1. Rzeka Czarny Dunajec - ZSG Nr 2

zsgnr2.krakow.pl

1. Rzeka Czarny Dunajec - ZSG Nr 2

1. Rzeka

Czarny Dunajec

Źródła Czarnego Dunajca leżą na wysokości

1540 m n.p.m. w Kotle Pod Wołowcem w Tatrach Zachodnich.

Udostępnione do wędkowania łowisko stanowi odcinek rzeki o długości od

ujścia Antałowskiego Potoku w Witowie do ujścia Białego Dunajca w Nowym

Targu - 31,1 km.

W górnym odcinku do miejscowości Koniówka rzeka płynie naturalnym

korytem, dno kamieniste z licznymi uskokami skalnymi. Dominują tu głównie

pstrągi potokowe i głowacze pręgopłetwe. Między Koniówką a Czarnym

Dunajcem koryto regulowane jest betonowymi stopniami. Wędkarz spotkać się

tu może z większym pstrągiem, chociaż ilościowo jest ich tu mniej niż w górnym

odcinku. Poniżej miejscowości Wróblówka rzeka płynie naturalnym żwirowym

korytem aż do granic Nowego Targu. Występują tu licznie lipienie, szczególnie

poniżej Ludźmierza. Łowisko Czarny Dunajec jest wodą górską z dozwolonym

połowem ryb wyłącznie na sztuczną muchę. Odcinek od ujścia potoku

Lepietnica w miejscowości Krauszów do mostu na ul. Krakowskiej w Nowym

Targu stanowi łowisko „No Kill”, tzn. takie, z którego nie wolno zabierać

złowionych ryb.

The sources of the Czarny

Dunajec river lie at the height of 1,540 m above sea level in Kocioł Pod

Wołowcem in the West Tatra mountains. The fishing grounds accessible to

anglers lie along the stretch of the river from the mouth of the Antałowski

Stream in Witów, to the mouth of the Biały Dunajec in Nowy Targ are 31.1 km

in length.

In the upper stretch to the area of Koniówka, the river flows along its

natural channel. The bed is rocky, with numerous faults. The most abundant

here are brown trout, and Alpine bullhead. Between Koniówka and Czarny

Dunajec, the channel is regulated with concrete cascades. The angler may

encounter larger species of trout here, even though their number is smaller

than in the upper stretch. Below the area of Wróblówka, the river flows in its

natural, gravel channel to the edge of Nowy Targ. Grayling are abundant here,

especially below Ludźmierz. The Czarny Dunajec fishing grounds are a stretch

of mountain water, where only fly fishing is permitted. The stretch from the

Lepietnica river mouth in the region of Krauszów to the bridge on Krakowska

street in Nowy Targ is designated as a no-kill fishing ground, meaning that all

fish caught must be released.


2. Potok Biały Dunajec

Potok Biały Dunajec powstaje z tatrzańskich strumieni: Cicha Woda

i Poroniec. Udostępnione do wędkowania łowisko stanowi odcinek od ujścia

potoku Poroniec do ujścia do Dunajca o długości 20,2 km.

W górnym odcinku do miejscowości Biały Dunajec potok jest dość silnie

zabudowany (2 żłoby kamienno-betonowe, 3 stopnie kamienne i betonowy

jaz z przepławką dla ryb w Białym Dunajcu). Mimo tego można tu złowić

dorodne pstrągi potokowe. Poniżej potok płynie szeroką doliną wśród użytków

rolnych i zabudowań. Między Szaflarami a Nowym Targiem potok uregulowany

jest betonowymi stopniami. Występuje tu licznie pstrąg potokowy, chociaż

mniejszych rozmiarów.

Łowisko Biały Dunajec jest wodą górską z dozwolonym połowem ryb wyłącznie

na sztuczną muchę. W górnym odcinku do jazu w miejscowości Szaflary

obowiązują podwyższone wymiary ochronne dla pstrąga potokowego i lipienia

do 40 cm długości.

The Biały Dunajec stream is

fed by streams from the Tatra mountains:

Cicha Woda and Poroniec. The fishing grounds

accessible to anglers lie along the 20.2 km stretch from the

mouth of the Poroniec stream to the mouth of the Dunajec river.

In its upper segment, the Biały Dunajec stream has seen a lot of construction

(two stone and concrete troughs, three stone weirs and a concrete weir with

a fish pass.) Despite this, fine specimens of brown trout can be caught here.

Further down, the mountain stream flows through a wide valley of arable

land and amongst buildings. Between Szaflary and Nowy Targ, the stream is

regulated with concrete weirs. Brown trout are abundant here, although the

specimen sizes are smaller.

The Biały Dunajec fishing grounds are a stretch of mountain water where

only fly fishing is permitted. The upper stretch, up to the weir in the area of

Szaflary, has an increased minimal permitted size for brown trout and grayling

to 40 cm in length.


3.

Dunajec

na Podhalu

Rzeka Dunajec o długości 247 km jest największym

górskim dopływem Wisły przyjmując swą nazwę od połączenia Czarnego

i Białego Dunajca w Nowym Targu. Odcinek Podhalański kończy się cofką

Czorsztyńskiego Zbiornika Zaporowego w miejscowości Dębno. Długość tego

malowniczego odcinka wynosi 14,6 km.

Dunajec płynie szerokim żwirowym korytem wśród pól i zabudowań

miejscowości: Waksmund, Ostrowsko, Łopuszna, Harklowa, Knurów i Dębno.

Dno kamienisto żwirowe, brzegi naturalne nieuregulowane.

Badania naukowe potwierdzają występowanie tu 18 gatunków ryb

z dominacją: płoci, klenia, śliza i uklei. Ponadto stwierdzono tu także:

głowacice, pstrągi potokowe i tęczowe, lipienie, wszystkie niemal karpiowate

gatunki rzeczne.

Łowisko Dunajec na Podhalu jest wodą górską z dozwolonym połowem

ryb wyłącznie na sztuczną muchę do jazu w Waksmundzie, z dopuszczonymi

dodatkowo przynętami roślinnymi do mostu w Knurowie oraz z dodatkowo

dopuszczonymi przynętami sztucznymi (spinning) do mostu pod Hubą.

The Dunajec River, with

a length of 247 km, is the largest

mountain tributary of the Vistula River,

acquiring its name from the combination of the

Czarny (Black) and Biały (White) Dunajec in Nowy Targ. The

Podhale stretch ends at the backwater area of the Czorsztyn Dam in the region

of Dębno. The length of this picturesque stretch is 14.6 km.

The Dunajec flows down a wide gravel channel across arable land and

built-up areas of Waksmund, Ostrowsko, Łopuszna, Harklowa, Knurów and

Dębno. The bed is composed of stone and gravel, with the banks being natural

and unregulated.

Research confirms the presence of 18 species of fish, the dominant being:

roach, chub, loach and bleak. Furthermore, Alpine bullheads, brown and

rainbow trout, grayling and almost all Cyprinid river varieties are present.

