13.08.2020 Views

SaSa Katalog - Iranisch

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

خوش آمديد به ساسا

گروپ

عمده فروشي كاالهاي روزمره

5 لوازم خانگي صحف

8 صحفه

13 صحفه

2020 اوت


محتوا

معرفی 1

2 SASA Markets 1 - 4

پالت > ابزار 3

لوازم خانگي 4

ابزار 5

خانه / مبلمان 6

انواع لباس 7

کاالهای ب 8

بازگشت کاال 9

پالت > کاالهای مختلط 10

11 –

كارتون

70 سانتی متر

پیشنهاد

12 -

كارتون

60 سانتی متر

پیشنهاد

تازه Aمجموعه 13

2020 اوت

SASA GROUP - KATALOG 2


A&B انبارهای ما

پیشگو 1

طیف عظیمی از

کاالهای جدید که

از این بعد در اروپا

بی نظیر است

/

ما شریک شما برای سهام باقیمانده هستیم.‏

با توجه به روابط بین الملل که سالهاست که ما

آنها را حفظ کرده ایم ، می توانیم یک سبد بزرگ

را به شما ارائه دهیم.‏

ما محدود به محدوده خاصی از کاالها نیستیم.‏

ما می توانیم کاالها را در رده های زیر عرضه

کنیم:‏

کاالهای خانگی ، ابزار ، کاالهای سفید ،

کاالهای قهوه ای ، چندرسانه ای ، مبلمان ،

پارچه و موارد دیگر.‏

ممکن است فکر کنید اگر متخصص نیستیم ،

نمی توانیم قیمت های خوبی را ارائه دهیم؟

قیمت های خوب شهرت ماست.‏ با تشکر از

روابط عالی که با سایر شرکت ها حفظ می کنیم

، می توانیم بهترین قیمت ها را به شما پیشنهاد

کنیم.‏

آقا یا خانم عزیز،‏

از عالقه شما به شرکت ما سپاسگزاریم و

بسیار خوشحالیم که دوست دارید مجله ما را

بخوانید.‏

با توجه به تعداد زیاد سواالت ، به خصوص در

عرصه بین المللی ، تصمیم گرفتیم نمونه کارهای

خود را ارائه دهیم.‏

در اینجا شما می توانید نمای کلی از دسته

بندی هایی که در انبار داریم استفاده کنید.‏ ما

هر دو مورد را که همیشه در انبار است و اقالم

باقیمانده موارد خاص را ارائه می دهیم.‏

مقوالت و اصطالحات داخلی ما نیز در اینجا

توضیح داده شده است.‏ این فقط مبتنی بر متون

نیست.‏

در اینجا شما می توانید یک نمای کلی پویا با

تصاویر ، فیلم ها و پیوندها دریافت کنید.‏ مهم

نیست که در کدام کشور هستید ، تقریباً‏ زندگی

می کنید.‏

ما همچنین می خواهیم از شفافیت اطمینان

حاصل کنیم.‏ ما شما را با دسته بندی های

فردی آشنا خواهیم کرد.‏ شما می توانید

بینشی از نحوه ورود کاال ، طبقه بندی ، ذخیره و

برداشت آنها بدست آورید.‏

این همان چیزی است که یک شرکت حرفه ای

را متمایز می کند.‏

شفافیت کلید موفقیت است!‏

C + D انبارهای ما

E + F انبارهای ما

/

کاالهای صادراتی.‏

کاالها ، کاالهای ب

و کاالهای

برگشتی.‏

بقایای اقالم ویژه و

کاالهای ورشکستگی.‏

قیمت معامله

2020 اوت

SASA GROUP - KATALOG

3


2

SASA MARKET 1

3

انواع لباس

فروش به كیلو

1 2

لباس مردانه لباس زنانه لباس بچگانه

با كارتون

با پاكت

بدون پاكت

انتخاب با شماست بار نو با خط و

خش يا برگشتي شركتها

تازه

کاالی مختلط

‏)لباس کودکان ، زنان و مردان ، هم در بسته بندی اصلی

و هم بدون بسته بندی(‏

قابلمه ها ، قابلمه ها ،

