Views
4 years ago

รายชื่อเล่มวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา - kmutt

รายชื่อเล่มวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา - kmutt

รายชื่อเล่มวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา -

รายชื ่อเลมวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม พ.ศ.จบ ระดับ ชื่อ นามสกุล ชื ่อวิทยานิพนธ 2548 โท น.ส.สุกานดา กาสังข การพัฒนาและปรับปรุงวัสดุดูดซับราคาถูกเพื่อใชในการกําจัดสียอมรีแอคทีฟและสียอมเบสิก 2548 โท น.ส.ชลิดา อูตะเภา ศักยภาพของขยะผักผลไมในการผลิตมีเทนแบบไรอากาศ 2548 โท น.ส.ชนิสา หงอสุวรรณ การดูดซับสียอมรีแอคทีฟและสียอมเบสิคโดยใชกากตะกอนของเสีย 2548 โท น.ส.จุฑารัตน แสนศักด การประยุกตใชระบบเอสบีอารถานกัมมันชนิดเกล็ดในการบําบัดน้ําเสียโรงงานฟอกยอมที่มีการปนเปอนสีไดเร็กทแดง23และสีไดเร็กทน้ําเงิน201 2548 โท นายทรงเกียรติ อรัญรัตนรุงโรจน อิทธิพลของฤดูกาลตอปริมาณพอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคารบอนในเตชุมชนเมือง 2548 โท น.ส.อุสรา ปุณวัฒนา ดัชนีชี้วัดทางสิ่งแวดลอมของอุตสาหกรรมปลากระปอง 2005 โท นายยุทธพงศ สาพรหม Utilization of MCM-41 Synthesized fromRice Husk Ash Silica as an Air Sampling Material 2548 โท น.ส.เมธินี ระรื่นเริง ประสิทธิภาพการบําบัดของระบบเอสบีอารในน้ําเสียที่มีสารประกอบไซยาไนดปนเปอน 2548 โท น.ส.ธนัญญา ลอมลิ้ม การศึกษาความเขมขนและการกระจายตัวของสารอินทรียระเหยบริเวณแทนพิมพในโรงพิมพขนาดใหญ 2548 โท น.ส.ศิรินภา มาเมือง การตรึงกากตะกอนโลหะหนักโดยการกระตุนเถาแกลบดําดวยสารเคมีและความรอนความสามารถในการชะโลหะหนัก 2548 โท น.ส.ทิพาพรรณ รักษวงศ สมบัติของกอนหลอแข็งกากตะกอนโลหะที่ใชซีเมนตผสมเปนวัสดุยึดประสาน 2548 โท น.ส.วรางคณา ใจมั่น การตรึงกากตะกอนโลหะหนักโดยการกระตุนเถาแกลบดวยสารเคมีและความรอน ความสามารถในการชะโลมโลหะหนัก 2548 โท นายรุงโรจน ปยะภานุวัตน การหลอแข็งกากตะกอนโลหะหนักโดยการกระตุนปูนขาวผสมเถาแกลบดําดวยสารเคมีและความรอน 2548 โท น.ส.ณัฐยา ทานทรัพย การรั่วไหลของโลหะหนักจากกอนหลอแข็งของเสียที่เตรียมโดยการกระตุนเถาแกลบดวยดาง 2548 โท น.ส.นิติยา จันทรอําภากุล ประสิทธิภาพของระบบเอสบีอารซึ่งใชเชื้อแคนดิดายูทิลลิส 2548 โท น.ส.ธิราพร กริชจนรัช อิทธิพลของฤดูกาลตอปริมาณ n-alkanes ในเขตชุมชนเมือง 2548 โท น.ส.มัทธนะ พรหมสวัสดิ์ การรั่วไหลของโลหะหนักจากกอนหลอแข็งของเสียที่เตรียมโดยการกระตุนเถาแกลบและเถาแกลบดําดวยความรอน 2548 โท นายธชพล ณ นคร สมบัติของกอนหลอแข็งกากตะกอนโลหะหนักที่ใชปูนซีเมนตปอรตแลนดและเถาแกลบดําเปนวัสดุยึดประสาน 2548 โท น.ส.สิริวรรณ เอี่ยมสะอาด อิทธิพลของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของสภาพอากาศที่มีตอความเขมขนของสารประกอบฟอรมัลดีไฮดและอะเซทอลดีไฮดในเขตชุมชนเมือง 2005 เอก น.ส.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ Effects of Seasons and Surface Resistances on Sulfur Dioxide Deposition Velocity 2547 โท น.ส.เมธินี ระรื่นเริง ประสิทธิภาพการบําบัดของระบบเอสบีอารในน้ําเสียที่มีสารประกอบไซยาไนดปนเปอน 2547 โท น.ส.ปรินุช อานเปรื่อง อัตราสวนที่เหมาะสมของแรธาตุในปุยอินทรียจากกากตะกอนฟารมสุกรในการเพราะเลี้ยงสาหรายคลอเรลลาและไรแดง 2547 โท นายถนัด มากทองคํา การดูดซับโลหะเงินจากน้ําลางฟลมโดยไคตีนบีด 2547 โท น.ส.สนธิรัตน กลั่นกรอง การดูดซับสียอมเบสิคและสียอมรีแอคทีฟโดยใชเคโอลินเคลือบดวยไคโตซาน 2547 โท น.ส.