Cubblad Sportac Deinze 02/2015

sportac
  • Keine Tags gefunden...

30 ste jaargang • NR 2 • februari 2015V.U. SPORTAC ‘86, REDACTIEADRES: stijn streuvelslaan 16, 9800 petegem-aan-de-leiecover: pauline chevalier


VoorwoordInhoudAls nieuwe voorzitter (01/11/2014) wens ik jullie allen een gelukkig,gezond en sportief 2015! Eerst en vooral wil ik de vorige voorzitter,Didier, bedanken voor zijn jarenlange inzet en goede leidingvan deze mooie vereniging. Bij de start (2008) was het voor hemheel moeilijk, maar als een ervaren kapitein heeft hij de club doormeerdere woelige wateren voortreffelijk geloodst. Het resultaat iseen stabiele, dynamische sportclub met een sterke bestuursploeg. Ik ben heel fier omhem te mogen opvolgen. Dank je wel, Didier!Het voorbije clubkampioenschap heeft mij aangenaam verrast. Mooie prestaties vande verschillende disciplines, een talrijke opkomst van de sympathisanten, de aanwezigheidvan de plaatselijke politiekers voor de uitreiking van de medailles, publicatie inde pers... Aan iedereen: een dikke PROFICIAT.De komende weken en maanden staan onze competitiegymnasten en -skippers voorhun jaarlijkse uitdaging. Ik ben ervan overtuigd dat onze trainers/trainsters hun uiterstebest gedaan hebben om hen goed voorbereid en met volle vertrouwen aan de wedstrijdente laten beginnen. Aan iedereen: veel succes en doe jullie best. De supportersdoen de rest! Aan alle recrea-gymnasten (van klein tot groot): doe zo verder en bepaalvoor jezelf welk niveau je wil bereiken. Nikki behaalde vorig jaar (Parijs) de wereldtitelin het meisjespaar ACRO en kon zo haar topsportcarrière mooi afsluiten. Iedereenherinnert zich ook onze wereldkampioenen gemengd paar Nicolas en Laure (Orlando2012), zij toeren nu met Cirque du Soleil in Japan. Recent werd ook onze ex-gymnasteCamille opgenomen in de cast van deze adembenemende show. M.a.w. : kids (grooten klein), maak jullie dromen waar…Graag zou ik aan ieder een oproep willen doen om mee te helpen bij onze komendewedstrijden die we organiseren in Deinze. De eerste wedstrijd is het Provinciaal KampioenschapACRO op 14-15 maart en de tweede is gepland op 25-26 april, dit is hetBelgisch Kampioenschap voor Tumbling en Trampoline. Zij die zich geroepen voelenhieraan mee te werken (en nog niet bij de werkgroep “Vrijwilligerscel” behoren), kunnenzich aanmelden via volgend mailadres: vrijwilligers@sportac86.be Alvast hartelijkdank voor jullie medewerking en ondersteuning. Om af te sluiten wil ik jullie laten wetendat Sportac’86 steeds openstaat voor alle vragen en kritiek. Ook elke vorm vanmogelijke samenwerking is bespreekbaar. Laat maar weten, ik ben steeds bereikbaarop volgend mailadres : sportac.adw@telenet.beWe gaan samen voor een opbouwend 2015 !Antoin De WulfVoorzitter Sportac‘864 Nieuwe afspraken i.v.m. het gebruikvan de zaal6 Organigram Bestuur8 Overdracht voorzitterschap vanonze club : onze voorzitters aan hetwoord…14 DJ Emile is in the house… !14 Sint en Piet op bezoek…16 Turnen in Ronse18 Clubkampioenschap Sportac ‘86 Deinze20 Onze jaarlijkse pannenkoekenverkoop…een groot succes!22 Twee keer Jeugdsportverdienste binnenzelfde ACRO-team24 ACRO I2-gymnasten treden op in WZCSint-Franciscus te Vinkt26 Met ACRO naar de Poolparty…30 Met ACRO naar het Gymgala32 Een AGH logeerpartijtje…33 Europese Kampioen TRA verleentmedewerking aan Universitair Project34 Oost-Vlaams Kampioenschap TRA35 Oost-Vlaams Kampioenschap TU36 Dagboek WAGC 2014 – Daytona Beach39 Provinciaal Kampioenschap Oost- enWest-Vlaanderen B-Masters RS beloftenen junioren40 Provincaal Kampioenschap A-Masters RSte Berlare41 Belgisch Kampioenschap Masters vande beloften RS te Oostende41 RS Sportac’86 Deinze supportert voorHandbalteam Don Bosco Gent45 Uitslagen Acro46 Uitslagen Tumbling47 Uitslagen Rope Skipping48 Uitslagen Trampoline49 Kalender50 Met dank aan onze adverteerdersAls uitsmijter een quote van de beroemde Dalai Lama:Our prime purpose in this life is to help others. And if you can’t help them, at least don’thurt them.Sportac Contact30e jaargang, nr. 2, februari 2015Contactblad van Sportac ‘86 Deinze, Latem, De Pinte, Machelen enRonse. Lid van ‘Gymnastiekfederatie Vlaanderen’ en ‘Belgische RopeSkipping Federatie’. Vlaams ambassadeur uit Deinze.Coördinatie Sportac Contact:Tony Van Doorne - tony.van.doorne@telenet.be - 0496 08 88 07Redactieadres: Stijn Streuvelslaan 16, 9800 Petegem-aan-de-LeieLay-out design: Pauline ChevalierSecretariaat:Telefonisch bereikbaar op 0491 73 46 15. Ook per mail bereikbaar:- info@sportac86.be: voor algemene info- leden@sportac86.be: voor alles wat ledenbeheer betreft- sportcoordinator@sportac86.be: voor alle sportieve infoDigitale Opmaak: Sven GodderisDruk en afwerking:Drukkerij De Maertelaere, Aalter (www.drukdemaertelaere.be)Nr. 2 • februari 2015 • 3


Nieuwe afspraken i.v.m. het gebruik van de zaalBeste ouders,Zoals jullie al vastgesteld hebben, is er heel wat bedrijvigheidin onze turnzaal. Gymnasten komen en gaan… en ditmeerdere keren per dag.Er is dus heel veel hinder en chaos hierdoor. Daarom vondenwe het nodig om eens na te denken over een manierwaarop het allemaal veiliger en efficiënter kan verlopen,zonder bepaalde trainingsgroepen te storen tijdens de trainingen.Aansluitend op de trainingen van de recrea volgende competitiegroepen, wat voor een grote overrompelingzorgt in de turnhal.Mogen wij daarom vriendelijk, maar toch met aandrang vragenom volgende afspraken toe te passen!?Alle gymnasten (zowel recrea, als competitie) volgen eenzelfdeweg naar en uit de turnhal! (zie bijlage) Concreet betekentdit voor ALLE gymnasten en voor de ouders van de kleutersop woensdag en zaterdag:1. Kom binnen via de hoofdingang van de Palaestra ensla onmiddellijk rechts de gang in die leidt naar allekleedkamers. (groene weg op het plan)2. Kleed je om in de laatste kleedkamer en neem allesmee.3. Vervolg je weg via die gang naar de turnhal.4. Deponeer je sportzak/boekentas/schoenen in dedaartoe voorziene nieuwe rekken in de tussenruimte.De rekken in de zaal worden enkel nog gebruikt doorde competitiegroepen.5. Gymnasten gaan naar hun trainers of wachten op detribune, ouders/supporters/begeleiders nemen enkelplaats op de tribune of gaan via de kleedkamers terugnaar de cafetaria. Laat zeker geen kinderen spelen oponze matten of toestellen. Op die manier worden ookde trampoline- en tumblingdiscipline niet voortdurendgestoord.6. Na de training komen de kinderen via dezelfde deurterug naar de tussenruimte waar ze hun gerief nemenom zich om te kleden in de kleedkamer. Indien er nietteveel volk is, kan men zich ook in die tussenruimtesnel aankleden, maar enkelwanneer de anderen niet wordengehinderd. Dus niet meeraankleden in de turnhal. Op diemanier kan de volgende groeprustig starten zonder eerst een‘hindernissenloop’ te moetenuitvoeren.Voor alle ouders (behalve de oudersvan het kleuterturnen) gelden volgendemaatregelen:»»Jullie kinderen gebruikendus de gang zoalshierboven beschreven.»»Voor de ouders blijft deingang via de cafetariatoegankelijk , maar wewillen hier wel een heelduidelijke kanttekeningbij maken: als u via dieingang binnenkomt, dan ishet om onmiddellijk plaatste nemen op de tribune en nergens te blijven staan.Indien de tribune vol is, vragen wij u vriendelijk om inde cafetaria plaats te nemen. Het is sowieso veiliger,rustiger en efficiënter indien trainers en gymnastenzich zonder publiek kunnen concentreren op hunactiviteiten.Dit kan enkel lukken als iedereen – gymnasten, de oudersen grootouders - deze afspraken respecteren en opvolgen.We willen u al bij voorbaat heel hartelijk danken om hier aanmee te werken! Het zal in elk geval minder chaotisch zijn enveiliger voor iedereen.Met sportieve groeten de sportcoördinator,Catherine RotsaertOnze sportcoördinator/clubmanager, Catherine Rotsaert, kannog steeds bereikt worden via: sportcoordinator@sportac86.be - GSM 0491 73 46 15 (spreek steeds een boodschap inindien u wenst gebeld te worden)Catherine R.4 • Nr. 2 • februari 2015