اسباب بازی ها ، اسباب

بازی ، لوازم جانبی ،

ابزار ، وسایل باغ ، المپ

ها و موارد دیگر

2020 اوت

SASA GROUP - KATALOG

4


2

SASA MARKET 2

يك پست كامل ماركه با لیست

پالتى

لباسهاي مارك دار

قیمت

با كیلو

این مورد با یک لیست در دسترس است و فقط به صورت کامل

فروخته می شود.‏

شامل مواردی مانند میکسر دستی ، میکسر دستی ، مینی

اجاق گاز ، کوسن صندلی ، کتری ، ماشین آالت آشپزخانه ، تیغ

مردانه ، تلویزیون ، قالب پخت سیلیکون ، پد صندلی ماشین ،

کوسن ، مته نیمکت ، سطل زباله ، برف پاک کن

نو

Bدرجه

براي كودكان.‏ زنانه مردانه.‏ انواع كفش.‏ كاپشن

جاكت.‏ تیشرت.‏ لوازم حمام و توالت........‏

پالتهاي مخلوط از ماركهاي مختلف

همه چیز شما به خانه نیاز دارید!‏

پالتى

A

اتو،‏ کتری ، مخلوط کن ، ماشین آالت آشپزخانه ، کفش

مارک ، دستگاه قهوه ، تابه ، قابلمه ، جاروبرقی ، اسباب

بازی ، سرخ کن های عمیق ، انواع قالب پخت ، ابزار ، تیغ و

موارد دیگر

لباسهاي مارك با لیست كامل

محصوالت زیر شامل می شوند:‏

جاروبرقی ، کتری ، اتو بخار

دستگاه قهوه ، اتو بخار،‏ وسایل تزئینی ، منسوجات ، تشک،‏ پرده ، بالش ،

پتو و موارد دیگر

B

C

2020 اوت

SASA GROUP - KATALOG

5


يكي يكي

پالتها 2,5

پالتها

2

SASA MARKET 3

تنوع برای ما بسیار مهم است!‏

آیا به دنبال محصوالت ارزان قیمت و با کیفیت هستید؟

ما می توانیم محصوالتی را از تبلیغات تلویزیونی

پیشنهاد کنیم!‏

مقوالت زیر در موارد موجود است:‏

محصوالت موجود

چگونه است؟

وسایل اشپزخانه

خانواده

DIY باغ و

لباس و لوازم جانبی

زیبایی و تناسب اندام

نو.‏ جديد بدون كارتون.‏

و دسته دوم

هزینه حمل و نقل در آلمان ارزان است!‏

هزینه حمل و نقل برای ارسال به خارج از

کشور در صورت درخواست.‏

ما محصوالت شما را انباشته می کنیم تا بتوانید

از هر سانتیمتر در یک كانتینر استفاده کنید.‏

این با کار ، مراقبت و امنیت زیادی همراه است.‏

تیم ما این کار را برای شما انجام خواهد داد!‏

تعداد زیادی پالت مخلوط با ارتفاع

– متر

2.5

وسایل آشپزخانه تقاضا و ایده آل برای

فروش مجدد است!‏

منظور ما از این چیست؟

میکسر ، سرخ کن های عمیق ،

کتری ، اتو ، ماشین آالت قهوه ،

گلدان ، قابلمه و موارد دیگر

پالت هایی با

ارتفاع بین

تا متر.‏ با

رسیدن به ما ،

آنها نیز فروخته

می شوند.‏

1.60

1.80

محصوالت

جداگانه ای نیز

می توانند

خریداری شوند ،

به عنوان مثال

سرخ کن های

عمیق ، اتو،‏

میکسرها ، پرس

پیراهن ،

توسترها ،

ساندويج ساز و

موارد دیگر

اینها همچنین

پالت های مختلط

هستند.‏

با این حال ، این

موارد از قبل

توسط کارکنان

متخصص ما بنا به

درخواست

مشتری مرتب

شده و جمع می

شوند.‏ این برای

مشتریانی که

هزینه حمل و نقل

را ارزیابی می

کنند ، سودمند

است.‏ ما اطمینان

حاصل می کنیم

که از هر سانتی

متر استفاده می

شود.‏

این یک پالت

میکس

کالسیک

است.‏

پالت در همه

دسته ها مانند

