13.07.2015 Views

Kode- & registreringsvejledning - Sundhedsstyrelsen

Kode- & registreringsvejledning - Sundhedsstyrelsen

Kode- & registreringsvejledning - Sundhedsstyrelsen

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Urologi__________________________________________________Urologisk<strong>registreringsvejledning</strong>__________________________________________________<strong>Sundhedsstyrelsen</strong> & Dansk Urologisk Selskab_________________________________________________Registreringsvejledninger/1


Udgivet af <strong>Sundhedsstyrelsen</strong> i samarbejde medDansk Urologisk Selskab (DUS).Denne første prøveudgave er udsendt til alle sygehuse.Ekstra eksemplarer udleveres gratis fra <strong>Sundhedsstyrelsen</strong>,så længe oplag haves.Urologisk <strong>registreringsvejledning</strong>,1. udgave, 1. oplag, © <strong>Sundhedsstyrelsen</strong> 2002© WHO © NOMESKO<strong>Sundhedsstyrelsen</strong> vedligeholder klassifikationer efter aftalemed andre klassifikationsmyndigheder. Hele eller dele afdenne publikation må ikke anvendes i kommercielt øjemeduden aftale med <strong>Sundhedsstyrelsen</strong>.Hele eller dele af publikationen må umidelbart anvendes til alleikke-kommercielle formål, der omhandler kodning, registreringog indberetning af patientkontakter.ISBN 87-91232-44-9 (ISBN 87-92232-45-7 www-udgave)ISSN 1602-4583 (Registreringsvejledninger)Layout: SundhedsInformatikTryk: Munksgaard DanmarkAntal: 2500______________________________________________Henvendelser vedrørende denne vejlednings generelleopbygning samt vedr. de generelle afsnit kan rettes tilSundhedsInformatik, <strong>Sundhedsstyrelsen</strong>.Vedrørende forslag og kommentarer til det specifikkeurologiske indhold i denne vejledning - se side 3.


Urologisk<strong>registreringsvejledning</strong>Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem enregistreringsgruppe nedsat af Dansk Urologisk Selskab (DUS)og <strong>Sundhedsstyrelsen</strong> (SST).Medlemmer af DUS’ registreringsgruppe er:overlæge Jesper Eldrup (formand),overlæge, dr. med. Hans Henrik Meyhoff,afd. læge Kim Andreassen ogoverlæge Henning Olsen.Diagnoselisten har været til høring på de respektive urologiskeafdelinger og er efterfølgende rettet til.Den samlede vejledning er godkendt af DUS’ bestyrelse.Denne første udgave skal betragtes som en prøveudgave, derskal testes ved daglig brug. Kommentarer og forslag til såvelrettelser, som til nye diagnose- og procedurekoder, og evt.forslag til udbygninger kan rettes til:Overlæge Jesper EldrupUrologisk Klinik, Frederiksberg hospitaljesper.eldrup@fh.hosp.dk.Jesper Eldrup vil koordinere forslagene i forhold til kommendeudgaver af vejledningen, samt i forhold til vedligeholdelse ogudbygning af specialets koder og definitioner i samarbejde med<strong>Sundhedsstyrelsen</strong>. Herved sikres også en kobling til udviklingog tilpasning af DRG/DAGS-afregningen.3


Urologisk <strong>registreringsvejledning</strong>IndholdsfortegnelseIndledning 5Vedr. DRG 6Anvendte forkortelser og nogle anvendte betegnelser 7Kontaktmodellen 8Arbejdsgange 10Diagnoseregistrering 11Definitioner 12Aktionsdiagnosen 13”Relevante bidiagnoser” 14Henvisningsdiagnose 15Tillægskodning (+) 15”Obs. pro-diagnoser” 16Anamnese med ….. 17Diagnosekodning ved kontrol 18Cancerregistrering 20Anmeldelsespligtige diagnoser 20Diagnosekodning ved metastaserende cancersygdom 22Diagnosekodning ved blæretumorsygdom (+) 23Procedureregistrering ved anmeldelsespligtig sygdom 25Diagnoseliste 26-49Procedureregistrering 50Operationsregistrering 50Definitioner 51Assistancer 51Procedureart 53”Kombinerede indgreb” 53Reoperationer 54Aflyste operationer 54Tillægskodning (+) 55ATC koder (+) 55Billedvejledte procedurer (+) 56”Ikke-kirurgiske” procedurer 56Operationsliste 57-82Ambulant funktion 83Registrering af kliniske ydelser 83Ydelser af administrativ karakter 84Tillægskodning 85”Behandlings- og Plejeklassifikation” 86Behandlinger 87Undersøgelser 894


Urologisk <strong>registreringsvejledning</strong>IndledningDenne publikation er den første i en serie af specialespecifikkekode- og <strong>registreringsvejledning</strong>er, der udarbejdes isamarbejde mellem de lægefaglige specialer og<strong>Sundhedsstyrelsen</strong>.<strong>Sundhedsstyrelsen</strong>s primære formål med vejledningerne er atsikre en ensartet og brugbar dokumentation af sundhedsvæsenetskerneydelser, dvs. de rigtige registreringer på et relevant,formålsbestemt detaljeringsniveau.De registrerede data indberettes til Landspatientregisteret(LPR), hvorfra data anvendes til medicinalstatistisk brug, tilforskning, planlægning og afregningsformål, og desuden tilvidere anvendelse i andre registre, først og fremmest Cancerregisteret.I stigende omfang anvendes data også i kliniske databaser, ogdenne kodevejledning skal bl.a. sikre, at de samme data kananvendes til alle relevante formål.Data registreres i dag i de patientadministrative systemer, hvorfrader sker en indberetning til LPR. Fremover vil indsamlingaf data ske fra den kliniske journalføring i den elektroniskepatientjournal (EPJ). Det er derfor meget vigtigt, at de registrerededata, herunder de anvendte klassifikationer, kan anvendesi det daglige kliniske arbejde og understøtte det sammenhængendepatientforløb.Vejledningen indeholder generelle afsnit om ”kontaktmodellen”,diagnoseregistrering, procedureregistrering og til dels lidtom de specielle krav, der stilles ved cancerregistreringen. I forlængelseaf de generelle afsnit findes kodelister, der indeholderudvalgte koder fra Sundhedsvæsenets KlassifikationsSystem(SKS), der dækker flertallet af de urologiskepatientkontakter. De generelle afsnit indeholder en rækkeeksempler på registreringer.5


Urologisk <strong>registreringsvejledning</strong>Der henvises i øvrigt til Sundhedstyrelsens hjemmesidewww.sst.dk, hvor man kan finde en (opdateret) elektroniskudgave af såvel generelt som speciale-specifikt vejledningsmateriale.Hvis der sker tilføjelser eller andre ændringer til deurologiske diagnose- og procedurelister, vil dette løbende bliveindført i den elektroniske udgave, hvortil der også er adgangfra DUS’ hjemmeside www.urologi.dk.Det generelle materiale dækker bla. områderne diagnoseregistrering,procedureregistrering, cancerregistrering og andrespecifikke, formålsbestemte registreringer. Påwww.medinfo.dk findes ”SKS-Browser”, hvor man kan søge ide opdaterede SKS-klassifikationer og hente udtræk.Vedr. DRGDe indberettede data anvendes til en række formål, herunderafregning. Hertil anvendes dk-DRG (dansk tilpasset udgave af”DiagnoseRelateret Gruppering”) for stationære patienter,henholdvsis et dansk udviklet nøgle til ambulant besøgs- ogydelsesafregning (DAGS). Disse afregningssystemer bliverløbende udviklet og tilpasset til sundhedsvæsenets patienter ogaktiviteter, idet specialerne deltager i denne proces i form afmøderækker med DRG-enheden i <strong>Sundhedsstyrelsen</strong>.Registrering ud fra de i denne vejledning beskrevne principperog med anvendelse af de listede SKS-koder dækker såledesogså formålet afregning.Der er udover diagnoser og operationer også inddraget andrerelevante ydelser som markører for ressourcetræk.Der skal ikke - og må ikke - registreres anderledes, fordi dataogså anvendes til afregning. <strong>Sundhedsstyrelsen</strong> søger fortsat isamarbejde med de kliniske specialer at sikre, at registreringsprincipperog -praksis dækker alle relevante formål - ogsåafregning - og således at afregningen tilpasses en fornuftig,klinisk anvendelig registreringspraksis - ikke omvendt.6


Urologisk <strong>registreringsvejledning</strong>Vedr. DRG og ambulant afregning henvises der i øvrigt tilSundhedsministeriets (SUM) hjemmeside www.info.sum.dk.Anvendte forkortelser ognogle anvendte betegnelserDUS Dansk Urologisk Selskab http://www.urologi.dkSUM Sundhedsministeriet http://www.im.dkSST <strong>Sundhedsstyrelsen</strong> http://www.sst.dkSKSDRGDAGSSundhedsvæsenetsKlassifikationsSystemDiagnoseRelateretGrupperingDansk AmbulantGrupperingsSystemVedr. SKS - se også:http://www.medinfo.dkOverordnet betegnelse forklassifikationerne, der udgivesaf SST.Afregningssystem forstationære patienter.Afregningssystem forambulante besøg og ydelser.LPR LandsPatientRegisteret Dataregister for sygehusvæsenetsaktivitet ogproduktion.EPJ Elektronisk PatientJournal Det fremtidige fællesbrugerværktøj tildokumentation.ATCICD10NCSPAnatomisk-Terapeutisk-(Ch)kemisk klassifikation aflægemiddel indholdsstofferInternational Classificationof Diseases and RelatedHelath Problems(10. revision)Nordic Classification ofSurgical ProceduresATC-koder anvendes somtillægskoder til specificering afdiagnose- og procedurekoder.”Klassifikation af sygdomme”.´Dansk udgave af deninternationale WHOklassifikation.Findes i SKS som D-koder.Nordiske klassifikation afkirurgiske procedurer.Findes i SKS som K-koder.7


KontaktmodellenDet vigtigste basisbegreb i patientregistreringen er patientkontakten.Forståelsen og brugen af dette begreb er enforudsætning for korrekt diagnose- og procedureregistrering.En patientkontakt er……• en udskrivning fra indlæggelse• et ambulant forløb med et eller flere besøg• et skadestuebesøgPatientkontakt-begrebet er tæt relateret til to andre begreber -slutregistrering og stamafdeling. Indberetningskravene ogdermed data i Landpatientregisteret (LPR) vedrører den afsluttedekontakt fra den enkelte stamafdeling.Registreringsbegreberne i diagnose- og procedureregistreringenafspejler dette. Der er altså (endnu) ikke tale om patientforløb,som det kendes fra nogle patientadministrativesystemer. Det virkelige livs patientforløb opdeles iindberetningen i mindre dele - kontakter.Dette betyder, at et helt normalt patientforløb med forambulantebesøg, indlæggelse og efterambulante besøg bliver til ialt3 kontakter.8


KontaktmodellenRegistrering af aktionsdiagnose, relevante bidiagnoser, operationerog eventuelt andre procedurer skal ses i denne afgrænsedesammenhæng. Det er stamafdelingen, der har registreringsansvaretfor den enkelte kontakt.Omvendt kan én sammenhængende ’ambulant kontakt’strække sig over lang tid. Aktionsdiagnosen (og eventuellebidiagnoser) på denne kontakt skal til enhver tid dækkeforløbet af hele kontakten.Aktionsdiagnosen er dén ’diagnostiske etiket’, der bedst beskriverkontakten, dvs. udtrykker ”hvad man handlede på vedden aktuelle kontakt”.De ”relevante bidiagnoser” supplerer ud fra en klinisk synsvinkelaktionsdiagnosens beskrivelse af kontakten - ikke forløbet,kun kontakten. Heri indregnes tilgrundliggende (kronisk)sygdom*, hvis denne har en klinisk eller ressourcemæssig betydningpå kontakten.* Grundmorbus-begrebet anvendes kun indenfor psykiatrien.De operationer (krav) og andre procedurer - kun krav påenkelte områder - der udføres i forhold til og inden for kontaktenstidsudstrækning skal registreres og indberettes på kontakten.Dette gælder også eventuelle assistancer - dvs. procedurerydet af en anden afdeling end stamafdelingen, men ydelser somer rekvireret af stamafdelingen som led i udredning,behandling og kontrol af patienten i det aktuelle forløb.Eksempler er plasmaferese, dialyse, respiratorbehandling og ivisse tilfælde cancerbehandling. De fleste assistancer registreresi praksis af producenten.9


KontaktmodellenArbejdsgangeDet er afgørende for datakvaliteten, at der er rationellearbejdsgange imellem lægens diktering af afsluttendejournalnotat/epikrise og den edb-mæssige registrering afkontaktens data i det patientadministrative system.Det vil således være meget hensigtsmæssigt, hvis sekretærensslutregistrering er understøttet af dikteringen: ”Aktionsdiagnosener ....”; ”Bidiagnoserne er.…”; ”Vigtigste operation er .…”osv.I forbindelse med langvarige ambulante kontakter er det vigtigtat være opmærksom på opdatering og kvalificering af kontaktensdiagnoser.Det er stamafdelingerne, der har indberetningsansvaret for denenkelte kontakt. Dette betyder bl.a., at indberetningspligtigeprocedurer udført som assistance af anden afdeling skal indberettespå kontakten, uanset hvem der i praksis registrererydelsen.10


DiagnoseregistreringDiagnoseregistreringen tager udgangspunkt i den enkeltepatientkontakt. Der skal ved afslutningen af kontakten indberettesén aktionsdiagnose og de for kontakten relevantebidiagnoser.Se også ”kontaktmodellen”.Der sker desuden en indberetning af registrerede diagnose(r)på åbne ambulante kontakter, der varer mere end 30 dage.Diagnosekoderne findes i ”Klassifikation af sygdomme”, der erden danske oversættelse og udbygning af WHO’ssygdomsklassifikation (ICD10).Diagnosekoderne indberettes i SKS-format med foranstillet(SKS-hovedgruppe) ‘D’, f.eks. DD303 'Neopl. benignum vesicaeurinariae'. <strong>Kode</strong>rne er vist i SKS-format i denne vejledning.Der sker, som det også fremgår af diagnoselisten, løbende enudbygning af klassifikationen med mere specificerede kodemuligheder.Disse kan ikke ses i bog-udgaven. Den elektroniskeversion af klassifikationen er den gældende. Sygehusinformationssystemernebliver løbende opdateret med den aktuelleversion.Den samlede diagnoseklassifikation kan også ses i <strong>Sundhedsstyrelsen</strong>sSKS-Browser: www.medinfo.dk, hvor der kansøges, og hvorfra der også kan hentes udtræk.Den urologiske diagnoseliste vil senere også kunne hentes elektronisk,således at systemerne kan være opdaterede.11


