>til</strong> at spise,selvom du ikke er sulten. Prøv at blive mereopmærksom på din sult, og hvordan den“Sult er det bedste kryd<strong>der</strong>i.”Mikkel Hindhedesvinger i løbet af dagen og fra dag <strong>til</strong> dag.Lad din sult blive din trofaste følgesvend.Støj på sult-signaletDet er helt normalt at spise, selvom manikke er sulten. Det er, fordi vi lever i enverden med rigelig og lækker mad, og forditrang <strong>til</strong> at spise kan skyldes mange andrefaktorer end sult, se næste side. Men dukan gradvist blive bevidst om disse andrefaktorer og i mindre grad handle på dem.Du kan udvikle din evne <strong>til</strong> følge din mavefornemmelse.Find din mavefornemmelseNår du spiser, <strong>til</strong> du ikke er sulten længere,spiser du sandsynligvis mindre, end du plejerat gøre. Prøv at eksperimentere med atstoppe, så snart sultfornemmelsen er vækeller få mundfulde efter.Læg mærke <strong>til</strong>, at <strong>der</strong> er lidt forsinkelse, fradu har spist, <strong>til</strong> du mærker sulten forsvinde.Hold små pauser, mens du spiser og mærkfornemmelsen i din mave. Sig <strong>til</strong> dig selv,at du roligt kan stoppe nu, da du bare kanspise en sund snack senere, hvis du bliversulten.Du kan især bruge din sult som redskab <strong>til</strong>at gå ned i vægt, hvis du:• spiser og drikker sundt, se side 18• bruger teknikker <strong>til</strong> at holdemadmæng<strong>der</strong>ne nede, se side 43• er <strong>til</strong>strækkelig fysisk aktiv, se side 27• sover <strong>til</strong>pas (7-8 timer pr. nat for defleste voksne)• ikke er for stresset• gør noget ved de problemer, <strong>der</strong> får dig<strong>til</strong> at overspise.44


Vær ikke bange for sulten. Prøv at læggemærke <strong>til</strong>, hvor godt maden smager, når duer sulten. Større nydelse er en ekstra bonusved at følge sulten.Spørg dig selv, inden du spiser, og mens duspiser: Hvor sulten er jeg lige nu?Andre grunde <strong>til</strong> at spiseMålet er ikke, at du kun må spise, når du ersulten. Det ville være urealistisk. Målet er, atdu gør det i højere grad og samtidig blivermere opmærksom på de andre forhold,<strong>der</strong> giver dig trang <strong>til</strong> at spise. Disse andreforhold kan fx være:• At du har lyst. Du er lækkersulten og hartrang <strong>til</strong> at nyde.• At det er billigt. Tilbud frister ofte <strong>til</strong>,at man køber mere mad, end man harbrug for.• At <strong>der</strong> er meget. Vi spiser mere, når detkommer som en stor portion.• At de andre spiser. Det er hyggeligt ogrart at spise sammen.• At du plejer. Du plejer at spise i dennesituation og i denne mængde.• At du får gæster. Du vil være gæstfri ogservere noget lækkert.• At du er gæst. Du vil gerne tage imodandres gæstfrihed.• At du er en del af et fællesskab.Du spiser som de andre for ikke atvære udenfor.• At det dulmer. Overspisning kandulme indre uro, ubehagelige følelserog stress.Spørg dig selv:Hvad giver det mig af positiv gevinst atspise eller drikke dette lige nu?Hvad kan jeg vælge i stedet for, <strong>der</strong> givermig den samme gevinst, men som erbedre for min krop?Det er kun dig, <strong>der</strong> ken<strong>der</strong> svaret.45


