13.07.2015 Views

Trinitatis kirke

Trinitatis kirke

Trinitatis kirke

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TRINITATIS KIRKETRINITATIS KIRKEwww.trinitatis-<strong>kirke</strong>.dkwww.trinitatis-<strong>kirke</strong>.dkMeddelelserMøder ogarrangementerFælles forFredericia provstiKoncerter i <strong>kirke</strong>nAktivitetskalender20. årgang nr. 4 september - november 2011


TRINITATIS KIRKEwww.trinitatis-<strong>kirke</strong>.dkForfald og skønhedTræerne gløder. Vinden rusker bladene af, eller de slipperen stille dag og lander i raslende bunker til glæde forbørn og legende sjæle. Efteråret er smukt. Et farvemættetforfald. En afsked med liv, vækst og virke. I hundrede nuanceraf brunt. Og samler man senere et af de nedfaldneblade op, er det blevet et forgrenet, spindelsvævstyndtnet. Så smukt som et rynket ansigt. Eller er vi holdt opmed at se skønheden der?Vi kæmper så bravt for at holde forfaldet fra udseendet,at man kunne fristes til at tro det. Og måske nærmer osdet ideal, Niels Hausgaard så rammende ironisk syngerom: ”Jeg fik den glatteste hud på plejehjemmet”. Et ideal,hvis hulhed runger ubehjælpsomt, når Sankt Peter i sangenssidste vers spørger til ens liv, om man var med i det,og det man så kan henvise til er, at det lykkedes at holdeethvert livsspor fra sit ansigt. Jeg fik den glatteste hud…Vi er vilde med ungdom. Og den er dejlig. Men hvorforforekommer et liv os mere vellykket, hvis det ikke rigtigkan ses på et menneske, at det har levet? Måske fordi vigerne vil kunne sige, som det lød i en reklame engang:”Jeg finder mig ikke i rynker!” Og ansigtets glatte fladekan være det tydelige bevis på, at vi har styr på det. Håndi hanke selv med naturens gang. Og det er noget, der aftvingerrespekt: kontrol.Det furede, rynkede ansigt fortæller om levet liv. Det fortællerom sorger, bekymringer og glæder; om at mødedet, man ikke kunne håndtere, og som man ikke slapudenom, men kom igennem. Det fortæller om erfaring,det fortæller om afsked.Efteråret og alderdommen, forfaldet, bærer såvel somforåret, ungdommen og væksten, smukke spor efter enfantastisk Skaber, som kalder livet frem, skænker det, ogkalder det tilbage. Og det liv, som opstår, leves og forgår– det gør det i Hans hænder. Det pæne liv, og det der foros ligner det mislykkede liv. Det glatte og det rynkedeliv omsluttet af håb, som det lyder i Rainer Maria Rilkesefterårsdigt:”Bladene falder, hvirvles langt omkring,som visnede i himlens fjerne haver;de falder, vægrende, med store sving.Om natten falder jorden, tung og stumfra stjernerne til ensomhedens rum.Vi falder alle. Denne hånd vil falde.Se på de andre, se: det er i alle.Dog er der Èn, og altings falden enderuendelig forsigtigt i Hans hænder.”MeddelelserEKFSygemeldingSognepræst Poul Pape er desværre sygemeldt på ubestemttid. Der vil blive ansat en vikar i hans sted medindsættelse ved gudstjenesten søndag den 4. septemberkl. 10.00.HybyhusTirsdag den 27. september kl. 14.15 NNTirsdag den 25. oktober kl. 14.15 EKFTirsdag den 29. november kl. 14.15 NNKorshærKirkens korshær holder gudstjeneste i <strong>Trinitatis</strong> <strong>kirke</strong> vedkorshærspræst Inge Pilegaard Thomsen følgende søndage:Søndag den 25. september kl. 16.00Søndag den 23. oktober kl. 16.00 (Marianne Sloth)Søndag den 27. november kl. 16.00 (Advents-julekoncert)Der uddeles alkoholfri vin under altergangen.Før alle gudstjenester serveres der kaffe i Varmestuenkl. 15.00 og samme sted serveres der efterfølgende varmmad kl. 17.00.2