Nr. 2 • februari 2015 • 5


Inschrijven via leden@sportac86.be : Wie zijn wij?Wanneer u zich als nieuw lid wil inschrijven in onze club,gebeurt dit via bovenstaand e-mailadres. Jullie komen dan bijons terecht, nl. Tony Van Doorne en Anouschka Van De Walle.Wij zijn de ouders van ACRO- gymnaste Zoë en “Sportac-DJ”Emile. Jullie kennen ons ook als de verantwoordelijken voordit clubblad “Sportac Contact”. Onlangs werd ons vanuit hetbestuur gevraagd of wij de taken van het “ledenbeheer” opons wilden nemen. Onze taken bestaan uit volgende zaken:nieuwe inschrijvingen, het opvolgen van lidgelden aangereiktdoor Ivan De Meyer, aanleggen van wachtlijsten, updatenvan aanwezigheidslijsten en doorvoeren van wijzigingenbinnen groepen of disciplines van gymnasten. Wij zetten onsgraag in voor het vlotte verloop binnen de werking van onzeclub. Tot nu toe werd dit (en nog een pak méér) uitgevoerddoor Bene Lamote, maar Bene koos ervoor om haar takenwat te verdelen.Ivan De Meyer is een nieuwe kracht binnen Sportac ‘86. Hijneemt enkele opdrachten van Bene over, nl. het opmakenvan facturen en het opvolgen van tegoeden en lidgelden.Daarenboven zal hij ook Martine Van Moer bijstaan voor watde financiën betreft. Als ex-boekhouder (nu met pensioen)is hij de geknipte man om over de financiën van de club tewaken. Hij doet dit met volle overtuiging en kennis van zaken.Tevens werd Ivan opgenomen in de Raad van Bestuur.Via deze weg willen wij Bene bedanken voor haar jarenlangeinzet hiervoor en wensen wij haar heel veel succes toe ophaar nieuwe ingeslagen weg!Tony V.D. en Anouschka V.D.W.Bestuurvlnr: Pascal Bohez - Koen Gussé - Sabine Algoet - Gert Ruts - Hilde Beyaert - Kristof Haers - Antoin De Wulf - Catherine Rotsaert- Filip Van Parys - Peter Maesele - Martine Van Moer -- Niet op de foto: Jacques De Ruyck en Ivan De Meyer6 • Nr. 2 • februari 2015


Uw financiële begeleidersAXA Kantoor DeinzeKortrijkstraat 70 bus 1 - 09/386 86 44Nr. 2 • februari 2015 • 7


Overdracht voorzitterschap van onze club : onzevoorzitters aan het woord…Elke vzw heeft een jaarlijkse Algemene Vergadering waaropde cijfers van het afgelopen jaar worden besproken en goedgekeurd.Voor Sportac ‘86 gaat deze vergadering door inoktober of november. Ons boekjaar valt samen met het sportiefjaar. Het loopt dus van 1 september tot en met 31 augustusvan het jaar erop. Concreet wil dit zeggen dat de rekeningklaar is ergens in de loop van de maand september endat deze dan kan voorgelegd worden ter goedkeuring aande Algemene Vergadering. De jaarlijkse Algemene Vergaderingis ook het moment om onze statuten even te checken(is alles nog wel conform de meest recente regelgeving?)en last but not least, de jaarlijkse Algemene Vergadering isvaak ook het moment voor eventuele wissels in het bestuur.Nieuwe leden worden verwelkomd (hoera!) en heel af en toewordt er ook afscheid genomen… (minder leuk…)Op de laatste Algemene Vergadering is het voorzitterschapvan onze club gewijzigd. Didier Dejaeghere gaf de fakkeldoor aan onze nieuwe voorzitter, Antoin De Wulf. Voorde redactieraad is dit de ideale gelegenheid om onze tweevoorzitters even in de kijker te zetten. Het voorzitterschap vaneen club zoals Sportac ‘86 is niet niks. Zij die eraan twijfelen:voorzitter zijn van Sportac ‘86 is meer dan een protocollairmandaat… er moet gewerkt worden… veel gewerkt! Vaneen voorzitter wordt er veel verwacht. Samen met de sportcoördinator(Cathérine Rotsaert ) is hij zowel het gezicht, alshet aanspreekpunt van de club. Sportac ‘86 is meer daneen “turnclubke van achter de hoek”. Het is een bedrijf datmoet gerund worden. Diegene die aan het roer staat, moetervoor zorgen dat iedereen doet wat hij of zij moet doen ophet juiste moment : de gymnasten, de trainers, de ouders,de bestuursleden, de vrijwilligers, de sympathisanten, enz…We stelden een aantal pertinente vragen aan beide voorzitters.Didier, hoelang ben je voorzitter geweest en waarom ben jedestijds de uitdaging aangegaan?Sedert 2008. Na het ontslag van de vorige voorzitter had declub nood aan een leider, een taak welke ik toen met plezierheb aanvaard.Heeft het voorzitterschap voor jou datgene gebracht wat jeer zelf van verwachtte?Ik denk het wel. We hadden een ambitie en een visie enbeide hebben we positief kunnenbereiken, samen met de fantastische mensen die de clubbesturen.Wat zijn de hoogtepunten waarop je kan terugblikken?Te veel om op te sommen, te gevaarlijk om iets te vergeten.Welke zijn je beste herinneringen? Anekdotes?De inzet van iedereen: de gymnasten, de trainers, hetbestuur, de ouders en grootouders, de accommodatie, hetstadsbestuur. Wij hebben veel afgelachen, zeker op de turnshowtoen onze draken tijdens de voorstelling een glaasjeteveel op hadden. Zo elegant dat ze bewogen...Waren er ook momenten waarop je ontgoocheld was?Neen, niet echt. Het motto was steeds positief verder denkenen uitbouwen. In het leven stop je beter energie in de positievedingen.Zou je de uitdaging opnieuw aangaan?Zeer zeker, misschien nu nog meer dan toen.En waarom heb je recentelijk beslist om de fakkel door tegeven?Beroepshalve had ik minder tijd. Ik betrapte mijzelf eropdat ik geen tijd meer had om de wedstrijden te bezoeken,wat me pijn deed. Verder vind ik een periode van 6 jaar nietslecht. Nieuwe mensen brengen ook nieuwe dingen. Zo’nclub als Sportac ‘86 is een dynamische clubdie dit zeer zeker kan gebruiken.Welke tips kan je meegeven aan je opvolger?Ik denk dat de nieuwe voorzitter bruist van ideeën en ik hoopdat hij, zoals ik, er heel veel kan realiseren. Vooral genietenvan de waardering die je krijgt van alle mensen die betrokkenzijn bij de club.En zullen we je nog af ten toe terugzien op activiteiten vande club?Sportac ‘86 is zoals een kind, je hebt het lief en je doet erheel veel voor. Plots verlaat het kind het nest en je blijft hetvolgen en opzoeken. Dus ook Sportac ‘86 blijven we liefkozenen bezoeken.Antoin, misschien moet je eerst jezelf eens voorstellen?Ik ben Antoin De Wulf, geboren te Deinze op 8 mei 1961.Ik ben afkomstig uit Nazareth, maar mijn studies (lager enhumaniora) heb ik gedaan in Deinze, in het vroegere “Sint-Henri”. Nadien studeerde ik voor Industrieel Ingenieur Textielin de Voskenslaan te Gent (BME-CTL). Ik ben gehuwd metHilde Beyaert (in 2015 zal dit 30 jaar zijn!) en ben de vader8 • Nr. 2 • februari 2015


ALAIN MIKLICAROLINE ABRAMCARTIERCÉLINECHANELDIORDOLCE & GABBANAFEB31STFENDIGUCCILINDBERGMARC JACOBSMIU MIUMONCLEROAKLEYØRGREENPAUL SMITHPERSOLPRADARES/REIRALPH LAURENRAY-BANTHEOTHIERRY LASRYTOM FORD...Gaversesteenweg 449800 DeinzeTel. 09 386 22 73info@optieklammerant.beKijketalage: Tolpoortstraat 3 bus 1www.optieklammerant.beG-Brand, dé fashion hot spot in DeinzeKapellestraat 75. 9800 Deinze www.g-brand.be Volg ons!www.renovatie.euVANDE PUTTE YVES bvbaMachelenstraat 57 - 9800 Deinzeinfo@renovatie.euGSM 0477 903 809 - FAX 09 386 05 75VERBOUWINGS- METSEL- EN BETONWERKEN - AANLEG OPRITTENNr. 2 • februari 2015 • 9


voor beide partijen positief is, gaan we door.Hopelijk voor eenzelfde termijn als de vorigevoorzitter. We zien wel. Step by step.Enig idee waarom het bestuur bij jou terechtis gekomen met de vraag om de fakkel overte nemen van Didier?Neen, echt niet! Ik denk dat je die vraag aande bestuursploeg moet stellen.van Lieselot (25 jaar, nu trainster ACRO en reeds 16 jaar lidvan Sportac) en van Mathias (23 jaar). Sedert 2001 run ik mijneigen bedrijfje. Mijn activiteiten situeren zich in de textiel- enmuurbehang business. Ik ontwikkel en verkoop producten(specialties) voor deze sektoren. Inventief blijven is de boodschap!Om de Chinezen voor te blijven… Ik woon op eenboogscheut van de turnhal.Hoelang ken je Sportac ‘86 al en hoelang ben je al actief inde club?Ik ken deze turnclub van bij de start. Wie herinnert zichnog de naam van Bik Robeyn? De stichter van de “PalaestraOlympic en Acrobatic Gym Club Deinze” en voordien ookde hoofdtrainer van de gymnastiekclub (Palaestra) Deinze. Ikherinner mij nog dat ik bij de start van de gymclub (ergensin 1975) veel interesse had om aan te sluiten, maar dat deafstand van Nazareth tot aan de Palaestra te groot was. Mijnouders konden mij met de auto niet brengen en dan was ermaar één oplossing: met de fiets. Dit was er teveel aan endan ben ik maar beginnen voetballen i.p.v. te turnen. Actiefbij Sportac ‘86? Ik weet dat niet exact meer, maar Hilde, mijnechtgenote, zit reeds 7 jaar in het bestuur en zo ben ik ookaltijd nauw betrokken geweest bij talrijke organisaties, zoalseetfestijnen, clubdagen, wedstrijden, turnshows… met alshoogtepunt Najada 2013!Heb je lang getwijfeld om in te gaan op de vraag van hetbestuur om het voorzitterschap op jou te nemen?Ja, daar heb ik toch wel enkele dagen over moeten nadenken!En ook de mening van Hilde en Lieselot gevraagd natuurlijk.Ik ben in het verleden reeds vele jaren actief geweest in hetverengingsleven, o.a. als leider KSJ-Nazareth, VP- Petegem,in oudercomités, minifoot en jeugdbestuur KMSK DeinzeSportac ‘86 is voor mij nu een nieuwe uitdaging. Ik heb hetvolgendebesloten: ik ga ervoor en na één seizoen (in juni2015) maak ik een evaluatie op voor mezelf en dit doet ookde voltallige bestuursploeg over mij. Indien de evaluatieIn naam van het bestuur kan ondergetekende,Martine, hetvolgende melden:De keuze voor Antoin is “als vanzelf” tot standgekomen. Antoin kent de club al jaren en wijkennen hém al jaren. Zélf kent Antoin veel mensen in Deinzeén hij heeft een hart voor de sport en ervaring in andereverenigingen en clubs. Bovendien heeft hij in het verledenbewezen dat we altijd op hem konden rekenen. De keuzewas snel gemaakt!Wat verwacht je van het voorzitterschap?Dat is een moeilijke vraag. Ik ga mijn uiterste best doen omde club zo goed mogelijk te leiden. Ik ben maar een gewonemens en ik zal ook fouten maken, maar met een ervarenbestuur achter mij zal dit wel in orde komen. En verwachtingen?Niks speciaals, vooral veel geven!Hoe zal je het invullen en hoe zie je zelf de rol van een voorzitter…Rol? Proberen de mensen (van het bestuur en de vrijwilligers)de gepaste verantwoordelijkheden te geven, zodat iedereenzich goed voelt in deze mooie club. “The right man on theright place”.Wat zijn je grootste uitdagingen? Wat zou je willen realiserentijdens de komende jaren?Dat de club zich verder kan blijven uitbouwen tot eengezonde organisatie waar de gymnasten, ouders en trainerszich goed voelen. Dat iedereen op het einde van het seizoenmet een goed gevoel kan terugblikken op het voorbije jaaren dat iedereen tegen zichzelf kan zeggen: het was een mooijaar! Maar toch ook dat ieder voor zichzelf de lat op een hogerniveau wil leggen naar het volgende seizoen toe. Samen strevennaar… , maar op een verantwoorde manier! Tot slot wil iknog iets belangrijk melden. Zoals ik reeds heb verteld in mijnwoordje bij de start van het clubkampioenschap, komt er in2015 géén turnshow, maar wél in 2016, n.a.v. ons 30-jarigbestaan! Ik kan jullie nu al verklappen dat het een “specialleke”zal worden! Noteer alvast in jullie agenda: afspraak inhet Pinksterweekend van 2016 (13 - 14 - 15 mei 2016). En niette vergeten: ook op maandag 16 mei zullen we vele mensen10 • Nr. 2 • februari 2015


