KIRKEBLADET - Lundehus Kirke

lundehuskirke.dk

KIRKEBLADET - Lundehus Kirke

KIRKEBLADET

ADVENT - ”komme dit rige”

JUL - “Stille nat, hellige nat”

Kirkeblad for Lundehus sogn nr. 3, 2011


2

Ny præst

Når Birte Andersen går på pension, skal de to menighedsråd i

Aldersro (Taksigelseskirken) og Lundehus sogne ansætte en ny

præst. Det er en temmelig kompliceret proces, der involverer

både stiftet, provstiet og menigheds-rådene. Stiftet opslår

den ledige stilling i Præsteforeningens Blad, på Kirkeministeriets

hjemmeside og på Jobnet. I Præsteforeningens Blad

har menighedsrådene desuden lavet hver en sognebeskrivelse

samt en fælles profil for den kommende præst.

Ansøgerne sender deres ansøgninger til stiftet, der kontrollerer,

at ansøgerne opfylder betingelserne for at blive ansat

som sognepræst, hvorefte r ansøgningerne sendes til menighedsrådene.

Så holder biskoppen og provsten et orienterende

møde med menighedsrådene, hvor ansøgningerne

gennemgås, og menighedsrådene vælger et antal ansøgere ud

til samtale og prøveprædiken, så der bliver mulighed for at

opleve en kommende, ny præst i funktion.

Når samtaler og prøveprædikener er overstået, afholdes et

indstillingsmøde, som ledes af biskoppen eller provsten. Her

foretages der afstemning om ansøgerne, hvor kun de valgte

medlemmer af rådene har stemmeret. Indstillingen sendes til

stiftet, som sender den videre til Kirkeministeriet, der så

foretage en udnævnelse.

Efter udnævnelse og evt. ordination indsættes præsten af

provsten ved en ordinær søndagsgudstjeneste. Det er en

temmelig langvarig proces, men forhåbentlig har vi en ny

præst i løbet af den periode, som dette Kirkeblad dækker.

Stig Ekman

Menighedsrådsformand

Indhold

2 Ny præst

3 Advent - ”komme dit rige”

6 Stille nat, hellige nat

9 Julekoncert

10 Kommende arrangementer

12 Sognenyt

13 Det sker

13 Juleindsamling

14 Gudstjenester

15 Info om kirken

Kirkebladet

udgives af Menighedsrådet og er Lunde-huskirkens hilsen

og bindeled til alle i sognet.

Kirkebladet uddeles til alle husstande uanset skilte med

”nej tak til reklamer” eller ”nej tak til lokalaviser”. Ønsker

man ikke at modtage bladet, kan det afmeldes på kirkens

kontor.

Tryk: Nørrebros Bogtryk & Grafisk Center


Vi er nu på vej mod adventstiden - ventetiden, forberedelsestiden

til jul. En tid med travlhed for voksne og længselsfuld

venten og spejden efter tegn på jul for børnene.

Vi må standse op og huske på, at ikke blot øjeblikket og festen,

men forberedelsen er vigtig og nødvendig, hvis det skal

blive til noget med det festlige og glæden. Og det er måske

noget af det, vi i alt for høj grad har glemt, så det derfor ikke

mere er til at skelne hverdag fra festdag. Adventstiden skal

minde os om, at vi har noget at glæde os til.

Advent betyder at vente - at spejde, helt ude ved kanten af

det, vi kalder virkelighed.

Med den højgravide Maria venter vi på jul, og håber på, at

det i år også må blive et velskabt barn, der ikke helt går til i

alt det, vi har gjort julen til.

Der er så mange fede overskrifter før jul - reklamer med godt

og stort køb. Der er så meget, det er vigtigt at få med, så

Edward Hicks

“Fredsriget”, 1826

ADVENT - ”komme dit rige”

megen glimmer om alt det, som man dog kun relativt har brug

for, men som man alligevel en dag til slut må undvære.