TRINITATIS KIRKEwww.trinitatis-<strong>kirke</strong>.dkIntro-gudstjenesteSøndag den 4. september kl. 10.00Hvorfor er det nu lige, vi gør, som vi gør, når der er gudstjeneste?Hvorfor ringer <strong>kirke</strong>klokkerne, hvorfor beder viså mange gange undervejs – og hvorfor står vi op og hørertekstlæsningerne, men sidder ned, når vi skal synge?Denne søndag ”guider” præsten <strong>kirke</strong>gængerne gennemhøjmessens forskellige led – også som et led i introduktionenfor årets nye konfirmander til det at gå i <strong>kirke</strong>. Bagefterer der i våbenhuset en kop <strong>kirke</strong>kaffe til alle.HøstgudstjenesteSøndag den 18. september kl. 10.00Igen i år pynter vi <strong>kirke</strong>n til høst og takker for alt det, årethar bragt os at leve af og på. Efter gudstjenesten er derhyggelig frokost i Sognegården for alle aldre og auktionover den medbragte høst. Pengene går blandt andet til julehjælpi sognet.Der vil også være et høstmarked med mulighed for atkøbe spændende brugskunst og bl.a. hjemmelavet saft ogmarmelade.BUSK/FamiliegudstjenesteSøndag den 30. oktober kl. 10.00Den sidste søndag i oktober har gennem en årrække væretbrugt til i særlig grad at markere Børn og Unges forholdtil Sogn og Kirke. Derfor holder vi i <strong>Trinitatis</strong>, ligesom imange andre <strong>kirke</strong>r landet over, en familiegudstjenestedenne søndag.AllehelgenSøndag den 6. november kl. 10.00Allehelgens dag mindes vi særligt dem, vi har mistet ogtaget afsked med i <strong>Trinitatis</strong> sogn. Efter prædikenen læsessåledes navnene på dem, vi har mistet i det forløbneår og som er blevet bisat fra og begravet ved <strong>Trinitatis</strong><strong>kirke</strong>. På den måde gives vi alle – og ikke mindst de berørtefamilier – lejlighed til at mindes og besøge familiensgravsted.Søndag den 6. november kl. 14.00I samarbejde med ’Foreningen til støtte ved spædbarnsdød’afholdes en særlig Allehelgens gudstjeneste for dem,der har haft den sorg at miste et barn. Efterfølgende er dersamvær for familierne i Sognegården.BabysalmesangVi starter et nyt hold Babysalmesang onsdag den 7. septemberkl. 10.00.Til babysalmesang synger, danser og vugger vi og laverfagter til sange og salmer. Vi bruger klokkespil, sæbeboblerog rasleæg for at stimulere barnets sanser og syngerbåde gamle og nye salmer og helt almindelige børnesange,som mange måske husker fra børnehaven.Tilmelding til sognemedhjælper Christina Lund.KirketaxaKirketaxa kan benyttes ved forskellige lejligheder: tilgudstjenester og koncerter i <strong>kirke</strong>n og arrangementer iSognegården. Ordningen gælder sognets beboere og desognebåndsløsere, der bor i et af de fire bysogne samt Erritsøog Lyng sogne. Man bedes