Views
2 years ago

Chapter 7

Chapter 7

การบาน

การบาน ใหทําขอนี้โดยมี Diversity factorอุปกรณประกอบของระบบทอน้ํา1 Expansion tankมีในระบบปดอยางเดียว ไวสําหรับรักษาความดันของน้ําในระบบ โดยทําใหน้ําเพิ่มระดับ เมื่ออุณหภูมิของน้ําสูงขึ้น2. Strainerเปนอุปกรณปองการความเสียหายของอุปกรณ สวนใหญเปนตะแกรงควรติดตั้งกอนอุปกรณตางๆ3. Thermometer and Pressure Gagesติดตั้งตามที่เห็นควร4. Air Vent.ไวสําหรับระบายลมที่อาจเกิดขึ้นในระบบ ควรติดตั้งไวที่จุดสูงสุดของระบบ5. เครื่องทําน้ําออนปกติติดตั้งไวในทอน้ําปอน cooling tower เพื่อปรับคุณภาพน้ํากอนเขาระบบ6. Cooling Towerรุปแบบระบบทอเปนอุปกรณที่ลดอุณหภูมิของน้ําในระบบ โดยใชหลักการ heat exchangerระหวางน้ําและอากาศ เปนระบบเปดสูบรรยากาศ ปริมาณน้ําที่หายไปที่cooling tower มีดังนี้5.1 น้ําผอนทิ้ง (bleeding off หรือ blow-down) 0.3 – 0.4%5.2 น้ําระเหยเพื่อลดอุณหภูมิ ประมาณ 1%5.3 น้ําทีไปกับแรงลมพัดประมาณ 0.1 – 0.3%

แนวการเดินทอมี Three WayMixing Valveสําหรับปรับอุณหภูมิน้ําแบบอัตโนมัติ มี PlugCock สําหรับปรับอัตราการไหลแบบอัตโนมัติมี Plug cock สําหรับปรับอัตราการไหลดวยมือการเดินทอน้ํายาน้ํายาสวนใหญเปน R-12, R-22, R-500 มีวิธีดังนี้1. Pressure Drop นอยที่สุด2. น้ํายามีการเปลี่ยนสถานะระหวางการทํางาน3. ใหมีการสะสมของน้ํายาในคอมเพรสเซอรนอยที่สุด และตองไมมีน้ํายาในสภาพของเหลวเขาสูคอมเพรสเซอร

Chapter 7 - Goodheart-Willcox
Chapter 7 Introduction to Crystallography
Chapter 7 Exponents and Pol
Chapter 7: Market Structure