Nr. 2 • februari 2015 • 11


nodig hebbern om alles op te ruimen. Vele handen makenhet werk lichter!Wat wil je bereiken met Sportac ‘86?Dat we één grote familie zijn, met respect voor elkaar. En datiedereen zich amuseert!Hoe zie je de combinatie “werk-gezin”?Als zelfstandige kan ik mijn tijd zelf indelen. Sportac ‘86 isvoor mij een vorm van ontspanning. De kids (van 25 en 23jaar) gaan nu hun eigen weg en hebben enkel nog wat begeleidingop de achtergrond nodig. Thuis, met Hilde, wordt ervaak over Sportac gesproken, maar we hebben tot hiertoenog geen grote discussies gehad… Dus kan ik besluiten dathet best wel lukt!Nota van de redactieraad:Wij wensen zowel Didier als Antoin heel veel succes! Dankbaarvoor het engagement van toen en van nu. Wij kondenhet niet laten om ze ook eens op andere manier in de kijkerte plaatsen. Onderstaande steekkaarten zorgen er toch welvoor dat we ze, zij het op een andere manier, beter leren kennen….Martine V.M.ID Card Antoin De WulfLeeftijd?Geboren 08/05/1961 (D-Day 1945)ID Card Didier DejaeghereLeeftijd?57Sterrenbeeld?Stier, langzaam maar doelgericht!Sterrenbeeld?WeegschaalLievelingskleur?BlauwLievelingskleur?BlauwHobby’s?Fietsen, wandelen, een filmke kijken en sportwedstrijden bijwonen.Favoriete vakantiebestemming?Skiën in Oostenrijk.Supporter van?Niet fanatiek…maar toch het meeste Club Brugge fanen fan van onze Sportac-gymnasten!Ben je zelf sportief? En zo ja, welke sport beoefen je?Fietsen.Hoe ziet de perfecte zondag er voor u uit?Om 7 uur opstaan, afspraak om 8 uur met enkele fietsmakkersom een toerke te doen tot +/- 11 uur. Pintje pakken, om 12 uurthuis en een douchke. Etentje met het gezin, een “tukske” doenin de zetel en wat naar Sporza kijken. Nadien nog een wandelingskemet Hilde. En dan ’s avonds op ’t gemak een flesje wijnen op tijd naar bed. Maandag werkdag!Hobby’s?Wandelen, fietsen, lezen.Favoriete vakantiebestemming?KnokkeSupporter van?Club BruggeBen je zelf sportief? En zo ja, welke sport beoefen je?Toch wel een beetje, ik fiets graag.Hoe ziet de perfecte zondag er voor u uit?Een leuk ontbijt en het wekelijks mogen koken voor deganse familie…Welk boek zit er in je valies als je op reis gaat?Aspe, Defloo, Dan Brown...Welk boek zit er in je valies als je op reis gaat?Tips en advies belastingen e.a. business-bijbels!Ook PC-magazine, zoals Clickx & Chip.12 • Nr. 2 • februari 2015


Nr. 2 • februari 2015 • 13


DJ Emile is in the house… !Aandachtige toeschouwers zagen het en hebben het zekergehoord: onze eigen Sportac ‘86-DJ vulde opnieuw de muzikalegaatjes tijdens ons clubkampioenschap! Emile VanDoorne was opnieuw present om alle audio vóór, tijdens enna de wedstrijd in goede banen te leiden. Geen sinecure,want er was een constante wisseling van disciplines en nietelke oefening moet muzikaal ondersteund worden. Maargeen probleem voor Emile.De volumeknop van de microfoon open als onze (eveneensvertrouwde) speaker Beatrijs het woord wil nemen om alweereen nieuwe gymnast of team aan te kondigen. Dan de juisteliedjes voor onze ACRO-teams afspelen of muziek laten klinkentussen de oefeningen door en tijdens de pauzes. En nee,geen Marva of Metallica, maar zachte lounge-deuntjes. Vooreen gewone sterveling reden genoeg om nachten van wakkerte liggen, maar Emile kwijtte zich uitstekend van zijn taak!muziekinstallatietot zijn takenpakketbehoren.Alsof dat nogniet genoeg is,kunnen de trainersvan ACROsteeds beroepdoen op Emileom de gewenste muziek voor alle verschillende dansen temixen!! Als ik me niet vergis, zijn dat meer dan 50 verschillendenummers die moeten geknipt en gemixt worden, totop de seconde. Mede daardoor kunnen onze teams op wedstrijdenuitpakken met leuke dansen op topmuziek! BedanktEmile! Hopelijk kunnen we nog zeer lang op u rekenen en totbinnenkort op de volgende wedstrijden die we organiseren.Petje af van ondergetekende.Komt nog bij dat ook de opbouw en de afbraak van dePeter M.Sint en Piet op bezoek…Naar jaarlijkse gewoonte bracht de grote kindervriend en zijn trouwe helper onze kleintjes een bezoek.Hier enkele sfeerfoto’s…14 • Nr. 2 • februari 2015


ambachtenlaan 1, 9880 aaltert 09 374 25 54 i f 09 374 07 08info@DrUKDemaertelaere.bewww.DrUKDemaertelaere.bewww.slagerijgoeteyn.beNr. 2 • februari 2015 • 15


Turnen in RonseFamilienieuwsOp 17 november 2014 werd Arina Kosakovskyy geboren. Arina is het tweede dochtertje van ACRO-trainer Slavik en SvetlanaChliapina en het zusje van Milena. Wij wensen de fiere ouders van harte proficiat en veel geluk toe met hun jongste spruit!16 • Nr. 2 • februari 2015


Nr. 2 • februari 2015 • 17


Nr. 2 • februari 2015 • 19


Onze jaarlijkse pannenkoekenverkoop…een groot succes!Met Lichtmis werd onze jaarlijkse pannenkoekenverkoopafgesloten en we kunnen jullie meedelen dat dit opnieuween groot succes was! Er werden op de drie winkelverkopenin totaal 1 108 pakken pannenkoeken verkocht, door onzevijf disciplines. De stratenverkoop was goed voor 1 104 pakken.De drie individuele verkoopmomenten brachten noghet meeste pakken op: in november werden 1 534 pakkenverkocht, met de kerstverkoop gingen 509 pakken de deuruit en met de verkoop van Lichtmis waren dit er 733! Daarbovenop komen nog de pakken die door de ACRO-disciplineverkocht werden op de kerstmarkt…Alle aantallen samengeteld betekent dit dat Sportac dit jaarmaar liefst ruim 4 988 pakken pannenkoeken aan de manheeft gebracht... ofwel een gewicht van meer dan 2 494 kg!!De opbrengst hiervan komt ten goede aan alle gymnastenuit de vijf disciplines… Hiermee worden tal van activiteitengesteund: vakantietrainingen, buitenlandse wedstrijden enstages van gymnasten, bijleggen bij de competitiekledij,specifieke opleidingen, teambuildings, aankoop van nieuwmateriaal… en dit alles steeds in overleg met de sportcoördinatoren de verantwoordelijken per discipline.Het spreekt voor zich dat iedereen die gesteund heeft doorpannenkoeken te kopen, hierbij van harte wordt bedankt!!Anouschka V. D. W.wist je dat...… er voor alle basisgroepen nieuwe rekken gehangen werden in de tussenruimte? Op deze rekken kunnen alle kleutersen basisgymnasten hun materiaal (turnzak, schoenen,…) achterlaten alvorens de turnzaal binnen te komen (zie ook artikel“Nieuwe afspraken i.v.m. het gebruik van de zaal” vooraan in dit boekje). Op die manier wordt de ingang minder rommeligén dus ook veiliger. Van harte dank aan het stadsbestuur om voor deze rekken te zorgen en ze te plaatsen.20 • Nr. 2 • februari 2015


SMISSESTRAAT 29800 DEINZESINT-MARTENS-LEERNETEL: 09/282.23.74hendrik.blanchaert@proximedia.bewww.bakkerijblanchaert.beGesloten op dinsdag enmaandagvoormiddagNr. 2 • februari 2015 • 21