bestille kørsel i god tidpå tlf. 75 50 34 11 og sige, at det er <strong>kirke</strong>taxakørsel, manbestiller. Der betales 20 kr. til <strong>kirke</strong>tjeneren.CitygavekortHvis du læser dette, har du chancen for atdeltage i lodtrækningen om et citygavekortpå 500 kr.Senest 1. november skal du indsende brev/mail/sms med kodeordet ”Kirkeblad” til <strong>Trinitatis</strong>Sognegård, Danmarksgade 61, 7000Fredericia, e-mail: sognemedhj@trinitatis<strong>kirke</strong>.dk,sms:21 69 83 57. Husk at oplysenavn og adresse når du indsender, ellers er duikke med i lodtrækningen. OBS! Kun et svarper husstand!3


TRINITATIS KIRKEwww.trinitatis-<strong>kirke</strong>.dkMøder og arrangementer i SognegårdenFredagsmøderFredag den 9. september kl. 14.30Toner fra himlenMusikalsk foredrag spækket med glæde og nostalgi. Tonerfra himlen er et varmt og livsbekræftende viseprogram,vævet sammen af tanker om livet og en vifte af debedste gamle danske sange og revyer med Kai NormannAndersen i spidsen. Lotte Arnsbjerg inviterer til en uforglemmeligstund, der fortryller publikum med højt humørog ægte hjerterum. Programmet er en blanding af foredrag,humor og musik.Fredag den 14. oktober kl. 14.30Min ungdoms ”færden”.Dette foredrag er en fortsættelse af et tidligere foredragLeif Jacobsen, Fredericia, holdt i februar måned i år. Denganggjaldt det ”Min barndoms verden” og handlede omerhvervslivet i området Kongensgade, Jyllandsgade, Købmagergadeog Oldenborggade i årene fra 1948 til 1958.Nu, i ” Min ungdoms færden”, gælder det erhvervsliveti Gothersgade i årene fra 1958 til 1968. Begge foredragbaserer sig på bogudgivelser af samme navn som foredragstitlerne.Der var mange, der kunne huske tiåret 1948– 1958. Mon ikke der også vil være mange, der kan huskedet næste tiår, nu da vi er rykket lidt nærmere i tid?Fredag den 11. november kl. 14.30Børnehjemsdreng 1951 – 1961.Steff Eilertsen, Glumsø, er tidligere børnehjemsbarn på”Kildebjerget” mellem Vejle og Juelsminde, hvor han opholdtsig i 10 år. Der er så mange beretninger om, hvordårligt børnehjemsbørn er blevet behandlet igennemtiderne. Denne er ikke en af dem. Tværtimod. Steff Eilertsenvil med sit foredrag, hvor han fortæller om kærlighed,sorger og glæder fra det tiårige ophold, udtrykkeen dybfølt tak til de mange engagerede voksne på vorebørneinstitutioner fra en af dem, der på et tidspunkt sombarn har haft brug for hjælp i en længere periode.Litteratur til debatTirsdag den 23. august kl. 19.30”Himmerige og helvede” af Jón Kalman Stefánsson.Jón Kalman Stefánssons roman fra 2007 handler om dødenog livet, de to grundlæggende vilkår i tilværelsen,som skærpes, når man bor på en klippeø i Nordatlantenog igen og igen oplever, at det er fjeldene og havet, somhersker. Omdrejningspunkt i fortællingen er en fatal fisketur,hvor den 20-årige Bardur drukner, fordi han indenafgang er så optaget af at læse et digt af Milton, athan glemmer sin anorak og derfor fryser ihjel, da det gårgalt.Ord kan være farlige, poesiens ikke mindst, siger fortælleren,der taler om sig selv i pluralis, fordi han er summenaf slægters erfaring og kollektiv