ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU

fzplus.hr
  • No tags were found...

SADRŽAJ

SADRŽAJ

PREDGOVOR

XV

ZAKON

O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU

(Nar. nov., br. 47/09)

PRVI DIO

TEMELJNE ODREDBE

(čl. 1. - 39.)

Glava I. - OPĆE ODREDBE (čl. 1. - 14.)

Predmet Zakona (članak 1.)

l

Upravna stvar (članak 2.) 3

Primjena Zakona (članak 3.) 6

Stranka u upravnom postupku (članak 4.) 9

Načelo zakonitosti (članak 5.) 11

Načelo razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa

(članak 6.) 13

Načelo pomoći stranci (članak 7.) 15

Načelo utvrđivanja materijalne istine (članak 8.) 16

Načelo samostalnosti i slobodne ocjene dokaza (članak 9.) 18

Načelo učinkovitosti i ekonomičnosti (članak 10.) 21

Načelo pristupa podacima i zaštite podataka (članak 11.) 22

Pravo stranke na pravni lijek (članak 12.) 23

Načelo zaštite stečenih prava stranaka (članak 13.) 27

Službena uporaba jezika i pisma (članak 14.) 29

Glava II.- NADLEŽNOST (čl. 15. - 22.) 30

Stvarna nadležnost (članak 15.) 30

Mjesna nadležnost (članak 16.) 32

l


Obveznost pravila o stvarnoj i mjesnoj nadležnosti (članak 17.) 35

Postupanje nenadležnog javnopravnog tijela po podnesku (članak 18.) 36

Sukob nadležnosti (članak 19.) 38

Odlučivanje o sukobu nadležnosti (članak 20.) 40

Zajednička odluka u upravnoj stvari (članak 21.) 42

Jedinstveno upravno mjesto (članak 22.) 44

Glava III.- SLUŽBENA OSOBA (čl. 23. - 25.) 46

Službena osoba (članak 23.) 46

Izuzeće službene osobe (članak 24.) 47

Rješavanje kolegijalnog tijela (članak 25.) 53

Glava IV. - PRAVNA POMOĆ U UPRAVNIM STVARIMA

(čl. 26. - 29.) 54

Pravna pomoć (članak 26.) 54

Pružanje pravne pomoći (članak 27.) 55

Odbijanje pružanja pravne pomoći (članak 28.) 56

Troškovi pravne pomoći (članak 29.) 57

Glava V. - SUDJELOVANJE STRANKE U POSTUPKU

(čl. 30. - 39.) 57

Izjašnjavanje stranke (članak 30.) 57

Postupovna sposobnost stranke (članak 31.) 59

Zastupanje stranke (članak 32.) 60

Zakonski zastupnik (članak 33.) 62

Privremeni zastupnik (članak 34.) 64

Zajednički predstavnik i zajednički opunomoćenik (članak 35.) 67

Opunomoćenik (članak 36.) 68

Opunomoćenik za primanje pismena (članak 37.) 71

Stručni pomagač (članak 38.) 73

Smrt stranke, odnosno prestanak postojanja pravne osobe (članak 39.) 74

DRUGI DIO

POKRETANJE I VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA

(čl. 40. - 95.)