Dine frem<strong>skridt</strong> <strong>–</strong> vægtenDin vægt i kgMåne<strong>der</strong>: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Vægt:Din vægt i kg†..................... kg..................... kg..................... kg..................... kg..................... kg start..................... kg..................... kg..................... kg..................... kg..................... kg..................... kg..................... kg..................... kg..................... kg..................... kg..................... kg..................... kg..................... kg..................... kg..................... kgMåne<strong>der</strong> „ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12“Aldrig, aldrig, aldrig giv op.”Winston ChurchillDu beregner din målvægt ved at trække 10 % fra dinnuværende vægt, se side 4.Din målvægt:kg.Vej dig én gang om måneden <strong>–</strong> hver gang ommorgenen, på den samme vægt, uden tøj på,og efter du har været på toilettet.Sådan udfyl<strong>der</strong> du vægt-skemaerne• Skriv din nuværende vægt i det øverste skemaved måned 0.• Skriv også din start-vægt i kg ud for START i detne<strong>der</strong>ste skema.• Udfyld hvert trin i den lodrette kolonne over ogun<strong>der</strong> START. Hvert trin svarer <strong>til</strong> 1 kg.• Marker din start-vægt med en cirkel ud formåned 0. Marker din mål-vægt ud for måned 12.• Indfør dine vægtændringer i skemaerne en gangom måneden.Tænk langsigtet, bliv ved i 12 måne<strong>der</strong>. Giv slip påtrangen <strong>til</strong> hurtigt og voldsomt <strong>vægttab</strong>. Det handlerom resten af dit liv.Hvis din vægt begyn<strong>der</strong> at stige, er det tegn på,at du er begyndt at gå <strong>til</strong>bage <strong>til</strong> dine gamle vaner.Mind dig selv om din motivation og begynd at tagesmå <strong>skridt</strong> igen.46


<strong>–</strong> taljenDin talje i cmMåne<strong>der</strong>: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Talje:Din talje i cm†..................... cm..................... cm..................... cm..................... cm..................... cm start..................... cm..................... cm..................... cm..................... cm..................... cm..................... cm..................... cm..................... cm..................... cm..................... cm..................... cm..................... cm..................... cm..................... cm..................... cmMåne<strong>der</strong> „ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Taljemålet er et godt supplement <strong>til</strong> vægten, isærhvis dit BMI er un<strong>der</strong> 35. Dit taljemål fortæller nogetom størrelsen af det fedtdepot, som det rent sundhedsmæssigter vigtigst at gøre mindre. Når du skalvur<strong>der</strong>e dine resultater, så se både på din vægt og dittaljemål.Mål din talje: Stå med maven afslappet og 25-30 cmafstand mellem fød<strong>der</strong>ne. Find den øvre del af dinhofteknogle og den ne<strong>der</strong>ste kant af dine ribben.Din talje er midt imellem de to punkter, uanset omdin navle er over eller un<strong>der</strong>. Mål din omkreds medet målebånd efter en afslappet udånding. Sørg for,at målebåndet er vandret og ligger jævnt ind <strong>til</strong>huden hele vejen rundt.Sådan udfyl<strong>der</strong> du talje-skemaerne• Skriv dit nuværende taljemål i det øverste skemaved måned 0.• Skriv også dit start-taljemål i cm ud for START idet ne<strong>der</strong>ste skema.• Udfyld hvert trin i den lodrette kolonne overog un<strong>der</strong> START. Hvert trin svarer <strong>til</strong> 1 cm.• Marker dit start-taljemål med en cirkel ud formåned 0.• Indfør dine taljeændringer i skemaerne en gangom måneden.47


Mere hjælp og inspirationDenne guide har forhåbentlig givet inspiration ogmod <strong>til</strong> at gå i gang med dit <strong>vægttab</strong>. Hvis du harbrug for y<strong>der</strong>ligere hjælp, kan du kigge her.Du kan supplere denne guide med personlighjælp fra en professionel. Vælg en, <strong>der</strong>har en anerkendt uddannelse, fx en professionsbachelori ernæring og sundhed elleren klinisk diætist.Du kan også lave din egen “små <strong>skridt</strong>gruppe”ved at samle et lille hold venner,<strong>der</strong> mødes regelmæssigt for at udveksleerfaringer om små <strong>skridt</strong> og støtte hinanden<strong>til</strong> varigt <strong>vægttab</strong>. På den måde kan Ihjælpe hinanden på en god og billig måde.Find opskrifter på sund, vægtvenligog lækker madwww.altomkost.dkFødevarestyrelsenwww.hjerteforeningen.dkHjerteforeningenwww.diabetes.dkDiabetesforeningenwww.opskrifter.nuKræftens Bekæmpelsewww.6omdagen.dk6 om dagen-kampagnenFå ideer <strong>til</strong> fysisk aktivitetwww.dif.dkDansk Idrætsforbundwww.dfif.dkDansk Firmaidrætsforbundwww.dgi.dkDanske Gymnastik- og Idrætsforeningerwww.sundhed.dkDet offentlige sundhedsvæsenwww.motionskalen<strong>der</strong>en.dkSundhedsafdelingen Stevns Kommunei samarbejde med kultunaut.dkwww.cancer.dk/fysisk aktivitetKræftens Bekæmpelsewww.sst.dk<strong>Sundhedsstyrelsen</strong>Fysisk aktivitet <strong>–</strong> håndbog om forebyggelseog behandling48