DiagnoseregistreringDefinitionerDiagnoser registreres og indberettes med obligatorisk angivelseaf diagnoseart (aktionsdiagnose ’A’ osv.). De generelle krav tilindberetning er specificeret i <strong>Sundhedsstyrelsen</strong>s “Fællesindholdfor basisregistrering af sygehuspatienter [2002]”, somogså kan findes på www.sst.dk.DiagnoseDiagnoseartAktionsdiagnose- diagnoseart: (A)Bidiagnose- diagnoseart: (B)Helbredsrelateret tilstand, der er klassificeret igældende ”Klassifikation af sygdomme”.Angivelse af den efterfølgende SKSdiagnosekodesregistreringsmæssige betydning.Den diagnose, der ved afslutning af en kontaktbedst angiver den vigtigste tilstand, som kontaktendrejede sig om.Diagnose, der supplerer beskrivelsen af denafsluttede kontakt.Henvisningsdiagnose- diagnoseart: (H)Diagnose, der angives af henvisende instans somårsag til henvisning.Aktionsdiagnose, bidiagnoser og henvisningsdiagnose udgørdiagnose-indberetningens primærkoder.Tillægskode- kodeart: (+)SKS-kode, der yderligere specificererprimærkodens betydning.Primærkode: diagnose- eller procedurekode.Se afs. om ”Tillægskodning”.I eksemplerne er kodeart for overskuelighedens skyld vist i parenteser.Det skal bemærkes, at tillægskode ikke er det samme som bidiagnose.Se eksempler i de generelle afsnit.12


DiagnoseregistreringAktionsdiagnosenAktionsdiagnosen skal ideelt éntydigt sige så meget sommuligt om kontakten. Der er mange muligheder for at sætte denrette aktionsdiagnose på kontakten, som den diagnose, ”derbedst beskriver tilstanden …der aktioneredes på”.I forhold til det samlede sygdomsforløb, er det manifestationenaf sygdommen i kontaktperioden - snarere end grundsygommeneller årsagen til manifestationen, der skal registreressom aktionsdiagnose.EksemplerPatient med prostatacancer indlagt til smertebehandling.Smerter er aktionsdiagnose, canceren bidiagnose.(A)DM545(B)DC795B(B)DC619Dolores lumbalisNeoplasma malignum ossis metastaticumCancer prostataePatient med maligne blæretumorer indlagt pga. hæmaturi.Hæmaturi er aktionsdiagnose, canceren bidiagnose.(A)DR319A(B)DC679Makroskopisk hæmaturiNeoplasma malignum vesicae urinariaeAktionsdiagnosen beskrives også som den tilstand, ”som erden væsentligste årsag til gennemførte undersøgelser ogbehandlinger”. Der er således også et ressourcemæssigtaspekt.Dette betyder også, at der ikke må være diagnoser for sygdomme,som patienten ikke har eller har haft i løbet af kontakten.Dvs. ikke cancer, før sygdommen er endeligt verificeret - ikkecancer, når patienten er kurativt behandlet ved en tidligere kontakt.Noget andet er selvfølgelig, hvis canceren fortsat er tilstedepå kontakten.13


DiagnoseregistreringKodning, når der tale om behandling for en konkret sygdom, eroftest ikke så vanskelig, men det er vigtigt at være opmærksompå, at der også er begreber for ”mistanke om….” (obs pro, ejbefundet/ikke afkræftet - se s. 16) og andre kontaktårsagersom f.eks.” kontrolundersøgelse efter behandling”. Disse mulighederanvendes på kontakter, hvor patienten ikke har en”rigtig diagnose”, dvs. i udredningsfasen og i kontrolfasen,hvor den tidligere sygdom er helbredt.”Relevante bidiagnoser”Kan ovennævnte beskrivelse ikke klares med aktionsdiagnosenalene, skal der suppleres med en eller flere relevantebidiagnoser. Ikke mange - kun de få rigtige.Det er kontakten, der skal beskrives - ikke forløbet.Omfanget af registreringen af bidiagnoser skal afspejle detdiagnostisk relevante billede i forhold til den aktuelle kontakt.Registreringen af bidiagnoser skal til gengæld ikke omfattediagnoser, tilstande eller forhold, der ikke har klinisk relevansi forbindelse med den aktuelle kontakt.EksempelPatient med prostatacancer i fremskredet stadium indlæggestil terminal pleje. Der er udover plejen kun symptomatiskbehandling:(A)DZ749(B)DC795B(B)DC619Problemer i forbindelse med afhængighed afplejepersonale (’Causa socialis’)Neoplasma malignum ossis metastaticumNeoplasma malignum prostataeEksemplet er analogt til det tidligere smerte-eksempel.14


DiagnoseregistreringHenvisningsdiagnoseHenvisningsdiagnosen er den diagnose, der er anført af denhenvisende læge eller afdeling (skadestue). Henvisningsdiagnosen(diagnoseart ’H’) skal indberettes på ikke-akuttepatienter.Dette giver mulighed for efterfølgende at analysere sammenhængenmellem henvisningsårsagen og afdelingens endeligediagnose(r) og ydelser.Grundmorbus anvendes kun indenfor psykiatrien.Tilgrundliggende eller kronisk sygdom registreres kun sombidiagnose, hvis sygdommen har en klinisk eller ressourcemæssigbetydning på den aktuelle kontakt.Se afsnittet om ”relevante bidiagnoser”.Tillægskodning (+)I registreringen kan SKS-koder anvendes som tillægskode(r) tilspecifikation af en primær SKS-kode. Tillægskoden læggeryderligere information til primærkoden. Eksempler er tilføjelseaf sideangivelse til en diagnose og ATC-kode somspecificering af lægemiddelstof.Der er i visse sammenhænge obligatoriske krav til tillægskodning.Dette anvendes bla. i cancerregistreringen- tillægskode for anmeldelsesstatus, se s. 20.Som et særligt princip for blæretumorer specificeres et givetfund med tillægskode for ”tidligere værste fund”- se s. 23.15


DiagnoseregistreringTillægskoder er i denne publikation angivet med foranstilletkodeart ’+’, og som de øvrige kodearter vist i parenteser ieksemplerne.Tillægskodning er også omtalt under ”Procedureregistrering”.”Obs. pro-diagnoser”Sygdomsklassifikationen indeholder i kap. XXI (DZ-) koder tilangivelse af kontaktgrunde eller årsager til kontakt til sundhedsvæsenetsom f.eks. „mistanke om sygdom“ (‘obs pro’),"kontrol" (uden sygdom), screening og profylaktiske foranstaltningermm.DZ-koder anvendes kun som aktionsdiagnose, når der ikke er en"rigtig" sygdomsdiagnose.I kode-afsnittet DZ03* findes koder til angivelse af ’Observationpga. mistanke om….’. Disse koder anvendes til angivelseaf kontaktårsagen ’obs. pro’ (ej befundet/ikke afkræftet) -dvs. til angivelse af den tilstand, som kontakten vedrørte, udenat der klinisk er blevet stillet en egentlig diagnose. ’Obs. pro’-diagnoser kan på den måde være med til at angive, hvad kontaktensressourcetræk er anvendt til.Der findes såvel generelle som specificerede obs. pro-koder iafsnittet DZ03*. Uspecifikke DZ03*-koder kan specificeresmed en tillægskode for den specifikke tilstand, der er undersøgt/observeretfor.Eksempel(A)DZ038(+)DN200Obs. pro mistanke om anden sygdomNephrolithiasisTillægskoden specificerer primærkoden (her en aktionsdiagnose (A))uden at tillægskoden kommer til at optræde selvstændigt som en“rigtig diagnose”.16


DiagnoseregistreringFor ’obs. pro’-diagnoser ved de urologiske cancere er det vedhjælp af et bogstav som sidste karakter i koden gjort muligtspecifikt at angive hvilket organ, der refereres til, således man idisse tilfælde ikke behøver en supplerende tillægskode:DZ031HDZ031UDZ031IDZ031JDZ031VDZ031SDZ031TAndre relevante:DZ038ADZ038BObservation pga. mistanke om ondartet svulst i nyreObservation pga. mistanke om ondartet svulst i ureterObservation pga. mistanke om ondartet svulst i blæreObservation pga. mistanke om ondartet svulst i prostataObservation pga. mistanke om ondartet svulst i urethraObservation pga. mistanke om ondartet svulst i penisObservation pga. mistanke om ondartet svulst i testisObservation pga. mistanke om urinvejsinfektionObservation pga. mistanke om urinvejssygdom udenspecifikationUspecifikt kan i øvrigt bruges:DZ031Observation pga. mistanke om ondartet svulstcancer occultaMed indførelsen af den danske DRG-grupperingsnøgle skal detspecielt fremhæves, at specificering af obs. pro-diagnoser vilkunne have en betydning for DRG-grupperingen.DZ-koderne anvendes ofte i forbindelse med registrering afhenvisningsdiagnose f.eks.:(H)DZ031IObs. pro mistanke om ondartet svulst i blæreAnamnese med ……Tidligere tilstande kan kodes med ”Anamnese med…”(DZ85*-88*) og evt. tillægskode, der angiver denne tilstand.eksempelDZ874(+)DQ532Anamnese med bilateral retentio testis17


DiagnoseregistreringTilsvarende kan symptom eller følgetilstand specificeres medtillægskode:DN469B(+)DQ532Azoospermia (pga….) bilateral retentio testisDiagnosekodning ved kontrolI kode-afsnittene DZ08* og DZ09* findes koder, der anvendessom aktionsdiagnose på de kontakter, hvor der sker en kontrol,uden at sygdommen fortsat er tilstede.’Kontrolundersøgelse’ omfatter klinisk undersøgelse ogkontrol, rådgivning, samtale og svar vedr. sygdommensundersøgelse og behandling ved en tidligere kontakt.Inkluderer kontakter, hvor der udføres simple procedurer somsårkontrol, skiftning og suturfjernelse, uden at der er tale omegentlig efterbehandling af sygdommen.Ekskluderer kontakter, hvor der udføres primær eller sekundærbehandling af sygdommen, herunder egentlig efterbehandling.Vedr. procedureregistrering ved kontrol - se”Ambulant funktion”.Kontrolundersøgelse efter operation afondartet svulst uden fund af recidivVed patientkontakt efter radikalt behandlet malign tumor, skaldiagnosen for canceren ikke igen benyttes somaktionsdiagnose. I stedet anvendes kode fra DZ080*’Kontrolundersøgelse efter operation af ondartet svulst’.For kontrol af de urologiske cancere er det ved hjælp af etbogstav gjort muligt at specificere organet, der refereres til:(eksempler)18


DiagnoseregistreringDZ080HDZ080UDZ080IDZ080JDZ082IKontrolundersøgelse efter operation af ondartet svulst inyre (inkl. pelvis renis)Kontrolunders. efter operation af ondartet svulst i ureterKontrolunders. efter operation af ondartet svulst i blæreKontrolunders. efter operation af ondartet svulst i prostataKontrolundersøgelse efter kemoterapi af ondartet svulst iblæreKontrolundersøgelse efter operation af andre tilstandeend ondartet svulst..omfatter kontrolundersøgelser efter operation af tilstande somgodartet svulst, sten, hydronefrose, phimosis og hydrocele.I disse tilfælde benyttes koden DZ090 ’Kontrolundersøgelseefter operation af andre tilstande’ evt. efterfulgt af tillægskode,der angiver årsagen til den udførte operation.EksemplerKontrolundersøgelse efter behandling af ureteropelvin stenose(A)DZ090(+)DQ620 Hydronephrosis congenitaKontrolcystoskopi efter fjernelse af blæresten(A)DZ090(+)DN210 Calculus vesicae urinariaeHusk også at registrere selve undersøgelsen: Cystoskopi KUKC02.Kontrol efter behandling af kondylomer på penis(A)DZ090(+)DA630Kontrolundersøgelse efter operation af neoplasma benignumurethrae(A)DZ090(+)DD304Se også de særlige principper for”Diagnosekodning ved blæretumorsygdom”.19


Cancerregistrering- for yderligere detaljer henvises til<strong>Sundhedsstyrelsen</strong>s hjemmeside www.sst.dk.- vedr. ’Obs. pro’- og ’Kontrol’-diagnoser - se afsnittenei kapitlet ”Diagnoseregistrering” s. 16 og 18.- særligt princip for diagnosekodning vedblæretumorsygdom - se s. 23.- særlige krav til tillægskodning i forbindelse med kirurgiskindgreb ved anmeldelsespligtig sygdom - se s. 24.Anmeldelsespligtige diagnoserData indberettet til LPR anvendes bla. i Cancerregisteret. Dergælder særlige krav til registreringen, når aktionsdiagnoseneller en bidiagnose er en ”anmeldelsespligtig diagnose”- se tabellen næste side.Canceranmeldelse til Cancerregistret via LPR omhandler denenkelte sygdom. Udviklingen i sygdommen kan repræsenteresaf forskellige diagnoser (diagnosekoder) på forskellige tidspunkter(kontakter) i forløbet, men der er stadig tale om densamme anmeldelsespligtige sygdom. Dette inkluderer lokalrecidiv, metastasering og anden form for progression af sygdommen.Anmeldelsesstatus (+)Når der registreres en anmeldelsespligtig diagnose somaktions- eller bidiagnose, skal der samtidig angives entillægskode for anmeldelsesstatus til diagnosen.20


CancerregistreringFølgende urologiske diagnoser er anmeldelsespligtige.Disse er i diagnoselisten markeret med ¤ .DC60-DC63DC64-DC68DC76-DC80DD076DD090DD091DD30DD37-DD48Kræft i mandlige kønsorganerKræft i urinvejeKræft med dårligt definerede, eller ikkespecificerede lokalisationer.Carcinoma in situ genitalium viri med andeneller ikke specificeret lokalisationCarcinoma in situ testis: DD076TCarcinoma in situ vesicae urinariaeCarcinoma in situ i andre og ikke specificeredeurinorganerGodartet svulst i urinvejeSvulster af usikker eller ukendt karakterBemærk at listen også indeholder nogle, men ikke alle CIS ogbenigne tumorer. Se også nedenfor vedr. blæretumorer.Er der klinisk tvivl, om en sygdom er benign eller malign, anvendeskodeintervalletDD37-DD48 ’Svulster af ukendt eller usikker karakter’. Der er følgende muligheder:AZCA1AZCA4AZCA3ny anmeldelsespligtig sygdom, ikke tidligere anmeldt afafdelingensygdommen tidligere anmeldt af afdelingenafd. ej involveret i diagnosticering, behandling el. kontrol afsygdommenVed den første kontakt på afdelingen med en anmeldelsespligtigsygdom anvendes anmeldelsesstatus (+)AZCA1 ’ny’.Ved følgende kontakter til afdelingen med samme (fortsat)sygdom anvendes (+)AZCA4 ’tidligere anmeldt’.21