viden. Han er ånden,som trodser tid og sted, krop og sind og er alle vegne påsamme tid, snart empatisk, snart spekulativ.Karen Jensen fortæller om romanen.Tirsdag den 20. september kl. 19.30”Lilla Hibiscus” af Chimamanda Ngozi Adichie.Den 32-årige nigerianske forfatters debutroman handlerom en familie med mildt sagt stærke interne spændinger.Udadtil går det ellers så godt. Faderen er en succesrig, nigerianskerhvervsmand, der producerer forædlede fødevarer.Han har endda overskud til at udgive en avis, derforholder sig kritisk over for det netop selv-indsatte militærstyre.Udadtil en hædersmand og samfundsstøtte, menindadtil også en fanatisk katolik, der har pålagt familienet jernhårdt religiøst regime ud fra en fundamentalistiskforståelse af Bibelen og den katolske <strong>kirke</strong>s traditioner.Elli Krog Foldager fortæller om romanen.Tirsdag den 25. oktober kl. 19.30”Fortielsernes by” af Birgitte Buur.Se omtale under ’aftenmøder’.Tirsdag den 22. november kl. 19.30Julehygge4


TRINITATIS KIRKEwww.trinitatis-<strong>kirke</strong>.dkSangaftener<strong>Trinitatis</strong> Sognegård hver onsdag i lige uger kl. 19.00-20.30.I efteråret fortsætter vi en god tradition med sangafteneri Sognegården for alle interesserede og sangglade mennesker.Vi vil synge gamle og nye salmer og sange fraHøjskolesangbogen og Salmebogen og Svitlana sidderved klaveret og leder sangen. Den nye sæson begynderonsdag den 7. september kl. 19.00 og afsluttes i foråretmed en hyggeaften.SognecaféDer er sognecafé i Sognegården hver torsdag fra kl. 10.00– 12.00MenighedsrådsmøderDanmarksgade 61Torsdag den15. september kl. 19.00Torsdag den 27. oktober kl. 19.00Torsdag den 17. november kl. 19.00AftenmøderTirsdag den 25. oktober kl. 19.30Fortielsernes by – foredrag ved Birgitte Buur, LyngI sin debutroman ”Fortielsernes by” tager Birgitte Buur,der til daglig er organist i Lyng Kirke, os gennem bogensgennemgående karakter ”Tosse-Trine” – med tilbage tilbarndommen for ca. 40 år siden i det vestjyske; et lillelokalsamfund, der på overfladen er trygt, godt og velordnet.Missionsfolk og mindre troende trives side om sideog landbrug, skole, <strong>kirke</strong> og forretninger udgør det fysiskemiljø. En verden, hvor fortielse ofte er bekvemt, menomvendt ikke fremmer muligheden for at ændre ting ien positiv retning til gavn for andre. Alle er velkomne.Kaffe kr. 20,00.Onsdag den 23. november kl. 19.30”Gud og hvermand” – foredrag ved forfatterog journalist Bente Hansen.Bente Hansen voksede op i et kristent hjemi Vestjylland. Men det var marxismen,der greb hende, da hun uddannede sig påuniversitetet i begyndelsen af tresserne. Og det var somsocialistisk ungdomsoprører og feminist, hun trådte i karakter.Hun har ikke sluppet sine idealer, siger hun, mensiden dengang i tresserne har hun fundet en anden tro. Ellermåske genfundet sin barndoms. Kristendommen. Ogdet har fået hende til i bogen ”Gud og hvermand” at stilleen række spørgsmål om forholdet mellem tro og politik.Hvor krydser de to hinanden? Hvor meget og hvor lidtkan man holde dem ude fra hinanden? Bogens kapitlerindkredser hver især