11.07.2015 Aufrufe

kompletní bibliografie

kompletní bibliografie

kompletní bibliografie

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

2c) články1) Klápště, J. 1973: Černokostelecko jako kolonizační oblast - Das Gebiet vonKostelec nad Černými lesy als Kolonisationsgebiet, Historická geografie 10, 123-138.2) - 1975: Archeologický výzkum města Mostu v letech 1971 až 1973. Dosavadnívýsledky a pespektivy výzkumu. - Die archäologische Ausgrabung in der Stadt Mostin den Jahren 1971- 1973, Archeologické rozhledy 27, 262-270.3) Klápště, J. - Velímský, T. 1975: Příspěvek ke studiu počátků města Mostu - EinBeitrag zum Studium der Anfänge der Stadt Most, Archeologické rozhledy 27, 651-672.4) Smetánka, Z.- Klápště, J. 1975: Archeologie a česká středověká vesnice 10.-13.století - Die Archäologie und das böhmische Dorf des 10.-13. Jahrhunderts,Archeologické rozhledy 27, 286-296.5) Klápště, J. - Slavíček, A. - Velímský, T. 1976: Archeologický výzkum městaMostu 1970-1975 - Die archäologische Ausgrabung in der Stadt Most 1970-1975.Most.6) Lehečková, E.- Klápště, J.- Slavíček, A. 1977: Přípravy výzkumu v Kralupech uChomutova a v Kopistech na Mostecku - Die Vorbereitung der Ausgrabungen inKralupy bei Chomutov und in Kopisty in der Moster Gegend, Středověká archeologiea studium počátků měst, Praha, 129-133.7) Klápště, J. - Velímský, T. 1977: K charakteru zástavby středověkého Mostu - ZurArt der Bebauung der mittelalterlichen Stadt Most, In: Středověká archeologie astudium počátků měst, Praha, 77-89.8) - 1978: Mostecké zemnice 13.století (zpráva o stavu výzkumu) - Grubenhäuser vonMost aus dem 13. Jahrhundert (Bericht über den Grabungsstand), Archaeologiahistorica 3, 121-129.9) Braun, P.- Klápště, J. 1978: O archeologickém studiu Práchně a jejího zázemí,Výběr z prací členů historického kroužku při Jihočeském muzeu 15, 9l-93.10) Klápště, J. 1979: Nález keramiky na zaniklé středověké osadě Sadonice - The findof pottery from a deserted medieval village Sadonice, Archeologické rozhledy 31,580-584.11) Klápště, J. - Velímský, T. 1979: Problematika výzkumu středověkého městaLundu, Památky archeologické 70, 501-505.12) Klápště, J. - Žemlička, J. 1979: Studium dějin osídlení v Čechách a jeho dalšíperspektivy - Das Studium der Siedlungsgeschichte in Böhmen und seine weiterenPerspektiven, Československý časopis historický 27, 884-906.13) Smetánka, Z. - Klápště, J. 1979: Geodeticko-topografický průzkum zaniklýchstředověkých osad - Geodätisch-topographische Untersuchung mittelalterlicherWüstungen, Archeologické rozhledy 31, 614-631.14) Smetánka, Z. - Klápště, J. - Richterová, J. 1979: Geodeticko-topografickýprůzkum zaniklé středověké vsi Ostrov (k.o. Jedomělice) - Geodetical-topographicalsurvey of deserted medieval village Ostrov, Archeologické rozhledy 31, 420-430.15) Klápště, J. 1980: Ke koncepci středověké archeologie v severozápadních Čechách- Zur Konzeption der mittelalterlichen Archäologie in Nordwestböhmen,Archeologické studijní materiály 13, 56-59.#