I en af adventstidens tekster fra Det gamle Testamente, hører

vi profeten Esejas’ tale om, at ”der skyder en kvist fra Isajs

stub, et skud gror frem fra hans rod” - og kristendommen

hævder, at Marias ventede barn, at Jesus er opfyldelsen af

Guds løfter, og Guds rige er brudt frem. Men samtidig lever vi i

en anden venten, for vi véd f.eks. godt, at Esejas’ profeti endnu

ikke er opfyldt, at ”ulven ikke bor sammen med lammet” -

ej heller ligger panteren sammen med kiddet, eller kalven og

ungløven græsser sammen, og vold og undertykkelse er ikke

forsvundet fra Guds verden. Det bliver vi ubarmhjertigt mindet

om hver eneste aften, når vi lukker op for vores TV og ser

nyheder fra verdens brændpunkter f.eks. Libyen, Syrien, Irak

og Afghanistan.

Der findes dem, der er holdt op med at vente sig noget som

helst af livet, mørket er bælgsort omkring dem - og når livet

3 3


4

så alligevel overrasker dem, så er de både uforberedte og ude

af stand til at se - måske se det glimt i meningsløsheden -

det glimt, der er Gud.

Men vi må ikke holde op med at vente og håbe, kæmpe og

råbe. Slukkes håbets flamme, dør længslen ud, er der intet

modbillede og korrektiv til meningsløshedens rum omkring os.

Så er der kun mørke, intet lys, ingen billeder malet for vore

øjne, der fortæller, at det kunne være anderledes - og så

bliver det heller ikke anderledes.

I adventstiden rettes blikket både bagud mod Jesu komme

dengang, hvor Gud selv blev menneske og byggede bro over

afgrunden mellem ham og os. Men ordet advent - det betyder

”komme” - er også et dynamisk og et fremadrettet ord fyldt

med opfyldelsens herlighed - ”komme dit rige” lærte han os

at bede.

Vi må - midt i meningsløshedens og håbløshedens rum - leve

i håbet om Guds rige. Og det håb er ikke passivt og tomt, for

Jesus har sagt, at Guds rige er kommet nær.

Håbet har fået malet sit billede, så vi kan se, at det ligner

ham - Marias søn, der viste os, at livet kan være anderledes,

og Gud selv beseglede det ved ikke at lade ham forblive i

døden.

Advent knytter fremtidens splittede og forvirrede tråde sammen

i et mønster - pludselig anes et ansigt i virvarret. Fremtiden

er - trods sit mørke og ufremkommelighed - båret af

noget kendt. Han som kommer - er han, som kom.

HCS

5


Esejas skriver om advent:

Men der skyder en kvist fra Isajs stub, et skud gror frem fra hans

rod. Over ham hviler Herrens ånd, visdoms og indsigts ånd, råds

og styrkes ånd, kundskabs og gudsfrygts ånd; han lever og ånder

i frygt for Herren. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser,

fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører; han dømmer de

svage med retfærdighed, fælder retfærdig dom over landets

hjælpeløse. Han slår voldsmanden med sin munds stok, og med

læbernes ånde dræber han den uretfærdige; retfærdighed er

bæltet om hans lænder, trofasthed bæltet om hans hofter. Ulven

skal bo sammen med lammet, panteren ligge sammen med kiddet;

kalv og ungløve græsser sammen, en lille dreng vogter dem.

Koen og bjørnen bliver venner, deres unger ligger sammen, og

løven æder strå som oksen. Spædbarnet leger ved slangens hule,

det lille barn stikker sin hånd ind i hugormens hul. Ingen volder

ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg; for landet er fyldt

med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund. På

den dag skal Isajs rodskud stå som et banner for folkeslagene; til

ham skal folkene søge, og hans bolig skal være herlighed. (Es.

11,1-10)

S

Vi synger om advent:

Blomstre som en rosengård

skal de øde vange,

blomstre i et gyldenår

under fuglesange!

Mødes skal i stråledans

Libanons og Karmels glans,

Sarons yndigheder.

