Views
8 months ago

SMME NEWS - JUL 2016 ISSUE

SMME

SMME NEWS 2 Editor’s Note Freedom Charter – a blueprint for local government elections Last month I attended a workshop organised by Xolani Nxumalo - Editor Inkosi Albert Luthuli (Ilembe Region) Progressive Professionals Forum (IAL PPF) at KwaDukuza Council Chamber, in preparation for local government elections. It was facilitated by this forum’s Chairperson, Sithembiso Kubheka, the former Mayor of Ndwedwe Municipality. What emanated from that workshop is the importance of the Freedom Charter in local government elections. Kubheka emphasised the importance of this document in service delivery. He stated that the rationale behind plan for the ruling party to be in charge of all district and local municipalities, is to get an opportunity to implement this document. It was adopted on 26 June 1955 in Kliptown, as a roadmap to free, united, non-racial, non sexist and democratic South Africa. It has 10 key principles which speak to a free, united and democratic country which are as follows: The people shall govern; All national groups shall have equal rights; The people shall share in the country’s wealth; The land shall be equally shared among those who work it; All shall be equal before the law; All shall enjoy equal rights; There shall be work and security; The doors of learning and culture shall be opened; There shall be houses, security and comfort; and There shall be peace and friendship. Kubheka said this is how a free united and democratic South Africa was envisaged decades ago and this serves as a clear mandate for the ruling party to execute through the use of elected public office and state organs. Furthermore, this roadmap also serves as the foundation for any progressive and revolutionary government policy seeking to change the lives of the people for the better. That is the reason all people are urged to go out in numbers to cast their vote on 3 August 2016. SMME NEWSPAPER subscribes to the South African Press Code that prescribes news that is truthful, accurate, fair and balanced. If we don’t live up to the Code please contact the Press Ombudsman at 011 484 3612/8, fax: 011 4843619 Management & Editorial Team 18 July 2016 SMMEs benefitted from the construction of the Ballito Interchange Thandeka Ngidi The Ballito Interchange was officially opened by the National Minister of Transport Dipuo Peters and Provincial MEC for this department Mxolisi Kaunda, at an event held in Shakashead Sports field recently. They were also part of the delegation that started with laying of the wreath at the taxi and train accident scene that took place in Shakashead last year. At the actual event, people also observed a moment of silence for accident victims including Thulani Mashaba, an ANC leader from the Musa Dladla Region who also lost his life in a road near Ballito last year. The construction of this project commenced in January 2011 and was completed in July 2014. It is funded by SANRAL with the final investment amounting to R123 million. Apart from improving the road infrastructure, SANRAL is also contributing to economic empowerment and poverty alleviation by ensuring that small, medium and micro enterprises (SMMEs) are exposed to work experience that would otherwise not have been possible. A number of SMMEs were involved with the construction of this interchange accounting to an investment amounting to 18% of the total contract value, said Nazir Ali, CEO of SANRAL. He also urged young people to finish their studies as SANRAL has bursaries to offer those interested in the construction and MEC Mxolisi Kaunda