316) Klápště, J.- Smetánka, Z.1980: Archeologie a česká středověká vesnice(Archaeology and Czech mediaeval village), Věda a lidstvo 1981, Praha, 99-115.17) Klápště, J.- Velímský, T. 1980: Archeologické nálezy ze středověku -Archäologische Funde aus dem Mittelalter, Archeologické studijní materiály 13, 54-56.18) Klápště, J. 1981: O počátcích města Turnova - Über die Anfänge der StadtTurnov, Praehistorica VIII - Varia Archaeologica 2, 289-293.19) Klápště, J.- Smetánka, Z. 1981: Archeologické ověřování toponomastickélokalizace zaniklých středověkých vsí v o. Beroun - Archaeological verification of thetoponomastic localization of extinct medieval villages in the Beroun District,Zpravodaj místopisné komise 22, 26-29.20) - 1981: Dějiny středověkého osídlení a problémy vývoje klimatu - History ofmediaeval settlement a problems of the developement of medieval climate, Zpravodajmístopisné komise 22, 344-354.21) Klápště, J. - Velímský, T. 1981: Shrnutí výsledků první etapy výzkumuhistorického jádra města Mostu - Zusammenfassung der Ergebnisse der erstenUntersuchungsetappe des historischen Stadtkernes von Most, In: Současné úkolyčeskoslovenské archeologie, Praha, 150-155.22) - 1981: The archaeological excavations of the town of Most, Archaeological newsin the Czech republic, 193-194.23) Klápště, J.- Sláma, J. - Smetánka, Z. - Žemlička, J. 1982: Studium středověkéhoosídlení a archeologie - Die Erforschung mittelalterlicher Besiedlung und dieArchäologie, in: Metodologické problémy československé archeologie, 137-141.24) Klápště, J. - Smetánka, Z. 1982: Archeologický výzkum české středověké vesnicev letech 1971-1981 - Archäologische Untersuchungen mittelalterlicher DörferBöhmens in den Jahren 1971-1981, Archaeologia historica 7, 11-31.25) Březák, J. - Klápště, J. 1983: Zpráva o rekonstrukční geomorfologické ahydrologické mapě Mostecka - Bericht über die geomorphologische undhydrologische Landkartenrekonstruktion der Gegend von Most, Archaeologiahistorica 8, 399-404.26) Klápště, J. - Muk, J. - Velímský, T. 1983: K současnému stavu studiastředověkého města Mostu, Československý časopis historický 31, 586-591.27) Klápště, J.- Smetánka, Z.- Dragoun, Zv. 1983: Příspěvek ke studiu zemědělskéhozázemí středověké Prahy - A contribution to the study of rural hinterland of themediaeval city of Prague, Archeologické rozhledy 35, 387-426.28) Boháčová, I.- Klápště, J. 1984: Praha 6 - Řepy. Dosavadní výsledky a perspektivydalšího studia - Prag 6 - Řepy. Bisherige Ergebnisse und Perspektiven für das weitereStudium, Archaeologica Pragensia 5, 373-377.29) Klápště, J. 1984: Archeologie a zázemí středověké Prahy - Die Archäologie unddas Hinterland des mittelalterlichen Prags, Archaeologica Pragensia 5, 289-294.30) Klápště, J. - Smetánka, Z. 1984: Platzdörfer in Böhmen, Siedlungsforschung.Archäologie - Geschichte - Geographie 2, 221-224.31) Klápště, J. 1985: Archeologiczne Zdjecie Polski - polský projekt a českáskutečnost, Archeologické rozhledy 37, 347-349.#