Twee keer Jeugdsportverdienste binnen zelfdeACR0-teamOp 31 januari won ik de “Jeugdtrofee voor Sportverdienste2014” en dit ging door in ’t Rosco te Ronse. Men had er eenhele show in elkaar gestoken met onder andere de Belgischkampioenen beatbox, BMX en freestyle football. Na ongeveereen uur werden de 3 verkozen genomineerden naarvoor geroepen. Totaal verrast dat ik bij de genomineerdenwas, ging ik samen met de 2 anderen tot bij de presentator.Deze vernoemde onze prestaties van het afgelopen jaar enstelde ons een aantal vragen in verband met onze ambitiesvoor het volgende jaar. Mijn concurrenten waren een badmintonspeleren een judoka. Hierna mochten we terug naaronze plaatsen en kwamen weer een aantal optredens vanonder andere dans en judo. En tenslotte was het momentgekomen om de trofees uit te delen. De jeugdtrofee was alseerste aan de beurt. Na enkele heel spannende secondenkwam uiteindelijk mijn foto op het scherm! Verwonderd maartoch heel blij nam ik mijn prijs in ontvangst. Hierna werdennog de trofee voor meest Verdienstelijke Ploeg en Sportverdienstevan Ronse 2014 overhandigd. Deze gingen naar dehockeyploeg U14 en Bregt Leenknegt die aan Brazilian jiujitsudoet. Ik had nooit gedacht dat ik de trofee in handenging mogen nemen! Hiervoor nogmaals bedankt aan mijnteamleden, Marte en Irma, en aan de trainers van het afgelopenjaar!Op vrijdag 6 februari vond te Nazareth het plaatselijkeSportgala 2015 plaats. Op dit jaarlijks event werden de trofeeënuitgereikt voor “de meest verdienstelijke sportman en-vrouw in 2014”, woonachtig in de gemeente Nazareth. Hetgala werd opgeluisterd door VRT-sportjournalist Tom Boudeweel.Marte Snoeck kaapte er de eerste prijs weg in decategorie “meest beloftevolle sportvrouw van het jaar”. Dezetrofee is een mooie bekroning van het voorbije seizoen waarbijze met haar acrogym-team de eerste plaats behaalde opzowel het Vlaams als het Belgisch Kampioenschap en uiteindelijkvierde werd op het WK in Parijs. De twee overige genomineerdenwaren eveneens gymnasten, maar van de tumblingdisciplinebij OTV Nazareth. De bekroning van Marte isopnieuw een mooie bevestiging van het sportieve beleid vanSportac!Kaat D.S.Fien H.wist je dat...… onze kleuters sinds kort over heel wat nieuw kleutermateriaal beschikken? We wensen onze kleuters hiermee alvast veelturnplezier!… er drie ruime kasten geschonken werden door mevrouw Pascale Bohez, nieuw bestuurslid van Sportac’86? Deze kastenbevinden zich in de turnzaal en worden gebruikt om dit nieuwe kleutermateriaal in op te bergen. Hierbij dank aan Pascale!… een splinternieuwe vloer in de eerste sporthal ligt? Mogen wij dan ook vragen om deze nieuwe vloer respectvol te behandelenen dus niet te betreden met gewone schoenen (zéker geen naaldhakken)…22 • Nr. 2 • februari 2015


Goed beheerd = Veilig verzekerd !Verzekeringen Johan Desmet NVFSMA: 011260A-cBRijksweg 129a | T 09 388 81 209870 Zulte | F 09 388 90 80info@johandesmet.be | www.johandesmet.beParticulier - Transport - KMO - Industrie - Vrije beroepen - Fiscale optimalisatieMa - Vrij:09.00u - 12.00u14.00u - 17.00uZat:10.00u - 12.00uEn op afspraakNr. 2 • februari 2015 • 23


ACRO I2-gymnasten treden op in WZC Sint-Franciscuste VinktOp woensdag 12 november gingen we met de voltalligegroep ACRO I2-gymnasten naar het rusthuis te Vinkt. Wehadden er veel voor geoefend en keken er dan ook ergnaar uit. We werden er warm onthaald, want de bewonerswaren heel blij met ons bezoek. De matjes lagen al klaar,dus konden we ons meteen opwarmen. Velen vonden dit aleen spektakel. Na de opwarming startte het optreden. Eenbegeleidster uit het rusthuis kondigde ons aan. We begonnenmet het opwarmingsnummer, gevolgd door een aantaloefeningen zoals koprol, spagaat, handenstand, brug, radslagen…Daarna was er een steuntjesnummer, uitgevoerddoor de bovenpartners. Nadien begonnen we met de acrooefeningenen dat vonden de aanwezigen héél spectaculair.Ze waren erg onder de indruk! Tenslotte hadden wenog een dansje ingestudeerd, dat werd gevolgd door eenwarm applaus! De bewoners vonden het allemaal héél mooien spectaculair. Het is zeker voor herhaling vatbaar. BedanktCéline, voor deze leuke namiddag!Yara V.S., Michelle V., Emma D., Fien C.Ik vond het heel leuk. De bewoners waren heel enthousiasten gaven ons veel applaus.Het was ook leuk, omdat het eens niet voor een jury was,maar voor een gewoon publiek.We mochten de turnoefeningen, die in de dans zaten, zelfkiezen. Dit was eens iets anders. Bedankt aan de trainers voordeze leuke ervaring.Julie P.Ik was heel zenuwachtig, omdat debewoners zo enthousiast waren.Voor mij was het de tweede keer datik meedeed aan het optreden in ditrusthuis. Dit vond ik de tofste keer!Het was wel lastiger dan vorig jaar,want er was weinig plaats, de mattenverschoven, het plafond was nogsteeds even laag…, maar toch hebbenwe alles kunnen uitvoeren. Ik hadhet echt naar mijn zin, mede dankzijmijn trainster Céline.Hazel T.24 • Nr. 2 • februari 2015


|Tolpoortstraat 13, 9800 Deinze – 09 381 09 70Verbonden agent, FSMA[048332A], van KBC Verzekeringen NV, Professor R. Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België BTWBE 0403 552 563, RPR LeuvenNr. 2 • februari 2015 • 25


Met ACRO naar de Poolparty…Zaterdag 15 november was een drukke dag. We startten meteen training en daarna gingen we samen pannenkoeken verkopen.Als kers op de pannenkoek was er ’s avonds de poolparty,waar we met enkelen van de ACRO-groep naartoegingen. Het was een leuke ervaring, omdat je de gymnastenen de trainers dan eens op een andere manier leert kennen.We konden ons plezieren aan de airtrek in het water enhet vele speelgoed in het water. Ook de DJ kon er wat van.Enkele van de grotere meisjes lieten zich volledig gaan.Het was een dag om niet te vergeten.Jade D.K., Louise V., Marte S., Zoë V.D., Lotte V.O., Elise P.,Mathilde B. en Danté V.L.wist je dat...… Peter Maesele en Henk Lievens op 16 januari naar het exotische Bazel (Kruibeke wel te verstaan) trokken om er de opbouwvan de nieuwe acrovloer te bekijken. Een hartelijk welkom werd weldra omgezet in een vriendelijk verzoek om ook maar dehanden uit de mouwen te steken, wat ze met plezier deden. Peter en zijn team zijn klaar om op 13 maart de opbouw te verzorgenvoor het Provinciaal Kampioenschap ACRO in onze eigenste Palaestra!26 • Nr. 2 • februari 2015


Studiebureau Infrastructuur en Ruimtelijk PlanningVeiligheidscoördinatie en Keuring Private RioleringChristophe Van der WekenTuttegemstraat 30 - 9870 ZulteTel 0474 567 560 | info@infraplan.beNr. 2 • februari 2015 • 27


Met ACRO naar het GymgalaOp zaterdag 13 december gingen we met een groep enthousiastegymnasten naar het Gymgala in de Lotto Arena te Antwerpen.We zagen verschillende gymnasten uit verschillendelanden. De speciale acts, zoals de “menselijke vlag”, deEthiopische broers en de “trapezeman” waren spectaculair.Zó spectaculair zelfs dat bij het trapezenummer onze eigenPieter voortdurend moest gillen. Juliette van The Voice Kidswas er óók bij. Zij zong live tijdens een balkoefening van eenRoemeense turnster. Wat een stem! Het hoogtepunt waar weallen naar uitkeken, was natuurlijk het groepsnummer vande ACRO-topsporters. We waren vooral benieuwd hoe Lore,Noémie en Laurent het zouden doen. De Michael Jacksonactwas fenomenaal met heel wat gevaarlijke stunts, die wenog niet eerder hadden gezien. Het was voor iedereen eenzéér geslaagde avond. (foto’s Eric ’T Kindt)Laura V.T. en Famke D.30 • Nr. 2 • februari 2015


CAMFISCGrote Steenweg 1319870 OLSENEtel 09 243 46 60camfisc@campe.beFERROFISKKastanjelaan 4 B9800 DEINZEtel 09 243 46 64ferrofisk@campe.beFiscaliteitBoekhoudingBedrijfsadviesD/31/130Kantoor CampeGrote Steenweg 1319870 OLSENEtel 09 243 46 60campe.nv@campe.beKantoor Van HoveDorpsstraat 719870 MACHELENtel 09 380 04 86stan.vanhove@skynet.beVerzekeringen voorZelfstandigen en KMO’sParticulierenGaragepoorten voor woningbouwen industrieTALLIEU & TALLIEU - WWW.TNT.BESINDS 1964ONTDEK DE VELE VOORDELEN VAN VAKKUNDIG GEPLAATSTEPOORTEN EN VEILIGHEIDSVOORDEUREN.Hörmann sectionale poortenen kantelpoortenHörmann industriepoortenPoorten met bekledingAutomatisatieVeiligheidsvoordeurenAluminium carportsAlle buitenzonweringTerrasoverkappingenZowel renovatie als nieuwbouwTORCK BVBAPOORTEN & ZONWERINGE3-laan 60 | 9800 DEINZETel. 09 381 66 00 | Fax 09 381 66 01 | info@torck.beWWW.TORCK.BEFAMILIEBEDRIJF MET 50 JAAR ERVARINGCONCESSIEHOUDER HÖRMANNAMBASSADORTORCK_210x73.indd 1 3/10/14 09:29voeg- en renovatiewerkeninjecteren van murenkaleien van gevelsvochtbehandelingkelderdichtinggevelreinigingDieter T’Siollebvbalogo 30 x 17,5cmdrukkleuren: pms 315c en cool grey 10cNr. 2 • februari 2015 • 31