لوازم آشپزخانه

، خانگی ، باغ

، و غیره در

دسترس است.‏

2020 اوت

SASA GROUP - KATALOG

6


2

SASA MARKET 4

شما همچنین محصوالت را از

یک زنجیره سوپر مارکت بسیار

بزرگ خریداری می کنید.‏

بازار اینجا در آلمان است.‏

بنابراین کیفیت باالیی را با

قیمت مناسب دریافت می

کنید.‏

ارزان و خوب

اينجا وسايل متنوع است.‏

33

کاالها به صورت پالت یا

قطعات ارائه نمی شوند.‏

قیمت برای هر مورد به صورت

جداگانه محاسبه می شود.‏

مایکروویو ، سرخ کن های عمیق گنجانده

شده است

پالت در هر مورد ارائه می شود.‏

اینها باقیمانده یا بازده هستند.‏

کاالهای بسیار تمیز با کاالهای مارک دار و

بسیاری از دستگاه ها.‏

ابمیوه گیري

به عنوان مثال ، یک مورد

می تواند شامل دستگاه

های زیر باشد:‏

سرخ کن های عمیق ، اجاق

گاز ، آبمیوه گیری ، میکسر ،

پردازنده های مواد غذایی ،

المپ ها ، روتختی پیک نیک ،

چرخ چرخ گوشت ، تی شرت ،

زیر لباس ، شلوار ، لباس ،

جعبه های ذخیره سازی ، خرد

کننده سند ، تشک ، سفره ،

وسایل مطالعه و موارد دیگر

يك پالت براي مثال

مزیت شما با این مورد این

است که شما فقط بازده

خریداری نمی کنید.‏

همچنین برخی موارد

باقیمانده نیز درج شده

است.‏

همچنین لیستی از این

مورد دریافت خواهید کرد.‏

بنابراین می توانید از قبل

محاسبه کنید که آیا برای

شما سودآور است یا خیر.‏

2020 اوت

SASA GROUP - KATALOG

7


3

قیچی چمن ، خرد کردن زمین ،

ظروف اره برقی ، اره برقی ، جاروبرقی برگ ،

برش تلسکوپی ، دمنده برگ

پمپ های باغ ،

پمپ های فاضالب ،

پمپ آب بنزین ، آبهای داخلی ، پمپ های چاه

عمیق ،

آبراههای اتوماتیک ،

پمپ شناور

مورس چمن ،

برش قالب

پیچ گوشتی های بی سیم ، مته ها ،

چکش های دوار ، چرخ های زاویه ای ، ابزار چند

منظوره ، فرز چوب ،

اره ها ، برنامه ریزهای برقی ، دستگاه های

سنگ زنی ، همزن ، سمپاش رنگ ،

دستگاه اندازه گیری

اره ثابت ، دستگاههای برش سنگ ، دستگاههای

برنامه ریزی ، کمپرسورها ، دستگاههای

جوشکاری ، ژنراتورهای برقی ، دستگاههای برش

کاشی ،

چرخ دنده ای ، تیز کننده های زنجیره ای

اسپانیا

پرتغال

فرانسه

ابزار آالت صنعتي

کیفیت قیمت آن را دارد.‏

پست ابزار با تنوع.‏ شما می توانید از

یک برند حرفه ای و بین المللی بهره مند

شوید.‏

/

و موارد بیشتری را می توان در یک

مورد واحد گنجاند.‏ این تنوع در یک

قطعه است

جاروبرقی مرطوب و خشک ، پاک کننده های

مفصل ، جاروبرقی خاکستر ، پاک کننده های

فشار قوی ،

کمپرسورهای اتومبیل ،

شارژرهای باتری ، ماشین های پولیش ، آچار

ضربه ای ، پاور بانک ها

انگلستان

بازده های زیر را می توان در محدوده

قرار داد.‏

آلمان

2020 اوت

SASA GROUP - KATALOG

8


لوازم خانگي

4

Aدرجه

‏(بار تازه)‏

Bدرجه

‏(بار نو با خط وخش)‏

بار هاي برگشتي

بررسی نشده ، مرتب (

(C Aنشده B، & از کاالهای

2020 اوت

SASA GROUP - KATALOG

9


کاالهای جدید

ابزار حرفه ای برای

صنعتگران

.