Ryste mer ej noget knæ,

ingens hænder synke,

skyde hvert udgået træ,

glatte sig hver rynke,

rejse sig det faldne mod,

rinde let uroligt blod,

frygt og sorg forsvinde!

Skæres for den sorte stær

skal da øjne mange,

døve øren fjern og nær

høre frydesange!

Som en hind da springer halt,

stammer, som for målløs gjaldt,

løfter klart sin stemme.

Så i Herrens helligdom

grant Esajas spå'de,

tiden randt, og dagen kom

med Guds lys og nåde,

med den Guds og Davids søn,

som gør end, i lys og løn,

Paradis af ørke.

fra Salmebogen nr. 78

5


6

Stille nat, hellige nat

Der er en julesalme, der kendes over hele jorden - salmen:

”Stille nat, hellige nat”, som vi her i Danmark bedst kender

som ”Glade jul, dejlige jul”. Det er Ingemanns udgave fra

1850/52, der kun har melodien fælles med den tyske original.

Denne julesang lød første gang julenat 1818 i St. Nicolaikirken

i den lille by Oberndorf i nærheden af Salzburg i Østrig.

Den 26-årige hjælpepræst Joseph Mohr havde om

morgenen siddet og forberedt sig til midnatsmessen og havde

været bedrøvet over, at man ved den lejlighed ikke kunne

bruge kirkens orgel, som var ødelagt af fugtighed.

Til erstatning fik han lyst til at forsøge at digte en julesang,

skønt han aldrig før havde skrevet vers. Da han var færdig,

syntes han, at der var en mulighed for, at den kunne bruges i

kirken om aftenen; han var meget musikalsk og havde som

dreng sunget i drengekoret i Salzburg, men han turde dog ikke

give sig af med at sætte melodi til sine ord.

Han søgte hjælp hos kirkens organist, Franz Gruber, som også

var skolelærer og boede i den nærliggende landsby Arnsdorf.

Han var nogle år ældre end Mohr og en

musikbega-velse af rang. De to var gode venner, Gruber indvilligede

og begyndte at arbejde med versene. Ved aftenstid

havde han melodien færdig og bragte den til præsten. Den var

udsat for en tenor og en basstemme, ledsaget af et kor og en

guitar!

Da midnatsmessen var ved at være forbi, banede præsten sig

vej ned gennem kirken til orglet, hvor organisten som sædvanligt

sad, selv om han ikke havde kunnet spille. Nu begyndte

han at spille på sin guitar, og så lød sangen gennem

kirken, sunget af præstens lyse tenor og organistens fyldige

bas.


Sangen greb menigheden dybt, og på hjemvejen sagde Grubers

kone til ham: “Franz, den vil man stadig synge, når vi

forlængst er døde.”

Orgelbygger Karl Mauracher fra Fügen i Zillertal i Tyrol, som

skulle reparere orglet, lærte sangen at kende og sikrede sig

inden sin hjemrejse en afskrift af tekst og melodi. Næste jul

blev den sunget flere steder i Zillertal, både i kirke og hjem.

Lidt efter lidt blev den hvermands eje i den tyrolske dal, og

man regnede den efterhånden for en af dalens egne folkesange.

Beboerne i Zillerthal forarbejdede om vinteren mange slags

træsløjd, som de senere solgte på de store markeder i Leipzig

og andre steder. På de markeder sang de tillige deres folkeviser

hjemme fra dalen. Også større firmaer bar sig ad på den

måde. En handskemagerfamilie - fire søskende, Amalie, Karoline,

Joseph og Andreas Strasser - sang således “Stille

Nacht” i Leipzig 1831, og det medførte, at de året efter, da

de igen var på forretningsrejse til Leipzig, af en stedlig avis

blev opfordret til at give en koncert på “Hotel de Pologne” og

der igen synge deres julesang. Det skete under stort bifald 15.

dec. 1832.