Een AGH logeerpartijtje…De discipline AGH van Sportac bestaat ondertussen nogslechts uit een bende van 13 jongens... maar een kleinebende heeft soms ook zijn voordelen! Zo zijn (bijna) alle jongenstijdens de kerstvakantie na een maandagavondtraininggaan logeren bij Len, één van de jongens. Met tien man sterkwas het slapen zélf een klein beetje moeilijker, het tandenpoetsenging net iets trager, het eten verliep net iets gezelliger,het uitleven tussendoor was een heel stuk plezanter…Een keer een hele dag samen vertoeven, is toch weer nétiets anders dan elke week samen trainen. Sommigen hebbentussendoor ook wel een heel klein beetje getraind (opde paddenstoel) of hebben zich aan koorddansen of éénwielerengewaagd. Maar tien uitgelaten jongens hebben somsniet veel meer nodig dan een bal. Ideaal voor een goed partijtjevoetbal in het winterzonnetje, 5 tegen 5.Tegen de middag had iedereen grote honger en ging despaghetti bij de meesten dan ook goed naar binnen. En alser één iemand op het idee komt om zich aan de tabasco tewagen, werkt dat behoorlijk aanstekelijk bij de anderen… Nahet middageten hadden de jongens even wat minder gelukmet het weer. Een paar regenvlagen hielden hen even binnenshuis.Dus dan vonden de oudsten het tijd voor een paargezelschapspelletjes. Samen het juiste spel kiezen, duurdewel even. Met hoe meer zielen, hoe meer verschillendemeningen natuurlijk. Kobe, Victor, Lars, Bram en Len hebbenhet uiteindelijk op Perudo en Dixit gehouden. De jongstenvonden het regenuurtje perfect om politieman versus boefjete spelen, na het ontdekken van een paar handboeien enmonopolygeld. Nog een notitieboekje erbij om boetes uit teschrijven en Bjarne, Stan, Elias, Tobias en Oberon waren vooreen uurtje zoet. Rond 4 uur ging een zelfgemaakte oliebol (ofvijf) er bij de meesten wel in.Het spelen had voor een lege maag gezorgd. Ondertussenhad de regen weer plaatsgemaakt voor een beetje zon.De volumeknop stond bij de meeste jongens tegen die tijdal goed hoog, dus “nog even buiten wat energie kwijtspelen”kwam als geroepen. Tegen 5 uur was het logeerpartijtjeafgelopen. Nog vlug de juiste slaapzak en het slaapgerief bijelkaar zoeken en dan terug naar huis. Het was een geslaagd,druk, gezellig, vermoeiend dagje, maar voor herhaling vatbaar…als je het mij vraagt!Eveline V.32 • Nr. 2 • februari 2015


Europese Kampioen TRA verleent medewerkingaan Universitair ProjectOp zaterdag 13 december vond in de Lotto Arena in Antwerpenhet Gymgala plaats. Tal van nationale en internationaletoppers namen deel aan deze spectaculaire show. Onderhen ook de Europese kampioen trampoline (en respectievelijk3e op het wereldkampioenschap), Uladzislau HANCHA-ROU. Voor een project aan de Universiteit Gent, met als doelhet behalen van het diploma trainer A-Trampoline, heb ikdeze Wit-Russische gymnast van 20 jaar uitgenodigd op zondag14 december in de Palaestra in Deinze. Terwijl MathijsVereecken om 9 uur ‘s morgens Hancharou aan zijn hotel inAntwerpen ging ophalen, hadden Ben Van Overberge (onzeeigen senior van Sportac) en ikzelf in de grote zaal van dePalaestra een heuse proefopstelling geplaatst met maar liefstdrie camera’s, zodat we alles mooi in beeld konden nemen.Zoals iedereen wel kan vermoeden, is in het trampolinespringende “sky the limit”. Hoe hoger je kan springen, hoebeter en hoe meer punten je kan verdienen. Het doel van ditonderzoek was dan ook om de techniek die deze wereldtopperbeheerst te gaan analyseren en te gaan vergelijken metonze eigen gymnasten.Dit om zó onze technieken te kunnen aanpassen naar eenhoger niveau, waardoor onze gymnasten nog beter zoudenkunnen presteren. Het eerste deel van het onderzoekbestond er dus uit zo hoog mogelijk te springen, waarbij achterafeen biomechanische analyse kon gemaakt worden vande gewrichts-bewegingen van alle segmenten. Het tweededeel bestond eruit om deze wereldtopper aan het werk tezien en hem een aantal sprongen te laten uitvoeren, zodat weook deze van dichtbij konden bekijken en zo eventueel ookhier technische aanpassingen te gaan doen. Tot slot zet ditonderzoek meer kracht bij de nieuwe wind die de trampolinegroepin Sportac is ingeslagen. Wij zijn ervan overtuigddat “stilstaan” achteruitgaan is en dat de wetenschap betrekkenin de sport enkel maar positieve voordelen kan opleverenom op termijn mee te kunnen draaien aan de top.Simon T.Nr. 2 • februari 2015 • 33


Oost-Vlaams Kampioenschap TRATijdens het weekend van 17 en 18 januari vond in Eeklohet Oost-Vlaams Kampioenschap Trampoline en Tumblingplaats. Sportac ‘86 Deinze behaalde bij deze gelegenheidniet minder dan 17 medailles: achtmaal goud, driemaal zilveren zesmaal brons!De toon werd hier meteen gezet door de allerjongsten. Bijde I9-jarigen behaalden Roos Bal, Charlotte Boury en LukaDenolf respectievelijk een eerste, derde en vijfde plaats,goed voor driemaal goud. De jongste spruiten traden aanin een zeer grote categorie met maar liefst 65 gymnasten.Rune Duvilliers deed daar bij de 10-jarigen nog een derdeplaats bovenop. Bij de A-beloften meisjes behaalde FleurVander Vennet (foto) een zilveren medaille. Ben Van Overberghezorgde voor de kroon op het werk door goud meete brengen bij de A-seniores Heren. Ook op zaterdag brachtSportac ‘86 drie medailles mee naar huis. Madison Verdoncktwerd derde bij de B-11 jaar, Louise Lecluyse behaalde eveneenseen derde plaats bij de B-12 jaar en Nicolas Deschèressloot de dag af met een gouden medaille bij de B 13-14 jaar.Sabine A. en Mathijs V.34 • Nr. 2 • februari 2015


Oost-Vlaams Kampioenschap TUBij tumbling kwam Sportac ‘86 aan bod in acht verschillendecategorieën met 13 competitiegymnasten. Bij de B 11-12 jarigenwerd Amber Deruijck Oost-Vlaams kampioene. JenniferVan Crombrugge mocht naar huis met de bronzen medaille.Bij de B 13-14 jarigen behaalde Nina Sterckx een goudenmedaille. Daisy Zwanckaert deed mee in de categorie B 19+en behaalde de bronzen medaille. Zondagnamiddag washet de beurt aan de A-gymnasten. Sam D’Hoop werd Oost-Vlaams kampioen in de categorie A 13-14 jaar. Laura Vandevoordemocht de bronzen medaille in ontvangst nemen inde categorie A 15-17 jaar. Als laatste kwamen de A Seniorenmeisjes aan de beurt. Zara Lucas behaalde daar de zilverenmedaille en Phebe Gussé werd Oost-Vlaams kampioene.Vanwege de redactieraad aan alle gymnasten én hun trainersvan harte proficiat!Pauline C.Nr. 2 • februari 2015 • 35


Dagboek WAGC 2014 – Daytona Beach - FloridaMaandag 10 novemberHet was zover, tijd om te vertrekken naar de WAGC. Om 9.30u werden we verwacht in de luchthaven van Zaventem. Aande douane was het tijd om afscheid te nemen. Even daarnazaten we op het vliegtuig, waar we de volgende 8 uur gingenvertoeven. Gelukkig kon ik de tijd wat verdrijven door filmste kijken op de tv’tjes in de zetels en wat te slapen. We maakteneen tussenstop in Washington en vlogen van daar naarOrlando, dit duurde ongeveer 2 uur. Toen we in Orlando toekwamenwas het ondertussen ongeveer 20.30u. We namende bus naar ons hotel. Na die lange reis van ongeveer 15 uur,was ik blij toen we in ons hotel toekwamen. We waren aangenaamverrast met onze kamer, die een balkon had met uitzichtop de zee. Na het installeren kropen we snel in ons bed,want we waren uitgeput!Dinsdag 11 novemberDe eerste dag! Na het ontbijt gingen we een wandelingmaken op het strand. Daarna was het tijd voor de eerste trainingen.Dit was nog geen 10 minuten stappen van ons hotel.Wat daar opviel was dat er streng werd gecontroleerd, nietalleen bij wie er binnen ging maar ook tijdens de trainingen.Die duurden altijd 40 minuten, als je te vroeg op een toestelging of te lang, kreeg je op je wedstrijd strafpunten. Hiermeehebben we gelukkig geen problemen gehad. Er warendrie verschillende zalen, een trainingshal, een opwarmhalen de wedstrijdhal . Doordat we met redelijk veel tumblerswaren, trainden we in 2 groepen. In de voormiddag haddenwe 2 trainingen na elkaar, 1 in de opwarmhal en 1 in dewedstrijdhal. Niet elke tumblingbaan springt hetzelfde, duswaren deze trainingen vooral nodig om aan de tumblingbaante wennen. In het begin voelde ze nogal hard, maar naeen tijdje had ik daar niet echt last meer van. Hierna gingenwe middageten. We hadden nog wat tijd voor de volgendetraining en er was een zwembad bij ons hotel, dus gingen weeens zwemmen. De 3de en laatste training van de dag wasin de trainingshal. Eens we terug in ons hotel waren ben ikredelijk vroeg in bed gekropen, want ik was weer uitgeputdoordat ik nog wat moest wennen aan het uur verschil.Woensdag 12 novemberHet was mooi weer en er was nog even tijd voor de training,dus dan nog maar even het zwembad in ☺ De trainingen gingengoed. Het was de laatste keer dat we op de wedstrijdbaankonden springen voordat de wedstrijden begonnen,dus iedereen had wat stress. Ik had er gelukkig niet veel lastvan.Donderdag 13 novemberDe eerste wedstrijddag! Alles begon met de openingsceremoniein de voormiddag. Ik had nog trainingen en die gingenzeer goed. Ik had dus het gevoel dat ik er klaar voor was!Vrijdag 14 novemberDe 2de wedstrijddag was een succes voor de Belgische delegatie.We veroverden 2 finaleplaatsen bij tumbling en 1 bijdubbele mini trampoline. Nadien was er een prijsuitreiking,waar we naartoe moesten om onze eerste medaille te vieren.Tegen dat we gegeten hadden en terug in ons hotel waren,was het 23u. We hadden dus een lange dag in de sporthalachter de rug!Zaterdag 15 novemberDe dag van mijn wedstrijd!Ik had pas in de namiddag wedstrijd. Dat zorgde er wel voordat ik de hele voormiddag zat te stressen. Om 13u ging ikopwarmen, die verliep goed waardoor ik al wat minder stresshad. Om 14u begon het echt. De eerste reeks zat goed,dacht ik. Mijn 6 tempen gingen snel, iets te snel, waardoorik na mijn eindsalto niet goed kon landen. Ik was teleurgesteld,omdat het op de trainingen wel altijd lukte. Ik moestnog een reeks springen, dus concentreerde ik me daarop.De 2de reeks was redelijk, maar ik kon veel beter. Mijn wedstrijdwas dus niet zo geslaagd.Zondag 16 novemberDe laatste dag. Het was tijd voor de laatste gymnasten omte springen. Die dag waren de wedstrijden rond de middaggedaan en ’s avonds was er het banket. We hadden veel tijddaartussen, dus dan ben ik met enkele anderen gaan shoppen.De ochtend erna vertrokken we, het was dus al tijd omde valies te maken.Maandag 17 novemberWeer naar huis! Die ochtend stonden we allemaal om 7u inde lobby klaar voor de terugreis van ongeveer 15 uur. Allevluchten verliepen goed en we kwamen dinsdagochtendaan in Zaventem, waar mijn ouders me stonden op te wachten.Het was zeker een leuke, leerrijke, unieke ervaring!Zara L.36 • Nr. 2 • februari 2015