ابزار آالتي دستي 5

ابزار آالت دستي از ماركهاي مختلف

ما همچنین می توانیم چند مورد را برای

انتخاب در گروه ابزار دستی برای شما فراهم

کنیم.‏

ما ‏"مارک های شخصی"‏ خود را از زنجیره

دریافت می کنیم برخی از DIYهای بزرگ

این موارد برای صادرات در نظر گرفته شده

است.‏ بر این اساس ، ما باید محدودیت های

خاصی را رعایت کنیم.‏ با این حال ، اینها

برای ما مشکلی ندارند ، زیرا درصد

مشاغل ما با کشورهای ثالث انجام می

شود.‏

80

سوپر مارکت های آلمانی با

دانش عالی.‏ کیفیتی که می

تواند از جمله موارد دیگر نشان

داده شود ‏"ساخت آلمان".‏

ابزار دستی از فروشگاه

های سخت افزار

کاالهای جدید

/

محصوالت مارک دار که در

سراسر جهان شناخته شده اند

و هر مشتری را متقاعد می

کنند.‏

ابزار حرفه ای ساخته شده برای

صنعتگر حرفه ای!‏

موارد مارک دار

کاالهای جدید

ما همچنین می توانیم وسایل باقیمانده

موارد ویژه را از ابزارهای حرفه ای به شما

ارائه دهیم.‏

این ابزار مخصوصاً‏ برای صنعتگران مناسب

است.‏ این موارد شامل موارد زیر است:‏

برای اقالم باقیمانده ، بازده ، تولید بیش از حد

، کاالهای ورشکستگی و غیره

ما همچنین کاالهای مارک دار را حمل می

کنیم.‏ مارک هایی با قیمت عالی.‏ کاالهایی

که مستقیماً‏ از طرف سازنده تهیه شده و بر

این اساس فروخته می شوند.‏ با این حال ،

این موارد محدودیت های خاصی دارند.‏

کشورهای ثالث اغلب می توانند از چنین

پیشنهادهایی بهره مند شوند.‏

2020 اوت

SASA GROUP - KATALOG

10


6

مخلوط

لباس

- جداگانه - يا جوري كه ما خريديم

زمستاني یا تابستاني؟

هیچ بسته خوشبختی با ما وجود

ندارد.‏ شما آنچه را انتخاب می

کنید خریداری می کنید!‏

-

آیا شما فقط لباس زنانه ،

مردانه یا بچه ای می

خواهید؟

این هم مشکلی نیست.‏ جعبه

های 60 سانتی متری ما مرتب

شده اند و برای اعزام آماده

هستند.‏ با ارتفاع

متر از جمله پالت ، هر سانتی

متر را در یک ظرف تایی پر می

کنید

در كشورهاي عربیبه سختی به

ژاکت های ضخیم احتیاج نداريد به

لباس های تابستانی نیاز دارید.‏

اینجاست که تیم انبار ما وارد می

شود.‏

د؟ از آنجا که ما می خواهیم

نیازهای شما را برآورده کنیم و نه

برعکس!‏

طیف محصوالت ما غول پیکر و در عین

حال واضح است.‏ چطوری انجامش

میدیم؟ ما به مشتریان خود گوش

میدهیم!‏

بسته بندی نشده یا بسته بندی؟

ما اطمینان حاصل می کنیم که آنچه

را که در فروشگاه مورد نیاز است

خریداری می کنید.‏ شما انتخاب می

کنید که آیا می خواهید کاالهای بسته

بندی شده یا بدون بسته خریداری

کنید.‏

-

لباس های تابستانی را از

لباس های زمستانی جدا می

کنیم

کاالهای جدید ، بازده یا کاالهای

خاصی که می خواهید؟

این هم برای تیم ما یا برای بخش خرید ما

مشکلی ندارد.‏

شما کاالهای جدید مختلط ، بلکه کاالهای

جدیدی را نیز مرتب می کنید.‏

به طور خالصه ، ما می توانیم

موارد زیر را به شما ارائه

دهیم:‏

موارد بسته بندی نشده یا بسته بندی ✓

شده در دسترس ما است

لباس تابستانی و لباس زمستانی ✓

پوشاک زنان ، مردان و کودکان همیشه ✓

از طرف ما در دسترس است

کاالهای جدید ، بازده و کاالهای طبقه ✓

بندی شده

شما نمی خواهید کاالهایی از پیش ✓

طبقه بندی شده داشته باشید و ترجیح

می دهید کاالیی را که ما دریافت کردیم

، خریداری کنیم؟ مشکلی نیست

ممکن و مطلوب است!‏

-

250 سانتی

40

2020 اوت

SASA GROUP - KATALOG

11


بارهای کاملی

آیا شرایط برتر را از ما می خواهید ؟!‏

در صورت تضمین یک مقدار خرید خاص

، می توانیم تخفیف هایی را به شما

اعطا کنیم.‏ ما مقادیر زیادی کاال را با

حداقل هزینه اضافی می فروشیم.‏

مشتریان بزرگ همیشه از ما استقبال

می کنند.‏

پست

شما می توانید کاالهای کامل را از ما

خریداری کنید.‏ شما لیستی از همه

کاالها را دریافت می کنید و می توانید

خود تصمیم بگیرید که آیا کاال مناسب

شماست يا نه

دسته بندی ها 7

بازگرداندن

SASA

-