enkelttemaer, men alle med tilknytningtil hovedtemaet. For eksempel: Hvordan harden erklærede ateist det med al den snak om religion?Kan man være feminist og kristen, feminist og jøde,muslim, buddhist, når alle disse er skabt i rent patriarkalskekulturer? Kan man være socialist og kristen?Hvad vil det sige at være sekularist? Hvad med de søgende,som shopper og zapper rundt i det store udbud afreligioner? Hvad forstås ved en lovreligion? Og er detmuligt at forklare det, som mange kalder <strong>kirke</strong>ns hokuspokus– opstandelse, jomfrufødsel, helligånd osv.?Bogen er skrevet i en let og humoristisk tone og ud fraBente Hansens eget udogmatiske ståsted som socialists,feminist og kristen.Alle er velkomne. Kaffe kr. 20,00.Fælles for Fredericia provstiUngdomsgudstjenesterTorsdag den 29. september kl. 19.00Freestylegudstjeneste i Michaelis.Onsdag den 23. november kl. 19.00Lys-gudstjeneste i Erritsø Kirke.5


TRINITATIS KIRKEwww.trinitatis-<strong>kirke</strong>.dkKoncerter i <strong>kirke</strong>nDet er i år 150 år siden de ældste dele af <strong>kirke</strong>ns nuværendeorgel, der blev skænket af Frederik VII, blev tageti brug. I den anledning – nærmere bestemt på årsdagenfor jubilæet torsdag d. 29. september – arrangeres en festkoncert.Orgelet fremstår i dag – også i kraft af dets størrelse– som et unikt instrument i forhold til realiseringenaf det romantiske musiks klangideal i almindelighed ogdansk romantisk orgelmusik i særdeleshed. Kirkens omfattendekoncertvirksomhed og CD-udgivelser skal ikkemindst ses i lyset af <strong>Trinitatis</strong>-orglets særlige kvaliteter.Festkoncerttorsdag den 29. september kl. 20.00På programmet står musik hovedsagelig fra den danskeromantik for orgel, messingensemble og kor – hver forsig og i samspil med hinanden. Det er navne som N.W.Gade, J.P.E. Hartmann og flere andre komponister fraden danske Guldalder, der præger programmet. Blandt demange medvirkende kan nævnes: Slesvigske MusikkorpsMessingkvintet, <strong>Trinitatis</strong> Kirkes Pigekor og ved orglet<strong>kirke</strong>ns egen organist Niels Erik Aggesen. Desuden medvirkerBirgitte K. Madsen, obo, Trine Klüver Møller,cello og <strong>kirke</strong>ns organistassistent Svitlana Leonchuk vedkororglet.Koncerten afsluttes med en uropførelse af et til lejlighedennykomponeret værk af Lasse Toft Eriksen, organistved Treenigheds<strong>kirke</strong>n i Esbjerg. En stort anlagt koralkantateover salmen ”O, kristelighed”, hvor alle medvirkendeer aktive – kor, messingkvintet, obo, cello og toorgler.Desuden udgives en jubilæumspublikation med indlagtcd, der beskriver orglets specielle historik og særkende.Museumschef Bodil Schelde-Jensen, Fredericia og DomorganistSv. Prip, Haderslev bidrager med artikler omFrederik VII, Fredericia og <strong>Trinitatis</strong>orglet. Niels ErikAggesen har til jubilæumspublikationen indspillet enrække hovedværker fra orgellitteraturen – musik, der afspejlerorglets klanglige mangfoldighed.