Nr. 2 • februari 2015 • 37


38 • Nr. 2 • februari 2015


Provinciaal Kampioenschap Oost- en West-VlaanderenB-Masters RS beloften en juniorenV.l.n.r. Melanie V., Silke D., Luna V., Roos E., Elien D., Amber A., Jolien V. G., Yasmin S. O. en Michelle D. C.Op zaterdag 8 november 2014 namen onze skippers deelaan het Provinciaal Kampioenschap Rope Skipping te Berlare.Na maandenlang hard trainen was eindelijk de dag aangebrokenwaar we met z’n allen zó hadden naar uitgekeken.Onze skippers kregen die dag de kans om zowel hun speedproevenals hun masteroefening te tonen aan de jury… enook aan hun supporters. Wij, de trainsters, waren ook eenbeetje zenuwachtig, want ook wij waren benieuwd of onzetrainingen de moeite hadden geloond. In de voormiddagsprongen de beloften Yasmin Said Omar, Silke Desloovere,Amber Allij, Roos Eggermont, Luna Vansteelandt en JolienVan Gils. ’s Namiddags kwamen dan onze junioren Ine Vandepitteen Elien Draulans aan de beurt. Het zou sowieso eenlange dag worden, maar door een stroompanne werd heteen nog lángere dag. Desondanks hebben onze skipperstoch heel goed gepresteerd met uiteindelijk twee medaillesvoor de triples. Velen hebben hierbij ook nog een recordbehaald voor hun speedproeven. De oefeningen op het veldwerden ook veel beter uitgevoerd dan tijdens de trainingen,want er werd met veel minder fouten gesprongen. Wij zijndan ook heel fier op onze skippers en waarderen hun inzeten prestaties van zowel op trainingen als op de wedstrijd. Nuzullen we er nog een lap op geven voor de teams…Michelle D. C. en Melanie V.De wedstrijd : twee skippers aan het woord…Op 8 november 2014 ging het PK B-Masters voor beloftendoor. Dit was mijn allereerste competitiewedstrijd ooit, naslechts het tweede jaar dat ik spring! O, wat was ik nerveus!Het begon al een paar dagen eerder op de training, toenwe onze oefening moesten tonen aan de anderen. Ik maaktetoen meer fouten dan anders, dus ik zat ermee in mijn hoofddat ik op de wedstrijd nog méér fouten zou gaan maken endat het niet zo goed zou gaan. Ik had dan ook geen al tehoge verwachtingen. Eén ding wou ik zeker niet: als allerlaatsteeindigen! Daarom ging ik op vrijdag vroeg slapen, wantde volgende morgen moest ik er om al om zes uur uit. Diemorgen was ik nog niet zo nerveus, maar toen we moestenvertrekken, begon mijn buik te kriebelen. Na drie kwartier rijdenarriveerden we in Berlare. Toen iedereen aangekomenwas, konden we beginnen met de opwarming. Mijn zenuwenhad ik tot dan toe onder controle, maar dat veranderde wanneerik op het veld stond te wachten voor mijn eerste proef,de 30 seconden speed. De trainsters zeiden dat ik heel goednaar hen moest luisteren en mijn zenuwen moest vergeten.En dat is toen goed gelukt. Ik was superblij, want ik had ookmijn record verbroken! De volgende oefening, 3 minutenspeed, is ook heel goed verlopen en ik had opnieuw mijnrecord verbroken! Nu moest ik nog mijn freestyle uitvoeren.Daar had ik toch wat schrik voor, want daar stond ik dan, helemaalalleen op zo’n groot veld… voor zoveel mensen! Alsde vorige twee proeven goed waren verlopen, dan zou dezemisschien wat minder zijn, dacht ik. Maar ook die proef is veelbeter verlopen dan ik had verwacht. Nu was alles achter derug. We moesten enkel nog wachten op de resultaten. Eigenlijkvond ik het jammer dat het al voorbij was. Toen iedereenvan onze groep gesprongen had, hebben we samen gegeten.Toen we terugkwamen op het veld stond een man onsop te wachten. Die bleek van de krant “Het Laatste Nieuws”te zijn. Hij vroeg welke groep wij waren en hij heeft een fotoNr. 2 • februari 2015 • 39


genomen. Op woensdag stonden we toen in de krant. Velenhebben dit artikel gezien: zelfs enkele juffen en meestersop mijn school hebben me er over aangesproken. Na eentijdje werd omgeroepen om op het veld te komen. Ik wasopnieuw heel zenuwachtig, want ik wist niet de hoeveelsteplaats ik zou behalen… Ik bleek het beter gedaan te hebbendan ik ooit had durven dromen. Ik vond het superleuk! Dezenuwen bleken dus voor niets nodig… zoals de trainstersaltijd zeggen:”Er is positieve en negatieve stress”. Ik heb blijkbaarde positieve gehad. Nu op naar de volgende wedstrijd!Hopelijk doe ik het dan even goed of, wie weet, misschiennog beter!Amber AllijHet was een lange en vermoeiende dag voor iedereen, maarvooral ook voor de trainsters en de juryleden. Al bij al washet toch een leuke ervaring! De dag begon al vroeg toen dejongste skippers om 7 uur vertrokken naar Berlare en om 12uur kwamen de oudere skippers hen dan vervoegen. Eerstkwamen de beloften aan de beurt. Zij deden 30 secondenspeed, dan 3 minuten speed en tot slot de freestyles. Dat verliepechter niet van een leien dakje, want de stroom viel maarliefst twee keer uit. Ondanks alles was de wedstrijd voor deskippers toch geslaagd! Yasmine behaalde zelfs een mooie9de plaats! Na de prijsuitreiking van de beloften konden wij,de junioren, van start gaan. Wij waren slechts met twee deelnemers,maar we hadden zeker evenveel goede moed! Webegonnen eveneens met 30 seconden speed, gevolgd door3 minuten speed en de freestyles. Daarna was er ook nogeen tripple-toernooi. Bij dit toernooi heeft Eline de 2de enik-zelf de 1ste plaats behaald! Het was alvast een geslaagdewedstrijd!Ine V.Provincaal Kampioenschap A-Masters RS te BerlareOp zondag 12 oktober ging het Provinciaal Kampioenschapvoor de A-beloften door te Berlare. Ik werd al vroeg wakkeren dacht: “Joepie, wedstrijd…” Ik had er echt veel zin in,maar ik had toen ook al wat stress. Het haar moest ingevlochtenworden en dat lukte niet zo goed. Toen reden we naarBerlare. Bij de aankomst zag ik de trainsters al staan en toeniedereen er was, gingen we naar de kleedkamer. We warmdeneerst op. Dan was het zover en gingen we van start metde 30 seconden speed, gevolgd door de 3 minuten speed.Iedereen deed zijn uiterste best om het eigen record te breken.Vervolgens gingen we verder met de freestyles. Na depauze was het mijn beurt. Ik was erg gestresseerd, maar datwas eigenlijk nergens voor nodig. Nadat ik mijn oefeninghad gedaan, kon ik rustig naar de andere oefeningen kijken.Wanneer iedereen klaar was, kwam de prijsuitreiking. Hetwas zover: we kregen onze resultaten en waren heel tevreden.Rune en Kato mochten door naar het Belgisch Kampioenschap!Het was een superleuke dag.Ik was bekaf. Nadien was het oefenen voor de single-rope.Toen iedereen klaar was met de speed, was het tijd om eenhapje te eten. Toen kwam de single-rope. Ik moest al directbeginnen. Na mijn oefening heb ik genoten van de rest. Toenalle skippers klaar waren, was er nog even tijd om buiten tespelen tot aan de prijsuitreiking... Kato was geselecteerdvoor single-rope, 30 seconden speed en 3 minuten speed,Rune voor 3 minuten speed. Iedereen heeft zijn best gedaan.Het was een superleuke wedstrijd.Charlotte W.Op 12 oktober ging het Provinciaal Kampioenschap A-mastersvoor beloften door te Berlare. Een week vóór de wedstrijd,begon ik al pasta te eten en zoals gewoonlijk had ikveel stress, maar uiteindelijk viel alles goed mee. Jammer vande speed, dat kon beter, maar over de freestyle was ik tevreden.Lien D. S.Die zondagmorgen stond ik heel vroeg op en maakte mesnel klaar om samen met mijn ouders naar de wedstrijd inBerlare te rijden. Toen wij aankwamen, waren al mijn teamledenreeds aanwezig. We begonnen ons op te warmen. Sommigenwaren een klein beetje zenuwachtig. Na de opwarmingbegonnen we aan de 30 seconden speed, die ik metveel plezier sprong. Daarna sprong ik de 3 minuten speed.40 • Nr. 2 • februari 2015