432) - 1985: Raně středověké Mostecko a síť dálkových cest - Das Gebiet von Most imFrühmittelalter und das Netz der Fernwege, Archeologické rozhledy 37, 502-515.33) - 1985: Region g. Most. Osnovy zaselenija v vysokom sredněvěkovje,Archeologičeskije izučenija pamjatnikov 6-15 vekov v Čechii 1975-1985 gg., 165-169.34) Klápště, J. - Smetánka, Z. 1985: Okresnosti g. Čáslav. Issledovanija seliščnojstruktury Čáslav-region, Archeologičeskije izučenija pamjatnikov 6-15 vekov vČechii 1975-1985 gg., 249-254.35) Durdík,T.- Klápště, J. - Sommer, P. 1986: Archeologie a architektura -Archäologie und Architektur, Archaeologia historica 11, 11-24.36) Klápště, J. 1986: Studium středověkého osídlení Mostecka - Das Studium dermittelalterlichen Besiedlung des Gebietes von Most, Archeologické studijní materiály15, 93-103.37) Klápště, J.- Smetánka, Z. 1986: Poznámky k využití ikonografických pramenů varcheologii středověku (Some remarks to the use of iconography in mediaevalarchaeology), Památky archeologické 77, 269-272.38) - 1986: Studies of the structure of mediaeval settlement of Bohemia, Archaeologyin Bohemia 1981-85, 247-252.39) Klápště, J. 1987: Archäologie im Gebiet von Most und Entstehung derhochmittelalterlichen Besiedlung, in: Archäologische Rettungstätigkeit in denBraunkohlengebieten (...). Most. 43-47.40) - 1987: Výzkum tzv. hradiště u Dolánek (okr. Semily), Zpravodaj Krajskéhomuzea východních Čech 14/1, 60-61.41) Klápště, J. 1988: Topographie der frühmittelalterlichen Besiedlung in der Gegendvon Most (Nordwestböhmen), Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischenBodendenkmalpflege 32, 35-79.42) - 1988: K některým problémům středověké kolonizace - Zu manchen Problemender mittelalterlichen Kolonisation, Studia mediaevalia Pragensia 1, 93-111.43) - 1989: K některým otázkám vztahu palynologie a studia středověkého osídlení -Zu einigen Fragen der Beziehung der Palynologie und des Studiums dermittelalterlichen Besiedlung, Památky archeologické 80, 464-467.44) - 1989: Česká archeologie a studium problematiky 13.století - Die tschechischeArchäologie und das Studium der Problematik des 13.Jahrhunderts, Archaeologiahistorica 14, 9-17.45) - 1989: Poznámky k některým tendencím v současném vývoji archeologicképramenné základny - Bemerkungen zu einigen Tendenzen in der Entwicklung derarchäologischen Quellenbasis, Archeologické rozhledy 41, 75-84.46) Kuna, M.- Klápště, J. 1990: Poznámky ke koncepci terénní archeologické práce -On the character and concepts of field work in contemporary Czech archaeology,Archeologické rozhledy 42, 435-445.47) Klápště, J. 1991: K interpretačním souvislostem středověké reliéfní destičky zLitoměřic - Zu den Interpretierungszusammenhängen der mittelalterlichen Reliefplatteaus Litoměřice, Studia mediaevalia Pragensia 2, 117-123.#