Glava I. - POKRETANJE POSTUPKA (čl. 40. - 46.) 75

Načini pokretanja postupka (članak 40.) 75


Pokretanje postupka na zahtjev stranke (članak 41.) 80

Pokretanje postupka po službenoj dužnosti (članak 42.) 85

Pokretanje postupka javnom objavom (članak 43.) 87

Spajanje i razdvajanje upravnih stvari (članak 44.) 90

Izmjena zahtjeva (članak 45.) 92

Odustanak od zahtjeva i obustava postupka (članak 46.) 94

Glava II. - POSTUPAK RJEŠAVANJA UPRAVNE STVARI

(čl. 47. - 57.) 98

Utvrđivanje činjeničnog stanja (članak 47.) 98

Neposredno rješavanje (članak 48.) 100

Neposredno rješavanje u postupku pokrenutom po službenoj

dužnosti (članak 49.) 100

Neposredno rješavanje u postupku pokrenutom na zahtjev stranke

(članak 50.) 101

Ispitni postupak (članak 51.) 102

Prava i dužnosti stranke u ispitnom postupku (članak 52.) 103

Naknadno priznavanje položaja stranke (članak 53.) 105

Usmena rasprava (članak 54.) 105

Prethodno pitanje (članak 55.) 109

Rješavanje prethodnog pitanja (članak 56.) 111

Nagodba (članak 57.) 116

Glava III.- DOKAZIVANJE (čl. 58. - 70.) 120

Dokazi (članak 58.) 120

Osiguranje dokaza (članak 59.) 122

Isprave (članak 60.) 123

Pribavljanje isprava (članak 61.) 125

Svjedoci (članak 62.) 127

Obveza svjedočenja (članak 63.) 127

Saslušanje svjedoka (članak 64.) 130

Vještačenje (članak 65.) 133

Pravila vještačenja (članak 66.) 135

Novčane kazne za svjedoke, odnosno vještake (članak 67.) 139

Očevid (članak 68.) 139

Dužnost omogućivanja provedbe očevida (članak 69.) 141

Izjava stranke (članak 70.) 143


Glava IV.- RADNJE U POSTUPKU (čl. 71. - 78.) 144

Podnesci (članak 71.) 144

Podnošenje podneska unutar roka (članak 72.) 147

Nedostaci u podnesku (članak 73.) 148

Prijevod podneska (članak 74.) 149

Elektronička komunikacija (članak 75.) 150

Zapisnik (članak 76.) 152

Zaključak (članak 77.) 157

Obnavljanje (rekonstrukcija) spisa (članak 78.) 159

Glava V.- ROKOVI (čl. 79. - 82.) 161

Određivanje rokova (članak 79.) 164

Računanje rokova (članak 80.) 165

Nedjelje, blagdani i neradni dani (članak 81.) 166

Povrat u prijašnje stanje (članak 82.) 166

Glava VI.- OBAVJEŠĆIVANJE (čl. 83. - 95.) 174

Oblici obavješćivanja (članak 83.) 174

Obavješćivanje o tijeku postupka i razgledavanje spisa (članak 84.)... 175

Osobna dostava (članak 85.) 178

Posredna dostava (članak 86.) 181

Dostava zajedničkom predstavniku (članak 87.) 183

Dostava pravnoj osobi, osobi koja obavlja registriranu djelatnost i

javnopravnom tijelu (članak 88.) 183

Dostava u posebnim slučajevima (članak 89.) 184

Mjesto dostave (članak 90.) 186

Promjena adrese stranke i osobe ovlaštene za zastupanje (članak 91.) 187

Vrijeme dostave (članak 92.) 188

Dostavnica (članak 93.) 189

Dostava elektroničkim putem (članak 94.) 190

Dostava javnom objavom (članak 95.) 190


TREĆI DIO

RJEŠAVANJE UPRAVNE STVARI

(čl. 96. - 104.)

Rješenje (članak 96.) 191

Oblik rješenja (članak 97.) 192

Sadržaj rješenja (članak 98.) 194

Rješenje u stvarima manjeg značenja (članak 99.) 198

Djelomično, dopunsko i privremeno rješenje (članak 100.) 199

Rok za donošenje rješenja (članak 101.) 201

Predmnjeva usvajanja zahtjeva stranke (članak 102.) 203

Jamstvo stjecanja prava (članak 103.) 204

Otklanjanje pogrešaka u rješenju (članak 104.) 205

ČETVRTI DIO

PRAVNI LIJEKOVI

(cl. 105. -132.)