Lynn D. W.Belgisch KampioenschapMasters van de beloftenRS te OostendeOp 16 november werd het een mooie dag op het Belgischkampioenschap te Oostende. Proficiat aan Kato en Rune voorhun inzet en resultaten op het BK masters beloften. Runebehaalde er 409 in 3 minuten en Kato 83 in 30 sec, 401 in 3minuten en 1 fout voor de freestyles. Knap gedaan! Op hetBK masters 15+ werd het dit jaar spijtig genoeg niets voor despeed 30 sec maar voor de triples wisten onze skippers zichwel te selecteren met goud en zilver voor een selectie op hetEK in Duitsland deze zomer! Dikke proficiat!!!Een stukje poëzie…Veel getraind om er naartoe te gaan,om er dan op de wedstrijd in Berlare voor te gaan.Na 30 seconden speed aten we een banaan,om er voor 3 minuten opnieuw volledig voor te gaan.We gingen allemaal met Rune mee als het aan ons lag,Jaja voor het Belgisch kampioenschap die dag.We maakten T-shirts met haar naam,zodat ze er kon voor gaan!Foto Freestyle BK: Rune was wel is samen okee, met haar trouwe supporters klaar voor de Het 3 minuten was weer speed een lange dag,daarna zeiden de trainsters: “ kom maar mee”.hopelijk dat er volgend jaar ook een skipper doormag!We maakten nog een leuke foto met de hele groep,Nu naar het team-kampioenschap streven,daarna aten we nog een lekkere snoep.daar zullen we er ook weer een lap op geven!Masters was weer een goede ervaring,zeker toen we hoorden dat Rune voor 3 minuten doorging! Lynn D. W., Rune B., Sofie D., Febe D., Lotte C.RS Sportac ‘86 Deinze supportert voor HandbalteamDon Bosco GentTer voorbereiding van het PK voor teams in maart ben iksamen met medetrainster Lieselot Rogghe op zoek gegaanNr. 2 • februari 2015 • 41


naar een speciale en nuttige uitdaging voor ons oudste beloften-team.Na afloop van het clubkampioenschap wilden wehun stress(bestendigheid) nog wat verder op de proef stellenen hen mentaal voorbereiden op de wedstrijd. Daarnaasthadden ze op die manier tussendoor nog iets om naartoete kunnen werken. Op vrijdagavond 30 januari hebbenonze beloften hun freestyles getoond aan de basisgroepenin Deinze en De Pinte, maar we hadden nog iets anders voorhen in petto... Op zaterdag 31 januari mochten zij voor entertainmentzorgen tijdens een zeer beslissende handbalwedstrijdvan Don Bosco Gent (DBG)! En ja, de sfeer zat er goedin! Ze toonden hun vier freestyles aan het publiek tijdens derust van de herenploeg van 2de nationale tegen United BrusselsH.C. en tijdens de rust van de damesploeg tegen HCEynatten-Raeren. De skippers konden er maar niet genoegvan krijgen: speed 30 seconden tijdens de team time-outs,double dutch speed tussen de wedstrijd van de heren en dedames en om te eindigen nog de befaamde routine ‘CottonEye Joe’ om de overwinningen van de avond volledig vastte leggen. De heren van DBG speelden kampioen en promoverenzo naar eerste klasse, maar ook de dames zorgdenvoor een schitterende overwinning tegen leider Eynatten.Een geslaagde avond dus bij het handbalteam DBG en eenwelverdiende pluim voor onze skippers voor wat betreft huninzet en stressbestendigheid!! Een ervaring die zeker voorherhaling vatbaar is na de vele positieve reacties. Maar eerstnog een maandje hard trainen en samen naar het team-kampioenschaptoeleven!Jolien M.Hieronder nog een woordje van de skippers:31 januari, een dag om nooit te vergeten.Dat mogen jullie allemaal weten!We hebben goed gesprongen en daarna nog gezongen…42 • Nr. 2 • februari 2015


AGH-jongens in actie op het CK…enkele sfeerbeelden…Met dank aan de fotograaf, Eric ’T Kindt.Nr. 2 • februari 2015 • 43


44 • Nr. 2 • februari 2015


Uitslagen AcroPV 1 De Panne 30 januari en 1 februari 2015 : acro A-niveau : open klassementPlaats Naam Club Balans Tempo TotaalA 11-16 jaar gemengd paar - 4 deelnemers1 Van Royen Charlotte - Everaert Pieter Sportac Deinze 25 24,5 49,5A 11 - 16 jaar meisjes drie - 21 deelnemers1 Lorré Liset - Van de Keere Marthe - Quivreux Aukje Gymclub Altis Eeklo 27,7 27,45 55,152 Inghels Axelle - Paelinck Elise - Van Doorne Zoë Sportac Deinze 27,1 27,15 54,255 De Ketelaere Jade - Verhelst Quincy - Van Der Weken Louise Sportac Deinze 27 26,3 53,3A 11 - 16 jaar meisjes paar - 21 deelnemers1 Careelmont Frauke - Careelmont Noortje Sportac Deinze 27,45 27,3 54,754 Demuynck Alessia - De troyer Talia Sportac Deinze 26,9 26,5 53,45 de Waele Kirsten - Bruynooghe Mathilde Sportac Deinze 26,5 26,85 53,35A 12 - 18 jaar meisjes drie : 12 deelnemers1 Struye Luka - Gilson Esther - Laureys Laura TK Werchter 27,4 27,15 54,553 Everaert Maïté - Vervynck Marie-Laure - Lievens Orphelie Sportac Deinze 26,8 26,05 52,856 Van Torhaut Laura - Deleersnyder Famke - Merckx Irma Sportac Deinze 27,25 24,85 52,1A 12 - 18 jaar meisjes paar : 7 deelnemers1 Westhof_jacobs Charlotte - Hendrickx Chloé Ambitious Pro Gymnastics 27,35 26 53,353 Lammens Dagmar - Vanden Berghe Hanne Sportac Deinze 27,6 24,5 52,1A 13 - 19 jaar meisjes drie : 9 deelnemers1 De Keyzer Bieke - Maesele Zara - Van Laecke Dante Sportac Deinze 27,2 26,93 54,13A 13 - 19 jaar meisjes paar : 1 deelnemer1 Lammertyn Noémie - Vanden Berghe Lore Sportac Deinze 27,55 27,45 55A seniores heren paar 2 deelnemers1 Van Hoecke Bart - Goffaux Kilian Sportac Deinze 23,32 26,77 50,09PV acro I- niveau Bazel 17 en 18 januari 2015 : Oost-vlaams kampioenschap :I 1 meisjes paar - 4 deelnemers Oost-Vlaanderen1 Van Hauwaert Hanne - Ghys Febe Sportac Deinze 19,6I 2 meisjes paar - 16 deelnemers Oost-Vlaanderen1 Heyndrickx Heike - Vercraeye Fien Gymclub Altis Eeklo 21,652 Paelinck Julie - Vermeersch Michelle Sportac Deinze 21,24 Van Speybroeck Yara - Tack Hazel Sportac Deinze 20,55I 2 meisjes drie - 13 deelnemers Oost-Vlaanderen1 Moens Libby - Stout Eline - Verlinden Jana Rap & Vrank Evergem 21,44 Deleersnyder Emma, Coppens Fien, Van Overmeeren Lotte Sportac Deinze 20,4PK 2 acro I- niveau Breendonk 7 en 8 februari 2015 : open klassementI 1 meisjes paar - 28 deelnemers1 Wittische Lindsey - Vanderheyden Robin Ambitious Pro Gymnastics 222 Van Hauwaert Hanne - Ghys Febe Sportac Deinze 21,05I 2 meisjes paar - 33 deelnemers1 Van der taelen Nelle - Dejonghe Nora Ambitious Pro Gymnastics 22,252 Paelinck Julie - Vermeersch Michelle Sportac Deinze 22,055 Van Speybroeck Yara - Tack Hazel Sportac Deinze 21,4I 2 meisjes drie - 29 deelnemers1 Van Herck Luna - De schryver Judith - Vanoverbeke Manouk Wild Gym 22,0510 Deleersnyder Emma, Coppens Fien, Van Overmeeren Lotte Sportac Deinze 20,45Nr. 2 • februari 2015 • 45


Uitslagen TumblingClubkampioenschap - 11/01/2015 - DeinzeMiniemen & Beloften - 8 dlnPlaats Naam Club Totaal1 Amber De Ruijck Sportac ’86 56,02 Jennifer Van Crombrugge Sportac ’86 55,13 Nina Sterckx Sportac ’86 52,94 Amy Van Parys Sportac ’86 52,55 Alba Albani Sportac ’86 52,06 Feline Hermans Sportac ’86 48,17 Chloe Callens Sportac ’86 43,18 Aurélie Peirs Sportac ’86 36,0Junioren & Senioren - 6 dln1 Phebe Gussé Sportac ’86 40,22 Laura Vandevoorde Sportac ’86 40,13 Zara Lucas Sportac ’86 39,34 Daisy Zwanckaert Sportac ’86 38,35 Sam D’Hoop Sportac ’86 34,46 Rani Bruynoghe Sportac ’86 31,9PV1 OVL & WVL - 17-18/01/2015 - EekloB 11-12 jaar Meisjes - 10 dlnPlaats Naam Club Reeks 1 Reeks 2 Reeks 3 Totaal1 Deruijck Amber Sportac ’86 26,600 26,800 26,900 80,3003 Jennifer Van Crombrugge Sportac ’86 26,800 26,000 25,900 78,7007 Alba Albani Sportac ’86 21,600 25,800 25,800 73,2009 Feline Hermans Sportac ’86 23,600 22,300 22,700 68,600B 13-14 jaar Meisjes - 10 dln1 Nina Sterckx Sportac ’86 28,200 27,100 26,400 81,7008 Amy Van Parys Sportac ’86 16,500 25,200 22,500 64,200B 16 jaar Meisjes - 10 dln1 Claire Boon Gymclub Altis Eeklo 27,500 28,800 29,400 85,7005 Rani Bruynoghe Sportac ’86 27,000 27,600 26,600 81,200B 19+ Meisjes - 6 dln1 Jente Bontinck Gymclub Altis Eeklo 28,100 28,900 28,800 85,8003 Zwanckaert Daisy Sportac ’86 25,800 28,400 29,400 83,600A 13-14 jaar Meisjes - 6 dlnPlaats Naam Club Reeks 1 Reeks 2 Totaal1 Lobke Flement Gymclub Altis Eeklo 29,600 28,600 58,2006 Aurélie Peirs Sportac ’86 20,100 15,900 36,000A 13-14 jaar Jongens - 1 dln1 Sam D’Hoop Sportac ’86 23,800 27,500 51,300A 15-17 jaar Meisjes - 6 dln1 Pauline Van de Keere Gymclub Altis Eeklo 31,000 30,800 61,8003 Laura Vandevoorde Sportac ’86 28,100 26,200 54,300A Seniores Meisjes - 4 dln1 Phebe Gussé Sportac ’86 29,800 28,900 58,7002 Zara Lucas Sportac ’86 29,000 26,400 55,40046 • Nr. 2 • februari 2015