548) - 1991: Studies of structural change in medieval settlement in Bohemia, Antiquity65, 396-405.49) - 1991: Bedřichův-Světec and early feudal residences in NW Bohemia, in:Archaeology in Bohemia 1986-1990. Praha. 64-67.50) Dobeš, M. - Klápště, J. 1991: Zu den gegenwärtigen Möglichkeiten derErforschung von Skelettgräbern im nordwestlichen Böhmen, Veröffentlichungen desMuseums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam 25, 121-124.51) Frolík, J.- Klápště, J. 1991: Praha a Pražský hrad v 11. a 12. století - Prag und diePrager Burg im 11. und 12. Jahrhundert, In: Miasto zachodnioslowianskie w XI-XIIwieku. Spoleczenstwo i kultura. Wroclaw - Warszava - Kraków, 103-118.52) Klápště, J. 1992: Wybrane zagadnienia schylku wczesno-średniowiecznegookresu w Czechach pólnocno-zachodnich, Studia Lednickie II, 113-117.53) - 1992: Das 12.- 14. Jh. vom Gesichtspunkt der böhmischen Archäologie, SborníkNárodního muzea v Praze, 46 B, 113-115.54) - 1992: Archeologie a stavební vývoj, in: Gotický kostel Nanebevzetí PannyMarie v Mostě, Praha - Ústí n.L., 5-11.55) Durdík, T.- Klápště, J. 1992: Dva pohledy na počátky hradu Riesenburku – ZweiBlicke auf die Anfänge der Burg Riesenburk, Archeologické rozhledy, 266-276.56) Frolík, J. - Klápště, J. - Smetánka, Z. - Žegklitz, J. 1992: L'archeologie et laculture spirituelle du Moyen Age (Quarte miniatures) - Archeologie a duchovníkultura středověku (Čtyři miniatury), Památky archeologické 83, 149-173.57) Klápště, J. - Velímský, T. 1992: The topographical development of the town ofMost, in: Medieval Europe 1992, Urbanism, vol. 1. 197-206.58) Klápště, J. 1993: Středověká keramika z Loktuše na Turnovsku, Pojizerskýsborník OM Turnov 1, 58-62.59) - 1993: Preliminary comments on the ALRNB projekt, Památky archeologické 84,149-150.60) Ernst, E. - Klápště, J. 1993: Stahlnhain - eine untergegangeneWaldschmiedesiedlung, Hessische Heimat 43, 43-50.61) Boháčová, I.- Dragoun, Z. - Klápště, J. 1994: Prague et l´archéologie urbaintcheque, Nouvelles de l´Archéologie 55, 38-41.62) Klápště, J. 1994: The development of medieval archaeological research in thePrague Archaeological Institute (1969 - 1993), Památky archeologické -supplementum 1, 103-110.63) Klápště, J. - Boháčová, I. - Drašnarová, M. - Ježek, M. - Vochozková, I. 1994:Medieval archaeology 1969-1993, Selected bibliography of the work prepared withinthe research programme of the Institute of Archaeology, Prague, Památkyarcheologické - supplementum 1, 111-132.64) Klápště, J. 1995: Stadt um Umland. Vom Wandel einer Landschaft im Zuge derUrbanisierung, in: H. Brachmann Hrsg. Burg - Burgstadt - Stadt. Zur Genesemittelalterlicher nichtagrarischer Zentren in Ostmitteleuropa. Berlin. 207 - 211.65) - 1995: Kostel sv. Václava v Mostě - Die St. Wenzelskirche in Most,Archeologické rozhledy 47, 426 - 443.#


666) - 1995: Stavební vývoj a místní souvislosti kostela P. Marie v Mostě -Bauentwicklung und örtliche Zusammenhänge der Maria-Kirche in Most, in:Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1983-1992. Most, 263 -277.67) - 1996: Urbanizace střední Evropy jako archeologický problém, in:Slowiańszczyzna w Europie średniowiecznej 2, ed. Z. Kurnatowska. Wroclaw, 23 -30.68) Klápště, J. - Smetánka, Z. 1996: The Archaeology of Medieval Villages inBohemia and Moravia (Czech Republic), in: Ruralia I, Památky archeologické -supplementum 5, 331 - 338.69) Klápště, J. - Richter, M. - Velímský, T. 1996: Hausbau früher Lokationsstädte inBöhmen, in: Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa, Památkyarcheologické - supplementum 6, 148 - 165.70) Brachmann, H. - Klápště, J. 1996: Hausbau und Raumstruktur früher Städte inOstmitteleuropa (Schlußbetrachtung), in: Hausbau und Raumstruktur früher Städte inOstmitteleuropa, Památky archeologické - supplementum 6, 166 - 172.71) Klápště, J. 1997: Časy se mění - Times are changing, Archeologické rozhledy 49,243 - 248.72) - 1997: Das mittelalterliche Most und das Moster Land: die Stadt und ihre Region,in: Život v archeologii středověku, Praha, 327 - 341.73) - 1997: Proměny keramiky ve středověkém městě Mostě - Changements dumatériel céramique de la ville médiévale de Most, Archaeologia Historica Polona 5,163 - 174.74) - 1998: Die Anfänge der jüngeren mittelalterlichen Keramik in Böhmen alskulturhistorisches Problem - Počátky mladší středověké keramiky v Čechách jakokulturně historický problém, Archeologické rozhledy 50, 138 - 158.75) - 1998: Les outils de la préparation du sol au Moyen Age (à propos des fouillesarchéologiques tchèques), in: Le village médiéval et son environnement. Étudesoffertes à Jean-Marie Pesez (Publications de la Sorbonne), 359 - 365.76) - 1998: Proměna Čech ve 13. století jako předmět archeologického výzkumu, in:Kultura średniowiecznego Ślaska i Czech. Rewolucja XIII wieku, red. K. Wachowski.Wroclaw, 9-16.77) Klápště, J. - Smetánka, Z. 1998: The Settlement Pattern within the MedievalLandscape near Kostelec nad Černými lesy (Central Bohemia), Ruralia II, Památkyarcheologické - Supplementum 11, 226-236.78) Klápště, J. 1999: Archeologie středověké vesnice v Čechách (1990-1997) –Archäologie des mittelalterlichen Dorfes in Böhmen (1990-1997), Bibliografie –Bibliographie, Archaeologia historica 24, 459-468.79) -1999: Příspěvek k archeologickému poznávání úlohy mince v přemyslovskýchČechách – Ein Beitrag zur archäologischen Erforschung der Rolle der Münzen imPřemyslidischen Böhmen, Archeologické rozhledy 51, 774-808.80) -1999: Příspěvek k povaze svědectví středověkých artefaktů: úzký kostěný hřebena možnosti jeho výpovědi – Ein Beitrag zum Zeugnis mittelalterlicher Artefakte: DerLangzinkenkamm und seine Interpretationsmöglichkeiten, in: Slovensko a európsky#