Glava I.- ŽALBA (čl. 105. - 121.) 206

Izjavljivanje žalbe (članak 105.) 206

Odricanje od prava na žalbu i odustanak od žalbe (članak 106.) 208

Predmet žalbenog postupka (članak 107.) 209

Sadržaj žalbe (članak 108.) 210

Rok za izjavljivanje žalbe (članak 109.) 212

Predaja žalbe (članak 110.) 213

Pravo stranke kad je uputa o pravnom lijeku pogrešna (članak 111.)... 214

Odgodni učinak žalbe (članak 112.) 215

Postupak i ovlasti prvostupanjskog tijela u povodu žalbe (članak 113.).. 216

Postupanje drugostupanjskog tijela po primitku žalbe (članak 114.).. 220

Postupanje i ovlasti drugostupanjskog tijela u povodu žalbe

(članak 115.) 221

Odbijanje žalbe (članak 116.) 223

Poništavanje rješenja (članak 117.) 223

Izmjena rješenja (članak 118.) 224

Postupak po žalbi kad prvostupanjsko tijelo na zahtjev stranke nije

riješilo u roku (članak 119.) 225


Drugostupanjsko rješenje (članak 120.) 227

Rok za donošenje drugostupanjskog rješenja (članak 121.) 227

Glava II.- PRIGOVOR (čl. 122.) 228

Izjavljivanje prigovora i postupanje po prigovoru (članak 122.) 228

Glava III.- OBNOVA POSTUPKA (čl. 123. - 127.) 231

Razlozi i rok za obnovu postupka (članak 123.) 231

Prijedlog za obnovu postupka (članak 124.) 240

Tijelo nadležno za rješavanje o prijedlogu za obnovu postupka

(članak 125.) 243

Pokretanje obnove postupka (članak 126.) 244

Rješenje o obnovi postupka (članak 127.) 246

Glava IV. - OGLAŠIVANJE RJEŠENJA NIŠTAVIM

(čl. 128.) 248

Oglašivanje rješenja ništavim (članak 128.) 248

Glava V. - PONIŠTAVANJE I UKIDANJE RJEŠENJA

(čl. 129. - 132.) 252

Poništavanje i ukidanje nezakonitog rješenja (članak 129.) 253

Ukidanje zakonitog rješenja kojim je stranka stekla neko pravo

(članak 130.) 257

Nadležnost i postupak poništavanja ili ukidanja rješenja (članak 131.).. 259

Povrat imovine stečene bez pravne osnove (članak 132.) 261

PETI DIO

IZVRŠENJE

(čl. 133. - 149.)

Izvrsnost rješenja (članak 133.) 261

Izvršenik (članak 134.) 264

Provedba izvršenja (članak 135.) 265

Predmet izvršenja (članak 136.) 266

Izvršenje novčanih obveza (članak 137.) 266

Izvršenje nenovčanih obveza (članak 138.) 267

Rješenje o izvršenju (članak 139.) 268


Odgoda izvršenja (članak 140.) 270

Vrijeme izvršenja (članak 141.) 272

Prisilno izvršenje nenovčanih obveza novčanom kaznom (članak 142.) .. 272

Izvršenje nenovčanih obveza putem trećih osoba (članak 143.) 274

Izvršenje nenovčanih obveza neposrednom prisilom (članak 144.) 274

Razmjernost u izvršenju (članak 145.) 275

Obustava izvršenja (članak 146.) 276

Otklanjanje posljedica poništavanja ili izmjene izvršenog rješenja

(članak 147.) 277

Izvršenje radi osiguranja (članak 148.) 277

Hitno izvršenje (članak 149.) 281

ŠESTI

DIO

UPRAVNI UGOVOR

(čl. 150. - 154.)

Uvjeti za sklapanje i predmet upravnog ugovora (članak 150.) 281

Ništetnost upravnog ugovora (članak 151.) 283

Izmjena upravnog ugovora zbog promijenjenih okolnosti (članak 152.).. 284

Raskid upravnog ugovora (članak 153.) 284

Prigovor na upravni ugovor (članak 154.) 285

SEDMI

DIO

PRAVNA ZAŠTITA OD POSTUPANJA JAVNOPRAVNIH

TIJELA I POSTUPANJA PRUŽATELJA JAVNIH USLUGA

(čl. 155. - 158.)

Glava I. - ZAŠTITA OD POSTUPANJA JAVNOPRAVNIH

TIJELA (cl. 155. - 156.) 286

Obavješćivanje o uvjetima ostvarivanja i zaštite prava (članak 155.).. 286

Zaštita od drugih oblika postupanja javnopravnih tijela (članak 156.). 287

Glava II. - ZAŠTITA OD POSTUPANJA PRUŽATELJA

JAVNIH USLUGA (čl. 157. - 158.) 288

Zaštita prava korisnika javnih usluga (članak 157.) 288

Postupanje po prigovoru korisnika javnih usluga (članak 158.) 289


OSMI

DIO

IZDAVANJE POTVRDA

(čl. 159. - 160.)

Potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

(članak 159.) 290

Potvrde o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija

(članak 160.) 293

DEVETI DIO

TROŠKOVI POSTUPKA

(čl. 161. -163.)

Troškovi postupka i stranaka (članak 161.) 294

Nagrade i naknade troškova drugim osobama koje sudjeluju u postupku

(članak 162.) 297

Oslobađanje od troškova (članak 163.) 299

DESETI

DIO

PROVEDBA ZAKONA

(čl. 164. - 167.)

Članak 164 300

Članak 165 300

Članak 166 301

Članak 167 301

JEDANAESTI

DIO

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

(čl. 168. - 171.)

Članak 168 301

Članak 169 301

Članak 170 302

Članak 171 302

ABECEDNO KAZALO POJMOVA ZA ZUP 305


PRILOZI UZ ZUP

OBRAZLOŽENJE KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O

OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU 325

I. Razlozi zbog kojih se Zakon donosi 325

II. Pitanja koja se uređuju Zakonom 327

III. Objašnjenje odredbi Konačnog prijedloga Zakona 333

IV. Sredstva za provedbu Zakona 353

V. Razlike između rješenja koja se predlažu ovim Konačnim

prijedlogom u odnosu na one iz Prijedloga Zakona te razlozi zbog

kojih su te razlike nastale 354

VI. Prijedlozi i mišljenja na prijedlog Zakona koje predlagatelj nije

prihvatio s Obrazloženjem 355

UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU (Nar. nov., br. 7/09) 357

IZVADAK IZ SUDSKOG POSLOVNIKA - 6. Obnavljanje spisa

(Nar. nov., br. 80/97, 20/89, 118/01, 49/03, 32/04, 9/06, 116/08,

125/08, 146/08 - članci 102. do 104.) 383

ETIČKI KODEKS DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

(Nar. nov., br. 49/06) 385

ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA

(Nar. nov., br. 53/91, 9/92, 77/92)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1.-5.) 391

II. UPRAVNI SPOR (čl. 6.-17.) 392

III. NADLEŽNOST I PRAVNA SREDSTVA (čl. l8.-22.) 394

IV. POSTUPAK (čl. 23.-61.) 394

1. Postupak po tužbi (čl. 23.-44.) 394

2. Postupak po zahtjevu za zaštitu zakonitosti (čl. 45.-51.) 400

3. Ponavljanje postupka (čl. 52.-59.) 401

4. Ostale odredbe postupka (čl. 60.-61.) 403

V. OBAVEZNOST PRESUDE (čl. 62.-65.) 403

VI. POSEBNE ODREDBE (čl. 66.-76.) 404


ZAKON O PREUZIMANJU ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA

(Nar. nov., br. 53/91) 407

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O PREUZIMANJU ZAKONA

O UPRAVNIM SPOROVIMA (Nar. nov., br. 9/92) 413

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O PREUZIMANJU ZAKONA

O UPRAVNIM SPOROVIMA (Nar. nov., br. 77/92) 417

ABECEDNO KAZALO POJMOVA ZA ZUS 421


PREDGOVOR

Tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i

područne (regionalne) samouprave te pravne osobe koje imaju javne ovlasti,

u okviru djelokruga utvrđenog na temelju zakona, postupaju i rješavaju u upravnim

stvarima po pravilima koja su propisana Zakonom o općem upravnom

postupku. Postupa se i rješava na temelju pravila koja su propisana kao opća

u svim upravnim stvarima, ali se samo pojedina pitanja upravnog postupka

mogu zakonom urediti drukčije, ako je to nužno za postupanje u pojedinim

upravnim područjima te ako to nije protivno temeljnim odredbama i svrsi

Zakona o općem upravnom postupku.