Nu begyndte sangen sit sejrsløb ud over verden; den blev hurtigt

forkortet til kun tre vers, sådan som man nu ser den i alle

tyske sangbøger og salmebøger; der blev også hist og her pyntet

lidt på teksten. Men den gik stadig for en “Tiroler Volkslied”

eller “altes Tiroler Weihnachtslied”. Dog syntes man

ikke, at melodien kunne forklares som en “folkesang fra Tyrol”

og man gættede på forskellige komponister, Beethoven, Michael

Haydn (broder til Joseph Haydn) og Kaspar Aiblinger.

På opfordring udefra afgav Franz Gruber så 30. dec. 1854

en erklæring, hvor sangens opståen blev fuldstændig klarlagt.

Joseph Mohr var død seks år tidligere.

På skolebygningen i Arnsdorf, hvor melodien blev til, blev der

1897 opsat en mindetavle med følgende vers:

Stille Nacht, heilige Nacht!

“Stille Nacht”-kapellet i Oberndorf

Joseph Mohr og Franz Gruber

Noder til “Stille Nacht” med Franz Grubers skrift,

fra 1850-erne - originalen fra 1818 er forsvundet

7


8

Wer hat dich, O Lied, gemacht?

Mohr hat dich so schön erdacht,

Gruber zu Gehör gebracht -

Priester und Lehrer vereint.

Soldaterne under den første verdenskrig sang den julenat på

alle fronter, hvor kamphand-lingerne stoppede for en stund,

og de kunne høre hinanden; og i en artikel i “National-tidende”

for 25. jan. 1942, “Blandt sorgløse Vilde paa Mentawei-øerne”

(som ligger syd for Sumatra) fortæller dr. phil. O.

Hagerup, at han en morgen blev vækket ved, at klare barnestemmer

sang “Glade jul” på mentaweisk. Den var blevet

oversat af lederen på missionsskolen - en indfødt fra batakfolket

i Centralsumatra og døbt med navnet Luther. Formentlig

drejede det sig ikke om “Glade jul”, men om “Stille Nacht”,

da Luther var blevet døbt af tyske missionærer på Sumatra.

Sognepræst Kai Lænkholm fortæller om julen 1944 i helt

andre omgivelser: “To Dage efter vor Ankomst til Dachau var

det Juleaften; trods de fortvivlede Forhold vi levede under, fik

vi dog en paa sin Vis smuk og god Julefest. Vi samledes tæt

sammenstuvede i en Stue, hvor forskellige Folkegrupper sang

deres hjemlige Julesalmer; navnlig husker jeg nogle bulgarske

Studenters skønne Sang; derefter reciterede en tysk Præst

Juleevangeliet og knyttede nogle faa Ord dertil; men det mest

ejendommelige var dog, da vi hver paa sit Sprog sang: “Stille

Nat, hellige Nat…..”.

HCS

med bidrag fra A. Malling:

”Dansk Salmehistorie”

Stille nat, hellige nat

Joseph Mohr/Franz Gruber, 1818

dansk ved Ellen Lissner, 1958

Stille nat, hellige nat,

frelsen kommer til jorden brat,

mennesker sover, mens underet sker,

kun Maria og Josef det ser,

barnet i Betlehems stald.

Stille nat, hellige nat,

englesang over mark og krat,

hyrder vågner i undren stor;

verdens frelser iblandt os bor!

Åbnet er himmerigs port.

Stille nat, himmelens fred

bringer Jesus Krist herned,

barnet smiler ved moders bryst,

smiler alverden til glæde og trøst,

frelsen er kommet til jord!


Julekoncert:

”A Ceremony of Carols”

Søndag den 18. december

Søndag den 18. december 2011 kl. 15.00

byder Lundehuskirken velkommen til en stemningsfuld

8

julekoncert med kammerkoret Musica. Der er gratis adgang til

koncerten. Musica dirigeres siden sommeren 2009 af portugisiske

Filipe Carvalheiro.