Åbent Hussøndag den 2. oktober kl. 14.00Søndag d. 2. oktober kl. 14.00 er der ”Åbent hus” omkringorglet. Interesserede inviteres op til spillebordet og til etkig ind bag orgelfacaden. Niels Erik Aggesen demonstrererog fortæller lidt om orglets funktioner og klange.Arrangementet afsluttes med en lille orgelkoncert, hvorbl.a. orgellitteraturens kendteste orgelværk – Bachs Toccataog fuga i d-mol indgår.AllehelgenskoncertLørdag den 5. november kl. 16.00Denne lørdag er det G. Faurés Requiem, der står på programmet.Koncerten er et resultat af et korsamarbejdemellem Løgumkloster Kirke og <strong>Trinitatis</strong> Kirke. De to<strong>kirke</strong>kor har igennem det sidste halve års tid arbejdet påindstuderingen og fremfører resultatet ved to koncerter iFredericia og Løgumkloster.Korene akkompagneres af Århus Strygerensemble underledelse af Søren K. Hansen. Orkesteret spiller også enkelteorkesterværker i programmet.Advents- julekoncertSøndag den 27. november kl. 16.00Julemåneden indledes traditionen tro med en adventsogjulekoncert. Det er <strong>kirke</strong>ns eget kor og organist NielsErik Aggesen, der medvirker. Men også <strong>Trinitatis</strong> KirkesBørnekor medvirker ved koncerten. Børnekoret ledes af<strong>kirke</strong>ns faste organistvikar Svitlana Leonchuk, der ogsådirigerer Børnekoret i et par julesange.Pigekoret – 25 piger i alderen fra 13 år og opefter syngeren lang række af vore kendte og traditionelle advents- ogjulesalmer. Mellem de mange korindslag spiller NielsErik Aggesen og Svitlana Leonchuk orgelmusik til advents-og juletiden. De fremmødte får også selv mulighedfor at røre stemmebåndene, idet der også indgår enrække fællessalmer i programmet.6


TRINITATIS KIRKEwww.trinitatis-<strong>kirke</strong>.dkSognepræst ( kbf )Poul PapeØster Voldgade 12,tlf. 75 92 18 70,e-post: ppa@km.dktræffes bedst kl. 11.30 -12.30 undtagen mandagSygemeldtSogne - og sygehuspræstElli Krog FoldagerDanmarksgade 61tlf. 75 91 12 40mobil 30 51 68 91e-post: ekf@km.dkKorshærspræstInge Pilegaard ThomsenDanmarksgade 79tlf. 30 31 59 60.e-post: ipt@km.dkKirkekontoretKordegnElene MunkDanmarksgade 61,tlf. 75 91 12 40fax. 75 91 52 40e-post: eim@km.dkKontortid:Man. - tors. 9.00 - 13.00tors. tillige 16.00 - 18.00Organist:Niels Erik Aggesen6. julivej 56,tlf. 75 91 12 40tlf. privat 75 92 02 09e-post: nea@doks.dkSognemedhjælperChristina LundDanmarksgade 48tlf. 75 91 12 40mobil: 21 69 83 57e-post:sognemedhj@trinitatis-<strong>kirke</strong>.dkKirketjener:Charlotte RüszSpicavænget 6,tlf. 75 91 12 40tlf. privat 75 92 31 01Kirketjener:Annette Olander PoulsenSøndergade 54,5500 Middelfarttlf. 75 91 12 40tlf. privat 20 97 26 36<strong>Trinitatis</strong> sognegårdDanmarksgade 61,tlf. 75 91 12 40Hjemmesideadresse:www.trinitatis-<strong>kirke</strong>.dkKirkegårdenes kontorKirkernes Hus,Christiansvej 6tlf. 75 92 19 75<strong>Trinitatis</strong> <strong>kirke</strong>gårdKirkegårdsassistentOle Hougaard,tlf. 75 91 26 88 / 40 28 39 43MenighedsrådFormand:Birger Broch Møller,Herslev Bygade 9tlf. 75 94 50 88,e- post:bbm@profibermail.dkKirkeværge:Finn Aage ØstergaardDalegade 13tlf. 76 20 06 66e-post: edel-finn@post.tele.dkFormand forsognegårdsudvalget:Jørgen HviidJohannevej 5tlf. 75 92 61 30e-post: hviid@fam-hviid.dkHvor