7juhovýchod, Facultatis Philosophica Universitatis Comenianae Bratislavensis – StudiaArchaeologica et Mediaevalia 5, Bratislava, 364-384.81) - 1999: Hnojnice u Loun a otázka vzniku jejího půdorysného uspořádání –Hnojnice bei Louny und die Frage der Entstehung seiner Grundrissanordnung, in: P.Čech (ed.): Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1993-1997.Most, 151-157.82) - 1999: Románská čelenka z Českých Budějovic a hledání jejího výkladu – Derromanische Stirnreif aus České Budějovice (Budweis) und die Suche nach seinerBedeutung, Studia mediaevalia Pragensia 4, 133-139.83) Boháčová, I. – Hrdlička, L. – Klápště, J. – Dragoun, Z. – Procházka, R. 1999:Czech Republic (Bohemia and Moravia), in: Report on the situation of urbanarchaeology in Europe (Council of Europe Publishing). Strasbourg, 57-61.84) Klápště, J. – Čulíková, V. – Ježek, M. – Kaplan, M. 2000: Archeologický výzkumv Českém Dubě v roce 1996 - Die Ausgrabungen 1996 in Český Dub, Archeologickérozhledy 52, 25-53.85) Klápště, J. 2000: Archeologie středověku na přelomu věku - Medievalarchaeology in the changing age, Archeologické rozhledy 52, 423-427.86) - 2000: Rynek – Platz – náměstí, in: Średniowieczny Śląsk i Czechy. Centrumśredniowiecznego miasta. Wrocław a Europa środkowa. Wrocław, 369-374.87) - 2000: Dendrochronologie mostecké studny 1/80 a předpoklady objektivníarcheologické datace - The dendrochronology of Most well 1/80 and the prerequisitesfor objective archaeological dating, Archeologické rozhledy 52, 681-689.88) - 2000: Wirtschaft, Siedlungsweise und Siedlungsgebiete der Westslawenzwischen dem Erzgebirge und der Donau, in: A. Wieczorek – H.-M. Hinz (edd.),Europas Mitte um 1000, Handbuch zur Ausstellung, Bd. 1, Stuttgart, 104-107.89) Klápště, J. - Smetánka, Z. - Tomášek, M. 2000: The medieval Bohemian town andits hinterland, Ruralia III, Památky archeologické - Supplementum 14, 294-302.90) Klápště, J. – Tomášek, M. 2000: Nástin raně středověkého osídlení v Bylanech uKutné Hory – Skizze einer frühmittelalterlichen Siedlung in Bylany bei Kutná Hora,In memoriam Jan Rulf, Památky archeologické – Supplementum 13, 165-181.91) Klápště, J. 2001: Mudrování u studny, Archeologické rozhledy 53, 802.92) - 2001: Ještě jednou o chrudimských „zemnicích“, Archeologické rozhledy 53,814-816.93) - 2002: Měšťané a lidé z města, in: M. Nodl - F. Šmahel (edd.), Člověk českéhostředověku. Argo. Praha, 337-363.94) - 2002: Středověká vesnice v proměnách našeho poznávání, in: Civitas et villa.Miasto i wieś w średniowiecznej Europie środkowej. Wrocław – Praha, s. 327-338.95) - 2002: V kruhu hypotéz, či v zajetí pochyb?, Archeologické rozhledy 54, 907-909.96) Ježek, M. – Klápště, J. – Tomášek, M. 2002: The medieval peasant house inBohemia – continuity and change, in: The rural house from the migration period to theoldest still standing buildings, Ruralia 4, Památky archeologické – supplementum 15,347-356.#