Koncerten er bygget op omkring den engelske komponist Benjamin

Brittens populære værk for kor og harpe: "A Ceremony

of Carols". Teksterne er middelalderlige engelske ”carols”

(salmer), og Britten komponerede i en enkel og lettilgængelig

stil, dog med u-miskendelige moderne rytmer og klange.

Stykket har i alt 11 korte satser, hvoraf den ene er en solo

7

for harpen. Harpestemmen spilles af Lillian Törnquist, som er

harpenist i DR-UnderholdningsOrkestret og desuden har en

omfattende karriere som solist og kammermusiker.

Ud over Brittens stykke vil koret synge en række nye og gamle

julesalmer og -carols fra primært England og Danmark.

9


10

Kommende arrangementer

Afskedsgudstjeneste

Birte Andersen holder afskedsgudstjeneste søndag den 20.

november kl. 10,30 - sidste søndag i kirkeåret.

Efter gudstjenesten er Menighedsrådet vært ved en reception

- vi be’r om tilmelding på kirkens kontor senest 14. november.

Der vil også på kirkens kontor være mulighed for at indbetale

et beløb til en afskedsgave til Birte og komme med på en

hilsen og tak fra Lundehus sogn.

Julefest

Torsdag den 29. december kl. 14,30 holder vi

vores traditionelle julefest med kaffebord, juletræ og julehistorie

og afslutning i kirken. Der er også julegaver, som vi hver

især har med - så tag en lille gave med, så kan vi overraske

hinanden.

I Luthers spor

om Martin Luther og Luther-land - indtryk fra en rejse til Wittenberg,

Torgau, Erfurt, Eisenach og Dresden i foråret 2010

ved Hans Chr. Sørensen - tirsdag den 7. februar

kl. 14,30.

Nytårsmøde

Han er kendt af mange for sin formidable evne til at gøre

Københavns historie levende - Allan Mylius Thomsen,

”manden med hatten”. Han er gæst ved vores nytårsmøde -

torsdag den 12. januar kl. 19,30, og der venter

os en fornøjelig aften i hans selskab. Han har lovet at finde

materiale frem, der har interesse for os her på Ydre Østerbro.


Traditionen tro er traktementet den aften rødvin og ost og

prisen er 40 kr.

Nr. Vosborg

Peder Tang var født i 1737 på Nør Tang i Ulfborg som søn af

en fæstebonde under herregården Nørre Vosborg. Det blev

imidlertid muligt for faderen at løskøbe den opvakte dreng,

som siden da drømte om en dag at kunne købe herregården.

Først kom han dog i købmandslære, men i 1787 lykkedes det

ham sammen med broderen at købe Nr. Vosborg og få år

senere blive eneejer. H. C. Andersen besøgte herregården i

1859, og sidst er den restaureret med bidrag fra Realdaniafonden.

Dorte Bertram er tip-tip-tip-oldebarn af Pe-der Tang

og fortæller tirsdag den 6. marts kl. 14,30 om

Nørre Vosborg og dets historie.

11

En klassisk julefilm

Sidste år hørte vi om Scharlings fortælling ”Ved Nytaarstid i

Nødebo Præstegaard” - i år skal vi se filmen fra 1934 med

bl.a. Hans Kurt, Karin Nellemose og Johannes Meyer. Filmen

er lang (100 minutter), så vi begynder kaffeserveringen

allerede kl. 14 og filmen vises tirsdag den 6. december

kl. 14,30

Tilgivelse

Kan man leve ud af tilgivelsen og nåden? og kan man andet?

det er temaet i Victor Hugos berømte roman ”De elendige”,

som flere gange er filmatiseret og også sat op som musical

”les Miserables”. Hans Chr. Sørensen indleder Bille Augusts

filmatisering fra 1998 - torsdag den 16. februar

kl. 19,30.


12

Sognenyt

Ny præst

Vi håber i løbet af den periode, som dette kirkeblad dækker,

at få ansat en ny præst, som skal deles mellem Aldersro

Sogn (Taksigelseskirken) og Lundehus Sogn. Men det er en

langvarig proces, som foruden menighedsrådene i de to sogne

også involverer stift, biskop og provst.