henvender man sigVed fødsler:Henvendelse til kordegnekontoret.Forældre medbringerfødselsanmeldelsen samtdåbs- eller navneattester og,såfremt de er gift, også vielsesattest.Ugifte forældre kanfå faderskabet registreret vedsammen med fødselsan-meldelsenat aflevere en omsorgsogansvarserklæring.Ved dåb:Henvendelse til kordegnekontoret.Barnets navn samtfaddernes navne og adresseroplyses til kordegnen.Ved vielser:Henvendelse til kordegnekontoret,hvor tidspunktet forvielsen aftales.Ved dødsfald ogbisættelser/ begravelser:Henvendelse til en bedemandsforretning,som træfferaftale med den præst, der skalforetage den <strong>kirke</strong>lige handling.Man kan også henvendesig til kordegnekontoret.7


TRINITATIS KIRKETRINITATIS KIRKEwww.trinitatis-<strong>kirke</strong>.dkGudstjenester - Koncerter - Møder i <strong>kirke</strong>, sognegård og præsteboligAktivitetskalenderSeptember:4. 11.s.e. trin.: kl.10.00 EKF *Introgudstjeneste.Indsættelse af præstevikar.9. Eftermiddagsmøde kl.14.30 *11. 12.s.e.trin.: kl.10.00 NNMark. 7,31 – 37”Helbredelsen af den døvstumme”Inds.: Døvemenighederne.18. 13.s.e.trin.: kl.10.00 EKF/NNHøstgudstjeneste. Kirkefrokost.Luk. 10,23 – 37”Den barmhjertige samaritaner”Inds.: Høstoffer.24. Lørdagsdåb kl. 10.00 EKF25. 14.s.e.trin.: kl.10.00 EKFLuk. 17,11 – 19”Helbredelsen af de ti spedalske”Inds.: Spedalskhedsmissionen.Korshærsgudstjeneste kl.16.00 IPT29. Orgeljubilæum kl.20.00 *Oktober:2. 15.s.e.trin.: kl.10.00 NNMatt. 6,24 – 34”Himlens fugle og markens liljer ”Inds.: Diakonissestiftelsen.2. ”Åbent hus” til orglet kl.14.00 *9. 16.s.e.trin.: kl.10.00 EKFLuk. 7,11 – 17”Enkens søn i Nain”Inds.: Missionsrådets efterårskollekt.14. Eftermiddagsmøde kl.14.30*16. 17.s.e.trin.: kl.10.00 EKFLuk. 14,1 – 11”Pladserne ved bordet”Inds.: Indenlandsk Sømandsmission.23. 18.s.e.trin.: kl.10.00 NNMatt. 22,34 – 46”Davids søn eller Davids herre”Korshærsgudstjeneste kl.16.00Mariane Slot30. 19.s.e.trin.: kl.10.00 NN/EKFBUSK/Familiegudstjeneste *November:5. Allehelgenskoncert kl.16.00 *6. Alle helgens dag: kl.10.00 EKFMatt. 5,1 – 12”Saligprisningerne”Inds.: Danske Sømands– og Udland<strong>kirke</strong>r.Alle helgens dag: kl. 14.00 NNGudstjeneste i samarbejde medForeningen til støtte ved spædbarnsdød.11. Eftermiddagsmøde kl. 14.30*13. 21.s.e.trin.: kl.10.00 NNJoh. 4,46 – 53”Den kgl. embedsmand ”Inds.: KFUM´s sociale arbejde19. Lørdagsdåb kl. 10.00 EKF20. Sidste s. i <strong>kirke</strong>året: kl.10.00 EKFKirkefrokostMatt. 25,31 – 46”Verdensdommen”27. 1.s.i advent: kl.10.00 EKFLuk. 4,16 – 30”Jesus i Nazarets synagoge”Inds.: Trankebarfondet.Advents – og julekoncert kl.16.00 *December:4. 2.s. i advent: kl.10.00 EKFMatt. 25,1 – 13”De ti brudepiger”Inds.: Kirkeligt Samfunds arbejde iSydslesvig.* Se omtale inde i bladet.NN VikarEKF Elli Krog FoldagerIP Inge PilegaardCL Christina LundKirkebladet udgives af<strong>Trinitatis</strong> sogns menighedsråd.Redaktionsudvalget består afLea Larsen, Ruth Wagnholt,Elli K. Foldager, ChristinaLund og Poul Pape(ansvarshavende).www.vesterkopi.dk - Fredericia afd.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!