میكس پالت

آیا به پالت های مخلوط عالقه دارید؟

بسیاری از تامین کنندگان محصوالت

خود را به صورت پالت های مختلط برای

ما ارسال می کنند.‏ ما بسیار

خوشحالیم که این موضوع را به

عنوان فروشنده به شما منتقل می

کنیم.‏ این حتی مطلوب است و ارزش

آن را برای شما دارد.‏ قیمت بر این

اساس بسیار ارزان است.‏

تنوع در

1 :1

مدل ها

ما انعطاف پذیر هستیم ما می توانیم

مواردی مانند اتو ، ماشین آالت

آشپزخانه یا جاروبرقی را در مقادیر

زیادی پیشنهاد کنید.‏ موارد خاصی که

تولید کنندگان از دامنه خود حذف کرده

اند ، هنوز هم می توانند از ما خریداری

شوند.‏ ما این مدل ها را به بازار عرضه

می کنیم.‏

2020 اوت

SASA GROUP - KATALOG

12


کاالهای دارای مهر و موم با کیفیت

پالتهاي مخلوط با

8

SASA PREMIUM

١٠

پالت های مخلوط ما با موارد مارک دار

عدد از وسائل نويه ما در هر پالت

از پالت های مخلوط ما با

مقاالت مارک دار بهره مند

شوید.‏

وعده ما به مشتری:‏

10 مورد تضمین شده که ✓

کامالً‏ جدید هستند

مقاله می تواند

شامل باشد گلدان ، سرخ

کن ، مخلوط کن ، مایکروویو

، وسایل آرایشی ، ساندويج

ساز ، اتو ، کتری ، مجموعه

چاقو

این ✓ 10

پردازش پالت:‏

کارمندان آموزش دیده ویژه با نظارت •

شما نه تنها کیفیت ، بلکه تنوع به

دست می آورید.‏

هر محصولی مستقیماً‏ از زنجیره

های بزرگ سوپر مارکت ها در

سرتاسر اروپا تهیه می شود.‏ ما

با سوپر مارکت های بزرگ قرارداد

داریم که هفتگی کاالها را به ما

تحویل می دهد.‏

این تضمین می کند که شما آیتم

های مختلف زیادی را در یک پالت

دارید.‏

این مقاالت حداکثر روز بازگشت

28 روز دارند.‏

هر محصول در بسته بندی ✓

اصلی است

25


زنجیره سوپرمارکت کاالهایی از از سراسر اروپا

دسته بندی های خانگی ، ابزار ، •

زیبایی و چندرسانه ای

در بسته بندی اصلی •

این شماره توسط مدیر کیفیت تأیید •

و تأیید شده است.‏

مدیر کیفیت

ردههای صفحه لوازم

خانگی ، ابزار ، زیبایی و

چندرسانه ای


:

ارتفاع حدود 1.80 متر ✓

100

80

مقاالت بین تا قطعه ✓

، Tefal کاالهای مارک دار از ✓

Bosch

، زیمنس ، فیلیپس ،

1 ساندويج ساز تفال به ارزش

99 یورو ،

1 سرخ کن از فیلیپس به

ارزش

جاروبرقی بی سیم

به ارزش

و دیگران AEGزیمنس ،

229 یورو ،

1 بوش

249 یورو ،

دستگاه آشپزخانه عیار از 1

به ارزش یورو Bosch

-

129

با تشکر از مدیر و پرسنل مجرب ما ،

محصوالت برتر را در شرایط عالی

دریافت خواهید کرد.‏

تعداد ، کیفیت و ابعاد شخصاً‏ توسط

مدیر کیفیت ما بررسی می شود

این پالت ها حاوی موارد

بسیاری با کیفیت باال

هستند که باعث رضایت

مشتری شما می شود

می توانید از آنها بهره مند

شوید

2020 اوت

SASA GROUP - KATALOG

13


9

SASA – JUMBO KARTON

cدرجه ‏.‏Bدرجه ‏.‏Aپالتهاي مخلوط درجه

هر جعبه

با توجه به اندازه بسته بندی ، تهیه

عدد دشوار است

اما به طور متوسط در هر جعبه

مورد وجود دارد.‏

Aکاالهای ،B ،C

بسته بندی جدید / اصلی()‏ A

کاالهای جدید با لکه ( B کاالهای

ها ، انتخاب

بازده ‏)کاالهای بدون

عالمت

)2

/ C کاالهای

/

بدون کنترل به طور

مستقیم از كارخانه به مشتري-‏

28

60-40

خواص

خالصه ، موارد زیر را از ما دریافت

خواهید کرد:‏

و کاالهای برگشتی A B، شرایط

تعداد موارد موجود در جعبه

سانتی متر بین تا قطعه

است ‏)بسته به اندازه بسته بندی(‏

وسايل موجود در

كارتونها.‏

ما عمدتا در دسته بندی هاي

زير فعالیت می کنیم:‏ لوازم

خانگی ، ابزار ، زیبایی و

چندرسانه ای

یک پالت نمونه می تواند موارد

زیر را شامل شود:‏

گلدان ها ، سرخ کن های

عمیق ، میکسرها ، مایکروویوها

، لوازم آرایشی ، ساندويج ساز،‏

اتو ، مجموعه ابزار دستی ،

جاروبرقی ، وسایل بدنسازی ،

المپ ها ، روبات های خالء ، ضد

عفونی کننده ها ، ترازوها ،

جاروبرقی دستی ، جعبه های

نگهدارنده ، قفسه های خشک

کن ، کفگیر ، قابلمه ، آبمیوه

گیری و .......