จุฑารัตน เหมบุญ อิทธิพลของภูมิอากาศตออัตราความเร็วของการตกสะสมของกาซซัลเฟอรไดออกไซด 2547 โท น.ส.ภารวี ศรีศรศักดิ์ การกําจัดสียอมประเภทสีดิสเพอรสจากน้ําเสียจากการฟอกยอมสิ่งทอดวยระบบถานกัมมันตชนิดเกล็ด-เอสบีอาร 2547 โท น.ส.วิชชุลลดา พลหาญ การศึกษาสภาวะการใชงานที่เหมาะสมอขงฟลเตอรแพคที่ออกแบบเพื่อการเก็บตัวอยางสารกรดในบรรยากาศ 2547 โท นายเกียรติชัย ตั้งสิริวรกุล การทําปุยหมักจากกากตะกอนของมูลสุกรและบัลกิงเอเจนต 2547 โท น.ส.สวลี ดีประเสริฐ ธาตุอาหารรองและจุลธาตุที่นําไปใชไดในดินที่ใสกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียฟารมสุกร 2547 เอก นายพลกฤตย จิตรโต A Study of Acid Deposition in the Central Region of Thailand 2547 โท น.ส.ศรีประภา กลวยไม ณ อยุธยา การบําบัดน้ําเสียสียอมสังเคราะหชนิดรีแอคทีฟ โดยใชเถาลอยขี้เลื่อยในระบบคอลัมน 2547 โท น.ส.ชลลดา เชื่อมแกว การประยุกตใชระบบ แพค เคจ อารบีซี ในการกําจัดสารประกอบไซยาไนดในน้ําเสีย 2547 โท น.ส.วรภรณ หมูศิลป การผลิตปุยกากตะกอนน้ําเสียอุตสาหกรรมผลิตเสนกวยเตี๋ยวเพื่อการเพาะเลี้ยงสาหรายเกลียวทอง 2547 โท น.ส.วารุณี ฉัตรเท การทดสอบความเปนพิษของสียอมโดยใชสาหรายและไรแดง 2547 โท น.ส.พรพิมล บุญคุม การนํากลับโลหะเงินจากกากโลหะโดยใชเถาลอยขี้เลื่อย 2547 โท น.ส.จิตติมา ประสาระเอ การศึกษาการใชขี้เถาแกลบผสมปูนขาวในการทําบล็อกปูพื้น 2547 โท น.ส.ปณีตา สาลี การบําบัดสียอมประเภทสีไดเร็กทจากน้ําเสียโรงงานฟอกยอมดวยระบบถานกัมมันตชนิดเกล็ด-เอสบีอาร 2546 โท น.ส.กันยาพร เหลืองวิสุทธิศิริ การศึกษาการใชขี้เถาแกลบผสมปูนซีเมนตในการทําบล็อกปูพื้น 2546 โท น.ส.พรรณทิพย กาหยี การศึกษาการสรางกรดในการหมักแบบไรอากาศของขยะผักผลไม 2546 โท น.ส.ณัฐพร ดํารงโรจนวัฒนา การศึกษาการใชกากตะกอนน้ําเสียชุมชนรวมกับเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพื่อการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง 2546 โท น.ส.อาภาวดี เบ็ญจมธารกุล การผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงจากกากตะกอนน้ําเสียอุตสาหกรรมเพื่อเปนพลังงานทดแทน 2546 โท น.ส.รติกร แสงหาว โคแอกกูแลนดและโคแอกกูแลนดเอดจากเมล็ดพืช

แผนการจัดการความรู้ - kmutt
โดย รศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร - kmutt
OMNIPAC® Field-Erected SBR Package Plants - Siemens Water ...
คำแนะนำการเขียนคำขอสิทธิบัตร - kmutt
ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโล - kmutt
อ่านรายละเอียดต่อ - kmutt
แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้บริการยานพาหนะ รับ - kmutt
ชื่องานวิจัย การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อบริห - kmutt
ประกาศสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อ - kmutt
ประวัติ (CV) - kmutt
AFHW 2013 Scientific Programme - kmutt
Download Oral presentation program - kmutt
Suranaree Journal of Science and Technology - kmutt
รายวิชาตามหลักสูตร - kmutt
Biofuels for Transport Sector in Thailand Somchart ... - kmutt
CURRICULUM VITAE Name Mr. Somkiat Prachayawarakorn ... - kmutt
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) - kmutt
BIO-DATA Name: Somchart Soponronnarit (สมชาติ โสภณรณ ... - kmutt
คูมือทําความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยลัย กลุ - kmutt
ประวัติ (CV) - kmutt
สารสนเทศ 2549 - kmutt
5. เทคนิคการจัดการโครงการและการตัดสินใจ - kmutt