897) Klápště, J. 2003: Dějepis a archeologie: Příbuzenství jak se patří, in: J. Klápště –E. Plešková – J. Žemlička (edd.), Dějiny ve věku nejistot. Sborník k příležitosti 70.narozenin Dušana Třeštíka, Praha, 96-109.98) - 2003: Středověká archeologie „interetnických vztahů“ aneb otazníky kolemjednoho tématu – Mittelalterarchäologie der „interethnischen Beziehungen“ oder dieFragenzeichen herum eines Themas, Archaeologia historica 28, 9-17.99) - 2003: Poznámky o sociálních souvislostech počátků šlechtických hradův českých zemích – Bemerkungen zu den sozialen Zusammenhängen der Anfänge derHerrenburgen in den böhmischen Ländern, Archeologické rozhledy 55, 786-800.100) - 2004: Dvě miniatury o proměnách středověké střední Evropy, in: M. Nodl – P.Sommer (edd.), Verba in imagibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám, Praha,61-67.101) – 2004: Hausbau früher Lokationsstädte in Böhmen: Verlegenheiten einesarchäologischen Themas, in: R. Czaja – G. Nawrolska et al., Archaeologia et historiaurbana. Pamięci Tadeusza Nawrolskiego, Elbląg, 81-87.102) – 2004: František Graus a archeologie, in: František Graus – člověk a historik.Sborník z pracovního semináře Výzkumného centra pro dějiny vědy konaného 10.prosince 2002, Práce z dějin vědy 8, Praha, 83-88.103) - 2006: Vivre dans la maison urbaine en Bohême aux XI e - XV e siècles, in: Cadrede vie et manières d´habiter (XII e - XVI e siècle), Caen, 209-220.104) – 2006: Manger et boire dans une ville médiévale de Bohême, in: Mélangesd´archéologie médiévale. Liber amicorum en hommage à André Matthys, Namur,108-111.105) Klápště, J. – Procházka, R. 2006: Archeologický výzkum počátků lokačníchměst v českých zemích, in: Procesy lokacyjne miast w Europie Środkowo-Wschodniej. Materiały z konferencji międzynarodowej w Lądku Zdroju 28-29października 2002 roku, Wrocław 2006, 175-186.106) Klápště, J. 2007: Aquamanilia – otazníky kolem jednoho artefaktu, in: Od knížatke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky, Praha, 131-146.107) – 2007: Das frühmittelalterliche Dorf in Böhmen und Mähren: Glanz und Elenddes aktuellen Forschungsstandes, in: G. H. Jeute – J. Schneeweiß – C. Theune (eds.),Aedificatio terrae. Beiträge zur Umwelt und Siedlungsarchäologie Mitteleuropas.Festschrift für Eike Gringmuth-Dallmer zum 65. Geburtstag, Rahden/Westf. 2007,187-196.108) – 2007: Die Archäologie des Mittelalters im Spannungsfeld verschiedenerIdentitäten: Das Fallbeispiel Böhmen, in: S. Rieckhoff – U. Sommer (eds.), Auf derSuche nach Identitäten: Volk – Stamm – Kultur – Ethnos, BAR International Series1705, 166-174.109) – 2008: Prostřední náměstí ve starém Mostě, Archeologické výzkumyv severozápadních Čechách v letech 2003-2007, Most, 297-306.110) – 2009: Die Archäologie Böhmens im geschichtspolitischen Diskurs zwischen1918 und 1989, in: J. Schachtmann – M. Strobel – T. Widera (eds.), Politik undWissenschaft in der prähistorischen Archäologie. Perspektiven aus Sachsen, Böhmenund Schlesien, Göttingen, 109-123.#