CancerregistreringBlæretumorer (urotheliale) betragtes uanset aktuelle manifestationsom én og samme sygdom.Dette betyder, at den samme patient bortset fra den førstekontakt, efterfølgende ved klinisk fund altid skal registreresmed tillægskoden (+)AZCA4 for "tidligere anmeldt".Anmeldelsesstatus AZCA3 anvendes af afdelinger, der ikke deltager iden primære udredning og behandling af sygdommen. I disse tilfældekan den anmeldelsespligtige diagnose ikke være aktionsdiagnose.Diagnosekodning ved metastaserendecancersygdomVed cancersygdom med metastaser skal der registreresdiagnosekode for såvel primærtumor som for metastase.Metastaser klassificeres efter lokalisation - ikke efterlokalisation af primærtumor.Den af de to tilstande, som interventionerne overvejende rettesimod skal registreres som aktionsdiagnose.Eksempel(A)DC795B Neoplasma malignum osseum metastaticum(B)DC619 Cancer prostatae……ved fund af spredning hos kendt cancerpatient.Begge koder skal med den nuværende registrering ved indberetningenhave tillægskode for anmeldelsesstatus. Tillægskoden vil være densamme for aktions- og bidiagnose.Vedr. anmeldelsesstatus - se forrige afsnit. Vedr. de særlige principper fordiagnosekodningen ved blæretumorsygdom - se følgende afsnit.22


CancerregistreringDiagnosekodning vedblæretumorsygdom (+)Blæretumorsygdom i alle former er omfattet af anmeldelsespligt tilCancerregisteret (se forrige afsnit).Der er aftalt følgende kodeprincipper for diagnoseregistreringenved blæretumorer, herunder ved recidiv af blæretumorer:• Alle non-invasive blæretumorer (Ta og Tis) klassificeressom ’neoplasma benignum’ henh. ’CIS’• Alle bindevævsinvasive blæretumorer (T1) såvel sommuskelinvasive blæretumorer (T2-T4b) klassificeres som’neoplasma malignum’• Ved recidiv vælges den diagnose, der svarer til aktuellefund som aktionsdiagnose og ”værste tidligere diagnose” iforløbet tilføjes som tillægskode• ”Værste tidligere diagnose” prioriteres efter ranglisten:- Neopl. malign. vesc. urin. DC679- CIS vesc. urin. DD090- Neopl. benign. vesc. urin. DD303EksemplerKontrol af patient, der udelukkende har haft benign blæretumor1. Fund af maligntumor2. Fund af noninvasivtumor (CISeller benign)Neopl. mal.vesc. urinCIS vesc. urin.ellerNeopl. ben.vesc. urinar.3. Intet recidiv ’Kontrol efteroperation afanden tilstand’(A)DC679(+)DD303(+)AZCA4 ¤(A)DD090(+)DD303(+)AZCA4 ¤eller(A)DD303(+)DD303(+)AZCA4 ¤(A)DZ090(+)DD303Hvis værste tidligere fund har været CIS, erstattes tillægskodenmed (+)DD090.23


CancerregistreringKontrol af patient, der i sit sygdomsforløb har haft malign blæretumor1. Fund af maligntumor2. Fund af benigntumor (CIS ellernon-invasivtumor)Neopl. mal.vesc. urin.CIS vesc. urin.ellerNeopl. ben.vesc. urinar.3. Intet recidiv ’Kontrol efteroperation afondartet svulst iblære(A)DC679(+)DC679(+)AZCA4 ¤(A)DD090(+)DC679(+)AZCA4 ¤eller¤ ) kode for anmeldelsesstatus - se forrige afsnit.(A)DD303(+)DC679(+)AZCA4 ¤(A)DZ080I(+)DC679Procedureregistrering vedanmeldelsespligtig sygdomDer er krav om registrering og indberetning af en rækkeundersøgelses- og behandlingsprocedurer, der er aktuelle vedanmeldelsespligtig sygdom.Se yderligere det generelle afsnit ”Procedureregistrering”.Særlige krav til tillægskodning i forbindelse medkirurgisk indgreb ved anmeldelsespligtig sygdom (+)På kontakter med en anmeldelsespligtig diagnose (mærketmed ¤ i diagnoselisten) som aktionsdiagnose skal der til visseoperationskoder registreres en tillægskode for ”skønnetradikalitet” (operatørens bedste skøn for radikaliteten af detsamlede kirurgiske indgreb), ’andet kirurgisk indgreb’ eller’kirurgisk antihormonel behandling’.Disse operationskoder er i den urologiske operationslistemarkeret med # 24


CancerregistreringBemærk at denne tillægskodning skal ske for de angivneoperationer, uanset om operationen er tumorrelateret eller ej -dog kun når aktionsdiagnosen, som nævnt, er enanmeldelsespligtig diagnose.Der anvendes én af følgende tillægskoder:ZKC0ZKC1ZKC2ZKC3kirurgisk indgreb på tumor, skønnet radikaltkirurgisk indgreb på tumor, skønnet ikke radikaltkirurgisk indgreb, andetkirurgisk antihormonel behandling<strong>Kode</strong>rne ZKC2 og ZKC3 anvendes i de tilfælde, hvor det ikkegiver mening at tale om operationens radikalitet i forhold tilaktionsdiagnosen, dvs. indgreb der ikke retter sig direkte modtumor.Eksempler(ZKC2) ’Kirurgisk indgreb, andet’Denne tillægskode anvendes ved ikke-tumorrelateret indgrebf.eks. appendektomi eller tarmresektion eller kolostomi pga.okkluderende prostatacancer.(ZKC3) ’Kirurgisk antihormonel behandling’Denne tillægskode anvendes f.eks. ved orkiektomi vedprostatacancer.25


DiagnoselisteDiagnoseregistreringens principper er omtalt i kapitlet om"Diagnoseregistrering".Diagnoselisten er opdelt efter anatomisk lokalisation:• Glandulae suprarenales• Renis/pelvis renis• Nyrekar• Ureter• Vesica urinaria• Urethra• Prostata• Testis, epididymis,funiculus, scrotum• Penis• Retroperitoneum• Metastaser• Urologiske fund,symptomer og tilstande• Postoperative diagnoser /komplikationer• Kateter- &urostomiproblemerDe organspecifikke afsnit erdesuden underinddelt i:• tumorer• infektioner• sten• medfødte misdannelser• andre sygdomme (i eller itilknytning til organet)• andre tilstande (organ) somårsag til udredning ogbehandlingFølgende markeringer er anvendt i diagnoselisten:¤ Anmeldelsespligtig sygdom til Cancerregisteret(via Landspatientregisteret).Der skal registreres tillægskode for anmeldelsesstatus* (i forb. m. koder) Angiver hele kodeafsnittet- se "Klassifikation af sygdomme" (ICD10-dk) for flerespecificerede kodemuligheder-- (i forb. m. kodetekster) Angiver specificerede underkoder tilovenstående kode(+) <strong>Kode</strong>arten ’+’ angiver tillægskode26


DiagnoselisteGlandulae suprarenalesMetastaser fra binyretumor til anden lokalisation - se "Metastaser".¤ Neoplasma malignum glandulae suprarenalis DC749Neoplasma benignum glandulae suprarenalisDD350¤ Neoplasma malignum gll. suprarenalis metastaticum DC797kun metastase til binyre af anden cancerRenis / pelvis renisTumorerMetastaser fra nyretumor til anden lokalisation - se "Metastaser".Observation pga. mistanke om ondartet svulsti nyre (inkl. pelvis renis)DZ031H¤ Neoplasma malignum renis DC649¤ Neoplasma malignum pelvis renis DC659¤ Neoplasma malignum renis et pelvis renis metastatic. # DC790¤ - Neoplasma malignum pelvis renis metastaticum # DC790A¤ - Neoplasma malignum renis metastaticum # DC790B# kun metastase til nyre/nyrebækken fra anden cancerKontrolundersøgelse efter operation afondartet svulst i nyre (inkl. pelvis renis)Kontrolundersøgelse efter strålebehandling afondartet svulst i nyre (inkl. pelvistumor)DZ080HDZ081H¤ Neoplasma benignum renis DD300¤ Neoplasma benignum pelvis renis DD301Kontrolundersøgelse efter operation afneopl. benignum renis/pelvis renisInfektioner (renis/pelvis renis)Abscessus renis et perirenalisPyonephrosisPyelonephritis acuta (cystopyelitis)DZ090(+)DD300/301DN151DN136DN109Pyelonephritis chron. non obstr. med vesicoureteral reflux DN11027


DiagnoselistePyelonephritis chronica obstructivaPyelonephritis chronica uden specifikationDN111DN119Sten (renis/pelvis renis)Metaboliske årsager kan yderligere specificeres medtillægskode - se boksen på næste side.NefrolithiasisDN200-- Nefrolithiasis, metabolisk DN200M-- Nefrolithiasis, infektiøs DN200I-- Nefrolithiasis, anatomisk DN200A-- Nefrolithiasis, funktionel DN200F-- Nefrolithiasis, idiopatisk DN200XNefrolithiasis med ureterolithiasisDN202-- Nefrolithiasis med ureterolithiasis, metabolisk DN202M-- Nefrolithiasis med ureterolithiasis, infektiøs DN202I-- Nefrolithiasis med ureterolithiasis, anatomisk DN202A-- Nefrolithiasis med ureterolithiasis, funktionel DN202F-- Nefrolithiasis med ureterolithiasis, idiopatisk DN202XHydronefrose med obstructio calculosa pelvis renisPyelonephritis calculosaHydronefroseHydronefrose med juxtapelvin ureterstrikturHydronefrose med ureterstrikturRetroperitoneal fibrose med hydronefroseHydronefrosis congenitaincl. abererende kar som årsagHydronefrose med obstructio calculosa pelvis renisAnden og ikke specificeret hydronefroseDN132DN209ADN130DN131DN131ADQ620DN132DN13328


DiagnoselisteMetaboliske årsager til stensygdom (+)Kan anvendes som tillægskode til stendiagnosen.Medikamentelt udløst: kodes med ATC-kode som tillægskode.CystinuriUratsten med hyperurikæmiUratsten uden hyperurikæmiIdiopatisk hypercalcuriHypercalcæmi uden specifikationHyperparathyreoidismusHyperoxaluri (primær oxaluri)Enterisk hyperoxaluriRenal tubulær acidose (RTA)Kronisk diarré (non infektiøs)Xanthinuria hereditariaIdiopatisk hypocitraturi2,8-Dihydroxyadenuri__________________________DE720BDE798BDE798CDE835BDE835CDE213DE748CDE748EDN258ADK529BDE798ADE878CDE728F• De nævnte betegnelser kan anvendes som tillægskode(r), somanført øverst• Ved flere samtidige årsager kan flere tillægskoder anvendes• Anvendelse som tillægskodning til angivelse af årsag tilstensygdomsdiagnose erstatter ikke diagnoseregistreringen afeventuelle relevante bidiagnoser på kontakten.Hvis der f.eks. er foretaget behandling af den kroniske diarré,bør denne tilstand således også registreres som bidiagnose.Medfødte misdannelser (renis/pelvis renis)Cystis renis congenitusRen polycysticus congenitusRen polycysticus, adult typeAgenesia renis unilateralisHydronefrosis congenitaDQ610DQ611DQ612DQ600DQ62029


DiagnoselisteHesteskonyre/kagenyreEctopia renis (bækkennyre)Ren mobilis (medfødt)Ren mobilis ikke medfødt: DN288NAndre medfødte misdannelser nyre-pelvis-ureter- se "Klassifikation af sygdomme"Andre sygdomme (renis/pelvis renis)Cystis renis uden specifikationAtrophia renis unilateralisSkrumpenyre uden specifikationInfarctus / ischaemia renisRen mobilis (ikke medfødt)…medfødt: DQ638Laesio traumatica renis (pelvis renis)DQ631DQ632DQ638DQ60*-64*DQ619DN270DN269DN280DN288HDS370Andre tilstande (renis/pelvis renis) somårsag til udredning og behandlingColica renalis uden specifikationDN239Kontrolundersøgelse efter operation af andre tilstande DZ090(+)efterfulgt af tillægskode for den diagnose som foranledigedeoperationenNyrekarArteriosclerosis (stenosis) arteriae renalisStenosis arteriae renalis congenitaAneurysma arteriae renalisInfarctus / ischaemia renisEmbolia et thrombosis venae renalisDI701DQ271DI722DN280DI82330


DiagnoselisteUreterTumorerMetastaser fra uretertumor til anden lokalisation - se "Metastaser".Observation pga. mistanke om ondartet svulst i ureterDZ031U¤ Neoplasma malignum ureteris DC669¤ Neoplasma malignum metastaticum ureteris DC791Ukun metastase til ureter fra anden cancerKontrolundersøgelse efter operation afondartet svulst i ureterDZ080U¤ Neoplasma benignum ureteris DD302Kontrolundersøgelse efter operation afgodartet svulst i ureterSten (ureter)Nefrolithiasis med ureterolithiasis - se ”Renis - pelvis renis”UreterolithiasisMetaboliske årsager kan yderligere specificeres medtillægskode - se s. 29.DZ090(+)DD302DN201-- Ureterolithiasis, metabolisk DN201M-- Ureterolithiasis, infektiøs DN201I-- Ureterolithiasis, anatomisk DN201A-- Ureterolithiasis, funktionel DN201F-- Ureterolithiasis, idiopatisk DN201XHydronefrose med obstructio calculosa ureterisDN132Medfødte misdannelser (ureter)MegaureterUreterocele congenitaDuplicatio ureterisAndre medfødte misdannelser nyre-pelvis-ureter- se "Klassifikation af sygdomme"Ectopia ureterisDQ622DQ623ADQ625DQ60*-64*DQ626A31


DiagnoselisteReflux vesico-uretero-renalis congenitusDQ627Andre sygdomme (ureter)Hydronefrose med juxtapelvin ureterstrikturHydronefrose med ureterstriktur ikke klassific.andetstedsHydroureterStrictura et stenosis ureteris uden hydronefroseRegurgitatio urinae vesico-ureteris (reflux)Obstruktiv og reflux uropati, andenPyelonephritis chronica non obstructiva medvesicoureteral refluxUreteritis cysticaLaesio traumatica ureterisRetroperitoneal fibrose med hydronefroseRetroperitoneal fibrose uden hydronefroseDN130DN131DN134DN135DN137DN138DN110DN288FDS371DN131ADN135CAndre tilstande (ureter) som årsag til udredning ogbehandlingKontrolundersøgelse efter operation af andre tilstande DZ090(+)efterfulgt af tillægskode for den diagnose som foranledigedeoperationen.Vesica urinariaeTumorerMetastaser fra blæretumor til anden lokalisation - se ”Metastaser”.Ved fund af recidiv er der et særligt registreringsprincip - se s. 23.Observation pga. mistanke om ondartet svulst i blæreDZ031I¤ Neoplasma malignum vesicae urinariae DC679¤ Neoplasma malignum metastastic. vesicae urinariae DC791Ikun metastase til blæren fra anden cancer¤ Neopl. mal. metastastic., i urinorganer, overgribendeflere organer/regionerkun metastase til urinorganer fra anden cancerDC791X32