The Dunajec na Podhalu fishing ground is a stretch of mountain water

where only fly fishing is permitted up to the Waksmund Weir. Additionally,

vegetable bait is permitted up to the bridge in Knurów and also, the use of

artificial baits (spinning) is permitted up to the bridge in Huba.


4. Białka

Rzeka Białka wypływa w Dolinie Kaczej na wysokości 1577 m n.p.m.

w Tatrach Wysokich. Udostępniony do wędkowania rewir o długości

21,0 km stanowi odcinek rzeki od ujścia potoku Jaworowy do Zbiornika

Czorsztyńskiego.

Białka jest rzeką o wyjątkowych walorach estetycznych. Niemal na całej

długości z obu stron otaczają ją lasy (przeważnie świerkowe). W części górnej

w Jurgowie, Bukowinie Tatrzańskiej aż do Białki Tatrzańskiej o morfologii

alpejskiej, z potężnymi głazami i skałami w dnie, z licznymi przegłębieniami

z wstecznymi i bocznymi prądami. Poniżej Białki to dalej „dzika” górska rzeka,

ale już z mniejszymi spadkami o bardziej wyrównanym przepływie. Na całym

odcinku dominują pstrągi potokowe, które w tej rzece są wyjątkowo kolorowo

wybarwione. W okolicy miejscowości Krempachy nad korytem górują dwa

wzniesienia: Kramnica i Obłazowa. Są to wapienne skały Pienińskiego Pasa

Skałkowego tworzące rezerwat „Przełom Białki Pod Krempachami”. Odcinek

wokół tych skał jest wyłączony z wędkowania. Wody rzeki odznaczają się

wysokim stopniem czystości. Z ryb żyją tu: pstrąg potokowy, lipień, głowacz

pręgopłetwy, okoń.

The Białka river has its source in the Kacza Valley at a height

of 1,577 m above sea level in the High Tatra mountains. The 21 km stretch

accessible to anglers runs from the Jaworowy river mouth to the Czorsztyn

dam.

The Białka is a river with exceptional aesthetic qualities. Through its almost

entire length, it is surrounded by forests (mainly spruce) on both sides. In its

upper stretch in Jurgów, Bukowina Tatrzańska up to Białka Tatrzańska, the

river has sculpted an Alpine morphology, with enormous boulders and rocks

at the bottom and numerous deep spots with reverse and side currents. Below

Białka, it is still a wild mountain river, but with smaller gradients and a more

level flow. The whole stretch is dominated by brown trout, which in this river

have exceptionally bright colours. In the vicinity of Krempachy, there are two

limestone hills: Kramnica and Obłazowa. These rocks belong to the Pieniński

Pas Skałkowy and form the Przełom Białki Pod Krempachami natural reserve.

Fishing is not permitted in the stretch near these rocks. The fish that live here

include: brown trout, grayling, Alpine bullhead and perch.


5. Zbiornik Czorsztyński

(Jezioro Czorsztyńskie)

Zbiornik położony jest we wschodniej części Kotliny Nowotarskiej.

Utworzony został przez spiętrzenie wód Dunajca ok. 300 m poniżej wzgórza

zamku w Niedzicy i rozciąga się do wsi Dębno na długości 10,5 km.

Powierzchnia zalewu wynosi 1,1 ha.

Rybostan zbiornika opanowany został przez ryby karpiowate i okonia.

Od 2003 r. gospodarka rybacka oparta jest na rybach: karpiowatych (leszcz,

płoć, krąp, lin, karaś, jaź) oraz na rybach drapieżnych (szczupak, sandacz,

sum, okoń). Cały zalew doskonale jest widoczny z zamku Czorsztyńskiego,

który jest jedną z największych atrakcji turystycznych regionu.

W połowach wędkarskich w zbiorniku Czorsztyńskim dominuje płoć i leszcz.

Obiecujące są połowy ryb drapieżnych szczupaka, okonia i sandacza. Łowisko

jest wodą nizinną z zakazem połowu na żywe i martwe ryby i ich części. Wokół

jeziora czorsztyńskiego jest wiele wypożyczalni sprzętu wodnego (rowery

wodne, kajaki, łódki, żaglówki), kąpielisk strzeżonych (Czorsztyn, Niedzica),

małych punktów gastronomicznych.

The reservoir

is situated in the eastern part

of Kotlina Nowotarska. It has been created

by damming the river around 300 m below the castle hill and stretches 10.5 km

to the village of Dębno. The area of the water body is 1.1 ha.

The fish population of the pond has been dominated by fish of the Cyprinid

family and perch. Since 2003, the fishing industry has been based on the

Cyprinid family (bream, roach, white bream, tench, crucian carp, orfe) and on

predatory fish (pike, pike perch, catfish, perch). The entire lake is perfectly

visible from the Czorsztyn Castle, which is one of the main tourist attractions

of the region.

In the Czorsztyn Reservoir, anglers predominantly catch roach and bream.

Fishing for predatory fish such as pike, perch, and pikeperch is also promising.

The fishing ground is lowland water, where fishing with live or dead fish or parts

thereof is prohibited. In the vicinity of the lake there are numerous rental facilities

for pedal boats, kayaks, boats and sailboats. There are also guided swimming

areas (Czorsztyn, Niedzica) and a number of small catering facilities.


6. Dunajec

w Pieninach

Od zapory w Sromowcach Wyżnych

do Krościenka w Pieninach Dunajec jest typową

górska rzeką. Przez obszar między ujściami potoków

Macelowy i Grajcarek przebiega Pieniński Park Narodowy,

w którym wędkowanie jest zabronione.

Udostępniony do wędkowania rewir obejmuje odcinki od zapory

w Sromowcach Wyżnych do ujścia Macelowego Potoku w Sromowcach Niżnych

oraz od ujścia potoku Grajcarek w Szczawnicy do ujścia potoku Krośnica

w Krościenku. Dunajec płynie szerokim żwirowym korytem w wąskiej dolinie

przez wiele malowniczych miejscowości, w których każdy turysta odnajdzie

coś dla siebie. Badania naukowe potwierdzają występowanie w tych wodach

18 gatunków ryb z dominacją: klenia, pstrąga potokowego i uklei. Ponadto

stwierdzono tu także: głowacice, pstrągi tęczowe, lipienie, świnki, brzany,

brzanki, jelce, leszcze, okonie, szczupaki, oba gatunki głowaczy (pręgopłetwy

i białopłetwy), strzeble potokowe i kiełbie.

Jedną z największych atrakcji tego regionu jest spływ Dunajcem. Wrażenia,

jakich dostarcza podróżowanie flisacką tratwą są w ocenie wielu turystów

pamiątką na całe życie. Szlaki piesze, rowerowe, wypożyczalnie sprzętu

sportowego oraz baza gastronomiczno-hotelowa są w tej części Małopolski

bardzo dobrze zorganizowane.