فضاها تا حد امکان با وسایل کوچک پر

می شوند.‏ هر سانتی متر هزینه

حمل و نقل را تشکیل می دهد.‏

روز وقت داريد براي پس دادن

بار،‏ اما در بسته بندی اصلی!‏

70

60

40

72 صندوق

پالت.‏

دسته بندی ها شامل لوازم

آشپزخانه ، ابزار ، زیبایی ،

چندرسانه ای ، تناسب اندام

هستند

220 سانتی متر شامل

به طور متوسط مورد در

72 صندوق موجود است.‏

3600

2020 اوت

SASA GROUP - KATALOG

14


10

SASA – SMALL KARTON

cدرجه ‏.‏Bدرجه ‏.‏Aپالتهاي مخلوط درجه

هر جعبه

با توجه به اندازه بسته بندی ، تهیه

عدد دشوار است

در هر كارتون ‎٣٥‎تا عدد از وسائل

موجود است

Aکاالهای ،B ،C

بسته بندی جدید / اصلی()‏ A

کاالهای جدید با لکه ( B کاالهای

ها ، انتخاب

بازده ‏)کاالهای بدون

عالمت

)2

/ C کاالهای

/

بدون کنترل به طور

مستقیم از كارخانه به مشتري-‏

28

٤٥

خواص

خالصه ، موارد زیر را از ما دریافت

خواهید کرد:‏

و کاالهای برگشتی A B، شرایط

تعداد موارد موجود در جعبه

سانتی متر بین تا قطعه

است ‏)بسته به ابعاد بسته بندی(‏

وسايل موجود در

كارتونها.‏

ما عمدتا در دسته بندی هاي

زير فعالیت می کنیم:‏ لوازم

خانگی ، ابزار ، زیبایی و

چندرسانه ای

یک پالت نمونه می تواند موارد

زیر را شامل شود:‏

گلدان ها ، سرخ کن های

عمیق ، میکسرها ، مایکروویوها

، لوازم آرایشی ، ساندويج ساز،‏

اتو ، مجموعه ابزار دستی ،

جاروبرقی ، وسایل بدنسازی ،

المپ ها ، روبات های خالء ، ضد

عفونی کننده ها ، ترازوها ،

جاروبرقی دستی ، جعبه های

نگهدارنده ، قفسه های خشک

کن ، کفگیر ، قابلمه ، آبمیوه

گیری و .......

فضاها تا حد امکان با وسایل کوچک پر

می شوند.‏ هر سانتی متر هزینه

حمل و نقل را تشکیل می دهد.‏

روز وقت داريد براي پس دادن

بار،‏ اما در بسته بندی اصلی!‏

60

50

35

96 جعبه

دسته بندی ها شامل لوازم

آشپزخانه ، ابزار ، زیبایی ،

چندرسانه ای ، تناسب اندام

هستند

250 سانتی متر هر یک از

جمله پالت.‏ 96 صندوق به طور

متوسط 3840 عدد وسائل در با

موجود است

2020 اوت

SASA GROUP - KATALOG

15


11

SASA – SMALL PREMIUM KARTON

خواص

وسايل موجود در

كارتونها.‏

ما عمدتا در دسته بندی هاي

زير فعالیت می کنیم:‏ لوازم

خانگی ، ابزار ، زیبایی و

چندرسانه ای

پالتهاي مخلوط درجه

‏)شامل

٪12.5 کاالهای جدید را تضمین می

cدرجه ‏.‏Bدرجه ‏.‏Aکنید )

5

خالصه ، موارد زیر را از ما دریافت

خواهید کرد:‏

و همچنین کاالهای Aکاالهای B،

برگشتی و مورد از کاالهای جدید

Aکاالهای ،B ،C

بسته بندی جدید / اصلی()‏ A

کاالهای جدید با لکه ( B کاالهای

ها ، انتخاب

بازده ‏)کاالهای بدون

عالمت

)2

/ C کاالهای

/

هر جعبه

با توجه به اندازه بسته بندی ، تهیه

عدد دشوار است

اما به طور متوسط مورد در هر

جعبه وجود دارد و مورد آن کامالً‏

جدید است

بدون کنترل به طور

مستقیم از كارخانه به مشتري-‏

45-35

5

تعداد موارد موجود در جعبه

سانتی متر بین تا قطعه

است ‏)بسته به ابعاد بسته بندی(‏

یک پالت نمونه می تواند موارد

زیر را شامل شود:‏

گلدان ها ، سرخ کن های

عمیق ، میکسرها ،

مایکروویوها ،، ساندويج

ساز،‏ اتو ، مجموعه ابزار دستی

، جاروبرقی ، وسایل بدنسازی ،

المپ ها ، روبات های خالء ، ضد

عفونی کننده ها ، ترازوها ،

جاروبرقی دستی ، جعبه های

نگهدارنده ، قفسه های خشک

کن ، کفگیر ، قابلمه ، آبمیوه

گیری و .......