Mens stillingen er ledig passer Hans Chr. Sørensen sammen

med Lars Petersen fra Taksigelseskirken de to sogne.

Der er lavet en prædikantliste, men den må tages med forbehold

for ændringer. Der vil sædvanligvis kun være én gudstjeneste

i Lunde-huskirken - de fleste søndage kl. 10,30,

og de få søndage, hvor der er gudstjeneste kl. 9, vil der være

mulighed for en kirkebil til guds-tjenesten i Taksigelseskirken

kl. 10,30. I julehelligdagene og ved nytår kan der være gudstjenester

på andre tidspunkter end kl. 10,30, og der henvises

til prædikantlisten bagest i dette blad, websiden

www.lundehuskirke.dk og den ugentlige annonce i Østerbro

Avis.

1. søndag i advent

i år søndag den 27.

november er Lundehuskirkens

fødselsdag -

54 år. Også i år vil vi holde

festlig familiegudstjeneste,

hvor børn bærer tændte lys

ind i kirken. Gudstjenesten

begynder kl. 10,30

og efter gudstjenesten vil

der være kirkefrokost, som

KFUM-Spejderne står for.

Julehjælp

Lundehus Sogns Menighedspleje har et begrænset beløb til

rådighed for familier i sognet, der er i økonomisk nød op til jul.

Ønsker man at komme i betragtning kan ansøgningsskema

hentes på kirkens kontor. Skemaet skal afleveres senest

fredag den 9. december kl. 12 personligt til sognemedarbejder

Thomas Sandberg. Han træffes mandag til fredag

kl. 10-12.

Kulturklubben

Hver torsdag formiddag sker der noget særligt i Kulturklubben

- program kan hentes i kirken, i Genbrugsen og ses i

udhængsskabet og på vores hjemmeside

www.lundehuskirken.dk.

Spaghetti med mere

Spaghettigudstjeneste er en kort gudstje-neste med

børnene (især de 3-8-årige) i centrum, men vi regner

også med, at forældrene er med. Vi synger og hører historier

fra Bibelen, og bagefter spiser vi sammen. Så slipper far

og mor for at købe ind og lave mad og vaske op. Der er

spaghetti-gudstjenester tirsdag den 24. januar, tirsdag den

21. februar og tirsdag den 27. marts - alle dage kl.

17,00, og vi serverer ikke altid spaghetti!

Menighedsrådet

holder møde i kirkens konfirmandlokale tirsdag den 17.

januar, tirsdag den 21. fe-bruar og tirsdag den 20. marts

alle dage kl. 19,30. Møderne er offentlige, og dagsorden

fås på kirkens kontor senest 4 dage før mødet.


Juleindsamling

Også i år vil Lundehus Sogns Menigheds-pleje samle penge

ind til de dårligst stillede familier her i Lundehus Sogn. Men

vi har valgt ikke at lægge et girokort med Kirkebladet, som vi

tidligere har gjort - for giro-portoen er dyr, og der er flere

andre måder, man kan støtte det gode formå på:

Man kan aflevere pengene på kirkens kontor eller til en af

præsterne - det er helt gratis.

Man kan overføre fra sin bank til Menig-hedsplejens konto i

Danske Bank ved hjælp af følgende kontooplysninger:

Lundehus Sogns Menighedspleje:

reg. nr. 1551

konto nr. 10 02 47 73

Man kan også betale selv via sin netbank til ovenstående

konto.

Man kan hente et girokort i kirken med Juleindsamlingens

gironummer: 10 02 47 73,

eller man kan gå på posthuset og hente et blankt girokort og

udfylde det med ovenstående gironummer.

Vi håber, at der også i år kommer et pænt beløb ind til juleindsamlingen,

der er stadig brug for pengene.

