Ansøgning om certifikat til bekræftelse af forsikring eller - Danish ...

sofartsstyrelsen.dk

Ansøgning om certifikat til bekræftelse af forsikring eller - Danish ...

Ansøgning om certifikat til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning aferstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagererApplication for certificate confirming insurance or any other guarantee covering liabilty in theevent of accidents during transportation of passengers at seaSkibets navnName of shipSkibets kendingsnummer eller -bogstaverDistinctive numbers or lettersIMO-identifikationsnummerIMO numberSkibets hjemstedPort of registryNavn og fuldstændig adresse på den registrerede ejerName and full address of the registred ownerFuldstændig adresse, hvortil faktura for certifikat skalsendes, hvis den er forskellig fra den registreredeejers. CVR-nr. skal også oplysesFull address to which the invoice should be sent, ifdifferent from that of the registred ownerNavn og adresse på forsikringsselskab/garantvedrørende krigsforsikringName and address of insurance company/guarantorconcerning war risksNavn og adresse på forsikringsselskab/garantvedrørende ikke-krigsforsikringName and address of insurance company/guarantorconcerning non-war risksFaktura ønskes tilsendt. Vær opmærksom på, at sagsbehandling først påbegyndes eftermodtagelse af betalingen.Invoice wanted. Please note that processing of the case starts after reception of the payment.Betalingen er overført til konto (payment transferred to account No.)0216 4069031625, IBAN DK8402164069031625, SWIFT DABADKKK.Benyt skibets IMO nr. som referenceUse the IMO No. of the ship as referenceTo be filled in only by foreign ships calling Danish Ports(Skal kun udfyldes af udenlandske skibe, der anløber dansk havn)If calling a Danish Port (ETA)Port of callIf not calling a Danish port, but operating in Danishwaters: Type date of entry and date of exit:Når ansøgningen indsendes til Søfartsstyrelsen via athencertifikat@dma.dk, skal der vedrørendekrigsforsikring vedhæftes en erklæring fra forsikringsgiveren eller garanten. Af erklæringen skal det fremgå,at der for skibet er tegnet en forsikring, der opfylder kravene i artikel 4a i Athenkonventionen af 2002angående transport af passagerer og deres bagage til søs, jf. dog alle undtagelser og begrænsninger iforhold til obligatorisk krigsforsikring i henhold til konventionen og retningslinjerne for gennemførelseheraf, som fastlagt af Den Internationale Søfartsorganisations Juridiske Komité i oktober 2006. Desudenskal det fremgå, at forsikringsgiveren eller den, der har stillet garanti, bekræfter, at forsikringen eller


garantien dækker det nævnte ansvar, samt i tilfælde af garanti, hvori denne består. Erklæringen skaldesuden indeholde ovennævnte oplysninger om skibet.Når ansøgningen indsendes til Søfartsstyrelsen, skal der vedrørende ikke-krigsforsikring vedhæftes enerklæring fra forsikringsgiveren eller garanten. Af erklæringen skal det fremgå, at der for skibet er tegnet enforsikring, der opfylder kravene i artikel 4a i Athenkonventionen af 2002 angående transport af passagererog deres bagage til søs, jf. dog alle undtagelser og begrænsninger i henhold til obligatorisk ikkekrigsforsikringi henhold til konventionen og retningslinjerne for gennemførelse heraf, som fastlagt af DenInternationalt Søfartsorganisations Juridiske Komité i oktober 2006. Desuden skal det fremgå, atforsikringsgiveren eller den, der har stillet garanti, bekræfter, at forsikringen eller garantien dækker detnævnte ansvar, samt i tilfælde af garanti, hvori denne består. Erklæringen skal desuden indeholdeovennævnte oplysninger om skibet.When the application is forwarded to the Danish Maritime Authority through athencertifikat@dma.dk, adeclaration from either the insurance company or the guarantor must be enclosed. The declaration muststate that there is in force in respect of the above named ship while in the above ownership a policy ofinsurance satisfying the requirements of Article 4bis of the Athens Convention relating to the Carriage ofPassengers and their Luggage by Sea, 2002, subject to all exceptions and limitations allowed for compulsorywar insurance under the convention and the implementation guidelines adopted by the legal Committee ofthe International Maritime Organisation in October 2006. Furthermore, it must be stated that the insurancecompany or the guarantor confirms that the insurance or the guarantee covers the liability mentioned and,in case of a guarantee, the content of this guarantee.When the application is forwarded to the Danish Maritime Authority through athencertifikat@dma.dk, adeclaration from either the insurance company or the guarantor must be enclosed. The declaration muststate that there is in force in respect of the above named ship while in the above ownership a policy ofinsurance satisfying the requirements of Article 4bis of the Athens Convention relating to the Carriage ofPassengers and their Luggage by Sea, 2002, subject to all exceptions and limitations allowed for compulsorynon-war insurance under the convention and the implementation guidelines adopted by the legalCommittee of the International Maritime Organisation in October 2006. Furthermore, it must be stated thatthe insurance company or the guarantor confirms that the insurance or the guarantee covers the liabilitymentioned and, in case of a guarantee, the content of this guarantee.Søfartsstyrelsen udsteder en faktura på 900 kr. til dækning af de direkte omkostninger ved udstedelsen afAthencertifikatet.The Danish Maritime Authority forwards an invoice of DKK 900 to pay for direct costs related to the issuanceof the Athens Certificate.Søfartsstyrelsen kan stille krav om dokumentation for forsikringsvirksomhedens eller garantens solvens ogevne til at opfylde sine forpligtelser.The Danish Maritime Authority may require proof that the insurance company is financially solvent and ableto cover its financial obligations.Dato (Date)Navn på kontaktperson (Name of contact person)Telefon (Phone)E-mail (Email)Vær opmærksom på, at skibet kan tilbageholdes ved manglende certifikat(Please observe that the ship may be detained in case of missing certificate)

More magazines by this user
Similar magazines