فضاها تا حد امکان با وسایل کوچک پر

می شوند.‏ هر سانتی متر هزینه

حمل و نقل را تشکیل می دهد.‏

60

50

35

96 جعبه

دسته بندی ها شامل لوازم

آشپزخانه ، ابزار ، زیبایی ،

چندرسانه ای ، تناسب اندام

هستند

250 سانتی متر هر یک از

جمله پالت.‏ 96 صندوق به طور

متوسط مورد دارد

بار تازه

3840

28 روز وقت داريد براي پس دادن

بار،‏ اما در بسته بندی اصلی!‏

2020 اوت

SASA GROUP - KATALOG

16


کاالهای دارای مهر و موم با کیفیت

12

SASA SMALL HW

وسائل منزلي بسیار کیلویی با بیش از

200

تا

پردازش پالت:‏

کارمندان آموزش دیده ویژه با نظارت •

دسته بندی های خانگی ، ابزار ، •

دکوراسیون و موارد دیگر

سخت افزار ما متنوع است.‏

ما همیشه یک مارک یا کاالی

مشابه را در یک جعبه نداریم.‏

شما می توانید از تنوع لذت ببرید

و می توانید هر برند و محصولی را

برای آزمایش در حال حاضر به

مشتریان خود هدیه دهید.‏

نمونه

Bو A کاالهای •

• 300 100

مورد موجود در كارتون

اگر موردی را دوست دارید و

ظرفی از آن را می خواهید ، می

توانید با ما تماس بگیرید.‏

سخت افزار یا موارد

کوچکتر نیز از طرف ما در

دسترس است.‏

و CE شما از مارک

محصوالتی که فقط برای

تولید کنندگان

نمایندگی های آلمانی

تولید شده اند ، با

کیفیت عالی برخوردار

می شوید.‏

/

مدیر کیفیت

در مجموع كارتو در یک كانتینر ft

جای می گیرد 40

یا

كارتون در یک كامیون جا

میگیرد

به عنوان مثال ، یک تابه با کیفیت

عالی.‏ با تیم ما تماس بگیرید و ما

می توانیم برای محصول مورد نظر

پیشنهاد ویژه ای به شما ارائه

دهیم.‏

کاالهای مارک دار نیز موجود است

یک پالت مثال می تواند

موارد زیر را شامل شود:‏

لیوان ، مسی ، مجموعه ابزار

دستی ، گلدان ، قابلمه ، پاور

بانك ، سوکت ، وسایل اسباب

بازی ، مجموعه چاقو ، شارژر پاور

بانك،‏ هدفون ، تیغ ، سر دوش ،

اتصاالت ، کوله پشتی ، المپ ،

چرخ دستی ، مشعل علفهای

هرز ، کاسه ترموس ، رومیزی

الک ، صابون ابرو ، وسايل

آشپزخانه و موارد دیگر

کیفیت با باالترین قیمت

از بنگاه فروشی به طور

مستقیم.‏

96

132

2020 اوت

SASA GROUP - KATALOG

17


بارهاي تازه با كوالتي باال

بار تازه

13

-

ما فقط کاالها موجود نیستیم.‏

ما همچنین با تولید کنندگان رابطه

داریم.‏

این دقیقاً‏ همان چیزی است که ما را

تعریف می کند.‏ ما فقط با بازده ها

مقابله نمی کنیم زیرا آنها ارزان

هستند.‏ ما مقادیر زیادی کاالهای

جدید را مستقیماً‏ از تولید کننده

خریداری می کنیم!‏

اما این کافی نیست.‏

ما با برخی از تولید کنندگان قراردادهای

انحصاری داریم.‏ برخی از مارک های خاص

فقط به نمایندگی از شرکت ما به فروش می

رسند.‏

اگر به عنوان مثال اگر مایل به تولید ژنراتور

برای كشور هاي عربي در مقیاس گسترده

هستید و به یک مارک خاص عالقه مندید ،

لطفا در تماس با ما دریغ نکنید.‏

ما از قراردادهای انحصاری با تولید کنندگان

لذت می بریم.‏

فقط یک شرکت حرفه ای با یک شبکه بین

المللی می تواند این کار را انجام دهد.‏

sasa کاالهای جدید در انبار گروه

ما کاالهایی را حمل می کنیم که

می توانند در مقادیر زیادی از ما

سفارش دهند.‏

مقادیر زیادی در حال حاضر

موجودی هستند ، اما همچنین

سازمان مثالً‏ مقاله از یک

مدل برای ما مشکلی ندارد

اکنون با اقالم باقیمانده ، موارد ویژه ،

کاالهای ورشکستگی ، کاالهای

آشنا شده اید ‏.‏Bبرگشتی و کاالهای

بسیاری از خرده فروشان چنین چیزی