From the dam in Sromowce Wyżne to Krościenko in Pieniny, the Dunajec

is a typical mountain stream. The national park runs through the area between

the mouths of the Macelowy and Grajcarek mountain streams, where fishing

is prohibited. The stretch accessible to fishermen runs from the dam in

Sromowce Wyżne to the mouth of Macelowy Potok in Sromowce Niżne, as

well as from the Grajcarek river mouth in Szczawnica to the Krośnica river

mouth in Krościenko. The river flows through a wide gravel channel in a narrow

valley through many picturesque places where every tourist will find something

for himself or herself. Research shows the existence of 18 species of fish with

the dominant being: chub, brown trout and bleak. Besides, Alpine bullhead,

rainbow trout, grayling, nase, barbel, common dace, bream, perch pike, both

types of bullhead (both Alpine and European), minnow and gudgeon can also

be found here.

One of the major tourist attractions of the region is rafting down the

Dunajec River. Numerous tourists have stated that they will remember this

event for their entire lives. Walking and cycling paths, sports equipment rental

as well as the catering and hotel services are very well organized in this part

of the Małopolska region.


7. Dunajec w Beskidach

Odcinek rzeki Dunajec w Beskidzie Sądeckim od ujścia potoku Krośnica

do ujścia potoku Obidza w Jazowsku płynie wąską doliną zwężającą

się miejscami do 200 m o stromych i zalesionych zboczach między masywem

Lubania (1211 m n.p.m.) a Pasmem Radziejowej (1262 m n.p.m.) w Beskidzie

Sądeckim. Dunajec płynie żwirowym korytem przez miejscowości: Kłodne,

Tylmanowa, Ochotnica, Wietrznice, Zabrzeż, Czerniec, Łącko, Maszkowice,

Jazowsko. Dostępny dla wędkarzy odcinek rzeki o długości 28 km jest

miejscem, w którym każdy wędkarz odnajdzie coś dla siebie.

W tych wodach stwierdzono występowanie 13 gatunków ryb z ilościową

dominacją uklei, klenia i lipienia. Łowisko Dunajec w Beskidach jest wodą

górską z dozwolonym połowem ryb wyłącznie na przynęty sztuczne i roślinne.

Odcinek od ujścia potoku Krośnica w Krościenku do ujścia potoku Ochotnica

stanowi Łowisko Specjalne „Dunajec”, na którym za dodatkową dzienną

opłatą dozwolony jest połów ryb wyłącznie metodą muchową, za pomocą

much skonstruowanych na pojedynczych, bezzadziorowych lub pozbawionych

zadzioru haczykach. Na łowisku obowiązuje zasada „No kill”, która oznacza,

że każdą złowioną rybę wpuszcza się z powrotem do rzeki.

The stretch of the river Dunajec in Beskid Sądecki, from the

mouth of the river Krośnica to the mouth of the Obidza mountain stream in

Jazowsko, flows down a narrow valley, at parts no wider than 200 m, with

very steep and forested slopes between the Lubań outcropping (1.211 m above

sea level) and Radziejowa range (1262 m above sea level) in Beskid Sądecki.

The Dunajec flows down a gravel channel through such areas as: Kłodne,

Tylmanowa, Ochotnica, Wietrznice, Zabrzeż, Czerniec, Łącko, Maszkowice

and Jazowsko. The 28-km-long stretch, which has been made accessible to

fishermen, is a place where every angler will find something for themselves.

13 species of fish have been encountered in these waters, the most

abundant including: bleak, chub and grayling. The Dunajec fishing grounds in

the Beskidy mountains lie in mountain waters where only lures and vegetable

baits are permitted. The stretch from the Krosnica mouth in Krościenko to

the mouth of the mountain stream Ochotnica comprises the Special Fishing

Ground Dunajec in which, at additional daily fee, fly fishing with single, barbless

hooks is permitted. The fishing grounds have been designated as a no-kill

zone, which means that every single fish caught must be returned to the river.


8. Rzeka

Poprad

Łowisko obejmuje odcinek rzeki Poprad w granicach państwa. Poprad

wypływa na południowych stokach Tatr Wysokich w Dolinie Mieguszowieckiej.

Po 155 km biegu uchodzi do Dunajca. Do Polski wpływa w rejonie Leluchowa,

po czym rozcina góry Beskidu Sądeckiego malowniczym przełomem,

by po 47 km w okolicy Barcic wpłynąć do Kotliny Sądeckiej. Długość odcinka

dostępnego dla wędkarzy wynosi 62,3 km. Rzeka w Polsce płynie naturalnym

skoncentrowanym korytem, tylko lokalnie brzegi umocnione murami oporowymi

w celu ochrony linii kolejowej Tarnów – Leluchów.

Badania naukowe wskazują, że pod względem liczebności w Popradzie

najczęściej spotykaną rybą jest ukleja i kleń. W połowach wędkarskich

odnotowano 7 gatunków (węgorz, pstrąg źródlany, szczupak, certa, karaś,

sandacz i jazgarz). Łowisko Poprad jest wodą górską z dozwolonym połowem

ryb wyłącznie na przynęty sztuczne i roślinne. Obszar doliny Popradu obfituje

w liczne źródła mineralne, w tym także w wody termalne. Na bazie tego

naturalnego bogactwa powstały w tym rejonie liczne hotele, pensjonaty oraz

punkty gastronomiczne.

The fishing ground covers the stretch of the river

Poprad within the borders of Poland. The source of the river is on

the southern slopes of the High Tatra mountains in the Mięguszowiecka

Valley. After a 155 km run, it flows into the Dunajec river. It flows into Poland

in the region of Leluchów, after which it cuts through the Beskid Sądecki

mountains with a picturesque ravine. 47 km later, in the vicinity of Barcice, it

flows into Kotlina Sądecka. The stretch accessible to anglers is 62.3 km long.

In Poland, the river flows through a natural, narrow channel. Only in certain

areas have the banks been reinforced with walls in order to protect the railway

line from Tarnów to Leluchów.

Research shows that the most abundant species of fish in the Poprad

are bleak and chub. Seven species have been encountered by fishermen (eel,

brook trout, pike, zarte, crucian carp, pikeperch and ruffe). The Poprad fishing

grounds lie in mountain waters where only artificial lures and vegetable baits

are permitted. The area of the Poprad valley has many mineral and thermal

springs. Based on this natural resource, a number of hotels, pensions and

catering facilities have been created.


9. Zbiornik

Rożnowski

(Jezioro Rożnowskie)

Rożnowski Zbiornik Zaporowy powstał w 1942 r. przez

przegrodzenie doliny Dunajca zaporą betonową w Rożnowie. Tylko

w niektórych miejscach szerokość osiąga 2 km, co sprawia, że wędkowanie

zarówno z brzegu jak i wody jest bardzo ciekawe. Cały zbiornik liczy od 16

do 20 km 2 powierzchni. Głębokość zbiornika zmienia się w zależności od stanu

wody, co bezpośrednio przekłada się na warunki połowu.

Jezioro Rożnowskie jest atrakcyjnym turystycznie zbiornikiem wodnym.

Silnie rozwinięta linia brzegowa oraz strome, zalesione w dużej części brzegi

sprawiają, że jest to miejsce malownicze, o zróżnicowanym krajobrazie.

Nad jeziorem znajduje się kilka miejscowości turystycznych i letniskowych:

Tęgoborze, Znamirowice, Zbyszyce, Bartkowa, Gródek nad Dunajcem,

Tabaszowa, Rożnów. Ichtiofaunę zbiornika tworzą 24 gatunki ryb. W połowach

wędkarskich dominują okonie, leszcze, płocie i sandacze. Łowisko Rożnów

stanowi wodę nizinną z dopuszczona do połowu każdą przynętą.

The Rożnów Reservoir was created in 1942 by dividing the Dunajec valley

with a concrete dam in Rożnów. Only in certain places does its width reach

2 km, which means that fishing from the shore as well as from the water can

be very exciting. The entire dam has an area between 16 and 20 square km.

The depth of the lake changes depending on the water level, which has a direct

impact on the fishing conditions.

The lake is attractive to tourists. A well-developed shoreline, as well as

steep and mostly forested banks make for a picturesque and diverse landscape.

Near the lake, there are numerous tourist and holiday areas: Tęgoborze,

Znamirowice, Zbyszyce, Bartkowa, Gródek nad Dunajcem, Tabaszowa,

Rożnów. Fishlife of the dam comprises 24 species. The most commonly caught

ones include perch, bream, roach and pikeperch. Rożnów is a lowland fishing

ground, where all kinds of bait are permitted.


10.

Zbiornik

Klimkówka

Zalew w Klimkówce powstał w 1994 roku i jest on jednym z najmłodszych

sztucznych jezior w Polsce. Zbiornik Klimkówka zlokalizowany jest około

19 km na południe od Gorlic w kierunku Wysowej na pograniczu obszaru

administracyjnego wsi Łosie i Klimkówka w gminie Uście Gorlickie. Wzdłuż

brzegów znajduje się wiele małych zatoczek, linia brzegowa jest bardzo

urozmaicona. Najnowsze badania wskazują na obecność 21 gatunków ryb.

W połowach wędkarskich najwięcej poławia się okoni, karasi i kleni.

Łowisko Klimkówka stanowi wodę nizinną z dopuszczoną do połowu

każdą przynętą.

Powstanie zalewu w Klimkówce wiąże się z nowymi funkcjami turystyczno

- rekreacyjnymi terenów wokół jeziora oraz całego Beskidu Niskiego.

Wybrzeże jest stopniowo zagospodarowywane i w najbliższej przyszłości

jezioro Klimkówka stanie się ważnym ośrodkiem wędkarskim dla regionu.

Już teraz w przylegających do akwenu miejscowościach można wypożyczyć

sprzęt wodny i korzystać z licznych atrakcji turystycznych.

The reservoir in Klimkówka was created in

1994 and is one of the newest artificial lakes in Poland. The

reservoir is located around 19 km to the south of Gorlice in the direction of

Wysowa on the border of the administrative region of the village Łosie and

Klimkówka in the Uście Gorlickie municipality. A number of small bays can be

found along its diverse shoreline. Most recent research shows the presence of

21 species of fish. The most commonly fished species include perch, crucian

carp and chub.

Klimkówka is a lowland fishing ground, where all kinds of bait are permitted.

The creation of the reservoir has brought about many new tourist and

recreational functions to the areas around the lake, as well as the entire Beskid

Niski. The shoreline is being systematically developed and in the nearest future

the lake will be an important angling facility in the region. Even now, in the

nearby resorts one can rent boats and enjoy numerous tourist attractions.


11. Rzeka

Ropa

Rzeka Ropa stanowi lewobrzeżny dopływ Wisłoki o długości 78,7 km.

Źródła Ropy leżą w Beskidzie Niskim u podnóża Przełęczy Regetowskiej

na wysokości 646 m n.p.m. Rzeka Ropa przeciska się między urwistymi

zboczami Kiczery i Ubocza, tworząc uroczy przełom, którego południowy

wylot zamyka zapora tworząca sztuczne jezioro, zwane „Klimkówka”. Łowisko

obejmuje wody rzeki na odcinku od korony zapory zbiornika do ujścia potoku

Libuszanka. Rzeka Ropa płynie naturalnym korytem, pozbawionym budowli

regulacyjnych, dno żwirowe, lokalnie żwirowo-kamieniste.

Stwierdzono tu występowanie 15 gatunków ryb z ilościową dominacją

klenia, brzanki i pstrąga potokowego.Ponadto występują tu jeszcze jelce,

okonie i ślizy. Łowisko Ropa jest wodą górską z dozwolonym połowem ryb

wyłącznie na przynęty sztuczne i roślinne.

Stąd wytyczone są trasy turystyczne w malownicze zakątki Beskidu

Niskiego i Pogórza Ciężkowickiego. Każdy turysta chcący wypocząć z dala

od miejskiej aglomeracji znajdzie w tych okolicach ciszę spokój oraz liczne

atrakcje.

The Ropa river is

a left-bank tributary of the

Wisłoka river, with a length of

78.7 km. The sources of the Ropa lie

in the Beskid Niski at the foot of Przełęczyca

Regetowska at the height of 646 m above sea level. The

Ropa river flows in between the cliff faces of Kiczera and Ubocza, creating

a picturesque gorge whose southern exit closes with a dam, creating an

artificial lake called Klimkówka. The fishing ground is situated on the stretch

of the river from the crown of the dam to the mouth of the mountain stream

Libuszanka. The Ropa river flows through its natural channel, which has no

regulating constructions. It has a gravel bed, locally composed of gravel and

stone.

15 species of fish have been found to live here, with the dominant species

being chub, barbel and brown trout. Apart from these, one can also find

common dace, perch and loach. The Ropa fishing ground is a highland water,

where fishing is permitted only with artificial and vegetable bait.

This place constitutes the starting point of a number of tourist trails leading

to picturesque beauty spots of the Beskid Niski and Pogórze Ciężkowickie.

Every tourist wishing to get away from city life will find peace, quiet and

numerous attractions in these areas.


12. Zbiornik Kryspinów

Zbiornik pożwirowy o bardzo czystej wodzie położony w gminie Liszki

w pobliżu autostrady Kraków-Oświęcim. Powierzchnia zbiornika wodnego

wynosi 35,37 ha. Akwen jest użytkowany przez krakowski okręg Polskiego

Związku Wędkarskiego. Pragnący wędkować muszą posiadać dodatkowe

zezwolenie. Najczęściej występujące gatunki to: karp, płoć, sandacz i okoń.

W Kryspinowie zlokalizowana jest sieć gastronomiczna, kąpielisko, parkingi,

wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz plaża dla naturystów. Kryspinów

to doskonały pomysł na wycieczkę rowerową szlakiem dwóch kopców,

prowadzącym z Salwatora przez Las Wolski. Z okolicy kopca Kościuszki, koło

którego szlak ten prowadzi, można czasem zobaczyć nawet Tatry. Z Krakowa

do Kryspinowa można dojechać autobusami MPK lub prywatnymi busami.

Situated in the Liszki district near the Kraków – Oświęcim motorway, this is

a lakelet (35.37 ha) consisting of exceptionally clean water in a gravel basin. It is

managed by the Polish Angling Association, which means that those wishing to

fish here (the most abundant species being carp, roach, pikeperch and perch)

must possess an extra permit. Kryspinów has a cluster of catering facilities,

a swimming area, parking space, boat rental facilities as well as a naturist

beach. In addition, Kryspinów is an ideal place for a bike ride on the Trail of

the Two Mounds, which runs from Salwator to Las Wolski forest. Along the

trail, from the area surrounding the Kościuszko Mound, one can sometimes

even see the Tatra mountains. Kryspinów is accessible from Kraków by public

transport (MPK) or private buses.


13.

Przylasek

Rusiecki

Pierwsze informacje o istnieniu wioski Las Rusiecki pochodzą

z 1782 r. Przez wieki stanowiła ona kolejno własność rodzin: Branickich,

Badenich i Popielów. W 1973 r. miejscowość została przyłączona do Krakowa.

Łowisko dostępne dla wędkarzy znajduje się w granicach administracyjnych

gminy Kraków, przy ul. Rzepakowej w pobliżu drogi Kraków-Nowe Brzesko.

Kompleks składa się z 14 stawów pożwirowych o bardzo urozmaiconej linii

brzegowej, użytkowanych przez Okręg PZW Kraków.

Łączna powierzchnia wody wynosi 86,7 ha. Zbiornik zarybiany karpiem,

sandaczem, szczupakiem, sumem i węgorzem. Na niektórych stawkach

znajdują się nieduże wyspy – miejsca, gdzie gniazdują perkozy, łabędzie,

kormorany, a nawet rybitwy rzeczne. Przylasek Rusiecki to ciekawy teren

rekreacyjny, w sezonie wakacyjnym czynne strzeżone kąpielisko, mała

gastronomia, parking, sklep spożywczy i wędkarski.

The first historical

records of the village Las Rusiecki

come from 1782 and for centuries, it was

the property of the Branicki, Badeni and Popiel

families. Then, in 1973, the area was incorporated within

the administrative boundaries of the Kraków municipality. Its fishing grounds,

accessible to anglers, can be found near Rzepakowa street, in the vicinity of the

Kraków – Nowe Brzesko road. The complex consists of 14 gravel-pit fishponds

with a combined water area of 86.7 ha. and posseses an extremely diverse

shoreline. It is used by the Kraków division of the Polish Angling Association

and is stocked with carp, pikeperch, pike, catfish and eel. Small islets can

be found on some of the ponds and these are nesting areas for grebes,

swans, cormorants and even river terns. Przylasek Rusiecki is an interesting

recreational area with a supervised swimming area in season, a small catering

establishment, a parking area and a general food and fishing store.


14. Raba 4

Łowisko muchowe ”Raba 4” leży

w dolinie rzeki Raby na odcinku od mostu

drogowego w Dobczycach do mostu drogowego

w Gdowie. Łowisko położone jest 20 km od Krakowa a jego przybliżona

długość wynosi ok. 11 km.

Raba zasilana jest wodami źródlanymi i opadowymi, które w głównej mierze

wpływają na warunki połowu. Brzegi rzeki w znacznej części są umocnione

kamieniami, przerośniętymi wikliną. Łowisko jest intensywnie zarybiane

pstrągiem potokowym, lipieniem oraz świnką. Łowisko posiada specjalny

regulamin, na którym obowiązuje zasada „No Kill” tzn. złów i wypuść.

W pobliżu Raby zlokalizowane są miejscowości Dobczyce i Gdów,

w których każdy wędkarz odnajdzie pełen wachlarz usług gastronomicznoturystycznych.

Z myślą o coraz większych rzeszach turystów i amatorów

czynnego wypoczynku wytyczono i oznakowano liczne szlaki rowerowe

i piesze.

The fly fishing ground Raba 4

lies in the Raba river valley on the stretch from the

bridge in Dobczyce to the bridge in Gdów. The fishing ground is situated 20 km

from Kraków and is approximately 11 km long.

The Raba is fed with spring and rainwater, which has a major impact

on the fishing conditions. The river banks are mostly reinforced with stones

supported by wicker. The fishing grounds are intensively stocked with brown

trout, grayling and nase. The fishing ground has special regulations and the

no-kill rule applies here, which means any caught fish must be released.

Near the Raba, in places such as Dobczyce and Gdów, anglers will find

a wide selection of tourist and catering facilities. To cater for the ever-growing

crowds of tourists and leisure pursuit enthusiasts, a number of walking and bike

trails have been marked out.


15. Rzeka

Wisła w Centrum

Krakowa

Wisła na odcinku od mostu Zwierzynieckiego do stopnia wodnego

Dąbie to wyjątkowe łowisko w środku miasta. Brak zarośli umożliwia komfortowe

wędkowanie wszystkimi metodami (rzeka uregulowana z łatwym dostępem do

wody i dnie ilasto-kamienistym, głębokość na tym odcinku przekracza 5 m).

Wisła na tym odcinku doskonale wkomponowała się w aglomerację miejską

Krakowa, stając się jego główną atrakcją turystyczną. Można tutaj złowić duże

okazy karpia, leszcza, szczupaka, suma, klenia, jazia i sandacza. Miejsce

organizowania zawodów wędkarskich.

Niepodważalną atrakcją jest samo miasto Kraków i możliwość wędkowania

z widokiem na Wawel. Według lokalnych wędkarzy Sekwana w Paryżu, Tybr

w Rzymie, Pad w Turynie czy też Tamiza w Londynie nie dostarczą tylu wrażeń,

co wędkowanie w centrum Krakowa.

The stretch of the Vistula from

the Zwierzyniecki Bridge to the Dąbie weir is an exceptional fishing ground

right in the centre of the city. The absence of undergrowth permits comfortable

all-round fishing on this regulated, easily accessible stretch of river (clay-andstone

bottom, depth 5m). This part of the Vistula has integrated itself superbly

into the urbanized area of Kraków, becoming one of its more important tourist

attractions as well as a site for fishing tournaments. Here, one can catch large

specimens of carp, bream, pike, catfish, chub, orfe and pikeperch.

An indisputable attraction is the city of Kraków itself and the possibility of

fishing with a scenic view of the Wawel castle. According to the local fishermen,

no city in Europe matches the thrills of fishing in the centre of Kraków.


16.

Rzeka

Szreniawa

Rzeka Szreniawa o długości całkowitej 79,8 km to lewobrzeżny dopływ

Wisły. Przepływa przez miejscowości Słomniki, Proszowice i Koszyce. Rzeka

wypływa we wsi Wierzchowisko, ok. 3 km na wschód od Wolbromia, a do Wisły

uchodzi we wsi Sokołowice, znajdującej się w gminie Koszyce. To urokliwa,

rzeka, która dostarcza niezapomnianych wrażeń wędkarzom i turystom

odwiedzającym jej dolinę. Szreniawa jest rzeką o naturalnym biegu intensywnie

zarybianą w górnym i środkowym odcinku pstrągiem potokowym. Wzdłuż rzeki

dojazd drogami lokalnymi. Wędkarze mogą złowić w Szreniawie największe

okazy pstrągów w południowo-wschodniej Polsce, głównie pstrągi tęczowe

i potokowe od 25 - 50 cm, zdarzają się nawet 80 cm. Szreniawa jest bogactwem

ziemi krakowskiej. Jak zapewniają wędkarze pstrągi potokowe to bardzo

przebiegłe ryby szczególnie w takich małych rzeczkach jak Szreniawa. Warto

wybrać się jednak nad tę rzekę i uzbroić w cierpliwość.

The 79.8 km long Szreniawa

River is a left-bank tributary of the Vistula

which flows through the towns of Słomniki,

Proszowice and Koszyce. The river’s source lies in the village

of Wierzchowisko, around 3 km to the east of Wolbrom and then joins the

Vistula in the village of Sokołowice in the Koszyce district. A charming river,

it provides unforgettable delights to fishermen and tourists visiting this valley.

The Szreniawa River follows its natural course and is intensively stocked in its

upper and middle segments with brown trout. Accessible by local roads, the

Szreniawa provides fishermen with a chance to catch the largest specimens of

brown trout in south-eastern Poland, mainly brown and rainbow trout 25 to 50

cm long, although up to 80-cm is not unheard of. The Szreniawa is a jewel in

the region of Kraków. The local fishermen deem the brown trout a very wily fish,

especially in small rivers such as the Szreniawa, but a modicum of patience

and skill may yield many rewards.


17. Podgórki Tynieckie,

Wiślisko pod Skałą, Jeziorzany

Zespół starorzeczy Podgórki Tynieckie, Wiślisko pod Skałą oraz zbiornik

pożwirowy Jeziorzany są to łowiska użytkowane przez Okręg PZW Kraków.

Podgórki Tynieckie – historyczny obszar Krakowa leży w pobliżu koryta rzeki

Wisły na zachód od Krakowa, opactwa Tynieckiego, klasztoru na Bielanach

i toru kajakarstwa górskiego. Akwen zarybiany karpiem, jaziem, linem,

szczupakiem, sumem i sandaczem. Plusy łowiska: łatwy dojazd, piękne widoki,

zróżnicowany rybostan. Z południowych części Krakowa można dojechać na

łowisko rowerem bardzo urokliwą trasą biegnącą wzdłuż Wisły.

W Podgórkach w sąsiedztwie rozległych Lasów Tynieckich znajduje

się klasztor ss. Służebniczek Staromiejskich oraz wiele różnych atrakcji

turystycznych.

The river bed complex of Podgórki

Tynieckie, Wiślisko pod Skałą as well as the

gravel pit water body of Jeziorzany are the fishing

grounds used by the Kraków division of the Polish Angling

Association. Podgórki Tynieckie, a historical region of Kraków,

lies near the channel of the Vistula river to the west of Kraków (and

encompasses the Tyniec Abbey, the Bielany Monastery and the whitewater

canoeing course). The advantages of the fishing grounds include easy access

by car, beautiful views and a varied selection of fish: the basin is stocked with

carp, orfe, tench, pike, catfish and pikeperch. From the southern parts of

Kraków, the fishing grounds can be reached by bicycle on a charming path

running along the Vistula River.

In Podgórki, in the vicinity of the vast Tyniec Forest, lies the convent of the

Sister Servants of the Old Town, as well as many other tourist attractions worth

paying a visit to.


18. Rzeka Wisła,

odcinek powyżej

Krakowa

Wisła na obszarze Małopolski mierzy 209,5 km i przecina

województwo z zachodu na wschód. Ichtiofauna składa się z 26 gatunków

ryb należących do 6 rodzin (karpiowate, okoniowate, sumowate, łososiowate,

węgorzowate i minogowate). Rzeka Wisła na odcinku od stopnia wodnego

Łączany do mostu Zwierzynieckiego w Krakowie częściowo leży w strefie

parku krajobrazowego, co sprawia że wędkowanie dostarcza wielu wrażeń.

Dno rzeki wysłane jest piaskami rzecznymi. Przeważają tutaj gatunki ryb,

takie jak: leszcz, kleń, karp, sandacz, szczupak, płoć, sum, brzana i okoń.

W pobliżu stopnia wodnego ”Kościuszko” wpada lewobrzeżny dopływ Wisły,

rzeka Sanka, w której można złowić duże okazy pstrąga potokowego. Dojazd

do stopnia Kościuszko i opactwa Tynieckiego autobusami MPK.

The Vistula in the Małopolska

region is 209 km long and, with its sandy river-bed, cuts across the province

from the west to the east. The fish-life consists of 26 species of fish that belong

to six families (cyprynidae, percidae, siluridae, salmonidae, anguillidae and

petromyzontidae). The Vistula river, from the Łączany Weir to the Zwierzyniecki

Bridge in Kraków, flows across a natural park landscape, which makes fishing

here a uniquely stimulating experience. The dominant species of fish include

bream, chub, carp, pikeperch, pike, roach, catfish, barbel and perch. Near the

Kościuszko Weir, the left-bank tributary of the Vistula, the Sanka River, enters

and here one can catch large specimens of brown trout. The Kościuszko Weir

and the Tyniec Abbey can be reached by public transport (MPK).


19.

Komorów

Zbiornik pożwirowy, usytuowany wzdłuż lewej linii brzegu rzeki

Dunajec. Złożony z połączonych ze sobą trzech zbiorników różnej wielkości.

Powierzchnia lustra wody wynosi 89,9 ha. Maksymalna głębokość to ok. 5 m,

średnia głębokość nie przekracza 2.5 m.

Brzegi stawów porośnięte niskimi drzewami i krzakami, trudno dostępne

dla wędkarzy. Dno przy brzegach łagodne, piaszczysto-żwirowe pokryte

osadem organicznym i porośnięte roślinnością podwodną. Ukształtowanie dna

urozmaicone licznymi głęboczkami oraz górkami podwodnymi. Linia brzegowa

w większości porośnięta trzciną. Stawy wyróżnia bardzo duża ilość różnego

rodzaju zatok, cypli i wysepek.

Do najbardziej popularnych gatunków zamieszkujących akwen wodny

Komorów zalicza się: karpia, leszcza, karasia, płoć, amura, lina, szczupaka,

suma i węgorza. Zbiornik systematycznie zarybiany: karpiem, amurem,

płocią, linem, leszczem, karasiem, szczupakiem, narybkiem suma i wylęgiem

węgorza.

This gravel pit reservoir,

located along the left shoreline of

the Dunajec river, is composed of three

connected water bodies of different sizes.

The area of the water table is 89.9 ha. with

a maximum depth of around 5 m, and an average

depth of less than 2.5 m. The banks of the ponds are

covered with low trees and bushes, rendering them rather

tricky to access and most of the shoreline is hidden with reeds but

the sand-gravel banks slope gently, and are covered with moss and aquatic

plants. The distinctive features of the ponds include a large number of gulfs,

headlands and small islets and numerous depths and underwater hills diversify

the landform features of the bottom of the ponds.

The species of fish dominating the Komorów basin include: carp, bream,

crucian carp, roach, amur, tench, pike, catfish and eel with which the water

body is regularly stocked.


20. Bobrowniki Wielkie

Zbiornik pożwirowy Bobrowniki Wielkie składa się z siedmiu zbiorników

różnej wielkości. Zbiorniki powstałe po wydobyciu żwiru, usytuowane wzdłuż

prawej linii brzegu rzeki Dunajec, otoczone wioskami Biała i Bobrowniki

Wielkie. Na pięciu zbiornikach zakończono eksploatacje kruszywa. Na dwóch

pozostałych wydobycie żwiru trwa do dnia dzisiejszego, dlatego spotykamy tu

zarówno zbiorniki eutroficzne jak i oligotroficzne o różnym rozwoju fauny i flory.

Powierzchnia lustra wody wynosi 61,6 ha. Maksymalna głębokość to ok.

11 m, przy średniej głębokości 4,5 m. Brzegi stawów łagodne, natomiast

te, na których prace wydobywcze zakończyły się wiele lat temu, porośnięte

drzewami i krzakami. Dno piaszczysto - żwirowe przy brzegach opada

gwałtownie, porośnięte roślinnością podwodną. Ukształtowanie dna bardzo

urozmaicone, występuje duża ilość podwodnych górek i wypłyceń. Na kilku

stawach występuje po kilka wysepek porośniętych krzakami.

Ichtiofaunę tych akwenów stanowią takie gatunki ryb jak: karp, leszcz, płoć,

krąp, lin, karaś, amur, kleń, szczupak, sandacz i sum. Stawy są systematycznie

zarybiane: karpiem, leszczem, linem, amurem, karasiem, narybkiem sandacza

szczupaka i suma. W czystych wodach zbiorników można spotkać raki.

Bobrowniki

Wielkie is gravel pit

comprising seven ponds of

various sizes. The ponds were created as

a result of gravel excavation and are situated along the right shoreline of the

Dunajec River, surrounded by the villages of Biała and Bobrowniki Wielkie.

Excavation in five of the ponds has been discontinued while in the remaining

two, it continues, which is why we see both eutrophic and oligotrophic water

bodies here, with different stages of development of fauna and flora. The

combined pond area is 61.6 ha. and the maximum depth is around 11 m with

the average depth reaching 4.5 m. The ponds’ banks are gentle and in those no

longer excavated, trees and bushes line the shore. The bottom is composed of

a mixture of sand and gravel with very steep angles near the banks, crowded

with aquatic plants. The landform of the bottom is diverse, with large numbers

of underwater hills and shallow areas. Some ponds have more than one islet

overgrown with shrubs and bushes.

The fish-life of these ponds includes: carp, bream, roach, white bream,

tench, crucian carp, amur, chub, pike, pikeperch and catfish with which the

ponds are systematically stocked and, in the clean waters of the ponds,

crayfish can also be found.


21.

Narożniki

Zbiornik retencyjny powstały

w latach 1997-1999 na rzece

Dęba po zalaniu łąk, pól uprawnych

i częściowo wykarczowanego lasu. Położony

we wsi Narożniki, gmina Radgoszcz. Powierzchnia

lustra wody wynosi 30 ha. Maksymalna głębokość to 4,5

m. przy średniej 1,2 m. Zbiornik dopuszczony do wędkowania

od 2001r.

Brzegi zbiornika porośnięte trawą łagodnie schodzą do wody. Część

brzegu pokryta lasem mieszanym. Dno mało zróżnicowane, pokryte osadami

organicznymi, w znacznej części zarośnięte roślinnością podwodną. Linia

brzegowa słabo rozwinięta, gdzieniegdzie porośnięta trzciną. Do najbardziej

popularnych gatunków zamieszkujących zbiornik retencyjny Narożniki

zalicza się: karpia, karasia, płoć, amura, lina, szczupaka i suma. Zbiornik

systematycznie zarybiany od 1999 roku: karpiem, amurem, płocią, linem,

karasiem, szczupakiem i narybkiem suma.

A reservoir created in

1997-1999 on the river Dęba as a result of the flooding of meadows, farmland

and partially cleared forests, is has been used for angling since 2001. It is

situated in the village of Narożniki and belongs to the Radgoszcz municipality.

The area of the reservoir is 30 ha., its maximum depth is 4.5 m and the average

depth is 1.2 m.

The banks of the pond, which are covered with grass, gently slope into the

water. and parts of the shore are covered with mixed forests. The bottom is not

very diverse and is covered with organic sediment and is vastly covered with

underwater plants. The shoreline is not very developed, apart from a scattering

of reeds growing. Since 1999, the basin has been systematically stocked with

carp, amur, roach, tench, crucian carp, pike and catfish fry.


22. Dwudniaki

Zbiornik pożwirowy usytuowany jest obok wsi

Dwudniaki, złożony z jednego akwenu.

Powierzchnia lustra wody wynosi 19,6 ha. Maksymalna

głębokość 7 m, przy średniej głębokości 3,7 m. Teren dookoła zbiornika

został wykupiony przez prywatnego właściciela i przeznaczony na zabudowę

ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego. Brzegi stawu łagodne, porośnięte

trawą z nielicznymi drzewami. Linia brzegowa słabo rozwinięta, gdzieniegdzie

porośnięte trzciną. Dno piaszczysto-żwirowe, pokryte osadami organicznymi

i porośnięte roślinnością podwodną, przy brzegach łagodnie schodzi

do wody. Zbiornik charakteryzuje duża ilość podwodnych górek i wypłyceń.

Stosunkowo niewielki i płytki zbiornik jest siedliskiem dla wielu gatunków

cennych gospodarczo ryb, takich jak: karp, amur, leszcz, lin, węgorz, sandacz,

szczupak, sum. Staw jest systematycznie zarybiany: karpiem, amurem,

leszczem, linem, narybkiem suma, sandacza, szczupaka i wylęgiem węgorza.

W ostatnich latach znacznie pogorszyła się jakość wód zbiornika, do tego

stopnia że dwukrotnie wystąpiły masowe zakwity sinic, a w monitorowanym

przez WIOS Tarnów kąpielisku w sezonie 2002 i 2003 zakazano kąpieli.

Zbiornik powstały po wydobyciu żwiru, usytuowany wzdłuż lewego brzegu

rzeki Dunajec. Złożony z trzech zbiorników połączonych ze sobą wąskimi

przesmykami. Powierzchnia lustra wody wynosi ok. 15 ha. Średnia głębokość

to 3 m., przy maksymalnej głębokości 7,5 m.

The gravel pit is situated

near the village of Dwudniaki and consists of

a single pond with an area of 19.6 ha., a maximum depth reaching 7 m and

an average depth of 3.7 m. The area around the basin has been acquired by

a private entrepreneur and developed into a leisure and recreational facility.

The banks of the pond are gentle, covered with grass and the occasional tree.

The shoreline is underdeveloped, with reeds growing in places. The bottom is

composed of sand and gravel, covered with organic sediment and overgrown

with underwater plants. The bottom has very gentle slopes towards the banks.

Unique features of the pond include a large number of underwater hills and

shallow areas. The relatively small and shallow pond is home to many prized

fish such as carp, amur, bream, tench, eel, pikeperch, pike and catfish, with

which it is systematically stocked. In the past years, the quality of the water in

the pond has significantly deteriorated, to the extent that massive appearances

of blue-green algae have occurred twice. As a result, in 2002 and 2003, the

swimming area, monitored by the Voivodship Inspectorate for Environmental

Protection in Tarnów, was closed.

The Basin, formed as a result of gravel excavation, is situated along the left

bank of the Dunajec River. It is composed of three ponds, connected together

by narrow gorges. Its area is around 15 ha., its average depth is up to 3 m and

it has a maximum depth of 7.5 m.


23. Podlipki

Łowisko specjalne „Podlipki” znajduje

się w Zatorze przy drodze krajowej Kraków

- Oświęcim (przy wyjeździe z miasta w kierunku

Oświęcimia). Jest to zbiornik wodny o powierzchni ok. 2,5 ha,

a średnia głębokość wynosi 180 cm. Nad spokojną, niewielką stosunkowo taflą

wody, amatorzy sportu wędkarskiego mogą łowić ryby od 1 kwietnia do końca

roku. Zbiornik zarybiany jest systematycznie przez Zatorskie Towarzystwo

Wędkarskie Zootechniczny Zakład Doświadczalny, a dominującym gatunkiem

jest głównie karp, szczupak, amur i karaś. Łowisko „Podlipki” zaprasza

wędkarzy od godziny 7:00 do 20:00. Na jego ogrodzonym terenie znajduje

się wędzarnia oraz restauracja ze smażalnią ryb. W ciągłej sprzedaży można

też kupić wszystkie gatunki świeżej ryby. W nieodległym sąsiedztwie zbiornika

znajduje się również sklep wędkarski. W czasie weekendu „Podlipki” polecają

szczególnie i zapraszają na znany przysmak - zatorskiego karpia wędzonego.

Łowisko posiada wypożyczalnię sprzętu wędkarskiego oraz służy poradami

doświadczonego instruktora.

The special fishing

ground Podlipki is located in

Zator, next to the Kraków – Oświęcim

road (as you leave the city in the direction of Oświęcim). This is a body of water

with a surface area of around 2,5 ha and an average depth of 180 cm.

This calm and relatively small water body offers sporting facilities to anglers

from the first of April to the end of the year. The basin is regularly stocked

by the Zator Fishing Union and Zootechnical Research Establishment.

The dominating species of fish are carp, pike, amur and crucian carp. The

Podlipki fishing ground is open from 7 am to 8 pm. The fenced-off terrain has

a restaurant and facilities for smoking and frying fish. All species of fresh fish

can also be purchased. There is a fishing tackle shop near the water basin.

At the weekends, Podlipki offers and recommends a local delicacy – smoked

Zator carp. The fishing ground offers tackle rental and the assistance of an

experienced instructor.


24. Nad

stawem

„Nad stawem” jest to dwuzbiornikowe

łowisko komercyjne, położone na terenie kompleksu

rekreacyjno-wypoczynkowego „Karpik” w Graboszycach. Powierzchnia

większego zbiornika „łowisko karpiowe” wynosi 10 ha i osiąga głębokość 6 m,

natomiast mniejszy zbiornik ma powierzchnie ok. 2,6 ha, a średnia głębokość

osiąga 3 m.

Łowisko znajduje się przy trasie Oświęcim – Wadowice (ok. 5 km od Zatora)

w pięknej, bogato zalesionej okolicy w pobliżu renesansowego, zabytkowego

pałacu. Piękna okolica przyciąga amatorów wędkowania i wypoczynku

na łonie natury. Łowisko stanowią ponad pięćdziesięcioletnie wyrobiska

pożwirowe, których ukształtowanie pozwala na hodowlę różnych gatunków

ryb. Nad spokojną taflą wody wędkarze mogą spędzać całe godziny, łowiąc

głównie karpie, szczupaki oraz sandacze. Poza wymienionymi gatunkami

można złowić również suma, amura, karasia, lina, jazia i tołpygę. Na jednym

stanowisku można zainstalować maksymalnie dwie wędki. Łowisko czynne jest

przez cały rok w godzinach 6:00-20:00. Przy „małym stawie” znajduje się mała

gastronomia, zaplecze do grillowania, kort tenisowy oraz boisko do siatkówki.

Przy ośrodku działa wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz rowerów.

Ośrodek „Karpik” stanowi świetną bazę wypadową do tak atrakcyjnych

i niedalekich miejscowości, jak: Wadowice -11 km, Oświęcim – 20 km, Kalwaria

Zebrzydowska – 23 km a także Andrychów – 21 km – brama Beskidów.

“Nad stawem” (On the pond)

is a twin-basin commercial fishing

facility situated in the leisure and recreation

area Karpik in Graboszyce. The surface area of the larger

water body, “the carp fishing ground,” has and area of 10 ha and is up to 6 m

deep. The area of the smaller basin is around 2.6 ha and an average depth of

3 m.

The fishing grounds are on the route from Oświęcim to Wadowice (around

5 km from Zator) in a beautiful, densely forested area near a monumental,

Renaissance palace. The beautiful area is attractive to fishermen and lovers

of outdoor recreation. The fishing facility is made up of over 50-year-old gravel

pits. Their shape allows for the breeding of various species of fish. The calm

water can be fished in for hours. One can mainly catch carp, pike and pikeperch.

Besides these species, it is also possible to catch catfish, amur, crucian carp,

tench, orfe and silver carp.

No more than two rods are permitted per post. The fishing grounds are open all

year from 6 am to 8 pm. Near the small pond, there is a small catering facility,

grill area, as well as a tennis and volleyball courts.

Bicycles and boats can be rented at the facility. Karpik is a good base for going

on trips to attractive, nearby places such as Wadowice (11 km), Oświęcim (20

km), Kalwaria Zebrzydowska (23 km) and Andrychów (21 km), known as the

Gate to the Beskidy mountains.

More magazines by this user
Similar magazines