Hans Chr. Sørensen

formand for Menighedsplejen

DET SKER

Søndag den 27. november kl. 10,30: 1. søndag i

advent, fødselsdags- og familiegudstjeneste,

lysoptog, kirkefrokost.

Tirsdag den 29. november kl. 17,00: Spaghettigudstjeneste,

spisning.

Tirsdag den 6. december kl. 14,30: Nøddebo

Præstegaard, dansk film fra 1934 - kaffe fra kl.

14,00.

Søndag den 18. december kl. 15: Julekoncert

med kammerkoret Musica.

Torsdag den 29. december kl. 14,30: Julefest

med juletræ og kaffebord, tag en lille gave med,

så vi kan overraske hinanden.

Torsdag den 12. januar kl. 19,30: Nytårsmøde

med byhistoriker og forfatter Allan Mylius Thomsen.

Tirsdag den 7. februar kl. 14,30: I Luthers spor -

indtryk fra en rejse i Luther-land ved Hans Chr.

Sørensen.

Torsdag den 16. februar kl. 19,30: Tilgivelse -

Hans Chr. Sørensen indleder Bille Augusts film

”De elendige”.

Tirsdag den 21. februar kl. 17,00: Spaghettigudstjeneste,

spisning.

Tirsdag den 6. marts kl. 14,30: Herregården

Nørre Vosborg ved Dorte Bertram..

Torsdag den 15. marts kl. 19,30: Aftenmøde -

program endnu ikke fastsat.

Tirsdag den 27. marts kl. 17,00: Spaghettigustjeneste,

spisning.

13


14

Gudstjenester

NOVEMBER

Søndag den 20. (sidste s. i

kirkeår)

kl. 10,30: Birte Andersen

afskedsgudstjeneste

reception - tilmelding senest 14.

november

Søndag den 27. (1.s.i advent)

kl. 10,30: Hans Chr. Sørensen

fødselsdags- og familiegudstjeneste,

lysoptog, kirkefrokost

Tirsdag den 29. kl. 17,00:

Spaghettigudstjeneste, spisning

DECEMBER

Søndag den 4. (2.s.i advent)

kl. 9,00: Lars Petersen

kl. 10,30 i Taksigelseskirken:

Lars Petersen, kirkebil

Tirsdag den 6. kl. 16,30.

Aftensang

Søndag den 11. (3.s.i advent)

kl. 10,30: Hans Chr. Sørensen

Søndag den 18. (4.s.i advent)

kl. 10,30: Hans Chr. Sørensen

Lørdag den 24. (juleaften)

kl. 16,00: Hans Chr. Sørensen

Søndag den 25. (juledag)

kl. 10,30: Hans Chr. Sørensen

Mandag den 26. (2. juledag)

kl. 10,30: Lars Petersen

JANUAR

Søndag den 1. (nytårsdag)

kl. 16,00: Hans Chr. Sørensen

Søndag den 8. (1.s.e.h3k)

kl. 10,30: Hans Chr. Sørensen

Søndag den 15. (2.s.e.h3k)

kl. 10,30: Hans Chr. Sørensen

Søndag den 22. (3.s.e.h3k)

kl. 9,00: Hans Chr. Sørensen

kl. 10,30 i Taksigelseskirken:

Hans Chr. Sørensen, kirkebil

Tirsdag den 24. kl. 17,00:

Spaghettigudstjeneste spisning

Søndag den 29. (sidste s.e.h3k)

kl. 10,30: Lars Petersen

FEBRUAR

Søndag den 5. (septuagesima)

kl. 10,30: Hans Chr. Sørensen

Tirsdag den 7. kl. 16,30:

Aftensang

Søndag den 12. (seksagesima)

kl. 10,30: Hans Chr. Sørensen

Søndag den 19. (fastelavn)

kl. 10,30: Hans Chr. Sørensen

Tirsdag den 21. kl. 17,00:

Spaghettigudstjeneste, spisning

Søndag den 26. (1.s.i fasten)

kl. 10,30: Hans Chr. Sørensen

Kirkebil

Til alle møder og gudstjenester kører kirkebil, den kan bestilles på kirkens kontor

senest dagen før - telef. 3920 8797. Lørdag kan besked indtales på telefonsvareren.