را ارائه می دهند ، اما چه چیزی ما را

متمایز می کند؟

ما نمایندگی هایی هستیم که

در مقیاس گسترده با کاالهای

جدید نیز کار می کنیم.‏

مانده سهام یا بازده بسیار ارزان

است کاالهای جدید قیمت خود

را دارند.‏

500000

بار هاي نو Einhell

2020 اوت

SASA GROUP - KATALOG

18


بار با كوالتي خوب و گارانتي

بار تازه 13

2020 اوت

SASA GROUP - KATALOG

19


اعتماد

شرکت ما چرا؟

شفافیت برای تیم ما

مهم است!‏

ما یک تیم جوان و پویا

هستیم.‏ کارکنان ما بسیار

عالی آموزش دیده اند و با

هر چالش روبرو هستند.‏

بخش فروش ما بر اساس

کمیسیون کار نمی کند.‏ ما

کارمندان مستقیمی داریم و

این ما را از بسیاری از

شرکت های دیگر جدا می

کند.‏ یک معامله عادالنه و

روشن.‏

هیچ چیز برای ما غیرممکن

نیست.‏ ما با هر نگرانی

برخورد می کنیم وعده را

شخصاً‏ از مدیریت دریافت

خواهید کرد.‏

پشتیبانی پس از فروش نیز

بخشی از فروش است.‏ ما

24 ساعت شبانه روز در

دسترس شما هستیم.‏

1

3

نوآورانه - یک تیم پویا قوی

2

روابط بین المللی

می توانید سفارش خود را از

خانه به راحتی انجام دهید.‏ ما

از تدارکات ، بارگیری ، حمل و

نقل ، ترخیص کاال از گمرک و

رزرو مراقبت می کنیم.‏

یک شرکت بدون فروشگاه

آنالین یا تجارت ثابت!‏

بنابراین نیازی نیست که در مورد

دسته بندی و بازاریابی کاالهای

مارک در خرده فروشی نگران

باشید.‏

ما دالل نیستیم.‏ ما برای بسیاری

از شرکت ها بازیافت کننده

رسمی هستیم و این به معنای

‏"کاالهای دست اول"‏ است!‏

تیم ما همیشه برای

شما حضور دارد.‏ ما با

بسیاری از زبانها صحبت

می کنیم ما همیشه با

بازار سازگار هستیم و

نیازهای شما را برآورده

می کنیم.‏ رضایت شما

سفارش بعدی را برای

ما تضمین می کند.‏

2020 اوت

SASA GROUP - KATALOG

20


این اطالعات فقط برای تجار است.‏

فقط فروشندگان دسترسی دارند.‏

ما خواهان هستیم شما هم آن را رعايت

كنید.‏

آیا ما شما را باور کردیم؟

سپس یک مرور کلی در مورد محصوالت ما کسب

کنید.‏ ما یک لیست اکسل به خصوص برای شما

تهیه کرده ایم.‏

با موجودی ، توضیحات مورد و عکس ها.‏

شما یک نمای کلی از پیشنهادات ما در بورس

دریافت خواهید کرد.‏

برای ما ، اعتماد قبل از فروش می آید.‏

لیست با قیمت در صورت درخواست موجود است!‏

لیست روزانه به روز می شود.‏

بنابراین شما به روز هستید و می توانید سفارشات

خود را با مدیر فروش مربوطه هماهنگ کنید.‏

شما فقط باید شماره مقاله را وارد کنید.‏

توجه همه پرونده ها با رمز محافظت می شوند.‏ مدیر ما

هفتگی رمز عبور را تغییر می دهد.‏ با سرپرست تماس

بگیرید يا از طريق واتساپ و بالفاصله رمز عبور فعلی را

دریافت خواهید کرد.‏

ما درک شما را می خواهیم که همه موارد را در

لیست اکسل وارد نمی کنیم.‏

بازدید شخصی همیشه توصیه می شود!‏

2020 اوت

SASA GROUP - KATALOG

21


انتقادات وپیشنهادات ما را خوشحال میكند

تیم تجارت – SASA

15

ما می خواهیم به این نکته اشاره کنیم که ارزش گردش

موجودی را داریم.‏ همه موارد همیشه و بالفاصله در

دسترس نیست.‏ ما نمایندگی هایی هستیم که کاالیی را

خریداری می کنیم و بالفاصله آنها را میفروشیم.‏

تمام اطالعات بدون ضمانت ارائه می شود.‏

مقادیر و شرایط مقاالت تکمیلی الزام آور نیست.‏

تقریباً‏ تقریبی

است

© Copyright, Sasa Trading GmbH | Fruchtbahnhofstr. 3 | 68159 Mannheim

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!