Opća načela i pravila upravnog postupka u Republici Hrvatskoj propisana

su Zakonom o općem upravnom postupku. U bivšoj SFRJ Zakon o općem

upravnom postupku donesen je 1956. godine kao savezni zakon, objavljen

je u tadašnjem Službenom listu FNRJ, br. 52/56, a stupio je na snagu 20.

travnja 1957., do kada se u upravnom postupku primjenjivao Zakon o općem

upravnom postupku iz 1930. godine, kao pravna pravila na temelju Zakona

o nevažnosti pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine i za

vrijeme neprijateljske okupacije (Službeni list FNRJ, br. 86/46). Uz pravila

sadržana u spomenutom Zakonu o općem upravnom postupku iz 1930. godine,

koja su se mogla primjenjivati samo utoliko ukoliko nisu bila u suprotnosti

s ondašnjim novim poretkom, doneseni su i određeni propisi radi uređenja

osnovnih načela upravnog postupka koji se vodio pred tadašnjim narodnim

odborima. Zakon o općem upravnom postupku iz 1956. godine mijenjanje i

dopunjavan 1965. godine (Službeni list SFRJ, br. 10/65, s Pročišćenim tekstom

u br. 18/65) radi usklađivanja s Ustavom SFRJ iz 1963. godine, zatim

1977. godine (Službeni list SFRJ, br. 4/77) radi usklađivanja s Ustavom SFRJ

iz 1974. godine, pa 1978. godine (Službeni list SFRJ, br. 11/78, s Pročišćenim

tekstom u br. 32/78). Zatim je 1986. godine opet donesen Zakon o izmjenama

i dopunama Zakona o općem upravnom postupku (Službeni list SFRJ, br. 9/86

i njegov ispravak u broju 16/86), nakon čega je u Službenom listu SFRJ, br.

47/86, ponovo utvrđen pročišćeni tekst Zakona o općem upravnom postupku,


koji je Zakonom o preuzimanju Zakona o općem upravnom postupku u Republici

Hrvatskoj (Narodne novine, br. 53/91) postao dijelom pravnog sustava

samostalne i neovisne Republike Hrvatske, kojom je prilikom u određenoj

mjeri izmijenjen i dopunjen. Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske,

broj U-I-248/94 od 13. studenoga 1996. (objavljena u Narodnim novinama,

br. 103/96), ukinute su odredbe druge rečenice stavka 3. i cijelog stavka 4.

članka 209. preuzetog Zakona o općem upravnom postupku.

Hrvatski sabor na sjednici održanoj 27. ožujka 2009. donio je nov Zakon

o općem upravnom postupku. Taj je zakon objavljen u Narodnim novinama,

br. 47/09 od 17. travnja 2009., a stupa na snagu 1. siječnja 2010. (u daljnjem

tekstu: ZUP). Njegovim stupanjem na snagu prestat će važiti Zakon o općem

upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91 i 103/96 - u daljnjem tekstu:

bivši ZUP).

U ovoj knjizi spominju se odredbe Zakona o upravnim sporovima (Narodne

novine, br. 53/91, 9/92, 77/92 - dalje u tekstu: ZUS), posebno one koje se

odnose na pokretanje upravnog spora. Poznato je da je u pripremi nov zakon

koji će urediti postupanje u upravnom sporu. Prijedlog Zakona o upravnim

sporovima bio je u prvom čitanju pred Hrvatskim saborom 1. srpnja 2009., a

zakon bi, prema tom prijedlogu, trebao stupiti na snagu l. siječnja 2012., dakle

dvije godine nakon stupanja na snagu ZUP-a. Do tada će se primjenjivati ZUS.

Uvijek kad ZUP govori o pokretanju upravnog spora, taj se spor pokreće po

odredbama ZUS-a koji je na snazi i dok je na snazi. U ovoj knjizi tiskanje i

ZUS s abecednim kazalom pojmova.

U knjizi autor tumači i komentira zakonske odredbe po svojem mišljenju,

samo s namjerom pomoći službenim osobama i svima koji sudjeluju u upravnom

postupku u drugom svojstvu.

Rukopis ove knjige predan je nakladniku 15. srpnja 2009. Taj je dan

zaključan za propise koji se u knjizi navode ili spominju.

U Krušljevom Selu 15. srpnja 2009.

Zlatan Turčić

More magazines by this user
Similar magazines