Uitslagen Rope SkippingProvinciale B-Masters 8/11/2014 - BerlareBeloften Meisjes - 72 dlnPlaats Naam Club Totaal1 De Spiegeleer Lise Recrean Skippers 199 Said Omar Yasmin Sportac Deinze 4835 Vansteelandt Luna Sportac Deinze 13648 Eggermont Roos Sportac Deinze 18051 Allij Amber Sportac Deinze 18752 Desloovere Silke Sportac Deinze 18856 Van Gils Jolien Sportac Deinze 204Junioren Meisjes - 59 dlnPlaats Naam Club Totaal1 Meskens Maxime Moving Baasrode 1441 Draulans Elien Sportac Deinze 14445 Vandepitte Ine Sportac Deinze 153Belgisch Kampioenschap A-Masters beloften 16/11/2014 - OostendeBeloften Meisjes - 72 dlnPlaats Naam Club Totaal1 Delcroix Eline Recrean Skippers 1513 Van Overbeke Kato Sportac Deinze 48Beloften Meisjes - speed 3 min - 23 dln1 De Temmerman Steffi Locomotion Rope Skipping Zottegem 42811 Blanchaert Rune Sportac Deinze 40914 Van Overbeke Kato Sportac Deinze 401Meisjes 15 plus - SR speed - 26 dln1 Govaert Freija Moving Baasrode 959 De Block Heleen Sportac Deinze 9022 Allaert Chiara Sportac Deinze 84Meisjes - Triples - 10 dln1 Van Belleghem Eva Sportac Deinze 1522 De Block Heleen Sportac Deinze 136Clubkampioenschap 11/01/2015 - DeinzeCompetitie -11Plaats Naam Club1 Kara en Keana Sportac Deinze2 Anne-Fleur en Marie Sportac Deinze3 Ayno en Leonie C. Sportac Deinze4 Lisa en Fonkel Sportac Deinze5 Ella C. en Sara Sportac Deinze6 Fleur en Katharina Sportac Deinze7 Eline VB. en Loeca Sportac Deinze8 Bente en Pauline Sportac Deinze9 Team Febe Sportac Deinze10 Olivia en Zoë Sportac Deinze11 Team Ella DS. Sportac DeinzeCompetitie 12-131 Maarten, Sara, Charlotte, Lien en Audeline Sportac Deinze2 Yasmin, Julie, (Amber), Silke, Amber en Luna Sportac Deinze3 Ine, Elien, Jolien, Roos en Jolein Sportac DeinzeCompetitie 14 +1 Chiara, Justien, Eva en Kato Sportac Deinze2 Janou, Bo, Amy en Heleen Sportac Deinze3 Lynn, Lotte, Febe, Sofie, (Rune) Sportac DeinzeNr. 2 • februari 2015 • 47


48 • Nr. 2 • februari 2015


Kalenderfebruari 201511-10/02 TU/TRA Jurycursus categorie III + IV Deinze21-22/02 ACRO PV 2 (A en B) Niel28/2-1/3 AGH Oost-Vlaams kampioenschap St.-Niklaasmaart 20154-8/03 ACRO Maia Cup Maia, Portugal7-8/03 ACRO PV 3 (C en I) Bree7-8/03 TU/TRA PV 3 Sint-Gillis-B-D7-8/03 RS PK teams (A-stroom) O-W-Vl Evergem14-15/03 ACRO PV3 (A en B) Deinze14-15/03 RS BK teams Dendermonde14-15/3 AGH Vlaams kampioenschap Izegem21/03 RS Mini teams Rope skipping O-W-Vl Roeselare28-29/03 TU/TRA VK Ingelmunster28/03 ACRO VK (C en I) Mariakerkeapril 20154-5/04 ACRO VK (A en B) Breendonk10-12/04 ACRO Fiac (I en A en B) (internationaal) Breendonk25-26/04 TU/TRA BK Petegem-aan-de-Leie25-26/4 AGH Belgisch kampioenschap Wallonië25-26/04 ACRO BK Mariakerke26/04 RS Teams B-stroom O-W-V DeinzeMEI 20159-10/05 TU/TRA Coupe KBT Beveren-Waas10/05 RS Minimasters O-W-Vl Aalst16/05 RS Democup Dendermonde30/05 Gymfinales Gent31/05 TU Tumbling Team Cup SchelleNr. 2 • februari 2015 • 49


Met dank aan onze adverteerdersApotheek De Smet 11Applitek 21Architectenbureau Guy De Muynck 7Bakkerij Blanchaert 21Belfius 31Best-Performance 52Bistro Marron 27BVBA Solano - Délifrance 7Coiffure M 15Corgas 11Croissy 11Delhaize (Geert en Nadia) 17Dematra NV 25Den Blauwen Verzekeringen 11Dieter T’Siolle 31Drankencentrale Allaert 13Drukkerij Careel 17Drukkerij De Maertelaere 15Essostation De Witte 11Garage De Prins Toyota 21G-Brand 9Hildes Kaasboetiek 11Infraplan 27KBC Bank en Verzekeringen 25KVK - Kapconstruct 2L.E.T. NV 15Lieven Everaert Verhuizingen 13Lingerie Cristel 27Lippens Grondwerken 15Mady BVBA 15Martieline 15Optiek Lammerant 9Parfumerie Craeymeersch 13Parfumerie Decaluwé 5Peter en Isabel slagerij 27Play 17Scarpette BVBA 17‘t Stramien 21The Ponderosa BVBA 15Traiteur Mike Goeteyn 15Tuinaanleg Vandeputte 11Torck 31Verbeke D en Co BVBA 5Versteele BVBA 51Verzekeringen Johan Desmet 23Vishandel De Deystere 11Wecapo 21Wieme Ann 5Wijnen Lambrecht 21Yves Vande Putte 9Zakenkantoor Vleeshouwers-Peirens 7Zakenkantoor Camfisc 3150 • Nr. 2 • februari 2015


MOKKAOPEL DOET 7 DAGENDUITSE KLASSE INEEN NIEUWE PRIJSKLASSE.HET BESTE BODZijn royale wielen en grote spoorbreedte maken duidelijk dat de Mokka niet terugschrikt voor hetruigere werk. De Duitse kwaliteit en hightech opties zorgen dat hij in iedere situatie soepel blijftpresteren. De Opel Mokka koppelt een schitterend design aan innovatieve technologie en maaktelke DAT rit IS een DUITSE stuk KLASSE avontuurlijker. IN EEN NIEUWE Ontdek PRIJSKLASSE.zijn straffe prijs en zijn Duitse klasse in onze showroom.VAN 13 TOT 20 SEPTEMBERHAAL MEER UIT UW WAGEN, KOOP EEN OPEL.(1)(2) (3)ONTDEK UW OVERNAMEPRIJS OP HETBESTEBOD.BE(1) De Overnamepremie geldt bij inlevering van een voertuig en is voorbehouden aan particuliere klanten. Dit aanbod is niet omzetbaar in contanten. De naam van de koper van de nieuwe wagen moet overeenkomen met de naam van de laatste eigenaar van het ingeruilde voertuig. De inruilwagen dientingeschreven te zijn op het moment van ondertekening van de verkoopsovereenkomst. Het bedrag van de Overnamepremie hangt af van de nieuwe Opel die de koper aanschaft.(2) De 0% financiering is een lening op afbetaling met een maximumlooptijd van 48 maanden en een vaste debetrente = jaarlijks kostenpercentage, JKP van 0%, Geen minimum voorschot vereist. Basis JKP op 01/09/2014 van 4,99%. Aanbod geldig van 13/09/2014 tot20/09/2014. Voorbehouden aan particuliere klanten bij aankoop van een nieuwe Opel, met uitzondering van Ampera en Movano. Let op, geld lenen kost ook geld. Financieringsvoorbeeld, Opel FlexCare inbegrepen, opgesteld voor de duur van 5 jaar (incl. 2 jaar fabrieksgarantie) en eenopel.bejaarlijkse maximale kilometerstand van 15.000 4,5-7,7 km, voor een Opel Astra L/100 5-deurs Enjoy 1.4 (100pk) KMincl. Connect Pack. Prijs: € 120-158 17.649,00 (na aftrek van € 2.375,00 G/KMNettoprijskorting en € 551,00 Packkorting). Voorschot: € 5.217,16. Te financieren: € 12.431,84. 48 maandaflossingen van € 259,00 en eenvaste debetrente = jaarlijks kostenpercentage, JKP van 0%. Totale prijs op afbetaling: € 17.649,00. Onder voorbehoud van goedkeuring van uw dossier door Opel Financial Services, handelsnaam van GMAC Continental Corporation (Belgisch bijkantoor), Noorderplaats 5, 2000 Antwerpen.BTW BE 404 472 182, RPR Antwerpen (kredietgever).(3) Opel FlexCare verlengde garantie is een optionele verlenging van de standaard fabrieksgarantie die tegen betaling van het factuurbedrag aan de klant wordt aangeboden. General Motors Belgium NV garandeert dat de verstrekte motorvoertuigen, volgens de heersende stand van de techniek vantoepassing op de respectievelijke voertuigtypes, vrij zijn van defecten gedurende de ganse periode van het Opel FlexCare contract onder dezelfde voorwaarden als de standaard fabrieksgarantie. De Opel FlexCare verlengde garantie vangt aan na afloop van de standaard fabrieksgarantie en dekt allemilieu-informatie componenten en onderdelen die door de standaard (KB fabriekswaarborg 19/03/2004): van het nieuwe voertuig gedekt zijn opel.bevoor een vastgestelde periode of een vastgesteld aantal kilometers (afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt) in de landen van de Europese Economische Ruimte. Inbegrepen in de Opel FlexCareverlengde garantie is de mobiliteitsgarantie Opel Assistance. De Opel FlexCare verlengde garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument krachtens de toepasselijke nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen.milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.beopel.beOOK OPEN OP ZONDAG 14 SEPTEMBERVERSTEELE.BEWILLY NAZARETH WILLYWAREGEM DEINZE WAREGEM DEINZEE. Gentsesteenweg Bekaertlaan 2 - 88 4WETTERENE. Gentsesteenweg Bekaertlaan 2 - 88 4Begoniastraat 12 • 9810 Nazareth-EkeTel: +32 (0)56 (0)9 Noordlaan 386 61 58 51 00 11 170 • 9230 Tel: Wetteren+32 (0)56 (0)9 386 61 58 51 00 11info@versteele.beinfo@versteele.be09/385.71.15 • www.opelwilly.be • info@opelwilly.be09/369.14.44 • www.opelwilly.be • info@opelwilly.bewww.facebook.be/GarageVersteeleDB671545

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine