Nyborg Kommune - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Nyborg Kommune - Sundhedsstyrelsen

4. april 2013J.nr. 5-2210-1529/1Sundhedsstyrelsens tilsyn medplejehjem iNyborg Kommune2012SundhedsstyrelsenEmbedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 RibeTlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40E-mail: sesyd@sst.dk


Tilsynene i Nyborg KommuneSundhedsstyrelsen har gennemført i alt 7 tilsynsbesøg på følgende plejehjem,som kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen:Side 2SundhedsstyrelsenSvanedammenRosengårdenJernbaneboTårnparkenEgeparkenVindinge LandsbycenterEgevangDer blev ved tilsynene foretaget stikprøver hos 21 beboere for at belysede sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold.På 1 plejehjem blev der ikke fundet fejl og mangler. Der blev fundetfejl og mangler på 6 plejehjem. På 1 plejehjem indebar fejl og manglermeget ringe risiko for patientsikkerheden, og på 2 plejehjem indebarfejl og mangler patientsikkerhedsmæssige risici, men ikke alvorligefejl og mangler. På 3 plejehjem blev der fundet alvorlige fejl og mangleri forhold til medicinhåndtering.Vedrørende de tre plejehjem der havde fået alvorlige fejl og manglermodtog Embedslægerne Syddanmark efter anmodning, en handleplanmed en skriftlig tilbagemelding på, hvorledes plejehjemmene havdehandlet på de afvigelser fra de gældende regler indenfor sundhedsområdet,som blev konstateret ved de ordinære tilsynsbesøg. EmbedslægerneSyddanmark fandt de iværksatte tiltag tilfredsstillende.På alle 7 plejehjem var der fulgt op på kravene fra 2011.På 1 plejehjem var der så få fejl og mangler, at der ikke skal være tilsyni 2013.Resultaterne fra plejehjemstilsynene fremgår af nedenstående. De detaljeredeoplysninger findes i rapporterne fra de enkelte plejehjem.Af nedenstående tabel fremgår antallet af plejehjem, hvor der på baggrundaf de konstaterede fejl og mangler, blev stillet krav inden for tilsynetsområder. Der kan være stillet flere krav inden for samme tilsynsområde.2


KravAntal plejehjemSundhedsadministrative forholdInstrukser 5Sundhedsfaglige forholdSygeplejefaglige optegnelser 4Medicinhåndtering 6Patientrettigheder 6Sundhedsrelaterede forholdHygiejne 1Ernæring 3Fysisk aktivitet og mobilisering 3Side 3SundhedsstyrelsenDet fremgår, at kravene omfattede fejl og mangler i forbindelse medinstrukser, sygeplejefaglige optegnelser, medicinhåndtering, patientrettigheder,hygiejne, ernæring, fysisk aktivitet og mobilisering.Nedenfor følger en sammenfatning af tilsynsrapporternes vurderingerpå udvalgte områder. Beskrivelse af tilsynets metode og dets gennemførelsefremgår af vedlagte bilag.Sammenfatning af Sundhedsstyrelsens vurderinger ogkravSundhedsadministrative forholdSundhedsfaglige instrukserPå alle plejehjemmene var der skriftlige instrukser for de områder,som Sundhedsstyrelsen stiller krav om, at der skal være instrukser for.På hovedparten af plejehjemmene var de eksisterende instrukser ioverensstemmelse med Sundhedsstyrelsen retningslinjer og vejledninger.Instrukserne er et væsentligt arbejdsredskab til at sikre, at beboerne fårpleje og behandling, som er i overensstemmelse med love og vejledninger.Instrukserne giver anvisning på, hvorledes sundhedspersonerefterlever autorisationslovenes bestemmelser om at udvise omhu ogsamvittighedsfuldhed. Instrukserne anviser også, hvordan autoriseredesundhedspersoner kan delegere sundhedsfagligt arbejde til ikke autoriseredemedarbejdere.På 4 plejehjem var instrukserne kendte og blev konsekvent fulgt afpersonalet.3


Sundhedsfaglige forholdSygeplejefaglige optegnelserSundhedsstyrelsen udsendte i 2005 en vejledning om sygeplejefagligeoptegnelser. Ved tilsynet undersøges det om alle de sygeplejefagligeproblemområder i vejledningens bilag 1, som er omfattet af tilsynet, erbeskrevet i de enkelte beboeres sygeplejefaglige dokumentation.Side 4SundhedsstyrelsenKun 2 af de sygeplejefaglige problemområder var dokumenteret korrekti alle stikprøver.De 21 stikprøver indeholdt en beskrivelse af beboernes sygdomme oghandikap. I 20 stikprøver var der en aktuel og fyldestgørende beskrivelseaf pleje og behandling. Resultatet af pleje og behandling fremgiki 16 af 21 stikprøver. Indikationen for behandling fremgik af alle stikprøver.På alle 7 plejehjem blev de sygeplejefaglige optegnelser ført i én journal.Det er god praksis at føre de sygeplejefaglige optegnelser i énjournal, da det giver personalet mulighed for hurtigt at danne sig etoverblik over beboerens tilstand.I 21 stikprøver blev journalerne opbevaret utilgængeligt for uvedkommende.MedicinhåndteringPå alle plejehjem skete udlevering af medicin på grundlag af identifikationaf beboeren enten ved navn og fødselsdato og – år eller vedsikker genkendelse. På alle plejehjemmene sikrede plejepersonalet, atbeboerens identitet var i overensstemmelse med angivelse af navn ogpersonnummer på doseringsæsken eller på anden medicinbeholder vedudlevering.Det er vigtigt at sikre, at den medicin, personalet håndterer og sombeboerne får, er i overensstemmelse med den medicin, der er ordineretog angivet på medicinlisten. Ved tilsynet blev det undersøgt, om dervar overensstemmelse mellem lægens ordination og ordinationen påmedicinlisten. Det blev også undersøgt, om antallet af tabletter i doseringsæskerne,som enten var doseret af personalet eller af apoteket idoseringsposer, var i overensstemmelse med antallet af tabletter angivetpå medicinlisten.Stikprøverne viste, at der var overensstemmelse mellem lægens ordinationog ordinationen på medicinlisten i 21 af 21 stikprøver. I 21 af21 stilprøver var antallet af tabletter i doseringsæskerne/dosisposernekorrekt.4


En korrekt anført medicinordination skal omfatte:- Dato for ordination og/ eller ophør- Den ordinerende læges navn/ sygehusafdeling- Præparatets aktuelle handelsnavn, dispenseringsform (fx tabletter,mikstur) og styrke- Enkeltdosis og døgndosis, herunder tidspunkt for indgift.- Enkeltdosis og maksimal døgndosis for pn-medicin- BehandlingsindikationSide 5Sundhedsstyrelsen3 af de ovennævnte områder var dokumenteret korrekt i alle stikprøver.Medicinen blev opbevaret forsvarligt i alle 21 stikprøver.Doseringsæsker med ophældt medicin var mærket korrekt i alle stikprøver.Reglen om, at der ikke må forefindes fælles medicin, blev overholdtpå alle plejehjem.PatientrettighederInformeret samtykke til behandling og indhentning og videregivelse afhelbredsoplysninger skal dokumenteres i de sygeplejefaglige optegnelser.Ved gennemgang af stikprøverne var det i 17 stikprøver angivet i hvilketomfang beboeren selv var i stand til at varetage sine helbredsmæssigeinteresser, eller om de blev varetaget af pårørende eller værge.Det fremgik i 18 af 20 aktuelle stikprøver, at beboeren/ de pårørendevar informeret om iværksat pleje og behandling og beboerens eller depårørendes tilkendegivelse på baggrund af den givne information varangivet.Sundhedsrelaterede forholdHygiejnePå 6 plejehjem havde personalet fulgt anbefalingerne om ikke at bæresmykker og ur på hænder eller underarme.På alle plejehjem havde personalet mulighed for at vaske og afsprittehænderne. Engangshåndklæder og engangshandsker var til rådighed5


på alle plejehjem. På alle plejehjem var der procedurer for instruktionaf personalet i håndhygiejne.Side 6SundhedsstyrelsenErnæringErnæringsbehovet var vurderet og beskrevet i 19 stikprøver.Hvis beboeren havde særlige ernæringsmæssige behov, var der i 8 af 9stikprøver udarbejdet en ernæringsplan.I 8 af 9 stikprøver var kost eller ernæringsplanerne evalueret regelmæssigtog der var foretaget kontrol af beboerens vægt.Aktivitet og mobilitetHos beboere med behov for træning forelå der et dokumenteret tilbudherom i 8 af 8 stikprøver. Hos de beboere, som fik træning, var effektenaf træningen dokumenteret i 5 af 8 tilfælde.Vurdering og behandling af de beboere, der havde risiko for udviklingaf tryksår fremgik af de sygeplejefaglige optegnelser i 5 af 6 stikprøver,hvor det var relevant.Tema 2012: Plejehjemmets sikring af oplysninger om beboernessygdomme og handikapTemaet for plejehjemstilsynet i 2012 fokuserede på plejehjemmenesopgave med at sikre oplysninger om beboernes sygdomme og handikap.Plejehjemmene skal sikre, at de har de nødvendige og tilstrækkeligehelbredsoplysninger om de beboere, som personalet skal pleje. Oplysningerneer vigtige for at kunne yde en korrekt pleje, observation ogbehandling af beboerne. Helbredsoplysningerne kan komme fra beboerenselv og/ eller fra pårørende; ofte har den kommunale visitationsamlet helbredsoplysninger, som følger med beboeren ved indflytningpå plejehjemmet, men det vil jævnligt være relevant, at plejehjemmene– med beboerens samtykke - supplerer og opdaterer helbredsoplysningerneved en forespørgsel til beboerens praktiserende læge.Det blev undersøgt, om plejehjemmet havde en instruks, der beskrevhvem der skulle vurdere oplysningerne om beboernes sygdomme oghandicap i forbindelse med indflytningen på plejehjemmet og hvordanoplysningerne skulle vurderes og evt. supplerende oplysninger indhentes.6


Alle 7 plejehjem havde en instruks, der beskrev, hvem der skulle vurdereoplysningerne om beboerens sygdomme og handicap ved indflytningen.Der fremgik i 7 instrukser, hvordan oplysningerne skulle vurderes ogi 7 instrukser, hvordan evt. supplerende oplysninger skulle indhentes.Side 7SundhedsstyrelsenI en stikprøve blandt de beboere, der var indflyttet indenfor de seneste6 måneder, blev det undersøgt, om der var foretaget en sådan vurderingog herunder om det fremgik, hvorfra oplysninger var indhentet ogom der var indhentet supplerende oplysninger.I 7 af 7 stikprøver fremgik det, at der var foretaget en vurdering af oplysningerneom sygdomme og handicap.Ulla SmithSundhedsfaglig konsulent/sygeplejerskeHenrik KirkebyEmbedslæge7


BILAG 1Om plejehjemstilsynetFormålet med plejehjemstilsynet er at forbedre den sundhedsfagligeindsats over for de ældre i plejehjem og plejehjemslignende boligenheder.Side 8SundhedsstyrelsenDen relevante lovgivning, som ligger til grund for plejehjemstilsynet,findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk1. januar 2002 trådte reglerne om sundhedsmæssigt tilsyn med indsatsenoverfor ældre i kraft. Siden da har Sundhedsstyrelsen én gang årligt,ved de regionale Embedslægeinstitutioner, gennemført et uanmeldttilsynsbesøg for at undersøge de sundhedsfaglige forhold påplejehjemmene.I 2006 blev tilsynet ændret i forhold til de foregående år, idet embedslægerneog Sundhedsstyrelsen standardiserede en del af tilsynet ogudarbejdede målepunkter for sygeplejefaglige optegnelser og medicinhåndtering.I 2007 blev der tilføjet målepunkter for forskelligeinstrukser, for hygiejnemæssige forhold, for ernæring, for fysisk aktivitetog mobilisering og for patientrettigheder. Ved tilsynet vurdererSundhedsstyrelsen om målepunkterne er opfyldt eller ej, og resultatetindgår i tilsynsrapporten og registreres i et skema som vi vedlæggertilsynsrapporten.Sundhedsstyrelsen sender tilsynsrapporten til plejehjemmet og til beboer-og pårørenderådet, til kommunen og det kommunale ældreråd.Hvert år udarbejder Sundhedsstyrelsen ved Embedslægeinstitutionerneen kommunal årsrapport vedrørende plejehjemstilsynene i de enkeltekommuner. Derudover udarbejder vi en landsdækkende rapport.Tilsynets gennemførelseTilsynet bliver indledt med en samtale med lederen af plejehjemmetom de sundhedsfaglige forhold på plejehjemmet og om opfølgning påanbefalinger fra sidste års tilsyn. Herefter besigtiger vi plejehjemmetog taler med beboere, personale og evt. pårørende. For at undersøgeom de sundhedsfaglige forhold er i orden, tager vi mindst tre stikprøver– først og fremmest på beboere med komplekse plejebehovVed tilsynet vurderer Sundhedsstyrelsen, om personalet er tilstrækkeligtvejledt og instrueret, så plejen og behandlingen foregår sundheds-8

More magazines by this user
Similar magazines