IndkøbsguideAnbefalet indhold pr. 100 g af varenKostfibreFedtHvedebrød mindst 5 g højst 5 gRugbrød mindst 8 g højst 8 gMorgenmadsprodukter mindst 8 g højst 10 gMælk højst 0,5 g (0,5 %)Surmælksprodukter højst 1,5 g (1,5 %)Osthøjst 18 g/30+Kød og pålæg højst 10 g (10 %)Fisk (uden panering)ingen øvre grænseFærdigretter og frosne kartoffelprodukter højst 5 g (5 %)Dressinger, saucer, pålægssalat højst 5 g (5 %)Kilde: HjerteforeningenNogle har brug for y<strong>der</strong>ligere rådgivningÄ Hvis du har en hjertesygdom, skal du undgå træningmed korte intensive belastninger. Tal med din læge,inden du går i gang.Ä Hvis du har forhøjet blodtryk, skal du bruge lettevægte og langsom muskelsammentrækning ved styrketræning.Tal med din læge, inden du går i gang.Ä Hvis du er i medicinsk behandling for en følgesygdom<strong>til</strong> overvægt, fx type 2-diabetes, så tal også med dinlæge, da dit behov for medicin fal<strong>der</strong> i takt med dit<strong>vægttab</strong> og din sun<strong>der</strong>e livss<strong>til</strong>.Ä Hvis du har problemer med bevægeapparatet, kan dutale med en fysioterapeut for at finde øvelser og aktivitetsformer,<strong>der</strong> passer <strong>til</strong> din krop.Ä Hvis du har brug for generel vejledning om og motivation<strong>til</strong> fysisk aktivitet, kan du gå i et træningscentereller melde dig <strong>til</strong> holdmotion i en forening.Ä Hvis du er overvægtig og gravid, kan du tale med dinjordemo<strong>der</strong> om, hvordan du sikrer en sund graviditetuden for stor vægtøgning.Ä Hvis du lige har født, kan du tale med sundhedsplejerskenom, hvordan du kan bruge amning, sund mad ogbevægelse <strong>til</strong> gavn for både dit barn og din vægt.Ä Hvis du har psykiske problemer, kan du tale med enpsykolog.Ä Hvis du er sundhedsprofessionel og søger efteruddannelseinden for området, kan du kontakte NUMO, NationaltUdviklingscenter mod Overvægt, www.numo.nu


<strong>Små</strong> <strong>skridt</strong> <strong>til</strong> <strong>vægttab</strong> <strong>–</strong> <strong>der</strong> hol<strong>der</strong>Overvægt kan være en stor udfordring.Denne guide gør det overkommeligt at tageudfordringen op.Ved at lave små ændringer i dine vaner kandu tabe dig eller undgå at tage på. På sammemåde kan små ændringer i dagligdagenhjælpe andre i familien, <strong>der</strong> måske ønsker attabe sig.Denne guide viser, hvordan du kan tabe digog blive sun<strong>der</strong>e ved at lave små, gradviseændringer i dine nuværende mad- og aktivitetsvaner.Det er ikke nødvendigt med store omvæltningerfra den ene dag <strong>til</strong> den anden. <strong>Små</strong><strong>skridt</strong> er lette at tage − og du kan blive ved,fordi metoden er realistisk.Fra indholdet:ÄÄTab 10 % af din vægtÄÄTest din motivationÄÄGå på opdagelse i dine vanerÄÄLæg en planÄÄDagens målti<strong>der</strong>ÄÄ<strong>Små</strong> <strong>skridt</strong> med stor effektÄÄTips <strong>til</strong> fysisk aktivitetÄÄFamiliemad.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!