DiagnoselisteKontrolundersøgelse eft. operation af malign blæretumor DZ080Iuden fund af recidivKontrolundersøgelse eft. strålebeh. af malign blæretumor DZ081Iuden fund af recidivKontrolundersøgelse efter kemoterapi (inkl. BCG) afmalign blæretumoruden fund af recidivDZ082I¤ Carcinoma in situ vesicae urinariae (CIS) DD090Kontrolundersøgelse efter kemoterapi (inkl. BCG)af CISDZ092(+)DD090uden fund af recidiv¤ Neoplasma benignum vesicae urinariae DD303Kontrolundersøgelse efter operation afbenign blæretumoruden fund af recidivDZ090(+)DD303Kontrolundersøgelse efter kemoterapi (inkl. BCG)af benign blæretumorDZ092(+)DD303uden fund af recidiv¤ Neoplasma malignum urachi DC677CystitisObservation pga. mistanke om urinvejsinfektionCystitis acuta / recidivansCystitis chronicaCystitis interstitialis chronica (interstitiel cystit)Cystitis andenf.eks. haemorrhagiskCystitis strålebetingetCystitis uden specifikationAsymptomatisk bakteriuriSten (vesicae urinariae)Calculus vesicae urinariaeDZ038ADN300DN302DN301DN308DN304DN309DN390ADN21033


DiagnoselisteMedfødte misdannelser (vesicae urinariae)Ectopia vesicae urinariaeDiverticulum congenit. vesicae urinariaeUrachuscysteUrachus persistensPrune Belly SyndromeDQ641DQ646DQ644ADQ644DDQ794Neuromuskulære funktionsforstyrrelserVesica urinaria neurogenica spasticaDN310Detrusor hyperrefleksi dvs. uhæmmede detrusorkontraktionerunder opfyldning, ved neurologisk sygdom.Vesica urinaria neurogenica flaccidaDN312Slap blære uden bevaret detrusor kontraktion som følge afneurologisk skade f.eks. ved perifere neurologiske læsionersom cauda equina læsioner og efter bækkenkirurgi.Andre neuromuskulære funktionsforstyrrelser i urinblære DN318Detrusor instabilitet dvs. uhæmmede blærekontraktioneruden kendt neurologisk sygdom samt sensoriske blærelidelserf.eks. LUTS pga. diabetisk cystopati.Vesica urinaria neurogenica uden specifikationNeurologiske blærelidelser, der ikke kan klassificeresunder DN310, DN312 og DN318.BlærehalsdyssynergiSclerosis sphincteris vesicae urinariaeRetentio urinaeAkut/kronisk eksempelvis slap blære efter retention.DN319DN320BDN320ADR339Andre sygdomme (vesicae urinariae)Incontinentia urinae (overløb)Incontinentia urinae (refleks)Incontinentia urinae (urge)Incontinentia urinae (stress)Incontinentia urinae uden specifikationCystoceleDN394ADN394BDN394CDN393DR329DN81134


DiagnoselisteEfterdrypEnuresis nocturnaEnuresis diurnaIkke organisk enuresissom følge af andre adfærdsmæssige og emotionelleforstyrrelser opstået i barndommenReflux vesico-uretero-renalis congenitusPyelonephritis chronica non obstruct. medvesicoureteral refluxRegurgitatio urinae vesico-ureteris (reflux)Obstruktiv og reflux uropati, andenDiverticulum vesicae urinariaeFistula vesicointestinalisFistula vesicovaginalisAndre fistler mellem urinveje og kvindelige kønsorganerUrachus persistensCorpus alienum vesicae urinariaeLaesio traumatica vesicae urinariaeRuptura vesicae urinariae non traumaticaDR398ADR329ADR329BDF980DQ627DN110DN137DN138DN323DN321DN820DN821DQ644DDT191DS372DN324Andre tilstande (vesicae urinariae) som årsag tiludredning og behandlingTenesmus vesicalisSmerter ved vandladningKontrolundersøgelse efter operation af andre tilstandeDR301DR309DZ090(+)Kontrolundersøgelse efter anden beh. af andre tilstande DZ098(+)efterfulgt af tillægskode for den diagnose som foranledigedeoperationen.35


DiagnoselisteUrethraTumorerMetastaser fra urethratumor til anden lokalisation - se "Metastaser".Observation pga. mistanke om ondartet svulst i urethraDZ031V¤ Neoplasma malignum urethrae DC680¤ Neopl. malignum metastaticum urethrae DC791Vkun metastase til urethra fra anden cancerKontrolundersøgelse efter operation afondartet svulst i urethraDZ080V¤ Neoplasma benignum urethrae DD304Kontrolundersøgelse efter operation afneoplasma benignum urethraeCondyloma acuminatumKontrolundersøgelse efter operation afcondyloma acuminatum urethraeDZ090(+)DD304DA630ADZ090(+)DA630Infektioner (urethra)Abscessus urethraeUrethritis uden specifikationUrethritis specifik- se "Klassifikation af sygdomme"Reiter’s sygdomSten (urethra)UrethrolithiasisMedfødte misdannelser (urethra)Hypospadia glandisHypospadia corporis penisHypospadia penoscrotalisHypospadia perinealisDN340DN341DA54*/56*/59*/60*DM023DN211DQ540DQ541DQ542DQ54336


DiagnoselisteValvula urethra congenitaStenosis congenita urethraeStenosis congenita meatus urethraeAndre sygdomme (urethra)Stenosis meatus urethraeStrictura urethrae efter kirurgisk indgrebinkl. kateterisationStrictura urethrae posttraumaticaStrictura urethrae postinfectiosaStrictura urethrae uden specifikationCarunculus urethraeDiverticulum urethraeFistula urethraeFistula urethroscrotalisFistula urethrovaginalisFluor urethraeLaesio traumatica urethraeVia falsa paraprostaticaVia falsa paraurethralisCorpus alienum urethraeinkl. prostataspiralUrethralt syndrom uden specifikationDQ642DQ643CDQ643DDN358ADN991DN350DN351DN359DN362DN361DN360DN508KDN821CDR369DS373DN368DDN368EDT190DN343Andre tilstande (urethra) som årsag til udredning ogbehandlingKontrolundersøgelse efter operation af andre tilstande DZ090(+)efterfulgt af tillægskode for den diagnose som foranledigedeoperationen.37


DiagnoselisteProstataBPH & andre sygdommeHypertrophia (hyperplasia) prostataeDN409Kontrolundersøgelse efter operation for BPH DZ090(+)DN409eksempelvis efter TVP, TUR-P, TUI-P, TUMT mm.BlærehalsdyssynergiSclerosis sphincteris vesicae urinariaeRetentio urinaeIschuria paradoxaObstructiv og reflux uropati, andenVandladningsbesvær (LUTS)Smerter ved vandladningenEfterdrypDN320BDN320ADR339DR339ADN138DR391DR309DR398ATumorer (prostata)Metastaser fra prostatatumor til anden lokalisation - se "Metastaser".Observation pga. mistanke om ondartet svulst i prostataDZ031J¤ Neoplasma malignum prostatae DC619¤ Neopl. malignum metastaticum prostatae DC791Jkun metastase til prostata fra anden cancerKontrolundersøgelse efter operation af ondartetsvulst i prostataKontrolundersøgelse efter strålebehandling af ondartetsvulst i prostataCarcinoma in situ prostatae PINDZ080JDZ081JDD075Infektioner (prostata)Abscessus prostataeProstatitis acutaProstatitis chronicaProstatit uden specifikationDN412DN410DN411DN41938


DiagnoselisteAndre tilstande (prostata) som årsag til udredningog behandlingKontrolundersøgelse efter operation af andre tilstande DZ090(+)efterfulgt af tillægskode for den diagnose som foranledigedeoperationen.Testis, epididymis, funiculus, scrotumTumorerMetastaser fra testistumor til anden lokalisation - se "Metastaser".Observation pga. mistanke om ondartet svulst i testisDZ031T¤ Neoplasma malign. testis i forb.m. retention og ektopi DC620¤ Neoplasma malignum testis scroti DC621¤ Neoplasma malignum testis uden specifikation DC629¤ Ekstragonadal germinalcelletumor (testis) DC629A¤ Neopl. malignum metastaticum testis DC791Tkun metastase til testis fra anden cancerKontrolundersøgelse eft. opr. af ondartet svulst i testisDZ080TKontrolundersøg. eft. kemoterapi af ondart. svulst i testis DZ082T¤ Neoplasma malignum epididymis DC630¤ Neoplasma malignim funiculi spermatici DC631¤ Neoplasma malignum scroti DC632¤ Neoplasma malignum genitalium viri u. specifikation DC639¤ Neopl. mal. metastaticum, i urinorganer u.spec. DC791kun metastase til urinorganer fra anden cancer¤ Neopl. mal. metastastic., i urinorganer, overgribendeflere organer/regionerkun metastase til urinorganer fra anden cancerDC791X¤ Carcinoma in situ (CIS) testis DD076TKontrolundersøgelse efter operation afcarcinoma in situ (CIS) testisKontrolundersøgelse efter strålebehandling afcarcinoma in situ (CIS) testisDZ090(+)DD076TDZ091(+)DD076T39


DiagnoselisteNeoplasma benignum testisKontrolundersøgelse efter operation afgodartet tumor i testisNeoplasma benignum epididymisKontrolundersøgelse efter operation afgodartet tumor i epididymisDD292DZ090(+)DD292DD293DZ090(+)DD293Infektioner (scrotalindhold)Epididymitis/orchitis uden abscesEpididymitis/orchitis med abscesGasgangræn, Fournies gangrænInflammationes/abscessus scrotiDN459DN450DA480DN492Medfødte misdannelser (scrotalindhold)Ectopia (inversio) testis bilateralisEctopia (inversio) testis unilateralisRetentio testis unilateralis--Non palpabel testis unilateralisRetentio testis bilateralis--Non palpabel testis bilateralisAgenesia testisAplasia testisPolyorchismusHydrocele testis congenit.Atresia vasis deferentisMalformatio epididymisDQ530ADQ530BDQ531DQ531ADQ532DQ532ADQ550ADQ550BDQ552DDP835BDQ553DQ554HAndre sygdomme (scrotalindhold)VaricoceleHydrocele funiculi/testisSpermatoceleTorsio testis med eller uden gangrænTorsio appendicis testisTorsio appendicis epididymisDI861DN433DN434DN449DN449DDN449E40


DiagnoselisteAtrophia testisContusio testisVulnus scroti et testislaesio traumaticaOedema scrotiTestodyniHæmospermiSygdomme i mandlige kønsorganer uden specifikationDN500DS302EDS313DN508QDN508YDN508XDN509Andre tilstande (scrotalindhold) som årsag tiludredning og behandlingMikrolithiasis testisMandlig sterilisationSterilitas masculinainkluderer ikke følger efter vasektomiRefertilisatioKontrolundersøgelse efter operation af andre tilstandeefterfulgt af tillægskode for den diagnose somforanledigede operationen.DN498MDZ302DN469DZ310BDZ090(+)PenisTumorerMetastaser fra penistumor til anden lokalisation - se "Metastaser".Observation pga. mistanke om ondartet svulst i penisDZ031S¤ Neoplasma malignum penis DC609¤ Neopl. malignum metastaticum penis DC791Skun metastase til penis fra anden cancerKontrolundersøg. efter operat. af ondartet svulst i penisCarcinoma in situ (CIS) penisKontrolundersøgelse efter operation afcarcinoma in situ (CIS) penisKontrolundersøgelse efter strålebehandling afcarcinoma in situ (CIS) penisDZ080SDD074Z090(+)DD074DZ091(+)DD07441


DiagnoselisteNeoplasma benignum penisKontrolundersøgelse efter operation afgodartet tumor i penisInfektioner (penis)Condylomer i anogenitalregionenAndre sygdomme (penis)Rituel omskæringikke medicinsk begrundetPhimosisParaphimosisAgglutinatio praeputiBalanoposthitisBalanitis xerotica obliteransFrenulum breve praeputiiPenis arcuatusKrummerik - kongenitPenis occultusPenoscrotal fusion/transpositionPenis arcuatus aquisitusKrummerik - efter traumeInduratio penis plastica (Peyroni)Vulnus penisFractura penisContusio penisHaematoma penisPriaprismusDD290DZ090(+)DD290DA630DZ412BDN479DDN479CDN479ADN481DN486ADN479BDQ544DQ556DDQ556EDN488HDN486DS312DS302PDS302BDN488EDN483Andre tilstande (penis) som årsag til udredning ogbehandlingKontrolundersøgelse efter operation af andre tilstandeefterfulgt af tillægskode for diagnosen.DZ090(+)42


DiagnoselisteRetroperitoneumMetastaser fra retroperitoneum til anden lokalisation- se "Metastaser".Observation pga. mistanke om ondartet svulst i penisAbscessus retroperitonealisDZ031SDK650J¤ Neoplasma malignum telae conjunctivae retroperitonei DC480¤ Neopl. malignum retroperitoneale metastaticum DC786Ckun metastase til retroperitoneum fra anden cancerNeoplasma benignum telae conjunctivae retroperitoneiRetroperitoneal fibrose med hydronefroseRetroperitoneal fibrose uden hydronefroseDD200DN131ADN135C¤ Ekstragonadal germinalcelletumor (testis) DC629AMetastaser• metastaser kodes efter metastasens lokalisation- ikke efter lokalisation af primærtumor.• både metastase og primærsygdom registreres.• begge diagnoser skal have tillægskode for 'anmeldelsesstatus'- se også vejledning under "Cancerregistrering".• hvis udredning/behandling overvejende retter sig modmetastaser, registreres disse som aktionsdiagnose.Eksempel(A)DC795B Neoplasma malignum osseum metastaticum(B)DC619 Cancer prostatae…kendt pt. med prostatacancer med aktuelt fund afknoglemetastaser.¤ Neopl. mal. lymphonodi intraabdominalis, metastatisk DC772A¤ Neopl. malignum lymphonodi inguinalis, metastatisk DC774C¤ Neopl. malignum lymphonodi multiplex, metastatisk DC778A¤ Neopl. malignum pulmonis metastaticum DC78043


Diagnoseliste¤ Neopl. malignum mediastini metastaticum DC781¤ Neopl. malign. retroperitonei et peritonei metastaticum DC786¤ -- Malign ascites uden specifikation DC786A¤ -- Neopl. malignum peritonei metastaticum DC786B¤ -- Neopl. malignum retroperitoneale metastaticum DC786C¤ Neopl. malignum hepatis metastaticum DC787¤ Neoplasma malignum renis et pelvis renis metastatic. DC790¤ -- Neoplasma malignum pelvis renis metastaticum DC790A¤ -- Neoplasma malignum renis metastaticum DC790B¤ Neopl. mal. metastastic., i urinorganer, overgribendeflere organer/regionerDC791X¤ Neoplasma malignum metastaticum ureteris DC791U¤ Neoplasma malignum metastastic. vesicae urinariae DC791I¤ Neopl. malignum metastaticum urethrae DC791V¤ Neopl. malignum metastaticum prostatae DC791J¤ Neopl. malignum metastaticum testis DC791T¤ Neopl. malignum metastaticum penis DC791S¤ Neopl. malignum cutis metastaticum DC792¤ Neopl. malignum cerebri metastaticum DC793A¤ Neopl. mal. meningum medullae spinalis metastaticum DC793C¤ Neopl. malignum ossis metastaticum DC795B¤ Neopl. malignum glandulae suprarenalis metastaticum DC797¤ Neopl. mal. metastaticum i andre specific. lokalisationer DC79844


