Aufrufe
vor 3 Jahren

Heft 2/2008

Heft 2/2008

Heft

Leve Maten, leve Frünnen,in düt Heft schall de Literatur mal wedder mehr to ehrRecht kamen. In de Schrievwarkstee Geschichten schrievenvun’n SHHB – siet Johren al in Kappeln ünner dat Leitvun Willy Diercks un Reinhard Goltz – sünd annerlest enDeel interessante Vertell’n entstahn ünner de Vörgav „ausDialogen Geschichten entwickeln“. Groot de Ünnerscheedvun de enkelten Sichtwiesen, de de Schrieverslüüddor toweegbröcht hebbt. An en poor Bispelevun solke meist achtersinnige Geschichten schull’n deLesers ehr Freid hebben.Een vun uns Leserbreef-Schrievers meent, wi schull’n inuns plattdüütsch Quickborn doch nich so veel hochdüütscheTexten schrieven. So heel un deel unrecht hett henich, dücht mi, man Wetenschop-Texten to’n Bispeel sündnich jümmer goot op plattdüütsch to formuleer’n, is so.Kann’n studeern an Liselotte Davis ehr’n Opsatz: Se gripptin ehr’n Text över den Illustrator Pietsch un de eerst illustreerteUtgaav vun de „Stromtid“ deep in de persönlicheHistorie rin; un dat op hoochdüütsch. Un dat’s goot so.Bolko Bullerdiek hett bericht’t vun Gerd Spiekermann, dein’t Rolf-Liebermann-Studio den Fritz-Reuter-Pries kregenhett, un Dirk Römmer weer op Beseuk nich blots bi’n Reuterdagin „Niegenstrelitz“, ok vun de Klaus-Groth-Tagungin Heid bericht’t he. Wat in de tokamen Saison bi Ohnsorgslos is, hett uns Christa Heise-Batt tosamenstellt. Un as jümmersünd en Barg Rezensionenvun Böker un Theaterstückendorbi, un de Rundschaumit düt un dat fehlt ok nich; unok fehlen nich en poor kritischeLeserbreve.Ik hoop, de Lesers hebbtSpaaß an düsse Utgaav, okwenn nich all’ns platt is, watPlatt ween müss.Corl Groth1Editorial

Geschichten_ut_Achter_Neendoerp
latuecht Heft 65 - de-latuecht.de
8. und 10. Klasse - Schleswig-Holsteinischer Heimatbund eV
Heft 2/2008 - Pro Tier
PTB-Mitteilungen 2008 Heft 2
Heft 2/2008 - Zeit & Schrift
Heft 2 06/2008 "Wem gehört das Altpapier?" - PKF
Heft 2 06/2008 "Wem gehört das Altpapier - PKF Fasselt Schlage
Heft 2/2008 Themen u.a.: Wege unterm Regenbogen; Kultur am ...
Heft 4 / 2008 - BDSW
Heft 2, Jahrgang 141 - Canisianum
Heft 2 - Institut für Zeitgeschichte
Heft 2 06/2008 Wem gehört das Altpapier? - PKF Fasselt Schlage
OSV-Demografiebarometer – Heft 2 - Ostdeutscher ...
Belcanto Heft 2.pmd - belcanto-net.de
Heft 2/2013 - Zeit & Schrift
Heft 2/2012 - beim LCH