MARTS

Søndag den 4. (2.s.i fasten)

kl. 10,30: Lars Petersen

Tirsdag den 6. kl. 16,30.

Aftensang

Søndag den 11. (3.s.i fasten)

kl. 10,30: Hans Chr. Sørensen

Søndag den 18. (midfaste)

kl. 9,00: Hans Chr. Sørensen

kl. 10,30 i Taksigelseskirken:

Hans Chr. Sørensen, kirkebil

Søndag den 25.

(Mariæ bebudelse)

kl. 10,30: Hans Chr. Sørensen

Tirsdag den 27. kl. 17,00:

spaghettigudstjeneste spisning

Vi håber i løbet af perioden at få

ansat en ny præst, så

oplysninger om prædikant og

gudstjenestetider må tages med

forbehold for ændringer.

Man kan holde sig opdateret på

vores hjemmeside

www.lundehuskirke.dk

og i den ugentlige annonce i

Østerbro Avis.


Info om kirken 15

Lundehus Kirke

Strødamvej 1

2100 København Ø

Tlf. 3920 8797

www.lundehuskirke.dk

Kirken er åben for personlig, stille

andagt mandag, tirsdag og torsdag 9-13,

onsdag 10-17, fredag 10-13

KIRKENS PRÆSTER:

Hans Chr. Sørensen, hacs@km.dk

Danstrupvej 15, 2100 København Ø

tlf. 3920 6432. Træffes i reglen

mandag, tirsdag, torsdag og fredag

kl. 10-11, mandag tillige kl. 17-18.

I øvrigt efter aftale.

Birte Andersen, bia@km.dk

tlf. 3918 3039. Træffes i reglen

tirsdag, onsdag, fredag og

lørdag kl. 10-11, torsdag kl.18-19.

I øvrigt efter aftale.

Kordegnekontoret:

Alice Elleby, aag@km.dk

Kordegnen træffes mandag, tirsdag, torsdag

og fredag kl. 10-12, onsdag kl. 11-17, lørdag

lukket, tlf. 3920 8797

Kirketjener:

Lars Fagerström,

træffes bedst i kirken kl. 9-11.

telef. 3929 0078

(Mandag fri).

Organist:

Torben Olsen,

Mirabellevej 4, 2635 Ishøj,

tlf. 4373 7062.

Menighedsrådets formand:

Stig Ekman

Emdrup Vænge 184, 2100 København Ø

tlf. 3920 3160

stig.ekman@kabelmail.dk

Menighedsplejen:

Hans Chr. Sørensen (formand)

giro: 100-24773

Kasserer for Kirkekredsen:

Kirsten Sørensen, Havsgårdsvej 9,

2900 Hellerup, tlf. 3962 8721

Sognemedarbejder:

Thomas Sandberg, træffes bedst

mandag-fredag kl. 10-12, telef. 3929 0078

thsa@km.dk

UNGDOMSORGANISATIONERNE:

KFUM-Spejderne:

Mikael Thyssen, Petersborgsvej 3,

3400 Hillerød, tlf. 2091 8178

mikaelthyssen@hotmail.com

FDF K27:

Maria Holte Nielsen, Albaniensgade 3, 4.tv.

2300 København S, tlf. 3284 7004

mariaholte@gmail.com

Vuggestue/Børnehave (0-7 år)

Eventyrlandet, Lundehus afd.

Lyngbyvej 180, 2100 København Ø

afd.leder: Vibeke Madsen, tlf. 3927 7007,

www.lundehus.dk; lundehus@lundehus.dk

Lundehus Kirkeblad:

Udgives af Menighedsrådet og redigeres

af præsterne og Ebbe Lauridsen

giro: 700-3803

Uddeling:

KFUM-Spejderne, Lundehus Gruppe.

More magazines by this user
Similar magazines