DiagnoselisteUrologiske fund, symptomer og tilstande'Obs. pro'• Bemærk at tilføjelse af tillægskode for mistænkt sygdom haren betydning for DRG-gruppering.• "Mistænkt" dækker såvel afkræftet mistanke - idet der harværet anvendt ressourcer på afkræftelse - som fortsatmistanke.Obs. pga. mistanke om anden sygdomefterfulgt af tillægskode for den mistænkte diagnose.DZ038(+)Eksempel(A)DZ038 Obs. pga. mistanke om anden sygdom(+)DN109 Pyelonephritis acuta (cystopyelitis)(B)DR100 Abdominalia acuta……..idet bidiagnosen beskriver symptomet, der førte tiludredning.TumorerMetastaser kodes efter metastasens lokalisation - se "Metastaser".Obs. pga. mistanke om ondartet svulst (cancer occulta)Anæmi ved neoplasmerKontrolundersøgelse efter operation af ondartet svulstKontrolundersøgelse efter operation af godartet tumorAbnorm urincytologi og urinhistologihos patienter uden tidligere erkendt neoplasme.DZ031DD630DZ080DZ090DR828InfektionerObs. pga. mistanke om urinvejsinfektionClamydia i nedre urin- og kønsorganerTrichomonasinfektion i nedre urinveje og kønsorganerHerpesinfektion i nedre urinveje og kønsorganerDZ038ADA560DA590DA60045


DiagnoselisteGonokokinfektion af nedre urin- og kønsorganer DA540ScabiesDB869TB i urinveje og kønsorganerDA181Gasgangræn, Fournies gangrænDA480HIV & AIDSDB20*-24*- se "Klassifikation af sygdomme"Orchitis forårsaget af parotitis epidemicaDB260Reiter’s sygdomDM023Asymptomatisk bakteriuriDN390ACystitis uden specifikationDN309UrosepsisDA419B- postoperativ sepsis: se postoperative komplikationer.Andre sygdomme og tilstandeCausa socialisDZ749Cefterfulgt af bidiagnose for den tilgrundliggende lidelse.Compressio medulla spinalis (tværsnitssyndrom) DG952ACauda equina syndromDG834Impotens (organisk)DN484Impotens (psykogen)DF529Ejakulatorisk dysfunktionDN502neurologisk eller postoperativtRetrograd ejakulationDN502AEjaculatio tardaDN502BAnejakulationDN502CEjaculatio praecox (praematura)DF524Sterilitas masculinaDN469CystoceleDN811GynækomastiDN629AMyosis variaeDM626Sygdom i mandlige kønsorgan uden specifikation DN509Abnorme blodprøverDR799Abnorme fund ved billeddiagnostik af urinvejeDR93446


DiagnoselisteAbnorm urincytologi og urinhistologihos patienter uden tidligere erkendt neoplasmeObs. sine indicatione therapiaeSpontan sen descensus testisDescensus testis efter behandlingDR828DZ039DZ918ADZ928BKontrolundersøgelse efter operation af andre tilstande DZ090(+)efterfulgt af tillægskode for den diagnose som foranledigedeoperationen.Tilstand med andre kunstige åbninger på urinvejeDZ936SymptomerAspermiaAzoospermiaOligospermiaHaematuria, makroskopiskHaematuria, mikroskopisk / stixHæmospermiExtravasatio urinaeUroplaniAnuriOliguriPolyuriaColica renalis uden specifikationFluor urethraeUrethralt syndrom uden specifikationTestodyniRetentio urinaeVandladningsbesvær (LUTS)Smerter ved vandladningenEfterdrypSterilitas masculinaUræmia prærenalisAkut nyreinsufficiens (ATIN) uden specifikationKronisk nyreinsufficiens uden specifikationDN469ADN469BDN469CDR319ADN319BDN508XDR390DN368CDR349ADR349BDR359DN239DR369DN343DN508YDR339DR391DR309DR398ADN469DR392ADN179DN18947


DiagnoselisteUræmia postrenalisUræmi uden specifikationAbdominalia acutaDolores lumbalesAkutte smerterIntraktable kroniske smerterKroniske smerter uden specifikationObstipatioUnderernæringDehydratioAndre og ikke specificerede symptomer og abnormefund fra urinveje- se også sygdomme i mandlige kønsorganer udenspecifikation og vandladningsbesvær.DR392BDN199DR100DM545DR520DR521DR522DK590DE649DE869ADR398Anamnese med ……Tidligere tilstande kan kodes med ”Anamnese med…”(DZ85*-88*) og evt. tillægskode, der angiver denne tilstand.eksempelAnamnese med bilateral retentio testisDZ874(+)DQ532Postoperative komplikationer *UVI efter kirurgisk indgrebPneumoni efter kirurgisk indgrebHaematoma/haemorrhagia postoperativaBlæretamponadeRuptura vulnus postoperativaUræmi efter kirurgisk indgrebDN300(+)DT814DJ189(+)DT814DT810DT810IDT813DN990Andre sygdomme i urogenit. organ. efter kirurgisk indgreb DN998Lidelser uden specifikation i urin- og kønsorganer efterkirurgisk indgrebDN99948


DiagnoselistePostoperativ sepsisOverfladisk infektionDyb infektionThromboemboliske komplikationerlungeemboli, dyb trombophlebit mm.DT814DDT814GDT814HDT817BKomplikationer til urogenitalproteser, implantater ogtransplantatermekanisk komplikation, infektion[DT830-838 anvendes ikke]DT839*) DUS overvejer i øvrigt niveauet for registrering afkirurgiske komplikationer.Kateter- & urostomiproblemerBanalt mekanisk kateterproblemblære-, nefrostomikateterDysfunktion af udvendigt urinvejsstomaAndre udvalgte diagnosekoderFor yderligere specificering - se "Klassifikation af sygdomme"Diabetes uden specifikationPneumoni uden specifikationHypertension (essentiel) uden specifikationHjertesygdom uden specifikationKronisk obstruktiv lungesygdom uden specifikationSequelae apoplexiae cerebriDT838ADN995DE149DJ159DI109DI519DJ449DI694Tilføj evt. selv flere……49


ProcedureregistreringProcedureregistreringen omfatter den obligatoriske operationsregistreringog registreringen af andre behandlinger og undersøgelser,hvoraf nogle er obligatoriske.Der gælder til dels særlige regler i forbindelse med operationsregistreringen.Vejledningen på de forskellige procedureområderer derfor adskilt i de følgende afsnit.<strong>Kode</strong>listerne er tilsvarende opdelt i ”Operationsliste” ogprocedurelister for andre procedurer under ”Ambulantfunktion”.OperationsregistreringUdførte operationer skal registreres og indberettes til Landspatientregisteret(LPR). Der er dog ikke indberetningskrav foroperationer udført på skadestuepatienter. Operationerne indgåri DRG-afregningen af stationære patienter og i ambulantbesøgsafregning (DAGS-proceduregrupper).Operationerne findes i “Klassifikation af operationer” kap.A-Y (inkl.), der er den danske oversættelse af den nordiskeoperationsklassifikation NCSP (NOMESKO). Klassifikationener opdelt i kapitler efter anatomiske kriterier. Denne inddelinger også anvendt i den urologiske operationsliste.Operationskoderne indberettes med foranstillet (SKS-hovedgruppe)‘K’. <strong>Kode</strong>rne er vist i SKS-format i denne vejledning.Der sker løbende en udbygning af klassifikationen med merespecificerede kodemuligheder. Disse kan ikke ses i bogudgaven.Den elektroniske version af klassifikationen er den gældende.Sygehusinformationssystemerne bliver løbende opdateretmed den aktuelle version.50


ProcedureregistreringDenne kan også ses i SKS-Browseren på www.medinfo.dk,hvor der kan søges og hentes udtræk.I forbindelse med udarbejdelse af denne vejledning er der sketen opdatering af klassifikationen med koder for nye metoder,f.eks. el-koagulation af blæretumor.De urologiske procedurelister vil senere også kunne henteselektronisk, således at systemerne kan være opdaterede.Aflyste operationer skal indberettes til LPR.Se ”Aflyste operationer”.DefinitionerOperationer registreres og indberettes med obligatorisk angivelseaf procedureart (se dette), operationsdato og klokkeslæt,samt producerende afdeling (producent). Kravene til indberetninger yderligere omtalt i <strong>Sundhedsstyrelsen</strong>s “Fællesindholdfor basisregistrering af sygehuspatienter”, som kan findes påwww.sst.dk.Procedureregistreringens definitioner er vist skematisk på næste side.AssistancerYdelser udført som assistance, skal knyttes til indberetningenaf stampatientkontakten. Det vil normalt være den producerendeafdeling, der registrerer ydelsen, f.eks. en CT-skanning.51


ProcedureregistreringProcedureOperationPrimærkodeTillægskode- kodeart: (+)Kirurgisk indgrebProcedureartVigtigste operation- procedureart: (V)Primære operation- procedureart: (P)Deloperation- procedureart: (D)RekvirentProducentAssistanceAflyst procedureHandling, der kan udføres på eller gives til en personmed kontakt til sygehusvæsenet.Procedure klassificeret i gældendeoperationsklassifikation.En ’operation’ omfatter altså kun én operationskode.SKS-kode, der beskriver det centrale klassificeredeindhold af en given registrering.Primærkode: procedure- eller diagnosekode.SKS-kode, der yderligere specificerer primærkodensbetydning.Se også afs. om ”Tillægskodning”.En eller flere operationer udført i samme seance.Se også tekstafsnittet "Kombinerede indgreb".<strong>Kode</strong>art, der angiver den efterfølgende SKS-procedurekodesregistreringsmæssige betydning.Procedureart, der angiverden vigtigste operation under en kontakt.Procedureart, der angiverden vigtigste operation i et kirurgisk indgreb.Procedureart, der angiver, at en procedure indgår somen del af et kirurgisk indgreb uden at være denvigtigste operation.Det afsnit, der har bestilt en procedure.Det afsnit, der har udført en procedure.Procedure, hvor producenten er forskellig # frarekvirenten.#Der skelnes på 6-karakters afdelingsniveau.Procedure, som ikke gennemføres på det tidspunkt,der er meddelt patienten.I eksemplerne er procedureart vist i parenteser.52


ProcedureregistreringProcedureartAnalogt med diagnoserne skal der sammen med hver SKSoperationskoderegistreres en procedureart til markering afvigtigste operation (V) i en afsluttet kontakt (indlæggelse,ambulant (deldøgn) forløb eller skadestuebesøg) samt markeringaf primære operation (P) og (øvrige) deloperationer (D) ihvert kirurgisk indgreb (se ”definitioner”). Deloperationerindberettes efter en operationskode med arten ‘V’ eller ‘P’.For den samlede afsluttede kontakt, hvor der kan være ét ellerflere kirurgiske indgreb - der er én P-operation for hvert indgrebi kontakten - udvælges dét ‘P’, der anses for hele kontaktensvigtigste operation. Denne indberettes med (ændres til)operationsarten ‘V’.Udvælgelsen af primære operation i et indgreb (P) henh.vigtigste operation i den samlede afsluttede kontakt (V) erjournalførende afdelings kliniske valg. Som en tommelfingerregeler den vigtigste operation ofte den, der mest direkterelaterer sig til patientens aktionsdiagnose. Er der flere “ligevigtige” vil man ofte vælge den mest ressourcetunge (tid,penge, teknik).Se også afsnittet “Arbejdsgange”.”Kombinerede indgreb”Er der flere operationer (koder) i samme indgreb, knyttes dissesammen i registreringen, som omtalt ovenstående vha.procedurearter. Yderligere indberettes operationsdato/klokkeslæt,hvorved de enkelte indgreb tidsmæssigtplaceres i forhold til den samlede kontakt.Generelt skal operationer udført i samme anæstesi registreressom ét indgreb.Dette inkluderer operatio per occasionem og bilaterale indgreb.53


ProcedureregistreringDog kan man vælge at registrere flere indgreb, hvis der er flereproducenter f.eks. ved multitraumer.Procedurer, der udføres samtidigt 'bilateralt', registreresgenerelt som 2 procedurer i samme indgreb.Der findes dog en række koder med indbygget ”bilateralitet”f.eks. (KKFD46) dobbeltsidig vasektomi (sterilisation).ReoperationerDer er i hvert operationskapitel et afsnit (urologi: KKW*) medkoder for reoperationer som følge af postoperative komplikationer(sårinfektion, blødning mv.) i den umiddelbare postoperativeperiode (≤ 30 dage).Det regnes i denne sammenhæng ikke for en komplikation, atden primære operation ikke er lykkedes. Ved kodning af efterfølgendeoperation skal denne kodes, som var den primær.Aflyste operationerAflyste operationer skal indberettes til LPR. Dette gøres ved atangive koden for årsagen til aflysningen som primærkode ogoperationen som tillægskode.EksempelZPP13(+)KUKC02 ’Cystoskopi aflyst pga. udeblivelse’Urologisk Selskab har udvalgt følgende overordnede koder tilangivelse af aflysningsårsag:ZPP10ZPP12ZPP13ZPP20Procedure aflyst pga. patientens tilstandProcedure aflyst efter patientens ønskeProcedure aflyst pga. udeblivelseProcedure aflyst af personalemæssige årsagerDer findes herudover en række mere specificerede kodemuligheder,der kan anvendes efter lokal aftale.54


ProcedureregistreringTillægskodning (+)Der kan til procedurekoder, herunder til operationer, registrerestillægskode(r) for indikation (med diagnosekode), anvendtanæstesi, sideangivelse, anvendt transplantat, specificeretanatomi og anvendt teknik - f.eks. anvendelse af laser vedbehandling af urinvejssten.Disse muligheder er ikke obligatoriske, men det bør overvejes, om derved tillægskodning kan opnås data, der også kan anvendes til andreformål, f.eks. til indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.EksemplerProcedure udført i generel anæstesi: Procedure(+)NAAC*Sideangivelse kan registreres med tillægskoderne(+)TUL1 = 'højresidig' eller (+)TUL2 = 'venstresidig''Bilateral' må ikke anvendes som tillægskode på procedurer.Procedure udført ’akut’: Procedure(+)ATA1Der er særlige krav til tillægskodning vedr. 'skønnet radikalitet' iforbindelse med kirurgisk indgreb ved anmeldelsespligtig sygdom.Se under ”Cancerregistrering”.ATC koder (+)ATC-koder kan anvendes som tillægskoder til specificering afanvendt lægemiddelstof. ATC-koderne findes i Medicinfortegnelsenog i Lægemiddelkataloget.Der er oprettet behandlingskoder for visse specifikke medikamentellebehandlinger. Disse og enkelte ATC-koder findes ikapitlet ”Ambulant funktion”.55