speaking at the official opening of Ballito Interchange engineering field. Kaunda said that the bridge which forms part of the interchange brings unity amongst residents as it brings together all road users. He talked about the importance of the interchange in fast tracking traffic going to and from the Dube Tradeport. Other reasons for improving the interchange was that of looking at the current and future traffic demands generated by the proposed developments surrounding the Ballito area and the King Shaka International Airport nearby. MEC Peters urged people to be vigilant when using the roads as many accident memorials are surrounding South African roads and these accidents could have been prevented if people would stop driving at a very high speed and under the influence of liquor. She reported that her department The big tree of the SMMEs has fallen Xolani Nxumalo THE father of Black Business Empowerment (BEE) concept and prominent businessman, Donald Dawort Bongani Mkhwanazi (63), known as Don, is late. He died of heart attack at the beginning of this month. His death was a great blow to the business fraternity and African National Congress (ANC) since he was a dedicated member of this political organisation. He was the founder of Black Management Forum (BMF) and was instrumental in driving the agenda of economic transformation in this country. Mkhwanazi was also a founder of the Friends of Jacob Zuma Foundation, in which business people and supporters of the president helped fund his trial. Even during Mbeki administration Mkhwanazi was active as he was a chairperson of the Apartheid Debt Coordinating Committee at the Truth and Reconciliation Commission. This graduate of the University of Zululand and University of KwaZulu-Natal, was one of the masterminds behind the establishment of African Bank as a member of National Federated Chamber of Commerce and Industries (Nafcoc). At that time Nafcoc was under the leadership of Dr Sam Motsoenyane. He was born in Durban and operated most of his business interests within the KwaZulu-Natal province. He once served as chairperson of the following companies and organisations; Mosgas, SA Freight, Central Energy Fund (Pty) Ltd, Don Mkhwanazi Client Project, Don Mkhwanazi Investment Group, Soekor, Strategic Fuel Fund, National Empowerment Fund, Durban Investment Promotions Agency (DIPA), Friends of Jacob Zuma Trust and Co-Chairperson of Finance & Investment Subcommittee of the US/ SA Mbeki-Gore Bi-national Commission. He was also a director of his company Don Mkhwanazi Client Project. He also served as a board member of Transnet. Office A,Suite 13, Sanhall Office Park,1 Kirsty Close, Ballito, 4420, www.smme-news.co.za is planning to introduce driving lessons at schools as well as the institutions of higher learning. She further announced that an amount of R8.3 billion will be directed to improving the road infrastructure in KZN. In this event KwaDukuza Mayor, Cllr Ricardo Mthembu revealed that the Tourism sector has increased by 13% since the improvement of the interchange. Don Mkhwanazi Tinky Ogle - Publisher Phumzile Manana - Administrator. Siyabonga Sikhakhane - Sub-editor and Layout Thandeka Ngidi - Journalist Nontobeko Duma - Journalist Marvellous Zondi - Journalist

18 July 2016 SMME NEWS 3 Bakha sengathi bawine ilotto abase Ndwedwe Xolani Nxumalo KUBUKEKA sengathi imizi yasemakhaya ase Ndwedwe, emuva kweminyaka eyi 20 kusukela manje iyokube isifana ncamashi nemizi yomntakabani eseMhlanga, eThekwini, uma ubuka uhlobo oluphambili lwezindlu ezakhiwa kule ndawo. I SMME News ibuka lezi zindlu ithole ukuthi iningi lazo zakhiwa yizinkampane zokwakha zabantu bakhona eNdwedwe. Izindlu eziyizitezi ziqaqele umgwaqo omkhulu osuka eVerulam uphikelele enkantolo eNdwedwe. Zikuheha useza kude. Ngiqale ukuyazi indawo yase Ndwedwe ngonyaka we 1981, ngiseyi sisebenzi soMnyango wezoLimo. Ngangihambela izifundo zomnyango esikhungweni sokuqeqesha abalimi esikule ndawo iNhlabamkhosi Training Centre, eMsunduze. Lesi sikhungo sakhiwa sanikelwa kuHulumeni yiNhlangano kaShukela i South African Sugar Association (SASA), isaphethwe ngu Mnu. Anson Lloyd, ngowe 1975. Sakhiwa kanye nezinye ezimbili okuyi Nsingweni Training Centre, eMthunzini, ne Nyangwini Training Centre, eMthwalume. Ngiqala ukuyibona lendawo, imizi yakhona yayisafana neminye nje ejwayelekile yasemakhaya. Ngaleso sikhathi kwase kuqale Umuzi wakwa Shozi eNdwedwe umshikashika wokuyithuthukisa lendawo ngokutshalwa komoba. Ogandaganda benkampane yakwa Sukumani babephambana emaqeleni belima. Ngibuye ngabuyela eNdwedwe ngowezi 2007, sengiyi sisebenzi senhlangano yabalimi bomoba engaphansi kuka SASA, i South African Cane Growers Association. Ngaleso sikhathi ibisiqalile ukushintsha lendawo, sekwakhiwa imizi emihle ngendlela eyisimanga. Bezisembalwa ngaleso sikhathi izindlu eziyizitezi. Nalo mgwaqo omkhulu oya enkantolo usufakwe itiyela, kanti kudala beligcina nganeno kwaseMsunduze. Itiyela liqale ukufakwa emuva konyaka we 1994 uMnyango wezokuThutha usuphethwe nguDkt. Sbu Ndebele, engakabi nguNdunankulu wesifundazwe. Nokho akukho simanga sezakhiwo ebesise Ndwedwe enkantolo. Bekunesitolo esisodwa KwaPhewa lapho bengizithengela khona inyama yenhloko. Izakhiwo ebezigqamile ngezikahulumeni. Okungamahhovisi amasha kaMasipala wakhona, umtholampilo, inkantolo, nesiteshi samaphoyisa. Amahhovisi amasha oMnyango wezoLimo athe ukuqhela. Obekudonsa abantu ukuba baye eNdwedwe enkantolo, yizo izikhungo zikaHulumeni. Ngibuye ngayishiya le ndawo ngowezi 2008 sengiyozimela. Sengisebenzela leli phephandaba i SMME News kulo nyaka, ngiphindelile umuzi wakwa Shange eNdwedwe eNdwedwe sengiyohlela ukuthi iphephandaba lizotholakala kuziphi izindawo khona. Ngibambe ongezansi sengidlula ko Cotton-lands, Mthebeni, Msunduze kuze kuyoshaya eNdwedwe enkantolo ngendlela lendawo esiguquke ngayo. Sekwakhiwe obhazabhaza bemizi yohlobo oluphambili ongayithola nako Zimbali. Iningi layo iyizitezi. Emibili nje ethathe amehlo ami ngowakwa Shozi nowakwa Shange. Kunomunye udukathole womuzi osesigodini sase Mkhukhuze ongokasaziwayo kuleli, owasunguli ma South African Traditional Music Awards (Satma), uMnu. Dumisani Goba. Nawo uyisitezi esikhulu ongangena phakathi uduke. Nakhona eNdwedwe enkantolo izinto sezijikile. Sekunehholo lomphakathi elihle, obhazabhaza bezitolo zenkampane edumile, umtapo wezincwadi, kanye nesikhungo samatekisi esisezingeni eliphezulu. Njengoba ngishilo ngenhla, yinikeze iminyaka engama 20 kusukela manje indawo yaseNdwedwe, iyokumangaza. Imashi yokulwa nobulwane babantu eMandeni Marvellous Zondi IZIKHULU zomkhandlu wase Mandeni ngokuhlanganyela namalunga omphakathi wakulendawo basebenzise inyanga yabantu abasha ukulwisana nezidakamizwa, ukukhulelwa kwabantu abasha, igciwane lengculazi kanye nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane. Phakathi kwezinhlelo zokulwisana nale zizimo kubanjwe umkhuleko ngosuku lwentsha eSibusisiwe Hall. Lo mkhuleko wandulelwe imashi ebisuka kuleli hholo yagudla emigwaqeni eyisizinda sokuthengiswa kwezidakamizwa kulendawo. Le mashi yamukelwe ngenkulu injabulo ngamalunga omphakathi njengoba kuyiwona ayizisulu zezigameko ezifuze obekulwiswana nazo. Phakathi kwezikhulumi ebeziyingxenye yale mashi ngu Siphesihle Zulu imeya yomkhandlu iMandeni Municipality kanye nosomlomo uNksz Makhosazane Zungu abavuselele umphakathi ngezinkulumo zosuku. “Kunezigameko eziningi ezithinta ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane. Siwumphakathi wase Mandeni silwisana nalamagwala ahlukumeza abantu besifazane. Yize sigxeka okubi siphinde sincome umsebenzi omuhle owenziwa amaphoyisa njengoba iningi lalamagwala esezikhindini” kubeka iMeya. Sekuyinsakavukela ukwehla kwezigameko zobulwane ikakhulukazi zenziwa abantu abasha ngemuva kokuthinta izidakamizwa. Esigamekweni sakamuva kwelinye lama lokishi ase Mandeni, i-Dark City umfana ubulale uyise obenguthisha wamfaka ngemuva emotweni. Khonamanjalo kusanda kudlwengulwa ingane eneminyaka eyisikhombisa yacwiywa izitho zomzimba. Konke lokho bekuyizinto ebeziwu mongo wale mashi. “Sithi phansi ngezidakamizwa, phansi ngokudlwengulwa kogogo, phansi ngokukhulelwa kwabantu abasha”, kukhala usomlomo ekhuluma namalunga omphakathi abeyingxenye yale mashi. Elinye lamalunga omphakathi uMnu Siphamandla Nzuza, obeliyigxenye yale mashi ubonge izikhulu zikamaspala ngokubuyela emphakathini ukulwisana nalezigameko. “Kuyathokozisa ukuthi bakwazile ukubuyela emphakathini kuzoxoxwa ngezisombululo kuphindwe kuqwashiswe abantu abasha, ngempela into esidingeka umkhuleko manje kuphela” kuqhuba uNzuza. Isu labaLimi licobelela ngolwazi lwezolimo abakwaMaphumulo Yi Ntatheli ye SMME News eKwaMaphumulo INTUTHUKO elethwe kwaMaphumulo kodwa ihamba ngomgwaqo ingayi emakhosini ngoba isaba amazolo, ngeke iwusize ngalutho umphakathi waku lendawo ngokusho kwesikhulu sendawo. Lokhu kushiwo ngu Mnu. Sazi Mhlongo ongumphathi wezinyanga KwaZulu Natal ekhuluma emcimbini obuhlelwe yinhlangano ISu labalimi, libambisene noMkhonto Community Trust ebhekelele ukuthuthukisa izindawo zamaKhosi KwaMaphumulo. Bekuzocotshelelwana ngolwazi ukuze kufukulwe abalimi. Exoxa ne SMME News uMnu. Mhlongo owake waba nguthishanhloko wase Vukile High School kwaMaphumulo, uthe, “Uma kungukuthi lezi zinhlaka ezithi zizosiza umphakathi waKwaMaphumulo zikhuluma iqiniso, kobe kusho ukuqala ukusebenzeka ezindaweni zamaKhosi KwaMaphumulo njengoba bethembisile ukuthi bazobasiza. Thina njengobuholi boMdabu KwaMaphumulo ngeke sakuthokozela ukuthi kuhlanganwe kanje ngalolu Inhlangano Isu labaLimi ivakashele abalimi bakwa Maphumulo suku, sethenjiswe izulu nomhlaba, bese kutholakala ukuthi lokhu abakuthembisayo kakwenzeki”. Nokho ikuthokozele lokhu induna yalapha uMnu. S. Ntuli. No Sandile Gwacela okuthiwe unguNobhala wabantu abasha enhlanganweni i NAFCOC KwaZulu Natal, uthe kubaluleke kakhulu ukuthi abantu abasha babambe iqhaza, bazibambele mathuba ekuthuthukiseni umnotho waseNingizimu Afrika. Wabakhuthaza ukuba batholakale kwezomnotho futhi bavele namakhono. USandile Gxolo obhekelele ezokukhangisa nokudayisa e- Ithala Bank, uthe njengoba bebeyizimenywa kulo mcimbi, ucabanga ukuthi indawo yaKwaMaphumulo kuzoba ngeyokuqala ukuba yakhiwe ibe yidolobha. Uthe bona njenge Ithala bank bebeze kulo mphakathi ukuzofaka isandla ekufukula kosomabhizinisi baKwaMaphumulo ukuba bathuthuke kwezamabhizinisi. USipho Ntuli woMkhonto Community Trust, uthe bazizwa bethobekile kakhulu uma becabanga inhlangano enjengo NAFCOC iza kubo ngenhloso yokuzobasiza ngolwazi nokubambisana nabo njengabalimi baKwaMaphumulo.

Jun - Jul 2013, Issue 173 - Royal New Zealand Navy
SAMPLE ISSUE-Jul-Aug18
New Year Issue JanFeb 2016
Jul 2012, Issue 167 - Royal New Zealand Navy
Building Investment (Jul - Aug 2016)
Northumberland News - Spring 2016 issue
IT Focus Jul-Aug 2016 Catalog
Jul - Aug 2013 Issue - the Aberdeen Boat Club
TROPICANA MAGAZINE JUL - AUG 2016