9111) – 2009: Archeologie středověku v kruhu rodinném, Průzkumy památek 16/1, 1-2.112) – 2009: Wege und Kreuzwege der Burgwallforschung in Böhmen, in: S.Rieckhoff – S. Grunwald – K. Reichbach (eds.), Burgwallforschung im akademischenund öffentlichen Diskurs des 20. Jahrhunderts, Leipzig, 125-138.113) – 2009: Die Frühzeit des böhmischen Adels aus der Sicht eines Archäologen, in:S. Brather – D. Geuenich – C. Huth (eds.), Historia archaeologica. Festschrift fürHeiko Steuer zum 70. Geburtstag. Ergänzungsbände zum Reallexikon derGermanischen Altertumskunde Bd. 70. Berlin – New York, 527-546.d) recenze (výběr)- 1981: recenze knihy J. Žemličky, Vývoj osídlení dolního Poohří a Českéhostředohoří do 14. století. Praha 1980, Památky archeologické 72, 244 - 247.- 1983: recenze knihy B.A. Kolčin - A.S.Chorošev - V.L.Janin, Usadbanovgorodskogo chudožnika XII. v. Moskva 1981, Památky archeologické 74, 72-74.- 1983: recenze knihy J. Richterové, Středověké kachle. Praha 1982, Památkyarcheologické 74, 280 - 282.- 1984: recenze knihy A.Merhautová - D.Třeštík, Románské umění v Čechách a naMoravě. Praha 1983, Památky archeologické 75, 497-502.- 1990: recenze knihy J.Bubeníka, Slovanské osídlení středního Poohří, Praha 1988,Památky archeologické 81, 243-245.- 1990: recenze knihy Z.Smetánky, Život středověké vesnice. Zaniklá Svídna, Praha1988, Památky archeologické 81, 245-247.- 2001: recenze knihy Přemyslovský stát kolem roku 1000. Na paměť knížeteBoleslava II. (+7. února 999). Praha 2000, Archeologické rozhledy 53, 404-406.- 2007: recenze knihy S. Brather, Ethnische Interpretationen in derfrühgeschichtlichen Archäologie. Geschichte, Grundlagen und Alternativen.Ergänzungsbände der Germanischen Altertumskunde, Band 42, Berlin – New York2004, Archeologické rozhledy 59, 402-404.- 2008: recenze knihy Lech Marek: Broń biała na Śląsku (XIV-XVI wiek),Wratislavia antiqua 10, Wrocław 2008, in: Archeologické rozhledy 60 2008, 629-630.- 2008: recenze knihy Petr Sommer, Svatý Prokop. Z počátků českého státu a církve,Vyšehrad Praha 2007, in: Archeologické rozhledy 60 2008, 635-636.- 2008: recenze knihy Andreas Heege: Töpferöfen – Pottery kilns – Fours de potiers.Die Erforschung frühmittelalterlicher bis neuzeitlicher Töpferöfen (6.-20. Jh.) inBelgien, den Niederlanden, Deutschland, Österreich und der Schweiz, Basler Heftezur Archäologie, Band 4,2007, in: Památky archeologické 99 2008, 332-334.- 2009: recenze knihy Donat Wehner: Die frühmittelalterliche Seehandelsplatz Wolinund sein Umland. Eine Studie zu Zentrum und Peripherie (Neumünster 2007),Archeologické rozhledy 61, 379-380.e) popularizace (výběr)Klápště, J. 1977: O středověkém osídlení Černokostelecka, Práce muzea vesnice vKouřimi - mimořádné číslo. Kolín.#

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!