ProcedureregistreringBilledvejledte procedurer (+)At en procedure er udført under billedvejledning kan angivesved en tillægskode til procedurekoden. Ved en del procedurerer dette dog implicit.”Ikke-kirurgiske” procedurerDer er udover operationer også indberetningskrav for visseandre, ”ikke-kirurgiske” procedurer, dvs. behandlinger ogundersøgelser.Det urologiske område er indirekte berørt af disse krav.Det drejer sig om:• Cytostatisk behandling, strålebehandling og antihormonelbehandling• Radiologiske ydelser: Røntgenundersøgelser, angiografier,ultralydsundersøgelser, CT-skanninger og MR-skanninger• Andre assistanceydelser: F.eks. respiratorbehandling,dialyse og plasmaferese.Der er herudover en række især ambulante ydelser, der skalregistreres. Disse anvendes eller vil blive anvendt i specialetsvidere kvalificering af den ambulante aktivitet til besøgsafregning.Efter operationslisten findes i kapitlet ”Ambulant funktion” en liste over”andre procedurer”, der udføres på urologisk afdeling eller i forbindelsemed en urologisk kontakt. DUS anbefaler, at disse ydelser registreres ogindberettes.56


OperationslisteProcedureliste - ”Klassifikation af operationer”- omfattende udvalgte operationer og undersøgelserpå urinveje, mandlige genitalia og retroperitonealt væv.Vedr. andre behandlinger og undersøgelser- se følgende afsnit "Andre procedurer".OversigtOperationslisten er opdelt efter anatomisk lokalisation:• Glandulae suprarenalis• Renis/pelvis renis• Ureter• Vesica urinaria• Urethra• Prostata / vesiculaeseminales• Scrotalindhold (testis,epididymis, funiculus,scrotum)• Penis• Retroperitoneum• Reoperationer efteroperation på urinveje,• mandlige genitalia ogretroperitonealt væv• Nyretransplantation ogoperationer i forbindelsehermed• Procedurer i forbindelsemed dialyseadgange• A-V fistler• Reoperationer efteroperation på perifere kar• Andre operationer• Tillægskoder tiloperationskoder57


OperationslisteFølgende markeringer er anvendt i operationslisten:# Disse koder kræver tillægskode for (+) ”skønnet radikalitet” , nåraktionsdiagnosen er en anmeldelsespligtig diagnose jf.beskrivelsen s. 24.-- (i forb. m. kodetekster) Angiver specificerede underkoder tilovenstående kode(+) <strong>Kode</strong>arten ’+’ angiver tillægskode<strong>Kode</strong>r og tekster er i øvrigt formateret på denne måde:• Åbne operationer: Almindelig (arial) skrift• Perkutane / laparoskopiske operationer: Alm. (Times) skrift• Transluminale operationer: Kursiv skriftDer arbejdes på en revision af operationsklassifikationen. Der vilherunder ske en sproglig revision af kodeteksterne med en vis grad affordanskning. Dette arbejde vil ske i samarbejde mellem <strong>Sundhedsstyrelsen</strong>og DUS. Den reviderede klassifikation vil indgå i kommendeversioner af denne vejledning.Operationer på gll. suprarenales(binyrer)Excisio probatoria glandulae suprarenalisExcisio probatoria gll. suprarenalis laparoscopica.KBCA10KBCA11Incisio glandulae suprarenalis explorativaKBCA15inkl. drænage# Resectio glandulae suprarenalis KBCA20# Adrenalectomia unilateralis KBCA30# Adrenalectomia unilateralis laparoscopica KBCA31# Adrenalectomia bilateralis KBCA40# Adrenalectomia bilateralis laparoscopica KBCA41# Anden operation på binyre KBCA9958


OperationslisteOperationer på ren og pelvis renis(nyre/nyrebækken)Exploratio, incisio renis et pelvis renisExploratio renisExploratio renis, laparoscopicaNephrotomia explorativaNephrotomia explorativa laparoscopicaPyelotomia explorativaPyelotomia explorativa laparoscopicaExploratio renis et pelvis renis aliaeExploratio ren. et pelvis renis laparoscopica aliaBiopsia renis et pelvis renisExcisio probatoria renis, pelvis renisBiopsia renis, pelvis renis, laparoscopicaKKAA00KKAA01KKAA20KKAA21KKAA30KKAA31KKAA96KKAA97KKAB00KKAB01Nephrectomia# Nephrectomia KKAC00# Nephrectomia laparoscopica KKAC01#NephroureterectomiaKKAC20# Nephroureterectomia laparoscopica KKAC21Thrombectomia vena cava inferiorKPHE30Resectio renis/pelvis renis# Resectio renis KKAD00# Resectio renis laparoscopica KKAD01# Heminephrectomia KKAD10# Heminephrectomia laparoscopica KKAD11# Resectio pelvis renis KKAD40# Resectio pelvis renis laparoscopica KKAD41# Destructio tumoris pelvis renis KKAD50# Destructio tumoris pelvis renis endoscopica percutanea KKAD5159


Operationsliste# Destructio tumoris pelvis renis endoscop. translumin. KKAD52# Resectio renis, pelvis renis, aliae KKAD96# Resectio renis, pelvis renis, laparoscopica aliae KKAD97Fjernelse af konkrementer i nyre og nyrebækkenNephrolithotomiaKKAE00Extractio concrementi renis endoscop. percutanea (PNL) KKAE01Extractio concrementi renis laparoscopicaPyelolithotomiaKKAE04KKAE10Pyelolithotomia endoscopica percutanea, inkl. lithotripsi KKAE11Extr. concrementi pelvis renis endoscopicatranslumalis m. lithotripsiExtractio concrementi pelvis renis endoscopicatransluminalis aliaeKKAE12KKAE98Fjernelse af fremmedlegeme i nyre og nyrebækkenAmotio corporis alieni renisAmotio corporis alieni renis endoscopica percutaneaAmotio corporis alieni renis laparoscopicaAmotio corporis alieni pelvis renisAmotio corporis alieni pelvis renis laparoscopicaKKAF00KKAF01KKAF04KKAF10KKAF11Amotio corporis alieni pelvis renis endoscop. translumin. KKAF12Rekonstruktive operationer på nyre og nyrebækkenSutura renisSutura renis laparoscopicaSutura pelvis renisSutura pelvis renis laparoscopicaPyelo-ureterostomi uden deling af pelvis-ureteroverg.Pyelo-ureterostomi uden deling af pelvis-ureterovergang,laparoskopiskPyelo-ureterostomi med deling af pelvis ureteroverg.Pyelo-ureterostomi med deling af pelvisureterovergang,laparoskopiskCalyco-ureterostomiaKKAH00KKAH01KKAH10KKAH11KKAH30KKAH31KKAH40KKAH41KKAH5060


OperationslisteCalyco-ureterostomia laparoscopicaIncisio junctura pelvis-ureteris endoscopica percutaneaKKAH51KKAH61Incisio junctura pelvis-ureteris endoscop. transluminalis KKAH62Lysis adhaesiones juncturae ureteropelvinaeLysis adhaes. juncturae ureteropelvinae laparoscopicaNephropexiaNephropexia laparoscopicaRekonstruktiv operation på nyre/nyrebækken, andenAnden laparoskopisk rekonstruktiv operationpå nyre/nyrebækkenAnden transluminal rekonstruktiv operationpå nyre/nyrebækkenKKAH70KKAH71KKAH80KKAH81KKAH96KKAH97KKAH98Urinafledende operationer på nyre og nyrebækkenNephrostomiaNephrostomia endoscopica percutaneaNephrostomia endoscopica transluminalePyelostomiaAnden urinafledende opr. på nyre eller nyrebækkenAnden laparoskopisk urinafledende operationpå nyre/nyrebækkenAnden endoskopisk transluminal urinafledendeoperation på nyre/nyrebækkenPerkutan punktur/drænage af nyre/nyrebækkenKKAJ00KKAJ01KKAJ02KKAJ10KKAJ96KKAJ97KKAJ98KTKA10Knusning af nyresten (ESWL)ESWL af nyrestenKKAT00Andre operationer/undersøgelserpå nyre og nyrebækkenUretero-nefroskopi, retrogradKUKA02Uretero-nefroskopi med biopsi, retrogradKUKA05# Anden operation på nyre og nyrebækken KKAW96# Anden perkutan endoskopisk eller laparoskopiskoperation på nyre og nyrebækkenKKAW9761


Operationsliste# Anden transluminal endoskopisk operationpå nyre og nyrebækkenKKAW98Operationer på ureter(urinleder)Exploratio, incisio ureterisExploratio ureterisExploratio ureteris laparoscopicaUreterotomia explorativaUreterotomia explorativa laparoscopicaExploratio ureteris aliaeExploratio ureteris laparoscopica aliaeBiopsia ureterisUreteroskopi med biopsiExcisio probatoria ureterisExcisio probatoria ureteris laparoscopicaKKBA00KKBA01KKBA10KKBA11KKBA96KKBA97KUKB05KKBB00KKBB01Ureterectomia# Ureterectomia KKBC00# Ureterectomia laparoscopica KKBC01Resectio ureteris et destructio tumoris# Resectio ureteris KKBD00# Resectio ureteris laparoscopica KKBD01# Destructio tumoris ureteris KKBD20# Destructio tumoris ureteris endoscopica percutanea KKBD21# Destructio tumoris ureteris endoscop. transluminalis KKBD22# Fjernelse af ureterstump KKBD30# Fjernelse af ureterstump laparoskopisk KKBD31# Resectio ureteris et destructio tumoris aliae KKBD96# Resectio ureteris et destructio tumoris laparoscopica KKBD9762


OperationslisteFjernelse af ureterkonkrementUreterolithotomiaUreterolithotomia endoscopica percutaneaUreterolithotomia laparoscopicaExtractio concrementi ureteris endosc. transluminalisRepositio concrementi ureteris endosc. transluminalisAnden fjernelse af ureterkonkrementAnden laparoskopisk fjernelse af ureterkonkrementAnden transluminal endoskopisk fjernelseaf ureterkonkrementKKBE00KKBE01KKBE04KKBE12KKBE22KKBE96KKBE97KKBE98Amotio corpus alienum ureterisAmotio corporis alieni ureterisAmotio corporis alieni ureteris endoscopica percutaneaAmotio corporis alieni ureteris laparoscopicaAmotio corporis alieni ureteris endosc. transluminal.KKBF00KKBF01KKBF04KKBF02Reconstructio ureterisSutura ureterisSutura ureteris laparoscopicaUretero-ureterostomiaUretero-ureterostomia contralateralisUretero-cystostomiaUretero-cystostomia laparoscopicaUretero-entero-cystostomia / ureterostomiaOperatio plastica ureterisUreterotomia endoscopica transluminalisUreterolysisUreterolysis laparoscopicaDilatatio ureteris transluminalisReconstructio ureteris aliaeReconstructio ureteris laparoscopica aliaeReconstructio ureteris endoscop. transluminalis aliaeKKBH00KKBH01KKBH06KKBH10KKBH20KKBH21KKBH30KKBH40KKBH45KKBH50KKBH51KKBH62KKBH96KKBH97KKBH9863


OperationslisteUrinafledende ureteroperationerUreterocutaneostomiaUreterocutaneostomia laparoscopicaUretero-entero-cutaneostomiaUretero-entero-cutaneostomia laparoscopicaUretero-entero-cutaneostomia med reservoirUretero-entero-cutaneostomia laparoscopicamed reservoirUretero-enterostomiaUretero-enterostomia laparoscopicaUretero-entero-urethrostomiaFjernelse af konkrement fra conduit/reservoirTransluminal fjernelse af konkrement fraconduit/reservoirOperation for malfunktion af conduit/reservoirAnden urinafledende operation på ureterAnden laparoskopisk urinafledende operation på ureterAnden transluminal endoskopisk urinafledendeoperation på ureterKKBJ00KKBJ01KKBJ10KKBJ11KKBJ20KKBJ21KKBJ40KKBJ41KKBJ60KKBJ70KKBJ72KKBJ80KKBJ96KKBJ97KKBJ98Knusning af uretersten (ESWL)ESWL af ureterstenKKBT00Andre ureteroperationer/undersøgelserUretero-nefroskopi, retrogradUretero-nefroskopi med biopsi, retrogradUreteroskopiUreteroskopi med biopsiIndlæggelse af ureterstentLaparoskopisk indlæggelse af ureterstentEndoskopisk transluminal indlæggelse af ureterstentFjernelse af ureterstentLaparoskopisk fjernelse af ureterstentEndoskopisk transluminal fjernelse af ureterstentKUKA02KUKA05KUKB02KUKB05KKBV00KKBV01KKBV02KKBV10KKBV11KKBV1264


OperationslisteEndoskopisk transluminal kateterisation af ureterEndoskopisk transluminal dilatation af ureterostiumEndoskopisk transluminal incision af ureterostiumIncision/excision af ureteroceleEndoskopisk transluminal inc./excision af ureteroceleEndoskopisk transluminal injektionsterapived vesico-urethral refluxKKBV18KKBV22KKBV32KKBV40KKBV42KKBV52# Anden operation på ureter KKBW96# Anden laparoskopisk operation på ureter KKBW97# Anden transluminal endoskopisk operation på ureter KKBW98Operationer på vesica urinaria(urinblære)Incisio vesicae urinariaeCystotomia explorativaCystotomia explorativa laparoscopicaBiopsia vesicae urinariaeCystoskopi med biopsiExcisio probatoria vesicae urinariaeExcisio probatoria vesic. urinariae laparoscopicaKKCA00KKCA01KUKC05KKCB00KKCB01Cystectomia# Cystectomia KKCC00# Cystectomia laparoscopica KKCC01# Cysto-prostato-vesiculectomia KKCC10# Cysto-prostato-vesiculectomia laparoscopica KKCC11# Cysto-prostato-urethrectomia KKCC20# Cystektomi med fjernelse af genitalia interna feminae KKCC30# Laparoskopisk cystektomi med fjernelse afgenitalia interna feminaeKKCC3165


Operationsliste# Anden cystektomi, anden KKCC99# Anden laparoskopisk cystektomi KKCC97Resectio vesicae urinariae# Resectio vesica urinariae endoscopica transluminalis KKCD02# Resectio vesicae urinariae KKCD10# Resectio vesicae urinariae laparoscopica KKCD11Resectio diverticulum vesicaeKKCD20Resectio diverticulum vesicae laparoscopicaKKCD21# Resectio tumoris vesicae urinariae KKCD30# Destructio tumoris ves. urinariae KKCD33åben operation med el.koagulation el. laser# Resectio tumoris vesicae urinariae endoscopicatransluminalis (TUR-B)KKCD32ekskl. el-koagulation el. laser (KKCD35)# Coagulatio tumoris vesicae urinariae endoscopicatransluminalisKKCD35el-koagulation el. laser# Resectio urachi KKCD40# Anden blæreresektion KKCD96# Blæreresektion, anden laparoskopisk KKCD97# Anden transluminal endoskopisk blæreresektion KKCD98Fjernelse af blærekonkrementCystolithotomiaAmotio concrementi vesicae urinariae laparoscopicaAmotio concrementi vesicae urinariae endoscopicatransluminalisKKCE00KKCE01KKCE0266


OperationslisteFjernelse af fremmedlegeme i blærenCystotomi med fjernelse af fremmedlegemeAmotio corporis alieni vesicae urinariaeendoscopica percutaneaAmotio corporis alieni vesicae urinariaeendoscopica transluminalisKKCF00KKCF01KKCF02Rekonstruktive operationer på blærenOperation for ektopisk blæreSutura vesicae urinariaeSutura vesicae urinariae laparoscopicaEntero-cystoplastikEntero-cystoplastik laparoscopicaUreterocystoplastikUreterocystoplastik, laparoskopiskAutoaugmentatio vesicae urinariaeAutoaugmentatio vesicae urinariae laparoscopicaReduktionsplastik af blæreReduktionsplastik af blære, laparoskopiskOcclusio fistula vesico-intestinalisResectio/incisio collum vesicaeResectio/incisio transurethralis collum vesicaeReconstructio colli vesicae urinariaeOcclusio colli vesicae urinariaeAnden rekonstruktiv operation på blærenKKCH50KKCH00KKCH01KKCH10KKCH11KKCH50KKCH51KKCH60KKCH61KKCH20KKCH21KKCH30KKCH40KKCH42KKCH80KKCH83KKCH96Anden laparoskopisk rekonstruktiv operation på blæren KKCH97Anden endoskopisk transluminalis rekonstruktivoperation på blærenUrinafledende operationer fra blærenKKCH98CystostomiCystoenterocutaneostomiaAnden urinafledende operation på blærenAnden laparoskopisk urinafledende opr. på blærenKKCJ00KKCJ10KKCJ96KKCJ9767


OperationslisteKnusning af blæresten (ESWL)ESWL af blærestenKKCT00Andre blæreoperationer/undersøgelserCystoskopiCystoskopi med biopsiCystoskopi med el-koagulationCoagulatio tumoris vesicae urinariae endoscopicatransluminalisDilatatio vesicae urinariae endoscop. transluminalisDenervatio vesicae urinariaeDenervatio vesicae urinariae laparoscopicaCystolysis vesicae urinariaeKUKC02KUKC05KUKC06KKCD35KKCV02KKCV10KKCV11KKCV20Cystolysis vesicae urinariae laparoscopicaKKCV21# Anden blæreoperation KKCW96# Anden laparoskopisk blæreoperation KKCW97# Anden transluminal endoskopisk blæreoperation KKCW98Operationer på urethra(urinrør)Urethrectomia# Urethrectomia KKDC00Resectio urethrae# Resectio urethrae KKDD00Diverticulectomia urethraeKKDD10# Destructio tumoris urethrae KKDD30# Destructio tumoris urethrae endoscop. transluminalis KKDD32# Resectio sphincteris externae urethrae KKDD40# Resectio sphincteris externae urethraeendoscopica transluminalisKKDD4268


OperationslisteExcisio/destructio valvulae urethraeendoscopica transluminalisKKDD52# Resectio urethrae cum transplantatione KKDD80# Resectio urethrae aliae KKDD96# Resectio urethrae endoscopica transluminalis aliae KKDD98Fjernelse af konkrement/fremmedlegeme fraurethraUrethrolithotomiaExtractio concrementi urethrae endosc. transluminal.Amotio corporis alieni urethraeAmotio corporis alieni urethrae endosc. transluminal.Anden fjernelse af konkrement/fremmedlegemefra urethraAnden endoskopisk transluminal fjernelse afkonkrement fra urethraOperationer på urethra ved inkontinensSuspensio urethrae retropubicaSuspensio urethrae retropubica laparoscopicaSuspensio urethrae abdomino-vaginalisVaginopexia abdominalisVaginopexia abdominalis laparoscopicaUrethrocystopexi med slyngeVesico-urethropexia med sutur/klæbemiddel/staplesKKDE00KKDE12KKDE20KKDE22KKDE96KKDE98KKDG00KKDG01KKDG10KKDG20KKDG21KKDG30KKDG40Transabdominal bækkenbundsplastik ved inkontinens KKDG50Anden operation på urethra ved inkontinensAnden endoskopisk perkutan operation på urethraved inkontinensKKDG96KKDG97Rekonstruktive operationer på urethraSutura urethraeOcclusio urethraeOperatio plastica meatus urethrae (meatoplastik)Occlusio fistula cutaneae urethraeOcclusio fistula urethro-intestinalisKKDH00KKDH03KKDH10KKDH30KKDH5069


OperationslisteRecanalisatio urethrae endoscopica transluminalisOperatio plastica pro strictura urethraeAnden rekonstruktiv operation på urethraAnden transluminal rekonstruktiv operation på urethraUrinafledende operationer på urethraUrethrostomiaKKDH62KKDH70KKDH96KKDH98KKDJ00Implantation af devices på/ved urethraImplantation af artificiel urethral sphincter (blærehals) KKDK00Implantation af artificiel urethral sphincter(pars bulbosa)Revision af artificiel urethral sphincterFjernelse af artificiel urethral sphincterAndre operationer/undersøgelser på urethraUrethroskopiUrethroskopi med biopsiIndlæggelse af stent i urethraUrethrotomia interna (Otis)Urethrotomia interna endoscopicatransluminalis (Sachse)Dilatatio urethraeSphincterotomia interna endoscopica transluminalisKKDK10KKDK30KKDK40KUKD02KUKD05KKDV00KKDV10KKDV12KTKD00KKDV15Submukøs injektionsbehandling for inkontinens KKDV20# Anden operation på urethra KKDW96# Anden transluminal endoskopisk operat. på urethra KKDW9870


OperationslisteOperationer på prostata ogvesiculae seminalis(blærehalskirtel/sædblærer)Exploratio, incisio prostatae et vesiculae seminalisEksplorativ frilægning af prostataProstatotomia explorativaIncisio vesiculae seminalisBiopsi / punktur af prostataKKEA00KKEA10KKEA20vedr. angivelse af billedvejledning, se under tillægskoder bagestExcisio probatoria prostataeNålebiopsi af prostataPunktur af prostataProstatectomia radicalisKKEB00KTKE00KTKE10# Prostatectomia radicalis retropubica KKEC00# -- Prostatectomia radicalis retropubica,ikke nervesparendeKKEC00A# -- Prostatectomia radicalis retropubica,unilateralt nervesparendeKKEC00B# - Prostatectomia radicalis retropubica,bilateralt nervesparendeKKEC00C# Prostatectomia radicalis laparoscopica KKEC01# -- Prostatectomia radicalis laparoscopica,ikke nervesparendeKKEC01A# -- Prostatectomia radicalis laparoscopica,unilateralt nervesparendeKKEC01B# -- Prostatectomia radicalis laparoscopica,bilateralt nervesparendeKKEC01C# Prostatectomia radicalis perinealis KKEC10# Prostatectomia radicalis sacralis KKEC2071


OperationslisteOperationer for forstørret prostata# Resectio prostatae transvesicalis (Freyer) KKED00# Resectio prostatae transurethralis (TURP) KKED22Incisio prostatae transurethralis (TUIP)KKED32# Laserbehandling af prostata KKED52# Visual Ablation of Prostate (VLAP) KKED52ALaser resection af prostata (HoLRP)KKED52CInterstitiel laser koagulation (ILC)KKED52DTransurethral Needle Ablation (TUNA)KKED62Transurethral Microwave Therapy (TUMT)KKED72High Intensity Focused Ultrasound (HIFU)KKED82Indlæggelse af intraprostatisk protese(temporær/permanent)KKEV22# Resectio prostatae aliae KKED96# Resectio transluminalis endoscopica prostatae aliae KKED97# Anden transluminal endoskopisk prostataoperation KKEW98# -- laserbehandling KKEW98A# -- elektrovaporisation KKEW98Bf.eks. Roller-ballFjernelse af konkrement/fremmedlegeme fraprostataProstatolithotomiaProstatolithotomia endoscopica transurethralisAmotio corporis alieni prostataeAmotio corporis alieni prostatae endoscopicatransurethralisAndre operationer/undersøgelser påprostata og vesiculae seminalisKoagulation for blødning fra prostataTransurethral endoskopisk koagulation af blødningfra prostataKKEE00KKEE02KKEE10KKEE12KKEV00KKEV0272


OperationslisteResectio colliculi seminalis transurethralisKKEV12# Implantation af seeds i prostata KKEV30# Anden prostataoperation KKEW96# Anden endoskopisk transluminal prostataoperation KKEW98Operationer på scrotalindholdExploration og incision af testis og sædvejeExploratio testisOrchiotomia explorativaIncisio epididymidis explorativaIncisio vasis deferentisIncisio abscessus scroti (inkl. drænage)Anden eksplorativ operation på testis og sædvejeBiopsi af testis og sædvejeExcisio probatoria testisExcisio probatoria epididymisExcisio probatoria ductus deferentisNålebiopsi af testisPunctura cytologica testisPunktur af testisNålebiopsi af epididymisPunctura cytologica epididymidisPunktur af epididymisPunktur af skrotumKKFA00KKFA10KKFA20KKFA30KKFA40KKFA96KKFB00KKFB10KKFB20KTKF00KTKF05KTKF10KTKF20KTKF25KTKF30KTKF60Ablatio testis / epididymis# Orchiectomia et epididymectomia unilateralis KKFC00# Unilateral laparoskopisk orkiektomi og epididymektomi KKFC01# Orchiectomia subcapsularis unilateralis KKFC05# Orchiectomia et epididymectomia bilateralis KKFC10# Bilateral laparoskopisk orkiektomi og epididymektomi KKFC1173


Operationsliste# Orchiectomia subcapsularis bilateralis KKFC15# Epididymectomia KKFC60# Ablatio testis/epididymis aliae KKFC96Resektion af testis, testis' hinder og sædveje# Resectio testis KKFD00# Resectio epididymis KKFD16Excisio hydrocele testisKKFD20Aspiratio hydrocelis testisBJXA20Sclerosering hydrocelis testisBJXA21Excisio hydrocele funiculiKKFD26Herniotomia inguinale incl. hydrocele testis cong. KJAB00Resectio vasis deferentis unilateralisKKFD43Resectio vasis deferentis bilateralis (sterilisationsop.) KKFD46Resectio et ligatura venae spermaticae internae KKFD50Resectio et ligatura v. spermaticae laparoscopica KKFD51Resectio varicocelisKKFD56Skleroterapi for varicocele testisKKFD53Excisio fistula scrotalisKKFD60# Anden resektion af testis, testis- hinder og sædveje KKFD96Rekonstruktive operationer på testis og sædvejeOperation for kryptorchisme og retentio testis KKFH00Laparoskopisk opr. for kryptorchisme og retentio testis KKFH01OrchiopexiKKFH10Operation for torsio testisKKFH20Vaso-vasostomiaKKFH30Vaso-epididymistomiaKKFH40Implantatio prostheseos testisKKFH50Anden rekonstruktiv operation på testis og sædvej KKFH99Andre operationer/undersøgelser på scrotalindhold# Anden operation på scrotalindhold KKFW9974


OperationslisteOperationer på penisExploratio penisIncisio penisIncisio præputiiExploratio penis aliaeBiopsia penisExcisio probatoria penisKKGA00KKGA10KKGA96KKGB00Amputatio penis# Amputatio penis partialis KKGC00# Amputatio penis totalis KKGC10Resectio penis# Resectio glans penis KKGD00# Destructio tumoris penis KKGD10# Resectio penis aliae KKGD99Fjernelse af fremmedlegeme fra penisAmotio corporis alieni penis aliaeRekonstruktive operationer på penisSutura penisOperatio pro phimoseRepositio paraphimosisLøsning af præputialae adhærencerCircumcisio ritualisForhudsplastikOperation for induration eller krumning af penisPeyroniResectio et ligatura venae dorsalis penisOperatio pro priapismoExcisio fistula spongio-cavernosa penisKKGF00KKGH00KKGH10KKGV00KKGV10KKGV20KKGH80AKKGH20KKGH30KKGH40KKGH5075


OperationslisteOperatio pro hypospadia penisKKGH60- Operatio pro hypospadia glandis penis KKGH60A- Operatio pro hypospadia corporis penis KKGH60B- Operatio pro hypospadia penoscrotalis KKGH60C- Operatio pro hypospadia perinealis KKGH60DOperatio pro epispadiaKKGH70Operatio plastica cutis penisKKGH80Fritlægning af penisKKGH96AOperatio pro penis occultusPlastik ved penoskrotal sammenvoksningKKGH96BAnden rekonstruktiv operation på penisKKGH99f.eks. frenulum breveAndre operationer/undersøgelser på penisImplantation af erektionsproteseKKGV30Revision af penisproteseKKGV40Fjernelse af penisproteseKKGV50# Anden penisoperation KKGW99Operationer på retroperitonealt vævEksplorationer og biopsier på retroperitonealt vævIncisio probatoria spatii retroperitonealisKKKA00Excisio probatoria spatii retroperitonealisKKKA10Excisio probatoria spat. retroperitoneal. laparoscopica KKKA11Incisio spatii retroperitonealisKKKA20Perkutan drænage af retroperiteneumKKKA20ATubulatio spatii retroperitonealis laparoscopica. KKKA21Ekscisioner af retroperitonealt patologisk væv# Excisio tumoris retroperitonealis KKKB10# Excisio tumoris retroperitonealis endoscopica percutan. KKKB11Excisio fistula retroperitonealisExcisio fistula retroperitonealis endoscopica percutan.KKKB20KKKB2176


OperationslisteFjernelse af retroperitoneale fremmedlegemerAmotio corporis alieni spatii retroperitonealisKKKF00Amotio corp. alieni sp. retroperitoneal. endosc.percutan KKKF01Andre operationer/undersøgelser påretroperitonealt væv# Anden operation på retroperitonealt væv KKKW96# Anden perkutan endoskopisk operation påretroperitonealt vævKKKW97Reoperationer ved opr. på urinveje,mandlige genitalia og retroperitonealtvævSutur af sårruptur efter urologisk operationReoperation for overfladisk infektionefter urologisk operationReoperation for dyb infektionefter urologisk operationReoperation for overfladisk blødningefter urologisk operationReoperation for dyb blødning efter urologisk opr.Endoskopisk transluminal reoperation for blødningefter urologisk operationblæretamponade mm.Reoperation for insufficiens af sutur/anastomoseefter urologisk operationAnden reoperation efter urologisk operationKKWA00KKWB00KKWC00KKWD00KKWE00KKWE02KKWF00KKWW9677


OperationslisteNyretransplantation og operationer iforbindelse hermedNyretransplantation, autolog nyreNyretransplantation, allogen nyre fra kadaverdonorNyretransplantation, allogen nyre fra levende donorExcision af transplanteret nyreLaparoskopisk excision af transplanteret nyrePyelocystostomi på transplanteret nyreOperation for lymfocele ved transplanteret nyreLaparoskopisk operation for lymfocele vedtransplanteret nyreKKAS00KKAS10KKAS20KKAS40KKAS41KKAS50KKAS60KKAS61Uretertransposition til transplanteret ureter/pelvis renis KKAS70Anden operation i forb. med nyretransplantationAnden laparoskopisk operation i forb. mednyretransplantationUdtagning af nyre fra levende donorLaparoskopisk udtagning af nyre fra levende donorPlastik på a. renalis til transplanteret nyrePlastik på v. renalis til transplanteret nyreKKAS96KKAS97KYKA00KYKA01KPCN40AKPHN31AProcedurer i forbindelse meddialyse-adgangePeritonealdialysePerkutan indlæggelse af kateter til peritonealdialyseLaparoskopisk indlæggelse af kateter tilperitonealdialyseLaparotomi med indlæggelse af kateter tilperitonealdialyseFjernelse af peritonealt dialysekateterOmlejring af peritonealt dialysekateter (ikke operativt)Laparoskopisk omlejring af peritonealt dialysekateterKTJA33KJAK11KJAK10KTJA35KTJA32KJAK1478


OperationslisteLaparotomi med omlejring af peritonealt dialysekateter KJAK13Centralt venekateter (CVK) mv.Anlæggelse af vaskulær injektionsportBMBZ01Fjernelse af vaskulær injektionsportBMBZ21Anlæggelse af centralt venekateter (CVK)BMBZ51-- Anlæggelse af tunneleret CVK BMBZ51A-- Anlæggelse af tunneleret CVK i v. jugularis BMBZ51B-- Anlæggelse af CVK i v. jugularis BMBZ51C-- Anlæggelse af tunneleret CVK i v. subclavia BMBZ51D-- Anlæggelse af CVK i v. subclavia BMBZ51E-- Anlæggelse af tunneleret CVK i v. brachiocephalica BMBZ51F-- Anlæggelse af CVK i v. brachiocephalica BMBZ51G-- Anlæggelse af CVK i v. femoralis BMBZ51HSkiftning af centralt venekateter (CVK)BMBZ61Fjernelse af centralt venekateter (CVK)BMBZ71-- Fjernelse af tunnelleret centralt venekateter BMBZ71AA-v fistlerAnlæggelse af fistelAnlæggelse af a-v fistel fra a. axillarisKPBL10-- Anlæggelse af a-v fistel fra a. axillaris med protese KPBL10AAnlæggelse af a-v fistel fra a. brachialisKPBL20-- Anlæggelse af a-v fistel fra a. brachialis med protese KPBL20AAnlæggelse af a-v fistel fra a. radialis eller a. ulnaris-- Anlæggelse af a-v fistel fra a. radialis eller a. ulnarismed proteseKPBL30KPBL30AAnlæggelse af a-v fistel fra anden arterie overekstremitet KPBL99Anlæggelse af a-v fistel fra a. femoralis medvena saphena loopKPEL10-- Anlæggelse af a-v fistel fra a. femoralis med protese KPEL10A79


OperationslisteLukning/fjernelse af fistelLukning af a-v fistel fra a. axillarisFjernelse af protese fra a-v fistel fra a. axillarisLukning af a-v fistel fra a. brachialisFjernelse af protese fra a-v fistel fra a. brachialisLukning af a-v fistel fra a. radialis eller ulnarisFjernelse af protese fra a-v fistel fra a. radialiseller ulnarisLukning af anden a-v fistel på overekstremitetLukning af a-v fistel fra a. femoralisFjernelse af protese fra a-v fistel fra a. femoralisKPBM10KPBM10AKPBM20KPBM20AKPBM30KPBM30AKPBM99KPEM10KPEM10ATrombektomi/revision af fistelTrombektomi i a-v fistel på arterie i overekstremitet KPBU74Plastik på a-v fistel på arterier i overekstremitet KPBU82Perkutan plastik på a-v fistel på arterier i overekstremitet KPBU83Superficialisering af vene ved a-v fistel overekstremitet KPHJ97Trombektomi i a-v fistel fra a. femoralisKPEU67Plastik på a-v fistel på a. femoralisKPEU68Perkutan plastik på a-v fistel på a. femoralisKPEU69Superficialisering af vene ved a-v fistel underekstremitet KPHJ98Reoperation efter operationerpå perifere karSutur af sårruptur efter operation påperifert kar og lymfesystemetReoperation for overfladisk sårinfektion efter operationpå perifert kar og lymfesystemetReoperation for infektion efter operation påperifert kar og lymfesystemetReoperation for overfladisk blødning efter operationpå perifert kar og lymfesystemetKPWA00KPWB00KPWC00KPWD0080


OperationslisteReoperation for blødning efter operation påperifert kar og lymfesystemetReoperation for trombose eller emboli efter operationpå perifert kar og lymfesystemetReoperation for lymfocele efter operation påperifert kar og lymfesystemetKPWE00KPWG00KPWH00Andre operationerHernierHerniotomia cicatricialisKJAD10- med indlæggelse af net KJAD30Herniotomia inqvinalisKJAB00ved hydrocele testis congenit.- med plastik KJAB10- med net KJAB30Herniotomia alia (parastomalt hernie)KJAD96Andre gastro-intestinale operationerLaparatomia expl.KJAH00LaparoskopiKJAH01Løsning af adherencer ved ileusKJFK10Laparotomi og drænage af bughuleKJAK00# Resectio intestin. tenuis KJFB00Terminal eneterostomi (ileostomi)KJFF13Loop ileostomiKJFF10# Appendectomia KJEA0081


OperationslisteTillægskoder til operationskoder (+)Kan ikke registreres som selvstændige procedurer.anvendelse af diathermi(+)KZXF00anvendelse af laser(+)KZXF10anvendelse af kryo(+)KZXF50anvendelse af varme(+)KZXF60Billed-vejledte procedurer (+)At en procedure er udført under billedvejledning kan angives veden tillægskode til procedurekoden. Ved en del procedurer er detteimplicit.Kan ikke registreres som selvstændige procedurer.røntgenvejledt procedureCT-vejledt procedureMR-vejledt procedureangiografisk vejledt procedureultralyd/Doppler-vejledt procedure(+)UXZ30(+)UXZ40(+)UXZ50(+)UXZ60(+)UXZ7082


Ambulant funktionDer er en løbende udvikling i kravene til dokumentationen afden sundhedsfaglige aktivitet. DUS vil i forbindelse med udviklingenaf dk-DRG og DAGS afregningssystemerne pege pårelevante markører for aktiviteten på de urologiske afdelinger.Det vil betyde et krav om registrering af disse ydelser, hvilketisær vil blive mærkbart på det ambulante område. I det følgendeer medtaget udvalgte ydelser, der kan indgå i registreringenaf den ambulante aktivitet.Operative indgreb er dog generelt ikke gentaget her.Der henvises til operationslisten.Vedr. procedureregistreringens generelle principper og definitioner– se ”Procedureregistrering”.Registrering af kliniske ydelserSom et minimum anbefales det, at alle besøg så vidt muligtdokumenteres med registrering af mindst en klinisk ydelse tilsupplering af den administrative besøgsindberetning, som derunder alle omstændigheder sker.Sygeplejerskeydelser f.eks. kateterskift registreres med derelevante procedurekoder. <strong>Kode</strong>rne er således ikke fagspecifikke.En given ydelse kan evt. markeres med tillægskode forpersonale-kategori.Se ”Tillægskodning”.83


Ambulant funktionYdelser af administrativ karakterSom generelt princip registreres de relevante kliniske ydelser -operationer, undersøgelser eller eventuelt medicinske behandlinger,hvorimod mindre veldefinerede ydelser af administrativkarakter så vidt muligt bør undgås.”Ambulant besøg”, ”førstegangsbesøg”, ”kontrolbesøg” og”indlæggelse” er eksempler på betegnelser af overvejendeadministrativ karakter, der ikke siger noget om, hvad derklinisk set er ydet. Disse upræcise ”ydelser” anbefales derforundladt i registreringen til fordel for en mere præcis angivelseaf den (de) kliniske ydelse(r).I visse situationer kan det dog være ønskeligt eller nødvendigt atregistrere "ydelser af administrativ karakter", f.eks. hvis der ved ettilsyn er givet en generel klinisk vurdering.Følgende muligheder kan således anvendes i disse situationer og kandesuden evt. anvendes til lokale formål.TilsynAAF4”tilsyn” bør ikke registreres, hvis der i forbindelse med et tilsyner en klinisk assistance, der bør registreres i stedet.TelefonkontaktHjemmebesøgJournaloptagelseinkl. klinisk undersøgelse og beslutning.Klinisk kontrolAAF5AAF6ZZ0150ZZ015184


Ambulant funktionTillægskodningVedr. angivelse af ”billed-vejledt procedure” – se”Undersøgelser”.Vedr. ATC-tillægskodning for anvendte lægemidler – se det generelleafsnit om ”Procedureregistrering”. Der er oprettet en rækkespecificerede behandlingskoder for f.eks. blæreinstallationsbehandling.(+) Tillægskode(r) kan anvendes til specificering af denenkelte ydelse. Tillægskoderne kan ikke registreres somselvstændige procedurer.Eksempler(+) personale-kategorisygeplejerske(+)APBA14Ydelser registreres på samme måde, uanset hvem der udførerproceduren. Personale-kategori kan angives ved tillægskode.(+) ydelsessted..i hjemmet(+) prioritet..akut udført(+) anvendelse af tolkebistand..tolkebistand(+)ZSGA(+)ATA1(+)ZATKan registreres som tillægskode til undersøgelse eller andenprocedurekode til angivelse af ”…med anvendelse af tolkebistand”.Kan ikke registreres som selvstændige procedurekoder.Kan evt. specificeres:.. tolkebistand fra professionel tolk (+)ZAT0.. tolkebistand fra pårørende (+)ZAT1.. tolkebistand fra bekendt (+)ZAT285


Ambulant funktion”Behandlings- og Plejeklassifikation”Klassifikationen supplerer operationsklassifikationen mhp.dokumentation af de kliniske aktiviteter. Disse koder er ikkealle registreringspligtige, men giver den enkelte afdelingmulighed for aktivitetsregistrering på et relevant niveau.En del af disse aktiviteter har dog betydning for ambulantafregning (DAGS) som ekstra honorering for specielle takstgivendeydelser. <strong>Sundhedsstyrelsen</strong> vil løbende vedligeholdelister over hvilke koder, der er takstbærende (www.sst.dk:under udarbejdelse). DUS vil arbejde for, at relevante ydelsergøres takstgivende.Klassifikationen er under stadig udbygning.Der henvises til SKS-Browser på www.medinfo.dk.ZZ-koderne er midlertidige, idet disse vil indgå i den kommende"Undersøgelsesklassifikation". Listen med undersøgelser ogbehandlinger vil således blive revideret og udbygget løbende.Der arbejdes på metoder til sikring af en hensigtsmæssigformidling til afdelingerne.Behandlingskoderne kan specificeres med ATC-tillægskodefor anvendt lægemiddel.86


Ambulant funktionBehandlingerSe også operationslisten.Éngangskateterisation af blærenved dårlig/mangl. blæretømning, inkl. RIKDilatatio urethraeinkl. RIK ved selvdilatationAnlæggelse af blærekateter a demeureSkiftning af blærekateter a demeureFjernelse af blærekateter a demeurePerkutan drænage af urinblærenAnlæggelse af suprapubisk kateterSkiftning af suprapubisk kateterFjernelse af suprapubisk kataterSkylning af blærekateterBJAA0KTKD00BJAZ00BJAZ10BJAZ20KTKC10BJAZ14BJAZ24BJAZ3Medikamentel behandlingDer findes en række specificerede kodemuligheder.Herudover kan anvendt lægemiddel registreresmed tillægkode(+)”ATC”Enkelte udvalgte ATC-koder er medtaget i tabellerne nedenfor.Medikamentel behandling af blærespasmerMG04BD04 oxybutyninMG04BD07 tolterodinMG04BD01 emepronInstallation af lægemiddel i blærenInstallation af BCG i blærenInstallation af cytostatikum i blærenInstallation af mitomycin-C i blærenInstallation af lidokain i blærenInstallation af DMSO i blærenInstallation af cystistat i blærenBJHE0BJHE1BJHE11BJHE12BJHE12ABJHE18ABJHE18BBJHE18C87


Ambulant funktionInstallation af alun i blærenInstallation af lapis i blærenAndrologisk behandlingErectio artificialis (f.eks. caverject inj)Medikamentel behandling af manglende erektionAntihormonel behandling af prostata(anden) Medikamentel behandlingBJHE18DBJHE18EBJFL6BJFL60BJHFBJHKBJHMH02AB06prednisolonUdlevering af medicin som led i spec. behandlingBWDB01Elstimulationsbehandling ved inkontinensVandladningstræning med bio-feed-backAspiratio hydrocelis testisSclerosering hydrocelis testisBJFA0BLNJ20BJXA20BJXA21LymfødembehandlingBMFF1BlodtransfusionBOQA0SårskiftSuturfjernelseBNPA4KTQW2088


Ambulant funktionUndersøgelserSe også operationslisten (skopier, biopsier mv.).Urodynamiske undersøgelserCystometriaInvestigatio statica urethrae (uretral trykprofilunds.)UrethrocystometriUroflowmetriInvestigatio mictionis (tryk, flow, EMG)Residualurin målingDenervationstestBlevejningstestCavernosometriZZ1250ZZ1260ZZ1261ZZ1280ZZ1290ZZ1291ZZ1370ZZ1294ZZ4600ZZ-koder er midlertidige koder, der senere erstattes af koder i”Klassifikation af undersøgelser”.RøntgenundersøgelserKun undersøgelser, der udføres af urologisk afdeling selv, skalregistreres. Hvis undersøgelsen udføres af røntgenafd., er detrøntgenafd., der registrerer assistancen.<strong>Kode</strong>r for røntgenundersøgelser (UXR*) findes i”Klassifikation af radiologiske procedurer”.Se <strong>Sundhedsstyrelsen</strong>s hjemmeside: www.sst.dkDer henvises i øvrigt til "Vejledninger vedr. radiologiskeprocedurer" (Dansk radiologisk selskab 2000).Se DRS’ hjemmeside: www.drs.dk89


Ambulant funktionBilledvejledte undersøgelserAt en procedure er udført under billeddiagnostisk vejledning kanevt. specificeres med en tillægskode :røntgenvejledt procedureCT-vejledt procedureMR-vejledt procedureangiografisk vejledt procedureultralyd/doppler-vejledt procedure(+)UXZ30(+)UXZ40(+)UXZ50(+)UXZ60(+)UXZ70eksempelperkutan ultralydsvejledt nefrostomiKTKA10(+)UXZ70UltralydsundersøgelserKun undersøgelser, der udføres af urologisk afdeling selv, skalregistreres. Hvis undersøgelsen udføres af røntgenafd., er detrøntgenafd., der registrerer assistancen.UL-undersøgelse af urinblærenUL-undersøgelse af penisUL-undersøgelse af prostata, inkl. transrektal skanningUL-undersøgelse af scrotumUL-undersøgelse af øvre abdomeninkl. nyre/nyrebækkenUL-undersøgelse af nedre abdomenUL-undersøgelse af retroperitoneuminkl. aorta og binyrerUL-undersøgelse af bugvægUL-undersøgele af lyskeregionUXUD75UXUD90UXUD92UXUD95UXUD10UXUD15UXUD20UXUD22UXUD2590

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!